Sunteți pe pagina 1din 2
H O T Ă R Â R E privind stabilirea pre ţ urilor medii ale

H O T Ă R Â R E privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2011

Consiliul Judeţean Ialomiţa, Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 7847 din 09.11.2011 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, Examinând:

- Adresa nr. 7062 din 09.11.2011 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa;

- Adresa nr. 8741 din 13.12.2011 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană

Ialomiţa;

- Raportul

nr. 8033 din 10.11.2011 al Direcţiei Buget Finanţe;

- Raportul nr.9230 din 22.12.2011 al Comisiei economico-financiare, protecţia

mediului şi turism;

- Raportul nr.9225 din 22.12.2011 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, agricultură şi dezvoltare regională, În conformitate cu:

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile art. 62 din Legea nr.571/2003 Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Art.1

H O T Ă R ĂŞ T E :

În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din arendare, pe anul

2011, se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, după cum urmează:

- Grâu

- 0,60 lei/kg;

- Orz

- 0,75 lei/kg;

- Porumb

- 0,60 lei/kg;

- Floarea-soarelui

- 1,68 lei/kg;

- Rapiţă

- 1,71 lei/kg;

- Orez

- 1,90 lei/kg.

Cod FP – 07 – 06, vers1

Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ialomiţa şi se va publica în presa locală, în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa şi pe site – ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ

Nr. 92 Adoptată la Slobozia Astăzi 28.12.2011

Contrasemnează Secretarul judeţului Ialomiţa, Constantin STOENESCU

Cod FP – 07 – 06, vers1