UN I V E RS I T AT E A „ CONS T ANT I N B RÂNCOV E ANU” P I T E Ş T I

FACULTATEA MANAGEMENT-MARKETING ÎN AFACERI ECONOMICE BRĂILA

REINDUSTRIALIZAREA ROMÂNIEI: POLITICI ŞI STRATEGII

Autor : CAZANGIU VALENTINA EUGENIA GRUPA 4151

Š Reindustrializarea României: politici şi strategii Š

REINDUSTRIALIZAREA ROMÂNIEI: POLITICI ŞI STRATEGII

3

2

........................... Mediul de afaceri din România ......................................................................................... Recomandări pe termen scurt ....................................................................Cuprin s 1.......................................................................40 3 .........................................................................................................11 4........10 3.................................. 32 4........................ Recomandări pe termen mediu şi lung.....................................................................2... 28 4................................................ Dezindustrializare şi reindustrializare .......... ....................................................................................................... ...6 .....................................1.............................................................................................................................35 Bibliografie............. .............. ........................................................ 28 4......................... Concluzii şi comentarii finale ..................... Recomandări ......... ........................... 2.........3........ Politici de suport ............................

calitatea producţiei locale a progresat mai ales. ci prin relocalizarea unor obiective industriale către alte ţări sau prin creşterea mai accelerată a sectorului terţiar decât a industriei. De 20 de ani. dar nu numai. şi în economiile dezvoltate serviciile au o pondere mai mare în PIB decât industria – dar acolo acest fenomen s-a produs mai lent şi mai ales nu prin dezindustrializare. Uniunea Europeană are. O politică industrială este necesară mai ales în contextul în care România a renunţat la multe dintre pârghiile politicii publice macroeconomice: la politica comercială prin aderarea la UE.Introducere România a cunoscut în ultimii 20 de ani un proces de dezindustrializare (asemenea altor ţări est-europene) determinat în primul rând de o criză profundă de sistem. şi se regăsesc astăzi în faţa unei noi reindustrializări. mai ales după ce criza financiară a demonstrat fragilitatea şi volatilitatea unei economii bazate prea mult pe speculaţii. S-au pierdut sute de mii de locuri de muncă în industrie. Capitalul străin a ajuns să realizeze peste 80% din cifra de afaceri din industrie. Desigur. România fuge de politica industrială. Nu este însă nimic rău în a avea o politică industrială. s-au creat alte sute de mii de locuri de muncă în servicii. Desigur. un factor de progres care nu se regăseşte însă şi în statistica balanţei comerciale. S-au închis fabrici reprezentative în oraşe monoindustriale. altele nu. la politica fiscală prin cota unică (fără a face aici aprecieri asupra acesteia). în companiile cu capital străin. care rămâne profund dezechilibrată. Desigur. Unele branduri naţionale din industrie au fost salvate prin privatizare. şi se pregăteşte să renunţe la politica valutară şi . Statele Unite au avut chiar un efort naţional de reindustrializare în anii ’80. şi o promovează inclusiv prin Strategia Europa 2020.

poate mai mult decât orice. aşa cum se întâmpla înainte de 1989. puţin competitivă. cu unele excepţii notabile. iar industria noastră (indiferent de natura capitalului) este. Reindustrializarea României este necesară pentru a valorifica potenţialul de producţie şi de spirit antreprenorial. şi mai ales pentru a schimba radical modelul de dezvoltare economică.monetară prin intrarea în zona euro (poate prea devreme în condiţiile reformelor structurale încă neterminate). Modelul de creştere bazat pe consumul pe datorie al unor bunuri din import a fost infirmat de criza economică. Fundamental pentru prezentul şi viitorul reindustrializării României este să apară o nouă lege a investiţiilor care să creeze facilităţi şi condiţii atrăgătoare 5 . Creşterea productivităţii în industrie s-a făcut şi pe seama reducerii de personal – dar ceea ce lipseşte astăzi României. este nevoie de corelarea finanţării externe cu obiectivul de reindustrializare. dar la noi lucrurile nu se petrec aşa. Serviciile noastre sunt complementare industriei de import. Serviciile nu pot angaja toată această masă de persoane. Iar această politică industrială nu poate să urmărească decât reindustrializarea României. Este nevoie însă de o viziune integrată la nivelul politicilor publice. Aceasta nu înseamnă un nou exces de capacitate productivă sau de stocuri. Aceasta nu înseamnă nici vreo încercare de naţionalizare – statul are încă posibilitatea de a interveni în economie la nivel strategic fără a afecta structura şi natura proprietăţii. prin chiar natura lor. nu de investiţii. Patru din zece români apţi de muncă nu muncesc în economia fiscalizată. Serviciile trebuie să fie complementare industriei. este tocmai forţa de muncă angajată în economia formală. Băncile dau cu precădere credite de consum. Reindustrializarea României nu se poate face doar de stat. Este nevoie de investiţii în infrastructură. iar bugetul ţării nu se va însănătoşi sustenabil până când o parte dintre ei nu-şi vor găsi de lucru. este nevoie de coerenţă în actul de decizie. iar retailul vinde cu precădere bunuri din import.

Mediul de afaceri din România Ce este competitivitatea unei ţări? Aşa cum descrie Michael Porter în ultima ediţie (2008) a faimoasei sale lucrări Despre competiţie. nici la forţa de muncă. Comparativ cu UE-15. am ajuns abia la 50% din media europeană. competitivitatea României s-a îmbunătăţit substanţial în ultimul deceniu. iar comparativ cu UE-27. ci cu precădere la productivitate. pentru că am recuperat mult la capitolul productivitate faţă de media europeană. de cinci ori. competitivitatea unei ţări nu se referă în primul rând nici la stabilitatea macroeconomică. nici la practicile manageriale. pentru ca. Chiar şi aşa însă. nici la politicile publice. fiecare dintre factorii menţionaţi anterior joacă un rol) dezvoltarea determinanţilor productivităţii şi creşterea ratei productivităţii. 1.atât pentru investitorii străini cât şi pentru investitorii români. apoi. productivitatea noastră s-a îmbunătăţit de trei ori. efectul crizei economice să ne coboare la 47% 6 . în 2009. aici. O naţiune este competitivă atunci când permite (şi. Din această perspectivă.

Productivitatea muncii.Sursa: Eurostat. cunoscut ca „diamantul lui Porter”. Finlanda. Toate acestea . Un exemplu recent este lucrarea Handbook on Small Nations in the Global Economy (van den Bulcke. Porter a elaborat cadrul de analiză a competitivităţii unei naţiuni. infrastructura fizică şi administrativă. financiare. Cambodgia. Canada. care împreună reprezintă jumătate din angajaţii sectorului public românesc? Un simplu indicator nu poate răspunde la această întrebare. Belgia. Care este productivitatea sectorului de sănătate sau a celui educaţional. Figura 1.1. Noua Zeelandă. pentru că intervin şi factori calitativi. Irlanda. „diamantul lui Porter” are patru dimensiuni (care reprezintă şi laturile diamantului): condiţiile factorilor (ofertei). 2000-2008 Abordarea competitivităţii doar prin prisma productivităţii este însă limitată. Mauritius. EU-15 = 100. Sunt incluse resursele naturale. La origine. 2009) unde „diamantul lui Porter” este folosit în analiza competitivităţii următoarelor economii: Olanda. Danemarca. 7 infrastructura de informaţii şi cea ştiinţifică şi tehnologică. Acesta este mijlocul cel mai frecvent utilizat pe plan mondial pentru analiza competitivităţii naţionale. umane. Slovenia. Norvegia. Verbeke şi Yuan. nu doar cantitativi. Chile.

Dintr-o perspectivă mai largă.7 2. rolul guvernului este acela de catalizator.1 Pilonii competitivităţii (pe o scală de la 1 – cel mai slab la 7 – cel mai puternic) Instituţii Infrastructură Stabilitate macroeconomică Sănătate şi educaţie primară Potenţatori de eficienţă Educaţie superioară şi training Cerinţe de bază Scor România 3.contribuie la calitatea şi specializarea factorilor de producţie. Jacobs şi Lankhuizen. Analiza performanţei este făcută în Raportul global al competitivităţii 2009-2010. creşterea preţului carburanţilor pe plan internaţional. 2005).5 4. exact la două dintre aceste capitole. Celălalt aspect distinct adăugat. rolul guvernului se referă la politica fiscală şi bugetară. Criza economică globală este de asemenea un factor care ţine de hazardul moral. de a stimula investiţiile în capitalul uman. Acestui diamant i-au fost adăugate ulterior două componente (Jacobs şi de Jong. 2002.6 5. inovare şi infrastructură. sau erupţia unui vulcan. de a încuraja dezvoltarea companiilor. Unul dintre ele. Dintr-o perspectivă îngustă. de a fi în avanpostul cererii de produse şi servicii inovatoare. Din păcate. în inovare şi în infrastructură. potenţatori de eficienţă şi factori de inovare şi sofisticare Tabelul 1.7 4. de a facilita crearea unor competenţe specializate. de a sprijini politica antitrust şi a stopa comportamentul colusiv. aşa cum reiese şi din figura 1. este mult mai controversat. în special condiţiile factorilor (prin investiţii în infrastructură şi educaţie mai ales). după 12 piloni de competitivitate grupaţi în trei categorii: cerinţe de bază. Guvernul influenţează desigur şi celelalte laturi ale diamantului.2. România are cea mai slabă poziţie competitivă. de a asigura respectarea standardelor de siguranţă şi de mediu.3 8 . De exemplu. hazardul moral. rolul guvernului. se referă la evoluţii impredictibile şi exogene unei anumite naţiuni.

3 4.8 4.8 3.2 4.4 3.5 3. Ef icienţa pieţei bunurilor 4.1 9 . Raportul global al competitivităţii 2009-2010.Eficienţa pieţei bunurilor Eficienţa pieţei muncii Sofisticarea pieţei financiare Gradul de pregătire tehnologică Mărimea pieţei Factori de inovare şi sofisticare Sofisticarea afacerilor Inovare Sursa: Forumul Economic Mondial.

o scădere în proporţia pe care o deţin produsele industriale în comerţul exterior. producţia având tendinţa de a se muta în zone cu costuri reduse pentru factorii de producţie (în principal. Fundamente teoretice şi metodologia cercetării Fenomenul de dezindustrializare a fost studiat în literatura de specialitate a ultimilor ani. cu precădere în zone urbane. cu precădere în exporturi. În acest sens. ce determină o . Lever (1991)) se regăsesc şi alte motivaţii pentru dezindustrializare. 1982) a favorizat fenomenul de dezindustrializare. în ceea ce priveşte costul forţei de muncă). Studiul de faţă urmăreşte evoluţia acestui fenomen în cazul României. un deficit de balanţă comercială. Dezindustrializare şi reindustrializare Pe fondul unui progres masiv în transporturi. precum şi în contextul crizelor regionale sau globale. mobilitatea capitalului şi migraţia forţei de muncă. cum ar fi: reorientarea către sectorul serviciilor. în afară de scăderea în producţia industrială sau în gradul de ocupare. Acest gen de restructurare a economiei (Bluestone şi Harrison. economia globalizată a ultimului secol a încurajat investiţiile străine directe. Rowthorn şi Ramaswamy (1997) argumentează faptul că scăderea numărului de angajaţi în industrie nu face decât să oglindească scăderea procentului pe care îl deţine industria în formarea PIB-ului. În literatura de specialitate (Cairncross (1982). Aceasta este una dintre ipotezele pe care le vom urmări în cercetarea de faţă. 1990). Mai mult. Rowthorn (1997) defineşte procesul de dezindustrializare drept „scăderea gradului de ocupare în industrie. comunicare şi tehnologia informaţiei. în locul sau putându-se observa emergenţa sectorului terţiar (Logan şi Swanstrom. mai ales în contextul unei direcţii globale de orientare înspre sectoarele terţiare.2. ca procent din numărul total de angajaţi”.

Fontagné and . argumentând că dezindustrializarea poate fi considerată atât efect. În literatura de specialitate (Rowthorn. unul dintre factori determinanţi ai dezindustrializării poate fi consideratşi delocalizarea (Bloch. analizând atât gradul de ocupare. motivaţia fiind dată de productivitatea muncii. cât şi reorientarea către sectorul terţiar. se poate observa însă un transfer între nivelurile economiei relativ nesemnificativ. care a crescut mai încet în sectorul terţiar comparativ cu industrie (argument susţinut şi de Pitelis şi Antonakis (2003)). Argumentul analizei citate este că totalul cheltuielilor în servicii a crescut în preţuri curente în economiile dezvoltate. Cercetarea de faţă urmăreşte toate aceste considerente. cât şi determinant al unei crize sistemice. Mai mult. Rowthorn şi Wells (1987) separă motivaţiile dezindustrializării în motivaţii ce ţin de maturitate economică (transferul către sectorul terţiar) şi motivaţii determinate de o criză în economia respectivă. în ultimii ani. CAE report. Ramaswamy (1997)) se lansează ipoteza conform căreia o scădere a proporţiei pe care o deţine industria în formarea PIB-ului este determinată de o creştere a nivelului în servicii. În condiţiile unei analize în preţuri constante. Désindustrialisation. Délocalisation. Lorenzi.deteriorare a capacităţii economiei de susţinere a producţiei industriale. 2004).

care a început cu câţiva ani înainte de aderarea României la UE. cu 6. Între 2001 şi 2008 PIB-ul a crescut.1. un volum sporit de remitenţe şi o extindere rapidă a creditului intern nonguvernamental a împins consumul privat pe un drum nesustenabil. după o creştere de o magnitudine similară în anul precedent.1%. PIB-ul a scăzut cu 7. Deşi ca pondere în PIB creditul intern este încă relativ scăzut comparativ cu valorile observate în alte economii dezvoltate (acesta s-a ridicat la doar 41% din PIB în 2009). Accesul facil la credite. foarte mare. în medie. ajungând la niveluri de două cifre şi atingând 15.3. Excesul de cerere s-a accelerat semnificativ după 2001. ceea ce a determinat o economie supraîncălzită. Politici de suport 3. alături de anticipările gospodăriilor populaţiei privind venituri mai mari au dus la creşterea creditului intern cu 56% în termeni reali.25% la sfârşitul anului 2008. fără îndoială. Creşterea intrărilor de capital străin. BNR a adoptat mai multe măsuri pentru a încerca să oprească creşterea creditului. La mijlocul anului 2007 s-a angajat într-un ciclu de întărire a politicii monetare. precum şi rezervele minime obligatorii. Ciclul de creştere. BNR a adoptat şi un şir de măsuri prudenţiale ce vizau limitarea atât a expunerii creditelor gospodăriilor. s-a bazat în principal pe consum şi investiţii. până la 10. Politica fiscală şi bugetară În 2009. Pe lângă aceste măsuri cantitative.7% din PIB în primul trimestru al anului 2008. la începutul anului 2001.2%. Creşterile salariale puternice. ritmul de expansiune a fost. ridicând atât rata dobânzii-cheie. cât şi a creditării bancare. determinată de ratele ridicate ale 12 . în 2001. economia românească a înregistrat una dintre cele mai puternice contracţii din istoria sa recentă.

Standard & Poor’s şi Fitch. autorităţile au apelat la FMI. a dus la o apreciere continuă a monedei naţionale. la începutul anului 2009. Întrucât veniturile guvernamentale au fost stimulate de economia supraîncălzită. cheltuielile guvernamentale au crescut în zone mai puţin productive. a condus la o accelerare a importurilor. mai ales în cea a salariilor din sectorul public şi a consumului.3% la sfârşitul anului 2008. adâncind deficitul de cont curent la 12. deficitul bugetar crescând de la 0.8% în 2005 la 5. Aceasta. De asemenea.dobânzilor şi de câştigurile potenţiale ale pieţei imobiliare. Agenţiile de rating statutul de junk. guvernul român a încheiat negocierile pentru un acord stand-by internaţionale au reacţionat. două dintre cele trei principalele agenţii. În martie 2009. politica fiscală a fost prociclică. Astfel. Marile dezechilibre macroeconomice existente au fost penalizate de pieţe pe măsură ce lichiditatea globală a secat şi incertitudinea a crescut brusc în pieţele financiare mondiale. Perspectiva stopării bruşte a capitalului a sugerat faptul că găsirea rapidă de alternative pentru liniile de finanţare este o prioritate. Efectele crizei financiare asupra economiei româneşti Efectele crizei financiare au început să fie resimţite în economia românească în al patrulea trimestru din 2008. respectiv a leului.4% din PIB la sfârşitul anului 2008. reducând ratingul de ţară la 12 . care au crescut mai rapid decât exporturile. la rândul său.

Încetinirea cererii la nivel mondial a avut implicaţii profunde pentru economia românească.de 19. creşterea PIB a fost alimentată de consumul intern . În plus. economia românească a intrat în recesiune. astfel încât politica fiscală să devină mai transparentă şi responsabilă. Ca urmare. Incapabilă să susţină cererea pe plan intern. condus de FMI. ţara a reuşit să evite orice potenţial blocaj în finanţarea deficitelor externe şi interne. programul FMI a detaliat modificările necesare care trebuie implementate de autorităţile fiscale. În 2009. prin aşa-numita Iniţiativă de Coordonare Bancară. În plus.2% în termeni anuali. consumul privat a coborât cu 9. 28 . ca urmare a şocului suportat de veniturile reale. FMI a început un dialog cu băncile străine care operează în România. Reacţia rapidă a autorităţilor internaţionale a fost extrem de importantă pentru prevenirea ieşirilor de capital străin. care a influenţat comportamentul de consum al populaţiei. al cărui obiectiv era să împiedice închiderea liniilor de credit de refinanţare. Înainte de criza financiară.5 miliarde de euro cu un grup de instituţii internaţionale.

Mai mult. România traversează o criză economică profundă. ajutorul de stat este limitat. Recomand ări 4. Chiar dacă am depăşit în 2009 o criză a deficitului de cont curent. politica valutară pare pusă în slujba politicii monetare.1. Dar tocmai în apărea replicând acest context politica industrială recapătă importanţă şi modelul de dezvoltare al deceniului trecut. politica monetară este restrictivă. chiar şi în contextul în care statul român mai deţine o pondere relativ mică a activelor industriale şi are relativ puţine pârghii de intervenţie. Concluzii şi comentarii finale Tema reindustrializării României este una generoasă. politica comercială este de competenţa UE. Astfel. iar politica fiscală şi bugetară are constrângeri impuse prin acordul cu FMI. prin ajustarea brutală a importurilor şi prin creşterea datoriei publice. de sistem şi de model de dezvoltare. 28 . bazat pe anvergură: un nou episod de creştere a economiei româneşti nu poate consumul finanţat pe datorie.4. în 2010 şi în următorii ani România se confruntă cu o criză a finanţelor publice (deficitul bugetar şi datoria publică).

cât şi private.Continuarea procesului dezinflaţionist .Controlul arieratelor . se poate trăi şi aşa.Creşterea economică inclusivă Creşterea economică. dar această creştere nu va fi sustenabilă după depăşirea crizei şi reînceperea angajărilor. atât publice. creşterea ponderii energiei din surse regenerabile în consumul total de energie) . reducerea abandonului şcolar) .Creştere economică inteligentă (Creşterea cheltuielilor de cercetare dezvoltare în PIB. Desigur.Creşterea PIB . Productivitatea muncii a crescut pe baza disponibilizărilor.Reducerea deficitului bugetar .Reducerea evaziunii fiscale Obiecti ve Indicatorii pe termen Strategiei Europa 2020 . Cheltuielile de cercetare dezvoltare reduse.Benchmark-uri structurale (legislaţie nouă privind salariile. creşterea cheltuielilor de educaţie. şi chiar mai grav lipsa cererii pentru produse inovative. pensiile. creşterea eficienţei energetice. 28 . dar preţ nu prin nu putem face salturi de competitivitate. reforma fiscală) Obiecti ve pe termen Indicatorii creşterii economice . De aceea este necesar să ne conectăm la realităţile europene. reducerea şomajului şi creşterea productivităţii muncii nu sunt ţinte în acordul cu FMI şi sunt chiar contradictorii cu ţinta de reducere a deficitului bugetar (mai puţin consum public va duce la amânarea reluării creşterii economice) sau cu ţinta de dezinflaţie. arată o problemă importantă a economiei româneşti: lipsa inovării.Creşterea economică sustenabilă (reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Competiţia este prin inovare.ŠReindustrializarea României: politici şi strategii Š Obiecti ve pe termen Ţintele din acordul cu FMI .Scăderea ratei şomajului .Creşterea sustenabilă a productivităţii muncii .

Aceasta nu este în sine nici bine nici rău – capitalul străin poate fi făcut partener în procesul de reindustrializare. iar reindustrializarea României are nişte limite impuse de structura rigidă a importurilor. Dacă dorim o reindustrializare a României. de exemplu. nu putem face abstracţie de realitatea faptului că peste 80% din industria prelucrătoare românească este dominată de capitalul străin. statul român se poate gândi la un mecanism de atragere a unui număr important de cercetători străini în România. Recomandăm în realizarea unei platforme de comunicare-colaborare regulate între Ministerul Economiei şi reprezentanţii marilor investitori din România (cum ar fi Consiliul Investitorilor Străini). Un alt dezavantaj competitiv al economiei româneşti îl reprezintă starea infrastructurii. mai ales dacă o coroborăm cu gradul ridicat de concentrare a exporturilor. În plus. de la externalizarea unor servicii şi atragerea de fonduri europene la crearea unui pol de cercetare aplicată de excelenţă şi la întărirea legăturii dintre industrie şi mediul de cercetare. Industria auto. conectarea context industriei româneşti la platformele tehnologice create de Uniunea Europeană. industria farmaceutică.Acest obiectiv presupune. Beneficiile creării unui astfel de institut în România sunt numeroase. cât şi de interes pentru România – se numără printre domeniile care nu au un astfel de institut european de cercetare dedicat. Comisia Europeană are direct în subordine şapte institute de cercetare. La nivel european. În plus. 28 . cu valoare unitară mai ridicată. industria electronică – industrii de referinţă atât la nivel european. prin găzduirea în România şi cofinanţarea unui institut european de cercetare într-unul dintre domeniile de interes pentru industria românească. schimbarea structurii exporturilor către unele intensive în tehnologie. este un proces lent.

Š industria alimentară (60.1%).7%). Mai mult. care nu ar permite o politică investiţională activă. De aceea recomandăm ca pe termen scurt reducerea cheltuielilor publice să se facă din partea de achiziţii de bunuri şi 36 . Š aparate de precizie.4%). Contrar aşteptărilor.6%). a pensiilor şi a unor categorii de ajutoare sociale este contraproductivă din perspectiva politici industriale. termică şi în mai mare pe transporturi) dar cu valori mici (vezi tabelul 4 din decât multiplicatorul consumului capitolul 3).6). conform tabelului 3 din capitolul 3): Š prelucrare ţiţei. Š industria tutunului (45. Š industria mobilei (40. dar cele mai afectate de scăderea consumului intern vor fi următoarele sectoare (în paranteză sunt trecute ponderile consumului populaţiei în totalul producţiei. Sigur. există o influenţă indirectă a unor sectoare de servicii (în special în energie electrică. Impactul direct al acestor măsuri va fi reducerea consumului populaţiei care se va reflecta într-o contracţie a PIB. Consumul guvernamental direct reprezintă 0% din totalul producţiei industriale. ponderea consumului populaţiei producţia industrială este de 26% – vezi capitolul 3). Recomandăm o măsură alternativă. de reducere a cheltuielilor cu achiziţiile de bunuri şi servicii şi a cheltuielilor de capital. Recomandări pe termen scurt Soluţia avansată în discuţiile cu FMI care vizează reducerea salariilor bugetarilor.4.2%). o astfel de măsură s-ar repercuta foarte puţin asupra industriei. Abordăm acest aspect pentru că nu trebuie subestimat riscul de a intra într-un cerc vicios al stagnării.2.8 faţă de 1. combustibili (62. optice (39. multiplicatorul consumului populaţiei este semnificativ ansamblul economiei guvernamental (1. Toate sectoarele industriale sunt afectate de scăderea consumului populaţiei (în medie.

crescând costurile agenţilor economici. Crearea condiţiilor şi stimulentelor propice investiţiilor în infrastructură şi energie trebuie să fie o prioritate. industria alimentară. în medie. dar şi agricultura trebuie luată în considerare prin industriile prelucrătoare conexe: pe de o parte. Recomandări pe termen mediu şi lung Guvernul trebuie să se concentreze asupra sectoarelor specifice care oferă o bază de creştere solidă. Nu trebuie uitată deja un grad ridicat de . două sunt categoriile mari cu care ne intersectăm: construcţii.servicii. Din analiza input-output a reieşit că sunt trei domenii în care multiplicatorul investiţiilor este ridicat: construcţii metalice.3. De-a lungul ultimilor patru ani. care în prezent este unul dintre factorii determinanţi ai deficitului comercial mare al României. fiind. investiţiile în infrastructură realizate efectiv au reprezentat. precum utilaje agricole. materiale de construcţii (pentru depozite). creând în 36 aceste sectoare au cel mai mare efect de antrenare în economie. maşini şi aparate electrice şi agricultură. pe de altă parte. în concordanţă cu propunerile UE. materii prime (îngrăşăminte). precum parteneriatele cu agenţi economici puternici sau instituţii financiare internaţionale. Dacă ponderăm analiza input-output cu contribuţia fiecărei ramuri la valoarea absolută a investiţiilor la nivel naţional. Starea precară a infrastructurii are un efect negativ care se răsfrânge asupra întregii economii. Experimentarea unor soluţii alternative de finanţare. 4. industriile de intrări tehnologice. în care România are specializare. de asemenea. pot creşte nivelul investiţiilor naţionale. Primele două domenii sunt de natură industrială. al cărei potenţial este deosebit. respectiv maşini şi echipamente. Practic. ceea ce spune analiza input-output este că investiţiile (publice sau private) în nici industria de reciclare. circa trei sferturi din cheltuielile programate.

Un alt aspect esenţial legat de investiţiile publice îl reprezintă necesitatea aplicării standard a contractelor tip offset: o parte semnificativă din valoarea investiţiei trebuie să rămână sau să se întoarcă în ţară prin subcontractări de bunuri şi servicii de la câştigătorii licitaţiilor pentru realizarea unor investiţii cu bani publici. un rol important trebuie să-l joace valorificarea celei mai mari „autostrăzi” de care dispune România în prezent şi care leagă multe oraşe-port din România cu Germania: Dunărea. telecomunicaţii sau construcţii. astfel încât să existe bani prevăzuţi în avans şi în anii următori pentru investiţiile prioritare.acelaşi timp locuri de muncă. ducând la două consecinţe negative: ieşirea din ţară a unor fluxuri financiare şi necesitatea unor investiţii publice ulterioare pentru standardizare la nivel naţional. licitaţiile organizate de companii private vor fi deschise în fapt doar unor firme apropiate acestora. şi în echiparea terenurilor cu utilităţi. Altfel. pentru a depăşi obstacolul temporar al calităţii slabe a drumurilor. Investitorii români şi străini trebuie stimulaţi. recomandăm introducerea unei minime standardizări şi în licitaţiile organizate de companii private. iar autorităţile centrale să „vândă” mai bine această oportunitate investiţională. dar cu mare potenţial. dar şi multe altele (cum ar fi cele legate de acordarea unor facilităţi pentru companiile care îşi relochează activitatea în România 36 . Aceste aspecte. România trebuie să implementeze bugete multianuale. Pentru promovarea şi eficientizarea investiţiilor în infrastructură. Autorităţile locale trebuie să investească în reamenajarea porturilor industriale din oraşele de pe traseul Dunării. O cale de transport subutilizată astăzi. Mergând un pas mai departe. în domenii precum energie. Caietele de sarcini realizate de companiile private pentru lucrări de infrastructură ar trebui să respecte nişte standarde minime de sistem. De asemenea. orientaţi să investească în zonele dunărene.

recomandările noastre sunt cuprinse în tabelul 7.sau cele care se dezvoltă în regiunile cu ieşire la Dunăre) ar trebui cuprinse într-o nouă lege a investiţiilor. 36 .3 (coloana de propuneri privind obiective proactive). În ceea ce priveşte politica energetică. parte a unei politici industriale pe termen mediu.

Diversificarea rutelor şi regionale sunt fezabile a modalităţilor de sau realiste transport – exemplu importuri de gaz natural comprimat în porturile de 37 .Asigurarea de potenţial maxim va fi resurse regenerabile atins în jurul anului care să permită 2020.Asigurarea pentru viitorul previzibil a unui grad de înlocuire a rezervelor de petrol.Folosirea cărbunelui analiză ca şi combustibil economică aprofundată energetic după o poate fi foarte analiză completă a costisitoare opţiunilor strategice – Alte opţiuni strategice exemple tehnologia disponibile vor fi neglijate coal-to-liquids (CTL). în condiţiile în care atingerea consumul de energie va obiectivelor de continua să crească şi producţie şi după Retehnologizarea fără nici o . Acest obiectiv necesită . cărbune cu rezerve noi din ţară sau străinătate de cel puţin Asigurarea pentru viitorul previzibil a unui grad de înlocuire a rezervelor de uraniu cu rezerve noi din ţară sau .Studiile arată că acest .Dezvoltarea în regenera totalitate a bile potenţialului economic al resurselor regenerabile de pe Producţia Retehnologizarea de capa.Tabelul 7.3 Obiectivele politicii energetice curente ale României Obiective Subsecto curente ale r Petrol.cităţilor de energie producţie electrică poluante – în special termocentralel e pe cărbune Construirea de noi capacităţi Promovarea nediscriminatorie a producţiei de energie din resurse regenerabile Regruparea capacităţilor de producţie deţinute de stat în două companii energetice Producţia Retehnologizarea de energie sistemelor termica centralizate de furnizare a Transportu Diversificarea l de gaz rutelor de import natural şi prin participarea la petrol proiecte regional majore Coment arii Rezervele interne se vor epuiza în 15-20 de ani (petrol şi gaze) Diversificarea surselor de import nu protejează împotriva creşterii sau volatilităţii .Importurile de uraniu nu protejează împotriva creşterii sau volatilităţii preţurilor Propunere de obiectiv proactiv . Menţinerea gaze.Reforma 2010 trebuie accentul pe egalizarea continuată cu scopul de costului mediu unitar şi a crea una sau mai cota de piaţă internă a multe companii capabile companiilor să concureze cu succes pe pieţele regionale. producţiei cărbune interne Diversificarea surselor de import Diversificarea rutelor de import Uraniu Menţinerea sau creşterea producţiei interne Identificarea de surse de import Resurse .Crearea şi investiţii masive şi trebuie implementarea unei să aibă un termen de strategii naţionale de finalizare şi modalităţi modernizare a sistemelor Nu toate proiectele . prin continuarea utilizării zăcămintele cărbunelui în forma actuală de cărbune ca potenţială Potenţialul diferitelor .brată Reforma 2010 pune . gaze.Gestionarea proactivă resurse regenerabile este a capacităţilor de diferit pe teritoriul producţie a energiei din României resurse regenerabile Folosirea excesivă a pentru a asigura o resurselor partajate – utilizare echili.

Distribuţia de energie termică Creşter ea eficienţ ei Reabilitarea conductelor din sistemele centralizate de Reabilitarea termică a clădirilor Acest obiectiv necesită investiţii masive şi trebuie să aibă un termen de finalizare şi modalităţi Acest obiectiv necesită investiţii masive şi trebuie să aibă un termen de finalizare. Fondurile naţionale pentru competitivitate. subvenţionarea creării de locuri de muncă (în prezent nu s-au adoptat normele metodologice pentru subvenţionarea angajărilor de şomeri). Dar nu numai banii europeni nu sunt întotdeauna folosiţi la potenţial maxim. Mai mult de patru din zece români activi nu muncesc. cel puţin nu în economia formală. persoanele vârstnice (55-65 de ani) şi tinerii (până în 24 de ani). este şi mai mică pentru unele fiscalizată. Printre măsurile care pot fi adoptate în această direcţie enumerăm: flexibilizarea contractelor de muncă. acolo unde regula o reprezintă microîntreprinderile şi unde evaziunea fiscală este foarte răspândită. programe ţintite asupra categoriilor defavorizate. România ar trebui să-şi propună ca până în 2020 să aducă în câmpul muncii fiscalizate între unu şi două milioane de persoane (ceea ce ar însemna încă unu sau doi români din zece activi). Rata ocupării categorii defavorizate precum femeile.Crearea şi implementarea unei strategii naţionale de modernizare a sistemelor .Crearea şi implementarea unei strategii naţionale de reabilitare Dar cea mai importantă problemă de durată a economiei noastre o reprezintă rata scăzută a ocupării. participanţi . acordate prin Ministerul 38 . pentru că nu poţi crea un milion de noi locuri de muncă în servicii. Această sarcină este într-o relaţie directă cu politica industrială. şi reducerea substanţială a CAS (care nu ar pune în pericol deficitul bugetar datorită scoaterii la lumină a unei părţi din economia subterană). contracte pe termen scurt şi temporare (în prezent s-au adoptat măsuri contrare de eliminare a convenţiilor civile). Doar o politică activă de investiţii publice industriale poate ajuta la atingerea acestui obiectiv.

În concluzie este nevoie nu doar de coerenţa unei gândiri strategice privind reindustrializarea României. pentru 2014-2020 noul Cadru Naţional Strategic de Referinţă trebuie să includă şi viziunea unei strategii de reindustrializare şi să o transpună apoi în practică prin programele operaţionale specifice. 38 . ci şi de optimizarea relaţiei dintre o astfel de strategie şi finanţarea sa din fonduri naţionale şi europene. În general. ci rezultatul aplicat în industrie sau servicii al acestora. ar trebui alocate pentru noi priorităţi de cercetare aplicată. Dacă pentru primul exerciţiu financiar în UE avem o scuză. a timpului redus de reacţie şi a lipsei de experienţă. nimeni nu mai finanţează în Europa dezvoltată clădirile unor laboratoare sau universităţi.Economiei.

2005..Š Reindustrializarea României: politici şi strategii Š Bibliogr afie • Consiliul Concurenţei. „Studiu privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în România (solar. pe site-ul Ministerului Economiei. publicat de Directorate-General for Energy and Transport (DG TREN). „Competition and Regulation in the EU Energy Market”. (2002). piaţa naţională: politica de concurenţă în sectoare-cheie • European Commission (2010). Comerţului şi Mediului de Afaceri • Ministerul Economiei şi Comerţului (2003).140 (2). 2009 • Jacobs şi de Jong. R. nr. „Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie”. (2008). Comerţului şi Mediului de Afaceri (2009). S. Fertile Soil for Structural Funds?A panel data analysis of the conditional effectiveness of European Cohesion Policy.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020”. C. publicată în august 2003 • Ministerul Economiei şi Industriei (2005). 1. 781/19. 233-52” • Porter. dl. Despre competiţie • Ministerul Economiei. (2009). „Industrial Clusters and the Competitiveness of the Netherland”s. Comerţului şi Mediului de Afaceri 39 . identificarea celor mai bune locaţii pentru dezvoltarea investiţiilor în producerea de energie electrică neconvenţională”.. Nahuis. EU Energy in Figures 2010. Adriean Videanu. biomasă. Societatea Academică din România (2009). „Strategia naţională în domeniul eficientei energetice”. geotermie). Jacobs si Lankhuizen. „Hotărârea Guvernului nr.2007 • Havris. 4. martie 2010 • Guvernul României (2007). de Groot. raport publicat pe site-ul Ministerului Economiei. 9. M. Tinberger Institute Discussion Paper • Guvernul României (2009). publicată în 2003 • Ministerul Economiei şi Comerţului (2003). microhidro. „Restructurarea sectorului de producere a energiei electrice din subordinea Ministerului Economiei în vederea creşterii siguranţei şi securităţii în alimentarea cu energie”. Report on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market – Technical Annex to the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. H. 2002. publicat de Directorate-General for Energy and Transport (DG TREN). „Document previzional (în conformitate cu articolul 4(3) al Directivei 2009/28/CE)”. De Economist . prezentare a ministrului Economiei. Piaţa unică. vânt. DG TREN Staff Working Document publicat in martie 2010 • Ederveen. Partea I. aprilie 2009. februarie 2010 • European Commission (2010). vol. no. în Romanian Journal of European Affairs.XI. în Monitorul Oficial al României.

in Oil and Gas Journal. ianuarie 2008 • Popovici. D. M. B. (eds. Legea nr. şi Harrison.. D. L. (2009)..B. The De-industrialization of America. (2008). J. 27 octombrie 2008 • Percebois. A.• Neguţ. New York” . Vlad. V. (2009). Verbeke. în Proiect SPOS 2008 – Studii de strategie şi politici. „Strategia de interconectare a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale cu sistemele de transport gaze naturale din ţările vecine” • The European Parliament and the Council of the EU (2009).C.. „Electricity liberalization in the European Union: balancing benefits and risks”. „Orientări privind securitatea energetica a României”.6. Handbook on Small Nations in the Global Economy • Bluestone. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. „Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC”. S. Leca. Neacsu. 7 decembrie 2009 • Rodrik. B. One Economics. Papatulica. (2008).. Many Recipes: Globalization. Institutions. Princeton University Press. (1982). W. Princeton..) (2009). „Black Sea region stands at energy crossroads”. publicată în Official Journal of the European Union din 5. A.2009 • Van den Bulcke. in The Energy Journal. M. Institutul European din România • Parlamentul României (2008). and Economic Growth”. şi Yuan. NJ • SNTGN Transgaz SA (2007). Basic Books.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful