Sec^iunea a Il-a. Intampinarea cererea reconvenfionalS §1.

Intampinarea Actul de procedura prin care p&r&tul raspunde to cererea de chemare in judecata, urmarind sa se apere fafa de pretenfiile reclamantului, se nume$te intdmpinare. Pastrarea unui echilibru a unei egalitSji procesuale ar impune ca, dupS cum reclamantul i§i formuleazS in scris pretenfiile §i i§i dezvSluie mijloacele de probS pe care le va folosi in susfinerea afirma{iilor sale, tot astfel paratul, mai inainte de intrarea in etapa dezbaterilor, sa arate in scris apararile sale, precum ?i probele pe care se sprijina. Tocmai de aceea, modificarea legisiativS survenitS prin Ordonanfa de urgen|S a Guvernului nr. 138/2000 a reintrodus sistemul obligativitSfii intampinarii. Ajudar, lu judccutu In priinfl iiistan|ft(cu dc alti'cl la judccuta tn apel, tn rccurs Tn cAile extraordinare dc atac dc retracuirc), intfimpinarea este obligntoric. Numai in cazurilc expres prevazute de lege intampinarea are caracter facultativ, de cxemplu, in procesele de divort [art. 612 alin. (5) C.proc.civ.], in cele referitoare la poscsic | art. 674 alin. (4) C.proc.civ.]. tn conpnutul sau, intampinarea implica aceleaji elemente ca §i cererea de che- murc In judecata, dar, fiind provocata de aceasta din urma, nu este neaparat nevoie s3 ft ropcte tntocmai menpunile. Articolul 115 C.proc.civ. prevede ca intampinarea va cuprinde: exceppile de procedura pe care paratul le ridica la cererea reclamantului;

»rlipunsul la toate capetele de fapt de drept ale cererii; dovezile cu care se apara paratul impotriva fiecarui capat de cerere;

- icmnatura. Ajadar, intampinarea ar trebui sa puna in evident caracterul sau de replica, de rftipuns, deci s5 identifice cererea de chemare in judecata la care se raporteaza, prin indicarea numelui (denumirii) celui ce reclama (desigur ?i eel al paratului), a obiectului cererii de chemare in judecata, a numarului dosarului (acesta figureaza in QitAfie), a instantei care a fost sesizata cu judecarea cererii de chemare in judecata.

va arata numele §i locuinja acestora. dar §i ca reprezentant al altui reclamant). 1141 alin. ori un reclamant sta in proces in nume propriu. lipsa semnaturii a trig and aceea^i sanc|iune. Intampinarea se depune cu eel pu|in 5 zile inainte de termenul stabilit pentru judecata [art. pentru aceste p5rp> cate o singura copie.nuita.proc. ci de catre un repre. !n privinfa mijloacelor de proba. In caz de coparticipare procesuaia pasiva. tn atAtea exemplare cap reclamanp sunt. IntAmpinarea va cuprinde §i apararile de fond. ca §i in cazul in care cererea de chemare in judecata nu eite semnata. se va depune la dosar. Insa. Intflmpinarea trebuie semnata. lipsa de interes.turltlte a cererii.Mfitant al acestuia. Daca mai mulfi reclamanp au un singur reprezentant. La intampinare se vor aiatura atatea copii de pe aceasta ca{i reclamanp sunt. parapi sau numai o parte dintre ei pot raspunde printr-o singura intampinare. aceasta nu inseamna ca MOeptiile de fond nu trebuie sa figureze in intampinare). lermenul euro 1 ne land p&rAtului pcniru prcgfitirca apfir3rii lite dc ccl pu|ln 5 /iic do U data prlmirii . (2) C. necompetenfa. litispendenja.Vor fi aratate apoi toate exceppile procesuale pe care paratul injelege sa le invoce (dt|i textul se refera numai la exceppile de procedura. daca ar fi vorba de o pricina considerata de lege ca urgenta sau apreciata ca atare de gltrc prcycdintclc iiiM(nit(«i. Daca intampinarea nu este formulata personal de catre parat. cele privind lipsa de calitate procesuaia etc. cat §i apararile in drept. precum excep|iile privind nutttatea cererii. in care paratul a avut la dispozipe. atat apararile in fapt. plus cate un exemplar pentru instanja. daca paratul solicita dovada cu martori. cand cere proba prin inscrisuri.civ. exceppile de prema. pentru fiecare capat de cerere al reclamantului. Textul de lege are in vedere situajia obij. care Opereaza in acelea§i condi|ii. iar. ca reclamant. se va preciza aceasta imprejurare §i se va aiatura dovada calitatii de reprezentant. de la data primirii citapei §i a copiei de pe cererea de chemare in judecata. eel pupn 15 zile pentru a-§i pregati apararea.]. va anexa la intampinare OOpil (pe care trebuie sa le ceitifice pentru conformitate cu originalul) de pe inscrisuri.

astfel inc&t ar urma ca pfir§tul sa poatfl depune TntAinpinnro chiar la termenul de judecata.proc. Mai mult. ceea ce ii permite sa i§i faca o apfirare. nu mai prevede in mod expres saacfiunea decS-deni plrfttului. 118 C. (3) C. daca acesta nu a depus intampinarea in termenul stabilit de art. deoarece. Apreciem ca partea finaia a dispozitiei inscrise in art. Desigur ca paratul va putea discuta probele §i temei. respectiv art. de§i intampinarea are caracter obiigatoriu.civ. Intr-un asemenea caz. in procesul respectiv.civ. la prima zi de infafoare. dar in condipi mult mai dificile decat atunci cand s-ar fi folosit de mijloacele de proba pe care le-ar fi putut propune in sprijinul pozipei sale. daca reclamantul nu ar fi de acord cu prirnirea acestora in cursul judecajii la prima instant! De re|inut ca in cazul c£nd paratul nu a depus intampinarea ia termenul preva. De asemenea. instanta nu este indreptapta sa acorde un termen pentru depunerea acesteia. paratul nu va mai putea formula.proc.civ. (1) C. Consecinpele decaderii paratului din dreptul de a depune intampinarea ii pot ingreuna acestuia situap.citapei. (2) C.civ. 138/2000 nu poate conduce la concluzia ca. Astfel. pe de o parte. trebuie coroborata .civ.proc. 103 alin.zut de lege. prin Legea nr. nedepunerea icesteia in termenul prevSzut de lege ar rSmane f5ra ccnsecinfe.Vftzute de art. 219/2005 privind aprobarea Ordonanjei de urgent^ a Guvernului nr.proc. paratul nu va mai putea invoca exceppile relative pe care orebuia sa le ridice prin intampinare (de exemplu.a in procesul respectiv. sancpunea decaderii nu poate fi iniaturata decat in situapile expres prevazute de lege (ceea ce nu este cazul).proc. instanta ii va acorda un termen pentru pregatirea apararii §i depunerea intampinarii. 138 C. cerere reconvenponaia §i nici cerere de intervenpe forfata. (3) C.civ.proc. obiectivul urmarit de legiuitor ar deveni iluzoriu §i tergiversarea judecapii s-ar produce in continuare. 118 alin. pirfitul va fi decSzut din dreptul de a mai propune probe. despre care va face vorbire in incheierea de ?edinja. 171 C. Articolul 118 C. Abrogarea alin.civ.civ. excepjia de necompetenfa teiitoriaia relativa). Articolul 118 alin.proc.derea paratului din dreptul de a depune intampinare va interveni in coadrfiile dreptului comun.proc. instanta ii va pune in vedere sa arate exceppile. atenueaza consecinpele decaderii pentru ipoteza In care paratul nu este reprezentat sau asistat de avocat. iar. (2) al art. pe de alta parte. cu exceppa situatiilor pre. dovezile §i toate mijloacele sale de aparare.). 1141 alin. Apreciem cS deca. la cerere.nicia suspnerilor reclamantului (art.

prin care se solicita instantei 51 oblige pe reclamant la plata contravalorii reparajiilor aduse la imobil. • obfinerea unei obligSri la plats §i a reclamantului.tului.pensa^ia judiciara (prin ipoteza. nu este obligata) sa acorde un termen pentru depunerea intampinarii. • atenuarea obligafiei paratului fa$ de reclamant. care are natura juridicS a unei adevSrate chemSri in judecata. (1) C. obiectul cererii reconvenjionale nu ar putca fi invocat numai prin intampinare concluzii.cu prevederile art. deci pe cale principal! Prin introducerea unei cereri reconvenponale se poate urmSri: neutralizarea obligafiei pe care reclamantul a formulat-o impotriva paratului. dc exemplu. 156 alin. Prin apSrare.civ. in cazul in care reclamantul cere executarea unui contract incheiat cu paratul. compensapa legala). In consecinta. deoarece cererea reconvenponala se deosebe^te de o simpla apSrare. cum ar fi cererea paratului . dear de aparare fata de pretenfiile formulate de catre reclamant §i sa adopte o pozipe ofensiva. DimpotrivS. De cele mai multe ori.tarului . urmarind doar respingerea cererii de chemare in judecata (sau admiterea numai in parte a acesteia). numai pentru lipsa de aparare temeinic motivata instanta va putea (deci. rezolupunea. spre exemplu: cererea loca. paratul poate sS pretinda.proc. formuland pretenpi proprii impotriva reclamantului. chemat in judecata de catre proprietar pentru a evacua imobilul ce formase obiectul unui contract de locajiune. urmarind ca instanta sa il oblige pe reclamant fata de pSrat.parat. §2. la cererea prin care proprietarul unui teren solicita instantei sa • . Cererea reconvenfionala Paratul poate renunja la pozi|ia procesuaia pur defensiva. rezilierea contractului respectiv.debitor care. Mijiocul procedural prtn care p&rdtul formuleazd [)retrn(ii pmprii fa$& de reclamant este cererea reconxenpionald. infelege &a invoce com. paratul se mulpume§te s5 combats afirraafiile reclaman. paratul nu ar putea opune. prin cererea reconvenjionala. pe cale de simple apSrare. tot ceea ce ar putea solicita $i printr-o cerere de chemare in judecata. de reguia. acesta din urma solicita anularea. pretinzandu-se el creditor al reclamantului.

pentru diferen|5 trebuie sa se formuleze cerere reconvenjionaia . 1197/1961.2 invocand compensatia legale. dupa caz.5 1Trib. 4C. in Culegere de practicS judiciarS 1994. acesta din urma cere instanjei ca reclamantul sa fie obligat sa 11 despagubeasca.4 faptul ca reclamantul nu ?i-a executat obligafia corelativa etc.constate c5 a devenit. decizia nr. colegiul civil. pentru ca paratul sa poata obfine reducerea sau chiar neutralizarea unei pretenjii a reclamantului. daca paratul dore§te sa obpna un alt avantaj decat slmpla respingere a pretenpilor reclamantului. ci doar va respinge cererea de chemare in judecata ca nefondatS (neintemeiata). nu este necesara introducerea unei cereri reconvenjionale. . opunand compensafia legala. p. p. 748. Suprem. in lipsa unei cereri reconvenponale. paratul se poate apSra. Tn vremc cc rftspunsul instunfei ltt proton(iilo formulate prin cererea rcconvenfionala se Vt gftsi chiar in dispozitivul hotArArii. rezolupunea sau rezilierea §i nici repunerea parplor in situafia anterioarS mcheierii contractului. pro. 572/1994. decizia nr. 1237/1957. colegiul civil. colegiul civil. decizia civil S nr. atunci el trebuie sa formuleze cerere reconvenfionaia. In solufia data cu privire la cererea reconvenfionaia respectiva. in Repertoriu I. Suprem. p.3 nulitatea actului juridic. instanja nu va putea pronunfa nulitatea. atunci c&nd. ci este suficienta o simple aparare in fond. decizia nr. 747. iar numai indirect in dispo lilivul acestcia (rezultAnd din Nolufta datft cu privire la pretenfiile reclamnniului). in Repertoriu I. Raspunsul instanfei la apSrSrile de fond ale paratului se va reg&si in considerentele hotSrarii. Uneori. 911/1958. A. ariitand ca ?i-a executat obligate contractuale ori numai o parte din ele.prietarul construcfiei edificate pe terenul s3u de catre parat. A$adar. eventual sa i se recunoasca §i un drept de reten^ie cu privire la construcjie. 3InsS.Trib. tn Repertoriu I. in ultimele doua situafii. Suprem. 43. 2Pistile f&cute in executarea unui contract pot fi opuse pe cale de excepfie. p. pretenjia paratului este mai mare dec£t cea a reclamantului. 747.1 Astfel. Bra§ov. fSr& a fi necesara formularea unei cereri reconventionale Trib. prin accesiune. potrivit modalitaplor prevazute de lege.

(1) C.civ. De altfel.. raporairile juridice BUbstanpale dintre p&rfi. in principiu.Trib. 56.mantului derivand din acela§i raport juridic.]. p. ceea ce inseamna ca pretenfiile celor doua pSifi pot proveni ?i din cauze diferite. nr. solicitand instanfei sa pronunfe desfiinfarea sau desfacerea (nuli. legislafia noastra nu impune condipa ca pretenfiile paratului sa derive din acela§i raport jjuridic. potrivit art. (1) C. paratul poate sa faca cerere reconvenfionaia daca are pretenfii impotriva recla. cererea reconvenfionaia are caracter facultativ.tafii fata de parat .proc. rezilierea. chiar $i atunci cand cele doua obligafii ar proveni din cauze diferite. revocarea in cazul donafiilor) contractului pe care 1-a foicheiat cu reclamantul. decizia nr.tatea. sectia civila. Deci. 608 alin. ofera condifii pentru o mai buna judecata.civ. in procesele de divort. 2/1980.proc. 119 alin. . evita posibilitatea pronun$arii unor hot&rari ccntradictorii. in materia arbitrajului. (1) C.proc. rezolufiunea. Insa. De asemenea.In principiu. instanja flind pusa in situafia de a cunoa$te. precum $i in cazul in care paratul pune in discufie insu§i fundamentul pretenpilor reclamantului. pftna la inceperea dezbaterilor asupra fondului in cererea reclamantului [art.]. 1611/1979. 357 alin. in R.civ. Suprem.D.R. i Potrivit art. dacfl dore§te sa obpna desfacerea casatoriei din vina exclusive a sofului reclamant. 5F2rd o cerere reconvenfionaia. 7205 C.ciaia. iar.civ. este Obligat sa depunS cerere reconvenfionaia pana la prima zi de infafisare pentru faptele petrecute inainte de acest moment. in complexitatea lor. Alegerea caii incidentale prezinta anumite avantaje: asigurS soluponarca pretenpilor celor douS p3rp intr-un singur cadru procesual. in materie comer.proc. paratul poate face cerere reconvenfionaia numai daca pretenfiile sale impotriva reclamantului deriva din acela§i raport juridic [art. sunt cazuri in care paratul este obligat sa i§i valoriiice pretenfiile sale pe calea cererii reconvenfionale. in sensul ca par&tul •re posibilitatea sa aleaga intre valorificarea preten|iilor proprii pe caiea incidentals a cererii reconvenponale sau pe calea unei cereri principale care sa declanseze un alt proces. pentru faptele petrecute dupa acest moment. Spre exemplu. soful parat. paratul poate face cerere reconvenfionaia daca „are pretenpi in legatura cu cererea reclamantului". instanta nu poate obliga pe reclamant la efectuarea unei pres. determina realizarea unor economii de timp §i cheltuieli. cererea reconvenfionaia este admisibila cand tinde la o compensate judiciara..

proc.].Din punct de vedere al confinutului. potrivit . cererea reconvenfionaia trebuie sa inde.plineasca toate condifiile prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata [art. 119 alin. 1Neindicarea in cuprinsul cererii reconvenponale a obiectului acesteia atrage.civ.1 precum §i acelea necesare oricarei cereri in justifie. (2) C.

civ. Nu este necesar sS se treaca §i domiciliul parplor. eel mai tarziu la prima zi de infSp$are [art.rire la cererea principals. Cererea reconvenponala se depune odata cu intampinarea sau. (4) C. numfirul dosarului. 1-2/1990. decizia civiia nr. semnatura. decizia civiia nr.proc.]. sancpunea anulSrii . de vreme ce reclamantul nu a formulat nici o opozifie fa{3 de judecarea concomitenta a celor douS cereri (C. (1) C. decizia nr. iar pMtul din cererea principals devine reclamani tn cea reconvenfionaia.1 Cand parple nu cad de acord. Bucure§ti. in Culegere de practica judicial comerciaia 1990-1998. Suprem.civ. in Culegere de practicS judicial 1994. 45). 167/E/1989. astfel incat se vorbejte de „reclamant .A. p.proc. in Culegere de prac. p. C. Bra^ov. In cazul in care paratul nu respecta termenul inauntrul caruia poate fi depusa cererea reconvenfionaia. decizia nr. Daca reclamantul §i-a modificat cererea de chemare in judecatS.) dacS reclamantul nu se opune la administrarea probelor cerute de pSr&t pentru dovedirea pretenpilor formulate prin cererea reconvenfionaia depus 5 tardiv . numele pfirfilor (reclamantul din cererea de chemurc tn judccatfl dcvinc plrfit Tn cererea reconvenponala.Trib. Ploiejti. se va menfiona aceasta imprejurare ji se va aiatura dovada calitafii de reprezentant. p.pSrfitn de „p<irat .reclamant'*). daca reclamantul este de acord. 252/1996.A. avand in vedere caracterul incidental al cererii reconvenfionale. 169.civ. nr. . motivele de fapt §i de drept. insa ar trebui sa se faca refe.art. cererea reconvenfionaia se va depune eel mai tarziu la termenul ce va fi incuviinfat de catre instanja paratului [art 119 alin. aceasta poate fi judecata impreuna cu cererea de chemare in judecata.proc. 119 alin. 263. In mod corect instanfa a procedat la rezolvarea cererii reconvenfionale depuse tardiv. Cand cererea reconvenponala este introdusa de un reprezentant al paratului.n. 310/1994. deoarece acesta este deja mentionat in cererea de chemare in judecata. p.]. mijloacelc de proba. sanctiunea depunerii peste termen a cererii reconvenfionale consta in judecarea ei separata 1Exists acordul p&rfilor (este vorba de un acord tacit . secfia civiia. Ar urinu ca Tn ccrcrca reconvenfionaia sa se aratc nisiun|tt tie ludccnta. secfia comerciaia. 133 alin.. in Dreptul.s. obiectul (pretenfia conereta). (3) C.Trib. cand intampinarea nu este obligatorie.ticS judiciarS pe semestrul al Il-lea 1996. 840/1998. 123.

p..a). jud. 610 C. . in care cererea reconvenfionaia ar putea fi considerata introdusfl in icrmcn. BacSu.flonala inaintea acestei instance (cu eel putin 5 zile inainte de pnimul termen fixat la Aceastd instan. PSrfile nu pot insa conveni ca paratul sa introducS o cerere reconvenfionaia direct in apel. Uneori. decizia civiia nr.civ. Fiind o cerere incidental.A. 28.proc.(art 135 C. Valcea.). chiar daca. nr. art. va putea introduce cererea reconven. 4/1997.).proc.terilor la prima instants Apreciem ca cererea reconvenfionaia poate fi introdusa §i in cadrul rejudecarii fondului dupa casarea cu trimitere. ol eulo obligat. deoarece s-ar incaica prevederile art. 294 alin. art. instanta va menfiona in incheierea de ?edinja ca paratul a depus cererea reconvenfionaia peste termen §i ca reclamantul s-a opus judecarii acesteia impreuna cu cererea de chemare in judecata. (1) C.proc. in acest fel. permite parStului sa formuleze cererea reconvenfionaia direct in apel. sancfioneaza cu decaderea neintroducerea cererii reconvenfionale in termen.R. 609 C.civ.civ. cererea reconventionala se poate prezenta sub fornia unei cereri sub. Trebuie insa refinut ca. decizia civiia nr. Numai in materia divorfului. 175.civ. 17 C. apoi va trimite cererea respectiva la registrators. insa numai atunci cand s-a casat cu trimitere la prima instanta (solufia ar putea fi primita eel pufin in cazul casarii totale). 5/1969.proc. la o cerere in 2A se vedea §i: Trib. iar. s-ar tncaica o norma de competent materiala sau teritoriala exclusiva.proc. in Jurisprudenfa 1997.D. in sensul ca paratul infelege sa i§i valorifice anumite drepturi numai in cazul tn care se admite cererea de chemare in judecata a reclamantului (de exemplu. iar nu in respingerea ei ca tardivl2 A§adar. p. daca motivele desparfeniei s-au ivit dupa inceperea dezba. sfl invocc necompetenja relativfl inuintc dc a ucccpta orice alte discufii. Mai exista o situatie asemanatoare. C. 210/1968. in R. cererea reconvenfionala este de competent a instantei lesizate cu cererea principal (art. in materia divorfului. in vederea constituirii unui dosar distinct. dupa ce se va stabili instanfa competenta prin hotar&re irevocabila.civ. nuumc iAnd pArAlul eitc chcirml til judccoiA tnuimca unei iilitantc nceompctcnte rcluttv. sub sanctiunca dcc&dcni.lidiare.

lntr-o astfel de situate. Atunci cand cererea reconvenfionaia este in stransa legatura cu cererea principaia.A. cand numai aceasta din urma este in stare de a fi judecata. iar in parte caracterul unei cereri reconventionale (intitulata frecvent «intampinare reconventionaia»). p. trebuie stabilit cu exactitate care elemente ale cererii alcatuiesc cererea reconventionala. disjungerea cererii reconventionale nu este posibiia. 652/1970. in subsidiar. 252/1996. 1977. Trib. in Culegere de practica judiciara 1995. decizia nr. Potrivit art. in Culegere de practica judiciara sem. 176. in exemplul dat fiind potrivnica intereselor mo§tenitorilor. p. paratul raspunde printr-o cerere care prezinta in parte caracterul unei intampinari. tnsa. in C. intrucat aceasta se timbreaza ca §i cererea de chemare in judecata. spre exemplu: Trib. intinderea drepturilor mo^tenitori lor modalitatea de impartire. p.revendicare. Ploie§ti. acesta sa fle obligat sa ii plateasca suma ce reprezinta cheltuielile pe care paratul pretinde ca le-a facut cu repararea imobilului in litigiu).pune disjungerea §i deci cererea reconventionala va fi judecata separat. in timp ce pentru intampinare nu se plate§te nicio tax a de timbru. p. 1970. de exemplu. are ca obiect pretentiile paratei cu privire la compunerea masei succesorale. C. sub acest aspect. cere ca in eventualitatea admiterii cererii reclamantului. 1997/1991.]. C. sectia civila. insa.civ. 78.S. 1321/1995. Alteori. 159/1977.. se va dis. decizia nr. in Dreptul. 7/1992. 120 C. decizia nr. sectia a IV-a civila.1 ca disjungerea nu este posibiia tn cazul in care rezolvarea cererii reconventionale este intim legata de solujia ce s-ar pronunfa cu privire la cererea principaia. 169. Suprem. nr.D.civ. . cererea reconven|ional& se judeci odata cu cererea principaia. sectia civila.proc. 287. efectele eventualei prorogari de competenta subzista §i dupa ce s-a dispus disjungerea. decizia nr. la cererea de chemare in judecata.proc. 608 alin. Bucure§ti. atat in doctrina. II 1996. paratul raspunde solicitand respingerea cererii ca neintemeiata.J. (2) C. in C. 241.. decizia civila nr. cat §i in jurisprudenta. Disjungerea nu poate fi dispusa nici atunci cand pretentiile celor doua parti decurg din acela§i titlu. Se admite. Posibilitatea disjungerii celor doua cereri nu este admisa nici in procesele de divort [art. p. 1 A se vedea. intrucat. dar de catre aceea§i instanja.D.

. la cererea de chemare in judecata. intrucat. sfl invocc necompetenja relativfl inuintc dc a ucccpta orice alte discufii. in sensul ca paratul infelege sa i§i valorifice anumite drepturi numai in cazul tn care se admite cererea de chemare in judecata a reclamantului (de exemplu. sub sanctiunca dcc&dcni. cererea reconvenfionala este de competent a instantei lesizate cu cererea principal (art. la o cerere in revendicare.proc. insa.lidiare. cererea reconventionala se poate prezenta sub fornia unei cereri sub. nuumc iAnd pArAlul eitc chcirml til judccoiA tnuimca unei iilitantc nceompctcnte rcluttv. efectele eventualei prorogari de competenta subzista §i dupa ce s-a dispus disjungerea. se va dis.proc.a). paratul raspunde printr-o cerere care prezinta in parte caracterul unei intampinari. cererea reconven|ional& se judeci odata cu cererea principaia.civ. sub acest aspect. cere ca in eventualitatea admiterii cererii reclamantului. Potrivit art. iar in parte caracterul unei cereri reconventionale (intitulata frecvent «intampinare reconventionaia»). Uneori. dar de catre aceea§i instanja.pune disjungerea §i deci cererea reconventionala va fi judecata separat..flonala inaintea acestei instance (cu eel putin 5 zile inainte de pnimul termen fixat la Aceastd instan. paratul raspunde solicitand respingerea cererii ca neintemeiata. Alteori. in acest fel. iar. 17 C. dupa ce se va stabili instanfa competenta prin hotar&re irevocabila. ca in cazul interventiei voluntare. instanta nu trebuie sa se pronunte asupra admisibilitatii ei in principiu. ci 0 introdusfl in icrmcn. in timp ce pentru intampinare nu se plate§te nicio tax a de timbru. s-ar tncaica o norma de competent materiala sau teritoriala exclusiva. Fiind o cerere incidental. intrucat aceasta se timbreaza ca §i cererea de chemare in judecata. ol eulo obligat. tnsa.In cazul in care s-a formulat o cerere reconvenfionaia. cand numai aceasta din urma este in stare de a fi judecata. acesta sa fle obligat sa ii plateasca suma ce reprezinta cheltuielile pe care paratul pretinde ca le-a facut cu repararea imobilului in litigiu). chiar daca..civ. 120 C.). trebuie stabilit cu exactitate care elemente ale cererii alcatuiesc cererea reconventionala. lntr-o astfel de situate. va putea introduce cererea reconven. in subsidiar.

1321/1995. Trib. p. ci mijloHcc proccHualc care inlrA fn con|inutul nctiunii civile $i care au ca scop dour usiguriircit pArfii. ca in cazul interventiei voluntare. Bucure§ti. p. 241. decizia civila nr.A. II 1996.J.proc. ci 0 Dc rcjinut cA mANtirile anigurltorii nu sunt mAsuri dc exceutarc Nil it A. Atunci cand cererea reconvenfionaia este in stransa legatura cu cererea principaia. in exemplul dat fiind potrivnica intereselor mo§tenitorilor.S. 169. 252/1996. p. prin indisponiblllzarea bunurilor urmAribile ale debitorului sau u ccior cc formeazA obiectul litigiului.]. . (2) C. in Culegere de practica judiciara 1995. Posibilitatea disjungerii celor doua cereri nu este admisa nici in procesele de divort [art.Se admite. C. nr. Suprem.D. 287. Disjungerea nu poate fi dispusa nici atunci cand pretentiile celor doua parti decurg din acela§i titlu. de exemplu. 1970. 1997/1991. In cazul in care s-a formulat o cerere reconvenfionaia. dupA caz. sectia civila. in Dreptul. instanta nu trebuie sa se pronunte asupra admisibilitatii ei in principiu. 1977. 7/1992. in Culegere de practica judiciara sem. are ca obiect pretentiile paratei cu privire la compunerea masei succesorale. decizia nr. cat §i in jurisprudenta. in naturA) dacA va obfine titlu executor)u. 1 A se vedea. decizia nr. 78. disjungerea cererii reconventionale nu este posibiia. p. in C. 176. 652/1970. p.D. asupra posibilitAfii de realizare efectiva a cxecutArii xilitc (prin echivalent sau. Ploie§ti. spre exemplu: Trib. atat in doctrina.1 ca disjungerea nu este posibiia tn cazul in care rezolvarea cererii reconventionale este intim legata de solujia ce s-ar pronunfa cu privire la cererea principaia. intinderea drepturilor mo^tenitori lor modalitatea de impartire. decizia nr. sectia civila.. decizia nr. 608 alin. 159/1977. in C. sectia a IV-a civila. C.civ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful