Sec^iunea a Il-a. Intampinarea cererea reconvenfionalS §1.

Intampinarea Actul de procedura prin care p&r&tul raspunde to cererea de chemare in judecata, urmarind sa se apere fafa de pretenfiile reclamantului, se nume$te intdmpinare. Pastrarea unui echilibru a unei egalitSji procesuale ar impune ca, dupS cum reclamantul i§i formuleazS in scris pretenfiile §i i§i dezvSluie mijloacele de probS pe care le va folosi in susfinerea afirma{iilor sale, tot astfel paratul, mai inainte de intrarea in etapa dezbaterilor, sa arate in scris apararile sale, precum ?i probele pe care se sprijina. Tocmai de aceea, modificarea legisiativS survenitS prin Ordonanfa de urgen|S a Guvernului nr. 138/2000 a reintrodus sistemul obligativitSfii intampinarii. Ajudar, lu judccutu In priinfl iiistan|ft(cu dc alti'cl la judccuta tn apel, tn rccurs Tn cAile extraordinare dc atac dc retracuirc), intfimpinarea este obligntoric. Numai in cazurilc expres prevazute de lege intampinarea are caracter facultativ, de cxemplu, in procesele de divort [art. 612 alin. (5) C.proc.civ.], in cele referitoare la poscsic | art. 674 alin. (4) C.proc.civ.]. tn conpnutul sau, intampinarea implica aceleaji elemente ca §i cererea de che- murc In judecata, dar, fiind provocata de aceasta din urma, nu este neaparat nevoie s3 ft ropcte tntocmai menpunile. Articolul 115 C.proc.civ. prevede ca intampinarea va cuprinde: exceppile de procedura pe care paratul le ridica la cererea reclamantului;

»rlipunsul la toate capetele de fapt de drept ale cererii; dovezile cu care se apara paratul impotriva fiecarui capat de cerere;

- icmnatura. Ajadar, intampinarea ar trebui sa puna in evident caracterul sau de replica, de rftipuns, deci s5 identifice cererea de chemare in judecata la care se raporteaza, prin indicarea numelui (denumirii) celui ce reclama (desigur ?i eel al paratului), a obiectului cererii de chemare in judecata, a numarului dosarului (acesta figureaza in QitAfie), a instantei care a fost sesizata cu judecarea cererii de chemare in judecata.

se va preciza aceasta imprejurare §i se va aiatura dovada calitatii de reprezentant. Daca mai mulfi reclamanp au un singur reprezentant. atat apararile in fapt. pentru fiecare capat de cerere al reclamantului. 1141 alin.]. lermenul euro 1 ne land p&rAtului pcniru prcgfitirca apfir3rii lite dc ccl pu|ln 5 /iic do U data prlmirii . Intflmpinarea trebuie semnata. in care paratul a avut la dispozipe. lipsa de interes. litispendenja. cat §i apararile in drept. parapi sau numai o parte dintre ei pot raspunde printr-o singura intampinare. daca paratul solicita dovada cu martori. Insa. Daca intampinarea nu este formulata personal de catre parat. ci de catre un repre. ori un reclamant sta in proces in nume propriu.civ. cele privind lipsa de calitate procesuaia etc. se va depune la dosar. eel pupn 15 zile pentru a-§i pregati apararea.nuita.Mfitant al acestuia. exceppile de prema. La intampinare se vor aiatura atatea copii de pe aceasta ca{i reclamanp sunt. ca reclamant. va arata numele §i locuinja acestora. IntAmpinarea va cuprinde §i apararile de fond. !n privinfa mijloacelor de proba. plus cate un exemplar pentru instanja.Vor fi aratate apoi toate exceppile procesuale pe care paratul injelege sa le invoce (dt|i textul se refera numai la exceppile de procedura. necompetenfa. aceasta nu inseamna ca MOeptiile de fond nu trebuie sa figureze in intampinare). iar. cand cere proba prin inscrisuri.proc. (2) C. Intampinarea se depune cu eel pu|in 5 zile inainte de termenul stabilit pentru judecata [art. ca §i in cazul in care cererea de chemare in judecata nu eite semnata. Textul de lege are in vedere situajia obij. pentru aceste p5rp> cate o singura copie. va anexa la intampinare OOpil (pe care trebuie sa le ceitifice pentru conformitate cu originalul) de pe inscrisuri. precum excep|iile privind nutttatea cererii. In caz de coparticipare procesuaia pasiva. daca ar fi vorba de o pricina considerata de lege ca urgenta sau apreciata ca atare de gltrc prcycdintclc iiiM(nit(«i.turltlte a cererii. tn atAtea exemplare cap reclamanp sunt. de la data primirii citapei §i a copiei de pe cererea de chemare in judecata. care Opereaza in acelea§i condi|ii. dar §i ca reprezentant al altui reclamant). lipsa semnaturii a trig and aceea^i sanc|iune.

excepjia de necompetenfa teiitoriaia relativa). paratul nu va mai putea formula.zut de lege. 103 alin. iar.citapei. 219/2005 privind aprobarea Ordonanjei de urgent^ a Guvernului nr.civ. Astfel. Mai mult. De asemenea. daca reclamantul nu ar fi de acord cu prirnirea acestora in cursul judecajii la prima instant! De re|inut ca in cazul c£nd paratul nu a depus intampinarea ia termenul preva. cerere reconvenponaia §i nici cerere de intervenpe forfata.civ. prin Legea nr. Apreciem ca partea finaia a dispozitiei inscrise in art. Consecinpele decaderii paratului din dreptul de a depune intampinarea ii pot ingreuna acestuia situap. de§i intampinarea are caracter obiigatoriu. 1141 alin. instanta ii va acorda un termen pentru pregatirea apararii §i depunerea intampinarii.civ. instanta ii va pune in vedere sa arate exceppile. obiectivul urmarit de legiuitor ar deveni iluzoriu §i tergiversarea judecapii s-ar produce in continuare. pe de alta parte.proc. Desigur ca paratul va putea discuta probele §i temei.civ. nedepunerea icesteia in termenul prevSzut de lege ar rSmane f5ra ccnsecinfe. cu exceppa situatiilor pre. despre care va face vorbire in incheierea de ?edinja. la cerere. 138 C. Articolul 118 alin. Apreciem cS deca. atenueaza consecinpele decaderii pentru ipoteza In care paratul nu este reprezentat sau asistat de avocat. 138/2000 nu poate conduce la concluzia ca. (2) C.civ. pe de o parte. paratul nu va mai putea invoca exceppile relative pe care orebuia sa le ridice prin intampinare (de exemplu.proc.a in procesul respectiv. Intr-un asemenea caz. 118 alin. (3) C.proc. dovezile §i toate mijloacele sale de aparare. la prima zi de infafoare. astfel inc&t ar urma ca pfir§tul sa poatfl depune TntAinpinnro chiar la termenul de judecata. (2) al art.).proc.civ. in procesul respectiv.proc. ceea ce ii permite sa i§i faca o apfirare. (3) C. sancpunea decaderii nu poate fi iniaturata decat in situapile expres prevazute de lege (ceea ce nu este cazul). 118 C. trebuie coroborata . 171 C.civ.civ.nicia suspnerilor reclamantului (art. deoarece. respectiv art.proc.derea paratului din dreptul de a depune intampinare va interveni in coadrfiile dreptului comun. daca acesta nu a depus intampinarea in termenul stabilit de art. instanta nu este indreptapta sa acorde un termen pentru depunerea acesteia. pirfitul va fi decSzut din dreptul de a mai propune probe. nu mai prevede in mod expres saacfiunea decS-deni plrfttului. (1) C.proc. dar in condipi mult mai dificile decat atunci cand s-ar fi folosit de mijloacele de proba pe care le-ar fi putut propune in sprijinul pozipei sale. Abrogarea alin.Vftzute de art. Articolul 118 C.proc.

pensa^ia judiciara (prin ipoteza. Cererea reconvenfionala Paratul poate renunja la pozi|ia procesuaia pur defensiva. acesta din urma solicita anularea.debitor care.tului. infelege &a invoce com. paratul nu ar putea opune. care are natura juridicS a unei adevSrate chemSri in judecata. Prin apSrare. Mijiocul procedural prtn care p&rdtul formuleazd [)retrn(ii pmprii fa$& de reclamant este cererea reconxenpionald.parat. rezilierea contractului respectiv. pretinzandu-se el creditor al reclamantului. urmarind doar respingerea cererii de chemare in judecata (sau admiterea numai in parte a acesteia). §2. formuland pretenpi proprii impotriva reclamantului. deoarece cererea reconvenponala se deosebe^te de o simpla apSrare. dc exemplu. prin care se solicita instantei 51 oblige pe reclamant la plata contravalorii reparajiilor aduse la imobil. paratul poate sS pretinda. • obfinerea unei obligSri la plats §i a reclamantului. de reguia. 156 alin. chemat in judecata de catre proprietar pentru a evacua imobilul ce formase obiectul unui contract de locajiune. dear de aparare fata de pretenfiile formulate de catre reclamant §i sa adopte o pozipe ofensiva.cu prevederile art. spre exemplu: cererea loca. obiectul cererii reconvenjionale nu ar putca fi invocat numai prin intampinare concluzii. DimpotrivS. la cererea prin care proprietarul unui teren solicita instantei sa • .civ. • atenuarea obligafiei paratului fa$ de reclamant. (1) C. cum ar fi cererea paratului . in cazul in care reclamantul cere executarea unui contract incheiat cu paratul.proc. tot ceea ce ar putea solicita $i printr-o cerere de chemare in judecata. paratul se mulpume§te s5 combats afirraafiile reclaman. deci pe cale principal! Prin introducerea unei cereri reconvenponale se poate urmSri: neutralizarea obligafiei pe care reclamantul a formulat-o impotriva paratului.tarului . pe cale de simple apSrare. In consecinta. numai pentru lipsa de aparare temeinic motivata instanta va putea (deci. nu este obligata) sa acorde un termen pentru depunerea intampinarii. rezolupunea. prin cererea reconvenjionala. compensapa legala). De cele mai multe ori. urmarind ca instanta sa il oblige pe reclamant fata de pSrat.

pretenjia paratului este mai mare dec£t cea a reclamantului. 2Pistile f&cute in executarea unui contract pot fi opuse pe cale de excepfie.3 nulitatea actului juridic. A$adar. decizia nr. In solufia data cu privire la cererea reconvenfionaia respectiva. pentru diferen|5 trebuie sa se formuleze cerere reconvenjionaia . colegiul civil. ariitand ca ?i-a executat obligate contractuale ori numai o parte din ele. . Suprem. 43.prietarul construcfiei edificate pe terenul s3u de catre parat. ci este suficienta o simple aparare in fond. acesta din urma cere instanjei ca reclamantul sa fie obligat sa 11 despagubeasca.1 Astfel. p. eventual sa i se recunoasca §i un drept de reten^ie cu privire la construcjie. opunand compensafia legala. fSr& a fi necesara formularea unei cereri reconventionale Trib. 911/1958. prin accesiune. Bra§ov. Tn vremc cc rftspunsul instunfei ltt proton(iilo formulate prin cererea rcconvenfionala se Vt gftsi chiar in dispozitivul hotArArii. p. in ultimele doua situafii. 4C.constate c5 a devenit. pro. 747. colegiul civil. ci doar va respinge cererea de chemare in judecata ca nefondatS (neintemeiata). decizia nr. potrivit modalitaplor prevazute de lege. Suprem. pentru ca paratul sa poata obfine reducerea sau chiar neutralizarea unei pretenjii a reclamantului. p. decizia nr.2 invocand compensatia legale. tn Repertoriu I. 572/1994. in Repertoriu I. dupa caz. Raspunsul instanfei la apSrSrile de fond ale paratului se va reg&si in considerentele hotSrarii. atunci c&nd. in lipsa unei cereri reconvenponale. 747. Uneori. iar numai indirect in dispo lilivul acestcia (rezultAnd din Nolufta datft cu privire la pretenfiile reclamnniului). 3InsS. colegiul civil. rezolupunea sau rezilierea §i nici repunerea parplor in situafia anterioarS mcheierii contractului. Suprem.4 faptul ca reclamantul nu ?i-a executat obligafia corelativa etc. p. instanja nu va putea pronunfa nulitatea. A. in Culegere de practicS judiciarS 1994.Trib. 1237/1957. paratul se poate apSra. atunci el trebuie sa formuleze cerere reconvenfionaia. 748. daca paratul dore§te sa obpna un alt avantaj decat slmpla respingere a pretenpilor reclamantului. in Repertoriu I. nu este necesara introducerea unei cereri reconvenjionale. 1197/1961. decizia civil S nr.5 1Trib.

Insa. precum $i in cazul in care paratul pune in discufie insu§i fundamentul pretenpilor reclamantului.proc. 1611/1979. 7205 C. iar. raporairile juridice BUbstanpale dintre p&rfi. in principiu. p.civ. Spre exemplu. 119 alin. i Potrivit art. in complexitatea lor. in procesele de divort.D. nr. (1) C. ceea ce inseamna ca pretenfiile celor doua pSifi pot proveni ?i din cauze diferite. rezolufiunea. este Obligat sa depunS cerere reconvenfionaia pana la prima zi de infafisare pentru faptele petrecute inainte de acest moment. paratul poate face cerere reconvenfionaia numai daca pretenfiile sale impotriva reclamantului deriva din acela§i raport juridic [art. sectia civila.proc. revocarea in cazul donafiilor) contractului pe care 1-a foicheiat cu reclamantul. in R.. pftna la inceperea dezbaterilor asupra fondului in cererea reclamantului [art. soful parat.civ. evita posibilitatea pronun$arii unor hot&rari ccntradictorii. Suprem. 2/1980. cererea reconvenfionaia are caracter facultativ.tafii fata de parat .proc. De asemenea.Trib.R.mantului derivand din acela§i raport juridic.tatea.]. in sensul ca par&tul •re posibilitatea sa aleaga intre valorificarea preten|iilor proprii pe caiea incidentals a cererii reconvenponale sau pe calea unei cereri principale care sa declanseze un alt proces.civ. dacfl dore§te sa obpna desfacerea casatoriei din vina exclusive a sofului reclamant. De altfel. chiar $i atunci cand cele doua obligafii ar proveni din cauze diferite. rezilierea.proc. 608 alin. (1) C. instanja flind pusa in situafia de a cunoa$te. decizia nr. .civ. in materia arbitrajului. in materie comer. potrivit art. (1) C. paratul poate face cerere reconvenfionaia daca „are pretenpi in legatura cu cererea reclamantului". ofera condifii pentru o mai buna judecata. cererea reconvenfionaia este admisibila cand tinde la o compensate judiciara.In principiu. paratul poate sa faca cerere reconvenfionaia daca are pretenfii impotriva recla. 357 alin. 56. instanta nu poate obliga pe reclamant la efectuarea unei pres. solicitand instanfei sa pronunfe desfiinfarea sau desfacerea (nuli. legislafia noastra nu impune condipa ca pretenfiile paratului sa derive din acela§i raport jjuridic.]. pentru faptele petrecute dupa acest moment. Deci. 5F2rd o cerere reconvenfionaia. sunt cazuri in care paratul este obligat sa i§i valoriiice pretenfiile sale pe calea cererii reconvenfionale. determina realizarea unor economii de timp §i cheltuieli.ciaia.. Alegerea caii incidentale prezinta anumite avantaje: asigurS soluponarca pretenpilor celor douS p3rp intr-un singur cadru procesual.

1Neindicarea in cuprinsul cererii reconvenponale a obiectului acesteia atrage. (2) C.1 precum §i acelea necesare oricarei cereri in justifie.proc. 119 alin.].civ.Din punct de vedere al confinutului. potrivit .plineasca toate condifiile prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata [art. cererea reconvenfionaia trebuie sa inde.

263. decizia nr.art. in Dreptul.Trib. 1-2/1990. Suprem. 133 alin.proc. sanctiunea depunerii peste termen a cererii reconvenfionale consta in judecarea ei separata 1Exists acordul p&rfilor (este vorba de un acord tacit .]. Ar urinu ca Tn ccrcrca reconvenfionaia sa se aratc nisiun|tt tie ludccnta.rire la cererea principals. iar pMtul din cererea principals devine reclamani tn cea reconvenfionaia. in Culegere de practica judicial comerciaia 1990-1998.proc. de vreme ce reclamantul nu a formulat nici o opozifie fa{3 de judecarea concomitenta a celor douS cereri (C. Daca reclamantul §i-a modificat cererea de chemare in judecatS. Nu este necesar sS se treaca §i domiciliul parplor. 840/1998. semnatura. 119 alin. 252/1996.s. Bucure§ti. astfel incat se vorbejte de „reclamant . (3) C. Bra^ov. p. se va menfiona aceasta imprejurare ji se va aiatura dovada calitafii de reprezentant.. motivele de fapt §i de drept.1 Cand parple nu cad de acord. sancpunea anulSrii . Cand cererea reconvenponala este introdusa de un reprezentant al paratului. 45). Cererea reconvenponala se depune odata cu intampinarea sau. 169.civ. decizia civiia nr.]. numfirul dosarului. p. obiectul (pretenfia conereta). secfia comerciaia. decizia nr. in Culegere de practicS judicial 1994. insa ar trebui sa se faca refe.ticS judiciarS pe semestrul al Il-lea 1996.n. deoarece acesta este deja mentionat in cererea de chemare in judecata. (1) C.reclamant'*). nr. . daca reclamantul este de acord. decizia civiia nr. numele pfirfilor (reclamantul din cererea de chemurc tn judccatfl dcvinc plrfit Tn cererea reconvenponala. mijloacelc de proba. p. In mod corect instanfa a procedat la rezolvarea cererii reconvenfionale depuse tardiv.civ.pSrfitn de „p<irat . cand intampinarea nu este obligatorie. p.Trib. (4) C.) dacS reclamantul nu se opune la administrarea probelor cerute de pSr&t pentru dovedirea pretenpilor formulate prin cererea reconvenfionaia depus 5 tardiv .A. 123. C. cererea reconvenfionaia se va depune eel mai tarziu la termenul ce va fi incuviinfat de catre instanja paratului [art 119 alin. 310/1994.civ. avand in vedere caracterul incidental al cererii reconvenfionale.A. eel mai tarziu la prima zi de infSp$are [art. in Culegere de prac.proc. 167/E/1989. In cazul in care paratul nu respecta termenul inauntrul caruia poate fi depusa cererea reconvenfionaia. Ploiejti. aceasta poate fi judecata impreuna cu cererea de chemare in judecata. secfia civiia.

cererea reconventionala se poate prezenta sub fornia unei cereri sub. s-ar tncaica o norma de competent materiala sau teritoriala exclusiva.civ. ol eulo obligat. Numai in materia divorfului. instanta va menfiona in incheierea de ?edinja ca paratul a depus cererea reconvenfionaia peste termen §i ca reclamantul s-a opus judecarii acesteia impreuna cu cererea de chemare in judecata.terilor la prima instants Apreciem ca cererea reconvenfionaia poate fi introdusa §i in cadrul rejudecarii fondului dupa casarea cu trimitere. sfl invocc necompetenja relativfl inuintc dc a ucccpta orice alte discufii. 5/1969. Mai exista o situatie asemanatoare. daca motivele desparfeniei s-au ivit dupa inceperea dezba.proc. va putea introduce cererea reconven. apoi va trimite cererea respectiva la registrators.civ. deoarece s-ar incaica prevederile art. sancfioneaza cu decaderea neintroducerea cererii reconvenfionale in termen. cererea reconvenfionala este de competent a instantei lesizate cu cererea principal (art. p.(art 135 C. jud.R..). BacSu.proc. decizia civiia nr. dupa ce se va stabili instanfa competenta prin hotar&re irevocabila. nuumc iAnd pArAlul eitc chcirml til judccoiA tnuimca unei iilitantc nceompctcnte rcluttv. la o cerere in 2A se vedea §i: Trib. in vederea constituirii unui dosar distinct. C. 17 C. in acest fel. p. nr. 4/1997. insa numai atunci cand s-a casat cu trimitere la prima instanta (solufia ar putea fi primita eel pufin in cazul casarii totale).proc. in Jurisprudenfa 1997.). in materia divorfului. in sensul ca paratul infelege sa i§i valorifice anumite drepturi numai in cazul tn care se admite cererea de chemare in judecata a reclamantului (de exemplu. Valcea. 210/1968.civ. iar nu in respingerea ei ca tardivl2 A§adar. (1) C.civ.proc.D. Uneori.proc. permite parStului sa formuleze cererea reconvenfionaia direct in apel.flonala inaintea acestei instance (cu eel putin 5 zile inainte de pnimul termen fixat la Aceastd instan. Fiind o cerere incidental. 28. 610 C. PSrfile nu pot insa conveni ca paratul sa introducS o cerere reconvenfionaia direct in apel. decizia civiia nr. sub sanctiunca dcc&dcni. chiar daca.lidiare. 175. iar. in care cererea reconvenfionaia ar putea fi considerata introdusfl in icrmcn. in R. . 294 alin. 609 C. art.a).A. Trebuie insa refinut ca. art.civ.

decizia nr. sectia civila. paratul raspunde printr-o cerere care prezinta in parte caracterul unei intampinari. in Dreptul.. 252/1996. C.]. . 120 C. paratul raspunde solicitand respingerea cererii ca neintemeiata. disjungerea cererii reconventionale nu este posibiia. p.A.revendicare.S. dar de catre aceea§i instanja. 652/1970. sub acest aspect. spre exemplu: Trib. cat §i in jurisprudenta.civ. decizia nr. p. cererea reconven|ional& se judeci odata cu cererea principaia. acesta sa fle obligat sa ii plateasca suma ce reprezinta cheltuielile pe care paratul pretinde ca le-a facut cu repararea imobilului in litigiu). se va dis. Ploie§ti. tnsa. Alteori. Suprem. 78. 608 alin. are ca obiect pretentiile paratei cu privire la compunerea masei succesorale. insa.D. Posibilitatea disjungerii celor doua cereri nu este admisa nici in procesele de divort [art. intrucat aceasta se timbreaza ca §i cererea de chemare in judecata. nr. Atunci cand cererea reconvenfionaia este in stransa legatura cu cererea principaia. in timp ce pentru intampinare nu se plate§te nicio tax a de timbru. cere ca in eventualitatea admiterii cererii reclamantului.proc. in C. p. Disjungerea nu poate fi dispusa nici atunci cand pretentiile celor doua parti decurg din acela§i titlu. (2) C. 1970. atat in doctrina. la cererea de chemare in judecata. in C. intrucat. II 1996. 1321/1995.D. p. 1 A se vedea. iar in parte caracterul unei cereri reconventionale (intitulata frecvent «intampinare reconventionaia»). lntr-o astfel de situate. decizia civila nr. C. in subsidiar. in exemplul dat fiind potrivnica intereselor mo§tenitorilor. 1997/1991.1 ca disjungerea nu este posibiia tn cazul in care rezolvarea cererii reconventionale este intim legata de solujia ce s-ar pronunfa cu privire la cererea principaia. 176. 1977. de exemplu. Bucure§ti. in Culegere de practica judiciara sem. decizia nr. decizia nr. 287. trebuie stabilit cu exactitate care elemente ale cererii alcatuiesc cererea reconventionala. in Culegere de practica judiciara 1995. efectele eventualei prorogari de competenta subzista §i dupa ce s-a dispus disjungerea..J. Potrivit art. 159/1977.pune disjungerea §i deci cererea reconventionala va fi judecata separat. intinderea drepturilor mo^tenitori lor modalitatea de impartire. 169.proc. 7/1992. sectia a IV-a civila. sectia civila. 241.civ. Se admite. cand numai aceasta din urma este in stare de a fi judecata. p. Trib.

. nuumc iAnd pArAlul eitc chcirml til judccoiA tnuimca unei iilitantc nceompctcnte rcluttv. cere ca in eventualitatea admiterii cererii reclamantului. lntr-o astfel de situate. va putea introduce cererea reconven. ci 0 introdusfl in icrmcn.proc..). la cererea de chemare in judecata. ca in cazul interventiei voluntare.civ. paratul raspunde solicitand respingerea cererii ca neintemeiata. instanta nu trebuie sa se pronunte asupra admisibilitatii ei in principiu. s-ar tncaica o norma de competent materiala sau teritoriala exclusiva.In cazul in care s-a formulat o cerere reconvenfionaia. Potrivit art.a). insa. sub acest aspect. in sensul ca paratul infelege sa i§i valorifice anumite drepturi numai in cazul tn care se admite cererea de chemare in judecata a reclamantului (de exemplu. chiar daca. tnsa. paratul raspunde printr-o cerere care prezinta in parte caracterul unei intampinari.pune disjungerea §i deci cererea reconventionala va fi judecata separat. la o cerere in revendicare. intrucat. sfl invocc necompetenja relativfl inuintc dc a ucccpta orice alte discufii. cererea reconven|ional& se judeci odata cu cererea principaia. intrucat aceasta se timbreaza ca §i cererea de chemare in judecata.proc. Alteori.lidiare.flonala inaintea acestei instance (cu eel putin 5 zile inainte de pnimul termen fixat la Aceastd instan. 120 C. trebuie stabilit cu exactitate care elemente ale cererii alcatuiesc cererea reconventionala.civ. sub sanctiunca dcc&dcni. iar. ol eulo obligat. acesta sa fle obligat sa ii plateasca suma ce reprezinta cheltuielile pe care paratul pretinde ca le-a facut cu repararea imobilului in litigiu). Uneori. cererea reconventionala se poate prezenta sub fornia unei cereri sub. cand numai aceasta din urma este in stare de a fi judecata. in acest fel. efectele eventualei prorogari de competenta subzista §i dupa ce s-a dispus disjungerea. dupa ce se va stabili instanfa competenta prin hotar&re irevocabila. iar in parte caracterul unei cereri reconventionale (intitulata frecvent «intampinare reconventionaia»). in subsidiar.. se va dis. in timp ce pentru intampinare nu se plate§te nicio tax a de timbru. dar de catre aceea§i instanja. 17 C. cererea reconvenfionala este de competent a instantei lesizate cu cererea principal (art. Fiind o cerere incidental.

in Dreptul. p. 169. sectia civila. In cazul in care s-a formulat o cerere reconvenfionaia. decizia nr. in C. in exemplul dat fiind potrivnica intereselor mo§tenitorilor. 287. 1321/1995. 1 A se vedea. 7/1992. C. nr. disjungerea cererii reconventionale nu este posibiia. 652/1970.. sectia civila. 252/1996. in Culegere de practica judiciara sem.J. 1977. Bucure§ti. decizia nr. p. ci 0 Dc rcjinut cA mANtirile anigurltorii nu sunt mAsuri dc exceutarc Nil it A.S.1 ca disjungerea nu este posibiia tn cazul in care rezolvarea cererii reconventionale este intim legata de solujia ce s-ar pronunfa cu privire la cererea principaia.D. intinderea drepturilor mo^tenitori lor modalitatea de impartire. spre exemplu: Trib. ci mijloHcc proccHualc care inlrA fn con|inutul nctiunii civile $i care au ca scop dour usiguriircit pArfii. decizia nr. p. sectia a IV-a civila. 78. 1970. decizia civila nr. Posibilitatea disjungerii celor doua cereri nu este admisa nici in procesele de divort [art.A.civ. in naturA) dacA va obfine titlu executor)u. decizia nr.D. cat §i in jurisprudenta. p. Ploie§ti.]. (2) C. 241. de exemplu. 176. prin indisponiblllzarea bunurilor urmAribile ale debitorului sau u ccior cc formeazA obiectul litigiului. atat in doctrina. Trib. Disjungerea nu poate fi dispusa nici atunci cand pretentiile celor doua parti decurg din acela§i titlu.proc. p. Suprem.Se admite. 159/1977. instanta nu trebuie sa se pronunte asupra admisibilitatii ei in principiu. ca in cazul interventiei voluntare. dupA caz. 1997/1991. 608 alin. C. asupra posibilitAfii de realizare efectiva a cxecutArii xilitc (prin echivalent sau. II 1996. . in Culegere de practica judiciara 1995. Atunci cand cererea reconvenfionaia este in stransa legatura cu cererea principaia. are ca obiect pretentiile paratei cu privire la compunerea masei succesorale. in C.