Sunteți pe pagina 1din 1

ROMANTN MINISTERUL ADMINISTRATIEI $I INTERNELOR

rl L iTliEAr r-EFrox
R.I

nr. Exemplar _

r-""''-'""-^

..t9.',!9 *r...5.1.9:,,&9 ;,t!1. "',

gr "riu),o:' ""' rNrERN *Aru+il^i'!' ;ffi" r /656 6ir-l0'.Cto .'2OtI Nr1. li,;;rit;iffir:,:iarl;are

: i,.'.,.!1. ::r'r:.:',,friii: ! | 0 i r i ' . , , . , , r ' 1 , , l . ' ) l r . : . i, ! , r ; l t i 1 1 t r , j , l ! I r i , : . : a : . ' i i . ; : i i , . r : . 1 r i . ; : : ;i : r l:i l : ; . i t r , i : ! i '"

privind reorganizarea Inspectoratul Generalpentru Situafii de Urgenfd gi a unitifilor subordonate acestuia

prevederile Avdndin vedere a Anexeinr.3119106 Legeanr.28612010 bugetului din de statpe anul20Il; In temeiul dispoziliilor art. 7 alin. (4) gi art. 12 alin. (3) $i (4) din Ordonanlade Ministeruiui urgen!6 a Guvernului nr. 3012007privind organizareagi functi,onarea cu Administralieigi Internelor, cu aprobatd modificdriprin Legeanr. 15i2008, modificdrile ulterioare; qi Ministrul administratiei internelor emiteurmitorul ORDIN: Art. 1,. (1) Seaprobd: a) Organigrameleunitililor InspectoratuluiGeneral pentru Situalii de Urgenld (Anexelenr. -58); I pentruSituatiide Urgenfd,prevdant b) Statulde organizare lnspectoratului al General cu 242 posturi (173 de ofi1er,35 de subofi1er, de func{ionarpublic Si 26 de personai 8 contractual); c) Lista cu posturile, pe tipuri gi categorii de frrncfii, repartizatelnspectoratului pentruSitualiide Urgenli (Anexanr. 59). General (2) Anexelenr. 1 - 59 fac parteintegrantd prezentui din ordin. Art. 2. - Potrivit modificdrilor organizatoiceaprobatela art. 1 qi prevederilor privind elaborareanorrnelorSi pentru aprobareaMetodologiei O.M.A.L nr. 167/2007 de fnzestrarecu armament,mijloace tehniceSi materiale necesareunitdtilor tabelelor Ministerului Administraliei pi Internelor, vor fi intocmite tabelele de inzesfrare cu unitdlilorin cauzd. mijloacetehniceqi materiale necesare armament, Art. 3. - Regulamentele organizareqi funclionare ale unitalilor care au fost de se modificdri orgatizatorice intocmesc reorganizate in structura sau cdroraau fost efectuate dupdcaz. sause acfiializeazd, 1. Art. 4. - Prezentul la ordininfd in vigoare datade 45 .06 .201 Art.s. -La data intridi in vigoare a prezentuluiordin, Statul de organizarcaI prin O.M.A.I.nr. V0551/2010, pentruSitualiide Urgen{iaprobat se General Inspectoratului abrogS. pentruSitualii de Urgenli va generalal Iqgpectoratului General Art.6. - Inspectorul prezentului ordin. in emiteordinepentrupunerea aplic.aie-aprevederilor

MINISTRUL

TrEr $r TNTERIIELOR