Din categoria acestor imobilizari fac parte : cheltuielile de constituire; cheltuieli de dezvoltare; concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale

, drepturile si activele s imilare, cu exceptia celor realizate în cadrul entitatii; fondul comercial; alte imobilizari necorporale si avansurile si imobilizarile necorporale, în curs de executie. Un activ necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fara suport material si detinut în scopul procesului de productie, sau furnizare de bunuri sau servici i, pentru a fi închiriat tertilor sau pentru scopuri administrative. El poate fi r ecunoscut în bilant daca se estimeaza ca va genera beneficii economice pentru enti tate si costul activului poate fi evaluat în mod credibil. Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile avansate pentru înfiintarea sau dez voltarea unei persoane juridice, cum ar fi : taxe si cheltuieli de înscriere si înmatriculare; cheltuieli privind emisiunea si vânzarea de actiuni si obligatiuni; cheltuieli de prospectare a pietei, de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura legate de înfiintarea si extinderea activitatii entitatii. Aceste sume trebuie explicate în note. Cheltuielile de dezvoltare. Prin cheltuieli de dezvoltare se înteleg acele cheltui eli ocazionate de valorificarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte, în scopul realizarii de produse sau servicii noi sau cu proprietati substantial sc himbate înaintea introducerii productiei de serie sau utilizarii. Exemple de activitati de dezvoltare: proiectarea, constructia si testarea productiei, intermediere sau folosi rea intermediara a prototipurilor si modelelor; proiectarea într-o noua tehnologie a uneltelor si matritelor de lucru; proiectarea, constructia si încercarea unei uzine pilot care nu este adecv ata din punct de vedere economic pentru productia de serie. Daca durata de amortizare a acestor naturi de cheltuieli depaseste cinci ani, ca urmare a unui contract de cercetare sau durata de utilizare pe o perioada mai m are, situatia trebuie prezentata în notele explicative, împreuna cu motivele care au generat o astfel de stare. În cazul în care, cheltuielile de dezvoltare nu au fost în totalitate amortizate, dist ribuirea profitului va fi interzisa, exceptând cazul în care suma rezervelor disponi bile pentru distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu suma ch eltuielilor neamortizate. Din punct de vedere al tratamentului fiscal cheltuielile de dezvoltare se recupe reaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara, pe perioada contractul ui sau pe durata de utilizare. Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale si activele similare adu se ca aport, achizitionate sau dobândite pe alte cai se înregistreaza în conturile de imobilizari necorporale la : valoarea de aport; costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz. În aceasta situatie,valoarea de aport se asimileaza valorii juste. Fondul comercial, apare de regula, la consolidare si reprezinta diferenta dintre costul de achizitie si valoarea justa, la data tranzactiei, a partii din active le nete achizitionate de catre o entitate. De regula, fondul comercial se amortizeaza într-o perioada de cinci ani, exceptia fiind conditionata de nedepasirea duratei de utilizare a activului si de prezent area cu justificarea necesara, în notele explicative. Un activ necorporal se înregistreaza initial la costul de achizitie sau de product ie, iar în bilant el se prezinta la costul respectiv mai putin ajustarile cumulati ve de valolare. Un activ necorporal trebuie scos din evidenta la cedare sau atunci când nu mai exi sta posibilitatea realizarii unui beneficiu economic viitor dintr-o utilizare ul

terioara. Câstigurile sau pierderile cauzate de astfel de operatiuni se stabilesc ca diferenta între veniturile cauzate cu iesirea activului si valoarea sa neamorti zata inclusiv cheltuielile generate cu cedarea acestuia, prezentându-se ca venit s au cheltuiala în contul de profit si pierdere. Conturi Utilizate: 20. IMOBILIZARI NECORPORALE 201. Cheltuieli de constituire (A) 203. Cheltuieli de dezvoltare (A) 205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (A) 207. Fond comercial 2071. Fond comercial pozitiv (A) 2075. Fond comercial negativ (P) 208. Alte imobilizari necorporale (A)