Sunteți pe pagina 1din 159

Nr. Crt.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 174

175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253

Succes la test
Intrebarea
1. Ce fel de conditie este capacitatea de a incheia actul juridic civil ? a. de fond; b. de forma; c. speciala 2. Ce este eroarea, ca viciu de consimtamant ? a. inducerea in eroare a unei persoane, cu ajutorul unor mijloace viclene sau dolosive, pentru a o determina sa incheie un act juridic; b. falsa reprezentare a realitatii la incheierea unui act juridic; c. disproportia vadita de valoare intre doua prestatii. 3. Ce cerinte trebuie sa indeplineasca consimtamantul pentru a fi valabil? a. sa provina de la o persoana cu capacitate de exercitiu; b. sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice; c. sa nu fie exteriorizat. 4. Care din situatiile de mai jos constituie viciu de consimtamant? a. eroarea indiferenta; b. dolul secundar (incident); c. violenta. 5. In ce caz falsa reprezentare a realitatii la incheierea actului juridic atrage nulitatea relativa a acestuia? a. in cazul in care priveste calitatile substantiale ale obiectului acelui act juridic; b. in cazul in care priveste natura actului juridic; c. in cazul in care priveste identitatea fizica a obiectului acelui act juridic. 6. Despre ce fel de eroare este vorba atunci cand falsa reprezentare priveste natura actului juridic care se incheie? a. error in negotio; b. error in corpore; c. error in substantiam. 7. In ce caz violenta constituie viciu de consimtamant ? a. atunci cand amenintarea nu este justa; b. cand provine numai de la o persoana cu care s-a contractat; c. cand este indiferenta.

8. Care din actele juridice civile de mai jos pot fi anulate pentru leziune? a. actele de dispozitie; b. actele incheiate de minorul cu varsta intre 14-18 ani, singur, ocrotitorului legal;fara incuviintarea c. actele incheiate de minorii cu varste sub 14 ani, personal si nu prin reprezentant 9. In structura carui viciu de consimtamant nu exista un element obiectiv ? a. erorii; b. dolului; c. violentei. 10. Ce efecte genereaza, ca regula, viciile de consimtamant? a. atrag nulitatea absoluta; b. atrag nulitatea relativa; c. atrag nulitatea absoluta, in cazul actelor unilaterale 11. Ce conditii trebuie sa indeplineasca dolul, pentru a fi viciu de consimtamant ? a. sa fie determinant pentru incheierea actului juridic; b. sa nu fie injust; c. sa nu provina de la cealalta parte. 12. Ce conditii trebuie intrunite pentru anularea actului juridic pe motiv de leziune? a. sa nu fie o consecinta directa a actului respectiv; b. sa existe in raport cu momentul incheierii actului; c. disproportia de valoare intre contraprestatii sa nu fie considerabila. 13. Care este domeniul de aplicare al leziunii in actele juridice? a. priveste actele incheiate de minorii sub 14 ani; b. nu priveste actele juridice de administrare; c. priveste actele juridice care sunt lezionare pentru minor. 14. In ce situatie cauza actului juridic civil este falsa? a. daca exista eroare asupra motivului determinant (scopului mediat); b. daca lipseste scopul imediat intr-un act juridic nenumit; c. in cazul lipsei discernamantului. 15. In ce consta scopul mediat ? a. in prefigurarea mentala a contraprestatiei, in contractele sinalagmatice; b. in prefigurarea remiterii lucrului in actele reale; c. in motivul determinant al incheierii unui act juridic civil

16. Care sunt caracterele juridice ale formei cerute ad validitatem? a. atrage, in caz de nerespectare, nulitatea relativa a actului juridic; b. consta, in toate cazurile, in intocmirea unui inscris autentic; c. atrage, in caz de nerespectare, nulitatea absoluta a actului juridic. 17. In cazul caror acte juridice civile este ceruta forma ad validitatem? a. contractul de locatiune b. contractul de inchiriere a locuintei; c. contractul de donatie 18. Care sunt caracterele juridice ale formei ad probationem? a. presupune intocmirea unui inscris autentic; b. este ceruta, printre altele, in cazul contractului de asigurare; c. atrage, in caz de nerespectare, nulitatea relativa a actului juridic. 19. Ce fel de conditie (ca modalitate a actului juridic) este aceea a carei realizare depinde exclusiv de vointa uneia din parti ? a. mixta; b. potestativa simpla; c. pur potestativa. 20. In ce caz poate aparea o exceptie de la principiul pacta sunt servanda? a. in cazul tacitei relocatiuni; b. in cazul incetarii mandatului din cauza falimentului mandatarului; c. in cazul actelor juridice colective. 21. Ce acte juridice sunt incluse categoria exceptiilor de la irevocabilitatea actului juridic unilateral ? a. revocarea ofertei inainte de a ajunge la destinatar; b. revocarea marturisirii pentru eroare de drept; c. incetarea depozitului la cererea deponentului. 22. Ce persoane fac parte din categoria avanzilor-cauza ? a. reprezentantii conventionali ai partilor; b. toti cei care, ulterior incheierii actului juridic, au contractat cu partile acestui; c. succesorii cu titlu universal ai partilor 23. Prin ce se deosebeste caducitatea de nulitatea actului juridic civil? a. efectele caducitatii nu retroactiveaza b. presupune o cauza de nevalabilitate contemporana incheierii actului juridic c. este o sanctiune ce se aplica in materia liberalitatilor

24. Ce cauze atrag nulitatea absoluta a actului juridic civil? a. lipsa discernamantului persoanei fizice la incheierea actului b. nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice c. violenta 25. Ce cauze atrag nulitatea relativa a actului juridic civil? a. nevalabilitatea obiectului actului juridic b. lipsa consimtamantului, cand aceasta se datoreaza lipsei de discernamant c. lipsa cauzei actului juridic 26.Care sunt bunurile ce pot forma obiectul posesiei? a. bunurile din domeniul public si privat al statului si unitatilor administrativ teritoriale b. universalitatile de bunuri c. numai bunuri corporale, individual determinate, aflate in circuitul civil 27.Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Posesia: a. corespunde intotdeauna unui drept real principal b. are ca efect dobandirea fructelor daca posesorul este de buna credinta c. este discontinua atunci cind a intervenit o cauza de intrerupere a uzucapiunii 28. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Posesia este viciata daca: a. se exercita cu intermitente anormale b. este de rea-credinta c. se exercita prin intermediul unui detentor precar 29. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Ca viciu al posesiei, clandestinitatea a. poate fi invocata de orice persoana interesata b. se aplica numai in cazul bunurilor imobile c. este un viciu temporar 30. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Actiunea in complangere a. este o actiune reala si petitorie b. nu poate fi exercitata daca a trecut un an de la tulburare sau deposedare c. poate fi exercitata numai daca posesia reclamantului a fost de buna credinta 31. Ce prerogativa a titularului dreptului de proprietate se intelege prin dispozitie materiala? a. de a dispune de substanta bunului b. de a instraina bunul c. de a-si dezmembra dreptul de proprietate constituind drepturi reale in favoarea altor persoane

32. Explicati dictonul "Jus fruendi" a. constituie un atribut al dreptului de proprietate b. este un caracter juridic al dreptului de proprietate c. reprezinta dreptul de a culege fructele bunului, prerogativa exercitata de proprietar in puterea dreptului de accesiune 33.Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Dreptul de proprietate publica a. apartine numai statului b. este inalienabil, imprescriptibil si insesizabil c. se exercita numai prin intermediul unor subiecte de drept administrativ 34. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Domeniul public a. este o institutie juridica ce are titulari strict determinati prin norma constitutionala b. este alcatuit din bunurile ce formeaza circuitul civil c. este totalitatea bunurilor ce formeaza obiectul proprietatii publice 35. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Proprietatea anulabila a. dureaza pana la desfiintarea actului translativ de proprietate ca urmare a actiunii in anulare care este imprescriptibila b. rezulta dintr-un act juridic afectat de o cauza de nulitate absoluta c. dureaza pana la consolidarea dreptului de proprietate prin confirmare expresa sau tacita a actului anulabil 36. Ce consecinte/efecte atrage neindeplinirea conditiei rezolutorii, in cazul proprietatii rezolubile? a. consolideaza retroactiv dreptul de proprietate al dobanditorului b. nu are niciun efect c. desfiinteaza dreptul de proprietate al dobanditorului 37. Ce presupune proprietatea comuna in devalmasie ? a. acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizata prin faptul ca titularii sai au determinata cota parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor bunuri nefractionate in materialitatea lor b. existenta a doi sau mai multi proprietari asupra unor bunuri fractionate in materialitatea lor c. acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizata prin faptul ca titularii sai nu au determinata cota parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor bunuri nefractionate in materialitatea lor, bunul apartinind deopotriva tuturor proprietarilor

38. Cum se caracterizeaza drepturile copartasilor cu privire la intregul bun? a. fiecare copartas poate efectua singur, fara acordul celorlalti copartasi, acte materiale fara a fi necesara respectarea niciunei conditii b. oricare copartas poate efectua singur acte de conservare, de administrare si de dispozitie cu privire la intregul bun c. oricare copartas poate efectua singur, fara acordul si chiar impotriva vointei celorlalti copartasi, acte de conservare 39.Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Proprietatea comuna pe cote parti fortata si perpetua a. are ca obiect bunuri principale b. nu inceteaza prin partaj c. are ca obiect bunuri accesorii pe langa bunuri principale aflate in proprietate comuna 40.Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: In cazul actiunii in revendicare imobiliara titlul a. poate sa fie numai un act juridic translativ de proprietate b. creeaza o prezumtie relativa de proprietate c. este un element al bunei credinte 41. In cazul actiunii in revendicare imobiliara daca niciuna dintre parti nu poate invoca un titlu, va avea castig de cauza a. reclamantul b. paratul c. partea a carei posesie este mai caracterizata 42. Cum poate sa exercite in revendicare mobiliara proprietarul unui bun mobil pierdut sau furat ? a. in termen de cel mult trei ani, de la data pierderii sau furtului bunului, impotriva tertului dobanditor de rea-credinta b. numai daca bunul se afla la un tert dobanditor de rea-credinta c. in termen de trei ani de la data pierderii sau furtului bunului, daca bunul se afla in posesia unui tert dobanditor de buna credinta 43. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Pentru aplicarea dispozitiilor art. 1909 alin. 1 Cod civil, buna credinta trebuie sa existe a. pe tot parcursul exercitarii posesiei b. la momentul intrarii in posesia bunului mobil c. la momentul incheierii actului juridic de dobandire a bunului mobil, chiar daca intrarea in posesie s-a facut la o data ulterioara incheierii actului

44. Ce se intampla in cazul admiterii actiunii in revendicare imobiliara? a. posesorul este obligat sa restituie bunul adevaratului proprietar in natura sau prin echivalent, la alegerea sa b. posesorul este obligat la restituirea bunului catre adevaratul proprietar chiar daca bunul este grevat cu sarcini reale c. imobilul se restituie liber de sarcinile cu care a fost grevat de posesor 45. Care sunt efectele admiterii actiunii in revendicare imobiliara? a. posesorul are dreptul la restituirea tuturor cheltuielilor facute cu bunul b. cheltuielile necesare se vor restitui posesorului numai in masura sporului de valoare adus bunului c. posesorul de buna credinta va putea sa pastreze fructele percepute pana la data introducerii actiunii in revendicare 46. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: In materia actiunii in revendicare, paratul posesor de rea - credinta a. nu poate sa invoce uzucapiunea b. este obligat sa restituie toate fructele lucrului revendicat percepute sau nepercepute sau valoarea acestora daca le-a consumat ori a neglijat sa le perceapa c. nu poate obtine contravaloarea cheltuielilor necesare 47. Ce drept poate fi dobandit prin uzucapiune? a. dreptul de proprietate indiferent de titular b. dreptul de proprietate privata si dezmembramintele acestuia c. numai dreptul de proprietate privata 48. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Buna credinta a posesorului in materia uzucapiunii de 10 pana la 20 de ani a. trebuie sa existe la momentul dobandirii posesiei bunului imobil; b. trebuie sa existe pe toata durata posesiei; c. cel care o invoca trebuie sa o dovedeasca 49. Cand intervine intreruperea naturala a uzucapiunii? a. la data introducerii cererii de chemare in judecata, daca actiunea este admisa b. intre soti c. cand bunul asupra caruia se exercita posesia este declarat imprescriptibil ca urmare a unei transformari a naturii si destinatiei sale 50. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Renuntarea la prescriptia achizitiva a. poate fi facuta inaintea implinirii termenului de uzucapiune de catre beneficiarul termenului b. poate fi numai expresa c. produce efecte doar intre raporturile dintre posesor si adevaratul proprietar

51. Care sunt conditiile ce se cer a fi intrunite pentru invocarea exceptiei de neexecutare a contractului? a. obligatiile reciproce ale partilor sa-si aiba temeiul in acelasi contract b. partile sa fi convenit un termen de executare a uneia dintre obligatiile reciproce c. debitorul sa fi fost pus in intarziere 52. Constituie un efect specific al contractelor sinalagmatice a. exceptia de neexecutare b. nulitatea c. inopozabilitatea 53. Cui se aplica rezolutiunea contractului? a. tuturor contractelor b. contractelor sinalagmatice cu executare dintr-o data c. contractelor sinalagmatice cu executare succesiva 54. Ce constituie o conditie pentru ca instanta de judecata sa pronunte rezolutiunea? a. neexecutarea obligatiei sa se datoreze cazului fortuit b. neexecutarea obligatiei sa fie imputabila debitorului acesteia c. debitorul obligatiei neexecutate sa nu fi fost pus in intarziere 55. Ce efecte produce rezolutiunea contractului? a. intre parti, rezolutiunea contractului are ca efect repunerea lor in situatia anterioara, partile fiind tinute sa-si restituie prestatiile efectuate in temeiul contractului desfiintat b. intre parti, rezolutiunea contractului are ca efect nulitatea contractului c. desfiintarea tuturor drepturilor consfintite in favoarea partilor sau tertilor de catre dobanditorul bunului ce a format obiectul contractului desfiintat, pentru viitor 56. Caror contracte se aplica rezilierea? a. oricarui contract b. contractelor unilaterale c. contractelor sinalagmatice cu executare succesiva 57.Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Spre deosebire de rezolutiune, rezilierea: a. nu presupune un contract sinalagmatic valabil incheiat b. are ca efect doar incetarea contractului pentru viitor c. daca este admisa de instanta de judecata, partile isi vor restitui prestatiile effectuate in 58. Cine suporta riscul contractului in contractele translative de proprietate? a. partea care avea calitatea de proprietar al lucrului in momentul pierii fortuite b. dobanditorul lucrului c. ambele parti

59. Constituie obligatie a gerantului a. sa continue gestiunea inceputa pana in momentul in care geratul, sau mostenitorii sai, vor putea sa o preia b. in efectuarea actelor de gestiune sa depuna diligenta unui bun posesor c. sa dea socoteala tertilor pentru operatiunile efectuate 60. In ce consta utilitatea gestiunii de afaceri? a. gestiunea de afaceri trebuie sa fie utila gerantului b. este apreciata in raport de momentul savarsirii operatiunii c. nu se mai poate aprecia asupra utilitatii daca ulterior savarsirii bunul este distrus dintr-un caz de forta majora sau caz fortuit 61.Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: In cazul platii nedatorate, accipiensul de buna-credinta a. este obligat sa restituie lucrul, dar sa pastreze fructele, ca orice posesor de bunacredinta b. daca lucrul a fost instrainat este indreptatit sa retina pretul primit c. daca lucrul a pierit in mod fortuit nu va fi liberat de obligatia de restituire 62. Ce se cere pentru intentarea actiunii in restituire,in cazul imbogatirii fara justa cauza? a. sa existe un temei legal pentru marirea unui patrimoniu pe seama diminuarii patrimoniului altei persoane b. sa existe si un alt mijloc de recuperare a pierderii suferite c. sa existe o legatura intre marirea si diminuarea unui patrimoniu, in sensul ca ambele operatiuni sa fie efectul unei cauze unice 63.Cum se poate realiza repararea prejudiciului in materia raspunderii civile delictuale? a. numai prin intentarea unei actiuni in justitie pentru plata despagubirilor b. printr-o intelegere a partilor, dar numai daca aceasta se incheie in forma autentica c. prin conventia partilor, incheiata in mod valabil, prin care acestea stabilesc intinderea despagubirilor si modalitatea de plata 64. Ce aspecte trebuie avute in vedere la repararea integrala a unui prejudiciu? a. este supusa repararii atat paguba efectiva, cat si beneficiul nerealizat b. se repara numai prejudiciul previzibil c. prejudiciul trebuie sa fie reparat in intregime numai daca fapta ilicita s-a savarsit cu intentie 65. Cum se face proba conditiilor raspunderii civile delictuale? a. trebuie sa fie facuta de victima prejudiciului, conform art. 1169 Cod civil b. se face dupa regulile care guverneaza proba actelor juridice c. nu este admisa proba testimoniala

66. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Raspunderea parintilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori a. revine in cazul copilului adoptat, atat adoptatorilor cat si parintilor firesti ai copilului b. nu poate fi angajata daca ulterior savarsirii faptei prejudiciabile copilul a devenit major c. se angajeaza indiferent daca minorul a actionat sau nu cu discernamant 67. Este angajata raspunderea parintilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori in urmatoarea ipoteza a. pentru copilul minor b. pentru minorul care a dobandit capacitate deplina de exercitiu prin casatorie c. pentru copilul major lipsit de discernamant ca efect al alienatiei ori debilitatii mintale, fara deosebire daca este sau nu pus sub interdictie 68. In materia raspunderii civile delictuale,in ce conditii se efectueaza repararea prejudiciului? a. se repara atat prejudiciul previzibil, cat si prejudiciul imprevizibil b. se repara numai paguba efectiva nu si castigul nerealizat c. repararea prejudiciului se poate realiza numai prin intentarea unei actiuni in justitie pentru plata despagubirilor 69. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: In materia raspunderii comitentului pentru fapta prepusului a. raportul de prepusenie trebuie sa existe la data intentarii actiunii in despagubire de catre victima prejudiciului b. savarsirea faptei ilicite de catre prepus sa se produca in functiile ce i-au fost incredintate de comitent c. vinovatia prepusului se prezuma 70.Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: In cazul raspunderii comitentului pentru fapta prepusului a. victima prejudiciului nu trebuie sa dovedeasca vinovatia prepusului b. comitentul este indreptatit sa recupereze integral de la prepusul sau despagubirile platite victimei c. se repara numai paguba efectiva, nu si beneficial nerealizat 71. In ce consta raspunderea institutorilor pentru faptele elevilor, intemeiata pe art. 1000 alin. 4 Cod civil? a. poate fi angajata chiar si pentru prejudiciul suferit de elevul respectiv b. se angajeaza si atunci cand fapta a fost savarsita de elevul major c. se fundamenteaza pe neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre institutor a obligatiei de supraveghere a elevului 72. Potrivit dispozitiilor art. 1001 Cod civil,pentru prejudiciile cauzate de cine este angajata raspunderea civila delictuala ? a. orice fel de animale b. animalele salbatice aflate in captivitate (gradini zoologice, menajeriile circurilor) c. animalele salbatice aflate in stare de libertate

73. In cazul raspunderii civile delictuale pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului,impotriva cui se poate intenta actiunea in regres ? a. locatorului b. constructorului sau proiectantului, n temeiul contractului de antrepriz sau de proiectare c. oricrei personae care avea edificiul n folosint la data producerii faptului prejudiciabil 74. In materia raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general,cine are calitatea de paznic juridic al lucrului? a. proprietarul lucrului si titularii unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate b. proprietarului lucrului, chiar daca lucrul i-a fost furat anterior producerii faptei ilicite cauzatoare de prejudicii c. numai proprietarul lucrului 75. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: In materia raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general a. cazul fortuit exonereaza de raspundere b. raspunderea apartine numai proprietarului lucrului c. fapta victimei va exonera de raspundere paznicul juridic, daca intruneste caracteristicile unei adevarate forte majore 76.Care drepturi nu pot forma obiectul contractului de vanzarea-cumparare? a. drepturile reale b. drepturile de creanta c. drepturile patrimoniale care au un caracter strict personal 77. Care sunt obiectele contractului care atrag forma solemna ca o conditie de validitate? a. bunuri imobile b. o mostenire vacanta c. terenuri 78. Cine sunt titularii dreptului de preemtiune? a. promitentii b. vecinii c. vanzatorul 79. Pentru a fi valabila vanzarea, ce conditii trebuie sa indeplineasca lucrul vandut? a. sa fie inalienabil b. sa fie proprietatea vanzatorului c. sa fie scos din circuitul civil

80. In cazul contractului de vanzare cumparare care sunt obligatiile vanzatorului? a. sa predea lucrul vandut b. sa suporte cheltuielile de ridicare a bunului c. sa-l apere pe cumparator impotriva tulburarilor provocate prin fapta unui tert ( tulburare de fapt) 81. Pentru ce fapte este angajata obligatia de garantie pentru evictiunea vanzatorului? a. pentru fapta succesorilor universali sau cu titlu universal ai cumparatorului b. pentru fapta succesorilor universali sau cu titlu universal ai vanzatorului c. pentru viciile ascunse ale bunului vandut 82. Pentru a se antrena garantia vanzatorului pentru viciile lucrului vandut, care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca viciul? a. sa fi existat in momentul incheierii contractului b. sa apara dupa incheierea contractului c. sa fi fost cunoscut de cumparator 83. Care este termenul in care se prescrie dreptul la actiunea privitoare la viciile ascunse ale unui lucru transmis prin vanzare-cumparare ? a. de 6 luni, in cazul in care viciile nu au fost ascunse cu viclenie b. de 1 an, in cazul in care viciile a fost ascunse cu viclenie c. de 1 an 84. In caz de evictiune totala, ce drepturi are cumparatorul ? a. sa i se restituie o parte din pretul platit b. sa i se restituie valoarea fructelor pe care a fost obligat sa le inapoieze tertului evingator c. sa dobandeasca pretul platit de tertul evingator 85. In caz de neplata a pretului de catre cumparator, ce actiuni are la dispozitie vanzatorul ? a. de a cere obligarea cumparatorului la executarea in natura a obligatiei b. de a cere rezilierea contractului c. de a cere predarea bunului 86. Care este sanctiunea in cazul in care chiria este neserioasa si nesincera? a. nulitatea contractului de locatiune b. plata de daune-interese c. rezilierea contractului de locatiune 87. Care sunt obligatiile locatorului ? a. sa efectueze reparatiile necesare mentinerii lucrului in stare de functionare b. sa efectueze reparatiile locative c. sa suporte cheltuielile voluptorii facute de locatar care au asigurat un spor de valoare lucrului inchiriat

88. Pentru neefectuarea de catre locator a reparatiilor necesare in cursul locatiunii, ce poate cere locatarul? a. autorizarea sa de a le efectua pe cheltuiala locatorului b. nulitatea contractului c. rezolutiunea contractului 89. Pentru ce il garanteaza locatorul pe locatar ? a. tulburarea de fapt si de drept provenita prin fapta unui tert b. tulburarea de fapt provenita din fapta unui tert c. viciile lucrului 90. Care sunt obligatiile locatarului ? a. de a-l garanta pe locator contra evictiunii b. de a-l apara pe locator contra uzurpatorilor c. de a suporta cheltuielile necesare pentru mentinerea lucrului in stare de functionare 91. Cand intervine incetarea contractului de locatiune prin denuntarea unilaterala ? a. daca s-a prevazut un termen b. daca partile nu au stabilit durata locatiunii c. daca locatarul nu si-a indeplinit obligatiile stabilite in contract 92. Care este durata termenului de preaviz ? a. de 1 an b. de 15 zile c. intervalul de timp dintre manifestarea vointei de a desface contractul si data la care contractul va inceta 93. In ce conditii tertul dobanditor este dator sa respecte locatiunea facuta inainte de vanzare? a. cand este incheiata prin inscris sub semnatura privata b. cand este incheiata prin inscris sub semnatura privata, dar cu data certa c. cand a cunoscut existenta locatiunii inainte de vanzare 94. In ce conditii actele de dispozitie pot fi incheiate de mandatar in numele si pe seama mandantului ? a. numai in baza unei procuri generale b. numai in baza unei procuri speciale c. in baza unui acord tacit 95. In ce conditii mandatarul raspunde in fata mandantului pentru faptele persoanei pe care sia substituit-o? a. daca a avut acordul mandantului de a-si substitui o persoana, insa a trecut puterile asupra unei persoane incapabile sau de insolvabilitate notorie b. daca a avut acordul mandantului de a-si substitui o persoana c. in toate cazurile ori de cate ori s-a produs un prejudiciu mandantului

96. Care sunt efectele contractului de mandat fata de terti ? a. se nasc raporturi juridice intre mandant si terti b. se nasc raporturi juridice intre mandatar si terti c. mandatarul devine creditorul, respectiv debitorul tertului 97. In caz de incetare a mandatului ce obligatii are mandatarul ? a. sa aduca la cunostinta tertilor incetarea mandatului b. sa predea mandantului toate actele juridice si bunurile primite in cursul executarii mandatului c. sa restituie cheltuielile efectuate cu executarea mandatului 98. Ce conditii trebuie sa fie indeplinite pentru ca donatia incheiata intre absenti sa fie valabila? a. oferta de donatie trebuie sa imbrace forma autentica b. acceptarea ofertei de donatie trebuie sa imbrace forma autentica c. atat oferta cat si acceptarea ofertei de donatie trebuie sa imbrace forma autentica 99. Cine nu poate dispune prin donatie? a. minorii n favoarea tutorelui ct timp autoritatea tutelar nu a dat tutorelui descrcare de gestiune b. persoanele neconcepute c. sotii ntre ei 100. Cine nu are capacitatea de a primi donatii? a. medicii si farmacistii, care au tratat pe o persoan de o boal de care aceasta moare b. sotii c. minorii si persoanele puse sub interdictie 101. n cazul n care donatia se ncheie ntre absenti, cnd trebuie s aib capacitatea de a dispune donatorul? a. n momentul manifestrii vointei de a dona b. n momentul acceptrii ei de ctre donatar c. n momentul facerii ofertei, acceptrii ei de ctre donatar si comunicrii actului de acceptare 102. n cazul n care donatia se ncheie ntre absenti, cnd trebuie s fie capabil donatarul? a. n momentul emiterii ofertei de ctre donator b. n momentul acceptrii c. n momentul comunicrii acceptrii ofertei 103. Cnd este donatia revocabil ? a. prevede plata de ctre donatar a datoriilor pe care donatarul le va contacta n viitor b. cnd donatorul si rezerv dreptul de a dispune de bunul donat c. cnd donatarul accept donatia sub beneficiu de inventar

104. n cazul donatiilor indirecte ce conditii trebuie ndeplinite pentru existenta ei valabil? a. se cere respectarea formei autentice sub sanctiunea nulittii absolute b. se cere existenta intentiei de a gratifica c. nu este supus vreunei conditii de form si fond 105. Pentru validitatea darului manual ce conditii se cer a fi ntrunite? a. s aib ca obiect doar bunuri mobile corporale b. traditiunea c. forma autentic 106. n ce situatii are loc revocarea donatiei ? a. pentru ingratitudine b. cnd se adopt un copil, dup facerea donatiei c. pentru pieirea bunului supus donatiei 107. De cine poate fi invocat actiunea n revocare pentru ingratitudine ? a. numai de ctre donator b. de mostenitorii donatorului c. de mostenitorii donatorului dac donatorul a decedat dup expirarea termenului n care actiunea putea fi intentat 108. Care sunt conditiile pe care trebuie s le ndeplineasc obiectul contractului de mandat ? a. s fie n circuitul civil b. s priveasc ncheierea de acte juridice c. s fie inalienabil 109. n ce situatii trebuie respectat dreptul de preemtiune ? a. la vnzarea imobilelor b. la nstrinarea terenurilor situate n extravilan c. n cazul schimbului de terenuri situate n extravilan 110. n cazul declarrii nulittii adoptiei: A. adoptatul isi poate pstra numele B. adoptatul isi pastreaza numele, fara exceptii C. adoptatul revine la numele de familie avut anterior incuviintarii adoptiei 111. nregistrrile de stare civil fcute de o persoan necompetent, care a exercitat public functia de ofiter de stare civil: A. sunt valabile, n virtutea principiului error communis facit jus B. sunt lovite de nulitate absolut C. sunt lovite de nulitate relativ

112. Care dintre urmatoarele incapacitati civile au caracter de protectie sau ocrotire? A. interzicerea drepturilor printesti B. interzicerea dreptului de a fi tutore C. vnzarea ntre soti 113. Pentru declararea judectoreasc a mortii, precedat de declararea disparitiei, este necesar ndeplinirea uneia din urmtoarele conditii: A. de la data ultimelor stiri din care rezulta ca persoana era in viata sa fi trecut cel putin 1 an B. de la data afisarii extrasului de pe hotararea prin care s-a declarat disparitia sa fi trecut cel putin 3 luni C. de la data ultimelor stiri din care rezulta ca persoana era in viata sa fi trecut cel putin 4 ani 114. Minorul lipsit de capacitate de exercitiu poate ncheia n mod valabil, fara a fi reprezentat, urmatoarele acte juridice: A. somatia B. contract de nchiriere C. vnzarea unui bun 115. Ce categorii de acte nu poate face minorul cu capacitate restrns de exercitiu, nici chiar cu ncuviintare: A. acte juridice de administrare B. donatii C. ntreruperea unei prescriptii 116. Ce se intampla cu actul juridic de dispozitie incheiat de reprezentantul legal al minorului, fara incuviintarea autoritatii tutelare? A. este lovit de nulitate absoluta B. este lovit de nulitate relativa C. este valabil 117. In care din urmatoarele cazuri se deschide tutela minorului? A. atunci cand unul dintre printi este mort B. atunci cand unul dintre printi este disparut C. atunci cand ambii parinti sunt pusi sub interdictie 118. Curatela minorului se poate institui: A. in cazul contrarietatii de interese intre minor si reprezentantul sau legal B. cand minorul implineste 18 ani C. cand minorul are doar un singur parinte cunoscut 119. Punerea sub interdictie implica existenta uneia dintre conditiile urmatoare: A. lipsa discernamantului, cauzata de alienatie sau debilitate mintala B. existenta discernamantului persoanei in cauza C. varsta inaintata a persoanei

120. De catre cine se poate institui curatela persoanei fizice cu capacitate de exercitiu deplina, aflata in situatii speciale? A. de catre tutore B. numai la cerere C. de catre autoritatea tutelara 121. Care este principalul efect al anulrii hotrrii declarative de moarte? A. nlturarea capacittii de folosinta a persoanei B. ncetarea capacitatii de exercitiu a persoanei fizice C. desfiintarea, cu titlu retroactiv, a incetrii capacitatii de folosinta a persoanei fizice 122. Starea civil se poate dovedi n fata instantelor judecatoresti, prin orice mijloc de prob, dac: A. nu a existat registrul de stare civil B. registrul de stare civil exist C. obtinerea certificatului de stare civila este posibil 123. Care este domiciliul persoanei pus sub interdictie judectoreasc? A. are domiciliu legal B. are numai domiciliu de drept comun C. are numai domiciliu conventional 124. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Capacitatea de folosint anticipat presupune c: A. drepturile copilului sunt recunoscute de la conceptiiune, numai dac acesta se naste viabil; B. drepturile si obligatiile copilului exist nc de la conceptiune, dac acesta se naste viu C. drepturile copilului sunt recunoscute de la conceptiune, numai daca acesta se naste viu 125. Capacitaea de folosint a persoanei fizice are urmtoarele caractere A. legalitate B. specialitate C. alienabilitate 126. Starea civil are urmtorul caracter juridic specific: A. divizibilitatea B. indivizibilitatea C. universalitatea 127. Cui revine competenta privind anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civil? A. Tribunalului n a crui raz teritorial se afl oficiul de stare civil B. Curtea de apel n a crei raz teritorial se afl oficiul de stare civil C. Judectoria Sector 1 Bucuresti, n cazul cererii introduse de ctre un cettean romn cu domiciliul n strintate

128. Ce se urmareste prin actiunea n reclamatie de stat : A. se urmreste obtinerea altei stri civile dect cea existent la data intentrii actiunii B. se urmreste nlturarea unei stri civile pretins nereale C. se urmreste o schimbare pentru viitor, in starea civil a persoanei, cu contestarea celei anterioare 129. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Actiunea n stabilirea paternittii: A. este o actiune in reclamatie de stat B. este o actiune in contestatie de stat C. este o actiune in modificare de state 130. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Actiunea n nulitatea adoptiei: A. este o actiune in reclamatie de stat B. nu este o actiune in contestatie de stat C. are efect declarativ, in cazul in care va fi admisa 131. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Actiunea n tgduirea paternittii: A. este imprescriptibil B. se prescrie n termen de 6 luni de la data cand sotul sau fostul sot al mamei a cunoscut nasterea copilului C. se prescrie in termen de 3 ani de la data la care sotul sau fostul sot al mamei a cunoscut nasterea copilului 132. In ce consta procedura punerii sub interdictie? A. cuprinde doua faze : una necontradictorie si una contradictorie B. cuprinde o singura faza contradictorie C. cuprinde o singura faza necontradictorie 133. Printre conditiile de fond pentru punerea sub interdictie se numara : A. lipsa discernamantului B. varsta persoanei sa fie sub 16 ani C. varsta persoanei sa fie sub 18 ani 134. Punerea sub interdictie judecatoreasca produce urmatoarele efecte A. lipsirea persoanei pusa sub interdictie de capacitatea de exercitiu si instituirea tutelei interzisului B. lipsirea persoanei pusa sub interdictie de capacitatea de folosinta si instituirea tutelei interzisului 135.In caz de retransmitere a mostenirii, atunci cand mostenitorul a decedat ce trebuie sa dovedeasca beneficiarul retransmiterii pentru a dobandi el mostenirea ? a. ca are drepturi proprii asupra masei succesorale ce se retransmite b. ca mostenitorul initial al masei succesorale ce se retransmite nu a acceptat mostenirea c. ca mostenitorul a acceptat mostenirea in termen

136. Ce se intelege prin mostenirea prin reprezentare ? a. exista o mostenire dobandita de mai multi mostenitori in nume propriu sau prin reprezentare si isi exercita drepturile succesorale o singura data b. exista doua sau mai multe mosteniri succesive c. prima mostenire este culeasa in tot sau in parte de cel de-al doilea de cuius, in viata la data deschiderii primei mosteniri 137. In ce cazuri recunoaste legea persoanelor juridice o capacitate de folosinta anticipata in cazul in care in patrimoniu intra bunuri succesorale ? a. doar de la data dobandirii personalitatii juridice indiferent daca in patrimoniu intra sau nu bunuri succesorale b. de la data actului de infiintare in masura in care bunurile succesorale sunt necesare pentru ca persoana juridica sa ia fiinta in mod valabil c. de la data actului de infiintare daca in patrimoniul acesteia intra bunuri succesorale 138. Cand opereaza nedemnitatea ? a. cand fapta savarsita a fost amnistiata b. cand sanctiunea penala s-a prescris c. cand mostenitorul condamnat a fost ulterior amnistiat 139. Cand opereaza desfiintarea titlului de mostenitor al nedemnului ? a. la momentul deschiderii mostenirii b. la momentul savarsirii faptei care atrage nedemnitate c. la momentul pronuntarii hotararii de condamnare a nedemnului cu privire la savarsirea unei fapte penale asupra de cuiusului 140. Cine poate beneficia de reprezentarea succesorala ? a. ascendentii ordinari prin reprezentarea parintilor defunctului b. descendentul fratelui defunctului c. sotul supravietuitor prin reprezentarea sotului atunci cand se dezbate succesiunea de pe urma fratelui sotului predecedat 141. Care sunt consecintele declararii judecatoresti a mortii in ceea ce priveste reprezentarea succesorala in situatia in care data mortii este stabilita ca fiind ulterioara momentului deschiderii succesiunii ? a. descendentii celui declarat mort vor culege mostenirea prin reprezentare b. descendentii celui declarat mort vor culege mostenirea prin retransmisie c. descendentii celui declarat mort vor putea culege mostenirea in nume personal

142. In ce conditii este influentata cota sotului supravietuitor de renuntarea sau nedemnitatea unuia dintre copii defunctului ? a. daca avem mai multi copii, iar unul dintre ei este nedemn sau renuntator, cota acestuia profita celorlalti copii dar si sotului supravietuitor b. daca avem mai multi copii, iar unul dintre ei este nedemn sau renuntator, cota acestuia profita celorlalti copii fara a fi afectata cota sotului supravietuitor c. culege intreaga mostenire , daca avem un singur copil si acela este renuntator sau nedemn 143. Cand intra in concurs sotul supravietuitor cu doua clase de mostenitori legali ? a. in caz de exheredare a mostenitorilor nerezervatari b. in caz de exheredare a unor mostenitori legali rezervatari c. nu avem niciodata aceasta situatie 144. In ce conditii este obligat sotul supravietuitor la raportul donatiilor primite de la sotul decedat a. cand vine in concurs cu descendentii defunctului b. cand vine in concurs atat cu descendentii cat si cu colateralii privilegiati c. nu este obligat la raportul donatiilor acestea fiind bunuri proprii prin efectul donatiei 145. In cazul mostenirii vacante care sunt optiunile statului ? a. statul are dreptul de optiune succesorala, putand renunta la mostenirea vacanta b. statul raspunde pentru pasivul succesoral doar in limita activului, indiferent daca sa intocmit sau nu un inventar al bunurilor succesorale c. statul nu raspunde de obligatiile asumate de defunct 146. In caz de indoiala cum se interpreteaza clauzele unui testament ? a. in favoarea mostenitorilor legali ( mai ales daca este vorba de intinderea legatului) b. in favoarea legatarilor c. in caz de indoiala o clauza testamentara nu poate produce nici un efect 147. Care sunt conditiile pentru ca mostenitorul care a atentat la viata defunctului sa fie inlaturat de la mostenire pentru nedemnitate? a. mostenitorul sa-l fi omorat din culpa b. mostenitorul sa fi fost condamnat penal pentru omor, iar hotararea penala sa fi ramas definitiva c. mostenitorul sa fi fost condamnat penal pentru omor, chiar daca sanctiunea penala s-a 148. In ce conditii poate fi acoperita nulitatea testamentului conjunctiv a. prin constrangere , pe calea actiunii in justitie b. prin recunoasterea testamentului in cadrul procedurii succesorale notariale de catre mostenitorii ambilor testatori c. nu poate fi acoperita prin nici o formalitate

149. In ce conditii nu se aplica sanctiunea nulitatii legatului cu facultate de alegere, prin care testatorul a lasat determinarea legatarului pe seama unei terte persoane indicate in testament a. cand desemnarea persoanei legatarului este lasata la libera alegere a tertului de catre testator b. cand persoana desemnata ca legatar de catre terta persoana este o persoana cunoscuta testatorului c. daca legatul este facut unor persoane determinate , dar repartizarea intre ele a bunurilor 150. In cazul legatului cu titlu particular avand ca obiect un bun individual determinat aflat in indiviziune la data deschiderii mostenirii in ce conditii intervine nulitatea legatului a. cand testatorul a lasat legat cota sa ideala de drept asupra bunului b. cand testatorul a lasat legat bunul altuia cunoscand acest lucru c. cand testatorul a lasat legat bunul altuia crezand ca bunul ii apartine in exclusivitate 151. Care este efectul testamentului cu titlu universal posterior asupra unui testament universal anterior in situatia in care aceste doua testamente sunt succesive a. testamentul anterior se considera revocat prin testamentul cu titlu universal b. se micsoreaza doar emolumentul legatului universal c. legatul universal anterior se transforma in legat cu titlu universal 152. Cand poate interveni revocarea tacita prin instrainarea obiectului legatului a. in cazul legatelor universale b. in cazul legatului cu titlu particular c. in cazul legatelor cu titlu universal 153. Neexercitarea dreptului de optiune succesorala in termenul de 6 luni de la data deschiderii succesiunii produce urmatoarele efecte a. echivaleaza cu o renuntare la mostenire b. atrage stingerea vocatiei succesorale c. nu poate beneficia de repunerea in termen 154. Cui apartine competenta de a dispune repunerea in termenul de optiune succesorala a. notarii b. doar instanta judecatoreasca c. repunerea in termen se face printr-o simpla declaratie de acceptare a mostenirii 155. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cel care reprezinta, in cazul reprezentarii succesorale a. sa fie ascendent in linie dreapta cu cel reprezentat b. sa fie descendent in linie dreapta cu cel reprezentat c. sa nu fie nedemn fata de cel pe care il reprezinta

156. Cum se stabileste partea din mostenire ce se cuvine sotului supravietuitor a. in toate cazurile, mai intai trebuie sa se atribuie sotului supravietuitor cota ce se cuvine b. intai se calculeaza cota pentru mostenitorii rezervatari, restul urmand a se impartii intre sotul supravietuitor si ceilalti mostenitori care nu sunt rezervatari c. intai se calculeaza cota descendentilor, iar restul apartine sotului mostenitor 157. In cazul renuntarii la mostenire a succesibilului care este actiunea pusa la dispozitia creditorilor acestuia de dispozitiile legale a. actiunea oblica b. revocarea renuntarii c. nulitatea absoluta 158. Care sunt conditiile de forma pe care trebuie sa le indeplineasca acceptarea sub beneficiu de inventar pentru a fi valabila a. este un act consensul fiind necesar doar acordul de vointa b. trebuie sa indeplineasca forma solemna, respectiv conditiile de forma prevazute de lege pentru fiecare act in parte c. trebuie sa indeplineasca forma autentica 159. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca retractarea renuntarii la mostenire pentru a-si produce efecte a. sa nu fi acceptat mostenirea vreun alt succesibil b. sa fie facuta sub beneficiu de inventar c. sa fie facuta in forma autentica

0 Raspuns test Raspuns corect 0 0 0 0 0 0 0

Nr. Crt.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253

Intrebarea 1. Ce fel de conditie este capacitatea de a incheia actul juridic civil ? a. de fond; b. de forma; c. speciala 2. Ce este eroarea, ca viciu de consimtamant ? a. inducerea in eroare a unei persoane, cu ajutorul unor mijloace viclene sau dolosive, pentru a o determina sa incheie un act juridic; b. falsa reprezentare a realitatii la incheierea unui act juridic; c. disproportia vadita de valoare intre doua prestatii. 3. Ce cerinte trebuie sa indeplineasca consimtamantul pentru a fi valabil? a. sa provina de la o persoana cu capacitate de exercitiu; b. sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice; c. sa nu fie exteriorizat. 4. Care din situatiile de mai jos constituie viciu de consimtamant? a. eroarea indiferenta; b. dolul secundar (incident); c. violenta. 5. In ce caz falsa reprezentare a realitatii la incheierea actului juridic atrage nulitatea relativa a acestuia? a. in cazul in care priveste calitatile substantiale ale obiectului acelui act juridic; b. in cazul in care priveste natura actului juridic; c. in cazul in care priveste identitatea fizica a obiectului acelui act juridic. 6. Despre ce fel de eroare este vorba atunci cand falsa reprezentare priveste natura actului juridic care se incheie? a. error in negotio; b. error in corpore; c. error in substantiam. 7. In ce caz violenta constituie viciu de consimtamant ? a. atunci cand amenintarea nu este justa; b. cand provine numai de la o persoana cu care s-a contractat; c. cand este indiferenta.

8. Care din actele juridice civile de mai jos pot fi anulate pentru leziune? a. actele de dispozitie; b. actele incheiate de minorul cu varsta intre 14-18 ani, singur, ocrotitorului legal;fara incuviintarea c. actele incheiate de minorii cu varste sub 14 ani, personal si nu prin reprezentant 9. In structura carui viciu de consimtamant nu exista un element obiectiv ? a. erorii; b. dolului; c. violentei. 10. Ce efecte genereaza, ca regula, viciile de consimtamant? a. atrag nulitatea absoluta; b. atrag nulitatea relativa; c. atrag nulitatea absoluta, in cazul actelor unilaterale 11. Ce conditii trebuie sa indeplineasca dolul, pentru a fi viciu de consimtamant ? a. sa fie determinant pentru incheierea actului juridic; b. sa nu fie injust; c. sa nu provina de la cealalta parte. 12. Ce conditii trebuie intrunite pentru anularea actului juridic pe motiv de leziune? a. sa nu fie o consecinta directa a actului respectiv; b. sa existe in raport cu momentul incheierii actului; c. disproportia de valoare intre contraprestatii sa nu fie considerabila. 13. Care este domeniul de aplicare al leziunii in actele juridice? a. priveste actele incheiate de minorii sub 14 ani; b. nu priveste actele juridice de administrare; c. priveste actele juridice care sunt lezionare pentru minor. 14. In ce situatie cauza actului juridic civil este falsa? a. daca exista eroare asupra motivului determinant (scopului mediat); b. daca lipseste scopul imediat intr-un act juridic nenumit; c. in cazul lipsei discernamantului. 15. In ce consta scopul mediat ? a. in prefigurarea mentala a contraprestatiei, in contractele sinalagmatice; b. in prefigurarea remiterii lucrului in actele reale; c. in motivul determinant al incheierii unui act juridic civil

16. Care sunt caracterele juridice ale formei cerute ad validitatem? a. atrage, in caz de nerespectare, nulitatea relativa a actului juridic; b. consta, in toate cazurile, in intocmirea unui inscris autentic; c. atrage, in caz de nerespectare, nulitatea absoluta a actului juridic. 17. In cazul caror acte juridice civile este ceruta forma ad validitatem? a. contractul de locatiune b. contractul de inchiriere a locuintei; c. contractul de donatie 18. Care sunt caracterele juridice ale formei ad probationem? a. presupune intocmirea unui inscris autentic; b. este ceruta, printre altele, in cazul contractului de asigurare; c. atrage, in caz de nerespectare, nulitatea relativa a actului juridic. 19. Ce fel de conditie (ca modalitate a actului juridic) este aceea a carei realizare depinde exclusiv de vointa uneia din parti ? a. mixta; b. potestativa simpla; c. pur potestativa. 20. In ce caz poate aparea o exceptie de la principiul pacta sunt servanda? a. in cazul tacitei relocatiuni; b. in cazul incetarii mandatului din cauza falimentului mandatarului; c. in cazul actelor juridice colective. 21. Ce acte juridice sunt incluse categoria exceptiilor de la irevocabilitatea actului juridic unilateral ? a. revocarea ofertei inainte de a ajunge la destinatar; b. revocarea marturisirii pentru eroare de drept; c. incetarea depozitului la cererea deponentului. 22. Ce persoane fac parte din categoria avanzilor-cauza ? a. reprezentantii conventionali ai partilor; b. toti cei care, ulterior incheierii actului juridic, au contractat cu partile acestui; c. succesorii cu titlu universal ai partilor 23. Prin ce se deosebeste caducitatea de nulitatea actului juridic civil? a. efectele caducitatii nu retroactiveaza b. presupune o cauza de nevalabilitate contemporana incheierii actului juridic c. este o sanctiune ce se aplica in materia liberalitatilor

24. Ce cauze atrag nulitatea absoluta a actului juridic civil? a. lipsa discernamantului persoanei fizice la incheierea actului b. nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice c. violenta 25. Ce cauze atrag nulitatea relativa a actului juridic civil? a. nevalabilitatea obiectului actului juridic b. lipsa consimtamantului, cand aceasta se datoreaza lipsei de discernamant c. lipsa cauzei actului juridic 26.Care sunt bunurile ce pot forma obiectul posesiei? a. bunurile din domeniul public si privat al statului si unitatilor administrativ teritoriale b. universalitatile de bunuri c. numai bunuri corporale, individual determinate, aflate in circuitul civil 27.Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Posesia: a. corespunde intotdeauna unui drept real principal b. are ca efect dobandirea fructelor daca posesorul este de buna credinta c. este discontinua atunci cind a intervenit o cauza de intrerupere a uzucapiunii 28. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Posesia este viciata daca: a. se exercita cu intermitente anormale b. este de rea-credinta c. se exercita prin intermediul unui detentor precar 29. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Ca viciu al posesiei, clandestinitatea a. poate fi invocata de orice persoana interesata b. se aplica numai in cazul bunurilor imobile c. este un viciu temporar 30. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Actiunea in complangere a. este o actiune reala si petitorie b. nu poate fi exercitata daca a trecut un an de la tulburare sau deposedare c. poate fi exercitata numai daca posesia reclamantului a fost de buna credinta 31. Ce prerogativa a titularului dreptului de proprietate se intelege prin dispozitie materiala? a. de a dispune de substanta bunului b. de a instraina bunul c. de a-si dezmembra dreptul de proprietate constituind drepturi reale in favoarea altor persoane

32. Explicati dictonul "Jus fruendi" a. constituie un atribut al dreptului de proprietate b. este un caracter juridic al dreptului de proprietate c. reprezinta dreptul de a culege fructele bunului, prerogativa exercitata de proprietar in puterea dreptului de accesiune 33.Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Dreptul de proprietate publica a. apartine numai statului b. este inalienabil, imprescriptibil si insesizabil c. se exercita numai prin intermediul unor subiecte de drept administrativ 34. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Domeniul public a. este o institutie juridica ce are titulari strict determinati prin norma constitutionala b. este alcatuit din bunurile ce formeaza circuitul civil c. este totalitatea bunurilor ce formeaza obiectul proprietatii publice 35. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Proprietatea anulabila a. dureaza pana la desfiintarea actului translativ de proprietate ca urmare a actiunii in anulare care este imprescriptibila b. rezulta dintr-un act juridic afectat de o cauza de nulitate absoluta c. dureaza pana la consolidarea dreptului de proprietate prin confirmare expresa sau tacita a actului anulabil 36. Ce consecinte/efecte atrage neindeplinirea conditiei rezolutorii, in cazul proprietatii rezolubile? a. consolideaza retroactiv dreptul de proprietate al dobanditorului b. nu are niciun efect c. desfiinteaza dreptul de proprietate al dobanditorului 37. Ce presupune proprietatea comuna in devalmasie ? a. acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizata prin faptul ca titularii sai au determinata cota parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor bunuri nefractionate in materialitatea lor b. existenta a doi sau mai multi proprietari asupra unor bunuri fractionate in materialitatea lor c. acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizata prin faptul ca titularii sai nu au determinata cota parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor bunuri nefractionate in materialitatea lor, bunul apartinind deopotriva tuturor proprietarilor

38. Cum se caracterizeaza drepturile copartasilor cu privire la intregul bun? a. fiecare copartas poate efectua singur, fara acordul celorlalti copartasi, acte materiale fara a fi necesara respectarea niciunei conditii b. oricare copartas poate efectua singur acte de conservare, de administrare si de dispozitie cu privire la intregul bun c. oricare copartas poate efectua singur, fara acordul si chiar impotriva vointei celorlalti copartasi, acte de conservare 39.Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Proprietatea comuna pe cote parti fortata si perpetua a. are ca obiect bunuri principale b. nu inceteaza prin partaj c. are ca obiect bunuri accesorii pe langa bunuri principale aflate in proprietate comuna 40.Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: In cazul actiunii in revendicare imobiliara titlul a. poate sa fie numai un act juridic translativ de proprietate b. creeaza o prezumtie relativa de proprietate c. este un element al bunei credinte 41. In cazul actiunii in revendicare imobiliara daca niciuna dintre parti nu poate invoca un titlu, va avea castig de cauza a. reclamantul b. paratul c. partea a carei posesie este mai caracterizata 42. Cum poate sa exercite in revendicare mobiliara proprietarul unui bun mobil pierdut sau furat ? a. in termen de cel mult trei ani, de la data pierderii sau furtului bunului, impotriva tertului dobanditor de rea-credinta b. numai daca bunul se afla la un tert dobanditor de rea-credinta c. in termen de trei ani de la data pierderii sau furtului bunului, daca bunul se afla in posesia unui tert dobanditor de buna credinta 43. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Pentru aplicarea dispozitiilor art. 1909 alin. 1 Cod civil, buna credinta trebuie sa existe a. pe tot parcursul exercitarii posesiei b. la momentul intrarii in posesia bunului mobil c. la momentul incheierii actului juridic de dobandire a bunului mobil, chiar daca intrarea in posesie s-a facut la o data ulterioara incheierii actului

44. Ce se intampla in cazul admiterii actiunii in revendicare imobiliara? a. posesorul este obligat sa restituie bunul adevaratului proprietar in natura sau prin echivalent, la alegerea sa b. posesorul este obligat la restituirea bunului catre adevaratul proprietar chiar daca bunul este grevat cu sarcini reale c. imobilul se restituie liber de sarcinile cu care a fost grevat de posesor 45. Care sunt efectele admiterii actiunii in revendicare imobiliara? a. posesorul are dreptul la restituirea tuturor cheltuielilor facute cu bunul b. cheltuielile necesare se vor restitui posesorului numai in masura sporului de valoare adus bunului c. posesorul de buna credinta va putea sa pastreze fructele percepute pana la data introducerii actiunii in revendicare 46. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: In materia actiunii in revendicare, paratul posesor de rea - credinta a. nu poate sa invoce uzucapiunea b. este obligat sa restituie toate fructele lucrului revendicat percepute sau nepercepute sau valoarea acestora daca le-a consumat ori a neglijat sa le perceapa c. nu poate obtine contravaloarea cheltuielilor necesare 47. Ce drept poate fi dobandit prin uzucapiune? a. dreptul de proprietate indiferent de titular b. dreptul de proprietate privata si dezmembramintele acestuia c. numai dreptul de proprietate privata 48. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Buna credinta a posesorului in materia uzucapiunii de 10 pana la 20 de ani a. trebuie sa existe la momentul dobandirii posesiei bunului imobil; b. trebuie sa existe pe toata durata posesiei; c. cel care o invoca trebuie sa o dovedeasca 49. Cand intervine intreruperea naturala a uzucapiunii? a. la data introducerii cererii de chemare in judecata, daca actiunea este admisa b. intre soti c. cand bunul asupra caruia se exercita posesia este declarat imprescriptibil ca urmare a unei transformari a naturii si destinatiei sale

50. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Renuntarea la prescriptia achizitiva a. poate fi facuta inaintea implinirii termenului de uzucapiune de catre beneficiarul termenului b. poate fi numai expresa c. produce efecte doar intre raporturile dintre posesor si adevaratul proprietar 51. Care sunt conditiile ce se cer a fi intrunite pentru invocarea exceptiei de neexecutare a contractului? a. obligatiile reciproce ale partilor sa-si aiba temeiul in acelasi contract b. partile sa fi convenit un termen de executare a uneia dintre obligatiile reciproce c. debitorul sa fi fost pus in intarziere 52. Constituie un efect specific al contractelor sinalagmatice a. exceptia de neexecutare b. nulitatea c. inopozabilitatea 53. Cui se aplica rezolutiunea contractului? a. tuturor contractelor b. contractelor sinalagmatice cu executare dintr-o data c. contractelor sinalagmatice cu executare succesiva 54. Ce constituie o conditie pentru ca instanta de judecata sa pronunte rezolutiunea? a. neexecutarea obligatiei sa se datoreze cazului fortuit b. neexecutarea obligatiei sa fie imputabila debitorului acesteia c. debitorul obligatiei neexecutate sa nu fi fost pus in intarziere 55. Ce efecte produce rezolutiunea contractului? a. intre parti, rezolutiunea contractului are ca efect repunerea lor in situatia anterioara, partile fiind tinute sa-si restituie prestatiile efectuate in temeiul contractului desfiintat b. intre parti, rezolutiunea contractului are ca efect nulitatea contractului c. desfiintarea tuturor drepturilor consfintite in favoarea partilor sau tertilor de catre dobanditorul bunului ce a format obiectul contractului desfiintat, pentru viitor 56. Caror contracte se aplica rezilierea? a. oricarui contract b. contractelor unilaterale c. contractelor sinalagmatice cu executare succesiva

57.Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Spre deosebire de rezolutiune, rezilierea: a. nu presupune un contract sinalagmatic valabil incheiat b. are ca efect doar incetarea contractului pentru viitor c. daca este admisa de instanta de judecata, partile isi vor restitui prestatiile effectuate in baza contractului 58. Cine suporta riscul contractului in contractele translative de proprietate? a. partea care avea calitatea de proprietar al lucrului in momentul pierii fortuite b. dobanditorul lucrului c. ambele parti 59. Constituie obligatie a gerantului a. sa continue gestiunea inceputa pana in momentul in care geratul, sau mostenitorii sai, vor putea sa o preia b. in efectuarea actelor de gestiune sa depuna diligenta unui bun posesor c. sa dea socoteala tertilor pentru operatiunile efectuate 60. In ce consta utilitatea gestiunii de afaceri? a. gestiunea de afaceri trebuie sa fie utila gerantului b. este apreciata in raport de momentul savarsirii operatiunii c. nu se mai poate aprecia asupra utilitatii daca ulterior savarsirii bunul este distrus dintr-un caz de forta majora sau caz fortuit 61.Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: In cazul platii nedatorate, accipiensul de buna-credinta a. este obligat sa restituie lucrul, dar sa pastreze fructele, ca orice posesor de bunacredinta b. daca lucrul a fost instrainat este indreptatit sa retina pretul primit c. daca lucrul a pierit in mod fortuit nu va fi liberat de obligatia de restituire

62. Ce se cere pentru intentarea actiunii in restituire,in cazul imbogatirii fara justa cauza? a. sa existe un temei legal pentru marirea unui patrimoniu pe seama diminuarii patrimoniului altei persoane b. sa existe si un alt mijloc de recuperare a pierderii suferite c. sa existe o legatura intre marirea si diminuarea unui patrimoniu, in sensul ca ambele operatiuni sa fie efectul unei cauze unice

63.Cum se poate realiza repararea prejudiciului in materia raspunderii civile delictuale? a. numai prin intentarea unei actiuni in justitie pentru plata despagubirilor b. printr-o intelegere a partilor, dar numai daca aceasta se incheie in forma autentica c. prin conventia partilor, incheiata in mod valabil, prin care acestea stabilesc intinderea despagubirilor si modalitatea de plata 64. Ce aspecte trebuie avute in vedere la repararea integrala a unui prejudiciu? a. este supusa repararii atat paguba efectiva, cat si beneficiul nerealizat b. se repara numai prejudiciul previzibil c. prejudiciul trebuie sa fie reparat in intregime numai daca fapta ilicita s-a savarsit cu intentie 65. Cum se face proba conditiilor raspunderii civile delictuale? a. trebuie sa fie facuta de victima prejudiciului, conform art. 1169 Cod civil b. se face dupa regulile care guverneaza proba actelor juridice c. nu este admisa proba testimoniala

66. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Raspunderea parintilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori a. revine in cazul copilului adoptat, atat adoptatorilor cat si parintilor firesti ai copilului b. nu poate fi angajata daca ulterior savarsirii faptei prejudiciabile copilul a devenit major c. se angajeaza indiferent daca minorul a actionat sau nu cu discernamant 67. Este angajata raspunderea parintilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori in urmatoarea ipoteza a. pentru copilul minor b. pentru minorul care a dobandit capacitate deplina de exercitiu prin casatorie c. pentru copilul major lipsit de discernamant ca efect al alienatiei ori debilitatii mintale, fara deosebire daca este sau nu pus sub interdictie 68. In materia raspunderii civile delictuale,in ce conditii se efectueaza repararea prejudiciului? a. se repara atat prejudiciul previzibil, cat si prejudiciul imprevizibil b. se repara numai paguba efectiva nu si castigul nerealizat c. repararea prejudiciului se poate realiza numai prin intentarea unei actiuni in justitie pentru plata despagubirilor

69. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: In materia raspunderii comitentului pentru fapta prepusului a. raportul de prepusenie trebuie sa existe la data intentarii actiunii in despagubire de catre victima prejudiciului b. savarsirea faptei ilicite de catre prepus sa se produca in functiile ce i-au fost incredintate de comitent c. vinovatia prepusului se prezuma 70.Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: In cazul raspunderii comitentului pentru fapta prepusului a. victima prejudiciului nu trebuie sa dovedeasca vinovatia prepusului b. comitentul este indreptatit sa recupereze integral de la prepusul sau despagubirile platite victimei c. se repara numai paguba efectiva, nu si beneficial nerealizat 71. In ce consta raspunderea institutorilor pentru faptele elevilor, intemeiata pe art. 1000 alin. 4 Cod civil? a. poate fi angajata chiar si pentru prejudiciul suferit de elevul respectiv b. se angajeaza si atunci cand fapta a fost savarsita de elevul major c. se fundamenteaza pe neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre institutor a obligatiei de supraveghere a elevului 72. Potrivit dispozitiilor art. 1001 Cod civil,pentru prejudiciile cauzate de cine este angajata raspunderea civila delictuala ? a. orice fel de animale b. animalele salbatice aflate in captivitate (gradini zoologice, menajeriile circurilor) c. animalele salbatice aflate in stare de libertate

73. In cazul raspunderii civile delictuale pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului,impotriva cui se poate intenta actiunea in regres ? a. locatorului b. constructorului sau proiectantului, n temeiul contractului de antrepriz sau de proiectare c. oricrei personae care avea edificiul n folosint la data producerii faptului prejudiciabil 74. In materia raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general,cine are calitatea de paznic juridic al lucrului? a. proprietarul lucrului si titularii unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate b. proprietarului lucrului, chiar daca lucrul i-a fost furat anterior producerii faptei ilicite cauzatoare de prejudicii c. numai proprietarul lucrului

75. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: In materia raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general a. cazul fortuit exonereaza de raspundere b. raspunderea apartine numai proprietarului lucrului c. fapta victimei va exonera de raspundere paznicul juridic, daca intruneste caracteristicile unei adevarate forte majore 76.Care drepturi nu pot forma obiectul contractului de vanzarea-cumparare? a. drepturile reale b. drepturile de creanta c. drepturile patrimoniale care au un caracter strict personal

77. Care sunt obiectele contractului care atrag forma solemna ca o conditie de validitate? a. bunuri imobile b. o mostenire vacanta c. terenuri 78. Cine sunt titularii dreptului de preemtiune? a. promitentii b. vecinii c. vanzatorul 79. Pentru a fi valabila vanzarea, ce conditii trebuie sa indeplineasca lucrul vandut? a. sa fie inalienabil b. sa fie proprietatea vanzatorului c. sa fie scos din circuitul civil 80. In cazul contractului de vanzare cumparare care sunt obligatiile vanzatorului? a. sa predea lucrul vandut b. sa suporte cheltuielile de ridicare a bunului c. sa-l apere pe cumparator impotriva tulburarilor provocate prin fapta unui tert ( tulburare de fapt) 81. Pentru ce fapte este angajata obligatia de garantie pentru evictiunea vanzatorului? a. pentru fapta succesorilor universali sau cu titlu universal ai cumparatorului b. pentru fapta succesorilor universali sau cu titlu universal ai vanzatorului c. pentru viciile ascunse ale bunului vandut

82. Pentru a se antrena garantia vanzatorului pentru viciile lucrului vandut, care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca viciul? a. sa fi existat in momentul incheierii contractului b. sa apara dupa incheierea contractului c. sa fi fost cunoscut de cumparator 83. Care este termenul in care se prescrie dreptul la actiunea privitoare la viciile ascunse ale unui lucru transmis prin vanzare-cumparare ? a. de 6 luni, in cazul in care viciile nu au fost ascunse cu viclenie b. de 1 an, in cazul in care viciile a fost ascunse cu viclenie c. de 1 an

84. In caz de evictiune totala, ce drepturi are cumparatorul ? a. sa i se restituie o parte din pretul platit b. sa i se restituie valoarea fructelor pe care a fost obligat sa le inapoieze tertului evingator c. sa dobandeasca pretul platit de tertul evingator 85. In caz de neplata a pretului de catre cumparator, ce actiuni are la dispozitie vanzatorul ? a. de a cere obligarea cumparatorului la executarea in natura a obligatiei b. de a cere rezilierea contractului c. de a cere predarea bunului 86. Care este sanctiunea in cazul in care chiria este neserioasa si nesincera? a. nulitatea contractului de locatiune b. plata de daune-interese c. rezilierea contractului de locatiune 87. Care sunt obligatiile locatorului ? a. sa efectueze reparatiile necesare mentinerii lucrului in stare de functionare b. sa efectueze reparatiile locative c. sa suporte cheltuielile voluptorii facute de locatar care au asigurat un spor de valoare lucrului inchiriat 88. Pentru neefectuarea de catre locator a reparatiilor necesare in cursul locatiunii, ce poate cere locatarul? a. autorizarea sa de a le efectua pe cheltuiala locatorului b. nulitatea contractului c. rezolutiunea contractului

89. Pentru ce il garanteaza locatorul pe locatar ? a. tulburarea de fapt si de drept provenita prin fapta unui tert b. tulburarea de fapt provenita din fapta unui tert c. viciile lucrului 90. Care sunt obligatiile locatarului ? a. de a-l garanta pe locator contra evictiunii b. de a-l apara pe locator contra uzurpatorilor c. de a suporta cheltuielile necesare pentru mentinerea lucrului in stare de functionare 91. Cand intervine incetarea contractului de locatiune prin denuntarea unilaterala ? a. daca s-a prevazut un termen b. daca partile nu au stabilit durata locatiunii c. daca locatarul nu si-a indeplinit obligatiile stabilite in contract 92. Care este durata termenului de preaviz ? a. de 1 an b. de 15 zile c. intervalul de timp dintre manifestarea vointei de a desface contractul si data la care contractul va inceta 93. In ce conditii tertul dobanditor este dator sa respecte locatiunea facuta inainte de vanzare? a. cand este incheiata prin inscris sub semnatura privata b. cand este incheiata prin inscris sub semnatura privata, dar cu data certa c. cand a cunoscut existenta locatiunii inainte de vanzare 94. In ce conditii actele de dispozitie pot fi incheiate de mandatar in numele si pe seama mandantului ? a. numai in baza unei procuri generale b. numai in baza unei procuri speciale c. in baza unui acord tacit 95. In ce conditii mandatarul raspunde in fata mandantului pentru faptele persoanei pe care si-a substituit-o? a. daca a avut acordul mandantului de a-si substitui o persoana, insa a trecut puterile asupra unei persoane incapabile sau de insolvabilitate notorie b. daca a avut acordul mandantului de a-si substitui o persoana c. in toate cazurile ori de cate ori s-a produs un prejudiciu mandantului

96. Care sunt efectele contractului de mandat fata de terti ? a. se nasc raporturi juridice intre mandant si terti b. se nasc raporturi juridice intre mandatar si terti c. mandatarul devine creditorul, respectiv debitorul tertului 97. In caz de incetare a mandatului ce obligatii are mandatarul ? a. sa aduca la cunostinta tertilor incetarea mandatului b. sa predea mandantului toate actele juridice si bunurile primite in cursul executarii mandatului c. sa restituie cheltuielile efectuate cu executarea mandatului 98. Ce conditii trebuie sa fie indeplinite pentru ca donatia incheiata intre absenti sa fie valabila? a. oferta de donatie trebuie sa imbrace forma autentica b. acceptarea ofertei de donatie trebuie sa imbrace forma autentica c. atat oferta cat si acceptarea ofertei de donatie trebuie sa imbrace forma autentica 99. Cine nu poate dispune prin donatie? a. minorii n favoarea tutorelui ct timp autoritatea tutelar nu a dat tutorelui descrcare de gestiune b. persoanele neconcepute c. sotii ntre ei

100. Cine nu are capacitatea de a primi donatii? a. medicii si farmacistii, care au tratat pe o persoan de o boal de care aceasta moare b. sotii c. minorii si persoanele puse sub interdictie 101. n cazul n care donatia se ncheie ntre absenti, cnd trebuie s aib capacitatea de a dispune donatorul? a. n momentul manifestrii vointei de a dona b. n momentul acceptrii ei de ctre donatar c. n momentul facerii ofertei, acceptrii ei de ctre donatar si comunicrii actului de acceptare 102. n cazul n care donatia se ncheie ntre absenti, cnd trebuie s fie capabil donatarul? a. n momentul emiterii ofertei de ctre donator b. n momentul acceptrii c. n momentul comunicrii acceptrii ofertei

103. Cnd este donatia revocabil ? a. prevede plata de ctre donatar a datoriilor pe care donatarul le va contacta n viitor b. cnd donatorul si rezerv dreptul de a dispune de bunul donat c. cnd donatarul accept donatia sub beneficiu de inventar 104. n cazul donatiilor indirecte ce conditii trebuie ndeplinite pentru existenta ei valabil? a. se cere respectarea formei autentice sub sanctiunea nulittii absolute b. se cere existenta intentiei de a gratifica c. nu este supus vreunei conditii de form si fond 105. Pentru validitatea darului manual ce conditii se cer a fi ntrunite? a. s aib ca obiect doar bunuri mobile corporale b. traditiunea c. forma autentic 106. n ce situatii are loc revocarea donatiei ? a. pentru ingratitudine b. cnd se adopt un copil, dup facerea donatiei c. pentru pieirea bunului supus donatiei 107. De cine poate fi invocat actiunea n revocare pentru ingratitudine ? a. numai de ctre donator b. de mostenitorii donatorului c. de mostenitorii donatorului dac donatorul a decedat dup expirarea termenului n care actiunea putea fi intentat 108. Care sunt conditiile pe care trebuie s le ndeplineasc obiectul contractului de mandat ? a. s fie n circuitul civil b. s priveasc ncheierea de acte juridice c. s fie inalienabil 109. n ce situatii trebuie respectat dreptul de preemtiune ? a. la vnzarea imobilelor b. la nstrinarea terenurilor situate n extravilan c. n cazul schimbului de terenuri situate n extravilan 110. n cazul declarrii nulittii adoptiei: A. adoptatul isi poate pstra numele B. adoptatul isi pastreaza numele, fara exceptii C. adoptatul revine la numele de familie avut anterior incuviintarii adoptiei

111. nregistrrile de stare civil fcute de o persoan necompetent, care a exercitat public functia de ofiter de stare civil: A. sunt valabile, n virtutea principiului error communis facit jus B. sunt lovite de nulitate absolut C. sunt lovite de nulitate relativ 112. Care dintre urmatoarele incapacitati civile au caracter de protectie sau ocrotire? A. interzicerea drepturilor printesti B. interzicerea dreptului de a fi tutore C. vnzarea ntre soti 113. Pentru declararea judectoreasc a mortii, precedat de declararea disparitiei, este necesar ndeplinirea uneia din urmtoarele conditii: A. de la data ultimelor stiri din care rezulta ca persoana era in viata sa fi trecut cel putin 1 an B. de la data afisarii extrasului de pe hotararea prin care s-a declarat disparitia sa fi trecut cel putin 3 luni C. de la data ultimelor stiri din care rezulta ca persoana era in viata sa fi trecut cel putin 4 ani 114. Minorul lipsit de capacitate de exercitiu poate ncheia n mod valabil, fara a fi reprezentat, urmatoarele acte juridice: A. somatia B. contract de nchiriere C. vnzarea unui bun 115. Ce categorii de acte nu poate face minorul cu capacitate restrns de exercitiu, nici chiar cu ncuviintare: A. acte juridice de administrare B. donatii C. ntreruperea unei prescriptii 116. Ce se intampla cu actul juridic de dispozitie incheiat de reprezentantul legal al minorului, fara incuviintarea autoritatii tutelare? A. este lovit de nulitate absoluta B. este lovit de nulitate relativa C. este valabil 117. In care din urmatoarele cazuri se deschide tutela minorului? A. atunci cand unul dintre printi este mort B. atunci cand unul dintre printi este disparut C. atunci cand ambii parinti sunt pusi sub interdictie

118. Curatela minorului se poate institui: A. in cazul contrarietatii de interese intre minor si reprezentantul sau legal B. cand minorul implineste 18 ani C. cand minorul are doar un singur parinte cunoscut 119. Punerea sub interdictie implica existenta uneia dintre conditiile urmatoare: A. lipsa discernamantului, cauzata de alienatie sau debilitate mintala B. existenta discernamantului persoanei in cauza C. varsta inaintata a persoanei 120. De catre cine se poate institui curatela persoanei fizice cu capacitate de exercitiu deplina, aflata in situatii speciale? A. de catre tutore B. numai la cerere C. de catre autoritatea tutelara 121. Care este principalul efect al anulrii hotrrii declarative de moarte? A. nlturarea capacittii de folosinta a persoanei B. ncetarea capacitatii de exercitiu a persoanei fizice C. desfiintarea, cu titlu retroactiv, a incetrii capacitatii de folosinta a persoanei fizice 122. Starea civil se poate dovedi n fata instantelor judecatoresti, prin orice mijloc de prob, dac: A. nu a existat registrul de stare civil B. registrul de stare civil exist C. obtinerea certificatului de stare civila este posibil 123. Care este domiciliul persoanei pus sub interdictie judectoreasc? A. are domiciliu legal B. are numai domiciliu de drept comun C. are numai domiciliu conventional

124. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Capacitatea de folosint anticipat presupune c: A. drepturile copilului sunt recunoscute de la conceptiiune, numai dac acesta se naste viabil; B. drepturile si obligatiile copilului exist nc de la conceptiune, dac acesta se naste viu C. drepturile copilului sunt recunoscute de la conceptiune, numai daca acesta se naste viu

125. Capacitaea de folosint a persoanei fizice are urmtoarele caractere A. legalitate B. specialitate C. alienabilitate 126. Starea civil are urmtorul caracter juridic specific: A. divizibilitatea B. indivizibilitatea C. universalitatea 127. Cui revine competenta privind anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civil? A. Tribunalului n a crui raz teritorial se afl oficiul de stare civil B. Curtea de apel n a crei raz teritorial se afl oficiul de stare civil C. Judectoria Sector 1 Bucuresti, n cazul cererii introduse de ctre un cettean romn cu domiciliul n strintate 128. Ce se urmareste prin actiunea n reclamatie de stat : A. se urmreste obtinerea altei stri civile dect cea existent la data intentrii actiunii B. se urmreste nlturarea unei stri civile pretins nereale C. se urmreste o schimbare pentru viitor, in starea civil a persoanei, cu contestarea celei anterioare

129. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Actiunea n stabilirea paternittii: A. este o actiune in reclamatie de stat B. este o actiune in contestatie de stat C. este o actiune in modificare de state 130. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Actiunea n nulitatea adoptiei: A. este o actiune in reclamatie de stat B. nu este o actiune in contestatie de stat C. are efect declarativ, in cazul in care va fi admisa 131. Alegeti varianta corecta pentru a completa enuntul: Actiunea n tgduirea paternittii: A. este imprescriptibil B. se prescrie n termen de 6 luni de la data cand sotul sau fostul sot al mamei a cunoscut nasterea copilului C. se prescrie in termen de 3 ani de la data la care sotul sau fostul sot al mamei a cunoscut nasterea copilului

132. In ce consta procedura punerii sub interdictie? A. cuprinde doua faze : una necontradictorie si una contradictorie B. cuprinde o singura faza contradictorie C. cuprinde o singura faza necontradictorie 133. Printre conditiile de fond pentru punerea sub interdictie se numara : A. lipsa discernamantului B. varsta persoanei sa fie sub 16 ani C. varsta persoanei sa fie sub 18 ani 134. Punerea sub interdictie judecatoreasca produce urmatoarele efecte A. lipsirea persoanei pusa sub interdictie de capacitatea de exercitiu si instituirea tutelei interzisului B. lipsirea persoanei pusa sub interdictie de capacitatea de folosinta si instituirea tutelei interzisului C. lipsirea persoanei pusa sub interdictie de capacitatea de exercitiu si instituirea curatelei capabilului

135.In caz de retransmitere a mostenirii, atunci cand mostenitorul a decedat ce trebuie sa dovedeasca beneficiarul retransmiterii pentru a dobandi el mostenirea ? a. ca are drepturi proprii asupra masei succesorale ce se retransmite b. ca mostenitorul initial al masei succesorale ce se retransmite nu a acceptat mostenirea c. ca mostenitorul a acceptat mostenirea in termen 136. Ce se intelege prin mostenirea prin reprezentare ? a. exista o mostenire dobandita de mai multi mostenitori in nume propriu sau prin reprezentare si isi exercita drepturile succesorale o singura data b. exista doua sau mai multe mosteniri succesive c. prima mostenire este culeasa in tot sau in parte de cel de-al doilea de cuius, in viata la data deschiderii primei mosteniri 137. In ce cazuri recunoaste legea persoanelor juridice o capacitate de folosinta anticipata in cazul in care in patrimoniu intra bunuri succesorale ? a. doar de la data dobandirii personalitatii juridice indiferent daca in patrimoniu intra sau nu bunuri succesorale b. de la data actului de infiintare in masura in care bunurile succesorale sunt necesare pentru ca persoana juridica sa ia fiinta in mod valabil c. de la data actului de infiintare daca in patrimoniul acesteia intra bunuri succesorale

138. Cand opereaza nedemnitatea ? a. cand fapta savarsita a fost amnistiata b. cand sanctiunea penala s-a prescris c. cand mostenitorul condamnat a fost ulterior amnistiat 139. Cand opereaza desfiintarea titlului de mostenitor al nedemnului ? a. la momentul deschiderii mostenirii b. la momentul savarsirii faptei care atrage nedemnitate c. la momentul pronuntarii hotararii de condamnare a nedemnului cu privire la savarsirea unei fapte penale asupra de cuiusului 140. Cine poate beneficia de reprezentarea succesorala ? a. ascendentii ordinari prin reprezentarea parintilor defunctului b. descendentul fratelui defunctului c. sotul supravietuitor prin reprezentarea sotului atunci cand se dezbate succesiunea de pe urma fratelui sotului predecedat 141. Care sunt consecintele declararii judecatoresti a mortii in ceea ce priveste reprezentarea succesorala in situatia in care data mortii este stabilita ca fiind ulterioara momentului deschiderii succesiunii ? a. descendentii celui declarat mort vor culege mostenirea prin reprezentare b. descendentii celui declarat mort vor culege mostenirea prin retransmisie c. descendentii celui declarat mort vor putea culege mostenirea in nume personal 142. In ce conditii este influentata cota sotului supravietuitor de renuntarea sau nedemnitatea unuia dintre copii defunctului ? a. daca avem mai multi copii, iar unul dintre ei este nedemn sau renuntator, cota acestuia profita celorlalti copii dar si sotului supravietuitor b. daca avem mai multi copii, iar unul dintre ei este nedemn sau renuntator, cota acestuia profita celorlalti copii fara a fi afectata cota sotului supravietuitor c. culege intreaga mostenire , daca avem un singur copil si acela este renuntator sau nedemn 143. Cand intra in concurs sotul supravietuitor cu doua clase de mostenitori legali ? a. in caz de exheredare a mostenitorilor nerezervatari b. in caz de exheredare a unor mostenitori legali rezervatari c. nu avem niciodata aceasta situatie 144. In ce conditii este obligat sotul supravietuitor la raportul donatiilor primite de la sotul decedat a. cand vine in concurs cu descendentii defunctului b. cand vine in concurs atat cu descendentii cat si cu colateralii privilegiati c. nu este obligat la raportul donatiilor acestea fiind bunuri proprii prin efectul donatiei

145. In cazul mostenirii vacante care sunt optiunile statului ? a. statul are dreptul de optiune succesorala, putand renunta la mostenirea vacanta b. statul raspunde pentru pasivul succesoral doar in limita activului, indiferent daca sa intocmit sau nu un inventar al bunurilor succesorale c. statul nu raspunde de obligatiile asumate de defunct 146. In caz de indoiala cum se interpreteaza clauzele unui testament ? a. in favoarea mostenitorilor legali ( mai ales daca este vorba de intinderea legatului) b. in favoarea legatarilor c. in caz de indoiala o clauza testamentara nu poate produce nici un efect 147. Care sunt conditiile pentru ca mostenitorul care a atentat la viata defunctului sa fie inlaturat de la mostenire pentru nedemnitate? a. mostenitorul sa-l fi omorat din culpa b. mostenitorul sa fi fost condamnat penal pentru omor, iar hotararea penala sa fi ramas definitiva c. mostenitorul sa fi fost condamnat penal pentru omor, chiar daca sanctiunea penala s-a prescris 148. In ce conditii poate fi acoperita nulitatea testamentului conjunctiv a. prin constrangere , pe calea actiunii in justitie b. prin recunoasterea testamentului in cadrul procedurii succesorale notariale de catre mostenitorii ambilor testatori c. nu poate fi acoperita prin nici o formalitate 149. In ce conditii nu se aplica sanctiunea nulitatii legatului cu facultate de alegere, prin care testatorul a lasat determinarea legatarului pe seama unei terte persoane indicate in testament a. cand desemnarea persoanei legatarului este lasata la libera alegere a tertului de catre testator b. cand persoana desemnata ca legatar de catre terta persoana este o persoana cunoscuta testatorului c. daca legatul este facut unor persoane determinate , dar repartizarea intre ele a bunurilor este lasata la aprecierea unui tert

150. In cazul legatului cu titlu particular avand ca obiect un bun individual determinat aflat in indiviziune la data deschiderii mostenirii in ce conditii intervine nulitatea legatului a. cand testatorul a lasat legat cota sa ideala de drept asupra bunului b. cand testatorul a lasat legat bunul altuia cunoscand acest lucru c. cand testatorul a lasat legat bunul altuia crezand ca bunul ii apartine in exclusivitate

151. Care este efectul testamentului cu titlu universal posterior asupra unui testament universal anterior in situatia in care aceste doua testamente sunt succesive a. testamentul anterior se considera revocat prin testamentul cu titlu universal b. se micsoreaza doar emolumentul legatului universal c. legatul universal anterior se transforma in legat cu titlu universal 152. Cand poate interveni revocarea tacita prin instrainarea obiectului legatului a. in cazul legatelor universale b. in cazul legatului cu titlu particular c. in cazul legatelor cu titlu universal 153. Neexercitarea dreptului de optiune succesorala in termenul de 6 luni de la data deschiderii succesiunii produce urmatoarele efecte a. echivaleaza cu o renuntare la mostenire b. atrage stingerea vocatiei succesorale c. nu poate beneficia de repunerea in termen

154. Cui apartine competenta de a dispune repunerea in termenul de optiune succesorala a. notarii b. doar instanta judecatoreasca c. repunerea in termen se face printr-o simpla declaratie de acceptare a mostenirii 155. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cel care reprezinta, in cazul reprezentarii succesorale a. sa fie ascendent in linie dreapta cu cel reprezentat b. sa fie descendent in linie dreapta cu cel reprezentat c. sa nu fie nedemn fata de cel pe care il reprezinta

156. Cum se stabileste partea din mostenire ce se cuvine sotului supravietuitor a. in toate cazurile, mai intai trebuie sa se atribuie sotului supravietuitor cota ce se cuvine b. intai se calculeaza cota pentru mostenitorii rezervatari, restul urmand a se impartii intre sotul supravietuitor si ceilalti mostenitori care nu sunt rezervatari c. intai se calculeaza cota descendentilor, iar restul apartine sotului mostenitor 157. In cazul renuntarii la mostenire a succesibilului care este actiunea pusa la dispozitia creditorilor acestuia de dispozitiile legale a. actiunea oblica b. revocarea renuntarii c. nulitatea absoluta

158. Care sunt conditiile de forma pe care trebuie sa le indeplineasca acceptarea sub beneficiu de inventar pentru a fi valabila a. este un act consensul fiind necesar doar acordul de vointa b. trebuie sa indeplineasca forma solemna, respectiv conditiile de forma prevazute de lege pentru fiecare act in parte c. trebuie sa indeplineasca forma autentica 159. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca retractarea renuntarii la mostenire pentru a-si produce efecte a. sa nu fi acceptat mostenirea vreun alt succesibil b. sa fie facuta sub beneficiu de inventar c. sa fie facuta in forma autentica

raspuns Pagina

Instructiuni: Pentru a folosi acest fisier, treceti raspunsurile pe care le considerati corecte in pagina Raspunsuri, coloana verde, apoi mergeti in pagina Test si completati coloana galbena (Raspuns test) cu raspunsul corect. Pentru reluarea testului, stergeti raspunsurile date si continuati. Actualizarea raspunsurilor, in cazul in care doriti modiifcarea, se face in pagina