FIŞĂ DE LUCRU

Enigma Otiliei
G. Călinescu
GEN, SPECIE
1. Enigma Otiliei de G. Călinescu poate fi încadrat în mai multe tipuri de roman.
Argumentează acest lucru.
obiectiv............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
realist...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
interbelic .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
citadin(Călinescu realizează romanul citadin cu cea mai bogată galerie de caractere din
literatura română. – Al. Piru).........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
doric ................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
balzacian .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
frescă ...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
de tipologie......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
roman al educaţiei sentimentale......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Bildungsroman................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
frescă socială...................................................................................................................................
2. Numeşte cel puţin două opere şi autorii lor din literatura universală care să corespundă
speciei amintite mai sus.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
I. T.

1

CATEGORII ESTETICE
Comicul ☺
Alături de tragic, ridicol, sublim, comicul este o categorie estetică fundamentală care
identifică una din atitudinile esenţiale ale spiritului uman în faţa vieţii şi artei. Comicul îşi
are originea în sesizarea şi prezentarea unui contrast în planul existenţei, pe care publicul îl
poate sancţiona printr-o gamă largă de reacţii morale (de la compasiune la dispreţ). Comicul
implică o participare afectivă specifică din partea spectatorului, manifestată prin râs. Se face
cunoscut printr-o mare diversitate de nuanţe, de unde dificultatea elaborării unor definiţii.
Aristotel atribuie comicul „oamenilor cu o morală inferioară", lipsiţi de curaj şi
fermitate în a înfrunta viaţa sau în a-i îndura loviturile. În lumea modernă, la Hegel,
comicul şi tragicul se află într-un raport dialectic (DEX – (În filozofia antică) Artă de a
discuta în contradictoriu, în scopul ajungerii la adevăr.).
Henri Bergson, în eseul Râsul sintetizează natura comicului în formula: „du mecanique
plaque sur du vivant" (ceea ce este mecanic suprapus pe ceea ce este viu). Reacţia
spectatorului în faţa situaţiilor comice presupune o anume detaşare a inteligenţei care sesizează
adevărul sub aparenţa falsă, dar şi o insensibilitate şi cruzime a observaţiei, elemente care
însoţesc râsul.
Comicul se defineşte prin nuanţele sale.
Comicul bonom se asociază cu compasiunea.
Comicul spiritual se manifestă prin jocuri de cuvinte, ironie şi glume abstracte,
adresate inteligenţei.
Comicul buf este extravagant şi rezultă din evidenţierea unor automatisme
comportamentale, amintind jocul arlechinilor şi al bufonilor.
Comicul burlesc coboară în vulgar şi în caricatură situaţii grave şi solemne
sau personaje eroice.
Eroi-comicul tratează la modul eroic, epopeic, întâmplări şi personaje derizorii.
Comicul tragic (tragicomicul) implică sensuri tragice sub aparenţe comice.
Comicul se asociază cu grotescul, ironia, satira, sarcasmul, batjocura.
(Gheorghe Crăciun)
1. Defineşte, cu ajutorul dicţionarului, următorii termeni:
grotesc .............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ironie ...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
autoironie ........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
satiră................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
sarcasm............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
batjocură..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Comicul provine din discrepanţa dintre aparenţă şi esenţă, care este enormă. Găseşte
astfel de exemple având în vedere următoarele repere: spaţiul, descrierea fizică a
personajelor, comportamentul personajelor (ex. instinctul de posesie, care se manifestă
uneori în gol; scopul urmărit orbeşte, nu raţional), limbajul personajelor etc.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
I. T.

2

...........1''' Tragicul nu se limitează la tragedie................................. este socială.............. .......................................... eroul lui Marin Preda................................................... forţei distrugătoare a sorţii).............. 3.............. aducându-se în centrul analizei ideea de destin (eroul nu se poate sustrage......... Tragicul se exprimă..................... Tragicul presupune un anumit mod de raportare a omului la univers sau la existenţă................................... fiind înlocuită............................................. o dată cu dispariţia eroului tragic.................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................... printr-o structură închisă (începutul acţiunii anticipează deznodământul): eroul tragic se află în luptă cu forţe de neînvins (exterioare sau psihologice).... ........................ din orgoliu) sau de conflict extrem..... nici la genul dramatic.. bazat pe o valoare morală superioară apărată cu preţul autodistrugerii...................................................... ........... Se poate astfel analiza condiţia tragică a personajului Ghiţă (din nuvela Moara cu noroc a lui Ioan Slavici).......................... ........... Macedonski) ori a prinţului levantin din balada Mistreţul cu colţi de argint a lui Şt........... al cărui deznodământ este înfrângerea şi moartea eroului........ .. .............................. sau a lui Hyperion (din poemul eminescian Luceafărul)........................................ ............................................................................................................................................................................... se prăbuşeşte o întreagă ordine morală / existenţială................................................................................... ..................... .......................................................................... Situaţia tragică nu este compatibilă decât cu fiinţe conştiente finite confruntate cu limita................................................................................................................................................................................... ci prin lovituri îndrăzneţe....................................................... ............................................. ori pe credinţa într-un ideal care să triumfe şi după dispariţia protagonistului.......................... a lui Ilie Moromete.............................................................................................................................. Idealul moral pe care el îl întruchipează capătă dimensiune de simbol................................... precum şi în diferite specii ale genului epic (mai ales nuvelă şi roman) şi chiar ale genului liric..... .............................. de alta nouă.................................................................. .................................................... În concepţia lui Gabriel Liiceanu................................................................................. .................................................. Doinaş.................. având în vedere contextul istorico-economic de la începutul secolului XX............................................................................................................ sau asumată...... a lui Dionis (Sărmanul Dionis de Mihai Eminescu)........................ ............................................. Sursa comicului............................... de regulă.................. Aug........................................ ceea ce duce la un deznodământ dinainte stabilit............................ T............. de vinovăţie (involuntară................................................... a emirului din Bagdad {Noaptea de decemvrie de Al......... I............................... El se poate exprima în orice artă........................................................ în final................. orice ar face.............. din neştiinţă. Tragicul Categoria estetică a tragicului a fost definită filosofic....................................................... e ridicol într-o epocă în care averile nu se fac prin straşnică agonisire.............................. conform lui Paul Georgescu........................................ între forţe măreţe sau caractere grandioase........................... ............... Efortul micii burghezii............................................. .......... ................................................................. De aceea................. Măreţia eroului se păstrează nealterată chiar prin înfrângere......................... „cu tragicul ne aşezăm într-o zonă a fiinţei populate de existenţe finite şi conştiente.................................. încăpăţânate pe mica ei posesie..................................... Explică această afirmaţie............................................................................. 3 ... fără alternativă........................................................

..... înnodând caracterele.................................................................................................................................................................................................................................................. ...................... 4................................. Unul dintre personajele romanului este întruchiparea(ca atitudine) scriitorului......... .................................................................................................................................................................................................................................................... ................... ........................ (Paul Georgescu) AUTOR – „Scriitorul realist urmăreşte lucid desfăşurarea mecanismului declanşat............................................................................ Pascalopol............................................................... în tragedie.. ......... ............................. ................................................................................................................. moş Costache...................dezvăluie valoarea arhetipală a creaţiei.................................. Viitorul este anulat............ argumentând alegerea ta! ..... prin trucuri ieftine............. ....... ...... .................................................................................................................. discrepanţa dintre efortul depus şi ţelul urmărit îi generează comicul superior....... T...................................... tragicul este exprimat prin situaţia existenţială fără ieşire în care se află protagonistul pus să aleagă între dragostea pentru soţie şi patima de creaţie...... să rupă evoluţia firească................................................................................................................................ ........................................................................................................... finalul nu produce surprize............................................................................. el fiind conţinut în caracterul eroului......................... că romanul este o tragedie........................ I................................................................. viitorul abolit............................................ Numeşte acest personaj........................................................................................... ........................................................................................... ................................................................. .................... Meşterul Manole..................................................... este o reprezentare a spiritului critic. 4 ................................................................................................ născută prin sacrificiul omenesc suprem.................În drama lui Lucian Blaga........ familia Tulea.. ................................................................ (Gabriela Dinu) ............................................................” (Paul Georgescu) 1............................................. Felix.......................................... ............................................................................................ fără a încerca.................................................................................................................... ................................................................................. Analizează finalul romanul.................... Paul Georgescu spune........................................................ în Sensul clasicismului (Polivalenţa necesară).................................................................................................................................................. ........................... .......................................................... aşa cum în sâmbure preexistă copacul................................................................................................. Concluzie: Deci....................................................... ....... destinul interior al personajelor fac din Enigma Otiliei o tragedie............................. pe baza informaţiilor cunoscute despre următoarele personaje: Otilia.................. în sensul că.........................erou tragic ..................................................................................................................................................................................................................................... Destinul lui Manole .......................... e cunoscut sau previzibil................................................

....................................................................................................................................................... ..........(N................................................................................................................................................................................. obiectiv şi pe eroii favoriţi................................................. ....................................................................................................... ............................................................................................................ .. I..................... 2................................................................................................................................................ Manolescu) Motivează că............................................................................................................. Ilustrează următoarele competenţe prin citate: muzicale .................... .................................. plastice .................................................................................... ......................... ........... ne aflăm în faţa părerilor............................................................................................................................. .................................................................................................................................................. căci nu mai desemnează absenţa din evenimente a unui narator imparţial sau a demiurgului balzacian....................................... impresiilor naratorului................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................ Găseşte citate care să ilustreze cea de a doua parte a enunţului.................... ................ Balzac are vocaţia de a crea viaţă....... Efortul constă în a vedea sobru......................................... ....................... NARATOR – „Atitudinea naratorului din Enigma Otiliei faţă de personajele sale nu diferă în mod esenţial de atitudinea pe care o are......................................................................... ................................................... ........................................................................................................ ......................................................... T................................................................................................................................................................”(Carmen Muşat) 1....................................................................................................................................................................... ...... Călinescu o are pe aceea de a o comenta(Nicolae Manolescu)...................................... Obiectivitatea este paradoxală....................... prin perspectiva lui Felix............................................................................................................. avem de a face............................................................................................................ sociale .............................................. de fapt(de nenumărate ori)..................... care în loc să înfăţişeze lumea...................................................................................................... psihologice ......................... ...................................................................................................................................... în general............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...... Naratorul călinescian este deci un specialist.............................................................................................................................................................................................. 5 ................. criticul literar faţă de personajele ce populează un univers ficţional............ .. estetice.....................................................................................................................................................................................2...................................................... o studiază pe probe de laborator............ iar G........ ............................................................................................................................................................................................................................................................ .................... ............................................................................... ..................................................................... ....................... ci amestecul permanent al unui comentator savant şi expert............................................................................................................................ ............ Conform lui Nicolae Manolescu.................. ................. cu „ochiul unui estet”............................ adică.......

............................................................................................ Moş Costache...................................................................................... ............................... ........................................ Fixează în nişte cadre sociale bine precizate o frescă din viaţa burgheziei bucureştene........................................................................ CURENT LITERAR – „Nu există în realitate un fenomen artistic pur..........................................) ........3........................................... cu ironie blândă şi plină de simpatie tabieturile lui Pascalopol sau neîndemânarea în relaţiile sentimentale de care dă dovadă Felix(S.... (G................................................................................................................................................................................................... T.................... Otilia ........................................................ Centrarea unui caracter pe o trăsătură dominantă(+ realizarea personajelor): Felix .................................................................................................................................................................................. clasic ori romantic......................................................... .. Stănică................................................................................................................ Aurica............................................................................................................................................ […] Clasicism – Romantism sunt două tipuri de ideale.......... .......................................................................................................... ............................ Arhitectura(structura) romanului.................................................................................................. 7......................................................................................................................................................M........................................................................................ Găseşte citate care să dovedească acest lucru..................................................................... Damian).................................................................................................................... Aglae .............................. 6......................... 5....................................................................... Călinescu) Dovedeşte validitatea următoarele afirmaţii: ۩ În favoarea realismului clasic(balzacianismului): 1.................................................. ...... Decorul de ruine.. 9....................................................................................................................................................... ......................................................................................... I........................... Antiteza dintre unele personaje......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Pascalopol ....................................................... 2.................................................................... În favoarea romantismului: 8................................ inexistente practic în stare genuină[…]”...................................................... Narator ............................................................................................................................................ Se comentează............... ......... Simion ... Tema ...................................................................................................................................................................................................................................................... ........ ...................................................................................................... Naraţiunea ..................................... Olimpia ...................................................................... 3................................................................................................. ............... Titi....................................................................... .............................................. ......... Echilibrul mijloacelor........................(N.............................................................................................. ......... 6 ............................................. 4...............

..................... …prin spiritul parodic........................... ........................................................................................................................................................... ..................................................... interesul pentru procesele psihice deviante (naturalism)........................................................................................................................................................................................ În favoarea originalităţii: „Originalitatea nu înseamnă «tabula rasa»......................................................................................................................................... 13..................................................................................................................................................................................................................................................................................... …prin elemente ale modernităţii ambiguitatea personajelor ...............................................................................................................................................................G........................................................................... ambiguitatea unor personaje ................................................................................................................................................................... ........................................ Coexistenţa tragicului şi a comicului face parte din programul romanticilor.................................................................................................... într-un echilibru fericit al mijloacelor............................................... o cât mai cuprinzătoare imagine a umanului............................ .......................................... ................................................................... ..................10........................................ 14................................................. .............................................................................................................................................. ....................................................................................................................................... motivate prin ereditate şi mediu..............................................................................................(P....... 7 .......... ..................................................................................................................................................................................................... sintetizează larg...... ........................................................................................ ........................................................” (Paul Georgescu) I............................................................................ ................. ................................................................................ ................................................................ ......................... şi a ignora tradiţia înseamnă a fi în afara culturii............................................................................................. T.................................................................................................................................... .................... Iar marele scriitor este acela care anexează cât mai multe zone ale spiritului uman...................................................................................................................... ci le foloseşte adaptat cerinţelor secolului său... ........ ludic............................................ Scriitorul original nu descoperă roata şi focul....... în spiritul vremii sale..................................................................... ............................................. ............................................................................................................................................................................................... 11.................................................. ................................................................................................................ ................................................ aparenta similaritatea incipitului şi finalului............................................................................................................................... …prin spiritul critic şi polemic ................... .............................................................................................. .................................... Bărăganurile aistorice cu fertilităţi enorme de Atala.........................................................................................................................................................) ............................................................................................................................................... prezenţa unor secvenţe specifice genului dramatic.................................... ............................................................................................................................... ................................. ci acela care................................................................................ Depăşirea realismului clasic… 12......................................................... Scriitorul original nu este acela care ignoră descoperirile anterioare.........................................................

........................................................................................................................................ ................................................... .............................................. ....................................................... 2.......................................................................... al spiralei..........................Concluzie: „G................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... I) arătând cum se transformă spaţiul descris.................................... Când se petrece acţiunea? ............................................................................... ............................................................. ................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. I........................................................................... .............................................................................................................................................................................................. ......................................................” (Paul Georgescu) 1.................................................................................................. ......... prin citate............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................... T. ................................................................................................. ....................... ............ 8 .. ................................................................................................................................................ Numeşte locurile acţiunii în romanul Enigma Otiliei de G...................................................................................................... modern........................... ................................... ....................................................................................................... ....................... ..................... .......................................................................................... Călinescu parodizează cu nedisimulată voluptate locuri comune ale romanului realist al secolului al XIX-lea...............” (Paul Georgescu) TIMP 1... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Călinescu este un clasic care a trecut prin romantism şi curentele contemporane.................................................................................................................................................................................................................................. .......... .................................... SPAŢIU – „G........................................ ................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Reprezintă................ ........................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... focalizarea asupra casei(cap............ Călinescu............................................................................................................................................................................................................... ................................................. refăcând clasicismul pe un cerc mai larg.......................................... .......................................................... ....................

....................................................................................................................................................... ............................. Cu ajutorul străzilor................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... Casa din strada Antim este descrisă cu lux de amănunte......................................................................................................................................................... ............................................................... caselor şi mobilelor cunoaştem oamenii............................................................................................... ................................... aducând exemple din roman... ......................................................................................................................................... T.................................................................................................................................................................................................................. I.......... ............................... 9 .................................................................................. Dovedeşte veridicitatea celor enunţate.................................................................................................................................................................... Reconstituire spaţiului iniţial se face(subliniază răspunsurile corecte): de departe către aproape din afară către înăuntru de aproape către departe di-năuntru către afară....................................... Găseşte citatele în cauză şi arată cum îl caracterizează obiectele............................................................................................................................................................................................................ Casa lui Pascalopol este descrisă de el însuşi....................................................................... ....................... ...................................................................................................................................................................................... .................................................................. mobilele pe posesorul lor.. ........................................................................................................................... I) arătând cum se transformă spaţiul descris........................................................................... 4....................... 6...................................................................................3............................................................................... .................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Aceste informaţii sunt menite să ne introducă în viaţa unei familii......................... ...................................................................................................................... .............................................................. ................................................................... ........................ .......................... .... ....... Reprezintă grafic focalizarea asupra casei(cap..... 5........................................................................... Este un prilej de a-şi prezenta biografia................................................................ .......... .....................................................................

........ o altă manieră de narare...................................................... .................................................................................................. cu participarea declarată a autorului................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................... ..................................................... Prezintă cele două planuri narative principale ale romanului................ I.......................................................................................................................................................................................... ................................................................................................. care ar fi pretins............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... este una a formulei înseşi de roman.................................................................................................................................................................................. ........................................................... STRUCTURĂ ..................................................................................................................................................................................................................................... Călinescu a evitat contrastele extreme.................... 4........................................................................................................ .................................................................................................................................... conflictul erotic ........................................................... .... Damian) 2..................... ........................ CONFLICTE Exemplifică-le! 2 conflicte succesorale ............................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(S......... ............................................ dar înainte de a fi una a lumii....................................... ...................................................................................................................................... .............................. T................................................................................................. Câte capitole conţine romanul?.................................................... .................... ......................................... Pentru echilibrul cărţii............................................................................. G..................................„Enigma Otiliei este o reconstrucţie.................................. .................................................................... Dovedeşte acest lucru............. ....................................................................................... ................................................................................................................................................... ... ...................................................................................... poate.................................................................................................................................................... .......................... 3......................................................... 10 ....................................................................... ...... .................................................” (Nicolae Manolescu) 1.................................................................................. ........................................... conflicte familiale ......... Incipitul şi finalul dau simetria romanului................................................................................................................................................... ....................................................................... .................................................................................

..................................................................................... ................................................................................................................................................................................. iubirea(+atitudinea personajelor...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TEME............................................................................................................................................................... arată cum sunt ele prezente în roman: viaţa burgheziei bucureştene................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...... ............................................................................................................................................... ............................................... .................................................................. cuplul(şi/sau căsătoria)......................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................ .................... ............................................................................... ................................................................ ................................................................... parvenirea....................... ................................................................................................... ......................................................... .......... MOTIVE 1........................ ..................................................................................................... din perspectiva deznodământului) ........................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................. .......................................................................... Interpretează următoarele teme şi motive la modul general.......................................... ................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................... lupta pentru moştenire(temă balzaciană) ........................................................... T...................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................. ........................................................................................................................ I............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... familia (paternitatea/ maternitatea) ..................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................... ....................................................... ............................................................................... ........ 11 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................... ............................................ ........ ............................................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................... ...................... .....

.......................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... Aglae .......................................................... .................................Adaugă altele.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................. Stănică................................................ personajul a devenit întruchiparea unui viciu sau a unei virtuţi...................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. 2........... ................................................ pentru a fi categorie umană(Ulise......... I.......... găsite de tine! ................................................................................................... ................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................... ...... 12 ............................................................................................................................................................... PERSONAJELE 1................................................)......................... ......................... Personajele sunt prezentate la începutul cărţii.......... .................................................................................................................................................................................................................................................................... ................ În romanul discutat există caractere date şi se cristalizează în jurul unei trăsături dominante................................................................................................................................ ................................................ ........................................................................................................................................................................................... Felix .................................................................................................................................................. ......................... Moş Costache...................................................... Olimpia ....................................................................... Pascalopol ................................................ .................................................................................................. Otilia ............................................................. Rescrie această secvenţă..................................... În realism............................................................................ Simion .......................................... Aurica............................................................................................................................................................................................ 2. ............................................ ............................................................................ Titi........................................................... încetează de a mai fi individ.................................................................................. ...... T...... respectiv literatura universală în care temele şi motivele de mai sus sunt prezente: ..................................................................................................... ............................................. M-me Bovary etc....................................................................... ............................................ Indică aceste trăsături....................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ....................................................................... Don Quijote........................................... Numeşte cel puţin câte două opere literare din literatura română............. Harpagon................................................................................................................................................................................................................................................

................................................... .................................................... .................. În aceeaşi ordine de idei..................... Alcătuieşte „foaia de observaţie” a unuia dintre personaje............ 4......... 6.......................................................................................................... 13 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................... sunt trei la număr................................................................................................................................ Damian spune că aceste personaje se sustrag viziunii comice!) ............................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ..................................................... În romanul Enigma Otiliei......... Clasificând tipurile................................(S........................... .................. .......................................................................................................................................................................................... Ilustrează-le! ....................................... ...... ........ ................ ............................................................................................................................................................................................................ aparent antagonice: tragicul şi comicul.......... .......................................................................................................................................................... ........................................... cu imparţialitatea cercetătorului de laborator.................................... Călinescu reuşeşte să contopească două atitudini umane majore......................................................................................................................................................................................................................................................................... .................. Alege un personaj şi argumentează acest lucru........................................... .................................................................................................................................................... În foaia de observaţie clinică sunt notate datele ereditare.................................................. la alegere....... Relaţiile familiale sunt surprinse cu o luciditate analitică remarcabilă.................................................................... conform lui Paul Georgescu............................ personajele alese la exerciţiul 3 sunt singurele capabile de motivaţia actelor proprii................................ ... .. Personajele care reuşesc să scape din acest mecanism tragic................................................... T............................................................................................................................................................ I........................................................................................................................3.......................... ........................................................................................................................ datorită unor calităţi..... .......................................................................................................................................................................................................................................................................... starea somatică.. .......................................................................... G........................................ Celelalte personaje sunt construite din automatisme..................................................... ............................................. .. Dovedeşte acest lucru............................... ............................................... ....................................................... 7..................................... Enumără-le şi arată aceste calităţi..................................................................................................................................................................... .......................................... ................................................................................................................................................. ................ Călinescu operează ştiinţific................................. antecedentele................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. G...................................................................................................................... Personajele sunt expresive prin exces de calităţi şi defecte.............................................................................. .................... 5............................................................................................................................ ..............................................

................... ........................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................... ........ Selectaţi din portretul lui Costache Giurgiuveanu cel puţin cinci dintre cele mai expresive sintagme...................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................. ............... ......................................................................................... T............................................................................................................................................................................... .. ......................................... ................................................................................. ........................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................. ....................................................... .......................................................................................................................................................... 8................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 .... Moş Costache Giurgiuveanu 9........................................................... .................................................................................................................. ....................................................................... .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................... 10................................................................................. ............................ ....... ................................................................................... ............................................................................................................................... ......................................................... ............................................................ ................................................................................................................................................................................. Evidenţiaţi trăsăturile morale ale lui Costache Giurgiuveanu............ ............................................................................................................ ........................................... .......................................................................................................................................................................................... I........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................... Relevaţi corelarea elementelor descriptive ale ambientului şi ale celor portretistice în realizarea personajului Costache Giurgiuveanu......................................................... prin referire la cele mai semnificative întâmplări şi semnificaţii............................ .............................................................................................. .................................................................................................................. ........................................................................................................................................... ........................................ ............................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................... ................. ..................................................................................... ............................................ 12................................................................................................................................................................... T...................................................................................................................................................................................................................................... Relevaţi particularităţile de construcţie a personajului Felix.................................................... ............................................................... .............. ........................... ...................................... 15 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................... ............................................................... ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................. ....................................................................... ....................... I................................................................ .... ....................................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ .................................................................................. Argumentaţi că Otilia face parte din „galeria femeilor inaccesibile”: voluntare.............................................................................................................. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ spontane şi imprevizibile......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............. ....Felix şi Otilia 11..........................................................................................................

..................................................................... ................................................. 15........................... ....................................................................................................................................................................................................................................................... I............................................................................... .......................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................ ............................................................................................. ............................................................................................... Aglae.................................. ............................................................................................................................ ................................................................................... Felix.................. Pascalopol...................................................... 16 ......................................................................................................................................................... evidenţiind rolul acestora în relevarea adâncimilor sufleteşti ale personajului .............................................................................................................................................................................Otilia Pascalopol 13..... T.................................................. 14.................................... ...................................................................................................................... ................ ................................................................................ .......... Evidenţiaţi trăsăturile Otiliei evocate prin perspectiva altor personaje: Costache Giurgiuveanu.. Explicaţi ce trăsături ale Otiliei evocă indirect ultimele sale acţiuni............................................................................................................................................................................................................................................ ......................................... Arătaţi trăsăturile fizice ale lui Pascalopol........

17 . T.Stănică Raţiu Aglae Clanul Tulea I.

... Selectaţi secvenţele în care autorul face referiri ironice la acest personaj............................................................................................................................. ................... 18................................. ....................................... Precizaţi ce rol îi rezervă autorul ..................................................................................................................................... ................................................................................. ............. T... ............................................................................................. ................... .. 19....................................... ............................................................................................................................ ... I.......................................................................... lui Simion................................................................ ........................... .............................................................................................................. Relevaţi exemplele care sugerează dificultăţile de comunicare ale lui Titi............................ ..................................................................................................................................................................................... 18 ...................... ................................................................................................................................................. Comentaţi portretul lui Titi............................................................................... Simion 17.......................................... în secvenţa de la pagina 76.......................................................................................................... ........................................................................................................................................................ .......................................................................................... ....................................... ......Olimpia Aurica Titi 16..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................... ............... ...................................................................................................... o dramă............................................................................................................................................... Tehnica prezentării personajelor prin descrierea mediului în care trăieşte(vezi spaţiul)................................................................................. .................................................................................................................... 2..... ................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ........................................... ........................................................................................................ ............. Familiarizarea cu mediul se obţine prin procedeul restrângerii treptate a cadrului(tehnica detaliului)........................................................................................................................... I...................................... Metodă balzaciană – recurgerea la un element arhitectonic pentru a recompune o casă........ ......................................................................... .......................................................................................................................................................................... Argumentează! .............. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...... ............... o biografie................................................................................ ... .......................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................... .......................................................... .............................................PROCEDEELE NARAŢIUNII 1................... ............................................................................................................................................................................................... T............................................................................................................................................ întocmai cum Cuvier pornea de la os şi reconstituia o întreagă specie dispărută................................................................................. ............................................................................................... 4..................................... Romanul adoptă metoda de lucru a lui Balzac: viaţa socială e studiată în spiritul ştiinţelor naturale cu sentimentul unităţii ansamblului şi cu intenţia clasificării indivizilor pe specii............................................................................................................................................................... 19 ........................... ............................................................. .................................................................................................. ........................................................................................................................................................ .............................................................. 3....... ..... ........................................................................................................................................................................................................ un destin.......................................................................................................................................................................................... ................................... o ambianţă......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................. ... ...............................

.... .......................................................................................... ................................................................................................................................................................ ........................................................................................ indiferent de situaţia socială sau de cultura lor........................................................................................................................ ÎN LOC DE FINAL Exprimă-ţi părerea în legătură cu acest roman! ................................................................................................................................................................. deşi adoptă un ton obiectiv.................................................................................................................................................................... ............................................. ........................................................... ..................................................................................................................... .................... Aglae pronunţă învechit cuvintele.................................................................................................................................. ......................................................................................................... ............... ..................................................................................................... Limbajul personajelor 2... ................................................... naratorul se ascunde în spatele măştilor sale....................................................................................................................................................... ................................................................................................................ ............ ........................................................................................................................................................................................................... Cu toate acestea........... T.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. marcă a inculturii şi snobismului.............................................................................................................................................. ......................... În limbajul personajelor se utilizează aceleaşi mijloace lingvistice................................................................................................................................. ................................................................................................... ...................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Găseşte astfel de exemple.............................................. ....................................................................................................................................... ................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................... .... ....................................................................................................................................................................................... ................. ............. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ................................................. ............................................................................. ................ care sunt personajele............................................................................................................................... I........................................ .............................................................................LIMBAJUL Prozei narative 1.......................................................... Argumentează faptul că.......................................................... ............................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful