P. 1
Mostenirea legala

Mostenirea legala

|Views: 119|Likes:
Published by Atina Cris

More info:

Published by: Atina Cris on Sep 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

NOTIUNEA DE SUCCESIUNE 1. Definite. Terminologie Noul Cod civil debuteaza in aceasta materie definirea notiunii de mostenire.

Potrivit definitiei legale, mostenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta. Definitia poate fi mai cuprinzatoare, relevand izvoarele si totodata felul mostenitorilor ca si ordinea actiunii lor. Definim deci mostenirea ca fiind transmiterea patrimoniului lui de cuius mostenitorilor desemnati de lege, in lipsa organizarii devolutiunii succesorale de acesta, printr-un testament. Prin definitia legala termenului de mostenire i se atribuie un sens foarte larg. El include orice transmisiune pentru cauza de moarte, fara a interesa izvorul acesteia: legea sau testamentul. Noul Cod civil schimba sensurile cunoscute ale termenului mostenire sau mostenire legala astfel ca trebuie sa evidentiem aceste deosebiri, inlaturand riscul utilizarii lor imprecise. Vechiul Cod civil nu definea mostenirea. Din modul de reglementare a materiei succesiunii se subintelegea ca termenul de mostenire este sinonim cu mostenire legala. Astfel, sub denumirea de „ succesiune" era cuprins intregul corp de reguli privind materia mostenirii: conditii generale, devolutiunea legala, transmisiunea mostenirii si partajul. Separat, era reglementata materia liberalitatii, incluzand si reductiunea si raportul donatiilor. Vechiul Cod civil reglementa astfel cele doua tipuri de mosteniri (legala si testamentara) fard a defini un gen proxim al acestora, ca in Noul Cod civil. Mostenirea legala, din vechiul Cod civil, avand continutul aratat, diferade sensul dat astazi acesteia, cum vom vedea. Doctrina si practica judiciara subintelegea insa si genul proxim utilizat astazi pentru termenul de mostenire. Asa cum se observa, termenul de mostenire definit de noul Cod civil este sinonim cu eel de succesiune. Legiuitorul noului Cod civil prefera pe cel de mostenire, in special in cartea a IV-a, „Despre mostenire si liberalitati". Pe cel de al doilea il utilizeaza, ca sinonim, de regula, pentru a evita repetarea primului termen in aceeasi fraza. In afara acestei semnificatii, pe care o denumim activa, mostenirea are si un sens pasiv, desemnand obiectul transmisiunii succesorale, adica: patrimoniu transmis sau mostenirea transmisa, mortis causa, ca urmare a decesului unei persoane. De exemplu, legiuitorul foloseste aceasta semnificatie statuand ca „mostenirea se cuvine (...) sotului supravietuitor (...)"; sau „Transmisiunea mostenirii" (denumirea data capitolului I din Titlul IV); „(;..) in cazul in care in patrimoniul succesoral nu exista bunuri (...) CONDITIILE GENERALE ALE SUCCESIUNII Pentru a se putea aplica regulile succesiunii trebuie ca mai intai sa aiba deschiderea succesiunii, adica decesul lui de cuius si, totodata, sa existe mostenitori, iar acestia sa fie apti pentru a putea mosteni. DESCHIDEREA SUCCESIUNII Deschiderea succesiunii semnifica situatia juridica aparuta cu privire patrimoniul lui de cuius, ca urmare a decesului acestuia, situatie ce consta intr-un proces complex in care, pe de o parte, legiuitorul sau de cuius organizeaza chemarea la mostenire, desemnand succesibilii si intinderea dreptului lor (devolutiune); iar pe de alta parte, in mod exclusiv, legea organizeaza transmiterea patrimoniului succesoral. Acest transfer are loc progresiv, in doua etape: inainte de acceptarea mostenirii, legea conferind doar sezina; si dupa acceptare, prin aceasta legea consolideaza transferul, patrimoniul succesoral fiind stapanit in indiviziune de mostenitori. In fine, procesul aratat se finalizeaza prin lichidarea pasivului mostenirii si partajul activului net ramas. Situatia nou creata prin deschiderea succesiunii poat fi considerata un raport juridic. Cauzele deschiderii mostenirii Decesul persoanei este cauza deschiderii mostenirii Decesul persoanei produce un efect natural, incetarea capacitaii juridice acesteia pentru ca ea nu mai exista fizic si prin aceasta nu mai are nici fiinta juridica. Stingerea fiintarii juridice a persoanei lasa fara titular patrimoniul acesteia. Inca din dreptul roman patrimoniul nu se stinge odata cu titularui, ci este transmis unor persoane in viata, mai exact, „in fiinta", in termenii definitiei date mostenirii, care vor succeda celui decedat. Mostenirea, relajie juridica de transmitere a patrimoniului de la de cujus la succesorii sai, este cauzata de decesul primului, debutand in chiar clipa producerii acestui eveniment, moment denumit sugestiv deschiderea mostenirii (art. 954 alin. 1 C. civ.), importanja lui fiind capitala pentru ca determina multiple consecinje juridice relative lapersoanele care succed si la intinderea drepturilor lor. Distingem intre: decesul persoanei, constatat fizic; si decesul prezumat 5.1. Decesul persoanei, constatat fizic. Decesul este evenimentul incetarii din viata. a unei persoane, constatata medical prin cercetarea corpului acesteia, 5.2. Decesul prezumat. Hotararea declarative a decesului. Decesului persoanei ii este asimilata hotararea judecatoreasca definitiva declarativa a decesului (art. 53 C. civ.).

Mostenirea este deschisa chiar daca nu este gasit corpul persoanei insa decesul ei este prezumat printr-o hotararea declarative de moarte tie din cauza fmprejurarilor in care a dispdrut persoana (1), fie a disparifiei acesteia pe o perioada indelungata (2). Disparitfa persoanei, intr-o catastrofa. Cdnd o persoana nu mai poate fi gdsitd si existd certitudinea ca a decedat, avdnd in vedere imprejurdrile deosebite in care a dispdrut, inundatii, cutremure etc., se poate ohtine o hotardre judecatoreasca de declarare a morfii daca au trecut mai mult de 6 luni de la data disparifiei in imprejurdrile ardtate, chiar daca nu a fost gasit cadavrul (art. 50 alin. 3 C. civ.). Hotararea declarativd a morfii fine locul actului de deces, producdnd aceleasi efecte in materia succesiunii1. Prin excepjie, daca exista indicii sigure ca decesul s-a produs, de§i cadavrul nu a fost gasit sau identificat, se poate declara moartea fara a mai astepta implinirea termenului aratat (art. 50 alin. 3 C. civ.). Disparifia persoanei o perioada indelungata de timp. Persoana care a dispdrut mai mult de doi ani de la data ultimelor informafii sau indicii din care rezulta ca ar fi in viafd, si existd indicii cd a incetat din viafd, poate fi declaratd moartd printr-o hotardre judecatoreasca la cererea oricdrei persoane interesate (art. 49 alin. 1 C. civ.)2. Cand nu poate fi stabilit momentul de la care se caleuleaza termenul, acesta se socoteste de la sfar§itul lunii in care au fost primite ultimele informatii sau indicii, iar cand nici aceasta nu poate fi stabilita se socoteste de la sfarsitul anului calendaristic (art. 49 alin. 2 C. civ.). Data decesului persoanei declarata moarta printr-o hotarare judecatoreasca este stabilita de instanja, tinand cont si de regulile art. 52 C. civ.1 Hotararea declarativa de deces intra In vigoare la data ramanerii definitive a acesteia (art. 53 C. civ.). Daca disparutul a reaparut, hotararea declarativa de deces va fi anulata (art 54 alin. 1 C. civ.)2. Asa acum se observa, noul Cod civil aduce unele inovafii cu privire la declararea mortii persoanei disparate (art. 49-57). Mai intai stabileste ca absentul nu mai este declarat disparut si ulterior mort, potrivit regulilor actuate, ci este declarat mort daca au trecut mai mult de 2 ani de la data la care au existat informatii despre existenta in viata a acesteia (art. 49). In al doilea rimd, a fost scurtat termenul de un an pentru declararea mortii persoanelor disparute in conditii de catastrofa. Potrivit noului text, persoanele disparute in conditii de catastrofa, pot fi declarate moarte dupa 6 luni de la data acestui eveniment (art. 50 alin. 1). In fine, proiectul prevede o a treia ipoteza: in care persoana disparuta este sigur ca a decedat, chiar daca nu i-a fost gasit cadavrul ori nu a fost identificat In acest caz, se poate solicita declararea mortii fara sa se astepte termenul de 6 luni (art. 50 alin. 2). Secjiunea a H-a Data §i locul deschiderii mostenirii §1. DATA DESCHIDERII SUCCESIUNII 6. Data decesului lui de cuius este data la care se deschide succesiunea (art. 954 alin. 1 C. civ.). In chiar clipa decesului lui de cuius, stingandu-se personal itatea juridica a acestuia, are loc deschiderea succesiunii lui, aceasta semnificand faptul ca, fara nici o formalitate si fara nici o manifestare a voin(ei succesibililor, patrimoniul sau c>ic transmis acestora, de drept. Aceasta regula traduce principiul de sorginte latina potrivit caruia patrimonial nu poate exista fara subiect. 6.1. Consecinfele atasate acestei date. In mecanismui mostenirii este important sa fie stabilita data decesului sub ambele aspecte: devolutiv; si eel al transmiterii mostenirii caci, In func|ie de aceasta data se stabileste: ce se transmite, cine succede $i cit mosfeneste. Sub aspect devolutiv, In functic de data arafata se stabiJefte: Hsta persoanelor chemate la succesiune In virtutea legii sau a legate lor; mtmderesi vocaftet lor :esorale; si se decide daca acestea indeplinesc condittile pentru a mosteni5. Sub aspeetul obiectului transmisiunii, de la aceasta data are loc frxarea 'onfimittiltii patrimoniului succesoral transmis, succesorii devenind comostetutori asupra aotivului succesoral existent la acel moment si vor fi Jinutj de pasivul lUOoesoral (tn principiu, datoriile lasate de cuius)1. unetje •Jtiindu-nostcni fni >xclusi\ Totodata, de la aceeasi data incepe sa curga termenul de opjiune succesoralft (art. 1103 C, civ.), acceptarea mostenirii consolidand transmiterea patrimoniului. In functie de aceeasi datft se stabileste si intinderea drepturilor succesorilor acceptanti. SHindu-se data decesului si persoanele care au acceptat mostenirea se decide care sunt ittortt rezervatari, intinderea rezervei lor si a cotitatji disponibile. tine, dupfl iesirea din indiviziune, comostenitorii vor fi considerafi proprietari ivt de la data decesului, partajul succesoral avand caracter declarativ. Dreptul tranzitoriu. in aplicarea noului Cod civil regulile relative la succesiune lubordoneazfi mostenirile deschise dupa 1 octombrie 2011, data intrarii In vigoare a ;odului (art. 91 din Legea nr. 71/20113). In interpretarea aceluiasi text actele sau aptele neexecutate inca, cum ar fi acceptarea succesiunii, relative la o succesiune leschisa sub Codul civil din 1864, vor cadea sub legea in vigoare la data deschiderii luccesiunii. ?2. PROBA DECESULUI §1A DATEIACESTUIA

Certificatul de deces este un inscris autentic ce dovedeste. 2 C.2. 52 C. 1 din Decretul.. legea prezuma ca persoanele decedate In aceste Imprejurari „au murit in aceeasi clipa" si ca in aceste eondifii nu pot succeda una alteia (art. succesiunea ridica probleme de plata a creditorilor lui de cuius. 119/1996. identitatea persoanei decedatului. 14 Cod procedura civila ce statueaza c& instanta competenta s& solutioneze aceste litigii este cea in raza careia se afla localitatea ultimului domiciiiu al defunctului4. civ. UuTitatea stabilirii locului deschiderii mostenirii. 6. gj la fel certjfjcatul de deces. 2 C. civ. Identificarea ultimului domiciiiu. Proba. 3 statueaza ca mostenirea se deschide: la locul din tara aflat in circumscriptia notarului public celui dintai sesizat. pentru ca acolo se afla principalele sale afaceri. LOCUL DESCHIDERII MO§TENIRII 7. in cazul fn care acesta are mai multe locuinfe. Daca a fost omisa sa se prevada data decesului ori a fost trecuta gregit. o persoana trebuie sa existe la data decesului lui de cuius (sect-1). Textul art 957 alin. Proba si mljloacele de proba. locul deschiderii mostenirii este eel din localitatea aflata in circumscriptia instantei aleasa dupa aceleasi criterii ca cele de determinare a notarului public (art. 37. sub condijia ca in aceasta circumscriptie sa existe eel putin un bun imobil al celui care lasa mostenirea. Cand in patrimoniul succesoral nu exista bunuri situate in Romania. acesta nu a lasat astfel de bunuri. 34. si nu eel mentionat in cartea de identitate1. Mostenirea se deschide ia ultimul domiciiiu ai defunctului (art. si anexa 1C din Legea nr. urmfind procedura rectificarii actelor de stare cmU (art.).3. civ. consideram ca ultimul domiciiiu al acestuia este locul unde a locuit in fapt. 119/1996) ori. 57-58 din Legea nr. 3 C. ci instanta de judecata.) men^ioneazS nu doar decesul ci si ziua acestui eveniment date preluate in certificatul de deces. O aplicare a acestei ra|iuni este art. daca. Pentru aceasta ipoteza art. In principiu. 51 si art. 31/1954. civ. a?a cum il obligS art. Este ipoteza In care eel pufin doua persoane cu vocafie succesorala reciproca au decedat In conditiile unui sinistru (cutremur. cu conditia ca in aceasta circumscriptie sa se afle bunuri mobile ale celui ce lasa mostenirea. Daca in aceste ipoteze nu a fost sesizat notarul public. 36 din Legea nr.6. potrivit art. CodecedaUr.4. 11 din Legea nr. Nu se apliea insa regula codecedatilor deeat daca nu poate fi stabilit momentul decesului persoanelor aratate §2. toate acestea antrenand adesea §i litigii. In lipsa unei deelara|ii data de de cujus in timpul vie|ii.). sa nu fie nedemna (sect. civ. 954 alin. inundatie. hotftrarea judecatoreascS de declarare a mor|ii stabileste aceasta data (art.1. 119/1996 rezulta ca proba decesului se face cu certificatul de deces. privind locuinja principals si cea secundarft (resedinta).3. si de partaj. Locul eel mai favorabil pentru rezolvarea tuturor acestora este eel din localitatea ultimului domiciiiu al lui de cuius./iu se poate stabili c& una a supraviefuit alteia" pentru a se decide care persoana este succesorul celeilalte.). hotararea judecfttoreasca declarativa a mortii (art. data decesului are o important particular^. 21 a Decretului nr. data deschiderii succesiunii este mentionata in certificatul constatator al decesului emis de medici. locul deschiderii mostenirii este in circumscriptia notarului public celui dintai sesizat. 59. 957 alin. 4 C. civ. 7. Pentru a inlatura dubiul si nesfarsitele litigii care ar putea fi generate In vederea stabilirii ordinii succesiunii. 31/1954). 6. 954 alin. Cel care solicits un drept de mostenire are sarcina sa dovedeasca decesul defunctului. '"alin. ultimul domiciliu si locul decesului. 954 alin. 52 alin. 7.2. Situa^i particulare in care nu este cunoscut ultimul domiciiiu al defunctului ori nu se afla pe teritoriul Romaniei. simplified devolupunea mo§tenirii in cazul codecedatilor fn caz special al decesului mai multor persoane ce au vocajie succesorala reciproca. hotararea judecatoreasca poate fi rectificata (art. nr. Noul Cod civil nu a mai preluat teoria comorientflor din art. 7. Aceeasi regula se aplicS §i pentru persoanele nomade2. In cazul particular al disparitici persoanei. CAPITOLUL II CONDIJULE PENTRU A MO§TENI Cine poata sa mosteneasca? Pentru a avea acest drept. art. accident aviatic etc. data motlii acestuia. 119/1996).) si . Certificatul medical constatator al mor^ii (art. de administrare a bunurilor lui pana la acceptarea succesiunii. 2 C.) Textul2 nu stabileste ce se infelege prin ultimul domiciiiu: eel din cartea de identitate ori eel unde de cujus a locuit in fapt. art. Din interpretarea art. locul deschiderii mostenirii este In circumscriptia notarului public celui dintai sesizat. dupft caz. fn principiu. civ. Regula ar&tata este aplicabila §i mostenirii testamentare1. 87-88 C.II) si sa aiba chemare la mostenire (vocatie succesorala) in virtutea unei legaruri de rudenie cu . ori. statueaza insa ca proba ultimului domiciiiu se face cu certificatul de deces.

dob&ndeste personalitatea juridica din momentul inregistrarii actului lor de infiintare. 958 alin. beneficiarul unei liberalit&ti. existand doar dispozitia testamentara de infiinfare (art. Atentatul la viafa celui ce lasa mostenirea. nu este suftcient ca o persoana sa aiba capacitate succesorala. Nimeni nu se intereseaza de capacitatea de folosinja a unei persoane pentru a decide daca ea poate succeda sau nu. b C. Atentatul la viafa unui succesibil al lui de cujus. Pentru a mosteni. a legaturii de alian{ii (sect. 205 C. savarsita asupra lui de cujus1. 958 C.). In sensul art. 36 C. 194. Pentru a putea mosteni. Termenul „a exista" nu se refera la existenja fizica a persoanei. si regulile art..3. III). 208 teza I. ori. denumita reprezentare succesorala. civ. ci la cea juridica. Primele doua conditii sunt comune celor doua tipuri de mosteniri. a C. CAZURI Potrivit art. Nedemnitatea ridica trei probleme: cazurile de nedemnitate. si atentatul la viata unui succesibil al lui de cujus (b). Persoana nu trebui sa fie predecedata. In sensul art. Tipuri de nedemnitate. civ.. dar se afla in procedure de infiintare.). 8. civ.). De aceea. modul de operare si efectele nedemnitatii. 1 0. este nedemn de a succede cel condamnat pentru savarsirea cu intense. cand art. NEDEMNITATEA DE DREPT. 1 lit..de cuius. ultima fiind specific^ doar mostenirii legale. 208 teza a Il-a). fiind reprezentat de prima persoana in calitate de mostenitor al predecedarului1. Nedemnul este astfel lovit de o incapacitate legala de a mofteni. Noul Cod civil reglementeaza doua tipuri de nedemnitate: de drept (§1) si judiciara (§2) 11. regul& exprimata prin maxima infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur. civ. ori de la data actului de infiintare (art. a unei infracpuni de omor sau tentativa la aceasta fapta. 36 C. 958 alin. si persoanelor jurid/ce 11 Be recunoa^te capacitatea de a primi liberalitati chiar daca nu exista la data fncheicrii Jiberalita^ii. inainte de deschiderea succesiunii lui de cujus. Nedemnitatea este o sanctJune civila2 constand In decaderea nedemnului din dreptul la succesiunea persoanei fa{& de care s-a ffceut vinovat de culpa grava. civ. Secfiunea I Existenfa succesibililor (capacitated succesorala) 8. fiindatiile testamentare au aceasta capacitate din momentul deschiderii mostenirii testatorului. Numai persoanele fizice pot fi mostenitori legal" Persoanele juridice pot succede doar in calitate de legatari1. 8. in functie de natura persoanei. este nedemn de a succede succesibilul condamnat pentru savarsirea cu intense a unei infractiuni de omor sau pentru tentativa la aceasta fapta.2. dar nu a fost inregistrat (art. persoana trebuie sa existe la data deschiderii mostenirii (art. copilul nascut la eel ult 300 de zile de la decesul tatalui are dreptul sa~) mosteneasca intrucat el este prezumat a fi copilul sau. civ. potrivit caruia pturile copilului sunt recunoseute de la e-oncepfiune". Se intelege ca la aceasta data fundafia nu este mfiintata. Regulile actuale ale nedemnitafii se aplica §i legatarilor. civ.).1. Persoana trebuie sa fie nascuta pentru a putea mosteni. civ. Ea trebuie sa indepJineasca si o condfyie negative sa nu fie nedemna. 1023-1026 C. 10. Pentru legatari chemarea la succesiune izvoriiste din legat. savarsita asupra unui . pentru a desemna aptitudinea persoanei fizice de a succede textul ar&tat utilizeaza sintagma: „capacitate de a mosteni"2. art. o persoana care nu avea dreptul la mo§tenire poate urea in locul predecedarului ca si cand acesta din urma ar fi succesor. Este ins3 traditional ca si persoanele concepute au drepturi. Pentru a avea capacitate succesorala persoana nu trebuie sa fie decedata la data deschiderii succesiunii. 412 alin. Mai mult. Persoana juridica. fiind conceput de el In timpul viefIL Dupa acela§i principiu. 8. Printr-o ficfiune legala. Nu trebuie sa confundam aceasta notiune cu cea apropiata: ingratitudinea care vizeaza donatia (art. fiind emis actul de infiinfare. exista daca sunt intrunite condifiile legale de recunoastere a personalitStii juridice. sunt considerate a fi fapte ce atrag sancfiunea nedemnitatii: atentatul la viata lui de cuius (a). civ. 957 C. 201 si art. intr-un caz particular. Secfiunea a Il-a Succesibilii sa nu fie nedemni 9. Ea este tradusfi in dreptul nostru prin regula generals a art. No{iune. 1 lit. pentru persoanele juridice supuse inregistrarii. Conchizand. in anumite conditii. sub conditia Bp de a „se naste viu". pentru a avea capacitate succesorala persoana fizica trebuie sa fie nascuta si sa nu fie decedata la data deschiderii mostenirii.

indiferent ca a fost autor sau coparticipant. Conditji speciale ale nedemnitatii pentru atentatul la viafa unui succesibil cujus. situatia de nedemnitate este certa. CondlJHIe comune cazurilor nedemnitatii de drept 11. a si alin. Este singurul caz de nedemnitate judiciara pentru care este necesara o hotarare de condamnare penall . Lipsa hotararii penale nu impiedica constatarea nedemnita|ii. 959 alin. Intentfa autorulul infractiunii. cat si legatarii.). Aceasta cerere poate fi brmulata oricand. Cu intentie. Lipsa fit de condamnare a autorului faptelor aratate. c) impiedicarea testatorului de a decide asupra mostenirii testamentare. Daca insa. pentru a se proba savar^irea uneia dintre faptele aratate . Impiedicarea. 3 C. pentru care a fost condamnat printr-o hotSrare judecatoreasca ramasa definitive 11. ori. Savarsirea. amnistie sau prescripfie a raspunderii penale a acestuia.1. fizica sau morala. nu impiedica aplicarea sanctiunii ii. b) Inlaturarea sau mistificarea testamentului. in aplicarea nedemnitatii se nasc contestatii intre mostenitori. e asemenea. impotriva celui care lasa tiostenirea a unor fapte grave de violent. Nu orice atentat la viafa succesibililor lui de cujus antreneaza nitatea. civ. este necesar ca infracfiunea sa fi fost savar§ita cu intenfie. Conditii comune cazurilor de nedemnitate judiciara Pentru toate cazurile faptele succesibilului trebuie sa fie savarsite cu intense. datorita prescriptiei raspunderii . a alterat. atunci este prematura. 3). 1 lit. 12. intrata in autoritate de lucrul judecat. cu atat mai mult daca au provocat moartea lui de cujus. prin dol sau violenfa. Instanfa civila poate constata existenja faptelor aratate suplinind astfel r&rii de condamnare (art. Modui de operare al nedemnitatii legale Oricare ar fi cazul de nedemnitate. a) Fapte grave de violenta. 958 alin. ele vor fi olufionate printr-o hotarare judecatoreasca ce va constata existenta unui caz de nedemnitate. si I public poate constata din oficiu nedemnitatea (art. 2 C. donatarii ori creditorii acestor persoane pe calea unei acfiuni oblice. ar fi intrat In concurs cu faptuitorul restrangandu-i vocatia succesorala ori inlaturandu-1 de la mostenire. 3 C. dupa caz. 'onstatarea nedemnitatii nu poate fi solicitata decat dupa decesul lui de cuius. Mij locul de sesizare fiind cerere de petifie de ereditate. sa existe o hotarare defrnitiva a instanfei civile de constatare a existenfei uneia dintre cele doua fapte. a celui care lasa mostenirea sa intocmeasca. NEDEMNITATEA JUDICIARA Cazurile nedemnitatii judiciare Succesibilul poate fi declarat nedemn daca savarseste una dintre faptele prevazute | 959 alin. civ. 1 C. 958 alin. nu o aplica judecatorul. Legea sancfioneaza cu inlaturarea de la mostenire doar a succesibilului in egoism urmfireste sa inlature de la mostenire pe un alt mostenitor care este mainte sa la mostenirea lui de cujus ori in concurs cu el. este necesar sa" existe o hotarare judeca-oreasca de condamnare (pentru omor sau tentativa de omor). civ.). de Incetare a urmaririi penale pentru decesul autorului.succesibil a lui de cujus care. Ea isi produce efectele de drept. In acest sens textul precizeaza ca este decazut din dreptul de a mosteni pe ck cujus succesibilul care atenteaza la via|a unui alt succesibil care ^arfi inlftturat sau at fi restrdns vocafia la mostenire a faptuitorului" daca mostenirea ft fost deschisa la data sdvdrsiriifaptei. Nu este insa necesara o hotarare judecatoreasca prin care sa se constate nedemnitatea. si pentru care autorul faptei a suferit o condamnare penala prin hotarare judecatoreasca definitiya (art. in caz de existenfa a unei hotarari judecatore§ti ori a unei rezolufii a procurorului. a distrus.3. Pana atunci starea de nedemnitate poate fi Iniaturata de de cuius printr-un testament ori printr-o declaratie notariala expresa §2. 1. daca ar fi fost deschisS succesiunea la data savarsirii faptei. existand o hotarare judecatoreasca din care rezulta nedemnitatea. sau a falsificat testamentul defiinctului. ori. Exist&nd o hotarare de condamnare pentru omor sau tentativa. a unor fapte care au avut ca urmare moartea victimei si pentru care succesibilul a fost condamnat penal. 11. cu intentie. Pot fi persoane interesate atat comostenitorii ori mo§tenitorii in rang subsecvent. Atentatul la viaja unui succesibil al lui de cujus care nu il concureaza pe autorul faptei nu antreneaza sanctiunea nedemnitatii. sa modifice sau sa revoce testamentul.2.). a ascuns. 958 alin. lotar^rea de constatare a nedemnitatii este declarativa deoarece sanctiunea eaza de drept. Pentru a fi considerat nedemn atentatul la viaja lui de cuius ori a succesibilului acestuia. Conditii specif ice cazului de nedemnitate pentru savarsirea infractiunii de violenta Nu orice acte de violenfa pot fi cauza a inlaturarii de la mostenirea legala ori testamentara. de orice persoana interesata. ci doar cele grave. fiind deci imprescriptibila sau instan|a o poate constata din oficiu (art. a amnistiei ori a decesului autorului. civ.

Pieirea bunurilor sau instrainarea lor obliga la restituirea valorii cea mai mare a bunului raportata la momentul primirii.583 alin.). civ. sau. relat sueeesiunea Iasata de cel fata de care s-a comportat nedemn. Restituirea se face deci in natura sau in lipsa in echivalent (art 1639-1640 C. 16.1. 1 C. Fiind considerat un tert fata de mostenire toate drepturile pe care le avea fata de de cuius si care se stinsesera prin confuziune.). 960 alin. el nu a fost niciodata succesor. 2 C. civ.).). Renasc drepturile fata de de cuius. vor renaste retroactiv. art. titlul de mostenitor legal ori de legator al nedemnului. succesibilul nu este sancjionat de drept Judecatorul instan\ei civile este abilitat s& aprecieze asupra existenfei faptelor si a celorlalte conditii. 2 C. caz. 1642 C. 4 C.).). 2. Sanctiunea pierderii calitatii de mostenitor este retroactive Tot ce si-a insusit m temeiul titlului aratat trebuie sa fie restituit. 1 civ.). instanfa civila va putea constata existenfa faptelor de violenfa grava (art. civ. 1645 alin. celor alaturi de care venea la succesiune. 1 C. care erau inlaturati de nedemn.). Nedemnul este considerat ca nu a avut nkiodata chema mostenire si ca. civ. precum si fructele naturale sau civile pe care le-a perceput (art. de la data producerii lor si nu de la data chemarii in judecata1. fructele. Efectul nedemnitatii fa$a de nedemn. pentru faptele de nedemnitate prevazute de art. intinderea obligaiiei sale de restituire fiind subordonata regulilor Titlului VHt „Restituirea prestatiilof5 din Carta a V-a. daca instan|a penala nu mai poate emite hotararea de condamnare datorita stingerii ac|iunii penale in urma decesului autorului faptelor. 1641 C. sueeesiunea va fi transrnisa celorlalti succesori cu succesorala in temeiul legii ori a legatului. 2 C. civ. in consecinta. civ. . si art. In virtutea aceleasi calificari pieirea fortuita a bunului nu-1 exonereaza de obligafia de restituire a valorii decat daca dovedeste ca bunul ar fi pierit §i daca ar fi fost restituit masei succesorale (art. nd o hotarare de declarare a nedemnitatii succesibilului. §|1M>. Daca a facut constructii sau plantafii are dreptul decat la despagubirile prevazute de regulile accesiunii imobiliare pentru constructorul de rea-credinta (art. 959 alin. La fel daca bunul a pierit fortuit parfial (art 1643 alin. civ. Anularea actelor juridice incheiate de nedemn in calitate de mostenitor. in puterea legii. ci de la data cand le-a cules ori trebuia sa le culeaga.). 1644 C. civ. Nedemnul fiind exclus de la mostenire trebuie sa restituie toate bunurile pe care le-a dobandit cu titlu de mostenitor. 959 alin. civ. 582 . Trebuie sa restimie. ori a incetarii raspunderii penale ca urmare a prescriptJei ori a amnistiei. totodata si lipsa de folosinfa a bunului. 584 alin. 2 si art 585 alin. respectiv dobanzile.) deoarece este calificat posesor de rea-credinta (art. 960 alin. nu de la data constatarii nedemnitatii. daca datoria consta intr-o suma de bani (art. Trebuie sa restituie. 1 C. civ. instrainarii ori pieirii bumiM (art. In lipsa acestuia. Modul de operare al nedemnitatii judiciare In opozifie cu nedemnitatea legala.Prin excepfie. de asemenea. Excluderea de la mostenire. civ. este retroactiv desfi (art 960 alin.

Impiedicarea descendentilor nedemnului sa il reprezinte la mostenire era considerate insa in doctrina ca fiind o extindere a sanc|iunii nedemnitatii si la descendentii nedemnului4. Urmeaza apoi alte selector in cadrul regulilor devolutiunii. Efectele nedemnitatii fa|a de terti.). 3 C. sunt indreptatrte sa vina la mostenire rudele lui de cuius.1. Calitatea la care se refera textul este. 405 alin. sub conditia ca acestea sa cuprinda o declarafie expresa de iertare a nedemnului.). dupa savarsirea de acesla a uneia dintre faptele ce atrag nedemnitatea. Nici chiar un legat lasat de de cuius nedemnului. 961 alin. este legamra rezultata din adoptie (art. Ca urmare. 406 alin. Prima este o legatura bazata pe descenden|a unei persoane din alta sau dintr-un autor comun (art. 3 C.2. ci acorda persoanelor o vocafie succesorala generala de a face parte din cercul persoanelor ce au chemare la mostenire. civ. in consecinta. 2 C. prescriptia executatii pedepsei sau reabilitarea nedemnului pentru faptele penale savarsite.). Natural. actele de administrare si conservare vor fi mentinute daca ele au fost necesare si utile. civ. sunt anulabile. 19. In cazul in care nedemnul aincheiat acte juridice de dispozijie asupra bunurilor succesorale. ce se aplica membrilor familiei festranse.). Fiind considerat strain de mostenire. Pentru a recunoaste succesorilor nedemnului dreptul la reprezentarea acestuia. legiuitorul noului Cod civil a trebuit deci sa inlature vechea regula a inadmisibilitatii reprezentarii persoanelor in viata. 962 C. civ. drepturile castigate de terfii de buna-credinj:a prin raporturile juridice cu nedemnul. pentru a stabili ordinea chemarii la mostenire. adica ruda de sange ori rudenie civila. 2 C. Secfhmea a IH-a Chemarea la mostenirea lui de cuius 21. In schimb. civ. 1 ce prevedea ca persoanele in viaf. Persoana ce se pretinde mostenitor trebuie sa aiba chemare la mostenirea lui de cuius (vocajie generala) A treia condifie prevazuta de lege pentru a putea fi succesor este chemarea la mostenire.). rudenia civila.. sub nume de mostenitor. .a. 1 C. De cuius poate sa ierte pe nedemn printr-un testament ori un act notarial. caci acestea profits comostenitorilor (art. In concluzie. poate fi reprezentat chiar daca este in viata si este strain de mostenirea acestuia. Rudenia in linie dreapta poate fi ascendenta sau descendentl Rudenia iii linie colaterala este sirul de nasteri ce urea pana la un autor comun si coboarS de la acesta prin sirul de na§teri (art. 406 C. 963 alin. gratierea.). ce au antrenat sanctiunea nedemnitatii nu Tnlalurfl efectele acesteia (art.). Aceasta ratiune a fost consacrata de vechiul God civil prin regula art. 1C. civ.i Transpunand principiile ocrotirii bunei-credinte a subdobanditorilor si a siguranjei circuitului civil.). rational nedemnul nu ar putea fi reprezentat succesoral. 960 alin. textul art. civ. adicft survenita prin adoptie. O prima selectie a persoanelor este facuta prin condhra chemarii la succesiune. 21. Inlaturarea extinderii efectelor nedemnitatii fata de descendentii mo§tenitorului sanctlonat. civ. sau ruda apropiata cu de cuius (art. A doua. dar nu toate pot pretinde drepturi succesorale de la un defunct. fara a li se imputa o vina. 668 alin. Sub noul Cod civil nedemnitatea nu mai produce efecte fata de descendentii nedemnului (art. civ. 965 C. legiuitorul lasa la aprecierea lui de cuius inlaturarea efectelor acestei sanctiuni. asa cum este predecedatul. 20. 960 alin.). 405 alin. nu prezumS iertarea nedemnului ij inlaturarea efectelor acestei sanctiuni (art. 960 alin. civ. Legatura de rudenie poate fi fireasca. Amnistia.). vor fi pastrate2 daca ei au contractat cu acesta in conditiile aratate (art. 1 C. nu pot fi reprezentati3. Noua regula corecteaza deci extinderii sanctiunii aplicata nedemnului §i descendentilor lui. mostenitorii nedemnul sanctionat cu inlaturarea de la sueeesiunea lui de cuius. dupfi caz: cea de sot supraviepiitor. 3 ocroteste pe subdobanditorii de bund-credinfa care s-au aflat intr-o eroare comuna cand si-au dat consmtamantul la incheierea actului intemeindu-se pe aparenfa invincibila ca cel care a facut acte de dispozifie este adevaratul mostenitor si ca el avea deplin temei sa incheie acel act1. civ. Inlaturarea efectelor nedemnitatii Avand in vedere ca nedemnitatea este o sanctiune civila. Aceasta conditie nu confera un drept concret la mostenire lui de cuius. civ. Se da astfel posibilitatea lui de cuius sa salveze relafiile de familie. 961 alin.). Multe persoane au capacitate succesorala si nu sunt lovite de nedemnitate. 1 C.3. desigur nedemnii sau renunfatorii.19. Aceasta nu poate fi deci prezumata din interpretarea imprejurarilor intrinseci ori extrinseci actelor aratate (art. Conditia chemarii la mostenire este indeplinita fara a interesa felul rudeniei. Pentru acest scop legiuitorul imparte mostenitorii in douS categorii: rude In linie dreapta sau in linie colaterala (art. 2 C. 961 alin. Chemarea la mo§tenire intemeiata pe legatura de rudenie. Legiuitorul recunoaste unei persoane dreptul de a pretinde ca este mostenitor al lui de cuius numai daca aceasta are calitatea prevazuta de lege sau a fost desemnatd de defunct prin legat art. trebuie sa se aplice efectul retroactiv al nedemnitatii si fata de tert. IntereseazS insa apropierea rudelor cu de cuius. civ. Majoritatea doctrinei califica aceste acte juridice ca fiind vanzarea bunurilor altuia si ca.

civ. Similar. ea culegand sueeesiunea numai daca mostenirea este vacanta (nu este acceptata de succesorii legitimi ori de legatari sau nu exists). 409 alin. 409 alin. insa vechiul regim a) adoptici cu efecte restranse i$i jwoducc inca efectele . de incuviintare a adoptiei (art. fiind chemat la succesiune in concurs cu toate clasele de mostenitori. In cazul filiatiei din casatorie. 1 §i 3 C. opus rudclor. in lipsa celorlalp' mostenitori. 407 alin. pentru legatura de rudenie civila dovada acesteia se face cu actul de na§tere intocmit in registrul de stare civila. In principiu. . Aceasta proba este suficienta pentru a dovedi legatura de rudenie in linie dreapta ascendenta si descendenta. ca si in linie colaterala. Proba Iegaturii de filiape se face dupa regulile specifice dreptului familiei. 63 C. civ. 77 C ram. Relafia specials creata intre so(i confcra temet cheixilraJi mostenire a sotului supraviefuitor.). civ. cat si parinfii adoptrVL to limitele ce vor fi aratate (art. municipiul in a caret raza tgriiormli so atlau bunurtle la data deschiderii mostenirii. la acest act se adaug£ si actul de casatorie al parinpior intocmit in registrul de stare civila sau cu certificatul de casatorie al parintilor emis dupa acesta (art. Dreptul nostru este astfel In eoncordama cu Conventia Europeana a Drepturilor Omului care. pe care se intemeiaza pretenfia sa. Dovada calita|ii de mostenitor a sofului supravietuitor se face cu actul de casatorie Intocmit in registrul de stare civila sau cu certificatul de casatorie emis dupS acesta. Pentru aceasta persoana chemata in lenient! m relatii trebuie sa aiba calitatea de sot supravietuitor la data decesului bit de cunts. 47! alin.. Textul art.). 652 C.La mijlocul secolului XX o categorie de mostenitori a dobandit drepturi depline la mostenire. mostenirea este vacanta. fara a lasa sa se inteleaga natura dreptului acesteia. Chemarea la succesiune a unita|U administrativ teritortai elor. Prioritar rudetor sunt chemati la mostenire legatarii.). inca din 1997. civ. 22. Rudele acestuia nu pot veni insa la mostenirea lui de cuius* Accstea sunt afini cu el (art.). La fel. ca succesori ai lui. Calitatea statului de rao§tenitor a fost contestant in doctrina. Egalitaiea copiilor din afara casatoriei cu cei din casfltorie este consacrata fi In noul Cod civil prin art. in virtutea legit.). 32/19541 a fost abrogat art. 22.). In vechiul Cod civil statu! fi sojul supra\tefurtof erau denumi|i mostenrton netegulati. 273/20043. fara. Adoptatul cu efecte restranse are mai mufte drepturi dcdt un mostenitor legitim caci el succede aiat pe pax in pi firesti. de unitatea adfn!ftistr#iv. prin Ordonan{a de urgenpl nr. 963 C. tierftormla tacali mna. precum si cu certificatul de nastere emis dupa acest act (art. Chemarea la succesiune a sotului supraviepjitor intemeiata pe relagia de casatorie. emis dupa acesta. orasul. 1 C. acesta Hind unui dintre MOuVWC inlaturarii acestui tip de adopjie. 416 C. Mostenitorii neregulati erau chemap' la mostenire exceptional. 963 C. 25/1997 exist! doar adopfia cu efecte depline. civ. civ.) Chemarea la mostenire a legataruor. si astfel copii naturali. civ. civ. Ea a fost insa parasite de doctrina si practica judiciara. lui atribuindu-i-se dreptul de a culege sueeesiunea in calitate de putere suveranS ce are dreptul asupra bunurilor fara stapan. Dovada Iegaturii de rudenie cu de cuius si a relajiei de casatorie Pentru ca mostenitorul sa poata pretinda aceasta calitate trebuie s& dovedeasca existen|a intre el si de cuius a unui sir neintrerupt de nasteri care releva legatura de filiape dintre el §i de cuius. Similar cu rudele. Relativ la adoptafi. Astazi. precum si cu certificatul de nastere al adoptatului. acestora fiindu-le asimilate actul de recunoastere a paternitatii sau a maternitapi printr-o declarable autentificata la notarul public sau printr-un testament autentic. 8 interzke discrtminarca copiilor nascufi din afara casatoriei1 in raport cu cei n&scufj din casatorie . 2 C. 408 si art.1. 448 C. prin art. copiii provenifi din adopt ie au aceleasi drepturi ca $i clnd ar fi copii fire§ti asa cum si adoptatorii au aceleasi drepturi fata de adoptajt (art. a inlocuit statul cu unitatea administrativ teritoriala careia i-a recunoscut dreptul de a dobandi patrimoniul lasat de de cuius. Pstri cuius va fl cules. pe temeiul hotarfirii judecatoresti a instan|ei de tutela. Singura persoana care nu este ruda cu de cuius si poate mosteni este unitatea administrativ-teritoriala. 75 §t art. 454 C. ca si adoptatii.). nu inl&tura utilitatea acestei clasificari. sopil supravieUiitor este asimilat mostenitorilor. indiferent ca sunt adulterini sau incestuosi (art. filiafia se dovedeste cu actul de nastere intocmit in registrul starii civile. civ. ori ecatoreasca (art. civ. 1 C. mostenitori regular^ |§ tens de tegrttniat* prin rodenk Integrarea sotului supravietuttof* dm si a unrtfttii admia&iritfc^eriSOf^ Irs c&fepria „mostenitorilor legali" prin art. indiferent ca acestea ar fi in linie directa sau in linie colaterala. Prin Decretul nr. sotului supraviefuitor si a legatarilor. alt t din Legea nr. conditia chemarii la rrK)Steniriie5te desemnarca de de cuius printr-un legal. numai pentru ipoteza in care nu exista mostenitori legitimi. regula preluata si de norma juridica actuals. Actele de stare civila sunt singurele mijloace de proba ale Iegaturii de rudenie. au fost asimilafi mostenitorilor legitimi.*).

TTTLOL II DEVOLUTIUNEA MO§TENIRII Devoluliunea mostenirii sernnifica organizarea chemarii la succesiune a rudelor ce au vocape succesorala generald. in condifiile prevazute de regulile speciale ale liberalit^ii1. cei legati de de cuius prin descendenta. ca de cuius este tatal pretinsului mo§tenitor.acte de stare civila §i dupa constatarea existenfei realitajii acestei situatii. Pentru a explica tehnica devolutiunii legale (sect. constand in ierarhizarea rudelor pe clase (de mostenitori). prin legatura de rudenie. Ea raspunde la intrebarea: care rude sunt chemate la succesiune. si care este intinderea dreptului (vocatiei) lor succesoral? Cum succesiunea este legala si testamentara. Pentru aceasta legiuitorul a trebuit sa aleaga mtre interesele opuse ale rudelor lui de cuius'. vom studia pe rand modul de organizare a enemarii la succesiune de fegraitor. grad de rudenie. legiuitorul a preferat pe cei din generatiile mai noi in detrimentul celor mai vechi.) si de de cuius. dovedind. Peste aceste criterii legiuitorul aseaza un principiu director pentru ierarhizarea rudelor: gradul de apropiere cu de cuius. mai intai (cap. iar in interiorul claselor ei sunt ierarhizati pe grade de rudenie. trunchi. in ce ordine.1. legiuitorul foloseste o tehnica specifica. grad de rudenie. nu vin impreuna la mostenire. prin orice mijloc de proba. Gruparea rudelor pe dase si ierarhia acestor clase. despicatura. in conditiile prevazute de art 962 C. civ. fama). ramura. reprezentare succesorala etc. Sistemul determinarii ordinii chemarii rudelor ab intestat se bazeaza pe trei nojiunj esemMale: clasa (de mostenitori). tractatus. IL). Proba calitajii de legatar Calitatea de legatar se dovede§te in exclusivitate cu testamentul incheiat de testator. pe cei care sunt legati de de cuius prin descendenta sau ascendenta in detrimentul colateralilor. prin ascendenta ori printr-un autor comun (colateralii). din care sa rezulte ca de cuius. punand in aplicare tehnica devolutiunii legale vom analiza regimul juridic al drepturilor succesorale ale rudelor. Pentru a stabili . Uneori a facut insa corectuii pentru a corija inechitatile rezultate din aplicarea stricta a acestor criterii de ierarhizare. nascut de un cuplu ce nu incheiase acte de casatorie sau din relatii extraconjugale. civ. linie (directa si colaterala). Nofiunea de clasa de mostenitori. ci sunt ierarhizate. La mostenire nu pot veni toate rudele ce au chemare la succesiune (vocafie generald la mostenire) conferitd prin legatura de rudenie. pretins a fi tatal sau. Secjiunea I Tehnica de stabilire a ordinii chemarii rudelor la mostenire NOJIUNILE UTILIZATE PENTRU DETERMINAREA ORDINII CHEMARII RUDELOR 25. la care se adauga nojiunea de ramura si cea de trunchi 25.). care este cunoscuta ca fiind mama reclamantului. CAPITOLUL I DEVOLUTIUNEA LEGALA 24. Ulterior. stabilita dupa criteriul prevazut de art. Tehnica ierarhizarii rudelor este tradusa in dreptul succesoral prin stabilirea principiilor devolutiunii succesorale legale §i a mecanismelor de corectare a lor. ulterior (cap. proba acestei Iegaturii poate fi facuta in cadrul petitiei de ereditate. Ordinea cbemarii la succesiune a persoanelor care sunt legate prin rudenie cu defunctul Rudele ce au chemare la mostenire (vocatie la mostenire). 1) vom analiza nofiunile aratate (§1) pentru ca apoi sa relevam principiile devolutiunii succesorale legale (§2) si mecanismele corectoare (§3). In principiu. In ipoteza in care nu a fost recunoscuta filiatia in timpul vietii lui de cuius. in ordinea dictata de aceasta (sect2). I. Pentru a pune in aplicarea aceste principii si mecanismele de corectare legiuitorul a creat nojiuni specifice devolufiunii legale: clase de succesori. a fost cunoscut ca fiind sotul femeii. Pentru a stabili ordinea in care rudele sunt chemate la succesiune. si linie. 962 C. se poate admite proba filiatie proband posesia de stat a c&satorie (nomen. 23. succesibilii din generatiik mai apropiate sau mai indepartate.

nepofi tie copii etc. inclusiv.). civ. Aceasta mai este denumita si clasa mixta. §irul de nasteri a persoanelor una din alta alcatuieste o linie. fratii sunt rude de gradul doi. nasteri le care le separa. 963-964 C. Spunem astfel. civ. 1 lit. grupeaza rudele in linie dreapta ascendenta in care se trage defunctul.. din 28 iulie 921 | au fost modificate dispozitiile art. 1 lit. b C. reune§te rudele de grad unu din care se trage defunctul (parintii) si respectiv rudele de grad doi ce au cu defunctul un autor comun (fratii si surorile si descendentii acestora pana la gradul patru inclusiv) (art. civ. adicS fii celor doi frati arfltap'. Aceasta regula este preluata §i prin art. Trebuie sa distingem intre rude §i in funcfie de liniile sau ramurlle pe care se aflfi acestea. De aceea legiuitorul imparte rudele in doua categorii: rude in linie dreaptd sau in linie colaterala (art. grupeaza persoanele care au cu defunctul un autor comun.). Rudenia in linie colaterala este sirul de nasteri ce urefl panft la un autor comun §i coboara de la acesta prin sirul de na§teri (art. 963 alin. civ. alcatuita din ?irul de nasteri de la de cuius la ascendenfii sai: pariri^i. 3 lit.ordinea in care succesibilii sunt chemafi la succesiune. mai putin fratii (art. El are chemare la succesiune in concurs cu mostenitorii din fiecare clasS (art. Prima departajare a rudeldf.^Pe exemplu. in ordinea de preferinfa: — prima clasa. 1 lit. civ. a patra clasa. civ. str&bunic etc. reuneste rudele rezultate din defunct in linie dreapta la infmit (art. Notjunea de grad si utilizarea el pentru ierarhizarea rudelor in Interiorul unei clase. 971 alin. a. sunt doua na$teri. civ. 406 alin. b si art.) — Un loc special este alocat unitafilor aclminjftjirfitiv terlt&rtak chemare la succesiune in caz de vacanja succesorala.). 406 alin.). 3 lit. Aceasta poate fi ascendenta. de xemplu. 976 C. copilul mosteneste pe tfttS. verii. incepand cu art.). bunicul. Nu este suflcient sti cunoastem clasele si gradele rudelor dintr-o clasa de rude pentru a stabili vocatia succeibralft concrete. 1 lit.). a C. Gradul de rudenie indica rangul unui mostenitor. Ordinea claselor determina vocafiq sau rangul mostenitorilor. Linia este folosita pentru a distinge clasa ascen¬dentilor si a descendenfilor (linie dreapta) de clasa ddlateralilor (linie colaterala). 964 alin. in clasa ascendentilor sau a clescendeiifiJor. 982 C. 1 C. acestea avand chemare la succesiune numai pana la gradul IV inclusiv. sunt rude de gradul IV. 2 C^Jv. deducandu-se dacft el este mai bine plasat sau nu. Fiecare nastere din sir alcatuieste un grad. 1 C. Clasa de mostenitori desenmeaza o categorie ce grupeaza rudele chemate la succesiune. civ. 406 alin. Linia descendenta este alcntuita din sirul de nasteri ale descendenfilor lui de cuius: copii. mai puj:in parinfii (art. civ. 406 alin. fiind incadrat in acest temei in categoria mostenitorilor legali (art. a C. ascendentii sunt mostenitori de rang doi. Pentru a afla numarul de grade ce separa doua rude aflate din clasa mostenitorilor colaterali se numara nasterile care le separa p£n& la autorul comun si de la acesta la ruda faja de care se stabileste gradul (art. si de grad doi cu bunicii (art. bunici. 964 alin. civ. 963 C.).). a descendentilor. civ.). Rudenia in linie dreapta este descendenta unei persoane dintr-o alta persoana (art. civ. a treia clasa. civ. De exemplu. verii sunt rude colaterale. Ei sunt fiii fiilor bunicului lor. Pentru a realiza o noua delimitare a fost aleasti tehnica gradului de rudenie. art. nu enle auflcientlb. a ascendentilor privilegiati si colateralilor privilegiati. 3 lit.) In cazul rudelor colaterale numarul de nasteri panfi la autorul comun si de la acesta la alta ruda reprezinta grade de rudenie (art. 975 C. 964 alin. 983 C. In interiorul claselor de mostenitori acest fa sunt 'leiwhl'Mt(i dupa criteriul gradului de rudenie. 676 C. decat alt mostenitor ce are chemare la succesiune in aceeasj clasa. 3 Jit. art. 406 alin. b C. Daca sjrul coboara de la autorul comun din na§tere in nastere fiecare persoana ce se afla in prima inie descrisa este ruda colaterala cu cele din cealalta linie. restrangandu-se dreptul la succesiune al rude lor colaterale. dupfi aland. legiuitorul i-a grupat e clase siastabilit ierarhia acestor clase (art. Pentru a cunoaste numarul de grade existente Intre douft rude In line dreapta se numara. pe bunic. 406 alin. Se distinge astfel..)1. pentru ca de la unui dintre veri pana la autorul comun. 406 C. determinate dupa criteriul vechimii generatiilor sau a legaturii directe sau colaterale cu de cuius. . 1 C.). iar de la acela§i autor comun pana la celalalt var exists un sir de alte doua na§teri. El vine la mostenire prin relajia de casatorie nu prin rudenie. a doua clasa. §irul de nasteri de la var la tatal lui si de la acesta la tatal celui din urma alcatuieste 0 linie ascendenta. strabunicii etc. De exemplu. pana la gradul patru. Copiii sunt rude de grad unu cu parinjii. 2 C. 4 al Legii impozitului progresiv pe succesiuni. civ. a) Utilitatea nofiunii de linie. civ). Ea or crea impedimente serioase dacd toctte ruddle clhilr-o ckuso ur ft chemate la succesiune. 963 alin. 964 alin. Nojiunea de linie si cea de ramura si utllitatea lor in mecanismul devolutiunii succesorale. ei fiind chemati la succesiune dupa escendenfL ( Solul supraviefuitor nu constitute o clasS de mostenitori. c. art. a colateralilor ordinari. civ. Indiferent de gradul de rudenie (art. a ascendentilor ordinari. Rudele in linie dreapta se mostenesc la in fin it. d. sau generatiile (art.

In opozi|ie cu primele doua principii. dupa criteriul sexului (principiul masculinitatii) si dupa eel al ordinii nasterii (primogeniturii).). 2 C. pusa in aplicare prin mecahiSjnul despicaturii (art. legiuitorul a creat mecanismul dehumit despicdturd3 (art. Departajarea rudelor dupa criteriul gradului de rudenie. civ. c) Utilitatea notiunii de ramura. §3. iar pentru a distinge intre rudenia cu de cuius. Aceasta notiune este utilizata in ipoteza in care la mostenire sunt chemati cel pujin doi descendentii ori colateralii privilegiati si cel putin unui dintre ei este predecedat. clasa de mostenitori cea mai apropiata lui de cuius inlatura de la mostenire celelalte clase. prin distinctia intre rudele de grad egal. Pentru a le atemia legiuitorul a conceput mecanisme particulare de corectare. Pentru o mai mare precizie terminologica. 968 C. 3 C. mi exista tulpini.). din aceeasi clasa. trebuie sa folosim notiunea de ramurd. inlaturand unchii §i matusile lui de cuius. Principiul egalitajii succesibililor de acelasi grad Acest principiu completeaza pe cel de al doilea. Potrivit acestuia: in cazul in care in interiorul aceleiasi clase de mostenitori exista rude de grad egal. aplicand principiul prbximitatii claselor de rudenie ei vor fi chemaji cu prioritate la mostenire. incadrati de lege in clasa a patra. civ. Noul Cod civil defineste ramura. acestia fund incadrati de legiuitor in clasa intai. Potrivit acestui principiu. Pe scurt. Principiul proximita$ii claselor de mostenitori Principiul proximitatii claselor de mostenitori dicteaza ordinea chemarii la succesiune a claselor de succesori intr-un caz dat (art. civ. ce va fi relevata la exceptii1. 968 alin. tot rude de grad I. Se pastreaza insa o atenuare a acestui principiu. dupa criteriul nasterii din aceea§i casatorie sau din casatorii diferite. CORECTAREA PRINCIPIILOR Aplicarea principiilor aratate antreneaza uneori inechita|i. 1 C. Pentru a stabili intinderea drepturilor succesibililor aflati in ipoteza aratata. cel mai bine plasata. Excepjie de la principiul egalitajii mostenitorilor de grad egal .). A. prin raportare la clasamentul facut prin art. 964 alin. Ordinea de preferinta a mo§tenitorilor stabilita dupa acest principiu sufera unele atenuari in eadrul clasei intai si a clasei mixte. acestia constituind fiecare cate o tulpina (art. civ. civ. Astfel vom spune rude pe ramura materna sau rude pe ramura paterna. 3-4C. 981 alin. 2 H civ.). In principiu. 25. 1 C. mostenitorii vin impreuna la succesiune. civ. stabilind chemarea la mostenire a rudelor in ipoteza in care exista mai mul|i succesori de acelasj grad. a ascendentilor ordinari. civ.). §i acest termen risca sa produca insa confuzii. 981 alin. din vechiul nostru drept. Daca predecedatul nu avea copii la data decesului sail. 964 alin. mo§tenitorii ce fac parte dintr-o clasa determinata sunt exelusi de la succesiune daca exista cel putin un mostenitor dintr-o clasa preferata. §2. 964 alin. inlaturand pe parintii lui de cuius. dar situati in clasa a Il-a de mostenitori. Notiune de ramura. Notiunea de tulpina este incidentl mecanismului reprezentarii succesorale. av§nd repturi egale (art. Daca utilizam insa sintagma „ramura materna" sau „ramura paterna" vom evita confuzia cu termenul de ramura aratat mai sus. civ. De exemplu. fiind mostenitori incadrati de lege in clasa a treia.b) A doua utilitate a notiunii de linie. sub condi^ia ca acesta din urma sa fi lasat cel putin un descendent. PRINCIPIILE DEVOLUTIUNII SUCCESORALE LEGALE Departajarea rudelor dupa criteriul claselor de mostenitori.). prin cel din urma legea nu mai ierarhizeaza. notiunea de linie trebuie sa fie folosita numai pentru a distinge linia dreapta de cea colaterala. in interiorul clasei de mostenitori chemata la succesiune rudele de grad cel mai apropiat inlatura pe cei de grad mai indepartat (art. Tulpina desemneaza descendenjii lasati de copilul predecedat care intra in concurs cu ceilalti copii ai lui de cuius.4. inlatura celelalte clase. Notiunea de linie mai este utilizata de legiuitor.). Principiul proximita{ii gradului de rudenie Principiul proximitatii gradului de rudenie dicteaza ordinea chemarii la succesiune a rudelor din eadrul fiecarei clase. dupa regulile naturale ale biologiei. MECANISMUL RAMURII (LINIEI) SAU DESPICATURII 29. Nopunea de tulpina (art. prin aplicarea princirMui proximitatii clasei de mostenitori acestia vor fi chemati la mostenire cu prioritate. 981 lin. daca nu a lasat descendenti si nici parinti ori frati sau surori. daca de cuius a lasat copii. In temeiul acestui principiu clasa mostenitorilor lui de cuius. 964 alin. a descendentilor. evident. Acest ism va fi explicat maijos4.). 968 alin. primii. paterna sau materna. pentru a distinge rudele care sunt legate de defunct prin tatal lor (linie paterna) de cei care sunt legate de defunct prin mama lor (linie materna)2 (art. este folosita pentru ipoteza in care la succesiune vin in concurs fratii buni (din aceeasi casatorie) cu cei uterini (au in comun doar mama) §i/sau cu cei consangvini (au in mun tatal). De asemenea. 3-4 civ. ci egalizeaza. 4 C. prin aplicarea mecanismului reprezentarii. Prin consacrarea acesrui principiu a fost inlaturata departajarea rudelor. ci doar bunici si matusi ori unchi.). prin tatal comun de cea prin mama comuna. a colateralilor ordinari. 3 C. ca fiind subdiviziunea talpinei utilizata in cazul in care opereaza reprezentarea succesorala (art.

aflata in grad mai apropiat cu de cuius pentru a culege partea din succesiunea acestuia ce s-ar entatului. ndiefi Jeniii lui de cuius §i descendentii colateralilor privilegiati (art. 1 C. civ. 976 aim. fratii buni. Acest mecanism este consacrat de textul art.4. 31. Acesta. 981 aliri. nu se aplica leprezcntarc* cesibililor din clasa ascendentilor sau a colateralilor ordinari. Desi sunt rude de aceiasi grad. civ. chcarfffi hi ccesiune colateralii privilegiati ai lui de cuius. descendentj din aceeasi tulpina. daca au fost declarate nedemne. prin intermedin! rcprezenlaxii. 966 alin. In consecinta. 4 C. 966 alin.. nepo|l. reprezentantul nu poate sari peste acesta pcnlt u <\ pe alt reprezentat. de a urea in gradul ascendentului sau. 32. Pot II reprezentati nu doar persoanele predecedafo cl I* nedemnii. In fine. spre deosebire de vechiul Cod civil* aduce o inovatie importanta. daca I-ar fi supraviefuit1 ori daca nu ar fi fost declarat tied* 31. rcpre/cninrca licandu-se devolutiunii legale ea este exclusa in cazul descendenftlor legator dot predecedati. 2 C limiteaza sfera succesorilor colaterali privilegiati pana la gradul pa cu defunctul. Reprezentarea se aplica rudelor din ctaia ih endenfllor si colateralilor privilegiati beneflciul reprezentatii se bucura doar rudele din generatiile tinere. dupa caz. civ. 31. pot fi reprezentaf i si permiaaele in viata.3. impreuna cu fratii $i surorile situate pe fiecare din cele doua ramuri (art. cu diferenta ca textul art. daca unui dintre copii predecedati ft fiwt renuntator fafa de de cuius. Legiuitorul a creat insa o corectare a principiului. cea paterna. 3-4 C. Conditii le reprezentarii a) Coadifiile cu privire la reprezentat Din interpretarea art. stranepo|i etc. cazul descendentilor ori a fratilor si surorilor daca in lantul de reprezenUVri unui itre acestia au fost renuntatort. ci doar un efect al acesteia (art. De exemplu. Colateralll privilegiati. Cazurfld de apllcare. civ. 1 si art 975 alin. din interpretarea caruia rezulta ca: in caz de concurs intre fratii si surorile consangvini si cei uterini cu fratii §i surorile nascuti din ambii parinti.). In ^leasi conditii ca si descendentii acestuia. 31. 31. in noua conceptie reprezentarea nu mai este definita ca o „fictiune a legi». descendentii sai nu pot sa beneficieze de reprezenUtfC caci luntatorii sunt straini de mostenire.. Prin excludere. pe cand fratii buni vor culege de la ambele. Nojiune Mecanismul denumit reprezentarea succesorala corecteaza principiul proximitatii gradului de rudenie. 981 alin. Subliniem ca. potrivit celui de al treilea principiu. 967 alin. REPREZENTAREA SUCCESORALA 30. chiar daca acestia se aild in \?Ja|i. I C. 4 C. rezulta ca pentru a exista reprezentarea necesar ca. (art 966 alin. acestia putand sa-1 reprezinte pe nedemn la sueeesiunea lui de cuius. B. Textul art.:. 965 C. patrimoniul succesoral se imparte in doua linii (riguros ramuri): consangvina §i uterina (art. fiind interzisa reprezentarea pet Milium ori lissio medio. De asemenea.). intrand una sau mai mule rude. in al doilea rand. 3 C. civ.i#l^^ilerni nu mai extinde aceasta sancpune si mostenitori lor nedemnului. din alta tulpina. Pentru descendenjl reprezentarea se aplica la infinity axllca ruturor descendenfllor: copll. civ. nu se aplicfi repreaantarca. nedemnul nu mai poate fi consid&rat mostenitor.). efect ce va fi relevat la tirnpu! potrivil. pentru ambele cazuri de reprezentare. Definim reprezentarea succesorala ca fund beneficial acordat de lege unuia sau mai multor rude situate intr-un grad mai indepartat (reprezentantul) fata de de cuius. inlaturand aceasta egalitate prin aplicarea mecanismului cunoscute sub denumirea de despicatura (sau spdrtura) sau ramura (linie) .2. Este ?nsa obligatoriu ca in lantul de reprezenfari lice are vefmA il Indeplineasca conditiile reprezentarii.Potrivit celui de al treilea principiu: rudele in grad egal mo§tenesc in parti egale art 964 alin. 981 alin. de grad cine nu pot veni la succesiune prin reprezentare deoarece ei nu sunt succesibi in afara sferei rudelor chemate la succesiunea lui de cuius. civ. pentru cS ii lipseste capacitatea $uc«eao4al4.1. frati de mama ori/§i cei de tata vor culege mostenirea doar pe ramura materna sau. 1 C. din punct de vedere al reprezentatului sa existe eondifiile: . civ. Inovatla noulul Cod civil. reprezentantul c i descendent. mo§tenirea nu se imparte in parti egale. predecedat sau declarat nedemn (reprezentatul).). Ipoteza legala este urmatoarea: daca la mo§tenirea unui frate vin in concurs fratii §i surorile nascuti din casatorii diferite cu cei nascuti din aceiasi casatorie. Inovafia este dubla: pe de o parte.). ruda legitime ori rezultata din adoptie.. Daca unui dintre reprezentatii situati in lantul de reprezenlAii nu conditiile reprezentarii. descendentii fratilor §i surorilor. Nu se aplica reprezentarea.

ei fiind rude de gradul unu. fiind o xceppe. In cazul in care reprezentatul este un ■ate sau sora a lui de cuius.Predecesul reprezentatului. 968 alin. sa fie si ei. 968 alin. Reprezentarea. unui sau mai multi descendfenfi. . civ. fiind predecedafi. 966 alin. De exemplu. 2 C. respectiv toti nepotii. 965. dar strain de mostenirea lui de cuius. 967 alin.). ei profitand doar de gradul reprezentatului. si exista unui sau mai mulp predecedafi. civ. se aplica cu prioritate in raport cu principiului proximitatii. deoarece reprezentarea se Ika la infinit si din reprezentat in reprezentat. denumip ramuri (art. atunci cand exista rdati si sunt intrunite conditiile tulpinii. iar nepotii (rude ce au capacitatea succesorala pentru ca ei existau la data decesului lui de cuius). 968 alin. In consecinta. desi a lasat mai mulfi copii. strabunic) in nume propriu.). ramuri art. dispusa de principiul egalitatii gradelor de rudenie. inclusiv3. civ. respectiv stranepofii. numai prin acest ecanism nepotii. iar secundul unui. chiar daca este fn vmpk. partea pe care ar fi trebuit sa o culeaga aceasta. 3 C. ori frati sau surori. fiecarei tulpini t s-ar aloca 1/2 din mostenire. copilul sau copii in via$a ar ft singuri chemati sa culeaga mostenirea. Egalitatea partiJor atribuite pe tulpina primeaza egalitatii pe grade. civ. Mecanismul reprezentarii impiedica excluderea nepotilor. vor culege partea care ar fi revenit repre-ntatului daca ar fi trait Importanta aplicSrii cu prioritate a mecanismului reprezentarii este verificabila in cazul in care.). ei venind astfel la succesiune in concurs cu fratii lui. pentru a nu modifica intinderea vocatiei succesorale caci. fiecarei tulpini i se va aloca aceeasi cota-parte din succesiune. ei fiind succesibilii cei mai apropiafi lui. Daca nu s-ar aplica regula reprezentarii. prin renuntare. 1 Tulpina. astfel ca. cei cinci descendenti ai primului copil prcdecedai ar dobandi 1/10 din mostenire. ar fi exclusi fiind rude de gradul doi.) Aceasta tehnica de partaj atribuie tuturor reprezentantilor aceleia§i persoane reprezentate. flecare dintre nepoti ar veni la mostenire Tn nume propriu si ar avea dreptul la 1/6 din mostenire. si nu o parte egala cu cea pe care o culege fiecare dintre descendentii in viata ai lui de cuius. de cuius a avut doi copii predecedafi. cel putin unui din cei din urma nu a lasat descendenti. Reprezentarea nn este permisa per saltum si omissio medio. reprezentantul poate fi nedemn fata de reprezentat insa nu poate fi nedemn fata de de cuius. In schimb. predecedat ori declarat nedemn) a lasat. Ea este un mod :ul al intinderii drepturilor succesibililor. Reprezentantul nu exercita drepturile reprezentatului. In consecinta. indiferent cap succesibili de acelasi grad (ramuri) exista intr-o tulpina. sub condifia ca tofi copiii. Tulpina extsti numai in ipoteza in care reprezentatul (cel putin un copii ori frate sau sora a lui de cuius. deoarece in aceasta ipoteza" nu exista tulpina2. Prioritate reprezentarii In raport cu principiului proximitatii gradului de rudenie. in ipoteza in care de cuius decedeaza si a lasat unui sau mai multi copii in viafa si unui sau mai multi copii predecedati. Reprczentatii pot sa lase si doar nepoti ori stranepoti. 967 alin. art. In ipoteza in care top copii sau tofi nepofii sunt predecedafi. aplicand principiul proximitatii gradului de rudenie si regula capacitatii succesorale. succesibilul de grad mai indepartat nu poate sari peste el pentru a reprezenta un alt ascendent ce poate fi reprezentat. 1-2 C. Efectele reprezentarii a) Reprezentarea corecteaza principiul proximitatii gradului de rudenie lemind la succesiune succesibilii de grad mai indepartat in concurs cu cei de grad mai apropiat lui de cuius. 2 C. aplicandu-se reprezentarea. permitandu-le sa urce in locul autorului lor predecedat. ci propriile sale drepturi. indiferent de gradul lor (art.). Locul lasat de acesta nu este vacant. b) Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca reprezentantul Acesta trebuie sa aib§ vocatie personals pentru a culege succesiunea lui de cuius (art. pemm ea persoanele in viata. poate utiliza mecanismul reprezentarii descendentul care renuntase ia succesiunea reprezentatului ori a fost dezmostenit de acesta. caci el vine la succesiunea lui de cuius nu la cea a reprezentatului (art. nu pot fi reprezentate. predecedafi. 3 C. In aplicarea mecanismului reprezentarii partajul se face pe tulpini si nu pe capete (art. Daca eel putin una dintre persoanele din lantul reprezentarii nu lasa un loc vacant. ales de legiuitor. 967 alin. iar singurul descendent al celui de al doilea copil predecedat ar dobandi 1/2 din mostenire. de exemplu. ori nedemnitatea acestuia. Reprezentarea se aplica numai sub condifia existenfei tulpinii. De cuius trebuie sa fi avut cel putin doi copii ori doi trap* si/sau surori si ca cel pupa unui dintre acestia sd fi predecedat1 ori sa fi fost declarat nedemn (art. ce au renuntat la mostenire. 3 C. nepofii respectiv stranepofii ar putea veni la sueeesiunea lui de cuius (bunic. civ. De asemenea. reprezentarea ar putea lipsi deoarece top copiii. iar primul a avut cinci copii. gradului de denie.). acestia nu pot fi reprezentati la infinit ci doar de escendenfii lor panS la gradul patru. la randul sau. 33. Mecanismul reprezentarii nu se aplica daca de cuius. :easta aplicare cu prioritate a reprezentarii releva ratiunea ei. la randul lor. pecttv tofi nepofii. nu pot veni la mostenirea lui de cuius prin reprezentarea autorului lor. civ. Local lasat de reprezentat sa fie vacant. chiar daca sunt rude de gradul doi. care la randul lor au descendenti. Reamintim ca descendentii unui ill aflat in viata.

conceputi inainte de deschiderea mostenirii lui de cuius* care au cules mostenirea prin reprezentare. 1 C. Asa cum se observa. rangul succesoral. 1 C.rudelor defunctului" vom urma ordinea fireasca a chemarii la succesiune a clase lor de mostenitori. ca si copii din casatorie. 963 alin. cu sintagma mostenitori. Categorii de mostenitori considerate desuete. Sub denumirea aratata vom incheia analiza mostenirii legale cu relevarea celor mai importante bunuri ce exced regimului comun al devolutiunii. impusa de existenta riscului tratamentului diferit a copiilor nedemnului existenp' la data decesului lui de cuius. Incidental este nevoie sa fie utilizafi §i acesti termeni. in concurs cu ceilalti mostenitori regulati. Sec|iunea a H-a Mostenitoril legali 36. Avand in vedere ca reprezentarea este un mecanism exceptional ce corecteaza principiul proximitatii gradului de rudenie. cu mostenitorii rude ale defunctului (regulati). daca de cuius a lasat un copii in viata si unui predecedat care avea trei copii. rudele din casatorie. va fi impart ita intre ei. Incidents reprezentarii fn calculul cotitatii disponibile Lasand de o parte reprezentarea in cazul fratilor si surorilor. Cu toate acestea observam ca si legiuitorul distinge mostenitorii „rude ale defunctului" de celelalte doua categorii.): -. acest mecanism va prevala si in cazul calculului cotitatii disponibile. sotului supraviefuitor au fost asezate inaintea mostenitorilor „rude ale defunctului". cotitatea disponibila se va calcula tinand cont de cele doua tulpini si nu de cei patru descendenti. 36. vom putea face acesteia orezentlnd astfel Hecate clasa de mcftenKori pentru a releva categoriile de rude ce fac parte din fiecare clasa. in raport cu cei nascuti dupa acest moment. are acum un drept propriu la succesiune.sotul supravietuitor". daca acestia intra in concurs cu copii nascuti ulterior mortii lui de cuius. ori cei legitimi. pentru acuratefe a explicatiilor. si cei nelegitimi. mostenitori rezen atari prin deftui|ie..unitatea administrativ teritoriala locala". avand in vedere ca aceasta se aplica si in cazul descendentilor. Copii nedemnului. Codul civil nu reglementeaza expres. este totusi utila folosirea sintagmei „rude ale defunctului'' sau mostenitor regulat §i neregulat Nu mai este utila distinctia dintre mostenitorii legitimi si cei nelegitimi avand in vedere ca.. daca nu chiar privilegindu-l.. iar in reglementarea drepturilor mostenitorilor legali cele . Pentru aceste considerente impartirea mostenitori reglati . civ. civ. greu de utilizat. 963 alin. . copii din afara casatoriei au aceleasj drepturi fate de parinti si rudele lor. Cotitatea disponibila va fi deci de 1/3 din mostenire si nu de 1/4. regimul juridic si intinderea dreptului la mostenire al iiecareia dintre aceste categorii. fiind considerate a avea o utilitate neinsemnata. Aplicarea regulfjor devolujiunii legale Fiind deja cunoscuta tehnica devolutiunti succesorale legale prin care legiuitorul a dictat ordinea in care rudele sunt chemate la mostenirea lui de cuius. In dreptul nostru exista insa o serie de bunuri ce au un astfel de regim. Efectul particular al reprezentarii nedemnului Aceasta constituie o noutate a Codului civil. Pentru aceasta vom urma clasamentul „mostenitorilor legal i" impus de lege Tn mod expres (art.Partea culeasa de reprezentanp" in eadrul tulpinii. In prezent doar unitatea administrativ teritoriala poate fi incadrata propriu-zis in categoria mostenitorilor neregujafi. 3 C. este necesar sa decidem daca la calculul cotitatii disponibile se tine cont de numarul tulpinilor ori de numarul succesorilor. civ.). 969 C. plurisemantic. Astfel. asa cum a fost aratat. 36.mostenitori neregulati a fost utilizati doar incidental chiar si sub vechiul Cod civil. In analiza devolutiunii legale. Este inlocuit astfel termenul de mostenitori regula{i.1. ^rudele defunctului'' si . 963 alin. Sotul supraviefuitor de asemenea. apropiindu-l. In cadrul categoriei . SOTUL SUPRAVIETUITOR1 Noul Cod civil a asezat sotul supravietuitor in fruntea mostenitorilor legi (art. noul Cod civil nu mai utilizeaza distinctia intre mostenitorii regulati (rudele de sange si asimilatii lor) si neregulati. civ. ca o categorie distincta. ea fiind calificata de lege ca mostenitor caci este enumerate printre „mostenitorii legali" (art. la moartea nedemnului vor raporta bunuri le dobandite astfel. ce au cules mostenirea acestuia prin reprezentare. „Anormalitatea" regimului acestora a determinat denumirea devolufiunii lor: succesiuni sau mosteniri „anomale".2 Categoria mostenirilor anOmale. regimul succesoral al bunuri lor a caror devoluliune deroga de la regimul comun al devolutiunii legale. mostenitor neregulat. Renuntarea unui succesibil din eadrul unei tulpini va profita celorlalti succesibili din eadrul acelei tulpini.). §1. pe capete. Nu pot fi obligap' la raport decat daca valoarea activului a depasjt pe cea a pasivului masei succesorale a lui de cuius (art.

De aceea. tin movafiile noului Cod civil el are astazi si sezina. Potrivit noului Cod civil sopil supravietuitor este asimilat mostenitorilor legitimi. prin modificarea adusa dreptului la mostenire a sotului supravietuitor. Pentru nu perturba ierarhia tradifionalft a claselor de mostenitori legiuitorul a preferat ca supravietuitor sa nu alcatuiasca o clasa succesorala care sS inlature de la nire alte clase. CAJRACTERIZAREA GENERALA A DREPTULUI LA MO§TENIRE A SOTULUI SUPRAW^UTTOR 37. prin regulile cotitatii disponibile §i ale rezervei el este avantajat. dar la egalitate cu mostenitorii din clasa mixta a ascendentilor privilegiati si a colateralilor privilegiati. legea prevede expres ca sotJi au dreptul reciproc de a se mosteni sub conditia ca la data decesului unuia dintre ei sa fie casatoriei (art.1. la decesul unui parinte adesea copiii raman in indiviziune cu sopil supraviepiitor pentru a-1 proteja pe acesta. indiferent de perioada cat a durat despartirea.). pe langa cele doua condifii ale vocatiei generale la mostenire trebuie sa fie indeplinita condifia din care rezulta acest drept particular la mostenire: existenta casatoriei la data decesului unuia dintre so|i. Conditii generale ale chemSrii la mostenire a sofului supravietuitor: vada subzistenjei cdsdtoriet Pentru a putea mosteni si so^ul supravietuitor trebuie sa indeplineasca conditiile erale Pentru ca nu este ruda cu defunctul (art. Acest statut se observa chiar prin plasarea sotului supravietuitor in capul listei mostenitorilor legali (art 963 si art. sotul dintr-o casatorie putativa care a fost considerat de buna-credinta are dreptul la mostenirea lui de cuius ca si sotul supravietuitor (art. Desigur.). Este motivul pentru care regulile aratate au fost preluate de noul Cod civil. 970 C.Regulile de chemare ale sofului supravietuitor sunt distincte de ale mostenitorilor legitimi (rude cu de cuius). era considerat un mostenitor neregulat.). grade le si nici regula egalitatii de tratament a rudelor egale. 609/1941 si de Legea nr. pe temeiul Iegaturii de casatorie cu de cuius. prin pastrarea condifiilor materiale de viafa existente anterior decesului celuilalt sof. C. astfel ca nu este subordonat principiilor sau excepjiilor devolufiunii succesorale legale. Ulterior. Acest drept nu poate exista decat daca sojul in culpa a decedat inainte de a se constata nulitatea casatoriei (art. Este vorba de Legea nr. fiind astfel chemat la succesiune dupa ultimul mostenitor ieghim. Evolupa dreptului sopilui pravietuitor este deci evidenta. Natural. 2 C. Evolutia dreptului la mostenire a sojului supraviejuitor. 3 C.). Italian etc. 970 C.. De asemenea. dupa legea din 28 iunie 1921. SOJUL SUPRAVIETUITOR NU ESTE SUBORDONAT PRINCIPIILOR DEVOLUTIUNII LEGALE APLICABILE RUDELOR DEFUNCTULUI 39. 962 si art. I C. ei sa mosteneasca In concurs cu fiecare clasa. civ. B. 970 C. Facand un tablou al oVepturilor actuate ale sotului supravietuitor observam ca acesta intra in concurs cu toate categoriile de mostenitori lipsindu-le astfel de o parte din dreptul lor. civ. Imposibilitatea apiicarii principiilor devolutiunii succesorale si a exceptiilor. sotul Lipraviepjitor trebuie sa indeplineasca doar primele conditii generale pentru a avea vocafie generaia la mostenire: capacitatea succesorala §i sa nu fie declarat nedemn. sotul supraviepjitor are prin regimul comunitatii de bunuri un drept propriu din aceasta masa. 319/1944. civ. In plus. 39. irin vocatia succesorala este plasat dupa descendenti. Sotul supravietuitor p&streazh dreptul la mostenire daca era despartit in fapt la decesului celuilalt sot. hotararea care nu este definitivS nu produce efecte. nu va avea dreptul la succesiune: sotul a carei casatorie a fost constatata nul3 sau anulata dupa decesul celuilalt sot datorita efectului retroactiv al acestei sancfiuni. civ. venea la succesiune dupa rudele de gradul patru. nefiind ruda cu de cuius. manifestat in diferite forme. 39.A.2. Ultima lege a adus o adevarata reforma a dreptului la mostenire. Sub influenta vechiului drept romanesc. inclus atunci in sfera mostenitorilor si inaintea statului. Regim asimilat mostenitorilor legitimi (rude cu de cuius) In sistemul initial al Codului nostru civil. in timp.).). Ea corespunde regimului privilegiat al dreptului la mostenire al acestuia. dar si a sistemelor de drept francez. Chiar daca aceasta conditie se subinfelege si daca nu ar fi fost scrisa. adica succesorul de grad XII. venind in concurs cu toti mo§tenitorii. Principiul chemarii la mostenire in concurs cu fiecare clasa. Pentru ca nu exista relate de casatorie. elvetian. Aceasta pozitie nu este aleatorie. in practica. . civ. in principiu 1/2. Sotului supravietuitor nu-i sunt deci incidente regulile privind clasele de raostenitori. textul aratat prevede expres ca existenta hotararii de divort nu impiedica pe sotul supravietuitor sa mosteneasca pe sotul defunct daca aceasta nu era definitiva la data decesului. 972 alin. civ.. 304 alin. iar in lipsa acestora culege intreaga mostenire (art. Codul civil a suferit mai multe modificari prin care s-a acordat sotului supraviepiitor dreptul la mostenire. El este chiar privilegiat in raport cu acestia. DEVOLUJIUNE LEGAlA. 972 alin. . sotul supravietuitor. In schimb. si alte drepturi speciale acordate acestuia asupra unor bunuri din masa succesorala. CHEMAREA LA MOgTENIRE (VOCATIA SUCCESORALA GENERAIA) 38. Regulile particular ale devolutiunii aplicabile sotului supravietuitor Sotul supravietuitor nu face parte din clasele de rude chemate la succesiune.

vin in concurs" prevazuta in art. in concurs cu acestia sotul supravietuitor osteneste un sfert din patrimoniul lasat de defunct (art. Indiferent de numarul lor. Pentru a asigura aceasta egalitate. pentru a ajunge la cota de 3/4 in concurs cu ascendentii ordinari si colateralii ordinari.). DREPTURILOR SUCCESORALE ALE SOTULUI SUPRAVIETUITOR. 3 C.) ca este indiferem felul rudeniei sau al nasterii. ENUMERARE Potrivit regulilor Codului civil. surorile ori descendentii lor. civ. in concurs cu mostenitorii din ambele categorii (ascendent privilegiati si colateralii privilegiati.39. rezulta ca legea are in vedere doar mostenitorii care au acceptat succesiunea. civ. impropriu am putea sa-1 situam pe poziUa a doua in ierarhia claselor. care ar avea vocatie generala succesorala dar care. sotul supravietuitor. 972 alin. prevaziuidu-le o cota egala din mostenire. din varii motive nu au acceptat mostenirea. dupa descendenti. a C. de 1/4. observam ca sotul supravietuitor nu inlatura total mostenitorii din ultimele doua clase insa le reduce foarte mult dreptul. civ." Se subintelege din regula egalitStii rudelor firesti §i civile ca si a acestora cu copii nascud din afara casatoriei (art. Observam ca punand . legiuitorul a reglementat doua ipoteze: cand sopd supraviejuitor intra in concurs cu mostenitori dintr-o categorie sau 1ta. civ. 972 C. I C. b) In concurs cu mostenitorii din clasa mixta a ascendentilor privilegiati si a colateralilor privilegiati. in concurs cu toate clasele de mostenitori (art. sau nu au purut sa mosteneasca. D.elege prin descendenti insa in articolul 975 C. fara a exista un temei. 42. c) Un drept temporar de abitatie asupra locuintei (art. ca §i copii adoptati. civ. Din acest motiv am putea spune ca sotul supravietuitor chiar daca nu alcatuieste o clasa de mostenitori. nu ar putea beneficia de neeanismul reprezentarii pentru a urea in locul altui mostenitor. Intinderea cotei sojului supraviejuitor. ori descendentii acestora).1.). nu toti mostenitorii dintr-o clasa. a carui intindere este diferita in functie de categoria de mostenitori cu care intra in concurs (art. cand intra in concurs cu descendentii si cresterea acesteia. sotul are dreptul la continuarea contractului de inchiriere a locuintei (ait 323 alin. si nici sa fie reprezentat pentru ca mostenirea sotului decedat ar ajunge astfel in patrimoniul persoanelor din fam ilia sotului supravietuitor. Din sintagma . sotul supravietuitor are urmatoarele drepturi: Un drept de mostenire. In functie de o prezumata impartire a atasamentului defunctului intre sopil supravietuitor si mostenitorii cu care acesta intra in concur^. a) In concurs cu descendentii defunctului 41. civ. si cand acesta intra in concurs cu mostenitori din ambele categorii. Un drept special asupra bunurilor mobile si obiectelor apartinand gospodariei casniee (art.. 974 C. 1 C. cand intra in concurs cu celelalte categorii de mostenitori. Textul nu prevede ce se im. 42. ci prin recunoa§terea dreptului de a mosteni. dar le reduce substantial dreptul la mostenire cu cota de 3/4.). Imposibilitatea reprezentarii succesorale. Intinderea cotei sojului supravietuitor. 448 si 471 alin. totusi restrange foarte mult dreptul mostenitorilor din unele clase. egalitatea cotei cu ascendentii priyilegiafi §i colateralii privilegiati.). ori descendentii acestora. b C. se precizeaza ca „descendentii sunt copiii defunctului sj urmasii lor in linie dreapta la infinit. civ. Intinderea acestui drept este variabila in functie de clasa de mostenitori cu care vine in concurs. in concurs cu acestia. fiind important sa mosteneasca eel putin cate unui din fiecare categorie. Sotul supraviepiitor. in concurs cu toate clasele de mostenitori.). asa cum vom vedea. In concluzie. si inaintea ascendentilor ordinari si a colateralilor ordinari pe care nu-i inlatura. atunci cand acestia intra in concurs. 973 C. 972 alin. Prin descendenti legiuitorul intelege deci copii legitimi si cei asimilati lor: copii naturali recunoscuti sau a carui filiatie a fost stabilita prin hotarare judecatoreasca.).3. d) In plus. civ. 972 lit. Daca sopil supravietuitor nu inlatura nicio clasa succesorala de la mostenire. fiind succesor in temeiul Iegaturii speciale de casatorie. 971 alin. mosteneste 1/3 din masa succesorala* (art. Persoanele ce intra in categoria ascendentilor privilegiati si a colateralilor privilegiati Legiuitorul pune pe sotul supravietuitor pe picior de egalitate cu parintit si fratii. legiuitorul a decis intinderea dreptului succesoral al primului. El este chemat la succesiune nu prin aplicarea tehnicii devolutiunii succesorale. Asa se explica cota redusa a dreptului la mo§tenire a sotului supravietuitor. Caracterizare generala a dreptului la mostenire al sotului supravietuitor in concurs cu succesorii din diferite clase Sotul supraviepiitor are dreptul sa il mosteneasca pe defunctul sot ca orice mostenitor. L DREPTUL LA MOSTENIRE AL SOTULUI SUPRAVIETUITOR IN CONCURS CU DIFERITELE CLASE DE MOSTENITORI 40.). I lit. civ. 1 si 3 C. fiind plasat pe pozh/ie egala cu ascendenui privilegiati si colateralii privilegiati. Persoanele ce intra in categoria descendenjilor m Indiferent de numarul descendenti lor. civ.

ce ar fi re venit sotului defunct dacatraia. Daca este singunil mostenitor din clasa sa. civ.. $i in aceasta ipoteza sopil supravietuitor ori parintii sau fratii. a C. In lipsa unor reguli legale speciale consideram ca in prezent calculul dreptului la mostenire al sotului supravietuitor se face dupa aceleasi reguli cu cele ale mostenitorilor legitimi. c) In concurs cu ascendentii ordinari sau cu colateralii ordinari. potrivit art. astfel ca ei vor mosteni ca ascendentii ordinari. alcatuit din bunurile proprii. Bunurile proprii ale defurictului existente la data decesului fac obiectul transmisiunii succesorale si nu exista opiedica reala in delimitarea acestora. se imparte intre sotii aflati in concurs. civ. 1 lit. Potrivit art. 1074 C. 972 lit. cota sotului supravietuitor va fi iitS ca si cand ar fi venit in concurs doar cu mostenitorul dezmostenit1. pot intra in concurs mai multe persoane cu calitatea de sot supravietuitor. 2 C.. de lipsa unuia dintre parinti beneficiaza colateralii privilegiati. m comparatie cu cota de 1/2 din mostenire cand in concurs cu ambii parinti (art. 3 C civ. daca sopil in culpa a fost bigam si pana la decesul sau nu a fost anulata cea de a doua casatorie. tii. Calcularea cotei parti din succesiune a sotului supravietuitor in timpul casatoriei sotii au un patrimoniu propriu.. asa cum se observa. in ipoteza in care un mostenitor rezervatar a fost dezmostenit In tot acesta va veni la mostenire in limita rezervei succesorale. Sottil supravietuitor va avea un drept propriu de 1/2 din masa bunurilor comune la care se adauga. De exemplu. este posibil sa vina la mostenire un mostenitor subsecvent daca partea dezmostenitului nu este culeasa de mostenitorul cu care acesta este in concurs. 42. dreptul soral al acestuia fiind de 3/4 din succesiune (art. dreptul la mostenire ca sot supravietuitor Asa cum a fost aratat mai sus. d). Indiferent de numarul acestora.2. sotul supravietuitor mosteneste jumatate din succesiune (art. cisingurul parinte. 2 C. In schimb. .).). In ipoteza in care in urma dezmostenirii in parte. 1 C. In aceasta ipoteza cota sotului supravietuitor va fi stabilita prin raportare la clasa dezmostenitului sau a celui subsecvent? Solutia o da art. 971 alin.).concurs cu ascendentii privilegiati ori numai cu colateralii privilegiati sau descendentii lor. prin simpla comparape. 978 alin. 972 alin. In fine. si din masa bunurilor proprii ale acestuia din urma.). 1/3. surorile sau descendentii lor mostenesc in cote egale. in functie de clasa cu care vine in concurs. enumerate in art. 1/2 etc. 972 alin. Mai observam ca. fie cu colateralii ordinari Legiuitorul a ales sa trateze cu multa favoare pe sotul supravietuitor atunci cand sta intra in concurs cu ascendentii ordinari sau cu colateralii ordinari. civ. 972 alin. sotul de buna-credinta dintr-o casatorie putativa" Sstreaza drepturile cuvenite sotului dintro casatorie valabila. 964 alin. 340 C. parintii. putin probabila. la data decesului. sotul supravietuitor mosteneste intreaga masa succesorala (art. 1 lit. cate 1/2 din mostenire. In schimb. civ. Pentru transmisiunea succesorala a dreptului defunctului din aceasta masa trebuie sa se procedeze. 1 C. . Dezmostenirea poate inlatura pe mostenitor de la intreaga mostenire sau in parte (art. 2 stipuland ca sotul supravietuitor intra in concurs cu mostenitori din clase diferite. in locul lui. mostenitor. in caz de concurs intre mai multi soti supraviepiitori cota ce revine sotului supravietuitor potrivit regulilor art. surorile ori descendentii lor. masa comuuitatii de bunuri era. d) In concurs cu mostenitorii legali apartinand unor clase diferite ori cu alte persoane ce au statut de sot supravietuitor.).pe picior de egalitate pe sotul supravietuitor cu parinti si fratii. fiecaruia ii revine o cotade 1/3 din mostenire. ei pot fi considerati privilegiati deoarece dreptul lor este restrains intr-o cota mai mica decat la ascendentii ordinari. 972 alin. civ. e) In lipsa mostenitorilor regulati. din cealalta cota de 1/2 din masa comunitatii de bunuri. civ. nu se mai justifies atributul de mostenitor privilegiat. o cota de 1/4. cota sa fiind in acest caz de 1/2 si nu de 1/4 cat ar fi fost daca mostenea si celalalt parinte. civ. civ. observam ca in concursul dintre parinti si colateralii privilegiati ori descendentii lor. potrivit art.. 2 C. cota sa va fi stabilita prin raportare la clasa cea mai apropiata. mai intai. alcatuit din bunurile comune dobandite in timpul casatoriei. 304 alin. |i un patrimoniu comun.).ya veni la mostenire un succesor subsecvent. civ. In aceasta ipoteza. Intinderea cotei sotului supravietuitor in concurs cu mostenitori legali apartinand unor clase diferite Aceasta ipoteza poate aparea prin efectul dezmostenirilor (art. cand vin singuri la succesiune. care ea o cota de 3/4 din mostenire. Observam ca. 972 alin. daca acesta a decedat pana sa se ft constatat tea casatoriei (art. n aceasta ipoteza. civ. daca intra in concurs cu sotul supravietuitor. Intinderea cotei sotului supravietuitor in concurs cu alte persoane ce beneficiaza. 339 C. deci si dreptul la jtenire la decesul fostului sot. intinderea cotei sotului supravietuitor cand intra in concurs fie cu ascenden|H ordinari. ori in ipoteza in care dezmostenitul este rezervatar. ca efect al casatoriei putative. c C. de Iipsa unuia dintre parinti nu beneficiaza sopjl supravietuitor. stapanita in devalmasje cu sotul supravietuitor. la partajarea acesteia.

civ. copiii si descendentii lor fiind \mu\i sa raporteze liberalitatile cand mosteneste impreuna cu soful supravietuitor. 1 lit. pentru a calcula dreptul la mostenire al. frigider etc.).). Aceasta obligate este reciproca. Asemanarea cu situatia descendentilor este accentuata de dispozitiile art. Obiectul dreptului succesoral special al sotului supravietuitor In reglementarea actuala a noului Cod civil sopil supraviefuitor are dreptul doar la mobilele si obiectele apartinand gospodariei casnice. civ. ca si mostenitorii „rude ale defunctului". este rezervatar. sotul supravietuitor este protejat prin recunoa§terea rezervei succesorale (art.).Nu se mai aplica deci vechea regula a prelevarii cu prioritate a cotei ce reprezinta 1 sotului supravietuitor din masa succesoralapentru ca asupra restului sa se calculeze dreptul celorlalti mostenitori. §i valoarea acesteia.1.) Regimul juridic al dreptului succesoral al sotului 47. In afara dreptului la mo§tenire. 2 C. cat si acela care beneficiaza de dezmostenire. 5 din Legea nr. 1091 aim. la plata pasivului succesoral proportional cu cota succesorala in limita activului primit (art.2. In acest eaz. 1114 alin. Nu au insS. aparatul de radio. Av&nd in vedere practica si doctrina cu privire la aceste bunuri. televizorul. fiind excluse darurile de nunta la care avea dreptul in temeiul art. Pentru so|ul supravietuitor trebuie sa se deduca masa bunurilor ce reprezinta dreptul sau special atunci cand sunt intrunite conditiile de dobandire a acestui drept (art. . 319/1944. In temeiul art. adica maSa succesorala. civ. a si b C. definim mobilierul si obiectele de uz casnic ca fiind: lucrurile care. legea creeaza sotului supravietuitor o situajie asemanatoare celei de care se bucura rudele in linie directa: descendentii §i ascendent privilegiati. ma§ina de spalat. care obliga pe sotul ce vine in concurs cu descendenfii sa raporteze liberalitatile intre yii (darurile sau donatiile de la sotul predecedat). DREPTUL SPECIAL AL SOTULUI SUPRAVIETUITOR ASUPRA MOBTLELOR §1OBIECTELOR APARTINAND GOSPODARIEI CASNICE 48. masa de calcul a drepturilor mostenitorilor este aceeasi pentru tofi. dar nu doar pentru sotul supravietuitor. civ. In principiu. Codul civil stabileste ca sotul supravietuitor este mostenitor legal. 1146 alin. civ. II. Exista o singura exceptie. 2 C. pianul etc. regimul dreptului s&u k ostenire fiind asemanator cu cel al acestora. corespunzator nivelului obisnuit de trai al sotilor. pasivul succesoral (art.1. sotului supravietuitor (§i al oricami mostenitor in genere) trebuie sase stabileasca masa de calcul. civ. 1 C. pentru a sti la ce vafeare se raporteaza cota-parte a sotului supravietuitor §i a mostenitorilor cu care intra in concurs. se stabileste o ordine. Aceasta masa este activul net mostenirii prin scaderea din activul brut.. masa de bunuri existenta la data decesului lui de cuius. aragaz. precum si legatele. prin natura lor. prin natura si qfectaftunea lor sunt destinate sa serveascft gospodariei casnice si pe care sotii le-au folosit in acest scop. acesta din urma culege partea ramasa dupa atribuirea cotei sotului supravietuitor si a cotei celui dezmostenit1. Noua dispozrtie (art. Notiunea de mobile §i obiecte apartinand gospodariei casnice. Din' acest mOtiv. 971 si 972 C.. 1075 alin. civ. Din economic odului civil rezulta el este asimilat mostenitorilor regulafj. a caret intindere este de 1/2 din drepturile sale succesorale (art. 1087 C. acest caracter: automobilul. 974 C. Prin acordarea rezervei. Astfel. are dreptul la mobilele si obiectele apartinand gospodariei (art. cand in urma dezmostenirii pe langa sotul supravietuitor yin la mostenire atat dezmostenitul. Trebuie apoi sa se stabileasca masa de exercitiu. 5 din Legea nr. Notiunea de drept special al sotului supravietuitor asupra mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice In afara de partea din succesiune care i se cuvine cu titlu de mostenitor legal. 49. el vine in concurs cu escendentii. civ. adica masa de bunuri existenta efectiv pentru a sti asupra a ce se va imputa cota-parte a carei valoare a fost calculate. Soful supravietuitor este un mostenitor asimilat rudelor defunctului Sotul supravietuitor este mostenitor universal si in aceasta calitate este |inut. ca si rudele fn linie directa.). 47.). potrivit art. 49. sotul supravietuitor. determinata de nevoia aplicarii regulii acrescamantului pentru rudele lui de cuius care culeg partea dezmostenitului. 319/1944.) nu modifica nimic cu privire la aceste bunuri in raport de dispozidile art. civ. civ. daca vine in concurs cu ceilalti mostenitori decat descendentii. Intra in aceasta categorie: mobilierul. 974 C. cu sopil supravietuitor. este tinut de obligatia de aportare a liberalitatilor si are sezina ca si descendentii. 1088 C. Astfel. pe de alia parte. singurul. obiecte de menaj. Aceasta exprima ireocuparea legiuitorului de a asigura egalitatea ?ntre ascendent si descended! pe <j» parte. SotAil supravietuitor este mostenitor rezervatar §i in concurs cu descendenfii raporteaza liberalitatile. 974 C.

Potrivit acestei decizii. Printr-o decizie de principiu a fostului Tribunal Suprem s-a pus capat contrdverselor privind domeniul drepturilor prevazute in art. civ. civ. Dreptul de abitatie nu este un drept de mostenire. dreptul de abitatie al sotului supravietuitor este subordonat regimului juridic de drept comun al dreptului de uzufruct. cu o destinatie speciald.. Avand aceasta natura rezulta consecintele: soful predecedat poate sa dispuna de aceste bunuri fie prin acte intre vii. Consecintele naturii dreptului aratat sunt: lipsptul supravietuitor dobandeste aceste bunuri peste partea sa succesorala4. cest drept nu este de ordine publica astfel ca de cuius poate sa dispuna liber de ele rin liberalitati. rezultate din scopul acestui drept: asigurarea unei locuinte gratuite sotului supravietuitor. in concurs cu ascendent^ sotului predecedat urma ca dreptul sotului praviefAiitor asupra acestor bunuri sa fie restrans prin deducerea cotitatii rezervei cendentilor privilegiati.. Daca ar fi un drept succesoral valoarea abitatiei ar trebui sa se impute asupra partii succesorale a sotului supravietuitor. Nimic nu-1 poate impiedica pe soUil predecedat sa dispuna de casa aratata printr-un testament §i astfel sotul supravietuitor nu va putea pretinde dreptul de abitatie. Locul estei doctrine a fost luat de teoria care atribuia dreptului sotului supravietuitor upra acestor bunuri natura unui drept de mostenire legal. civ. este recunoscut de drept. . S-a susfinut ca sistemul nostru de drept nu cunoaste decat mo§tenirea legala i cea testamentara §i ca. Aceasta decizie are deplina aplicabilitate si astazi in conditia in care textul art. 5 din Legea nr. Natura si regimul juridic. 1 C. ele vor fi luate in calculul rezervei sotului supravietuitor. AstfeL este indifferent ca la data incheierii casfttoriei aceste bunuri au fost proprietate exclusivS a defunctului sot1. 319/1944. bunurile apartinand gospodariei casnice si darurile de nunta sunt culese in totalitate de sotul supravietuitor. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor asupra casei in care a locuit cu defunctul sotnu este de ordine publica. 973 alin. 974 C. „sotul supravietuitor care nu este titular al niciunui drept real de a folosi o alta locuinta corespunzatoare nevoilor sale beneficiaza de un drept de abitatie asupra casei in care a locuit pana la data deschiderii mostenirii. in calitate de locuinta principal! Se intelege ca ipoteza legala este cea in care sotul supravietuitor a locuit in casa proprietatea exclusiva a sopilui decedat Dreptul real de folosinta gratuita a locuintei ce a avut aceasta destinatie in timpul casatoriei. 319/1944 semnifica bunurile mobile care prin natura lor sunt destinate a servi in cadrul gospodariei casnice si care au fost folosite efectiv de soti in acest scop2. reglementat de art. nofiunea de mobile si obiecte apartinand gospodariei casnice la care se refers art. 703 si urm. 4 din Legea nr. Daca sopil predecedat a dispus prin acte intre vii sau prin testament de partea sa din aceste bunuri. se subintelege ca sotul supraviejuitor are dreptul sa foloseasca in aceleasi conditii sj mobilierul aflat in locuinta. Natura juridica a drepturilor prevazute de art. III. fie prin xheredare. 973 alin. 49. ce preia art. pe o perioada scurta de timp. Chiar daca nu este prevazut de lege. Notiunea de drept de abitatie Potrivit art. civ. deoarece acest bun nu mai face parte din masa succesorala lasata de defunct. daca aceasta casa face parte din bunurile mostenirii".49. relativ la bunurile aratate. deoarece el nu se regase§te in patrimoniul defunctului pentru a ft cules de sotul supravietuitor. sau ca au ^ost dobandite in timpul casatoriei1.. desfinat acestui scop altfel. legatul prezumat riu are temei juridic. soful supravietuitor poate sa renunte la legatul prezumat si sa accepte moste-irea legala. 5 din Legea nr. 2 C. Dupa modelul dreptului german din care s-a inspirat legiuitorul nostru in reglementarea Legii nr. ele vor fi luate in calcul la stabilirii masei succesorale". 319/1944 traduce preocuparea doctrinei din perioada mijlocului secolului XX de a gasi o solutie pentru a evita privarea sotului supravietuitor de locuinta pe care o ocupase efectiv inaintea decesului defunctul sot. cu eel al art. 319/1994. dreptul la locuinta ar fi iluzoriu. daca sotul predecedat a dispus de aceste bunuri prin testament. C. 319/1944. Caracter juridic. cu urmatoarele derogari prevazute de art. 974 este similar. dreptul sotului supravietuitor asupra bunurilor mobile au fost considerate a fi un legatprezumat facut acestuia de sotul predecedat3.3. Incepand cu anii 1960-1970 aceasta calificare a fost contestation doctrina si ractica. in consecinta. 5 din Legea nr. DREPTUL DE ABITAJIE AL SOTULUI SUPRAVIETOITOR 50. Criteriul de determinare a caracterului de bun mobil si obiecte apartinand gospodariei casnice este cel al destinafiei pe care sotii au dat-o in fapt acestor lucruri fara a interesa provenienfa lor. Domeniul bunurilor mobile §i obiectelor apartinand gospodariei casnice.2. Cu privire la continutul lui. Acest text. Teoria aratata a fost consacrata defmitiv prin decizia de indrumare a Plenului fostului Tribunal Suprem1 potrivit c&reia: „ln cazul in care sopil supravietuitor vine in concurs cu parinpi sotului decedat.

). si rudele lor. adoptafii cu efecte depltne rup legatura familia fireasca si vor mosteni parinfii adoptivi in aceleasi conditii ca fii legitimi 79 C. 4 C.). 975 alin. civ.. incepand cu data legitimarii sau a hotararii judec&toresti de stabilire a paternitatii sau maternitafii. de la data hotararii de adoptie (art. impartind mostenirea in parti egale.). civ. civ. mostenitori legafi de de cuius prin legatura de filiafie. evident sub conditia de a se fi stabilit filiatia faja de de cuius.donafiile cand vin la mostenire impreuna. legi&torul a acordat descendenfilor sezina. In concurs cu descendenfii.) cu unele particularitafi pentru adoptafii cu efecte restranse. Miza acestei reguli. Descendentii asimilati au aceleasi drepturi ca si cei legitimi. indiferent de gradul lor.). 470-471 C. copii naturali. 975 alin. impartind mostenirea pe capete (art. 972 alin. civ. descendentii a caror paternitate ori a maternitate a fost recunoscuta ori a fost constatata printr-o hotarare judecatoreasca. Prin aplicarea principiului proximitafii claselor de mostenitori descendenfii exclud de la succesiune toate celelalte clase de mostenitori.).Sunt legitimafi. 1146 C. Mostenitorilor din clasa descenden|iiorA$ se aplica regulile reprezentarii. Sunt. Acestia din urma si descendenfii lor mostenesc atat pe parintii firesti. de asemenea. Descenden|ii de grad egal mostenesc in parti egale. daca exista o singura tulpinS descendenti de aceiasi grad vin la succesiune pe capete. civ. Descendentii vin in acest caz la mostenire pe tulpini. aplicand principiul proximitafii gradului de rudenie.). Acest drept constituie un privilegiu legal acordat descendenfil'orj. civ. 2-4 C. Pentru a asigura pacea in familie legiuitorul obliga descendeii^Tsa 'rap*#r|eze. a C. nepofii lui de cuius. mecanism de corectare a principiului proximita|ii gradului de rudenie (art. partajand astfel prioritatea chemarii la succesiune (art. Astfel.). 469 C. 2 C. ori intre nepoti etc. 975 alin.). 3 C. REGIMUL DREPTURILOR SUCCESORALE ALE DESCENDENTILOR 54. faptul ca de cele mai multe ori acestia loeuiese si gospodaresc impreuna bunurile lasate de defunct. 77 C. civ. descendenfii sunt chemafi la succesiune dupa regulile celor trei principii. HI. imparfind mostenirea dupa numarul tulpinilor si nu dupa numarul succesorilor. asimilati rudelor de sange si adoptafii (art. asa cum se prevede implicit prin regulile art. exclud proprii fii.) sunt chemafi la mostenire toti descendenfii liferent de sex si de ordinea nasterii exclude implicit regula privilegiului masculinitafii si pe cea a primului nascut. civ. 975 alin. In consecinfa. 448 C.). este. 2 C. 1126 C.). cei adulterini ori incestuosi sunt asimilati legal copiilor legitimi (art. civ. restul fiind alocat descendenfilor.). 1 lit. Descendenfii raporteaza donatiile (art. 1087 C. Descendentii de grad mai apropiat exclud pe cei de grad mai indepartat (art 975 alin. In cadrul acestei clase. cat si pe adoptatori. chiar si dupfi deschiderea succesiunii sau dupa ce a avut loc partajul.i5as$rarea armoniei Intre'" fiati. Astazi. civ. Aplicand principiul egalitafii oVepturilor mostenitorilor de grad egal.)2. Nu mostenesc insa rudele adoptatorilor (art. civ. II. Regim complet Descenden|ii sunt mostenitori rezervatari (art. §3. 4 C.). Excluderea vechilor privilegii Prin textul art. fam. Daca sunt indeplinite condifiile reprezentarii. 975 alin. 75. pe care nici chiar de cuius nu trebuie sa 'o tulbure prin avantajarea unui descendent in detrimentul celorlalti. care isi produc in continuare efectele potrivit regimului juridic stabilit de legea sub care a fost incuviinfata1. 1 C. sofului supraviefuitor i se atribuie 1/4 din mostenire (art. excepfie facand totusi soful supraviefuitor care vine in concurs cu descendenfii. descendentii de grad mai indepartat pot urea in locul lasat vacant de ascendentii lor predecedati. Avand in vedere apropierea descendenfilor cu de cuius. §i descendentii adoptafi au aceleasi drepturi ca cei legitimi. adicfi cei nascufi in afara casatoriei.3. copii lui de cuius. descendenfii de grad mai apropiat exclud pe cei de grad mai Indepartat. In schimb.). 54. 975 alin. ASCENDENTII PRIVILEGIATI §1 COLATERALII PI^xiLrJ^IATI . APLICAREA REGULILOR DEVOLUTIUNII LEGALE A MOSTENIRII 3. civ. fam. pentru a culege partea din mostenire care ar fi revenit acestora daca traiau. civ. Descendenfii sunt mostenitori sezinari (art. Descendenfii exclud toate celelalte clase de mo§tenitori (art. civ.

dupa criteriul ierarhiei claselor orice categorie de ascendent este preferata colateralilor. rintii vin la mostenire numai fn nume propriu. Descendentii lor. mecanisrhul despicaturii se aplica la colateralii privilegiati (art. potsa-i reprezinte pe stia (966 alin. fiind o generate mai tanara. cele doua categorii. In fiecare din aceste ipoteze ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati succed im^etma eu^So^ul sujpravietuitor drepmrile lor fiind astfel diminuate prin prelevarea in favoarea acestuia din urma a unei cote p£rti din mostenire.'AsfJ^^ reamintim ca descendentii colateralilor privilegiati. diminuandu-le cu jumatate dreptul. Prin aceasta noua clasS legiuitorul a dorit sa concilieze criteriul vechimii generatiilor cu eel al legaturii directe cu de cuius. 977 C.). intereseaza. 3 C. Totodata. cat si cei firesti. fratele lor. de multe ori aceste categorii domiciliaza in aceeasi locuinfa sau chiar se gospodaresc impreuna. dar incadrafi de lege in clasa a treia. generate mai veche. dat fiind ca in realitatea cotidiana... ascendenfi de grad doi. In esenfa.. inaintea bunicilor si strabunicilor lui de cuius de§i. 1 C. civ. 964 alin. 981 alin. primii nu au dreptul la mostenirea rudelor adop¬tatorilor. stranepo|ii.i. fata de de cuius. inclusiv. civ. legiuitorul creeaza o clasa specials de succesibili. stranepofi de sora si frate) (art. civ. inlaturand bunicii lui de cuius. 976 alin. In cazul adopfiei cu efecte restranse vin la mostenire atat prinfii adoptivi. urea in locul lasat vacant de ascendentul lpr predecedat. aceste texte perturba ordinea chemarii la succesiune corectand regula chemarii la mostenire a ascendenfilor deoarece fratii si surorile lui de cuius si descendenfilor acestora sunt colaterali si acestia ar fi trebuit sa vina la mostenire dupa bunici. asa cum vom arata mai joC. a fost restransa sfera cesorilor colaterali pana la gradul patru. 982 C. a ascendenfilor privilegiati si a colateralilor privilegiafi. 1-2 C. . au fost pu$i pe picior de egalitate cu ascendentii imediafi. civ. ca si din descendenfii lor pana la gradul patru (nepofi. b C. ci doar frafii si/sau surori si bunici. 981 alin. Colaterali privilegiati pot fi reprezentap' insa parintii 'nu. colateralii privilegiati si ascendentii privilegiati intra in concurs intre ei.). Legiuitorul trateaza diferit aceste categorii de succesori cu privire la beneficiul reprezentarii. 3-4 C.). civ. prin reprezentare. 2 C. civ. fam.). civ. De asemenea. civ. inclusiv. iar daca parinfii nu vin la mostenire. pe care-i inlatura de la mostenire desi. Clasa ascendenfilor privilegiafi si a colateralilor privilegiati este alcatuita din tatal si mama lui de cuius (art. din afara casatoriei ori prin adopfie. In cazul adopfiei cu efecte restranse adoptafii nu pot veni la succesiunea copiilor adoptatorilor deoarece.privilegiati intra in concurs intre ei. se deduc trei ipoteze care pot exista in eadrul acestei clase de succesori: ascendentii. civ. Clasa distincta. b C. . civ. In acest fel. Nu are importanta ca acestia vin singuri la mostenire ori in concurs cu ascendentii privilegiati (art. colateralii cei mai apropiafi. 1 C.astfel de clasa ascendentilor ordinari (bunici strabunici) si de cea a colateralilor ordinari (unchii. APLICAREA REGULILOR DEVOLUJIUNII LEGALE A MOSTENIRII 57. interpretand a contrario art. strabunicii lui de cuius) nil ar putea veni la sueeesiunea nepotului.) Ace§tia sunt chemafi la succesiune numai sub condifia de a nu exista descendenti (art. in lipsa regulii aratate cei din urma ar fi fost preferafi inaintea fratilor si surorilor ori descendenfilor acestora. descendentii atilor si surorilor pot veni la succesiune prin reprezentare numai in limita aratatav HI.) si din frafii si surorile acestuia. pana la gradul patru. din acest moti^elasamixta. prin textul art. in ipoteza in care de cuius are frati ori surori (sau succesori ai acestora pana la gradul IV. 978-979 C. in lqcul parintilor acestuia. ei vor fi chemafi singuri. matusile).LINTORCALAREA CLASEIMIXTE A MOSTENITORILOR PRIVILEGIATI 55. COMPUNEREA CLASEI 56. acestia vor fi chemafi la mostenire cu prioritate. 976 aim. II. de frate si sora. enumerand-o in cadrul claselor de mostenitori. fiind denumita. stranepotului' decedat. Fiind o clasa mixta. potrivit art. a ascendenfilor privilegiafi §i a colateralilor privilegiafi. avand chemare la succesiune dupa nostenitorii din clasa mixta. ei se separa. in consecinta. acestia sunt chemafi la succesiune in concurs eu parinfii. nepotii. primii. cuprinde pe tata si mama. variabila in functie de categoria cu care intra in concurs (art. Prin art. 976alin. ipoteza in care cele doua categorii intra in concurs Din art. si apropiafi lui de cuius. dupa regulile reprezentarii1. 1 lit. consta in faptul ca. civ). Colateralii privilegiati sunt chemafi la succesiune in nume propriu. in special. Originalitatea riormelor textului art. 963 alin. civ. ea fiind alcatuita din rude de diferite clase. ascendentii ordinari (bunicii.'Parirjtiilor nu li se aplica insa'^acest mecanism. inclusiv). 976 alin. In practica. civ.). 964 aM 1 lit. 2 C. Parinfii pot fi din casatorie sau din afara casatoriei ori adoptatori. un exemplu de aplicare a regulii corectoare este urmatorul: daca de cuius nu a lasat descendenfi si nici parinti. astfel ca primii au fost preferafi ascendenfilor mai indepartati. fiind mostenitori incadrafi in clasa mixta a ascendenfilor privilegiafi si a colateralilor privilegiafi. colateralii privilegiati intra in concurs intre ei. Frapl si surorile pot fi din casatorie. ca si pe fratii si surorile defunctului si descendenfii lor (art. Clasa mixta calificata a fi o categorie dtstincta de mostenitori Desi este forfat sa spunem ca este o xategorie/de mostenitori. 77 C. situata astfel in ierarhia legala a claselor dupa descendenti. 2 C.

acesta lasand si fratii. in unele cazuri frafii fi surorile mostenesc parfi egale. civ. LegMBrul' a ales sa favorizeze astfel pe cei mai tinefi. parinfii exclud de la mostenire ceilalfi succesori ascendenfi". cand concureaza cu soful supraviefuitor pentru ca acesta din urma evinge pe ascendenfii ordinari de 3/4 din mostenire pe cand pe parinfi doar de 1/2. a C. in realitate.I in rest. sau descendentii lor. rude colaterale. civ._ Potrivit art. civ. colateralilor privilegiafi li se aplica si mecanismul denumit despicatura ce corecteaza principiul egalitafii chemarii la succesiune (art.3. civ. mostenirea se imparte in doua parti egale. 977 alin. In lipsa unui text expres. fiind frafi. 2 C. In interiorul clasei. daca mama §i tata intra in concurs la mostenirea descendentului lor. j . civ. surori. sotul supraviefuitor are vocafie la 1/2 din succesiune. mama sau tata. civ. Riguros am putea spune ca se mai justifica acest atribut chiar daca nu intra in concurs cu colateralii privilegiafi. 57. ca in orice partaj intre ascendenfi. in. in acest caz drepturile lor succesorale sunt altele decat atunci cand vin singuri la mostenire fiind. ca sj dreptul de abitafie asupra casei. chemarea si intinderea dreptului lor la succesiune fiind acelea§i. fiind astfel frafi. Chemarea la succesiune sj Intinderea drepturilor Fiind inclusi in aceasta clasa si nu in cea a colateralilor. C. uterini.). caci. in prezenfa unui singur parinte adoptator partea parinfilor va fi de 1/4. colateralii privilegiati. colateralii privilegiati culeg mostenirea sau partea din mostenire cuvenita clasei a doua*'. fiind frati. In aplicarea textului aratat.). In plus. surori. 57. buni. ca si de dreptul de abitafie (art.2. tatal ori mama' lui de cuius. ori doar tatal. Ascendenfii privilegiafi si colateralii privilegiafi. prin interpretarea restrictive a textului art.). civ. Jn cazul in care colateralii privilegiafi nu indeplinesc condmUe necesare pentru a mosteni ascendenfii privilegiafi vor culege mostenirea sau partea din mostenire cuvenitd clasei a doua". ipoteza in care parinfii firesti intra in concurs cu parinfii adoptatori cu efecte restranse. diminuate. face aplicarea principiului egalitafii de tratament al rudelor de grad egal. Prima ipoteza. partile lor sunt inegale. In interiorul acestei clase. b C. ee'face aplicarea principiului proximitafii gradului de rudenie. 2 C. 1 C. devenind ascendenfi ordinari. A pari. ' B. sunt adevarafii succesori privilegiafi caci ei vin la succesiune inaintea ascendenfilor ordinari1. Textul art. 979 alin. in aceasta ipoteza eel din urma are vocafie la 1/3 din iriostenire (art. civ. intinderea drepturilor.1. Remarcam ca in ipoteza textului de mai sus (de cuius a lasat tata si mama si nu exista descendenfi si nici colaterali privilegiafi) ascendenfii pierd caracterul de privilegiafi. consideram ca. surori sau descendentii acestora. 977 alin. 3-4 C. nu §i colaterali privilegiati ori descendenti ai acestora. Parinfii vor imparfii partea revenita lor in porjiuni egale (art. intinderea drepturilor. iar restul de 3/4 revenind celeilalte categorii de mostenitori (art! 976 lftTa C. prevede doua sitiiapi: a) Daca la nio§tenire vine numai unui dintre paring.. ca drepturi speciale ale acestuia (973-974 C. surori. daca exista un singur parinte. acesta mai dobandeste si mobilele si obiectele apartinand gospodariei casnice. frafii si surorile. Chemarea la succesiune. civ. venind impreuna la mostenire intra in concurs cu soful supraviefuitor. sau au In comun doar mama. A. succesiunea se imparte in doua parfi egale. 976 lit. consangvini. 980 C. indiferent ca exista un singur parinte sau ambii (art.. ace§tia vor mosteni impreuna in parfi egale. b) in cazul in care ambii parinfii intra in concurs cu colateralii privilegiafi ori descendenfii lor. Tot a pan.).). sueeesiunea se divide to doua parji. civ. iar in cazurile in care se aplica mecanismul despkaturir. textul art. civ. revenind cate o parte fiecarei categorii de mostenitori. Tatal si mama nu indeplinesc conditiile necesare pentru a mo§teni §i de cuius a lasat colaterali privilegiati ori/fi descendenfii ai acestora. atribuindu-le beneficiul lipsei unuia dintre ascendentii privilegiafi. mamei sau tatalui revenindu^i'doar 1/4 din mostenire. Aceasta este singura ipoteza in care se verifies caracterul mixt al acestei clase de mostenitori si caracterul privilegiat al ascenderitilor de prim grad. deducem regula celei de a doua ipoteze: „in lipsa descendenfilor si a colateralilor privilegiafi. indiferent de numarul parinfilor firesti ai adoptatului cu efecte restranse. 1 C. Soful supraviefuitor mai beneficiaza de dreptul special asupra mobilelor si obiectelor aparfinand gospodariei casnice.' Textul art. De cuius a lasat paring si colaterali privilegiati ori descendenti ai acestora. 973-974 C. Chemarea la succesiune. 98 alin. A doua ipoteza. civ. se aplica toate celelalte principii ale devolujtunii succesorale. . Numai daca acestia intra in concurs cu colateralii privilegiafi are sens calitatea lor de privilegiafi. prevazand: mostenirea sau partea de mostenire cuvenita ascendenfilor privilegiafi se imparte in parfi egale. aceasta sau acesta mpsteneste intreaga succesiune.).). dispune ca: „in cazul in care ascendentii privilegiafi nu indeplinesc condifiile necedare pentru a mosteni. De cuius a lasat paring.. 979 alin. In temeiul acestui text intinderea drepturilor acestora la succesiun difera dupa cum: fratii si surorile sunt descendenti din aceeasi mama s* tata cu de cuius. indiferent ca ii denumim ascendenfi privilegiafi ori ordinari. 976 C. 57. In concurs cu parinfii. 976 lit. A treia ipoteza. In consecinfa.

77 C. 3 C. 3 C. civ. adica un sir de legaturi ascendente pana la autorul comun si descendente pana la de cuius. daca tofi frafii si surorile sunt din acee parinfi cu de cuius. 470-471 C. fiecare culegand mostenirea pe ramura din care pro vin. COMPUNEREA CLASEI 62. 982 alin. 1126 C. cate o parte fiecarei ramuri.Astfel. 2 C. cu. Daca intra in concurs mai multi colaterali ordinari acestia vor imparti mostenirea in parfi egale (art. 1 C. ascendenfii privilegiati si colaterali privilegiati.).). REGIMUL DREPTURILOR SUCCESORALE 58. civ. nici de sezina. mostenirea miparfindu-se pe cele doua ramuri. C. REGIMUL DREPTURILOR SUCCESORALE Regim juridic restrans Ascendentii ordinari nu au sezinS. civ. II.). aceeasi mentiune ca rudele adoptatorului nu au drepturi succesorale in raport cu adoptatul insa cele ale parinfilor firesti ii succed. civ. sunt mostenitori ~ari (art. fam.).. civ. de asemenea. iar aifii sunt frafi buni cu de cuius. APLICAREA REGULILOR DEVOLUTIUNII LEGALE A MOSTENIRII Ei vin la succesiune numai in lipsa tuturor celorlalte categorii de lostenitori (art. In schimb. | In concurs cu sotul supravietuitor ascendentii ordinari culeg 1/4 din mO§tenire (art.). 5 C.). cu menjiunea ca ascendentii adoptatorului cu efecte restninse nu pot veni la sueeesiunea adoptatului deoarece ei nu sunt ruda. 981 alin. civ. indiferent pe ce ramura sunt inruditi cu de cuius. 982 alin.. nu indeplinesc condifiile necesare pentru a mosteni (art. civ. 3 teza a Il-a C. C. III. n. civ. pe care apoi o subimpart in parfi egale intre ei (ait 981 alin. COMPUNEREA CLASEI Succesorii ordinari alcatuiesc a treia clasa de mostenitori Potrivit art.). 3-4 C. 2 C. 982 alin. ea este compusa din rudele in linie dreapta "cendenta ale defunctului. 977 alin. 3 teza a Il-a). Aceasta legatura poate fi legitima sau legitimata. si nu sunt pnup' sa raporteze donatiile (a contrario art. 1087 C. fie uterini (art. In concurs cu sotul supravieptitor colateralii ordinari ei culeg 1/4 din mostenire. I. Cei de grad mai apropiat inlatura de la mostenire pe cei de grad mai indepartat (art. IV. civ. In schimb ascendentii parintilor firesti ai adoptatului vin la mo§tenirea acestuia (art.). potrivit art. Mostenirea se imparte. 983 alin.) Unchii. 1087 si art. 1 C. Colateralii privilegiajl nu beneficiaza de rezerva succesorala. Frafii si surorile ori descendenfii acestora vin la mostenire in concurs cu soful supraviefuitor. acestia impart mostenirea in parfi egale. iar alfi% uterini.}. 981 alin. civ. 448 C.). Caff la celelalte ipoteze soful supraviefuitor beneficiaza de dreptul special asupra bunurilor enumerate mai sus. 5 C. civ. 982 alin. iar frafii buni culeg de pe ambele ramuri.). 983 alin. ascendentii ordinari de grad mai apropiat vor culege intreaga mostenire. frafii si surorile culegand partea de mostenire alocata ramurii din care provin. In interiorul clasei. aitii uterini. nu beneficiaza de rezerva succesorala si nu sunt tinuti de obligatia raportarii donatiei. civ. civ. Aceeasi regula se aplica daca unii frafi si surori sunt consangvini. §5. civ. ca §i colateralii ordinari. 983 alin. matusile si verisorii vin la succesiune numai in nume propriu. 75 si art. materna sau aterna Ei trebuie sa-si dOvedeasca legatura de rudenie cu de cuius.).). cu exceptia colateralilor ordinari.). ASCENDENTII ORDINARI I. cu exceptia parintilor acestuia. raporteaza donafiile (a contrario art. a si ascendentii ordinari (art. bis Ascendenjii privilegiati au rezerva (art.). 4). ceilalti ascendenti pot fi legitimi sau naturali (a pari art. civ. REGIMUL DREPTURILOR SUCCESORALE . acesta culegand 1/2 din mostenire (art. Fiind incident mecanismul despicaturii. daca unii frafi si surori sunt consangvini. 982 alin. III. Ca si in cazul parintilor. 4 C. in parfi egale daca tofi fratii sau surorile sunt fie consangvini. civ. APLICAREA REGULILOR DEVOLUTIUNII LEGALE A MOSTENIRII Ascendentii ordinari sunt chemati la succesiune cand descendentii. se aplica mecanismul despicaturii. sau pot rezulta din adopfie. adica unchii si matusile precum si verisorli. 983 alin. civ.) ori rezultati din adoptie (art. Venind la mostenirea pe capete vor imparti sueeesiunea in parti" egale (art. 2 C. potrivit distinctiilor aratate deja1. Colateralii ordinari sunt rudele colaterale ale defunctului pana la gradul atru inclusiv. indiferent de numarul lor (art. adica in virtutea vocatiei lor legale data de legatura de rudenie. mostenirea se imparte In doua pftrfl egale. intrand in concurs cu cei siiuafi pe ramura uterk" sau consangvina (art. 1126 C. civ. COLATERALII ORDINARI Ace§tia alcatuiesc cea de a patra clasa de succesori. 981 alin.

1. Mo§tenirea vacanta in cazul succesiunii testamentare. Mo§tenire vacanta partial. 1 C. unitatea ad^nniistrativ-rv statul pot pretinde mostenirile vacante1. ori au renunjat la succesiune (mostenirea vacanta propriuzisa) (art. daca nu exista succesibili. regulile speciale ale mostenirii nu mai impart mostenitorii in categoriiie mcadreaza unitatile administrativ-teritoriale locale. 1135 alin.Regim juridic restrains Colateralii privilegiap' nu au sezina.. se anunta deja soarta bunurilor provenite din mostenirile vacante. 2 C. prin care se prevede ca mostenirea vacanta munei. ori so{ supravietuitor. 3 C. 3 C. fara instituirea unui legatar. in condifiile legii . 677-678. Aceste reguli au fost modificate in deceniul 5 al secolului trecut prin recunoasterea dreptului egal la mostenire al rudelor naturale cu cele legitime si prin acordarea dreptului la mostenire nr. Dreptul acestuia nu era tratat intr-d sectiune speeiala^ ci dupa raostenitorii legitimi sau legitimafi. prin raportare la regulile vechiului Cod sansa a scazut prin recunoasterea dreptului la mostenire a rudelor tuiui supravietuitor incepand cu deceniul 5 al secolului trecut. Reglementarea dreptului statului sau a unitajii administrativ-teritoriale locale de a culege mostenirea vacanta legiuitorul vechiului Cod civil numea mosteniri neregulate „succesiunile deferite altor persoane decat rudelor legitime" (art. 1135 alin.. adica vacanfa mostenirii. civ. Aplicarea acestei {acuta prin art 1138 C. intr-o succesiune ab intestat.). cand mostenirea este vacanta. ori daca a instituit legatari cu titlu universal pentru intreaga mostenire (art. 67. Mostenirea nu este vacanta insa. civ. civ. municipiului in a carui faza teritoriala se aflau la data deschiderii mostenirii si intra in domeniul lor privat. civ. §i art. dreptul statului asupra mostenirii vacante este reglementat in alineatul 3 al art 553 din Cartea a Ill-a „Despre bunuri". 31/1954 an fost abrogate expres art. 553 alin. comuna. in eategoria mostenitori legali (art. chiar daca nu exista succesibili legali. Pentru restul bunurilor mostenirea este vacanta1. orasului sau dupa caz. daca sunt intrunite ii a putea mosteni: existenfa. „Se cuvin" nu poate sugera calitatea de mostenitor a statului. Un caz particular2. Verificarea acestor conditii este subordonata regulilor comune ale mostenirii. §6.). Statul sau unitatea administrativ-teritoriala locala vin la succesiunea ab intestat. 2 teza I C. daca exista rezervatari restul ramas dupa deducerea acesteia este o mostenire vacanta partial. art 679 si art. art. ori de casatorie). in cazul unei dezmosteniri a tuturor mostenitorilor legali.) se cuvin statului roman".. dac& de cuius a instituit un legatar universal in favoarea unei terje persoane. orasul. Pe de alta parte. civ. DREPTUL STATULUI §1A UNITATH ADMINISTRATIV-TERITORIALE LOCALE ASUPRA M0§TEN1RII VACANTE 65.). De exemplu. nu au rezerva succesorala si nu sunt finuti de obligatia de a raporta donatiile. lasand de o parte pe cea a existentei. civ. Chemarea la mostenire consta in lipsa mostenitorilor legali sau legatarilor universali. partea de mostenire de care au fost lipsiti mostenitorii. in art. Mostenirea vacanta in cazul succesiunii ab intestat. 1 C. in aceleasi articole cu cele ce ii dreptul sofuiui supravietuitor si ale rudelor nelegitime (capitolul IV. civ. remarcam ca este putin probabil sa poata fi incidents nedemnitatea acestor persoane. usor de verificat. Conditiile comune §i cele speciale ale dreptului unitatii administrativ-teritoriale locale si statului de a culege mo§tenirea vacanta In temeiul art 138 C. La fel. subsumandu-le sub denumirea de mostenire vacanta. mostenirea este vacanta partial 1135 alin. 319/1944. iar restut. ita cu reducerea sferei mostenitorilor pe linie colaterala la gradul IV a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale locale de a dobandi i de cuius. 553 alin.2. 73/1954).). civ. 681-684 au venit inapiicabile in parte prin Legea nr. era statu!.). Cond ifiile comune Despre aceste conditii. este tot o mostenire vacanta partial (art. stipulandu-se ca fac parte din proprietatea private a unitatii adra in istratrvteritoriala local. capitolul II „Drepturile reale in generaT. ce ar putea pretinde mostenirea (mostenire in uesherenffi) sau daca aceste rude sau sotul supravietuitor sunt nedemne si nu sunt reprezentate. In virtutea aeestor modiflcari singura persoana chemata la ccesiune in calitate de mo§tenitor neregulat (fara a avea legatura de rudenie cu de ius. a fost instituit un legat cu titlu particular asupra unui bun. 2 teza a II-a C. 67. cesiunile neregulate"). 677-684 C.. in cazul unei dezmo§teniri parfiale. nedemnitate §i daca au chemare lebuie sa fie indeplinita si o conduce speciala: locul situarii 67. sau in fine. 1135 alin. civ. in ipoteza vacantei totale sau partiale a mostenirii lasata de un asociat sau acjionar confera unitatii administrativ-teritoriale locale sau dupa caz statului dreptul asupra actiunilor sau partilor sociale. rude de sange cu cuius. Moinn cuvant despre calitatea sa de mostenitor in aceasta parte a Codului civil mentionandu-se doar ca„Mostenirile vacante (. 963 alin. 66.). Noul Cod civil inlatura distinctia vechiului Cod civil dintre mostenirea vacanta si cea in desherenfS. Mostenirea este vacantS. ori nu o pot culege. civ. aeestor reguli in practica este redusa* avand in vedere ca persoana care tori instituie un legatar. Daca" legatul este doar pentru o parte din bunuri. in schimb. 680 fund modificat prin xretul nr.

Bunurile mostenirii vacante sunt atribuite de lege unita|ilor administrativ-teritoriale locale dupa criteriul locului situarii lor la data deschiderii mostenirii (art. Bunurile mo§tenirii vacante ale umii cetafean romansa se afle pe teritoriul unui stat strain. In schimb. In aceasta ipoteza. la sesizarea oricarei persoane interesate. 68. 68. 553 alin. pentru a lamuri situatia mostenirii (art. inclusiv. Totu§i urmeaza sa fie preluata de cineva pentru a o Unitatea administrativ-teritoriala locala va efectua aceasta procedura. 3 C. Este icil de stabilit care dintre aceste unitati administrativ-teritoriale locale. e. aceasta este atribuita statului roman. inaintea unei rude colaterale de grad V caci aceasta nu are chemare succesorala. civ. mostenirea in care succesibilii legali sunt nedemni si intranite conditiile legale de reprezentare succesorala a nedemnilor. de asemenea. >daca nu exista sot supraviejuitor si nici rude pe linie directa ori pe linie colaterala pana la gradul IV. clarificand astfel natura juridica a acestora. 31/19903). 68. civ.2. pasivul intrece activul.). Ea este inlaturata de oricare alt mostenitor din categoriile anterioare: sotul supraviefuitor si rudele lui de cuius. dintre cele recunoscute de lege ca avand chemare succesorale. conform ultimului bilant contabil aprobat (art. Mostenirea ce nu a fost endicata de nimeni desi au trecut 6 luni de la data la care a expirat termenul de une succesorala (de un an) poate sa fie interesanta pentru unitatea administratis la. in le in care bunurile ar fi raspandite pe raza mai multor astfel de unitati. 69. 3 C.3.) prezumandu-se ca cea mai indreptatita sa le dobandeasca este comunitatea respectiva.).2. 2 C. enumera unitatile administrativ-teritoriale locale printre mostenitorii legali. de un cetafean roman cu resedinfa principala in Romania. Unitatea administrate. . In aceasta perioada. UMTATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA LOCALA ESTE MO§TE-OR LEGAL Natura juridica a dreptului unitafii administrativ-teritoriale locale de a culege mostenirea vacanta Textul art. I. Declararea vacan|ei mo§tenirii vacante. Numirea curatomlui administrator §i a curatorului special. nu ar putea fi aplicabil criteriul aratat de atribuire in ipoteza in care mostenirea vacanta lasata de un cetatean roman se afla pe teritoriul statului unde acesta a avut resedinfa prineipala. societatea este obligate la plata parjilor sociale catre succesori. 1 C. Devolutiunea legala a mo§tenirii unitajii administrativ-teritoriale a) Proximitatea claselor de mostenitori.speciale a societa|ilor comerciale. 963 alin. Regula este fireasca. 69. respectiv mostenirea vacanta lasata de cetateanul roman sa se afle pe teritoriul statului strain (art. Bunurile mostenirii vacante trebuie sa se afle pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale locale (art. Daca de cuius a fost asociat intr-o societate comerciala cu raspundere limitata decesul sau nu confera de drept statului calitatea de comerciant. notarul public este obligat sa someze prezumtivii succesibili prin "citate. Declararea vacanfei mo§tenirii in desheren|a. civ. 3 C. destul de lunga pentru ipoteza in care mostenirea ar cuprinde bunuri.1. Ele sunt mostenitori legali (art. civ).teritoriala locala este chemata la mostenire in ultimul. Unitatea administrativ-teritoriala locala are chemare la mostenire. civ.). indiferent de grad. 69. numeste un curator special care sa stea in justitie in numele mostenirii §i totodata incunostinteaza organul care reprezinta unitatea adrninistrativ-teritoriala locala despre situatia acestei mosteniri. iar statul nu este chemat pentru orice mostenire vacanta. acestea nu pot fi lasate fara administrator. Condijiile speciale. 1137 alin. cum ar fi rii mostenirii. 963 alin. Daca s-ar fi admis alt criteriu de atribuire ar fi fost dificila administrarea acestor bunuri de unitaji -inistrativ-teritoriale locale aflate la sute de kilometri. 3 C.1. 3 C. in caz ca exista litigii legate de aceste bunuri. Daca dupa 2 de la efectuarea somatiei publice nu se prezinta niciun succesibil notarul va flonstata ca mostenirea este vacanta pentru lipsa de succesibili (art. Rational. civ. rand. 963 alin.). vacanta. 3 din Legea nr. unitatile administrativ-teritoriale nu vin in concurs la o mostenire vacanta. Presupunand ca sunt intrunite conditiile generale ale mostenirii. Mostenirea la care s au optat sa renunte este vacanta. Declararea vacanfei mostenirii 68. 963 alin. Daca actul constitutiv nu prevede altfel. Notarul public poate numi un curator administrator al mostenirii care sa administreze bunurile si. civ. Locul situarii bunurilor mo§tenirii vacante lasata pe teritoriul Romaniei. 1137 alin. Este o mostenire care nu intereseaza pe nimeni pentru ca. ratiunea ei fiind eficienfa administrarii. 202 alin.

de regula in interiorul termenului de op|iune. 1138 alin. Potrivit art.).b) Proximitatea gradului de rudenie si egalitatea de tratament a mostenitorilor. unitatea administrativ-teritoriala locala este de drept proprietara bunurilor aflate in raza sa teritoriala la data decesului lui de cuius (art. 553 alin. cu scopul de a pastra integritatea patrimoniului lui de cuius. civ. 1 C. cand expira termenul de optiune. Criteriul selectarii unei unitati administrativ-teritoriale locale este existentei buhurilor lui de cuius pe teritoriul sau (art. 1126 C.. nDespre drepturile reale m genera cartea a ITI-a „Despre bunuri". ca unitatile administrativ-teritoriale locale nu au sezina. aceasta nu revine unitati administrativ-teritoriale locale. Aceste principii ale devolutiunii legale nu subordoneaza unitatea admimstrativ-teritoriala locala pentru ca nu este ruda cu de cuius. Nu are nici sezina1.. nu poate veni la mostenire decat in nume propriu. In schimb. civ. Ca orice mostenitor. 1 C. Aceasta transmitere nu poate fi impiedicata printr-o dezmostenire. fiind lipsit de beneficiul reprezentarii succesorale. se cuvin statului romdn. se deduce. 72. ca subiect pasiv.). prevede ca unitatea administrativ-teritoriala locala are o posesie de fapt asupra bunurilor mostenirii vacante. Mai mult. a contrario. dreptul statului asupra mostenirii vacante afb in strainatate este reglementat la capitolui fl.). IL DREPTUL STATULUI ASUPRA MOSTENIRII VACANTE Dreptul statului asupra mostenirii vacante sub noul Cod civil are o reglementare asemanatoare cu cea din vechiul Codul civil Asa cum a fost relevat." (art. in temeiut caruia mostenirea vacanta sh strainatate. Simpla posesie nu echivaleaza cu sezina pentru ca aceasta din urma se defineste. numit de notar (art.). unitatea administrativ-teritoriala locala intra in stap&nirea de fapt a mostenirii de indata ce mostenitorii au renunjat la mostenire ori a expirat termenul fixat in Somalia facuta de notar pentru a lamuri soarta mostenirii si nimeni nu s-a prezentat 72. lamia de cetafeamd roman. Mostenirea este administrate de un curator administrator. se deduce aceeasi intenfie a legiuitorului de a nu recuuoaste calitatea de mostenitor legal. 2 C.4. De asemenea. §t din op|iunea Jegturtorului de reglerncntare statului in aceasta parte a Codului civil si de a nu-1 aminti In nieiun text din mostenirii. civ. civ. altfel enumera alaturi de aceasta.) dreptul de a administra acest patrimoniu si de a exercita drepturile si acjiunile defunctului. 1125 C.. Pana atunci. 1138 alin. dreptul statului asupra mostenirii vacante este regl doar de art.3. in ipoteza desherenfei mostenirea este declarata vacanta in maxim 1 i si 8 luni (1 an si 6 luni + 2 luni). daca se contureaza o posibila succesiune vacant^ pentru ca nu exista mostenitori sezinari care sa exercite sezina. bunurile lui de cuius intra in proprietatea privata a unitatii administrate teritoriale locale chemata la mostenire. in interesul mostenitorilor si al creditorilor succesiunii. c) Chemarea unei unitatile administrativ-teritoriale. Reamintim ca sezina este un drept. 963 alin. 1136 alin. In ipoteza renuntarii sau nedemnitatii mostenirea este declarata vacanta la data constatarii acestor situatii juridice. 72. . de drept.2.). 2 G. 1114 alin. 963 lasand astfel a se infelege ca legiuitoru! nu a acordat acestuia un drcpt de i mostenirea vacanta similar cu eel al untfjfii administrativ-teritoriale locale. in ambele ipoteze. si prin „(. Textul art. civ. pana la data exprimarii optiunii succesorale sau eel mult un an de la deschiderea mostenirii. ca $i bunurile abandonale ale a aflate in strainatate. 2 C. mostenirea este declarata vacanta eliberandu-se certificat de vacanta succesorala. civ. Este limit de pasivul succesoral. Din texul art. 1139 C. in concluzie. pe langa posesia de fapt. Eventualul testament ce inlatura de la mostenirea vacanta unitatea administrativ-teritoriala este considerat nescris (art. Nu cere punerea in posesie. Nutoate unitatile administrativ-teritoriale locale au chemare la mostenirea lui de cuius. 1136 alin. unitatea administrativ-teritoriala locala suporta pasivul mostenirii in limita valor ii bunuriior din patrimoniul succesoral (art. de un curator special (art. Am putea sa judecam insa ca regula aratata stabileste dreptul la sezina in ipoteza in care exista mostenitori ruda cu de cuius si ca ar trebui sa verificam regulile incidente drepturilor unitajilor administrativ-teritoriale locale pentru a stabili daca acestea au sezina pana la declararea vacantei succesorale. ce se exercita. )in aceea clipft.). iar in justice este reprezentata. dar si o sarcina legala. Unitatea administrativ-teritoriala locala nu are rezerva si nu raporteaza iberalitatile. 3 C.). Dreptul la mostenire unitafii administrativ-teritoriale Momental transmiterii mo§tenirii. in ipoteza mostenirii vacante unitatile administrativ-teritoriale locale nu au sezina pentru cS ele nu administreaza drepturile patrimoniale si nici drepturile si ac|iunile injustice ale lui de cuius. Neavand sezina in principiu ar trebui sa ceara punerea in posesie. 1139 C. civ. Din momentul in care notarul public a constatat vacanta mostenifii. in momentul expirarii perioadei aratate se epuizeaza si termenul de exercitare a sezinei. civ. Statu! nu este enumerat in categoria mostenitori lor legali prin aft. 3 C. civ. civ. civ.

cu obligatia de a plati pasivul in limita activului2 In prezent. fiind doar o aplicafie a lui. In lipsa aplicarii art. ce a lasat o mostenire vacanta Pentru reciprocitate daca aceasta regula se aplica. sunt vacante. 2633 C. Exheredarea statului. o§tenitor neregulat. In lipsa. revenind statului. si ce titlu are acesta? O solujie ar fi ca de cuius sa fi ales legea aplicabila mostenirii sale. de cuius poate sa-1 inlature de la mostenire. in conditiile aratate mai sus. el nu va putea fi exheredat direct sau indirect. CONSECINJELE NATURII DREPTULUI STATULUI DE A CULEGE MO§TENIREA In runcfie de natura titlului statului de a culege succesiunea. succesiuni internationale.. se invoca faptul ca statul era califtcat. Daci statu 1 va culege bunurile lasate de defunct in virtutea suveranitafii sale. potrivit principiilor dreptului international privat. potrivit art. 2636 alin. in vechiul text.)". statul culege bunurile mostenirii vacante interesand in special eie in desherenja.el nu dobandeste bunurile cu titlu ut singuli. bunurile situate sau dupa caz aflate pe teritoriul Romaniei sunt preluate de statul roman in temeiul dispozijiilor romane privitoare la atribuirea bunurilor unei succesiuni vacante (art. ca mostenitor. contributia la plata pasivului si a punerea in posesie. civ.) se cuvin . iar in cazul in care conform legii aplicabile mostenirii (cea straina sau cea romana) succesiunea este vacanta. In opinia noastra. o persoana poate sa aleaga ca lege aplicabila mostenirii..Prin compafatie. 2634). In acest caz s-ar aplica regulile art. acestei rnostentri ftifcid diferit In tunc tie de i A. civ. este situat statul. Daca se accepta aceasta interpretare a familiei. cu re§edin|a in strainatate. 680 C. resedinta obisnuita (art. . staml roman. Doua teze se opun cu privire la n mostenirii vacante./amilia mortis causa".. unitatii administrativ-teritoriale locale sau dupa caz statului. 477 C. ci o universalitate. locul unde este reglementat dreptul statului asupra mostenirii vacante In Codul civil (cartea despre bunuri) si faptul ca statul nu este men|ionat printre mostenitorii legali. ele au o soarta similara cu cea a bunurilor fara stapan. 2636 alin. 2633). Acest text nu aducea nicio noutate fa|a de art. un fel de ruda subsidiara. delimitata prin stabilirea persoanelor chemate la succesiune pe temeiul legaturii de rudenie. 2 C. FV „Despre succesiunile n nu mai exista aceasta catiftcare. 3 civ. M In susfinerea acestei teorii sunt aduse argumente legale: . civ. Ra^iunea acestei teorii este aceea ca la limita exterioara a cercului familiei chemate la succesiune. 477 aratat mai sus. Aceste texte traduceau ideea ca este in interesul economiei nationale sa nu existe ostenire fara stapan (succesiune jacenta). . in conditiile aratate §i pentru mostenirile vacante ale cetajeanului roman. . potrivit caruia joate averile vacante si fara stdpdni. Cu toi calificat expres ca mostenitor neregulat. civ. In acelasj sens era invocat §i art. 2634 C. in noul Cod civil.. sub noul C este similar cu eel din Codul civil 1864. 477 din vechiul Cod civil este similar cu art. fund actuate §i tn pre. in primul rand. indiferent care ar fi cauza. prin art. in materia succesorala. cine va culege bunurile mostenirii vacante ale stramului domiciliat in Romania si ale cetateanului roman domiciliat in strainatate. De exemplu. 2-3 din noul Cod civil. precum si ale persoanelor care mor'fara mo§tenitori. statul va culege §i bunurile aflate pe teritoriul Romaniei. in virtutea suveranitafii sale (dreptul regalian). de cuius ar putea sa lase un testament prin care sa dispuna ca inlatura de la mostenire pe to$i succesorii. 553 lin. In opozitie. ca sj acum. sdnt ale domeniului public". nu culege bunurile acestuia §i deci nu se aplica regula art. statul culege mostenirea ca un adevarat mostenitor. Potrivit noului Cod civil. 2).. bunurile imobile sunt reglementate de legea {arii unde sunt situate acestea. Este astfel util sa valor i fleam sftjdtite acum asupra acestui drept.. sau ale caror mosteniri sdnt lepddate. civ. iar bunurile mobile sunt subordonate legii statului unde a fost deschisa succesiunea1. Din ambele se deduc aceleasi concluzii: mostenirile nerevendicate. eel putin alaturi de categoria unitate administrativ-teritoriala locala. Pentru aceste argumente dreptul statului de a culege succesiunea vacanta a fost fondat pe suveranitatea sa. legea statului a carui cetafenie o are (art. apartinand strainului domiciliat in Jara noastra.. 646 din vechiul Cod civil. regimul dreptului statului asupra mostenirii. 2633 si art. se menjin argumentele primei teorii ce atribuia statului dreptul asupra mostenirii vacante 'tular al suveranita|ii. Statul nefiind rezervatar el nu va putea culege succesiunea. consecintele sunt diferite cu privire la dezmostenire. respectiv. NATURA DREPTUR1LOR STATULUI ASUPRA MO§TENIRII VACANTE1 a) Intr-o concepjie. in temeiul ultimului text. avand in vedere exprimarea legii „mostenirile vacante (. alaturi de soful supravietuitor si de rudele naturale. potrivit caruia „bunurile ford stdpdn sunt ale statului". in dreptul international privat mo§tenirea este supusa legii statului pe teritoriul caruia defixnctul a avut. dupa distinctia vechiului Cod civil). textul art. Temeiul acestei teorii era art. statul nu era mostenitor astfel ca reguliie ce stab vacanta au fost interpretate diierit. daca este considerat a fi mostenitor. ce tinde sa devina dominanta. nelegtiime (cap. Mutatis mutandis. B. Interesul stabilirii naturii juridice aratate rezida in consecinfele pe care le unui titlu sau altul asupra drepturilor statului de a culege succesiunea fa mtor §i a intinderii acestora. 533 alin. b) Intr-o a doua opinie. la data mortii. Succesiunile internationale. statul este un veritabuY succesibil. Sub vechiul Cod civil natura juridica a dreptului statului asupra burwrifc defunct era controversata1 pentru c& si atonei.

care nu a avut domiciliul pe teritoriul statului strain .. in schimb. daca nu a avut ultimul domiciliu in Romania. statul. indiferent ca de cuius a avut ultimul domiciliu in Romania sau nu. mort fa succesori.Daca un strain moare fara mostenitori. in temeiul art. bunurile mobile ale cetafeanului roman. ca titular al suveranitdfii. ca mostenitor. 533 alin. pe teritoriul Romaniei. statul roman va culege. statul nu va putea s& le culeagS dacS titlul sau de chemare ar fi eel de mostenitor. civ. Pentru reciprocitate. va putea sa culeaga bunurile mobile lasate de defunct. 3 C.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->