FIŞĂ DE LUCRU

Enigma Otiliei
G. Călinescu
GEN, SPECIE
1. Enigma Otiliei de G. Călinescu poate fi încadrat în mai multe tipuri de roman.
Argumentează acest lucru.
obiectiv............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
realist...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
interbelic .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
citadin(Călinescu realizează romanul citadin cu cea mai bogată galerie de caractere din
literatura română. – Al. Piru).........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
doric ................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
balzacian .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
frescă ...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
de tipologie......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
roman al educaţiei sentimentale......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Bildungsroman................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
frescă socială...................................................................................................................................
2. Numeşte cel puţin două opere şi autorii lor din literatura universală care să corespundă
speciei amintite mai sus.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
I. T.

1

CATEGORII ESTETICE
Comicul ☺
Alături de tragic, ridicol, sublim, comicul este o categorie estetică fundamentală care
identifică una din atitudinile esenţiale ale spiritului uman în faţa vieţii şi artei. Comicul îşi
are originea în sesizarea şi prezentarea unui contrast în planul existenţei, pe care publicul îl
poate sancţiona printr-o gamă largă de reacţii morale (de la compasiune la dispreţ). Comicul
implică o participare afectivă specifică din partea spectatorului, manifestată prin râs. Se face
cunoscut printr-o mare diversitate de nuanţe, de unde dificultatea elaborării unor definiţii.
Aristotel atribuie comicul „oamenilor cu o morală inferioară", lipsiţi de curaj şi
fermitate în a înfrunta viaţa sau în a-i îndura loviturile. În lumea modernă, la Hegel,
comicul şi tragicul se află într-un raport dialectic (DEX – (În filozofia antică) Artă de a
discuta în contradictoriu, în scopul ajungerii la adevăr.).
Henri Bergson, în eseul Râsul sintetizează natura comicului în formula: „du mecanique
plaque sur du vivant" (ceea ce este mecanic suprapus pe ceea ce este viu). Reacţia
spectatorului în faţa situaţiilor comice presupune o anume detaşare a inteligenţei care sesizează
adevărul sub aparenţa falsă, dar şi o insensibilitate şi cruzime a observaţiei, elemente care
însoţesc râsul.
Comicul se defineşte prin nuanţele sale.
Comicul bonom se asociază cu compasiunea.
Comicul spiritual se manifestă prin jocuri de cuvinte, ironie şi glume abstracte,
adresate inteligenţei.
Comicul buf este extravagant şi rezultă din evidenţierea unor automatisme
comportamentale, amintind jocul arlechinilor şi al bufonilor.
Comicul burlesc coboară în vulgar şi în caricatură situaţii grave şi solemne
sau personaje eroice.
Eroi-comicul tratează la modul eroic, epopeic, întâmplări şi personaje derizorii.
Comicul tragic (tragicomicul) implică sensuri tragice sub aparenţe comice.
Comicul se asociază cu grotescul, ironia, satira, sarcasmul, batjocura.
(Gheorghe Crăciun)
1. Defineşte, cu ajutorul dicţionarului, următorii termeni:
grotesc .............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ironie ...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
autoironie ........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
satiră................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
sarcasm............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
batjocură..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Comicul provine din discrepanţa dintre aparenţă şi esenţă, care este enormă. Găseşte
astfel de exemple având în vedere următoarele repere: spaţiul, descrierea fizică a
personajelor, comportamentul personajelor (ex. instinctul de posesie, care se manifestă
uneori în gol; scopul urmărit orbeşte, nu raţional), limbajul personajelor etc.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
I. T.

2

...................................................... .......... În concepţia lui Gabriel Liiceanu................................................................................ Doinaş................................ . forţei distrugătoare a sorţii)............................................... ............................. se prăbuşeşte o întreagă ordine morală / existenţială...................................................... în final................. „cu tragicul ne aşezăm într-o zonă a fiinţei populate de existenţe finite şi conştiente...................................................................................................................................... a emirului din Bagdad {Noaptea de decemvrie de Al.......................................................................... printr-o structură închisă (începutul acţiunii anticipează deznodământul): eroul tragic se află în luptă cu forţe de neînvins (exterioare sau psihologice)............................................... ......................................... Tragicul Categoria estetică a tragicului a fost definită filosofic..................... T......................................................... al cărui deznodământ este înfrângerea şi moartea eroului. precum şi în diferite specii ale genului epic (mai ales nuvelă şi roman) şi chiar ale genului liric...................................... ................................ din neştiinţă............. .............. ................................. Efortul micii burghezii......... sau a lui Hyperion (din poemul eminescian Luceafărul).................................................... ................ 3 ....................................... a lui Ilie Moromete...................................... Situaţia tragică nu este compatibilă decât cu fiinţe conştiente finite confruntate cu limita......... ...... încăpăţânate pe mica ei posesie....................................................... ................. I.................................................................................................................................................................................................................................... orice ar face............................................................. Macedonski) ori a prinţului levantin din balada Mistreţul cu colţi de argint a lui Şt............................................... ci prin lovituri îndrăzneţe...............................................................................................................................................1''' Tragicul nu se limitează la tragedie. Tragicul se exprimă.............................. ori pe credinţa într-un ideal care să triumfe şi după dispariţia protagonistului................................. de vinovăţie (involuntară................................................................................................. ........................................................................................................................................ e ridicol într-o epocă în care averile nu se fac prin straşnică agonisire.......................... din orgoliu) sau de conflict extrem............................................................................. ................................................... El se poate exprima în orice artă........ Sursa comicului............................................... o dată cu dispariţia eroului tragic.... ceea ce duce la un deznodământ dinainte stabilit.. ............................................ Aug................... 3.................................... ............................................................................. Măreţia eroului se păstrează nealterată chiar prin înfrângere................................................................................... Tragicul presupune un anumit mod de raportare a omului la univers sau la existenţă........................... .................................. având în vedere contextul istorico-economic de la începutul secolului XX................................................................................... ............ fiind înlocuită.................................................................................. fără alternativă........ Idealul moral pe care el îl întruchipează capătă dimensiune de simbol... sau asumată........................................... conform lui Paul Georgescu... între forţe măreţe sau caractere grandioase......... .... eroul lui Marin Preda..... de alta nouă......... bazat pe o valoare morală superioară apărată cu preţul autodistrugerii.............. a lui Dionis (Sărmanul Dionis de Mihai Eminescu)..................................... nici la genul dramatic........................ Explică această afirmaţie............... aducându-se în centrul analizei ideea de destin (eroul nu se poate sustrage............................................................. de regulă......................... De aceea......................................................... Se poate astfel analiza condiţia tragică a personajului Ghiţă (din nuvela Moara cu noroc a lui Ioan Slavici)....................................................... ...... este socială..........................

.......... ..................................................................................................................................... Analizează finalul romanul.................................................................................... în sensul că....... înnodând caracterele....................................... ......................................................... argumentând alegerea ta! .................... ........................................................... ....................... ........................... familia Tulea................. ........................................... ....................................................................................................................................... I................................................ .............................................................................................................. 4 ....................................... Meşterul Manole........................................................... Pascalopol................................................................................................... că romanul este o tragedie....................................................................................................................................................................................................................................................................... fără a încerca........................................................................................................... ............................................................................. .. finalul nu produce surprize.............................................. ................................................................... este o reprezentare a spiritului critic......................................... Concluzie: Deci........................................................... .................................... T........ .......................................... pe baza informaţiilor cunoscute despre următoarele personaje: Otilia............................................... .. aşa cum în sâmbure preexistă copacul.................. discrepanţa dintre efortul depus şi ţelul urmărit îi generează comicul superior.......................................dezvăluie valoarea arhetipală a creaţiei.......................................................... ..................... în tragedie............................................... viitorul abolit......................................................................................... tragicul este exprimat prin situaţia existenţială fără ieşire în care se află protagonistul pus să aleagă între dragostea pentru soţie şi patima de creaţie.... în Sensul clasicismului (Polivalenţa necesară)..................... Unul dintre personajele romanului este întruchiparea(ca atitudine) scriitorului................................................ el fiind conţinut în caracterul eroului.....” (Paul Georgescu) 1....................................................................................................................erou tragic ..................................................................................................................... Destinul lui Manole .......................................................... ................................................................................................................. să rupă evoluţia firească......................... destinul interior al personajelor fac din Enigma Otiliei o tragedie...............................În drama lui Lucian Blaga...................................................................... Numeşte acest personaj...................... Felix................................................................................................. Paul Georgescu spune............... prin trucuri ieftine..... ......................... născută prin sacrificiul omenesc suprem................................................ (Gabriela Dinu) ........... ..................................................................................................... ............................................................................................................................................... 4................................................ .... moş Costache.......................................... Viitorul este anulat...................................... (Paul Georgescu) AUTOR – „Scriitorul realist urmăreşte lucid desfăşurarea mecanismului declanşat......... e cunoscut sau previzibil................................................................................................................

..................................................................................................... care în loc să înfăţişeze lumea...................................................................... estetice........................... NARATOR – „Atitudinea naratorului din Enigma Otiliei faţă de personajele sale nu diferă în mod esenţial de atitudinea pe care o are................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Găseşte citate care să ilustreze cea de a doua parte a enunţului.............................. .................................................... .............................. ................................ Călinescu o are pe aceea de a o comenta(Nicolae Manolescu).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... iar G....... Ilustrează următoarele competenţe prin citate: muzicale ................... Efortul constă în a vedea sobru...................................... căci nu mai desemnează absenţa din evenimente a unui narator imparţial sau a demiurgului balzacian............................................................................................................................................................. ................................. T.........................2............................................................................................... 2..................................... adică........................................................................................................................................................ o studiază pe probe de laborator......................................................................................... ........................................................................................................... impresiilor naratorului....... I............................................................................................................ Balzac are vocaţia de a crea viaţă..................... ..................... avem de a face............................... ............................................... ci amestecul permanent al unui comentator savant şi expert................................................................................................................................................ cu „ochiul unui estet”................................................. criticul literar faţă de personajele ce populează un univers ficţional.................................................... .................................. ....................................................................................................................... obiectiv şi pe eroii favoriţi........................................................ plastice ............................................ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................. ...................................................................................... ... 5 ........ .................................................................................. în general................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................. ......................................................................................................................... ..... Obiectivitatea este paradoxală........................................................ Naratorul călinescian este deci un specialist............................................... ...... ............. .......... ............................ Manolescu) Motivează că................................................................................. ...............................”(Carmen Muşat) 1........................................................................................................................................................(N................................ ....................................................................................................................... Conform lui Nicolae Manolescu............................ prin perspectiva lui Felix................................ .......................................... ne aflăm în faţa părerilor.................... ........................................................................................................................................................................................................... de fapt(de nenumărate ori)..................................................... psihologice ........................................................................................................................................................................................................................................... sociale ......................

.................................................................................................................................................................................. 2.................(N..... clasic ori romantic..................................... Otilia . .....................) ........................................................................................................................................................................................................................... Damian)......... În favoarea romantismului: 8............................................................................................................................................................................................................. Aglae ................... ............................................................................................... T......................................... Naraţiunea ............................................................................................................................................................................................................................. ................. Olimpia ......................................................................................................... 9... Fixează în nişte cadre sociale bine precizate o frescă din viaţa burgheziei bucureştene................................................................... cu ironie blândă şi plină de simpatie tabieturile lui Pascalopol sau neîndemânarea în relaţiile sentimentale de care dă dovadă Felix(S.................................................................................................................................................................................................................... Pascalopol .................................................................................................. 6.................... ....... 3........................................................................... Stănică..................................................................... I.................................................................................................................................................................................. 6 .................................................................. ............................................................ ................ Narator ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Titi........................................................................... ......................... Simion .......................................................................................... Echilibrul mijloacelor................................ inexistente practic în stare genuină[…]”........................................... Tema ................................................... Antiteza dintre unele personaje................................................................................................................................................................................... 7....................... Călinescu) Dovedeşte validitatea următoarele afirmaţii: ۩ În favoarea realismului clasic(balzacianismului): 1........................... ..................................................................................................................................................................................................... 5........................... (G..................................................M............................................... .............. ............................................................................ .................................. Centrarea unui caracter pe o trăsătură dominantă(+ realizarea personajelor): Felix ............ Găseşte citate care să dovedească acest lucru..................................................................................................................... .............................................. Arhitectura(structura) romanului............ .......3.............................. Se comentează................................................................................................... 4....................................... Moş Costache................................................. Decorul de ruine............ […] Clasicism – Romantism sunt două tipuri de ideale................. .................................................................. CURENT LITERAR – „Nu există în realitate un fenomen artistic pur... Aurica..........

........................................................ În favoarea originalităţii: „Originalitatea nu înseamnă «tabula rasa»....................................... ci acela care............................................................................................................................................................................................ ............................................................... 14....................................................... motivate prin ereditate şi mediu................................................................................................................................................................................... ....................................... …prin spiritul critic şi polemic ....................................................................................................... ......................... într-un echilibru fericit al mijloacelor........... ...............................................................................(P.................................. 11.......................................................................... .............................. Iar marele scriitor este acela care anexează cât mai multe zone ale spiritului uman....... .. ........ ........................................................................ Depăşirea realismului clasic… 12... Scriitorul original nu descoperă roata şi focul........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................ ...................................................................................................................... ............................. ................................................................................... ........................... în spiritul vremii sale.................................................................................................................................................. Bărăganurile aistorice cu fertilităţi enorme de Atala.......................................................................... .....................10..................................................................................................................................... 13............................... …prin spiritul parodic................................................................................................. ludic................................................................... ....... interesul pentru procesele psihice deviante (naturalism).................................................... sintetizează larg.......................................................................................................................... ............................................... ...................................................................................” (Paul Georgescu) I......................................................................... 7 ................ Coexistenţa tragicului şi a comicului face parte din programul romanticilor................G. prezenţa unor secvenţe specifice genului dramatic..................................................................................... .. ............................................................................................................................................................ o cât mai cuprinzătoare imagine a umanului..................................................................................................................................................................... …prin elemente ale modernităţii ambiguitatea personajelor .................................................. .......... .................................. ....................................) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ şi a ignora tradiţia înseamnă a fi în afara culturii..................................................................................... aparenta similaritatea incipitului şi finalului.. ambiguitatea unor personaje ................................... ..................................................................................................................................................................... ci le foloseşte adaptat cerinţelor secolului său.................................................. ..................................................................................................... Scriitorul original nu este acela care ignoră descoperirile anterioare................................................................................................................................................................................................................................................................... T............................................................

......................................................................... Călinescu parodizează cu nedisimulată voluptate locuri comune ale romanului realist al secolului al XIX-lea....................................................................................... ....... ............................................ .......................................................................................................... 8 ........................................................................................................................................................ ............................................ T........................ ............ ......................... I) arătând cum se transformă spaţiul descris................ ... ........................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................... Când se petrece acţiunea? ................................................................................................................... refăcând clasicismul pe un cerc mai larg............................................................................................ ................................. Călinescu.............................................................. focalizarea asupra casei(cap................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............... ......... I....................................................................... .......... ..............................................................................................” (Paul Georgescu) 1.... ....... al spiralei.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................... Reprezintă................................ Numeşte locurile acţiunii în romanul Enigma Otiliei de G......................................... modern......................................................................... ............................................................................. ........... ............................................ ............... SPAŢIU – „G.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... prin citate......................... 2.............. .................................................................... Călinescu este un clasic care a trecut prin romantism şi curentele contemporane.................................................Concluzie: „G........... ................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................... ...............................” (Paul Georgescu) TIMP 1...................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................ .....................................................................................................................................................

................................................. Reprezintă grafic focalizarea asupra casei(cap.............................. ....................................................................................................................................................................... Aceste informaţii sunt menite să ne introducă în viaţa unei familii........ .................................................................................. 4............................................................................... ................................ ................................. Dovedeşte veridicitatea celor enunţate.................................................................. ............................... .......... ............................................... aducând exemple din roman.................... .................................................................... ............................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. mobilele pe posesorul lor............................................................................................................ Găseşte citatele în cauză şi arată cum îl caracterizează obiectele.................................................................................................................................................................... Este un prilej de a-şi prezenta biografia..................................................................................................................................... 6............................................................................ caselor şi mobilelor cunoaştem oamenii................ Casa lui Pascalopol este descrisă de el însuşi....................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ............................. ...................................................................................................... ............................. T................................................................................. ........................................................................................................ 9 ................................ .............................................................................. .................................................................................. Casa din strada Antim este descrisă cu lux de amănunte............................................... ......... I.................... Reconstituire spaţiului iniţial se face(subliniază răspunsurile corecte): de departe către aproape din afară către înăuntru de aproape către departe di-năuntru către afară....................................................................................................................................................... .............................................................................................3........................................................... 5....................................................................................................................................................................................................................................... I) arătând cum se transformă spaţiul descris............ ................... Cu ajutorul străzilor...........................

................................................................................................................... CONFLICTE Exemplifică-le! 2 conflicte succesorale .............. ..... STRUCTURĂ ................................................................................................ ........ ....................................................................... 4..................................................................................................... poate.............................................................. ................................................................... .............................. .................................................................................................................................... ..................................................... Incipitul şi finalul dau simetria romanului.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. cu participarea declarată a autorului................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ .................................................................................................................. Câte capitole conţine romanul?.................................................................................... ....................................................... Prezintă cele două planuri narative principale ale romanului................................................................................................................................................................................................................. este una a formulei înseşi de roman........................................................................................................................................................................ ......................................... .................................... ............................................................................................. Dovedeşte acest lucru........................................................................................................... .. ..................................................................................................................................................................... T..... ...................................... care ar fi pretins.....” (Nicolae Manolescu) 1.............................................„Enigma Otiliei este o reconstrucţie........................................... ....... G......................................................................................................................................................................................................................... Pentru echilibrul cărţii. ........ .............................................................................................................................. ................................. conflictul erotic ............................................................................................................................................................. Călinescu a evitat contrastele extreme................................. ......................................................................................................................... .................................................. dar înainte de a fi una a lumii...................................................................................................................................................... .............................................................................................................. 10 ......................................................................................................(S............................................... ....................................................................................................................................................................................................... o altă manieră de narare.................................................................................................................................................................... .......................................................................... 3............. ........................................................................................................................................... I.................................. Damian) 2................................................... conflicte familiale ........................... .................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................ ....................... ................................................................................................................................. ........................................................................ ......................................................................................................................... ............................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .............................. parvenirea.......................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................... iubirea(+atitudinea personajelor................................................................................ ........................................................................................ ................................... ...................... .................................................................................................................. ................................................................................ cuplul(şi/sau căsătoria)................................................................................................................................ I.......................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................... T.................................................................................................................................... arată cum sunt ele prezente în roman: viaţa burgheziei bucureştene....................... Interpretează următoarele teme şi motive la modul general....................... .............................................. ........................................................................................................................................................................................................................ familia (paternitatea/ maternitatea) ....................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ ............. din perspectiva deznodământului) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................. . .. ........... ........................................................................................................... 11 ....................................................................................................................... ..............................................................TEME............................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................... .................................................................. ....................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... lupta pentru moştenire(temă balzaciană) .... ........................................................................................ ........................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................ MOTIVE 1.............................................. ........................................................................................................................................................................................................

........................................... ....................................................... Moş Costache.................................................................................................................................. În realism............................................................................................................................................................ ............................ ................ Numeşte cel puţin câte două opere literare din literatura română.................................................................. ................... .......................................................................................................................................................................................................................... Aurica................................................................ I........)... Rescrie această secvenţă............................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ Olimpia .......................................... .................................................................................................................................................................................................................... M-me Bovary etc.................................................................................... Otilia ................................................................................................. ........Adaugă altele................................. 2........................................................................... Simion ...................................................................................................................... Indică aceste trăsături............................................................................................... .......................................... Felix ............................................................................................................................ pentru a fi categorie umană(Ulise..................... În romanul discutat există caractere date şi se cristalizează în jurul unei trăsături dominante.......... Titi.................................................................... încetează de a mai fi individ........ ........................ PERSONAJELE 1......................... ........................................................................................................................................................................... Personajele sunt prezentate la începutul cărţii................................ Pascalopol ................................................................................................................. ............................................................................................................................................... .............................................. T........................................................................................................................................................................................... găsite de tine! ................................................................................................................................................................................................................................. Aglae ................................................ Stănică......................................................... 2............................................................................. ..... ....................................................................................................................... ......... personajul a devenit întruchiparea unui viciu sau a unei virtuţi....................................... 12 ...................................................................................... Harpagon........................................................................................ ............................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................... ............................................................... .................................................................................................................................................. ...................................................................................................... respectiv literatura universală în care temele şi motivele de mai sus sunt prezente: ............................................................................ Don Quijote.............................................. .............................................

..................... Ilustrează-le! .................... ...... 7......... ............................................................................................................ În foaia de observaţie clinică sunt notate datele ereditare...................... la alegere.......... 5. starea somatică............... ............ aparent antagonice: tragicul şi comicul.......................... .................................................................................................................... . sunt trei la număr................................... ........................................................................................................................ ........ ............................................................................ ........................................ Enumără-le şi arată aceste calităţi........................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................... conform lui Paul Georgescu................... ............. T................................................................................................................................................................. I.................................................................... Personajele care reuşesc să scape din acest mecanism tragic....................................................................................................... 4................................................................................ ................................... G.............................................................................................. antecedentele....................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... G................................................... ................................................. ................................ ............ 6...................................................... 13 .................................................. ........................... ........... datorită unor calităţi............... ............................................... cu imparţialitatea cercetătorului de laborator............. personajele alese la exerciţiul 3 sunt singurele capabile de motivaţia actelor proprii.......... .................................3....................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Damian spune că aceste personaje se sustrag viziunii comice!) ......................................... ................................................... .. Clasificând tipurile....................................................................................................................................................................... Celelalte personaje sunt construite din automatisme...................................... ..................................................... ................... Călinescu reuşeşte să contopească două atitudini umane majore.............................................................. ...... ...... Alege un personaj şi argumentează acest lucru............. Relaţiile familiale sunt surprinse cu o luciditate analitică remarcabilă............................................................................... Alcătuieşte „foaia de observaţie” a unuia dintre personaje........................ Personajele sunt expresive prin exces de calităţi şi defecte........................................ ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................(S............................................................................................................................................................. În aceeaşi ordine de idei............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Călinescu operează ştiinţific............................................................................................................................... În romanul Enigma Otiliei.................................................................................................................................................................. Dovedeşte acest lucru......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................. prin referire la cele mai semnificative întâmplări şi semnificaţii.............................................................................................. ........................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. . 10.................................................................................................................................................. ............................................. .......................................................................................................................... ......................... T.......... Evidenţiaţi trăsăturile morale ale lui Costache Giurgiuveanu....................................... ................................................................................................................ ................................................. ......................................... ................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ Relevaţi corelarea elementelor descriptive ale ambientului şi ale celor portretistice în realizarea personajului Costache Giurgiuveanu.............................................................. Selectaţi din portretul lui Costache Giurgiuveanu cel puţin cinci dintre cele mai expresive sintagme.................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... .............................................. .................................................................................. ................................................................................................ ................................................................. ............. ............................................................................................................................................ ................. .................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................... .............................................. ........................................... ........ I...................................................................................................... ....................................................................... ....................................... .............................................. ............................................... 14 ..................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... 8................................................................................................................................................... Moş Costache Giurgiuveanu 9.................. ........................................................................................ ..............................

............................ ............................................................................................ 12...................................Felix şi Otilia 11.................................................... ..................................... ............................................................ ................................................................... ..................... ...... spontane şi imprevizibile.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... I......................................................................................... ........ ................................................................................................. T....... ............................................................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................... ..................................................................................... .............. Argumentaţi că Otilia face parte din „galeria femeilor inaccesibile”: voluntare................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................... Relevaţi particularităţile de construcţie a personajului Felix................................................... ............................. ............................................................................................ 15 ........................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................... ............................ ........................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ............................................................... ..........................................

............................................................................................ . ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Felix................................................................................................................ . Explicaţi ce trăsături ale Otiliei evocă indirect ultimele sale acţiuni............................................................................................................... Arătaţi trăsăturile fizice ale lui Pascalopol.............................. ........................ ........................................................................................................ T.................................................................................. Evidenţiaţi trăsăturile Otiliei evocate prin perspectiva altor personaje: Costache Giurgiuveanu................................................................................................................. 14.............. .............................................................. ............. Aglae.........Otilia Pascalopol 13........................................................................................................................................................... ......................................................................................... .................................................. ................................................ evidenţiind rolul acestora în relevarea adâncimilor sufleteşti ale personajului .................... ................................................................................................................................................................................ I.................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................. Pascalopol.................................................................. .................................................... 16 ................................................................................. 15.........................

17 .Stănică Raţiu Aglae Clanul Tulea I. T.

....Olimpia Aurica Titi 16............................................... ............................................ ......... 19............................................ ............................................................................ ................ ........................ ............................................................. în secvenţa de la pagina 76... ............................. T................................................... ........................................................................... Relevaţi exemplele care sugerează dificultăţile de comunicare ale lui Titi............................. .............................................................................................................................................. ...................................................................................................................................... 18........................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... I................................. ................................................................................................ 18 .............................................. ............................................................................................ Comentaţi portretul lui Titi...................................... lui Simion..................................................................................................................................... .................................... ........................................................................................................................................................................................... ............................................................................................. Selectaţi secvenţele în care autorul face referiri ironice la acest personaj.............................. Simion 17............................................................................................................................................. ................................. Precizaţi ce rol îi rezervă autorul ........................................................

............................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................... .......................................................... o ambianţă................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................PROCEDEELE NARAŢIUNII 1......................................................................... ............................................................................................................ Argumentează! ............. ................................... ................................................................ un destin............................. ................................................. ....................................... .............................................................................. ........................................................ întocmai cum Cuvier pornea de la os şi reconstituia o întreagă specie dispărută.................................................................................................................................... ................................................................ 19 ....................................... .............. ... Familiarizarea cu mediul se obţine prin procedeul restrângerii treptate a cadrului(tehnica detaliului)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................. 2.... I.................................................................................................................. Tehnica prezentării personajelor prin descrierea mediului în care trăieşte(vezi spaţiul).................. o biografie................... Metodă balzaciană – recurgerea la un element arhitectonic pentru a recompune o casă...... ................................. ................................................................................................................. ..... Romanul adoptă metoda de lucru a lui Balzac: viaţa socială e studiată în spiritul ştiinţelor naturale cu sentimentul unităţii ansamblului şi cu intenţia clasificării indivizilor pe specii................................................................................................. T............................................................................................................................................................................................... ......................... ...................................................................... 4.............................................................................................................................................................................. ....... ............................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................... o dramă......................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................. ................... 3..................................................... .................................................................................................. ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................

...............................................................LIMBAJUL Prozei narative 1............................................................................................................................................................. .............. T....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... ÎN LOC DE FINAL Exprimă-ţi părerea în legătură cu acest roman! ............................................................ Cu toate acestea....................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................ .................. ................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................... ....... Argumentează faptul că......................................................................................................................... ........................................................ ............................................................................................................................. ........ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...... ................................................................................................................................................................. ...... ....................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................... indiferent de situaţia socială sau de cultura lor............................................................................................... ................................. Limbajul personajelor 2......... În limbajul personajelor se utilizează aceleaşi mijloace lingvistice................................................. ................................. ................................................................................................................................................... ............................................. deşi adoptă un ton obiectiv............................................................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................ ..................................................... care sunt personajele......................................................................................................................................... marcă a inculturii şi snobismului...................................... ................................................................................................................................................................................... naratorul se ascunde în spatele măştilor sale........................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................... .............................................................................................................................................. I................................................................... ......................................................................................................................................................................... ............................................. Găseşte astfel de exemple............ ..... Aglae pronunţă învechit cuvintele..................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful