Sunteți pe pagina 1din 2

DARA BUSINESS CONSULTING

Oradea, Str. Spartacus nr. 1, bl. 3, parter www.daraconsulting.ro email: office@daraconsulting.ro

Acte necesare intocmirii cererii de finatare pentru SRL-uri din mediul rural:
Situatiile financiare la 31.12.2011 la Administratia Financiara, in care rezultatul din
exploatare sa nu fie negativ; Document care sa ateste dreptul de proprietate asupra cladirii/alt document incheiat la notariat care sa certifice dreptul de folosinta asupra cladirii: contract de inchiriere, contract de comodat, contract de concensiune pentru cladirea in care se va realiza investitia, contract ce se va incheia pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii Cererii de Finantare. In cazul contractului de concesiune este obligatorie si o adresa emisa de concedent care sa specifice daca pentru cladirea concesionata exista solicitari privind retrocedarea; Acord de mediu ; Documentele care atesta capacitatea si sursele de cofinantare a proiectului : extras de cont bancar/ scrisoare de confort; Document de la Banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului; Certificate de atestare fiscala emise de catre Administratia Financiara si de Primarie; Notificare care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniu sanitar veterinar; Aviz sanitar emis de Autoritatea de Igiena si Sanatate Publica; Act constitutiv al societatii; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului prin care solicitantul atesta codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta punctului de lucru in mediul rural, ca nu afla in proces de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciara sau faliment; Declaratie privind incadrarea in categoria IMM -urilor; CUI- ul societatii / Certificat de inregistrare in Registrul Unic al cabinetelor medicale umane/ veterinare; Copie diploma de studii/ Declaratie pe proprie raspundere a reprezentatului legal al proiectului ca va urma un curs de pregatire profesionala pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati.