Sunteți pe pagina 1din 2

Elementele prezentate n situatiile financiare anuale se evalueaza, n general, pe b aza : principiului costului de achizitie, sau principiului costului de productie;

exceptia existnd n situatia n care s-a optat pentru reevaluarea imobilizarilor copo rale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justa, apelndu-se la reg ulile evaluarii alternative. Se utilizeaza patru reguli generale de evaluare, astfel: a) evaluarea la data intrarii n entitate; b) evaluarea cu ocazia inventarierii; c) evaluarea la ncheierea exercitiului financiar; d) evaluarea la data iesirii din entitate. a) Evaluarea la data intrarii n entitatea patrimoniala

La data intrarii n entitate, bunurile se evalueaza si se nregistreaza n contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileste astfel: a) la cost de achizitie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros; b) la cost de productie - pentru bunurile produse n entitate; c) la valoarea de aport, stabilita n urma evaluarii - pentru bunurile reprezentnd aport la capitalul social; d) la valoarea justa - pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau consta tate plus la inventariere.

Valoarea de intrare poate fi:

Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe, cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli c are pot fi atribuite direct achizitiei bunurilor respective. Costul de productie cuprinde costul de achizitie a materiilor prime si m aterialelor consumabile, precum si cheltuielile directe atribuite bunului respec tiv. Costul de productie este format din urmatoarele elemente: materiale directe; energie consumata n scopuri tehnologice; manopera directa; alte cheltuieli directe de productie; cota cheltuielilor indirecte de productie alocata n mod rational. Dobnda aferenta costului capitalului mprumutat pentru finantarea achizitiei, const ructiei sau productiei de active cu ciclu lung de fabricatie poate fi inclusa n c osturile de productie daca aceasta apartine perioadei de productie. Aceasta sit uatie se va prezenta n notele explicative. Exemple de costuri care nu trebuie incluse n costul stocurilor, n schimb s unt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei n care au avut loc: pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de productie nregistra te peste limitele normale admise; cheltuielile de depozitare, cu exceptia cazurilor n care aceste costuri s unt necesare n procesul de productie, anterior trecerii ntr-o noua faza de fabrica tie; cheltuielile generale de administratie care nu participa la formarea sto curilor. b) Evaluarea cu ocazia inventarierii anuale, se efectueaza de regula, la sfr situl anului , nainte de nchiderea conturilor, se face la valoarea actuala sau de utilitate a fiecarui element, fiind denumita valoarea de inventar stabilita func tie de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietii. Pentru creante si d

atorii se are n vedere valoarea lor previzibila de ncasat, respectiv de plata. c) Evaluarea la ncheierea exercitiului financiar urmareste aplicarea consecv enta a principiului prudentei si consta n aceea ca elementele de activ si de pasi v de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta n situatiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusa de acord cu rezultatele inventarierii. Pentru acea sta, valoarea de intrare se compara cu valoarea stabilita pe baza inventarierii, denumita valoare de inventar, caz n care se vor avea n vedere urmatoarele: pentru elementele de activ constatate n minus (valoarea de inventar mai m ica dect valoarea contabila neta, diferenta se va include n cheltuieli, concomiten t cu cresterea amortizarii aferente, cnd suntem n situatia activelor amortizabile, active la care deprecerea este ireversibila (definitiva) sau se efectueaza o aj ustare pentru depreciere sau pierdere de valoare pentru activele neamortizabile, active la care deprecierea este reversibila. Prin valoarea contabila neta se ntelege valoarea de intrare , corectata cu amorti zarea si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate. Valorile tranzactionate pe o piata reglementata se evalueaza la cursul din ultim a zi de tranzactionare, iar cele netranzactionate, la costul istoric, mai putin ajustarile pentru pierdere de valoare, daca este cazul. pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferentelor constatate n plus ntre valoarea de inventar si valoarea de intrare a elementelor de pasiv se nregistreaza n contabilitate, pe seama elementelor corespunzatoare de datorii. La fiecare nchidere de bilant se vor avea n vedere si urmatoarele: c1. Elementele monetare exprimate n valuta (disponibilitati, acreditive si depozite bancare, creante si datorii n valuta) se evalueaza si nregistreaza utilizn d cursul de schimb comunicat de BNR, valabil la data nchiderii exercitiului finan ciar. Diferentele favorabile sau nefavorabile se vor nregistra la venituri sau ch eltuieli financiare, dupa caz. c2. Pentru creantele si datoriile, exprimate n lei, a caror decontare se face n functie de cursul unei valute, eventuale diferente care rezulta din evaluarea a cestora se nregistreaza de regula, la venituri sau cheltuieli de exploatare sau f inanciare, n functie de natura operatiunii. c3. Elementele nemonetare achizitionate cu plata n valuta si nregistrate la cost istoric (imobilizari, stocuri) se nregistreaza si raporteaza utiliznd cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei. Se definesc elementele monetare ca fiind disponibilitatile banesti si ac tivele/datoriile de primit/de platit n sume fixe sau determinabile. Daca situatiile financiare nu au fost aprobate si a aparut elemente supl imentare, dupa data bilantului, referitoare la perioada raportata, elementele re spective trebuie ajustate pentru a reflecta si informatiile suplimentare. d) Evaluarea la data iesirii din entitate. La data iesirii din entitate, b unurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare. Corectarea erorilor constatate n contabilitate se efectueaza pe seama rezultatulu i reportat. Astfel de erori includ efectele greselilor matematice, greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorari sau interpretari gresite a eveniment elor si fraudelor. Daca operatiunea de corectare a erorilor genereaza pierdere contabila reportata, acestea trebuie acoperita nainte de efectuarea oricarei repartizari de profit.

S-ar putea să vă placă și