Sunteți pe pagina 1din 4

Direc ia General a Finan elor Publice Bra ov Serviciul metodologie i asisten contribuabili

CODUL FISCAL TABEL COMPARATIV pentru TITLUL II - IMPOZIT PE PROFIT URMARE A MODIFC RILOR ADUSE DE OUG nr. 24/2012

Forma Codului fiscal f r modific rile aduse de OUG nr. 24/2012 Art. 201 - Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene (1) Dup data ader rii Romniei la Uniunea European sunt, de asemenea, neimpozabile i: a) dividendele primite de o persoan juridic romn , societate-mam , de la o filial a sa situat ntr-un stat membru, dac persoana juridic romn ntrune te cumulativ urm toarele condi ii: 2. de ine minimum 15% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru, respectiv minimum 10%, ncepnd cu 1 ianuarie 2009; Art. 201 - Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene (1) Dup data ader rii Romniei la Uniunea European sunt, de asemenea, neimpozabile i: b) dividendele primite de sediile permanente din Romnia ale unor persoane juridice str ine din alte state membre, societ i-mam , care sunt distribuite de filialele acestora situate n state membre, dac

Forma Codului fiscal dup modific rile aduse de OUG nr. 24/2012 Art. 201 - Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene (1) Dup data ader rii Romniei la Uniunea European sunt, de asemenea, neimpozabile i: a) dividendele primite de o persoan juridic romn , societate-mam , de la o filial a sa situat ntr-un stat membru, dac persoana juridic romn ntrune te cumulativ urm toarele condi ii: 2. de ine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate ntr-un alt stat membru, care distribuie dividendele; Art. 201 - Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene (1) Dup data ader rii Romniei la Uniunea European sunt, de asemenea, neimpozabile i: b) dividendele primite de sediile permanente din Romnia ale unor persoane juridice str ine din alte state membre, societ i-mam , care sunt distribuite de filialele acestora situate n state membre, dac persoana juridic str in ntrune te, cumulativ, urm toarele condi ii:
1

Art. I pct. 1

persoana juridic str in ntrune te, cumulativ, urm toarele condi ii: 4. de ine minimum 15% din capitalul social al filialei dintr-un stat membru, respectiv o participare minim de 10%, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2009; Art. 201 - Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene (4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) pct. 1, formele de organizare pentru persoanele juridice str ine sunt:

4. de ine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate ntr-un alt stat membru, care distribuie dividendele. Art. 201 - Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene (4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) pct. 1, formele de organizare pentru persoanele juridice str ine sunt: a1) societ i nfiin ate n baza legii bulgare, cunoscute ca <<s biratelno drujestvo>>*), <<komanditno drujestvo>>*), <<drujestvo s ogranicena otgovornost>>*), <<ak ionerno drujestvo>>*), <<komanditno drujestvo s ak ii>>*), <<nepersonifi irano drujestvo>>*), <<koopera ii>>*), <<kooperativni s iuzi>>*), <<d rjavni predpriiatiia>>*) i care desf oar activit i comerciale; Art. 201 - Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene (5) Dispozi iile prezentului articol transpun prevederile Directivei 2011/96/UE a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplic societ ilor-mam i filialelor acestora din diferite state membre. Art. 21 - Cheltuieli (3) Urm toarele cheltuieli au deductibilitate limitat : n) cheltuielile de func ionare, ntre inere i repara ii, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu func ii de conducere i de administrare ale persoanei juridice,
2

Art. 201 - Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene (5) Dispozi iile prezentului articol transpun prevederile Directivei 90/435/CEE privind regimul fiscal comun care se aplic societ ilor-mam i filialelor acestora din diferite state membre, amendat prin Directiva 2003/123/CE a Consiliului. Art. 21 - Cheltuieli (3) Urm toarele cheltuieli au deductibilitate limitat : n) cheltuielile de func ionare, ntre inere i repara ii, exclusiv cele privind combustibilul, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu func ii de

conducere i de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiec rei persoane cu astfel de atribu ii. Art. 21 - Cheltuieli (4) Urm toarele cheltuieli nu sunt deductibile: t) 50% din cheltuielile privind combustibilul, pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxim autorizat care s nu dep easc 3.500 kg i care s nu aib mai mult de 9 scaune de pasageri, incluznd i scaunul oferului, aflate n proprietatea sau n folosin a contribuabilului. Prin excep ie de la prezentele prevederi, cheltuielile privind combustibilul sunt integral deductibile n situa ia n care vehiculele respective se nscriu n oricare dintre urm toarele categorii: 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interven ie, i protec ie, curierat, transport de repara ii, paz personal la i de la locul de desf urare a activit ii, precum i vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agen i de vnz ri i de agen i de recrutare a for ei de munc ; 2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat , inclusiv pentru activitatea de taxi; 3. vehiculele utilizate pentru nchirierea c tre alte persoane, inclusiv pentru desf urarea activit ii de instruire n cadrul colilor de oferi;

deductibile limitat potrivit alin. (4) lit. t) la cel mult un singur autoturism aferent fiec rei persoane cu astfel de atribu ii.

Art. 21 - Cheltuieli (4) Urm toarele cheltuieli nu sunt deductibile: t) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv n scopul activit ii economice, cu o mas total maxim autorizat care s nu dep easc 3.500 kg i care s nu aib mai mult de 9 scaune de pasageri, incluznd i scaunul oferului, aflate n proprietatea sau n folosin a contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situa iile n care vehiculele respective se nscriu n oricare dintre urm toarele categorii: 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgen , servicii de paz i protec ie i servicii de curierat; 2. vehiculele utilizate de agen ii de vnz ri i de achizi ii; 3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat , inclusiv pentru serviciile de taximetrie; 4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plat , inclusiv pentru nchirierea c tre alte persoane sau pentru instruire de c tre colile de oferi; 5. vehiculele utilizate ca m rfuri n scop comercial. Cheltuielile care intr sub inciden a acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea. Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabile te prin norme.

Art. 22 - Provizioane i rezerve (1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor i provizioanelor, numai n conformitate cu prezentul articol, astfel:

Art. 22 - Provizioane i rezerve (1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor i provizioanelor, numai n conformitate cu prezentul articol, astfel: - Dup litera l) se introduce litera m), cu urm torul cuprins: m) provizioanele/ajust rile pentru deprecierea crean elor preluate de la institu iile de credit n vederea recuper rii acestora, n limita diferen ei dintre valoarea crean ei preluate prin cesionare i suma de achitat cedentului, pentru crean ele care ndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: 1. sunt cesionate i nregistrate n contabilitatea cesionarului dup data de 1 iulie 2012 inclusiv; 2. sunt transferate de la o persoan sau datorate de o persoan care nu este afiliat contribuabilului cesionar; 3. au fost incluse n veniturile impozabile ale contribuabilului cesionar. Aceste modific ri intr n vigoare cu data de 1 iulie 2012-art. IV OUG 24/2012

Material informativ publicat la data de 11.06.2012