P. 1
GHid de Practica 28 Oct 2011 (1)

GHid de Practica 28 Oct 2011 (1)

|Views: 59|Likes:

More info:

Published by: Tică Raluca Georgiana on Jul 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI

DIDACTIC

PRACTICA PEDAGOGICĂ A STUDENŢILOR GHID PENTRU VIITOARELE CADRE DIDACTICE

Conf.univ.dr. Toader Pălășan Lect.univ. dr. Mihaela Voinea

Braşov, 2011

1

Cuprins Partea I Argument I. Fundamente teoretice ale practicii pedagogice I.1. Competenţe specifice I.2. Categorii de activităţi de practică pedagogică I.3. Tipuri de practică pedagogică I.4. Ce (cine) este un cadru didactic competent? 1.5. Produsele curriculare 1.6. Structura programei 1.7. Proiectarea didactică Partea a II-a II. Elemente aplicative ale practicii pedagogice II. 1. Instrumente destinate observării comportamentului didactic II.1.1.Grila de observaţie privind confirmarea răspunsurilor bune date de elevi de către profesor II.1.2. Grilă privind modul de stimulare al elevilor II.1.3. Comportamentul managerial II.1.4. Tipuri de întrebări II.1.5. Fişă de evaluare a lecţiei predate II.1.6. Fisă de evaluare a lecţiei II. 1.7. Utilizarea timpului didactic II. 1.8. Interacţiuni profesor-elev în timpul lecţiei II. 1.9. Dificultăţi în utilizarea mijloacelor tehnice II.1.10. Fşă de observaţie a activităţii didactice II.1.11.Analiză – sinteză a activităţii asistate II.1.12. Fişă de observare a comportamentului didactic II. 1.13.Chestionar pentru autoevaluarea progresului II. 2. Instrumente pentru cunoaşterea grupului de elevi: II. 2.1. Fişa de caracterizare psiho-pedagogică a elevului II.3. Instrumente destinate identificării elementelor de cultură organizaţională în şcoală II.3.1. Câteva repere teoretice privind cultura organizaţională II. 3.2.Modele ale culturii organizaţionale II. 3.3. Câteva instrumente destinate cunoaşterii organizaţiei/ culturii şcolare II. 4. Cerinte minimale ale practicii pedagogice. II. 5. Criterii de evaluare/ autoevaluare a practicii pedagogice a studentului/ cursantului. II. 6 Raport individual de evaluare a stagiului de practică BIBLIOGRAFIE ANEXE 2

A SE CITI DE CĂTRE PROFESORII- MENTORI ŞI DE CĂTRE STUDENŢI !!!

Partea I Argument,

Practica pedagogică este o disciplină pedagogică obligatorie, care asigură într-o proporţie importantă formarea competenţelor fundamentale pentru exercitarea profesiei didactice. De aceea numărul de ore alocat acestei discipline, în cele două semestre, este mai mare decât cel pentru oricare disciplină din modulul pedagogic. Pe de altă parte, mediul şcolar şi expertiza profesorilor - mentori de practică generează o raportare mai responsabilă a studenţilor la sarcinile şi responsabilităţile pe care un cadru didactic le asumă. Temeiul juridic al practicii pedagogice a studenţilor este Regulamentul de organizare şi funcţionare a prac-ticii pedagogice, regulament pe care Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea Transilvania din Braşov l-a elaborat pe baza prevederilor din O.M. nr. 4316/2008. Evidenţiem, în extras, conţinutul din art. 10, alin 2, în care se precizează că „Practica pedagogică a studenţilor cuprinde următoarele tipuri de activităţi: a) activităţi de observare şi de familiarizare cu desfăşurarea procesului instructiveducativ din unităţile de învăţământ; b) activităţi de cunoaştere şi caracterizare psihopedagogică a elevilor; c) activităţi de planificare şi proiectare a procesului de predare şi învăţare; d) activităţi didactice efective, constând în proiectarea, evaluarea şi realizarea lecţiilor (a unităţilor de învăţare), finalizate prin susţinerea unei lecţii de probă; e) activităţi de cunoaştere a problemelor specifice ale managementului instituţiilor de învăţământ.” Ghidul de faţă a fost elaborat în intenţia de a asigura o formare de calitate, bazată atât pe formarea competenţelor didactice (de proiectare, organizare, desfăşurare şi realizare a activităţilor didactice, evaluare), precum şi pe formarea unor competenţe pedagogice care se materializează în formarea şi dezvoltarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de elevi, faţă de părinţi, faţă de comunitate, faţă de colegi şi faţă de propria dezvoltare socioprofesională. În prima parte, predominant informativă, sunt prezentate documentele curriculare pe care un cadru didactic (indiferent de experienţe la catedră) trebuie să le studieze, să le 3

şi pe baza căruia se poate elibera Certificatul de absolvire a studiilor psihopedagogice. dr. Toader Pălăşan. În partea a doua sunt diverse instrumente care considerăm că pot sprijini atât studenţii. lector univ. conf. univ. structuri de organizare şi funcţionare 2. Instrumentele din acest ghid pot fi utilizate integral sau selectiv în funcţie contextul educaţional sau de opţiunile profesorului –mentor. dr Mihaela Voinea). univ. Liviu Plugaru. Este motivul pentru care am sintetizat elementele principale pe care le-au parcurs la disciplinele din modulul pedagogic (psihologia educaţională. univ. dr. didactica specialităţii): De asemenea. univ.mentori pentru realizarea atribuţiilor şi sistematizarea diversităţii de date şi informaţii pe care aceştia le colectează în stagiile de practică din cele două semestre. ce se urmăresc a fi formate prin activităţile din programa acestei discipline sunt: 1. teoria şi metodologia curriculumului.Elena Cocoradă . conf. dr. Menţionăm că instrumentele din acest ghid au fost preluate din lucrări ale cadrelor didactice din facultate (prof. Mariana Norel. dr. Analiza critic-constructivă şi autoevaluarea calităţii proiectelor didactice şi a lecţiilor realizate 4 . prof. prof. conducerea şi evaluarea activităţilor didactice realizate cu şcolarii mici şi cu preşcolarii 4. univ. cea mai mare parte din instru-mentele de lucru prezentate în acest ghid vor fi valorificate şi în portofoliul de evaluare finală pe care absolvenţii îl vor realiza şi prezenta în cadrul examenului final. univ. teoria şi metodologia instruirii. conf. cât şi profesorii . I. Competenţe specifice.managementul clase de elevi. Fundamente teoretice ale practicii pedagogice I. precum şi din literatura de specialitate ( a se vedea bibliografia). Considerăm că debutul studenţilor în activitatea practică în această fază de formare prfesională (de noviciat) trebuie sprijinit prin reactualizarea cunoştinţelor pe care le-au parcurs în semestrele anterioare. dr Stan Panţuru. teoria şi metodologia evaluării.1. dr. specificul unităţilor de învăţământ preşcolar şi şcolar. documente şcolare.analizeze şi să le transpună în documente curriculare personalizate (programări/planificări pe diferite intervale di timp). Rodica Mariana Niculescu. Operarea cu informaţiile de la disciplinele de specialitate şi integrarea lor în analiza şi interpretarea situaţiilor educative specifice învăţământului preşcolar şi primar 3. Interpretarea şcolii ca organizaţie socială. Proiectarea.

alte auxiliare didactice). fişe de lucru. activităţi cultural-educative. implicarea în realizarea unor activităţi şcolare sau extraşcolare . funcţional.). Elaborarea documentelor necesare susţinerii activităţilor didactice proprii.5. evidenţierea unor exemple de bune practici observate în contextul activităţilor didactice din unitatea de învăţământ. Regulamentul de organizare şi funcţionare a şcolii. planificările anuale şi semestriale.( proiecte de lecţii. hotărâri/decizii interne referitoare la organizarea şi funcţionarea comisiilor din unitatea de învăţământ etc. managerial prin studiul documentelor specifice (Legea nr. împărtăşirea experienţelor personale din perioadele de practică. fişe de evaluare a elevilor. competiţii. a preşcolarilor şi a grupurilor de elevi în vederea tratării diferenţiate şi a consilierii acestora 6.educative din unitatea de învăţământ: documente curriculare (planurile de învăţământ. Colaborarea cu membrii comunităţii şcolare şi cu familiile copiilor I. 5 . plan individualizat de învăţare. portofoliul elevului etc.1/2011. Observarea activităţilor didactice desfăşurate în unitatea de învăţământ/facultate. Categorii de activităţi de practică pedagogică A. analizarea actvităţilor la care s-a asistat. B. administrativ. Participarea la activităţile de dezvoltare instituţională şi la activităţile metodico-ştiinţifice derulate în şcoală 7. Famializarea cu etosul şcolii prin participarea la activităţile curente (serviciul pe şcoală.). C. fişa postului. Studiul documentelor care stau la baza proiectării şi desfăşurării activităţilor instructive . Aplicarea unor metode.).2. documente referitoare la rolurile/funcţiile cadului didactic ( statutul cadelor didactice. programul de dezvoltare profesională etc. tehnici şi instrumente adecvate de cunoaştere a şcolarilor mici. Regulamentul de ordine interioară. documente de cunoaştere şi caracterizare a elevilor (fişe psihopedagogice. programele şcolare. Cunoaşterea generală a şcolii /liceului sau a facultății sub aspect organizatoric. A se vedea Anexa 1. proiecte de lecţii). întocmirea orarului şcolii. proiectarea unităţilor de învăţare. Raportul de evaluare internă a unităţii de învăţământ (Raportul ARACIP). alte activităţi de dezvoltare instituţională ). completarea fişelor de observare a comportamentului elevilor şi studenților.

dorim să observăm cum comunică. a prescurtărilor pentru a economisi timpul ) timp necesar revederii celor notate în scopul lămuririi neclarităţilor. urmărim modul în care activizează elevii/studenții. Observarea comportamentul didactic. trebuie să începem prin observarea altor cadre didactice profesioniste. frecvent utilizată în activităţile cotidiene. fiind modele de urmat pentru debutanţi.(O.3. observarea activităţii didactice va dobândi valenţe formative doar dacă sunt respectate următoarele condiţii: stabilirea clară a ceea ce dorim să observăm (dorim să observăm cum realizează cadrul didactic desfăşurarea lecţiei/ seminarului. a face constatări. a examina un proces. în acelaşi timp. a observa înseamnă a cunoaşte.I. De obicei aceste cadre didactice au un nivel oficial de recunoaştere exprimat prin gradul didactic obţinut.Clipa.) de preferat este ca atunci.. să fim o prezenţă discretă.. deci recunoscute pentru competenţele lor didactice.. consemnarea. pentru a nu inhiba elevii) înregistrarea optimă a actelor observate (pregătirea fişelor de observaţie. Aceasta este o definiţe largă. cunoaşterea şi examinarea. un obiect. reflecţiea asupra datelor observate (acordarea unui culorilor. idei etc.) 6 . Prima problemă care se ridică este ce anume trebuie să observăm? Ce este de fapt. presupune.. folosirea revizuirea notiţelor. trebuie să ne bazăm pe cunoştinţe solide despre tot ce înseamnă activitatea didactică (nu putem observa. remarci la ceea ce ai privit cu atenţie.p. aprecierea activităţii didactice privite cu atenţie (tocmai de aceea vorbim despre practică observativă sau pasivă – în sensul că observatorul nu participă direct în desfăşurarea activităţii) Deşi. ceeea ce nu ştim/ nu cunoaştem!!!). asigurarea condiţiilor optime de observare (plasarea în spaţiu cât mai adecvată astfel încât să observăm cu uşurinţă atât elevii cât şi cadrul didactic. practica observativă? În general. În vederea unei mai bune înregistrări a comportametului didactic va sugerăm sa urmați următoarele sfaturi. Tipuri de practică pedagogică ■ Practica observativă Pentru a deveni un cadru didactic profesionist. aprecierea. aceaste comentarii să aibă loc imediat după oră pentru a nu interveni efectele uitării. a împărtăşirii unor experineţe.. şi. când este posibil. la prima vedere pare relativ simplu.) Pentru a realiza cât mai corect o observaţie.

 Emiteţi judecăţi asupra activităţii şi mai puţin asupra personei cadrului didactic. În prealabil studentul trebuie să consulte planificarea semestrială. dar şi cu respect faţă de elevi. Predarea se poate face doar după aprobarea proiectului de lecţie de către mentor.  Încercaţi să vă reamintiţi sau să revedeţi partea teoretică la care face referire fişa de observare.  Înregistraţi obiectiv mai degrabă decât să emiteţi judecăţi asupra a ceea ce observaţi. Reflectaţi asupra importanţei profesiei. Aprecierea prestaţiei studentului-profesor se face de către mentor la sfârşitul zilei sau la finalul analizei activităţii respective. Stabilirea clasei şi a subiectului lecţiei care urmează a fi predată se face cu două săptămâni înaintea datei programată pentru ţinerea acesteia. Se realizează la clasele la care s-a făcut practica observativă şi la fiecare nivel de clasă din şcoala respectivă.  Argumentaţi enunţurile proprii cu fapte concrete observate. evaluarea elevilor.  Apropiaţi-vă cu grijă.  Găsiţi cât mai multe alternative pentru comportamentele observate.  Păstraţi-vă simţul umorului.  Transpuneţi-vă în situaţia cadrului didactic şi încercaţi să-i înţelegeţi comportamentul. cu dragoste.  Observaţi „în cunoştinţă de cauză”.  Fiecare cadru didactic este în felul lui un model de la care puteţi învăţa.  „Subliniaţi” aspectele pozitive ale lecţiei/activităţii. autoevaluarea activităţilor ţinute etc). ■ Practica activă/de predare Constă în asumarea efectivă a rolurilor ce ţin de activitatea de predare (proiectarea unităţii de învăţare.  Nu folosiţi ironia distructivă. următoarele criterii: calitatea proiectului lecţiei şi calitatea ştiinţifică şi 7 .  Conştientizaţi factorii perturbatori interni şi externi ai evaluării.  Găsiţi în activitatea asistată elemente pe care le-aţi putea aplica în activitatea dumneavoastră viitoare.  Înţelegeţi observarea prin prisma contextului educaţional.  Reflectaţi la ceea ce va constitui propriul dumneavoastră stil de predare.  Folosiţi perioada de practică pedagogică pentru a acumula cât mai multe abilităţi.  Respectaţi munca altora. cel puţin. elaborarea mijloacelor/materialelor didactice.  Nu fiţi foarte aspri în a judeca activitatea celuilalt. În stabilirea notei pentru lecţia predată mentorul are în vedere. proiectarea lecţiei. adică citiţi fişa şi materialele adiacente.

■ practică activităţi comisii.5* tului de lecţie. analiză.crt. consiliere )etc. Nota pentru lecţia ţinută se apreciază cu notă întreagă (nefracţionată) Alte tipuri de practică pe care studenţii le efectuează în acest an şcolar: ■ practică de zi. ■ practică de observare şi de familiarizare problematica managementului clasei de elevi.metodologică a prestaţiei studentului. analiza observaţiilor şi problemelor dezbătute 8 .. ■ practică de observare şi de familiarizare cu organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu părinţii (lectorate. 3 Practică de zi 4 6* completări procese verbale Organizarea întâlnirilor din 4 Practică activităţi comisii 2 3* comisii. Tabel sintetic privind tipurile de practică şi durata (fizică şi convenţională) alocată Nr. analiza lecţiilor Instructaj. culturale şi sportive. Tipul de practică Ore fizice Ore convenţionale* Observaţii* Explicarea proiec- 1 Practică observativă/ Asistenţă 3 4. analiza lecţiei Îndrumare proiecte 2 Practică de predare 2 5* de lecţii. ■ practică de observare şi de familiarizare cu organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative. ■ practică de documentare pe probleme specifice managementului instituţiilor de învăţământ. şedinţe.

5 Practică de observare şi de familiarizare cu organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative. şedinţe. proceduri de urmat Documente. culturale şi sportive Practică de observare şi de familiarizare cu organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu părinţii (lectorate.O. analize. 3 4 Prezentarea PDI si a P. colaborarea cu coordonatorul de practică 9 . consiliere )etc. modele de organizare. Practică de observare şi de familiarizare problematica 3 4. strategii de gestionare a conflictelor la nivelul clasei 7 managementului clasei de elevi Practică de documentare pe 8 probleme specifice managementului instituţiilor de învăţământ.5* Instructaj. planuri de 2 3* măsuri 6 Utilizarea instrumentelor de 4 6* cunoaştere a elevilor. al inităţii de învăţământ Raport general şi rapoarte individu- 9 Bilanţ (general şi individual 7 7 ale de practică.

deprinderi şi atitudini necesare în vederea asumării rolului de cadru didactic. precum şi de ordin relaţional.”(ibidem) Cu alte cuvinte. care are anumite competenţe afirmate şi recunoscute. pedagogic şi social în adaptarea la interacţiunile din clasă” (Buletinul CNFPnr.27) Anderson (1986) defineşte competenţele drept ”cunoştinţe.Altet arată că „în învăţământ competenţele acoperă totalitatea cunoştinţelor şi deprinderilor aplicate în planificare. 1989.ştiinţifice distincte” (D.4. pe temeiul cunoaşterii aprofundate a legităţilor şi determinărilor educative. Potolea. Ce (cine) este un cadru didactic competent? „Arta predării. anume cel de. deoarece ea furnizează cadrului didactic experienţe inedite cu efecte formative. 2002. În sens restrâns. Ele au o dublă natură: de ordin tehnic şi didactic în pregătirea conţinuturilor. competenţă didactică (pedagogică). practica este o sursă preţioasă a formării profesionalismului didactic. M. competenţa poate fi descrisă ca fiind o sinteză a cunoştinţelor. p. aptitudinilor şi atitudinilor specifice unui anumit domeniu pe care o persoană le deţine la un moment dat. conativ şi practic. De asemenea trebuie să subliniem faptul că prin conceptul de competenţă.133) Profesionalismul didactic nu poate fi discutat fără a face apel la un concept cu care este în strânsă legătură. organizare. MAI ALES. oricât de imaginativă ar fi. 10 . Aceste competenţe sunt de ordin cognitiv. se referă la capacitatea unei persoane de a realiza la un anumit nivel de performanţă totalitatea sarcinilor tipice de muncă specifice profesiei didactice” (Gliga L.A SE STUDIA. În sensul cel mai larg. se evidenţiază şi rolul experienţei dobîndite şi „teoretizate”.2/2002. p. pregătirea cognitivă a lecţiei precum şi experienţa practică provenită din reacţiile clasei de elevi. prin competenţă pedagogică se înţelege „capacitatea unui educator de a se pronunţa asupra unei probleme pedagogice. Adesea se spune că un cadru didactic profesionist este cel care este competent. afectiv. coord. îşi revendică baze normativ. DE CĂTRE STUDENŢI !!! 1.35) Analizând definiţiile propuse de specialiştii amintiţi. p. la diverse niveluri de performanţă.

Competenţe didactice (proiectarea. de la Universitatea din Bucureşti. Măiestria pedagogică se referă la o treaptă superioară de dezvoltare a unei competenţe pedagogice iniţiale şi desemnează „un înalt nivel al competenţei atins prin antrenament. facilitarea şi valorificarea de situaţii de învăţare în context nonformal şi informal conceperea şi utilizarea de strategii diferenţiale utilizarea adecvată a modelelor de comunicare şi acţiune pentru accesibilizarea cunoştinţelor valorificarea potenţialului pedagogic al diferitelor tipuri şi strategii de evaluare integrarea eficientă în procesul didactic a metodelor şi instrumentelor de evaluare adecvate contextului elaborarea şi utilizarea unor probe de evaluare care să satisfacă anumite condiţii tehnice utilizarea în procesul didactic a noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare 11 . în special. Însă competenţa poate şi trebuie să fie dezvoltată. 2007. „Pe măsura acumulării experienţei şi a dezvoltării aptitudinilor pedagogice o persoană dobândeşte măiestrie pedagogică. inter. care a elaborat competenţele generale ale cadrelor didactice: (apud. de natură să permită obţinerea cu uşurinţă a unor realizări la nivel de expert” (Huston R. p.27) Cea mai cuprinzătoare şi actuală imagine a competenţelor pe care trebuie să le deţină un cadru didactic o oferă profesorul Dan Potolea.Molan. noţiunea de competenţă pedagogică tinde să fie folosită cu înţelesul de standard profesional minim.şi transdisciplinar prin realizarea de conexiuni între disciplina respectivă şi alte domenii de cunoaştere focalizarea pe conexiunile structurale şi procesuale ale disciplinei folosirea unei varietăţi de strategii educaţionale şi. 99-101) 1.Astăzi. pe a celor centrate pe elev crearea.W. conducerea şi evaluarea procesului didactic) proiectarea unui demers didactic adaptat grupului ţintă aplicarea adecvată la context a didacticii disciplinei utilizarea funcţională a documentelor şcolare în proiectarea demersului didactic şi în înregistarea rezultatelor elevului abordarea unui demers pluri-. astfel încât să se ajungă la măiestrie pedagogică.

