FIŞĂ DE LUCRU

Enigma Otiliei
G. Călinescu
GEN, SPECIE
1. Enigma Otiliei de G. Călinescu poate fi încadrat în mai multe tipuri de roman.
Argumentează acest lucru.
obiectiv............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
realist...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
interbelic .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
citadin(Călinescu realizează romanul citadin cu cea mai bogată galerie de caractere din
literatura română. – Al. Piru).........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
doric ................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
balzacian .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
frescă ...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
de tipologie......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
roman al educaţiei sentimentale......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Bildungsroman................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
frescă socială...................................................................................................................................
2. Numeşte cel puţin două opere şi autorii lor din literatura universală care să corespundă
speciei amintite mai sus.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
I. T.

1

CATEGORII ESTETICE
Comicul ☺
Alături de tragic, ridicol, sublim, comicul este o categorie estetică fundamentală care
identifică una din atitudinile esenţiale ale spiritului uman în faţa vieţii şi artei. Comicul îşi
are originea în sesizarea şi prezentarea unui contrast în planul existenţei, pe care publicul îl
poate sancţiona printr-o gamă largă de reacţii morale (de la compasiune la dispreţ). Comicul
implică o participare afectivă specifică din partea spectatorului, manifestată prin râs. Se face
cunoscut printr-o mare diversitate de nuanţe, de unde dificultatea elaborării unor definiţii.
Aristotel atribuie comicul „oamenilor cu o morală inferioară", lipsiţi de curaj şi
fermitate în a înfrunta viaţa sau în a-i îndura loviturile. În lumea modernă, la Hegel,
comicul şi tragicul se află într-un raport dialectic (DEX – (În filozofia antică) Artă de a
discuta în contradictoriu, în scopul ajungerii la adevăr.).
Henri Bergson, în eseul Râsul sintetizează natura comicului în formula: „du mecanique
plaque sur du vivant" (ceea ce este mecanic suprapus pe ceea ce este viu). Reacţia
spectatorului în faţa situaţiilor comice presupune o anume detaşare a inteligenţei care sesizează
adevărul sub aparenţa falsă, dar şi o insensibilitate şi cruzime a observaţiei, elemente care
însoţesc râsul.
Comicul se defineşte prin nuanţele sale.
Comicul bonom se asociază cu compasiunea.
Comicul spiritual se manifestă prin jocuri de cuvinte, ironie şi glume abstracte,
adresate inteligenţei.
Comicul buf este extravagant şi rezultă din evidenţierea unor automatisme
comportamentale, amintind jocul arlechinilor şi al bufonilor.
Comicul burlesc coboară în vulgar şi în caricatură situaţii grave şi solemne
sau personaje eroice.
Eroi-comicul tratează la modul eroic, epopeic, întâmplări şi personaje derizorii.
Comicul tragic (tragicomicul) implică sensuri tragice sub aparenţe comice.
Comicul se asociază cu grotescul, ironia, satira, sarcasmul, batjocura.
(Gheorghe Crăciun)
1. Defineşte, cu ajutorul dicţionarului, următorii termeni:
grotesc .............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ironie ...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
autoironie ........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
satiră................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
sarcasm............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
batjocură..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Comicul provine din discrepanţa dintre aparenţă şi esenţă, care este enormă. Găseşte
astfel de exemple având în vedere următoarele repere: spaţiul, descrierea fizică a
personajelor, comportamentul personajelor (ex. instinctul de posesie, care se manifestă
uneori în gol; scopul urmărit orbeşte, nu raţional), limbajul personajelor etc.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
I. T.

