Sunteți pe pagina 1din 7

1

Not=: Prezenta lege intr= ]n vigoare la data public=rii, cu excep\ia articolului 6, ale c=rui prevederi vor intra ]n vigoare ]ncep`nd cu anul 2000, conform Programului de adaptare social= a persoanelor eliberate din locurile de deten\ie, care va fi elaborat [i aprobat de Guvern.

Legea Republicii Moldova cu privire la adaptarea social= a persoanelor eliberate din locurile de deten\ie

Nr.297-XIV din 24.02.99 Monitorul Oficial 22.04.1999 al Republicii Moldova nr. 39-41/171 din

Parlamentul adopt= prezenta lege organic=. Articolul 1. Obiectivele de baz= Obiectivele de baz= ale prezentei legi sunt: a) acordarea asisten\ei garantate de stat [i sus\inerea persoanelor eliberate din locurile de deten\ie ]n adaptarea lor ] n societate dup= eliberare; b) crearea unui sistem de stat de tutel= postpenitenciar=. Articolul 2. Subiec\ii adapt=rii sociale Subiec\i ai adapt=rii sociale se consider= persoanele eliberate din locurile de deten\ie, care [i-au pierdut rela\iile socialmente utile [i care au nevoie de ajutor din partea statului. Articolul 3. Protec\ia social= a persoanelor eliberate din locurile de deten\ie (1) Protec\ia social= a persoanelor eliberate din locurile de deten\ie const= ]n acordarea asisten\ei sociale garantate de stat persoanelor ]n cauz=. (2) Protec\ia social= este asigurat= de un complex de m=suri prev=zute de prezenta lege, precum [i de programele republicane [i locale de adaptare social= a persoanelor eliberate din locurile

de deten\ie, elaborate [i aprobate respectiv de Guvern [i de autorit=\ile administra\iei publice locale. Articolul 4. Competen\a Guvernului Guvernul, ]n domeniul adapt=rii sociale a persoanelor eliberate din locurile de deten\ie: a) elaboreaz= [i aprob= Programul de adaptare social= a persoanelor eliberate din locurile de deten\ie; b) finan\eaz= realizarea bugetului de stat; acestui program din mijloacele

c) stimuleaz= participarea ]ntreprinderilor, institu\iilor, organiza\iilor, asocia\iilor ob[te[ti, organiza\iilor religioase, a unor cet=\eni aparte la adaptarea social= a persoanelor eliberate din locurile de deten\ie. Articolul locale 5. Competen\a autorit=\ilor administra\iei publice

Autorit=\ile administra\iei publice locale, ]n domeniul adapt=rii sociale a persoanelor eliberate din locurile de deten\ie, ]n teritoriul subordonat: a) acord= ajutor persoanelor men\ionate problemelor ce \in de alegerea domiciliului; ]n solu\ionarea

b) colaboreaz= cu oficiile for\ei de munc= situate pe teritoriul subordonat, solu\ion`nd problemele ce \in de plasarea ]n c`mpul muncii a persoanelor eliberate din locurile de deten\ie; c) creeaz= servicii de patronaj, consilii de tutel=, fonduri pentru acordarea de ajutor material persoanelor eliberate din locurile de deten\ie care nu au ocupa\ie [i domiciliu; d) coordoneaz= ac\iunile ]ntreprinderilor, institu\iilor, organiza\iilor ]n acordarea de ajutor persoanelor care au nevoie de adaptare social=; e) recomand= agen\ilor economici, indiferent de tipul de proprietate [i forma juridic= de organizare, s= creeze locuri de munc= pentru persoanele eliberate din locurile de deten\ie. Articolul 6. Finan\area

(1) Finan\area m=surilor ]n vederea adapt=rii sociale a persoanelor eliberate din locurile de deten\ie se realizeaz= din mijloacele: a) bugetului de stat [i bugetelor locale; b) fondurilor de caritate [i ale altor fonduri, a c=ror formare nu este interzis=, de acordare de ajutor material persoanelor ]n cauz=; c) sponsorilor. (2) Statul stimuleaz= participarea ]n activitatea de adaptare social= a persoanelor eliberate din locurile de deten\ie a agen\ilor economici, asocia\iilor ob[te[ti, organiza\iilor religioase [i a unor cet=\eni aparte, acord`ndu-le, ]n conformitate cu legisla\ia, ] nlesnirile [i privilegiile respective. Articolul 7. Sistemul de stat de tutel= postpenitenciar= (1) }n scopul dirij=rii procesului de adaptare social= a persoanelor eliberate din locurile de deten\ie, bunei desf=[ur=ri a muncii ]n r`ndurile lor, ]nf=ptuirii controlului asupra comport=rii persoanelor ]n cauz=, se creeaz= un sistem de stat de tutel= postpenitenciar= ]n vederea promov=rii politicii sociale a statului. (2) Institu\iile de baz= ale sistemului ]n cauz= sunt: a) Centrul republican de coordonare a m=surilor de adaptare social=; b) serviciile teritoriale de patronaj. (3) Centrul republican de coordonare a m=surilor de adaptare social= se instituie pe l`ng= Guvern pe baze ob[te[ti [i ]n activitatea sa se conduce de regulamentul s=u aprobat de Guvern. (4) Activitatea centrului este condus= de un consiliu, din componen\a c=ruia fac parte reprezentan\i ai Ministerului Muncii, Protec\iei Sociale [i Familiei, Ministerului S=n=t=\ii, Ministerului Justi\iei, Ministerului Afacerilor Interne [i ai altor organe interesate, precum [i ai asocia\iilor ob[te[ti. (5) Serviciile teritoriale de patronaj se instituie pe l`ng= organele executive ale administra\iei publice locale [i activeaz= ]n baza

statutului aprobat de ele. Serviciile de patronaj s]nt conduse de lucr=tori ai serviciilor publice corespunz=toare. (6) Serviciile teritoriale de patronaj acord= ajutor persoanelor eliberate din locurile de deten\ie ]n adaptarea lor social=, atribuindu-le diverse tipuri de asisten\= medical=, juridic=, financiar= [i material=. (7) Serviciile teritoriale de patronaj coordoneaz= ac\iunile oficiilor for\ei de munc=, organelor de executare a pedepsei, de ocrotire a s=n=t=\ii, altor organe de stat [i asocia\ii ob[te[ti ]n vederea adapt=rii sociale a persoanelor eliberate din locurile de deten\ie. Articolul 8. Contribu\ia organelor de executare a pedepsei la adaptarea social= a persoanelor care se elibereaz= din locurile de deten\ie Organele de executare a pedepsei contribuie la adaptarea social= a persoanelor care se elibereaz= din locurile de deten\ie prin: a) crearea ]n penitenciare a sectoarelor de adaptare social=, care ofer= condamna\ilor posibilitatea de a ]nsu[i priceperi [i deprinderi necesare ]n via\a independent=, de a ob\ine o preg=tire psihologic=, moral= [i practic= pentru via\a ]n libertate; b) stabilirea de contacte oficiale preliminare ]ntre penitenciare [i oficiile for\ei de munc= ]n vederea solu\ion=rii problemelor ce \in de viitorul persoanelor men\ionate. Articolul 9. Contribu\ia asocia\iilor ob[te[ti la adaptarea social= a persoanelor eliberate din locurile de deten\ie Asocia\iile ob[te[ti, fondurile de caritate, consiliile de tutel=, organiza\iile religioase, precum [i unii cet=\eni aparte contribuie la adaptarea social= a persoanelor eliberate din locurile de deten\ie, acord`ndu-le divers= asisten\= social= individual=, precum [i ]n corespundere cu programele republicane [i locale de adaptare social=. Articolul 10. Garan\iile exercit=rii dreptului la munc= (1) Statul garanteaz= persoanelor eliberate din locurile de deten\ie exercitarea dreptului la munc= conform prevederilor legisla\iei.

(2) Plasarea ]n c`mpul muncii a persoanelor men\ionate se efectueaz= de c=tre agen\ii economici, indiferent de tipul de proprietate [i forma juridic= de organizare, ]n baza cererii personale [i a propunerii de angajare din partea oficiului for\ei de munc=. (3) Agen\ii economici examineaz= chestiunile ce \in de angajarea persoanelor eliberate din locurile de deten\ie, c=rora oficiile for\ei de munc= le-au f=cut propuneri de angajare, [i iau decizii pornind de la posibilit=\ile de care dispun. Articolul 11. Protec\ia social= a persoanelor eliberate din locurile de deten\ie ]n procesul plas=rii ]n c`mpul muncii (1) }n scopul asigur=rii, ]n conformitate cu legisla\ia, a protec\iei sociale persoanelor eliberate din locurile de deten\ie care ] nt`mpin= dificult=\i la plasarea ]n c`mpul muncii, Serviciul de stat pentru utilizarea for\ei de munc= contribuie la: a) asigurarea lor cu informa\ie veridic= despre locurile de munc= (posturile) vacante [i alegerea unui loc de munc= corespunz=tor; b) ]nregistrarea lor la oficiul for\ei de munc=; c) asigurarea posibilit=\ilor de preg=tire profesional=, de reciclare [i de perfec\ionare profesional= ]n conformitate cu cerin\ele pie\ei for\ei de munc=; d) antrenarea lor la lucr=rile publice remunerate; e) asigurarea unei indemniza\ii unice pentru fiecare persoan= eliberat= din locurile de deten\ie. Cuantumul indemniza\iei [i modul de plat= se stabilesc de Guvern. (2) Persoanele specificate la alin.(1) au dreptul s= ob\in=, ]n mod gratuit, de la oficiile for\ei de munc= informa\ii, consulta\ii [i mediere. Articolul 12. Preg=tirea prealabil= ]n vederea plas=rii ]n c`mpul muncii Administra\ia penitenciarului, cu 6 luni ]nainte de eliberarea condamnatului, ]l familiarizeaz= pe acesta cu principiile [i normele de baz= ale legisla\iei cu privire la utilizarea for\ei de munc=, explic= modul de plasare ]n c`mpul muncii, drepturile [i obliga\iile ]n procesul c=ut=rii locului de munc= [i, ]n baza cererii

scrise, ]n care condamnatul ][i precizeaz= op\iunea privind locul de trai dup= executarea pedepsei [i ][i exprim= dorin\a de a fi plasat ]n c`mpul muncii prin intermediul Serviciului de stat pentru utilizarea for\ei de munc=, expediaz= la oficiul for\ei de munc= informa\ia necesar= pentru a organiza plasarea ]n c`mpul muncii a persoanei respective. Articolul 13. Plasarea ]n c`mpul muncii (1) Plasarea ]n c`mpul muncii a persoanelor eliberate din locurile de deten\ie se efectueaz= at`t ]n mod individual, c`t [i prin intermediul oficiilor for\ei de munc=. (2) Persoanele care doresc s= fie plasate ]n c`mpul muncii prin intermediul oficiului for\ei de munc= se ]nregistreaz= la oficiul de la locul de trai ales. Articolul 14. Participarea agen\ilor economici la realizarea m=surilor de adaptare social= a persoanelor eliberate din locurile de deten\ie Agen\ii economici particip= la realizarea m=surilor de adaptare social= a persoanelor eliberate din locurile de deten\ie prin: a) crearea pentru ele a locurilor de munc=; b) anun\area oficiului for\ei de munc= despre locurile vacante existente; c) expedierea, ]n termen de 3 zile, c=tre oficiul for\ei de munc= a unei ]n[tiin\=ri ]n scris despre ]ncadrarea, la locurile de munc= declarate anterior vacante, a persoanelor ]n cauz=.

Articolul 15. Asigurarea cu spa\iu locativ (1) Contractul de ]nchiriere a spa\iului locativ la locul de trai al de\inutului ]n perioada de executare a pedepsei nu se ]ntrerupe, cu condi\ia achit=rii chiriei [i a serviciilor comunale. (2) Persoanele eliberate din locurile de deten\ie, care nu au domiciliu stabil, se plaseaz= provizoriu ]n aziluri de noapte, create de autorit=\ile administra\iei publice locale. (3) Persoanele eliberate din locurile de deten\ie, dup= ]ncheierea contractului de munc=, se asigur= cu c=min ]n modul stabilit.

Articolul 16. Asisten\a medical= Statul garanteaz=, ]n condi\iile legii, persoanelor eliberate din locurile de deten\ie minimul de asisten\= medical= gratuit=. Articolul 17. Amenajarea condi\iilor de trai Persoanele de v`rst= ]naintat=, precum [i invalizii de gradele I [i II, care s-au eliberat din locurile de deten\ie [i care nu au rude sau alte leg=turi sociale, ]n caz de necesitate [i cu acordul lor, se repartizeaz= de c=tre organele protec\iei sociale ]n institu\iile sociale ale Ministerului Muncii, Protec\iei Sociale [i Familiei. Articolul 18. R=spunderea pentru ]nc=lcarea prezentei legi Persoanele care ]ncalc= prevederile prezentei r=spundere ]n conformitate cu legisla\ia. Articolul 19. Dispozi\ii finale [i tranzitorii (1) Prezenta lege intr= ]n vigoare la data public=rii, cu excep\ia articolului 6, ale c=rui prevederi vor intra ]n vigoare ]ncep`nd cu anul 2000, conform Programului de adaptare social= a persoanelor eliberate din locurile de deten\ie, care va fi elaborat [i aprobat de Guvern. (2) Guvernul, ]n termen de 3 luni: va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legisla\iei ] n vigoare ]n conformitate cu prezenta lege; va aproba Regulamentul Centrului republican de coordonare a m=surilor de adaptare social=; va elabora Programul de adaptare social= a persoanelor eliberate din locurile de deten\ie. legi poart=

Pre[edintele Parlamentului Dumitru Diacov Chi[in=u, 24 februarie 1999. Nr. 297-XIV.