Sunteți pe pagina 1din 5

2,190.

Luptati pe calea lui Allah împotriva acelora care se luptã cu


voi, dar nu începeti voi lupta, cãci Allah nu-i iubeste pe cei care încep
lupte!(
2,191. Omorati-i unde-i prindeti si alungati-i de acolo de unde v-au alungat!
Iar schisma e mai rea decât omorul. Dar nu luptati împotriva
lor aproape de Moscheea Al-Haram, doar dacã ei se luptã cu voi în
ea. Iar dacã luptã împotriva voastrã, omorâti-i, cãci aceasta este
rãsplata celor fãrã de credintã!
2,193. Luptati-vã cu ei pânã ce nu va mai fi necredintã si credinta va fi
numai în Allah! Dar dacã ei contenesc, atunci nu mai existã vrãjmãsie,
decât împotriva celor nelegiuiti.
2,194. Luna cea sfântã pentru luna cea sfântã Si în toate lucrurile
sfinte se aplicã talionul. Asadar, celui care v-a atacat rãspundeti-i
întocmai asa cum v-a atacat el! Si fiti cu fricã de Allah! Si sã stiti cã
Allah este cu cei care se tem de El!
2,216. V-a fost prescrisã lupta, chiar dacã ea vã este neplãcutã. Or, se
poate ca voi sã urâti un lucru care este bun pentru voi si sã
iubiti un lucru care este rãu pentru voi. Dar Allah stie, în vreme ce voi
nu stiti.
2, 218. Aceia care au crezut, s-au pribegit si au trudit în lupta pe
calea lui Allah, aceia sã nãdãjduiascã în mila lui Allah, cãci Allah este
Iertãtor, Îndurãtor
2,244. Asadar, luptati pe calea lui Allah si sã stiti cã Allah este Cel care
Aude Totul, Atoatestiutor
3, 121. Adu-ti aminte, o, Muhammed, când ai plecat dimineata de la
familia ta, pentru a stabili credinciosilor locurile de luptã
3,126... Victoria nu poate veni decât de
la Allah, Puternicul, Înteleptul
127. Pentru a nimici o parte dintre necredinciosi sau pentru a-i
supune prin umilire, astfel încât sã se întoarcã dezamãgiti.
142. Sau ati crezut voi cã veti intra în Rai fãrã ca Allah sã-i stie pe
cei care au luptat dintre voi si sã-i stie pe cei care au fost statornici?
146. Câti profeti au luptat - si laolaltã cu ei nenumãrati ucenici - si
nu au slãbit în fata loviturilor pe care le-au primit pe calea lui Allah!
Nu au slãbit si nu au cedat niciodatã! Si Allah îi iubeste pe cei
statornici!
151. Noi vom semãna spaimã în inimile celor care tãgãduiesc, pentru
cã I-au asociat lui Allah [idoli], fãrã ca El sã fi trimis nici o dovadã
pentru aceasta, iar sãlasul lor va fi Focul. Si ce rãu sãlas va fi pentru
cei nedrepti!
152. Allah si-a tinut fãgãduinta Sa fatã de voi, cãci cu îngãduinta Lui
i-ati nimicit [pe dusmani] pânã ce v-ati poticnit si v-ati împotrivit unii
altora asupra poruncii [date] si nu ati mai ascultat, dupã ce v-a arãtat
[biruinta] pe care voi o voiati.
157. Iar de veti fi omorâti pe calea lui Allah sau de veti muri,
iertarea lui Allah si îndurarea sa sunt mai bune decât ceea ce
agonisesc ei [din averi].
158. Si dacã veti muri sau veti fi ucisi, la Allah vã veti aduna.
169. Sã nu crezi cã cei care au fost ucisi pe calea lui Allah [martirii]
sunt morti! Dimpotrivã, ei sunt vii la Domnul lor si sunt bine dãruiti [din
roadele Raiului]
4,74. Sã lupte, asadar, pe calea lui Allah aceia care dau viata lumeascã
de acum pentru Viata de Apoi! Iar aceluia care luptã pe calea lui
Allah, de va fi ucis sau de va birui, Noi îi vom da mare rãsplatã!
75. Si ce este cu voi de nu luptati pe calea lui Allah, si pentru bãrbatii,
muierile si copiii slabi care zic: “Doamne! Scoate-ne pe noi din cetatea
asta cu neam nelegiuit si dã-ne nouã din partea Ta un ocrotitor si
dã-ne nouã din partea Ta un ajutor!”.
76. Cei care cred, luptã pe calea lui Allah, iar cei care nu cred, luptã
pe calea lui Taghut. Asadar, luptati împotriva aliatilor lui Seitan,
cãci viclesugul lui Seitan este, neîndoielnic, slab!
4, 77Apoi, când li s-a poruncit lupta, o parte dintre ei au ajuns sã se teamã
de oameni, ca si când ar fi încercat teama de Allah sau o teamã chiar
mai puternicã si au zis: "Doamne, de ce ne-ai poruncit nouã lupta? De
ce nu ne-ai mai pãsuit pânã la un termen apropiat?" Spune: "Plãcerea
acestei lumi este micã, iar Lumea de Apoi este mai bunã pentru cei
care se tem [de Allah] si [acolo] nu veti fi nedreptãtiti nici cât un
firicel!"
84. Luptã-te pe calea lui Allah - tu nu esti rãspunzãtor decât pentru
tine! - si îndeamnã-i pe dreptcredinciosi [la luptã]! Poate cã Allah va
opri rãul celor care nu cred, cãci Allah este mai de temut în fortã si
mai aspru în pedeapsã
89. Ei ar vrea ca voi sã nu credeti, asa cum nici ei nu cred, astfel
încât sã fiti deopotrivã. Nu vã luati dintre ei pãrtasi, pânã ce ei nu vor
purcede pe calea lui Allah! Dar dacã ei întorc spatele, prindeti-i si
omorâti-i, oriunde-i veti afla! Si nu vã faceti dintre ei nici pãrtas, nici
ajutor,
90. Afarã de aceia care se unesc la un neam cu care voi aveti un
legãmânt sau vin la voi cu piepturile prea strânse pentru ca sã mai
lupte împotriva voastrã sau ca sã mai lupte împotriva neamului lor. Dear
fi voit Allah, le-ar fi dat putere asupra voastrã atunci când s-ar fi
rãzboit cu voi. Dar dacã se depãrteazã ei de voi si nu luptã împotriva
voastrã si vã aratã supunere, Allah nu vã mai dã vouã cale împotriva
lor.
91Dacã însã nu vor sta departe de voi si nu vã vor arãta supunere si nu vor opri mâinile
lor [de la lupta
împotriva voastrã], atunci prindeti-i si omorâti-i, oriunde i-ati afla!
Asupra acestora Noi vã dãm dovadã sigurã.
94. O, voi cei care credeþi! Dacã purcedeti [la luptã] pe calea lui
Allah, luati bine seama si nu spuneti aceluia care vã dã vouã binete [cu
Es-selamu ’aleikum]: “Tu nu esti credincios!”, râvnind voi la bunurile
acestei vieti lumesti, cãci Allah are prãzi multe. Asa ati fost voi mai
înainte, dar Allah v-a binecuvântat cu harul Lui. Deci luati bine seama,
cãci Allah este bine stiutor a ceea ce faceti voi!
95. Nu sunt egali dreptcredinciosii care rãmân în casele lor - afarã de
cei care au un betesug - cu cei care luptã pe calea lui Allah, cu
bunurile si cu sufletele lor. Allah vine cu mai mult har asupra celor
care luptã cu bunurile si cu sufletele lor decât asupra celor care rãmân
în casele lor [din pricina unui betesug]. Tuturor le-a fãgãduit Allah cea
mai bunã rãsplatã, însã Allah vine cu mai mult har asupra celor care
luptã decât asupra celor care rãmân în casele lor si cu mare rãsplatã,
100. Si cine pribegeste pe calea lui Allah, va afla pe pãmânt multe
[adãposturi] si bogãtie. Si cel ce iese din casa sa, ca sã purceadã
cãtre Allah si Trimisul Sãu, si apoi îl va ajunge moartea, rãsplata lui
se aflã la Allah, cãci Allah este Iertãtor, Îndurãtor
102. Iar atunci când tu, [Muhammed,] te vei afla printre ei [în timpul
luptei] si vei conduce Rugãciunea lor, o parte dintre ei sã
stea împreunã cu tine si sã-si pãstreze armele lor. Apoi, dupã o
prosternare, sã treacã în spatele vostru si sã vinã celãlalt grup, al celor
care nu si-au fãcut Rugãciunea, ca sã-si facã Rugãciunea împreunã cu
tine, dar sã fie cu bãgare de seamã si sã-si tinã armele. Cei care nu
cred voiesc ca voi sã vã neglijati armele si lucrurile voastre, pentru ca
sã se nãpusteascã asupra voastrã deodatã. Nu sãvârisiti nici un pãcat
dacã, stânjeniti de ploaie sau bolnavi, puneti armele voastre jos, dar fiti
cu bãgare de seamã! Allah a pregãtit pentru necredinciosi osândã
înjositoare
104. Nu slãbiti urmãrirea oamenilor [necredinciosi], chiar dacã
suferiti, cãci ei suferã la fel cum suferiti voi, dar voi nãdãjduiti de la
Allah ceea ce ei nu nãdãjduiesc! Si Allah este Atoatestiutor si Întelept

5, 33. Iarã rãsplata acelora care luptã împotriva lui Allah si a Trimisului
Sãu ai cautã sã semene pe pãmânt stricãciune este cã ei vor muri
omorâti sau rãstigniti pe cruce sau li se vor tãia mâinile ai picioarele
crucis sau vor fi alungati din tarã. Aceasta va fi pentru ei rusine în
lumea de acum, iar în Lumea de Apoi vor avea ei parte de chin
mare,
35. O, voi cei care credeti! Fiti cu fricã de Allah, cãutati calea
pentru a vã apropia de El si luptati pe calea Lui. Poate cã voi o sã
izbânditi!

8, 1. Ei te întreabã despre prãzi. Spune: "Prãzile sunt ale lui Allah si


ale Trimisului!" Si fiti cu fricã de Allah, fiti cu pace între voi si fiti
cu supunere fatã de Allah si fatã de Trimisul Sãu, dacã sunteti
credinciosi!
12. [Aduceti-vã aminte] când Domnul tãu le-a revelat îngerilor: "Eu
sunt cu voi! Întãriti-i, asadar, pe cei care cred! Eu voi arunca
spaimã în inimile celor care nu cred! Loviti-i, deci, peste gâturi si
loviti-i peste toate vârfurile degetelor!
15. O, voi cei care credeti! Dacã vã întâlniti cu cei care nu cred si ei
Sunt în mers la luptã, nu le întoarceti spatele, [fugind]!
16. Iar asupra celor care în ziua aceea le vor întoarce spatele
[fugind] - în afarã de cei care fac un ocolis pentru luptã sau de aceia
care se îndreaptã spre o altã ceatã - se va abate mânia lui Allah, iar
sãlasul lor va fi Gheena! Si ce cumplitã soartã [vor avea ei]!
17. Si nu voi i-ati omorât, ci Allah i-a omorât. Si când tu ai aruncat
[un pumn de tãrânã], nu tu l-ai aruncat, ci Allah l-a aruncat. Si
aceasta ca sã-i dãruiascã pe dreptcredinciosi cu o frumoasã
dãruire. Allah este Cel care Aude Totul si Atoatestiutor
39. Si luptati împotriva lor pânã ce nu va mai fi ispitã si pânã ce
religia va fi în întregime pentru Allah! Iar de se vor opri, Allah este
Cel care Vede Bine ceea ce fac ei
57. Asadar, dacã tu îi dovedesti în rãzboi, alungã-i [speriindu-i] cu ei
pe cei care vin în urma lor! Poate cã ei îsi vor aduce aminte!
60. Deci pregãtiti [pentru luptã] împotriva lor tot ceea ce puteti
din fortã si din cai înseuati, cu care sã-i înspãimântati pe dusmanul lui
Allah si pe dusmanul vostru si pe altii decât acestia, pe care voi
nu-i stiti, dar pe care Allah îi stie. Si tot ceea ce voi cheltuiti pe calea
lui Allah vã va fi dat înapoi pe deplin si nu veti fi nedreptãtiti
65. O, Profetule! Îndeamnã-i pe dreptcredinciosi la luptã! Dacã douãzeci
dintre voi sunt statornici, vor birui ei douã sute, iar de sunt între
voi o sutã, vor birui ei o mie dintre aceia care nu cred, cãci acestia
sunt un neam care nu pricep.
72. Aceia care au crezut si au purces în pribegie si au luptat pe
calea lui Allah cu averile si cu sufletele lor, precum si aceia care au
dat adãpost si au dat ajutor, aceia îsi sunt aliati unii altora. Însã la
aceia care au crezut, dar n-au purces în pribegie, voi nu aveti a vã alia
întru nimic pânã ce nu vor purcede si ei în pribegie. Iar de vã vor
cere ei ajutor, în sprijinul religiei, aveti datoria de a le acorda
ajutor, dar nu împotriva unui neam dacã între voi si între el este un
legãmânt, cãci Allah este Cel care Vede ceea ce faceti voi
74. Iar aceia care au crezut si au purces în pribegie si au luptat pe
calea lui Allah, ca si aceia care au dat adãpost si au dat ajutor, aceia
sunt cu adevãrat credinciosi si ei vor avea parte de iertare si de
rãsplatã îmbelsugatã.
75. Însã aceia care au crezut mai apoi si au purces în pribegie si
au luptat împreunã cu voi, aceia sunt de-ai vostri. Totusi, cei care sunt
legati prin rudenie au întâietate unii fatã de altii, dupã Legea lui
Allah, iar Allah este peste toate stiutor
9, 5. Iar când se vor încheia lunile cele sfinte, atunci omorâti-i pe
idolatri oriunde îi aflati! Prindeti-i, împresurati-i si întindeti-le lor
orice cursã! Însã dacã ei se cãiesc, împlinesc Rugãciunea si achitã Dania, atunci dati-le lor
drumul, cãci Allah
este Iertãtor, Îndurãtor
12. Dar dacã ei încalcã jurãmintele lor, dupã ce au fãcut legãmânt,
si hulesc religia voastrã, atunci luptati-vã împotriva cãpeteniilor
necredintei, cãci ei nu tin jurãmintele! Poate cã ei vor înceta!
14. Luptati-vã împotriva lor, cãci Allah îi va pedepsi prin mâinile
voastre si-i va acoperi de rusine si vã va ajuta sã-i biruiti si va tãmãdui
piepturile unor oameni dreptcredinciosi!
19. Oare puneti voi sarcina de a da pelerinilor sã bea apã si
întretinerea Moscheii celei Sfinte pe aceeasi treaptã cu credinta celui
care crede în Allah si în Ziua de Apoi si luptã pe calea lui Allah? Ei nu
sunt deopotrivã înaintea lui Allah si Allah nu cãlãuzeste neamul de
nelegiuiti!
20. Cei care au crezut si au purces în pribegie si au luptat pe
calea lui Allah, cu averile si cu vietile lor, sunt pe o treaptã mai înaltã
înaintea lui Allah si aceia sunt câstigãtori.
24. Spune: "Dacã pãrintii vostri, fiii vostri, fratii vostri, sotiile voastre,
clanul vostru, bunurile pe care le-ati dobândit, negotul de a cãrui
lâncezire vã temeti si locuintele de care sunteti multumiti vã sunt vouã
mai scumpe decât Allah, decât Trimisul Sãu si decât lupta pe calea
Lui, atunci asteptati-vã sã vinã Allah cu porunca Sa!" Iar Allah nu
cãlãuzeste neamul de nelegiuiti!
29. Luptati împotriva acelora care nu cred în Allah si nici în Ziua de
Apoi si nu opresc ceea ce Allah si Trimisul Sãu au oprit si nu împãrtã
sesc religia Adevãrului, dintre aceia cãrora li s-a dat Cartea, pânã
ce ei nu vor plãti tributul cu mâna lor, fiind ei supusi [legilor
36. Numãrul lunilor la Allah este de douãsprezece luni, în Cartea
lui Allah, din ziua când El a fãcut cerurile si pãmântul. Patru dintre ele
sunt sfinte. Aceasta este religia cea dreaptã. Si nu sãvârsiti în timpul
lor nedreptate împotriva sufletelor voastre! Si luptati uniti împotriva
politeistilor, întocmai cum luptã ei împotriva voastrã! Si sã stiti cã Allah
este cu cei care au fricã [de El]!
38. O, voi cei care credeti! Ce-i cu voi? Când vi s-a zis: "Purcedeti pe
calea lui Allah!", voi v-ati lãsat grei pe pãmânt. Oare v-a plãcut
vouã viata lumeascã mai mult decât Viata de Apoi? Plãcerea acestei
vieti nu va fi decât putinã în Lumea de Apoi!
39. Dacã voi nu purcedeti, vã va pedepsi El cu chin dureros si vã va
schimba cu un alt neam. Si voi nu-I veti putea dãuna întru nimic, si
Allah este cu putere peste toate
41. Purcedeti usori ori grei si luptati cu averile si sufletele voastre
pe calea lui Allah! Aceasta este mai bine pentru voi, dacã pricepeti
44. Nu-ti vor cere îngãduintã aceia care cred în Allah si în Ziua de
Apoi, când este vorba sã lupte cu averile si cu sufletele lor, iar Allah
este Binestiutor al celor care sunt cu fricã.
73. O, Profetule! Luptã împotriva necredinciosilor si fãtarnicilor si fii
aspru cu ei! Gheena va fi sãlasul lor si ce sfârsit trist vor avea ei!
81. S-au bucurat aceia care au rãmas în casele lor, în urma
Trimisului lui Allah, si nu au voit sã lupte cu bunurile lor si cu sufletele
lor pe calea lui Allah si au zis ei: "Nu purcedeti la luptã pe
dogoarea aceasta!" Spune: "Focul Gheenei este mult mai
dogoritor!" Dacã ei ar pricepe!
86. Si când este revelatã o surã [în care se porunceste]: "Credeti
în Allah si luptati împreunã cu Trimisul Sãu", cei cu stare dintre ei
te roagã sã-i scutesti de luptã zicând: "Lasã-ne pe noi sã rãmânem
împreunã cu cei care sed acasã!"
88. Însã Trimisul si cei care au crezut laolaltã cu el au luptat cu
averile si cu sufletele lor. Acestia vor avea parte de lucrurile
bune si acestia sunt cei care izbândesc.
111. Allah a cumpãrat de la dreptcredinciosi sufletele si bunurile lor,
în schimbul Raiului, si astfel ei luptã pe calea lui Allah, omorând si
fiind omorâti. Aceasta este o fãgãduintã cu adevãrat, pe care a luat-o
asupra Lui, în Tora, în Evanghelie si în Coran. Si cine este mai
credincios legãmântului sãu decât Allah? Bucurati-vã, asadar, pentru
negotul pe care l-ati tocmit, cãci aceasta este marea izbândã,
9,123. O, voi cei care credeti! Luptati împotriva necredinciosilor de
lângã voi! Ei sã gãseascã în voi asprime! Si sã stiti cã Allah este alãturi
de cei care au fricã!
16,110. Însã Domnul tãu, cu aceia care au pribegit dupã ce au fost
ispititi si apoi au luptat si au îndurat, cu aceia Domnul tãu va fi dupã
aceasta Iertãtor, Îndurãtor

22, 58. Acelora care au purces, [pãrãsindu-si cãminele], pe calea lui


Allah, iar dupã aceea au fost ucisi sau au murit, Allah le va dãrui o
bunã rãsplatã, cãci Allah este cel mai bun dintre cei care dãruiesc

25, 52. Nu da ascultare necredinciosilor si luptã împotriva lor cu el, în


luptã neslãbitã!
29, 69. Iar pe aceia care luptã pentru Noi îi vom cãlãuzi Noi pe cãile
Noastre, cãci Allah este cu cei credinciosi care fac bine.

33, 25. Si Allah i-a alungat înapoi pe cei care nu au crezut, cu toatã
furia lor. Ei nu au dobândit nici un bine. Allah este de ajuns pentru
dreptcredinciosi în luptã, cãci Allah este Puternic siTare
26. El i-a lãsat pe cei care i-au ajutat dintre oamenii Cãrtii sã
coboare din cetãtile lor si a aruncat spaimã în inimile lor. Pe o parte
dintre ei i-ati omorât, iar o altã parte dintre ei i-ati luat în
captivitate.
47, 4. Atunci când îi întâlniti în luptã pe aceia care nu cred, loviti gâturile
lor, iar când îi slãbiti pe ei, legati-i strasnic în lanturi! Apoi, fie
îndurare, fie rãscumpãrare, pânã ce rãzboiul se sfârseste. Astfel, iar
de ar voi Allah, El s-ar rãzbuna pe ei. Însã El vã încearcã pe unii prin
altii. Iar acelora care sunt ucisi pe calea lui Allah El nu le va lãsa
faptele lor sã fie în desert.

35. Nu slãbiti si nu chemati la pace, pentru cã voi sunteti deasupra, cãci Allah este alãturi
de voi si nu vã va lãsa niciodatã sã
pierdeti rãsplata faptelor voastre!
49, 15. Dreptcredinciosi sunt numai aceia care cred în Allah si în Trimisul
Sãu, care apoi nu s-au mai îndoit si au luat parte la luptã cu averile
lor si cu sufletele lor, pe calea lui Allah. Acestia sunt cei sinceri.

61, 4. Allah îi iubeste pe aceia care luptã pe calea Sa într-o linie de


luptã, de parcã ei ar fi o zidire întãritã.
11. Credeti voi în Allah si în Trimisul Sãu si luptati pe calea lui Allah,
cu averile voastre si cu sufletele voastre, cãci acest lucru este mai bun
pentru voi, dacã voiti sã stiti!

64, 15. Averile voastre si copiii vostri sunt numai o ispitã si la Allah se
aflã o mare rãsplatã
66, 9. O, Profetule! Luptã împotriva necredinciosilor si a fãtarnicilor si
fii neînduplecat cu ei! Sãlasul lor va fi Gheena si ce rea soartã

75 versete