Sunteți pe pagina 1din 2

Din categoria acestor imobilizari fac parte : cheltuielile de constituire; cheltuieli de dezvoltare; concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale,

drepturile si activele s imilare, cu exceptia celor realizate n cadrul entitatii; fondul comercial; alte imobilizari necorporale si avansurile si imobilizarile necorporale, n curs de executie. Un activ necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fara suport material si detinut n scopul procesului de productie, sau furnizare de bunuri sau servici i, pentru a fi nchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative. El poate fi r ecunoscut n bilant daca se estimeaza ca va genera beneficii economice pentru enti tate si costul activului poate fi evaluat n mod credibil. Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile avansate pentru nfiintarea sau dez voltarea unei persoane juridice, cum ar fi : taxe si cheltuieli de nscriere si nmatriculare; cheltuieli privind emisiunea si vnzarea de actiuni si obligatiuni; cheltuieli de prospectare a pietei, de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura legate de nfiintarea si extinderea activitatii entitatii. Aceste sume trebuie explicate n note. Cheltuielile de dezvoltare. Prin cheltuieli de dezvoltare se nteleg acele cheltui eli ocazionate de valorificarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte, n scopul realizarii de produse sau servicii noi sau cu proprietati substantial sc himbate naintea introducerii productiei de serie sau utilizarii. Exemple de activitati de dezvoltare: proiectarea, constructia si testarea productiei, intermediere sau folosi rea intermediara a prototipurilor si modelelor; proiectarea ntr-o noua tehnologie a uneltelor si matritelor de lucru; proiectarea, constructia si ncercarea unei uzine pilot care nu este adecv ata din punct de vedere economic pentru productia de serie. Daca durata de amortizare a acestor naturi de cheltuieli depaseste cinci ani, ca urmare a unui contract de cercetare sau durata de utilizare pe o perioada mai m are, situatia trebuie prezentata n notele explicative, mpreuna cu motivele care au generat o astfel de stare. n cazul n care, cheltuielile de dezvoltare nu au fost n totalitate amortizate, dist ribuirea profitului va fi interzisa, exceptnd cazul n care suma rezervelor disponi bile pentru distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu suma ch eltuielilor neamortizate. Din punct de vedere al tratamentului fiscal cheltuielile de dezvoltare se recupe reaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara, pe perioada contractul ui sau pe durata de utilizare. Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale si activele similare adu se ca aport, achizitionate sau dobndite pe alte cai se nregistreaza n conturile de imobilizari necorporale la : valoarea de aport; costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz. n aceasta situatie,valoarea de aport se asimileaza valorii juste. Fondul comercial, apare de regula, la consolidare si reprezinta diferenta dintre costul de achizitie si valoarea justa, la data tranzactiei, a partii din active le nete achizitionate de catre o entitate. De regula, fondul comercial se amortizeaza ntr-o perioada de cinci ani, exceptia fiind conditionata de nedepasirea duratei de utilizare a activului si de prezent area cu justificarea necesara, n notele explicative. Un activ necorporal se nregistreaza initial la costul de achizitie sau de product ie, iar n bilant el se prezinta la costul respectiv mai putin ajustarile cumulati ve de valolare. Un activ necorporal trebuie scos din evidenta la cedare sau atunci cnd nu mai exi sta posibilitatea realizarii unui beneficiu economic viitor dintr-o utilizare ul

terioara. Cstigurile sau pierderile cauzate de astfel de operatiuni se stabilesc ca diferenta ntre veniturile cauzate cu iesirea activului si valoarea sa neamorti zata inclusiv cheltuielile generate cu cedarea acestuia, prezentndu-se ca venit s au cheltuiala n contul de profit si pierdere. Conturi Utilizate: 20. IMOBILIZARI NECORPORALE 201. Cheltuieli de constituire (A) 203. Cheltuieli de dezvoltare (A) 205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (A) 207. Fond comercial 2071. Fond comercial pozitiv (A) 2075. Fond comercial negativ (P) 208. Alte imobilizari necorporale (A)

S-ar putea să vă placă și