Sunteți pe pagina 1din 15

Anexa D

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

I. TEMATICA DE CONCURS - COD AA1

a) Managementul afacerilor

1. Concepte fundamentale: management, manager, lider, leadership, organizaţie, sistem, mediu

intern de afaceri, mediul extern de afaceri, activităţi, procese, afaceri.

2. Planificarea şi procesul decizional într-o organizaţie.

3. Organizarea structurală şi funcţională.

4. Leadership.

5. Motivarea managerială.

6. Strategie organizaţională.

Bibliografie

1. Brătianu, C., Vasilache, S., Jianu, I. (2006) Business management. Bucureşti: Editura ASE ,

pag.18-23, 36-41, 57-64, 94-104, 110-119, 138-147, 196-204, 211-217.

2. Ovidiu Nicolescu, Ioan Verboncu, (2007) Managementul organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti, pag.17-64, 139-194, 203-241, 285-332, 343-413, 460-489, 495-539.

II. TEMATICA DE CONCURS - COD AA2

a) Managementul afacerilor

1. Concepte fundamentale: management, manager, lider, leadership, organizaţie, sistem, mediu intern de afaceri, mediul extern de afaceri, activităţi, procese, afaceri.

2. Planificarea şi procesul decizional într-o organizaţie.

3. Organizarea structurală şi funcţională.

4. Leadership.

5. Motivarea managerială.

6. Strategie organizaţională. Bibliografie

1. Brătianu, C., Vasilache, S., Jianu, I. (2006) Business management. Bucureşti: Editura ASE , pag.18-23, 36-41, 57-64, 94-104, 110-119, 138-147, 196-204, 211-217.

III.

TEMATICA DE CONCURS - COD AA3

a) Managementul afacerilor

1. Concepte fundamentale: management, manager, lider, leadership, organizaţie, sistem, mediu

intern de afaceri, mediul extern de afaceri, activităţi, procese, afaceri.

2. Planificarea şi procesul decizional într-o organizaţie.

3. Organizarea structurală şi funcţională.

4. Leadership.

5. Motivarea managerială.

6. Strategie organizaţională.

Bibliografie

1. Ovidiu Nicolescu, Ioan Verboncu, (2007) Managementul organizaţiei, Editura Economică,

Bucureşti, pag.17-64, 139-194, 203-241, 285-332, 343-413, 460-489, 495-539.

2. Tanţău Adrian, Bock Jürgen (2010) Strategisches Management. Strategische Instrumente für

Zentral- und Osteuropa, p. 9-33, 76-152, 153-189, 202-220, 243-246.

IV. TEMATICA DE CONCURS – COD AP1

1. Consideraţii generale privind statul şi administraţia: Concepţii privind noţiunea de stat; Definirea administraţiei publice; Funcţiile administraţiei publice; Caracteristicile administraţiei publice actuale.

2. Administraţia şi factorii politici generali: Administraţia şi regimurile politice; Sructura de stat şi administraţia; Relaţiile stat-colectivităţi locale.

3. Administraţia şi celelalte elemente ale sistemului social – politic: Grupurile de interese şi rolul lor în luarea deciziilor publice; Administraţia şi cetaţenii; Administraţia şi puterea politică.

4. Procesul de fundamentare a deciziilor de management public.

5. Funcţia publică şi funcţionarul public din dubla perspectivă.

6. Functionarul public şi activitaţi specifice domeniului resurselor umane.

7. Eficienţa instituţiilor şi eficacitatea funcţionarilor.

8. Noul management public.

9. Profesionalizarea managementului public şi managementul public bazat pe performanţă.

Bibliografie

1. Profiroiu Alina (coord), Ştiinţa administrativă, Editura Economică, Bucureşti, 2007,

106-109,

154-162,

pag.

60-63,

83-91,

92-98,

100-103,

111-113,

114-134,

138-145,

163-172.

2. Androniceanu Armenia, Noutăţi în managementul public, Editura Universitară, Bucureşti, ediţia a III-a 2008, pag 139-145, 197-201, 206-214, 327-330, 331-339, 341-346, 367-371.

V. TEMATICA DE CONCURS – COD CIG1 Cadrul general conceptual. Postulatele şi principiile contabilităţii financiare: obiectivul situaţiilor financiare, convenţiile prealabile întocmirii situaţiilor financiare (contabilitatea de angajamente şi continuitatea activităţii), caracteristicile calitative ale informaţiilor contabile (inteligibilitatea, relevanţa, fiabilitatea şi comparabilitatea) şi restricţiile care trebuie respectate pentru ca informaţiile contabile să fie relevante şi fiabile, definiţia elementelor care compun situaţiile financiare (active, datorii, capitaluri proprii, venituri şi cheltuieli), criteriile de recunoaştere în contabilitate a elementelor care compun situaţiile financiare, bazele de evaluare a elementelor situaţiilor financiare (se vor avea în vedere definiţiile şi aplicaţiile practice ale costului istoric, costului actual, valorii realizabile şi valorii actualizate a fluxurilor de trezorerie), conceptele de capital şi de menţinere a capitalului, postulatele contabile (postulatul entităţii, postulatul continuităţii activităţii, postulatul periodicităţii, postulatul independenţei exerciţiilor, postulatul permanenţei metodelor, postulatul unităţii monetare), principiile contabile (principiul costurilor istorice, principiul prudenţei, principiul prevalenţei economicului asupra juridicului, principiul importanţei relative, principiul necompensării, principiul recunoaşterii veniturilor, principiul conectării cheltuielilor la venituri, principiul rezultatului, principiul recunoaşterii rezultatelor, imaginea fidelă şi principiile contabile). Ingineria contabilităţii financiare: contabilitatea imobilizărilor corporale (definiţie, evaluare iniţială, cheltuieli ulterioare, evaluare ulterioară recunoaşterii iniţiale, amortizarea imobilizărilor corporale), contabilitatea stocurilor (definiţie, evaluarea la intrare, evaluarea la ieşire, valoarea netă de realizare şi deprecierea stocurilor), provizioane (definiţie, evaluare şi recunoaştere în contabilitate), contabilitatea veniturilor (evaluarea şi recunoaşterea în contabilitate a veniturilor din vânzari de bunuri, prestări de servicii), impozitul pe profit (definiţie, evaluare şi recunoaştere în contabilitate). Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare: bilanţul şi poziţia financiară a entităţii economice (bilanţul şi Directiva a IV-a a CEE, bilanţul şi referenţialul contabil internaţional); contul de profit şi pierdere şi performanţa financiară a entităţii economice (contul de profit şi pierdere şi Directiva a IV-a, contul de profit şi pierdere şi referenţialul contabil internaţional); tabloul fluxurilor de trezorerie şi evoluţia lichidităţii entităţii economice; situaţia variaţiei/ modificărilor capitalurilor proprii.

Bibliografie 1. Feleagă (Malciu) Liliana, Feleagă Niculae, Contabilitate financiară, o abordare europeană şi internaţională, vol. I, ediţia a II-a (Contabilitate financiară fundamentală), Editura Economică, Bucureşti, 2007, pag. 62-64; 67-74; 76-84; 84-89; 91-95; 99-102; 106-121; 124-130; 133-138; 138-140; 196-204; 228-249; 251-279; 280-289; 295-301.

2. Feleagă (Malciu) Liliana, Niculae Feleagă, Contabilitate financiară, o abordare europeană şi internaţională, vol. II, ediţia a II-a (Contabilitate financiară aprofundată), Editura Economică, Bucureşti, 2007, pag. 24-33; 73-91; 125-127; 138-148; 184-196; 228-239. 3. Ristea Mihai, Dumitru Corina Graziella, Ioanăş Corina, Irimescu Alina, Contabilitatea

societăţilor comerciale, vol. I, vol. II, Ediţia a 3-a rev., Editura Universitară, Bucureşti, 2009, pag.

11-34; 52-65; 149-166; 211-255; 317-363; 489-555; 560-572; 575-601.

4. Reglementări contabile conforme cu directivele europene, Ordinul nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, ediţia a 4-a rev., Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 2009, pag. 24-47; 174-179; 182-200.

VI. TEMATICA DE CONCURS – COD COM1

a) Economia serviciilor şi turismului:

1. Conţinutul, caracteristicile şi tipologia serviciilor.

2. Caracteristicile pieţei serviciilor şi turismului.

3. Oferta, cererea şi tarifele pentru servicii şi turism.

4. Resursele umane şi materiale în sectorul terţiar.

5. Eficienţa economică şi socială a terţiarului.

b) Economia comercială şi Bazele economiei întreprinderii:

1. Rolul comerţului în economie.

2. Clasificarea activităţilor de comerţ şi probleme actuale specifice diferitelor tipuri de activităţi.

3. Manifestarea relaţiilor dintre distribuţie şi logistică în comerţ.

4. Definirea întreprinderii şi clasificarea întreprinderilor.

5. Ciclul de viaţă a întreprinderii: înfiinţarea întreprinderii, etape în evoluţia întreprinderii şi particularităţile acestora, criza întreprinderii, dizolvarea şi lichidarea.

6. Caracteristicile şi rolul întreprinderilor mici şi mijlocii.

c) Fundamentele ştiinţei mărfurilor:

1. Cadrul conceptual şi metodologic al ştiinţei mărfurilor.

2. Elemente de teoria calităţii mărfurilor.

3. Marcarea şi etichetarea mărfurilor.

4. Atestarea calităţii produselor şi serviciilor.

5. Aspecte specifice privind protecţia consumatorului

Bibliografie pentru tematica a) 1. Ioncică, Maria, Economia serviciilor. Abordări teoretice şi implicaţii practice, Editura Uranus, Bucureşti, 2006, pag. 9-32, 71-86, 92-120, 196-215, 221-230. 2. Minciu, Rodica, Economia turismului, Editura Uranus, Bucureşti, 2004, pag. 133-160,

287-308.

Bibliografie pentru tematica b)

1.

Costea, C, Săseanu A, Comerţ intern şi internaţional, Editura Uranus, Bucureşti, 2009, capitolele 1, 2, 3, 4.

2. Kerbalek, I. (coord), Economia întreprinderii, suport electronic (CD), Editura Gruber, 2004, partea I, capitolele 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13.

3. Vasiliu, C, Felea, M, Mărunţelu, I, Caraiani, Gh, Logistica şi distribuţia mărfurilor, Editura ASE, 2008, cap 2.

Bibliografie pentru tematica c)

1. Olaru, M.; Schileru, I.; Pamfilie, R.; Purcărea, A.; Negrea, M.; Atanase, A.; Stanciu, C., Fundamentele ştiinţei mărfurilor, ediţia a II-a, Editura Economică, Bucureşti, 2005, capitolele 1, 2, 7, 11, 12.

VII. TEMATICA DE CONCURS – COD CSIE1

în dualitate. Algoritmul

SIMPLEX-PRIMAL şi Algoritmul SIMPLEX-DUAL. Teoreme în programarea liniară.

2. Comportamentul consumatorului. Funcţii de utilitate (definiţie, forme ale funcţiei de utilitate,

utilitate marginală, rata marginală de substituţie). Alegeri optimale ale consumatorului

(funcţiile cererilor necompensate şi funcţia de utilitate indirectă, funcţiile cererilor

compensate şi funcţia de cheltuială minimă). Indicatori procentuali în analiza cererilor de

1. Optimizarea

liniară.

Probleme

de

programare

liniară

bunuri.

3. Comportamentul producătorului. Funcţii de producţie (definiţie,tipuri, proprietăţi, indicatori

asociaţi). Funcţia profitului, funcţia de ofertă şi funcţiile cererii de factori în procesul de

producţie. Influenţa modificării preţurilor asupra cererilor de factori şi a ofertei de bun.

4. Mecanisme statice şi dinamice de reglare pe termen scurt: capital, investiţii şi rata dobânzii;

Modelul IS-LM-BP; modelul AD-AS.

5. Mecanisme de reglare macroeconomice pe termen scurt: inflaţia şi şomajul; curba Philips şi

legea lui Okun; Structura şomajului şi ocuparea deplină; Costurile şomajului şi costurile

inflaţiei. Inflaţia şi teoria cantitativă a banilor.

Bibliografie

1. Nica V., Ciobanu Gh., Mustaţă Fl., Mărăcine V., Cercetări operaţionale-Ed. MatrixRom,

Bucureşti, 1998, Disponibil în format electronic vezi www.asecib.ase.ro/Cursuri Online , pg

1-82.

2. Marin D., Hartulari C., Albu C., Galupa A., Microeconomie. Teorie şi aplicaţii.

Consumatorul şi producătorul, Editura ASE, Bucureşti, 2000, pag. 53-54, 60-67,

73-92, 101-110, 118-138, 209-210, 215-231, 233-238, 261-263, 281-289.

3.

Ţigănescu, I., Roman, M.D. – Macroeconomie. O abordare cantitativă, Ed. Economică,

Bucureşti, 2005, pag.58-62; 81-115, 125-162; 237-261.

VIII. TEMATICA DE CONCURS – COD CSIE2

1. Calculul şi analiza indicatorilor seriilor de repartiţie unidimensionale şi multidimensionale

formate după variabile numerice şi nenumerice.

2. Sondajul statistic: tipuri; indicatori specifici; inferenţa statistică.

3. Analiza statistică a seriilor de timp: particularităţi; sistem de indicatori; componente; indici

statistici.

4. Regresie şi corelaţie.

5. Sistemul Conturilor Naţionale: structură; fluxurile economice şi reflectarea lor în conturi;

agregarea şi consolidarea conturilor; conturile macroeconomice; indicatori macroeconomici de

rezultate.

Bibliografie

1. Anghelache, C., Isaic-Maniu, Al., Mitruţ, C., Voineagu, V., Sistemul Conturilor Naţionale,

Editura Economică, Bucureşti, 2007, pag. 35-56; 57-97; 105-159.

2. Isaic-Maniu, Al., Mitruţ, C., Voineagu, V., Statistica, Editura Universitară, Bucureşti, 2004, pag.

11-39; 108-188; 226-243; 275-293; 308-332; 344-370.

3. Voineagu, V.; Ţiţan, E. şi colectivul, Statistică. Baze teoretice şi aplicaţii, Editura Economică,

Bucureşti, 2007, pag. 66-76; 80-90; 118-120; 130-134; 160-164; 224-245; 274-284.

IX. TEMATICA DE CONCURS – COD CSIE3

1. Sisteme de baze de date (SBD): concepte; arhitecturi; componentele sistemelor de baze de date.

2. Baze de date relaţionale: modelul relaţional, analiza şi proiectarea bazelor de date, protecţia

bazelor de date.

3. Sisteme de gestiune a bazelor de date relaţionale (SGBD): aspecte fundamentale (concepte,

functii, arhitectura pe componente); SGBD relaţionale cu exemplificare în Oracle.

4. Realizarea aplicaţiilor informatice cu baze de date: metodologii de realizare; programarea în

SQL (elemente de limbaj, comenzi din LDD, comenzi din LMD); programarea în PL/SQL (

elemente de limbaj, programarea procedurală, tratarea excepţiilor, mecanismul de cursor,

subprogramele).

Operatori, expresii, instrucţiuni. Operatori de adresare, aritmetici, operatori relaţionali şi

de egalitate, operatori logici, operatori pe biţi, atribuire etc. Evaluarea expresiilor;

conversii. L valori.

Implementarea structurilor fundamentale de programare.

Masive şi pointeri. Aritmetica pointerilor. Masive de pointeri şi pointeri la pointeri.

Funcţii. Mecanisme de transmitere a parametrilor; pointeri la funcţii. Recursivitate.

Biblioteci standard de funcţii C. Lucru cu şiruri de caractere.

Structuri şi reuniuni de date. Structuri şi funcţii de prelucrare; masive de structuri;

pointeri la structuri.

Bibliografie

1. Velicanu M., Lungu I s.a. – Sisteme de baze de date – teorie şi practică, Editura Petrion, 2003

(pag. 9-32,45-48, 51-53, 62-68, 94-96, 104-121, 261-265, 269-324).

2. Lungu I., Baze de date Oracle – Limbajul SQL, Editura ASE, 2005( pag.43 – 224).

3. Smeureanu I., Dârdală M., Programarea în limbajul C/C++, Editura. CISON, Bucureşti, 2004,

pag.16-133.

X. TEMATICA DE CONCURS – COD EAM1

Nr.

TEMATICA

Referinţa

Paginaţie

crt.

bibliografică

1.

Cererea finală de produse agroalimentare

Cererea finală: concept şi măsurare

[2]

Pag. 54-62

Elasticitatea cererii

[2]

Pag. 63-74

2.

Calitatea şi standardizarea produselor agroalimentare

Conceptul de calitate

[2]

Pag. 199-202

Diferenţierile calitative ale produselor alimentare

[2]

Pag. 203-207

 

Perceperea calităţii produselor alimentare de către consumatorii europeni

[2]

Pag. 207-208

Calitatea pe filiera de produs

[2]

Pag. 208-210

Standardizarea (normalizarea) produselor alimentare

[2]

Pag. 210-217

Etichetarea si codificarea produselor alimentare

[2]

Pag. 218-222

Metodele de analiză şi de cuantificare a calităţii

[2]

Pag. 222-227

   

mărfurilor alimentare

   
   

Ecoprodusul

[6]

Pag. 119-124

Ecoeticheta

[6]

Pag. 124-131

3.

Ecomixul de marketing

Ecoambalajul

[6]

Pag. 131-134

Ecopreţul

[6]

Pag. 135-151

   

Ecodistribuţia

[6]

Pag. 152-155

Ecopromovarea

[6]

Pag. 155-157

   

Componenta ecologică a deciziilor

[1]

Pag. 20-23

4.

Ecologia – conţinut şi obiect de studiu

Domenii decizionale

[1]

Pag. 23-24

Relaţia cu alte ştiinţe

[1]

Pag. 24-28

   

Mediul – concept şi tipologie

[1]

Pag. 48-52

5.

Fenomenul ecologic

Factorii ecologici şi legile de acţiune

[1]

Pag. 57-62

Structura ecosistemelor

[1]

Pag. 110-130

Pag. 136-141

   

Structura de producţie – concept, rol, factori de influenţă, tendinţe.

[7]

Pag. 151-159

6.

Managementul structurii de producţie în exploataţiile agricole

Ramurile de producţie din exploataţiile agricole.

[7]

Pag. 159-161

Diversificare, profilare şi specializare.

[7]

Pag. 161-171

   

Întreprinderea - domeniul de exercitare a managementului, particularităţi.

[8]

Pag. 33-37

Sisteme de producţie şi tipuri de înteprinderi.

[8]

Pag. 37-39

Întreprinderea şi întreprinzătorul în

Întreprinderile agroalimentare din ţara noastră şi subsistemele socio- economice.

[8]

Pag. 39-47

7.

domeniul producţiei agroalimentare

Întreprinderea şi integrarea agroalimentară.

[8]

Pag. 47-51

Întreprinzătorul: definire, trăsături, motivaţie.

[8]

Pag. 81-87

Formarea spiritului înteprinzător.

[8]

Pag. 87

Factori care cer şi factori care favorizează crearea de noi înteprinderi.

[8]

Pag. 87-91

8.

Comunicarea managerială în înteprinderea agroalimentară

Comunicarea – concept, rol, climat.

[8]

Pag. 182-186

Componentele fundamentale ale procesului de comunicare.

[8]

Pag. 186-190

   

Tipuri de comunicare.

[8]

Pag. 190-201

9.

Importanţa şi limitele Economiei mediului

[3]

Pag. 13-24

Pag. 26-34

10.

Capitalul natural: dimensiune economică şi externalităţi

[3]

Pag. 54-59

Pag. 71-76

11.

Politica economică cu privire la evoluţia raporturilor dintre agricultură şi industrie din România

[4]

Pag. 64-95

12.

Politica structurilor de proprietate şi exploataţie din agricultură (domenii de proprietate, dimensiuni şi piaţă funciară)

[4]

Pag. 97-124

[5]

Pag. 15-37

Bibliografie

Nr.

crt.

 

REFERINŢA BIBLIOGRAFICĂ

[1]

Bran, F., Ioan, I.,

Ecologie generală, Editura ASE, Bucureşti, 2004

[2]

Manole Victor, Stoian Mirela, Ion Raluca Andreea

Agromarketing. Ediţia a II-a, Editura ASE, Bucureşti, 2003

[3]

Negrei C.

Economia şi politica mediului, Editura ASE, 2004

[4]

Popescu, G.

Probleme de politică agrară, Ed. ASE, Bucureşti, 2003

[5]

Popescu, G.

Cooperarea în agricultura, de la piaţa funciară la transferul de cunoaştere, Ed. Terra Nostra, Iaşi, 2007

[6]

Stoian Mirela

Ecomarketing, Editura ASE, Bucureşti, 2003

[7]

Voicu, R., Dobre, Iuliana,

Organizarea şi strategia dezvoltării unităţilor agricole, Editura ASE, Bucureşti, 2003

[8]

Voicu., R.,Rădulescu, Carmen, Valentina,

Managementul unităţilor agroalimentare, Editura ASE, Bucureşti,

2003,

XI. TEMATICA DE CONCURS – COD ECON1

1. Economia politică şi noua economie. Care sunt conceptele-cheie ale economiei politice. Rolul guvernului şi al proprietăţii private. De ce este economia o ştiinţă? Ce sunt pieţele?

2. Modelul concurenţial fundamental. Consumatori raţionali şi firme maximizatoare de profit. Pieţe concurenţiale. Stimulente şi informaţii: preţuri, drepturi de proprietate şi profituri. Raţionalizarea. Seturi de oportunităţi şi schimburi. Costuri.

3. Monopolul, concurenţa monopolistică şi oligopolul. Producţia monopolului. Profiturile monopolului. Discriminarea prin preţ. Economiile de scară şi monopolurile naturale. Echilibrul cu concurenţă monopolistică. Oligopolurile. Cooperarea. Practicile restrictive. Importanţa imperfecţiunilor în competiţie.

4. Obiective macroeconomice şi analiză cantitativă. Cuantificarea producţiei şi a creşterii economice. PIB: măsurare, componente şi forme. Dezechilibre macroeconomice.

5. Ştiinţa macroeconomică şi macroeconomia. Ocuparea deplină şi creşterea economică. Deficite guvernamentale şi deficite comerciale. Politica fiscală. Stabilizatorii automaţi. Acţiunile de politică discreţionare. Rolul politicii monetare. Ratele reale şi nominale ale dobânzii.

Bibliografie

1. Stiglitz, J., Walsh, C. (2005), Economie, Editura Economică, Bucureşti, Capitolele 1, 2, 12, 22,

23, 37 (pag. 26-61, 230-255, 415-453, 740-762).

XII. TEMATICA DE CONCURS – COD FIN1

Nr.

 

TEMATICA

 

Referinţa

Paginaţie

crt.

 

bibliografică

 

I. FINANŢE PUBLICE

 
 

Cheltuieli

a) Conţinut şi clasificare

 

[5]

Pag: 130-136

1.

publice

b) Nivel, structură şi dinamică

 

[2]

Pag. 55-60; 62-63

c) Eficienţa cheltuielilor publice

 

[5]

Pag.154-157; 170-175

   

a) Conţinutul şi structura lor

 

[5]

Pag. 349-355

 

[2]

Pag. 146-149

b) Impozitele (conţinut, rol,

 

[5]

Pag. 366-379

Resursele

elemente, principiile impunerii,

 

2.

financiare

rata fiscalităţii, aşezarea şi perceperea impozitelor)

publice

c) Impozitele pe venit

 

[5]

Pag. 393-407

d) Impozitele indirecte

 

[5]

Pag. 430; 438-448

e) Împrumuturile de stat

 

[5]

Pag. 468-484

 

II. ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI

 

1.

Fundamente ale asigurărilor

 

[13]

Pag. 29-45

2.

Elemente tehnice ale asigurărilor

 

[6]

Pag. 62-81

3.

Reasigurarea proporţională

 

[6]

Pag. 471-479

4,

Reasigurarea neproporţională

 

[6]

Pag. 490-498

5.

Prudenţialitatea în asigurări

 

[4]

Pag. 143-163

 

III. FINANŢE CORPORATIVE

 
 

Diagnosticul

a) Ratele rentabilităţii

 

[3]

Pag. 756-767

1.

rentabilităţii, riscului şi al valorii

b) Ratele riscului

 

[7]

Pag. 101-122

c) Ratele valorii şi măsurarea

 

[3]

Pag. 786-791; 801-808

performanţei

   

a)

Valoarea actuală, perpetuităţi

[3]

Pag. 529-532

şi anuităţi

 

b) Criteriile VAN, RIR, TR şi IP

 

[1]

Pag. 61-67

Fundamentarea

c) Calculul CFD şi VR

 

[3]

Pag. 539-544

2.

deciziei de

d) Estimarea costului capitalului

 

[1]

Pag. 126-130; 134-145

investiţii

e) Analiza sensitivităţii şi pragul

 

[3]

Pag. 589-597

de rentabilitate

f)

Simularea MC şi arborele de

[1]

Pag. 78-88

decizie

 
 

IV. PIEŢE DE CAPITAL

 
 

1. Piaţa de capital. Modele de evaluare a acţiunilor

a)

Emisiunea şi evaluarea

[8]

Pag. 248-260; 277-280; 293-299;

acţiunilor şi obligaţiunilor

320-327

b) Tranzacţii bursiere

[8]

Pag. 467-480; 489-495

c) Indici bursieri

[8]

Pag. 517-532; 543-546

   

d) Portofolii eficiente;

[9]

Pag. 13-35

Frontiera Markowitz; Teorema celor două fonduri mutuale

e) Modelul CAPM

[3]

Pag. 335-338; 341-344

 

2. Instrumente

a) Preţul futures şi preţul forward

[10]

Pag. 4-9

financiare

b) Caracteristicile şi elementele

care determină preţul unei opţiuni

[10]

Pag. 9-12

derivate: futures

şi options

c)

Modele de evaluare a unei

[10]

Pag. 33-44

 

opţiuni

 

V. INSTITUŢII DE CREDIT

 
   

a)

Operaţiunile băncilor

[11]

Pag. 227-236

comerciale

b)

Operaţiunile şi caracteristicile

[11]

Pag. 236-238

generale ale băncilor de afaceri

c) Tipologia riscurilor bancare

[11]

Pag. 277-282

1. Băncile şi

operaţiunile lor

d) Norme prudenţiale europene şi

internaţionale

[11]

Pag. 283-289

e)

Prudenţa bancară şi limitarea

[11]

Pag. 289-298

riscului de credit în România

f)

Performanţe bancare şi

[11]

Pag. 304-315

indicatori de exprimare

   

a)

Funcţiile si operaţiunile

[11]

Pag. 322-334

băncilor centrale. Creaţia monetară.

b)

Obiectivele politicii monetare.

[12]

Pag. 60-87

Bancile centrale

Strategii indirecte şi directe de

2. şi politica

politică monetară

     
 

monetară

c)

Instrumentele politicii

[11]

Pag. 381-386

monetare şi factorii de influenţă

d) Rezervele minime obligatorii

[11]

Pag. 386-394

e) Canalele de transmisie a

[11]

Pag. 421-425

politicii monetare

Bibliografie

Nr. curent

 

REFERINŢA BIBLIOGRAFICĂ

 

Dragotă ,Victor

 

[1]

Ciobanu, Anamaria

Managementul financiar, vol. 2, Ed. Economică, Bucureşti,

Obreja, Laura

2003

 

Dragotă, Mihaela

[2]

Moşteanu, Tatiana

Finanţe publice, Ed. Universitară, Bucureşti, 2008

(coordonator)

[3]

Stancu, Ion

Finanţe: Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului. Investiţii directe şi finanţarea lor. Analiza şi gestiunea financiară a întreprinderii, Ediţia a IV-a, Ed. Economică, Bucureşti, 2007

 

Tănăsescu, Paul Şerbănescu, Cosmin Novac, Laura

 

[4]

Asigurări moderne comerciale, Ed. Beck, Bucureşti, 2007

[5]

Văcărel, Iulian

Finanţe publice, ed. VI, EDP, Bucureşti, 2008

(coordonator)

[6]

Văcărel, Iulian

Asigurări şi reasigurări, ed. IV, Ed. Expert, Bucureşti, 2007

Bercea, Florian

[7]

Vintilă, Georgeta

Gestiunea financiară a întreprinderii, Ediţia a V a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006

[8]

Anghelache, Gabriela

Piaţa de capital în context european, Ed. Economică, Bucureşti 2009

[9]

Altăr, Moisă

Curs de “Modelare a deciziilor monetare”, Capitolul “Teoria portofoliului”, Biblioteca virtuală ASE, www.dofin.ase.ro/lectures

[10]

Altăr, Moisă

Curs de “Inginerie financiară”– sinteză Biblioteca virtuală ASE, www.dofin.ase.ro/lectures

 

Dardac, Nicolae

Monedă, bănci şi politici monetare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005

[11]

Barbu, Teodora

[12]

Costică, Ionela

Politici şi tehnici bancare, Editura ASE, Bucureşti 2004

Lăzărescu, Sorin

[13]

Badea, Dumitru Gh, Novac, Laura Tudor, Bogdan ş.a.

Manualul agentului de asigurări, Editura Economică, Bucureşti, 2008

XIII. TEMATICA DE CONCURS – COD MAN1

1. Funcţiile manageriale ale organizaţiei.

2. Principiile generale ale managementului organizaţiei.

3. Strategia organizaţiei: conceptele de strategie, management strategic şi politică a

organizaţiei, componentele strategiei, determinanţii strategiei, tipologia strategiilor, rolul

strategiilor organizaţiei.

4. Sistemul managerial: concept, subsistemul decizional, subsistemul metodologicomanagerial,

subsistemul informaţional, subsistemul organizatoric.

5. Cultura organizaţională: concept, variabile, modalitaţi de manifestare, tipuri.

6. Manageri – definire, caracteristici, tipuri şi stiluri.

7. Leaderii şi leadershipul: definirea şi conţinutul leadershipului, definirea şi caracteristicile

liderilor, stiluri de leadership.

8. Metodologia realizarii strategiei organizaţiei.

9. Reproiectarea sistemului metodologico – managerial.

11. Reproiectarea sistemului decizional: metodologia de reproiectare a sistemului decizional,

abordări moderne ale procesului decizional strategic, tendinţe decizionale pe plan mondial.

12. Reproiectarea şi modernizarea subsistemului informaţional: fundamentele teoretico-

metodologice ale conceperii subsistemului informaţional-managerial, etapele reproiectarii

sistemului informaţional-managerial, principalele tendinţe în conceperea şi funcţionarea

sistemului informaţional-managerial.

13. Reproiectarea subsistemului organizatoric: coordonatele reproiectării organizatorice,

metodologia de structurare organizatorică raţională a firmei, tendinţe în abordarea şi

funcţionarea subsistemului organizatoric.

14. Ghid de eficientizare a managementului organizaţiei.

Bibliografie

1. Nicolescu O., Verboncu I., Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Universitară,

Bucureşti, 2008, pag. 23 -38, 129-168, 175-257, 321-339, 366-377, 385-387.

2. Nicolescu O., Verboncu I., Metodologii manageriale, Editura Universitară, Bucureşti, 2008, pag.

53-75, 87-151, 180-191, 212-221, 227-255, 261-268, 282-290, 366-376.

3. Burduş Eugen, Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti, 2007,

pag. 10-12, 62-67, 242-253.

XIV. TEMATICA DE CONCURS – COD MK1 a. Marketing

1. Esenţa marketingului:

Contextul apariţiei promovării marketingului. Conceptul de marketing. Consumatorul- elementul central de referinţă al marketingului. Funcţiile marketingului. Locul marketingului în familia ştiinţelor economice.

2. Dezvoltarea marketingului. Domeniile de aplicare şi specializarea sa:

Etape în evoluţia teoriei şi practicii marketingului. Instituţii şi organisme de marketing. Valenţele şi universitatea marketingului. Specializarea marketingului în activităţile economice. Marketingul în domenii noneconomice.

3. Mediul de marketing:

Conţinutul mediului de marketing. Piaţa întreprinderii. Concurenţa. Conjunctura pieţei.

4. Strategia de piaţă şi mixul de marketing.

5. Politica de produs:

Atribuţii şi domenii decizionale în politica de produs. Semnificaţii ale produsului în optica de marketing. Gama de produse. Conducerea procesului inovaţiei de produs. Lansarea produselor noi pe piaţă. Alternative strategice în politica de produs.

6. Politica de preţ:

Costuri şi preţuri de marketing. Preţul-instrument de marketing. Strategia de preţ şi poltica

preţurilor.

7.

Politica de distribuţie:

Conţinutul şi rolul distribuţiei. Canale de marketing. Sistemul logistic. Strategia de distribuţie.

8. Politica promoţională:

Sistemul de comunicaţie al întreprinderii moderne şi activitatea promoţională. Structura activităţii promoţionale. Strategii promoţionale. Operaţionalizarea politicii promoţionale.

9. Conducerea activităţii de marketing:

Organizarea activităţii de marketing. Sistemul informaţional de marketing. Procesul decizional în marketing. Planificarea şi planul de marketing.

b) Cercetări de marketing 1. Coordonatele definitorii ale cercetării de marketing:

Cercetarea de marketing şi aria sa. Apariţia şi dezvoltarea cercetării de marketing. Perspectivele cercetării de marketing.

2. Tipologia şi procesul cercetărilor de marketing:

Tipologia cercetărilor de marketing. Procesul cercetării de marketing.

3. Măsurarea fenomenelor în cercetările de marketing:

Tipuri de scale. Metode de scalare.

4. Modalităţi de obţinere a datelor în cercetările de marketing:

Investigarea datelor secundare. Cercetări calitative de marketing. Observarea. Sondajul. Proiectarea chestionarului. Fundamentele eşantionării. Determinarea dimensiunii eşantionului şi alegerea metodei de eşantionare.

5. Analiza datelor în cercetările de marketing:

Analiza univariată a datelor în cercetările de marketing. Modalităţi de analiză bivariată.

Bibliografie

1. Balaure V. (coord.) Marketing, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Uranus, Bucureşti,

2002, pag. 13-125; 313-619.

2. Cătoiu I., (coord.) Cercetări de marketing. Tratat, Editura Uranus, Bucureşti, 2009, pag.17-38; 71-177; 189-348; 477-526; 527-551.

XV. TEMATICA DE CONCURS – COD REI1

1. Economiile naţionale în contextul globalizării;

2. Organizaţiile internaţionale;

3. Politici ale Uniunii Europene;

4. Negocierile comerciale internaţionale;

5. Conţinutul contractului de vânzare internaţională;

6. Logistica şi plăţile internaţionale;

7. Instrumentele politicii comercială.

Bibliografie:

1. Bal

Ana

(coord.),

334-353, 461-478.

Economie

mondială,

Bucureşti,

Editura

ASE,

2006,

pag.

50-65,

2.

Drăgan Gabriela, UE între federalism şi interguvernamentalism. Politici comune ale UE, Bucureşti, Editura ASE, 2005, pag. 209-236, 247-284, 309-337.

3. Popa Ioan, Negocierea comercială internaţională, Bucureşti, Editura Economică, 2006, pag. 126-143, 151-165, 184-195, 371-406.

4. Popa Ioan, Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior, Bucureşti, Editura Economică, 2008, pag. 33-78, 227-236, 240-266.

5. Miron Dumitru, Politici comerciale, Bucureşti, Editura Luceafărul, 2007, pag. 85-104, 115-157.

6. Miron Dumitru, Economia Integrării Europene, Editura Universitară, 2008, pag. 129-184.