FEIP – 05 - c

PROCEDURA DE EXECUTIE
Armarea elementelor din beton armat cu bare independente

PE-09-AEBA

Pag. 1/5

1. SCOP Procedura stabileşte principiile tehnice ce se aplică la fasonarea, montarea şi recepţionarea armăturilor din oţel beton utilizate la realizarea lucrărilor de construcţii, în conformitate cu prevederile proiectelor şi normelor tehnice în vigoare. Prin procedură se stabilesc: măsurile de asigurare a calităţii lucrărilor, protecţiei mediului şi securităţii în muncă; responsabilităţile factorilor de decizie, a conducătorilor procesului de producţie şi executanţilor direcţi ai lucrărilor 2. DOMENIU ; 2.1. Procedura se aplică la realizarea lucrărilor de fasonarea, montarea armăturilor din oţel beton de diferite mărci pentru toate lucrările civile executate în şantierul Suceava: Burdujerni III, Burdujeni II, Zamca I, Sf.Ilie, diverse tipuri de camine executate pe reteaua stradala de alimentare cu apa potabila 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ - Volum III - Part B: Tehnic Specifications - Civil Works cap.3.8 - Manualul calităţii; - acte normative: C 56 – 1986 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente; STAS 438/1 – 80 Oţel beton laminat la cald; Mărci şi condiţii generale de calitate; NE 012/1 – 2007 Cod de practică pentru executarea lucrărilor de beton, beton armat, şi beton precomprimat; ST 009/05 Produsele din oţel utilizate ca armături; Cerinţe şi criterii de performanţă. STAS 10107/0 – 90 Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton şi beton armat. C 28 – 83 Instrucţiuni Tehnice pentru sudarea armăturilor din oţel-beton. OHSAS 18001/2008, Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale Legea 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă HG 1425/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 SR EN ISO 14001: 2005 - Sisteme de management de mediu. Specificaţii cu ghid de utilizare OUG 195/2005 – privind protecţia mediului 4. RESPONSABILITĂŢI 4. 1 ŞEFUL PUNCTULUI DE LUCRU Verifică, înainte de introducerea în lucrare, documentele (certificatele) de calitate pentru OB sau PC, analizând caracteristicile oţelului brut sau după caz fasonat în atelier, dacă acesta respectă prevederile din proiect, norme tehnice,. şi în caz de dubiu, sau atunci când aprovizionarea se face direct pe şantier, dispune efectuarea încercărilor de laborator. Asigură condiţiile necesare pentru depozitare în şantier a armăturilor, sub formă de bare sau gata fasonate, în condiţiile pentru a le feri de degradare. Verifică dacă sunt asigurate condiţiile de montare a armăturilor în elementele structurii din b.a., (calitatea cofrajelor şi elementelor de susţinere), respectarea dimensiunilor geometrice ale elementelor, poziţionarea golurilor de trecere s.a. Organizează începerea fasonării barelor sau după caz montarea acestora, cu respectarea prevederilor din proiecte, standarde şi norme. La terminarea armării, convoacă reprezentanţii factorilor interesaţi, stabiliţi în PCCVI şi întocmeşte procesul verbal de recepţie calitativă, ce urmează a fi semnat după verificare. Convoacă controlul în fază determinantă, pentru stadiile fizice la care potrivit Programului de control, vizat de inspectoratul în construcţii, autorizarea continuării lucrărilor se face de către Inspectoratul în construcţii.
Acest document este proprietatea TMUCB– SA. Reproducrerea, difuzarea sau folosirea acestuia fara acordul proprietarului, de catre alte firme este interzisa.

toate documentele referitoare la calitatea materialelor puse în operă şi lucrărilor executate. Dacă se consideră necesar se va solicita reexaminarea de către proiectant a dispoziţiilor de armare din proiect şi modificarea acestora în conformitate cu posibilităţile practice de execuţie. Armăturile trebuie să fie curate şi drepte. razele curbelor de îndoire şi lungimea capetelor drepte pentru armătura ridicată trebuie să asigure: Acest document este proprietatea TMUCB– SA. Instruieşte membrii formaţiei pe care o conduce cu privire la tehnologia adoptată. Examinarea aspectului şi formei secţiunii – la 2% din numărul de colaci/legături de bare dar nu mai puţin de 2 colaci sau legături.c PROCEDURA DE EXECUTIE Armarea elementelor din beton armat cu bare independente PE-09-AEBA Pag. Verificarea prin îndoire la rece – pe 2 epruvete din colacii/legăturile de barele aprovizionate. Conduce direct şi organizează activitatea membrilor formaţiei de lucru. solidar cu echipa pentru remedierea deficienţelor. asigurând respectarea de către aceştia a tehnologiilor de fasonare şi montaj. Îndreptarea oţelului beton se va face fără deteriorarea profilului iar alungirea nu va depăşi limita maximă de 1 mm/m. Suprafeţele pe care se execută montajul sunt curate. Asigură nivelul calitativ al lucrărilor şi răspunde de încadrarea lucrărilor executate în limitele abaterilor admisibile. prin frecare cu peria de sârmă iar uleiurile. Participă la verificarea lucrărilor executate şi răspunde pecuniar. de catre alte firme este interzisa. Reproducrerea. 2/5 Pune la dispoziţia organelor de control – interne şi externe – abilitate. PROCEDURA ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE PRELUAREA FRONTULUI DE LUCRU La preluarea frontului de lucru se verifică: existenţa PV de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse. Barele tăiate şi fasonate vor fi depozitate în pachete etichetate.FEIP – 05 . ţinând seama de posibilităţile practice de montare şi fixare a barelor. Se vor îndepărta eventualele impurităţi de pe suprafaţa barelor (rugina. în aşa fel în cât să se evita confundarea lor şi să se asigure păstrarea formei şi curăţeniei lor până la montare. Asigurarea caprelor. FASONAREA ARMĂTURILOR Fasonarea barelor se va face în strictă concordanţă cu prevederile cuprinse în detaliile de execuţie din proiect. Înainte de a se trece la fasonarea armăturilor. Verificarea dimensiunilor barelor – la 2% din numărul de colaci/legături de bare. La fasonarea armăturilor se vor avea în vedere următoarele: Întinderea barelor se va face pe suprafeţe curate special amenajate care să nu permită murdărirea acestora iar fasonarea lor se va efectua cu maşini de fasonat sau pe bancuri de lucru. cu respectarea prevederilor proiectului de execuţie. betonare şi compactare. RECEPŢIONAREA MATERIALELOR ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN OPERĂ Verificarea caracteristicilor prevăzute în certificatul de calitate – la fiecare lot. podinilor care să asigure circulaţia în timpul şi după montarea armăturii fără deformarea acestora. particularităţile lucrării şi condiţiile de calitate ce se impun. difuzarea sau folosirea acestuia fara acordul proprietarului. prin spălare cu apă şi detergent sau benzină). Executarea ciocurilor pentru armături. ŞEFUL DE ECHIPĂ Participă la preluarea frontului de lucru şi semnează de primirea acestuia. . precum şi de aspectele tehnologice de cofrare. executantul va analiza prevederile proiectului.

un distanţier la fiecare ml de grindă sau stâlp. Barele cu profil periodic cu diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald. Reproducrerea. respectiv 0. 1 m (1buc. în zona de armătură pe două sau mai multe rânduri./m2) în câmp. se poate proceda la înlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului de specialitate.c PROCEDURA DE EXECUTIE Armarea elementelor din beton armat cu bare independente PE-09-AEBA Pag. difuzarea sau folosirea acestuia fara acordul proprietarului. capre care să asigure menţinerea poziţiei barelor în timpul turnării betonului şi pentru asigurarea grosimii stratului de acoperire cu beton a armăturilor. 3/5 Nivelul de îndoire OB PC Îndoirea barelor înclinate Etrieri 1800/1350 900/1350 450 1350 Raza interioară mm ≥ 2. mărci. Montarea distanţierilor din PVC sau prisme de mortar legate cu sârmă. poziţii. agrafe.FEIP – 05 . Se vor prevedea cel puţin: patru distanţieri la fiecare m2 de placă sau perete./m2) în zonele în consolă. MONTAREA ARMĂTURILOR La montarea armăturilor se vor lua măsuri pentru: Respectarea prevederilor proiectului privind diametrul barelor de oţel beton. distanţe. cel puţin un distanţier între rândurile de armături la fiecare doi metri liniari de grindă. . de catre alte firme este interzisa. sprijinite pe armătura inferioară sau pe distanţieri şi dispuse între ele la distanţe de max.50d Lungimea porţiunii drepte 3d 7d 20 d în zonele întinse arc de cerc > 10 10 d în zonele d comprimate >2d La fasonarea etrierilor se va urmări ca dimensiunile laturilor stabilite prin proiect să fie măsurate pe interiorul etrierilor şi nu pe conturul exterior al acestora Se interzice fasonarea armăturilor la temperaturi sub (– 10°) C. număr de bare.50 d ≥ 2. Înlocuirea se va înscrie în documentele de recepţie calitativă şi pe planşe. Se interzice folosirea cupoanelor din oţel beton pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton a armăturilor. Acest document este proprietatea TMUCB– SA. Pentru susţinerea la poziţie a armăturilor de la partea superioară a plăcilor se vor folosi capre din oţel beton. Se pot folosi cupoane din oţel beton numai în cazul montării acestora intre barele armăturilor aşezate pe două rânduri. pentru Ø >12 mm şi cel puţin doi distanţieri la fiecare ml pentru Ø ≤ 10 mm. În cazul în care nu se dispune de sortimentele şi diametrele prevăzute în proiect.50 m (4 buc.

INNĂDIREA ARMĂTURILOR Se va executa cu respectarea prevederilor din proiectul de execuţie şi STAS 10107/0-90. sudare manuală cu arc electric prin suprapunere cu eclise.FEIP – 05 . Această interdicţie nu se referă şi la sudurile prin puncte la nodurile plaselor sudate executate industrial ABATERI LIMITĂ LA MONTAREA ARMĂTURILOR Abateri în mm Lungime barelor Distanţa Grosime Elementul între strat de axele acoperire < 1 1…. . de catre alte firme este interzisa. sudare în semimanşon de cupru. grinzi. 4/5 . sudare manuală cap la cap cu arc electric sudare în cochilie. reţelele pentru plăci curbe subţiri – se leagă toate încrucişările. stâlpi – toate încrucişările la colţurile etrierilor în rest din 2 în 2 rânduri în şah. De regulă înnădirea armăturilor se face prin suprapunere: fără sudură.10 > 10 barelor m m m Fundaţii Pereţi Stâlpi şi grinzi Plăci Între etrieri şi la pasul fretelor ±10 ±5 ±3 ±5 ±10 +3 +3 ±5 +2 ±20 ±30 ±3d 50 La îmbinări şi înnădiri sudate conform C28-83 Lungimea de petrecere Observaţii Poziţia la înnădire înnădirilor prin sudare ±10 -- Acest document este proprietatea TMUCB– SA. difuzarea sau folosirea acestuia fara acordul proprietarului. procedându-se astfel: reţelele de armături din plăci – se vor lega 2 rânduri complete legate pe contur în rest din două în două rânduri legate în şah.. Reproducrerea. – barele înclinate din grinzi se leagă în mod obligatoriu de primii etrieri cu care se încrucişează. Nu se permite folosirea sudurii la înnădirea armăturilor din oţeluri ale căror calităţi au fost îmbunătăţite pe cale mecanică (sârmă trasă). sudare în mediu de dioxid de carbon.c PROCEDURA DE EXECUTIE Armarea elementelor din beton armat cu bare independente PE-09-AEBA Pag.1. Înnădirea armăturilor se va face cu respectarea strictă a prevederilor proiectului de execuţie. Sudarea armăturilor se va face cu respectarea Instrucţiunilor tehnice pentru sudarea armăturilor de oţel beton indicativ C28 – 83 .5 mm.Dacă prin proiect nu se specifică altfel. legarea armăturilor în punctele de încrucişare se face cu 2 fire de sârmă neagră cu Ø 1 . cu sudură electrică prin: puncte sau cap la cap prin topire intermediară cu maşini speciale.

după caz. 5/5 VERIFICĂRI VERIFICAREA MATERIALELOR ÎNAINTE DE PUNERE ÎN OPERĂ Se fac verificările prevăzute la pct. de catre alte firme este interzisa. poziţia şi modul de fixare a pieselor înglobate c) Efectuarea de înlocuiri de armături numai cu avizul scris al proiectantului şi respectarea următoarelor: adoptarea de alte diametre din acelaşi tip de oţel care să asigure cel puţin aria din proiect. PV de control (note de control).2 VERIFICĂRI PE PARCURSUL EXECUŢIEI Verificarea prin sondaj a respectării regulilor de fasonare. Reproducrerea.FEIP – 05 .1. lungimea barelor ce depăşesc reazemele şi se betonează ulterior poziţia înnădirilor şi lungimea de petrecere a barelor. a poziţiei armăturilor (prin metode nedistructive). PV pentru recepţia calitativă a lucrărilor. modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire. Respectarea prevederilor proiectului. calitatea sudurilor şi poziţionarea pe secţiuni a acestora. diametrul acestora şi modul de fixare. 8. Acest document este proprietatea TMUCB– SA. distanţa dintre etrieri. manipulare. difuzarea sau folosirea acestuia fara acordul proprietarului. normelor tehnice şi a prezentei proceduri cu privire la armarea elementelor de construcţii din care: numărul. . numărul şi calitatea legăturilor dintre bare. VERIFICĂRI PE FAZE DE LUCRĂRI Se verifică: Respectarea sortimentelor de oţel şi diametrelor armăturilor prevăzute în proiect. VERIFICAREA LA RECEPŢIA STRUCTURII DE REZISTENŢĂ ŞI/SAU LA RECEPŢIA PRELIMINARĂ Se verifică existenţa şi se examinează prevederile şi conţinutul înregistrărilor. respectarea distanţelor minime dintre armături înlocuirea de bare cu bare din alt tip de oţel. 5. DOCUMENTE ÎNREGISTRĂRI PV de preluarea a frontului de lucru. la dispoziţia comisiei de recepţie. depozitare şi montare. Se verifică prin sondaj. Urmare verificărilor efectuate se întocmeşte procesul verbal de recepţie calitativă. numai cu avizul proiectantului şi acordul beneficiarului. dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor pe timpul turnării.c PROCEDURA DE EXECUTIE Armarea elementelor din beton armat cu bare independente PE-09-AEBA Pag. diametrul şi poziţia armăturilor montate. Verificarea prin sondaj a caracteristicilor geometrice ale barelor montate. sau să fie cel mult cu 5% mai mare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful