FIŞĂ DE LUCRU

Enigma Otiliei
G. Călinescu
GEN, SPECIE
1. Enigma Otiliei de G. Călinescu poate fi încadrat în mai multe tipuri de roman.
Argumentează acest lucru.
obiectiv............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
realist...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
interbelic .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
citadin(Călinescu realizează romanul citadin cu cea mai bogată galerie de caractere din
literatura română. – Al. Piru).........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
doric ................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
balzacian .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
frescă ...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
de tipologie......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
roman al educaţiei sentimentale......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Bildungsroman................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
frescă socială...................................................................................................................................
2. Numeşte cel puţin două opere şi autorii lor din literatura universală care să corespundă
speciei amintite mai sus.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
I. T.

1

CATEGORII ESTETICE
Comicul ☺
Alături de tragic, ridicol, sublim, comicul este o categorie estetică fundamentală care
identifică una din atitudinile esenţiale ale spiritului uman în faţa vieţii şi artei. Comicul îşi
are originea în sesizarea şi prezentarea unui contrast în planul existenţei, pe care publicul îl
poate sancţiona printr-o gamă largă de reacţii morale (de la compasiune la dispreţ). Comicul
implică o participare afectivă specifică din partea spectatorului, manifestată prin râs. Se face
cunoscut printr-o mare diversitate de nuanţe, de unde dificultatea elaborării unor definiţii.
Aristotel atribuie comicul „oamenilor cu o morală inferioară", lipsiţi de curaj şi
fermitate în a înfrunta viaţa sau în a-i îndura loviturile. În lumea modernă, la Hegel,
comicul şi tragicul se află într-un raport dialectic (DEX – (În filozofia antică) Artă de a
discuta în contradictoriu, în scopul ajungerii la adevăr.).
Henri Bergson, în eseul Râsul sintetizează natura comicului în formula: „du mecanique
plaque sur du vivant" (ceea ce este mecanic suprapus pe ceea ce este viu). Reacţia
spectatorului în faţa situaţiilor comice presupune o anume detaşare a inteligenţei care sesizează
adevărul sub aparenţa falsă, dar şi o insensibilitate şi cruzime a observaţiei, elemente care
însoţesc râsul.
Comicul se defineşte prin nuanţele sale.
Comicul bonom se asociază cu compasiunea.
Comicul spiritual se manifestă prin jocuri de cuvinte, ironie şi glume abstracte,
adresate inteligenţei.
Comicul buf este extravagant şi rezultă din evidenţierea unor automatisme
comportamentale, amintind jocul arlechinilor şi al bufonilor.
Comicul burlesc coboară în vulgar şi în caricatură situaţii grave şi solemne
sau personaje eroice.
Eroi-comicul tratează la modul eroic, epopeic, întâmplări şi personaje derizorii.
Comicul tragic (tragicomicul) implică sensuri tragice sub aparenţe comice.
Comicul se asociază cu grotescul, ironia, satira, sarcasmul, batjocura.
(Gheorghe Crăciun)
1. Defineşte, cu ajutorul dicţionarului, următorii termeni:
grotesc .............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ironie ...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
autoironie ........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
satiră................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
sarcasm............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
batjocură..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Comicul provine din discrepanţa dintre aparenţă şi esenţă, care este enormă. Găseşte
astfel de exemple având în vedere următoarele repere: spaţiul, descrierea fizică a
personajelor, comportamentul personajelor (ex. instinctul de posesie, care se manifestă
uneori în gol; scopul urmărit orbeşte, nu raţional), limbajul personajelor etc.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
I. T.

2

........... ........ sau a lui Hyperion (din poemul eminescian Luceafărul)......................................................................................... ori pe credinţa într-un ideal care să triumfe şi după dispariţia protagonistului..................................................... ci prin lovituri îndrăzneţe............................. ............................................... orice ar face...................... .... ........................................................................................... este socială........................ ceea ce duce la un deznodământ dinainte stabilit......................................................... T....................................................................................... din neştiinţă................ ............................ Se poate astfel analiza condiţia tragică a personajului Ghiţă (din nuvela Moara cu noroc a lui Ioan Slavici)...... Situaţia tragică nu este compatibilă decât cu fiinţe conştiente finite confruntate cu limita.......... ............................................... ...................................... ................................................ ......... 3 .............. În concepţia lui Gabriel Liiceanu.......................... Idealul moral pe care el îl întruchipează capătă dimensiune de simbol................... între forţe măreţe sau caractere grandioase..................................................................... forţei distrugătoare a sorţii)............. Doinaş........................................................................................................................ .............................. ............ e ridicol într-o epocă în care averile nu se fac prin straşnică agonisire... Sursa comicului.... de regulă........................................................ având în vedere contextul istorico-economic de la începutul secolului XX.. conform lui Paul Georgescu............... fiind înlocuită............................... se prăbuşeşte o întreagă ordine morală / existenţială..................................................... .................................. Tragicul Categoria estetică a tragicului a fost definită filosofic........................................................................ Macedonski) ori a prinţului levantin din balada Mistreţul cu colţi de argint a lui Şt................ „cu tragicul ne aşezăm într-o zonă a fiinţei populate de existenţe finite şi conştiente................................................................. El se poate exprima în orice artă........ fără alternativă........................................................................................................ ................................................... I................................................................................ De aceea................ al cărui deznodământ este înfrângerea şi moartea eroului.............................................................................................................................................................................................................. . eroul lui Marin Preda............................... a lui Dionis (Sărmanul Dionis de Mihai Eminescu).......................................................................... .......................................... Explică această afirmaţie............................................................ de alta nouă................................... încăpăţânate pe mica ei posesie....................... .......................................... în final.............. Aug.......... aducându-se în centrul analizei ideea de destin (eroul nu se poate sustrage............... Măreţia eroului se păstrează nealterată chiar prin înfrângere. de vinovăţie (involuntară. o dată cu dispariţia eroului tragic................. Tragicul presupune un anumit mod de raportare a omului la univers sau la existenţă.......................................................................................... ........ Efortul micii burghezii............................................................................................. a lui Ilie Moromete.................................................................... precum şi în diferite specii ale genului epic (mai ales nuvelă şi roman) şi chiar ale genului liric........................ Tragicul se exprimă...................................................................................... 3............................................................................ sau asumată.......................... din orgoliu) sau de conflict extrem..................................................... a emirului din Bagdad {Noaptea de decemvrie de Al..................................... ........................................................... bazat pe o valoare morală superioară apărată cu preţul autodistrugerii....................... nici la genul dramatic....................................................................................... printr-o structură închisă (începutul acţiunii anticipează deznodământul): eroul tragic se află în luptă cu forţe de neînvins (exterioare sau psihologice)...........1''' Tragicul nu se limitează la tragedie............

............................................................................................................................................................. Numeşte acest personaj............ ........................................... 4 .................................... Meşterul Manole.................................................................................. ..................... .............. ... familia Tulea....................................... ..................................................................................... . ......................................................................................................................... ................. viitorul abolit...... că romanul este o tragedie...... Pascalopol............................................................................................................... .................................................. moş Costache.................................................................................................................................... Unul dintre personajele romanului este întruchiparea(ca atitudine) scriitorului......................... Paul Georgescu spune...... în Sensul clasicismului (Polivalenţa necesară).......................................................................................................................... argumentând alegerea ta! ....................................................................................erou tragic .......În drama lui Lucian Blaga..................................................................................................................................................................................................................................................... destinul interior al personajelor fac din Enigma Otiliei o tragedie............................................................. înnodând caracterele.......................... discrepanţa dintre efortul depus şi ţelul urmărit îi generează comicul superior... prin trucuri ieftine..... Concluzie: Deci.................................................................................................... ............................................................... aşa cum în sâmbure preexistă copacul.......................................................................................................................................................... (Gabriela Dinu) ........................................................ ................................. .............................dezvăluie valoarea arhetipală a creaţiei................................ ................... Analizează finalul romanul................................................ Destinul lui Manole ........ ............................................... să rupă evoluţia firească............ fără a încerca...................................................................................................................................... el fiind conţinut în caracterul eroului............................................. în sensul că.......................................................................... I...................................... ............ finalul nu produce surprize....................... în tragedie...................................... e cunoscut sau previzibil..............................................” (Paul Georgescu) 1........... născută prin sacrificiul omenesc suprem............... (Paul Georgescu) AUTOR – „Scriitorul realist urmăreşte lucid desfăşurarea mecanismului declanşat................ tragicul este exprimat prin situaţia existenţială fără ieşire în care se află protagonistul pus să aleagă între dragostea pentru soţie şi patima de creaţie......... ....................................................................................................................................................................................................................................................... 4................. ....................... ......................................... este o reprezentare a spiritului critic................................. .......................................................... T..................... Viitorul este anulat............................................................................................................................................. ....... pe baza informaţiilor cunoscute despre următoarele personaje: Otilia................................................................................................................................................................................................................... Felix.........................

........ Naratorul călinescian este deci un specialist........................................................................................... ......................................................................................... iar G.................................................................................................................................................... ............................................................................................................................ sociale ............................................................................. ne aflăm în faţa părerilor.............................................................................................................................. criticul literar faţă de personajele ce populează un univers ficţional....................... 2................................ 5 .............................. ................................................2.............................. cu „ochiul unui estet”........................................................................................................................... de fapt(de nenumărate ori)...................... ............................... o studiază pe probe de laborator.................... .............................................................................. avem de a face........................................................................... psihologice .............. ..................... Manolescu) Motivează că.................................................................................................................................................................................................................................................. .... .......... Conform lui Nicolae Manolescu.... .............................................................................................................................................................................................................................................................. .......... T.......................................................................................................................................................................................................................................................... NARATOR – „Atitudinea naratorului din Enigma Otiliei faţă de personajele sale nu diferă în mod esenţial de atitudinea pe care o are..................................................................................................(N.. ................ estetice.................... Călinescu o are pe aceea de a o comenta(Nicolae Manolescu).......................................................................................................................................................................................... ..................................................................................... .................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................... Ilustrează următoarele competenţe prin citate: muzicale ......................... care în loc să înfăţişeze lumea......... adică........................................”(Carmen Muşat) 1................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................... .................................................................................................................................................................... căci nu mai desemnează absenţa din evenimente a unui narator imparţial sau a demiurgului balzacian............................. ...... .......... în general........................ ............................................................... ............. ................................................................................................................................................. prin perspectiva lui Felix....................................... plastice ................... Efortul constă în a vedea sobru.............. impresiilor naratorului........................................................................... obiectiv şi pe eroii favoriţi........................ Balzac are vocaţia de a crea viaţă.......................................... I............................ ................................................................................................................................. ci amestecul permanent al unui comentator savant şi expert........ Găseşte citate care să ilustreze cea de a doua parte a enunţului....................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. .................................................................................................. Obiectivitatea este paradoxală...................................................................... ...................................................................................................

............................................................................................................................. ... […] Clasicism – Romantism sunt două tipuri de ideale...................................................................................... ............ Arhitectura(structura) romanului........................... T........................... cu ironie blândă şi plină de simpatie tabieturile lui Pascalopol sau neîndemânarea în relaţiile sentimentale de care dă dovadă Felix(S....................................................................................................................M........................ ... ................... clasic ori romantic...................................................................................................................................................................................(N.. Naraţiunea .................................... Aglae ............................................................... 5........................ În favoarea romantismului: 8........................................) .................................................................................................. CURENT LITERAR – „Nu există în realitate un fenomen artistic pur........................................................................................... 6....................... 7......... inexistente practic în stare genuină[…]”............................................................................ Antiteza dintre unele personaje.................................................................... Moş Costache....................3...................................................................................... ........................................................................................ .................... Olimpia ............................................................................................................................................. I...... ................................................................................................................................................................................. Decorul de ruine..................................................................... 9... ....................................................................................................................................... Narator ................ ........................................................................................................................................................................................................ Otilia ............................................................ Călinescu) Dovedeşte validitatea următoarele afirmaţii: ۩ În favoarea realismului clasic(balzacianismului): 1........................... Simion .................................................... ..................................................................................................................................................................... Aurica........................................................ Echilibrul mijloacelor....... .......................................................................................................................................................................... ................................. 2........................................ Stănică.............................................................. Se comentează............................... ................................................. Fixează în nişte cadre sociale bine precizate o frescă din viaţa burgheziei bucureştene........ Tema ......................... 6 ..................................................................................................................................................................... (G............................................................................................ Damian). Găseşte citate care să dovedească acest lucru............................... Titi....................................................................................................... ..................................................... Centrarea unui caracter pe o trăsătură dominantă(+ realizarea personajelor): Felix ............................................ 3..................................................................................... Pascalopol ........................................................................................................................................................................................................................................... 4.....................................................................................................................................................................

................................... ................................................................................ ...................................................................................................................................................... ambiguitatea unor personaje ........................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bărăganurile aistorice cu fertilităţi enorme de Atala................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................... …prin spiritul parodic...... .......................................................................................................................................................................................................... Depăşirea realismului clasic… 12............................................................................ ci acela care.................. ............................................................................................................... .................................................... .................................................. Coexistenţa tragicului şi a comicului face parte din programul romanticilor...... o cât mai cuprinzătoare imagine a umanului......................G......................................................................................................................... ................................................................................... În favoarea originalităţii: „Originalitatea nu înseamnă «tabula rasa»..................................................................................................................................................................................................................................... 11........................... Scriitorul original nu este acela care ignoră descoperirile anterioare........ ci le foloseşte adaptat cerinţelor secolului său...................................................................................................................................................................................................................................................... 14..................................................... ................ ludic. interesul pentru procesele psihice deviante (naturalism)................................ în spiritul vremii sale............................................. 7 ................. ....................................................................................................................... ............................................................................................... Scriitorul original nu descoperă roata şi focul.... într-un echilibru fericit al mijloacelor............................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... aparenta similaritatea incipitului şi finalului........................................................................................................................ …prin elemente ale modernităţii ambiguitatea personajelor ................. ............ …prin spiritul critic şi polemic ............................ ..........” (Paul Georgescu) I............. ......................... .............................................................................................................................................................. ................................................................................ .............................................................................................. T............. .... ............... .................................................................... motivate prin ereditate şi mediu....10........................... prezenţa unor secvenţe specifice genului dramatic............................................................................................................................................................................................................................ 13...................................................... ........................ Iar marele scriitor este acela care anexează cât mai multe zone ale spiritului uman............................. ....(P................................................................................................................................................................................... sintetizează larg. şi a ignora tradiţia înseamnă a fi în afara culturii......................................................................................................... ....................) ...........................................................................................................................................................

........ ............... ...... Numeşte locurile acţiunii în romanul Enigma Otiliei de G..................... .. modern............................................................................................ ............................................................................................................................................................................................. .............. ..................................................................................................................................................” (Paul Georgescu) 1... ........ 2........................... Călinescu.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................. Călinescu este un clasic care a trecut prin romantism şi curentele contemporane....................................................................................... focalizarea asupra casei(cap................................. ....................................... ........................................... ............................................................................................................................................... ...................................................................................... .............................................. ............................................................................................................................................... ......................................................................................... .................................................................................................................................... Când se petrece acţiunea? ......................... I) arătând cum se transformă spaţiul descris................................................................................................................................................................................................................................................................... prin citate........... SPAŢIU – „G...................................... .................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................ al spiralei.................................................................. ........................................................................................................... Reprezintă........................................ ............. 8 ...... Călinescu parodizează cu nedisimulată voluptate locuri comune ale romanului realist al secolului al XIX-lea..................................................................................................Concluzie: „G......................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................... T................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................... .................................................................................................................................................................... I.......................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................. ....................................................................................................................................................... ........................................................................................” (Paul Georgescu) TIMP 1.... ................................................................................................................................................................................................................................... ................................ ......................... refăcând clasicismul pe un cerc mai larg.................................................................................

............................................. Reprezintă grafic focalizarea asupra casei(cap...................... ............................................................. ............................................................................................................................................................................................................ I) arătând cum se transformă spaţiul descris....................... ................................................................................................................................................................................................................. ................................... ........................................................................................3.......................................... Casa lui Pascalopol este descrisă de el însuşi.................................................................................................................. 5................................................................................................... ......................................... ......................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... ................................................ Aceste informaţii sunt menite să ne introducă în viaţa unei familii........................ 4............................................................ Găseşte citatele în cauză şi arată cum îl caracterizează obiectele................ Reconstituire spaţiului iniţial se face(subliniază răspunsurile corecte): de departe către aproape din afară către înăuntru de aproape către departe di-năuntru către afară...................................................................... ..................................................................................................................................... caselor şi mobilelor cunoaştem oamenii.................................................................................................................... Este un prilej de a-şi prezenta biografia..................................................... aducând exemple din roman................................................................................................................. ............................................................. ................................................................................ ............... ................................................................................. Casa din strada Antim este descrisă cu lux de amănunte............................................................................................................... 6.................................... .............................................................. I...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................... Cu ajutorul străzilor............... .................................................................. T..... .......................................................................................................................... .............. ............. 9 .......................................................................................................... mobilele pe posesorul lor......................... ..................................................... Dovedeşte veridicitatea celor enunţate...........

.................................................................. conflicte familiale ......................................................................................................... .............................................................................. ...................................................................... 10 ................................................................................................................. ................................ ....................................... ................................................................ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................(S..... ......................................................................... ................................... .............................................................................................................................................. ..................... ...............„Enigma Otiliei este o reconstrucţie........................................................................................................................................... ...................... Călinescu a evitat contrastele extreme..................... care ar fi pretins............................. conflictul erotic ...................................................................................... ................................................ Prezintă cele două planuri narative principale ale romanului................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................ ...................................................................................................................” (Nicolae Manolescu) 1..... o altă manieră de narare...................................................................................................................................................... ....................................................................................................................... 4................................ ................................. .................................................. Câte capitole conţine romanul?......................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................. G........................................... ...................................................... Incipitul şi finalul dau simetria romanului............................................ poate..................................................................................................................................................................................................................................................................................... cu participarea declarată a autorului............................................... este una a formulei înseşi de roman.................................................................................................................... ..... ...................................... ........................................................................................................................................................................................................................................ Damian) 2............. .................... .................................... CONFLICTE Exemplifică-le! 2 conflicte succesorale .......................................................................................................................... Pentru echilibrul cărţii.................................................................................... dar înainte de a fi una a lumii........................................................................................................................................................................... T..... ............................ ......................................................................................................................................................................................... STRUCTURĂ ........... Dovedeşte acest lucru............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3.......... I.......

.................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................... ................................................................................................................................. familia (paternitatea/ maternitatea) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....... 11 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. cuplul(şi/sau căsătoria)........................... .......................................................................... ............................................. ............................................................................................. ................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... iubirea(+atitudinea personajelor................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................. ............................................................................... MOTIVE 1............................................ ............................................................. parvenirea........................TEME.......... ........ Interpretează următoarele teme şi motive la modul general.............................. ................................................................................................................................................................................................................................... T................................................................................................ ............................................................................................ din perspectiva deznodământului) ............................ ............................................ ................................................................................................................................................................................................ arată cum sunt ele prezente în roman: viaţa burgheziei bucureştene.................................... ........................ ............................ ..................................... ........................................................... .............................................................................................................................................................. .................................................................................................................. ............................................................................ ................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................. lupta pentru moştenire(temă balzaciană) ..................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... I.......................................................................................................................................................................................... .............................. ............................................................................................................................................ .............. ............. ......................... ........ ..................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. I............................ T.................................................................................................................................................................................................................................................................. Aurica......................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Titi..................................................................................................................................................................... ............................................................................ ............Adaugă altele................................................................ ... Rescrie această secvenţă...................................................................................................................................................................................... Otilia ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................ ............................ 2.................................................................................. .............................................................. ................................................................. PERSONAJELE 1........................................... Stănică..................................................................................................... . M-me Bovary etc..... ......... respectiv literatura universală în care temele şi motivele de mai sus sunt prezente: .........................................................................................)................................................................ ................... 12 .................................................................................................................................... Personajele sunt prezentate la începutul cărţii.............................................................................................................. Don Quijote..................... găsite de tine! .................................................................................................................................................................. Pascalopol ... Olimpia ............................................................................................................................................................. Indică aceste trăsături.................................................... Felix ............................... .................................................. .................. .................................................................................................................... ......................................................................... ................. ............................................................. Harpagon.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Numeşte cel puţin câte două opere literare din literatura română.................................................................. Moş Costache................................................................ pentru a fi categorie umană(Ulise................. ............................................................................ În romanul discutat există caractere date şi se cristalizează în jurul unei trăsături dominante........................................................................ Aglae ................................. Simion ......................................................................... ............................................................ .......................................... ............................................................................................................................................................................................ În realism.................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................... personajul a devenit întruchiparea unui viciu sau a unei virtuţi................... 2........................................................................ încetează de a mai fi individ..............

........ ........................ I......................... Relaţiile familiale sunt surprinse cu o luciditate analitică remarcabilă............... sunt trei la număr.................................... ......................................................................................................(S................................................................................................................. Celelalte personaje sunt construite din automatisme.................................................................................................................................................................................................. la alegere..................................................................................................................................................... starea somatică.......................... ................................................................... conform lui Paul Georgescu..... .............. În romanul Enigma Otiliei........................ ....................................................................................................................................................... Damian spune că aceste personaje se sustrag viziunii comice!) ................................................................................... ........................................................... ..... datorită unor calităţi............. .................... aparent antagonice: tragicul şi comicul..................... ............................. ...................... G............................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................... ........................................................................................................................... .......... În foaia de observaţie clinică sunt notate datele ereditare................................................................... ......................................................................... G................................................................................................................................................................................................................................ 4..................... .................................. ................................................................................................................................ T....................................................................................................................................... ....... .......................................... .................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................... Alcătuieşte „foaia de observaţie” a unuia dintre personaje............................................... ................. .......................... ........................................................... 7........................................................... .............................................................................. ....................................................................................................................................................................................................... 5.............................................................................................................................................................................................................................................................. Ilustrează-le! ...... În aceeaşi ordine de idei............... Personajele care reuşesc să scape din acest mecanism tragic.............................................................................................................................................. .................................................................................. ......................................... Clasificând tipurile.................................................. Enumără-le şi arată aceste calităţi... Alege un personaj şi argumentează acest lucru............................................................................................................................................................................... Călinescu reuşeşte să contopească două atitudini umane majore.......................................................................................................................................................... cu imparţialitatea cercetătorului de laborator................................................................... personajele alese la exerciţiul 3 sunt singurele capabile de motivaţia actelor proprii...................................................... 13 .. antecedentele. ............................................. Personajele sunt expresive prin exces de calităţi şi defecte......................... ........................................................... ......... Dovedeşte acest lucru............................................................................... 6........................................................................................................................................................................................................................................... Călinescu operează ştiinţific..........................................................................................................................................3.........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................ ...................................................... Moş Costache Giurgiuveanu 9....... ................................................ ........................... Evidenţiaţi trăsăturile morale ale lui Costache Giurgiuveanu..................................................................... ....................................... Relevaţi corelarea elementelor descriptive ale ambientului şi ale celor portretistice în realizarea personajului Costache Giurgiuveanu........... .............................................................................................. ............................................... ...................... ............... ............................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................... ..................... 14 ................................. ........................................... .................................. .......... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. I........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Selectaţi din portretul lui Costache Giurgiuveanu cel puţin cinci dintre cele mai expresive sintagme......................................................................... 10................... .......................................................................................................................... ................................................................ ............................. T........................................................... ........................................... ....................................... .......................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................ ................................................................................................................................................................................................... ....................................................... 8.......................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................. .................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................... ..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... prin referire la cele mai semnificative întâmplări şi semnificaţii...... ......................................................................................................................................... ...........................................................

.................................................... T.......................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................... I.................................................................................... ............................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................... spontane şi imprevizibile................................................................... Relevaţi particularităţile de construcţie a personajului Felix...................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. 12............................................... ..................................................................................................................... ....................................................................... ................................................................. .......................................................................... ....................... ....................................................................................... ......................................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... ........................................................................................... ...................... ............................ ..................................................................................................................................................................... ..... Argumentaţi că Otilia face parte din „galeria femeilor inaccesibile”: voluntare............. ......................................... .....................................................................................Felix şi Otilia 11......................... .......................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... Explicaţi ce trăsături ale Otiliei evocă indirect ultimele sale acţiuni................................................................................. ........................................................................... Felix............................. .............. ....................................... I. 15............................................. Aglae.................... T.................................................................................. Arătaţi trăsăturile fizice ale lui Pascalopol.................................................................................... evidenţiind rolul acestora în relevarea adâncimilor sufleteşti ale personajului ...................................................................................................... ............................................................................................................................................................................. . .......................................................... ............................ ..................................................................................................................... ...................................................Otilia Pascalopol 13................................................................................................................................................................................................................................................................ 14............................... Pascalopol.................... ............................................. ................................................................................................................................................................................................................................. 16 ...................... Evidenţiaţi trăsăturile Otiliei evocate prin perspectiva altor personaje: Costache Giurgiuveanu.............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................

17 .Stănică Raţiu Aglae Clanul Tulea I. T.

................................... Precizaţi ce rol îi rezervă autorul ........................................................................... 18 ......................................... Selectaţi secvenţele în care autorul face referiri ironice la acest personaj........................................................... Simion 17............... ......... ................................................................. ............................................... ........................................................................................................ 18....................................................................................................................................................................................................... Relevaţi exemplele care sugerează dificultăţile de comunicare ale lui Titi............................... ................................................................................. .................................. ............................................................................................................................................................................... ............................................. ...................................................Olimpia Aurica Titi 16.................... lui Simion.. T.................................................................................................................................. .................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................. în secvenţa de la pagina 76..... ........................................................................................................... . ..................................................................................................................................................................... 19................................. Comentaţi portretul lui Titi................................................................................................ I................................. ................................................................................... ............................. .....

....................................................................................................... 3............. .......................................................... ................................................. ....................................................... .............................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............ ................................................ ..................................................................................................... Familiarizarea cu mediul se obţine prin procedeul restrângerii treptate a cadrului(tehnica detaliului)............................................................................................... ........................................................................................................... Tehnica prezentării personajelor prin descrierea mediului în care trăieşte(vezi spaţiul)............................................................................................................................................................................................................................... o dramă......................................................................................................................................... .......................... ...................... ..... ................................................. ........................................................................ ........ .............................................................................................. I................................................................................................... ................ ......... întocmai cum Cuvier pornea de la os şi reconstituia o întreagă specie dispărută............................................................................................................................................................. ...... 4............................................................................................................PROCEDEELE NARAŢIUNII 1.............. o biografie............................................................................................................................................................................................................................................................................... T................................. Metodă balzaciană – recurgerea la un element arhitectonic pentru a recompune o casă.............................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................. ........................................................................................................................................................................................ 19 .................. ... .......................................................................................... un destin.... ............................................................................................................................ .................................................................... ................................................................ Romanul adoptă metoda de lucru a lui Balzac: viaţa socială e studiată în spiritul ştiinţelor naturale cu sentimentul unităţii ansamblului şi cu intenţia clasificării indivizilor pe specii.............................................................. o ambianţă............................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................... ...................................................... ..................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. Argumentează! ........................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .. 2............................................................................ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................ Limbajul personajelor 2.......................................................................................... ...................... ........................................... care sunt personajele....... marcă a inculturii şi snobismului................................. ...................................................................................................... ........................................... I................................................................................. Cu toate acestea............................................ naratorul se ascunde în spatele măştilor sale...................................................................... indiferent de situaţia socială sau de cultura lor............................................................................................................................................... .................. ....................................................... T.. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Aglae pronunţă învechit cuvintele................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................ ........... ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................... ................................ Găseşte astfel de exemple.................. ......................................................................................... ................. .................................................................................................................................................................. ......................................... ................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... În limbajul personajelor se utilizează aceleaşi mijloace lingvistice...................................................................................................................................................... ......................................... deşi adoptă un ton obiectiv........ .............................................. 20 ...................LIMBAJUL Prozei narative 1. ............................................................................................................................................................................... Argumentează faptul că........................................ ................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ÎN LOC DE FINAL Exprimă-ţi părerea în legătură cu acest roman! ............................................................................................ ...............................................