Sunteți pe pagina 1din 6

MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE 1.

GENERALITATI Prezenta documentatie trateaza in faza PT+DE +CS+DTAC instalatiile electrice aferente lucrarii:INFIINARE SISTEM DE CANALIZARE N COMUNELE MIHAIL KOGLNICEANU, GURA IALOMIEI I GIURGENI, JUDEUL IALOMIA'' STATII POMPARE APE UZATE MENAJERE SP1, SP2, SP5, SP6 La baza intocmirii documentatiei au stat tema de proiectare si planurile de arhitectura puse la dispozitie de proiectantul general. La elaborarea documentatiei tehnice s -au respectat normele si standardele in vigoare referitoare la instalatiile electrice de 0.4 KV (I7/02; NPCI; PE119/1990). Proiectul contine documentatia tehnica si economica pentru realizarea instalatii electrice de iluminat, prize, forta si legare la pamant aferente statiei de pompare. 2. NORME SI STANDARDE Proiectul a fost intocmit respectandu -se cerintele si recomandarile cuprinse in normele standardele romanesti in viguare I7-2002 Normativ privind proiectare si executarea instalatilor electrice la consumatori cu tensiuni pana la 1000V ; STAS 12604/5 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare; PE-107/1995 Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice; NP-061-02 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat artificial in cladiri; I20-2002 Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului . 3. INSTALATIA ELECTRICA D E FORTA, ILUMINAT SI PRIZE Prezenta parte din proiect trateaza instalatiile electrice de iluminat, prize si forta aferente statilor de pompare ape menajere SP1,SP2,SP5 si SP6. Instalatia electrica in statia de pompare va fi realizata in cablu de cupru ti p CYY-F. Alimentarea cu energie electrica a instalatiei electrice interioare se va face dintr-un tablou electric T.E.SP1,SP2,SP5 si SP6. Puterile instalate si absorbite vor fi diferite pentru fiecare statie de pompare dupa cum urmeaza :T.E SP1 - Pi= 21.30W, Pa= 19.337W, Ks =0.9 ; T.E. SP2 Pi=15.530W,Pa=13.977W,Ks=0.9; T.E. SP5 Pi=6.530W,Pa=5.877W,Ks=0.9 T.E. SP6 - Pi=15.530W,Pa=13.977W,Ks=0.9; Din tabloul electric T.E.SP vor fi alimentate: -un circuit pentru iluminat si prize pe tensiu ne redusa (24V); -un circuit pe care va fi montata o priza tripolara; -circuitele pentru alimentarea cu energie electrica a utilajelor. -un circuit pentru automatizare functionare statie.

Pentru iluminatul statiei s-au prevazut doua armaturi etanse de pere te care vor fi echipate cu lampi cu incandescenta 60w/24v. Pentru racordarea ventilatorului mobil la reteaua de alimentare cu energie electrica s-a prevazut un circuit pe care va fi montata o priza tripolara. Toate prizele si aparatele aferente instalatii lor electrice montate vor fi realizate in constructie etansa. Pentru alimentarea cu energie electrica a motoarelor aferente pompelor si a ventilatorului, s-au prevazut circuite separate. Fiecare circuit va fi protejat impotriva scurtcircuitului si a supras arcinii in tabloul electric (vezi parte desenata). Pompele aferente statiei de pompare vor fi comandate cu tablouri electrice de protectie si comanda Pentru intrarea automata in functiune a pompelor, in functie de nivelul apei, s -a propus completarea circuitelor aferente acestora cu cate un contactor de comanda cu protectie termica (TCA+ TSA). Pentru functionarea automata a statiei de pompare, se va monta in bazinul de colectare a apelor pluviale, un semnalizator de nivel cu 4 nivele de masurare (Nmin, N1 N2, N critic). La atingerea nivelului N1 in bazin va intra in functiune pompa P1, la atingerea nivelului N2 in bazin va intra in functiune si pompa P2, iar la atingerea nivelului Ncritic va fi activata o hupa de semnalizare avarie (vezi parte desenata).

4. INSTALATIA DE LEGARE LA PAMANT Instalatia electrica interioara va fi racordata la o priza de pamant exterioara. Priza de pamant exterioara va fi o priza radiala si va fi realizata din electrozi din platbanda OL-ZN 25x4 mmp, L=7m. Electrozii vor fi conectati intre ei prin platbanda OLZn 25x4, pozata la 0,7 m sub nivelul solului. La aceasta se vor conecta cu platbanda zincata 25x4 tablourile electrice, precum si toate echipamentele cu carcasa metalica care se afla sub tensiune sau care pot fi puse sub te nsiune accidental. Se vor prevedea piese de separatie la toate ramificatiile conectate la priza de pamant. Derivatiile centurii de legare la pamant se vor realiza prin sudura, locul sudurii se protejeaza anticoroziv prin vopsire. Valoarea rezistentei de di spersie a prizelor de pamant nu va depasi 4 ohmi. 5. REZISTENTA LA STABILITATE Elementele instalatiei electrice interioare s -au ales astfel incat aparatele electrice de comutatie , tablourile electrice, corpurile de iluminat si dispozitivele de sustinere, tuburile de protectie, conductoarele si cablurile sa fie corespunzatoare modului de utilizare specific,conditiilor din spatiile de amplasare, in ceea ce priveste: -rezistenta organelor de manevra si invelisurilor de protectie impotriva loviturilor; -fixarea cu dispozitive care sa asigure rezistenta la incovoiere si tractiune; -numarul de manevre mecanice si electrice; -montarea pe materiale care suporta temperaturile de functionare;

-sectiunea conductoarelor, in vederea evitarii cresterii temperaturii peste limita admisa care sa produca deteriorari remanente ale izolatiei proprii, a tuburilor de protectie, a suporturilor de prindere, asupra partilor active ale aparatelor; -traversarile elementelor de constructii se fac prin zone / locuri special amenajate practicate si prevazute prin proiect. 6. SIGURANTA IN EXPLOATARE -Obiectivul este prevazut cu record electric asigurat din retele de joasa tensiune existente in zona, gradul de asigurare fiind dat de caracteristica retelei in punctual de record. -Consumatorii s-au distribuit pe circuite separate in vederea remedierii rapide a defectelor, fara a fi necesara deconectarea intregii instalatii. -Continuitatea electrica a conductoarelor de cupru in doze se va realiza prin lipire sau cleme cu suruburi, iar i n aparate si tablouri electrice prin suruburi -Aparatele de conectare, corpurile de iluminat, tablourile electrice, conductoarele si cablurile au gradul de protectie corespunzator modului si locului de montaj, in vederea asigurarii protectiei utilizatorulu i impotriva socurilor electrice prin atingerea directa. -Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingere indirect , ce pot sa apara in urma contactului cu mase puse accidental sub tensiune ca urmare a defectelor de izolatie se face pri n: 1.Masuri de protectie fara intreruperea automata a alimentarii: - Folosirea materialelor electrice de clasa a II -a de izolatie - Izolarea suplimentara - Amplasarea la distanta 2. Masuri de protectie prin intreruperea automata a alimentarii: -Utilizarea dispozitivelor automate de protectie , in coordonare cu schema de legare la pamant, care asigura deconectarea circuitelor in caz de defect -Schema de legare la pamant este de tip TN -S MASURI PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA SI SECURITATEA LA INCENDIU 1. GENERALITATI Proiectul electric a fost elaborat cu respectarea Codului Muncii din 2005, a legislatiei si standardelor in vigoare din domeniul securitatii si sanatatii in munca. Constructia, montarea si exploatarea instalatiilor electrice se vor apl ica ultimelor editii a legilor, hotararilor de guvern, ordinelor si normelor din domeniul securitatii si sanatatii in munca. 2. REFERINTE La executia, montajul si exploatarea instalatiilor electrice se vor aplica urmatoarele prescriptii privind securitatea si sanatatea in munca: CODUL MUNCII Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003, text in viguare incepand cu data de 22 decembrie 2005. Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in M onitorul Oficial al Romaniei, Partea I, decembrie 2005

Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.646 din 26 iulie 2006 Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor Legea 130/1999 privind unele masuri de protectie pentru persoanel e incadrate in munca. 3. INSTRUCTIUNI In scopul evitarii acidentelor de munca, a incendiilor si explozilor, a imbolnavirilor profesionale, a asigurarii securitatii personalului si instalatiilor se va incheia o CONVENTIE intre beneficiar si executantul lucr arilor de investitii (constructor, prestator de servi cii, etc.). In cazul ivirii de accidente umane in timpul executiilor de montaj sau in timpul exploatarii reviziilor si reparatilor investitiei proiectate, executantul si respectiv beneficiarul se vor ing riji de acordarea primului ajutor aplicand indicatiile corespunzatoare prevazute in urmatoarele normative : Primul ajutor la locul accidentului MMSS/1999. Concomitent cu primul ajutor acordat se va cere si ajutorul organului sanitar local (dupa caz). Accesul la instalatiile electrice este permis numai personalului care are misiunea de a intretine instalatia. Personalul din instalatie va fi dotat cu echipamentul de lucru si de protectie in conformitatea cu ordinul nr.225/1995 al M.M. si P.S. privind aprobare a Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie. Personalul de intretinere si exploatare va avea pregatirea teoretica si practica corespunzatoare din punct de vedere profesional si al protectie muncii. El va fi instruit pentru utilizarea dispozitivelor de stingere a incendiilor, acordarea primului ajutor in cazuri de arsuri,electrocutarii, raniri etc. Manevrele de la dulapuri, pupitre, tablouri vor fi executate numai de catre operatorii de serviciu desemnati de conducere. Personalul care executa manevre sau lucrari in instalatiile electrice sub tensiune trebuie sa fie dotat si sa utilizeze echipamentul electroizolant de protectie. La joasa tensiune se va utiliza cel putin un mijloc de protectie electroizolanta iar la inalta tensiune cel putin doua. In general orice interventie intr -un punct al instalatiei electrice se va face numai dupa ce punctul respectiv a fost scos din tensiune. Masurile tehnice de protectie a muncii la executarea lucrarilor cu scoatere de sub tensiune: identificarea instalatiei si delimitarea zonei de lucru; separarea electrica a instalatiei; blocarea in pozitiei deschis a dispozitivelor de comutatie; verificarea lipsei tensiunii; legarea la pamant si in scurtcircuit; asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica; Toate locurile periculoase trebuie sa fie semnalizate prin tablite indicatoare de securitate realizate in conformitate cu Hotararea de Guvern nr.971/26.07.2006 privind cerinte minime pentru semnalizarea de securitate a muncii pent ru lucru la inaltime(12/2005).

In cazuri speciale este permis lucrul sub tensiune in conditiile indicate in NSPM pentru transportul si distributia energiei electrice cap. 3.3. In cazul lucrarilor la inaltime se vor avea in vedere prescriptiile NSPM pentru transportul si distributia energiei electrice cap. 3.6. si NSSM de securitate a muncii pentru lucru la inaltime (12/2005). Aparatura de masura si mijloacele de protectie utilizate vor trebui sa fie avizate de organele metrologice de stat, inainte de folosi rea lor. Nu este permisa depasirea valorilor limita de lucru admisibile pentru aparatele folosite in instalatie. Instalatia electrica va fi considerata terminata, numai dupa ce comisia de receptie a incheiat procesele verbale conform normelor in vigoare. La punere in functiune a instalatiei, se va verifica legarea bornelor la pamant la borna de nul de protectie din panouri si legatura galvanica a acesteia la impamantare. Rezistenta de punere la pamant va fi conform STAS 12604/4,5 -90. Personalul de executie si intretinere a instalatiilor electrice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minime: sa fie apt din punct de vedere fizic si psihic pentru sarcinile incredintate; sa aiba calificarea profesionala necesara executarii lucrarilor incredintate; sa cunoasca si sa respecte prevederile normelor de protectie a muncii; sa se cunoasca procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor electocutate si de acordare a primului ajutor. In timpul exploatarii se vor lua urmatoarele masuri minimale: pentru evitarea electocutarii se va verifica existenta a doua masuri de protectie, una principala si una suplimentara. In cazul locurilor putin periculoase, la instalatiile de joasa tensiune se admite numai o masura principala; protectiile realizate conform proiectului trebui sa fie funcionale si verificate conform unui grafic prestabilit; sa se stabileasca masuri organizatorice importiva electrocutarii. In acest scop beneficiarul va elabora instructiuni de lucru pentru interventiile la instalatiile electrice; receptia lucrarilor din instalatiile electrice noi sau reparate se va face numai dupa ce s-a constatat respectarea normelor de protectie a muncii. Intreg personalul de exploatare si intretinere al instalatiei electrice va fi instruit periodic. Personalul de exploatare si intretinere va raporta in scris necesitatile oricarei revizii sau reparatii in instaltia de automatizare dispecerizare iar la efectuarea acestora se va consemna in registru de tura. Furnizorii de echipamente electrice vor pune la dispozitia benefici arului normele specifice de protectie a muncii pentru echipamentele livrate. Masurile nu sunt limitative, ele putand fi completate adaugandu-se si alte precizari rezultate din situatiile concrete survenite pe parcursul realizarii lucrarii. Prezentele instuctiuni sunt obligatorii pe toata durataa exploatarii instalatiei, ele se vor completa si imbunatati pe parcurs,ca urmare a acumularii experientei in acest domeniu.

MASURI PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU 1. GENERALITATI Proiectul electric a fost elaborat c u respectarea legislatiei, normelor si standardelor in vigoare din PSI. Constructia, montarea si exploatarea instalatilor electrice se va face cu respectarea proiectului. La executia, montajul si exploatarea instalatiilor electrice se vor aplica ultimele editii ale legilor, hotararilor de guvern, ordinelor si normelor din domeniu PSI. 2. REFERINTE La executia, exploatarea, intretinerea si revizia ale instalatiilor electrice se vor respecta prevederile urmatoare: Legea 10/1995 privind calitatea in constructii. Legea 212/1997 de aprobare a Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor competata si modificata in 2000. 3. INSTRUCTIUNI Instalatiile tehnologice se pun in functie si se exploateaza cu respectarea stricta a regulilor de prevenire si stingere a incendiilor stabilite in proiect si de producatorii echipamentelor electrice. In imediata apropiere a tablourilor electrice se vor afla cate doua extinctoare cu praf, verificate conform normelor in vigoare. Se vor respecta tipurile de cabluri alese (de exemplu rezistenta la foc, cu intarzierea a propagarii flacarii). Sunt admise modificari numai cu acordul scris al proiectantului. In apropierea aparatajului electric se vor respecta distantele minime pentru caile de acces si interventie stabilite de normativul PE 101/1985.

Intocmit Ing. Baciu Ionut