FIŞĂ DE LUCRU

Enigma Otiliei
G. Călinescu
GEN, SPECIE
1. Enigma Otiliei de G. Călinescu poate fi încadrat în mai multe tipuri de roman.
Argumentează acest lucru.
obiectiv............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
realist...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
interbelic .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
citadin(Călinescu realizează romanul citadin cu cea mai bogată galerie de caractere din
literatura română. – Al. Piru).........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
doric ................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
balzacian .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
frescă ...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
de tipologie......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
roman al educaţiei sentimentale......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Bildungsroman................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
frescă socială...................................................................................................................................
2. Numeşte cel puţin două opere şi autorii lor din literatura universală care să corespundă
speciei amintite mai sus.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
I. T.

1

CATEGORII ESTETICE
Comicul ☺
Alături de tragic, ridicol, sublim, comicul este o categorie estetică fundamentală care
identifică una din atitudinile esenţiale ale spiritului uman în faţa vieţii şi artei. Comicul îşi
are originea în sesizarea şi prezentarea unui contrast în planul existenţei, pe care publicul îl
poate sancţiona printr-o gamă largă de reacţii morale (de la compasiune la dispreţ). Comicul
implică o participare afectivă specifică din partea spectatorului, manifestată prin râs. Se face
cunoscut printr-o mare diversitate de nuanţe, de unde dificultatea elaborării unor definiţii.
Aristotel atribuie comicul „oamenilor cu o morală inferioară", lipsiţi de curaj şi
fermitate în a înfrunta viaţa sau în a-i îndura loviturile. În lumea modernă, la Hegel,
comicul şi tragicul se află într-un raport dialectic (DEX – (În filozofia antică) Artă de a
discuta în contradictoriu, în scopul ajungerii la adevăr.).
Henri Bergson, în eseul Râsul sintetizează natura comicului în formula: „du mecanique
plaque sur du vivant" (ceea ce este mecanic suprapus pe ceea ce este viu). Reacţia
spectatorului în faţa situaţiilor comice presupune o anume detaşare a inteligenţei care sesizează
adevărul sub aparenţa falsă, dar şi o insensibilitate şi cruzime a observaţiei, elemente care
însoţesc râsul.
Comicul se defineşte prin nuanţele sale.
Comicul bonom se asociază cu compasiunea.
Comicul spiritual se manifestă prin jocuri de cuvinte, ironie şi glume abstracte,
adresate inteligenţei.
Comicul buf este extravagant şi rezultă din evidenţierea unor automatisme
comportamentale, amintind jocul arlechinilor şi al bufonilor.
Comicul burlesc coboară în vulgar şi în caricatură situaţii grave şi solemne
sau personaje eroice.
Eroi-comicul tratează la modul eroic, epopeic, întâmplări şi personaje derizorii.
Comicul tragic (tragicomicul) implică sensuri tragice sub aparenţe comice.
Comicul se asociază cu grotescul, ironia, satira, sarcasmul, batjocura.
(Gheorghe Crăciun)
1. Defineşte, cu ajutorul dicţionarului, următorii termeni:
grotesc .............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ironie ...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
autoironie ........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
satiră................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
sarcasm............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
batjocură..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Comicul provine din discrepanţa dintre aparenţă şi esenţă, care este enormă. Găseşte
astfel de exemple având în vedere următoarele repere: spaţiul, descrierea fizică a
personajelor, comportamentul personajelor (ex. instinctul de posesie, care se manifestă
uneori în gol; scopul urmărit orbeşte, nu raţional), limbajul personajelor etc.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
I. T.

2

.............. ....................... Doinaş...................... ori pe credinţa într-un ideal care să triumfe şi după dispariţia protagonistului................................................................................... al cărui deznodământ este înfrângerea şi moartea eroului............................................................................. ........................................................... aducându-se în centrul analizei ideea de destin (eroul nu se poate sustrage.......................... din neştiinţă......... ..................................... bazat pe o valoare morală superioară apărată cu preţul autodistrugerii......................... între forţe măreţe sau caractere grandioase................................................. ci prin lovituri îndrăzneţe................................................................................................ e ridicol într-o epocă în care averile nu se fac prin straşnică agonisire....................................................................... De aceea................... .... ......... ... Tragicul presupune un anumit mod de raportare a omului la univers sau la existenţă..................................................................... ..... ........... ........... ......................... o dată cu dispariţia eroului tragic.................... T................................................... Sursa comicului.................................... de alta nouă.................................................................................................................. printr-o structură închisă (începutul acţiunii anticipează deznodământul): eroul tragic se află în luptă cu forţe de neînvins (exterioare sau psihologice)................... a lui Dionis (Sărmanul Dionis de Mihai Eminescu)....................................................................... de vinovăţie (involuntară................................................. Macedonski) ori a prinţului levantin din balada Mistreţul cu colţi de argint a lui Şt......................... orice ar face................ este socială........................ Aug........... a emirului din Bagdad {Noaptea de decemvrie de Al................ Se poate astfel analiza condiţia tragică a personajului Ghiţă (din nuvela Moara cu noroc a lui Ioan Slavici)............... în final....... având în vedere contextul istorico-economic de la începutul secolului XX........................................................................... eroul lui Marin Preda.................................. „cu tragicul ne aşezăm într-o zonă a fiinţei populate de existenţe finite şi conştiente........................................................................................................................... În concepţia lui Gabriel Liiceanu....... ....................... Tragicul se exprimă......................................................................................... 3. sau asumată......................................................................................................... El se poate exprima în orice artă................................ ceea ce duce la un deznodământ dinainte stabilit.................................. fiind înlocuită.......................................................................... forţei distrugătoare a sorţii)..... ...................................................................... Explică această afirmaţie...................................................................................................... sau a lui Hyperion (din poemul eminescian Luceafărul)............. a lui Ilie Moromete................... Situaţia tragică nu este compatibilă decât cu fiinţe conştiente finite confruntate cu limita......................................................... conform lui Paul Georgescu............................ se prăbuşeşte o întreagă ordine morală / existenţială......................................................... ..................... de regulă.......... nici la genul dramatic................................ Măreţia eroului se păstrează nealterată chiar prin înfrângere..................... fără alternativă.............................................................................................. ................................................................................ încăpăţânate pe mica ei posesie..................................................... .............................. Tragicul Categoria estetică a tragicului a fost definită filosofic......................................1''' Tragicul nu se limitează la tragedie....................................................................................... ............... Efortul micii burghezii...... Idealul moral pe care el îl întruchipează capătă dimensiune de simbol........................................................................... precum şi în diferite specii ale genului epic (mai ales nuvelă şi roman) şi chiar ale genului liric................................................................................ .................................................................... din orgoliu) sau de conflict extrem............... I... .... 3 .............................................................

...................................... Felix....... înnodând caracterele......................................................................................................................................................................... Viitorul este anulat............................. că romanul este o tragedie................................................................... ............... ............................................................................................................... .. .............................. .............................................. el fiind conţinut în caracterul eroului......... ..................... să rupă evoluţia firească................. pe baza informaţiilor cunoscute despre următoarele personaje: Otilia....................................................................................... ................. .......................... destinul interior al personajelor fac din Enigma Otiliei o tragedie....................................................................................................................... în Sensul clasicismului (Polivalenţa necesară)............dezvăluie valoarea arhetipală a creaţiei.... ................................................................... Destinul lui Manole ...................În drama lui Lucian Blaga.... ........................................................................................................... Pascalopol.................................. ............................................................................................................................................... Unul dintre personajele romanului este întruchiparea(ca atitudine) scriitorului................................................................” (Paul Georgescu) 1.................... ............................................... ................................................................................................. ............................................................. ........................................................................... argumentând alegerea ta! ......................... I................................................................................. ....................................................................................................................................................................... este o reprezentare a spiritului critic............... familia Tulea............................................................................................... (Gabriela Dinu) ........................................................................................................................................... născută prin sacrificiul omenesc suprem... Paul Georgescu spune............................................................. moş Costache................... ............................................................................................................................................................... 4 ................................................................................... Concluzie: Deci................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................ prin trucuri ieftine.......................... ............................... Numeşte acest personaj............ ................ tragicul este exprimat prin situaţia existenţială fără ieşire în care se află protagonistul pus să aleagă între dragostea pentru soţie şi patima de creaţie...................................................................................... finalul nu produce surprize. T.................................................................................. fără a încerca.......... e cunoscut sau previzibil............................... (Paul Georgescu) AUTOR – „Scriitorul realist urmăreşte lucid desfăşurarea mecanismului declanşat....... Meşterul Manole... 4.................. în sensul că................................... Analizează finalul romanul..................................................................................................................................... aşa cum în sâmbure preexistă copacul...erou tragic ..................................................................................... în tragedie................................ viitorul abolit.................................................. discrepanţa dintre efortul depus şi ţelul urmărit îi generează comicul superior.............................................

..................................................................... sociale .................................................................... ............................................................................... Ilustrează următoarele competenţe prin citate: muzicale ...................... ...................................................................................................................... ....... .................................................................................................................................................................. care în loc să înfăţişeze lumea.......................................................................... ne aflăm în faţa părerilor......................................................................................... Naratorul călinescian este deci un specialist.................................................................................................................................................................... .............................. criticul literar faţă de personajele ce populează un univers ficţional................. estetice......................................................................... ............ .......................................................................................................... ................................................................. obiectiv şi pe eroii favoriţi.............................................................. iar G....................................................................”(Carmen Muşat) 1................................................................................................................................................... ................................................................................... 2........................................................................................... .......... ................................... Conform lui Nicolae Manolescu...................... .................... Călinescu o are pe aceea de a o comenta(Nicolae Manolescu)....................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................... NARATOR – „Atitudinea naratorului din Enigma Otiliei faţă de personajele sale nu diferă în mod esenţial de atitudinea pe care o are............................................ .......................................................................................................................................................... avem de a face.................................................................................................................................................................................................................................................................... ci amestecul permanent al unui comentator savant şi expert.................................................................. .......................... Efortul constă în a vedea sobru.............................. de fapt(de nenumărate ori)......................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................... ........................ cu „ochiul unui estet”....................................................................................................................................................................... ............................................................................. T.........................................................(N.................................................................. 5 .................... în general........ adică................................................................................. căci nu mai desemnează absenţa din evenimente a unui narator imparţial sau a demiurgului balzacian....................................................... .................... prin perspectiva lui Felix..................................................................... Găseşte citate care să ilustreze cea de a doua parte a enunţului................................. psihologice ................................. .................................................... Balzac are vocaţia de a crea viaţă............................................ Obiectivitatea este paradoxală.............. .................................................................................................................................................................................................................................... ................................ impresiilor naratorului....................... I......................................... plastice ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................... Manolescu) Motivează că................................................... .............................................................2................... ...................................... ............. o studiază pe probe de laborator...........................................................

.. Fixează în nişte cadre sociale bine precizate o frescă din viaţa burgheziei bucureştene.................................................................... ........................................... I...................................... Aglae ............................................................. Simion ........................... Aurica........................ 6.................................................................. ..................... Titi....................................... Damian)............................................................ Călinescu) Dovedeşte validitatea următoarele afirmaţii: ۩ În favoarea realismului clasic(balzacianismului): 1..................................................................... ....................................... ................................................... cu ironie blândă şi plină de simpatie tabieturile lui Pascalopol sau neîndemânarea în relaţiile sentimentale de care dă dovadă Felix(S...................... Stănică................................................................................. T............................................................................. Tema ..................................................................... Echilibrul mijloacelor............................................................................................................................................................... 5............................................................... CURENT LITERAR – „Nu există în realitate un fenomen artistic pur........................................................ Antiteza dintre unele personaje............................... 9..................................................................................................................................................................... .............. Otilia .......... 4.................... […] Clasicism – Romantism sunt două tipuri de ideale.................... inexistente practic în stare genuină[…]”.................... ............................................................................................................................................................................................. 3.........................3................................................................................................................................................................. ................................... Narator ................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................... Moş Costache........................................................M..........................................................................................................................................................................(N........................................... Naraţiunea ............................................ Decorul de ruine.......................................................................................... Centrarea unui caracter pe o trăsătură dominantă(+ realizarea personajelor): Felix ..................................................) ............ clasic ori romantic........................................................................................................................................................................................................................................................ Se comentează................................................................... .............................................................................................................................................................. 2........................... 7................................................ ................. Găseşte citate care să dovedească acest lucru...... Olimpia ........ 6 ................ ............................ (G................................................................................................................................................................................ În favoarea romantismului: 8................................................................................................................................................... ......................... Pascalopol ........................................ Arhitectura(structura) romanului...................................................................................................... ................................................................................................ ..............................................................................................

............................................ aparenta similaritatea incipitului şi finalului........................................................................................................................................................... o cât mai cuprinzătoare imagine a umanului................................................................................................................................................... .................. în spiritul vremii sale.................................................................................................................................................................................................. ambiguitatea unor personaje ................................G.......................................... ................. ...................................................................................... Bărăganurile aistorice cu fertilităţi enorme de Atala........................................ şi a ignora tradiţia înseamnă a fi în afara culturii...................................................................................... ................................. ........................................................................................... prezenţa unor secvenţe specifice genului dramatic........ …prin elemente ale modernităţii ambiguitatea personajelor .............................................................................. ................................................ .......................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... motivate prin ereditate şi mediu...................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................... interesul pentru procesele psihice deviante (naturalism)................................................................................................................ …prin spiritul critic şi polemic ......................................................................................................................................... ........................................................... ci acela care.......................................................................................................... într-un echilibru fericit al mijloacelor................................... T................................................................................................................................................................. 7 ............ ................................................................ ............................................................................................... .................................................. ......... ..............................................................................................................” (Paul Georgescu) I............... În favoarea originalităţii: „Originalitatea nu înseamnă «tabula rasa»..................................... 11.......................................................................................................................................................................................... Iar marele scriitor este acela care anexează cât mai multe zone ale spiritului uman........... 14........................................................................................................ ............................................... ..................... ................................... ..................................................................... ci le foloseşte adaptat cerinţelor secolului său...................................................................................... .......................... ............................. Depăşirea realismului clasic… 12.........................................................................................(P............................................................................................................................................................................................................. Scriitorul original nu este acela care ignoră descoperirile anterioare.......................) .......................................................................................10............................................................................................. Scriitorul original nu descoperă roata şi focul............................................ ............................................. ...................................................................................................................................................................................... …prin spiritul parodic....................................................................................................................................................................................... ........................................................................... ludic...................................................................................... Coexistenţa tragicului şi a comicului face parte din programul romanticilor........ ........ 13....................................................................................... sintetizează larg.........................................

........................................ Reprezintă............................. ....................................................................................... refăcând clasicismul pe un cerc mai larg................. 8 .......................................................... prin citate....................................................................................................................................................... ......................................................................................................................... ............................................................................. Când se petrece acţiunea? ..................... . ................................................................................................................................................................................... modern...................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Călinescu....................................................................... focalizarea asupra casei(cap............................................... ....................................................................................................................................................................................................................... .................. ...................................................................................... ................ 2............................................ ......................................................................................... .................................................................................................................. al spiralei.................... ......... .................................” (Paul Georgescu) 1........................................................................................................ ........ I...................................................................................Concluzie: „G.................... .................... .............................................................................................................................................................................. ................................................................................... ........................................... Călinescu parodizează cu nedisimulată voluptate locuri comune ale romanului realist al secolului al XIX-lea................................................... Numeşte locurile acţiunii în romanul Enigma Otiliei de G....................................................................................................................................................... ........ ............................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ SPAŢIU – „G............................................................................................................................................ ............................. T..................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................... ................................................................. I) arătând cum se transformă spaţiul descris.......................................................................................................................... .................................................................................................... Călinescu este un clasic care a trecut prin romantism şi curentele contemporane................... .........................................................................................” (Paul Georgescu) TIMP 1............ ..............................................................................................................................................................

....... I) arătând cum se transformă spaţiul descris................................... I.................................................................................................................................................................................. ......... ..... 4............................................................................................................................................................................. 6... ..................................................................... ................................................................................................................................................................................. ..................... ........ Este un prilej de a-şi prezenta biografia..3............ caselor şi mobilelor cunoaştem oamenii................................ . Dovedeşte veridicitatea celor enunţate.............................................................................................................. 5..................................................... Casa din strada Antim este descrisă cu lux de amănunte.......................................................................................................................................... Casa lui Pascalopol este descrisă de el însuşi................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Reprezintă grafic focalizarea asupra casei(cap................................................................................................................................................................................................................................... mobilele pe posesorul lor.... Aceste informaţii sunt menite să ne introducă în viaţa unei familii...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................. ......................................................................................................... ................................................................... ............................................................... .............................. Cu ajutorul străzilor................... aducând exemple din roman............... Găseşte citatele în cauză şi arată cum îl caracterizează obiectele................................................... ......................................................... ......................................... ............................................................................................................................................................................................................ 9 ........................................................................ Reconstituire spaţiului iniţial se face(subliniază răspunsurile corecte): de departe către aproape din afară către înăuntru de aproape către departe di-năuntru către afară........ T.................................................................................................................................................................................... ............... ............................................................. ....... ............................................................................................................................................

................................................................................................. dar înainte de a fi una a lumii...................................................................................... ................................................................ .......................... ........................ CONFLICTE Exemplifică-le! 2 conflicte succesorale ..........................(S......................... .. .......................................................................................................................................... poate......................................................................................... I.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................„Enigma Otiliei este o reconstrucţie............................................. ................................ G......................................................................... ......................................................................... ............................................................................................................. Dovedeşte acest lucru................................... Incipitul şi finalul dau simetria romanului..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... cu participarea declarată a autorului.................... Câte capitole conţine romanul?.. ...................................................................................... ......... ............................................................................... ................................................. 4..................................................................................................................................... ......... Prezintă cele două planuri narative principale ale romanului.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. care ar fi pretins............................................................................. Călinescu a evitat contrastele extreme........................................................................................................................... conflicte familiale ............................................................................................................................ ... Damian) 2............................................................................ ............................. .................................................................................... STRUCTURĂ ............................................................................................................................................................................... T....................................................................................................................................................... 10 ......................................... conflictul erotic ............................................ o altă manieră de narare................ ............................ ....... este una a formulei înseşi de roman...................................................................................................................................................... ......... .......................................................................................... Pentru echilibrul cărţii..................................... ............................................ ..................................................................................... ..............................................................................................................” (Nicolae Manolescu) 1............................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................... ..... 3............................................................

......................... ..................... lupta pentru moştenire(temă balzaciană) ............................................................. ............................................ ..................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................. .............................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................... MOTIVE 1....................................................................................................................................................................... ............................................ ........................................................ din perspectiva deznodământului) ............................................................................... ............................................................................................................. ............................................... arată cum sunt ele prezente în roman: viaţa burgheziei bucureştene.............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. .................................................................... .......................................................................... ............................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ .......... ............ 11 ............................................................................................................................................................................TEME................................................................................... ................................................................................................ ............................................................................................................... ............................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................... ................................................................ ..................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................ cuplul(şi/sau căsătoria)............................................................................................................... ...................................................... parvenirea............................................................................................. I.................................................................... ................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................... ........................................................... .............................................. iubirea(+atitudinea personajelor................................... ........ ........................................................................................................................... Interpretează următoarele teme şi motive la modul general.............................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. T............................ familia (paternitatea/ maternitatea) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................

................................................... Otilia ....................... ................................................................................................................ 2................................. Pascalopol ........................................................................................................ ................................ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... pentru a fi categorie umană(Ulise.................................................................................................... .......................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................... respectiv literatura universală în care temele şi motivele de mai sus sunt prezente: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... Aglae ............................................................................................................................................... ...................................... Titi.......................................................... Simion ....................................................................................)............. În romanul discutat există caractere date şi se cristalizează în jurul unei trăsături dominante........ ..................... .................................................................... Don Quijote.............. ................................................................................................................ Personajele sunt prezentate la începutul cărţii................................. .......................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................. Moş Costache...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Olimpia .......................... ................................................... 12 ...................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... I................................................................................ ........ Harpagon.................................................................................. Felix ...................................................................................................................................... ......................................... găsite de tine! ........................... T................... Indică aceste trăsături................. ..................................................... .............................................................................. personajul a devenit întruchiparea unui viciu sau a unei virtuţi.. Aurica....Adaugă altele....................................................................... .......................................... ................................... ......................................................... ...... M-me Bovary etc.......... PERSONAJELE 1..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Rescrie această secvenţă.......................................................................................................................................................................................................................................... În realism...................... ..... încetează de a mai fi individ............................................................................................................................................................................................................ ....................................................................... Stănică................................................................................................... Numeşte cel puţin câte două opere literare din literatura română..................................................................................................................................................................................................................... 2................................................................................................................

............................. Ilustrează-le! ............................................................................ ..........................................(S......................................................... Dovedeşte acest lucru.................................. la alegere...................... ........ ... antecedentele.................................................. Alcătuieşte „foaia de observaţie” a unuia dintre personaje.................................. ........................................... ............................................................ ........................................ Călinescu operează ştiinţific........................................................................... 5................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Personajele care reuşesc să scape din acest mecanism tragic...................................................................... 6............................................................................. I................................... .................................................................................................................................................... Enumără-le şi arată aceste calităţi................................................................................................................................................................................................. În romanul Enigma Otiliei.................. personajele alese la exerciţiul 3 sunt singurele capabile de motivaţia actelor proprii... Celelalte personaje sunt construite din automatisme.................................. starea somatică................................................................ datorită unor calităţi.............................................................................................. ........................................................................... ................................................. .......................................... .... ..................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .......................................................................................... G............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............... În foaia de observaţie clinică sunt notate datele ereditare...... Personajele sunt expresive prin exces de calităţi şi defecte....................................................................................................................................... .............. G................................................................................................ În aceeaşi ordine de idei.................................................. .................................... conform lui Paul Georgescu............................................................................................................................................... ............................................................ ............... ......................... sunt trei la număr.................................................................................................................. 13 ........ 4....................... Damian spune că aceste personaje se sustrag viziunii comice!) ............................................................................................ ........................................ .......................................................................................................................................................................... Călinescu reuşeşte să contopească două atitudini umane majore....................................................................................................................................... cu imparţialitatea cercetătorului de laborator................................................. 7............................................................................................................................................................................................................................................................ Relaţiile familiale sunt surprinse cu o luciditate analitică remarcabilă.......................................................................................................................................................... .............................................................................................. ............................................................................................................................... T.................... Clasificând tipurile...................... ................................................................................................................................................................................................................... .. ...3.... Alege un personaj şi argumentează acest lucru.................................. .................................. aparent antagonice: tragicul şi comicul......................................................................................................................... ................ ....................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 ........................................................................................................... Moş Costache Giurgiuveanu 9... ............................................................................................................................................................... ............................. I.......................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... . ..................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ................ ......................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ...................................................................................................................... .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .......................... ...................................................... ....................................................................... Relevaţi corelarea elementelor descriptive ale ambientului şi ale celor portretistice în realizarea personajului Costache Giurgiuveanu......................................................................................... T.............................................. ......... ............................................................................................... .............................................. ........ Evidenţiaţi trăsăturile morale ale lui Costache Giurgiuveanu..................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................ ................................................... .......................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... ........................................................ ............................................................................................................. Selectaţi din portretul lui Costache Giurgiuveanu cel puţin cinci dintre cele mai expresive sintagme......................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................... prin referire la cele mai semnificative întâmplări şi semnificaţii............................................................. 10......................................................................................................................................................................................... .......................... 8....................................... ... ...................................................................................................................................................................................................... ......................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................. ..........................................

.............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................... ................................................................................ I......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... ................................................... ................................................ ..................................................................................................... ........................................................................... .......................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................... ................... spontane şi imprevizibile................................................................................................................................................................................................................ .............................. ........................... ..................................................................................................................................................... 12............................................................... .................................................................................................................................................... ......................... ............................................................................... ........................................................................................................ ...................................... ................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. Argumentaţi că Otilia face parte din „galeria femeilor inaccesibile”: voluntare........................................................................................................................ 15 .. ..............................Felix şi Otilia 11......................................................................................................................... .................................................. ......................................................... Relevaţi particularităţile de construcţie a personajului Felix.................................................. T.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ .. ................. ............................................................ Evidenţiaţi trăsăturile Otiliei evocate prin perspectiva altor personaje: Costache Giurgiuveanu................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... evidenţiind rolul acestora în relevarea adâncimilor sufleteşti ale personajului ............................... ................................................................................................ ...................................... ........ .............................................Otilia Pascalopol 13..... ........................................................................................................................................................................................................................ .......................................................... ........................................ .................................................................. 14....... Explicaţi ce trăsături ale Otiliei evocă indirect ultimele sale acţiuni............................................................................................................... I................................. 16 ............................................................................................................................................................... .................................................................... Pascalopol...................................................... ...................................................................................................................... 15........................................................................... ........................................................... Felix................... Aglae..................................................................................................................... T..... Arătaţi trăsăturile fizice ale lui Pascalopol.................................................................................................................................................................................................................................................................................

T. 17 .Stănică Raţiu Aglae Clanul Tulea I.

......................... T.................................................................................................................... Precizaţi ce rol îi rezervă autorul ..................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Relevaţi exemplele care sugerează dificultăţile de comunicare ale lui Titi.......................................................................................................................................................... .............................. I.................................... .......................... ....... 18 ................................. ....... 19.............................. în secvenţa de la pagina 76...................... Selectaţi secvenţele în care autorul face referiri ironice la acest personaj.............................................................................................. lui Simion..................................... 18.............................................. ................. Comentaţi portretul lui Titi........................................................ ............................................................... ...... .............................................................................Olimpia Aurica Titi 16................. .................................................................................. .................. ............................... Simion 17......................................................................................................... ................................................................................. .................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................... ..................................................................................................... ........................................................................................ ................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................... o biografie............... .............................. Metodă balzaciană – recurgerea la un element arhitectonic pentru a recompune o casă.................. .............................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... ........................................................................ ................................................................................................................................. ......................... ....................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................. 19 ................................................................................................................................................................ T........................................................................................................... întocmai cum Cuvier pornea de la os şi reconstituia o întreagă specie dispărută.............................................................................. 4................ ...................................................................................... ............................................................................................... ................................................................................................................... ............................................................................................................................ Tehnica prezentării personajelor prin descrierea mediului în care trăieşte(vezi spaţiul)................................................... ....................................... o dramă........................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................PROCEDEELE NARAŢIUNII 1..................................................................... Familiarizarea cu mediul se obţine prin procedeul restrângerii treptate a cadrului(tehnica detaliului).................................................................... ..................................... ........... 2... .................................................. ............... .................................................................................................................... .................................................... Romanul adoptă metoda de lucru a lui Balzac: viaţa socială e studiată în spiritul ştiinţelor naturale cu sentimentul unităţii ansamblului şi cu intenţia clasificării indivizilor pe specii........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......... Argumentează! ... 3....................................................... ............................ o ambianţă........................................................................................ un destin.................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................. ......... .................................................................................................... ........................................................................................................................................... I................ ..................................................................

.............................................................. marcă a inculturii şi snobismului................. ................... ................................................................................................................................................................................................................................... naratorul se ascunde în spatele măştilor sale.............................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................... Găseşte astfel de exemple..................................................................................... ........ ........................................................ .............. ................................................................ care sunt personajele............................. deşi adoptă un ton obiectiv................................... ............................................................................................................................... .............................................................................................................. ............................................................................. I......................... ......................................................................................... ........... În limbajul personajelor se utilizează aceleaşi mijloace lingvistice............................ ............................. ÎN LOC DE FINAL Exprimă-ţi părerea în legătură cu acest roman! ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................... ........................................................................................................................... ......... ...........................................................................................................................................................................LIMBAJUL Prozei narative 1...................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ................... . ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................ Argumentează faptul că.............................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... 20 ............................................................................................................ indiferent de situaţia socială sau de cultura lor......................................................... Aglae pronunţă învechit cuvintele............................................................................................. T................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................................................................... ....................................................... Limbajul personajelor 2................................................................................................................. ................. .............................................................................................................................................................................................................. .... ....................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................... Cu toate acestea...............................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful