I.

DISPOZITIVE SEMICONDUCTOARE DE PUTERE
1. Introducere
Electronica de putere cuprinde comutaţia, comanda, reglarea şi conversia energiei electrice utilizând circuite electronice de putere complexe denumite convertoare statice. Aceste circuite electronice sunt amplasate între sursa de energie şi consumator (receptor), având rolul de a modifica parametrii unei surse de energie electricã, cum ar fi tensiunea, frecvenţa, număr de faze, fie însãsi natura sursei, care poate sã fie sursã de curent continuu sau sursã de curent alternativ în funcţie de cerinţele consumatorului. Convertoarele statice sunt echipamente ce conțin dispozitivele semiconductoare de putere (tranzistoare, diode, tiristoare, triace, etc.) asociate cu dispozitivele auxiliare (blocuri de comandă, radiatoare de disipaţie a căldurii, circuite RC de protecţie).

2. Clasificarea convertoarelor statice
Convertoarele statice se pot clasifica din punct de vedere energetic şi din punct de vedere al comutației.

2.1.Clasificarea convertoarelor statice din punct de vedere energetic

Fig.1 Fluxul de energie în funcție de difertele tipuri de convertoare statice.

de ieşire. Fluxul de energie trece de la sistemul de c. de tensiune. cat şi a frecvenței acestuia. iar dupã modul în care realizeazã conversia alternativ-alternativ se înparte în douã categorii: • CSTF direct numit şi cicloconvertor (convertor alternativ-alternativ) converteşte un sistem de c.a. la cea de c. fluxul de energie având sensul de la sistemul alternativ la cel continuu.c.c. .iar prin comandã se poate regla frecvența tensiunii de ieşiere. • Convertorul static de tensiune şi frecvenţă care permite reglarea atat a valorii efective a tensiunii.a..a.a de intrare spre sistemul de c.• Redresorul (convertor alternativ-continuu) converteşte un sistem de curent alternativ într-un sistem de curent continuu. • Variatorul de curent continuu sau de tensiune continuă-chopperul (convertor continuu-continuu) realizează conversia unui sistem de curent continuu de tensiune şi polaritate dată într-un alt sistem de curent continuu de altă tensiune şi polaritate cerută. fluxul de energie fiind orientat de la sistemul de c.a. de intrare spre sistemul de c.iar prin comandã se poate regla valoarea medie a tensiunii redresate. • Variatorul de curent alternativ sau de tensiune alternativă (convertor alternativalternativ) converteşte un sistem de curent alternativ într-un alt sistem de curent alternativ având aceeaşi frecvenţă cu primul.c . • Invertorul (convertor continuu-alternativ) transformă un sistem de c. într-un sistem de c. de tensiune. fluxul de energie va trece de la partea de c.c.a de ieşire. frecvenţă şi număr de faze date într-un alt sistem de c.

avand amplitudine constantã.a. • Convertor indirect de tensiune continuă (convertor continuu-continuu) transformă un sistem de c. Convertorul prezintă un invertor autonom pe partea de intrare şi un redresor pe partea de ieşire. comada de reglare a valorii efective a tensiunii se aplica invertorului. folosind un circuit intermediar de c.caracter imprimat prin valoarea importantã a inductivitãții Ld.a.2 Schema de principiu a convertorului static de tensiune şi frecvențã indirect. reglarea valorii efective a tensiunii de ieşire se face prin reglarea valoarii medii a tensiunii din circuitul intermediar.c. transformat.c.c. într-un alt sistem de c.a de intrare spre sistemul c. Dupã modul în care se regleazã valoarea efectivã a tensiunii . • CSTF cu modulație în duratã.frecvenţă şi număr de faze cerute în mod direct fãrã a trece pin forma de c. . circutul intermediar are caracter de sursã de curent. caracter imprimat de valoarea importantã a capacitãții Cd. Dupã caracterul circuitului intermediar CSTF indirecte pot fi: • CSTF de curent.c. Fig.a. redresorul fiind comandat. • CSTF indirect de frecvenţă (convertor alternativ-alternativ) transformă un sistem de c. fiecare alternanțã a tensiunii de ieşire este formatã din unul sau mai multe pulsuri. circuitul intermediar are caracter de sursã de tensiune.. într-un alt sistem de c. Convertorul este realizat dintr-un redresor pe partea de intrare şi un invertor autonom pe partea de ieşire.a. • CSTF de tensiune. ale caror lãțimi se pot modifica. folosind un circuit intermediar de c.CSTF pot fi: • CSTF cu modulație in amplitudine. fluxul de energie fiind orientat de la sistemul c.

• Convertoare statice cu comutaț ie internã sau forțatã. transmisia energiei electrice la tensiune înaltă continuă. • Convertoare statice cu comutaț ie soft . acţionări electrice industriale (comanda maşinilor electrice de c. valoare care va creşte în următorii ani. caracteristici de reglare bune. în: sistemele de producere. cicloconvertoarele şi invertoarele cu comutatie de la sarcinã. gabarit redus. frânării etc). tracţiune electrică (alimentarea motoarelor de tracţiune. În prezent. Convertoarele statice sunt utilizate.). compensatoare statice de putere etc. transport şi distribuţie a energiei electrice (interconexiunea elastică a două sisteme electrice de frecvenţe diferite.2. cu precădere. energia necesarã blocãrii elementelor existã în mod natural în circuit şi provine de la o sursã externã (generatorul de putere sau sarcina) . Sfera largă de utilizare a convertoarelor statice se explică prin aceea că ele permit realizarea de aplicaţii electrice cu parametri tehnico-economici superiori (fiabilitate ridicată. peste 60 % din energia electrică produsă în centralele electrice este tranzitată de convertoarele statice. procese chimice (electroliză. randament mare. galvanizare) si metalurgice (alimentarea cuptoarelor electrice) etc. Echipamentele electronice. vitezei.Din aceasta categorie fac parte: variatoarele de tensiune continuã. precum convertoarele din staţiile de conversie ale sistemelor de transmisie în curent continuu..c. compensatoarele statice transversale sau longitudinale. reglajul pornirii. .Initializarea comutație se face prin comanda unor oscilații in curent si tensine. regulatoarle de putere din sistemele de conversie în curent alternativ sunt realizate cu ajutorul dispozitivelor semiconductoare de putere.comutația are loc la tensiune şi/sau curent nul. funcţionare silenţioasă şi exploatare simplă). asincrone şi sincrone). invertoarele din CSTF indirecte. Clasificarea convertoarelor statice din punct de vedere al comutaț iei • Convertoare statice cu comutaț ie externã sau naturalã.2. energia necesarã comutației trebuie creata în structura convertorului (în cazul tiristoarelor prin incãrcarea unor capacitãți) sau prin comandã (semiconductoare complet comandate). masini unelte (comenzi numerice şi secvenţiale). variatoarele de tensiune alternativã.In aceastã categorie intrã:redresoarele cu comutație naturalã.

tranzistorul cu grilă izolată (IGTB). tiristorul controlat MOS (MCT).1 Dioda: a) Structura b) Simbolul grafic Caracteristica curent tensiune ne aratã cã dacã. . aceasta este in conducție . Fig. realizată într-un monocristal de siliciu sau germaniu. 2. Dacă tensiunea invesă creşte peste o anumită valoare se produce fenomenul multiplicării în avalanşă a purtătorilor de sarcină şi joncţiunea se străpunge. caderea de tensiune este micã (1-2V). dioda este polarizatã în sens direct uAK ˃ 0. La aplicarea unei tensiuni invese prin diodă va circula un curent invers foarte mic (de ordinul μA sau nA) denumit curent rezidual sau de fugă (IR). tranzistorul bipolar de putere. triacul. tiristorul cu blocare pe poartă (GTO).3. Dioda Dioda este formată dintr-o joncţiune pn. având contacte metalice ataşate celor două regiuni.1. Dispozitive semiconductoare de putere Principalele dispozitive semiconductoare de putere întâlnite în schemele electrice ale echipamentelor electronice de putere sunt:dioda. curentul prin ea creşte rapid. Fig 2. 3. contacte denumite anod (ataşat zonei p). respectiv catod (ataşat zonei n). tiristorul.1.

Caracteristica staticã Tensiunea inversă la care dioda se poate distruge datorită creşterii curentului invers poartă denumirea de tensiune de străpungere (VBR). U – tensiunea aplicată. e=1.62*10-5 [eV/0K] – constanta lui Boltzman. În aplicaţiile electronice de putere este importanat ca procesul de comutaţie al diodei semiconductoare să fie cât mai mic. UT=kT/e – tensiunea termică (UT=26 mV.Fig. După trecerea timpului de acumulare (ta). T – temperatura absolută.2.Timpul de revenire al diodei s-a notat cu trr. care apare pe diodă.2.3. zona de bază a purtătorilor de sarcină este eliberată şi tensiunea de blocare poate fi preluată de această zonă. curentul invers scade cu o viteză mare şi dioda preia tensiunea de blocare. iar tensiunea maximă inversă. 2. Suprafaţa haşurată din Fig.3 reprezintă cantitatea de sarcină Qrr care trebuie eliminată din joncţiune pentru ca dioda să-şi recapete proprietatea de blocare. Caracteristica satatică I(U) este neliniară şi poate fi aproximată analitic cu relaţia: I=IR(expU/UT – 1) IR . Caracteristica directă şi inversă sunt dependente de temperatura joncţiunii diodei.3 Formele de undă ale curentului şi tensiunii în procesul de blocare al diodei . Capacitatea parazită a diodei introduce întârzieri în procesul de comutaţie. Fig. El continuă sã treacă în sens invers până când. La trecerea din starea de conducţie în starea blocată. curentul nu se anulează după trecerea prin zero.6*10-19 [C] – sarcina electronului. cu URmax. Fig.curentul rezidual al diodei. K=8. la T=3000 K).

curenți de panã la cațiva kA şi tensiuni inverse de ordinul kilovolților. iar sub acţiunea semnalului de comandă el trece în conducţie permiţând circulaţia curentului într-un singur sens. şi avand timpi de comutare de ordinul μs. care la rândul ei se poate micşora prin reducerea curentului care se comută şi mărirea pantei de scădere a curentului (di/dt).utilizate în cicuitele de înaltã frecvențã în combinație cu alte elemente comandate.Micşorarea timpului de revenire constă în reducerea cantităţii de sarcină Qrr. în stare blocată poate suporta tensiuni de ordinul miilor de volţi. 2. Fig. 3. catodul K şi electrodul de comandă G denumit poartă sau grilă. ceea ce duce la încălzirea excesivă a dispozitivului în timpul funcţionării.4 Tiristorul: a) Structura b) Simbolul În lipsa semnalului de comandă. In constructia convertoarelor statice se utilizeaza trei tipuri de diode: • Diode normale (redresoare) caracterizate prin timpi de comutare mari. dupã intrarea în conducție nu mai este necesar un curent de grilã. • Diode rapide. tiristorul blochează trecerea curentului în ambele sensuri.La . Structura pnpn.2 Tiristorul Tiristorul este un element comandat la intrarea in conducție avand trei electrozi: anodul A. iar în conducţie suportă curenţi de sute de amperi. caracterizate prin cãdere de tensiune în sens direc micã (0. Un timp de blocare de valoare mare micşorează frecvenţa maximă la care poate fi utilizată dioda şi măreşte pierderile de comutaţie. căderea de tensiune la borne având valori reduse.3V)şi tensiuni inverse de 50-100V. • Diode Schottky.

trebuie sã treacã un timp t . dupã un timp mai mic decat t Comanda tiristoarelor: Pentru intrarea normalã in conducție a unui tiristor trebuie indeplinite trei condiții: • tiristorul sã fie polarizat in sens direct (Uak ˃0). Polarizarea în sens direct a tiristorului.scãderea curentului sub valoarea de menținere IH tiristorul se blocheazã. curentul prin tiristor sã depaşeascã valoare de agãțare (IL).Caracteristica idealã corespunde ipotezelor de studiu. q . în stare blocatã curentul prin tiristor este nul. q numit timp de revenire.produce reintrarea acestuia în conducție fãrã impuls de comandã . • sã i se aplice un impuls de comandã pozitiv intre grilã şi catod avand un nivel energetic corespunzãtor. •la dispariția impulsului de comanda. dupã anularea curentului prin tiristor panã cand acesta poate prelua tensiune in sens direct. .La blocare. iar în stare de conducție cãderea de tensiune pe tiristor este nulã.

respectiv . • aplicarea unei tensiuni inverse pe tiristor (polarizare în sens invers).In convertoarele statice de putere. 3. Blocarea nu este posibilã prin comanda directã ea se obține în urmãtoarele moduri: • scãderea naturalã a curentului în sens direct. Amplificarea se realizeazã mai multe etaje de amplificare iar separarea se face cu un transformator de impuls.Rezistența R1 are rolul de a limita curentul prin tranzistorul amplificator . care poate fi comandat (amorsat.diodele D1 şi D2 permit aplicarea pe grilã numai a impulsurilor pozitive şi disiparea energiei corespunzãtoare impulsurilor negative pe R2.3. Caracteristicile dinamice definesc performanţele de comutaţie ale tiristorului şi au o mare importanţă în stabilirea limitelor de funcţionare. de impedanțã scãzutã. • devierea curentului anodic printr-o altã laturã de circuit. a)Viteza critică de creştere a tensiunii de blocare. fiind necesare o amplificare a impulsului şi p separare intre parte de comandã şi cea de forțã. b) Viteza critică de creştere a curentului de conducţie directă. d)Timpul de blocare (dezamorsare) prin comutaţia circuitului. di/dt. tgt (turn-on time). tq (circuit commutated turn-off time). c)Timpul de amorsare pe poartă. sub valoarea curentului de menținere IH. Tiristorul cu blocare pe poartă Tiristorul cu blocare pe poartă (GTO-Gate Turn-Off Thyristor) este un dispozitiv cu structura pnpn denumit şi tiristor bioperaţional. dv/dt. impulsul de comandã nu se aplicã direct pe grila tiristorului.

blocat) integral prin aplicarea de semnale pe poartă: cu semnal pozitiv poate fi trecut în conducţie.2.2. Utilizarea tiristoarelor GTO în locul celor convenţionale conduce la simplificări notabile atât în circuitele de forţă cât şi în cele de comandă. 3. Deşi este un dispozitiv semiconductor cu trei joncţiuni. după trecerea tiristorului GTO în una din cele două stări stabile (on-off). tiristorul GTO prezintă avantajul unor puteri de valoare redusă consumate în circuitul de poartă atat pentru amorsare cât şî pentru blocare. Triacul este blocat în ambele . rezultă simetrică faţă de origine. În comparaţie cu tranzistorul bipolar.6a triacul rezultă prin integrarea pe aceeaşi structură a două tiristoare convenţionale conectate în montaj antiparalel. Cele două procese de comutaţie (amorsare. Fig 2.7. tiristorul GTO se aseamănă cu tranzistorul bipolar npn prin polaritatea tensiunii de alimentare anod-catod şi prin polaritatea semnalelor de amorsare. prezenţa semnalului de comandă în circuitul de poarta numai este necesară. potrivit structurii triacului. caracteristica sa. având o structură internă formată din straturi semiconductoare pn alternative.6c.2. iar cu semnal negativ poate fi blocat.4 Triacul Triacul (triode ac switch) este un tiristor bidirecţional cu trei terminale. având amplitudinea IGB şi de durată tn. Tiristorul GTO este amorsat prin aplicarea pe poartă a unui impuls pozitiv de curent de amplitudine IGT si de durată tp şi este blocat prin aplicarea unui impuls negativ. Ramura din primul cadran corespunde tensiunii pozitive aplicate terminalului T2 In raport cu terminalul T1. respectiv blocare. b) Impulsurile de comandă şi curentul anodic Această funcţionare este prezentată în Fig. Fig.2. Fig. Fig. blocare) necesită semnale de comandă în circuitul de poartă numai pe duratele lor tranzitorii. iar cea din cadranul trei situaţiei inverse.6d.7 Tiristorul GTO: a) Simbolul.

În cazul modurilor I(-) şi III(+) sensibilitatea porţii scade considerabil. Tab.6 Triacul: a) Structura.1.crt. indiferent de polaritatea semnalului aplicat pe poartă. b) Simbolul. Fig.1. Cadranul în care are loc conducţia 1 2 3 4 I I III III Polarizarea lui T2 în raport cu T1 pozitivă pozitivă negativă negativă Impulsul de comandă pe poartă pozitivă negativă pozitivă negativă 100% ≈300% ≈400% ≈200% Puterea necesară pe poartă Este avantajoasă folosirea modurilor I(+) şi III(-) care necesită semnale de puteri comparabile pe poartă. c) Tiristoare în antiparalel. Trecerea din blocare în conducţie se poate face atât în cadranul I c şi în cadranul III.2. 2. . Modurile de amorsare a triacului Nr. d) Caracteristica statică tensiune-curent Tab.sensuri atât timp cât IG=0 şi tensiunea aplicată între terminalele T1 si T2 nu depăşeşte tensiunea de întoarcere. Astfel rezultă patru moduri de amorsare a triacului.2.

dată.3. În regim liniar.2.emitor-E. UCE. curentul de colector IC este in funcţie de curentul de bază IB. O variaţie liniară a curentului de bază duce la o variaţie corespunzătoare amplificată a curentului de colector pentru o tensiune colector-emitor.8. b) pnp. la IB=0 tranzistorul este blocat şi prin acesta circulă un curent de colector mic. . Fig. respectiv baza-B).2. 2. Fig. În Fig. la curenţi de bază constanţi: IC=f(UCE)/IB=ct.5 Tranzistorul bipolar de putere Tranzistorul bipolar este un dispozitiv semiconductor comandabil cu trei straturi pnp sau npn având trei terminale (colector-C. Prin creşterea curentului de bază se poate ajunge în zona de saturaţie când prin tranzistor va circula un curent de colector mare la tensiuni UCE mici (punctul 2).9 sunt reprezentate o familie de caracteristici de ieşire atranzistorului bipolar npn care redau dependenţa curentului de colector de tensiunea colector-emitor. Pentru o anumită tensiune colector-emitor. denumit curent rezidual sau de fugă (punctul 1) Creşterea tensiunii UCE provoacă străpungerea prin avalanşă a tranzistorului.8 Structura şi simbolul tranzistorului bipolar: a) npn.

10 Tranzistorul în comutaţie: a) Starea deschisă şi închisă a circuitului.10a.2. Ic=F(UCE)/IB=ct Inversarea tensiunii colector-emitor provoacă străpungerea joncţiunii bază-emitor la o tensiune de aproximativ 10V.9 Caracteristica de ieşire a tranzistorului bipolar. la funcţionarea în comutaţie. 2. în comutaţie (ca întrerupător). La curent de bază nul. iar în circuitele în care există posibilitatea inversării polarităţii tensiunii de alimentare. Fig. de obicei. Pentru a conserva comanda în saturaţie şi a . Datorită acestui fapt trebuie evitată funcţionarea tranzistorului în invers. b) Aria de securitate tipică regimului în impulsuri În aplicaţiile de putere. 2. iar la curentul de bază care îl aduce în saturaţie el este practic ca un întrerupător închis. se montează o diodă în serie cu circuitul de colector al tranzistorului. Tranzistorul fiind un dispozitiv comandabil trebuie să fie un acord între curentul de colector şi cel de bază.Fig. tranzistorul este blocat şi circuitul este considerat deschis. tranzistorul bipolar funcţionează. Fig.

1V. .2. respectiv tensiunii de saturaţie şi curentului de colector în poziţia închis.evita o sarcină de bază excesivă.2. Pierderile în comutaţie ale unui tranzistor sunt datorate în special evoluţiei cuplului de valori UCE-IC în timpul trecerii din starea de saturaţie în cea de blocare.11. pierderea de putere pe tranzistor este mică.11 Comutaţia unui circuit inductiv cu un tranzitor bipolar: a) schema electrică. în poziţia deschis.b. Tensiunea de saturaţie tipică pentru un tranzistor de putere cu siliciu este de circa 1. Ea este datorată curentului rezidual. Pragul cel mai mic al timpilor de comutaţie dă o limită dreptunghiulară ariei de securitate. Fig. Fig.10b. curentul de bază trebuie să fie cel necesar pentru menţinerea tranzistorului în saturaţie. 2.2. În timpul comutaţiei între cele două stări reprezentate în Fig.2. b) evoluţia cuplului de valori UCE-IC Pentru a utiliza la capacitate maximă tranzistorul fără a-l supraîncărca termic în timpul comutaţiei. Fiind considerat întrerupător. valorile curentului de colector (IC) şi tensiunii colector-emitor (UCE) trebuie să aparţină conturului reprezentat în Fig.11a. trebuie respectătă aria de securitate reprezentată în Fig.11b.

este caracterizat prin valori mari ale raportului dintre puterea de ieşire şi cea de comandă. tensiunea grilă-sursă este limitată la 20 V în cazul tranzistoarelor MOS de putere. datorită acestui lucru. ceea ce înseamnă că necesită un curent mediu de comandă neglijabil de mic. Dispozitive semiconductoare de putere cu efect de câmp 3.1.12b. Fig. Tranzistorul MOS de putere. În lipsa tensiunii de comandă VGS. Fig.12b. Interesul acordat semiconductoarelor cu efect de câmp este datorat faptului că acestea sunt comandate în tensiune şi nu în curent. 2. În starea de conducţie a tranzistorului este necesar ca pierderile să fie minime. În Fig. În aplicaţiile de putere tranzistorul MOS este utilizat ca întrerupător electronic şi deci acesta funcţionează în comutaţie. Fig. 2.2. Tranzistorul MOS de putere Tranzistorul MOS (Metal Oxide Semiconductor) de putere este un tranzistor cu efect de câmp (FET-Field Effect Transistor) care are multiplicat numărul de canale prin care trece curentul de drenă. 2.6. . b) Caracteristica de ieşire ID=f(VDS)/VGS=ct.12 sunt prezentate simbolul grafic şi caracteristica de ieşire a unui tranzistor MOS de putere cu canal de tip n.12 Tranzistor MOS de putere: a) Simbol grafic.3. curentul de drenă ID este practic neglijabil şi astfel punctul de funcţionare al tranzistorului se află pe dreapta A (întrerupător deschis).6. pe dreapta B (întrerupător închis). Pentru a funcţiona în zona de saturaţie la curentul nominal al tranzistorului valoarea tensiunii VGS este de aproximativ 15 V. În general. Acest lucru se obţine dacă tensiunea VGS este astfel reglată încât punctul de funcţionare al tranzistorului să se afle în zona de saturaţie. ceea ce înseamnă că tensiunea VDS trebuie să fie cât mai mică.

Îmbinarea acestor două caracteristici într-un singur dispozitiv s-a realizat prin integrarea funcţională bipolară-MOS.6. respectiv MOS cu canal n. 3. Atunci când tensiunea grilă-sursă (VGS) a tranzistorului TEC-MOS este zero prin structura acestui dispozitiv nu trece curent. O tensiune pozitivă de valoare suficient de mare aplicată pe grilă deschide tranzistorul MOS care asigură curentul de bază al tranzistorului bipolar şi trecerea structurii Bi-MOS în starea on.2. Timpii de aducere în conducţie şi de blocare corespund încărcării şi descărcării acestei capacităţi şi ei sunt foarte mici (sub 10-6 s). Principiul integrării funcţionale Bi-MOS care stă la baza dispozitivelor cu poartă izolată este ilustrat în Fig. pentru un tranzistor MOS de 100 V rezistenţa este de 0.12. care au o rezistenţă mai mare de intrare necesită o putere extrem de redusă pentru comandă. . în timp ce dispozitivele bipolare (tranzistorul bipolar.5 Ω. Coeficientul de temperatură al rezistenţei drenă-sursă a unui tranzistor MOS este pozitiv ceea ce face ca montajul în paralel al tranzistoarelor MOS să fie relativ simplu. De exemplu. poartă sau grilă) pentru controlul integral (on/off) al proceserlor de comutaţie tendinţa dominantă este micşorarea puterii de intrare (de comandă) necesară funcţionării în diferite moduri de lucru simultan cu mărirea densităţii de curent comutate. 2. conectate în configuraţie Darlington sunt realizate pe aceeaşi structură.Tranzistorul bipolar cu grilă izolată-IGBT În domeniul dispozitivelor semiconductoare de putere având un terminal de comandă (bază. Se cunoaşte că dispozitivele unipolare (TEC-J. Tranzistorul bipolar npn. 2.12a.Văzut între bornele G şi S. Rezistenţa drenă-sursă a dispozitivului aflat în conducţie (dreapta B) are valori mici care depind de tensiunea limită de străpungere a acestuia. tranzistorul echivalează cu o capacitate de căteva sute de picofarazi.1 Ω.deci baza tranzistorului bipolar este în gol şi în consecinţă structura Bi-MOS se află în starea off. Fig.TEC-MOS). iar pentru unul de 500 V ea este de 0. tiristorul GTO) au ca trăsătură distinctă densitatea relativ mare a curentului în conducţie directă. Acest lucru determină ca tranzistorul care preia un curent mai mare decât celelalte tranzistoare legate în paralel cu el şi care se încălzeşte mai mult să-şi crească rezistenţa şi astfel să forţeze o redistribuţie a curentului pe celelalte tranzistoare.

2.5 ori mai mare ca cea a unui IGTB. în sens direct .Elementele folosite în construcția invertoarelor cu caracter de sursã de tensiune.13 Tranzistor bipolar cu grilă izolată: ) Structura Bi-MOS.1. elemente semiconductoare componente se aleg pe baza solicitãrilor în tensiune şi curent.3. Fig. a unor diode pentru preluarea curenților inverşi astfel aceste elemente nu sunt solicitate la tensiuni în sens invers. necesitã montarea in antiparalel cu ele. este un dispozitiv semiconductor de putere. Fig 2. Analogia MCT-ului cu un tiristor rămâne totuşi limitată deoarece datorită integrării structurii MOS. respectiv bipolare pe acelaşi cip funcţionarea lui este asemănătoare cu a unui IGBT.Acest tip de integrare funcţională (Bi-MOS) a fost dezvoltat şi în direcţia sructurii pnpn obţinându-se un dispozitiv ce poartă denumirea de tranzistor bipolar cu poartă izolată (IGTB-Insulated Gate Bipolar Transistor). Alegerea elementelor semiconductoare de putere In funcție de tipul convertorului.6. care permite obţinerea unei densităţi de curent de 2. . c) Simbol grafic 3.12b.eventual în sens invers. de ultimă oră. 4. Tiristorul controlat MOS-MCT Tiristorul controlat MOS-MCT (MOS Controlled Thyristor). respectiv : • Valoare de varf a tensiunii ce solicitã elementul respectiv în stare blocatã. MCT-ul este un dispozitiv a cărui structură poate fi considerată ca fiind realizată dintr-un tiristor la care a fost adăugat un tranzistor MOS cu canal n pentru a asigura amorsarea şi un tranzistor cu canal p pentru a realiza blocarea. b) Structura IGBT.

Valoarea medie nominalã a unui element semiconductor este indicatã în condițiile utilizãrii ventilației forțate. pentru tranzistoare. Protecția la scurtcircuit se realizeazã cu siguranțe fuzibile ultrarapide. care inglobeazã circuitul de comandã cu separare opticã (driver) şi circuitul de protecție la supratensiuni de comutație (snubber). dacã se utilizeazã ventilația naturalã elementul respectiv poate fi solicitat panã la 0. pentru tiristoare. .Pentru tranzistoare firmele constructoare livreazã module compacte.2 Protecț ia elementelor semiconductoare de putere Elementele semiconductoare utizate în construcția construcția convertoarelor statice trebuies protejate la scurtcircuit şi la pantele de variație ale curentului şi tensiunii. iar în cazul convertoarelor conectate la reteaua de curent alternativ (redresoare. 4.3-0.• Valoarea medie pe o perioadã a curentului ce parcurge elementul în timpul funcționãrii.Cmune tuturor elementelor sunt supratensiunile de comutație. sau prin controlul direct al curentului.4 din capacitatea nominalã. cicloconvertoare) apar şi suplimentar şi supratensiuni provenite din retea.