FEIP – 05 - c

PROCEDURA DE EXECUTIE
Armarea elementelor din beton armat cu bare independente

PE-09-AEBA

Pag. 1/5

1. SCOP Procedura stabileşte principiile tehnice ce se aplică la fasonarea, montarea şi recepţionarea armăturilor din oţel beton utilizate la realizarea lucrărilor de construcţii, în conformitate cu prevederile proiectelor şi normelor tehnice în vigoare. Prin procedură se stabilesc: măsurile de asigurare a calităţii lucrărilor, protecţiei mediului şi securităţii în muncă; responsabilităţile factorilor de decizie, a conducătorilor procesului de producţie şi executanţilor direcţi ai lucrărilor 2. DOMENIU ; 2.1. Procedura se aplică la realizarea lucrărilor de fasonarea, montarea armăturilor din oţel beton de diferite mărci pentru toate lucrările civile executate în şantierul Suceava: Burdujerni III, Burdujeni II, Zamca I, Sf.Ilie, diverse tipuri de camine executate pe reteaua stradala de alimentare cu apa potabila 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ - Volum III - Part B: Tehnic Specifications - Civil Works cap.3.8 - Manualul calităţii; - acte normative: C 56 – 1986 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente; STAS 438/1 – 80 Oţel beton laminat la cald; Mărci şi condiţii generale de calitate; NE 012/1 – 2007 Cod de practică pentru executarea lucrărilor de beton, beton armat, şi beton precomprimat; ST 009/05 Produsele din oţel utilizate ca armături; Cerinţe şi criterii de performanţă. STAS 10107/0 – 90 Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton şi beton armat. C 28 – 83 Instrucţiuni Tehnice pentru sudarea armăturilor din oţel-beton. OHSAS 18001/2008, Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale Legea 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă HG 1425/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 SR EN ISO 14001: 2005 - Sisteme de management de mediu. Specificaţii cu ghid de utilizare OUG 195/2005 – privind protecţia mediului 4. RESPONSABILITĂŢI 4. 1 ŞEFUL PUNCTULUI DE LUCRU Verifică, înainte de introducerea în lucrare, documentele (certificatele) de calitate pentru OB sau PC, analizând caracteristicile oţelului brut sau după caz fasonat în atelier, dacă acesta respectă prevederile din proiect, norme tehnice,. şi în caz de dubiu, sau atunci când aprovizionarea se face direct pe şantier, dispune efectuarea încercărilor de laborator. Asigură condiţiile necesare pentru depozitare în şantier a armăturilor, sub formă de bare sau gata fasonate, în condiţiile pentru a le feri de degradare. Verifică dacă sunt asigurate condiţiile de montare a armăturilor în elementele structurii din b.a., (calitatea cofrajelor şi elementelor de susţinere), respectarea dimensiunilor geometrice ale elementelor, poziţionarea golurilor de trecere s.a. Organizează începerea fasonării barelor sau după caz montarea acestora, cu respectarea prevederilor din proiecte, standarde şi norme. La terminarea armării, convoacă reprezentanţii factorilor interesaţi, stabiliţi în PCCVI şi întocmeşte procesul verbal de recepţie calitativă, ce urmează a fi semnat după verificare. Convoacă controlul în fază determinantă, pentru stadiile fizice la care potrivit Programului de control, vizat de inspectoratul în construcţii, autorizarea continuării lucrărilor se face de către Inspectoratul în construcţii.
Acest document este proprietatea TMUCB– SA. Reproducrerea, difuzarea sau folosirea acestuia fara acordul proprietarului, de catre alte firme este interzisa.