Competenţe psihosociale. prin actualizarea sistematică a cunoştinţelor din doemniul de profil şi din cel psihopedagogic 12 . Competenţe psihoeducaţionale valorificarea metodelor de cunoaştere a personalităţii pentru identificarea profilurilor individuale ale elevilor şi acordarea de sprijin adecvat pe parcursul dezvoltării lor în şcoală identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare şi asistarea elevului în dezvoltarea propriilor proiecte de depăşire a acestora consilierea şi asistarea elevului în opţiunile sale şcolare şi profesionale crearea de oportunităţi egale tuturor elevilor 3. bazat pe încredere şi cooperare selectarea conţinuturilor şi a metodelor de natură să stimuleze interesul şi motivaţia elevilor Dezvoltarea instituţională colaborarea cu colegii de specialitate şi de alte specialităţi pentru a asigura o bună pregătire elevilor participarea la procesul decizional în cadrul şcolii.2. manageriale şi socio-educaţionale Managementul clasei organizarea şi conducerea socială a clasei utilizarea metodelor de cunoaştere şi dezvoltare a grupurilor şcolare asigurarea unui climat socio-afectiv securizant. în vederea construirii unei instituţii care învăţă promovarea unui sistem de valori specifice unei societăţi democratice stimularea comportamentelor prosociale şi de participare civică Parteneriate sociale şi educaţionale urmărirea şi îmbunătăţirea rezultatelor elevilorprin colaborarea cu familia antrenarea comunităţii locale în sprijinirea unor activităţi şcolare şi extraşcolare iniţierea de proiecte educaţionale de colaborare între diferite instituţii din comunitate şi din afara ei Dezvoltarea profesională manifestarea unei conduite reflexive şi autoevaluative privind activitatea didactică deschiderea spre tendinţele inovatoare din domeniul de specialitate.

competenţele didactice sunt legate mai ales de rolurile cadrelor didactice. De fapt. dezvoltarea profesională) Indiferent de punctul de vedere abordat.Produsele curriculare Înainte de începerea practicii observative. Ele se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice disciplinei şi sunt urmărite pe parcursul mai multor ani de studiu. Programa oferă cel puţin un exemplu de activitate pentru fiecare obiectiv de referinţă în parte. Programa şcolară este un produs curricular. 1.3.6. 13 .4. sursele derivării competenţelor didactice sunt funcţiile didactice îndeplinite şi rolurile profesorului.6. să analizeze principalele documente şcolare care reprezintă instrumentele proiectări didactice.- proiectarea şi realizarea unui plan de dezvoltare profesională implicarea în cercetarea-acţiune Aşa cum se poate sesiza cu uşurinţă tabloul competenţelor didactice de mai sus. Obiectivele de referinţă Specifică rezultatele aşteptate ale învăţării şi urmăresc progresia în achiziţia de competenţe şi de cunoştinţe de la uhn an de studiu la altul.2. 1. studenţii trebuie să cunoască. evaluare) dar şi de noile solicitări ale profesiunii didactice antrenate de schimbările din societate (învăţarea centrată pe elev. Exemple de activităţi de învăţare Pentru realizarea obiectivelor propuse pot fi organizate diferite tipuri de activităţi de învpţare. Aceste instrumente ar trebui studiate (cunoscute. unul din documentele curriculare utilizate de cadrele didactice. analizate.1.6. 1.Nota de prezentare 1. acesta ţine seama atât de funcţiile „clasice” ale profesorului (proiectare.Obiectivele cadru Sunt obiective cu un grad ridicat de generalitate şi complexitate.5. legătura cu comunitatea. care descrie oferta educaţională a unei anumite discipline pentru un parcurs şcolar. conducerea învăţării. evaluate) din perspectiva următoarelor întrebări: Care este concepţia pedagogică care stă la baza acestor documente? Cum să interpretez aceste documnete ? Care este utilitatea lor pentru mine (la ce mă ajută)? Prezentăm în continuare.6. 1.6. Structura programei: 1.

proiectarea eşalonată a).6. un sistem de referinţă comun şi echivalent. semstrul şcolar.Exemplele de activităţi de învăţare sunt construite astfel încât să pornească de la experineţa concretă a elevului Aceste exemple trebuie să se integreze unor strategii didactice adecvate contextelor variate de învăţare 1. proiectarea globală b). aplicabile la o anumită clasă de elevi. .Tipuri de proiectare didactică Putem distinge două tipuri de proiectări având drept criteriu perioada de timp: a). 14 . 1. Unităţile de conţinut sunt organizate fie tematic. Documentul orientativ pentru elaborarea acestor planificări este programa şcolară a disciplinei respective. conţinuturi şi criterii de evaluare mai largi. vizând sfârşitul unei trepte de şcolaritate.1. fie în conformitate cu domeniile constituvie ale diverselor obiecte de studiu 1.7.şi operează cu obiective.ciclu sau an de studii.Proiectarea eşalonată se materializează prin elaborarea programelor de instruire specifice unei discipline şi apoi unei lecţii. ce au în vedere activităţile din instituţiile şcolare.5. raportându-se la trei planuri temporale: anul şcolar.7. El realizează o proiectare anuală şi semestrială a disciplnei pe care o predă. ora şcolară. în măsură să indice gradul în care sunt atinse obiectivele curriculare Constituie specificări de performanţă vizând cunoştinţele. pentru toţi elevii. de fixare mentală a paşilor ce vor fi parcurşi în realizarea instruirii şi educaţiei. Proiectarea didactică Proiectarea didactică reprezintă procesul deliberativ.6. Concretizarea acestui tip de proiectare se realizează îndeosebi prin dimensionarea planurilor de învăţământ şi a programelor. apoi o proiectare a unităţilor de învăţare. b).Standardele curriculare de performanţă/ modalități de evaluare Sunt criterii de evaluare a calităţii procesului de învăţare Sunt enunţuri sintetice.6. Cadrul didactic realizează o proiectare eşalonată. 1. Proiectarea globală are ca referinţă o perioadă mai mare de instruire. Conţinuturile Sunt mijloace prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi de referinţă propuse. competenţele şi comportamentele stabilite prin curriculum Reprezintă.

Modelul curricular al proiectării pedagogice presupune următoarele caracteristici: este centrat pe obiective şi propune acţiuni didactice specifice procesului complex de predare-învăţare-evaluare punctul de plecare îl constituie obiectivele stabilite pentru elev în spiritul unui învăţământ formativ. cu o disciplină „principală” şi cel puţin una „secundară”) şi pregătirea psihipedagogică. 15 . determinate de rolul central al obiectivelor pedagogice asigură echilibru dintre pregătirea de specialitate a formatorilor(concepută interdisciplinar. Jinga şi I. I. Cum voi şti dacă s-a realizat ceea ce Stabilirea unui sistem de evaluare a trebuia? eficienţei activităţii pe care o vom realiza.pp.313-314) 1. Negreţ. Cu ce voi face? III. bazat pe valorificarea potenţialului de autoinstruire. Etapele proiectării didactice Un algoritm al proiectării didactice sub forma răspunsurilor la patru întrebări a fost propus de I. (Cucoş. Cum voi face IV.2.Ce voi face? Precizarea în mod clar a obiectivelor educaţionale Stabilirea resurselor educaţionale Stabilirea strategiei educaţionale potrivite pentru realizarea obiectivelor II.7.autoeducaţie a fiecărui elev/student între toate elementele activităţii didactice (obiective-conţinut-metodologie-evaluare) se stabilesc raporturi de interdependenţă.

Ghid – proiectarea didactică (*** Predarea interactivă centrată pe elev. aspiraţii. interese De voi face? ce Identificarea obiectivelor 16 . după lecţie? Cum se leagă tema de ceea ce am predat sau voi preda mai departe? Cum voi Analiza face? resurselor umane relaţia profesor – elev caracteristici ale grupului experienţa de învăţare ritmul de învăţare atitudinea faţă de învăţare motivaţia pentru învăţare stilul de învăţare trebuinţe. Bucureşti. 2005. prin învăţarea temei? Ce le va permite ea elevilor să facă sau să înţeleagă în viitor? Ce ocazii de reflecţie le oferă elevilor această temă? Cum îi va pregăti ea pe elevi pentru a afla mai mult şi a înţelege mai bine această temă? Ce face? voi Selectarea conţinuturilor Ce cunoştinţe cuprind conţinuturile selectate? Cunoştinţele îndeplinesc cerinţele de necesitate şi suficienţă? Sunt în concordanţă cu obiectivele stabilite? Ce cunoştinţe vor fi explorate de elevi şi care transmise de mine? Ce aspecte invită pe elevi la continuarea investigaţiilor sau un alt tip de acţiune. MEC) De ce este valoroasă pentru elevi această temă? Cum se leagă ea de experienţa lor personală şi de interesele lor? Ce vor fi capabili să facă elevii în timp scurt.

Elaborarea planificării calendaristice parcurge următoarele etape: Analiza atentă a programei (Citirea personalizată!) Stabilirea succesiunii de parcurgere a conţinuturilor Corelarea fiecărui conţinut în parte cu obiectivele de referinţă vizate 17 .particularităţi psihologice şi de vârstă mărimea grupului gradul de omogenitate aptitudini faşă de disciplină competenţa psiho-pedagogică şi metodică a profesorului competenţa în specialitate valori. materiale am nevoie? Cum să-i organizez pe elevi? De cât timp am nevoie pentru a-mi realiza obiectivele propuse? Ce avantaje prezintă tipul de strategie ales? Ce dovezi vor exista că elevii au învăţat ceva din lecţie? Ce pot realiza elevii pentru a demonstra că au atins obiectivele? Conform noului curriculum. aspiraţii. care asociază într-un mod personalizat elemente ale programei (obiective cadru-obiective de referinţă şi conţinuturi) cu alocarea de timp considerată optimă de către cadrul didactic. pe parcursul unui an şcolar. planificarea/proiectarea calendaristică/semestrială este un document administrativ. atitudini. convingeri procedurale Cum voi proceda pentru atingerea obiectivelor? Ce traseu al gândirii să folosesc? Care va fi gradul de dirijare a învăţării? Ce metode ar fi foarte potrivite? Ce tip de învăţare ar trebui să stimulez? De ce mijloace.

. An şcolar....... (S.7.......ore alocate Semestrul I Semestrul al II-lea Un alt model pentru planificarea calendaristică ar fi cel propus de M... Clasa....Modele orientative de planificare calendaristică şi semestrială.....- Verificarea concordanţei dintre traseul educaţional propus de către cadrul didactic şi Alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare conţinut....ore/săptămână.... 2005... Manolescu (2006. Panţuru) Şcoala....... deoarece aici ar trebui consemnate toate aspectele pozitive sau negative ce au apărut pe parcurs şi care pot conduce la optimizarea activităţii! Aşadar... Redăm mai jos două modele orientative de planificare calendaristică şi semestrială.....58) 1. p... Disciplina cu nr...ore alocate Saptamâna Observaţii Atenţie! Rubrica „observaţii” este una din cele mai importante... Cadru didactic.în concordanţă cu oferta de resurse didactice de care poate dispune(manuale....3. Aria curriculară............. p.....58) Nr............. Disciplina.... 18 ...... ghiduri etc) obiectivele de referinţă vizate (Manolescu.............. Unităţi de învăţare Obiective de referinţă Nr.... de Conţinuturi Săptămăna Observaţii Unitatea de învăţare Obiective referinţă Nr....... prin această rubrică evaluăm proiectul realizat la începutul semestrului. Crt..

metodologia de evaluare a realizării obiectivelor operaţionale. Proiectarea pedagogică a unei unităţi de învăţare detaliază proiectarea semestrială şi presupune următoarele activităţi:       precizarea obiectivelor specifice unităţii de învăţare respective. De menţionat că. care are următoarele caracteristici:     determină formarea la elevi a unui comportament specific. în concepţia actuală. că anumite unităţi de învăţare sunt mai indicate spre începutul/ sfărşitul semestrului.7. precizarea resurselor necesare realizării obiectivelor operaţionale.4. prin unitate de învăţare se înţelege „O structură didactică deschisă şi flexibilă.De exemplu. generat prin integrarea unor este unitară din punct de vedere tematic. Proiect de unitate de învăţare Structura unui proiect de unitate de învăţare trebuie să cuprindă următoarele elemente [16]: obiective de referinţă sau competenţe specifice. că a fost dificil de atins anumite obiective etc.5. se finalizează prin evaluare. delimitarea activităţiilor/ lecţiilor care asigură realizarea obiectivelor specifice corelate formularea obiectivelor operaţionale (concrete) corespunzător fiecărui obiectiv specific. cu conţinuturile unităţii de învăţare. 1.7. se desfăşoară în mod sistematic şi continuu pe o perioadă de timp. analiza conţinutului capitolului/ unităţii de învăţare. putem constata că pentru o anumită unitate de învăţare a fost alocat un timp insuficient. 19 .” 1. pornind de la obiectivele de referinţă formulate în proiectarea semestrială.

.. Conţinu turi Obiective Obiective de Activităţi Resurse învăţare Resurse Resurse de timp Evalu Obser are vaţii Cadru didactic............ An scolar......... Clasa. Unitatea de învăţare. ore alocate.... operaţionale de procedurale materiale (detalier referinţă i) 20 ........................ Şcoala. Nr..................Proiectarea unităţii de învăţare……....................... Disciplina.......................

Niculescu. L. De exemplu. 21 .în autoevaluare Grilele de observaţii sunt elaborate în funcţie de obiectivul propus. un alt obiectiv îl poate constitui corectarea erorilor elevilor.M. Elemente aplicative ale practicii pedagogice II.Pălăşan. putem avea ca obiectiv observarea modului în care cadrul didactic confirmă răspunsurile bune ale elevilor (confirmări ce pot fi verbale sau nonverbale sau atât verbale cât şi nonverbale).să conştientizeze importanţa unor comportamente esenţiale în relaţia cu elevul .2000) arată că ele sunt utile în cazul pregătirii cadrelor didactice pentru a-l ajuta: .Partea a II-a II.1. Instrumente destinate observării comportamentului didactic Autorii acestor instrumente (R. T. Plugaru. sau frecvenţa interacţiunilor profesor-elev etc.

nonverbală) este: - 22 ......................................... Confirmarea răspunsurilor bune date de elevi de către profesor Verbală Nonverbală Total Confirmarea greşelii Individuală Colectivă Total Alte observaţii: ..........recurgerea la prenumele elevilor) da nu bine adaptat ritmului exerciţiilor insuficinet adaptat ritmului exerciţiilor 3..........Student-practicant..........1..................................................................................................................................... ........................................................ ...... Şcoala..II................................................................................................... Data........... Ţinând seama de natura lecţiei confirmările sunt: suficiente insuficiente Individuală Colectivă Solicitarea confirmării elevilor 2....Subiectul... Durata....................................... Disciplina.... Clasa........................................................................... Confirmări suficient motivate (încurajări personale........................................................................................................................................................................................................................................1......................................................Grila de observaţie privind confirmarea răspunsurilor bune date de elevi de către profesor Obiectiv: măsurarea numărului de confirmări şi identificarea modurilor de confirmare puse în practică de către cadrul didactic... Analiza observaţiilor: 1.......................... Ţinând seama de natura exerciţiilor modul de confirmare (verbală............ .

.. ............. ... .......... Influenţa asupra activităţii elevilor ... ...................... .............. .......... 2........ .................1... . ..... .. .......... .............................................. ......... Grilă privind modul de stimulare al elevilor Obiectiv: identificarea tipurilor de intervenţii ale cadrului didactic. 23 ........ ... Analiza observaţiilor 1.............. .. ...... . ... ...... ......... care vizează stimularea elevilor şi măsurarea varietăţii şi eficacităţii repertoriului său de intervenţii de tip „ajutor direct”........................ ................... Şcoala.......... .... ......................... Cum ajută cadrul didactic elevii Interesul manifestat faţă de elevi Întrebări elevilor Aducerea de informaţii – reluarea unei explicaţii Numărul de directive date Schimbări ale activităţii Concretizări....... ... Claritatea directivelor .... ............ ............... .. . .. .... Disciplina....................... Durata.............Bogăţia repertoriului de intervenţii: .. ............Student-practicant... 4........ Data................................. ............. Sensibilitate faţă de reacţiişle noverbale ale elevilor ............ ............. ................. . ilustrări destinate ghidării Nr.................................... ................ . .... ........ ... .. De intervenţii Exemple Alte observaţii: ............... ............................. ....... ... . ............ 3.....Subiectul............... ...... ................ ......2..... ................................ ..................... . ...... ....... . Clasa............................ . ....................II.......

22. Elevii se reîntorc repede la lucru după o întrerupere. Elevii sunt pregătiţi pentru sarcinile propuse.. clasificaţi comportamentele în autoritariste şi neautoritariste şi număraţi enunţurile pentru fiecare categorie. 29. 9. Elevii aplică precis procedurile stabilite. 4. 6. Elevii stabilesc relaţii interpersonale pozitive. 32. Elevii demonstrează iniţiativă şi creativitate. 16. Elevii manifestă abilităţi de adaptare la schimbarea situaţiei. 20. 8. observaţi comportamentul managerial al unui coleg. Elevii se acceptă şi se încurajează unii pe alţii. Elevii se simt confortabil şi protejaţi. 21. folosind următoarea listă de control: Numele observatorului: …………………………. Elevii simt că negociază corect. Elevii răsplătesc atenţia profesorului sau a altor persoane. 5. Elevii. 24. Elevii înţeleg regulile şcolii / ale clasei şi aderă la ele. Subiectul lecţiei …………………………………………………………………. 30. resurse. Elevii se simt răspunzători pentru propriile comportamente. 33. Elevii funcţionează la un nivel constant în toate sarcinile. 18. Comportamentul managerial În timpul activităţilor de pre-predare (practică pedagogică pasivă). Elevii stabilesc. Obiectivul observaţiei: Examinarea comportamentelor manageriale autoritariste Instrucţiuni pentru observator: Înainte de a efectua o observaţie. Elevii simt că profesorul îi înţelege.1. elevii se simt liberi pentru a se exprima pe ei înşişi fată de profesor sau fată de alte persoane. Elevii demonstrează autodisciplină şi autocontrol. 26. 12. Elevii se ajută între ei cu diverse materiale. 1.II. 15. Elevii trec de la o sarcină la alta în mod ordonat. Elevii demonstrează cooperare şi îşi împărtăşesc opiniile. Elevii participă activ la sarcinile de învăţare. 28. 24 . Elevii sunt sensibili faţă de rugăminţile şi nevoile materiale ale altora. prin comportamentele lor coeziunea grupului.3. Elevii urmează direcţiile impuse. Data şi durata observaţiei ………………… Profesorul – student observat ……………………………………………………. Elevii demonstrează sentimente pozitive faţă de ceea ce se întâmplă în clasă. Elevii acceptă şi acceptă autoritatea. 10.. 3.. 27. 7. Elevilor le place să primească persoane noi în grup. Elevii îşi prezintă sentimentele şi meritele personale. just. Elevii înţeleg şi acceptă consecinţele propriilor lor fapte. 11. 25. Elevii înţeleg aşteptările profesorului şi faptele corespunzătoare acestora. 2. Elevii arată respect pentru persoane şi proprietate. 19. 23. 13. 14. După terminarea activităţii de observare. 31. Elevii prezintă rezultatele muncii şi studierea comportamentelor. demonstrează. 17. norme productive de grup. Elevii comunică deschis şi onest. citiţi enunţurile în italic (ele corespund comportamentului autoritarist) şi bifaţi variantele observate din listă.

.............. Tipuri de întrebări Observaţi tehnicile de verificare orală sau scrisă.............. Interpretare 4.4............................................... în caseta adecvată.................. Tipuri de întrebări 1.............. Reproducere Frecvenţă Exemple Procente 2..................... Aplicaţii 5........... La final... Analiză 6... stabiliţi frecvenţa pentru fiecare tip de întrebări şi procentajul acestora..... Evaluare Total Ierarhie COMENTARII PERSONALE ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………........... întrebările adresate de profesorul – studentul observat.............. Subiectul lecţiei ……………………………............II........................................ utilizate de studenţii care predau colegilor.......... ...... Obiectul observaţiei: Examinarea nivelului întrebărilor folosite în verificare Instrucţiuni pentru observator: Marcaţi printr-o bară.............. Reformulare 3...........1.................. Data şi durata observaţiei ……… Profesorul / studentul observat: …………………...... Sinteză 7...... folosind următoarea fişă: Numele observatorului: …………………………............. 25 ..................................... ...... Realizaţi o ierarhie a tipurilor de întrebări şi comentaţi datele obţinute...............

.............. Cursant/ Cadru didactic...................... Conţinutul ştiinţific 4...................... Alegerea şi folosirea metodelor 26 ................ Proiectarea şi organizarea lecţiei 1..... Subiectul lecţiei. Disciplina de studiu......... aspectul estetic.............................................. Clasa la care predă......................... Grupa Activităţilor urmărite I....... igienic asigurareamijloacelor de învăţământ -organizarea colectivului II...........definirea obiectivelor -corelaţia dintre obiective şi celelalte componente ale actului didactic organizarea clasei......................II.......................... Caracter practic aplicativ 6.............5.. Elaborarea proiectului şi pregătirea condiţiilor necesare şi Insuf icient satisfăcător bine F.1......................................bine Indicatori Scala de evaluare desfăşurării lecţiei documentarea ştiinţifică metodică ...................... Corelaţii intraşi interdisciplinare 5..... valenţe educative lecţiei 3.......... Fişă de evaluare a lecţiei predate Şcoala.... Desfăşurarea 2..

.......... formarea deprinderilor de activitate independentă 11................... activizarea elevilor 10................... controlarea activităţii de învăţare 16..... Comportamentul conducerea..... Îmbinarea diferitelor forme de activitate 8..... ......... Crearea motivaţiei......................... Nota acordată Semnătura evaluatorului 27 ......... Evaluarea permanent-formativă III......... Creativitatea în conceperea şi conducerea lecţiei 17.... propunătorului 15.......................... Autoanaliza şi autoaprecierea obiectivă RECOMANDĂRI.............................de predare-învăţare 7....... Strategi de accentuare a mijloacelor de caracterului formativ 13.... Strategii de diferenţiere şi individualizare 12.............................Integrarea învăţământ 9......... Capacitatea stăpânirii de sine şi preznţa de spirit IV................îndrumarea............................................ Autoevaluarea 20................................................ Densitatea lecţiei 14......... Perseverenţa în realizarea obiectivelor 18......................... ........... Organizarea.. Conduita în relaţiile cu elevii 19...........

…………………………………………………………………………………………… PROFESOR Organizare % % Natura solicitărilor educatorului Stimularea Impunere Personalizare activităţii % % % Conexiunea inversă Memorare Total Activităţi cognitive solicitate de profesor Analiză. Şcoala: ………………………… Disciplina …………………………. Fisă de evaluare a lecţiei Folosiţi fişa de mai jos pentru a observa activitatea de predare realizată cu tehnica unulla grup-mic.. Tema: ……………………………………………………………………………………………… Obiective: ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ….. Înţelegere Aplicare comparaţii Opinii personale / evaluare Alte observaţii: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Calificativ: ……………………………………….. Clasa: ………………….6.1. sinteză.. 28 ...II.

............ Obiectivele lecţiei: . 5. 8.. 1.......... 3.............. Gagne.......II...........7. Timpul propus Timpul consumat Aprecierea modului de adecvare la obiectivele urmărite Observaţii 2.. 6........ 7. şi măsuraţi timpul utilizat la fiecare...... Utilizarea timpului didactic Numele observatorului: …………………………................ Subiectul lecţiei ……………………………………………………………….......... Apreciaţi modul de distribuire al timpului în corelaţiei cu obiectivele urmărite şi apreciaţi adecvarea lor. Obiectivul observaţiei: Examinarea comportamentelor de management al timpului Instrucţiuni pentru observator: Înregistraţi evenimentele lecţiei folosind modelul R... Aprecierea globală şi argumentarea ei ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 29 ...... folosind o scală cu trei trepte...... 4............. Evenimentele lecţiei 1.... Data şi durata observaţiei ………… Profesorul – student observat: …………………… ……………………………..........

8..… Durata observaţiei ……………………… Profesor / student observat …………………... le clarifică Laudă sau încurajează Acceptă / foloseşte ideile elevilor Pune întrebări B. Subiectul lecţiei: …………………………………........ Clasa:..... Interacţiuni profesor-elev în timpul lecţiei Utilizaţi fişa de mai jos pentru a observa activitatea de predare în grup mic a unui coleg Numele observatorului: ………………………….... Influenţă indirectă Acceptă sentimentele pozitive sau negative ale elevilor....... acesteia se însumează la finalul perioadei şi apoi se calculează procentele..... Elemente observate: Interacţiuni profesor elev Obiectivul observaţiei: înregistrarea interacţiunilor directe sau indirecte ale profesorului cu elevii şi modul în care elevii intervin în timpul lecţiei Instrucţiuni pentru cel care observă: pentru fiecare categorie de interacţiuni se înregistrează frecvenţa apariţiei..II.... Influenţă directă Ţine prelegeri Dă indicaţii..... . ordine Critică sau se justifică C....... şi după compararea lor de decide care este tipul de influenţă predominant..... Data şi ora observaţiei ………………. Frecvenţe % 30 .. Linişte sau derută Total Cel mai frecvent tip de interacţiune folosit Comentarii: …………………………………………………………………………………………… …........ 1.. Tipuri de interacţiuni A............... Intervenţii ale elevilor Răspund la solicitările profesorului Intervin din proprie iniţiativă D..

...II..9. realizând aprecieri pe o scală cu cinci trepte. argumentaţi alegerea treptei de apreciere....... subliniind dificultăţile întâmpinate în utilizarea mijloacelor tehnice de instruire selectate. bine ..…………… 31 F..... Elemente observate: Dificultăţile întâmpinate în utilizarea mijloacelor tehnice de instruire Subiectul lecţiei: …………………………… ………………………………Clasa: ……… Obiectivul observaţiei: Înregistrarea dificultăţile întâmpinate în utilizarea mijloacelor tehnice de instruire şi modul în care aceasta influenţează lecţia şi relaţia profesor – elev Instrucţiuni pentru observator: Pentru fiecare criteriu înregistraţi aprecierea dumneavoastră şi apoi transformaţi-o în notă..... Numele observatorului: ………………………………. În rubrica comentarii personale. Data şi ora observaţiei: ………………… Durata observaţiei: …………………………... metode de predare .... Dificultăţi în utilizarea mijloacelor tehnice Evaluaţi procesul de predare-învăţare.......... 1...... slab Scală de apreciere Slab Mediu Bine F. Profesor / student observat: ……………………….. Criterii Unitatea de conţinut – metodologia didactică – metodologia de utilizare a mijloacelor de învăţământ Gradul de familiarizare a studentului profesor cu mijloacele folosite Distribuirea atenţiei profesorului Dozarea comentariilor şi adecvarea lor Antrenarea elevilor în învăţare Gradul de valorificare a timpului didactic Adecvarea mijloacelor de învăţământ folosite cu alte componente ale curriculum-ului (programă.evaluare) Comentarii personale: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Recomandări pentru colegul dumneavoastră: ………………………………………………….......... manual.. În acest scop utilizaţi criteriile de mai jos..

............................................................................................ Asigurarea dirijării învăţării 7......................................... Specialitatea ....II................................................ Vechimea în învăţământ ....................................... 3.. Numele şi prenumele cadrului didactic la care se asistă ................... Organizarea activităţii/clasei de elevi 2...... Captarea atenţiei 3........ Fşă de observaţie a activităţii didactice 1.................................................................... şi materiale ............ Unitatea de învăţare din care face parte ...........Disciplina ................ Subiectul activităţii didactice/lecţiei ..... Evaluarea performanţelor 9................. data .......................... Tipul activităţii didactice/lecţiei .......................................................... Vechimea în unitatea de învăţământ ..... Verificarea şi actualizarea achiziţiilor anterioare Activitatea profesorului Activitatea elevilor Observaţii 4.........Unitatea de învăţământ …………………………………………………………………… Clasa .. Fixarea şi aplicarea cunoştinţelor/obţinerea performanţei 8. Transfer/tema de casă 32 .......... 2............ Observaţii privind desfăşurarea activităţii didactice Desfăşurarea activităţii Evenimentele lecţiei 1..... ora ..................... Anunţarea obiectivelor şi a temei abordate 5........................1.................................... Gradul didactic .....................................10............................... Prezentarea materialului stimul 6....................... Evaluarea resurselor umane (clasa) ...................................................

Aprecieri asupra strategiei generale a lecţiei/activităţii Tipul de strategie Calitatea obiectivelor educaţionale ale lecţiei/activităţii Compatibilitatea conţinutului activităţii. Conduita de solicitare şi orientare Repartizarea solicitărilor (frecvenţă. Climatul psihosocial al clasei Prezentarea generală a profesorului Atitudinea faşă de elevi Menţinerea tonusului afectiv-emoţional 8. organizare) Cantitatea şi diversitatea informaţiei Compatibilitatea metodelor cu obiectivele vizate 5. Conduita explicativă şi de comunicare Accesibilitatea limbajului de specialitate Fundamentarea explicaţiei Expresivitatea şi relieful comunicării Limbajul nonverbal 4.11. metodelor de predare-învăţare şi a celor de evaluare cu obiectivele stabilite 2. Managementul clasei Ritmul de prezentare Încadrarea în timp Monitorizarea elevilor Rezolvarea situaţiilor neprevăzute 7.II. Conduita de organizare. dirijare şi control a activităţii Succesiunea logică a secvenţelor didactice Abilitatea în conducerea activităţii de învăţare prin alegerea strategiilor. Aprecieri sintetice asupra activităţii Încadrarea în scenariul activităţii didactice Expresivitatea şi relieful activităţii Calitatea stilului didactic Randamentul şi eficienţa activităţii/gradul de realizare a obiectivelor Impresia generală Student. formelor de organizare 3. SCALA 2 3 4 5 33 .1. timpului.Analiză – sinteză a activităţii asistate PARAMETRI ANALIZAŢI ŞI EVALUAŢI 1 1. Conduita evaluativă a profesorului Notează şi apreciază elevii Concordanţa modului de evaluare cu specificul predăriiînvăţării Prezentarea argumentaţiei în evaluare 6.

Sarcini de lucru pentru acasă II. Realizarea captării atenţiei 4. Conduita verbală şi nonverbală 1. Realizarea feedback-ului 9. Calitatea limbajului de specialitate 2. Aprecierea şi evaluarea rezultatelor elevilor 10. Conduita didactică 1. consolidarea noilor cunoştinţe 8. Reactualizarea cunoştinţelor necesare noului conţinut 6. Verificarea temei 3. Predarea-învăţarea noului conţinut 7.II.1. Fixarea. Calitatea Calificativul acordat Argument Reflecţii 34 .12. Realizarea momentului organizatoric 2. Anunţarea temei şi a obiectivelor operaţionale 5. Fişă de observare a comportamentului didactic ** Comportamente didactice I.

(Portofoliul studentului!!) 35 . gestica. pentru ca justificarea calificativelor acordate şi a reflecţiilor să fie bogate în conţinut. Metodele de predare-învăţare utilizate IV. Atmosfera generală de desfăşurare (stilul didactic ) Alte aspecte: ** Calificativele ce se pot acorda sunt suficient. tacerea) 5. De asemenea această fişă poate fi folosită şi în cadrul interasistenţelor. Limbajul paraverbal(tonul. Orice calificativ acordat se justifică în rubrica alaturată şi eventual este însoţit de unele reflecţii (consemnări critice!) . analiză şi interpretare a activităţilor şi comportamentelor didactice. bine şi foarte bine. Reflecţiile se vor completa fie la sfârşitul activităţii. Frecvenţa întrebărilor directe/ închise III. accentul. expresivitatea limbajului nonverbal (mimica. ritmul. fie în orele de analiză a lecţiilor. înregistrare.postura) 4. nuanţate şi cu efecte formative evidente. Fişa poate fi folosită şi ca un indicator al stăpânirii limbajului pedagogic al cursantului şi al gradului de consolidare a deprinderilor de observare. Mijloacele didactice utilizate V.explicaţiilor şi exemplelor folosite 3. Această fişă este indicat a fi utilizată după ce cursantul a dobândit o experienţă de observare.

... .................... 2.................. .............. 4......... ........................ ......................... ............................... ....... ..... ........ .......... ...... ....... 5........ am realizat..... ................................... ............. ............. .................................. ............................................................. .... ... ................ ....... .................... ... ................................. ............................................ .... ................................................... .................... ... 36 .............. ....................................................................... .......... ................................... ......... ... ................................... 3.. ....... ** Completarea sistematică a acestui chestionar va duce la autoevaluarea progresului.................... ................. ... ......... Elevii mei au fost mulţumiţi de ……………………………………………………………........................................................ . ............. .............................. ...... ... ..................... .. ............... ...... .............................................. .... ................ ....... Cel mai bine în lecţia de azi...Chestionar pentru autoevaluarea progresului O altă modalitate de autoevaluare care invită la reflecţie o reprezintă completarea următorului chestionar: Imediat după încheierea lecţiei m-am simţit.. ............ Atmosfera din clasa .................... .... .............. ....................... ............. .......................... ........ ........ ...................... ... ........ .............. ... .............................. . ........ ....................................................... ................... .... ................ ........... .......... ............................... .............. .............................. ....................... .13.... ............................ ............................................... .... ........... ......... ......................... ........ .................... ...................................... 1.. 1... .. ................... .. .............................II......... ................... .............. ......... ........... ........... ....................................................... . ................... ......... La lecţia viitoare aş îmbunătăţi ....... .......... ............. ........

IV. 37 II.. ……………………………………………………………………………… ……………… Menţiuni medicale cu importanţă pentru procesul de învăţământ…………………………. de scurtă durată)………………………… reproducerea cunoştinţelor (fidelă.. Starea generală a sănătăţii………………………………………………………. competiţii Activitatea în cercurile de elevi Preocupări în afara şcolii Factori explicativi ai reuşitei sau nereuşitei şcolare Recomandări pentru ameliorarea nivelului de pregătire şo educaţie………………... medie. cu dificultăţi)…………………………………. Instrumente pentru cunoaşterea grupului de elevi: II.…………………………………………………………………… ……………………….. Date asupra structurii psihologice Caracteristicile proceselor intelectuale 1. III.olimpiade.. …………………………………………………………………………… ………………. - ... medie. creatoare. Date personale………………………………………… Date de stare civilă(tata.lentă)……………… durata păstrării cunoştinţelor (de lungă durată.. Date despre mediul familial Familia………………… Caracteristicile vieţii de familie Gradul de integrare al elevului în familie Atenţia acordată formării copilului Influenţe extrafamiliale Acţiuni ale şcolii în colaborare cu familia Date asupra şcolarităţii Situaţia şcolară Gradul de integrare a copilului în şcoală Succese deosebite la concursuri... Fişa de caracterizare psiho-pedagogică a elevului I. Memoria viteza de memorare a cunoştinţelor (rapidă..mama) Şcoli frecventate şi localitatea în care au domiciliul stabil …………………………………………………………………………… ………. V. 2... Date asupra stării de sănătate Antecedente ereditare şi condiţii de mediu………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………....II. ……………………………………………………………………………… ……………. 2.1...

4. bună.2. operaţiile instrumentale (algoritmica şi euristica)……………………………………………………… predominanta gândirii (convergenţa sau divergenţa)…………………………………………………. slabă)………………… Caracteristici de personalitate 1.. lentă) stabilitatea conduitei (stabil.generalizarea. Capacitatea de comunicare………………………………………………….concretizarea)…………………………………………… ………………..oboseşte uşor) 2. - - - - - - 38 . abstractizarea.medie.. acasă)…………………………………………….dialogat) limbajul general (coerent.monologat. Atenţia stabilitatea atenţiei în timpul învăţării (la şcoală.contextual. Gândirea capacitatea de a utiliza operaţiile gândirii (analiza..instabil) intensitatea reacţiilor (reţinut. stabilitatea atenţiei în jocul individual şi în grup…………………………………………………….sinteza.sărac.formele imaginaţiei (reproductivă sau creatoare) 3.expresiv. comparaţia. 3. Aptitudini Interese……………………………………… Înclinaţii…………………………………… Preocupări…………………………………… Aptitudini………………………………. Spirit de prietenie………………………………………………………………. Imaginaţia . Sinceritate……………………………………………………………… Respect faţă de adult……………………………………………………………. Talent……………………………………. Politeţe…………………………………………………………………………… Simţ de ordine……………………………………………………………… Hărnicie……………………………………………………………………… Respect pentru muncă…………………………………………………………………………. 5. Construcţia ideilor în cadrul comunicării cu adulţii şi între copii (exprimare bogată în idei. exploziv) rezistenţă la efort (rezistent. săracă)……. Trăsături de caracter Sociabilitatea………………………………………………………………. Limbajul volumul vocabularului (bogat. Concentrarea atenţiei în raport cu anumiţi factori perturbatori (f..mediu) forma de limbaj (concret.bună.inexpresiv etc)………………………………………. trăsături temperamentale mobilitate (rapidă.incoerent.

VI.

Recomandări…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………. ……………………………………………………………………………………… ……………….

39

II.3. Instrumente destinate identificării elementelor decultură organizaţională în şcoală II.3.1. Câteva repere teoretice privind cultura organizaţională Elemente definitorii ale culturii organizaţionale (apud Păun, E., 1998) simbolurile, ceremoniile şi miturile care exprimă valorile şi credinţele de bază ale unei organizaţii şi ale membrilor săi (W.Ouchi); tradiţiile şi convingerile unei organizaţii, prin care aceasta se distinge de alte organizaţii şi care asigură stabilitatea ei (H. Mintzberg); model al convingerilor şi expectaţiilor împărtăşite de membrii unei organizaţii, normele care descriu comportamentul acestora (H.Schwartz, S. Davies); nivelurile cele mai profunde ale ideilor de bază şi ale convingerilor adoptate de membrii organizaţiilor (E. Schein); set de valori aparţinând organizaţiei, care-i ajută pe membrii acesteia să înţeleagă scopul şi modalităţile de acţiune (R. Griffin); ansamblu de filozofii, ideologii, valori , credinţe, prezumţii, aşteptări, atitudini şi norme împărtăşite de membrii organizaţiei (D. Hellriegel).

Concluzii: conceptul de cultură organizaţională înglobează elemente precum: convingeri, credinţe, valori, norme sau reguli, atitudini şi comportamente împărtăşite de membrii organizaţiei; cultura organizaţională este un sistem de referinţă pentru identitatea unei organizaţii; membrii organizaţiei aderă într-o măsură mai mică sau mai mare la setul de norme, valori, credinţe, etc., fapt ce exprimă etosul organizaţiei respective. II. 3.2.Modele ale culturii organizaţionale 3.2.1. Modelul lui Geert Hofstede În concepţia lui Hofstede culturile organizaţionale se diferenţiază în funcţie de patru dimensiuni: Distanţa faţă de putere – reprezintă gradul de inegalitate socială manifestat prin dependenţa subalternilor faţă de şefi (distanţă mare faţă de putere) sau interdependenţa între şefi şi subalterni (distanţa mică faţă de putere);

40

Individualismul / colectivismul – indică prelevanţa culturală a intereselor indivizilor faţă de cele de grup / colective (culturile individualiste) sau a celor colective (culturile colectiviste); Masculinitatea / feminitatea – indică valoarea socială mai mare acordată aroganţei (culturile masculine) sau, dimpotrivă, sensibilităţii şi modestiei (culturile feminine); Gradul de evitare a incertitudinii – se referă la maniera în care alteritatea şi diferenţele sunt cultural acceptate sau nu. În culturile cu grad mare de evitare a incertitudinii, ideea dominantă devine „ce este diferit este periculos”, iar în cele cu grad mic de evitare a incertitudinii sloganul este „ceea ce este diferit poate fi complementar”.

3.2.2.Modelul lui Charles Handy Modelul prezintă patru tipuri de cultură organizaţională, astfel: „cultura de club” sau „a puterii”, construită în jurul şi ca o prelungire a unei personalităţi centrale, promovându-i valorile şi convingerile; este cazul unor şcoli de dimensiuni mici ce se identifică cu personalitatea celui ce o conduce (şcoala lui X); „cultura de roluri”, definitorie pentru organizaţiile birocratice (şcolile româneşti sunt, în majoritate, organizaţii birocratice); „cultura de sarcini”, caracteristică organizaţiilor cu structură matriceală, în care autoritatea este delegată unor echipe de lucru; acest tip de cultură este întâlnit în mediile înalt profesionalizate şi dinamice; „cultura de persoane”, în care indivizii sunt cei mai importanţi, managerii având doar rolul de a facilita şi coordona activitatea. 3.2.3. Modelul lui Rob Goffee şi Gareth Jones Acest model clasifică culturile organizaţionale prin raportare la două dimensiuni: solidaritatea - definită drept „gândire comună şi scopuri comune”; sociabilitatea - definită ca „mod de relaţionare interumană” În funcţie de aceste două dimensiuni autorii identifică patru tipuri dominante de cultură: cultura „fragmentată” – cu un nivel mic atât al solidarităţii cât şi al sociabilităţii; cultura „de reţea” – cu un nivel mic al solidarităţii dar mare al sociabilităţii; cultura „de mercenari” – cu un nivel mare al solidarităţii dar mic al sociabilităţii; cultura „comunală” – cu nivel mare pe ambele dimensiuni

41

Este important de precizat faptul că nu există o cultură organizaţională pură. observaţia şi ancheta pe bază de interviu. Oferim mai jos câteva sugestii de instrumente care se pot folosi pentru determinarea aspectelor specifice de cultură organizaţională şcolară. cu dominanţa uneia sau alteia. un amestec de culturi. ci într-o organizaţie se întâlneşte. 42 . Unele dintre metodele indicate pentru diagnosticarea culturii organizaţionale şcolare şi a climatului şcolar sunt: ancheta pe bază de chestionar. de regulă.

II.1. Majoritatea şcolilor ar putea merge mult mai bine dacă conflictele ar putea fi eliminate odată pentru totdeauna. 8. A vorbi deschis şi a spune adevărul „verde în faţă” este o caracteristică de dorit a unei 43 5 4 3 2 1 3. Stilul decizional pe care îl practică şefii mei direcţi mi se pare a fi adecvat organizaţiei şcolare şi. Pentru mine. Mi se pare că la serviciu sunt supus unui stres deosebit de mare. Crt. Chestionar de analiză a culturii organizaţionale (preluare Iosifescu. 6. 13. Câteva instrumente destinate cunoaşterii organizaţiei/ culturii şcolare 3. astfel: 1 – dezacord puternic 2 – dezacord relativ 3 – nu sunt sigur 4 – acord relativ 5 – acord puternic Nr. să fie menţinută armonia şi să fie evitate conflictele directe. în general. 2. 2002): Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos şi exprimţi-vă acordul faţă de acestea. Băieţii nu au voie să plângă şi li se poate permite să se bată. 12. a avansa în carieră sau într-un serviciu mai bun este mai important decât a avea o viaţă liniştită. Scopul principal el educaţiei este „a învăţa cum să te comporţi”. Profesorii sunt nişte înţelepţi care transferă elevilor învăţătura personală. 11. în timp ce fetele au voie să plângă dar nu li se permite să se bată. 3. Afirmaţie Simt disconfort sau jenă atunci când trebuie să-mi contrazic şefii. Pentru mine câştigul material este mai important decât relaţiile bune cu şefii mei direcţi. Trebuie ca. De regulă şefii direcţi iau singuri decizia pe baza informaţiilor disponibile şi o comunică subalternilor.3. 1. Ş.. 10. este cel mai bine să-i dai instrucţiuni cât se poate de complete şi precise. 9. Dacă vrei ca o persoană competentă să-şi facă munca aşa cum se cuvine.3. în orice împrejurare. întregului sistem de învăţământ. 5. 7. 4. .

Prefer să nu schimb des şcoala în care predau. în primul rând de corectitudinea răspunsurilor. Pentru mine este mai importantă posibilitatea de a-mi alege activitatea pe care o desfăşor la locul de muncă decât condiţiile fizice de muncă (spaţiu. Obţinerea unor performanţe deosebite şi echitatea sunt mai importante decât solidaritatea şi egalitatea. Regulamentele şi instrucţiunile nu trebuie încălcate de subordonaţi nici chiar dacă ei consideră că acest lucru este în interesul şcolii. 29. 26. Este foarte important pentru mine ca munca pe care o desfăşor să-mi permită să dispun de suficient timp liber pentru a sta cu familia şi a mă recrea. 30. iau singur deciziile majore şi le comunic elevilor. Eşecul şcolar este un dezastru pentru elevi. 19. 28.) Subordonaţii dumneavoastră aşteaptă să li se spună ce să facă. lumină. 31. Pentru mine este mai important ca oamenii sămi recunoască valoarea ca persoană şi competenţa profesională decât să lucrez într-o echipă în cadrul căreia primează obţinerea unor relaţii optime de cooperare. 18. La un profesor competenţa deosebită trebuie apreciată mai mult decât atitudinea lui prietenoasă cu elevii şi colegii. De regulă. Ce este diferit este periculos. respectiv director. 25. 15. 23. 17. trebuie să ai întotdeauna la îndemână răspunsuri precise la majoritatea întrebărilor pe care elevii. Se presupune că profesorii au răspunsuri pentru orice întrebare. În clasă trebuie ca toate iniţiativele educaţionale majore să vină de la profesori. respectiv subalternii.14. în clasă. Scopul principal al educaţiei este „a învăţa cum să înveţi”. 22. Ca profesor. 27. căldură etc. Elevii mei preferă moduri de învăţare cu programe fixe şi sunt preocupaţi. persoane cinstite. Elevii trebuie să-i trateze întotdeauna pe profesori cu respect. orice familiarism trebuind respins. 21. 16. 20. 24. Pentru mine a avea o ocupaţie care să mă stimuleze este mai important decât siguranţa locului de muncă. ar putea să ţi le pună. 44 .

Elevii mei preferă. Colectivism / individualism 4 9 13 17 21 25 2 7 11 15 19 23 26 29 Masculinitate / feminitate Evitarea incertitudinii 3 8 12 16 20 24 27 30 31 32 TOTAL Distanţa faţă de putere 1 5 6 10 14 18 22 28 TOTAL TOTAL TOTAL Continuumul distanţei faţă de putere: 40 35 20 10 0 Mare mică Continuumul masculinitate .individualism: 40 30 20 10 0 colectivism Continuumul evitarea incertitudinii: individualism 50 40 30 20 10 0 mică 45 mare .32. temele libere şi sunt preocupaţi de calitatea discuţiilor. mai presus de orice.feminitate 30 20 10 0 maculinitate feminitate Continuumul colectivism .

Care sunt lucrurile care vă motivează în activitatea pe care o desfăşuraţi? 2. Aspectul sălilor de clasă (mobilierul şi aranjarea acestuia. Cum apreciaţi calitatea comunicării şi a circulaţiei informaţiei în şcoala dvs. dotare tehnico-materială.2. Cărui lucru atribuiţi succesul dumneavoastră în activitatea instructiv-educativă? 3. Consideraţi că această şcoală vă pregăteşte la un nivel satisfăcător copilul? 3. Ce înseamnă să ai o zi bună / proastă la şcoală? Întrebări adresate cadrelor didactice: 1. cât şi de prietenie? 5. respectiv cel al cadrelor didactice) 46 . Cum apreciezi calitatea comunicării cu dascălul tău? 2. Relaţiile cu colegii sunt atât profesionale. Cum apreciaţi atmosfera din şcoala în care învaţă copilul dvs.? Întrebări adresate elevilor: 1. Distribuirea spaţiilor existente în şcoală şi amplasarea acestora (modalitatea de acces a elevilor) 2.Ghid de interviu Întrebări adresate părinţilor: 1. şi şcoală? 2. curăţenie etc. Ce îţi place cel mai mult la şcoala / clasa ta? 6. Cum ţi se pare atmosfera din şcoala / clasa ta? 4. Aspectul general al şcolii şi al claselor 1. Ghid de observaţie A. Cum apreciaţi calitatea comunicării între dvs.3. Aspectul holurilor (comparaţie între spaţiul destinat circulaţiei elevilor. Vă este clară misiunea organizaţiei şcolare în care vă desfăşuraţi activitatea? 3. (din proprie iniţiativă. Atunci când ai o problemă personală. la invitaţia cadrului didactic)? 5.3.? 4.? 4. Cât de des mergeţi la şcoală pentru a afla informaţii despre situaţia şcolară a copilului dvs.) 3. Interviul structurat . Cât de mult vă implicaţi în pregătirea pentru şcoală a copilului dvs. Ce ai vrea să se schimbe la nivelul şcolii / clasei tale? 5.2. preocuparea pentru personalizarea spaţiului de instruire. ai încredere să discuţi cu cadrul didactic? 3.

Ziua şcolii. Relaţia elevi – cadre didactice. imagini şi destinaţia acestora . absolvirea etc. etc – (frecvenţa întâlnirilor.) 4. accesul însoţitorilor. elev – elev 10. gradul de participare – elevi. Organizarea şi participarea de evenimente la nivelul clasei – zile de naştere. aspect estetic etc. frecvenţă. director 6. literar. Avizierul şcolii (informaţii. Formele de organizare a activităţii de instruire 8. Modalităţi de motivare a elevilor 47 . sportiv. pensionare. frecvenţa. medaliilor etc. Paşte. Tipologia evenimentelor organizate în şcoală (conţinut – muzical. Atitudini ce predomină în relaţiile dascăl – elev. părinţi – cadre didactice.) B.elevi.4. 5. separarea cadrelor didactice pe grupuri mici etc. trofeelor. frecvenţa. cadre didactice. primirea noilor cadre didactice. gradul de originalitate etc. Organizarea şi participarea la diferite evenimente la nivelul colectivului profesoral: zile de naştere. subiecte de discuţie. originalitatea. arte plastice – . profesori – profesori. Libertatea de exprimare a elevilor 11. profesori. intrarea în clasa I. sărbători diverse – Crăciun. gradul de formalizare. Aşezarea elevilor în bănci 7. profesori – director. reuniuni cu diverse prilejuri. exemplelor de bune practici. serbări (iniţiatorul. Conduita membrilor şcolii (elevi.) 3. Ritualurile legate de evenimente particulare precum începutul şi sfârşitul anului. părinţi) 5. Preocuparea pentru expunerea produselor elevilor în spaţiul şcolii. elevi – director. Feed-backul didactic (valoare. 2. dramatic. personal auxiliar) 1. momentul apariţiei) 9. părinţi -.

Evalurea unei activități didactice susținută de un coleg .3.Utilizarea și completarea unui instrument de cunoaștere a elevilor/ studenților . originalitatea atitudinea şi comportamentul studentului pe întreaga perioadă a practicii alte criterii .o sinteză cuprinzând aprecieri referitoare la toate tipurile de practică menţionate la partea I.. Studenţii sunt obligaţi să realizeze toate activităţile şi toate tipurile de practică menţionate în acest ghid..Completarea a minim trei fise diferite de observare a unor comportamente didactice .. punctul I. corectitudinea pieselor. II. 4.Susținerea a două activități didactice .Realizarea unui interviu cu un cadru didactic despre cultura școlară .. Ponderea acestor criterii în evaluarea finală o stabileşte mentorul de practică în colaborare cu coordonatorul de practică al fiecărei specializări 48 .alte cerinţe. Rezultatele acestei activităţi se vor materializa în următoarele „piese” care alcătuiesc portofoliul de practică al studentului: . Criterii de evaluare/ autoevaluare a practicii pedagogice a studentului/ cursantului... . se stabilesc de către mentorul de practică şi se comunică studenţilor în timp util. 5. se stabilesc de către mentorul de practică şi se comunică studenţilor în timp util....II. Cerinte minimale ale practicii pedagogice. completarea corectă şi completă a portofoliului de practică utilizarea adecvată a instrumentelor de cunoaştere a elevilor/ a comporamentului didactic/ culturii organizaționale organizarea portofoliului: logica organizării.Autoevaluarea activității de practică defășurate ..

....................... 6 Raport individual de evaluare a stagiului de practică An şcolar. spiritului de întreprindere şi a educaţiei vocaţionale................ Calificativ Indicatori Conţinutul predării Face dovada cunoaşterii conţinutului curricular şi a modului de diferenţiere (1) Efectuează planificări şi pregătiri incluzând acele abilităţi de a număra. sem.... Clasa(ele)........................ răspunde corespunzător şi susţine dezbaterile (7) Calificativ Excelent FB B S I Obs. 49 ............. Student........................................II. personale şi sociale (4) Aduce justificări pentru ceea ce se predă (5) Calificativ Comunicare Face prezentări clare şi stimulative (6) Formulează eficient întrebări.. Disciplina (ele) ______________________________________________ .......................practicant ___________________ Specializarea............. a citi şi a face teme (2) Face o prezentare a conţinutului în mod corespunzător şi foloseşte TIC eficient (3) Face dovada cunoaşterii şi educă în spiritul dezvoltării susţinute.....

atent şi ştie când să apeleze la alte sfaturi (18) Creează un mediu propice elevilor pentru activităţi productive atât la nivel individual cât şi în grup sau la clasă (19) Cunoaşte şi contribuie la strategii de a preveni violenţa (20) Evaluează eficient managementul clasei (21) Calificativ 50 .Metodică Foloseşte o diversitate de metode de predare inclusiv cele interactive şi teme (8) Identifică acele oportunităţi pentru predarea individuală/ la clasă/grup/perechi precum şi acele situaţii de cooperare cu adulţii şi profesioniştii (9) Creează activităţi de lucru corespunzătoare cererilor elevilor (11) Ţine seama de varietatea impusă de diferenţele culturale (12) Încurajează elevii să devină responsabili pentru propria manieră de învăţare (13) Alege şi foloseşte o diversitate de resurse inclusiv TIC (14) Evaluează şi justifică metodele folosite (15) Calificativ Managementul clasei Ştie şi aplică principiile unei bune discipline şi promovează un comportament pozitiv (16) Creează şi menţine un mediu propice şi sigur inclusiv pentru cei care necesită o îngrijire şi educaţie specială (17) Tratează comportamentul elevilor în mod egal.

Evaluare Înţelege principiile şi diferitele tipuri de evaluare (22) Evaluează activitatea elevului conform standardelor naţionale (23) Evaluează şi înregistrează progresul elevilor (24) Asigură ritmic un feed-back elevilor (25) Foloseşte procesul de evaluare şi pentru a evalua şi a îmbunătăţi propria activitate didactică (26) Calificativ Contextul mediului şcolar Înţelege direcţiile naţionale de dezvoltare din planul cadru de învăţământ (27) Dovedeşte că este familiarizat cu domeniul managementului şcolar. politicile şi planurile sferei educaţionale şi cum acestea influenţează activitatea didactică (predarea) (28) Contribuie la ethosul şi misiunea şcolii prin promovarea unor relaţii pozitive între personalul cadrului didactic. elevi şi părinţi (29) Ştie cum să poarte discuţii cu părinţii referitoare la progresul şi dezvoltarea personală educaţională a copiilor lor într-o manieră atentă şi constructivă (30) Şti cum să comunice cu colegii şi alte persoane (31) Face apel la ajutorul şi expertiza avută la dispoziţie în şcoală (32) Contribuie la lărgirea sferei activităţilor extra curriculare din şcoală (33) Face dovada înţelegerii depline a principiilor de protecţie a copilului precum şi a propriilor roluri şi responsabilităţi (34) Calificativ 51 .

administrative şi de îndrumare (35) Foloseşte eficient abilităţile interpersonale pentru a se adresa corespunzător elevilor. colegilor şi altor profesionişti (36) Evaluează progresul profesional.Profesionalism Are cunoştinţe active şi eficiente cu privire la responsabilităţile sale contractuale. analizează şi rezolvă probleme.____Tutore : _______________ Comentarii generale ____________________________________________________________ Semnătura tutorului __________________________________________ Data_______________ Comentariile studentului _________________________________________________________ Semnătura studentului _______________________________________ Data _______________ 52 . părinţilor. produce raţionamente corecte în luarea deciziilor (37) Este devotat valorilor profesiei incluzând aici următoarele aspecte: Profesia şi factorii umani antrenaţi de aceasta Procesul de auto-monitorizare şi dezvoltare profesională Colaborarea cu alte persoane în vederea promovării realizărilor elevilor Bunăstarea spirituală şi morală a elevilor Stabilirea şi promovarea unei relaţii de colaborare cu comunitatea Abilitatea de a răspunde necesităţilor mediului sub toate aspectele inclusiv cel al dezvoltării susţinute. dreptate şi respect (38) Calificativ Şcoala _________________________ Clasa ______ Sem. egalitate. legale. continue Principiilor de corectitudine.

C. S. Scoala . E.. Grup editorial Litera-Litera Internaţional. 4. R. Bucureşti Stan E. Paralela 45.. Editura Polirom Iosifescu. Piteşti Panţuru. 1998.Strategii de formare a cadrelor didactice. S.Polirom Potolea D. Bucureşti: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Molan V. M. Ed. Dela teorie la practică. Ed.. Rolul „prietenului critic” în practica pedagogică. Bucureşti. Honcz. strategii şi performanţe în învăţământ. (1998). Niculescu. (2006). Ed. Voinea. pp. Corint. S. Cocoradă. Iucu B. Ed. (2006) Fundamentele pedagogiei. 2003 . Academiei. (2003). Pedagogie postmodernă. Sibiu Pălăşan T.1/2011 *** Ghidurile metodologice de aplicare a programelor pentru învăţământul preuniversitar.. Teoria şi metodologia curriculum-ului.Evaluarea progresului şcolar. Proiectarea didactică. Iaşi:Ed. Bucureşti.BIBLIOGRAFIE Cocoradă..Teora. Profesorul şi strategiile conducerii învăţării. CNC. Ed. 2004. Inspecţia şcolară. Bucureşti. Ed. în Structuri. Profesorul între autoritate şi putere.. Managementul clasei de elevi. în Teoria şi metodologia instruirii şi Teoria şi metodologia evaluării. componentă a managementului educaţional. nr. 1999. Ş. 2009 Păun. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov.. Dicţionar de pedagogie. 2003 53 . Ed.) (2002). 2007. Psihomedia.abordare socio-pedagogica. Revista de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. (coord.. Bucureşti Stoica A. S.Institutul European. (2006). Aspecte de management al curriculum-ului. Universitatea „Transilvania” din Braşov Panţuru. M. Didactica Psihologiei. (2006). Culturi organizaţionale în şcoala românească. Iaşi Stan E. 40-51. Chişinău-Bucureşti. 1989. Universităţii Bucureşti. MEN-CNC. Universitatea „Transilvania” din Braşov Panţuru. Romiţa.. Bucureşti *** (2005) Predarea interactivă centrată pe elev.. (2006). Cristea. Voinea. I. E.. Psihologie educaţională.Humanitas Educaţional. Cadru de referinţă. MEC (Proiectul pentru Învăţământul Rural) *** Curriculum Naţional. (2000). *** Legea educaţiei naţionale. E..

. de către CEAC. email: 54 .. finalizat la data de …………. sunt relevante pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi şi le pot orienta opţiunile pentru o unitate şcolară sau alta. INFORMATII GENERALE NOTA: Informaţiile din această primă parte..... adresa. ………………………………………… 3..mail: Niveluri de învăţământ / specializări /calificări profesionale autorizate să funcţioneze provizoriu / acreditate : (se va preciza baza legală de funcţionare pentru fiecare nivel de învăţământ / specializare / calificare profesională ) Informaţii privind persoana juridică iniţiatoare (dacă este cazul): Localitate/judeţ.. ………………………………………… 6. chiar dacă nu se referă direct la calitatea serviciilor educaţionale. pentru un profil de pregătire sau pentru o anumită specializare. telefon-fax (incluzând prefixul de zonă). ………………………………………… 2. cod poştal.. având următoarea componenţă: 1. ………………………………………… …………………………………………… PARTEA I.ANEXE Anexa 1 Model de raport anual de evaluare internă a calităţii Raport pentru anul şcolar……………………………………. ………………………………………… 5. ………………………………………… 4. A) DATE DE IDENTIFICARE: Denumirea unităţii de învăţământ : Unitate de învăţământ din sistemul de stat /particular: Localitate / judeţ: Adresa : Cod poştal: Telefon – fax (incluzând prefixul de zonă): E .

a –VII-a cl.Unitatea de învăţământ a înaintat Raport anual de evaluare internă la ARACIP în anul/anii.. specializare / calificare profesională: Nr. a –XII-a cl.. a –V-a cl. din anul şcolar curent. Nivel Liceal Filieră Profil / Domeniu Specializare / Calificare profesională în funcţie de filieră. a –IX-a cl.. I cl.. a –X-a Total cl.. a –VIII-a Total cl. din care Maiştri... din care cl. a –II-a cl.. domeniu. din care an I an II an III Total an I an II an III Total Distribuţia efectivelor de elevi.. Crt. 1. SAM Calificare profesională Calificare profesională a-X-a a-XI-a a-XII-a a-XIII-a a-IX-a a-X-a 55 . (ciclul inferior) din care SAM An de completare Liceal (ciclul superior) Postliceal. a –III-a cl. a –IV-a Total cl. profil / Număr elevi Număr clase a-IX-a Denumire Specializare / Calificare profesională 2. din care Postliceal. a –IX-a cl. B) INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar: Nivel învăţământ de Număr de clase/ grupe Număr de elevi / copii / adulţi: Forma de învăţământ Limba de predare Preşcolar Primar. a –XIII-a Total Secundar inferior Gimnaziu din care Liceal.. a –XI-a cl.. a –X-a Total cl. a –VI-a cl..

2. O.34536/18.exprimare numerică şi procentuală) Observaţii . transfer.dacă este cazul (personal didactic cu studii în străinătate echivalate/neechiva late în România) *Notă : 1.3. Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ particulare se va face referire la modalitatea angajării pe post în conformitate cu Legea nr.84/1995. cu Legea nr.Personalul didactic: Număr total de cadre didactice Număr de norme didactice întregi / posturi Număr de cadre didactice cu norma de bază în unitatea de învăţământ/ procent din număr de persoane / norme întregi. suplinire.Personalul de conducere: Director (numele prenumele) şi Calificarea Gradul didactic Vechime la catedră Documentul de numire în funcţie Modalitatea numirii pe funcţie Unitatea de învăţământ la care are norma de bază Unitatea de învăţământ la care este titular (dacă e cazul) Observaţii este cazul dacă (directorul este cadru didactic cu studii în străinătate echivalate / neechivalate în România) …… Director adjunct (numele şi prenumele) ……… C. după caz Număr de titulari/procent din număr de norme întregi / posturi Număr de cadre calificate / procent din număr de cadre didactice Modalitatea angajării pe post* (titularizare. precum şi cu precitările MEdCT nr.2008 56 . detaşare.84/1995. Postliceal Calificare profesională Calificare profesională an I an II an III an I an II an III Maiştri C) INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE C.128/1997 2.MEdC 5656/2004.1. şi cu Legea nr.06. Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ de stat se va face referire la modalitatea angajării pe post în conformitate cu Legea nr.128/1997.

Personalul didactic auxiliar . crt.Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: Număr personal didactic calificat: Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu Definitivat Fără definitivat Număr personal didactic Necalificat C. 1.3. 2. Tipul de spaţiu Săli de clasă /grupă Cabinete* Număr spaţii Suprafaţă (mp) 57 .4.număr pe categorii: Categorie de personal Număr de persoane încadrate Număr de norme pentru fiecare categorie de personal Numărul de personal este: sub normativele privind încadrarea categoriei respective de personal la nivelul normativelor privind încadrarea categoriei respective de personal peste normativele privind încadrarea categoriei respective de personal C. Personalul nedidactic (număr pe categorii): Categorie de personal Număr de persoane încadrate Număr de norme pentru fiecare categorie de personal Numărul de personal este: sub normativele privind încadrarea categoriei respective de personal la nivelul normativelor privind încadrarea categoriei respective de personal peste normativele privind încadrarea categoriei respective de personal D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE Nr.

Tipul de spaţiu Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare Sală pentru servit masa* Dormitor * Bucătărie * Spălătorie * Spaţii sanitare* Spaţii depozitare materiale didactice Număr spaţii Suprafaţă (mp) * DACĂ ESTE CAZUL D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE Nr. 6. 4. 7. 6. crt. profil / domeniu*. 4. specializare / calificare profesională* în parte) 58 .minute. 5. din data ……………………. Laboratoare* Ateliere* Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport* Spaţii de joacă * * DACĂ ESTE CAZUL Unitatea funcţionează cu un număr de ……………… schimburi. 4. 3. filieră*. E) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. 2. Tipul de spaţiu Secretariat Spaţiu destinat echipei manageriale Contabilitate * Casierie * Birou administraţie* Număr spaţii Suprafaţă (mp) F) CURRICULUM Curriculum utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional / alternativ aprobat prin ………… cu numărul…….3.. (se va menţiona pentru fiecare nivel. 1. 5. 3.. 5. durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de ………………minute. crt. 1. iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de……. 2.

mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii Managementul personalului didactic şi de conducere Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic DOMENIUL: B.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ Calificativul acordat1 a)structurile instituţionale. Accesibilitatea echipamentelor. nivelul de îndeplinire: Nr. nr.G.FIŞĂ de AUTOEVALUARE privind NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ. Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară. Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare Dotarea spaţiilor şcolare Accesibilitatea spaţiilor şcolare Utilizarea spaţiilor şcolare Existenţa. 21/2007) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ – (în proiect) Se va preciza în dreptul indicatorului (vezi indicaţiile de mai sus). structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) Organizarea internă a unităţii de învăţământ Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei. înregistrarea.crt Indicatori de performanţă DOMENIUL: A. materialelor. administrative şi manageriale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Existenţa. se vor menţiona calificativele pentru fiecare indicator. precizate în raportul de evaluare externă periodică 59 . în timpul desfăşurării programului Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare Accesibilitatea spaţiilor auxiliare Utilizarea spaţiilor auxiliare Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare. CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H. prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ Existenţa ofertei educaţionale Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii Proiectarea curriculumului b)baza materială c)resurse umane a)conţinutul programelor de studiu 24 25 26 1 În cazul în care unitatea de învăţământ a fost supusă evaluării externe periodice. caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative Existenţa.

aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. certificatele.07. conform legii 42 43 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii NOTĂ: Pentru completarea acestei fişe trebuie:  Să se fi realizat autoevaluarea pe toate domeniile şi criteriile din lege (vezi art.10 din O.U. după caz. 87/2006. după caz 30 31 32 33 d) activitatea financiară a organizaţiei a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 34 35 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de calităţii asigurare a b) proceduri privind iniţierea. adica a descriptorilor şi. referitoare la asigurarea internă a calităţii Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ Optimizarea accesului la resursele educaţionale g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi. nr. implicit a indicatorilor de la fiecare criteriu. cu modificările ulterioare).75/12. monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate 36 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării 37 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 38 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 39 40 f) baza de date actualizată sistematic. 60 .2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.G. MANAGEMENTUL CALITĂŢII c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică.27 28 29 b) rezultatele învăţării Realizarea curriculumului Evaluarea rezultatelor şcolare Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extra-clasă şi extraşcolare) Activitatea ştiinţifică Activitatea metodică a cadrelor didactice Constituirea bugetului şcolii Execuţia bugetară DOMENIUL: C.  Să se fi verificat indeplinirea cerinţelor. diplomele şi calificările oferite 41 Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei.

aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr.După realizarea raportului : Se va propune planul de îmbunătăţire. optimizarea şi revizuirea funcţionării şi dezvoltării instituţiei. 61 . cu scopul de a asigura dezvoltarea. Raportul finalizat este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare conform art 12 alin b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2006. autoevaluarea trebuie să fie realistă şi obiectivă. 75/2005   privind asigurarea calităţii educaţiei. asigurându-se astfel autoreglarea. Prin urmare. creşterea şi nu de a sancţiona. cu modificările ulterioare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->