Sunteți pe pagina 1din 4

Cu peste o mie de ani in urmit, exista deja un stat rus puternic, cu o culturit caracteristicit.

Evenimentele istorice de mai tiirziu l-au izolat de Europa, situatie ce s-a schimbat doar la venirea fa putere a tarului Petru cel Mare, care a transformat tara intr-o putere importantit.
M ajoritat.ea popo~relo~ est-~uro.pene $i balcarnce provm dIn tnbun slave, care s-au stabilit aici in jurul sec.VI

O Primul stat rus, Marele Voivodat al Kievului, a inflorit in secolele IX-XIII, iar sub domnia lui Vladimir cel Mare (978-101 5 ), popula~ia pagana a Rusiei a trecut la cre~tinism.

e.n.. Slavii estici -str~roo$ii ru$ilor $i-au g~sit loc de trai pe caropiile intinse (stepele) din t nordul M~rii Negre. De-a lungul secolelor $iI au extins teritoriul pe suprafata european~ a ~ Rusiei de ast~zi: regiuni immense tundr~ de :ginghetata, p~duri dese $i stepe, traversate de ~ fluvii roari: Niprul, Donul $i Volga. caropiile :. intinse $i roarile fluvii reprezentau o cale

O in 1238 tatarii, alia,i ai mongolilor, au pradat ora~ul Vladimir. Dupa exact zece ani Alexandr Nevschi, marele prin, al Vladimirului a devenit eroul ru~ilor prin colaborarea cu tatarii.

ASCENSIUNEA RUSIEI

favorabil~ pentru multe popoare in migralia lor inainte ~i dup~ stabilirea slavilor pe acest teritoriu, mare parte a istoriei ruse fiind marcata de astfel de migr:!ri ~i atacuri exteme. Cuceritorii vikingi Primul stat rus important nu a fost fondat de slavi, ci de cuceritorii vikingi, numili varegi sau rusi; ei au navigat din nord spre sud pe marile fluvii, subjugand comunit~lile locale. jn jurul anului 900 au fondat in sud-vest putemicul ~i bogatul Voivodat Rus al Kievului, cu capitala la Kiev. Cuceritorii varegi probabil nu erau numero~i, astfel incat pan~ la mijlocul sec. X s-au contopit complet cu populalia slav~. Dar, dup~ obiceiul vikingilor, ei au continuat

O Moscova in sec. XVI. Cronicile ruse o pomenesc pentru prima data in 1147, jar in secolul XII devine un important centru commercial. La sfar~itul sec. XV devine centrul politic ~i religios al statului unificat rus.

o autoritate aparenta asupra celorlalti printi. De aceasta situatie s-a folosit un popor nomad, s:llbatic, poporul chipceac, care a invadat mare parte a stepei ruse, In urma c:lreia multi ru",i sau refugiat In p:ldurile din nord-est ",i In jurul lacurilor regiunii. intre timp voivodatele din nord-est au devenit mai putemice decat cel de la Kiev, iar prin acest proces societatea rus:l sa Indep:lrtat de Europa. Hoarda de aur in secolul al XIII-lea statele ruse au fost invadate de tatari, care erau aliatii mongolilor; ei au fondat hanatul Hoardei de Aur, stabilindu-",i centrul la Sarai (Seraj), pe malul fluviului Volga. Ru",ii au fost nevoiti s:l recunoasc:l suveranitatea lor ",i s:lle pl:lteasc:l taxe enorme timp de dou:l secole. Dup:l preluarea puterii de c:ltre tatari, unul din cei mai mari eroi ai ru",ilor, Alexandr Nievschi, voievod al Vladimirului, a colaborat cu tatarii, reu",ind s:llnving:l suedezii ",i trupele Ordinului Cavalerilor Germani, devenind o putere considerabil:l. ins:l rolul conduc:ltor al

O Kremlinul Moscova -o

in

fortificatie veche, cu multe cupole de aur specifice stilului ortodox.

O Ivan cel Groaznic -1arul care ~i-a meritat pe deplin numele. Despotismul lui a cauzat groaza ~i suferin1a. Se zice ca ar fi luat parte personal -cu gura spumeganda -la torturarea ~i executarea prizonierilor. ~ incursiunile spre sud, unde prin relatii comer~ ciale, au stabilit leg~turi cu imperiul bizantin; la acea vreme, capitala imperiului bizantin, ConStantinopolul, era cel mai mare ora,5 al cre~tin~t~tii. Cultura greco-bizantin~ ~i cre~tina a avut o inf1uent~ enorrrul ~idurabil~ asupra Rusiei. Un moment de referint:l In istoria poporului rus este domnia lui Vladimir cel Mare (978-1015), sub care populatia a trecut la cre~tinismul bizantin (ortodox), iar scrisul rusesc a trecut la utilizarea unui nou alfabet bazat pe cel grec, Influenta bizantin~ a civilizat ru~ii, contribuind la diferenta mare dintre modul de viat~ rus ~i cel vest-european 146
cu o cultura catolica. aflata sub influenta latina ~i

Destramarea Marelui Voivodat al Kievului Marele Voivodat al Kievului, care se intindea de-a lungul druillului coillercial ce f:lcea leg:ltura intre Marea Baltic:l ~i Marea Neagrn, ~i-a Wit epoca de aur sub domnia lui Iaroslav inteleptul (1019-1054), in aceast:l perioad:l f1ind una din principalele puteri din Europa. Dup:l rnoartea lui Iaroslav, voivodatul a fost iillp:lrtit intre rno~tenitori, ceea ce i-a sc:lzut puterea, l:lsandu-i domnitorului din Kiev doar

nutrea credinta in menirea deosebit:I a Rusiei. Marea nobilime -boierimea -s-a opus timp de un secol tendintelor autocrate ale marilor voievozi de la Moscova. Conflictul a atins apogeul sub domnia lui Ivan al N-lea, care era un domnitor putemic, priceput, dar nemilos, cateodat:I atins de nebunie, denumit ~i lvan cel Groaznic. Ivan a ajuns pe tron din copilarie, supus vointei familiilor de boieri care domneau in numele lui, dar el ~i-a aratat inten!;iile inca de la majorat. in 1547, a fost incoronat, fiind primul dintre suveranii Marelui Voievodat al Moscovei care s-a autointitulat Tarul imperiului (corespondentul rus al cuvantului Cezar). in primii ani de domnie a ob!;inut succese remarcabile. Reformele lui au slabit puterea boierilor in guvemare. Prin razboaiele victorioase duse in est ~i sud a ocupat hanatele t:Itare ale Kazanului ~i Astrahanului, extinzandu-~i domnia pana la Mun!;ii Urali. Englezul 2:0 Richard Chancellor a navigat de-a lungul J, coastelor Scandinave,pe Marea A1ba~i Dvina ~ de Nord, apoi, calatorind pe uscat, a ajuns la ~ Moscova; prin aceasta s-a stabilit o legatura ~ importanta, de~i limitata, intre Rusia ~i ~ Occident. Drumul era anevoios, dar s-a dove~ dit a fi indispensabil. Ru~ii au fondat la gura ~ fluviului Dvina de Nord ora~ul Arhangelsk. "' ~
O Catedrala Vasili Fericitul cu noua cupole, ridicata in aproprierea Kremlinului, pe vremea domniei lui Ivan cel Groaznic, in memoria infrangerii definitive a tatarilor in 1552.

alienat mintal ,5i a murit f~rn mo,5tenitor in 1598 -boierii ,5i-aurec~p~tat mare parte din putere. Dup~ Feodor I pe tronul tarului a fost ales cumnatul acestuia,Boris Godunov, dar la sfar,5itul scurtei sale domnii (1598-1605), in . Rusia haosul era des~var,5it. Puterea central~ s-a destrnmat, populatia suferea de foame din cauza recoltelor slabe, t:1ranii s-au revoltat, au ap~rut pretendenti la tron, mai mult s-au amestecat ,5i polonezii ,5i suedezii. P~reac~ statuI rus va avea un sfar,5it tragic, dar armata adunat~ in ora,5impreun~ cu cazacii au alungat polonezii. Soarta Rusiei s-a schimbat in 1613, odata cu alegerea ca tar a lui Mihail Romanov. Dinastia Romanov a domnit in Rusia timp de trei secole, pan~ la revolutia rus~ din 1917, care a pus cap~t autocratiei tariste. Pe vremea aparitiei dinastiei Romanov, societatea rus~ avea deja. cateva trns~turi ca- ~ racteriStice.Tarul a ra:masautocrat, pe care-l ~ _.~

V1adimirului a fost de scurt~ durat~, treptat dezvoltandu-se o nou~ putere: Moscova. Ora~ul a fost fondat doar in secolul XII cu o a~ezareexcelen~, la intalnirea drumurilor fluviale ruse. Moscova, cu ajutorul voievozilor ~ireti, a devenit centrul tot mai puternicului voivodat: ace~ti voievozi mai intai au cules doar taxele pentru t~tari, iar mai tarziu, cand puterea acestora era in sc~dere,i-au invins la Kulikovo; a trebuit ins~ s~ treac~ Inc~ un secol pan~ ce marele voievod de la Moscova a obtinut independenta total~ fat~ de Hoarda de Aur. Aceastas-a realizat sub domnia lui Ivan al III-lea (cel Mare sau Calita): prin combinarea fortei cu diplomatia a devenit suveranul celor mai multe voievodate ruse; a invadat republica nordic~ Novgorod. A ca~tigatcateva teritorii ~i In vest de la statul polono-lituanian, dar vechea capital~, Kievul, a ramas In afara granitelor. Centrul noului stat rus a r~mas In nord-est, In interiorul continentului, f~rn s~ aib~ leg~turi directe cu Marea Baltic~ sau Marea Neagra. Marii voievozi al Moscovei Sub domnia lui Ivan al III-lea Marele Voievodat al Moscovei ~i-a restabilit relatiile diplomatice cu Europa, iar Ivan a fost atat de apreciat, incat s-a c~s~torit cu Sofia, nepoata ultimului Imp~rat bizantin, In anul 1472. La vremea aceea imperiul bizantin se destramase, Constantinopolul fiind ocupat de turci In 1453; in aceste condi!;ii biserica rus~ a devenit cel mai important centru independent al credintei ortodoxe din est. Acest fapt a sporit prestigiul ~i autoritatea tarului, care era capul bisericii desemnat de Dumnezeu, ~i

Domina,ia terorii Ivan ~i-a dat seama ca Rusia avea nevoie de relatii mai stranse cu occidentul, a~a ca a invadat cateva teritorii baltice disputate, pomind astfel lungul razboi din Livonia (1557-1582). Concomitent, conflictul lui cu boierimea s-a accentuat ~i mai mult. infuriat de fapte considerate de el drept tradare, a recurs la teroare; s-a inconjurat de o garda de criminali de elita imbraca!;i in negru, macelarind sau deportand mii de du~mani reali sau presupu~i. La inceput avea ca scop ridicarea puterii tarului deasupra tuturor, ~i umilirea boierimii, apoi, cople~it de o nebunie paranoica, a distrus prosperul Novgorod, i-a macelarit locuitorii, intr-un acces de furie ~i-a asasinat propriul fiu mo~tenitor. Dupa ce a scufundat tara in haos, nu a putut rezista presiunii polonezilor ~i suedezilor, fiind nevoit sa renunte la teritoriile noj din regiunea baltica. in pofida terorii, sub domnia mo~tenitorului lui Ivan, Feodor I -care era
O Aceasta icoana din biserica satului Kureca (datand din jurul anului 1460), arata victoria novgorodenilor asupra suzdalienilor.

O Ilustratie din secolul xv despre cavaleria Moscovei. Zalele imbl3nite erau purtate iarna; port preluat de la mongoli.

147

48

ASCENSIUNEA RUSIEI

slujea noua nobilime, mai supus~. In schimbui supunerii nobiiimea a primit puteri depiine asupra tar;lnimii care a ajuns In randui iobagilor: taranui nu avea dreptui de a p~r;lsi p~mantui iucrat de ei ~i era cu totui ia dispozitia boieruiui. Institutia iob~giei era desfiintat~ deja In muite p~rti aie Europei de Vest, ins~ in Rusia abia s-a consoiidat. Cazacii In secoiui anterior zbuciumat, grupuri mari de oameni -mai aies iobagi fugari -s-au refugiat dincoio de graniteie Rusiei. Din ei s-au format comunit:ltiie militare iibere ~i rebeie aie cazacilor, care de-a iungui secoieior s-au aflat In reiatii schimb~toare cu statui rus. Cazacii ucranieni i-au ajutat pe tarui Alexei (16451676) in r;lzboiui Impotriva Poioniei: astfei ru~ii au reca~tigatKievui istoric ~i au venit in contact pentru prima oar;l cu viitorii du~mani, turcii. Pe de alt:l parte cazacii din regiunea Donuiui au iuptat In fruntea r~scoaiei tar;lne~ti condus~ de Stenca Razin (1670-71), cu greu infrant:l de tar. Expansiune teritorials Tarui Rusiei ~i urma~ui iui, Feodor ai III-iea (1676-.1682) au restabilit autocratia tarist:l, Rusia s-a extins pe teritorii noi ~i a devenit mai receptiv~ fata de influenteie vest-europene. Acest proces s-a intensificat sub domnia iui Petru cei Mare (1689-1725);Petru a recunoscut stareainapoiat:l a Rusiei ~i a hot:lrat s~ invete de ia Occident. Ei a vizitat Franta, Angiia ~i Oianda In 1697-98sub fais~ identitate, ar;ltand interes, deosebit fata de proceseie tehnoiogice ~i constructia naveior maritime ~i mai putin interes pentru societatea nobil~ ~i eiegant:l a capitaieior. Dup~ revenirea in Rusia ei a acceierat procesui de apropriere de Occident, a centraiizat administratia pubiic~ ~i biserica, a creat ieg~turi mai stranse intre nobilime ~i stat, a sprijinit Inv~tamantui ~i industria, a
O Domnia lui Petru cel Mare (1698-1725) a scos Rusia din Evul Mediu, transform&nd-o intr-un stat mai modern. Petru a fost un domnitor nemilos, domnia lui a fost marcata de rascoale, dar a facut din Rusia una din principalele puteri ale Europei.

inCI yes

DATEIMPORTANTE
862 Ruric fondeaza dinastia varega in jurul anului 900 Voievodul Oleg une~te Novgorodul cu Kiev 978-1015 Domnia lui Vladimir cel Mare 1019-54 Domnia lui laroslav celln,elept 1157 Vladimir este centrul Rusiei 1237-40 Cucerirea mongola (tatara) Alexandr Nevschi invinge suedezii ~i Ordinul Cavalerilor Germani (Cavalerii Teutoni); din 1252 voievod al Vladimirului 1325-41 Domnia lui Ivani, inflorirea Moscovei 1380 Dimitri Donscoi ii invinge pe tatari 1453 Turcii otomani ocupa Constantinopolul; imperiul bizantin se prabu~e~te 1472 Marele Voivod al Moscovei, Ivan al 111-lea( 1462-1505), o ia de so,ie pe nepoata ultimului imparat bizantin 1480 Sub Ivan al 111-IeaRusia devine independenta de tatari; el ~i urma~ul lui Vasilii al 111-Ieacuceresc mai multe voivodate ruse 1552-56 Cucerirea Kazanului ~i Astrahanului 1557-82 Razboiul din Livonia se termina cu infrangerea lui Ivan 1584 Fondarea ora~ului Arhangelsk 1604-13 Anarhie "timpurile tulburi" 1613 Mihail I ( 1613-45) devine primul 'ar din familia Romanov 1645-76 Domnia lui Alexei I: se restaureaza autocra,ia ,arista ~i institu,ia iobagiei 1667 Dupa reforma liturghiei bisericii ruse, cei cu "credin,a veche" se despart de biserica 1668-71 Rascoala lui Stenca Razin 1689 Petru cel Mare devine 'ar 1697-98 Petru cel Mare viziteaza Europa de Vest 1700 Incepe razboiul nordic 1703 Petru cel Mare fondeaza ora~ul Sankt Petesburg 1709 Ru~ii inving suedezii la Poltava 1721 Cu pacea de la Nystad se incheie razboiul nordic: Suedia cedeaza teritorii 1725 Moartea lui Petru cel Mare

Un alt moment de rnscruce1n istoria Rusiei a fost r~zboiul nordic cu Suedia. Aceasta era forta dominant;I 1n spatiul baltic, cu o armat;I bine antrenat;I, in fruntea c~reia se afla un rnzboinic de temut, regele Carol al XII-lea. ins~ Carol era rnai putin priceput in probleme de strategie militar~; ~i dup~ ce a 1nvins ru~ii la inceputul rnzboiului (1n 1700), a luptat ani de zile 1n Polonia. Petru 1ntre timp ~i-a reorganizat armata dup~ modul vestic, stabilindu-~i pozitiile in regiunea baltica. t;an<1 t;arol s-a notarat tOtu~1 atace, ru~ii ssa-1 au retras, atr:lgand suedezii tot mai adanc In teritoriul tarii, pana ce drumurile de alimentare ale acestora au devenit prea lun~i, iar proviziile de alimente s-au terminat. In final suedezii au fost Invi~i la Poltava In 1709.
Fereastra spre Vest incheierea pilcii s-a amanat panil1n 1721, dar a avut consecinte de o importanti1 hotiiratoare. Rusia a preluat rolul Suediei, ca cea rnai rnare putere nordicil, a obtinut teritorii importante 1n regiunea balticil, ~i prin aceasta mult ravnita "fereastr;1 spre vest". Pe malul MMii Baltice Petru a construito nouil capitalil1n stil vestic, Sankt Petersburg (denurnit Leningrad sub dominatia comunistii). Eleganta europeanil a acesteia era opusul cupolelor tipice ale vechii Moscove.

Ca ~i Ivan cel Groaznic, Petru era nemilos cind era vorba de realizarea telurilor propuse; a impus taxe grele ~i a condamnat multi oameni la muncii fortati1. Era inovator I dar In acela~itimp se comporta ca un autocrat medieval, iar cei din antUrajullui aveau bune motive sii se teamii pentru viata lor. in
schimb, a mcheiat perioaCla Cle izolare ; Rusiei, care de la 1nceputul secolului XVIII ; devenit o putere dernna: de luat in considerar{ in Europa pana: $i in zilele noastre.

" i ~ ~

48