2

............................................................................... ................... printr-o structură închisă (începutul acţiunii anticipează deznodământul): eroul tragic se află în luptă cu forţe de neînvins (exterioare sau psihologice)..............................................................................................1''' Tragicul nu se limitează la tragedie.......... Tragicul se exprimă............. El se poate exprima în orice artă................ orice ar face............................... este socială............................. .................................................................... nici la genul dramatic............................................................. ................................. de alta nouă................. Macedonski) ori a prinţului levantin din balada Mistreţul cu colţi de argint a lui Şt................................................................................................. .................... Explică această afirmaţie...... fiind înlocuită...... sau asumată................................................ având în vedere contextul istorico-economic de la începutul secolului XX............... o dată cu dispariţia eroului tragic........................................................................................................ ............................................................................... sau a lui Hyperion (din poemul eminescian Luceafărul)............................................................ În concepţia lui Gabriel Liiceanu........... în final............................................. ............................................ din neştiinţă..... Doinaş.................... aducându-se în centrul analizei ideea de destin (eroul nu se poate sustrage...................................................................... al cărui deznodământ este înfrângerea şi moartea eroului.............. Se poate astfel analiza condiţia tragică a personajului Ghiţă (din nuvela Moara cu noroc a lui Ioan Slavici)................ ............. ............................................................................................................................ 3 ............................................................................ Măreţia eroului se păstrează nealterată chiar prin înfrângere................. ...................................... fără alternativă.. Tragicul presupune un anumit mod de raportare a omului la univers sau la existenţă........................................................................................................ de vinovăţie (involuntară.............................................. de regulă.............. .............. ceea ce duce la un deznodământ dinainte stabilit.................................................................... ................................................................................................ eroul lui Marin Preda................. a lui Dionis (Sărmanul Dionis de Mihai Eminescu).................................................... Efortul micii burghezii............... ..... Situaţia tragică nu este compatibilă decât cu fiinţe conştiente finite confruntate cu limita..... forţei distrugătoare a sorţii).................... încăpăţânate pe mica ei posesie......................................... ci prin lovituri îndrăzneţe.. ........ ori pe credinţa într-un ideal care să triumfe şi după dispariţia protagonistului... I................................................... precum şi în diferite specii ale genului epic (mai ales nuvelă şi roman) şi chiar ale genului liric................................................................................................................. Idealul moral pe care el îl întruchipează capătă dimensiune de simbol.......................................... De aceea.................. ................................. între forţe măreţe sau caractere grandioase........... a lui Ilie Moromete.......................................................................................................................................... se prăbuşeşte o întreagă ordine morală / existenţială............................................................. Tragicul Categoria estetică a tragicului a fost definită filosofic..................................................... „cu tragicul ne aşezăm într-o zonă a fiinţei populate de existenţe finite şi conştiente............................................................................... conform lui Paul Georgescu.............................. Aug...................... .............................................. 3..................... .... e ridicol într-o epocă în care averile nu se fac prin straşnică agonisire............. .................... ........................................................ Sursa comicului.. T............................................................................................................................ din orgoliu) sau de conflict extrem...... bazat pe o valoare morală superioară apărată cu preţul autodistrugerii........................................ a emirului din Bagdad {Noaptea de decemvrie de Al.....................................................................

.................................................................. ..................................... să rupă evoluţia firească........................................................................................................................................ I..................... Viitorul este anulat...... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... .................................” (Paul Georgescu) 1.................................................................... el fiind conţinut în caracterul eroului......... pe baza informaţiilor cunoscute despre următoarele personaje: Otilia.............. în tragedie.......................erou tragic ........... Unul dintre personajele romanului este întruchiparea(ca atitudine) scriitorului............................................. ............................................................................................................................................................... T......................................... născută prin sacrificiul omenesc suprem....... Felix............................... fără a încerca.................................. argumentând alegerea ta! ........ 4 ...................................................................................................................... (Paul Georgescu) AUTOR – „Scriitorul realist urmăreşte lucid desfăşurarea mecanismului declanşat..... ......... destinul interior al personajelor fac din Enigma Otiliei o tragedie................ 4.................................... ..................... Pascalopol........... ............................................................................................................................... (Gabriela Dinu) ............................................................................................................................................................... discrepanţa dintre efortul depus şi ţelul urmărit îi generează comicul superior....................................... e cunoscut sau previzibil..................... prin trucuri ieftine..................................................................... în Sensul clasicismului (Polivalenţa necesară)............................................................................................... viitorul abolit................... ................... ...... înnodând caracterele.............................. familia Tulea.................................................................... tragicul este exprimat prin situaţia existenţială fără ieşire în care se află protagonistul pus să aleagă între dragostea pentru soţie şi patima de creaţie................................................................................................................... în sensul că....................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................... că romanul este o tragedie........................................................................................... ..................................................................................................................... .. ......................... moş Costache.................................. este o reprezentare a spiritului critic....... ..................................................................................... Destinul lui Manole ........................................ Meşterul Manole............................. Numeşte acest personaj. .................. Paul Georgescu spune........................................ Analizează finalul romanul.................................. .....În drama lui Lucian Blaga........ finalul nu produce surprize..................... .......................................................................................................................................................................................................................................dezvăluie valoarea arhetipală a creaţiei................................................... aşa cum în sâmbure preexistă copacul......... .......... Concluzie: Deci............................... ............................................................................................................................................................................

................. ne aflăm în faţa părerilor.................................................................................................................................... 2....................................... ........... adică......................................... ................................................................ psihologice .............................................................................................................................................................. ............ căci nu mai desemnează absenţa din evenimente a unui narator imparţial sau a demiurgului balzacian...................................................................................................................................... o studiază pe probe de laborator............................................................................................................................ în general....... ....................................................................................................... .............................................................. T................................................................................................................... ................................................................................. NARATOR – „Atitudinea naratorului din Enigma Otiliei faţă de personajele sale nu diferă în mod esenţial de atitudinea pe care o are...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... . Manolescu) Motivează că.................................................................................................. Efortul constă în a vedea sobru.....2............................................ de fapt(de nenumărate ori).................................................................... ................................................................. .............................. ................................................................................................................. Balzac are vocaţia de a crea viaţă.................................................................................. ............. criticul literar faţă de personajele ce populează un univers ficţional.................. ......................................................................................................................................................................................... prin perspectiva lui Felix........ Ilustrează următoarele competenţe prin citate: muzicale ................................... care în loc să înfăţişeze lumea............................. ......... ........................................................................................................ sociale ..............................(N.......................................... ............ Naratorul călinescian este deci un specialist.................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................... avem de a face............................................................................ ....................................... ..............................”(Carmen Muşat) 1............................ 5 .......................................................................................................... .......... cu „ochiul unui estet”............................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................... ........................................ ........................................................ impresiilor naratorului........................ Conform lui Nicolae Manolescu........................................................... plastice ................................................................................................................................................................................................... ........................ I........... estetice............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Găseşte citate care să ilustreze cea de a doua parte a enunţului.................................................................................................................................................................... iar G................................... ................................................................................. .............. Obiectivitatea este paradoxală..................... obiectiv şi pe eroii favoriţi............................................ ci amestecul permanent al unui comentator savant şi expert........................................... Călinescu o are pe aceea de a o comenta(Nicolae Manolescu)...........

......... ... .......) ........................................ Decorul de ruine....................................................... Antiteza dintre unele personaje........................................................................................................................................... Se comentează................................ 6....... Naraţiunea ........................................................ Călinescu) Dovedeşte validitatea următoarele afirmaţii: ۩ În favoarea realismului clasic(balzacianismului): 1...................................................................... Moş Costache................................................................................................................................................................................ .......... Aurica............................................. ......................................................................... Găseşte citate care să dovedească acest lucru..................................................................................................................................................... Centrarea unui caracter pe o trăsătură dominantă(+ realizarea personajelor): Felix ......................................... ........................................................(N................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................... Damian)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3............................................................................................... Echilibrul mijloacelor............... ............................................................................................................................................................ 2. ........ cu ironie blândă şi plină de simpatie tabieturile lui Pascalopol sau neîndemânarea în relaţiile sentimentale de care dă dovadă Felix(S................................... Titi......................................................................................................................................................................................................................................................... 5. 6 ...................................... (G................. ...................................................................................................... 4...................................................................... […] Clasicism – Romantism sunt două tipuri de ideale........................... Arhitectura(structura) romanului........................................ În favoarea romantismului: 8...................................................................................................................................................................... Stănică......... I........... 7................................................................... CURENT LITERAR – „Nu există în realitate un fenomen artistic pur......... ............................................................................................................. inexistente practic în stare genuină[…]”.................................................. .......................... Tema ............................................................................................................................... clasic ori romantic................. Simion .....................M................................... Narator ................................................................................................................................................... T........... .............................................................. Aglae ...................................... .............................................. ................... Olimpia ............................................................................................................. 9.......................................................................3............... Fixează în nişte cadre sociale bine precizate o frescă din viaţa burgheziei bucureştene............................................ Pascalopol ................................................................................ Otilia ..............................................................................

......................................... Scriitorul original nu descoperă roata şi focul.............................................................................................. ............ ..................................................... interesul pentru procesele psihice deviante (naturalism)..................................................... 13................... Iar marele scriitor este acela care anexează cât mai multe zone ale spiritului uman................................................................................................................................................................................ T....................... prezenţa unor secvenţe specifice genului dramatic................................. Scriitorul original nu este acela care ignoră descoperirile anterioare...................... ..................................................................................... ....................................................................G................ motivate prin ereditate şi mediu.......................................................................... ...........(P...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bărăganurile aistorice cu fertilităţi enorme de Atala.................................................................................................................................................................................................. ............... ci le foloseşte adaptat cerinţelor secolului său................ sintetizează larg.......................................... ambiguitatea unor personaje ................................ în spiritul vremii sale.............................................) ........................................................... ............... ........ ...................... ........................................................ o cât mai cuprinzătoare imagine a umanului............................ ..........................” (Paul Georgescu) I............... ci acela care............................................................................................... ................................................................................................................... Depăşirea realismului clasic… 12.......................................................................................................................................................................................................................................................... şi a ignora tradiţia înseamnă a fi în afara culturii....................................................................... ..................................................................................................................................... .................... ludic............. …prin spiritul critic şi polemic ...................................................................................... .................................... .................. …prin spiritul parodic..................................................................................................................... într-un echilibru fericit al mijloacelor....................... aparenta similaritatea incipitului şi finalului................................. ............................................................................................................................................. …prin elemente ale modernităţii ambiguitatea personajelor ........................................ 7 .......................................................................................... ............................. 14.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. În favoarea originalităţii: „Originalitatea nu înseamnă «tabula rasa»....................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................. Coexistenţa tragicului şi a comicului face parte din programul romanticilor................................................................................................................... ....................................... ..........................................................................10........................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................... 11............................................................................................... ....................................................................................................................... ...........................................................

...... ...................................................... .................................................................. .................. ........................................................................................................................... ................................... ...................................................................................................................................... .................................................... ......................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................................................................Concluzie: „G... SPAŢIU – „G.......................................................... ......................................... al spiralei....................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................. .................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................ I) arătând cum se transformă spaţiul descris................................................................................................ ....................................................... ............... ...................................................................... refăcând clasicismul pe un cerc mai larg....................................... ............. Călinescu........................................................... .........................................................................................................” (Paul Georgescu) 1. modern.............................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .. ................. Când se petrece acţiunea? ........................................................................ ........................... Numeşte locurile acţiunii în romanul Enigma Otiliei de G............................................................................................................................... Călinescu este un clasic care a trecut prin romantism şi curentele contemporane............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Reprezintă.................................................... I............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................” (Paul Georgescu) TIMP 1............................................................................................................ 2........... Călinescu parodizează cu nedisimulată voluptate locuri comune ale romanului realist al secolului al XIX-lea..... .......................................................................................................................................................... ................................... focalizarea asupra casei(cap........................................................................................... ....................................................... prin citate................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ . ...................................................................................................... 8 ......................................................................................... T..................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................

............................................................. 9 ................................................ ............................................................................... ......................... ........................................................ Dovedeşte veridicitatea celor enunţate............................. Reconstituire spaţiului iniţial se face(subliniază răspunsurile corecte): de departe către aproape din afară către înăuntru de aproape către departe di-năuntru către afară.............. Găseşte citatele în cauză şi arată cum îl caracterizează obiectele............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................... .................................................................................................................................................. ........................ caselor şi mobilelor cunoaştem oamenii......................................3................................................................................ mobilele pe posesorul lor............................................................................................................... .................................................................... T...................................................................................................... ............ . Casa lui Pascalopol este descrisă de el însuşi............................................................................................................................................................................................................... 6............................................................................................................................................................................................................................... ......................... .............. Aceste informaţii sunt menite să ne introducă în viaţa unei familii.................. ................................................................................. ............ Reprezintă grafic focalizarea asupra casei(cap............................................................................................................................................ Este un prilej de a-şi prezenta biografia.................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................... aducând exemple din roman.......................................................................................................................... ................................................ I.......................... Cu ajutorul străzilor...................................... .................................. 5......................................................................................... Casa din strada Antim este descrisă cu lux de amănunte...... .................................................................................... I) arătând cum se transformă spaţiul descris........................................................ ............... 4........................................................................................... .................................................................................................... ...

.............................................................................................. ............................................................................................................. dar înainte de a fi una a lumii.............................................. ................................................................... I............................................ cu participarea declarată a autorului............................ ..........................................................................................................(S........................ STRUCTURĂ ................................................... ............................................................................................................................................................................... .............. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4............................................................................................................ ..................................... ............................................................................................................................. ...................................................... care ar fi pretins........................... o altă manieră de narare............................... Pentru echilibrul cărţii.............................................................. ................... ............................................................................................................ .................... .................................................................. Prezintă cele două planuri narative principale ale romanului.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ... .............................................................................................................. 10 .................................................................................. este una a formulei înseşi de roman............................” (Nicolae Manolescu) 1..................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................. poate.................. ................................ Incipitul şi finalul dau simetria romanului............... conflictul erotic ................ 3.................................................... ....................... ................... Călinescu a evitat contrastele extreme.... ............ .......................... Dovedeşte acest lucru.................................................................................................... ..................... .... conflicte familiale ......................................................................................................... T................................„Enigma Otiliei este o reconstrucţie................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................... Damian) 2........................... Câte capitole conţine romanul?.............................................................................................................. G.................................................................................. ........... CONFLICTE Exemplifică-le! 2 conflicte succesorale ........................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................

............ ........................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................... ........... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................ familia (paternitatea/ maternitatea) ..... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ T........................ .. .................................................................................................... ....... .......................................................................................... MOTIVE 1...................................................................................................... ................. arată cum sunt ele prezente în roman: viaţa burgheziei bucureştene........................ ................................................................................................................................................................................................. ............ ....................... ...................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................... parvenirea.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............ ....................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................ cuplul(şi/sau căsătoria)................................................................. ........................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Interpretează următoarele teme şi motive la modul general.................................... 11 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... din perspectiva deznodământului) ......................................... ... ................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................. ................................................................................................... ........................................................................ ..................................................................... .................................................................................................... iubirea(+atitudinea personajelor............................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................. I............................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................... ............................................. .............. ........................................................TEME................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................... lupta pentru moştenire(temă balzaciană) ..................................................................... ...................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Personajele sunt prezentate la începutul cărţii................................................... ..................................................................................................................... pentru a fi categorie umană(Ulise..... ...................................................................................................... ............................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Harpagon............................................. Felix ...................................................................................................................................................... PERSONAJELE 1........................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................... M-me Bovary etc...................................................................Adaugă altele................................................................ Olimpia ...... Rescrie această secvenţă............................... încetează de a mai fi individ......................................................................................................................................................................................................................... T............................................................................................. ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Titi.......... În romanul discutat există caractere date şi se cristalizează în jurul unei trăsături dominante........................................................ Moş Costache...................................................................................................................... Otilia ................................ .......... .......... ......... Aglae ............. ...................................................................................................... Aurica......................................................................................................................................................................................... ............................................................... ........................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................. Don Quijote................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................... Simion .............................. .......................................... Pascalopol ....................................).................... respectiv literatura universală în care temele şi motivele de mai sus sunt prezente: ................................................................ 2.......... Numeşte cel puţin câte două opere literare din literatura română.... ............................ ........... În realism...................... .......................................................................................................................................................................... I.................................................................................................................................................................... 12 ................................................................................................. ..................................................... Indică aceste trăsături.... găsite de tine! ............................................................................................... personajul a devenit întruchiparea unui viciu sau a unei virtuţi.................................................. ................................................................................................... .............................. Stănică......................................... .............................................................. 2.................................

..................................................................................................................................................................... ............. ............................... ............................ ........................................................................................... .............................................. Alcătuieşte „foaia de observaţie” a unuia dintre personaje................(S..... Călinescu reuşeşte să contopească două atitudini umane majore...... Relaţiile familiale sunt surprinse cu o luciditate analitică remarcabilă.................. 13 ........................................................................... sunt trei la număr. antecedentele........................................................................................ .......................... starea somatică....................... 4.................... .............................................. În aceeaşi ordine de idei............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Damian spune că aceste personaje se sustrag viziunii comice!) ......................................................... 5.......................... ................................................................................................................................................................... conform lui Paul Georgescu..................................................................................................................................... cu imparţialitatea cercetătorului de laborator..................................................................................................... T.......................................................... G................................................................................ ................................................................................................................................. Alege un personaj şi argumentează acest lucru....... Personajele care reuşesc să scape din acest mecanism tragic....................................................... la alegere....................................................................................... .......... ...................... În foaia de observaţie clinică sunt notate datele ereditare.................. .......................................... aparent antagonice: tragicul şi comicul................................................ Ilustrează-le! ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................. Personajele sunt expresive prin exces de calităţi şi defecte............................................. personajele alese la exerciţiul 3 sunt singurele capabile de motivaţia actelor proprii........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................... 7......................... Călinescu operează ştiinţific.......................................................... .................................................................................................................................................... ........... ........................................................ .................. G........................................................... ................................................................................................................. Enumără-le şi arată aceste calităţi........................................................................................................................................ 6.................................................................................... . datorită unor calităţi................ ........................................................... Dovedeşte acest lucru................................................................................................................................................................................................................................................................... .................. ....................... I...................................................... ............................................................................ Clasificând tipurile............................................................. ....................................... ............. În romanul Enigma Otiliei............................................................................................................ ........................................................................ .................................................................................. ..........3............................................................. ....... Celelalte personaje sunt construite din automatisme....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................... ............... .................................................................... ........................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................... ........................................ Evidenţiaţi trăsăturile morale ale lui Costache Giurgiuveanu......................................................................................................................................................................................... Relevaţi corelarea elementelor descriptive ale ambientului şi ale celor portretistice în realizarea personajului Costache Giurgiuveanu............................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................ 10.... .................................................................... .......................................................................... ............................................................................................................................................ ............................. .................................................................................................................................................... ............................................................ ....................................................................................................... .......................................................................................................................................... .. .. Moş Costache Giurgiuveanu 9................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................... ................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................. ................... T............................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................... .................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Selectaţi din portretul lui Costache Giurgiuveanu cel puţin cinci dintre cele mai expresive sintagme........................................................................................................ .............................................................................. prin referire la cele mai semnificative întâmplări şi semnificaţii................................................................................................................. .............................. 14 ...................................................... ............................................... .................................................................. ........................................................ ..................................................................................................................................... ................................................................ 8........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............ I............................................................................... ...........

..................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ T................................................... I...............................................................................................................................................................Felix şi Otilia 11............................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................... Relevaţi particularităţile de construcţie a personajului Felix....... .................................................................... ............................. ....................................................................................... ................ ........ ........................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............ ......................................................... .............................................................................................................................................. spontane şi imprevizibile.................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................ .................................. ......... 15 ........................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................. 12................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ......... ................................................................................................................... ...................... Argumentaţi că Otilia face parte din „galeria femeilor inaccesibile”: voluntare.........................................................................................................................................................

............................................................................ evidenţiind rolul acestora în relevarea adâncimilor sufleteşti ale personajului .................................................. .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................. Evidenţiaţi trăsăturile Otiliei evocate prin perspectiva altor personaje: Costache Giurgiuveanu............ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................... 15............................................... Felix...........................................................................................Otilia Pascalopol 13.................. .................................................................... Arătaţi trăsăturile fizice ale lui Pascalopol.................................................... Pascalopol.............................................................................................................................................. 14....................................... ............................................. 16 ........ ............................................ .................... Aglae............................ ..................................................................................................................................................................................................................................................................... I............................ T.............................................................. .................... ....................................................................................... ............................. .......................................................................................... Explicaţi ce trăsături ale Otiliei evocă indirect ultimele sale acţiuni..................................................................................... ...............................................................................................................................................

Stănică Raţiu Aglae Clanul Tulea I. T. 17 .

........................................................................................................................................ .......................................... 18.............................. .................................................................................................................................................... T. ............................................... 19............................................................................................................Olimpia Aurica Titi 16........................................................ .......................................................................................... .................................................................. ................................................ Precizaţi ce rol îi rezervă autorul .... .................................................................................................................................................. ................................................ .......... .......................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... 18 ......... .......................... I......................................................................................................................................... ..................................... Comentaţi portretul lui Titi............................................................. în secvenţa de la pagina 76......................................................................................................................................................................................................... Simion 17........................................... ..... Relevaţi exemplele care sugerează dificultăţile de comunicare ale lui Titi............................................................................... ............................................. Selectaţi secvenţele în care autorul face referiri ironice la acest personaj................................................ lui Simion.... ....................... .............................................................................

.................................................................................................................................................. o biografie.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ... 3.................................. .............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. o dramă......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................... ...............................................................................................................PROCEDEELE NARAŢIUNII 1................................. .. 19 .................................................................................................................. .................. .... .................. ........................ Tehnica prezentării personajelor prin descrierea mediului în care trăieşte(vezi spaţiul).......................................................................... Argumentează! .... ................................. ................................................................ ................................................................................................................. Romanul adoptă metoda de lucru a lui Balzac: viaţa socială e studiată în spiritul ştiinţelor naturale cu sentimentul unităţii ansamblului şi cu intenţia clasificării indivizilor pe specii........................................................................................................................................................ ...................................... T......... ......................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... un destin.............. ....................... întocmai cum Cuvier pornea de la os şi reconstituia o întreagă specie dispărută................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. .......... ..................................................................................................................... .............. ............................................................................................................................................................ Familiarizarea cu mediul se obţine prin procedeul restrângerii treptate a cadrului(tehnica detaliului)......................................................................................................................................................................... .................................................................................................................... I........................................... .......... ......................................................................................................................................................................................................................... .............................. ................................. .................................. ....................................................................................................... o ambianţă..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2......................................................................................................... ..................................................... .............................................................. ....................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. Metodă balzaciană – recurgerea la un element arhitectonic pentru a recompune o casă..........................

................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................... .......................... .............................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................... Limbajul personajelor 2........................................................................................................................ ÎN LOC DE FINAL Exprimă-ţi părerea în legătură cu acest roman! ................................................ 20 ......................................... indiferent de situaţia socială sau de cultura lor..... Cu toate acestea.....LIMBAJUL Prozei narative 1............................................. .................................................................................................................... .............................................................................................. În limbajul personajelor se utilizează aceleaşi mijloace lingvistice...................... I................................................................................................................... ....................................................... ................................. ......................................... ...................................................................... .......................................................... Aglae pronunţă învechit cuvintele............ ............................................................................................................................................................................................................................................... Găseşte astfel de exemple................................... .............................. ................................................................................................................................................................................... .......................................................................................... Argumentează faptul că................. T............. ....... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................... naratorul se ascunde în spatele măştilor sale...................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................ .................................................... ................................................................................................................................................. ............................................... marcă a inculturii şi snobismului.............................. ......................................... care sunt personajele................................................................................. ................................................................................ deşi adoptă un ton obiectiv........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................... ......... ................................................................................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful