P. 1
Programa Scolara Pentru Matematica Clasa a X A

Programa Scolara Pentru Matematica Clasa a X A

|Views: 104|Likes:
Published by Chiriac Bogdan

More info:

Published by: Chiriac Bogdan on Jul 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4598 / 31.08.

2004

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CLASA A X-A CICLUL INFERIOR AL LICEULUI

MATEMATICĂ

Aprobat prin ordin al ministrului Nr. 4598 / 31.08.2004

Bucureşti, 2004

În mod concret. Noul curriculum de matematică propune organizarea activităţii didactice pe baza corelării domeniilor de studiu. s-a urmărit: esenţializarea conţinuturilor în scopul accentuării laturii formative. asigurarea unei continuităţi la nivelul experienţei didactice acumulate în predarea matematicii în sistemul nostru de învăţământ. s-a ţinut cont de modificarea structurii liceului prin noile planuri-cadru de învăţământ. Astfel. în scopul stimulării motivaţiei pentru studiul matematicii şi. Acest tip de proiectare curriculară îşi propune: focalizarea pe achiziţiile finale ale învăţării. valori şi atitudini menite să contribuie la formarea unei culturi comune pentru toţi elevii şi determinând. şi oferă individului cunoştinţele necesare pentru a acţiona asupra acesteia. Pe baza rezultatelor studiilor efectuate. apartenenţa claselor a IX-a şi a X-a la învăţământul liceal sau la învăţământul profesional – şcoala de arte şi meserii. realizarea legăturilor interdisciplinare prin crearea de modele matematice ale unor fenomene abordate în cadrul altor discipline. prezentarea conţinuturilor într-o formă accesibilă. iar pe de altă parte.12. Programa şcolară de Matematică este structurată pe formarea de competenţe. ca urmare. stau la baza stabilirii curriculumului pentru clasele a IX-a şi a X-a – ani finali pentru educaţia de bază. trasee individuale de învăţare. fiind precizate pentru fiecare domeniu cunoştinţele. accentuarea dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului. la nivelul Comisiei Europene au fost stabilite 8 domenii de competenţe-cheie.NOTĂ DE PREZENTARE În noua structură a învăţământului obligatoriu. în contexte variate. În elaborarea programei s-au avut în vedere schimbările intervenite în structura învăţământului preuniversitar: pe de o parte. prelungirea duratei învăţământului obligatoriu la 10 clase. Aceste domenii de competenţe-cheie răspund obiectivelor asumate pentru dezvoltarea sistemelor educaţionale şi de formare profesională în Europa şi. nu în ultimul rând. ele permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice domeniilor de studiu. precum şi la înzestrarea cu un set de competenţe. continuitatea şi coerenţa intradisciplinară. curriculum diferenţiat (CD) şi curriculum la decizia şcolii (CDŞ). nivelul ridicat de complexitate al finalităţilor este determinat de necesitatea asigurării deopotrivă a educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii – prin dezvoltarea echilibrată a tuturor competenţelor cheie şi prin formarea pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi – şi a iniţierii în trasee de formare specializate. Studiul matematicii în ciclul inferior al liceului urmăreşte să contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţii elevilor de a reflecta asupra lumii. ciclul inferior al liceului 2 . în funcţie de propriile nevoi şi dorinţe de a formula şi a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii. pe de altă parte. planurile cadru pentru clasele a IX-a şi a X-a de liceu (anexa 1 la OMECT 5723 / 23. deprinderile şi atitudinile care trebuie dobândite. Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învăţare. respectiv formate elevilor în procesul educaţional.2004) sunt structurate pe trei componente: trunchi comun (TC). Matematică – clasa a X-a. compatibilizarea cunoştinţelor cu vârsta elevului şi cu experienţa anterioară a acestuia. precum şi utilizarea în practică în contexte variate a competenţelor dobândite prin învăţare. corelarea cu aşteptările societăţii. De asemenea.

În condiţiile realizării competenţelor generale şi specifice şi parcurgerii integrale a conţinutului obligatoriu. diferenţiindu-se de aceasta atât prin unele competenţe specifice cât şi prin noi conţinuturi. indiferent de specializarea urmată. conţinuturile corelate cu competenţe specifice. profesorul poate:    să schimbe ordinea parcurgerii elementelor de conţinut. Matematică – clasa a X-a.Programa de Matematică este structurată pe un acelaşi ansamblu de şase competenţe generale. să grupeze în diverse moduri elementele de conţinut în unităţi de învăţare. Programele au următoarele componente:      competenţe generale. să aleagă sau să organizeze activităţi de învăţare adecvate condiţiilor concrete din clasă. competenţe specifice. Programa de matematică pentru curriculum diferenţiat include şi programa de trunchi comun. sugestii metodologice. Programele au în vedere să nu îngrădească libertatea profesorului în proiectarea activităţilor didactice. ciclul inferior al liceului 3 . valori şi atitudini. cu respectarea logicii interne de dezvoltare a conceptelor matematice.

a perseverenţei şi a capacităţii de concentrare Dezvoltarea simţului estetic şi critic. contextual cuprinse în enunţuri matematice 3. creative.COMPETENŢE GENERALE 1. a disponibilităţii de a aborda sarcini variate. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora 5. a capacităţii de a aprecia rigoarea. ordinea şi eleganţa în arhitectura rezolvării unei probleme sau a construirii unei teorii Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice Formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială şi profesională. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate. structural. a tenacităţii. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete 4. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ. prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii VALORI ŞI ATITUDINI    Dezvoltarea unei gândiri deschise. ciclul inferior al liceului 4 . calitativ. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă 6.   Matematică – clasa a X-a. a independenţei în gândire şi acţiune Manifestarea iniţiativei.

a real pozitiv. a≠1 şi funcţia logaritmică f : ( 0. f(x)=ax.∞). ecuaţia f(x)=0. creştere logaritmică .TRUNCHI COMUN – 2 ore COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI Competenţe specifice 1. n din N şi n ≥ 2  Funcţia radical f: D→R. ∞). iraţional şi real. utilizarea de substituţii care conduc la rezolvarea de ecuaţii algebrice Notă: Pentru toate tipurile de funcţii se vor studia: intersecţia cu axele de coordonate. concavitate/convexitate. proprietăţi ale radicalilor. Alegerea formei de reprezentare a unui număr real pentru optimizarea calculelor 5. Radical dintr-un număr raţional (de ordinul 2 sau 3 ). ciclul inferior al liceului 5 .  Funcţia exponenţială f : R→ ( 0. creştere exponenţială. semn.  Puteri cu exponent iraţional şi real a unui număr pozitiv. semn. Identificarea caracteristicilor tipuri de numere utilizate în algebră şi a formei de scriere a unui număr real în contexte variate 2. lectura grafică a proprietăţilor algebrice ale funcţiilor: monotonie. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu puteri.Ecuaţii iraţionale ce conţin radicali de ordinul 2 sau 3. Alegerea strategiilor de rezolvare în vederea optimizării calculelor 6. radicali şi logaritmi în contexte variate 4. convexitate) Utilizarea de proprietăţi ale funcţiilor în calcule şi aproximări. . ecuaţii logaritmice de forma: af(x)=ag(x) . bijectivitate. inversabilitate. Conţinuturi Numere reale  Numere reale: proprietăţi ale puterilor cu exponent raţional. logaf(x)=b. simetrie. continuitate.  Noţiunea de logaritm. a ≠ 1. ∞) pentru n par şi D = R pentru n impar. operaţia de logaritmare.  Radical dintr-un număr raţional (ordin 2 sau 3). unde D = [0. bijectivitate.3. reprezentarea grafică prin puncte. prin metode diverse Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete ce se pot descrie printr-o funcţie de o variabilă Interpretarea unor probleme de calcul în vederea optimizării rezultatului Utilizarea echivalenţei dintre bijectivitate şi inversabilitate în trasarea unor grafice şi în rezolvarea unor ecuaţii. f(x)=xn . Analiza validităţii unor afirmaţii prin utilizarea aproximărilor. a proprietăţilor sau a regulilor de calcul   Exprimarea relaţiilor de tip funcţional în diverse moduri Prelucrarea informaţiilor ilustrate prin graficul unei funcţii în scopul deducerii unor proprietăţi algebrice ale acesteia (monotonie. proprietăţi ale radicalilor. calcule cu logaritmi. diferit de 1 şi b real.∞ ). . proprietăţi ale logaritmilor. aproximări raţionale pentru numere iraţionale.∞) →R. Compararea şi ordonarea numerelor reale utilizând metode variate 3.     Funcţii şi ecuaţii  Funcţia putere cu exponent natural f : R→D. f(x)=logax. a є (0.  Rezolvări de ecuaţii folosind proprietăţile funcţiilor. n din N şi n=2. a real pozitiv. f(x)= n x . Matematică – clasa a X-a. a є ( 0.Ecuaţii exponenţiale.

dobânzi. distanţa dintre două puncte în plan. metode de finanţare. Utilizarea unor algoritmi specifici calculului financiar. sintetic sau vectorial Conţinuturi Matematici financiare  Probleme de numărare : permutări. clasificarea şi prelucrarea datelor statistice: date statistice.  Condiţii de paralelism. şi ale dreptei determinată de două puncte distincte. coordonatele sumei vectoriale. a graficelor şi diagramelor 3. tipuri de credite. reprezentarea grafică a datelor statistice. calcule de distanţe şi arii. Matematică – clasa a X-a.  Coordonatele unui vector în plan. aranjamente. coordonate carteziene în plan. Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale acesteia şi calcul de distanţe şi arii 4. Corelarea datelor statistice sau probabilistice în scopul predicţiei comportării unui sistem prin analogie cu modul de comportare în situaţii studiate 1. buget familial Geometrie  Reper cartezian în plan. statisticii sau probabilităţilor pentru analiza de caz 4. sintetică sau vectorială a caracteristicilor matematice ale unei configuraţii geometrice 5.  Evenimente aleatoare egal probabile. dispersia. combinări  Elemente de calcul financiar: procente. Analiza şi interpretarea unor situaţii practice cu ajutorul conceptelor statistice sau probabilistice 6. Modelarea unor configuraţii geometrice analitic. amortizări de investiţii. condiţii de perpendicularitate a două drepte din plan. ciclul inferior al liceului 6 . buget personal. Notă: Aplicaţiile vor fi din domeniul financiar: profit. coordonatele produsului dintre un vector şi un număr real. sintetică sau vectorială a relaţiilor de paralelism şi perpendicularitate 3. Recunoaşterea unor date de tip probabilistic sau statistic în situaţii concrete 2. calcule de distanţe şi arii.  Ecuaţii ale dreptei în plan determinată de un punct şi de o direcţie dată. Interpretarea primară a datelor statistice sau probabilistice cu ajutorul calculului financiar. probabilitatea unui eveniment compus din evenimente egal probabile. abateri de la medie. operaţii cu evenimente. Descrierea analitică. Transpunerea în limbaj matematic prin mijloace statistice sau probabilistice a unor probleme practice 5. Probabilităţi condiţionate.  Interpretarea datelor statistice prin parametrii de poziţie: medii. Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu paralelismul şi minimul distanţei 6. TVA  Culegerea. calcularea preţului de cost al unui produs. Exprimarea analitică. Descrierea unor configuraţii geometrice analitic sau utilizând vectori 2.Competenţe specifice 1.

Funcţii inversabile:definiţie. creştere exponenţială. Alegerea formei de reprezentare a unui număr real sau complex în vederea optimizării calculelor. surjectivitate. conjugatul unui număr complex operaţii cu numere complexe. Ecuaţii bipătrate.Ecuaţii exponenţiale. 2. radicali. semn. semn. ∞) pentru n par şi D= R pentru n impar. 12. continuitate. a ≠ 1. Utilizarea de proprietăţi ale funcţiilor în trasarea graficelor şi rezolvarea de ecuaţii 4. Matematică – clasa a X-a. Interpretarea. f(x)=xn şi n ≥ 2  Funcţia radical f: D→R. inversabilitate.3 unde D = [0.∞ ).∞ ). ecuaţii logaritmice Notă: Pentru toate tipurile de funcţii se vor studia: intersecţia cu axele de coordonate. n=2.∞ ). creştere logaritmică . Utilizarea echivalenţei dintre bijectivitate şi inversabilitate în trasarea unor grafice şi în rezolvarea unor ecuaţii algebrice. f(x) =logax. Determinarea unor analogii între proprietăţile operaţiilor cu numere reale şi complexe scrise în forme variate şi utilizarea acestora în rezolvarea unor ecuaţii.  Funcţii trigonometrice directe şi inverse  Injectivitate. 3. Conţinuturi Mulţimi de numere  Numere reale: proprietăţi ale puterilor cu exponent raţional. . a ≠ 1 şi funcţia logaritmică f : ( 0.  Rezolvarea în C a ecuaţiei de gradul al doilea cu coeficienţi reali. 8. proprietăţi ale logaritmilor. ciclul inferior al liceului 7 . calcule cu logaritmi. Trasarea prin puncte a graficelor unor funcţii.∞ ) →R. Compararea şi ordonarea numerelor reale utilizând metode variate. 11. Alegerea strategiilor de rezolvare în vederea optimizării calculelor.  Rezolvări de ecuaţii folosind proprietăţile funcţiilor: . aproximări raţionale pentru numere iraţionale sau reale. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului puteri. iraţional şi real ale unui număr pozitiv.TRUNCHI COMUN ŞI CURRICULUM DIFERENŢIAT – 3 ore COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI Competenţe specifice 7. reprezentarea grafică prin puncte. Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete şi reprezentarea prin grafice a unor funcţii care descriu situaţii practice 5. Funcţii şi ecuaţii  Funcţia putere cu exponent natural f: R→D. proprietăţi grafice. . Identificarea caracteristicilor tipuri de numere utilizate în algebră şi formei de scriere a unui număr real sau complex în contexte specifice. logaritmi sau numere complexe în contexte variate. f(x)=ax.Ecuaţii iraţionale ce conţin radicali de ordinul 2 sau 3. bijectivitate. Prelucrarea informaţiilor ilustrate prin graficul unei funcţii în scopul deducerii unor proprietăţi algebrice ale acesteia (monotonie.  Radical dintr-un număr raţional (ordin 2 sau 3). concavitate/convexitate. condiţia necesară şi suficientă ca o funcţie să fie inversabilă. 10. inversabilitate.  Funcţia exponenţială f : R→ ( 0. 1. simetrie. operaţia de logaritmare.  Noţiunea de logaritm. convexitate). bijectivitate. Interpretarea geometrică a operaţiilor de adunare şi scădere a numerelor complexe şi a înmulţirii acestora cu un număr real. proprietăţi ale radicalilor. bijectivitate. a є ( 0.  Mulţimea C: Numere complexe sub forma algebrică. 9. ecuaţia f(x)=0. f(x)= n x . a є ( 0. pe baza lecturii grafice. a proprietăţilor algebrice ale funcţiilor 6. lectura grafică a proprietăţilor algebrice ale funcţiilor: monotonie.

6.  Ecuaţii ale dreptei în plan determinată de un punct şi de o direcţie dată şi ale dreptei determinată de două puncte distincte.Competenţe specifice 1. Exprimarea caracteristicilor unor probleme în scopul simplificării modului de numărare. Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu paralelismul şi minimul distanţei. Diferenţierea problemelor în funcţie de numărul de soluţii admise. TVA. statisticii sau probabilităţilor pentru analiza de caz. 3. coordonatele sumei vectoriale. buget personal. abateri de la medie. Descrierea analitică. sintetică sau vectorială a relaţiilor de paralelism şi perpendicularitate. clasificarea şi prelucrarea datelor statistice: date statistice. Corelarea datelor statistice sau probabilistice în scopul predicţiei comportării unui sistem prin analogie cu modul de comportare în situaţii studiate. proprietăţi: formula combinărilor complementare. unde 0 ≤k ≤ n ale unei mulţimi finite cu n elemente. 3. Modelarea unor configuraţii geometrice analitic. Culegerea. 1. calcule de distanţe şi arii. 5.   1. amortizări de investiţii.  Condiţii de paralelism. Probabilităţi condiţionate. coordonate carteziene în plan. preţ de cost al unui produs. Recunoaşterea unor date de tip probabilistic sau statistic în situaţii concrete. probabilistice a unor probleme practice. buget familial. Identificarea tipului de formulă de numărare adecvată unei situaţii –problemă date. Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale acesteia şi calcul de distanţe şi arii. 2. a graficelor şi diagramelor. Utilizarea unor algoritmi specifici calculului financiar.     Conţinuturi Metode de numărare Metoda inducţiei matematice Mulţimi finite ordonate Permutări – numărul de mulţimi ordonate cu n elemente care se obţin prin ordonarea unei mulţimi finite cu n elemente Aranjamente – numărul submulţimilor ordonate cu câte m elemente fiecare. Descrierea unor configuraţii geometrice analitic sau utilizând vectori. operaţii cu evenimente.  Coordonatele unui vector în plan. 6. 5. Utilizarea unor formule combinatoriale în raţionamente de tip inductiv. numărul tuturor submulţimilor unei mulţimi cu n elemente. Analiza şi interpretarea unor situaţii practice cu ajutorul conceptelor statistice sau probabilistice. Interpretarea primară a datelor statistice sau probabilistice cu ajutorul calculului financiar. sintetic sau vectorial. scheme clasice de probabilitate : schema lui Poisson şi schema lui Bernoulli. condiţii de perpendicularitate a două drepte din plan. Matematică – clasa a X-a. Dependenţa şi independenţa evenimentelor. 3. Transpunerea în limbaj matematic prin mijloace statistice. Binomul lui Newton Matematici financiare     Elemente de calcul financiar: procente. dispersia. tipuri de credite. Exprimarea analitică. metode de finanţare. Alegerea strategiilor de rezolvare a unor situaţii practice în scopul optimizării rezultatelor. 8 . calcule de distanţe şi arii. 2. Variabile aleatoare. dobânzi. 4. m≤n care se pot forma cu cele n elemente ale unei mulţimi finite Combinări – numărul submulţimilor cu câte k elemente. 2. 6. probabilitatea unui eveniment compus din evenimente egal probabile. Interpretarea unor situaţii problemă cu conţinut practic cu ajutorul elementelor de combinatorică.  Notă: Aplicaţiile vor fi din domeniul financiar: profit. ciclul inferior al liceului Geometrie  Reper cartezian în plan. distanţa dintre două puncte în plan. 4. 5. sintetică sau vectorială a caracteristicilor matematice ale unei configuraţii geometrice. reprezentarea grafică a datelor statistice. Interpretarea datelor statistice prin parametrii de poziţie: medii. Evenimente aleatoare egal probabile. coordonatele produsului dintre un vector şi un număr real. 4.

6. 1. operaţia de logaritmare. a є [-1.b. bijectivitate. Interpretarea. Utilizarea echivalenţei dintre bijectivitate şi inversabilitate în trasarea unor grafice şi în rezolvarea unor ecuaţii algebrice şi trigonometrice. Interpretarea geometrică a operaţiilor de adunare şi scădere a numerelor complexe şi a înmulţirii acestora cu un număr real . lectura grafică a proprietăţilor algebrice ale funcţiilor: monotonie. convexitate).  Noţiunea de logaritm. ∞) pentru n par şi D= R pentru n impar. f(x)=xn şi n ≥ 2  Funcţia radical f: D→R.c.  Funcţii trigonometrice directe şi inverse. a є (0. ctg f(x)= ctg g(x). 4. Ecuaţii iraţionale ce conţin radicali de ordinul 2 sau 3. Trasarea prin puncte a graficelor unor funcţii. Conţinuturi Mulţimi de numere  Numere reale: proprietăţi ale puterilor cu exponent raţional. nu sunt simultan nule. a proprietăţilor algebrice ale funcţiilor.∞) →R. inversabilitate. cos(x)=a. proprietăţi grafice. a є (0. Ecuaţii binome. bijectivitate. Notă: Pentru toate tipurile de funcţii se vor studia: intersecţia cu axele de coordonate. 5. simetrie. ridicarea la putere (formula lui Moivre). 3. înmulţirea numerelor complexe şi interpretare geometrică. Ecuaţii bipătrate. Ecuaţii exponenţiale. tg f(x)=tg g(x).  Mulţimea C. iraţional şi real ale unui număr pozitiv.  Funcţia exponenţială f: R→ (0. Matematică – clasa a X-a. semn. ctg(x)=a.  Numere complexe sub forma trigonometrică (coordonate polare în plan) . a sin (x) +b cos (x)=c. concavitate/convexitate. tg(x)=a. 4. condiţia necesară şi suficientă ca o funcţie să fie inversabilă. cos f(x)=cos g(x). semn. 2. Determinarea unor analogii între proprietăţile operaţiilor cu numere reale sau complexe scrise în forme variate şi utilizarea acestora în rezolvarea unor ecuaţii.1]. n ≥2. 6. conjugatul unui număr complex operaţii cu numere complexe.∞). sin f(x)= sin g(x).  Radical dintr-un număr raţional .TRUNCHI COMUN ŞI CURRICULUM DIFERENŢIAT – 4 ore COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI Competenţe specifice 1.  Rezolvări de ecuaţii folosind proprietăţile funcţiilor: 1. Funcţii şi ecuaţii  Funcţia putere cu exponent natural f: R→D. continuitate. ciclul inferior al liceului 9 . 2. Alegerea strategiilor de rezolvare în vederea optimizării calculelor. Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete şi reprezentarea prin grafice a unor funcţii care descriu situaţii practice. a≠1.  Injectivitate. bijectivitate. unde D=[0. Utilizarea de proprietăţi ale funcţiilor în trasarea graficelor şi rezolvarea de ecuaţii. funcţii inversabile: definiţie. Identificarea caracteristicilor tipuri de numere utilizate în algebră şi formei de scriere a unui număr real sau complex în contexte specifice. Alegerea formei de reprezentare a unui număr real sau complex funcţie de contexte în vederea optimizării calculelor. surjectivitate. Prelucrarea informaţiilor ilustrate prin graficul unei funcţii în scopul deducerii unor proprietăţi ale acesteia (monotonie. a є R. calcule cu logaritmi.  Rădăcinile de ordinul n ale unui număr complex. Determinarea echivalenţei între forme diferite de scriere a unui număr.∞).  Rezolvarea în C ecuaţiei de gradul al doilea cu coeficienţi reali. a≠1 şi funcţia logaritmică f: (0. aproximări raţionale pentru numere iraţionale sau reale. proprietăţi ale radicalilor. 5. reprezentarea grafică prin puncte. inversabilitate. compararea şi ordonarea numerelor reale. f(x)=ax. creştere exponenţială. ecuaţii logaritmice 3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu numere reale sau complexe pentru optimizarea unor calcule şi rezolvarea de ecuaţii. pe baza lecturii grafice. 3. proprietăţi ale logaritmilor. creştere logaritmică. f(x) =logax. f(x)= n x . unde a. 2. Numere complexe sub forma algebrică. ecuaţia f(x)=0.∞). n ≥ 2. Ecuaţii trigonometrice: sin(x)=a.

Numărul funcţiilor f: A→B numărul de soluţii admise unde A şi B sunt mulţimi finite.numărul submulţimilor ordonate cu câte m conţinut practic cu ajutorul funcţiilor şi a elemente fiecare. Diferenţierea problemelor în funcţie de  Mulţimi finite ordonate. buget familial. Matematici financiare  Elemente de calcul financiar : procente. Interpretarea primară a datelor statistice sau probabilistice cu ajutorul calculului financiar. tipuri de credite.numărul de mulţimi ordonate cu n elemente care 3. Interpretarea unor situaţii problemă cu . TVA.Competenţe specifice Conţinuturi Metode de numărare 1.  Variabile aleatoare. metode de finanţare. Exprimarea. probabilitatea unui eveniment compus din evenimente egal probabile. Matematică – clasa a X-a. dispersia. în moduri variate.numărul submulţimilor cu câte k elemente. sunt mulţimi finite. 5.numărul funcţiilor bijective f: A→B unde A şi B caracteristicilor unor probleme în scopul sunt mulţimi finite. Transpunerea în limbaj matematic prin mijloace statistice sau probabilistice a unor probleme practice. reprezentarea grafică a datelor statistice.  Binomul lui Newton. Dependenţa şi independenţa evenimentelor. numărul tuturor submulţimilor unei mulţimi cu n elemente. Utilizarea unor formule combinatoriale în se obţin prin ordonarea unei mulţimi finite cu n raţionamente de tip inductiv elemente. unde 0 ≤k ≤ n ale unei mulţimi finite cu n elemente. 2. preţ de cost al unui produs. ciclul inferior al liceului 10 . abateri de la medie. operaţii cu evenimente. amortizări de investiţii. 6. Identificarea tipului de formulă de numărare  Permutări adecvată unei situaţii –problemă date .  Interpretarea datelor statistice prin parametri de poziţie: medii.  Culegerea. m≤n care se pot forma cu elementelor de combinatorică.  Combinări .numărul funcţiilor injective f: A→B unde A şi B practice în scopul optimizării rezultatelor. 4. simplificării modului de numărare  Aranjamente 5. statisticii sau probabilităţilor pentru analiza de caz. a graficelor şi diagramelor. 1.  Evenimente aleatoare egal probabile. scheme clasice de probabilitate: schema lui Poisson şi schema lui Bernoulli. clasificarea şi prelucrarea datelor statistice: date statistice. dobânzi. 6. 2. Analiza şi interpretarea unor situaţii practice cu ajutorul conceptelor statistice sau probabilistice. Alegerea strategiilor de rezolvare a unor situaţii . Corelarea datelor statistice sau probabilistice în scopul predicţiei comportării unui sistem prin analogie cu modul de comportare în situaţii studiate. 4. cele n elemente ale unei mulţimi finite. Notă: Aplicaţiile vor fi din domeniul financiar: profit. Utilizarea unor algoritmi specifici calculului financiar. a . Recunoaşterea unor date de tip probabilistic sau statistic în situaţii concrete. 3. buget personal. Proprietăţi: formula combinărilor complementare. Probabilităţi condiţionate.

5. de a investiga ipoteze şi de a căuta soluţii adecvate de rezolvare a problemelor sau a situaţiilor-problemă. apartenenţa claselor a IX-a şi a X-a la învăţământul liceal sau la învăţământul profesional – şcoala de arte şi meserii – este însoţită de reevaluarea şi înnoirea metodelor folosite în practica instructiv-educativă. observaţia proprie. ciclul inferior al liceului 11 .  însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă. sintetică sau vectorială a relaţiilor de paralelism şi perpendicularitate. Acestea vizează următoarele aspecte:  aplicarea metodelor centrate pe elev. calcule de distanţe şi arii. pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor. de grup) de genul discuţiilor.  Ecuaţii ale dreptei în plan determinate de un punct şi de o direcţie dată şi ale dreptei determinate de două puncte distincte. Conţinuturi Geometrie  Reper cartezian în plan.) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă. distanţa dintre două puncte în plan. exerciţiul personal. coordonatele sumei vectoriale. SUGESTII METODOLOGICE Reconsiderarea finalităţilor şi a conţinuturilor învăţământului determinată de nevoia de adaptare a curriculumului naţional la schimbările intervenite în structura învăţământului preuniversitar: pe de o parte. 6. experimentul şi lucrul individual. sintetic sau vectorial. Modelarea unor configuraţii geometrice analitic. Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale acesteia şi calcul de distanţe şi arii. 4. instruirea programată. în dezvoltarea capacităţilor de a opera cu informaţiile asimilate.  Coordonatele unui vector în plan.   Matematică – clasa a X-a. pe transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie. coordonatele produsului dintre un vector şi un număr real. calcule de distanţe şi arii. iar pe de altă parte. care oferă deschiderea spre autoinstruire. 2. coordonate carteziene în plan. condiţii de perpendicularitate a două drepte din plan.. asaltului de idei etc. 3. tehnica muncii cu fişe etc. de a aplica şi evalua cunoştinţele dobândite.  accentuarea caracterului formativ al metodelor de instruire utilizate în activitatea de predareînvăţare. Descrierea analitică. Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu paralelismul şi minimul distanţei.  Condiţii de paralelism. acestea asumându-şi o intervenţie mai activă şi mai eficientă în cultivarea potenţialului individual.Competenţe specifice 1. îmbinare şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse de informaţie. prelungirea duratei învăţământului obligatoriu la 10 clase. Descrierea unor configuraţii geometrice analitic sau utilizând vectori. pe exersarea potenţialului psihofizic al acestora. folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii. spre învăţare continuă.. sintetică sau vectorială a caracteristicilor matematice ale unei configuraţii geometrice. prin recurgere la modele concrete. Exprimarea analitică.

redundanţei şi eliminarea datelor neesenţiale. în practica pedagogică. Pe parcursul ciclului liceal inferior este util ca. transpunerea simbolică a unor conţinuturi. Exemple de activităţi de învăţare:        analiza datelor unei probleme pentru verificarea noncontradicţiei. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite. utilizarea formulelor standardizate în înţelegerea ipotezei. cu moduri variate de antrenare a gândirii. prin ordonarea sarcinilor. organizarea unor activităţi de învăţare permiţând desfăşurarea sarcinilor de lucru în ritmuri diferite. Matematică – clasa a X-a. exprimarea rezultatelor rezolvării unei probleme în limbaj matematic. de a-şi transfera cunoştinţele acumulate dintr-o zonă de studiu în alta. interpretarea parametrilor unei probleme ca o parte a ipotezei acesteia. obţinerea de soluţii sau interpretări variate pentru aceeaşi unitate informaţională. recunoaşterea şi identificarea datelor unei probleme prin raportare la sisteme de comparare standard. profesorul să aibă în vedere a următoarele aspecte ale învăţării pentru formarea fiecăreia dintre competenţele generale ale disciplinei: 1. ciclul inferior al liceului 12 . Cadrele didactice îşi pot alege metodele şi tehnicile de predare şi îşi pot adapta practicile pedagogice în funcţie de ritmul de învăţare şi de particularităţile elevilor. formularea de sarcini rezolvabile prin activitatea în grup. exprimarea prin simboluri specifice a relaţiilor matematice dintr-o problemă. punerea elevului în situaţia ca el însuşi să formuleze sarcini de lucru adecvate. sugerarea unui algoritm al învăţării. analiza secvenţelor logice în etapele de rezolvare a unei probleme. valori şi atitudini prin demersuri didactice care să indice explicit apropierea conţinuturilor învăţării de practica învăţării eficiente. Pentru aceasta. este util ca profesorul să-şi orienteze demersul didactic spre realizarea următoarelor tipuri de activităţi:          formularea de sarcini de prelucrare variată a informaţiilor. solicitarea de frecvente corelaţii intra şi interdisciplinare. susţinerea comunicării elev-manual prin analiza pe text. în scopul formării competenţelor vizate de programele şcolare.Acest curriculum are drept obiectiv crearea condiţiilor favorabile fiecărui elev de a-şi forma şi dezvolta competenţele într-un ritm individual. suficienţei. interpretarea acestora. Prezentul curriculum îşi propune ca să formeze competenţe. alternarea prezentării conţinuturilor.

exprimarea prin metode specifice a unor clase de probleme. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete. utilizarea metodelor standard în aplicaţii în diverse domenii. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora. clasificarea noţiunilor matematice studiate după unul sau mai multe criterii explicite sau implicite. observarea unor asemănări şi deosebiri. verificarea validităţii unor afirmaţii.  utilizarea unor repere standard sau a unor formule standard în rezolvarea de probleme. luate simultan sau separat.2. cu ajutorul invarianţilor specifici. Exemple de activităţi de învăţare:  identificarea şi descrierea cu ajutorul unor modele matematice. redactarea unor demonstraţii utilizând terminologia adecvată şi făcând apel la propoziţii matematice studiate. formarea obişnuinţei de a căuta toate soluţiile sau de a stabili unicitatea soluţiilor. folosirea unor criterii de comparare şi clasificare pentru descoperirea unor proprietăţi.  exprimarea în termeni logici. structural. a generalizării. reguli etc. 4. 13 Matematică – clasa a X-a. a inducţiei sau analogiei pentru alcătuirea sau rezolvarea de probleme noi.      imaginarea şi folosirea creativă a unor reprezentări variate pentru depăşirea unor dificultăţi. Prelucrarea datelor de tip cantitativ. folosirea unor reprezentări variate pentru anticiparea unor rezultate sau evenimente. a unei rezolvări de probleme. a unor relaţii sau situaţii multiple. pornind de la o proprietate sau problemă dată.  folosirea particularizării. intuirea ideii de dependenţă funcţională. contextual cuprinse în enunţuri matematice.      formarea obişnuinţei de a recurge la diverse tipuri de reprezentări pentru clasificarea. scheme grafice ilustrând situaţii cotidiene. utilizarea schemelor logice şi a diagramelor logice de lucru în rezolvarea de probleme. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă. ciclul inferior al liceului . Exemple de activităţi de învăţare:  cunoaşterea şi utilizarea unor reprezentări variate ale noţiunilor matematice studiate. analiza rezultatelor. 3. tabele. calitativ. Exemple de activităţi de învăţare:  compararea. rezumarea şi prezentarea concluziilor unor experimente. identificarea şi formularea a cât mai multor consecinţe posibile ce decurg dintr-un set de ipoteze. folosirea unor sisteme de referinţă diferite pentru abordarea din perspective diferite ale unei noţiuni matematice.  construirea şi interpretarea unor diagrame. Exemple de activităţi de învăţare:  intuirea algoritmului după care este construită o succesiune dată. formarea obişnuinţei de a verifica dacă o problemă este sau nu determinată. 5.     folosirea regulilor de generare logică a reperelor sau a formulelor invariante în analiza de probleme. pe cazuri particulare sau prin construirea unor exemple si contraexemple. exprimată verbal sau simbolic şi verificarea pe cazuri particulare a regulilor descoperite.

Toate acestea sugestii de activităţi de învăţare indică explicit apropierea conţinuturilor învăţării de practica învăţării eficiente. Matematică – clasa a X-a. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate. ilustrarea. mobilitate. centrul acţiunii devine elevul şi nu predarea noţiunilor matematice ca atare. amplificare treptată. ciclul inferior al liceului 14 . la “în ce scop” şi “cu ce rezultate”. algoritmi. folosirea unor idei. reformularea unei probleme echivalente sau înrudite. stabilitate. Accentul trece de la “ce” să se înveţe. reguli sau metode matematice în abordarea unor probleme practice sau pentru structurarea unor situaţii diverse.6. utilizarea rezultatelor şi a metodelor pentru crearea de strategii de lucru. căi de rezolvare etc. prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.. funcţionalitate. al simplităţii. capătă semnificaţie dimensiuni ale cunoştinţelor dobândite. clarificarea sau justificarea unor idei. expunerea de metode standard sau nonstandard ce permit modelarea matematică a unor situaţii. În demersul didactic. folosirea unor reprezentări variate ca punct de plecare pentru intuirea. metode. diversificare. Exemple de activităţi de învăţare:          analiza rezolvării unei probleme din punctul de vedere al corectitudinii. profunzime. al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor. orientare axiologică. cum ar fi: esenţialitate. transferul şi extrapolarea soluţiilor unor probleme pentru rezolvarea altora. analiza capacităţii metodelor de a se adapta unor situaţii concrete. Evaluarea se face în termeni calitativi. durabilitate. rezolvarea de probleme şi situaţii-problemă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->