Sunteți pe pagina 1din 6

Educarea spiritului civic Codul Penal despre degradarea monumentelor publice (1864) Art. 206.

. Oricine va fi distrus, d\rmat, ciuntit, sau degradat n totul sau n parte, monumente, statui, [i alte lucruri, care servesc spre folosul, ori podoab\ public\, [i sunt f\cute de c\tre autoritatea public\ sau cu voia ei, se va pedepsi cu nchisoare de la o lun\ pn\ la un an [i cu amend\ de la una sut\ pn\ la cinci sute lei. (Bujoreanu, p. 316)
Via]a religioas\ la sate comentariu pe baza r\spunsurilor la ancheta din anul 1905 n general se constat\ sl\birea cultului religios mai la toat\ popula]iunea rural\. Dac\ o parte din cler nu e ntotdeauna la n\l]imea lui, apoi dec\derea cultului religios se mai datoreaz\ urm\toarelor cauze secundare, ca: chemarea s\tenilor duminica diminea]a la 264

PD F

Art. 2. Societatea academic\ romn\ este [i r\mne corp independent n lucr\rile sale de orice natur\. Ea singur\ se constituie; ea [i alege membrii; ea [i administreaz\ fondurile [] Art. 3. Aceast\ societate se mparte n trei sec]iuni: a. Sec]iunea literar\-filologic\. b. Sec]iunea istoric\-arheologic\. c. Sec]iunea [tiin]elor naturale. Art. 4. Atribu]iile [i ndatoririle acestei societ\]i se specific\ n modul urm\tor: a. Sec]iunea literar\ se ocup\ cu diversele chestiuni filologice, destinate a cultiva, a cur\]i, [] a navu]i [i a perfec]iona limba romn\, organizeaz\ misiuni lexicografice pentru compunerea unui dic]ionar romn [], ncurajeaz\ [i premiaz\ opuri filologice [i altele de valoare literar\. b. Sec]iunea istoric\ culege [] documente importante din ]\rile romne sau din str\in\tate ating\toare la istoria romnilor []; ia ini]iativa pentru explorarea ]\rilor romne din punct de vedere arheologic; pune la concurs [i premiaz\ opurile istorice ce se cuvine a le populariza ntre romni. c. Sec]iunea [tiin]elor naturale se ocup\ cu explorarea ]\rilor romne din punct de vedere geografic [] cu organizarea de misiuni pentru asemenea lucr\ri, precum [i cu ncurajarea [i premierea opurilor relative la cuno[tin]a ]arilor romne. Art. 5. Membrii societ\]ii academice romne sunt sau actuali sau onorari. Art. 6. Membrii actuali nu pot fi dect romni cunoscu]i prin operele lor literare [i [tiin]ifice [i care totodat\ se bucur\ de o via]\ respectabil\. []. Art. 7. [] Societatea este n drept de a-[i nmul]i dup\ mprejur\ri num\rul membrilor s\i actuali. Ei se vor lua [] din toate p\r]ile locuite de romni. [] Membrii societ\]ii academice romne: Pre[edinte, I. Heliade-R[\dulescu], T[imotei] Cipariu, Alex. Roman, A. Treb[oniu] Laurian, I.C. Massim, G.I. Munteanu, I. Caragiani, George Bari]iu, I. Str\jescu, Ioan Sbiera, N. Ionescu, A. Hurmuzache, dr. Ios. Hodo[ Gemenul. (Bujoreanu, p.1883, 1885)

ill

PD F

Ed it

or w

ith

Fr

ee

rit

er

an dT oo ls

PD F

ill

PD F

Ed it

or w

ith

Fr

ee

prim\rie, pentru diverse afaceri [i mplinirea zilelor de presta]ie, etc.; ca mijloace de ndreptare se dau n anchet\: asistarea obligatorie a primarului [i a consiliului comunal duminicile, la biseric\, nchiderea crciumilor n timpul serviciului bisericesc, afi[area n comune a taxelor datorate preo]ilor, etc. Un fapt curios este c\ de[i cultul religios e n descre[tere, num\rul s\rb\torilor supersti]ioase e foarte mare, mai cu seam\ n Oltenia [i Muntenia. D\m n cele ce urmeaz\, numirea unora dintre s\rb\torile supersti]ioase care au prea pu]in\ sau deloc leg\tur\ cu cultul religiunii cre[tine [i care oglindesc n parte culturi primitive: Smb\ta Ursului, Joia iepilor, Ghiermanul, Nunta [oarecilor, Cinii lui Sn Medru, Caii Sfntului Toader, nchinarea lan]ului Sfintei Maria, Calul lui Sfntul Gheorghe, Pietrele lui Sfntul Petru, Logodna p\s\rilor, Zilele de piatr\, Turta furnicii, Ursina, Macoveiul ursului, Ziua lupului, Lunea p\s\rilor, Lunea ciorilor, Lunea viermilor, Lunea burdufului, Lunea alb\, Mar]ea ciorilor, Mar]ea alb\, Mar]ea seac\, Mar]ea mnioas\, Miercurea frumoas\, Miercurea strmb\, Miercurea neagr\, Miercurea num\r\toarea ou\lelor, Joia ciorii, Joia furnicii, Joia mnioas\, Joia frumoas\, Joia seac\, Vinerea cea frumoas\, Vinerile scumpe, Vinerea seac\ [i [chioap\, Smbetele de piatr\, Tanda, Ropotinii, Armindenii, Circovii, Procoavele, Ciunda, Colibariu, Bugiu, B\l]atele, Caloianii, Ciurica, Oprlia, Zarizanu, Semina, Nedeia, G\dinetele, etc. (Scraba, p. 254)

rit

er

an dT oo ls

265

XII. DE LA PRINCIPATELE UNITE LA ROMNIA MARE


Conven]ia rusoromn\ din 4 aprilie 1877 Articolul I Guvernul Alte]ei Sale Domnului Romniei Carol I asigur\ armatei ruse care va fi chemat\ a merge n Turcia, libera trecere prin teritoriul Romniei [i tratamentul rezervat armatelor amice. Toate cheltuielile care ar putea fi ocazionate de trebuin]ele armatei ruse, de transportul s\u precum [i pentru satisfacerea tuturor trebuin]elor sale, cad naturalmente n sarcina Guvernului Imperial. Articolul II Pentru ca nici un inconvenient sau pericol s\ nu rezulte pentru Romnia din faptul trecerii trupelor ruse pe teritoriul s\u, Guvernul Majest\]ii Sale Imperatorul tuturor Rusiilor se oblig\ a men]ine [i a face a se respecta drepturile politice ale Statului Romn, astfel cum rezult\ din legile interioare, [i tratatele existente, precum [i a men]ine [i a ap\ra integritatea actual\ a Romniei. Articolul III Toate detaliile relative la trecerea trupelor ruse, la rela]iunile lor cu autorit\]ile locale, precum [i toate nvoielile cari ar trebui s\ fie luate pentru acest sfr[it, vor fi consemnate ntr-o conven]iune special\ care va fi ncheiat\ de delega]ii ambelor guverne, [i ratificat\ n acela[i timp ca [i cea de fa]\, [i va intra n lucrare de ndat\. Articolul IV Guvernul Alte]ei Sale Domnului Romniei se oblig\ a ob]ine pentru Conven]iunea de fa]\ precum [i pentru cea men]ionat\ la art. precedent ratificarea cerut\ de legile romne [i a face imediat executorii stipula]iunile cuprinse ntr-nsa. Drept aceea, plenipoten]iarii respectivi au pus pe Conven]iunea din fa]\ semn\turile lor [i sigiliul armelor lor. (DIR. Independen]a, II, p. 111113) C\derea Plevnei (28 noiembrie 1877) jurnalul de opera]iuni militare al Regimentului 3 C\l\ra[i Din ziua de 25 noiembrie pn\ la 28 se auzeau de la avanposturile noastre noaptea n continuu zgomot de tr\suri n interiorul Plevnei [i [] se spunea c\ Osman se preg\te[te a face o ie[ire cu trupele sale spre Sofia, ne mai avnd provizii, mai cu seam\ furaj pentru cai. n ziua de 28 noiembrie pe la ora 4 diminea]a s-a auzit bubuitul tunurilor [i salve de pu[ti pe Valea Vidului [i n partea dinspre podul de piatr\, imediat s-a dat alarma []. Osman cu trupele sale f\cea o ie[ire viguroas\ peste podul de piatr\ [i peste alte dou\ poduri construite de c\ru]e n dreapta [i n stnga celui de piatr\.[]. Cu ntregul regiment am naintat spre malul Vidului [] [i pe la ora 1 am trecut cu cea mai mare iu]eal\ prin 266

PD F

ill

PD F

Ed it

or w

ith

Fr

ee

rit

er

an dT oo ls

apa Vidului intrnd n Plevna, unde de prin toate forturile de la Opanez Turcii fugeau []. Osman v\znd c\ capetele lui de coloan\ erau respinse [] un glonte i str\punse pulpa stng\ [i intrnd n burta calului s\u l omor pe loc c\znd cu dnsul [i atunci [] arboreaz\ drapelul alb spre a evita m\celul ce trupele nving\toare ruso-romne ar fi nceput asupra inamicului. (DIR. Independen]a, III, p. 502) Un alt fel de eroism: vicisitudinile r\zboiului A. Raport al comandantului bateriei a IV-a, Regimentul 1 artilerie (Calafat, 2 decembrie 1877) Domnule Maior, Cu onoare supun la cuno[tin]a Dvs. c\, caii acestei baterii n-au mncat orz de 3 zile din cauz\ c\ n depourile Intenden]ei nu este orz, asemenea supun la cuno[tin]a Dvs. c\ [i oamenii acestei baterii de un timp de 20 de zile de cnd se hr\nesc numai cu brnz\ [i fasole, astfel c\ cea mai mare parte din oameni sunt bolnavi din cauza proastei hr\ni. (DIR. Independen]a, III, p. 34) B. Raport al Comandantului Regimentului I Doroban]i (28 Decembrie 1877, LomPalanca) Prin Monitorul Oficial am v\zut publicat nc\ din iulie darea n antrepriz\ a unui num\r considerabil de mantale pentru doroban]i a c\ror confec]ie s-a ncheiat [i unele corpuri s-au mbr\cat cu ele. [] V\ cer cu onoare, Domnule Colonel, s\ binevoi]i a ntocmi de a se trimite acestui corp un num\r de 1000 mantale cel pu]in, 1016 perechi i]ari, c\ sunt oameni care sunt mbr\ca]i numai n izmene n lips\ de i]ari, 2000 perechi cizme, 1600 cojoace [i cte o c\ma[\ [i cte o pereche izmene de fiecare om considerat pe efectivul de 2800 din ct se compune acest corp. Dac\ nu se poate da cte 2 c\m\[i [i 2 perechi de izmene, ca oamenii s\ le schimbe din s\pt\mn\ n s\pt\mn\. Dac\ oamenii s-ar ]ine mult cu mbr\c\mintea n starea n care se g\sesc n fa]a timpului foarte aspru, m\ tem s\ nu se ncing\ o boal\ care s\ decimeze Regimentul. (DIR. Independen]a, III, p. 320321) C. Un grup de nv\]\tori din jude]ul Arge[ cedeaz\ salariul lor pentru armat\ (decembrie 1877) Ca Romni, v\znd c\ mul]i dintre confra]ii no[tri sunt du[i la hotarele ]\rii [i chiar dincolo de hotare, ca s\ lupte pentru cauza cea mai sfnt\ a Romnismului, pentru independen]\, lege [i drepturile noastre na]ionale, avnd n vedere c\ bravii no[tri osta[i romni au r\spuns cu devotament la apelul ce le-au f\cut ]ara, l\snd c\mine, so]ii [i copii, au luat arma spre a nfrunta r\utatea p\gnului vr\[ma[ al cre[tin\t\]ii [i cu deosebire la Romnilor. Avnd n vedere marile greut\]i n care se g\sesc finan]ele noastre, p\trun[i de sfnta cauz\ pentru care curge sngele romn [i considernd c\ juna noastr\ armat\, prin eroismul 267

PD F

ill

PD F

Ed it

or w

ith

Fr

ee

rit

er

an dT oo ls

[i bravura ce a dezvoltat mpotriva inamicului secular, a probat lumii c\ n vinele solda]ilor romni curge snge adev\rat romnesc [i c\ vitejii lui Mihai [i {tefan vie]uiesc nc\. Oferim dar, pentru trebuin]ele armatei romne, tot salariul ce ni se cuvine pe luna Septembrie, anul curent, ca nv\]\tori rurali n plasa Lovi[tea, jud. Arge[. (DIR. Independen]a, III, p. 116) D. Peti]ia locuitorilor din Islaz c\tre Ministerul de Interne (4 ianuarie 1878) [] Comuna noastr\ Izlaz din Romana]i, de la ivirea evenimentelor a fost [i este n continuu mpov\rat\ cu tot felul de rechizi]ii []. ntotdeauna ncartiruim convoaie de bolnavi romni [i turci. Am r\mas f\r\ sem\n\turi de toamn\. 600 pogoane porumb stau ast\zi ngr\m\dite pe cmp []. [O] parte dintre noi ast\zi sunt la transportul pinii la Bechet []. Deosebit suntem acum executa]i to]i isl\zenii a t\ia [i transporta la Compania 16 Doroban]i 56100 kilograme lemne. []. Face]i a fi lesni]i pentru aducerea porumbului [i nutrimentul cailor ce mai avem [], altfel suntem muritori de foame. (DIR. Independen]\, II, p. 410411) Critica particip\rii Romniei la r\zboiul din 18771878 Mihai Eminescu (Timpul, 26 aprilie 1878) De cte ori f\ceam observ\rile noastre asupra infructuozit\]ii intr\rii n r\zboi a romnilor contra Turciei, liberalii [i al]ii de un gnd cu ei ne n[irau marile avantaje morale, pe care na]ia le-a c[tigat trimi]ndu-[i floarea fiilor s\i ca s\ moar\ de frig, de foame [i de gloan]e naintea valurilor de p\mnt a nt\riturilor Plevnei. Cnd le spuneam c\ o asemenea conlucrare, ce pentru ai no[tri era un fel de martiriu, trebuia s\ fie ]inut\ n cump\n\ de foloase, chez\[uite n scris [i legate cu noduri, foile liberale rdeau de zapis [i chez\[ie, vorbeau de generozitatea aliatului nostru, de vitejia cu care se bat doroban]ii, de A! Bravii mei copii! exclamat de cutare ori cutare ofi]er str\in, de laudele jurnalelor str\ine. Cu un cuvnt, am\gitoarea glorie, vorbele mari la care aplaud\ necunosc\toarea mul]ime, se umflaser\ ca rul de munte, necnd glasurile celor pu]ini care, cunosc\tori ai istoriei na]ionale [i a istoriei marelui vecin, prevedeau de mai nainte ce frumuse]i or s\ se ntmple cnd vremile se vor limpezi1. [] Gloria nu se bea, nu se m\nnc\, nu se mbrac\, ea nu vindec\ oasele sf\rmate de ghiulele, nu crpe[te mantalele rupte prin care sufl\ amor]itorul criv\], nu nlocuie[te porumbul crud pe care l-au mncat solda]ii no[tri cu pine cald\, c-un cuvnt gloria ce-o c[tigi e frumos lucru, dar pentru dnsa e bine ca omul s\ nu ri[te nici m\car degetul cel mic, necum zeci de mii de oameni [i zeci de milioane de bani, stor[i la urma urmelor tot din spinarea muncii productive a ]\ranului. [] (M. Eminescu, Opere. X. Publicistic\, 1 noiembrie 1877 15 februarie 1880, Bucure[ti, 1989, p. 80)
1 Eminescu se refer\ aici n principal la cererea Rusiei ca Romnia s\-i napoieze cele trei jude]e din sudul

Basarabiei.

268

PD F

ill

PD F

Ed it

or w

ith

Fr

ee

rit

er

an dT oo ls

Lege pentru organizarea Dobrogei (1880) Art. 1. Dobrogea, anexat\ Romniei prin tratatul de la Berlin, precum [i Delta Dun\rii [i Insula {erpilor, se mparte [] n dou\ jude]e. []. Art. 3 To]i locuitorii din Dobrogea care n ziua de 11 aprilie 1877 erau cet\]eni otomani, devin [i sunt cet\]eni romni. Art. 4. O lege special\ va determina condi]iile n care ei vor putea exercita drepturile lor politice [i cump\ra imobile rurale n Romnia propriu-zis\. O alt\ lege va statua despre reprezentan]a locuitorilor dobrogeni n Parlamentul romn. Art. 5. Locuitorii Dobrogei, deveni]i cet\]eni romni, sunt egali naintea legii, se bucur\ de toate drepturile cet\]ene[ti [i pot fi numi]i n func]iunile publice, f\r\ deosebire de origine [i de religie.[]. Art. 15. Libertatea con[tiin]ei este absolut\. Libertatea tuturor cultelor este garantat\, [att] ct celebrarea lor nu aduce o atingere ordinei publice [i bunelor moravuri. [].
1 Germania, Austria, Fran]a, Marea Britanie, Rusia, Italia, Turcia.

PD F

ill

PD F

Tratatul de pace de la Berlin prevederi referitoare la Romnia (1878) Art. 43. naltele P\r]i contractante1 recunosc independen]a Romniei, legnd-o de condi]iunile expuse n urm\toarele dou\ articole. Art. 44. n Romnia, deosebirea credin]elor religioase [i a confesiunilor nu va putea fi opus\ nim\nui ca un motiv de excludere sau de incapacitate n ceea ce prive[te bucurarea de drepturi civile [i politice, admiterea n sarcini publice func]iuni [i onoruri, sau exercitarea diferitelor profesiuni [i industrii n orice localitate ar fi. Libertatea [i practica exterioar\ a oric\rui cult vor fi asigurate tuturor supu[ilor p\mnteni ai Statului Romn, precum [i str\inilor [i nu se va pune nici un fel de piedic\ att organiza]iei ierarhice a diferitelor comunit\]i religioase, ct [i raporturilor acestora cu capii lor spirituali. Na]ionalii tuturor Puterilor, comercian]i sau al]ii, vor fi trata]i n Romnia f\r\ deosebire de religiune, pe piciorul unei des\v\r[ite egalit\]i. Art. 45. Principatul Romniei retrocedeaz\ M.S. mp\ratului Rusiei, por]iunea teritoriului Basarabiei, desp\r]it\ de Rusia n urma tratatului de la Paris din 1856, [i care, la apus se m\rgine[te cu talvegul Prutului, iar la miaz\ zi cu talvegul bra]ului Kiliei [i cu gura Stari-Stambulului. Art. 46. Insulele formnd Delta Dun\rei, precum [i Insula {erpilor, sandgiacul Tulcei, cuprinznd districtele (cazas) Kilia, Sulina, Mahmudia, Isaccea, Tulcea, M\cin, Babadag, Hr[ova, Kiustenge, Medgidia sunt ntrupate cu Romnia. Principatul mai prime[te afar\ de aceasta ]inutul situat la sudul Dobrogei pn\ la o linie care, plecnd de la r\s\rit de Silistra r\spunde n Marea Neagr\, la miaz\zi de Mangalia. Linia grani]elor se va fixa, la fa]a locului de Comisiunea European\ instituit\ pentru delimitarea Bulgariei. (DIR. Independen]a, IV, p. 374390)

Ed it

or w

ith

Fr

ee

rit

er

an dT oo ls

269