difuzarea sau folosirea acestuia fara acordul proprietarului. 2/5 Pune la dispoziţia organelor de control – interne şi externe – abilitate. Se vor îndepărta eventualele impurităţi de pe suprafaţa barelor (rugina. Barele tăiate şi fasonate vor fi depozitate în pachete etichetate. de catre alte firme este interzisa. Armăturile trebuie să fie curate şi drepte.FEIP – 05 . precum şi de aspectele tehnologice de cofrare. PROCEDURA ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE PRELUAREA FRONTULUI DE LUCRU La preluarea frontului de lucru se verifică: existenţa PV de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse.c PROCEDURA DE EXECUTIE Armarea elementelor din beton armat cu bare independente PE-09-AEBA Pag. toate documentele referitoare la calitatea materialelor puse în operă şi lucrărilor executate. RECEPŢIONAREA MATERIALELOR ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN OPERĂ Verificarea caracteristicilor prevăzute în certificatul de calitate – la fiecare lot. Dacă se consideră necesar se va solicita reexaminarea de către proiectant a dispoziţiilor de armare din proiect şi modificarea acestora în conformitate cu posibilităţile practice de execuţie. Executarea ciocurilor pentru armături. . Participă la verificarea lucrărilor executate şi răspunde pecuniar. FASONAREA ARMĂTURILOR Fasonarea barelor se va face în strictă concordanţă cu prevederile cuprinse în detaliile de execuţie din proiect. Verificarea prin îndoire la rece – pe 2 epruvete din colacii/legăturile de barele aprovizionate. Asigurarea caprelor. La fasonarea armăturilor se vor avea în vedere următoarele: Întinderea barelor se va face pe suprafeţe curate special amenajate care să nu permită murdărirea acestora iar fasonarea lor se va efectua cu maşini de fasonat sau pe bancuri de lucru. Conduce direct şi organizează activitatea membrilor formaţiei de lucru. Examinarea aspectului şi formei secţiunii – la 2% din numărul de colaci/legături de bare dar nu mai puţin de 2 colaci sau legături. Îndreptarea oţelului beton se va face fără deteriorarea profilului iar alungirea nu va depăşi limita maximă de 1 mm/m. asigurând respectarea de către aceştia a tehnologiilor de fasonare şi montaj. ţinând seama de posibilităţile practice de montare şi fixare a barelor. Asigură nivelul calitativ al lucrărilor şi răspunde de încadrarea lucrărilor executate în limitele abaterilor admisibile. ŞEFUL DE ECHIPĂ Participă la preluarea frontului de lucru şi semnează de primirea acestuia. Reproducrerea. cu respectarea prevederilor proiectului de execuţie. Instruieşte membrii formaţiei pe care o conduce cu privire la tehnologia adoptată. Înainte de a se trece la fasonarea armăturilor. Suprafeţele pe care se execută montajul sunt curate. solidar cu echipa pentru remedierea deficienţelor. prin frecare cu peria de sârmă iar uleiurile. prin spălare cu apă şi detergent sau benzină). Verificarea dimensiunilor barelor – la 2% din numărul de colaci/legături de bare. razele curbelor de îndoire şi lungimea capetelor drepte pentru armătura ridicată trebuie să asigure: Acest document este proprietatea TMUCB– SA. în aşa fel în cât să se evita confundarea lor şi să se asigure păstrarea formei şi curăţeniei lor până la montare. betonare şi compactare. podinilor care să asigure circulaţia în timpul şi după montarea armăturii fără deformarea acestora. executantul va analiza prevederile proiectului. particularităţile lucrării şi condiţiile de calitate ce se impun.

Se pot folosi cupoane din oţel beton numai în cazul montării acestora intre barele armăturilor aşezate pe două rânduri. agrafe. difuzarea sau folosirea acestuia fara acordul proprietarului.50 d ≥ 2./m2) în zonele în consolă. Acest document este proprietatea TMUCB– SA. 3/5 Nivelul de îndoire OB PC Îndoirea barelor înclinate Etrieri 1800/1350 900/1350 450 1350 Raza interioară mm ≥ 2. distanţe. 1 m (1buc. în zona de armătură pe două sau mai multe rânduri. Montarea distanţierilor din PVC sau prisme de mortar legate cu sârmă. Înlocuirea se va înscrie în documentele de recepţie calitativă şi pe planşe. mărci.50d Lungimea porţiunii drepte 3d 7d 20 d în zonele întinse arc de cerc > 10 10 d în zonele d comprimate >2d La fasonarea etrierilor se va urmări ca dimensiunile laturilor stabilite prin proiect să fie măsurate pe interiorul etrierilor şi nu pe conturul exterior al acestora Se interzice fasonarea armăturilor la temperaturi sub (– 10°) C./m2) în câmp. Barele cu profil periodic cu diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald. pentru Ø >12 mm şi cel puţin doi distanţieri la fiecare ml pentru Ø ≤ 10 mm. număr de bare. Se vor prevedea cel puţin: patru distanţieri la fiecare m2 de placă sau perete. . se poate proceda la înlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului de specialitate. Reproducrerea. capre care să asigure menţinerea poziţiei barelor în timpul turnării betonului şi pentru asigurarea grosimii stratului de acoperire cu beton a armăturilor. sprijinite pe armătura inferioară sau pe distanţieri şi dispuse între ele la distanţe de max. respectiv 0.c PROCEDURA DE EXECUTIE Armarea elementelor din beton armat cu bare independente PE-09-AEBA Pag.FEIP – 05 . de catre alte firme este interzisa.50 m (4 buc. cel puţin un distanţier între rândurile de armături la fiecare doi metri liniari de grindă. poziţii. În cazul în care nu se dispune de sortimentele şi diametrele prevăzute în proiect. Se interzice folosirea cupoanelor din oţel beton pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton a armăturilor. un distanţier la fiecare ml de grindă sau stâlp. MONTAREA ARMĂTURILOR La montarea armăturilor se vor lua măsuri pentru: Respectarea prevederilor proiectului privind diametrul barelor de oţel beton. Pentru susţinerea la poziţie a armăturilor de la partea superioară a plăcilor se vor folosi capre din oţel beton.

procedându-se astfel: reţelele de armături din plăci – se vor lega 2 rânduri complete legate pe contur în rest din două în două rânduri legate în şah. reţelele pentru plăci curbe subţiri – se leagă toate încrucişările. de catre alte firme este interzisa. sudare manuală cap la cap cu arc electric sudare în cochilie. Sudarea armăturilor se va face cu respectarea Instrucţiunilor tehnice pentru sudarea armăturilor de oţel beton indicativ C28 – 83 . Reproducrerea.10 > 10 barelor m m m Fundaţii Pereţi Stâlpi şi grinzi Plăci Între etrieri şi la pasul fretelor ±10 ±5 ±3 ±5 ±10 +3 +3 ±5 +2 ±20 ±30 ±3d 50 La îmbinări şi înnădiri sudate conform C28-83 Lungimea de petrecere Observaţii Poziţia la înnădire înnădirilor prin sudare ±10 -- Acest document este proprietatea TMUCB– SA.1. Înnădirea armăturilor se va face cu respectarea strictă a prevederilor proiectului de execuţie. grinzi. – barele înclinate din grinzi se leagă în mod obligatoriu de primii etrieri cu care se încrucişează. INNĂDIREA ARMĂTURILOR Se va executa cu respectarea prevederilor din proiectul de execuţie şi STAS 10107/0-90.c PROCEDURA DE EXECUTIE Armarea elementelor din beton armat cu bare independente PE-09-AEBA Pag. sudare în semimanşon de cupru. legarea armăturilor în punctele de încrucişare se face cu 2 fire de sârmă neagră cu Ø 1 .FEIP – 05 . stâlpi – toate încrucişările la colţurile etrierilor în rest din 2 în 2 rânduri în şah.Dacă prin proiect nu se specifică altfel. difuzarea sau folosirea acestuia fara acordul proprietarului. Nu se permite folosirea sudurii la înnădirea armăturilor din oţeluri ale căror calităţi au fost îmbunătăţite pe cale mecanică (sârmă trasă). De regulă înnădirea armăturilor se face prin suprapunere: fără sudură. 4/5 . .5 mm. sudare în mediu de dioxid de carbon. cu sudură electrică prin: puncte sau cap la cap prin topire intermediară cu maşini speciale.. Această interdicţie nu se referă şi la sudurile prin puncte la nodurile plaselor sudate executate industrial ABATERI LIMITĂ LA MONTAREA ARMĂTURILOR Abateri în mm Lungime barelor Distanţa Grosime Elementul între strat de axele acoperire < 1 1…. sudare manuală cu arc electric prin suprapunere cu eclise.

manipulare. Verificarea prin sondaj a caracteristicilor geometrice ale barelor montate. 5/5 VERIFICĂRI VERIFICAREA MATERIALELOR ÎNAINTE DE PUNERE ÎN OPERĂ Se fac verificările prevăzute la pct. Acest document este proprietatea TMUCB– SA. 5. diametrul şi poziţia armăturilor montate. 8.c PROCEDURA DE EXECUTIE Armarea elementelor din beton armat cu bare independente PE-09-AEBA Pag. Respectarea prevederilor proiectului. distanţa dintre etrieri. normelor tehnice şi a prezentei proceduri cu privire la armarea elementelor de construcţii din care: numărul. PV de control (note de control). Se verifică prin sondaj. numărul şi calitatea legăturilor dintre bare. difuzarea sau folosirea acestuia fara acordul proprietarului. după caz.1. respectarea distanţelor minime dintre armături înlocuirea de bare cu bare din alt tip de oţel. poziţia şi modul de fixare a pieselor înglobate c) Efectuarea de înlocuiri de armături numai cu avizul scris al proiectantului şi respectarea următoarelor: adoptarea de alte diametre din acelaşi tip de oţel care să asigure cel puţin aria din proiect. PV pentru recepţia calitativă a lucrărilor. diametrul acestora şi modul de fixare. calitatea sudurilor şi poziţionarea pe secţiuni a acestora. Reproducrerea. VERIFICĂRI PE FAZE DE LUCRĂRI Se verifică: Respectarea sortimentelor de oţel şi diametrelor armăturilor prevăzute în proiect. Urmare verificărilor efectuate se întocmeşte procesul verbal de recepţie calitativă. de catre alte firme este interzisa. la dispoziţia comisiei de recepţie. VERIFICAREA LA RECEPŢIA STRUCTURII DE REZISTENŢĂ ŞI/SAU LA RECEPŢIA PRELIMINARĂ Se verifică existenţa şi se examinează prevederile şi conţinutul înregistrărilor. . dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor pe timpul turnării. depozitare şi montare. sau să fie cel mult cu 5% mai mare. lungimea barelor ce depăşesc reazemele şi se betonează ulterior poziţia înnădirilor şi lungimea de petrecere a barelor. numai cu avizul proiectantului şi acordul beneficiarului.FEIP – 05 . a poziţiei armăturilor (prin metode nedistructive). modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire. DOCUMENTE ÎNREGISTRĂRI PV de preluarea a frontului de lucru.2 VERIFICĂRI PE PARCURSUL EXECUŢIEI Verificarea prin sondaj a respectării regulilor de fasonare.