Sunteți pe pagina 1din 14

LUNA IULlE,ziuaintai Sfintii Mucenici si fdcitori de minurlr fAre de arginti COSMA si DAMIAN ..!

, srnlcilr-au pe 6, U e C G B ll I [: La "Doamrc
Glasul 1, Podobie Ceeace esti bucuria... 7g ..\ q t\ A d

Stih: De Te vei uita la faradelegr, Doamne, Doamne, cine va suferi? C6 la Tine este milostivirea.
(l l,

t-

{f-\'-.

\-,

\-,

Q<t<

\J

&

\-/

-F>

Go

nifi

cu

ra

ze

le

mi nu

ni lor ne pu

tin

!a - toa

'---G -) t) i a \-) du > re ri

=15 \ - - Dlor noa stredl re v[r

s6n
\-t

-=--5 q -G-.) ft rd de ar du vd ha rul


\-/

-J )=d>

gint gi-mpo do -,\n,\-\: Cel ce

bin

du 1t<i)

vd ) ri

cu )

da )-a-,3.

ru ri

le

in

v5 tn

to

ru lui I fJf -

pe

meri a

di cat du re

ri

le

A )9.'-A u le

ce

))).-))!tq\Y ---->"q^
lor pe pi mdnt n6s cuti.

-L-!

Stih: Pentru numele Tdu Te-am asteptat, Doamne; asteptat-a sufletul meu spre cuv6ntul Tdrt, naddjduit-a sufletul meu in Domnul.
\r U

Ati

(-\.-.\-\\c,ta

\J

)\)

)--)-) \-/

_F> >t.J-

tE q

t<

in

vi

fat

mai in tAi

si tii md du ili

prin

har

'

ctr

\-,=,
rd, lili prin cre )

I -\-,=
din tA

A\-,\-,-\t->=(S' iiq o'


toa te du

fiq-.q-=Eri ) - .\- ) ze le noa stre


\-/

re >

iar

a
q

poi du ? !' qi

q -G 1 \ J

)-,-:i ))rc\u 3 . min du v[

) :- - .,= - - - ;; ie Ste iz go nili }Ji

hov ni ce qte in tr-ar \-,\r,\-, ne pu \-/" tin -> )

dum ne

>\>

).r.1-,t-a\Cce le stri
)) -?> )t-

Je le
) \-r \-y

cn

cioa

A>3.-: - ii ot a le se
TT _I \

\Y su

) - l t) fle te

lor

noa

stre.

q Jt

Slurjba Sf. Cosma si Damian - r iulie

C.T.

Stih: Din straja diminetii p6na in noapte, din straja diminetii sd ndddjduiasci Israel in Domnul.
tt U

(-\

.-.

\-,

\-\

t-

\-)

>

) rul

\)

>
--\ J I

)'i--) -

*-/

Fa -.-,\-) m5 du
ru

ril

ar ginti pri mind da )\-,:i J i

de la lkis

tos

Dum ne

zerr

td

iti ft

rd

A6;\-\-.e-)=6da ruri^ ne pu tin

!e

, ? q . r - J ) to nu ne in le noa stre Y 9i

)* . : I ^ >-: r -\ n 3 . \ drep tafi no ud

) -'.- l- nu mai J bot' +li - ) le


noa

stre '

t- - ,\- ' | :ci

)
pe
--F>

qi

toa te
r )=

a
1l

)-\t\-!3 . - L) do bi toa le
ce

A)3 . : N- ?
lor fi ca voi mu

) ) Vuli mi los ti

ivi sun

teji.

Slavfl..., glas6 din Doxastarullui Anton Pann rl-r 4

\-) > \-,

rr -tla rd de

\-, \J )6-= ..; S. \\ e--i.-:^ r\ -\sffir qit e e e ste e e

? 'o

A .-s* c-\- - \\\ / sda rul sfin

e,
ti

-i

i
i lor

l: P

) )\-,
ca re de la

\-\ =s. )t-d^ <


Hris to o 0 os

]:i. ))c\
l-a aaulu

i-rl^
u u at

q?! -i-11t

. t-\:-

-rr'>

{ $.

Lt< \
aaasta

-i c^

.r t-

)-l^..-i{.
qimoaaaaa$te -{ tscd

SI'

p e e n t r u a ce a a ) )c:
r

:-le e e e
l-

\t.j^

t<

\-, ze

\'

e
--

lor

^ *-)'-. )" din dumne

S.d" ) ia

\rq.< pu

\\t.\Q.-.-* u u

-{t-\rq.<

a a

;9 u

I\ r--

);-:_
ee

---->

) ) e
'-l

t-.?

t_v-)
ne in

tce

ti
ta

I i

).
aa a a
at

te

ne

re

< - -'rS^ )) >-> \ lu u cre a a a

\) =--> zd

{, -.s^ I )
L 6

-, i mi
)-{-

{ cni

- r- ) t -re:
i ir
nu u

i
unl

Z-

?a

?le

Ir-s^r.srr(l<i

-J

)i

c : ^ > 3.r
ta q i n uuuu

| \ ;,i
me

- - ) - - \---->
e e le din cre

cd dd

ro

Slujba Sf. Cosma si Damian - r iulie

C.T.

3
ii3)
t-

-,:r)
di i iin

)s^c:
F che e

,-

rr l s^\;i:

-rr

)- -e
u se

t - d: t

md

An

du

*-r\:>)\-.
de e

boa a

\\ R- {' ca a le
I-l

x +
\---

\)-1
n e td
s

t"-.{,
m6 d

-=i}"
iL du
r-

$ ; {- -ri ".'- --?:te i i i i


S^ )\)
a a
t',-)
\-/
l\' -

T'.-.
e

5.
i
t-_->
\ -/

:i
i iz
)uS,

--> n .t-

+
i ta/

-v >)d1

\-,
e
-,

bAI
\\

ve e sc
r ) ' d--f

prin
-, <-)

ca

-rc:.) a

re Doa a amne
)\)-.

-)-,-.'

e qi i

p re

nooi

din pa ti

mi

le

su fle e

tu u lui

qi

t r u u u u u p u t ll u u l
f-f\rvs t-

neslo

bo

ze

ee

e
{l \}

--)i))C-:
e ee
\-

\_/;

i\
e
{n)

>)e
\

)
e

.:.

r-::--)
ca
='- t -

\-t

>i-\-/

i)
oor

ne
\r.

e
-'-l

este
---: --

un iu bi to
{?

]_

- l- l- - r r -

---->

de

oaa

a m eni.

Shfiba Sf. Cosma si Damian - r iulie

C.T.

LN

S T I H O fr Y H L
llc -L At T,
t Fr?

Stihirile,Glasulr, Podobie: Cees ce esti bruetrri&,-.


(fl) -ru rr-

c r = : L - - ' : rt-..-)

) nS} } .\t- - >

S.)

La
\ c,

\t. -

po

me

ni

rea

Sfin

!i

lor

. J \-q-r[ . >-,-

ft

,- \n -\A -'-> de rd,

$.-

i=3!at

{,\r-->
ginfi

n) . s . . s . - - { , $.
' sd a ler g[m toti

))c:)-r+bt)
din -,t tA i =.[. stri ni r.-. -'--->{ F o\ si

)-:J. 1J..t<..--\mi cu ra ) t5 qi N. qi din ) )11-\ ..=J{. g6m cd ) 11 J. tre dan c>, $. ii: Bu

1t
cu no; \-. cu tin \)

...+

c\ te

rd

tdo

-Ji 1J^
i me

01i'd

A 6- t,r
m[
{^)(T)rFF

t-t)
du i

)-\ _

\_/

}Ji. ))c\
bol na vi

_-*_>

rea --)]J}.

r-

, / \ - . r< , ! ..4 \ ,-r\ - r- . *-\- ! - , t cdci ati pri lor

._- I mi it

1 - > ) \- ,= l} .]Jl. la de

) ) d ' .lL ) I i sus Dum

-..{, >-=.
ne

r-'-

Q) }+,.
te
-e r

cJrea

zeu pu

ol

A+
a

-i{" )-\
md du

\-!
a

+-}f
u

ffi

\-)c\-)=
i ri lor.

tr q Jt

Stih: Sfintilor celor ce sunt pe pdmdntul Lui, minunate a fdcut Domnul toate voile Sale intru ddnsii.
{n} _ . F c _ l r .'-tr

6 - - S.1 J.t-

11t-_1

)rr:

I t -1

I t-

Pa

zind
/-\t,

po n,,'

t"

Dom

nu
cl

tui - > .s.+ .R- - { $ .


' td i ind
-=-)

gi

S.).-.=s.
in fe

).[,- i ='[,- i\t..-)


lep {e
$te

toa

tA

boa

la

tA

md

du

iti

ft

ri

de

ar

Slu$ba Sf. Cosma si Damian - r iulie

C.T.

q3^
gmr t-

q.<
F ^ ol

=->

{ $.
tru

))1_\..-Ji)
a e--'J)S cea

)\\:.
sta du

eJI.
Pd

c\S.\-\\)c\
vred ))c \ : ---' )= ni cd da

pen ) i-

'{

to

ri
( ai

e
\_/

or

=c;t^ n

chi
\T i

nu

i
\

i
r
z\,

--)\ )r[

rea

voa
\ r

strd

cin

stim.
r-

--\- I _);
q

j-, t
lor

) ) - - :\A) ) d
de

S) S.) :.
nuni ru

I FA

ci

to

ri

mi

ga

li
a

Q) )=\t-Iv[ sd fi

im A *an

A+

..-:{.
tu i iti gi noi.

Stih: Iatd acum ce estebun si ce frumos lucru este a locui fratii im prenna
i i-"i i
t-

< -: S^)i.. r\

t-

11t--1 \-/

) *= .[,\t= - {
al
-\l ln t--r
\

$ .drLz
---,S'S'.-_
q

{ \<..,- )
nl -\s
--t->

La
-\----

nii
5.\

ce
\

ati lu
-:.--'\

,\t

re

de

la

Dom

nul

'a

mi

lu

qi

\+- b t ) )=:i 1 J- tman

u t---\ \-/
din
S>r[
-r

-) )t-+
pn meJ

tu

+ iz

bA

viji

^
dii
ttl.
-l

rr.

dt

v ( gi

^ ttr

-?-->

{ ='[
din

))c\..-d
pa timi,

) *i.
din ne

(-\-\5r\)C\

voi

gi

din su

pd

r---L_voi vd la

\t

i 1))-=l\E. /-\Jt
dA,
'- f\J F

\r)

)xX,
to

S-)=.lL>i-

t-

Q)
de Dum
7N

Pu

ur

te

ri

lor

^ c^
ne zev

A--

A i; S . ) - . \ - \ Y
ft rd

r
de
r

)> S .\;i :
ar

)=
ginli.

Slu.iba Sf. Cosma si Damian - r iulie

C.T.

g" i Slavfl..., glas6 din Doxastarullui Anton Pann re'


tr'1) t--5 Ar-/
l9l--9ef

v-,

>

-)

\-iff

'.JL.))13\)

.-. -\ff

A )\-,;.-_

vdnd pe

Fkis tos

Pu
r

ru
(a)

rea
A

lu mi .A
rd
--5 4.

n0
r

)->

- i S^): And in tru


/ F\

-J-

., S .r)-_i q \_/ sfin ti voi

)=\
lor ce

c>i
ei
rl r--F

) ) 6 - \de a
q-.
t_?

ffi

\l

tJ

)\<

g ar gint

r* tt mi

'{>}\).|))d+
nuni fa ce efi ?n

---> ): . \ t -) ^ . x lu

me

pe

cel
I
\-/

bo

01

na
s

avi

din
-r
<

pa
r
\

timi

vin

de
eto'-ae

cati

) ) - - :)-{ -l
to

ir+
-,r

F
--->

)-,-13l L.
sfr5
\r
. F\

re

) )
e

pen tru cA da

ri

voa - 1 C,ri

iz
r/

vor

ste

A65>t<g+^-J)
)J cd
(]. \-)

im

pu

ti
{, S\t-{

nat

sco
f\

tAL
rr -.
t-

an
t3' (-\

c\,:r
du
A

]Ji))d, -.--:,
se din

t
te
rj

.:^
An sul
I F-

mai de dea
{'-'

su pra

s= . \ t iz

\-t\'r\/\-/ vo ri

Ste

gi

vdr

se

en
\/

du

se mai
t-

de
t-

pri

\ -/ r - + \ - - - - - > so

f1a-{-t;i:_
os e

)cste

.;,!-<!D>l..\

)))-t--

in

toa te

zi

le

le

se

de

$er

tea 26

$i

mal

mu

ult se

in

mul

te
, ru Tu t-a . -,-L u

-4:F
$ te
f?\ll

-> -> -t
tu tu
ii< )

ror

ddnd qi

)=6.--:{.$.))t-\-Isca
(^) { r-i )

zilnd

qi

cei

S)i-.-,.e.
scot se sa tu rh-:i) d e td

) +.g>tqubll.5.))a-\+
ma

.-->

du

Slujba Sf. Cosma si Damian - r iulie

C.T.

(-rr
. -. -

)r{-.-

r
,.1 a - ^-__>

)'+
nat

4 j-\-de

l'F

-:
eci

\J \))L--ce vA vom
i dl j

im
\l .-.
-r

pu
r

{i

nu

----->
l'

)))..=pre
\rr,\-r

\,
voi
-))

: 4:

).[. i)\-\

))d. \ \-. )-)(. J^


mA du

\F >)\-, ( - 1..-]L. *-'b-: --\_/ --:i


i tori de su

mi

do ctori 6

Qr-i * ^
fle te

'-'' r
---->

)u\\-,+={<< \ 1
de tru

$i

Puri

Sl. F

ac\i^-J{.)
vin de
ft\)

'5,;
sd
\-d ) 'c.

tori

d\ ca re
r <-s )-\-. )r[

in

dar u
(K )

>)(-\-,
ri
\cl

r -_>

a+ p

A t<t<Q-..-.\-,U
.<

>)'-:-. i to

! --->

-l '-r -> ts)}.))lt-\

le

'J
-,-{l-l-\l-

de

la

Man tu

ru

ulHri

r >^ ----->

rr-\ r -.Y; cr'-\_t --:i))Qr


Ce
r s < - r - 5s - -

>.1 -g))c\ tdA


i a 'l )

is tos

el ce -Ji 6-\ \)))


..-_\,

ru i )

ie

dAru

U - ; irr gle

J.
1

y \)

c\*-

\_/

ste
{N) { r ' r)

no ua ma

,---,-re

-.r-._-l

mi

16.

Slujba Sf. Cosma si Damian - r iulie

C.T.

T RO P NR
i r:

glas 8

'l

tr dt

h{.*

.ffi

Ik

T"
tr I v

t-

t<t<t-\-) f-$

)t<

bfttt
R..-\-,\-))\-,<-))

ti

lor

cei fr

rA

de ar gint $i
r* ;

de

mi

nuni

fr cI tori
-))C^

d\

)\ -v-A \_/ )

A LqS r(-\-.\-.

cef

ce

ta[i ne pu

tin

!e le noa stre '


ii j

in

dar ati
F

lu

at

in

dar

3-rr-r\-\S.\ U\ J
da ti ne no

))
oo

\-\
ua.

fJ?

TR0 PnR Acelasi


il << i

i.u fr dt

x
-> )
..

-.-,\)C \-,\-, r= k-" lor cei fr ,,,3Im It

\)

-1

) ) ( =\nS.\ nuni ft'


i' -)icA

\-/

rd

de

ar

gint

9i de mi

tori

i *. : i

- ? .- -- J n ol cer ce

-tafi ne pu

-)

-; | ) ti in !e

S: le noa
l-

) - ja a
r
) ) \<\ -..r

j a a

j'-

a stre

-, a-) ) -"i-->

$i

ca

ce

ei ce

in

da

ar

lu

& at-4i
x

in

dar

da

}i

ne

noooua.

&

Slrfiba Sf. Cosma si Damian - r iulie

C.T.

S GD e tH n Glass:
Podobie: Peintelepciunessi &tudntul... Nl ii
(h t)

x
td _ _d toa re
r t-

t,

" &1. - -- S )6 Da
)
(N)

-, --

-)---J))-:- r - - - ,----)

tori de td mi
)

du

iri mi nu nali gi pur


(r) A ) - ) ' - \- +) - . \_/ F or v-a1i a rd
)

\-*t-t-1 \- = -

->\-,\rl\)) mi
)

->\r,\-!\)>i^ le mi nu ni lor
)5l->

de lu
\) )

nd
-) \-)

sfeq ni ce a
v

ta

at

tu tu

t-.t'<\f

ror prin ha rul Du hu lui

^ clci

vi

pa ia

pa

ti

mi lor ri

co

ri

ind

cu

(r) j ^1t
lor pen tru

.).
a cea

...+-1

) - , \ c , \- )
lo
I{r)

) \J)
ca gul vo

(\l] ) A- t- < ) ) It
stru 'r ca sd

_-\

sta a vdnd

de tii mi du
ta)

:--S iri
].35 ;

a
;

!'-:-)--.----: -r..-.-.-: \/ 11 Ru ga ti vd lui cA ffe voi: su fle te lor sfri gend


iN) (M) {r)

Hris

to

C*

os Dum ne zeu
.-=vtt\l

or Pur

A fi

t-

\G,

\)

*> )

)'-\
il\)

\r,

\-t

65\ rr=lL.\-

ffi

to
:

ri lor de Dum ne
tt._) -> -> )\ J ))

zev fd rA de
6 \J )

a
-> -. \ - \

ar

ginli il

- a- ) ) c\-.\-i

ier

re

de gre Y

sr d[ ru ia

sc4

i.
> voa {

,o, ce prdz nu
= stri.

: - t - - .-;c\j resc cu dra gos

te

) )= )\ A:1' - ) F \-, 0l sfrn tii po me ni rea

S\iba

Sf. Cosma si Damian - r iulie

C.T.

10

C0ilDnC
(a) t - \ -- , Lu
t -t -\ SA

Glasz
\-/
6 mL \--l du

fi :

x
4"
i iri ?n tin defi

\y
end \Y

) ) ) ; . --, S . . - G - ; har te ce lor ce

de

4. C\ -, Q in ne vo oi

na

ta

sunt

M er if
\-/

t--.\) -) t

.)\-)ft',-,\-, fr cd tori de mi nuni

4" \-/
dar
\_./

t-

lor

doc tori
v\

cu

cer

ce

ta

rea

)) G -, - , \ -) ) lor de cE tre vo oi

4"
po to lit

t--:.,4
cu te zA

>)
ri

)t
le vrdj

.\))
ma qi

))c\-,-,:
lor le-a{i

4" \ J )

)-,\-,t-\\. md
\a

lu mea tE
\,

du

ind

o't-:19,')).*)l$?.
cu mi nu ni" le.

t U H I il n il D n Glas3 tl t" i
e-..r

\-,
\- /-

-).-.
-

t-t<

\)$

).-.\t-

\-,'-.

\J

Ati

lu

at
fv

ha

rul

ti

mi

du i

ri lor de
(t -J \r

(r)

la

Dum ne

zen,
\-Z

Fe

ri ci

-t-

ti lor
md

ir

cei h-ra

de ar ginli
,- =.-.\'-.I--)))
e-r\t

vin de
(N)

ca

-))->t- t<t
bo li le
h

.,-"-t)e.
a
f

\-/-

du i

qi

ffi
\,

"" "
Y

\-/
ca
\' f

pre
\- -

{ n) )+ .

.tgti
))

cei

re a lea
{t\) ) ) ]

1 i .- 1
aI gd
.-I

q -t

--1 - D- S ) ; l- ) - - -

)___t_-

---1

cu cre

din

td

la dum ne

ze

ies cul

vo stru lo ca

aS -' Pen "n

t-t.-.-..-*S:i
tru a cea sta
;

cu
(r)

.11 .a un glas

fe
F_

ri

cim du pd vred ni ci

q^

f cin sti

)-I \--l

)tti

\-/

)--:i.))c\+
me ni

d
rea voa str5.

po

Strfiba Sf. Cosma si Darnian - r iulie

C.T-

11

4 Ln mUDe, stihiri Pe4, slas *tr.


Podobie: Dat-ai semn*

Stih: I5udati-L pe El intru puterile Lui; ldudati-L pe el dupd multimea slavei Luitd L fl -I

\-)

) - t,

\-/'.', -)

\-/u

a pe le

Du

\-'! ))lC: ^^^lui hu ,:, ca ni -

-r ;

\-'|

t'-t< ,,;uri ee ce

\ Q) '-. ce se

\Y

$te

; r0

re
""

va

6r..-i ar
\)u-I sa

I.Nr
di rea

.--o a

I
dI pali

<-\-)
cu

) ==. 6-\-,
I qi cu

zr

.r!

sem ne dum ne ze ieqti

1t -

,e.<_)

\-/

da ruri de \-)r -,\- ,=flet su

"i"

\-t -) de ciri i

).iL-

mi nu na

te

n or ce

Aq1t<\-,\-,\-,t<t-

le 3

pier

zd

toa

re

de c\

)t-t< e tt k pa timi us cali boli 6 mi

du

\ \-) iti -qi) - >du! \ - . 1huri

go nifi

de

\-,\-,a=)
Dum

> :-

i
ri lor ^

ne zeu pur td to

"

-{\-,t.<
ft r[

-: de af ginfi 9i ru gA tori "


b

)-)

) -'
p"n tru

:) ) ) p - ) ),
Stih: Iiudati-L al6utd.
'

su fle te le

noa

stre-

ft

pe El in glas de trf;mbitd; ldudati-L pe el in psaltire si-n


|L-t-

6 \J
)v

)t '

.t--)-))11\-,\-\\- \ < -e -)' \-/

--\\'Y

-) ndn

-)

L a

mi

le

ce 6 I

le tgi

ne

cu

v6nr

*x ti

rnq toa

rF re

su pu

du le

( - \ - .- 1;> > ;. d6 q\i ru iti oa me ni ->) ))g lor

\ -, t -. -. -. ' . S . e < do bi toa ce lor fa ceri ---; de bi ne

) '- 1g . '\- - ,

cu pu te

ri 1e su fle tegti ^( de

6R< t < \ -, -, < . -. \ -t -))\ -, \-

la

tlris

tos

fi

ind

im bo gd f,tl

Sh+iba Sf. Cosma si Damian - r iulie

C.T.

'|'2 t -\ ))t
\_,

.-)

).-,.-. ^

AS\\- ,- ,\- ,R- Q) )

\- ,

cu
t-.-) \_/ ti

da rul tA mI du
\r^ l'r -

ri

lor

O"n tru

cea sta

sd ver $ind sfin

; td

6 t-.t.-.t-,t) )Y pur $i

toa

re de lu

mi nd

po

me

ni rea voa
))

strd
6

6-\c,t<1t-))

ce rem tu *i)/

,; ffp"r, tru Yu.

A)'-.\-,)-))\r-

teleX

;.

Stitu LSudati-L pe El in chimvale bine rdsunfltoare; ldudati-L pe El in chimvale de strigare. Toati suflarea sd laude pe Domnul.
-i
(-\

tBt

t)

) tca
) -

t---> )/rt
F')

se ri

-. a cea dum ne ze ia
) o Q\-) )

Q)

\-. sc6
IN

Qa
t-

I ) -- . E - I rd ffin du ,"
) t-\-/ ) )

l -*t--a -i \t

l--t-

t"
1\)

mi
)

{
) g\ - t - ^ -s -

rU qi ce
; 6 \-)

Y
1t--,\-,\ J

,cA

in

chip de ste
)t _ . q -)\ )

le

a v6nd a cum
) )- \

mi nu \ -!

ni le

voa sffe

ft

ce le

de

mdn

tu

re

qi

ca un soa re lu i 6 t) )

mi

AS > \ - , \ - r,\-,t-t-t-)f\\-\\-,I-.-n dt _ \ - r \ lu nos do- ne ze ias c6


t-tprea fe eri -> -) ci \ te gi

cra

rea

vin

de

cd

ri

lor ^ Cos ma

Da

mi

ne

po

me

ni

tu

l.

\-)

)tle

I.\- ,q.- - - Dom nu


)))-r

; qi ru
))

slu gi

lui

gd tori

* or

\,/

pen tru

su

fle te

\.y le noa

stre.

Slujba Sf. Cosma si Damian - r iulie

C.T.

13

-1

Slava... la Laude, glas4

tt ct

,_

ilnr

, dupd Anton Pann


r-

x.
t-

e.-g
T LZ
vo

{ni

f J...+\-i
rul

' E} . )

6 )-.\-,s.\--\-;
^ta md du
iifi

-.S-)
ri lor a

t -. : - -) ) r : -> n sfi vdnd


t-. eint
--\'-l\Jv

in
\

) 1 i + - - r { = \) r [> ) r _ \ 1o or cei fX fl
1F _4) { A

- ,t6, de ar
<-{---1

- r.-( -- l
cf

' td
r +.
\-/

mr
i r:i

du
J-

-i s (-:u 2-\-t i
ta i

t- :

t J - i- \ t

iri dali
(E,

tu
\-t ce
-.- - )s ,..).[ --tA
- .-

-3
v

) 6 -\

)))\\-\

fu
<-rsr

ro
-->1)-i i )-))J, X

or

. SC\1F dl ce lor

le

tre

bu
A< - - :i.

-J )) - : _ s
..i F-- t r - - ^?i

r t- t- { J -) de Prea mari

esc " c[ci

da

ru

( - . \-i:N))c\
v-a
9-

u
-}.

uri

ati
ir i
- \:t-

in

vred
e

ni
i i -l i f

cit
i a-) (-..

or

de

h
ri -ri \,

iz

vo

rul

\-\

\_/

\_/

) -) >--s\ \-) ), \J
cu rgd to

\-)).-\
or
{s}

cel

pu ru

rea

<r \- ) C\nn (t al Mdn fu


.-:---\l q---

-,-r{.){ to i

S.)'[. ru

>)r\ Hris lui

. )tJtos

-\---_
q

rgrl -

- caazls
t-

na
<-

u
r

ur

md
F

tori
r e

ctl

po

\))1

J.Jsto

;C-J-

>)t-I^i$I..
lii: ia

+\-?
ft

tFl

f -:^ v-am

da

at

S\iba Sf. Cosma si Damian - r iulie

C.T.

14

r-

lai

) ) 6- \\\- \\\- )))

S '': .

vo
t

u[
5
f-:-

pu
r-

te
r

re
\'/

d\

_'a-

'\

C--NS

.A

-f-

)Y -^ : ,

a
-.

su
l \ ) > - 1.

Pra
vr
I

du hu
v q-a
q

ri
le
.,

)L j-

c > .--S .)-\ra -))) -

i i- _)

" \J:-' ) ca sA

-7-->

lor
r-

ce lor
r

ns
." .
rt

cu

te Q))-) se
-\ I{B}

scoa

), -. ': a

grteli pre

\-/
ddn

C.. le

t_.tA vr -n $i

;: sA tlt

r-

) ---->- .i\

-=.

S..)

mA

du

g*<J){=:l.\],t:
i
.: r

ili toa
1G r $ C)

ta
t--.t' < -\

boa
.-

in
.{}:
F

-'-->

S.<J-t-t-t-t-t---_r

I' i-

f-9

ta

' pen tru


ii' i i

cea
j r

sta
)l

in

tru
t --)

in

vA
,:f

tA

-d'

tu

ri

.-5l

c.---)-:) t-n .te'{e )

-t -S . )-{ -

; - ; f ibi
;19) )1 1 - \: a a fi l u
iaj

i] - \ $- ' ind; -l
--)

q;

-*
A d\

)' at
\,

.-:-i l T A in
f

\-/'

-- > f 5

r
iBl

da
r_s

; d u ' u r i}

) i- - . li' 1 J ft md du

ind

\J c\ :e:-s'.".9
pa ti mi le

i c:+))
s ufl ete

f
f o lA q i

t-

ta
---->

t'-12
le tru

\
Pu ri

+*-,{-\ rl
lo

1 \

l;:1t
noa

.
stre.

or

Stu$ba Sf. Cosma si Damian - r iulie

C.T.