MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI

DIDACTIC

PRACTICA PEDAGOGICĂ A STUDENŢILOR GHID PENTRU VIITOARELE CADRE DIDACTICE

Conf.univ.dr. Toader Pălășan Lect.univ. dr. Mihaela Voinea

Braşov, 2011

1

Cuprins Partea I Argument I. Fundamente teoretice ale practicii pedagogice I.1. Competenţe specifice I.2. Categorii de activităţi de practică pedagogică I.3. Tipuri de practică pedagogică I.4. Ce (cine) este un cadru didactic competent? 1.5. Produsele curriculare 1.6. Structura programei 1.7. Proiectarea didactică Partea a II-a II. Elemente aplicative ale practicii pedagogice II. 1. Instrumente destinate observării comportamentului didactic II.1.1.Grila de observaţie privind confirmarea răspunsurilor bune date de elevi de către profesor II.1.2. Grilă privind modul de stimulare al elevilor II.1.3. Comportamentul managerial II.1.4. Tipuri de întrebări II.1.5. Fişă de evaluare a lecţiei predate II.1.6. Fisă de evaluare a lecţiei II. 1.7. Utilizarea timpului didactic II. 1.8. Interacţiuni profesor-elev în timpul lecţiei II. 1.9. Dificultăţi în utilizarea mijloacelor tehnice II.1.10. Fşă de observaţie a activităţii didactice II.1.11.Analiză – sinteză a activităţii asistate II.1.12. Fişă de observare a comportamentului didactic II. 1.13.Chestionar pentru autoevaluarea progresului II. 2. Instrumente pentru cunoaşterea grupului de elevi: II. 2.1. Fişa de caracterizare psiho-pedagogică a elevului II.3. Instrumente destinate identificării elementelor de cultură organizaţională în şcoală II.3.1. Câteva repere teoretice privind cultura organizaţională II. 3.2.Modele ale culturii organizaţionale II. 3.3. Câteva instrumente destinate cunoaşterii organizaţiei/ culturii şcolare II. 4. Cerinte minimale ale practicii pedagogice. II. 5. Criterii de evaluare/ autoevaluare a practicii pedagogice a studentului/ cursantului. II. 6 Raport individual de evaluare a stagiului de practică BIBLIOGRAFIE ANEXE 2

A SE CITI DE CĂTRE PROFESORII- MENTORI ŞI DE CĂTRE STUDENŢI !!!

Partea I Argument,

Practica pedagogică este o disciplină pedagogică obligatorie, care asigură într-o proporţie importantă formarea competenţelor fundamentale pentru exercitarea profesiei didactice. De aceea numărul de ore alocat acestei discipline, în cele două semestre, este mai mare decât cel pentru oricare disciplină din modulul pedagogic. Pe de altă parte, mediul şcolar şi expertiza profesorilor - mentori de practică generează o raportare mai responsabilă a studenţilor la sarcinile şi responsabilităţile pe care un cadru didactic le asumă. Temeiul juridic al practicii pedagogice a studenţilor este Regulamentul de organizare şi funcţionare a prac-ticii pedagogice, regulament pe care Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea Transilvania din Braşov l-a elaborat pe baza prevederilor din O.M. nr. 4316/2008. Evidenţiem, în extras, conţinutul din art. 10, alin 2, în care se precizează că „Practica pedagogică a studenţilor cuprinde următoarele tipuri de activităţi: a) activităţi de observare şi de familiarizare cu desfăşurarea procesului instructiveducativ din unităţile de învăţământ; b) activităţi de cunoaştere şi caracterizare psihopedagogică a elevilor; c) activităţi de planificare şi proiectare a procesului de predare şi învăţare; d) activităţi didactice efective, constând în proiectarea, evaluarea şi realizarea lecţiilor (a unităţilor de învăţare), finalizate prin susţinerea unei lecţii de probă; e) activităţi de cunoaştere a problemelor specifice ale managementului instituţiilor de învăţământ.” Ghidul de faţă a fost elaborat în intenţia de a asigura o formare de calitate, bazată atât pe formarea competenţelor didactice (de proiectare, organizare, desfăşurare şi realizare a activităţilor didactice, evaluare), precum şi pe formarea unor competenţe pedagogice care se materializează în formarea şi dezvoltarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de elevi, faţă de părinţi, faţă de comunitate, faţă de colegi şi faţă de propria dezvoltare socioprofesională. În prima parte, predominant informativă, sunt prezentate documentele curriculare pe care un cadru didactic (indiferent de experienţe la catedră) trebuie să le studieze, să le 3

specificul unităţilor de învăţământ preşcolar şi şcolar. Liviu Plugaru. teoria şi metodologia curriculumului. univ. structuri de organizare şi funcţionare 2. univ. Interpretarea şcolii ca organizaţie socială. Competenţe specifice.Elena Cocoradă .mentori pentru realizarea atribuţiilor şi sistematizarea diversităţii de date şi informaţii pe care aceştia le colectează în stagiile de practică din cele două semestre. cea mai mare parte din instru-mentele de lucru prezentate în acest ghid vor fi valorificate şi în portofoliul de evaluare finală pe care absolvenţii îl vor realiza şi prezenta în cadrul examenului final.1. Instrumentele din acest ghid pot fi utilizate integral sau selectiv în funcţie contextul educaţional sau de opţiunile profesorului –mentor. Fundamente teoretice ale practicii pedagogice I. univ. conf. Analiza critic-constructivă şi autoevaluarea calităţii proiectelor didactice şi a lecţiilor realizate 4 . prof. Considerăm că debutul studenţilor în activitatea practică în această fază de formare prfesională (de noviciat) trebuie sprijinit prin reactualizarea cunoştinţelor pe care le-au parcurs în semestrele anterioare. dr. Proiectarea. lector univ. dr. În partea a doua sunt diverse instrumente care considerăm că pot sprijini atât studenţii. şi pe baza căruia se poate elibera Certificatul de absolvire a studiilor psihopedagogice. Este motivul pentru care am sintetizat elementele principale pe care le-au parcurs la disciplinele din modulul pedagogic (psihologia educaţională. precum şi din literatura de specialitate ( a se vedea bibliografia). documente şcolare. conducerea şi evaluarea activităţilor didactice realizate cu şcolarii mici şi cu preşcolarii 4. didactica specialităţii): De asemenea. dr. conf. Mariana Norel.analizeze şi să le transpună în documente curriculare personalizate (programări/planificări pe diferite intervale di timp). univ. dr Stan Panţuru. Toader Pălăşan. univ. Menţionăm că instrumentele din acest ghid au fost preluate din lucrări ale cadrelor didactice din facultate (prof. ce se urmăresc a fi formate prin activităţile din programa acestei discipline sunt: 1. dr Mihaela Voinea). teoria şi metodologia evaluării. I. Operarea cu informaţiile de la disciplinele de specialitate şi integrarea lor în analiza şi interpretarea situaţiilor educative specifice învăţământului preşcolar şi primar 3. prof. dr. Rodica Mariana Niculescu. teoria şi metodologia instruirii. dr.managementul clase de elevi. cât şi profesorii . conf. univ.

Observarea activităţilor didactice desfăşurate în unitatea de învăţământ/facultate. competiţii. alte auxiliare didactice). Cunoaşterea generală a şcolii /liceului sau a facultății sub aspect organizatoric. A se vedea Anexa 1. fişe de lucru. documente de cunoaştere şi caracterizare a elevilor (fişe psihopedagogice. Colaborarea cu membrii comunităţii şcolare şi cu familiile copiilor I. C. activităţi cultural-educative. întocmirea orarului şcolii. Studiul documentelor care stau la baza proiectării şi desfăşurării activităţilor instructive .). a preşcolarilor şi a grupurilor de elevi în vederea tratării diferenţiate şi a consilierii acestora 6. Elaborarea documentelor necesare susţinerii activităţilor didactice proprii.1/2011. analizarea actvităţilor la care s-a asistat. alte activităţi de dezvoltare instituţională ). Aplicarea unor metode. portofoliul elevului etc. B. programele şcolare.( proiecte de lecţii. administrativ. Raportul de evaluare internă a unităţii de învăţământ (Raportul ARACIP). 5 . fişe de evaluare a elevilor. completarea fişelor de observare a comportamentului elevilor şi studenților. programul de dezvoltare profesională etc. planificările anuale şi semestriale. tehnici şi instrumente adecvate de cunoaştere a şcolarilor mici. plan individualizat de învăţare.5. fişa postului. evidenţierea unor exemple de bune practici observate în contextul activităţilor didactice din unitatea de învăţământ. Participarea la activităţile de dezvoltare instituţională şi la activităţile metodico-ştiinţifice derulate în şcoală 7. hotărâri/decizii interne referitoare la organizarea şi funcţionarea comisiilor din unitatea de învăţământ etc. proiectarea unităţilor de învăţare.).educative din unitatea de învăţământ: documente curriculare (planurile de învăţământ. implicarea în realizarea unor activităţi şcolare sau extraşcolare . proiecte de lecţii). funcţional.). Categorii de activităţi de practică pedagogică A. Regulamentul de organizare şi funcţionare a şcolii. Regulamentul de ordine interioară. documente referitoare la rolurile/funcţiile cadului didactic ( statutul cadelor didactice. managerial prin studiul documentelor specifice (Legea nr. împărtăşirea experienţelor personale din perioadele de practică. Famializarea cu etosul şcolii prin participarea la activităţile curente (serviciul pe şcoală.2.

) 6 . în acelaşi timp. Observarea comportamentul didactic. reflecţiea asupra datelor observate (acordarea unui culorilor.. remarci la ceea ce ai privit cu atenţie. Tipuri de practică pedagogică ■ Practica observativă Pentru a deveni un cadru didactic profesionist.. ceeea ce nu ştim/ nu cunoaştem!!!). dorim să observăm cum comunică. când este posibil. asigurarea condiţiilor optime de observare (plasarea în spaţiu cât mai adecvată astfel încât să observăm cu uşurinţă atât elevii cât şi cadrul didactic. consemnarea. a examina un proces. aprecierea activităţii didactice privite cu atenţie (tocmai de aceea vorbim despre practică observativă sau pasivă – în sensul că observatorul nu participă direct în desfăşurarea activităţii) Deşi. aprecierea. cunoaşterea şi examinarea. trebuie să începem prin observarea altor cadre didactice profesioniste. a prescurtărilor pentru a economisi timpul ) timp necesar revederii celor notate în scopul lămuririi neclarităţilor.Clipa. observarea activităţii didactice va dobândi valenţe formative doar dacă sunt respectate următoarele condiţii: stabilirea clară a ceea ce dorim să observăm (dorim să observăm cum realizează cadrul didactic desfăşurarea lecţiei/ seminarului. Prima problemă care se ridică este ce anume trebuie să observăm? Ce este de fapt.) de preferat este ca atunci. a împărtăşirii unor experineţe. deci recunoscute pentru competenţele lor didactice.p. frecvent utilizată în activităţile cotidiene. a face constatări. a observa înseamnă a cunoaşte. De obicei aceste cadre didactice au un nivel oficial de recunoaştere exprimat prin gradul didactic obţinut. urmărim modul în care activizează elevii/studenții. să fim o prezenţă discretă. idei etc.3. Aceasta este o definiţe largă. un obiect. În vederea unei mai bune înregistrări a comportametului didactic va sugerăm sa urmați următoarele sfaturi. practica observativă? În general. şi. fiind modele de urmat pentru debutanţi. presupune. la prima vedere pare relativ simplu. trebuie să ne bazăm pe cunoştinţe solide despre tot ce înseamnă activitatea didactică (nu putem observa.I..) Pentru a realiza cât mai corect o observaţie..(O. folosirea revizuirea notiţelor. aceaste comentarii să aibă loc imediat după oră pentru a nu interveni efectele uitării. pentru a nu inhiba elevii) înregistrarea optimă a actelor observate (pregătirea fişelor de observaţie..

Stabilirea clasei şi a subiectului lecţiei care urmează a fi predată se face cu două săptămâni înaintea datei programată pentru ţinerea acesteia.  Observaţi „în cunoştinţă de cauză”. evaluarea elevilor. În stabilirea notei pentru lecţia predată mentorul are în vedere.  „Subliniaţi” aspectele pozitive ale lecţiei/activităţii.  Încercaţi să vă reamintiţi sau să revedeţi partea teoretică la care face referire fişa de observare.  Emiteţi judecăţi asupra activităţii şi mai puţin asupra personei cadrului didactic.  Găsiţi în activitatea asistată elemente pe care le-aţi putea aplica în activitatea dumneavoastră viitoare.  Argumentaţi enunţurile proprii cu fapte concrete observate.  Conştientizaţi factorii perturbatori interni şi externi ai evaluării.  Înregistraţi obiectiv mai degrabă decât să emiteţi judecăţi asupra a ceea ce observaţi.  Folosiţi perioada de practică pedagogică pentru a acumula cât mai multe abilităţi. autoevaluarea activităţilor ţinute etc).  Înţelegeţi observarea prin prisma contextului educaţional. dar şi cu respect faţă de elevi.  Nu folosiţi ironia distructivă. Se realizează la clasele la care s-a făcut practica observativă şi la fiecare nivel de clasă din şcoala respectivă.  Reflectaţi la ceea ce va constitui propriul dumneavoastră stil de predare. cel puţin. În prealabil studentul trebuie să consulte planificarea semestrială. Aprecierea prestaţiei studentului-profesor se face de către mentor la sfârşitul zilei sau la finalul analizei activităţii respective. următoarele criterii: calitatea proiectului lecţiei şi calitatea ştiinţifică şi 7 . ■ Practica activă/de predare Constă în asumarea efectivă a rolurilor ce ţin de activitatea de predare (proiectarea unităţii de învăţare.  Apropiaţi-vă cu grijă.  Transpuneţi-vă în situaţia cadrului didactic şi încercaţi să-i înţelegeţi comportamentul.  Găsiţi cât mai multe alternative pentru comportamentele observate. cu dragoste. elaborarea mijloacelor/materialelor didactice.  Nu fiţi foarte aspri în a judeca activitatea celuilalt. Reflectaţi asupra importanţei profesiei. proiectarea lecţiei.  Fiecare cadru didactic este în felul lui un model de la care puteţi învăţa. adică citiţi fişa şi materialele adiacente.  Păstraţi-vă simţul umorului.  Respectaţi munca altora. Predarea se poate face doar după aprobarea proiectului de lecţie de către mentor.

analiza lecţiilor Instructaj. ■ practică de observare şi de familiarizare cu organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative. şedinţe.. Tipul de practică Ore fizice Ore convenţionale* Observaţii* Explicarea proiec- 1 Practică observativă/ Asistenţă 3 4. consiliere )etc. culturale şi sportive. analiza observaţiilor şi problemelor dezbătute 8 . 3 Practică de zi 4 6* completări procese verbale Organizarea întâlnirilor din 4 Practică activităţi comisii 2 3* comisii. Tabel sintetic privind tipurile de practică şi durata (fizică şi convenţională) alocată Nr. Nota pentru lecţia ţinută se apreciază cu notă întreagă (nefracţionată) Alte tipuri de practică pe care studenţii le efectuează în acest an şcolar: ■ practică de zi. ■ practică de observare şi de familiarizare problematica managementului clasei de elevi. analiză. ■ practică activităţi comisii. ■ practică de observare şi de familiarizare cu organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu părinţii (lectorate.crt. ■ practică de documentare pe probleme specifice managementului instituţiilor de învăţământ.metodologică a prestaţiei studentului. analiza lecţiei Îndrumare proiecte 2 Practică de predare 2 5* de lecţii.5* tului de lecţie.

Practică de observare şi de familiarizare problematica 3 4. proceduri de urmat Documente. planuri de 2 3* măsuri 6 Utilizarea instrumentelor de 4 6* cunoaştere a elevilor.O.5 Practică de observare şi de familiarizare cu organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative. al inităţii de învăţământ Raport general şi rapoarte individu- 9 Bilanţ (general şi individual 7 7 ale de practică. 3 4 Prezentarea PDI si a P. analize.5* Instructaj. consiliere )etc. strategii de gestionare a conflictelor la nivelul clasei 7 managementului clasei de elevi Practică de documentare pe 8 probleme specifice managementului instituţiilor de învăţământ. modele de organizare. colaborarea cu coordonatorul de practică 9 . culturale şi sportive Practică de observare şi de familiarizare cu organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu părinţii (lectorate. şedinţe.

Altet arată că „în învăţământ competenţele acoperă totalitatea cunoştinţelor şi deprinderilor aplicate în planificare. Ce (cine) este un cadru didactic competent? „Arta predării. De asemenea trebuie să subliniem faptul că prin conceptul de competenţă.133) Profesionalismul didactic nu poate fi discutat fără a face apel la un concept cu care este în strânsă legătură. precum şi de ordin relaţional. 1989. pe temeiul cunoaşterii aprofundate a legităţilor şi determinărilor educative. conativ şi practic.ştiinţifice distincte” (D. 2002.27) Anderson (1986) defineşte competenţele drept ”cunoştinţe. Adesea se spune că un cadru didactic profesionist este cel care este competent. p. prin competenţă pedagogică se înţelege „capacitatea unui educator de a se pronunţa asupra unei probleme pedagogice. p. Potolea. Aceste competenţe sunt de ordin cognitiv. deoarece ea furnizează cadrului didactic experienţe inedite cu efecte formative.A SE STUDIA. se referă la capacitatea unei persoane de a realiza la un anumit nivel de performanţă totalitatea sarcinilor tipice de muncă specifice profesiei didactice” (Gliga L. oricât de imaginativă ar fi.4. la diverse niveluri de performanţă. Ele au o dublă natură: de ordin tehnic şi didactic în pregătirea conţinuturilor. care are anumite competenţe afirmate şi recunoscute. În sens restrâns.”(ibidem) Cu alte cuvinte. pregătirea cognitivă a lecţiei precum şi experienţa practică provenită din reacţiile clasei de elevi. p.35) Analizând definiţiile propuse de specialiştii amintiţi.2/2002. M. MAI ALES. afectiv. coord. anume cel de. se evidenţiază şi rolul experienţei dobîndite şi „teoretizate”. competenţă didactică (pedagogică). pedagogic şi social în adaptarea la interacţiunile din clasă” (Buletinul CNFPnr. îşi revendică baze normativ. practica este o sursă preţioasă a formării profesionalismului didactic. 10 . competenţa poate fi descrisă ca fiind o sinteză a cunoştinţelor. aptitudinilor şi atitudinilor specifice unui anumit domeniu pe care o persoană le deţine la un moment dat. organizare. DE CĂTRE STUDENŢI !!! 1. deprinderi şi atitudini necesare în vederea asumării rolului de cadru didactic. În sensul cel mai larg.

p. în special. 99-101) 1. facilitarea şi valorificarea de situaţii de învăţare în context nonformal şi informal conceperea şi utilizarea de strategii diferenţiale utilizarea adecvată a modelelor de comunicare şi acţiune pentru accesibilizarea cunoştinţelor valorificarea potenţialului pedagogic al diferitelor tipuri şi strategii de evaluare integrarea eficientă în procesul didactic a metodelor şi instrumentelor de evaluare adecvate contextului elaborarea şi utilizarea unor probe de evaluare care să satisfacă anumite condiţii tehnice utilizarea în procesul didactic a noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare 11 .Astăzi. „Pe măsura acumulării experienţei şi a dezvoltării aptitudinilor pedagogice o persoană dobândeşte măiestrie pedagogică.W. 2007. Însă competenţa poate şi trebuie să fie dezvoltată. care a elaborat competenţele generale ale cadrelor didactice: (apud. de natură să permită obţinerea cu uşurinţă a unor realizări la nivel de expert” (Huston R.şi transdisciplinar prin realizarea de conexiuni între disciplina respectivă şi alte domenii de cunoaştere focalizarea pe conexiunile structurale şi procesuale ale disciplinei folosirea unei varietăţi de strategii educaţionale şi.27) Cea mai cuprinzătoare şi actuală imagine a competenţelor pe care trebuie să le deţină un cadru didactic o oferă profesorul Dan Potolea. pe a celor centrate pe elev crearea. conducerea şi evaluarea procesului didactic) proiectarea unui demers didactic adaptat grupului ţintă aplicarea adecvată la context a didacticii disciplinei utilizarea funcţională a documentelor şcolare în proiectarea demersului didactic şi în înregistarea rezultatelor elevului abordarea unui demers pluri-. inter. Competenţe didactice (proiectarea. Măiestria pedagogică se referă la o treaptă superioară de dezvoltare a unei competenţe pedagogice iniţiale şi desemnează „un înalt nivel al competenţei atins prin antrenament.Molan. de la Universitatea din Bucureşti. astfel încât să se ajungă la măiestrie pedagogică. noţiunea de competenţă pedagogică tinde să fie folosită cu înţelesul de standard profesional minim.

în vederea construirii unei instituţii care învăţă promovarea unui sistem de valori specifice unei societăţi democratice stimularea comportamentelor prosociale şi de participare civică Parteneriate sociale şi educaţionale urmărirea şi îmbunătăţirea rezultatelor elevilorprin colaborarea cu familia antrenarea comunităţii locale în sprijinirea unor activităţi şcolare şi extraşcolare iniţierea de proiecte educaţionale de colaborare între diferite instituţii din comunitate şi din afara ei Dezvoltarea profesională manifestarea unei conduite reflexive şi autoevaluative privind activitatea didactică deschiderea spre tendinţele inovatoare din domeniul de specialitate. Competenţe psihoeducaţionale valorificarea metodelor de cunoaştere a personalităţii pentru identificarea profilurilor individuale ale elevilor şi acordarea de sprijin adecvat pe parcursul dezvoltării lor în şcoală identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare şi asistarea elevului în dezvoltarea propriilor proiecte de depăşire a acestora consilierea şi asistarea elevului în opţiunile sale şcolare şi profesionale crearea de oportunităţi egale tuturor elevilor 3.2. Competenţe psihosociale. manageriale şi socio-educaţionale Managementul clasei organizarea şi conducerea socială a clasei utilizarea metodelor de cunoaştere şi dezvoltare a grupurilor şcolare asigurarea unui climat socio-afectiv securizant. bazat pe încredere şi cooperare selectarea conţinuturilor şi a metodelor de natură să stimuleze interesul şi motivaţia elevilor Dezvoltarea instituţională colaborarea cu colegii de specialitate şi de alte specialităţi pentru a asigura o bună pregătire elevilor participarea la procesul decizional în cadrul şcolii. prin actualizarea sistematică a cunoştinţelor din doemniul de profil şi din cel psihopedagogic 12 .

1. Programa oferă cel puţin un exemplu de activitate pentru fiecare obiectiv de referinţă în parte. 1. De fapt.6. Structura programei: 1. conducerea învăţării. 1.6. competenţele didactice sunt legate mai ales de rolurile cadrelor didactice.2. Programa şcolară este un produs curricular. care descrie oferta educaţională a unei anumite discipline pentru un parcurs şcolar. 1. Ele se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice disciplinei şi sunt urmărite pe parcursul mai multor ani de studiu.Nota de prezentare 1.Produsele curriculare Înainte de începerea practicii observative. legătura cu comunitatea. Obiectivele de referinţă Specifică rezultatele aşteptate ale învăţării şi urmăresc progresia în achiziţia de competenţe şi de cunoştinţe de la uhn an de studiu la altul.6.6.3. acesta ţine seama atât de funcţiile „clasice” ale profesorului (proiectare. Exemple de activităţi de învăţare Pentru realizarea obiectivelor propuse pot fi organizate diferite tipuri de activităţi de învpţare.4.1.6.Obiectivele cadru Sunt obiective cu un grad ridicat de generalitate şi complexitate. evaluate) din perspectiva următoarelor întrebări: Care este concepţia pedagogică care stă la baza acestor documente? Cum să interpretez aceste documnete ? Care este utilitatea lor pentru mine (la ce mă ajută)? Prezentăm în continuare. sursele derivării competenţelor didactice sunt funcţiile didactice îndeplinite şi rolurile profesorului. analizate. dezvoltarea profesională) Indiferent de punctul de vedere abordat. unul din documentele curriculare utilizate de cadrele didactice.5. 13 . să analizeze principalele documente şcolare care reprezintă instrumentele proiectări didactice. Aceste instrumente ar trebui studiate (cunoscute. evaluare) dar şi de noile solicitări ale profesiunii didactice antrenate de schimbările din societate (învăţarea centrată pe elev. studenţii trebuie să cunoască.- proiectarea şi realizarea unui plan de dezvoltare profesională implicarea în cercetarea-acţiune Aşa cum se poate sesiza cu uşurinţă tabloul competenţelor didactice de mai sus.

Conţinuturile Sunt mijloace prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi de referinţă propuse. Documentul orientativ pentru elaborarea acestor planificări este programa şcolară a disciplinei respective. 1. conţinuturi şi criterii de evaluare mai largi. Concretizarea acestui tip de proiectare se realizează îndeosebi prin dimensionarea planurilor de învăţământ şi a programelor.6. competenţele şi comportamentele stabilite prin curriculum Reprezintă. în măsură să indice gradul în care sunt atinse obiectivele curriculare Constituie specificări de performanţă vizând cunoştinţele.şi operează cu obiective. Proiectarea globală are ca referinţă o perioadă mai mare de instruire. proiectarea globală b). Proiectarea didactică Proiectarea didactică reprezintă procesul deliberativ.Exemplele de activităţi de învăţare sunt construite astfel încât să pornească de la experineţa concretă a elevului Aceste exemple trebuie să se integreze unor strategii didactice adecvate contextelor variate de învăţare 1. de fixare mentală a paşilor ce vor fi parcurşi în realizarea instruirii şi educaţiei. semstrul şcolar. pentru toţi elevii.Standardele curriculare de performanţă/ modalități de evaluare Sunt criterii de evaluare a calităţii procesului de învăţare Sunt enunţuri sintetice. Cadrul didactic realizează o proiectare eşalonată. proiectarea eşalonată a). ora şcolară.7. 1. El realizează o proiectare anuală şi semestrială a disciplnei pe care o predă. fie în conformitate cu domeniile constituvie ale diverselor obiecte de studiu 1.7. ce au în vedere activităţile din instituţiile şcolare. . 14 . b). apoi o proiectare a unităţilor de învăţare.Tipuri de proiectare didactică Putem distinge două tipuri de proiectări având drept criteriu perioada de timp: a).6.6.1. Unităţile de conţinut sunt organizate fie tematic. un sistem de referinţă comun şi echivalent. vizând sfârşitul unei trepte de şcolaritate.5.ciclu sau an de studii. raportându-se la trei planuri temporale: anul şcolar.Proiectarea eşalonată se materializează prin elaborarea programelor de instruire specifice unei discipline şi apoi unei lecţii. aplicabile la o anumită clasă de elevi.

Cum voi şti dacă s-a realizat ceea ce Stabilirea unui sistem de evaluare a trebuia? eficienţei activităţii pe care o vom realiza. Cu ce voi face? III.7.Ce voi face? Precizarea în mod clar a obiectivelor educaţionale Stabilirea resurselor educaţionale Stabilirea strategiei educaţionale potrivite pentru realizarea obiectivelor II.Modelul curricular al proiectării pedagogice presupune următoarele caracteristici: este centrat pe obiective şi propune acţiuni didactice specifice procesului complex de predare-învăţare-evaluare punctul de plecare îl constituie obiectivele stabilite pentru elev în spiritul unui învăţământ formativ. cu o disciplină „principală” şi cel puţin una „secundară”) şi pregătirea psihipedagogică. Etapele proiectării didactice Un algoritm al proiectării didactice sub forma răspunsurilor la patru întrebări a fost propus de I. Negreţ.pp. 15 .2. I. Jinga şi I. Cum voi face IV. determinate de rolul central al obiectivelor pedagogice asigură echilibru dintre pregătirea de specialitate a formatorilor(concepută interdisciplinar. (Cucoş.autoeducaţie a fiecărui elev/student între toate elementele activităţii didactice (obiective-conţinut-metodologie-evaluare) se stabilesc raporturi de interdependenţă. bazat pe valorificarea potenţialului de autoinstruire.313-314) 1.

prin învăţarea temei? Ce le va permite ea elevilor să facă sau să înţeleagă în viitor? Ce ocazii de reflecţie le oferă elevilor această temă? Cum îi va pregăti ea pe elevi pentru a afla mai mult şi a înţelege mai bine această temă? Ce face? voi Selectarea conţinuturilor Ce cunoştinţe cuprind conţinuturile selectate? Cunoştinţele îndeplinesc cerinţele de necesitate şi suficienţă? Sunt în concordanţă cu obiectivele stabilite? Ce cunoştinţe vor fi explorate de elevi şi care transmise de mine? Ce aspecte invită pe elevi la continuarea investigaţiilor sau un alt tip de acţiune. Bucureşti. după lecţie? Cum se leagă tema de ceea ce am predat sau voi preda mai departe? Cum voi Analiza face? resurselor umane relaţia profesor – elev caracteristici ale grupului experienţa de învăţare ritmul de învăţare atitudinea faţă de învăţare motivaţia pentru învăţare stilul de învăţare trebuinţe. 2005. MEC) De ce este valoroasă pentru elevi această temă? Cum se leagă ea de experienţa lor personală şi de interesele lor? Ce vor fi capabili să facă elevii în timp scurt. aspiraţii.Ghid – proiectarea didactică (*** Predarea interactivă centrată pe elev. interese De voi face? ce Identificarea obiectivelor 16 .

atitudini. care asociază într-un mod personalizat elemente ale programei (obiective cadru-obiective de referinţă şi conţinuturi) cu alocarea de timp considerată optimă de către cadrul didactic. Elaborarea planificării calendaristice parcurge următoarele etape: Analiza atentă a programei (Citirea personalizată!) Stabilirea succesiunii de parcurgere a conţinuturilor Corelarea fiecărui conţinut în parte cu obiectivele de referinţă vizate 17 . planificarea/proiectarea calendaristică/semestrială este un document administrativ. convingeri procedurale Cum voi proceda pentru atingerea obiectivelor? Ce traseu al gândirii să folosesc? Care va fi gradul de dirijare a învăţării? Ce metode ar fi foarte potrivite? Ce tip de învăţare ar trebui să stimulez? De ce mijloace. pe parcursul unui an şcolar. aspiraţii. materiale am nevoie? Cum să-i organizez pe elevi? De cât timp am nevoie pentru a-mi realiza obiectivele propuse? Ce avantaje prezintă tipul de strategie ales? Ce dovezi vor exista că elevii au învăţat ceva din lecţie? Ce pot realiza elevii pentru a demonstra că au atins obiectivele? Conform noului curriculum.particularităţi psihologice şi de vârstă mărimea grupului gradul de omogenitate aptitudini faşă de disciplină competenţa psiho-pedagogică şi metodică a profesorului competenţa în specialitate valori.

..... prin această rubrică evaluăm proiectul realizat la începutul semestrului.. Disciplina.. Panţuru) Şcoala....... Cadru didactic... de Conţinuturi Săptămăna Observaţii Unitatea de învăţare Obiective referinţă Nr..... Unităţi de învăţare Obiective de referinţă Nr.ore alocate Semestrul I Semestrul al II-lea Un alt model pentru planificarea calendaristică ar fi cel propus de M. An şcolar..... p.ore/săptămână......................58) Nr............. Clasa.... p..... Crt........... Manolescu (2006...7... ghiduri etc) obiectivele de referinţă vizate (Manolescu.. 18 .. Aria curriculară...3...în concordanţă cu oferta de resurse didactice de care poate dispune(manuale.. Redăm mai jos două modele orientative de planificare calendaristică şi semestrială. deoarece aici ar trebui consemnate toate aspectele pozitive sau negative ce au apărut pe parcurs şi care pot conduce la optimizarea activităţii! Aşadar....... Disciplina cu nr............. (S..Modele orientative de planificare calendaristică şi semestrială. 2005....- Verificarea concordanţei dintre traseul educaţional propus de către cadrul didactic şi Alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare conţinut...ore alocate Saptamâna Observaţii Atenţie! Rubrica „observaţii” este una din cele mai importante.58) 1...

putem constata că pentru o anumită unitate de învăţare a fost alocat un timp insuficient. 19 . delimitarea activităţiilor/ lecţiilor care asigură realizarea obiectivelor specifice corelate formularea obiectivelor operaţionale (concrete) corespunzător fiecărui obiectiv specific.7. cu conţinuturile unităţii de învăţare. se finalizează prin evaluare. care are următoarele caracteristici:     determină formarea la elevi a unui comportament specific. prin unitate de învăţare se înţelege „O structură didactică deschisă şi flexibilă.” 1. analiza conţinutului capitolului/ unităţii de învăţare. se desfăşoară în mod sistematic şi continuu pe o perioadă de timp. că anumite unităţi de învăţare sunt mai indicate spre începutul/ sfărşitul semestrului. metodologia de evaluare a realizării obiectivelor operaţionale. Proiectarea pedagogică a unei unităţi de învăţare detaliază proiectarea semestrială şi presupune următoarele activităţi:       precizarea obiectivelor specifice unităţii de învăţare respective. că a fost dificil de atins anumite obiective etc. în concepţia actuală.De exemplu. pornind de la obiectivele de referinţă formulate în proiectarea semestrială. 1. generat prin integrarea unor este unitară din punct de vedere tematic.4. De menţionat că. Proiect de unitate de învăţare Structura unui proiect de unitate de învăţare trebuie să cuprindă următoarele elemente [16]: obiective de referinţă sau competenţe specifice.7. precizarea resurselor necesare realizării obiectivelor operaţionale.5.

.................... Unitatea de învăţare..........Proiectarea unităţii de învăţare…….... Şcoala............ operaţionale de procedurale materiale (detalier referinţă i) 20 .... An scolar....... Disciplina.................................. Nr........ ore alocate. Clasa......... Conţinu turi Obiective Obiective de Activităţi Resurse învăţare Resurse Resurse de timp Evalu Obser are vaţii Cadru didactic.........

Instrumente destinate observării comportamentului didactic Autorii acestor instrumente (R. un alt obiectiv îl poate constitui corectarea erorilor elevilor.M. Elemente aplicative ale practicii pedagogice II. 21 . sau frecvenţa interacţiunilor profesor-elev etc. Plugaru.în autoevaluare Grilele de observaţii sunt elaborate în funcţie de obiectivul propus. putem avea ca obiectiv observarea modului în care cadrul didactic confirmă răspunsurile bune ale elevilor (confirmări ce pot fi verbale sau nonverbale sau atât verbale cât şi nonverbale).să conştientizeze importanţa unor comportamente esenţiale în relaţia cu elevul . L. Niculescu. De exemplu.Partea a II-a II.1.Pălăşan.2000) arată că ele sunt utile în cazul pregătirii cadrelor didactice pentru a-l ajuta: . T.

.......nonverbală) este: - 22 ......... Durata........recurgerea la prenumele elevilor) da nu bine adaptat ritmului exerciţiilor insuficinet adaptat ritmului exerciţiilor 3...................................................................................................................................................................1....................... Clasa........................................ Analiza observaţiilor: 1...................................... Ţinând seama de natura lecţiei confirmările sunt: suficiente insuficiente Individuală Colectivă Solicitarea confirmării elevilor 2....II........................................................................................1.......... Ţinând seama de natura exerciţiilor modul de confirmare (verbală................................... Confirmări suficient motivate (încurajări personale..................................... Disciplina...................................................... ..............................................................Grila de observaţie privind confirmarea răspunsurilor bune date de elevi de către profesor Obiectiv: măsurarea numărului de confirmări şi identificarea modurilor de confirmare puse în practică de către cadrul didactic...................Subiectul...................................................................................................................................... Şcoala. ...........Student-practicant............................... Data............. Confirmarea răspunsurilor bune date de elevi de către profesor Verbală Nonverbală Total Confirmarea greşelii Individuală Colectivă Total Alte observaţii: .............................. ..............

.... Analiza observaţiilor 1. ................ 2...............Subiectul...................... ........... Sensibilitate faţă de reacţiişle noverbale ale elevilor ....... ..................1. ...... .... ................ .................. .. .. . .. Şcoala................................... ........... 4.. . ...... .. Grilă privind modul de stimulare al elevilor Obiectiv: identificarea tipurilor de intervenţii ale cadrului didactic. Data..............Student-practicant. ............................... .................... ... ..... . .......... ..2....... .. ........ .. .. ..... 23 .... ...... ... .................... . ........ ...... ...... . .. Durata. ...II.........Bogăţia repertoriului de intervenţii: ....... ........................ Cum ajută cadrul didactic elevii Interesul manifestat faţă de elevi Întrebări elevilor Aducerea de informaţii – reluarea unei explicaţii Numărul de directive date Schimbări ale activităţii Concretizări....................... ilustrări destinate ghidării Nr........... ........ ........ care vizează stimularea elevilor şi măsurarea varietăţii şi eficacităţii repertoriului său de intervenţii de tip „ajutor direct”.. ................................. . Clasa........ Claritatea directivelor ......... ...... .............................. . ................... ..................... De intervenţii Exemple Alte observaţii: ........... Influenţa asupra activităţii elevilor ........................ ..................... Disciplina............ ..... ............................. ............................................. 3...................................... ... ........................... ..... ..... .. ..

După terminarea activităţii de observare. 26. resurse... 20. 33. 7. Elevii sunt pregătiţi pentru sarcinile propuse.. Obiectivul observaţiei: Examinarea comportamentelor manageriale autoritariste Instrucţiuni pentru observator: Înainte de a efectua o observaţie. Elevii funcţionează la un nivel constant în toate sarcinile. 11. Elevii trec de la o sarcină la alta în mod ordonat. 8. Elevii se ajută între ei cu diverse materiale. 22. Elevii aplică precis procedurile stabilite. 12. 29. 19. 23. Elevii înţeleg şi acceptă consecinţele propriilor lor fapte. 10. 24. Elevii prezintă rezultatele muncii şi studierea comportamentelor. observaţi comportamentul managerial al unui coleg. 4. 14. just. Comportamentul managerial În timpul activităţilor de pre-predare (practică pedagogică pasivă). Elevii arată respect pentru persoane şi proprietate. Elevii răsplătesc atenţia profesorului sau a altor persoane. 24 . norme productive de grup. Elevilor le place să primească persoane noi în grup. Elevii simt că negociază corect. Elevii înţeleg regulile şcolii / ale clasei şi aderă la ele.1.3. 3. demonstrează. Elevii acceptă şi acceptă autoritatea. 31. 6. Elevii demonstrează iniţiativă şi creativitate. Elevii stabilesc relaţii interpersonale pozitive. 1.II. Elevii sunt sensibili faţă de rugăminţile şi nevoile materiale ale altora. 16. 28. 2. Elevii demonstrează sentimente pozitive faţă de ceea ce se întâmplă în clasă. Elevii stabilesc. Elevii îşi prezintă sentimentele şi meritele personale. citiţi enunţurile în italic (ele corespund comportamentului autoritarist) şi bifaţi variantele observate din listă. 21. Elevii se acceptă şi se încurajează unii pe alţii. 15. 5. 13. prin comportamentele lor coeziunea grupului. 32. 18. Elevii simt că profesorul îi înţelege. Elevii înţeleg aşteptările profesorului şi faptele corespunzătoare acestora. Elevii participă activ la sarcinile de învăţare. 17. Elevii demonstrează autodisciplină şi autocontrol. 30. Elevii. folosind următoarea listă de control: Numele observatorului: …………………………. Elevii se reîntorc repede la lucru după o întrerupere. Elevii se simt răspunzători pentru propriile comportamente. Elevii comunică deschis şi onest. elevii se simt liberi pentru a se exprima pe ei înşişi fată de profesor sau fată de alte persoane. clasificaţi comportamentele în autoritariste şi neautoritariste şi număraţi enunţurile pentru fiecare categorie. Elevii demonstrează cooperare şi îşi împărtăşesc opiniile. 9. Elevii manifestă abilităţi de adaptare la schimbarea situaţiei. Subiectul lecţiei …………………………………………………………………. 27. 25. Data şi durata observaţiei ………………… Profesorul – student observat ……………………………………………………. Elevii urmează direcţiile impuse. Elevii se simt confortabil şi protejaţi.

......... Reproducere Frecvenţă Exemple Procente 2...... stabiliţi frecvenţa pentru fiecare tip de întrebări şi procentajul acestora............ Evaluare Total Ierarhie COMENTARII PERSONALE ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………...............1...................... .................................... folosind următoarea fişă: Numele observatorului: …………………………. Tipuri de întrebări Observaţi tehnicile de verificare orală sau scrisă.................................. Data şi durata observaţiei ……… Profesorul / studentul observat: …………………....... în caseta adecvată.......... 25 ............................. Obiectul observaţiei: Examinarea nivelului întrebărilor folosite în verificare Instrucţiuni pentru observator: Marcaţi printr-o bară.... Interpretare 4..................II............. Subiectul lecţiei ……………………………........ întrebările adresate de profesorul – studentul observat...............4..... ........................ La final.................... Realizaţi o ierarhie a tipurilor de întrebări şi comentaţi datele obţinute............ utilizate de studenţii care predau colegilor.......... Tipuri de întrebări 1................ Analiză 6......... Reformulare 3............. Sinteză 7.................. Aplicaţii 5....

Caracter practic aplicativ 6................................................... Desfăşurarea 2.. Subiectul lecţiei............. Disciplina de studiu............ Corelaţii intraşi interdisciplinare 5............. valenţe educative lecţiei 3.bine Indicatori Scala de evaluare desfăşurării lecţiei documentarea ştiinţifică metodică ..... Elaborarea proiectului şi pregătirea condiţiilor necesare şi Insuf icient satisfăcător bine F..........II.5..................... igienic asigurareamijloacelor de învăţământ -organizarea colectivului II............. Grupa Activităţilor urmărite I...................................1.................................. Proiectarea şi organizarea lecţiei 1............................ Cursant/ Cadru didactic.... Fişă de evaluare a lecţiei predate Şcoala.......definirea obiectivelor -corelaţia dintre obiective şi celelalte componente ale actului didactic organizarea clasei................ Alegerea şi folosirea metodelor 26 ....................... Conţinutul ştiinţific 4.................. aspectul estetic....... Clasa la care predă.........

..................................... Autoevaluarea 20.................................... Strategii de diferenţiere şi individualizare 12............ Conduita în relaţiile cu elevii 19. Crearea motivaţiei............................................................îndrumarea.............. Comportamentul conducerea... activizarea elevilor 10....de predare-învăţare 7..... Organizarea.... formarea deprinderilor de activitate independentă 11..... Creativitatea în conceperea şi conducerea lecţiei 17....................... Strategi de accentuare a mijloacelor de caracterului formativ 13.... ..Integrarea învăţământ 9............ Densitatea lecţiei 14. Evaluarea permanent-formativă III................ .... Perseverenţa în realizarea obiectivelor 18..... Autoanaliza şi autoaprecierea obiectivă RECOMANDĂRI..... propunătorului 15......................................... Nota acordată Semnătura evaluatorului 27 ......... controlarea activităţii de învăţare 16............................... Capacitatea stăpânirii de sine şi preznţa de spirit IV.......................... Îmbinarea diferitelor forme de activitate 8.............................

Şcoala: ………………………… Disciplina …………………………. ………………………………………………………………………………………………… ….... Înţelegere Aplicare comparaţii Opinii personale / evaluare Alte observaţii: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Calificativ: ………………………………………. Fisă de evaluare a lecţiei Folosiţi fişa de mai jos pentru a observa activitatea de predare realizată cu tehnica unulla grup-mic...1.…………………………………………………………………………………………… PROFESOR Organizare % % Natura solicitărilor educatorului Stimularea Impunere Personalizare activităţii % % % Conexiunea inversă Memorare Total Activităţi cognitive solicitate de profesor Analiză. Tema: ……………………………………………………………………………………………… Obiective: ………………………………………………………………………………………. sinteză.II. Clasa: …………………. 28 ..6..

... Apreciaţi modul de distribuire al timpului în corelaţiei cu obiectivele urmărite şi apreciaţi adecvarea lor............... folosind o scală cu trei trepte..II....................... şi măsuraţi timpul utilizat la fiecare.... Data şi durata observaţiei ………… Profesorul – student observat: …………………… ……………………………..7......... 3.... 1.... Timpul propus Timpul consumat Aprecierea modului de adecvare la obiectivele urmărite Observaţii 2. 4..... 5. Utilizarea timpului didactic Numele observatorului: …………………………..... 7................... Obiectivul observaţiei: Examinarea comportamentelor de management al timpului Instrucţiuni pentru observator: Înregistraţi evenimentele lecţiei folosind modelul R........ Aprecierea globală şi argumentarea ei ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 29 . Obiectivele lecţiei: .................. 8...... Evenimentele lecţiei 1...... 6.. Subiectul lecţiei ……………………………………………………………….. Gagne.....

... le clarifică Laudă sau încurajează Acceptă / foloseşte ideile elevilor Pune întrebări B.. ordine Critică sau se justifică C....... Tipuri de interacţiuni A. 1.... Intervenţii ale elevilor Răspund la solicitările profesorului Intervin din proprie iniţiativă D. ....... Clasa:..... Interacţiuni profesor-elev în timpul lecţiei Utilizaţi fişa de mai jos pentru a observa activitatea de predare în grup mic a unui coleg Numele observatorului: …………………………................. şi după compararea lor de decide care este tipul de influenţă predominant.. Influenţă indirectă Acceptă sentimentele pozitive sau negative ale elevilor.... Elemente observate: Interacţiuni profesor elev Obiectivul observaţiei: înregistrarea interacţiunilor directe sau indirecte ale profesorului cu elevii şi modul în care elevii intervin în timpul lecţiei Instrucţiuni pentru cel care observă: pentru fiecare categorie de interacţiuni se înregistrează frecvenţa apariţiei......… Durata observaţiei ……………………… Profesor / student observat ………………….II........8.. Subiectul lecţiei: ………………………………….. Frecvenţe % 30 ... Data şi ora observaţiei ………………. acesteia se însumează la finalul perioadei şi apoi se calculează procentele........ Linişte sau derută Total Cel mai frecvent tip de interacţiune folosit Comentarii: …………………………………………………………………………………………… …. Influenţă directă Ţine prelegeri Dă indicaţii....

Dificultăţi în utilizarea mijloacelor tehnice Evaluaţi procesul de predare-învăţare.…………… 31 F.....evaluare) Comentarii personale: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Recomandări pentru colegul dumneavoastră: …………………………………………………...... Elemente observate: Dificultăţile întâmpinate în utilizarea mijloacelor tehnice de instruire Subiectul lecţiei: …………………………… ………………………………Clasa: ……… Obiectivul observaţiei: Înregistrarea dificultăţile întâmpinate în utilizarea mijloacelor tehnice de instruire şi modul în care aceasta influenţează lecţia şi relaţia profesor – elev Instrucţiuni pentru observator: Pentru fiecare criteriu înregistraţi aprecierea dumneavoastră şi apoi transformaţi-o în notă.... Profesor / student observat: ………………………... Data şi ora observaţiei: ………………… Durata observaţiei: …………………………... slab Scală de apreciere Slab Mediu Bine F. 1....... subliniind dificultăţile întâmpinate în utilizarea mijloacelor tehnice de instruire selectate. În rubrica comentarii personale........ În acest scop utilizaţi criteriile de mai jos...II..... metode de predare .. bine . Numele observatorului: ………………………………. manual..... Criterii Unitatea de conţinut – metodologia didactică – metodologia de utilizare a mijloacelor de învăţământ Gradul de familiarizare a studentului profesor cu mijloacele folosite Distribuirea atenţiei profesorului Dozarea comentariilor şi adecvarea lor Antrenarea elevilor în învăţare Gradul de valorificare a timpului didactic Adecvarea mijloacelor de învăţământ folosite cu alte componente ale curriculum-ului (programă....9.... realizând aprecieri pe o scală cu cinci trepte. argumentaţi alegerea treptei de apreciere.....

.............. Vechimea în unitatea de învăţământ ...................................................... Numele şi prenumele cadrului didactic la care se asistă .................. Subiectul activităţii didactice/lecţiei ...................................... Anunţarea obiectivelor şi a temei abordate 5..................................... Fixarea şi aplicarea cunoştinţelor/obţinerea performanţei 8.10................ Gradul didactic ...... data ............................................... Evaluarea resurselor umane (clasa) ......... Transfer/tema de casă 32 . Prezentarea materialului stimul 6.................................. Tipul activităţii didactice/lecţiei ...............Unitatea de învăţământ …………………………………………………………………… Clasa ................................. şi materiale ...... Fşă de observaţie a activităţii didactice 1................... Verificarea şi actualizarea achiziţiilor anterioare Activitatea profesorului Activitatea elevilor Observaţii 4............Disciplina . Unitatea de învăţare din care face parte ..........II......................................... Organizarea activităţii/clasei de elevi 2................................................................ 3.......................................... Vechimea în învăţământ ........................ Observaţii privind desfăşurarea activităţii didactice Desfăşurarea activităţii Evenimentele lecţiei 1....... 2............. Evaluarea performanţelor 9................... ora .1............................................................... Specialitatea ........ Asigurarea dirijării învăţării 7........................ Captarea atenţiei 3..............................................................

1. Climatul psihosocial al clasei Prezentarea generală a profesorului Atitudinea faşă de elevi Menţinerea tonusului afectiv-emoţional 8. Aprecieri asupra strategiei generale a lecţiei/activităţii Tipul de strategie Calitatea obiectivelor educaţionale ale lecţiei/activităţii Compatibilitatea conţinutului activităţii. timpului. Conduita evaluativă a profesorului Notează şi apreciază elevii Concordanţa modului de evaluare cu specificul predăriiînvăţării Prezentarea argumentaţiei în evaluare 6. Conduita de organizare. metodelor de predare-învăţare şi a celor de evaluare cu obiectivele stabilite 2. SCALA 2 3 4 5 33 . Managementul clasei Ritmul de prezentare Încadrarea în timp Monitorizarea elevilor Rezolvarea situaţiilor neprevăzute 7.11. dirijare şi control a activităţii Succesiunea logică a secvenţelor didactice Abilitatea în conducerea activităţii de învăţare prin alegerea strategiilor. Conduita explicativă şi de comunicare Accesibilitatea limbajului de specialitate Fundamentarea explicaţiei Expresivitatea şi relieful comunicării Limbajul nonverbal 4. Conduita de solicitare şi orientare Repartizarea solicitărilor (frecvenţă. Aprecieri sintetice asupra activităţii Încadrarea în scenariul activităţii didactice Expresivitatea şi relieful activităţii Calitatea stilului didactic Randamentul şi eficienţa activităţii/gradul de realizare a obiectivelor Impresia generală Student.Analiză – sinteză a activităţii asistate PARAMETRI ANALIZAŢI ŞI EVALUAŢI 1 1. organizare) Cantitatea şi diversitatea informaţiei Compatibilitatea metodelor cu obiectivele vizate 5.II. formelor de organizare 3.

Realizarea momentului organizatoric 2. Reactualizarea cunoştinţelor necesare noului conţinut 6. Realizarea feedback-ului 9. Fişă de observare a comportamentului didactic ** Comportamente didactice I. consolidarea noilor cunoştinţe 8.1. Realizarea captării atenţiei 4. Sarcini de lucru pentru acasă II. Calitatea limbajului de specialitate 2. Conduita didactică 1. Conduita verbală şi nonverbală 1. Verificarea temei 3.12. Aprecierea şi evaluarea rezultatelor elevilor 10.II. Calitatea Calificativul acordat Argument Reflecţii 34 . Anunţarea temei şi a obiectivelor operaţionale 5. Predarea-învăţarea noului conţinut 7. Fixarea.

Frecvenţa întrebărilor directe/ închise III. Această fişă este indicat a fi utilizată după ce cursantul a dobândit o experienţă de observare. Limbajul paraverbal(tonul. ritmul. De asemenea această fişă poate fi folosită şi în cadrul interasistenţelor. Reflecţiile se vor completa fie la sfârşitul activităţii. fie în orele de analiză a lecţiilor.postura) 4. înregistrare. Mijloacele didactice utilizate V. expresivitatea limbajului nonverbal (mimica. Atmosfera generală de desfăşurare (stilul didactic ) Alte aspecte: ** Calificativele ce se pot acorda sunt suficient. gestica. analiză şi interpretare a activităţilor şi comportamentelor didactice. nuanţate şi cu efecte formative evidente. tacerea) 5. Metodele de predare-învăţare utilizate IV. bine şi foarte bine. accentul.explicaţiilor şi exemplelor folosite 3. pentru ca justificarea calificativelor acordate şi a reflecţiilor să fie bogate în conţinut. Orice calificativ acordat se justifică în rubrica alaturată şi eventual este însoţit de unele reflecţii (consemnări critice!) . Fişa poate fi folosită şi ca un indicator al stăpânirii limbajului pedagogic al cursantului şi al gradului de consolidare a deprinderilor de observare. (Portofoliul studentului!!) 35 .

.......II.. ...................................................................... ..................... ............. ....... ........................ .. ......... ........ ............. .......... .......................13.. .. ............. ..................... .................... . .. ......... . am realizat............................... ....... ....... . ........... ........ ........... .................... 36 .......... ....................... .... 3... .......... 5..... ....... ..... .............. ....... ............ ...................... . ... ............... ...................... ............ La lecţia viitoare aş îmbunătăţi ........................ . ................ Cel mai bine în lecţia de azi.................... 4................. ............................................... ......................... ................ .. 1.. .... ........... ............................................................................ . . .............................. .............. ..........Chestionar pentru autoevaluarea progresului O altă modalitate de autoevaluare care invită la reflecţie o reprezintă completarea următorului chestionar: Imediat după încheierea lecţiei m-am simţit.... ................................................................ ........... ............................................ ..................................... ................ ........................................................................ ..... ......................... ..................... ....... .................... ........ Elevii mei au fost mulţumiţi de ……………………………………………………………................ ...... ................ ....... .. ............. .......................................... ... .... ...... .................... ........... . ........ ** Completarea sistematică a acestui chestionar va duce la autoevaluarea progresului........ Atmosfera din clasa .. .. .......... ...................... ........ ..... .......................................... ...................................................................................................... .................. .. .......................... ............. ........................ .......................... ............................ .................... ........ 2.... ............................................. ......... 1.. .. ........................................................... ........................... ................... ......... ........

. Fişa de caracterizare psiho-pedagogică a elevului I. ……………………………………………………………………………… ……………… Menţiuni medicale cu importanţă pentru procesul de învăţământ………………………….... Date asupra structurii psihologice Caracteristicile proceselor intelectuale 1. 2.lentă)……………… durata păstrării cunoştinţelor (de lungă durată.II...mama) Şcoli frecventate şi localitatea în care au domiciliul stabil …………………………………………………………………………… ………..…………………………………………………………………… ………………………. IV... …………………………………………………………………………… ……………….. Starea generală a sănătăţii……………………………………………………….. Date asupra stării de sănătate Antecedente ereditare şi condiţii de mediu………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………. competiţii Activitatea în cercurile de elevi Preocupări în afara şcolii Factori explicativi ai reuşitei sau nereuşitei şcolare Recomandări pentru ameliorarea nivelului de pregătire şo educaţie………………. creatoare. medie. III... Memoria viteza de memorare a cunoştinţelor (rapidă. 2.. ……………………………………………………………………………… ……………... 37 II. V.. medie. Instrumente pentru cunoaşterea grupului de elevi: II.. - ..1. cu dificultăţi)…………………………………. Date personale………………………………………… Date de stare civilă(tata. de scurtă durată)………………………… reproducerea cunoştinţelor (fidelă.olimpiade. Date despre mediul familial Familia………………… Caracteristicile vieţii de familie Gradul de integrare al elevului în familie Atenţia acordată formării copilului Influenţe extrafamiliale Acţiuni ale şcolii în colaborare cu familia Date asupra şcolarităţii Situaţia şcolară Gradul de integrare a copilului în şcoală Succese deosebite la concursuri.

incoerent. operaţiile instrumentale (algoritmica şi euristica)……………………………………………………… predominanta gândirii (convergenţa sau divergenţa)…………………………………………………. săracă)……. Gândirea capacitatea de a utiliza operaţiile gândirii (analiza.sinteza. 5. trăsături temperamentale mobilitate (rapidă.instabil) intensitatea reacţiilor (reţinut.. 3.expresiv. lentă) stabilitatea conduitei (stabil. Spirit de prietenie………………………………………………………………. Limbajul volumul vocabularului (bogat.monologat.. - - - - - - 38 .contextual.dialogat) limbajul general (coerent.mediu) forma de limbaj (concret.. stabilitatea atenţiei în jocul individual şi în grup…………………………………………………….2. comparaţia. Politeţe…………………………………………………………………………… Simţ de ordine……………………………………………………………… Hărnicie……………………………………………………………………… Respect pentru muncă………………………………………………………………………….bună. Talent…………………………………….oboseşte uşor) 2. Atenţia stabilitatea atenţiei în timpul învăţării (la şcoală. 4. Aptitudini Interese……………………………………… Înclinaţii…………………………………… Preocupări…………………………………… Aptitudini………………………………. Trăsături de caracter Sociabilitatea………………………………………………………………. abstractizarea.. Capacitatea de comunicare………………………………………………….sărac. bună. Sinceritate……………………………………………………………… Respect faţă de adult……………………………………………………………. Concentrarea atenţiei în raport cu anumiţi factori perturbatori (f. exploziv) rezistenţă la efort (rezistent.concretizarea)…………………………………………… ……………….formele imaginaţiei (reproductivă sau creatoare) 3. acasă)……………………………………………. Construcţia ideilor în cadrul comunicării cu adulţii şi între copii (exprimare bogată în idei. slabă)………………… Caracteristici de personalitate 1. Imaginaţia .inexpresiv etc)……………………………………….generalizarea..medie.

VI.

Recomandări…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………. ……………………………………………………………………………………… ……………….

39

II.3. Instrumente destinate identificării elementelor decultură organizaţională în şcoală II.3.1. Câteva repere teoretice privind cultura organizaţională Elemente definitorii ale culturii organizaţionale (apud Păun, E., 1998) simbolurile, ceremoniile şi miturile care exprimă valorile şi credinţele de bază ale unei organizaţii şi ale membrilor săi (W.Ouchi); tradiţiile şi convingerile unei organizaţii, prin care aceasta se distinge de alte organizaţii şi care asigură stabilitatea ei (H. Mintzberg); model al convingerilor şi expectaţiilor împărtăşite de membrii unei organizaţii, normele care descriu comportamentul acestora (H.Schwartz, S. Davies); nivelurile cele mai profunde ale ideilor de bază şi ale convingerilor adoptate de membrii organizaţiilor (E. Schein); set de valori aparţinând organizaţiei, care-i ajută pe membrii acesteia să înţeleagă scopul şi modalităţile de acţiune (R. Griffin); ansamblu de filozofii, ideologii, valori , credinţe, prezumţii, aşteptări, atitudini şi norme împărtăşite de membrii organizaţiei (D. Hellriegel).

Concluzii: conceptul de cultură organizaţională înglobează elemente precum: convingeri, credinţe, valori, norme sau reguli, atitudini şi comportamente împărtăşite de membrii organizaţiei; cultura organizaţională este un sistem de referinţă pentru identitatea unei organizaţii; membrii organizaţiei aderă într-o măsură mai mică sau mai mare la setul de norme, valori, credinţe, etc., fapt ce exprimă etosul organizaţiei respective. II. 3.2.Modele ale culturii organizaţionale 3.2.1. Modelul lui Geert Hofstede În concepţia lui Hofstede culturile organizaţionale se diferenţiază în funcţie de patru dimensiuni: Distanţa faţă de putere – reprezintă gradul de inegalitate socială manifestat prin dependenţa subalternilor faţă de şefi (distanţă mare faţă de putere) sau interdependenţa între şefi şi subalterni (distanţa mică faţă de putere);

40

Individualismul / colectivismul – indică prelevanţa culturală a intereselor indivizilor faţă de cele de grup / colective (culturile individualiste) sau a celor colective (culturile colectiviste); Masculinitatea / feminitatea – indică valoarea socială mai mare acordată aroganţei (culturile masculine) sau, dimpotrivă, sensibilităţii şi modestiei (culturile feminine); Gradul de evitare a incertitudinii – se referă la maniera în care alteritatea şi diferenţele sunt cultural acceptate sau nu. În culturile cu grad mare de evitare a incertitudinii, ideea dominantă devine „ce este diferit este periculos”, iar în cele cu grad mic de evitare a incertitudinii sloganul este „ceea ce este diferit poate fi complementar”.

3.2.2.Modelul lui Charles Handy Modelul prezintă patru tipuri de cultură organizaţională, astfel: „cultura de club” sau „a puterii”, construită în jurul şi ca o prelungire a unei personalităţi centrale, promovându-i valorile şi convingerile; este cazul unor şcoli de dimensiuni mici ce se identifică cu personalitatea celui ce o conduce (şcoala lui X); „cultura de roluri”, definitorie pentru organizaţiile birocratice (şcolile româneşti sunt, în majoritate, organizaţii birocratice); „cultura de sarcini”, caracteristică organizaţiilor cu structură matriceală, în care autoritatea este delegată unor echipe de lucru; acest tip de cultură este întâlnit în mediile înalt profesionalizate şi dinamice; „cultura de persoane”, în care indivizii sunt cei mai importanţi, managerii având doar rolul de a facilita şi coordona activitatea. 3.2.3. Modelul lui Rob Goffee şi Gareth Jones Acest model clasifică culturile organizaţionale prin raportare la două dimensiuni: solidaritatea - definită drept „gândire comună şi scopuri comune”; sociabilitatea - definită ca „mod de relaţionare interumană” În funcţie de aceste două dimensiuni autorii identifică patru tipuri dominante de cultură: cultura „fragmentată” – cu un nivel mic atât al solidarităţii cât şi al sociabilităţii; cultura „de reţea” – cu un nivel mic al solidarităţii dar mare al sociabilităţii; cultura „de mercenari” – cu un nivel mare al solidarităţii dar mic al sociabilităţii; cultura „comunală” – cu nivel mare pe ambele dimensiuni

41

observaţia şi ancheta pe bază de interviu. ci într-o organizaţie se întâlneşte.Este important de precizat faptul că nu există o cultură organizaţională pură. un amestec de culturi. 42 . de regulă. cu dominanţa uneia sau alteia. Oferim mai jos câteva sugestii de instrumente care se pot folosi pentru determinarea aspectelor specifice de cultură organizaţională şcolară. Unele dintre metodele indicate pentru diagnosticarea culturii organizaţionale şcolare şi a climatului şcolar sunt: ancheta pe bază de chestionar.

3. Majoritatea şcolilor ar putea merge mult mai bine dacă conflictele ar putea fi eliminate odată pentru totdeauna. este cel mai bine să-i dai instrucţiuni cât se poate de complete şi precise. 11.II. 2002): Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos şi exprimţi-vă acordul faţă de acestea.1. 9. în timp ce fetele au voie să plângă dar nu li se permite să se bată. A vorbi deschis şi a spune adevărul „verde în faţă” este o caracteristică de dorit a unei 43 5 4 3 2 1 3. Câteva instrumente destinate cunoaşterii organizaţiei/ culturii şcolare 3. în orice împrejurare. Profesorii sunt nişte înţelepţi care transferă elevilor învăţătura personală. Stilul decizional pe care îl practică şefii mei direcţi mi se pare a fi adecvat organizaţiei şcolare şi. . De regulă şefii direcţi iau singuri decizia pe baza informaţiilor disponibile şi o comunică subalternilor. 7. 1. Mi se pare că la serviciu sunt supus unui stres deosebit de mare. în general.3. 4. Crt. Chestionar de analiză a culturii organizaţionale (preluare Iosifescu. Ş. 8. a avansa în carieră sau într-un serviciu mai bun este mai important decât a avea o viaţă liniştită. 6. Afirmaţie Simt disconfort sau jenă atunci când trebuie să-mi contrazic şefii. 5. Trebuie ca. 10. Pentru mine. 12. 2. Pentru mine câştigul material este mai important decât relaţiile bune cu şefii mei direcţi. astfel: 1 – dezacord puternic 2 – dezacord relativ 3 – nu sunt sigur 4 – acord relativ 5 – acord puternic Nr. Dacă vrei ca o persoană competentă să-şi facă munca aşa cum se cuvine. 13.3. Scopul principal el educaţiei este „a învăţa cum să te comporţi”. întregului sistem de învăţământ. Băieţii nu au voie să plângă şi li se poate permite să se bată.. să fie menţinută armonia şi să fie evitate conflictele directe.

în clasă. Regulamentele şi instrucţiunile nu trebuie încălcate de subordonaţi nici chiar dacă ei consideră că acest lucru este în interesul şcolii. 17. Pentru mine este mai important ca oamenii sămi recunoască valoarea ca persoană şi competenţa profesională decât să lucrez într-o echipă în cadrul căreia primează obţinerea unor relaţii optime de cooperare. Eşecul şcolar este un dezastru pentru elevi. lumină. în primul rând de corectitudinea răspunsurilor. 29. 18. ar putea să ţi le pună. 23. Elevii mei preferă moduri de învăţare cu programe fixe şi sunt preocupaţi. orice familiarism trebuind respins. Se presupune că profesorii au răspunsuri pentru orice întrebare. Elevii trebuie să-i trateze întotdeauna pe profesori cu respect. Pentru mine este mai importantă posibilitatea de a-mi alege activitatea pe care o desfăşor la locul de muncă decât condiţiile fizice de muncă (spaţiu. Prefer să nu schimb des şcoala în care predau. Ce este diferit este periculos. trebuie să ai întotdeauna la îndemână răspunsuri precise la majoritatea întrebărilor pe care elevii. persoane cinstite. 27. 24. iau singur deciziile majore şi le comunic elevilor. Pentru mine a avea o ocupaţie care să mă stimuleze este mai important decât siguranţa locului de muncă. căldură etc. În clasă trebuie ca toate iniţiativele educaţionale majore să vină de la profesori. 25. 30. 22.14. Obţinerea unor performanţe deosebite şi echitatea sunt mai importante decât solidaritatea şi egalitatea. 16. respectiv subalternii. 31. 15. 21. respectiv director. 44 . 19. De regulă. 26. La un profesor competenţa deosebită trebuie apreciată mai mult decât atitudinea lui prietenoasă cu elevii şi colegii. 28.) Subordonaţii dumneavoastră aşteaptă să li se spună ce să facă. Este foarte important pentru mine ca munca pe care o desfăşor să-mi permită să dispun de suficient timp liber pentru a sta cu familia şi a mă recrea. Scopul principal al educaţiei este „a învăţa cum să înveţi”. Ca profesor. 20.

Elevii mei preferă.individualism: 40 30 20 10 0 colectivism Continuumul evitarea incertitudinii: individualism 50 40 30 20 10 0 mică 45 mare .feminitate 30 20 10 0 maculinitate feminitate Continuumul colectivism . Colectivism / individualism 4 9 13 17 21 25 2 7 11 15 19 23 26 29 Masculinitate / feminitate Evitarea incertitudinii 3 8 12 16 20 24 27 30 31 32 TOTAL Distanţa faţă de putere 1 5 6 10 14 18 22 28 TOTAL TOTAL TOTAL Continuumul distanţei faţă de putere: 40 35 20 10 0 Mare mică Continuumul masculinitate . temele libere şi sunt preocupaţi de calitatea discuţiilor.32. mai presus de orice.

respectiv cel al cadrelor didactice) 46 . ai încredere să discuţi cu cadrul didactic? 3. Ce înseamnă să ai o zi bună / proastă la şcoală? Întrebări adresate cadrelor didactice: 1. cât şi de prietenie? 5. Cum ţi se pare atmosfera din şcoala / clasa ta? 4. Cum apreciezi calitatea comunicării cu dascălul tău? 2. Ce îţi place cel mai mult la şcoala / clasa ta? 6.? 4. Cărui lucru atribuiţi succesul dumneavoastră în activitatea instructiv-educativă? 3. Cum apreciaţi atmosfera din şcoala în care învaţă copilul dvs. Vă este clară misiunea organizaţiei şcolare în care vă desfăşuraţi activitatea? 3. Cum apreciaţi calitatea comunicării şi a circulaţiei informaţiei în şcoala dvs. la invitaţia cadrului didactic)? 5. Aspectul holurilor (comparaţie între spaţiul destinat circulaţiei elevilor. Care sunt lucrurile care vă motivează în activitatea pe care o desfăşuraţi? 2. Cât de mult vă implicaţi în pregătirea pentru şcoală a copilului dvs. Atunci când ai o problemă personală. Ce ai vrea să se schimbe la nivelul şcolii / clasei tale? 5.3. Interviul structurat . dotare tehnico-materială. Aspectul general al şcolii şi al claselor 1.2. Consideraţi că această şcoală vă pregăteşte la un nivel satisfăcător copilul? 3.2.? Întrebări adresate elevilor: 1.Ghid de interviu Întrebări adresate părinţilor: 1. şi şcoală? 2.? 4. Ghid de observaţie A. (din proprie iniţiativă. Aspectul sălilor de clasă (mobilierul şi aranjarea acestuia. Cum apreciaţi calitatea comunicării între dvs.) 3. Cât de des mergeţi la şcoală pentru a afla informaţii despre situaţia şcolară a copilului dvs.3. curăţenie etc. Relaţiile cu colegii sunt atât profesionale. preocuparea pentru personalizarea spaţiului de instruire. Distribuirea spaţiilor existente în şcoală şi amplasarea acestora (modalitatea de acces a elevilor) 2.

Aşezarea elevilor în bănci 7. 5. Paşte. dramatic. arte plastice – . cadre didactice. Organizarea şi participarea de evenimente la nivelul clasei – zile de naştere. literar. frecvenţa. Atitudini ce predomină în relaţiile dascăl – elev. Tipologia evenimentelor organizate în şcoală (conţinut – muzical. Ziua şcolii. primirea noilor cadre didactice. exemplelor de bune practici. Avizierul şcolii (informaţii. elevi – director. medaliilor etc. Modalităţi de motivare a elevilor 47 . pensionare. intrarea în clasa I. trofeelor. reuniuni cu diverse prilejuri. părinţi) 5. Relaţia elevi – cadre didactice. sărbători diverse – Crăciun. Organizarea şi participarea la diferite evenimente la nivelul colectivului profesoral: zile de naştere. profesori. director 6. Preocuparea pentru expunerea produselor elevilor în spaţiul şcolii. profesori – profesori. gradul de participare – elevi. momentul apariţiei) 9.) 4. serbări (iniţiatorul. imagini şi destinaţia acestora .elevi. elev – elev 10. Conduita membrilor şcolii (elevi. Ritualurile legate de evenimente particulare precum începutul şi sfârşitul anului. originalitatea. absolvirea etc. Libertatea de exprimare a elevilor 11. aspect estetic etc. separarea cadrelor didactice pe grupuri mici etc. sportiv. gradul de formalizare. Feed-backul didactic (valoare. etc – (frecvenţa întâlnirilor. subiecte de discuţie. Formele de organizare a activităţii de instruire 8. profesori – director. gradul de originalitate etc.) 3. părinţi – cadre didactice.4. personal auxiliar) 1.) B. accesul însoţitorilor. frecvenţă. 2. frecvenţa. părinţi -.

se stabilesc de către mentorul de practică şi se comunică studenţilor în timp util..Completarea a minim trei fise diferite de observare a unor comportamente didactice .Susținerea a două activități didactice ..o sinteză cuprinzând aprecieri referitoare la toate tipurile de practică menţionate la partea I.alte cerinţe. se stabilesc de către mentorul de practică şi se comunică studenţilor în timp util. 5. Criterii de evaluare/ autoevaluare a practicii pedagogice a studentului/ cursantului. Rezultatele acestei activităţi se vor materializa în următoarele „piese” care alcătuiesc portofoliul de practică al studentului: ... punctul I. originalitatea atitudinea şi comportamentul studentului pe întreaga perioadă a practicii alte criterii ... ..Evalurea unei activități didactice susținută de un coleg .II. II. completarea corectă şi completă a portofoliului de practică utilizarea adecvată a instrumentelor de cunoaştere a elevilor/ a comporamentului didactic/ culturii organizaționale organizarea portofoliului: logica organizării. Ponderea acestor criterii în evaluarea finală o stabileşte mentorul de practică în colaborare cu coordonatorul de practică al fiecărei specializări 48 . corectitudinea pieselor. Studenţii sunt obligaţi să realizeze toate activităţile şi toate tipurile de practică menţionate în acest ghid.3..Realizarea unui interviu cu un cadru didactic despre cultura școlară ..Autoevaluarea activității de practică defășurate .. 4. Cerinte minimale ale practicii pedagogice.Utilizarea și completarea unui instrument de cunoaștere a elevilor/ studenților .

.... 49 .. 6 Raport individual de evaluare a stagiului de practică An şcolar.........II..... Calificativ Indicatori Conţinutul predării Face dovada cunoaşterii conţinutului curricular şi a modului de diferenţiere (1) Efectuează planificări şi pregătiri incluzând acele abilităţi de a număra.............. a citi şi a face teme (2) Face o prezentare a conţinutului în mod corespunzător şi foloseşte TIC eficient (3) Face dovada cunoaşterii şi educă în spiritul dezvoltării susţinute.......................... răspunde corespunzător şi susţine dezbaterile (7) Calificativ Excelent FB B S I Obs.. spiritului de întreprindere şi a educaţiei vocaţionale.... personale şi sociale (4) Aduce justificări pentru ceea ce se predă (5) Calificativ Comunicare Face prezentări clare şi stimulative (6) Formulează eficient întrebări........practicant ___________________ Specializarea.......................... sem....................... Disciplina (ele) ______________________________________________ .............. Clasa(ele)........................... Student...

Metodică Foloseşte o diversitate de metode de predare inclusiv cele interactive şi teme (8) Identifică acele oportunităţi pentru predarea individuală/ la clasă/grup/perechi precum şi acele situaţii de cooperare cu adulţii şi profesioniştii (9) Creează activităţi de lucru corespunzătoare cererilor elevilor (11) Ţine seama de varietatea impusă de diferenţele culturale (12) Încurajează elevii să devină responsabili pentru propria manieră de învăţare (13) Alege şi foloseşte o diversitate de resurse inclusiv TIC (14) Evaluează şi justifică metodele folosite (15) Calificativ Managementul clasei Ştie şi aplică principiile unei bune discipline şi promovează un comportament pozitiv (16) Creează şi menţine un mediu propice şi sigur inclusiv pentru cei care necesită o îngrijire şi educaţie specială (17) Tratează comportamentul elevilor în mod egal. atent şi ştie când să apeleze la alte sfaturi (18) Creează un mediu propice elevilor pentru activităţi productive atât la nivel individual cât şi în grup sau la clasă (19) Cunoaşte şi contribuie la strategii de a preveni violenţa (20) Evaluează eficient managementul clasei (21) Calificativ 50 .

politicile şi planurile sferei educaţionale şi cum acestea influenţează activitatea didactică (predarea) (28) Contribuie la ethosul şi misiunea şcolii prin promovarea unor relaţii pozitive între personalul cadrului didactic.Evaluare Înţelege principiile şi diferitele tipuri de evaluare (22) Evaluează activitatea elevului conform standardelor naţionale (23) Evaluează şi înregistrează progresul elevilor (24) Asigură ritmic un feed-back elevilor (25) Foloseşte procesul de evaluare şi pentru a evalua şi a îmbunătăţi propria activitate didactică (26) Calificativ Contextul mediului şcolar Înţelege direcţiile naţionale de dezvoltare din planul cadru de învăţământ (27) Dovedeşte că este familiarizat cu domeniul managementului şcolar. elevi şi părinţi (29) Ştie cum să poarte discuţii cu părinţii referitoare la progresul şi dezvoltarea personală educaţională a copiilor lor într-o manieră atentă şi constructivă (30) Şti cum să comunice cu colegii şi alte persoane (31) Face apel la ajutorul şi expertiza avută la dispoziţie în şcoală (32) Contribuie la lărgirea sferei activităţilor extra curriculare din şcoală (33) Face dovada înţelegerii depline a principiilor de protecţie a copilului precum şi a propriilor roluri şi responsabilităţi (34) Calificativ 51 .

colegilor şi altor profesionişti (36) Evaluează progresul profesional. analizează şi rezolvă probleme. dreptate şi respect (38) Calificativ Şcoala _________________________ Clasa ______ Sem.Profesionalism Are cunoştinţe active şi eficiente cu privire la responsabilităţile sale contractuale. părinţilor. produce raţionamente corecte în luarea deciziilor (37) Este devotat valorilor profesiei incluzând aici următoarele aspecte: Profesia şi factorii umani antrenaţi de aceasta Procesul de auto-monitorizare şi dezvoltare profesională Colaborarea cu alte persoane în vederea promovării realizărilor elevilor Bunăstarea spirituală şi morală a elevilor Stabilirea şi promovarea unei relaţii de colaborare cu comunitatea Abilitatea de a răspunde necesităţilor mediului sub toate aspectele inclusiv cel al dezvoltării susţinute. continue Principiilor de corectitudine.____Tutore : _______________ Comentarii generale ____________________________________________________________ Semnătura tutorului __________________________________________ Data_______________ Comentariile studentului _________________________________________________________ Semnătura studentului _______________________________________ Data _______________ 52 . legale. egalitate. administrative şi de îndrumare (35) Foloseşte eficient abilităţile interpersonale pentru a se adresa corespunzător elevilor.

M.1/2011 *** Ghidurile metodologice de aplicare a programelor pentru învăţământul preuniversitar.. Universitatea „Transilvania” din Braşov Panţuru. Paralela 45. R. Rolul „prietenului critic” în practica pedagogică.. (2006) Fundamentele pedagogiei.) (2002).. MEC (Proiectul pentru Învăţământul Rural) *** Curriculum Naţional. 2003 . Profesorul între autoritate şi putere. în Structuri.. Romiţa. Psihologie educaţională. (coord. Bucureşti *** (2005) Predarea interactivă centrată pe elev. I. Corint. Ed. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov. 2004.Humanitas Educaţional... Editura Polirom Iosifescu. Aspecte de management al curriculum-ului. strategii şi performanţe în învăţământ. Ed. C. *** Legea educaţiei naţionale. Managementul clasei de elevi. S. în Teoria şi metodologia instruirii şi Teoria şi metodologia evaluării. Dicţionar de pedagogie. 2003 53 . pp. 1989. Iaşi:Ed. Honcz. Ed. Cristea. Psihomedia. Profesorul şi strategiile conducerii învăţării. Ed.. E. 1998. 1999.abordare socio-pedagogica. Proiectarea didactică. Culturi organizaţionale în şcoala românească... (2003). CNC.. Universitatea „Transilvania” din Braşov Panţuru. S.Evaluarea progresului şcolar. Ş. E. Bucureşti: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Molan V.Polirom Potolea D. 40-51. (2006). Bucureşti.. Iucu B.Strategii de formare a cadrelor didactice.BIBLIOGRAFIE Cocoradă. 2009 Păun. S. Cadru de referinţă. (1998). (2006). Ed. M. componentă a managementului educaţional. Bucureşti Stoica A. Academiei. (2006). Bucureşti. Sibiu Pălăşan T. Cocoradă.Teora. Bucureşti. Chişinău-Bucureşti. Voinea. Dela teorie la practică. Niculescu.Institutul European. Grup editorial Litera-Litera Internaţional. Bucureşti Stan E. Didactica Psihologiei. 2007. MEN-CNC. Ed. (2000). Inspecţia şcolară. Iaşi Stan E. Teoria şi metodologia curriculum-ului. Piteşti Panţuru. Revista de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Pedagogie postmodernă. Universităţii Bucureşti. Scoala . 4. S. Ed. nr. E. (2006). Voinea..

INFORMATII GENERALE NOTA: Informaţiile din această primă parte.mail: Niveluri de învăţământ / specializări /calificări profesionale autorizate să funcţioneze provizoriu / acreditate : (se va preciza baza legală de funcţionare pentru fiecare nivel de învăţământ / specializare / calificare profesională ) Informaţii privind persoana juridică iniţiatoare (dacă este cazul): Localitate/judeţ. ………………………………………… …………………………………………… PARTEA I.. chiar dacă nu se referă direct la calitatea serviciilor educaţionale. de către CEAC. ………………………………………… 6. finalizat la data de ………….. ………………………………………… 3..ANEXE Anexa 1 Model de raport anual de evaluare internă a calităţii Raport pentru anul şcolar……………………………………. ………………………………………… 4. A) DATE DE IDENTIFICARE: Denumirea unităţii de învăţământ : Unitate de învăţământ din sistemul de stat /particular: Localitate / judeţ: Adresa : Cod poştal: Telefon – fax (incluzând prefixul de zonă): E .. ………………………………………… 5.. ………………………………………… 2. telefon-fax (incluzând prefixul de zonă).. email: 54 . sunt relevante pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi şi le pot orienta opţiunile pentru o unitate şcolară sau alta. pentru un profil de pregătire sau pentru o anumită specializare. având următoarea componenţă: 1. adresa.... cod poştal.

a –VII-a cl. a –IV-a Total cl.. I cl. a –VI-a cl.Unitatea de învăţământ a înaintat Raport anual de evaluare internă la ARACIP în anul/anii.. Nivel Liceal Filieră Profil / Domeniu Specializare / Calificare profesională în funcţie de filieră.. a –XI-a cl. 1. a –XIII-a Total Secundar inferior Gimnaziu din care Liceal. Crt.. a –II-a cl.. a –IX-a cl. din care cl. a –X-a Total cl. (ciclul inferior) din care SAM An de completare Liceal (ciclul superior) Postliceal. a –X-a Total cl.... a –V-a cl... a –VIII-a Total cl. domeniu. din care an I an II an III Total an I an II an III Total Distribuţia efectivelor de elevi.. din care Postliceal. a –IX-a cl. specializare / calificare profesională: Nr.. din care Maiştri. profil / Număr elevi Număr clase a-IX-a Denumire Specializare / Calificare profesională 2. din anul şcolar curent. a –III-a cl. B) INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar: Nivel învăţământ de Număr de clase/ grupe Număr de elevi / copii / adulţi: Forma de învăţământ Limba de predare Preşcolar Primar. SAM Calificare profesională Calificare profesională a-X-a a-XI-a a-XII-a a-XIII-a a-IX-a a-X-a 55 . a –XII-a cl.

84/1995.exprimare numerică şi procentuală) Observaţii . Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ de stat se va face referire la modalitatea angajării pe post în conformitate cu Legea nr.2.06.34536/18.84/1995.2008 56 . după caz Număr de titulari/procent din număr de norme întregi / posturi Număr de cadre calificate / procent din număr de cadre didactice Modalitatea angajării pe post* (titularizare. cu Legea nr.Personalul de conducere: Director (numele prenumele) şi Calificarea Gradul didactic Vechime la catedră Documentul de numire în funcţie Modalitatea numirii pe funcţie Unitatea de învăţământ la care are norma de bază Unitatea de învăţământ la care este titular (dacă e cazul) Observaţii este cazul dacă (directorul este cadru didactic cu studii în străinătate echivalate / neechivalate în România) …… Director adjunct (numele şi prenumele) ……… C. detaşare. O. Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ particulare se va face referire la modalitatea angajării pe post în conformitate cu Legea nr.128/1997 2.Personalul didactic: Număr total de cadre didactice Număr de norme didactice întregi / posturi Număr de cadre didactice cu norma de bază în unitatea de învăţământ/ procent din număr de persoane / norme întregi. suplinire. transfer. precum şi cu precitările MEdCT nr. şi cu Legea nr.128/1997.MEdC 5656/2004. Postliceal Calificare profesională Calificare profesională an I an II an III an I an II an III Maiştri C) INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE C.1.dacă este cazul (personal didactic cu studii în străinătate echivalate/neechiva late în România) *Notă : 1.3.

Personalul didactic auxiliar .număr pe categorii: Categorie de personal Număr de persoane încadrate Număr de norme pentru fiecare categorie de personal Numărul de personal este: sub normativele privind încadrarea categoriei respective de personal la nivelul normativelor privind încadrarea categoriei respective de personal peste normativele privind încadrarea categoriei respective de personal C.4. Personalul nedidactic (număr pe categorii): Categorie de personal Număr de persoane încadrate Număr de norme pentru fiecare categorie de personal Numărul de personal este: sub normativele privind încadrarea categoriei respective de personal la nivelul normativelor privind încadrarea categoriei respective de personal peste normativele privind încadrarea categoriei respective de personal D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE Nr.3. crt. 1. Tipul de spaţiu Săli de clasă /grupă Cabinete* Număr spaţii Suprafaţă (mp) 57 .Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: Număr personal didactic calificat: Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu Definitivat Fără definitivat Număr personal didactic Necalificat C. 2.

Tipul de spaţiu Secretariat Spaţiu destinat echipei manageriale Contabilitate * Casierie * Birou administraţie* Număr spaţii Suprafaţă (mp) F) CURRICULUM Curriculum utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional / alternativ aprobat prin ………… cu numărul……. 3. crt. iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de……. Tipul de spaţiu Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare Sală pentru servit masa* Dormitor * Bucătărie * Spălătorie * Spaţii sanitare* Spaţii depozitare materiale didactice Număr spaţii Suprafaţă (mp) * DACĂ ESTE CAZUL D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE Nr. 1. 4. 3. 4. 7. 1.3. 5. 2. 5. crt.. filieră*. profil / domeniu*. 2. durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de ………………minute.minute. 5. din data ……………………. 6.. (se va menţiona pentru fiecare nivel. specializare / calificare profesională* în parte) 58 . Laboratoare* Ateliere* Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport* Spaţii de joacă * * DACĂ ESTE CAZUL Unitatea funcţionează cu un număr de ……………… schimburi. E) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. 4. 6.

înregistrarea. structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) Organizarea internă a unităţii de învăţământ Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ Existenţa ofertei educaţionale Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii Proiectarea curriculumului b)baza materială c)resurse umane a)conţinutul programelor de studiu 24 25 26 1 În cazul în care unitatea de învăţământ a fost supusă evaluării externe periodice.G. administrative şi manageriale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Existenţa.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ Calificativul acordat1 a)structurile instituţionale. materialelor. prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative Existenţa. Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare Dotarea spaţiilor şcolare Accesibilitatea spaţiilor şcolare Utilizarea spaţiilor şcolare Existenţa. CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H. 21/2007) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ – (în proiect) Se va preciza în dreptul indicatorului (vezi indicaţiile de mai sus). caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare Accesibilitatea spaţiilor auxiliare Utilizarea spaţiilor auxiliare Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare. mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii Managementul personalului didactic şi de conducere Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic DOMENIUL: B.FIŞĂ de AUTOEVALUARE privind NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ. se vor menţiona calificativele pentru fiecare indicator. în timpul desfăşurării programului Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. nivelul de îndeplinire: Nr. Accesibilitatea echipamentelor. precizate în raportul de evaluare externă periodică 59 . Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară.crt Indicatori de performanţă DOMENIUL: A. nr.

referitoare la asigurarea internă a calităţii Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ Optimizarea accesului la resursele educaţionale g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi. 87/2006. implicit a indicatorilor de la fiecare criteriu. adica a descriptorilor şi.07. cu modificările ulterioare).2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. MANAGEMENTUL CALITĂŢII c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică. aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr.10 din O. diplomele şi calificările oferite 41 Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei. nr. 60 .27 28 29 b) rezultatele învăţării Realizarea curriculumului Evaluarea rezultatelor şcolare Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extra-clasă şi extraşcolare) Activitatea ştiinţifică Activitatea metodică a cadrelor didactice Constituirea bugetului şcolii Execuţia bugetară DOMENIUL: C. după caz. certificatele.U.G.  Să se fi verificat indeplinirea cerinţelor. după caz 30 31 32 33 d) activitatea financiară a organizaţiei a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 34 35 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de calităţii asigurare a b) proceduri privind iniţierea.75/12. monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate 36 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării 37 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 38 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 39 40 f) baza de date actualizată sistematic. conform legii 42 43 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii NOTĂ: Pentru completarea acestei fişe trebuie:  Să se fi realizat autoevaluarea pe toate domeniile şi criteriile din lege (vezi art.

asigurându-se astfel autoreglarea. autoevaluarea trebuie să fie realistă şi obiectivă. 87/2006. cu modificările ulterioare. 75/2005   privind asigurarea calităţii educaţiei. Prin urmare. aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. Raportul finalizat este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare conform art 12 alin b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. cu scopul de a asigura dezvoltarea.După realizarea raportului : Se va propune planul de îmbunătăţire. 61 . creşterea şi nu de a sancţiona. optimizarea şi revizuirea funcţionării şi dezvoltării instituţiei.