Sunteți pe pagina 1din 3

CABINET PRIM-MINISTRU

' 7 ~ ; , ~ ; 5/?fJQ N, .
Det'S . . O...Q.8.'.:..~ . l . ~ .
Bueuresti , 20.08.2012
.
DOMNULUI AUGUSTIN ZEGREAN
PRESEDINTELE CURTI I CONSTITlJTIONALE
J
La data de 01 august 2012, prin adresa nr. 74618NPD, Ministerul
Administratiei
,
si Internelor a transrnis Curtii Constitutionale nurnarul
, ,1
persoanelor inscrise In listele eleetorale permanente.
In eonformitate eu Adresa nr.5432/ 14.08.2012 , Curtea Constitutionala
a Romaniei a solicltat Guvernului Rornaniei sa alba In vedere prevederile Legii
nr.370/2004 pentru alegerea presedintelui Rornaniei , care stab ilese:
art.2 alin.(1) lit.c) "Iistele electorale permanente - listele cuprinzand
cetatenii rornani eu drept de vot care au Irnplinit varsta de 18 ani pana In
ziua alegerilor inclusiv;"
art .7 alin .(1) "Listele eleetorale permanente se intocrnesc pe comune,
erase ~ i municipii , dupa caz ~ i cuprind toti aleqatorli care dorruciliaza in
eomuna, orasul sau munieipiul pentru care ele au fost intocrmte" .
art.8 alin .(2) "Copiile de pe Iistele electorate permanente cuprind numele
si prenumele aleqatorului, codul numeric personal , domiciliul, tipul seria
si nurnarul actului de identitate, numarul sectiei de votare, preeum ~ i 0
ruorica destinata serrmaturii aleqatorului "
art .9 alin.(1) " Aleqatorii care se prezinta la vot ~ i fac dovada cu actul de
identitate ca dorniciliaza in raza tcritoriala a sectiei de votare respective,
insa au fost ornisi din copia listei eleetorale permanente, [... ] precum ~ i
aleqatorf care voteaza la sectiile de votare din strainatate sunt l nscrisi
lntr-un tabel cuprinzand numele ~ i prenumele, codul numeric personal ,
domiciliu/, tipul , seria ~ i nurnarul aetului de identitate, preeum ~ i alte
elemente stabilite prin notarare a Guvernului.
Urmare a solicitarilor Curtii Constitutionale transmise prin adresele
nr.5305/03.08.2012, nr. 5306/03.08.2012 ~ l nr. 5432/14.08.2012, Guvernul
Romaniei a constatat urrnatoarele:
A) Date primite de la Ministerul Administratiei si Internelor
J) Conform cornunicarii primite de la Directia pentru Evidenta Persoanelor
9i Administrarea Bazelor de Date din cadrul M.A.!. (Anexa nr. 1), 34.654
persoane trebuie radiate de catre primari si serviciile publice comunitare de
evidenta a persoanelor din subordinea consilii lor locale, din listele electorale
permanente utilizate la referendumul national din data de 29 iulie 2012 pentru
derniterea Presedlntetui Romaniei . Astfel: .
a) Persoane decedate - 26.066 (19.886 identificate in evicentele I.N.S.,
C.N.P.P., C.N.A.S., respectiv 6.180 In R.N.E.P.)
b) Persoane avand statutul de cetatean roman cu domiciliul in strainatate
(CRDS) - 4.475 (3.891 identificate in evldentele D.G.P., respectiv 584 In
R.N.E.P.)
c) Persoane care au pierdut cetatenia rornana - 151
d) Persoane fara drept de vat, care pierdut drepturile electorale In baza
reqlernentarilor legale in vigoare - 3.414 (2.987 identificate In evidentele
A.N.P., respectiv 427 In R.N.E.P.)
e) Persoane bolnave psihic, care pierdut drepturile electorale In baza
reqlementarllor legale in vigoare - 199
f) Persoane cu corectii CNP (operare eronata, rectificare cifra aferenta
sexului sau datei nasterli, la oflciile de stare civila) - 349
II) Un numar de 512.379 persoane ale carer acte de identitate (carte de
identitate, buletin de identitate sau carte de identitate provizorie) au expirat 9i
nu au fost reinnoite pana in ziua votului inclusiv, intormatie cornunicata de
catre Directia Generala pentru Relatiile cu lnstitutille Prefectului nr.1611627/19
august 2012 ( Anexa nr. 2). Conform art .8 alin.(2) din Legea nr. 370/2004 , la
lntocmirea listei electorale permanente ests obligatorie mentionarea tipului,
seriei si
,
numarutui actului de identitate.
B) Date primite de la Ministerul Afacerilor Externe
Din datele centralizate pana In acest moment , primite de catre M.A.E. de la
autoritatile strains ale altor state misiunile diplomatice ale Romaniei, totaluj
cetatenilor romani cu drept legal de Tn afara Romaniei este de
3.052.397 persoane, din care:
a) 1.101.809 cetateni roman! majori cu drept legal de sedere, conform datelor
oficiale furnizate de autoritatile din 17 state (Anexa nr. 3) ;
b) 1.468.369 cetateni rornani cu drept legal de conform datelor oficiale
furnizate de autoritatlle din 29 de state (Anexa nr 4). Precizam ca In cazuf
acestei categorii de cetateni, datefe oficiafe primite nu fae distinctia lntre
cetMen;; roman; major; ~ ; ce; minor;. in conformitate cu datele ofidale ale
Institutulu; National de Statist;ca existente la dosarul cauzei (Adresa nr.
5270/01 august 2012) populatia Romaniei are un procent general de 18.3%
minori.
c) 482 .219 cetateni rornani cu drept legal de sedere, conform evaluarilor
facute de catre misiunile diplomatice ale Homaniei In alte 44 de state (Anexa
nr. 5). Aceste evatuari au fest reallzate In lipsa unor comunicari oficiale ale
autorltatilor statelor de resedinta sau urmare a unor comunicari incomplete,
autoritati care nu au raspuns cu acuratete solicitarilcr formulate. Nici In privinta
I , j
aceste; din urma categor;i de persoane nu detinem informat;i ofidale privind
,
numarul celor majori ?i al celor minori, putand fi aplicat acelasi rationament ca
la punctul de mai sus.
Precizare importantii:
Din tiumerut total de 3.052.397 persoane comunicat de cette Ministerul
Afacerilor Externe, 469.810 sunt ceteteni toment cu domiciliul in strainatate.
I
Dintre cei 469.810 ceteteni cu domiciliul in strainatate, 4475 se reqeseeu Inca
in Iistele electorale la data de 10 lulie 2012 si sunt mentioneti in prezenta la
pct.llit.b. (Anexa nr. 6).
Avand In vedere aceste date rezultate Tn baza comunicarilor oflciale
apartinand unor institutii publice (conform anexelor deja rnentionate), va ruqarn
sa dispuneti .
De asemenea anexam la prezenta copii dupa:
- adresa M.A.E. nr . F/2875 din 20.08.2012 ;
- adresa M.A.!. nr . 74758/RS din 20 .08.2012;
- cornunicartle Misiunilor diplomatice catre M.A.E.
Cu stirna,
.; . ",

S-ar putea să vă placă și