P. 1
Legea Insolventei 85 Din2006 Actualizata 30.06.2012

Legea Insolventei 85 Din2006 Actualizata 30.06.2012

|Views: 14,531|Likes:
Published by lulcelmic

More info:

Published by: lulcelmic on Jul 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2015

pdf

text

original

Sections

 • DispoziŃii generale
 • ParticipanŃii la procedura insolvenŃei
 • InstanŃele judecătoreşti
 • Judecătorul-sindic
 • Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
 • Administratorul special
 • Administratorul judiciar
 • Lichidatorul
 • Procedura
 • Cererile introductive
 • Deschiderea procedurii şi efectele deschiderii procedurii
 • Primele măsuri
 • SituaŃia unor acte juridice ale debitorului
 • Planul
 • Reorganizarea
 • Falimentul

L 85/2006 - 30/06/2011 - text procesat prin programul LEX EXPERT

LEGE Nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenŃei Text în vigoare începând cu data de 30 iunie 2011 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMł Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 30 iunie 2011. Act de bază #B: Legea nr. 85/2006 Acte modificatoare #M1: OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 86/2006 #M2: Decizia CurŃii ConstituŃionale nr. 1137/2007 #M3: OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 173/2008 #M4: Legea nr. 277/2009 #M5: OrdonanŃa Guvernului nr. 1/2010*, respinsă prin Legea nr. 209/2010 (#M9) #M6: Legea nr. 25/2010 #M7: Legea nr. 169/2010 #M8: Legea nr. 177/2010 #M9: Legea nr. 209/2010 #M10: OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 66/2011 Actele normative marcate cu asterisc (*) sunt în prezent modificate, abrogate sau respinse şi modificările efectuate prin aceste acte normative asupra Legii nr. 85/2006 nu mai sunt de actualitate. Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faŃa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc. #CIN NOTE: 1. A se vedea şi Ordinul ministrului justiŃiei nr. 1692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolvenŃă şi a conŃinutului-cadru al citaŃiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare. 2. A se vedea şi Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc. #B Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAP. 1 DispoziŃii generale ART. 1 (1) Procedura generală prevăzută de prezenta lege se aplică următoarelor categorii de debitori aflaŃi în stare de insolvenŃă sau de insolvenŃă iminentă, cu excepŃia celor prevăzuŃi la alin. (2) lit. c) şi d): 1

L 85/2006 - 30/06/2011 - text procesat prin programul LEX EXPERT

1. societăŃile comerciale; 2. societăŃile cooperative; 3. organizaŃiile cooperatiste; 4. societăŃile agricole; 5. grupurile de interes economic; 6. orice altă persoană juridică de drept privat care desfăşoară şi activităŃi economice. (2) Procedura simplificată prevăzută de prezenta lege se aplică debitorilor aflaŃi în stare de insolvenŃă, care se încadrează în una dintre următoarele categorii: a) comercianŃi, persoane fizice, acŃionând individual; b) asociaŃii familiale; #M4 c) debitorii care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1) şi îndeplinesc una dintre următoarele condiŃii: #B 1. nu deŃin nici un bun în patrimoniul lor; 2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite; 3. administratorul nu poate fi găsit; 4. sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerŃului; #M4 d) debitori care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1), care nu au prezentat documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a) - f) şi h) în termenul prevăzut de lege; #B e) societăŃi comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive; f) debitori care şi-au declarat prin cererea introductivă intenŃia de intrare în faliment sau care nu sunt îndreptăŃiŃi să beneficieze de procedura de reorganizare judiciară prevăzută de prezenta lege. ART. 2 Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenŃă. ART. 3 În înŃelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaŃii: #M4 1. insolvenŃa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienŃa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile: #M7 a) insolvenŃa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenŃă, nu a plătit datoria sa faŃă de creditor; prezumŃia este relativă; #B b) insolvenŃa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenŃă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenŃei; 2. averea debitorului reprezintă totalitatea bunurilor şi drepturilor sale patrimoniale - inclusiv cele dobândite în cursul procedurii insolvenŃei -, care pot face obiectul executării silite, în condiŃiile reglementate de Codul de procedură civilă; 3. procedura colectivă este procedura în care creditorii recunoscuŃi participă împreună la urmărirea şi recuperarea creanŃelor lor, în modalităŃile prevăzute de prezenta lege; 4. data deschiderii procedurii reprezintă: a) în cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii, data pronunŃării încheierii prevăzute la art. 32 alin. (1); b) în cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, data pronunŃării sentinŃei judecătoruluisindic, prevăzută la art. 33 alin. (4) sau (6); #M4 5. debitorul este persoana fizică sau persoana juridică de drept privat, care face parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 1 şi care este în stare de insolvenŃă; 2

L 85/2006 - 30/06/2011 - text procesat prin programul LEX EXPERT

#M7 6. prin creditor îndreptăŃit să solicite deschiderea procedurii insolvenŃei se înŃelege creditorul a cărui creanŃă împotriva patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 90 de zile. Creditorii, inclusiv cei bugetari, vor putea solicita deschiderea procedurii insolvenŃei doar în cazul în care, după compensarea datoriilor reciproce, de orice natură, suma datorată acestora va depăşi suma prevăzută la pct. 12; #B 7. prin creditor se înŃelege persoana fizică sau juridică ce deŃine un drept de creanŃă asupra averii debitorului şi care a solicitat, în mod expres, instanŃei să îi fie înregistrată creanŃa în tabelul definitiv de creanŃe sau în tabelul definitiv consolidat de creanŃe şi care poate face dovada creanŃei sale faŃă de patrimoniul debitorului, în condiŃiile prezentei legi. Au calitatea de creditor, fără a depune personal declaraŃiile de creanŃă, salariaŃii debitorului; #M4 8. creditorul îndreptăŃit să participe la procedura insolvenŃei este acel creditor care a formulat şi căruia i-a fost admisă, total sau în parte, o cerere de înregistrare a creanŃei sale pe tabelele de creanŃe contra debitorului întocmite în procedură şi care are dreptul de a participa şi de a vota în adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciară admis de judecătorulsindic, de a fi desemnat în calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distribuŃiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciară a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notificat cu privire la desfăşurarea procedurii şi de a participa la orice altă procedură reglementată de prezenta lege. Au calitatea de creditor îndreptăŃit să participe la procedura insolvenŃei, fără a depune personal declaraŃiile de creanŃă, salariaŃii debitorului; #B 9. creanŃele garantate sunt creanŃele persoanelor care beneficiază de o garanŃie reală asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terŃ garantat faŃă de persoanele beneficiare ale garanŃiilor reale; 10. creanŃele salariale sunt creanŃele ce izvorăsc din raporturi de muncă între debitor şi angajaŃii acestuia. Aceste creanŃe sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creanŃe de către administratorul judiciar/lichidator; 11. creanŃele bugetare reprezintă creanŃele constând în impozite, taxe, contribuŃii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora; #M7 12. valoare-prag reprezintă cuantumul minim al creanŃei, pentru a putea fi introdusă cererea creditorului. Acesta este de 45.000 lei, iar pentru salariaŃi, de 6 salarii medii brute pe economie/pe salariat; #B 13. creditorii chirografari sunt creditorii debitorului care nu au constituite garanŃii faŃă de patrimoniul debitorului şi care nu au privilegii însoŃite de drepturi de retenŃie, ale căror creanŃe sunt curente la data deschiderii procedurii, precum şi creanŃe noi, aferente activităŃilor curente în perioada de observaŃie; 14. activităŃile curente reprezintă acele fapte de comerŃ şi operaŃiuni financiare propuse a fi efectuate de debitor în perioada de observaŃie, în cursul normal al comerŃului său, cum ar fi: a) continuarea activităŃilor contractate, conform obiectului de activitate; b) efectuarea operaŃiunilor de încasări şi plăŃi aferente acestora; c) asigurarea finanŃării capitalului de lucru în limite curente; 15. perioada de observaŃie este perioada cuprinsă între data deschiderii procedurii şi data confirmării planului sau, după caz, a intrării în faliment; 16. tabelul preliminar de creanŃe cuprinde toate creanŃele născute înainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub condiŃie sau în litigiu, acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării acestora. În tabel vor fi menŃionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi rangul de preferinŃă. În cazul procedurii simplificate, în acest tabel se vor înregistra şi creanŃele născute după deschiderea procedurii şi până la momentul intrării în faliment; 3

L 85/2006 - 30/06/2011 - text procesat prin programul LEX EXPERT

17. prin tabel definitiv de creanŃe se înŃelege tabelul care cuprinde toate creanŃele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate în tabelul preliminar şi împotriva cărora nu s-au formulat contestaŃii în conformitate cu prevederile art. 73, precum şi creanŃele admise în urma soluŃionării contestaŃiilor. În acest tabel se arată suma solicitată, suma admisă şi rangul de prioritate a creanŃei; 18. tabelul suplimentar cuprinde toate creanŃele născute după data deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidator în urma verificării acestora. În tabel vor fi menŃionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi rangul de preferinŃă; 19. tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creanŃelor ce figurează ca admise în tabelul definitiv de creanŃe şi cele din tabelul suplimentar necontestate, precum şi cele rezultate în urma soluŃionării contestaŃiilor la tabelul suplimentar. În situaŃia în care s-a dispus intrarea în faliment după confirmarea unui plan de reorganizare, urmează a se întocmi o variantă actualizată a tabelului definitiv consolidat, în concordanŃă cu programul de plată a creanŃelor, cuprins în planul de reorganizare, şi cu deducerea sumelor achitate pe parcursul desfăşurării acestuia; 20. reorganizarea judiciară este procedura ce se aplică debitorului, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creanŃelor. Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, implementarea şi respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate să prevadă, împreună sau separat: a) restructurarea operaŃională şi/sau financiară a debitorului; b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social; c) restrângerea activităŃii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului; 21. categoria de creanŃe defavorizate este prezumată a fi categoria de creanŃe pentru care planul de reorganizare prevede cel puŃin una dintre modificările următoare pentru oricare dintre creanŃele categoriei respective: a) o reducere a cuantumului creanŃei; b) o reducere a garanŃiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reeşalonarea plăŃilor în defavoarea creditorului; c) valoarea actualizată cu dobânda de referinŃă a Băncii NaŃionale a României, dacă nu este stabilit altfel prin contractul privind creanŃa respectivă sau prin legi speciale, este mai mică decât valoarea la care a fost înscrisă în tabelul definitiv de creanŃe; 22. prin program de plată a creanŃelor se înŃelege tabelul de creanŃe menŃionat în planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creanŃe şi la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, şi care cuprinde: a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creanŃe pe care debitorul se obligă să le plătească acestora; b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume; 23. prin procedura falimentului se înŃelege procedura de insolvenŃă concursuală colectivă şi egalitară care se aplică debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmată de radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat; 24. procedura generală reprezintă procedura prevăzută de prezenta lege, prin care un debitor care îndeplineşte condiŃiile prevăzute la art. 1 alin. (1), fără a le îndeplini simultan şi pe cele de la art. 1 alin. (2), intră, după perioada de observaŃie, succesiv, în procedura de reorganizare judiciară şi în procedura falimentului sau, separat, numai în reorganizare judiciară ori doar în procedura falimentului; #M7 25. procedura simplificată reprezintă procedura prevăzută de prezenta lege, prin care debitorul care îndeplineşte condiŃiile prevăzute la art. 1 alin. (2) intră direct în procedura falimentului, fie odată cu deschiderea procedurii insolvenŃei, fie după o perioadă de observaŃie de maximum 50 de zile, perioadă în care vor fi analizate elementele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d); 26. administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generală a 4

L 85/2006 - 30/06/2011 - text procesat prin programul LEX EXPERT

acŃionarilor/asociaŃilor debitorului, persoană juridică, împuternicit să efectueze în numele şi pe contul acestuia actele de administrare necesare în perioadele de procedură când debitorului i se permite să îşi administreze activitatea şi să le reprezinte interesele în procedură pe perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Adunarea generală a acŃionarilor, asociaŃilor sau membrilor persoanei juridice va fi convocată de administratorul judiciar ori de lichidator pentru desemnarea administratorului special, în termen de maximum 10 zile de la deschiderea procedurii sau, după caz, de la ridicarea dreptului debitorului de a-şi administra averea. Adunarea generală va fi prezidată de administratorul judiciar sau de lichidator, după caz. Dacă adunarea asociaŃilor/acŃionarilor convocată conform prezentului punct nu desemnează un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, dacă acesta nu a fost ridicat, iar debitorul, respectiv asociaŃii/acŃionarii sunt decăzuŃi din drepturile recunoscute de procedură şi care sunt exercitate prin administrator special. Dacă un administrator special nu a fost desemnat, pentru soluŃionarea acŃiunilor prevăzute la art. 46 şi a celor reglementate de art. 79 şi 80, debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat dintre organele de conducere statutare aflate în exerciŃiul funcŃiunii la data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de către judecătorulsindic în camera de consiliu şi fără citarea părŃilor. În cazul în care ulterior adunarea asociaŃilor/acŃionarilor alege un administrator special, acesta va prelua procedura în stadiul în care se găseşte la data desemnării; #M4 27. administratorul judiciar este persoana fizică sau juridică compatibilă, practician în insolvenŃă, autorizat în condiŃiile legii, desemnat să exercite atribuŃiile prevăzute la art. 20 în perioada de observaŃie şi pe durata procedurii de reorganizare; reprezentantul S.P.R.L. sau I.P.U.R.L. va trebui să îndeplinească condiŃiile prevăzute mai sus; #B 28. lichidatorul este persoana fizică sau juridică, practician în insolvenŃă, autorizat în condiŃiile legii, desemnată să conducă activitatea debitorului şi să exercite atribuŃiile prevăzute la art. 25 în cadrul procedurii falimentului, atât în procedura generală, cât şi în cea simplificată; #M4 29. Buletinul procedurilor de insolvenŃă este publicaŃia editată de Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului, care are drept scop publicarea citaŃiilor, convocărilor, notificărilor şi comunicărilor actelor de procedură efectuate de instanŃele judecătoreşti, administratorul judiciar/lichidator după deschiderea procedurii de insolvenŃă prevăzute de prezenta lege; 30. mandatul administratorilor statutari încetează de la data ridicării dreptului de administrare sau de la data desemnării administratorului special. Mandatul administratorului special se limitează la reprezentarea intereselor acŃionarilor/asociaŃilor de la data ridicării dreptului de administrare. Încetarea mandatului impune obligaŃia predării gestiunii. #B 31. prin contract financiar calificat se înŃelege orice contract având ca obiect operaŃiuni cu instrumente financiare derivate realizate pe pieŃele reglementate, pieŃele asimilate sau pieŃele la buna înŃelegere, astfel cum sunt acestea reglementate; 32. prin consumator captiv se înŃelege consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul; 33. operaŃiunea de compensare bilaterală (netting) presupune realizarea, în legătură cu unul sau mai multe contracte financiare calificate, a uneia sau a mai multora dintre următoarele operaŃiuni: a) încetarea unui contract financiar calificat şi/sau accelerarea oricărei plăŃi sau îndepliniri a unei obligaŃii ori realizări a unui drept în baza unuia sau a mai multor contracte financiare calificate având ca temei un acord de compensare bilaterală (netting); b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piaŃă, valori de lichidare ori valori de înlocuire a oricăreia dintre obligaŃiile sau drepturile la care se referă lit. a); c) conversia într-o singură monedă a oricărei valori, calculată potrivit lit. b); d) compensarea, până la obŃinerea unei sume nete (off-set), a oricăror valori calculate potrivit lit. b) şi convertite potrivit prevederilor lit. c); 5

inclusiv din fondurile obŃinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului. (6) lit. sumele prevăzute la alin. c) orice înŃelegere de garantare subsecventă ori în legătură cu unul sau mai multe acorduri master de netting. sumă care va fi inclusă în categoria cheltuielilor aferente procedurii în sensul alin.N. (4) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 6 . incluzând fără limitare: gajuri. b) orice acord master de netting între două părŃi. numărul contului şi unitatea la care acesta este deschis şi orice modificări ulterioare ale acestuia. plăŃile urmând a fi făcute în conformitate cu prevederile art. cu modificările actelor. a) vor fi virate de oficiile registrului comerŃului.P. iar în cursul falimentului.text procesat prin programul LEX EXPERT 34. (1). prin care se prevede netting-ul între două sau mai multe acorduri master de netting ("acord master-master de netting"). verificare şi/sau rezervare. (6) lit. (3) DisponibilităŃile băneşti vor putea fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. inclusiv cele privind notificarea. după caz. transmitere/obŃinere/eliberare documente şi/sau informaŃii prevăzute de lege. 254/2007. 37 alin.N.R. (4) va fi constituit prin: #M7 a) aplicarea unui procent de 50% la taxele care se achită la oficiul registrului comerŃului pentru autorizare constituire persoane supuse înregistrării în registrul comerŃului. prin Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului. ART. (2) PlăŃile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bănci. garanŃii personale şi altele asemenea. #M7 (4) În lipsa disponibilităŃilor în contul debitorului. c) vor fi virate în contul filialei U. în contul Uniunii NaŃionale a Practicienilor în InsolvenŃă din România. iar sumele prevăzute la alin.L 85/2006 .. #M4 (9) Sumele menŃionate la alin. (5) *** Abrogat #B (6) Fondul prevăzut la alin. denumită în continuare U. b) *** Abrogată #M4 c) preluarea a 2. respectiv registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor.R. de administratorul judiciar. şi efectuarea tuturor înregistrărilor în registrul comerŃului. cu modificările şi completările ulterioare. 86/2006 privind organizarea activităŃilor practicienilor în insolvenŃă. 35.P. pe baza unui buget previzionat.30/06/2011 . va comunica la Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului şi la instanŃele judecătoreşti pe lângă care funcŃionează registrul societăŃilor agricole. (1) vor fi considerate cheltuieli de lichidare în conformitate cu art.0% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenŃă. (6) lit. b) vor fi achitate la orice unitate bancară. #B (8) U. prin acord de compensare bilaterală (acord de netting) se înŃelege: a) orice înŃelegere sau clauză în cadrul unui contract financiar calificat dintre două părŃi.I. faptelor şi menŃiunilor acestora. autorizare funcŃionare şi eliberare documente specifice.I. după caz. vor fi suportate din averea debitorului. scrisori de garanŃie.N.P. lichidatorul care transmite suma. prin înŃelegere de garantare se înŃelege orice contract/instrument de garantare a unui acord de netting sau a unor contracte financiare calificate. se va utiliza fondul de lichidare. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. convocarea şi comunicarea actelor de procedură efectuate de administratorul judiciar şi/sau de lichidator. (7) Sumele prevăzute la alin.R. prin care se prevede un netting al unor plăŃi ori o îndeplinire a unor obligaŃii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultând din sau având legătură cu unul ori mai multe contracte financiare calificate ("acord master de netting").I. pe bază de dispoziŃii emise de debitor sau. 4 (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege. de lichidator. din care face parte administratorul judiciar sau. în contul menŃionat.

dacă este cazul. #B ART. domiciliu sau reşedinŃă se află în străinătate. SECłIUNEA 1 InstanŃele judecătoreşti #M7 ART. 2 ParticipanŃii la procedura insolvenŃei ART. tribunalul comercial. după caz. administratorul judiciar şi lichidatorul. 5 (1) Organele care aplică procedura sunt: instanŃele judecătoreşti. #B CAP. în a cărui circumscripŃie teritorială îşi are sediul debitorul la data sesizării instanŃei cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenŃei. (2) *** Abrogat (3) Tribunalul sau. 7 (1) Citarea părŃilor. #M4 (1^1) Pentru susŃinerea cheltuielilor de editare şi difuzare a Buletinului procedurilor de insolvenŃă. se majorează. a convocărilor şi notificărilor faŃă de participanŃii la proces. cu modificările şi completările ulterioare. în a cărui circumscripŃie îşi are sediul debitorul. a convocărilor şi notificărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolvenŃă. publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de insolvenŃă. judecătorul-sindic. (10) Sumele din fondul de lichidare nu pot face obiectul măsurilor asigurătorii sau al executării silite. respectiv în registrul societăŃilor agricole sau în registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor. cu modificările şi completările ulterioare. Comunicarea citaŃiilor. 8. Buletinul procedurilor de insolvenŃă va fi realizat şi în formă electronică. (2) Organele prevăzute la alin. 460/2005 privind conŃinutul. În toate celelalte cazuri se aplică dispoziŃiile din Codul de procedură civilă referitoare la procedura necontencioasă. Dacă în cadrul tribunalului sau al tribunalului comercial a fost creată o secŃie specială de insolvenŃă. #B (2) În procedurile contencioase reglementate de prezenta lege vor fi citate în calitate de părŃi numai persoanele ale căror drepturi sau interese sunt supuse spre soluŃionare judecătorului-sindic. al căror sediu. a tribunalului comercial. precum şi comunicarea oricăror acte de procedură.text procesat prin programul LEX EXPERT 121 şi art. 7 . 6 (1) Toate procedurile prevăzute de prezenta lege.30/06/2011 . sunt de competenŃa tribunalului sau. cu excepŃia recursului prevăzut la art. acesteia îi aparŃine competenŃa pentru derularea procedurilor prevăzute de prezenta lege. 123 pct.L 85/2006 . este supusă dispoziŃiilor Codului de procedură civilă. rămâne competent să soluŃioneze cauza indiferent de schimbările ulterioare de sediu ale debitorului. (1^1) Sediul debitorului este cel cu care figurează acesta în registrul comerŃului. precum şi realizarea în condiŃiile legii a drepturilor şi obligaŃiilor celorlalŃi participanŃi la aceste acte şi operaŃiuni. (1) trebuie să asigure efectuarea cu celeritate a actelor şi operaŃiunilor prevăzute de prezenta lege. condiŃiile de finanŃare. în măsura în care nu contravin unor dispoziŃii exprese prevăzute de prezenta lege. fondul prevăzut la art. 1 şi vor fi plătite în momentul existenŃei disponibilului în contul debitorului. 17 din Hotărârea Guvernului nr. în condiŃii de contradictorialitate. reprezentând o cotă de 10% aplicată la taxele percepute de oficiile registrului comerŃului de pe lângă tribunale pentru operaŃiunile de înregistrare. etapele.

ART. va pune în vedere părŃilor interesate să le depună în copie certificată. dacă legea nu prevede altfel. şi nu vor mai fi citaŃi. după caz. notificare şi comunicare se stabilesc prin ordin al ministrului justiŃiei şi sunt utilizate în mod obligatoriu de toŃi participanŃii la procedură.text procesat prin programul LEX EXPERT (3) Prin excepŃie de la prevederile alin. 8 (1) Curtea de apel va fi instanŃa de recurs pentru hotărârile pronunŃate de judecătorul-sindic în temeiul art. (4) nu se aplică în cazul judecării recursului împotriva următoarelor hotărâri ale judecătorului-sindic: a) sentinŃa de respingere a contestaŃiei debitorului. în copie certificată de grefierul-şef al tribunalului. 28 alin. după caz. convocărilor şi notificărilor actelor de procedură efectuate de instanŃele judecătoreşti.30/06/2011 . 300 alin. prima citare şi comunicarea actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se introduce o acŃiune. numai actele care interesează soluŃionarea căii de atac. 8 . 62 ori la art. (1) lit. Pentru creditorii care nu au putut fi identificaŃi în lista prevăzută la art. pentru publicare în Buletinul procedurilor de insolvenŃă. b) sentinŃa prin care se decide intrarea în procedura simplificată. #M7 (2) Termenul de recurs este de 7 zile de la comunicarea hotărârii. citarea.L 85/2006 . (9) Publicarea actelor de procedură sau. convocarea şi notificarea actelor de procedură efectuate individual faŃă de participanŃii la proces. (4). convocare. (3) Recursul va fi judecat de complete specializate. În cazul în care instanŃa de recurs consideră necesare şi alte acte din dosarul de fond. judecătorulsindic va comunica Comisiei NaŃionale a Valorilor Mobiliare hotărârea de deschidere a procedurii. conform Codului de procedură civilă. introdusă în temeiul art. (1) se vor realiza. din oficiu. c). acestea fiind prezumate a fi îndeplinite la data publicării. (8) În vederea publicării citaŃiilor. 107. ulterior deschiderii procedurii insolvenŃei. de la data publicării acestora. Citarea părŃilor în recurs şi comunicarea deciziilor pronunŃate se fac potrivit dispoziŃiilor Codului de procedură civilă. InstanŃele judecătoreşti vor transmite actele de procedură în cauză. (7) Creditorii care au înregistrat cereri de admitere a creanŃelor sunt prezumaŃi că au în cunoştinŃă termenele prevăzute la art. şi prin Buletinul procedurilor de insolvenŃă. InstanŃele judecătoreşti vor transmite actele de procedură în cauză. 11. selectate de judecătorulsindic. (1). în termen de 10 zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel. #B (4) În cazul în care debitorul este o societate tranzacŃionată pe o piaŃă reglementată. cu excepŃia cazului în care sarcina notificării aparŃine altor organe care aplică procedura. se trimit la curtea de apel. se vor realiza. a hotărârilor judecătoreşti în Buletinul procedurilor de insolvenŃă înlocuieşte. din oficiu. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă. (6) Notificările. #M7 (3^1) Prin excepŃie de la prevederile alin. #B (4) Prin derogare de la prevederile art. pentru publicare în Buletinul procedurilor de insolvenŃă. după deschiderea procedurii prevăzute de prezenta lege. 61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin Buletinul procedurilor de insolvenŃă. se editează Buletinul procedurilor de insolvenŃă. În vederea soluŃionării recursului. procedura notificării prevăzute la art. hotărârile judecătorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanŃa de recurs. comunicarea actelor de procedură anterioare deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii. conform Codului de procedură civilă. (5) Prevederile alin. 33 alin. în temeiul dispoziŃiilor prezentei legi. publicaŃie editată de Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului. după caz. (5) Formatul şi conŃinutul-cadru ale actelor care se publică în Buletinul procedurilor de insolvenŃă şi ale dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare. cu modificările şi completările ulterioare. şi convocările prevăzute de prezenta lege cad în sarcina administratorului judiciar sau a lichidatorului. 108 sau 109.

L 85/2006 . sunt: a) pronunŃarea motivată a hotărârii de deschidere a procedurii şi. în cadrul prezentei legi. după caz. (3). #M4 ART. Dacă nu există contestaŃii împotriva hotărârii adunării creditorilor sau a deciziei creditorului care deŃine mai mult de 50% din valoarea creanŃelor. (6) Pentru toate cererile de recurs formulate împotriva hotărârilor pronunŃate de judecătorulsindic în cadrul procedurii se constituie un singur dosar. 10 *** Abrogat #B ART. g) judecarea cererilor de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere care au 9 . În situaŃia în care cel care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu solicită numirea unui administrator judiciar sau lichidator.text procesat prin programul LEX EXPERT c) sentinŃa prin care se decide intrarea în faliment. republicată. în sistem informatizat. a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor sau de creditorul care deŃine mai mult de 50% din valoarea creanŃelor. 11 (1) Principalele atribuŃii ale judecătorului-sindic. #M4 c) desemnarea motivată. #M7 d) confirmarea. înlocuirea sa de către adunarea creditorilor sau creditorul care deŃine cel puŃin 50% din valoarea creanŃelor. #M8 (7) *** Abrogat #B SECłIUNEA a 2-a Judecătorul-sindic ART. d) sentinŃa de soluŃionare a contestaŃiei la planul de distribuire a fondurilor obŃinute din lichidare şi din încasarea de creanŃe. a administratorului judiciar sau a lichidatorului. 9 Repartizarea cauzelor având ca obiect procedura prevăzută de prezenta lege judecătorilor desemnaŃi ca judecători-sindici se realizează potrivit art. fără citarea părŃilor. introdusă în temeiul art. în termen de 3 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenŃă a hotărârii adunării creditorilor sau. după caz. 122 alin. În caz de conexare se va Ńine seama de cererile creditorilor în ordinea mărimii creanŃelor sau de cererea debitoarei. pronunŃată în condiŃiile art. 53 din Legea nr. prin încheiere. prin sentinŃa de deschidere a procedurii. Judecătorul-sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat de către creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de către debitor. fixarea remuneraŃiei în conformitate cu criteriile stabilite de legea de organizare a activităŃii practicienilor în insolvenŃă. dacă cererea îi aparŃine. dintre practicienii în insolvenŃă compatibili care au depus ofertă de servicii în acest sens la dosarul cauzei. cât şi prin procedura simplificată. pentru motive temeinice.30/06/2011 . a administratorului judiciar provizoriu sau. precum şi a onorariului negociat. a deciziei creditorului majoritar. b) judecarea contestaŃiei debitorului împotriva cererii introductive a creditorilor pentru începerea procedurii. numirea se va face de către judecătorul-sindic din rândul practicienilor care au depus oferte la dosarul cauzei. 304/2004 privind organizarea judiciară. în mod aleatoriu. #B e) înlocuirea. f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-şi mai conduce activitatea. 107. prin încheiere. a lichidatorului care va administra procedura până la confirmarea ori. judecarea opoziŃiei creditorilor la deschiderea procedurii. confirmarea se face în camera de consiliu. precum şi a atribuŃiilor acestuia pentru această perioadă. după caz. dacă nu există o cerere din partea unui creditor. după caz. de intrare în faliment atât prin procedura generală.

1 din Codul de procedură civilă privind incompatibilitatea nu sunt aplicabile judecătorului-sindic care pronunŃă succesiv hotărâri în acelaşi dosar. după votarea lui de către creditori.text procesat prin programul LEX EXPERT contribuit la ajungerea debitorului în insolvenŃă. #M7 (3) Hotărârile pronunŃate de judecătorul-sindic vor fi motivate de acesta în termen de 10 zile de la data pronunŃării hotărârii. 143 . cu excepŃia cazului în care la şedinŃă participă titularii tuturor creanŃelor. 138. ART. sesizarea organelor de cercetare penală în legătură cu săvârşirea infracŃiunilor prevăzute la art. Comitetul creditorilor ART. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunităŃii de către creditori. AtribuŃiile manageriale aparŃin administratorului judiciar ori lichidatorului sau. i) judecarea contestaŃiilor debitorului. prin organele acestora. l) soluŃionarea contestaŃiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau ale lichidatorului. cu excepŃia situaŃiei rejudecării. de lichidare. n) pronunŃarea hotărârii de închidere a procedurii. dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-şi administra averea. k) soluŃionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de întrerupere a procedurii de reorganizare judiciară şi de intrare în faliment. 12 (1) Hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive şi executorii. (3) Creditorii pot fi reprezentaŃi în adunare prin împuterniciŃi cu procură specială autentică sau. j) admiterea şi confirmarea planului de reorganizare sau. debitorului. #M4 (4) Dacă legea nu interzice în mod expres. după caz. după caz. (3) Adunarea creditorilor va putea fi convocată şi de comitetul creditorilor sau la cererea creditorilor deŃinând creanŃe în valoare de cel puŃin 30% din valoarea totală a acestora. (2) Creditorii cunoscuŃi vor fi convocaŃi de administratorul judiciar sau de lichidator în cazurile prevăzute expres de lege şi ori de câte ori este necesar. după caz. ART. dacă legea sau judecătorul-sindic nu dispune altfel. ale comitetului creditorilor ori ale oricărei persoane interesate împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator.30/06/2011 . #B SECłIUNEA a 3-a Adunarea creditorilor. în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice. cu delegaŃie semnată de conducătorul unităŃii. m) judecarea acŃiunii în anularea hotărârii adunării creditorilor. 13 (1) Adunarea creditorilor va fi convocată şi prezidată de administratorul judiciar sau. în mod excepŃional. (2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nulă. a lichidatorului. potrivit art.147. (2) AtribuŃiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităŃii administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului şi la procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenŃei. anterioare deschiderii procedurii. 14 (1) Convocarea creditorilor va trebui să cuprindă ordinea de zi a şedinŃei. h) judecarea acŃiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase şi a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial. Ele pot fi atacate separat cu recurs.L 85/2006 . 24 alin. (2) DispoziŃiile art. după casarea hotărârii în recurs. secretariatul şedinŃelor adunărilor creditorilor este în sarcina administratorului judiciar sau. 10 . de lichidator. creditorii vor putea vota şi prin corespondenŃă.

17 alin. #B (2) Calculul valorii totale a creanŃelor prevăzute la alin. 15 (1) Cu excepŃia cazurilor în care legea cere o majoritate specială. #B (6) Deliberările şi hotărârile adunării creditorilor vor fi cuprinse într-un proces-verbal. în condiŃiile prevăzute la art. şedinŃele adunării creditorilor vor avea loc în prezenŃa titularilor de creanŃe însumând cel puŃin 30% din valoarea totală a creanŃelor asupra averii debitorului. (3) Pentru necesităŃile procedurii. va fi citat şi preşedintele acestuia. sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat. bazată pe un certificat valabil. #M3 ART. #M3 (8) Cererea prevăzută la alin. după întocmirea tabelului preliminar de creanŃe. #M3 ART. după caz. prin valoare. care va fi semnat de preşedintele şedinŃei. prin încheiere.text procesat prin programul LEX EXPERT Scrisoarea prin care îşi exprimă votul. în termen de două zile lucrătoare de la data adunării creditorilor. astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat. (1) împotriva averii debitorului se va determina prin raportare la următoarele criterii: a) ulterior afişării tabelului preliminar şi până la afişarea tabelului definitiv. ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă. 101. (3) Planul de reorganizare va fi supus votului adunării creditorilor. prin valoare. care va vota pentru întreaga valoare a creanŃelor reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti ce li se cuvin.30/06/2011 . Procesul-verbal va fi depus. un preşedinte al comitetului creditorilor. astfel cum reiese din cuprinsul tabelului preliminar. a creanŃelor prezente. a administratorului judiciar sau. un comitet format din 3 . #B (2) Desemnarea se va face. pe baza propunerii creditorilor. (7) Hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinŃată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate. administratorului judiciar sau lichidatorului. semnată de creditor. poate fi comunicat prin orice mijloace. d) ulterior afişării tabelului definitiv consolidat. judecătorul-sindic va desemna. În cazul în care a fost constituit comitetul creditorilor. membrii comitetului creditorilor. la dosarul cauzei. la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării. iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil al titularilor majorităŃii. atribuŃiile comitetului prevăzute la art. Comitetul creditorilor va fi citat în persoana preşedintelui 11 . valoarea creanŃelor verificate şi acceptate de administratorul judiciar.L 85/2006 . care au lipsit motivat de la şedinŃa adunării creditorilor. în raport cu numărul creditorilor. astfel cum reiese din cuprinsul acestuia. cu citarea celui care a introdus cererea. a lichidatorului şi a creditorilor. b) şi f) vor fi exercitate de adunarea creditorilor. (5) La şedinŃele adunărilor creditorilor. precum şi de administratorul judiciar sau de lichidator. prin grija administratorului judiciar/lichidatorului. (1) lit. după caz. Dacă din cauza numărului mic de creditori judecătorul-sindic nu consideră necesară constituirea unui comitet al creditorilor. 16 (1) Judecătorul-sindic poate desemna. b) ulterior afişării tabelului definitiv şi până la confirmarea unui plan de reorganizare. precum şi la cererea creditorilor îndreptăŃiŃi să participe la procedura insolvenŃei. astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv. salariaŃii debitorului vor putea fi reprezentaŃi de un delegat din rândul acestora. (7) va fi depusă la dosarul cauzei în termen de 5 zile de la data adunării creditorilor şi va fi soluŃionată în camera de consiliu.5 creditori dintre cei cu creanŃe garantate. până în ziua fixată pentru exprimarea votului. c) ulterior confirmării planului de reorganizare şi până la afişarea tabelului definitiv consolidat. bugetare şi chirografare cele mai mari.

comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic. După ridicarea dreptului de administrare. (5) Dacă un membru al comitetului creditorilor se află. ART. motivat. pe seama debitorului. astfel încât criteriile prevăzute la alin. administrator special. bugetari şi cei chirografari. La propunerea administratorului judiciar sau a celorlalŃi membri ai comitetului creditorilor. atunci când astfel de acŃiuni nu au fost introduse de administratorul judiciar sau de lichidator. să le analizeze şi. (4) să fie respectate în toate fazele procedurii. ridicarea dreptului de administrare al debitorului.L 85/2006 . care să reprezinte interesele societăŃii şi ale acestora şi să participe la procedură. care se oferă voluntar. care va reŃine pe scurt conŃinutul deliberărilor. d) să întocmească rapoarte. 47 alin. #B (5) Dacă nu se va obŃine majoritatea necesară. acesta se va abŃine de la vot.text procesat prin programul LEX EXPERT astfel desemnat. (2) Comitetul creditorilor se întruneşte lunar şi. f) să introducă acŃiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial. făcute de debitor în dauna creditorilor. modificarea componenŃei acestuia. precum şi hotărârile luate. dintre primii 20 de creditori în ordinea valorii. c) să ia cunoştinŃă despre rapoartele întocmite de administratorul judiciar sau de lichidator. (6) În cursul derulării procedurii. ori a cel puŃin 2 dintre membrii săi. 18 (1) După deschiderea procedurii. (4) Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simplă din totalul numărului de membri ai acestuia. după caz. #M7 (4) În cadrul primei şedinŃe a adunării creditorilor. (5). ori de câte ori este necesar. #M3 (6) Împotriva acŃiunilor. persoană juridică. adunarea generală a acŃionarilor/asociaŃilor debitorului. prin oricare dintre membrii comitetului creditorilor. la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului. în conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanŃi la procedură. judecătorul-sindic va consemna. în temeiul art. aceştia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creanŃe garantate. va desemna. debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidator care îi conduce şi activitatea comercială. #B SECłIUNEA a 4-a Administratorul special ART. măsurilor şi deciziilor luate de comitetul creditorilor orice creditor poate formula contestaŃie la adunarea creditorilor. 12 . persoană fizică sau juridică. şi alte măsuri. 17 (1) Comitetul creditorilor are următoarele atribuŃii: a) să analizeze situaŃia debitorului şi să facă recomandări adunării creditorilor cu privire la continuarea activităŃii debitorului şi la planurile de reorganizare propuse.30/06/2011 . se va menŃine comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic. pe care să le prezinte adunării creditorilor. să facă contestaŃii la acestea. pe cheltuiala acestora. (3) Deliberările comitetului creditorilor vor avea loc în prezenŃa administratorului judiciar/lichidatorului şi vor fi consemnate într-un proces-verbal. b) să negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul care doreşte să fie desemnat de către creditori în dosar condiŃiile numirii şi să recomande adunării creditorilor astfel de numiri. privind măsurile luate de administratorul judiciar sau de lichidator şi efectele acestora şi să propună. iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele acŃionarilor/asociaŃilor. iar în lipsă. în termen de 5 zile de la luarea acestora. dacă este cazul. prin încheiere. un reprezentant. datorită interesului propriu. e) să solicite. judecătorul-sindic va putea cere asistenŃa comitetului creditorilor sau a unui delegat al acestuia.

pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de practician în insolvenŃă. în termen de 3 zile de la data publicării acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenŃă. pentru motive de nelegalitate. judecătorul-sindic va desemna provizoriu. #M1 (6) *** Abrogat 13 . 19 (1) Practicienii în insolvenŃă interesaŃi vor depune la dosar o ofertă de preluare a poziŃiei de administrator judiciar în dosarul respectiv. 4. sub supravegherea administratorului judiciar.I. un practician în insolvenŃă ales în mod aleatoriu din Tabloul U. (1) lit. practicianul în insolvenŃă interesat va putea arăta şi disponibilitatea de timp şi de resurse umane. stabilindu-i şi remuneraŃia. 33 alin. precum şi experienŃa generală sau specifică necesare preluării dosarului şi bunei administrări a cazului. persoană fizică sau persoană juridică. g) primeşte notificarea închiderii procedurii. În cazul în care remuneraŃia se va achita din fondul constituit conform prevederilor art. b) participă. desemnarea unui administrator judiciar sau lichidator în locul administratorului judiciar sau lichidatorului provizoriu ori să confirme administratorul judiciar provizoriu sau. prin încheiere.text procesat prin programul LEX EXPERT (2) Administratorul special are următoarele atribuŃii: a) exprimă intenŃia debitorului de a propune un plan. (2) La recomandarea comitetului creditorilor.N. #M3 (2^1) Creditorul care deŃine cel puŃin 50% din valoarea totală a creanŃelor poate să decidă. În cazul în care nu există nici o astfel de ofertă.P. la judecarea acŃiunilor prevăzute la art. e) administrează activitatea debitorului. (3) Creditorii pot contesta la judecătorul-sindic. după caz. lichidatorul provizoriu şi să îi stabilească remuneraŃia. aceasta va fi stabilită de către judecătorulsindic. după confirmarea planului. c) formulează contestaŃii în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege. de urgenŃă şi deodată.L 85/2006 . inclusiv reprezentantul acesteia. fără consultarea adunării creditorilor. decizia prevăzută la alin. d) propune un plan de reorganizare. (3) decizia adunării creditorilor sau a creditorului ce deŃine cel puŃin 50% din valoarea creanŃelor nu este contestată. în cadrul primei şedinŃe a adunării creditorilor sau ulterior. (2) şi (2^1). (4) Dacă în termenul stabilit la alin. dispunând totodată încetarea atribuŃiilor administratorului judiciar provizoriu pe care l-a desemnat prin sentinŃa de deschidere a procedurii. până la prima adunare a creditorilor. toate contestaŃiile printr-o încheiere prin care va numi administratorul judiciar/lichidatorul desemnat sau. coroborat cu art.30/06/2011 . la care vor anexa dovada calităŃii de practician în insolvenŃă şi o copie de pe poliŃa de asigurare profesională. potrivit art. În ofertă. trebuie să aibă calitatea de practician în insolvenŃă. Judecătorul va soluŃiona. SECłIUNEA a 5-a Administratorul judiciar ART.R. în calitate de reprezentant al debitorului. Creditorii pot decide să confirme administratorul judiciar sau lichidatorul desemnat provizoriu de către judecătorul-sindic. va solicita adunării creditorilor/creditorului desemnarea unui alt administrator judiciar/lichidator. creditorii care deŃin cel puŃin 50% din valoarea totală a creanŃelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator. judecătorul-sindic. participă la inventar. 28 alin. 79 şi 80. h). #B (5) Administratorul judiciar. (2). f) după intrarea în faliment. primeşte raportul final şi bilanŃul de închidere şi participă la şedinŃa convocată pentru soluŃionarea obiecŃiunilor şi aprobarea raportului. potrivit legii. după caz. semnând actul. va numi administratorul judiciar propus de creditori sau de creditorul ce deŃine cel puŃin 50% din valoarea creanŃelor.

prezidarea şi asigurarea secretariatului şedinŃelor adunării creditorilor sau ale acŃionarilor. 94. valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare. cu menŃionarea persoanelor cărora lear fi imputabilă. m) cu condiŃia confirmării de către judecătorul-sindic. susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor. a unor operaŃiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanŃii acordate de acesta. renunŃarea la garanŃii reale. precum şi întocmirea tabelelor creanŃelor. sunt: #M7 a) examinarea situaŃiei economice a debitorului şi a documentelor depuse conform prevederilor art. descărcarea de datorii. n) sesizarea judecătorului-sindic în legătură cu orice problemă care ar cere o soluŃionare de către 14 . în cadrul prezentei legi. e) supravegherea operaŃiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului. în acest ultim caz cu respectarea precizărilor exprese ale judecătorului-sindic cu privire la atribuŃiile sale şi la condiŃiile de efectuare a plăŃilor din contul averii debitorului. respectiv în parte. f) conducerea integrală. g) convocarea. a) şi în condiŃiile şi termenele prevăzute la art. (9) Este interzis administratorului judiciar. şi asupra existenŃei premiselor angajării răspunderii acestora. într-un termen stabilit de acesta. k) verificarea creanŃelor şi. #B c) întocmirea actelor prevăzute la art.text procesat prin programul LEX EXPERT (7) *** Abrogat #B (8) Înainte de desemnarea sa. ART.30/06/2011 . l) încasarea creanŃelor. în mod direct sau indirect. atunci când este cazul. dar care nu va putea depăşi 20 de zile de la desemnarea administratorului judiciar. h) introducerea de acŃiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor. 138. fie continuarea perioadei de observaŃie în cadrul procedurii generale şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic. precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial. sub sancŃiunea revocării din funcŃie şi a reparării eventualelor prejudicii cauzate. prin subscrierea unei poliŃe de asigurare valabile. d) elaborarea planului de reorganizare a activităŃii debitorului. b) examinarea activităŃii debitorului şi întocmirea unui raport amănunŃit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariŃia stării de insolvenŃă. dar care nu va putea depăşi 40 de zile de la desemnarea administratorului judiciar. 20 (1) Principalele atribuŃii ale administratorului judiciar.L 85/2006 . formularea şi susŃinerea acŃiunilor în pretenŃii pentru încasarea creanŃelor debitorului. administratorul judiciar trebuie să facă dovada că este asigurat pentru răspundere profesională. precum şi verificarea. j) menŃinerea sau denunŃarea unor contracte încheiate de debitor. pentru aceasta putând angaja avocaŃi. care să acopere eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuŃiilor sale. Riscul asigurat trebuie să reprezinte consecinŃa activităŃii administratorului judiciar pe perioada exercitării calităŃii sale. corectarea şi completarea informaŃiilor cuprinse în actele respective. i) sesizarea de urgenŃă a judecătorului-sindic în cazul în care constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative. a activităŃii debitorului. când acestea au fost prezentate de debitor. să diminueze. (1). în cazul în care debitorul nu şi-a îndeplinit obligaŃia respectivă înăuntrul termenelor legale. descărcarea fidejusorilor. în condiŃiile art. asociaŃilor ori membrilor debitorului persoană juridică. 28 şi 35 şi întocmirea unui raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată. urmărirea încasării creanŃelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii. încheierea de tranzacŃii. formularea de obiecŃiuni la acestea. precum şi asupra posibilităŃii reale de reorganizare efectivă a activităŃii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic. într-un termen stabilit de acesta. 28 alin. în funcŃie de cuprinsul raportului prevăzut la lit.

000 lei în cazul în care acesta. în care administratorul judiciar va expune în sinteză măsurile efectuate în acest interval cuprinse în rapoartele de activitate. #B (2) În orice stadiu al procedurii. urmează a se aplica în mod corespunzător dispoziŃiile art. (1).text procesat prin programul LEX EXPERT acesta. administratorul judiciar/lichidatorul va putea desemna 15 . (1) se va menŃiona şi remuneraŃia administratorului judiciar sau a lichidatorului. 19. iar un extras se publică în Buletinul procedurilor de insolvenŃă. La fiecare 120 de zile judecătorul-sindic va stabili un termen de continuare a procedurii. prin încheiere. oricare dintre creditori. În acest caz sunt aplicabile dispoziŃiile art. pentru motive temeinice. Prevederile prezentului articol sunt aplicabile şi în situaŃia prevăzută la art. cu menŃionarea modalităŃii de calcul a acesteia. de urgenŃă.L 85/2006 . (3) şi. fără motive temeinice. în termen de 5 zile de la înregistrarea ei. să suspende executarea măsurii contestate. #M7 (3) ContestaŃia trebuie să fie înregistrată în termen de 3 zile de la depunerea raportului prevăzut la alin. nu îşi îndeplineşte sau îndeplineşte cu întârziere atribuŃiile prevăzute de lege sau stabilite de judecătorul-sindic. 22 (1) În cazul în care un practician în insolvenŃă desemnat refuză numirea. cu excepŃia celor prevăzute de lege în competenŃa exclusivă a acestuia.30/06/2011 . cu citarea administratorului judiciar şi a comitetului creditorilor. din culpă sau cu rea-credinŃă. respectiv la alin. (5) În cazul amenzilor şi al despăgubirii prevăzute la alin. Raportul se depune la dosarul cauzei. 23 În vederea îndeplinirii atribuŃiilor sale. (1). #M4 ART. (1).000 lei necomunicarea în termen a refuzului. în termen de 5 zile de la comunicarea sentinŃei de numire. Încheierea de înlocuire se pronunŃă în camera de consiliu. să îl oblige pe administratorul judiciar la acoperirea prejudiciului produs. Judecătorul-sindic va sancŃiona cu amendă judiciară de la 500 lei la 1. 108^4 şi 108^5 din Codul de procedură civilă. administratorul special al debitorului persoană juridică. judecătorul-sindic. judecătorul-sindic va putea. precum şi o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului. îl poate înlocui pe administratorul judiciar. putând. (2) Judecătorul-sindic poate stabili administratorului judiciar. 34. #M3 (1^1) În raportul prevăzut la alin. #M4 ART. cu citarea contestatorului. #M4 (3) Judecătorul-sindic va sancŃiona administratorul judiciar cu amendă judiciară de la 1. #M4 ART. la cererea oricărei părŃi interesate. precum şi orice altă persoană interesată pot face contestaŃie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar. (3) administratorul judiciar a cauzat un prejudiciu. #B (2) Debitorul persoană fizică. #B (4) Dacă prin fapta prevăzută la alin. acesta are obligaŃia de a notifica instanŃa. 21 (1) Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şia îndeplinit atribuŃiile. (4). orice alte atribuŃii în afara celor stabilite la alin.000 lei la 5. (4) Judecătorul-sindic va soluŃiona contestaŃia. a administratorului judiciar şi a comitetului creditorilor. la cererea contestatorului. în camera de consiliu. prin încheiere motivată. din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor.

(2) AtribuŃiile administratorului judiciar încetează la momentul stabilirii atribuŃiilor lichidatorului de către judecătorul-sindic. dacă un raport cu acest obiect nu fusese întocmit anterior de administratorul judiciar. 3 Procedura SECłIUNEA 1 16 . descărcarea fidejusorilor. rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta înaintea deschiderii procedurii. Judecătorul-sindic se va pronunŃa asupra cererii prin încheiere. dată în camera de consiliu. renunŃarea la garanŃii reale sub condiŃia confirmării de către judecătorul-sindic. f) verificarea creanŃelor şi. l) orice alte atribuŃii stabilite prin încheiere de către judecătorul-sindic. în cadrul prezentei legi. în mod corespunzător. dispoziŃiile art. 19. k) sesizarea judecătorului-sindic cu orice problemă care ar cere o soluŃionare de către acesta. inventarierea bunurilor şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor. atunci când este cazul. (3) Poate fi desemnat lichidator şi administratorul judiciar desemnat anterior. #B SECłIUNEA a 6-a Lichidatorul ART. şi supunerea acelui raport judecătoruluisindic într-un termen stabilit de acesta. precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial. 25 Principalele atribuŃii ale lichidatorului. CAP. 24 (1) În cazul în care dispune trecerea la faliment. cu citarea administratorului/lichidatorului judiciar. g) urmărirea încasării creanŃelor din averea debitorului. 138. 22. c) introducerea de acŃiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor. în conformitate cu prevederile prezentei legi. 102 alin. cu menŃionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi a existenŃei premiselor angajării răspunderii acestora în condiŃiile art. j) încheierea de tranzacŃii. formularea de obiecŃiuni la acestea. a unor operaŃiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanŃii acordate de acesta. formularea şi susŃinerea acŃiunilor în pretenŃii pentru încasarea creanŃelor debitorului. i) vânzarea bunurilor din averea debitorului. e) menŃinerea sau denunŃarea unor contracte încheiate de debitor. d) aplicarea sigiliilor. Numirea şi nivelul remuneraŃiilor acestor persoane vor fi supuse aprobării comitetului creditorilor în cazul în care acestea vor fi achitate din averea debitoarei sau se vor supune aprobării judecătorului-sindic în cazul în care se vor remunera din fondul unic constituit conform art. aplicându-se. susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor.text procesat prin programul LEX EXPERT persoane de specialitate. 23 şi ale art.L 85/2006 .30/06/2011 . (5). pentru aceasta putând angaja avocaŃi. #B b) conducerea activităŃii debitorului. precum şi întocmirea tabelelor creanŃelor. judecătorul-sindic va desemna un lichidator. h) primirea plăŃilor pe seama debitorului şi consemnarea lor în contul averii debitorului. 21. descărcarea de datorii. 4. încasarea creanŃelor. ART. sunt: #M7 a) examinarea activităŃii debitorului asupra căruia se iniŃiază procedura simplificată în raport cu situaŃia de fapt şi întocmirea unui raport amănunŃit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la insolvenŃă. dar care nu va putea depăşi 40 de zile de la desemnarea lichidatorului.

îndeplinesc criteriile prevăzute de dispoziŃiile legale speciale pentru iniŃierea procedurii prevăzute de prezenta lege. scadente sau nescadente. de bună-credinŃă. #M7 (5) Cererea debitorului se va judeca de urgenŃă în termen de 5 zile în camera de consiliu. de către debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage răspunderea patrimonială a debitorului persoană fizică sau juridică.1.text procesat prin programul LEX EXPERT Cererile introductive ART. potrivit datelor de care dispune. dar există indicii serioase că rezultatele negocierilor ar putea fi valorificate în termen scurt prin încheierea unui acord extrajudiciar. precum şi de orice alte persoane sau instituŃii prevăzute expres de lege. în termen de 5 zile de la eşuarea negocierilor. oricum ar fi creanŃele acestora: certe sau sub condiŃie. (1^1). (4) Introducerea prematură.30/06/2011 . acesta are obligaŃia de a adresa tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziŃiilor prezentei legi. (1) debitorul este angrenat.L 85/2006 . #M7 (1^1) Dacă la data expirării termenului prevăzut la alin. în termen de maximum 30 de zile de la apariŃia stării de insolvenŃă. În caz contrar. cauza şi drepturile de preferinŃă. f) contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii. cu rea-credinŃă. debitorul. au calitatea de a le reprezenta. (1^2) Dacă în cursul negocierilor derulate în cadrul unei proceduri de mandat ad-hoc sau de concordat preventiv debitorul ajunge în stare de insolvenŃă. c) o listă a numelor şi a adreselor creditorilor. (3) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care. (2) Comisia NaŃională a Valorilor Mobiliare introduce cerere împotriva entităŃilor reglementate şi supravegheate de aceasta care. e) o listă a activităŃilor curente pe care intenŃionează să le desfăşoare în perioada de observaŃie. fără citarea părŃilor. b) o listă completă a tuturor bunurilor debitorului. debitorul trebuie să introducă cererea de deschidere a procedurii insolvenŃei în termen de 30 de zile de la apariŃia stării de insolvenŃă. incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile. Cererea debitorului ART. pentru prejudiciile pricinuite. trebuie să introducă cererea de deschidere a procedurii în condiŃiile şi termenul prevăzute la alin. d) o listă cuprinzând plăŃile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de zile anterioare înregistrării cererii introductive. pentru bunurile grevate se vor menŃiona datele din registrele de publicitate. potrivit actelor constitutive sau statutelor. #B ART. necontestate ori contestate. lichide ori nelichide. balanŃa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii. 27 (1) Debitorul aflat în stare de insolvenŃă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziŃiilor prezentei legi. cu bunăcredinŃă. 26 (1) Procedura va începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor sau de către creditori. arătându-se suma. #B (2) Va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziŃiilor prezentei legi şi debitorul în cazul căruia apariŃia stării de insolvenŃă este iminentă. 17 . &. în negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor sale. 28 (1) Cererea debitorului trebuie să fie însoŃită de următoarele acte: a) bilanŃul certificat de către administrator şi cenzor/auditor.

precedenŃi hotărârii de deschidere a procedurii. la momentul înregistrării cererii. (2) Creditorul va anexa documentele justificative ale creanŃei şi ale actelor de constituire de garanŃii. 29 (1) În cazul unei cereri introduse de o societate în nume colectiv sau în comandită. #B ART. 31 . în care va preciza: a) cuantumul şi temeiul creanŃei. (1) lit. abuz de încredere. mărturie mincinoasă. 21/1996. h) o declaraŃie prin care debitorul îşi arată intenŃia de intrare în procedura simplificată sau de reorganizare.f) şi h).text procesat prin programul LEX EXPERT g) o listă a membrilor grupului de interes economic sau. şi împotriva lor. cel puŃin la nivel de principiu. 18 .L 85/2006 . gestiune frauduloasă. în privinŃa cererilor introduse de grupurile de interes economic sau de membrii acestora. au mai fost supuşi unei astfel de proceduri. din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive. delapidare. l) un certificat de admitere la tranzacŃionare pe o piaŃă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise. el va fi decăzut din dreptul de a propune un plan de reorganizare. Cererile creditorilor ART. a averii. j) o declaraŃie pe propria răspundere. ART. directorii şi/sau asociaŃii nu au fost condamnaŃi definitiv pentru bancrută frauduloasă. a) . care în ultimii 5 ani. 31 (1) Orice creditor îndreptăŃit să solicite deschiderea procedurii prevăzute de prezenta lege împotriva unui debitor prezumat în insolvenŃă poate introduce o cerere introductivă. în mod corespunzător. înşelăciune. în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. c) existenŃa unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor debitorului. acea cerere nu va fi considerată ca fiind făcută şi de asociaŃii cu răspundere nelimitată ori. d) declaraŃia privind eventuala intenŃie de a participa la reorganizarea debitorului. după caz. sau un certificat de la registrul societăŃilor agricole ori. infracŃiuni de fals ori infracŃiuni prevăzute în Legea nr. caz în care va trebui să precizeze. conform unui plan. b) existenŃa unei garanŃii reale. se prezumă că debitorul este de acord cu iniŃierea procedurii simplificate. (2) O cerere introdusă de un asociat cu răspundere nelimitată ori împotriva acestuia pentru datoriile sale va fi fără efecte juridice cu privire la societatea în nume colectiv sau în comandită din care face parte. persoane juridice. (1) şi (2) se aplică. pentru societăŃile în nume colectiv şi cele în comandită. 30 Nu pot formula o cerere de reorganizare judiciară debitorii. după caz. k) o declaraŃie pe propria răspundere autentificată de notar sau certificată de avocat. va putea înregistra acea informaŃie la tribunal în termen de 5 zile. modalitatea în care înŃelege să participe la reorganizare. din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infracŃiuni prevăzute în Legea concurenŃei nr. 21/1996 şi că administratorii. în tot sau în parte.2. dacă nu o va face. constituite de către debitor sau instituite potrivit legii.30/06/2011 . &. a asociaŃilor cu răspundere nelimitată. #M4 (2) Dacă debitorul nu dispune. prin restructurarea activităŃii ori prin lichidarea. oficiul registrului comerŃului în a cărui rază teritorială se află domiciliul profesional/sediul social. (3) Prevederile alin. în condiŃiile art. de vreuna dintre informaŃiile prevăzute la alin. în vederea stingerii datoriilor sale. i) o descriere sumară a modalităŃilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităŃii. dacă această declaraŃie nu va fi depusă până la expirarea termenului stabilit la alin. (2).33. autentificată la notar ori certificată de un avocat.

judecătorul-sindic va comunica cererea. judecătorul va pronunŃa o încheiere de deschidere a procedurii simplificate. 28 alin. (5) Dacă judecătorul-sindic stabileşte că debitorul nu este în stare de insolvenŃă. judecătorul-sindic îi poate obliga pe creditorii care au introdus cererea să consemneze. în termen de 5 zile. (2) În termen de 10 zile de la primirea copiei. iar dacă prin declaraŃia făcută conform art. AdmiŃând opoziŃia. dacă cererea lor va fi admisă. nesoluŃionate încă. respinge cererea 19 . printr-o sentinŃă. existenŃa dosarului pe rol. (2). #B ART. toate opoziŃiile. nu va putea modifica data apariŃiei stării de insolvenŃă. 27. respectiv la art. toate cererile de deschidere a procedurii se conexează la cererea formulată de debitor. debitorul şi creditorii care se opun deschiderii procedurii. în urma căreia va soluŃiona deodată. (4) Dacă există o cerere de deschidere a procedurii insolvenŃei formulată de către debitor şi una sau mai multe cereri formulate de creditori. el nu va mai avea dreptul să solicite reorganizarea judiciară. judecătorul-sindic va pronunŃa o încheiere de deschidere a procedurii generale. 28 alin. Deschiderea ulterioară a procedurii. debitorului. 28 alin.L 85/2006 . fie să recunoască existenŃa stării de insolvenŃă. 59 alin. tribunalul va verifica. h) debitorul îşi arată intenŃia de a intra în procedura simplificată sau nu depune documentele prevăzute la art.text procesat prin programul LEX EXPERT (3) Dacă între momentul înregistrării cererii de către un creditor şi cel al judecării acestei cereri sunt formulate cereri de către alŃi creditori împotriva aceluiaşi debitor. (1) referitoare la cuantumul minim al creanŃelor. cu acelaşi obiect. #M7 (2) Prin încheierea de deschidere a procedurii judecătorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau. În cazul în care. 33 (1) În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii creditorului îndreptăŃit să solicite deschiderea procedurii insolvenŃei. cererea introductivă va fi respinsă. situaŃie în care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de către administratorul judiciar sau de către creditorii deŃinând împreună sau separat minimum 20% din valoarea masei credale şi numai dacă aceştia îşi exprimă intenŃia de a depune un plan în termenul prevăzut la art. (2). în termen de 10 zile de la primirea notificării. (1). 60 alin. debitorul trebuie fie să conteste. (5) Dacă s-a deschis o procedură într-un dosar.f) şi h) la termenul prevăzut la art. printr-o sentinŃă. va dispune conexarea acestora şi va stabili îndeplinirea condiŃiilor prevăzute la alin. Dacă debitorul contestă starea de insolvenŃă. creditorii se opun deschiderii procedurii. Dacă cererea va fi respinsă. vor fi conexate la acelaşi dosar.30/06/2011 . la data înregistrării. iar contestaŃia sa este ulterior respinsă. după caz. SECłIUNEA a 2-a Deschiderea procedurii şi efectele deschiderii procedurii ART. CauŃiunea va fi restituită creditorilor. procedura generală. din oficiu. a) . în raport cu valoarea însumată a creanŃelor tuturor creditorilor care au formulat cereri şi cu respectarea valorii-prag prevăzute de prezenta lege. lichidatorului să efectueze notificările prevăzute la art. (2) ori se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. #B (4) Dacă judecătorul-sindic stabileşte că debitorul este în stare de insolvenŃă. (1) lit. 61. (1) lit. Dacă nu este consemnată în termen cauŃiunea. în copie. celelalte eventuale dosare aflate pe rol. judecătorul-sindic va Ńine. îi va respinge contestaŃia şi va deschide. la o bancă. 1 alin. #M7 (3) La cererea debitorului. o şedinŃă la care vor fi citaŃi administratorul judiciar. la cererea debitorului sau a creditorilor. judecătorul-sindic va revoca încheierea de deschidere a procedurii. 32 (1) Dacă cererea debitorului corespunde condiŃiilor prevăzute la art. cauŃiunea va fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitori. în termen de 5 zile. o cauŃiune de cel mult 10% din valoarea creanŃelor.

61. după caz. (4) sau. care va fi considerată ca lipsită de orice efect chiar de la înregistrarea ei.nu are dreptul. coroborat cu cele ale art. 38 Orice furnizor de servicii . (2) sau a mai beneficiat de reorganizare în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. în cazul în care acesta are calitatea de consumator captiv. judecătorul-sindic va pronunŃa o sentinŃă de deschidere a procedurii simplificate. (1). 36*) De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acŃiunile judiciare. 34 Prin sentinŃa de deschidere a procedurii generale. ART. (6) Dacă debitorul nu contestă. judecătorul-sindic va da o sentinŃă de deschidere a procedurii generale. #M7 ART. să efectueze notificările prevăzute la art. 11 alin. (7) Prin sentinŃa de deschidere a procedurii. 36 Prin derogare de la dispoziŃiile art. 66/2011 (#M10). 33 alin. 85/2006 privind procedura insolvenŃei. judecătorul-sindic va desemna un administrator judiciar." #B ART. 19 alin. #CIN *) Reproducem mai jos prevederile art. (1).text procesat prin programul LEX EXPERT creditorilor. să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu către debitor sau către averea debitorului. 28 alin. că ar fi în stare de insolvenŃă şi îşi exprimă intenŃia de a-şi reorganiza activitatea. În cazul în care. (2). potrivit prevederilor art. 35 În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. 36 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. ART. (1) lit. servicii telefonice sau altele asemenea .L 85/2006 . apă.electricitate. cu modificările şi completările ulterioare.30/06/2011 . făcută până la data pronunŃării sentinŃei. 86 alin. în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinŃă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenŃă a unui beneficiar. 36. extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanŃelor asupra debitorului sau bunurilor sale. prin sentinŃa de deschidere a procedurii judecătorulsindic va dispune comunicarea acesteia către instanŃele judecătoreşti în a căror jurisdicŃie se află sediul debitorului declarat la registrul comerŃului şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. (1) din Legea nr. în perioada de observaŃie şi în perioada de reorganizare. #M10 "ART. Desemnarea se va face în conformitate cu prevederile art. ale art. gaze naturale. 36 cu privire la creanŃa sa şi valorificarea imediată. iar în cazul deschiderii procedurii simplificate va desemna un lichidator provizoriu. 37 În vederea aplicării prevederilor art. din declaraŃia debitorului. #M7 ART. să schimbe. 39 (1) Creditorul titular al unei creanŃe garantate cu ipotecă. 36 şi art. c). cu aplicarea 20 . judecătorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau lichidatorului. (6). 33 alin. în termenul prevăzut la alin. după caz. potrivit legii. ART. în cadrul procedurii. debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele şi informaŃiile prevăzute la art. autorităŃile cu competenŃe în gestionarea fondurilor europene sunt obligate să demareze activitatea de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanŃelor bugetare prevăzută de prezenta ordonanŃă de urgenŃă pentru sumele acordate în cadrul contractului/acordului/deciziei de finanŃare din fonduri europene şi/sau din fonduri publice naŃionale aferente acestora. gaj sau altă garanŃie reală mobiliară ori drept de retenŃie de orice fel poate solicita judecătorului-sindic ridicarea suspendării prevăzute la art. 1 alin. rezultă că acesta se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art.

b) efectuarea de plăŃi periodice în favoarea creditorului pentru satisfacerea dobânzilor. (3) Reclamantul. ART. dacă administratorul judiciar/debitorul propune în schimb adoptarea uneia sau mai multor măsuri menite să ofere protecŃie corespunzătoare creanŃei garantate a creditorului. b) diminuării valorii părŃii garantate dintr-o creanŃă cu rang inferior. 36. 116 . b) obiectul garanŃiei face parte dintr-un ansamblu funcŃional. la data intrării în faliment. c) novaŃia obligaŃiei de garanŃie prin constituirea unei garanŃii suplimentare. #B (3) În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare. 21 . 121 alin. majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială. în cazul în care nici un plan de reorganizare nu este confirmat. într-o cerere de ridicare a suspendării. a bunului asupra căruia poartă garanŃia sau dreptul de retenŃie. A. În cazul în care valorificarea activelor asupra cărora poartă garanŃia se va face la un preŃ mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv sau definitiv consolidat. trebuie să facă dovada faptului prevăzut la alin. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. majorările ori penalităŃile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obligaŃiile născute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu actele din care rezultă şi cu prevederile programului de plăŃi. ART. numită generic accesorii. în una dintre următoarele situaŃii: A. 40 Deschiderea procedurii suspendă orice termene de prescripŃie a acŃiunilor prevăzute la art. iar prin desprinderea şi vânzarea lui separată. B. atunci când nu există o protecŃie corespunzătoare a creanŃei garantate în raport cu obiectul garanŃiei. (1) lit.30/06/2011 . pentru reducerea capitalului creanŃei sub cota de diminuare a valorii obiectului garanŃiei ori a valorii părŃii garantate dintr-o creanŃă cu rang inferior. prevederile alin. nu va putea fi adăugată creanŃelor născute anterior datei deschiderii procedurii. până la acoperirea creanŃei principale şi a accesoriilor ce se vor calcula. majorărilor şi penalităŃilor de orice fel la o creanŃă garantată cu rang superior. c) lipsei unei asigurări a obiectului garanŃiei împotriva riscului pieirii sau deteriorării. dobânzile. nu va putea fi adăugată creanŃelor născute ulterior datei deschiderii atât a procedurii simplificate. (4) Nici o dobândă. dispusă de administratorul judiciar sau de lichidator. valoarea bunurilor rămase nu se diminuează. (1). atunci când valoarea obiectului garanŃiei. 41 (1) Nici o dobândă.b). majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială. este pe deplin acoperită de valoarea totală a creanŃelor şi a părŃilor de creanŃe garantate cu acel obiect: a) obiectul garanŃiei nu prezintă o importanŃă determinantă pentru reuşita planului de reorganizare propus. respectiv. #M7 (2) Prin excepŃie de la prevederile alin. din cauza: a) diminuării valorii obiectului garanŃiei sau existenŃei unui pericol real ca aceasta să sufere o diminuare apreciabilă. creanŃele garantate se înscriu în tabelul definitiv până la valoarea garanŃiei stabilită prin evaluare.118 şi cu condiŃia achitării din preŃ a cheltuielilor prevăzute la art. 1. rămânând debitorului/administratorului sau altei părŃi interesate sarcina producerii dovezii contrare şi. cât şi a celei generale. ca urmare a acumulării dobânzilor. B. respectiv. reale sau personale ori prin substituirea obiectului garanŃiei cu un alt obiect. judecătorul-sindic va putea respinge cererea de ridicare a suspendării formulată de creditor. majorărilor şi penalităŃilor de orice fel şi.L 85/2006 . (1) şi (2) se aplică corespunzător pentru calculul accesoriilor cuprinse în programul de plăŃi. determinată de un evaluator conform standardelor internaŃionale de evaluare. a celorlalte elemente. chiar dacă o parte din creanŃa sa fusese înscrisă drept creanŃă chirografară. În cazul în care planul eşuează. precum: a) efectuarea de plăŃi periodice în favoarea creditorului pentru acoperirea diminuării valorii obiectului garanŃiei ori a valorii părŃii garantate dintr-o creanŃă cu rang inferior.text procesat prin programul LEX EXPERT corespunzătoare a dispoziŃiilor art. (1) pct. numită generic accesorii. diferenŃa favorabilă va reveni tot creditorului garantat.

(2) După intrarea în reorganizare judiciară sau faliment. (1) . 45 (1) După rămânerea irevocabilă a hotărârii de deschidere a procedurii toate actele şi corespondenŃa emise de debitor. in judicial reorganisation. sub sancŃiunea prevăzută la art. en faillite. #B ART. se suspendă de la tranzacŃionare cu începere de la data primirii comunicării de către Comisia NaŃională a Valorilor Mobiliare. administratorul judiciar sunt obligaŃi să întocmească şi să păstreze o listă cuprinzând toate încasările. plăŃile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii. administratorul judiciar sau lichidator vor cuprinde.(2^1).L 85/2006 . în limbile română. engleză şi franceză.30/06/2011 . en redressement sau. a dreptului de administrare al debitorului odată cu desemnarea unui administrator judiciar. după caz. menŃiunea în faliment. 49 sau de cele autorizate de judecătorul-sindic. (3) Prejudiciile suferite de terŃii de bună-credinŃă. intenŃia de reorganizare. în condiŃiile art. toate actele. en faillite. în sensul Legii nr. lichidatorului toate informaŃiile cerute de acesta. d) şi e) din Codul de procedură civilă. art. 46 (1) În afară de cazurile prevăzute la art. 47 (1) Deschiderea procedurii ridică debitorului dreptul de administrare . (6). în tot sau în parte. vor fi reparate în mod exclusiv de persoanele care au încheiat actele ca reprezentanŃi legali ai debitorului. organele de conducere ale acestuia sunt obligate să publice pe paginile de internet proprii. en procedure collective.constând în dreptul de a-şi conduce activitatea. #M6 (2^1) Dacă debitorul deŃine sau administrează una sau mai multe pagini de internet. in bankruptcy. (2) La data primirii de către Comisia NaŃională a Valorilor Mobiliare a comunicării privind intrarea în procedura falimentului intervine retragerea valorilor mobiliare de pe piaŃa reglementată pe care acestea se tranzacŃionează. precum şi toate informaŃiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa. în condiŃiile prevăzute la alin. indicând totodată şi condiŃia de 22 . in bankruptcy. de asemenea. (1) sunt aplicabile şi bunurilor pe care debitorul le-ar dobândi ulterior deschiderii procedurii. cu modificările şi completările ulterioare. (1) pct. fără a fi atinsă averea debitorului. menŃiunea în reorganizare judiciară. după caz. 33 alin. (2) Cu excepŃia cazurilor prevăzute expres de lege. 44 Debitorul are obligaŃia de a pune la dispoziŃia administratorului judiciar sau. (1) lit. cu precizarea naturii şi valorii acestora şi a datelor de identificare a cocontractanŃilor. (1). acŃiunile societăŃilor emitente. #M4 ART. informaŃiile referitoare la starea societăŃii. 297/2004 privind piaŃa de capital. ART. 28 alin. #B ART. actele şi corespondenŃa vor purta. precum şi lista cuprinzând plăŃile şi transferurile patrimoniale făcute de el în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. 108^1 alin. în faliment. După intrarea în procedura simplificată se va face.text procesat prin programul LEX EXPERT #M4 ART. precum şi numărul. menŃiunea în insolvenŃă. de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea -. operaŃiunile şi plăŃile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule. în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii. în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile. 2 lit. după caz. prevederile alin. (2) Debitorul şi/sau. dacă acesta nu şi-a declarat. 42 *** Abrogat #B ART. (3) Judecătorul-sindic va putea ordona ridicarea. in insolvency. ca urmare a nerespectării obligaŃiilor debitorului prevăzute la alin. h) sau. data şi instanŃa care a pronunŃat hotărârea. 43 (1) Ca urmare a deschiderii procedurii şi până la data confirmării planului de reorganizare. după caz.

ART. (3) Singurul drept. (6) Judecătorul-sindic va examina. atrage răspunderea băncilor pentru prejudiciul creat. comitetul creditorilor şi administratorul special. precum şi o amendă judiciară de la 4. a unei părŃi la contract va fi acela de a primi (echivalentul) dreptul (suma de plată sau obligaŃie de a face) net care rezultă în urma nettingului de la cocontractantul său. (4) Nici o atribuŃie conferită prin prezenta lege unui organ care aplică procedura insolvenŃei nu va împiedica încetarea contractului financiar calificat şi/sau accelerarea îndeplinirii obligaŃiilor de plată ori îndeplinirii obligaŃiilor de a face sau a realizării unui drept în baza unuia ori a mai multor 23 . îndeplinire a unei obligaŃii.text procesat prin programul LEX EXPERT exercitare a conducerii debitorului de către acesta. #M4 ART. 28 alin. (2) Actele. (4) Dreptul de administrare al debitorului încetează de drept la data la care se dispune începerea falimentului. ca urmare a realizării unui netting în condiŃiile prevăzute de un contract financiar calificat. se va Ńine seama de prevederile art. dacă debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. (1) lit. judecătorul-sindic va da dispoziŃii tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al administratorului judiciar/lichidatorului. în termen de maximum 5 zile de la data primirii acesteia. dacă există în cuprinsul contractului. ca urmare a realizării unui netting în condiŃiile prevăzute de un contract financiar calificat. act sau fapt realizat în temeiul unor contracte financiare calificate. 48 (1) Prin sentinŃa sau. având ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilităŃii de realizare a unui plan raŃional de activitate.L 85/2006 .000 lei (RON) la 10. dacă există în cuprinsul contractului. a unei părŃi la contract va fi aceea de a presta (echivalentul) obligaŃia (suma de plată sau obligaŃie de a face) netă rezultată în urma nettingului către cocontractantul său. acesta va convoca o şedinŃă a comitetului creditorilor în vederea supunerii spre aprobare a cererii administratorului special. şi nu i-a fost ridicat dreptul de administrare. (1). (5). (3) În cazul propunerilor de înstrăinare a bunurilor din averea debitorului grevate de garanŃii. după cum urmează: a) sub supravegherea administratorului judiciar. pot fi executate şi/sau opuse unui cocontractant insolvent ori unui garant insolvent al unui cocontractant. în sensul art. h). 39 referitoare la acordarea unei protecŃii corespunzătoare creanŃei garantate. b) sub conducerea administratorului judiciar. încheierea având drept efect ridicarea dreptului de administrare. precum şi orice acord de compensare bilaterală sunt valabile. ART. menŃionate la alin.000 lei (RON). cererea prevăzută la alin.30/06/2011 . în termen de 15 zile. debitorul va putea să continue desfăşurarea activităŃilor curente şi poate efectua plăŃi către creditorii cunoscuŃi. care se încadrează în condiŃiile obişnuite de exercitare a activităŃii curente. 51 (1) Orice transfer. debitorul va putea desfăşura doar activităŃile ce sunt necesare derulării operaŃiunilor lichidării. operaŃiunile şi plăŃile care depăşesc condiŃiile menŃionate la alin. (5) Creditorii. (2) Încălcarea dispoziŃiilor judecătorului-sindic. (2) Singura obligaŃie. dacă debitorul a făcut o cerere de reorganizare. fiind recunoscute ca bază de înscriere a creanŃei în procedurile prevăzute de prezenta lege. 49 (1) Pe perioada de observaŃie. comitetul creditorilor ori administratorul judiciar pot oricând adresa judecătoruluisindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare. 50 *** Abrogat #B ART. (1) vor putea fi autorizate în exercitarea atribuŃiilor de supraveghere de administratorul judiciar. într-o şedinŃă la care vor fi citaŃi administratorul judiciar. (7) De la data intrării în faliment. după caz. exercitare a unui drept.

acele documente. relaŃii scrise. poate solicita asistenŃa şi concursul acestora la efectuarea actelor de procedură. îndatoriri în ceea ce priveşte prezentarea probelor cu înscrisuri. în condiŃiile art. (2) şi. poate solicita la interogatoriu persoanele identificate ca făcând parte din administraŃia societăŃii. atunci când condiŃiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii. (1) lit. judecătorul-sindic va decide. care va avea loc în maximum 15 zile de la primirea raportului administratorului judiciar. în cazul în care documentele prevăzute la art. (5) În cazul aprobării raportului prevăzut la alin. de orice fel. (1) lit. depunând la instanŃă. un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată. (4). inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de netting. în exerciŃiul atribuŃiilor sale prevăzute de prezenta lege. 54 (1) Administratorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului-sindic. ori măsuri asigurătorii. nici o instanŃă judecătorească nu poate împiedica. #M7 ART. (2). 52 Deschiderea procedurii de insolvenŃă nu afectează dreptul unui creditor de a invoca compensarea creanŃei sale cu cea a debitorului asupra sa. #B (4) În cadrul şedinŃei de judecată prevăzute la alin. b) . dovada îndeplinirii procedurii de notificare. 1 alin. după ascultarea părŃilor interesate. prin aceeaşi sentinŃă. c) sau d) instanŃa poate stabili. garanŃii reale mobiliare sau drepturi de retenŃie. (3). 53 Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator. 80 alin. cheltuielile astfel efectuate urmând a fi suportate din averea debitorului. #M7 ART. g). 56 Pentru celeritatea procedurii de insolvenŃă. iar 24 . după caz.e) şi i) nu sunt prezentate de către debitor.text procesat prin programul LEX EXPERT contracte financiare calificate. nici un lichidator sau. ART. prin administratorul special. pentru creditorul care a solicitat deschiderea procedurii de insolvenŃă sau administratorul judiciar desemnat. după caz. Administratorul judiciar va notifica propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorilor care au depus cerere introductivă şi debitorului. care nu va putea depăşi 20 de zile de la desemnarea sa. concluziile raportului supus dezbaterii. 55 Ulterior intrării în procedura simplificată. judecătorul-sindic. sunt dobândite libere de orice sarcini. 1 alin. #M7 (3) Judecătorul-sindic va supune propunerea prevăzută la alin. realizate în baza unui contract financiar calificat. în condiŃiile art. lichidatorul desemnat va reconstitui. fie continuarea perioadei de observaŃie din procedura generală. inclusiv măsurile asigurătorii instituite în cursul procesului penal. va da o sentinŃă prin care va aproba sau va respinge. în măsura posibilului. (1) lit. intrarea în faliment a debitorului. în termenul stabilit de acesta. #B (2) Raportul va indica dacă debitorul se încadrează în criteriile prevăzute la art. precum şi orice alte demersuri necesare soluŃionării cauzei. precum ipoteci. având ca temei un acord de netting. aceste puteri fiind limitate la suma netă rezultată în urma aplicării acordului de netting. în consecinŃă. 28 alin. ART.L 85/2006 . privind intrarea în faliment a debitorului în procedura simplificată. 107 alin. cere anularea ori decide desfacerea unor operaŃiuni cu instrumente financiare derivate. caz în care va cuprinde documentele doveditoare şi propunerea de intrare în faliment în procedura simplificată. (5) Cu excepŃia dovedirii intenŃiei frauduloase a debitorului în sensul art.30/06/2011 . trebuie supus procedurii simplificate prevăzute de prezenta lege. dezbaterii părŃilor într-o şedinŃă publică. ART. ART. 57 Atunci când la sediul înregistrat în registrul comerŃului debitorul nu mai desfăşoară activitate. odată cu cererea. (2) lit. D.

ART. pe cheltuiala solicitantului. prin raportul său. şi după ascultarea raportului administratorului judiciar. relaŃii privind bunurile patrimoniale şi documentele privind activitatea societăŃii de la autorităŃile care deŃin sau ar putea să deŃină informaŃiile solicitate. (4) Propunerea privind intrarea în faliment a debitorului.L 85/2006 . prin care se constată că debitorul se găseşte în una dintre categoriile prevăzute la art. sau va convoca adunarea creditorilor. (1) . 59 alin. 107 alin. comunicarea. un plan de reorganizare a debitorului. după caz. în condiŃiile art. cu menŃionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. în procedura generală prevăzută la alin. prin votul titularilor a cel puŃin două treimi din creanŃele prezente la vot. cu indicarea datei primei adunări a creditorilor. 54 .30/06/2011 . (2). (2). după caz. 1 alin. raportul va indica dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activităŃii debitorului ori. inclusiv a celor privind deschiderea procedurii. administratorul judiciar va solicita relaŃii privind sediul social al societăŃii şi date privind administraŃia societăŃii. 59 alin. O copie de pe raport va fi depusă la grefa tribunalului şi la registrul comerŃului sau. 59 alin. notificarea oricărui act de procedură faŃă de debitor. judecătorul-sindic va decide. (2) lit. acesta va publica un anunŃ referitor la raport în Buletinul procedurilor de insolvenŃă. prin sentinŃă. va propune intrarea în faliment. (3) În cazul în care. în acest caz. 60 (1) În cadrul şedinŃei adunării generale a creditorilor prevăzute la art. după caz. 59 alin. (1) la sediul său. #M7 ART.text procesat prin programul LEX EXPERT creditorul care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu cunoaşte un alt sediu. (4) Prevederile alin. se va efectua numai prin Buletinul procedurilor de insolvenŃă. (2) Adunarea generală a creditorilor va aproba propunerea administratorului judiciar. administratorul judiciar arată că activitatea debitorului poate fi redresată pe baza unui plan de reorganizare judiciară. punct de lucru de desfăşurare a activităŃii. dar care nu va putea depăşi 40 de zile de la data desemnării lichidatorului. în cazul procedurii simplificate. la cererea debitorului. un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariŃia insolvenŃei debitorului. prevăzut la art. colaborează la întocmirea acelui plan ori dacă intenŃionează să propună un alt plan singur sau împreună cu unul ori mai mulŃi creditori. Indiferent de rezultatul votului. 58 În aplicarea prevederilor art. lichidatorul. 1 alin. #B (2) În cazul în care debitorul nu se încadrează în criteriile prevăzute la art. îşi anunŃă intenŃia de a depune. acesta va trebui să precizeze dacă recomandă ca planul de reorganizare să fie cel propus de debitor. intrarea în faliment a debitorului. (2). prevăzută la art. în cazul în 25 . propunerea nu va fi aprobată în cazul în care unul sau mai mulŃi creditori. va fi supusă aprobării adunării generale a creditorilor la prima şedinŃă a acesteia. motivele care nu permit reorganizarea şi. ART. administratorul judiciar îi va informa pe creditorii prezenŃi despre voturile valabile primite în scris cu privire la propunerea de intrare în faliment a debitorului în procedură generală. #M4 (5) În cazul în care raportul administratorului judiciar va face propunerea de intrare în faliment. (1) lit. dacă. La această adunare va supune votului adunării creditorilor propunerea de intrare în faliment. (2).(3) nu se aplică pentru raportul prevăzut la art. D. va întocmi şi va supune judecătorului-sindic. (4). în termenul legal. în termenul stabilit de judecătorul-sindic. deŃinând împreună peste 20% din creanŃele cuprinse în tabelul preliminar de creanŃe. 59 (1) Administratorul judiciar sau. la registrul în care este înmatriculat debitorul şi va fi comunicată debitorului. 54. c) sau d).57. (2). (3) În cazul aprobării de către adunarea generală a creditorilor a propunerii administratorului judiciar prevăzute la art. dacă raportul va fi depus după data primei adunări. #B (6) Administratorul judiciar va asigura posibilitatea consultării raportului prevăzut la alin.

c) ori. vor depune cererea de admitere a creanŃelor în termenul fixat în sentinŃa de deschidere a procedurii. inscripŃiei sau înregistrării în registrele de publicitate. #M7 b) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanŃelor asupra averii debitorului. respectiv. totodată. precum şi cerinŃele pentru ca o creanŃă înregistrată să fie considerată valabilă. 64 (1) Cu excepŃia salariaŃilor ale căror creanŃe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenŃelor contabile. judecătorul-sindic va putea hotărî o majorare a termenelor prevăzute la alin. în condiŃiile art. 32 alin. de la expirarea termenului corespunzător fiecărei proceduri.30/06/2011 .L 85/2006 . respectiv 15 zile. de întocmire. 32 alin. c) termenul de verificare a creanŃelor. după caz. 15. a fost admis un plan de reorganizare de către judecătorul-sindic. până la data şedinŃei adunării generale a creditorilor de aprobare a raportului prevăzut la alin. cererile de creanŃe vor fi înregistrate într-un registru. după caz. c). 10 zile. spre a se face menŃiune. ART. ART. pe cheltuiala averii debitorului. notificarea va fi trimisă acestora din urmă. d) termenul de definitivare a tabelului creanŃelor. data şi ora primei şedinŃe a adunării generale a creditorilor. c) şi d) cu maximum 30.text procesat prin programul LEX EXPERT care. ART. (2) În funcŃie de circumstanŃele cauzei şi pentru motive temeinice. care nu va depăşi 15 zile în cazul procedurii generale şi al celei simplificate. în cazul procedurii simplificate. c). care nu va depăşi 20 de zile pentru procedura generală sau. (3) Notificarea prevăzută la alin. #B e) locul. #M3 (2) *** Abrogat #B 26 . 61 (1) În urma deschiderii procedurii. pronunŃată ca urmare a cererii formulate de debitor. ale căror creanŃe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii. de către creditori. administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menŃionaŃi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. administratorul judiciar/lichidatorul va trimite instanŃelor. care va avea loc în maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. 63 Dacă debitorul are bunuri supuse transcripŃiei. în condiŃiile art. b). 28 alin. de la expirarea termenului prevăzut la lit. (1) lit. b). (2). debitorului şi oficiului registrului comerŃului sau. pentru efectuarea menŃiunii. precum şi termenul de soluŃionare a opoziŃiilor. afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanŃe. (1) lit. autorităŃilor ori instituŃiilor care Ńin aceste registre o copie de pe sentinŃa de deschidere a procedurii. toŃi ceilalŃi creditori. prevăzut la lit. care se va păstra la grefa tribunalului. 62 (1) Notificarea va cuprinde: a) termenul limită de depunere. într-un ziar de largă circulaŃie şi în Buletinul procedurilor de insolvenŃă. registrului societăŃilor agricole ori altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat. care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora. (1) se realizează conform prevederilor Codului de procedură civilă şi se va publica. (2) Dacă creditorii cu sediul sau cu domiciliul în străinătate au reprezentanŃi în Ńară. (1). a opoziŃiilor la sentinŃa de deschidere a procedurii. care va fi de maximum 45 de zile de la deschiderea procedurii. SECłIUNEA a 3-a Primele măsuri ART. (1).

însă. domiciliul/sediul. (2) În vederea îndeplinirii atribuŃiei prevăzute la alin. va putea să poarte discuŃii cu fiecare creditor. dacă consideră necesar. Administratorul judiciar va face menŃiunea pe original despre prezentarea acestora. solicitându-i.text procesat prin programul LEX EXPERT (3) Cererea de admitere a creanŃelor trebuie făcută chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu. temeiul creanŃei. ART. (3) Toate creanŃele prezentate pentru a fi admise şi înregistrate la grefa tribunalului vor fi prezumate valabile şi corecte dacă nu sunt contestate de către debitor.30/06/2011 . 68 CreanŃele negarantate şi părŃile negarantate ale creanŃelor garantate care nu sunt scadente la data înregistrării cererii de admitere vor fi înscrise în tabelul de creanŃe cu întreaga lor valoare. în cursul falimentului. suma datorată. (2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanŃei şi ale actelor de constituire de garanŃii. 67 (1) Administratorul judiciar va proceda de îndată la verificarea fiecărei cereri şi a documentelor depuse şi va efectua o cercetare amănunŃită pentru a stabili legitimitatea. (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanŃele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale. ART. 125. 65 (1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului. informaŃii şi documente suplimentare. administratorul judiciar sau creditori. (1). precum şi la exercitarea votului în adunarea generală a creditorilor. (3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. (4) CreanŃele nescadente sau sub condiŃie la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credală şi vor fi îndreptăŃite să participe la distribuiri de sume în măsura îngăduită de prezenta lege. inclusiv creanŃele a căror valorificare este condiŃionată de executarea în prealabil a debitorului principal. cu excepŃia creanŃelor constatate prin titluri executorii. orice distribuire de sumă pentru astfel de creanŃe se va face cu respectarea dispoziŃiilor art. la cursul 27 . #M7 (5) Titularii creanŃelor sub condiŃie suspensivă la data deschiderii procedurii. 69 (1) CreanŃele constând în obligaŃii care nu au fost calculate în valoare monetară sau a căror valoare este supusă modificării vor fi calculate de către administratorul judiciar/lichidator şi înscrise în tabelul de creanŃe cu valoarea nominală pe care o aveau la data deschiderii procedurii. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanŃele născute în procedura de faliment. administratorul judiciar va putea solicita explicaŃii de la debitor. în perioada de observaŃie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă. 66 (1) Toate creanŃele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezenta lege. Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartiŃie de sume între creditori. #M4 (6) CreanŃele născute după data deschiderii procedurii. vor fi îndreptăŃiŃi să voteze şi să participe la distribuiri numai după îndeplinirea condiŃiei respective. ART. precum şi menŃiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinŃă sau garanŃii.L 85/2006 . nefiind necesară înscrierea la masa credală. ART. valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanŃe. (2) CreanŃele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate la valoarea lor în lei. Judecătorul-sindic va decide asupra oricărei contestaŃii împotriva calculului făcut de administrator pentru astfel de creanŃe. #B ART.

atât în procedura generală. dar preŃul obŃinut din vânzarea bunurilor grevate va fi atribuit creditorului. cu priorităŃi. până va fi complet acoperită. (3) Codebitorul sau fidejusorul debitorului. va depăşi totalul sumei care îi este datorată. acesta va trebui să restituie sumele primite în plus. administratorul judiciar/lichidatorul va trimite de îndată notificări creditorilor.L 85/2006 . proporŃional cu sumele pe care fiecare dintre debitori le-a plătit peste ceea ce era datorat. care este îndreptăŃit la restituire ori la despăgubire din partea debitorului pentru suma plătită. 71 (1) Un creditor care. (3) Tabelul preliminar de creanŃe va fi. ale căror creanŃe sau drepturi de preferinŃă au fost trecute parŃial în tabelul preliminar de creanŃe sau înlăturate. printr-o singură sentinŃă. judecătorul-sindic poate să admită. până ce creditorul nu a fost deplin satisfăcut. 73 (1) Debitorul. rămânând creditor al acestuia doar pentru suma neachitată. 70 O creanŃă a unui creditor cu mai mulŃi debitori solidari va fi înscrisă în toate tabelele de creanŃe ale debitorilor cu valoarea nominală. În acest caz. (4) Odată cu afişarea tabelului. sub condiŃie sau nescadente şi arătând pentru fiecare numele/denumirea creditorului. ART. creditorii înscrişi în tabelul preliminar de creanŃe pot participa la adunările creditorilor. #M4 (3) La termenul stabilit prin sentinŃa de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creanŃe. care vor fi reînscrise ca fonduri în averea debitorilor.30/06/2011 . întocmindu-se în acest sens un proces-verbal de afişare. administratorul judiciar/lichidatorul va întocmi şi va înregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzând toate creanŃele împotriva averii debitorului. suma solicitată de creditor şi suma acceptată de administratorul judiciar. (2) La creanŃele garantate se vor arăta titlul din care izvorăşte garanŃia. garantate. ART. ART. creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaŃii cu privire la creanŃele şi drepturile de preferinŃă trecute de administratorul judiciar/lichidator în tabelul preliminar de creanŃe. Dacă totalul sumelor distribuite creditorului. creditorul comun are dreptul de a cere să i se plătească. precizând totodată şi motivele. înscrierea creanŃelor respective în mod provizoriu în tabelul definitiv al tuturor creditorilor împotriva averii debitorului. scăzânduse din suma ce este datorată. totodată. afişat de grefă la uşa instanŃei. 72 (1) Ca rezultat al verificărilor făcute. în numerar sau în bunuri. concură la masa credală. cât şi în procedura simplificată. judecătorul-sindic va soluŃiona deodată. toate contestaŃiile. rangul acesteia şi motivele pentru care creanŃele au fost trecute parŃial în tabel sau au fost înlăturate. chiar dacă pentru soluŃionarea unora ar fi nevoie de administrare de probe. #M7 (2) ContestaŃiile trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenŃă a tabelului preliminar. înainte de înregistrarea unei cereri de admitere. După afişare.text procesat prin programul LEX EXPERT Băncii NaŃionale a României existent la data deschiderii procedurii. în acest din urmă caz. va fi trecut în tabelul de creanŃe cu suma pe care a plătit-o creditorului. precizând că sunt: chirografare. care pentru asigurarea regresului său are asupra bunurilor acestuia un drept de garanŃie. până la achitarea integrală a creanŃei sale. a primit o plată parŃială pentru creanŃa sa de la un codebitor sau de la un fidejusor al debitorului poate avea creanŃa înscrisă în tabelul de creanŃe numai pentru partea pe care nu a încasat-o încă. şi va fi comunicat debitorului. #B 28 . cota cuvenită codebitorului sau fidejusorului. în tot sau în parte. Nici o reducere a sumei creanŃei prevăzute în tabelul de creanŃe nu va fi făcută în vreunul dintre tabelele de creanŃe ale debitorilor. în toate acŃiunile cu debitorii. (2) Un codebitor sau un fidejusor. pentru a face posibilă realizarea garanŃiei sale. ART.

62 alin. arătând suma. pe cale de acŃiune sau excepŃie. (2).text procesat prin programul LEX EXPERT (4) Dacă se admite creanŃa fără dreptul de preferinŃă pretins. judecătorul-sindic va putea declara creanŃa sau dreptul de preferinŃă contestat ca admis numai provizoriu. sunt scutite de taxe de timbru. administratorul judiciar/lichidatorul va înregistra. şi până la închiderea procedurii. prevăzut la art.a fiecărei creanŃe. titularul de creanŃe anterioare deschiderii procedurii. după citarea contestatorului. ART. 7.L 85/2006 . #M4 ART. sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăŃi ori transferuri frauduloase. #B (2) Decăderea va putea fi invocată oricând.garantată sau negarantată . care nu depune cererea de admitere a creanŃelor până la expirarea termenului prevăzut la art. prioritatea şi situaŃia . (5) Din sumele care s-ar obŃine din valorificarea bunurilor supuse dreptului de preferinŃă contestat se va consemna partea ce s-ar cuveni acelei creanŃe. a membrilor comitetului creditorilor şi a oricărei alte părŃi interesate. la tribunal şi va avea grijă să fie afişat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creanŃelor împotriva averii debitorului. din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăŃit să participe la procedură. de orice parte interesată. (2) După înregistrarea tabelului definitiv. #M7 (2) OperaŃiunile de publicare în Buletinul procedurilor de insolvenŃă a actelor de procedură emise de instanŃele judecătoreşti şi de administratorul judiciar/lichidator în cadrul derulării procedurii de insolvenŃă se efectuează cu titlu gratuit. 77 (1) Toate acŃiunile introduse de administratorul judiciar sau de lichidator în aplicarea dispoziŃiilor prezentei legi. (1) lit. inclusiv pentru recuperarea creanŃelor. b). a creditorului care deŃine creanŃa contestată. 76 (1) Cu excepŃia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea dispoziŃiilor art. orice parte interesată poate face contestaŃie împotriva trecerii unei creanŃe sau a unui drept de preferinŃă în tabel definitiv de creanŃe. SECłIUNEA a 4-a SituaŃia unor acte juridice ale debitorului ART. precum şi în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute. după caz. va fi decăzut.30/06/2011 . de îndată. dol sau unei erori esenŃiale care au determinat admiterea creanŃei sau a dreptului de preferinŃă. 29 . în cazul descoperirii existenŃei unui fals. 74 (1) După ce toate contestaŃiile la creanŃe au fost soluŃionate. numai titularii creanŃelor înregistrate în tabelul definitiv pot să participe la votul asupra planului de reorganizare sau la orice repartiŃii de sume în caz de faliment în procedura simplificată. aceasta va participa la repartiŃiile sumelor obŃinute din valorificarea bunurilor negrevate de garanŃii. (3) Până la judecarea irevocabilă a contestaŃiei. a administratorului judiciar/lichidatorului. 73 alin. 75 (1) După expirarea termenului de depunere a contestaŃiilor. (2) Judecarea contestaŃiei se va face de judecătorul-sindic. cât priveşte creanŃele respective. El nu va avea dreptul de a-şi realiza creanŃele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaŃilor cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare ulterior închiderii procedurii. #M7 (3) *** Abrogat #B ART. dacă acesta nu este chiar contestatorul.

g) actele de transfer sau asumarea de obligaŃii efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii. inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting). iar înregistrarea în registrul comerŃului se va opera din oficiu. să fie anulate şi prestaŃiile recuperate. sub rezerva ca acordul să fi fost de natură a conduce. sunt supuse şi formalităŃii de publicitate prin registrul comerŃului. dacă sunt în dauna creditorilor: a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deŃinând cel puŃin 20% din capitalul societăŃii comerciale ori. cât şi de cea simplificată. #B ART. efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. în mod rezonabil. sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar. 79 Administratorul judiciar sau. ART. încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii cu persoanele aflate în raporturi juridice cu debitorul. în executarea unui acord cu creditorii. efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. b) operaŃiuni comerciale în care prestaŃia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită. vor putea. dacă suma pe care creditorul ar putea să o obŃină în caz de faliment al debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer.text procesat prin programul LEX EXPERT (3) Actele de procedură emise de administratorul judiciar şi de lichidator care. alături de publicitatea prin Buletinul procedurilor de insolvenŃă. cu titlu gratuit. realizate în baza unui contract financiar calificat. atunci când 30 . încheiat ca urmare a unor negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor debitorului. potrivit prezentei legi. cu intenŃia tuturor părŃilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile. dacă scadenŃa lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii. cu bună-credinŃă. ori a devenit ulterior debitor. cât şi în cele de faliment. din drepturile de vot în adunarea generală a asociaŃilor. în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. după caz. Prevederile de mai sus se aplică şi actelor juridice încheiate în cadrul procedurii prevăzute de Legea nr. f) plăŃile anticipate ale datoriilor.30/06/2011 . în sensul prezentei legi. la redresarea financiară a debitorului şi să nu aibă ca scop prejudicierea şi/sau discriminarea unor creditori.L 85/2006 . prevăzute atât de procedura generală. lichidatorul poate introduce la judecătorul-sindic acŃiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor. după caz. realizate de debitor prin următoarele acte: a) acte de transfer cu titlu gratuit. efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. se depun la Buletinul procedurilor de insolvenŃă. după caz. e) constituirea ori perfectarea unei garanŃii reale pentru o creanŃă care era chirografară. 80 (1) Administratorul judiciar sau. ART. (1) lit. 78 Măsurile prevăzute în prezenta secŃiune se aplică atât în cazurile de reorganizare judiciară. d) acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia. d) . în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. c) acte încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. #B (2) Următoarele operaŃiuni. lichidatorul poate introduce la judecătorul-sindic acŃiuni pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale către terŃi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaŃii executate.f) nu sunt aplicabile actelor încheiate. cu intenŃia de a ascunde/întârzia starea de insolvenŃă ori de a frauda o persoană fizică sau juridică faŃă de care era la data efectuării transferului unor operaŃiuni cu instrumente financiare derivate. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc. #M7 (1^1) Prevederile alin. de asemenea.

terŃul dobânditor pierde creanŃa sau bunul rezultat din repunerea în situaŃia anterioară. întreaga valoare. întârzia ori înşela pe creditorii debitorului. precum şi pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale. după caz. #B (2) Comitetul creditorilor poate introduce la judecătorul-sindic o astfel de acŃiune. din drepturile de vot în adunarea generală a acŃionarilor. din oficiu. dacă administratorul judiciar/lichidatorul nu o face. dar nu mai târziu de 16 luni de la data deschiderii procedurii. rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv al debitorului. e) cu orice altă persoană fizică ori juridică. 80. 84 (1) Administratorul judiciar. după caz. (3) TerŃul dobânditor cu titlu gratuit de bună-credinŃă va restitui bunurile în starea în care se găsesc. 81 (1) AcŃiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor. dacă bunul nu mai există. stabilită prin expertiză efectuată în condiŃiile legii. 83 (1) TerŃul dobânditor în cadrul unui transfer patrimonial. #M4 (3) *** Abrogat #B ART. se prezumă relativ că acesta a cunoscut împrejurarea prevăzută la alin. numai dacă subdobânditorul nu a plătit valoarea corespunzătoare a bunului şi cunoştea sau trebuia să cunoască faptul că transferul iniŃial este susceptibil de a fi anulat. d) cu un administrator. în nume colectiv sau cu răspundere limitată. (1). valoarea acestuia de la data transferului efectuat de către debitor.30/06/2011 . care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de către debitor. În caz de reacredinŃă. atunci când debitorul este un grup de interes economic. 20 alin. în toate cazurile. 82 Nu se va putea cere anularea unui transfer cu caracter patrimonial. la care se referă art. În caz contrar. va trebui să restituie averii debitorului bunul transferat sau. 85 (1) Cererea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial se va nota. terŃul va restitui. lichidatorul sau comitetul creditorilor va putea introduce acŃiune pentru a recupera de la subdobânditor bunul ori valoarea bunului transferat de către debitor. 79 şi 80. cu condiŃia ca terŃul să fi acceptat transferul cu bună-credinŃă şi fără intenŃia de a-i împiedica. director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului. #M4 ART. f) cu un coindivizar asupra unui bun comun. societate cooperativă. b) cu un membru sau administrator.text procesat prin programul LEX EXPERT debitorul este respectiva societate în comandită. făcut de către debitor în cursul desfăşurării normale a activităŃii sale curente.L 85/2006 . (1) lit. #B (2) TerŃul dobânditor. ART. în favoarea averii debitorului. în registrele de publicitate aferente. respectiv o societate agricolă. societate agricolă. (2) În cazul în care subdobânditorul este soŃ. #M7 ART. Reaua-credinŃă a terŃului dobânditor trebuie dovedită. c) cu un acŃionar deŃinând cel puŃin 20% din acŃiunile debitorului ori. deŃinând o poziŃie dominantă asupra debitorului sau a activităŃii sale. va restitui diferenŃa de valoare cu care s-a îmbogăŃit. precum şi fructele percepute. iar în lipsa acestora. societate pe acŃiuni cu răspundere limitată sau. (2) O persoană obŃinând un titlu sau dobândind o garanŃie ori un alt drept real asupra bunului 31 . ART. poate fi introdusă de administratorul judiciar/lichidator în termen de un an de la data expirării termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut la art. anulat conform art. b). va avea împotriva averii o creanŃă de aceeaşi valoare. atunci când debitorul este respectiva societate pe acŃiuni.

debitorul a întârziat momentul deschiderii procedurii pentru a expira termenele la care se referă art. (7) Într-un contract prevăzând plăŃi periodice din partea debitorului. menŃinerea contractului nu îl va obliga pe administratorul judiciar/lichidator să facă plăŃi restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. Orice clauze contractuale de desfiinŃare a contractelor în derulare pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. vânzarea va fi considerată executată de către vânzător şi nu va fi supusă prevederilor alin. Contractul se consideră denunŃat: a) la data expirării unui termen de 30 de zile de la recepŃionarea solicitării cocontractantului de denunŃare a contractului. #B (2) În cazul denunŃării unui contract. administratorul judiciar/lichidatorul poate să denunŃe orice contract. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrătoare. 86*) (1) Contractele în derulare se consideră menŃinute la data deschiderii procedurii. (5) Un contract de muncă sau de închiriere.30/06/2011 . în termen de 30 de zile. (2). desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitoarei se va face de urgenŃă de către administratorul judiciar/lichidator. Pentru astfel de plăŃi poate fi formulată declaraŃie de creanŃă împotriva debitorului. va putea fi denunŃat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz. condiŃionat de dreptul de a fi recuperat bunul. (6) Au calitate procesuală pasivă în acŃiunile în anulare prevăzute la art. În vederea creşterii la maximum a valorii averii debitorului.L 85/2006 . 79 şi 80. administratorul judiciar/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractului. iar în cazul prevăzut la art. Ea nu se extinde la terŃul dobânditor sau subdobânditor. respectiv. unei notificări a contractantului. cu acordul cocontractanŃilor. fără a fi necesară parcurgerea procedurii de concediere colectivă. 53/2003 . Administratorul judiciar/lichidatorul trebuie să răspundă. în calitate de locatar. prin care i se cere să denunŃe contractul. închirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung. acesta fiind socotit denunŃat. #M4 ART.Codul muncii. o acŃiune pentru despăgubiri poate fi introdusă de către contractant împotriva debitorului. #B (4) Dacă vânzătorul unui bun imobil a reŃinut titlul de proprietate până la plata integrală a preŃului vânzării. prin abuz de drepturi procesuale. 79 şi 80. #CIN 32 . atât timp cât aceste contracte nu vor fi fost executate în totalitate ori substanŃial de către toate părŃile implicate. cu modificările şi completările ulterioare. după caz.text procesat prin programul LEX EXPERT respectiv după efectuarea unei astfel de notări va avea titlul sau dreptul său. (5) Legitimarea procesuală activă în acŃiunile în anulare reglementate de art. lichidatorului. (4) PrezumŃia de fraudă se păstrează şi în cazul în care. 79 şi 80 aparŃine administratorului judiciar şi. administratorul judiciar va putea să modifice clauzele contractelor de credit. (1). se instituie o prezumŃie relativă de fraudă în dauna creditorilor. #M4 (6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. #M4 (3) Pe parcursul perioadei de observaŃie. 79 şi 80 debitorul şi. comitetului creditorilor. b) la data notificării denunŃării de către administratorul judiciar/lichidator. Debitorul va fi citat în calitate de pârât prin administratorul special. în lipsa unui astfel de răspuns. astfel încât acestea să asigure echivalenŃa viitoarelor prestaŃii. cocontractantul său. PrezumŃia poate fi răsturnată de către debitor. după data deschiderii procedurii. 81 alin. (3) Dacă sunt îndeplinite condiŃiile art. dacă administratorul judiciar/lichidatorul nu răspunde.

#B ART. servicii şi instrumente financiare derivate. Dacă chiriaşul alege să continue a deŃine imobilul. şi scadenŃa intervine sau perioada expiră după data deschiderii procedurii. Dacă debitorul se află în posesia mărfii la acea dată. ART. şi va fi înscrisă în tabelul de creanŃe. nu va fi îndreptăŃit la înscrierea creanŃei în tabel. toate cheltuielile vor fi suportate de către vânzător şi el va trebui să restituie debitorului orice avans din preŃ. 91 Faptul că un proprietar al unui imobil închiriat este debitor în prezenta procedură nu va desfiinŃa contractul de închiriere. proprietarul va avea dreptul să îşi recupereze bunul. comitentul va fi îndreptăŃit să îşi ia înapoi titlurile ori marfa sau să ceară ca valoarea lor să fie plătită de comisionar. Cu toate acestea.30/06/2011 . 88 Dacă debitorul este parte într-un contract cuprins într-un acord master de netting.text procesat prin programul LEX EXPERT *) A se vedea nota de la art. În acest caz. Dacă vânzătorul admite ca bunul să fie livrat.L 85/2006 . ci va avea numai dreptul de a scădea din chiria pe care o plăteşte costul serviciilor datorate de proprietar. ART. atunci vânzătorul îşi poate lua înapoi bunul. 93 (1) Dacă un asociat dintr-o societate agricolă. în afară de cazul în care chiria nu este inferioară chiriei practicate pe piaŃă. iar diferenŃa rezultată va trebui să fie plătită averii debitorului. chiriaşul poate evacua clădirea şi poate să ceară înregistrarea creanŃei sale în tabel sau poate deŃine în continuare imobilul. ART. dar a pierdut ulterior posesia. se va efectua o operaŃiune de compensare bilaterală a tuturor contractelor cuprinse în acordul master de netting respectiv. a expirării termenului pentru contestarea cererii creditorilor de către debitor ori a respingerii contestaŃiei debitorului împotriva acestei cereri. proprietarul poate cere ca întreaga valoare a mărfii să fie înscrisă în tabelul de creanŃe. 89 Dacă un comisionar. 36. el va trebui să ia măsuri să se plătească din averea debitorului întregul preŃ datorat în baza contractului. proprietarul va fi îndreptăŃit să aibă creanŃa înregistrată în tabelul de creanŃe. el va putea recupera preŃul prin înscrierea creanŃei sale în tabelul de creanŃe. ART. 87 Dacă un bun mobil. în afară de cazul în care debitorul are un drept de garanŃie valabil asupra bunului. era în tranzit la data deschiderii procedurii şi bunul nu se află încă la dispoziŃia debitorului şi nici alte părŃi nu au dobândit drepturi asupra lui. dacă este o obligaŃie a averii debitorului. ART. scăzând din chiria pe care o plăteşte costul serviciilor datorate de proprietar. vândut debitorului şi neplătit de acesta. (2) Dacă la una dintre datele menŃionate la alin. care deŃine titluri pentru bunuri ce urmează a fi primite ori pentru marfă. cu valoarea pe care marfa o avea la acea dată. (1) marfa nu se află în posesia debitorului şi el nu o poate recupera de la deŃinătorul actual. la o anumită dată sau întro perioadă determinată de timp. în afară de cazul în care creditorul acceptă efectuarea prestaŃiei de către o persoană desemnată de administratorul judiciar/lichidator. titluri reprezentative ale mărfurilor sau active financiare cotate pe o piaŃă reglementată de mărfuri. ART. În acest caz. 92 Administratorul judiciar/lichidatorul poate să denunŃe un contract prin care debitorul s-a obligat să efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal. societate în comandită ori cu răspundere limitată sau acŃionarul unei societăŃi pe acŃiuni este debitor într-o procedură 33 . societate în nume colectiv. administratorul judiciar/lichidatorul poate să refuze să asigure prestarea oricăror servicii datorate de proprietar chiriaşului pe timpul închirierii. dacă aceasta este creditoare. 90 (1) Dacă un debitor deŃine marfă în calitate de consignatar sau orice alt bun care aparŃine altuia la data înregistrării cererii introductive. devine subiectul unei cereri introductive. Dacă administratorul judiciar/lichidatorul cere ca bunul să fie livrat. prevăzând transferul anumitor mărfuri.

administratorul/lichidatorul poate cere lichidarea drepturilor debitorului în acea societate. anterioară deschiderii procedurii.bunul nu are o importanŃă determinantă pentru reuşita unui plan de reorganizare. (2). cu aprobarea adunării generale a acŃionarilor/asociaŃilor. #B SECłIUNEA a 5-a Planul ART. (1). fie o combinaŃie a celor două variante de reorganizare. dacă ceilalŃi asociaŃi sunt de acord. a intenŃiei de reorganizare. cu condiŃia să îşi fi manifestat această intenŃie până la votarea raportului prevăzut la art. perioadele prevăzute la alin.L 85/2006 . a mai fost subiect al procedurii instituite în baza prezentei legi şi nici debitorul care a fost condamnat definitiv pentru falsificare sau pentru infracŃiuni prevăzute în Legea nr. cu condiŃia formulării.text procesat prin programul LEX EXPERT prevăzută de prezenta lege şi dacă implicarea debitorului într-o astfel de procedură nu atrage dizolvarea acelei societăŃi. 93^1 ObligaŃiile rezultând dintr-un antecontract de vânzare-cumpărare cu dată certă. şi potrivit art. 95 (1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităŃile şi specificul activităŃii debitorului.30/06/2011 . în cazul membrilor societăŃilor cooperative şi ai grupurilor de interes economic. inclusiv în ceea ce priveşte 34 . judecătorul-sindic poate scurta. fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia. (1) conduce la decăderea părŃilor respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare şi. din dispoziŃia judecătoruluisindic. în mod corespunzător. în care promitentul-vânzător intră în procedură. gestiune frauduloasă. (2). potrivit art. cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieŃei faŃă de oferta debitorului. #M4 ART. pentru motive temeinice. într-un interval de 5 ani anteriori formulării cererilor introductive. potrivit ultimei situaŃii financiare aprobate. 59 alin. iar bunul se află în posesia promitentului-cumpărător. sau poate propune ca debitorul să fie păstrat ca asociat. deŃinând împreună cel puŃin 20% din valoarea totală a creanŃelor cuprinse în tabelul definitiv de creanŃe. dacă: . înşelăciune. directori şi/sau asociaŃi au fost condamnaŃi definitiv pentru: bancrută frauduloasă. 28.preŃul nu este inferior valorii de piaŃă a bunului. 33 alin. (6). . mărturie mincinoasă. (3) Planul va putea să prevadă fie restructurarea şi continuarea activităŃii debitorului. în termen de 30 de zile de la afişarea tabelului definitiv de creanŃe. (2) La cererea oricărei părŃi interesate. delapidare. abuz de încredere. . ca urmare. 21/1996 sau ai cărui administratori. (5) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. şi va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică. în termen de 30 de zile de la data afişării tabelului definitiv de creanŃe. c) unul sau mai mulŃi creditori care şi-au anunŃat această intenŃie până la votarea raportului prevăzut la art. (4) Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care. la faliment. 21/1996. la trecerea. (1) se aplică. dacă procedura a fost declanşată de acesta. în cazul în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori.preŃul contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cererii. (2) Prevederile alin. de la data desemnării sale şi până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la data afişării tabelului definitiv de creanŃe. vor fi executate de către administratorul judiciar/lichidator la cererea promitentului-cumpărător. în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. ART. 94 (1) Următoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare în condiŃiile de mai jos: a) debitorul. b) administratorul judiciar. infracŃiuni de fals ori infracŃiuni prevăzute în Legea nr. 59 alin.

în condiŃiile prevăzute de Legea nr. în conformitate cu prevederile art. Termenele de plată stabilite prin contracte . 205 alin. a unei garanŃii sau protecŃii echivalente. în scris. (2) Planul de reorganizare va cuprinde în mod obligatoriu programul de plată a creanŃelor. 35 . modificarea actului constitutiv al debitorului. în condiŃiile prevăzute la art. valoarea estimativă se va calcula la data propunerii planului. modificarea sau stingerea garanŃiilor reale. în întregime sau în parte. în condiŃiile legii. al creditorului care urmează să primească titlurile de valoare emise. #B (4) La recomandarea administratorului judiciar. republicată. constituite anterior ori ulterior confirmării planului. (2) din Legea nr.inclusiv de credit sau de leasing . acord ce se va da înainte de admiterea planului de către judecătorul-sindic. H. D.L 85/2006 . lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului.30/06/2011 . precum şi modificarea ratei dobânzii.120. După realizarea tuturor obligaŃiilor din plan şi închiderea procedurii de reorganizare. 297/2004. în beneficiul creditorului garantat. dacă propunerea este votată de cel puŃin două treimi din creditorii aflaŃi în sold la acea dată. 39 alin. I. (3). c) dacă şi în ce măsură debitorul. 297/2004. cu modificările şi completările ulterioare. Prin excepŃie de la prevederile art. Aceste termene pot fi şi prelungite. (2) lit. obŃinerea de resurse financiare pentru susŃinerea realizării planului şi sursele de provenienŃă a acestora. sau darea în plată a acestora către creditorii debitorului. (5) Planul de reorganizare va menŃiona: a) categoriile de creanŃe care nu sunt defavorizate. după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului. (6) Planul va specifica măsurile adecvate pentru punerea sa în aplicare. #M7 (3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depăşi 3 ani. cum ar fi: A. separat ori în bloc. B. 31/1990. cu supravegherea activităŃii sale de către administratorul judiciar desemnat în condiŃiile legii. în condiŃiile legii. C. libere de orice sarcini. în contul creanŃelor pe care aceştia le au faŃă de averea debitorului. a penalităŃii sau a oricărei alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte izvoare ale obligaŃiilor sale. dacă iniŃial erau mai scurte de 3 ani. G. Pentru înscrierea în plan a unei emisiuni de titluri de valoare este necesar acordul expres. cu modificările şi completările ulterioare. C şi D. #M7 E. de către debitor. 116 .pot fi menŃinute prin plan. aceste plăŃi vor continua conform contractelor din care rezultă. socotiŃi de la data confirmării. d) ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanŃe. Darea în plată a bunurilor debitorului către creditorii săi va putea fi efectuată doar cu condiŃia prealabilă a acordului scris al acestora cu privire la această modalitate de stingere a creanŃei lor. J. această perioadă va putea fi extinsă cu cel mult încă o perioadă de un an. prelungirea datei scadenŃei. cu modificările şi completările ulterioare. membrii grupului de interes economic. cu acordul expres al creditorilor. emiterea de titluri de valoare de către debitor sau oricare dintre persoanele menŃionate la lit. 98 alin. a conducerii activităŃii sale. c). inclusiv dreptul de dispoziŃie asupra bunurilor din averea sa. b) tratamentul categoriilor de creanŃe defavorizate. asociaŃii din societăŃile în nume colectiv şi asociaŃii comanditaŃi din societăŃile în comandită vor fi descărcaŃi de răspundere. #B F. în sensul legii. desemnare şi înlocuire a administratorilor şi a directorilor. lichidarea parŃială sau totală a activului debitorului în vederea executării planului se face potrivit art. chiar dacă depăşesc perioada de 3 ani. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una ori mai multe persoane fizice sau juridice. cu acordarea obligatorie. în comparaŃie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment. şi de Legea nr. fuziunea debitorului.text procesat prin programul LEX EXPERT modalitatea de selecŃie. păstrarea.

după caz.30/06/2011 .L 85/2006 .persoană juridică . 74 alin. Lista acestor creanŃe trebuie confirmată de administratorul judiciar. 28.sau al persoanelor menŃionate la lit. c) în cazul categoriilor de acŃiuni preferenŃiale cu dividend prioritar faŃă de alte categorii de acŃiuni. #B (8) Înregistrarea menŃiunii în registrul comerŃului va fi solicitată de administratorul judiciar pe cheltuiala debitorului. pe baza hotărârii de confirmare a planului de reorganizare. planul de reorganizare nu poate prevedea conversia creanŃelor bugetare în titluri de valoare. inserarea în actul constitutiv al debitorului . care conduce la accelerarea plăŃii întregului rest al împrumutului. planul poate desemna o categorie separată de creanŃe. 97 Nu se consideră modificare a creanŃei sau a condiŃiilor de realizare a acesteia situaŃia în care planul propus prevede revenirea la condiŃiile de realizare a creanŃei anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modificarea condiŃiilor respective. J. #M7 (2) *** Abrogat (3) *** Abrogat #B (4) Dacă au fost exprimate mai multe intenŃii de depunere a unor planuri de reorganizare. #M7 36 . ART. 96 (1) În vederea administrării eficiente a procedurii. care se va publica în Monitorul Oficial al României. de reglementare satisfăcătoare a numirii administratorilor reprezentând categoriile de acŃiuni respective în ipoteza neonorării obligaŃiei de plată a dividendelor. compusă numai din acele creanŃe chirografare care. ART. planul propus de creditori poate prevedea modificarea. în cazul diferitelor categorii de acŃiuni ordinare. în sensul art.text procesat prin programul LEX EXPERT operaŃiunile cuprinse la prezenta literă sunt considerate operaŃiuni exceptate în sensul art. republicată. precum şi creanŃele curente ale acestora va fi depusă de debitor împreună cu celelalte documente prevăzute la art. #M4 (7) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 205 alin. administratorului judiciar şi comitetului creditorilor. (1). ART. L. K. (2). (1). b) de determinare. 98 (1) Câte o copie de pe planul propus va fi depusă la grefa tribunalului şi la oficiul registrului comerŃului sau. 297/2004 privind piaŃa de capital. cu modificările şi completările ulterioare. cu respectarea dispoziŃiilor art. (1) din legea menŃionată mai sus. prin derogare de la prevederile lit. #B (2) Planul va stabili acelaşi tratament pentru fiecare creanŃă din cadrul unei categorii distincte. fără acordul statutar al membrilor sau asociaŃilor/acŃionarilor debitorului. astfel încât votarea planurilor admise să se facă în aceeaşi şedinŃă a adunării generale a creditorilor. şi ale Legii nr. prin administratorul special. aparŃin furnizorilor fără de care activitatea debitorului nu se poate desfăşura şi care nu pot fi înlocuiŃi. a actului constitutiv. la termenele şi în condiŃiile stipulate în contract. 31/1990 privind societăŃile comerciale. cum ar fi neplata uneia sau a mai multor rate scadente ale unui împrumut. cu modificările şi completările ulterioare. 49 alin. #M7 (1^1) Lista furnizorilor menŃionaŃi la alin. la registrul societăŃilor agricole şi va fi comunicată debitorului. C şi D a unor prevederi: a) de prohibire a emiterii de acŃiuni fără drept de vot. judecătorul-sindic va fixa un termen maxim până la care acestea pot fi depuse. a unei distribuŃii corespunzătoare a votului între acestei categorii. Partea a IV-a. cu excepŃia cazului în care deŃinătorul unei creanŃe din categoria respectivă consimte un tratament mai puŃin favorabil pentru creanŃa sa.

dar pot vota cu privire la plan doar în cazul în care acesta le acordă mai puŃin decât ar primi în cazul falimentului. În toate cazurile. pe care titularul acesteia îl exercită în categoria de creanŃe din care face parte creanŃa respectivă. b) creanŃe salariale. cu condiŃia ca minimum una dintre categoriile defavorizate să accepte planul. C. prin email sau prin postare pe site-ul acestuia. B. e) celelalte creanŃe chirografare. c) creanŃe bugetare. #M4 (3) Următoarele creanŃe constituie categorii distincte de creanŃe. 100 (1) La începutul şedinŃei de vot. administratorul judiciar va informa creditorii prezenŃi despre voturile valabile primite în scris.text procesat prin programul LEX EXPERT ART. dintre cele menŃionate la art. #M7 (5) Creditorii care. 101 (1) Judecătorul-sindic va stabili termenul pentru confirmarea planului în termen de 15 zile de la depunerea la tribunal de către administratorul judiciar a procesului-verbal al adunării creditorilor prin care acesta a fost aprobat. acceptă sau sunt socotite că acceptă planul. pot participa la şedinŃă. toate părŃile interesate vor fi socotite că au cunoştinŃă de plan şi de data de exprimare a votului. (3). (2^1) ŞedinŃa adunării creditorilor în care se va exprima votul asupra planului de reorganizare se va Ńine în termen de 20 . #B (4) Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creanŃe dacă în categoria respectivă planul este acceptat de o majoritate absolută din valoarea creanŃelor din acea categorie. fiecare categorie defavorizată de creanŃe care a respins planul va fi supusă unui tratament corect şi echitabil prin plan. inclusiv anexele. 96 alin. #M7 ART. 100 alin. #B (3) AcŃionarii şi creditorii cu titluri de valoare la purtător vor trebui să depună originalele la administrator cu cel puŃin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. Judecătorul-sindic poate să ceară unui practician în insolvenŃă să îşi exprime o opinie privind posibilitatea de realizare a planului. a datei când se va vota cu privire la plan în adunarea creditorilor. planul se consideră acceptat în cazul în care categoria cu valoarea totală cea mai mare a creanŃelor a acceptat planul. sub sancŃiunea decăderii din dreptul de a vota. care votează separat: a) creanŃe garantate. debitorul va asigura posibilitatea consultării planului la sediul său. (1). se va comunica în format electronic. pe cheltuiala solicitantului. cu indicarea celui care l-a propus. în cazul în care sunt doar două categorii. în sensul legislaŃiei pieŃei de capital. direct sau indirect. (2) Fiecare creanŃă beneficiază de un drept de vot. ART.30 de zile de la publicarea anunŃului. controlează. #M7 37 . cel puŃin jumătate plus una dintre categoriile de creanŃe menŃionate în programul de plăŃi. înainte de confirmarea lui.L 85/2006 . Planul de reorganizare. Planul va fi confirmat dacă vor fi îndeplinite cumulativ următoarele condiŃii: #B A. d) creanŃe chirografare stabilite conform art. sunt controlaŃi sau se află sub control comun cu debitorul. prin grija administratorului judiciar. 99 (1) *** Abrogat (2) Administratorul judiciar va publica în termen de 5 zile de la depunerea planului un anunŃ referitor la acesta în Buletinul procedurilor de insolvenŃă. (4) Din momentul publicării. precum şi a faptului că este admisibilă votarea prin corespondenŃă. scanat.30/06/2011 .

planul confirmat va fi socotit ca o hotărâre definitivă şi irevocabilă împotriva debitorului. astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. nici o categorie de creanŃe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate. fie încheierea procedurii insolvenŃei şi luarea tuturor măsurilor pentru reinserŃia debitorului în activitatea comercială.30/06/2011 . SECłIUNEA a 6-a Reorganizarea ART.L 85/2006 . 107 şi următoarele. în condiŃiile art. votarea sau confirmarea oricărui alt plan. art. ea va trebui să fie aprobată de adunarea generală a acŃionarilor/asociaŃilor. (5) Plata va putea fi făcută trimestrial. (3) şi alte cheltuieli administrative vor fi achitate la momentul prevăzut. debitorul îşi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar şi în conformitate cu planul confirmat. 100 alin. (2) Pe parcursul reorganizării. cu excepŃia cazurilor în care părŃile interesate ar accepta. asociaŃii şi membrii cu răspundere limitată nu 38 . fie încetarea reorganizării şi trecerea la faliment. (2). de lege. 102 (1) Când sentinŃa care confirmă un plan intră în vigoare. (3) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat. împotriva codebitorilor şi a fidejusorilor debitorului. nu primeşte mai mult decât ar primi în cazul falimentului. în condiŃiile art. c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul. sub supravegherea administratorului judiciar. (4) RemuneraŃiile persoanelor angajate în temeiul art. 103 (1) În urma confirmării unui plan de reorganizare. (2) Creditorii conservă acŃiunile lor. 23. după caz. art. a expirat. Planul trebuie să precizeze în programul de plăŃi cum va fi asigurată această plată. până când judecătorul-sindic va dispune. admiterea. AcŃionarii. (3). judecătorul-sindic va dispune începerea de îndată a procedurii falimentului.text procesat prin programul LEX EXPERT D. 10. 19 alin. #B (2) Tratament corect şi echitabil există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiŃii: a) nici una dintre categoriile care resping planul şi nici o creanŃă care respinge planul nu primesc mai puŃin decât ar fi primit în cazul falimentului. pe bază de acte legale. planul respectă prevederile art. 24 şi al art. Dacă modificarea planului este propusă de debitor. vor fi considerate creanŃe nedefavorizate şi vor fi considerate că au acceptat planul creanŃele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori în conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezultă. (4) Confirmarea unui plan de reorganizare împiedică propunerea. pentru întreaga valoare a creanŃelor. (3) Dacă nici un plan nu este confirmat şi termenul pentru propunerea unui plan. motivat. #B ART. 95. b) nici o categorie sau nici o creanŃă aparŃinând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea totală a creanŃei sale. chiar dacă au votat pentru acceptarea planului. alte termene de plată. debitorul va fi condus de administratorul special. în condiŃiile art. 94. 107 şi următoarele. În cazul intrării în faliment ca urmare a eşuării planului sau a unei executări silite. Pentru executarea silită a acestor creanŃe. creanŃele şi drepturile creditorilor şi ale celorlalte părŃi interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan. E. 98 alin. calitatea de titlu executoriu o va avea sentinŃa de confirmare a planului. activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător. în scris. cu respectarea condiŃiilor de vot şi de confirmare prevăzute de prezenta lege. #M7 (5) Modificarea planului de reorganizare se poate face oricând pe parcursul procedurii.

32.30/06/2011 . obligaŃiile de plată şi celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiŃiile stipulate prin planul confirmat sau desfăşurarea activităŃii debitorului în decursul reorganizării sale aduce pierderi averii sale. administratorul judiciar. administratorul judiciar va prezenta şi situaŃia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activităŃii. ART. în condiŃiile art. administratorul judiciar va trebui să prezinte trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situaŃiei financiare a averii debitorului. iar debitorul sau.text procesat prin programul LEX EXPERT au dreptul de a interveni în conducerea activităŃii ori în administrarea averii debitorului. în condiŃiile art. 107 şi următoarele. (1) nu suspendă continuarea activităŃii debitorului până când judecătorul-sindic nu hotărăşte asupra ei. 54 alin. SECłIUNEA a 7-a Falimentul ART. în condiŃiile prevăzute la art. precum şi administratorul special pot solicita oricând judecătorului-sindic să aprobe intrarea în faliment. drept condiŃie pentru îndatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sale în timpul desfăşurării procedurii prevăzute în prezenta secŃiune. în vederea consultării rapoartelor. să dispună ca debitorul să depună o cauŃiune la o bancă. judecătorul-sindic poate. dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat şi confirmat. (2) De asemenea. schimbările de structură prevăzute în plan. 94. prin sentinŃă sau. comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori. (2) Prin hotărârea prin care se decide intrarea în faliment. b) debitorul nu şi-a declarat intenŃia de reorganizare sau. 104 Prin excepŃie de la dispoziŃiile art. intrarea în faliment în următoarele cazuri: A. prin administratorul special. sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat. la cererea creditorului de deschidere a procedurii. a contestat că ar fi în stare de insolvenŃă. prin încheiere. administratorul judiciar va notifica aceasta tuturor creditorilor. la cererea furnizorului. care va fi avizată de comitetul creditorilor. prin încheiere. (4). intrarea debitorului în faliment. potrivit art. precum şi efectele acestora şi să propună motivat şi alte măsuri. (5) sau art. debitorul şi-a declarat intenŃia de reorganizare. 106 (1) Debitorul. O astfel de cauŃiune nu va putea depăşi 30% din costul serviciilor prestate debitorului şi neachitate ulterior deschiderii procedurii. 102 alin. (3) Debitorul va fi obligat să îndeplinească. a) debitorul şi-a declarat intenŃia de a intra în procedura simplificată. judecătorul-sindic va pronunŃa dizolvarea societăŃii debitoare şi va dispune: 39 . cu excepŃia şi în limita cazurilor expres şi limitativ prevăzute de lege şi în planul de reorganizare. sau. în vederea recuperării acestora. fără întârziere. iar contestaŃia a fost respinsă de judecătorulsindic. după caz. 60 alin. (1). după caz. c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăŃite nu a propus un plan de reorganizare. 105 (1) Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfăşurarea activităŃii aduce pierderi averii sale. 38. potrivit art. ART. rapoartele vor fi înregistrate la grefa tribunalului. D. ART.L 85/2006 . C. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune. comitetul creditorilor va putea convoca adunarea generală a creditorilor pentru a prezenta măsurile luate de debitor şi/sau de administratorul judiciar. (3). după caz. Ulterior aprobării de către comitetul creditorilor. (2) Înregistrarea cererii menŃionate la alin. 107 (1) Judecătorul-sindic va decide. (3) În termen de 5 zile de la şedinŃa comitetului creditorilor menŃionată la alin. B. după caz.

precum şi cerinŃele pentru ca o creanŃă înregistrată să fie considerată valabilă. care va fi de cel puŃin 10 zile înainte de data stabilită prin încheierea de intrare în faliment. (2). (3). lichidatorul va trimite o notificare tuturor creditorilor menŃionaŃi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar. în calitate de lichidator al administratorului judiciar. #B f) notificarea intrării în faliment. sentinŃa va indica şi termenele prevăzute la art. după caz.text procesat prin programul LEX EXPERT a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului. (4) După intrarea în faliment în procedura generală. pentru definitivarea tabelului definitiv consolidat. după caz. după caz. în condiŃiile art. nu vor mai fi supuse verificării. 46 alin. (2). 74 alin. registrului societăŃilor agricole unde debitorul este înmatriculat. al căror cuantum a fost modificat faŃă de tabelul definitiv de creanŃe sau faŃă de programul de plată din planul de reorganizare. d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat. pentru efectuarea menŃiunii. încheierea sau. 34. precum şi stabilirea atribuŃiilor şi a remuneraŃiei acestuia. dacă este necesar. b). cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii. (3) În cazul intrării în faliment.76 vor fi aplicate. ca urmare a plăŃilor făcute după deschiderea procedurii. 62 . (3).L 85/2006 . afişare şi comunicare a tabelului suplimentar al acestora. după caz. 108 alin. născute după data deschiderii procedurii sau. (2) lit. (2) sau. (2) Notificarea va cuprinde: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanŃelor menŃionate la alin.30/06/2011 . (5) Debitorii intraŃi în procedura falimentului îşi acoperă pierderile anuale. care va fi de maximum 45 de zile de la data intrării în faliment. desemnarea unui lichidator provizoriu. stabilite prin declaraŃia de impozit pe profit. #M7 e) întocmirea de către administratorul judiciar şi predarea către lichidator. până la închiderea procedurii falimentului. menŃionată la art. în ceea ce priveşte creanŃele născute între data deschiderii procedurii şi data intrării în faliment. 110. în termen de maximum 5 zile de la intrarea în faliment. precum şi procedura de admitere a acestora. din profiturile impozabile obŃinute în toată perioada. (4) CreanŃele admise în tabelul definitiv de creanŃe. la art. care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. b) termenul de verificare a creanŃelor menŃionate la alin. a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanŃele acestora la data intrării în faliment. împreună cu lista actelor şi operaŃiunilor efectuate după deschiderea procedurii menŃionate la art. (2) lit. b). (3) Vor fi supuse verificării toate creanŃele asupra averii debitorului. desemnat conform art. de întocmire. e). inclusiv cele bugetare. #B c) în cazul procedurii simplificate. (2). 61 se aplică în mod corespunzător. în conformitate cu criteriile aprobate prin legea de organizare a profesiei. în mod corespunzător. 108 (1) În cazul intrării în faliment în procedura generală. (2) şi (3) ale art. 107 alin. #M4 b) în cazul procedurii generale. în cadrul procedurii generale. a). dispoziŃiile art. care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. 19 alin. ART. 40 . (5) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creanŃelor admise împotriva averii debitorului. după caz. c) termenul de depunere la tribunal a contestaŃiilor. existente la data intrării în faliment. cu respectarea dispoziŃiilor art. d) termenul maxim de la intrarea în faliment în cadrul procedurii generale. 109 alin. DispoziŃiile alin. confirmarea. debitorului şi oficiului registrului comerŃului sau. (2) sau art. de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către lichidator. în vederea întocmirii tabelului suplimentar. titularii acestor creanŃe vor putea să formuleze contestaŃii cu privire la creanŃele şi drepturile de preferinŃă trecute de lichidator în tabelul suplimentar prevăzut la alin.

(2). 54 alin. (2). 62 alin. li se aplică. dispozitivele de stocare şi prelucrare a informaŃiei. prevăzut la art. a). pentru efectuarea menŃiunii. lichidatorul va trimite o notificare privind intrarea în procedura falimentului şi. până la aprobarea propunerii administratorului judiciar prevăzute la art. şi de definitivare a tabelului de creanŃe.30/06/2011 . prevăzut la art. 62 alin. (2) şi (3) ale art.text procesat prin programul LEX EXPERT (6) Titularilor de creanŃe născute după deschiderea procedurii. creditorii deŃinând creanŃe asupra debitorului. magaziile. prevederile art. (2) În cazul în care. (4). lichidatorul va notifica. arhiva. #B &. aşa cum au fost cuprinse şi în notificarea prevăzută la art. 112 (1) Creditorii nu sunt obligaŃi să restituie sumele încasate în cursul reorganizării. sunt prezumate ca fiind în frauda creditorilor şi vor fi anulate. depozitele. a termenelor de afişare a tabelului preliminar de creanŃe. corespondenŃa comercială. (2). ART. ART. 110 În cazul intrării în faliment după confirmarea unui plan de reorganizare. şi de definitivare a tabelului de creanŃe. birourile. după caz. după caz. 62 alin. având prioritate conform dispoziŃiilor art. contractele. care nu depun cererea de admitere a creanŃelor în termenul prevăzut la alin. (3) Celelalte acte efectuate în intervalul prevăzut la alin. noile termene astfel fixate vor fi notificate creditorilor. 61. cereri de creanŃă însoŃite de documente justificative. 109 (1) În cazul intrării în faliment prin procedura simplificată. în sensul art. (1) sau la alin. #M4 (4) CreanŃele băneşti asupra averii debitorului se consideră scadente la data deschiderii procedurii de faliment. registrului societăŃilor agricole ori registrului asociaŃiilor şi fundaŃiilor în care debitorul este înmatriculat. 62 alin. c). (1) lit. În cazul în care este justificată majorarea. 41 . (1) lit. Măsuri premergătoare lichidării ART. care nu depun cererea de admitere a creanŃelor în termenul prevăzut la alin. prevăzut la art. 113 (1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele. sunt nule. 61 alin. debitorului şi oficiului registrului comerŃului sau.L 85/2006 . efectuate între data confirmării planului de reorganizare şi intrarea în faliment. 2. li se aplică. (3) Vor fi supuse verificării toate creanŃele asupra averii debitorului. născute după data deschiderii procedurii. ART. (1) al prezentului articol. mai puŃin cota încasată în cursul reorganizării. în termen de 5 zile de la data intrării în faliment. în termen de 10 zile de la primirea notificării. în cazul debitorului persoană juridică. 123 pct. prevederile art. 76. (2) lit. inclusiv cele bugetare. DispoziŃiile alin. născute în perioada de observaŃie. 61 se aplică în mod corespunzător. solicitându-le să înscrie. d). în mod corespunzător. mărfurile şi orice alte bunuri mobile aparŃinând averii debitorului. ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia. (4) Titularilor de creanŃe născute după deschiderea procedurii. prevăzut la art. tuturor creditorilor notificaŃi conform art. (2) Actele cu titlu gratuit. (1) lit. c). debitorul aflat în faliment prin procedură simplificată şi-a continuat activitatea. exceptându-le pe cele făcute cu respectarea dispoziŃiilor art. ART. 62 alin. (1) lit. cu excepŃia cazului în care cocontractantul dovedeşte buna sa credinŃă la momentul încheierii actului. 111 GaranŃiile reale şi personale constituite pentru îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin planul de reorganizare rămân valabile în favoarea creditorilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de reorganizare. (1) şi (2) şi pe cele permise de planul de reorganizare. în mod corespunzător.1. Notificarea va cuprinde şi termenele de afişare a tabelului preliminar de creanŃe. 76. 49 alin. astfel cum au fost prezentate în planul confirmat. d). titularii creanŃelor participă la distribuiri cu valoarea acestora.

Debitorul va trebui să fie de faŃă şi să asiste la inventar. 56 . #M7 (2) Lichidarea va începe îndată după finalizarea de către lichidator a inventarierii şi depunerea raportului de evaluare. lichidatorul poate fie să angajeze în 42 . cheltuielile de publicitate fiind suportate din averea debitorului. pornind de la valoarea de lichidare indicată de evaluator. d) numerarul pe care lichidatorul îl va depune în bancă în contul averii debitorului. (3) Nu vor fi puse sub sigilii: a) obiectele care vor trebui valorificate de urgenŃă pentru a se evita deteriorarea lor materială sau pierderea din valoare. Bunurile vor putea fi vândute în bloc . lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere. după evaluarea prealabilă. a acestora. într-o formă adecvată.ca ansamblu în stare de funcŃionare sau individual. lichidatorul va face toate demersurile de expunere pe piaŃă. Efectuarea lichidării ART. 116 (1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuată de lichidator sub controlul judecătorului-sindic. 115 (1) Inventarul va trebui să descrie toate bunurile identificate ale debitorului. precum şi acŃiunile ori alte titluri de participaŃie ale debitorului.58. inventarul se încheie pe baza comunicărilor scrise transmise de autorităŃile relevante. (2) Actul de inventar va fi semnat de lichidatorul judiciar. #M3 (3) În vederea evaluării bunurilor din averea debitorului. în cazul în care în averea debitoarei nu există suficiente lichidităŃi. #M4 ART. Metoda de vânzare a bunurilor. #M4 (4) *** Abrogat (5) *** Abrogat #B (6) În timpul acŃiunii de sigilare. Lichidatorul prezintă adunării generale a creditorilor şi regulamentul de vânzare corespunzător modalităŃii de vânzare pentru care optează. Dacă în urma demersurilor efectuate conform prevederilor art. În toate celelalte cazuri se va proceda la inventariere în cel mai scurt timp posibil.text procesat prin programul LEX EXPERT (2) În situaŃia prevăzută la art.30/06/2011 . numai de către lichidatorul judiciar. fără a aplica sigiliile. negociere directă sau o combinaŃie a celor două. ART. lichidatorul va lua măsurile necesare pentru conservarea bunurilor. 114 (1) Dacă averea debitorului poate fi inventariată complet într-o singură zi. care vor fi luate de lichidator pentru a fi încasate sau pentru a efectua activităŃile de conservare cerute. #B &. de debitor.L 85/2006 . administratorul judiciar nu identifică nici un bun. respectiv licitaŃie publică. c) cambiile şi alte titluri de valoare scadente sau care urmează a fi scadente în scurt timp. va fi aprobată de adunarea creditorilor. el nu va putea contesta datele din inventar. (3) În vederea conservării patrimoniului. Dacă debitorul nu se va prezenta. devenind depozitarul lor judiciar. dacă judecătorul-sindic dispune astfel. inventarul bunurilor debitorului se va face după obŃinerea relaŃiilor scrise privind situaŃia bunurilor debitorului. (2) Lichidatorul. Pentru maximizarea valorii averii debitorului. pe baza propunerii lichidatorului. iar dacă acesta nu participă la inventariere. pe măsura desfăşurării inventarierii. 55. lichidatorul va putea valorifica de urgenŃă bunuri ale debitorului pentru obŃinerea acestor lichidităŃi fără aprobarea creditorilor.2. ia în posesie bunurile. Valorificarea se va efectua prin licitaŃie publică. b) registrele de contabilitate.

în caz de aprobare a vânzării. #B &. cu modificările şi completările ulterioare. ART. să utilizeze un evaluator propriu. înştiinŃându-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului şi a procesului-verbal al şedinŃei comitetului creditorilor privind raportul. asigură realizarea unui produs finit. care nu poate fi inferior preŃului de evaluare. de sine stătător. titularilor unor drepturi de retenŃie de orice fel şi comitetului creditorilor. începerea negocierii cu unul sau mai mulŃi cumpărători identificaŃi. ART. sub sancŃiunea nulităŃii. în favoarea 43 . 121 (1) Fondurile obŃinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului. #M4 (2) Dacă vânzarea activelor se va face prin licitaŃie publică. în baza ofertelor primite. supunând votului adunării generale a creditorilor propunerea de vânzare. Evaluarea în bloc are în vedere fie evaluarea totalităŃii bunurilor din averea debitorului. numai după 30 de zile de la data ultimei publicări făcute de lichidator în ziar a anunŃului privind condiŃiile de supraofertare. (3) Lichidatorul va convoca adunarea generală a creditorilor. contractele vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de licitaŃie. lichidatorul va putea propune. sumele realizate din vânzări vor fi depuse în contul prevăzut la art. 118 (1) Imobilele vor putea fi vândute direct. Un subansamblu este considerat funcŃional numai dacă are asigurat accesul la drumul public şi la folosirea utilităŃilor. (2) şi recipisele vor fi predate judecătorului-sindic. sau permit desfăşurarea unei afaceri independente.L 85/2006 . Când legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentică. (4) Ulterior aprobării de către adunarea generală a creditorilor. în urma propunerii lichidatorului. (2) Propunerea lichidatorului va trebui să identifice imobilul. #M3 ART. în termen de maximum 20 de zile de la data propunerii. vânzarea va putea fi făcută. 4 alin. prin situaŃia de pe teren şi prin datele din registrele de publicitate imobiliară. 120 (1) Lichidatorul va încheia contracte de vânzare-cumpărare. 297/2004. (2) În cazul în care se propune vânzarea în bloc prin negociere directă. 117 (1) Lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport care va cuprinde evaluarea bunurilor şi metoda de valorificare a acestora şi în care se va preciza dacă vânzarea se va face în bloc sau individual ori o combinaŃie a acestora. (3) Lichidatorul va convoca adunarea generală a creditorilor în termen de maximum 20 de zile de la data şedinŃei comitetului creditorilor. să arate sarcinile de care este grevat şi să indice pasul de supraofertare şi data până la care. cu precizarea condiŃiilor de plată şi a preŃului minim de pornire a negocierii. grevate. fie evaluarea subansamblurilor funcŃionale. sunt acceptate supraoferte. iar evaluarea trebuie efectuată în conformitate cu standardele internaŃionale de evaluare. fie. #B ART. procesul-verbal de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate. aprobată de adunarea generală a creditorilor. cu acordul comitetului creditorilor. Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării ART. 119 Valorile mobiliare vor fi vândute în condiŃiile Legii nr. creditorilor cu garanŃii reale asupra bunului.3. împreună. Prin subansamblu funcŃional se înŃelege acele bunuri ale debitorului care. (4) Bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atât în bloc.30/06/2011 .text procesat prin programul LEX EXPERT numele debitorului un evaluator. cât şi individual. prin licitaŃie publică sau negociere directă sau prin ambele metode. notificând propunerea administratorului special. Evaluatorii trebuie să fie membri ai AsociaŃiei NaŃionale a Evaluatorilor din România.

(2). precum şi plata remuneraŃiilor persoanelor angajate în condiŃiile art. de ipoteci. 41. art. c) cuantumul dobânzilor sau al altor venituri de care beneficiază averea debitorului ca urmare a păstrării în conturi bancare a sumelor nedistribuite sau prin administrarea bunurilor existente în averea debitoarei. ca parte componentă a acestui plan. creanŃe chirografare care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria corespunzătoare. pentru diferenŃă. cel puŃin. aceasta va fi depusă. b) încasările efectuate de către lichidator din valorificarea fiecărui bun şi din recuperarea creanŃelor. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea acestor bunuri. 123.30/06/2011 . creanŃele creditorilor garantaŃi. c) sumele rămase după ajustarea tabelului definitiv şi distribuirile efectuate deja. #M7 1^1. #B (2) În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata în întregime a respectivelor creanŃe garantate. 123 pct. 23 şi 24. creanŃele creditorilor garantaŃi născute în timpul procedurii de insolvenŃă după confirmarea planului de reorganizare. dobânzile. dobânzile. 10. art. creditorii vor avea. calculate de la data începerii lichidării şi cuprinse într-un program de administrare a lichidării care trebuie întocmit în 30 de zile de la numire. cuprinzând tot capitalul. taxe. dacă aceasta este necesară pentru a împiedica un astfel de creditor să primească mai mult decât ar fi primit dacă bunul supus garanŃiei sale ar fi fost vândut anterior distribuirii. #B (2) Pentru motive temeinice. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scăzute din cele pe care creditorul ar fi îndreptăŃit să le primească ulterior din preŃul obŃinut prin vânzarea bunului supus garanŃiei sale. d) sumele ce fac obiectul distribuirii. e) sume rămase de plată după efectuarea distribuirii. 19 alin. (1) rezultă o diferenŃă în plus. b) sumele distribuite deja. O copie de pe raport şi o copie de pe planul de distribuire vor fi afişate la uşa tribunalului. precum şi cheltuielile. 44 . Dacă după plata sumelor prevăzute la alin. Aceste creanŃe cuprind capitalul. timbre şi orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective.L 85/2006 .text procesat prin programul LEX EXPERT creditorului. 122 (1) La fiecare 3 luni. următoarele: a) soldul aflat în contul de lichidare după ultima distribuire. gajuri sau alte garanŃii reale mobiliare ori drepturi de retenŃie de orice fel. (1^2) Planul de distribuire între creditori cuprinde în mod obligatoriu următoarele date referitoare la fiecare creditor pentru care se face distribuirea: a) ajustările aduse tabelului definitiv de creanŃe. vor fi distribuite în următoarea ordine: 1. majorările şi penalităŃile de orice fel. 1. 2. ART. Raportul va prevedea şi plata remuneraŃiei sale şi a celorlalte cheltuieli prevăzute la art. prin grija lichidatorului. Planul de distribuire va fi înregistrat la grefa tribunalului şi lichidatorul va notifica aceasta fiecărui creditor. (3) Un creditor cu creanŃă garantată este îndreptăŃit să participe la orice distribuire de sumă făcută înaintea vânzării bunului supus garanŃiei lui. pentru creanŃele născute înainte de deschiderea procedurii. prevăzute la art. majorările şi penalităŃile de orice fel. potrivit naturii lor. #M3 (1^1) Raportul asupra fondurilor obŃinute din lichidare şi din încasarea de creanŃe va cuprinde. şi vor fi supuse dispoziŃiilor art. în contul averii debitorului. judecătorul-sindic poate prelungi cu cel mult o lună sau poate scurta termenul de prezentare a raportului şi a planului de distribuire. d) totalul sumelor aflate în contul de lichidare. lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obŃinute din lichidare şi din încasarea de creanŃe şi un plan de distribuire între creditori.

care va fi pusă în executare de lichidator. prin sentinŃă. în următoarea ordine de preferinŃă: a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acŃionar deŃinând cel puŃin 10% din capitalul social. după caz. sume proporŃionale datorate creditorilor ale căror creanŃe sunt supuse unei condiŃii suspensive care nu s-a realizat încă. cu debitorul şi cu creditorii o şedinŃă în care va soluŃiona deodată. (2) lit. 98 alin. d). creanŃele subordonate. (3). (2). O copie de pe contestaŃie se comunică de urgenŃă lichidatorului. în termen de 15 zile de la afişare. 10. 2.30/06/2011 . (4). judecătorul-sindic va Ńine cu lichidatorul. toate contestaŃiile. creanŃele izvorâte din raportul de muncă. cu dobânzile şi cheltuielile aferente. cu cheltuielile şi dobânzile aferente. pronunŃând o sentinŃă definitivă şi executorie. respectiv din drepturile de vot în adunarea generală a asociaŃilor. creanŃele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terŃi. în cazul falimentului. prestări de servicii sau alte lucrări. timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege. 8. 9. creanŃele reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic pentru întreŃinerea debitorului şi a familiei sale. (4) În termen de 20 de zile de la afişare. b) creanŃele izvorând din acte cu titlu gratuit. cele rezultate din livrări de produse. sub rezerva celor prevăzute la art. următoarele sume vor fi provizionate: 1. 125 (1) Titularilor de creanŃe dintr-o categorie li se vor putea distribui sume numai după deplina îndestulare a titularilor de creanŃe din categoria ierarhic superioară. alte creanŃe chirografare. prin executor judecătoresc. acordate după deschiderea procedurii. potrivit ordinii prevăzute la art. 7. creanŃele reprezentând credite bancare. prin tabelul menŃionat la art. 6. (2) În cazul insuficienŃei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a creanŃelor cu acelaşi rang de prioritate. taxele. ART. 23. 19 alin. împotriva grupului sau a societăŃii judecătorul-sindic va autoriza executarea silită. #B 4. ART. 126 În cazul în care bunurile care alcătuiesc averea unui grup de interes economic ori a unei societăŃi în nume colectiv sau în comandită nu sunt suficiente pentru plata creanŃelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat de creanŃe. în condiŃiile legii. dacă acesta este persoană fizică. ART. 127 Cu ocazia distribuirilor parŃiale. împotriva asociaŃilor cu răspundere nelimitată sau. 2. 24 şi ale art. creanŃele bugetare. titularii acestora vor primi o cotă falimentară. 123.L 85/2006 . după caz. în baza unor obligaŃii de întreŃinere. 108 alin. 123 CreanŃele vor fi plătite. ori. 124 Sumele de distribuit între creditori în acelaşi rang de prioritate vor fi acordate proporŃional cu suma alocată pentru fiecare creanŃă. de către un membru al grupului de interes economic. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului. în următoarea ordine: 1. ART. sume proporŃionale datorate proprietarilor de titluri la ordin sau la purtător şi care au 45 .text procesat prin programul LEX EXPERT (3) Comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contestaŃii la raport şi la plan. creanŃele reprezentând creditele. a membrilor. precum şi din chirii. 102 alin. precum şi creanŃele rezultând din continuarea activităŃii debitorului după deschiderea procedurii. alocaŃii pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existenŃă. #M7 3. art. precum şi plata remuneraŃiilor persoanelor angajate în condiŃiile art. 5. reprezentând suma proporŃională cu procentul pe care creanŃa lor îl deŃine în categoria creanŃelor respective. ART. art.

lichidatorul va supune judecătorului-sindic un raport final însoŃit de situaŃiile financiare finale. după caz. (2) La data şedinŃei. Dacă o procedură începe ca reorganizare. rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului. îl va aproba sau va dispune. 132 (1) O procedură de reorganizare prin continuarea activităŃii sau lichidare pe bază de plan va fi închisă. într-un cont special de depozit.30/06/2011 . cărora li s-au alocat sume numai parŃial sau cu creanŃe sub condiŃie suspensivă şi care au luat parte la distribuire. 130 După ce judecătorul-sindic aprobă raportul final al lichidatorului. prin încheiere. #B ART. prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat. când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite şi când fondurile nereclamate au fost depuse la bancă. dar apoi devine faliment. până ce situaŃia lor va fi lămurită. ART. toate obiecŃiunile la raportul final. 133 Dacă creanŃele au fost complet acoperite prin distribuirile făcute. judecătorul-sindic va soluŃiona. (2) În cazul prevăzut la alin. copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor şi debitorului şi vor fi afişate la uşa tribunalului. în urma îndeplinirii tuturor obligaŃiilor de plată asumate în planul confirmat. ART. sume proporŃionale datorate creanŃelor admise provizoriu. (4). închizând procedura. (3) CreanŃele care la data înregistrării raportului final vor fi încă sub condiŃie nu vor participa la ultima distribuire. judecătorul-sindic va da o sentinŃă de închidere a procedurii. Creditorii pot formula obiecŃii la raportul final cu cel puŃin 5 zile înainte de data convocării. dar nu le-au prezentat. Judecătorul-sindic va convoca adunarea creditorilor în termen de maximum 30 de zile de la afişarea raportului final. 129 (1) După ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate.L 85/2006 . #M4 ART. 131 (1) În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege. aceasta va fi închisă în conformitate cu dispoziŃiile alin. ART. judecătorul-sindic va pronunŃa o sentinŃă de închidere a procedurii falimentului şi de radiere a debitorului din registrul în care este înmatriculat: a) chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime. dacă este cazul. 128 Pentru creditorii cu creanŃe înscrise în tabelul consolidat definitiv de creanŃe. (2).text procesat prin programul LEX EXPERT originalele titlurilor. în cazul în care toŃi asociaŃii persoanei juridice sau persoana fizică. 4 alin. În urma unei cereri a lichidatorului. solicită acest lucru în termen de 30 de 46 . prin sentinŃă. acesta va trebui să facă distribuirea finală a tuturor fondurilor din averea debitorului. sumele cuvenite vor fi păstrate la bancă. judecătorul-sindic va pronunŃa o sentinŃă. #B SECłIUNEA a 8-a Închiderea procedurii #M4 ART. iar în cazul persoanelor juridice dispunând şi radierea acestora. 3. Fondurile nereclamate în termen de 30 de zile de către cei îndreptăŃiŃi la acestea vor fi depuse în contul prevăzut la art. 4. (1) nu sunt aplicabile prevederile art. modificarea corespunzătoare a acestuia. (2) O procedură de faliment va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final. dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare. 129.

ART. registrului societăŃilor agricole unde debitorul este înmatriculat. acŃionari sau asociaŃi. sub acoperirea persoanei juridice. 136 Prin închiderea procedurii. prin una dintre următoarele fapte: #B a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane. precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenŃă a debitorului. (2) La data confirmării unui plan de reorganizare. 32. procedura se închide numai după lichidarea completă a activului.L 85/2006 . (1). continuarea unei activităŃi care ducea. închiderea procedurii nu produce efectele prevăzute la art. (2) În cazul prevăzut la alin.30/06/2011 . (1) sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariŃia stării de insolvenŃă a debitorului. iar drepturile dobândite până la revocare rămân neatinse. în astfel de situaŃii. urmând ca bunurile să treacă în proprietatea indiviză a asociaŃilor/acŃionarilor. 3. operaŃiunile de administrare. (1) pct. b) în toate celelalte cazuri. dacă judecătorul-sindic constată. 4 Răspunderea membrilor organelor de conducere #M3 ART. cu excepŃia cazului prevăzut la art. ajuns în stare de insolvenŃă. în condiŃiile art. 59 alin. Cu toate acestea. 76 alin. 138 (1) În cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispoziŃiile art. eventualele sume reziduale ultimei distribuiri urmând a fi depuse într-un cont la dispoziŃia asociaŃilor sau persoanei fizice. persoana juridică la încetarea de plăŃi. în interes personal. (3) Descărcarea de obligaŃii a debitorului nu atrage descărcarea de obligaŃii a fidejusorului sau a codebitorului principal. pentru efectuarea menŃiunii. el va fi descărcat de obligaŃii numai în măsura în care acestea au fost plătite în cadrul procedurii.text procesat prin programul LEX EXPERT zile de la notificarea lichidatorului făcută administratorului special. c) au dispus. b) au făcut acte de comerŃ în interes personal. debitorul persoană fizică va fi descărcat de obligaŃiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment. ART. creditori. persoană juridică. la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului. legal făcute asupra averii debitorului. ART. debitor şi averea lui. ART. debitorul este descărcat de diferenŃa dintre valoarea obligaŃiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului şi cea prevăzută în plan. în mod vădit. însă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancrută frauduloasă sau de plăŃi ori transferuri frauduloase. 137 (1) Prin închiderea procedurii de faliment. judecătorul-sindic. îşi vor produce efectele. 47 . CAP. titulari de garanŃii. administratorul/lichidatorul şi toate persoanele care i-au asistat sunt descărcaŃi de orice îndatoriri sau responsabilităŃi cu privire la procedură. va pronunŃa o sentinŃă de închidere a procedurii şi de revocare a hotărârii de deschidere a procedurii. că nu s-a depus nici o cerere. d) au Ńinut o contabilitate fictivă. după caz. judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului. să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăŃii. 137. după caz. corespunzător cotelor de participare la capitalul social. 134 (1) În cazul procedurii deschise în urma formulării cererii introductive de către debitor. 135 SentinŃa de închidere a procedurii va fi notificată de judecătorul-sindic direcŃiei teritoriale a finanŃelor publice şi oficiului registrului comerŃului sau. la expirarea termenului pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanŃelor. au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au Ńinut contabilitatea în conformitate cu legea.

în executarea unui acord cu creditorii. aceasta poate fi introdusă de preşedintele comitetului creditorilor în urma hotărârii adunării creditorilor ori. alin. iar în caz de faliment. la redresarea financiară a debitorului şi să nu fi avut ca scop prejudicierea şi/sau discriminarea unor creditori. 48 . De asemenea. 59 alin. (1). #M7 ART. 139 AcŃiunea prevăzută la art. f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri. răspunderea persoanelor prevăzute la alin. (1) sau. g) au fost efectuate în executarea unui astfel de acord. alin. în caz de reorganizare. după caz. au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinŃă unui creditor.text procesat prin programul LEX EXPERT e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia. #M7 (5) Cererea introdusă în temeiul alin. În raportul întocmit în conformitate cu dispoziŃiile art. (3) se va judeca separat. plăŃii creanŃelor potrivit programului de plăŃi. completării fondurilor necesare continuării activităŃii debitorului. Persoanele în cauză se pot apăra de solidaritate dacă. sub rezerva ca acordul să fi fost de natură a conduce. lichidatorul nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolvenŃă a debitorului şi/sau a hotărât că nu este cazul să introducă acŃiunea prevăzută la alin. 381/2009. PrescripŃia începe să curgă de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a cauzat apariŃia stării de insolvenŃă. #M7 (1^1) În cazul plăŃilor prevăzute la alin. (1). acoperirii pasivului. #B (4) În caz de pluralitate. încheiat ca urmare a unor negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor sale. în organele colegiale de conducere ale persoanei juridice. (3). în dauna celorlalŃi creditori. ulterior luării deciziei. dar nu mai târziu de 2 ani de la data pronunŃării deschiderii procedurii. dacă nu s-a constituit comitetul creditorilor. răspunderea reprezentantului legal al persoanei juridice nu va putea fi angajată dacă acestea au fost efectuate. (1) nu înlătură aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infracŃiuni. de un creditor desemnat de adunarea creditorilor. 138 se prescrie în termen de 3 ani. #M7 ART. (1) sau. 140 Sumele depuse potrivit dispoziŃiilor art. Prevederile mai sus menŃionate se vor aplica şi în cazul în care acordul se realizează în cadrul procedurii prevăzute de Legea nr. în scopul întârzierii încetării de plăŃi. g) în luna precedentă încetării plăŃilor. sau opus la actele ori faptele care au cauzat insolvenŃa sau au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolvenŃa şi au făcut să se consemneze. poate introduce această acŃiune. în aceleaşi condiŃii. administratorul judiciar/lichidatorul care nu intenŃionează să formuleze recurs împotriva acesteia va notifica creditorii asupra intenŃiei sale. 138 alin. creditorul care deŃine mai mult de 50% din valoarea creanŃelor înscrise la masa credală. cu bună-credinŃă. administratorul judiciar/lichidatorul va preciza dacă plăŃile prevăzute la alin. după caz. g). formânduse un dosar care va purta acelaşi număr cu dosarul de fond şi căruia i se va adăuga cuvântul "bis". în mod rezonabil.30/06/2011 . (1) lit. În cazul în care adunarea generală sau creditorul care deŃine mai mult de jumătate din valoarea tuturor creanŃelor decide că se impune introducerea recursului. după caz. cu condiŃia ca apariŃia stării de insolvenŃă să fie contemporană sau anterioară perioadei de timp în care şi-au exercitat mandatul ori în care au deŃinut poziŃia care ar fi putut cauza insolvenŃa. (6) În cazul în care s-a pronunŃat o hotărâre de respingere a acŃiunii introduse în temeiul alin. (1) este solidară. opoziŃia lor la aceste decizii. #M7 (3) Dacă administratorul judiciar ori. (1) vor intra în averea debitorului şi vor fi destinate.L 85/2006 . #B (2) Aplicarea dispoziŃiilor alin. administratorul judiciar trebuie să formuleze calea de atac. potrivit legii. (1) lit.

146 Fapta persoanei care. (3) Tentativa infracŃiunilor prevăzute la alin. dacă fapta nu constituie o infracŃiune mai gravă. Fixarea unei cauŃiuni de 10% din valoarea pretenŃiilor este obligatorie. 1 din Codul penal. în frauda creditorilor. 138 alin. după caz. (2) Constituie infracŃiunea de bancrută frauduloasă şi se sancŃionează cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care: a) falsifică. 141 (1) Odată cu cererea formulată conform art. atunci când este săvârşită de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. valori ori alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează constituie infracŃiunea de delapidare şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. precum şi de orice reprezentant sau prepus al acestuia. c) înstrăinează. 2 din Codul penal. (1) şi (2) se pedepseşte. care depăşeşte cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut la art. (3) Tentativa infracŃiunilor prevăzute la alin. 144 (1) InfracŃiunea de gestiune frauduloasă. ART. (1) sau. fiecare dintre aceste fapte fiind săvârşite în frauda creditorilor. 145 (1) Însuşirea. administratorul judiciar sau lichidatorul ori. în nume propriu sau prin persoane interpuse. 138 alin. după caz. o parte din active. sustrage sau distruge evidenŃele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia. 138. 142 (1) Executarea silită împotriva persoanelor prevăzute la art. în alt act sau în situaŃia financiară sume nedatorate. conform Codului de procedură civilă. (1) şi (2) se pedepseşte. în temeiul tabelului definitiv consolidat de creanŃe pus la dispoziŃia sa de către lichidator. art. (2) După închiderea procedurii falimentului. în conformitate cu prevederile prezentei legi. ART. se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 8 ani. prevăzută la art. 5 InfracŃiuni şi contravenŃii #B ART. a cererii de deschidere a procedurii în termen. b) înfăŃişează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului. atunci când este săvârşită de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului.30/06/2011 .text procesat prin programul LEX EXPERT #B ART.L 85/2006 . 214 alin. prevăzută la art. 27. precum şi de orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani. de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare. (3). (1) se efectuează de către executorul judecătoresc. folosirea sau traficarea de către administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. solicită înregistrarea unei cereri de admitere a unei creanŃe inexistente asupra averii debitorului se pedepseşte cu închisoare de 49 . sumele rezultate din executarea silită vor fi repartizate de către executorul judecătoresc. comitetul creditorilor va putea cere judecătorului-sindic să instituie măsuri asigurătorii asupra bunurilor din averea persoanelor urmărite conform art. pedeapsa este închisoarea de la 10 ani la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. ART. 138 alin. 143 (1) Constituie infracŃiunea de bancrută simplă şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă neintroducerea sau introducerea tardivă. precum şi de orice reprezentant sau prepus al acestuia. (2) Cererea de măsuri asigurătorii poate fi formulată şi ulterior introducerii acŃiunii prevăzute la art. ART. se pedepseşte cu închisoare de la 5 ani la 12 ani. #M6 CAP. 214 alin. (2) InfracŃiunea de gestiune frauduloasă. în caz de insolvenŃă a debitorului. 138. (2) În cazul în care delapidarea a avut consecinŃe deosebit de grave.

149 DispoziŃiile prezentei legi se completează. directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului. 147 Refuzul debitorului persoană fizică sau al administratorului. #M6 ART. 148^1 (1) Nerespectarea prevederilor art. 148 InfracŃiunile prevăzute la art. de a pune la dispoziŃie judecătoruluisindic. 6 DispoziŃii tranzitorii şi finale #M3 ART. (2) Constatarea contravenŃiei şi aplicarea sancŃiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către organele de specialitate ale AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală.f) ori împiedicarea acestora. 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. documentele şi informaŃiile prevăzute la art. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.147 se judecă în primă instanŃă de tribunal. cu sau fără referire la Legea nr. L 160 din 30 iunie 2000. ART. Partea I. 150 Cuantumul amenzilor prevăzute de prezenta lege se va modifica periodic. ART. de a întocmi documentaŃia respectivă se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă. prin hotărâre a Guvernului. (1) lit.L 85/2006 . cu modificările şi completările ulterioare. publicat în Jurnalul Oficial al ComunităŃilor Europene nr. cu celeritate. #B CAP. persoană juridică. 28 alin. cu rea-credinŃă. nr. 45 alin. a) . directorului. se înlocuieşte cu termenul insolvenŃă. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. #B ART. ART. (1) îi sunt aplicabile dispoziŃiile OrdonanŃei Guvernului nr. 35. Veniturile rezultate din aplicarea sancŃiunii prevăzute la alin. 154 La art. ART.text procesat prin programul LEX EXPERT la 3 luni la un an sau cu amendă. la Legea nr. II din Legea nr. ART. a administratorului judiciar/lichidatorului sau a oricărei persoane interesate. (1) se fac venit la bugetul de stat. administratorului judiciar sau lichidatorului.000 lei la 30. Codului civil. 153 În toate actele normative în care figurează termenul insolvabilitate în contextul procedurilor de reorganizare şi de faliment. din oficiu sau la sesizarea judecătorului-sindic. cu cele ale Codului de procedură civilă.30/06/2011 .000 lei. 64/1995. publicată în Monitorul Oficial al României. 151 Procedura aplicabilă regiilor autonome aflate în stare de insolvenŃă se va stabili prin lege specială. 424 din 12 mai 2004. şi în toate actele normative subsecvente. în actele normative existente. după caz. sintagma Buletinul 50 . (3) ContravenŃiei prevăzute la alin. 152 Orice referire. Codului comercial şi ale Regulamentului (CE) 1. cu modificările ulterioare. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor. 143 . precum şi a altor acte normative cu incidenŃă asupra acestei proceduri. (2^1) constituie contravenŃie şi se sancŃionează cu amendă de la 10. 180/2002. în funcŃie de indicele inflaŃiei. ART. în condiŃiile prevăzute la art. la data intrării în vigoare a prezentului act normativ. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi orice trimitere la actul normativ menŃionat se vor considera ca referire/trimitere la prezenta lege şi/sau la secŃiunile corespunzătoare din prezenta lege.346/2000 referitor la procedurile de insolvenŃă. în măsura compatibilităŃii lor.

nr. vor fi efectuate şi potrivit Codului de procedură civilă pe durata a 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. DispoziŃiile contrare se abrogă. precum şi orice altă dispoziŃie contrară se abrogă.066 din 17 noiembrie 2004.L 85/2006 . a convocărilor notificărilor prin Buletinul procedurilor de insolvenŃă.066 din 17 noiembrie 2004. 156 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr.text procesat prin programul LEX EXPERT procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment va fi înlocuită cu sintagma Buletinul procedurilor de insolvenŃă. 155 *** Abrogat #B ART. --------------- 51 . (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi. conform art. 7 din prezenta lege. 1. comunicarea oricăror acte de procedură. 31/1990 privind societăŃile comerciale. #M7 ART. Partea I. 282 din Legea nr. 1. Partea I. cu modificările şi completările ulterioare. Partea I. republicată în Monitorul Oficial al României. interdicŃii ori altele asemenea instituite prin norme legale sau prevederi contractuale pentru cazul deschiderii procedurii de insolvenŃă vor fi aplicabile doar de la data deschiderii falimentului. republicată în Monitorul Oficial al României. 154^1 *** Abrogat #M4 ART. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. (2) Citarea. limitări.30/06/2011 . art. nr. #M3 ART. 154^2 Orice decăderi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->