UN I V E RS I T AT E A „ CONS T ANT I N B RÂNCOV E ANU” P I T E Ş T I

FACULTATEA MANAGEMENT-MARKETING ÎN AFACERI ECONOMICE BRĂILA

REINDUSTRIALIZAREA ROMÂNIEI: POLITICI ŞI STRATEGII

Autor : CAZANGIU VALENTINA EUGENIA GRUPA 4151

Š Reindustrializarea României: politici şi strategii Š

REINDUSTRIALIZAREA ROMÂNIEI: POLITICI ŞI STRATEGII

3

2

.......................................................................................................... 28 4............11 4................................ ...................35 Bibliografie...................6 ................................................... Mediul de afaceri din România .......................... Politici de suport .................... 32 4............................................................................ Recomandări ....................... .........................................................................................Cuprin s 1..............................................40 3 .. 28 4...............................................................................................................3.............................................................. Recomandări pe termen mediu şi lung.............................................2........................................................................................................................ ..........10 3..........................................1.. Dezindustrializare şi reindustrializare .............. ............................... Recomandări pe termen scurt ..... .................... Concluzii şi comentarii finale ..... 2..............................................

Desigur. şi o promovează inclusiv prin Strategia Europa 2020. în companiile cu capital străin. şi în economiile dezvoltate serviciile au o pondere mai mare în PIB decât industria – dar acolo acest fenomen s-a produs mai lent şi mai ales nu prin dezindustrializare.Introducere România a cunoscut în ultimii 20 de ani un proces de dezindustrializare (asemenea altor ţări est-europene) determinat în primul rând de o criză profundă de sistem. mai ales după ce criza financiară a demonstrat fragilitatea şi volatilitatea unei economii bazate prea mult pe speculaţii. S-au închis fabrici reprezentative în oraşe monoindustriale. dar nu numai. Desigur. care rămâne profund dezechilibrată. De 20 de ani. altele nu. calitatea producţiei locale a progresat mai ales. România fuge de politica industrială. un factor de progres care nu se regăseşte însă şi în statistica balanţei comerciale. Nu este însă nimic rău în a avea o politică industrială. s-au creat alte sute de mii de locuri de muncă în servicii. O politică industrială este necesară mai ales în contextul în care România a renunţat la multe dintre pârghiile politicii publice macroeconomice: la politica comercială prin aderarea la UE. ci prin relocalizarea unor obiective industriale către alte ţări sau prin creşterea mai accelerată a sectorului terţiar decât a industriei. Uniunea Europeană are. şi se regăsesc astăzi în faţa unei noi reindustrializări. la politica fiscală prin cota unică (fără a face aici aprecieri asupra acesteia). Statele Unite au avut chiar un efort naţional de reindustrializare în anii ’80. Unele branduri naţionale din industrie au fost salvate prin privatizare. Capitalul străin a ajuns să realizeze peste 80% din cifra de afaceri din industrie. şi se pregăteşte să renunţe la politica valutară şi . Desigur. S-au pierdut sute de mii de locuri de muncă în industrie.

Serviciile noastre sunt complementare industriei de import. Modelul de creştere bazat pe consumul pe datorie al unor bunuri din import a fost infirmat de criza economică.monetară prin intrarea în zona euro (poate prea devreme în condiţiile reformelor structurale încă neterminate). Reindustrializarea României nu se poate face doar de stat. poate mai mult decât orice. Este nevoie de investiţii în infrastructură. Serviciile trebuie să fie complementare industriei. Este nevoie însă de o viziune integrată la nivelul politicilor publice. nu de investiţii. aşa cum se întâmpla înainte de 1989. dar la noi lucrurile nu se petrec aşa. Creşterea productivităţii în industrie s-a făcut şi pe seama reducerii de personal – dar ceea ce lipseşte astăzi României. Iar această politică industrială nu poate să urmărească decât reindustrializarea României. iar bugetul ţării nu se va însănătoşi sustenabil până când o parte dintre ei nu-şi vor găsi de lucru. iar industria noastră (indiferent de natura capitalului) este. cu unele excepţii notabile. puţin competitivă. este nevoie de corelarea finanţării externe cu obiectivul de reindustrializare. Aceasta nu înseamnă nici vreo încercare de naţionalizare – statul are încă posibilitatea de a interveni în economie la nivel strategic fără a afecta structura şi natura proprietăţii. Băncile dau cu precădere credite de consum. este tocmai forţa de muncă angajată în economia formală. şi mai ales pentru a schimba radical modelul de dezvoltare economică. Fundamental pentru prezentul şi viitorul reindustrializării României este să apară o nouă lege a investiţiilor care să creeze facilităţi şi condiţii atrăgătoare 5 . Aceasta nu înseamnă un nou exces de capacitate productivă sau de stocuri. prin chiar natura lor. Serviciile nu pot angaja toată această masă de persoane. Reindustrializarea României este necesară pentru a valorifica potenţialul de producţie şi de spirit antreprenorial. Patru din zece români apţi de muncă nu muncesc în economia fiscalizată. iar retailul vinde cu precădere bunuri din import. este nevoie de coerenţă în actul de decizie.

nici la politicile publice. apoi. productivitatea noastră s-a îmbunătăţit de trei ori. competitivitatea României s-a îmbunătăţit substanţial în ultimul deceniu. pentru că am recuperat mult la capitolul productivitate faţă de media europeană. în 2009. ci cu precădere la productivitate. fiecare dintre factorii menţionaţi anterior joacă un rol) dezvoltarea determinanţilor productivităţii şi creşterea ratei productivităţii. Chiar şi aşa însă. efectul crizei economice să ne coboare la 47% 6 .atât pentru investitorii străini cât şi pentru investitorii români. Comparativ cu UE-15. Mediul de afaceri din România Ce este competitivitatea unei ţări? Aşa cum descrie Michael Porter în ultima ediţie (2008) a faimoasei sale lucrări Despre competiţie. nici la forţa de muncă. O naţiune este competitivă atunci când permite (şi. nici la practicile manageriale. pentru ca. 1. aici. competitivitatea unei ţări nu se referă în primul rând nici la stabilitatea macroeconomică. Din această perspectivă. am ajuns abia la 50% din media europeană. de cinci ori. iar comparativ cu UE-27.

Un exemplu recent este lucrarea Handbook on Small Nations in the Global Economy (van den Bulcke. Verbeke şi Yuan.Sursa: Eurostat.1. Chile. Finlanda. La origine. care împreună reprezintă jumătate din angajaţii sectorului public românesc? Un simplu indicator nu poate răspunde la această întrebare. Figura 1. 2009) unde „diamantul lui Porter” este folosit în analiza competitivităţii următoarelor economii: Olanda. Norvegia. nu doar cantitativi. Acesta este mijlocul cel mai frecvent utilizat pe plan mondial pentru analiza competitivităţii naţionale. EU-15 = 100. Danemarca. Slovenia. Irlanda. umane. Productivitatea muncii. 2000-2008 Abordarea competitivităţii doar prin prisma productivităţii este însă limitată. Canada. infrastructura fizică şi administrativă. Care este productivitatea sectorului de sănătate sau a celui educaţional. Toate acestea . Belgia. 7 infrastructura de informaţii şi cea ştiinţifică şi tehnologică. financiare. Sunt incluse resursele naturale. pentru că intervin şi factori calitativi. Porter a elaborat cadrul de analiză a competitivităţii unei naţiuni. Noua Zeelandă. cunoscut ca „diamantul lui Porter”. Mauritius. Cambodgia. „diamantul lui Porter” are patru dimensiuni (care reprezintă şi laturile diamantului): condiţiile factorilor (ofertei).

De exemplu. Dintr-o perspectivă mai largă. de a facilita crearea unor competenţe specializate. Din păcate. hazardul moral. Unul dintre ele.3 8 .1 Pilonii competitivităţii (pe o scală de la 1 – cel mai slab la 7 – cel mai puternic) Instituţii Infrastructură Stabilitate macroeconomică Sănătate şi educaţie primară Potenţatori de eficienţă Educaţie superioară şi training Cerinţe de bază Scor România 3.7 4. Acestui diamant i-au fost adăugate ulterior două componente (Jacobs şi de Jong. Jacobs şi Lankhuizen. Analiza performanţei este făcută în Raportul global al competitivităţii 2009-2010. Celălalt aspect distinct adăugat. 2002. potenţatori de eficienţă şi factori de inovare şi sofisticare Tabelul 1. România are cea mai slabă poziţie competitivă. creşterea preţului carburanţilor pe plan internaţional. în special condiţiile factorilor (prin investiţii în infrastructură şi educaţie mai ales). de a stimula investiţiile în capitalul uman. se referă la evoluţii impredictibile şi exogene unei anumite naţiuni. Criza economică globală este de asemenea un factor care ţine de hazardul moral.contribuie la calitatea şi specializarea factorilor de producţie. rolul guvernului se referă la politica fiscală şi bugetară. Guvernul influenţează desigur şi celelalte laturi ale diamantului. 2005). de a fi în avanpostul cererii de produse şi servicii inovatoare. rolul guvernului este acela de catalizator. aşa cum reiese şi din figura 1.2. de a sprijini politica antitrust şi a stopa comportamentul colusiv.7 2. exact la două dintre aceste capitole. după 12 piloni de competitivitate grupaţi în trei categorii: cerinţe de bază. rolul guvernului. inovare şi infrastructură. este mult mai controversat. Dintr-o perspectivă îngustă.5 4. de a încuraja dezvoltarea companiilor. în inovare şi în infrastructură. sau erupţia unui vulcan. de a asigura respectarea standardelor de siguranţă şi de mediu.6 5.

Eficienţa pieţei bunurilor Eficienţa pieţei muncii Sofisticarea pieţei financiare Gradul de pregătire tehnologică Mărimea pieţei Factori de inovare şi sofisticare Sofisticarea afacerilor Inovare Sursa: Forumul Economic Mondial.8 4.4 3.3 4.5 3. Raportul global al competitivităţii 2009-2010.8 3. Ef icienţa pieţei bunurilor 4.1 9 .2 4.

Lever (1991)) se regăsesc şi alte motivaţii pentru dezindustrializare. 1990). producţia având tendinţa de a se muta în zone cu costuri reduse pentru factorii de producţie (în principal.2. cum ar fi: reorientarea către sectorul serviciilor. cu precădere în zone urbane. un deficit de balanţă comercială. ce determină o . Studiul de faţă urmăreşte evoluţia acestui fenomen în cazul României. economia globalizată a ultimului secol a încurajat investiţiile străine directe. În acest sens. cu precădere în exporturi. în ceea ce priveşte costul forţei de muncă). Mai mult. Aceasta este una dintre ipotezele pe care le vom urmări în cercetarea de faţă. comunicare şi tehnologia informaţiei. mobilitatea capitalului şi migraţia forţei de muncă. Acest gen de restructurare a economiei (Bluestone şi Harrison. 1982) a favorizat fenomenul de dezindustrializare. Rowthorn şi Ramaswamy (1997) argumentează faptul că scăderea numărului de angajaţi în industrie nu face decât să oglindească scăderea procentului pe care îl deţine industria în formarea PIB-ului. precum şi în contextul crizelor regionale sau globale. În literatura de specialitate (Cairncross (1982). Fundamente teoretice şi metodologia cercetării Fenomenul de dezindustrializare a fost studiat în literatura de specialitate a ultimilor ani. ca procent din numărul total de angajaţi”. mai ales în contextul unei direcţii globale de orientare înspre sectoarele terţiare. în locul sau putându-se observa emergenţa sectorului terţiar (Logan şi Swanstrom. o scădere în proporţia pe care o deţin produsele industriale în comerţul exterior. Rowthorn (1997) defineşte procesul de dezindustrializare drept „scăderea gradului de ocupare în industrie. Dezindustrializare şi reindustrializare Pe fondul unui progres masiv în transporturi. în afară de scăderea în producţia industrială sau în gradul de ocupare.

Argumentul analizei citate este că totalul cheltuielilor în servicii a crescut în preţuri curente în economiile dezvoltate. În literatura de specialitate (Rowthorn. argumentând că dezindustrializarea poate fi considerată atât efect. Délocalisation. cât şi determinant al unei crize sistemice. Mai mult. Rowthorn şi Wells (1987) separă motivaţiile dezindustrializării în motivaţii ce ţin de maturitate economică (transferul către sectorul terţiar) şi motivaţii determinate de o criză în economia respectivă. unul dintre factori determinanţi ai dezindustrializării poate fi consideratşi delocalizarea (Bloch. Fontagné and . motivaţia fiind dată de productivitatea muncii.deteriorare a capacităţii economiei de susţinere a producţiei industriale. care a crescut mai încet în sectorul terţiar comparativ cu industrie (argument susţinut şi de Pitelis şi Antonakis (2003)). Cercetarea de faţă urmăreşte toate aceste considerente. analizând atât gradul de ocupare. Ramaswamy (1997)) se lansează ipoteza conform căreia o scădere a proporţiei pe care o deţine industria în formarea PIB-ului este determinată de o creştere a nivelului în servicii. În condiţiile unei analize în preţuri constante. CAE report. cât şi reorientarea către sectorul terţiar. Désindustrialisation. 2004). Lorenzi. se poate observa însă un transfer între nivelurile economiei relativ nesemnificativ. în ultimii ani.

1. BNR a adoptat mai multe măsuri pentru a încerca să oprească creşterea creditului. BNR a adoptat şi un şir de măsuri prudenţiale ce vizau limitarea atât a expunerii creditelor gospodăriilor. ceea ce a determinat o economie supraîncălzită. ritmul de expansiune a fost. cu 6. cât şi a creditării bancare. Politica fiscală şi bugetară În 2009. Accesul facil la credite. Politici de suport 3. Pe lângă aceste măsuri cantitative. Ciclul de creştere. ridicând atât rata dobânzii-cheie. economia românească a înregistrat una dintre cele mai puternice contracţii din istoria sa recentă. în medie. în 2001.3. Creşterile salariale puternice. Creşterea intrărilor de capital străin. determinată de ratele ridicate ale 12 .25% la sfârşitul anului 2008. până la 10. s-a bazat în principal pe consum şi investiţii.7% din PIB în primul trimestru al anului 2008. Între 2001 şi 2008 PIB-ul a crescut. la începutul anului 2001. PIB-ul a scăzut cu 7. ajungând la niveluri de două cifre şi atingând 15. precum şi rezervele minime obligatorii. după o creştere de o magnitudine similară în anul precedent. Excesul de cerere s-a accelerat semnificativ după 2001. care a început cu câţiva ani înainte de aderarea României la UE. Deşi ca pondere în PIB creditul intern este încă relativ scăzut comparativ cu valorile observate în alte economii dezvoltate (acesta s-a ridicat la doar 41% din PIB în 2009). foarte mare.2%. La mijlocul anului 2007 s-a angajat într-un ciclu de întărire a politicii monetare. alături de anticipările gospodăriilor populaţiei privind venituri mai mari au dus la creşterea creditului intern cu 56% în termeni reali. fără îndoială. un volum sporit de remitenţe şi o extindere rapidă a creditului intern nonguvernamental a împins consumul privat pe un drum nesustenabil.1%.

guvernul român a încheiat negocierile pentru un acord stand-by internaţionale au reacţionat. Marile dezechilibre macroeconomice existente au fost penalizate de pieţe pe măsură ce lichiditatea globală a secat şi incertitudinea a crescut brusc în pieţele financiare mondiale. mai ales în cea a salariilor din sectorul public şi a consumului. două dintre cele trei principalele agenţii. De asemenea.dobânzilor şi de câştigurile potenţiale ale pieţei imobiliare. cheltuielile guvernamentale au crescut în zone mai puţin productive. a dus la o apreciere continuă a monedei naţionale. autorităţile au apelat la FMI. reducând ratingul de ţară la 12 . Agenţiile de rating statutul de junk. Aceasta. politica fiscală a fost prociclică. Efectele crizei financiare asupra economiei româneşti Efectele crizei financiare au început să fie resimţite în economia românească în al patrulea trimestru din 2008. deficitul bugetar crescând de la 0. Perspectiva stopării bruşte a capitalului a sugerat faptul că găsirea rapidă de alternative pentru liniile de finanţare este o prioritate.8% în 2005 la 5. Standard & Poor’s şi Fitch. adâncind deficitul de cont curent la 12. la rândul său.4% din PIB la sfârşitul anului 2008. care au crescut mai rapid decât exporturile.3% la sfârşitul anului 2008. Întrucât veniturile guvernamentale au fost stimulate de economia supraîncălzită. Astfel. În martie 2009. respectiv a leului. la începutul anului 2009. a condus la o accelerare a importurilor.

care a influenţat comportamentul de consum al populaţiei.2% în termeni anuali. Înainte de criza financiară. Încetinirea cererii la nivel mondial a avut implicaţii profunde pentru economia românească. FMI a început un dialog cu băncile străine care operează în România. economia românească a intrat în recesiune. În plus. programul FMI a detaliat modificările necesare care trebuie implementate de autorităţile fiscale. prin aşa-numita Iniţiativă de Coordonare Bancară.de 19. Reacţia rapidă a autorităţilor internaţionale a fost extrem de importantă pentru prevenirea ieşirilor de capital străin. În plus. 28 . Ca urmare. ca urmare a şocului suportat de veniturile reale. Incapabilă să susţină cererea pe plan intern. consumul privat a coborât cu 9. În 2009. al cărui obiectiv era să împiedice închiderea liniilor de credit de refinanţare. condus de FMI. astfel încât politica fiscală să devină mai transparentă şi responsabilă. creşterea PIB a fost alimentată de consumul intern . ţara a reuşit să evite orice potenţial blocaj în finanţarea deficitelor externe şi interne.5 miliarde de euro cu un grup de instituţii internaţionale.

ajutorul de stat este limitat. Concluzii şi comentarii finale Tema reindustrializării României este una generoasă. Astfel. Recomand ări 4. 28 . politica monetară este restrictivă. Dar tocmai în apărea replicând acest context politica industrială recapătă importanţă şi modelul de dezvoltare al deceniului trecut. chiar şi în contextul în care statul român mai deţine o pondere relativ mică a activelor industriale şi are relativ puţine pârghii de intervenţie. România traversează o criză economică profundă. iar politica fiscală şi bugetară are constrângeri impuse prin acordul cu FMI. Chiar dacă am depăşit în 2009 o criză a deficitului de cont curent. în 2010 şi în următorii ani România se confruntă cu o criză a finanţelor publice (deficitul bugetar şi datoria publică).1. politica valutară pare pusă în slujba politicii monetare. prin ajustarea brutală a importurilor şi prin creşterea datoriei publice. politica comercială este de competenţa UE.4. bazat pe anvergură: un nou episod de creştere a economiei româneşti nu poate consumul finanţat pe datorie. Mai mult. de sistem şi de model de dezvoltare.

Creşterea economică inclusivă Creşterea economică. dar această creştere nu va fi sustenabilă după depăşirea crizei şi reînceperea angajărilor. se poate trăi şi aşa.Creşterea sustenabilă a productivităţii muncii . reducerea şomajului şi creşterea productivităţii muncii nu sunt ţinte în acordul cu FMI şi sunt chiar contradictorii cu ţinta de reducere a deficitului bugetar (mai puţin consum public va duce la amânarea reluării creşterii economice) sau cu ţinta de dezinflaţie. Productivitatea muncii a crescut pe baza disponibilizărilor. arată o problemă importantă a economiei româneşti: lipsa inovării.Reducerea deficitului bugetar . reforma fiscală) Obiecti ve pe termen Indicatorii creşterii economice .Creşterea economică sustenabilă (reducerea emisiilor de dioxid de carbon.ŠReindustrializarea României: politici şi strategii Š Obiecti ve pe termen Ţintele din acordul cu FMI . creşterea eficienţei energetice. atât publice.Controlul arieratelor .Creştere economică inteligentă (Creşterea cheltuielilor de cercetare dezvoltare în PIB. şi chiar mai grav lipsa cererii pentru produse inovative.Reducerea evaziunii fiscale Obiecti ve Indicatorii pe termen Strategiei Europa 2020 .Benchmark-uri structurale (legislaţie nouă privind salariile. cât şi private. Desigur. De aceea este necesar să ne conectăm la realităţile europene. 28 .Creşterea PIB . reducerea abandonului şcolar) . dar preţ nu prin nu putem face salturi de competitivitate. creşterea cheltuielilor de educaţie. Cheltuielile de cercetare dezvoltare reduse. Competiţia este prin inovare.Continuarea procesului dezinflaţionist .Scăderea ratei şomajului . creşterea ponderii energiei din surse regenerabile în consumul total de energie) . pensiile.

schimbarea structurii exporturilor către unele intensive în tehnologie. de exemplu. Comisia Europeană are direct în subordine şapte institute de cercetare. statul român se poate gândi la un mecanism de atragere a unui număr important de cercetători străini în România. prin găzduirea în România şi cofinanţarea unui institut european de cercetare într-unul dintre domeniile de interes pentru industria românească.Acest obiectiv presupune. este un proces lent. cât şi de interes pentru România – se numără printre domeniile care nu au un astfel de institut european de cercetare dedicat. Un alt dezavantaj competitiv al economiei româneşti îl reprezintă starea infrastructurii. La nivel european. Aceasta nu este în sine nici bine nici rău – capitalul străin poate fi făcut partener în procesul de reindustrializare. conectarea context industriei româneşti la platformele tehnologice create de Uniunea Europeană. iar reindustrializarea României are nişte limite impuse de structura rigidă a importurilor. Beneficiile creării unui astfel de institut în România sunt numeroase. În plus. Recomandăm în realizarea unei platforme de comunicare-colaborare regulate între Ministerul Economiei şi reprezentanţii marilor investitori din România (cum ar fi Consiliul Investitorilor Străini). 28 . de la externalizarea unor servicii şi atragerea de fonduri europene la crearea unui pol de cercetare aplicată de excelenţă şi la întărirea legăturii dintre industrie şi mediul de cercetare. nu putem face abstracţie de realitatea faptului că peste 80% din industria prelucrătoare românească este dominată de capitalul străin. cu valoare unitară mai ridicată. Dacă dorim o reindustrializare a României. Industria auto. industria farmaceutică. industria electronică – industrii de referinţă atât la nivel european. În plus. mai ales dacă o coroborăm cu gradul ridicat de concentrare a exporturilor.

dar cele mai afectate de scăderea consumului intern vor fi următoarele sectoare (în paranteză sunt trecute ponderile consumului populaţiei în totalul producţiei.7%).4%). termică şi în mai mare pe transporturi) dar cu valori mici (vezi tabelul 4 din decât multiplicatorul consumului capitolul 3).8 faţă de 1.2%). De aceea recomandăm ca pe termen scurt reducerea cheltuielilor publice să se facă din partea de achiziţii de bunuri şi 36 . Contrar aşteptărilor. Recomandări pe termen scurt Soluţia avansată în discuţiile cu FMI care vizează reducerea salariilor bugetarilor. Sigur. de reducere a cheltuielilor cu achiziţiile de bunuri şi servicii şi a cheltuielilor de capital.6). există o influenţă indirectă a unor sectoare de servicii (în special în energie electrică. optice (39. Mai mult. Š aparate de precizie. Abordăm acest aspect pentru că nu trebuie subestimat riscul de a intra într-un cerc vicios al stagnării. Recomandăm o măsură alternativă. Toate sectoarele industriale sunt afectate de scăderea consumului populaţiei (în medie.2. combustibili (62. ponderea consumului populaţiei producţia industrială este de 26% – vezi capitolul 3). Consumul guvernamental direct reprezintă 0% din totalul producţiei industriale. Š industria mobilei (40. a pensiilor şi a unor categorii de ajutoare sociale este contraproductivă din perspectiva politici industriale. Š industria tutunului (45. multiplicatorul consumului populaţiei este semnificativ ansamblul economiei guvernamental (1. Impactul direct al acestor măsuri va fi reducerea consumului populaţiei care se va reflecta într-o contracţie a PIB. conform tabelului 3 din capitolul 3): Š prelucrare ţiţei. o astfel de măsură s-ar repercuta foarte puţin asupra industriei. Š industria alimentară (60.6%).4.1%). care nu ar permite o politică investiţională activă.

circa trei sferturi din cheltuielile programate. crescând costurile agenţilor economici. în care România are specializare. în concordanţă cu propunerile UE.servicii. Dacă ponderăm analiza input-output cu contribuţia fiecărei ramuri la valoarea absolută a investiţiilor la nivel naţional. două sunt categoriile mari cu care ne intersectăm: construcţii. industriile de intrări tehnologice. în medie. precum utilaje agricole. 4. dar şi agricultura trebuie luată în considerare prin industriile prelucrătoare conexe: pe de o parte. Starea precară a infrastructurii are un efect negativ care se răsfrânge asupra întregii economii. materiale de construcţii (pentru depozite). al cărei potenţial este deosebit.3. creând în 36 aceste sectoare au cel mai mare efect de antrenare în economie. industria alimentară. Experimentarea unor soluţii alternative de finanţare. pot creşte nivelul investiţiilor naţionale. care în prezent este unul dintre factorii determinanţi ai deficitului comercial mare al României. pe de altă parte. Din analiza input-output a reieşit că sunt trei domenii în care multiplicatorul investiţiilor este ridicat: construcţii metalice. Crearea condiţiilor şi stimulentelor propice investiţiilor în infrastructură şi energie trebuie să fie o prioritate. precum parteneriatele cu agenţi economici puternici sau instituţii financiare internaţionale. maşini şi aparate electrice şi agricultură. materii prime (îngrăşăminte). Nu trebuie uitată deja un grad ridicat de . de asemenea. Primele două domenii sunt de natură industrială. investiţiile în infrastructură realizate efectiv au reprezentat. Recomandări pe termen mediu şi lung Guvernul trebuie să se concentreze asupra sectoarelor specifice care oferă o bază de creştere solidă. Practic. De-a lungul ultimilor patru ani. fiind. ceea ce spune analiza input-output este că investiţiile (publice sau private) în nici industria de reciclare. respectiv maşini şi echipamente.

recomandăm introducerea unei minime standardizări şi în licitaţiile organizate de companii private. O cale de transport subutilizată astăzi. De asemenea. şi în echiparea terenurilor cu utilităţi. Investitorii români şi străini trebuie stimulaţi. telecomunicaţii sau construcţii. iar autorităţile centrale să „vândă” mai bine această oportunitate investiţională. astfel încât să existe bani prevăzuţi în avans şi în anii următori pentru investiţiile prioritare. Un alt aspect esenţial legat de investiţiile publice îl reprezintă necesitatea aplicării standard a contractelor tip offset: o parte semnificativă din valoarea investiţiei trebuie să rămână sau să se întoarcă în ţară prin subcontractări de bunuri şi servicii de la câştigătorii licitaţiilor pentru realizarea unor investiţii cu bani publici. pentru a depăşi obstacolul temporar al calităţii slabe a drumurilor. dar cu mare potenţial. Caietele de sarcini realizate de companiile private pentru lucrări de infrastructură ar trebui să respecte nişte standarde minime de sistem. Aceste aspecte.acelaşi timp locuri de muncă. Pentru promovarea şi eficientizarea investiţiilor în infrastructură. România trebuie să implementeze bugete multianuale. în domenii precum energie. ducând la două consecinţe negative: ieşirea din ţară a unor fluxuri financiare şi necesitatea unor investiţii publice ulterioare pentru standardizare la nivel naţional. Autorităţile locale trebuie să investească în reamenajarea porturilor industriale din oraşele de pe traseul Dunării. Mergând un pas mai departe. licitaţiile organizate de companii private vor fi deschise în fapt doar unor firme apropiate acestora. orientaţi să investească în zonele dunărene. dar şi multe altele (cum ar fi cele legate de acordarea unor facilităţi pentru companiile care îşi relochează activitatea în România 36 . Altfel. un rol important trebuie să-l joace valorificarea celei mai mari „autostrăzi” de care dispune România în prezent şi care leagă multe oraşe-port din România cu Germania: Dunărea.

3 (coloana de propuneri privind obiective proactive).sau cele care se dezvoltă în regiunile cu ieşire la Dunăre) ar trebui cuprinse într-o nouă lege a investiţiilor. parte a unei politici industriale pe termen mediu. 36 . În ceea ce priveşte politica energetică. recomandările noastre sunt cuprinse în tabelul 7.

Reforma 2010 trebuie accentul pe egalizarea continuată cu scopul de costului mediu unitar şi a crea una sau mai cota de piaţă internă a multe companii capabile companiilor să concureze cu succes pe pieţele regionale.Asigurarea pentru viitorul previzibil a unui grad de înlocuire a rezervelor de petrol.Gestionarea proactivă resurse regenerabile este a capacităţilor de diferit pe teritoriul producţie a energiei din României resurse regenerabile Folosirea excesivă a pentru a asigura o resurselor partajate – utilizare echili.Importurile de uraniu nu protejează împotriva creşterii sau volatilităţii preţurilor Propunere de obiectiv proactiv .Tabelul 7.brată Reforma 2010 pune .Asigurarea de potenţial maxim va fi resurse regenerabile atins în jurul anului care să permită 2020. în condiţiile în care atingerea consumul de energie va obiectivelor de continua să crească şi producţie şi după Retehnologizarea fără nici o .Dezvoltarea în regenera totalitate a bile potenţialului economic al resurselor regenerabile de pe Producţia Retehnologizarea de capa. gaze.Crearea şi investiţii masive şi trebuie implementarea unei să aibă un termen de strategii naţionale de finalizare şi modalităţi modernizare a sistemelor Nu toate proiectele . Menţinerea gaze. prin continuarea utilizării zăcămintele cărbunelui în forma actuală de cărbune ca potenţială Potenţialul diferitelor .Studiile arată că acest .cităţilor de energie producţie electrică poluante – în special termocentralel e pe cărbune Construirea de noi capacităţi Promovarea nediscriminatorie a producţiei de energie din resurse regenerabile Regruparea capacităţilor de producţie deţinute de stat în două companii energetice Producţia Retehnologizarea de energie sistemelor termica centralizate de furnizare a Transportu Diversificarea l de gaz rutelor de import natural şi prin participarea la petrol proiecte regional majore Coment arii Rezervele interne se vor epuiza în 15-20 de ani (petrol şi gaze) Diversificarea surselor de import nu protejează împotriva creşterii sau volatilităţii .Diversificarea rutelor şi regionale sunt fezabile a modalităţilor de sau realiste transport – exemplu importuri de gaz natural comprimat în porturile de 37 . cărbune cu rezerve noi din ţară sau străinătate de cel puţin Asigurarea pentru viitorul previzibil a unui grad de înlocuire a rezervelor de uraniu cu rezerve noi din ţară sau . producţiei cărbune interne Diversificarea surselor de import Diversificarea rutelor de import Uraniu Menţinerea sau creşterea producţiei interne Identificarea de surse de import Resurse .3 Obiectivele politicii energetice curente ale României Obiective Subsecto curente ale r Petrol. Acest obiectiv necesită .Folosirea cărbunelui analiză ca şi combustibil economică aprofundată energetic după o poate fi foarte analiză completă a costisitoare opţiunilor strategice – Alte opţiuni strategice exemple tehnologia disponibile vor fi neglijate coal-to-liquids (CTL).

contracte pe termen scurt şi temporare (în prezent s-au adoptat măsuri contrare de eliminare a convenţiilor civile). acordate prin Ministerul 38 . participanţi . Fondurile naţionale pentru competitivitate. Mai mult de patru din zece români activi nu muncesc. pentru că nu poţi crea un milion de noi locuri de muncă în servicii. persoanele vârstnice (55-65 de ani) şi tinerii (până în 24 de ani). acolo unde regula o reprezintă microîntreprinderile şi unde evaziunea fiscală este foarte răspândită. Doar o politică activă de investiţii publice industriale poate ajuta la atingerea acestui obiectiv. este şi mai mică pentru unele fiscalizată.Distribuţia de energie termică Creşter ea eficienţ ei Reabilitarea conductelor din sistemele centralizate de Reabilitarea termică a clădirilor Acest obiectiv necesită investiţii masive şi trebuie să aibă un termen de finalizare şi modalităţi Acest obiectiv necesită investiţii masive şi trebuie să aibă un termen de finalizare. cel puţin nu în economia formală.Crearea şi implementarea unei strategii naţionale de modernizare a sistemelor . Rata ocupării categorii defavorizate precum femeile. programe ţintite asupra categoriilor defavorizate. Dar nu numai banii europeni nu sunt întotdeauna folosiţi la potenţial maxim. şi reducerea substanţială a CAS (care nu ar pune în pericol deficitul bugetar datorită scoaterii la lumină a unei părţi din economia subterană). Printre măsurile care pot fi adoptate în această direcţie enumerăm: flexibilizarea contractelor de muncă. România ar trebui să-şi propună ca până în 2020 să aducă în câmpul muncii fiscalizate între unu şi două milioane de persoane (ceea ce ar însemna încă unu sau doi români din zece activi). subvenţionarea creării de locuri de muncă (în prezent nu s-au adoptat normele metodologice pentru subvenţionarea angajărilor de şomeri). Această sarcină este într-o relaţie directă cu politica industrială.Crearea şi implementarea unei strategii naţionale de reabilitare Dar cea mai importantă problemă de durată a economiei noastre o reprezintă rata scăzută a ocupării.

În general. ci şi de optimizarea relaţiei dintre o astfel de strategie şi finanţarea sa din fonduri naţionale şi europene. a timpului redus de reacţie şi a lipsei de experienţă. nimeni nu mai finanţează în Europa dezvoltată clădirile unor laboratoare sau universităţi. pentru 2014-2020 noul Cadru Naţional Strategic de Referinţă trebuie să includă şi viziunea unei strategii de reindustrializare şi să o transpună apoi în practică prin programele operaţionale specifice.Economiei. ar trebui alocate pentru noi priorităţi de cercetare aplicată. ci rezultatul aplicat în industrie sau servicii al acestora. Dacă pentru primul exerciţiu financiar în UE avem o scuză. În concluzie este nevoie nu doar de coerenţa unei gândiri strategice privind reindustrializarea României. 38 .

Report on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market – Technical Annex to the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. aprilie 2009. februarie 2010 • European Commission (2010). 4. „Studiu privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în România (solar. Adriean Videanu.. 233-52” • Porter. Despre competiţie • Ministerul Economiei. publicată în 2003 • Ministerul Economiei şi Comerţului (2003). publicată în august 2003 • Ministerul Economiei şi Industriei (2005). De Economist ..Š Reindustrializarea României: politici şi strategii Š Bibliogr afie • Consiliul Concurenţei. 2005. S. R. „Industrial Clusters and the Competitiveness of the Netherland”s.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020”. Tinberger Institute Discussion Paper • Guvernul României (2009). microhidro. Jacobs si Lankhuizen. Comerţului şi Mediului de Afaceri • Ministerul Economiei şi Comerţului (2003). „Hotărârea Guvernului nr. „Restructurarea sectorului de producere a energiei electrice din subordinea Ministerului Economiei în vederea creşterii siguranţei şi securităţii în alimentarea cu energie”.2007 • Havris. Comerţului şi Mediului de Afaceri (2009). Comerţului şi Mediului de Afaceri 39 . „Competition and Regulation in the EU Energy Market”. pe site-ul Ministerului Economiei. M. Societatea Academică din România (2009). DG TREN Staff Working Document publicat in martie 2010 • Ederveen. 2002. no. biomasă. raport publicat pe site-ul Ministerului Economiei. în Monitorul Oficial al României. prezentare a ministrului Economiei. 9. C. în Romanian Journal of European Affairs. Piaţa unică. 2009 • Jacobs şi de Jong. (2009). identificarea celor mai bune locaţii pentru dezvoltarea investiţiilor în producerea de energie electrică neconvenţională”. vol. 781/19. publicat de Directorate-General for Energy and Transport (DG TREN).140 (2). 1. geotermie). H. „Strategia naţională în domeniul eficientei energetice”. nr. piaţa naţională: politica de concurenţă în sectoare-cheie • European Commission (2010). (2002). Nahuis. de Groot. dl. „Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie”. (2008). „Document previzional (în conformitate cu articolul 4(3) al Directivei 2009/28/CE)”. publicat de Directorate-General for Energy and Transport (DG TREN). Partea I. EU Energy in Figures 2010. Fertile Soil for Structural Funds?A panel data analysis of the conditional effectiveness of European Cohesion Policy.XI. vânt. martie 2010 • Guvernul României (2007).

şi Yuan. Basic Books. and Economic Growth”. in Oil and Gas Journal. B. M.6. L.. şi Harrison. Legea nr.. A.. „Black Sea region stands at energy crossroads”. NJ • SNTGN Transgaz SA (2007). One Economics. Many Recipes: Globalization. „Orientări privind securitatea energetica a României”. 7 decembrie 2009 • Rodrik. M. Institutions. A. „Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC”. 27 octombrie 2008 • Percebois. B. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Papatulica. V. (2009). în Proiect SPOS 2008 – Studii de strategie şi politici.. D. Princeton University Press.2009 • Van den Bulcke.B. (2009). Leca. (eds. Verbeke. New York” . (1982). (2008). Institutul European din România • Parlamentul României (2008). D. J. Neacsu.) (2009). W. The De-industrialization of America. S. Princeton. „Strategia de interconectare a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale cu sistemele de transport gaze naturale din ţările vecine” • The European Parliament and the Council of the EU (2009). publicată în Official Journal of the European Union din 5. ianuarie 2008 • Popovici. (2008).• Neguţ. Handbook on Small Nations in the Global Economy • Bluestone.. „Electricity liberalization in the European Union: balancing benefits and risks”.C. Vlad. in The Energy Journal.