Sunteți pe pagina 1din 1

FISA POSTULUI DENUMIREA POSTULUI: INGINER TOPOGRAF CLASIFICARE COR : 214804 LOCUL DE MUNCA: COMPARTIMENTUL/SECTOR: tehnic CERINTELE POSTULUI:

STUDII: studii superioare in topografie miniera SPECIALIZARI: operare calculator VECHIME IN SPECIALITATE: 3 ani ATRIBUTII: - Prelucreaza datele topografice luate din teren sau din alte surse prin instrum ente stereoscopice si utilizeaza aparatura de desen, asistata de calculator, pen tru crearea, modificarea si producerea de harti topografice si alte reprezentari grafice; - Utilizeaza tehnicile mentionate pentru realizarea si revizuirea hartilor topog rafice; - Intocmeste documentatiile pentru folosirea terenurilor din perimetrele concesi onate in vederea efectuarii operatiunilor de explorare prin foraje si alte metod e, inclusiv asigurarea acordului proprietarilor si a conditiilor de acces la ace ste terenuri; - Obtine avizele de mediu, certificatele de urbanism si de scoatere din circuitu l agricol sau forestier a terenurilor necesare pentru explorari; - Participara la intocmirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriul ui, pentru studiul de fezabilitate si de mediu, precum si pentru licente de expl orare si exploatare; - Coordoneaza serviciile de cadastru achizitionate de societate pentru intocmire a anumitor lucrari; - Respecta regulamentul de ordine interioara; - Respecta si indeplineste cu strictete normele PSI si de protectie a muncii; - Indeplineste alte sarcini dispuse de directorul general.

RELATII DE MUNCA: - Ierarhice: directorul general - Functionale: compartimentul geologie, juridic si financiar-contabil