FIŞĂ DE LUCRU

Enigma Otiliei
G. Călinescu
GEN, SPECIE
1. Enigma Otiliei de G. Călinescu poate fi încadrat în mai multe tipuri de roman.
Argumentează acest lucru.
obiectiv............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
realist...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
interbelic .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
citadin(Călinescu realizează romanul citadin cu cea mai bogată galerie de caractere din
literatura română. – Al. Piru).........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
doric ................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
balzacian .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
frescă ...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
de tipologie......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
roman al educaţiei sentimentale......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Bildungsroman................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
frescă socială...................................................................................................................................
2. Numeşte cel puţin două opere şi autorii lor din literatura universală care să corespundă
speciei amintite mai sus.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
I. T.

1

CATEGORII ESTETICE
Comicul ☺
Alături de tragic, ridicol, sublim, comicul este o categorie estetică fundamentală care
identifică una din atitudinile esenţiale ale spiritului uman în faţa vieţii şi artei. Comicul îşi
are originea în sesizarea şi prezentarea unui contrast în planul existenţei, pe care publicul îl
poate sancţiona printr-o gamă largă de reacţii morale (de la compasiune la dispreţ). Comicul
implică o participare afectivă specifică din partea spectatorului, manifestată prin râs. Se face
cunoscut printr-o mare diversitate de nuanţe, de unde dificultatea elaborării unor definiţii.
Aristotel atribuie comicul „oamenilor cu o morală inferioară", lipsiţi de curaj şi
fermitate în a înfrunta viaţa sau în a-i îndura loviturile. În lumea modernă, la Hegel,
comicul şi tragicul se află într-un raport dialectic (DEX – (În filozofia antică) Artă de a
discuta în contradictoriu, în scopul ajungerii la adevăr.).
Henri Bergson, în eseul Râsul sintetizează natura comicului în formula: „du mecanique
plaque sur du vivant" (ceea ce este mecanic suprapus pe ceea ce este viu). Reacţia
spectatorului în faţa situaţiilor comice presupune o anume detaşare a inteligenţei care sesizează
adevărul sub aparenţa falsă, dar şi o insensibilitate şi cruzime a observaţiei, elemente care
însoţesc râsul.
Comicul se defineşte prin nuanţele sale.
Comicul bonom se asociază cu compasiunea.
Comicul spiritual se manifestă prin jocuri de cuvinte, ironie şi glume abstracte,
adresate inteligenţei.
Comicul buf este extravagant şi rezultă din evidenţierea unor automatisme
comportamentale, amintind jocul arlechinilor şi al bufonilor.
Comicul burlesc coboară în vulgar şi în caricatură situaţii grave şi solemne
sau personaje eroice.
Eroi-comicul tratează la modul eroic, epopeic, întâmplări şi personaje derizorii.
Comicul tragic (tragicomicul) implică sensuri tragice sub aparenţe comice.
Comicul se asociază cu grotescul, ironia, satira, sarcasmul, batjocura.
(Gheorghe Crăciun)
1. Defineşte, cu ajutorul dicţionarului, următorii termeni:
grotesc .............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ironie ...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
autoironie ........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
satiră................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
sarcasm............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
batjocură..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Comicul provine din discrepanţa dintre aparenţă şi esenţă, care este enormă. Găseşte
astfel de exemple având în vedere următoarele repere: spaţiul, descrierea fizică a
personajelor, comportamentul personajelor (ex. instinctul de posesie, care se manifestă
uneori în gol; scopul urmărit orbeşte, nu raţional), limbajul personajelor etc.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
I. T.

2

....................... Macedonski) ori a prinţului levantin din balada Mistreţul cu colţi de argint a lui Şt... Efortul micii burghezii.................................. între forţe măreţe sau caractere grandioase.............................................. fără alternativă............... El se poate exprima în orice artă............................................................................................ de regulă....................................................................... De aceea...................................................... din neştiinţă...................... ori pe credinţa într-un ideal care să triumfe şi după dispariţia protagonistului.................. Aug................ ...... ....................... 3........................ având în vedere contextul istorico-economic de la începutul secolului XX........................................................................................... Tragicul presupune un anumit mod de raportare a omului la univers sau la existenţă........................... precum şi în diferite specii ale genului epic (mai ales nuvelă şi roman) şi chiar ale genului liric.. 3 ............................................................................ ......................... Idealul moral pe care el îl întruchipează capătă dimensiune de simbol...................... .............................. T............. încăpăţânate pe mica ei posesie...................................................................................... de vinovăţie (involuntară.............. ................... ...................................................................... .............................................................................................................. Măreţia eroului se păstrează nealterată chiar prin înfrângere............................................. a lui Ilie Moromete................................................................... este socială...................................................................1''' Tragicul nu se limitează la tragedie..................................................................... a emirului din Bagdad {Noaptea de decemvrie de Al............................................................................................................................ conform lui Paul Georgescu...... ............ aducându-se în centrul analizei ideea de destin (eroul nu se poate sustrage................. ................. în final................. .................................................................................... În concepţia lui Gabriel Liiceanu.......................................................................... Tragicul Categoria estetică a tragicului a fost definită filosofic................... „cu tragicul ne aşezăm într-o zonă a fiinţei populate de existenţe finite şi conştiente............... sau asumată................................................................................................................................................... printr-o structură închisă (începutul acţiunii anticipează deznodământul): eroul tragic se află în luptă cu forţe de neînvins (exterioare sau psihologice)................... . ......................... .. sau a lui Hyperion (din poemul eminescian Luceafărul)....... din orgoliu) sau de conflict extrem.................................. de alta nouă............. Situaţia tragică nu este compatibilă decât cu fiinţe conştiente finite confruntate cu limita............................... I........................................................... orice ar face......................................................................................... forţei distrugătoare a sorţii)............................................. o dată cu dispariţia eroului tragic................................ ceea ce duce la un deznodământ dinainte stabilit................................. fiind înlocuită............................................................................................................................................................ al cărui deznodământ este înfrângerea şi moartea eroului......................................................................... nici la genul dramatic................... e ridicol într-o epocă în care averile nu se fac prin straşnică agonisire............... ... ............................................................................. ..................... ci prin lovituri îndrăzneţe.......................................................... Se poate astfel analiza condiţia tragică a personajului Ghiţă (din nuvela Moara cu noroc a lui Ioan Slavici)............................. ............................ Doinaş............................... Explică această afirmaţie.......................... Tragicul se exprimă.......... a lui Dionis (Sărmanul Dionis de Mihai Eminescu)........................................................................................ Sursa comicului........................... ............................ bazat pe o valoare morală superioară apărată cu preţul autodistrugerii................................... eroul lui Marin Preda.............................. se prăbuşeşte o întreagă ordine morală / existenţială......

.................................................................. ............ (Paul Georgescu) AUTOR – „Scriitorul realist urmăreşte lucid desfăşurarea mecanismului declanşat...................................................................................................................................................................................................................................................................................... în tragedie........ ...................................................................................................... ........................................ înnodând caracterele........................ fără a încerca........ Numeşte acest personaj.......................... T.................................. Unul dintre personajele romanului este întruchiparea(ca atitudine) scriitorului..................................................................................... tragicul este exprimat prin situaţia existenţială fără ieşire în care se află protagonistul pus să aleagă între dragostea pentru soţie şi patima de creaţie........... Viitorul este anulat.........................................” (Paul Georgescu) 1...............................................................................................................................................................................................erou tragic ............................................... ..... ........................................................................................... este o reprezentare a spiritului critic.................................. Concluzie: Deci........................... ......................................... 4....................... e cunoscut sau previzibil........................................................................... ..................................................................................... el fiind conţinut în caracterul eroului................................................... viitorul abolit.... născută prin sacrificiul omenesc suprem............... (Gabriela Dinu) ........ ...................................................................................................................................... Felix......................................................... Analizează finalul romanul.......................................................... în sensul că........................................................... 4 .............................. I.................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................... .............. finalul nu produce surprize........... că romanul este o tragedie........................................................În drama lui Lucian Blaga........... ......................... să rupă evoluţia firească...... ........................ argumentând alegerea ta! ...................................... prin trucuri ieftine.................. ....................... Pascalopol........................................................................................ în Sensul clasicismului (Polivalenţa necesară)......................................................................dezvăluie valoarea arhetipală a creaţiei........................................................................................... Meşterul Manole................ ............................................................................................................................................................ aşa cum în sâmbure preexistă copacul................................ ............................... moş Costache... familia Tulea........................................... ................................................................................ discrepanţa dintre efortul depus şi ţelul urmărit îi generează comicul superior..... ................................................................................................................................................................................ destinul interior al personajelor fac din Enigma Otiliei o tragedie.................................................................................................. ... Destinul lui Manole ....... ...................................... pe baza informaţiilor cunoscute despre următoarele personaje: Otilia....................................................................... ............... Paul Georgescu spune............................

............................................................................................. ............................. .............................................. iar G............................................. ............................................ estetice........................ căci nu mai desemnează absenţa din evenimente a unui narator imparţial sau a demiurgului balzacian.................. ................................................................................................. Găseşte citate care să ilustreze cea de a doua parte a enunţului.............. .......................................................................................................................................... .......................................................................... adică...................................................................................................................................... 5 ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ de fapt(de nenumărate ori)....................................... impresiilor naratorului......... prin perspectiva lui Felix....................................................................................................... care în loc să înfăţişeze lumea............................................................................................................................................................... Ilustrează următoarele competenţe prin citate: muzicale .... .........”(Carmen Muşat) 1.................. avem de a face..................................................................................................................................................................(N................... Conform lui Nicolae Manolescu....................................... T................................2......................................................... .............................................................................................................................................................................. ..................................... ............... obiectiv şi pe eroii favoriţi....................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ci amestecul permanent al unui comentator savant şi expert........... ........................................ Balzac are vocaţia de a crea viaţă........................................................................................... Naratorul călinescian este deci un specialist......................................................... Efortul constă în a vedea sobru............................................................................................................................................................. Manolescu) Motivează că........................ ........................................ I..................... cu „ochiul unui estet”........................................................................................ NARATOR – „Atitudinea naratorului din Enigma Otiliei faţă de personajele sale nu diferă în mod esenţial de atitudinea pe care o are........................................................................................................................ .. psihologice .............................................................. ................ ne aflăm în faţa părerilor...................................... ............. Călinescu o are pe aceea de a o comenta(Nicolae Manolescu)....................................... plastice ................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ în general....................................................................................................................................................... ....................................... .............................. sociale ....................................................................................... .................................... o studiază pe probe de laborator.................... ................. ........... criticul literar faţă de personajele ce populează un univers ficţional....................................................................................................................................................................................................... ............................ Obiectivitatea este paradoxală............................................................................... 2............................ .......................................................................................................................................

................................. .......................... Călinescu) Dovedeşte validitatea următoarele afirmaţii: ۩ În favoarea realismului clasic(balzacianismului): 1.................................. ...................... Arhitectura(structura) romanului..... (G...........................(N.................. Echilibrul mijloacelor.......... 3............................................................................................................................................................................................................................ inexistente practic în stare genuină[…]”................................. 7.................................................................................................................................................................... Antiteza dintre unele personaje............................................................................. ................................................................................................................................................................ 9.................. .................... Otilia ...............................................M............................................................................................................................................................................................... ................................................. clasic ori romantic............................ Narator ................................................... T...........) ....... Fixează în nişte cadre sociale bine precizate o frescă din viaţa burgheziei bucureştene.................................................................................................................................... Titi..................................................................................... ................................... 4................................................. ................................................... Centrarea unui caracter pe o trăsătură dominantă(+ realizarea personajelor): Felix ............................................................................................................................................................ I................................................... Pascalopol ..................................................................................................................................................................................................................................................... Simion ................................................................................ Aurica..... 5................................................................................................. Moş Costache............................................................................................................... .............................................3............................................................................................................ 6................... Decorul de ruine............................. CURENT LITERAR – „Nu există în realitate un fenomen artistic pur................................................................ 2...................................................................................... Aglae ...... ............................. Se comentează...................................... ....................... Olimpia ............................................................................................................................................................................ ..................... .................................................................................................................................... Găseşte citate care să dovedească acest lucru........................................................................................................................................ Naraţiunea ......... Damian)......................................................................................................................................... Stănică........................... Tema ....................... ............................................. În favoarea romantismului: 8......................................................................................................................................................................... ........................................................................... cu ironie blândă şi plină de simpatie tabieturile lui Pascalopol sau neîndemânarea în relaţiile sentimentale de care dă dovadă Felix(S............................................................. […] Clasicism – Romantism sunt două tipuri de ideale......................... 6 ............................................

.............................. Scriitorul original nu este acela care ignoră descoperirile anterioare..........................................” (Paul Georgescu) I................................................... …prin spiritul critic şi polemic ....................G....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................ .......................................................... aparenta similaritatea incipitului şi finalului......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................... Iar marele scriitor este acela care anexează cât mai multe zone ale spiritului uman................................................................................................................................................................. sintetizează larg.............................. .... ..........10.............................................................) .............................................................. ........................................................... în spiritul vremii sale..... ci le foloseşte adaptat cerinţelor secolului său............................................................................................... o cât mai cuprinzătoare imagine a umanului.............. ............................................................................. ...................... ..................................................................................... 13................................... ambiguitatea unor personaje ............................................... ................................................. …prin spiritul parodic................ 11....................... În favoarea originalităţii: „Originalitatea nu înseamnă «tabula rasa»................... 14........................................ ................................................................................. ............................................................... ........................................... …prin elemente ale modernităţii ambiguitatea personajelor .......................... ludic................................................................................................................................................................................................ motivate prin ereditate şi mediu.................................................................................................................................... ..... Depăşirea realismului clasic… 12............................................................................................................................................................................................................. ............. ci acela care....................................................................................................................................................................................................... interesul pentru procesele psihice deviante (naturalism)...................................................................................... Bărăganurile aistorice cu fertilităţi enorme de Atala........................... .......................................................................................................................................................... într-un echilibru fericit al mijloacelor................................................................................................................................................................. 7 ............ ................................................................(P................................................................................................................................................................................................................................. prezenţa unor secvenţe specifice genului dramatic...................................... ..... Scriitorul original nu descoperă roata şi focul................................................................................................... şi a ignora tradiţia înseamnă a fi în afara culturii..................... Coexistenţa tragicului şi a comicului face parte din programul romanticilor.......................................................................................................................... .............................................................. ........................................... ................................................................................................................... ......................................... ........................................................................................................................................... ....................................................................................................................... T.............................................................................................................. .........................

............................ ............................................................ .............Concluzie: „G............................................................................................................................................ ....................................................... modern........................................ ............................................. .................. refăcând clasicismul pe un cerc mai larg............................................................................................................................................................. prin citate........................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................. .................................................................................” (Paul Georgescu) TIMP 1......... ........................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................... ....................................................... Reprezintă............................. ............................................ ........................................................................................................................................................................................... Când se petrece acţiunea? ............................................ T........................................................................................................................................ I...................................................... SPAŢIU – „G..................................................................................... ............................................... ......................... .................................................................................. ................................................................................................................................................................. al spiralei......................................................... Călinescu................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................. 8 ...................................................... Numeşte locurile acţiunii în romanul Enigma Otiliei de G........................ 2......................................................................................................................................” (Paul Georgescu) 1.......................... .................................... .................................... Călinescu este un clasic care a trecut prin romantism şi curentele contemporane............................................................................................................... focalizarea asupra casei(cap.................................................................. ................................................................................................................. ... ..................... ................................... .......................... I) arătând cum se transformă spaţiul descris................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Călinescu parodizează cu nedisimulată voluptate locuri comune ale romanului realist al secolului al XIX-lea............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .....

.......................................................................................................................................................................................................................................... I............................................................. .... Casa din strada Antim este descrisă cu lux de amănunte................ .................................. ....................................................................................................................................................................................................... T............................................................. ...... mobilele pe posesorul lor................................................................................................. ........................................................... .......................................................................................................................3.... Aceste informaţii sunt menite să ne introducă în viaţa unei familii...................................... aducând exemple din roman............................... ............. ................................................ ..................................................................................................................................................................................................... 4................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Reconstituire spaţiului iniţial se face(subliniază răspunsurile corecte): de departe către aproape din afară către înăuntru de aproape către departe di-năuntru către afară............... .................................................................. ......................................................................................... I) arătând cum se transformă spaţiul descris............................................................................................................ .......................................................... Casa lui Pascalopol este descrisă de el însuşi................................................................................... Este un prilej de a-şi prezenta biografia..................... .............................................................................................................................................................................................................................. Dovedeşte veridicitatea celor enunţate................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................ 5.................... ... ............. ............................................................................... Cu ajutorul străzilor................................................ ... Reprezintă grafic focalizarea asupra casei(cap........... Găseşte citatele în cauză şi arată cum îl caracterizează obiectele..... caselor şi mobilelor cunoaştem oamenii............................................................................................................................................................................................................................... 9 ................... 6..........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................... ........ T..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................. I..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... conflictul erotic ............................................................................................................................................................. 10 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(S................................................................... 3...... 4............................. ....................... ......... Pentru echilibrul cărţii.................. ................................................................................................................................. ............................................................................ ................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ care ar fi pretins................................................................ .................................................... ..................................................................... o altă manieră de narare.................................................................................................... ................................... STRUCTURĂ . .................................................................................................................................................................. este una a formulei înseşi de roman.............................................. CONFLICTE Exemplifică-le! 2 conflicte succesorale ............................................................... G........................................................... ................................................................................. ...... ................ Dovedeşte acest lucru...................................................... Câte capitole conţine romanul?... ............................................... .................................................... ............................................................. dar înainte de a fi una a lumii................... .................................................................................................................................. conflicte familiale .............. Damian) 2....„Enigma Otiliei este o reconstrucţie.................................. ........ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................” (Nicolae Manolescu) 1...................... Călinescu a evitat contrastele extreme................................ .............................................................. Incipitul şi finalul dau simetria romanului.. cu participarea declarată a autorului.................................................................................. poate........................................................................... Prezintă cele două planuri narative principale ale romanului......................................................................................................................... .................................................. ........................................ ...............................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ I....................................... MOTIVE 1.................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... familia (paternitatea/ maternitatea) .. ............................................................................... ...................... ........................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................TEME....................................................................... ..................... ............................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................... .......................... .................... ....................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................... cuplul(şi/sau căsătoria)........................................................................................................................................... ...... ....... .......................................................... ................. arată cum sunt ele prezente în roman: viaţa burgheziei bucureştene......................... parvenirea.......................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................... ..................... ..................................................................... lupta pentru moştenire(temă balzaciană) ...................................................................................................................................................................................... din perspectiva deznodământului) ...................................... . ............................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................... ................................................................................ ............................................................................................................... ........................................................ Interpretează următoarele teme şi motive la modul general..................................................................................... ....................................................................... ............................................................................................................................................................. .. .................................................................................................................................................. ........................................ iubirea(+atitudinea personajelor.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ........................................................... T..........................................................................................................

............................................................................................................................................. ........................................................................................... M-me Bovary etc.................................................................................................. ..................................................................................................... Simion .. Otilia .................................................................................................................. ........... Olimpia .................................................... pentru a fi categorie umană(Ulise........................................ Aglae .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................ ............................................... ............................................................................ .................................................... ........................................................................................................................................................................................................... Felix ................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................ ................................................................... Pascalopol ................................................. respectiv literatura universală în care temele şi motivele de mai sus sunt prezente: ................................ încetează de a mai fi individ.................. T................................. Indică aceste trăsături...............................................................................................................................................)...................................... ................................................................................................................................ Titi............................................................ 2.................................. ..................................................... În realism... Don Quijote.................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................... Aurica................................................................................................................................................................................................................................................................................... 12 ................ PERSONAJELE 1................................................................ Numeşte cel puţin câte două opere literare din literatura română...Adaugă altele................................................................................................... .......................................................................................................... ...................... Stănică................................................................................. Rescrie această secvenţă............................................................................................................................................................................ În romanul discutat există caractere date şi se cristalizează în jurul unei trăsături dominante.................................................................... .............................................................................................. . ........................................ Moş Costache................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................... Harpagon........... găsite de tine! ..................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................ 2............................................... ................................. I. Personajele sunt prezentate la începutul cărţii... ...... personajul a devenit întruchiparea unui viciu sau a unei virtuţi........................................................................................................

................................................................................. 13 ............................................................................ ........................................................................ 7.......................... aparent antagonice: tragicul şi comicul..................................................................................... .... ....................................................(S....................................... 4............... .......................... ... ....................................................................................................................................................................... ........................................... ................................................................................................................................... ........ ........................................................................ ............................................................................................. .................................................................... ........................ 5........................ ........................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ sunt trei la număr.................... cu imparţialitatea cercetătorului de laborator.............................................................................................. .... Dovedeşte acest lucru........................................................................... T... Călinescu operează ştiinţific............................................. ..................................................................................................................................... la alegere............................................................................ ................................................................................................................................................................... .......................................... G......................................................................................................................................................................................................................... conform lui Paul Georgescu........................................................................................................................... .................................................................................. Personajele care reuşesc să scape din acest mecanism tragic............................................................................ ............................................................ ................................................... În foaia de observaţie clinică sunt notate datele ereditare................................................................... antecedentele........................................................................................................................................................ ............................................... datorită unor calităţi.... Relaţiile familiale sunt surprinse cu o luciditate analitică remarcabilă... Ilustrează-le! ................................................................................................ .................................................................. ......................................................................... Personajele sunt expresive prin exces de calităţi şi defecte....................................................................... 6.................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Celelalte personaje sunt construite din automatisme.................. .............................. ......................................... Damian spune că aceste personaje se sustrag viziunii comice!) ....3....... Călinescu reuşeşte să contopească două atitudini umane majore................................................................ I.......... ................................................................................................................................................................................................................................................. Alege un personaj şi argumentează acest lucru.... starea somatică.................................. Alcătuieşte „foaia de observaţie” a unuia dintre personaje........................ .......................... În aceeaşi ordine de idei........................................................................................................ Enumără-le şi arată aceste calităţi.................................................................................................................................................................................................................................................... În romanul Enigma Otiliei........................................................ G....................................................................................................... personajele alese la exerciţiul 3 sunt singurele capabile de motivaţia actelor proprii................................................................................................................................................................. Clasificând tipurile.................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................... ........................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ......................................................................................... .............................................................................................................. ........................................................................................................................................ Selectaţi din portretul lui Costache Giurgiuveanu cel puţin cinci dintre cele mai expresive sintagme............................ .......................................................................... ....................... ................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................ ................................ Relevaţi corelarea elementelor descriptive ale ambientului şi ale celor portretistice în realizarea personajului Costache Giurgiuveanu...................................................................................................... ............................. T........................................................................................................................................................ 14 .......................................................... ............................................................................................................................................................................................ ...................................................................... 8........................................................................................................................... Evidenţiaţi trăsăturile morale ale lui Costache Giurgiuveanu............ ......................... I.......................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... Moş Costache Giurgiuveanu 9.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................ ................................................................................................ ...... .......................... ........................................................................................ prin referire la cele mai semnificative întâmplări şi semnificaţii............................................................. ..... ............................................................................................................................................................ 10....................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................... .................................................... ........ ................................. ......................... ..................... ...........

........................... ........................................................................................... 15 ........................................................................................................................... .............................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................. ................... I............................................................................................................................................................................ ............. .....................................Felix şi Otilia 11.............................................. Relevaţi particularităţile de construcţie a personajului Felix...................................................................................................... spontane şi imprevizibile...................................................................................................................... ........... .............................................. Argumentaţi că Otilia face parte din „galeria femeilor inaccesibile”: voluntare.. ....................................................................................................................... ..... ..................................................................................................................................................... ...... ................................................................... 12.... .......................................................... T................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................... ............................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................

....... 16 ....................................................................... Aglae............... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. evidenţiind rolul acestora în relevarea adâncimilor sufleteşti ale personajului ....... ................................................................................................................. Arătaţi trăsăturile fizice ale lui Pascalopol.............................................................................................................................................................................................. Explicaţi ce trăsături ale Otiliei evocă indirect ultimele sale acţiuni..................................................................................................................................... ........................... ................. 15................... ................................................................................................................................................ T.................................. Pascalopol.................................................. 14.................................................................................................................................................... I.................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................... ....................................................................... .......................... Evidenţiaţi trăsăturile Otiliei evocate prin perspectiva altor personaje: Costache Giurgiuveanu................................................ ............................................ Felix........Otilia Pascalopol 13................................................... ........................................... ....

T.Stănică Raţiu Aglae Clanul Tulea I. 17 .

........................................................................... ............................................................... .................................................................................................................................................................................................................... Precizaţi ce rol îi rezervă autorul ................................................................. ......................................................................... 19............................ T........................................................................................... ....... ............................................................................................................................. în secvenţa de la pagina 76................... ............................................................................................................................ 18......................................................................................................................... I................................................................................................. ................................................................................................... Comentaţi portretul lui Titi................. Simion 17............... ........................... .............................................. ................................. 18 ................................................................................................. ........................................... ........................................................................................... ............................................. Selectaţi secvenţele în care autorul face referiri ironice la acest personaj......................................... Relevaţi exemplele care sugerează dificultăţile de comunicare ale lui Titi.............. ........................Olimpia Aurica Titi 16............................................. ............................................................ lui Simion............................................................ ............................................................................................................................................... ................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................... ................. ................................................................................................................................PROCEDEELE NARAŢIUNII 1..... ......................................................................................................................................................................................... ............................................................. întocmai cum Cuvier pornea de la os şi reconstituia o întreagă specie dispărută..... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................. ............................................................... .............................................................................................................................. ........................ .............. ......................................... ...... ................................. 3............................................................................................................................................................................ ................................................... ............ ................................................................................................................................................................................ 19 ............................................................................................................................................ ......................... ................. ........................................................................................................................................................ Tehnica prezentării personajelor prin descrierea mediului în care trăieşte(vezi spaţiul)......... 2........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..... ................................................................ ..... ............................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................... Argumentează! ........................................................................................................................................................................................................................................................ Romanul adoptă metoda de lucru a lui Balzac: viaţa socială e studiată în spiritul ştiinţelor naturale cu sentimentul unităţii ansamblului şi cu intenţia clasificării indivizilor pe specii................... Metodă balzaciană – recurgerea la un element arhitectonic pentru a recompune o casă............................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... I........................................................................................................ ................................................................................................................... T............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. o ambianţă...... ....... o dramă............................................................................................................................................................................................................... ............................................................................... .................................... .................................................................... 4...................................................................................................................... ...................................................... o biografie... Familiarizarea cu mediul se obţine prin procedeul restrângerii treptate a cadrului(tehnica detaliului)............................................................................................................................................................................................................................................................................................... un destin....................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................

.......................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... T......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................LIMBAJUL Prozei narative 1...................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................... marcă a inculturii şi snobismului................................................................................................................................................................... ......................... Aglae pronunţă învechit cuvintele................................................................................................................................................................ Argumentează faptul că...................................................................................... ..... deşi adoptă un ton obiectiv......................................................................................................................................................................................... ................................................................................... Limbajul personajelor 2.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............... ....... ................................................................................................................................................................................... .......................... Găseşte astfel de exemple............................................. ......................................................................................................................................................................... ............................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................ ..... ..... .. ............................................. care sunt personajele......................................... ÎN LOC DE FINAL Exprimă-ţi părerea în legătură cu acest roman! ..................................................................... 20 . ........................ ...................... ....................................................................... indiferent de situaţia socială sau de cultura lor... naratorul se ascunde în spatele măştilor sale.............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................. În limbajul personajelor se utilizează aceleaşi mijloace lingvistice.............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................ ................................................. ............................................. Cu toate acestea.................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... I.............. ................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful