P. 1
Llr 4ctite

Llr 4ctite

|Views: 659|Likes:
Published by verona_380
spiru haret limba romana an 3 CRITICA TEXTELOR. INTRODUCERE IN TEHNICA EDITARII
spiru haret limba romana an 3 CRITICA TEXTELOR. INTRODUCERE IN TEHNICA EDITARII

More info:

Categories:Types, Research
Published by: verona_380 on Jan 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2009

LLR_4_CTITE_1 CRITICA TEXTELOR.

INTRODUCERE IN TEHNICA EDITARII 1
TRUE/FALSE 1. Incunabul se numeste cartea tipãritã în format in-octo ?

2.

„Depozit legal” este depozitul unei edituri ?

3. Un manuscris are foaie de gardã ?

4. Editorialul este articolul prin care se exprimã pãrerea rtedactiei într-o anume problemã ?

5. Editorialul reprezintã totalitatea exemplarelor unei editii ?

6. Lectorul unei edituri de mai numeste si corector ?

7. Lectorul unei edituri se mai numeste si consilier de specialitate ?

8. Un cotidian este o publicatie ce apare sãptãmânal ?

9. O publicatie hebdomadarã apare zilnic ?

10. Numãrul de exmplare în care se tipãreste o lucrare, o publicatie, etc. se numeste sumar ?

11. În-folio este o foaie de manuscris in 40 ?

12. Cãrtile tipãrite pânã la 1500 (pâmã la Gutenberg) se numesc in-folio ?

13. Cãrtile tipãrite pânã la 1500 (pâmã la Gutenberg) se numesc incunabule ?

14. Indice se numeste capitolul introductiv al unei cãrti ?

15.

Indice se numeste lista capitolelor unei cãrti ?

1

16. Filigranul hîrtiei în secolele trecute reprezenta marca copistului ?

17. Filigranul hîrtiei în secolele trecute reprezenta marca proprietarului cãrtii ?

18. Colontitlul este plasat în subsolul textului?

19. Indice se numeste marca copistului ?

20. Lectorul este angajatul unei edituri care se ocupã de culegerea la computer a textului ?

21. Cartea brosatã are paginile lipite la cotor ?

22. Cartea brosatã are paginile legate la cotor ?

23. Un manuscris are ISBN ?

24. Un manuscris are în compunerea sa foaie de gardã ?

25. O revistã are ISBN ?

26. O revistã are ISSN ?

27. In terminologia editoriala prima foaie dupã copertã se numeste foaie editoriala ?

28. Un manuscris are în compunerea sa foaie editorialã ?

29. Editia princeps este editia operei unui principe ?

30. Brosarea este operatia de tipãrire a unei brosuri ?

31. Coloanele unei pagini de publicatie (ziar etc.) sunt desene ce împodobesc pagina ?

32. Coloanele unei pagini de publicatie (ziar etc.) reprezintã împãrtirea verticalã a paginii în

segmente ?

2

33. Colontitlu este reproducerea unei coloane ?

34. Prima tipografie din Tara Româneascã a functionat la Bucuresti ?

35. Primul text tipãrit în Tãrile Romîne a fost Liturghierul lui Macarie Ã

36. Scrierea chirilicã era etimologicã ?

37. Prima scriere în limba românã datatã este din 1643 ?

38. Prima scriere în limba românã datatã este din 1521 ?

39. Prima tipografie din Tara Româneascã a functionat la Târgoviste ?

40. Incunabul se numeste cartea tipãritã în format in-octo ?

41.

„Depozit legal” este depozitul unei edituri ?

42. Un manuscris are foaie de gardã ?

43. Editorialul este articolul prin care se exprimã pãrerea rtedactiei într-o anume problemã ?

44. Un hebdomadar apare sãptãmânal ?

45. O publicatie bimensualã apare sãptãmânal ?

46. O publicatie hebdomadarã apare lunar ?

47. O publicatie bimensualã apare lunar ?

48. O publicatie bimensualã apare de douã ori pe lunã ?

49. Cel mai mare tipograf din sec. al XVI-lea a fost Coresi ?

3

50. Biblia din 1688 a fost tipãritã la Bucuresti ?

51. Biblia din 1688 a fost tipãritã la Târgoviste ?

52. Scrierea cu litere latine în limba românã a fost introdusã oficial la 1862 ?

53. Scrierea cu litere latine în limba românã a fost introdusã oficial în sec. al XVIII-lea ?

54. M.Eminescu si-a scris poeziile cu caractere chirilice ?

55. Ion Neculce si-a scris Cronica cu litere latine ?

56. Copyright înseamnã „dreptul de autor” asupra unui text ?

MULTIPLE CHOICE 1. Ce înseamnã editare ? a. realizare a unei lucrãri edilitare b. organizare a unei edituri c. publicare a unei lucrãri 2. Ce este hieroglifa ? a. semn al scrierii vechilor egipteni b. sistem de scriere cu litere folosit de mai multe popoare din Orientul antic c. semn al scrierii vechilor daci 3. Ce se numeste epigrafie ? a. stiintã auxiliarã a istoriei care studiazã medaliile b. stiintã auxiliarã a arheologiei care se ocupã cu descifrarea si interpretarea c.

inscriptiilor stiintã auxiliarã a istoriei care studiazã sigiliile

4. Cum se numeste stiinta auxiliarã a istoriei care studiazã (descifreazã) inscriptiile ? a. sigilografie b. epigrafie c. numismaticã

4

5. Condeiul de bronz, os sau lemn cu care se scria pe tãblitele cerate se numea... a. stigmat b. stilus c. stilet 6. Cum se numesc cãrtile tipãrite pânã la Gutenberg ? a. in-folio b. incunabule c. in-quarto 7. Ce este un in-folio ? a. un incunabul b. o lucrare în mãrime 80 c. o foaie de manuscris 40 8. Prin ce se indicã pe un volum dreptul de copyright ? a. prin CIP b. prin © c. prin ISBN 9. Semnul © indicã: a. colectia b. copyright-ul c. colectivul 10. Ce contine “caseta tehnicã”:: a. relatii despre Sumar b. relatii despre foaia de titlu c. relatii despre editie 11. Pânã când s-au folosit caracterele chirilice în tiparul românesc: a. 1848 b. sec,al XVII-lea c. 1862 12. Colontitlul este plasat... a. în subsolul textului b. la începutul capitolului c. în spatiul superior al paginii 13. Într-un volum tipãrit postfata este plasatã:... a. la începutul cãrtii b. pe verso foii de titlu c. în încheierea cãrtii

5

14. Cum se numeste formatul unei cãrti atunci când este mai mult lat decât înalt ? a. “francez” b. “italian” c. “german” 15. Indice se numeste: a. capitolul introductiv al unei cãrti b. lista capitolelor unei cãrti c. lista numelor, termenilor, materiilor dintr-o carte 16. Filigranul hârtiei în secolele trecute reprezenta: a. marca fabricii de hârtie b. marca copistului c. marca proprietarului cãrtii 17. Caracterele de literã folosite de cãtre copisti în vechime se numesc: a. unciale b. unicale c. unghiulare 18. Cel mai vechi text datat în limba românã este : a. 1508 Liturghierul lui Macarie b. 1521 Scrisoarea lui Neacsu c. 1544 Cartea lui Filip Moldoveanu 19. Ce este un “editorial” ? a. articol ce expune opinia redactiei b. capitol introductiv al unei cãrti c. marca unei edituri 20. Editia diplomaticã reproduce... a. varianta unui text, dintre mai multe cunoscute b. un text cu continut diplomatic c. un text definitivat de autor 21. Recomandarea de acceptare pentru tipar a unui manuscris de carte este datã de ... a. administratorul editurii b. lectorul editurii c. redactorul sef 22. “Nota de lecturã” a unui manuscris prezentat pentru tipar este întocmitã de... a. administratorul editurii b. lectorul editurii c. redactorul sef

6

23. “Protocolul de culegere” pentru tipar al textului este întocmit de... a. redactorul sef b. tehnoredactor c. sef tipografie 24. Redactorul este angajatul unei edituri care se ocupã de... a. culegerea pe computer a lucrãrii b. pregãtirea pentru tipar a lucrãrii c. difuzarea cãtre cititor a lucrãrii 25. Ce este spaltul ? a. probã de text imprimat, dupã care se fac corecturile b. caracter tipografic de literã c. referat de redactie 26. Care sunt caracteristicile cãrtii brosate ? a. paginile sunt lipite la cotor b. paginile sunt legate la cotor c. paginile sunt capsate la cotor 27. Un manuscris are.... a. CIP b. ISBN c. nu are nici una dintre aceste caracteristici 28. Un manuscris are în compunerea sa... a. foaie de gardã b. foaie editorialã c. nici una, nici alta 29. Atunci când se citeazã corect un fragment de text dintr-o altã lucrare se indicã: a. autorul, lucrarea, pagina b. lucrarea c. autorul 30. Atunci când se citeazã un fragment de text dintr-o altã lucrare acesta se reproduce: a. între ghilimele b. subliniat c. fãrã nici un semn de diferentiere 31. Într-o editurã sau redactie, ” corectorul” trebuie sã fie specialist în: a. filologie b. informaticã c. tipografie

7

32. În terminologia editorialã, prima foaie dintr-o carte, dupã copertã, se numeste... a. foaia de titlu b. foaia de gardã c. supracoperta 33. În terminologia editorialã, a doua foaie dintr-o carte, dupã copertã , se numeste... a. foaia editorialã b. foaia de gardã c. foaia de titlu 34. O publicatie hebdomadarã apare.... a. aleatoriu b. sãptãmânal c. bilunar 35. O revistã bilunarã apare .... a. în fiecare sãptãmânã b. în fiecare lunã c. de douã ori pe lunã 36. O revistã are… a. comitet de lectori b. comitet de redactie c. comitet de cititori 37. Un cotidian este o publicatie... a. periodicã cu aparitie zilnicã b. periodicã cu aparitie aleatorie c. temporarã 38. Editorialul unui ziar este scris, de obicei, de cãtre... a. redactorul sef b. secretarul de redactie c. tehnoredactor 39. Editorialul este ... a. un articol în care se exprimã pãrerea redactiei într-o anume problemã b. darea de seamã la adunarea consiliului de administratie al editurii c. totalitatea exemplarelor unei editii 40. Editie non varietur este.... a. editie criticã b. editie definitivã de autor c. editie diplomaticã

8

41. Lectorul unei edituri se mai numeste si.... a. consilier de specialitate b. revizor c. tehnoredactor 42. Care este diferenta între „bun de tipar” si „bun de imprimat” ? a. nu este nici o diferentã b. sunt apostile folosite în diferite momente ale muncii editoriale c. o apostilã este folositã în redactia de editurã iar alta în cea de cotidian 43. 42. a. b. c.

Persoana autorizatã sã editeze un text se numeste... autor editor textier

44. Numãrul de exemplare în care se tipãreste o lucrare, o publicatie etc. se numeste... a. sumar b. tiraj c. rezumat 45. Editia princeps este ... a. editia operei unui principe b. editia întâia a unei scrieri (opere) c. reeditarea unei lucrãri valoroase 46. Editorul are atributia .... a. de a ignora interesele cititorului b. de a pregãti din punct de vedere editorial o lucrare pentru a fi imprimatã c. de a se ocupa de difuzarea editiei 47. Editarea electronicã a textului se face... a. pe suport din fibrã opticã b. pe support acustic c. pe support electric 48. Editia criticã presupune tipãrirea unor .... a. note de subsol b. note de bilant c. note de autor 49. Ce este brosarea ? a. operatia de reunire a filelor unei lucrãri prin lipire b. operatia de tipãrire a unei brosuri c. operatia de paginare a unei lucrãri la tipãrirea ei

9

50. Ce contine caseta redactionalã ? a. formatul unei casete b. numele persoanelor cu responsabilitãti în publicatia respectivã c. numele redactiei 51. Ce sunt coloanele unei pagini de tipar, a unei publicatii, etc. a. paragrafele în care este divizat textul b. împãrtirea verticalã a paginii în segmente c. desene ce împodobesc pagina de tipar 52. Ce este colontitlu ? a. Reproducerea unei coloane tipografice b. titlu sub formã de coloanã c. rând tipãrit desasupra textului unei pagini de carte sau revistã 53. Pe cotorul unei cãrti sau reviste se marchezã: a. Numele autorului si titlul cãrtii sau al revistei b. localitatea de aparitie a tipãriturii respective c. tirajul lucrãrii 54. Ce se numeste legenda imaginii ? a. text explicativ ce însoteste o ilustratie tipãritã b. naratiune despre textul tipãrit c. imagine de un tip special 55. “ Oglinda paginii” este..... a. forma lucioasã a hârtiei tipografice b. denumirea dimensiunilor textului cules c. paginã de un anumit tip 56. Ce este un paragraf ? a. denumire a unui tip de caractere de litere b. fragment al unui text cuprins într-un alineat c. fragment literar stiintifico-fantastic 57. Alineat se numeste… a. pozitia mai multor litere de-a lungul unei linii b. denumirea dimensiunilor textului cules c. fragment de text cuprins între douã rânduri care încep mai dinãuntru decât

celelalte
58. Primul text tipãrit în Tãrile Române a fost… a. Codicele Voronetean b. Liturghierul lui Macarie c. Catehismul lui Filip Moldoveanu

10

59. Prima tipografie din Tãrile Române a functionat la… a. Bucuresti b. Târgoviste c. Snagov 60. Copyright se numeste… a. dreptul de reproducere a textului pe care îl are redactorul b. dreptul de reproducere a textului pe care îl are editura c. dreptul de reproducere a textului pe care îl are tipografia 61. Copyright se numeste… a. dreptul de autor asupra textului b. dreptul de tipograf asupra textului c. dreptul on-line asupra textului 62. Pergamentul în vechime era un suport pentru scriere obtinut din... a. mase plastice b. fibre textile c. piele prelucratã 63. Papirusul este un suport pentru scriere obtinut din... a. plante exotice mediteraneene b. piele special prelucratã c. fibre textile prelucrate 64. Volumen însemna în limba latinã..... a. o reunire de tãblite cerate, scrise b. numele unei scrieri imperiale c. totalitatea scrierilor dintr-o bibliotecã 65. Scrierea veche egipteanã cu ajutorul hieroglifelor este ... a. silabicã b. pictograficã c. foneticã 66. Scrierea chirilicã era.... a. etimologicã b. foneticã c. silabicã 67. Masina tipograficã de culegere prin turnarea literelor de plumb a fost inventatã.... a. în sec. al XX-lea b. în sec. al XVIII-lea c. în sec. al XIX-lea

11

68. „Depozit legal”, institutia la care se trimit toate tipãriturile ce apar într-o a. b. c.

tarã, este Editura Centralã Biblioteca Nationalã Muzeul National

69. „Depozit legal” este... a. Institutia la care se trimit toate tipãriturile ce apar într-o tarã b. Depozit al unei edituri c. Depozit al tipografiilor 70. „Depozit legal” este depozit al unei edituri. a. Adevãrat b. Fals 71. Studierea filologicã a scrierii vechi din manuscrise, de pe hãrti etc., se numeste... a. paleografie b. criptografie c. paleontologie 72. Paleografia este domeniul filologiei care se ocupã de studierea..... a. scrierii vechi din manuscrise, de pe hãrti etc. b. vechilor tipografii c. criptogramelor 73. Textele cele mai vechi din istoria omenirii au consemnat.... a. tranzactii comerciale si juridice b. povestiri stiintifico-fantastice c. revelatii divine. 74. „Appendix Probi”, text latin din sec.IV, recomandã folosirea ... a. formelor corecte de limbã scrisã b. formelor din limba vernacularã c. formelor din limbajul conversational 75. Cum se numeste domeniul lingvisticii care se ocupã de totalitatea regulilor de scriere

corectã a unei limbi ... a. ortoepie b. ortografie c. ortoscopie

12

76. Scrierea de pe tãblitele de lut de la Tãrtãria (jud.Mures) din mileniul IV-III î.Hr. este o

scriere... a. alfabeticã b. silabicã c. ideograficã
77. Fabricarea hârtiei a fost inventatã de... a. japonezi b. chinezi c. indieni 78. Secretul fabricãrii hârtiei a fost adus în Europa de cãtre.... a. chinezi b. arabi c. indieni 79. Ce este o tãblitã ceratã ? a. suport de scriere în antichitate din lemn sau lut ars acoperit cu cearã b. suport pentru o fazã intermediarã în procesul de tipãrire c. suport pentru multiplicarea tirajului unei editii 80. Linotipul este o.... a. masinã tipograficã de cules si turnat rânduri întregi b. procedeu de copiere a manuscriselor c. mijloc de uniformizare a textului în tipografie 81. Masina tipograficã de cules si turnat rînduri întregi, folositã la tipãrirea ziarelor, se

numeste... a. xerotip b. monotip c. linotip
82. Fotoculegere este metoda modernã de culegere a textului în tipografie numitã si... a. xeroxare b. scanare c. multiplicare 83. CIP-ul este.... a. caseta cu fisa de înregistrare a tipografiei b. caseta cu fisa de catalog a Bibliotecii Nationale c. caseta cu fisa de înregistrare tehnicã a redactiei

13

84. Indicarea editurii se face.... a. pe copertã b. pe foaia de titlu c. si pe copertã si pe foaia de titlu 85. Fisa de catalog a unei tipãrituri pentru Biblioteca Nationalã (depozitul legal) este

detaliatã în... a. CIP b. © c. Caseta tehnicã (redactionalã)
86. Foaia de titlu a cãrtii este imprimatã ..... a. pe pagina de dreapta (imparã) b. pe pagina din stînga c. poate fi plasatã pe oricare dintre pagini 87. Pânã la aparitia tiparului multiplicarea textelor s-a fãcut... a. prin scanare b. prin xeroxare c. prin copiere manualã 88. În vechime cãrtile erau de obicei legate... a. în scoarte de piele b. în papirus c. în tãblite cerate 89. Termenul de manuscris se foloseste, în istoria cãrtii, pentru cele care, în trecut, erau

multiplicate prin... a. brosare b. scriere de mânã c. imprimare
90. Unde se pãstreazã majoritatea masnucriselor din secolele trecute ? a. în biblioteci publice b. la Arhivele Nationale c. si în biblioteci si la Arhivele Nationale 91. Datarea unor manuscrise, care nu au însemnãri explicite în acest sens, se face... a. pe baza particularitãtilor de scriere b. pe baza filigranelor c. pe baza particularitãtilor copertei

14

92. „Localizarea” unui text manuscris, dacã nu existã însemnãri explicite, se face... a. b. c.

pe baza particularitãtilor de limbã ale copistului pe baza filigranelor pe baza particularitãtilor copertei

93. Manuscrise si tipãrituri slave au fost conservate în tara noastrã de... a. sasi b. lipoveni c. turci 94. Particularitãtile de limbã ale copistilor români de texte manuscrise sunt studiate pe baza

rezultatelor cercetãrilor de ... a. semioticã b. dialectologie c. etimologie
95. În ce perioadã a fost folosit în tãrile române un alfabet de tranzitie... a. aprox.1830-1862 b. aprox. la sfârsitul sec. al XVIII-lea c. aprox. sfârsitul sec. al XIX-lea 96. Normele de scriere ale limbii române cu caractere latine au fost elaborate, dupã 1867, sub

egida..... a. Bibliotecii Nationale b. Ministerului Instructiunii Publice c. Academiei Române
97. În comparatie cu alfabetul latin international, în alfabetul limbii române se folosesc, în

plus, ... a. semne diacritice b. semne diacronice c. semne de punctuatie
98. Textul românesc al ... a fost scris la 1595 cu caractere latine. a. Scrisorii lui Neacsu b. Crezului c. Tatãlui Nostru 99. Scrisoarea lui Neacsu (1521) a fost scrisã cu litere.... a. latine b. chirilice c. din alfabetul de tranzitie

15

100. Impunerea unor norme lingvistice unitare în scrisul românesc s-a datorat cãrtilor tipãrite în

sec. al XVI-lea la ... a. Târgoviste b. Tismana c. Turnu Severin
101. Impunerea unor norme lingvistice unitare în scrisul românesc s-a datorat cãrtilor tipãrite în

sec. al XVI-lea de... a. Filip Moldoveanu b. Coresi c. Macarie
102. Unitatea limbii române se datoreste circulatiei în toate provinciile românesti a unor cãrti

precum... a. Cazania lui Varlaam b. Liturghierul lui Macarie c. Cronica lui Ion Neculce
103. Actiunea de editare a istoriografiei românesti în sec. al XIX-lea se datoreste lui... a. Nicolae Bãlcescu b. Eliade Rãdulescu c. Mihail Kogãlniceanu 104. Din istoriografia românã medievalã au fost tipãrite întâi.... a. cronicile muntenesti b. cronicile moldovenesti c. cronicile bãnãtene 105. Biblioteca Academiei Române pãstreazã manuscrise românesti în numãr de

aprox....

volume: a. 2. 000 b. 5.500 c. 52.000
106. Prima traducere completã a Bibliei în limba românã a fost tipãritã la Bucuresti în... a. 1570 b. 1688 c. 1643 107. Ce este un scriptoriu ? a. bibliotecã în evul mediu b. centru tipografic în evul mediu c. atelier de copisti în evul mediu

16

108. Scriptoriile au functionat de obicei în cadrul.... a. scolilor medievale b. resedintelor boieresti medievale c. mãnãstirilor medievale 109. Diecii functionau în cadrul... a. scolilor medievale b. cancelariilor domnesti c. mãnãstirilor medievale 110. Diecii erau copisti si alcãtuitori de... a. texte istoriografice b. texte juridice c. texte religioase 111. Cronicarii au fost autori de scrieri... a. juridice b. istoriografice c. religioase 112. Pentru editarea unui text vechi manuscris este necesarã .... a. traducerea textului b. descifrarea grafiei si transcrierea textului c. scanarea textului 113. Cunoasterea vechilor metode de tipãrire a textelor ne conduce spre ... a. întelegerea istoriei tiparului b. stabilirea vechimei unui text nedatat c. ambele rezultate. 114. Editia criticã presupune... a. comparatia tuturor variantelor unui text b. comparatia dintre prima si ultima variantã c. comparatia dintre douã editii 115. O publicatie care apare în fiecare sãptãmânã se numeste... a. sãptãmânal b. hebdomadar c. si sãptãmânal si hebdomadar 116. Recto se numeste ... a. Pagina din dreapta a unei foi / file de manuscris b. Pagina din stânga a unei foi / file de manuscris c. Partea din jos a unei pagini

17

117. Verso se numeste.... a. Fata a doua a unei foi scrise sau tipãrite b. Pagina din stânga a unei foi / file de manuscris c. Si una si alta

18

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->