P. 1
Intampinarea Si Cererea Reconventionala

Intampinarea Si Cererea Reconventionala

|Views: 171|Likes:
Published by Mari Dora

More info:

Published by: Mari Dora on Sep 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2012

pdf

text

original

Sec^iunea a Il-a. Intampinarea cererea reconvenfionalS §1.

Intampinarea Actul de procedura prin care p&r&tul raspunde to cererea de chemare in judecata, urmarind sa se apere fafa de pretenfiile reclamantului, se nume$te intdmpinare. Pastrarea unui echilibru a unei egalitSji procesuale ar impune ca, dupS cum reclamantul i§i formuleazS in scris pretenfiile §i i§i dezvSluie mijloacele de probS pe care le va folosi in susfinerea afirma{iilor sale, tot astfel paratul, mai inainte de intrarea in etapa dezbaterilor, sa arate in scris apararile sale, precum ?i probele pe care se sprijina. Tocmai de aceea, modificarea legisiativS survenitS prin Ordonanfa de urgen|S a Guvernului nr. 138/2000 a reintrodus sistemul obligativitSfii intampinarii. Ajudar, lu judccutu In priinfl iiistan|ft(cu dc alti'cl la judccuta tn apel, tn rccurs Tn cAile extraordinare dc atac dc retracuirc), intfimpinarea este obligntoric. Numai in cazurilc expres prevazute de lege intampinarea are caracter facultativ, de cxemplu, in procesele de divort [art. 612 alin. (5) C.proc.civ.], in cele referitoare la poscsic | art. 674 alin. (4) C.proc.civ.]. tn conpnutul sau, intampinarea implica aceleaji elemente ca §i cererea de che- murc In judecata, dar, fiind provocata de aceasta din urma, nu este neaparat nevoie s3 ft ropcte tntocmai menpunile. Articolul 115 C.proc.civ. prevede ca intampinarea va cuprinde: exceppile de procedura pe care paratul le ridica la cererea reclamantului;

»rlipunsul la toate capetele de fapt de drept ale cererii; dovezile cu care se apara paratul impotriva fiecarui capat de cerere;

- icmnatura. Ajadar, intampinarea ar trebui sa puna in evident caracterul sau de replica, de rftipuns, deci s5 identifice cererea de chemare in judecata la care se raporteaza, prin indicarea numelui (denumirii) celui ce reclama (desigur ?i eel al paratului), a obiectului cererii de chemare in judecata, a numarului dosarului (acesta figureaza in QitAfie), a instantei care a fost sesizata cu judecarea cererii de chemare in judecata.

1141 alin. In caz de coparticipare procesuaia pasiva. necompetenfa. Textul de lege are in vedere situajia obij.nuita. Insa. de la data primirii citapei §i a copiei de pe cererea de chemare in judecata. cat §i apararile in drept.Mfitant al acestuia. ca reclamant. va anexa la intampinare OOpil (pe care trebuie sa le ceitifice pentru conformitate cu originalul) de pe inscrisuri. IntAmpinarea va cuprinde §i apararile de fond. se va depune la dosar. iar. Intflmpinarea trebuie semnata. !n privinfa mijloacelor de proba. atat apararile in fapt. parapi sau numai o parte dintre ei pot raspunde printr-o singura intampinare. plus cate un exemplar pentru instanja. lipsa de interes. in care paratul a avut la dispozipe. aceasta nu inseamna ca MOeptiile de fond nu trebuie sa figureze in intampinare). cele privind lipsa de calitate procesuaia etc. eel pupn 15 zile pentru a-§i pregati apararea. pentru aceste p5rp> cate o singura copie. (2) C. dar §i ca reprezentant al altui reclamant).Vor fi aratate apoi toate exceppile procesuale pe care paratul injelege sa le invoce (dt|i textul se refera numai la exceppile de procedura.proc. litispendenja. pentru fiecare capat de cerere al reclamantului. La intampinare se vor aiatura atatea copii de pe aceasta ca{i reclamanp sunt. ca §i in cazul in care cererea de chemare in judecata nu eite semnata. daca ar fi vorba de o pricina considerata de lege ca urgenta sau apreciata ca atare de gltrc prcycdintclc iiiM(nit(«i. lermenul euro 1 ne land p&rAtului pcniru prcgfitirca apfir3rii lite dc ccl pu|ln 5 /iic do U data prlmirii . Daca mai mulfi reclamanp au un singur reprezentant. daca paratul solicita dovada cu martori. va arata numele §i locuinja acestora. care Opereaza in acelea§i condi|ii.turltlte a cererii.]. cand cere proba prin inscrisuri. precum excep|iile privind nutttatea cererii. ci de catre un repre. ori un reclamant sta in proces in nume propriu.civ. exceppile de prema. Daca intampinarea nu este formulata personal de catre parat. tn atAtea exemplare cap reclamanp sunt. Intampinarea se depune cu eel pu|in 5 zile inainte de termenul stabilit pentru judecata [art. se va preciza aceasta imprejurare §i se va aiatura dovada calitatii de reprezentant. lipsa semnaturii a trig and aceea^i sanc|iune.

pirfitul va fi decSzut din dreptul de a mai propune probe. instanta ii va pune in vedere sa arate exceppile. prin Legea nr. paratul nu va mai putea invoca exceppile relative pe care orebuia sa le ridice prin intampinare (de exemplu.nicia suspnerilor reclamantului (art. 171 C. daca reclamantul nu ar fi de acord cu prirnirea acestora in cursul judecajii la prima instant! De re|inut ca in cazul c£nd paratul nu a depus intampinarea ia termenul preva. instanta ii va acorda un termen pentru pregatirea apararii §i depunerea intampinarii.citapei.proc. ceea ce ii permite sa i§i faca o apfirare. in procesul respectiv. sancpunea decaderii nu poate fi iniaturata decat in situapile expres prevazute de lege (ceea ce nu este cazul). la prima zi de infafoare.a in procesul respectiv. respectiv art. paratul nu va mai putea formula. (2) C. Astfel. dar in condipi mult mai dificile decat atunci cand s-ar fi folosit de mijloacele de proba pe care le-ar fi putut propune in sprijinul pozipei sale.civ. De asemenea.civ. daca acesta nu a depus intampinarea in termenul stabilit de art. 138 C. dovezile §i toate mijloacele sale de aparare. excepjia de necompetenfa teiitoriaia relativa).derea paratului din dreptul de a depune intampinare va interveni in coadrfiile dreptului comun.proc. despre care va face vorbire in incheierea de ?edinja. iar. deoarece. pe de o parte. instanta nu este indreptapta sa acorde un termen pentru depunerea acesteia. Consecinpele decaderii paratului din dreptul de a depune intampinarea ii pot ingreuna acestuia situap. la cerere. (3) C. Mai mult. atenueaza consecinpele decaderii pentru ipoteza In care paratul nu este reprezentat sau asistat de avocat.Vftzute de art.civ. (3) C.civ. nu mai prevede in mod expres saacfiunea decS-deni plrfttului. Abrogarea alin. Apreciem cS deca. (2) al art.civ. Articolul 118 alin. Intr-un asemenea caz.proc. (1) C.). 219/2005 privind aprobarea Ordonanjei de urgent^ a Guvernului nr.civ. nedepunerea icesteia in termenul prevSzut de lege ar rSmane f5ra ccnsecinfe. 138/2000 nu poate conduce la concluzia ca. obiectivul urmarit de legiuitor ar deveni iluzoriu §i tergiversarea judecapii s-ar produce in continuare.proc.zut de lege. cerere reconvenponaia §i nici cerere de intervenpe forfata. 118 alin.proc. trebuie coroborata . 118 C.proc.proc.proc. Apreciem ca partea finaia a dispozitiei inscrise in art. 103 alin.civ. 1141 alin. Desigur ca paratul va putea discuta probele §i temei. astfel inc&t ar urma ca pfir§tul sa poatfl depune TntAinpinnro chiar la termenul de judecata.civ. cu exceppa situatiilor pre. Articolul 118 C. de§i intampinarea are caracter obiigatoriu. pe de alta parte.

dc exemplu. in cazul in care reclamantul cere executarea unui contract incheiat cu paratul. obiectul cererii reconvenjionale nu ar putca fi invocat numai prin intampinare concluzii. DimpotrivS.tului.tarului . urmarind ca instanta sa il oblige pe reclamant fata de pSrat. rezolupunea.civ. (1) C. De cele mai multe ori. chemat in judecata de catre proprietar pentru a evacua imobilul ce formase obiectul unui contract de locajiune. deoarece cererea reconvenponala se deosebe^te de o simpla apSrare. Prin apSrare. urmarind doar respingerea cererii de chemare in judecata (sau admiterea numai in parte a acesteia). cum ar fi cererea paratului . rezilierea contractului respectiv. infelege &a invoce com. formuland pretenpi proprii impotriva reclamantului.parat.cu prevederile art. paratul se mulpume§te s5 combats afirraafiile reclaman. de reguia. pe cale de simple apSrare. nu este obligata) sa acorde un termen pentru depunerea intampinarii. 156 alin. numai pentru lipsa de aparare temeinic motivata instanta va putea (deci. deci pe cale principal! Prin introducerea unei cereri reconvenponale se poate urmSri: neutralizarea obligafiei pe care reclamantul a formulat-o impotriva paratului. acesta din urma solicita anularea. prin care se solicita instantei 51 oblige pe reclamant la plata contravalorii reparajiilor aduse la imobil. compensapa legala). prin cererea reconvenjionala. • atenuarea obligafiei paratului fa$ de reclamant. paratul nu ar putea opune. dear de aparare fata de pretenfiile formulate de catre reclamant §i sa adopte o pozipe ofensiva. care are natura juridicS a unei adevSrate chemSri in judecata. Mijiocul procedural prtn care p&rdtul formuleazd [)retrn(ii pmprii fa$& de reclamant este cererea reconxenpionald. tot ceea ce ar putea solicita $i printr-o cerere de chemare in judecata. pretinzandu-se el creditor al reclamantului. spre exemplu: cererea loca. Cererea reconvenfionala Paratul poate renunja la pozi|ia procesuaia pur defensiva.debitor care. §2.pensa^ia judiciara (prin ipoteza. In consecinta.proc. • obfinerea unei obligSri la plats §i a reclamantului. la cererea prin care proprietarul unui teren solicita instantei sa • . paratul poate sS pretinda.

p. 2Pistile f&cute in executarea unui contract pot fi opuse pe cale de excepfie. ci este suficienta o simple aparare in fond.4 faptul ca reclamantul nu ?i-a executat obligafia corelativa etc. 747.3 nulitatea actului juridic. decizia nr. in Culegere de practicS judiciarS 1994. pentru ca paratul sa poata obfine reducerea sau chiar neutralizarea unei pretenjii a reclamantului. Suprem. Suprem. atunci c&nd. rezolupunea sau rezilierea §i nici repunerea parplor in situafia anterioarS mcheierii contractului. 1237/1957. atunci el trebuie sa formuleze cerere reconvenfionaia. ci doar va respinge cererea de chemare in judecata ca nefondatS (neintemeiata). pentru diferen|5 trebuie sa se formuleze cerere reconvenjionaia . acesta din urma cere instanjei ca reclamantul sa fie obligat sa 11 despagubeasca.5 1Trib.Trib. decizia nr. dupa caz. decizia civil S nr. ariitand ca ?i-a executat obligate contractuale ori numai o parte din ele. 911/1958.1 Astfel. pro. Bra§ov. . prin accesiune. daca paratul dore§te sa obpna un alt avantaj decat slmpla respingere a pretenpilor reclamantului. Raspunsul instanfei la apSrSrile de fond ale paratului se va reg&si in considerentele hotSrarii. A$adar. Tn vremc cc rftspunsul instunfei ltt proton(iilo formulate prin cererea rcconvenfionala se Vt gftsi chiar in dispozitivul hotArArii.2 invocand compensatia legale. Uneori. p. nu este necesara introducerea unei cereri reconvenjionale. colegiul civil. 747. 4C. A. fSr& a fi necesara formularea unei cereri reconventionale Trib. colegiul civil. opunand compensafia legala. 572/1994. p. p. Suprem. iar numai indirect in dispo lilivul acestcia (rezultAnd din Nolufta datft cu privire la pretenfiile reclamnniului). colegiul civil. in lipsa unei cereri reconvenponale. in ultimele doua situafii. 1197/1961. 748. in Repertoriu I.constate c5 a devenit. in Repertoriu I. tn Repertoriu I. eventual sa i se recunoasca §i un drept de reten^ie cu privire la construcjie. 3InsS. In solufia data cu privire la cererea reconvenfionaia respectiva.prietarul construcfiei edificate pe terenul s3u de catre parat. pretenjia paratului este mai mare dec£t cea a reclamantului. instanja nu va putea pronunfa nulitatea. 43. decizia nr. potrivit modalitaplor prevazute de lege. paratul se poate apSra.

rezilierea. rezolufiunea. De asemenea.proc. Insa.. pentru faptele petrecute dupa acest moment. solicitand instanfei sa pronunfe desfiinfarea sau desfacerea (nuli. in sensul ca par&tul •re posibilitatea sa aleaga intre valorificarea preten|iilor proprii pe caiea incidentals a cererii reconvenponale sau pe calea unei cereri principale care sa declanseze un alt proces. 608 alin. 7205 C. paratul poate sa faca cerere reconvenfionaia daca are pretenfii impotriva recla. nr. p. cererea reconvenfionaia are caracter facultativ. ofera condifii pentru o mai buna judecata. este Obligat sa depunS cerere reconvenfionaia pana la prima zi de infafisare pentru faptele petrecute inainte de acest moment.tatea. ceea ce inseamna ca pretenfiile celor doua pSifi pot proveni ?i din cauze diferite.civ. 2/1980. in procesele de divort. raporairile juridice BUbstanpale dintre p&rfi. chiar $i atunci cand cele doua obligafii ar proveni din cauze diferite.proc. paratul poate face cerere reconvenfionaia daca „are pretenpi in legatura cu cererea reclamantului". legislafia noastra nu impune condipa ca pretenfiile paratului sa derive din acela§i raport jjuridic. De altfel. (1) C. evita posibilitatea pronun$arii unor hot&rari ccntradictorii. sunt cazuri in care paratul este obligat sa i§i valoriiice pretenfiile sale pe calea cererii reconvenfionale..civ. in principiu. i Potrivit art. (1) C. Alegerea caii incidentale prezinta anumite avantaje: asigurS soluponarca pretenpilor celor douS p3rp intr-un singur cadru procesual. sectia civila.]. in R.mantului derivand din acela§i raport juridic.R. (1) C. pftna la inceperea dezbaterilor asupra fondului in cererea reclamantului [art.In principiu. in materie comer. cererea reconvenfionaia este admisibila cand tinde la o compensate judiciara.proc. Deci.D. precum $i in cazul in care paratul pune in discufie insu§i fundamentul pretenpilor reclamantului.civ.civ. Spre exemplu. 119 alin.proc. iar.]. determina realizarea unor economii de timp §i cheltuieli. 5F2rd o cerere reconvenfionaia. instanta nu poate obliga pe reclamant la efectuarea unei pres.Trib. decizia nr. 357 alin. potrivit art. 56. 1611/1979. in complexitatea lor. instanja flind pusa in situafia de a cunoa$te.ciaia. dacfl dore§te sa obpna desfacerea casatoriei din vina exclusive a sofului reclamant. revocarea in cazul donafiilor) contractului pe care 1-a foicheiat cu reclamantul. Suprem. in materia arbitrajului. . soful parat. paratul poate face cerere reconvenfionaia numai daca pretenfiile sale impotriva reclamantului deriva din acela§i raport juridic [art.tafii fata de parat .

1Neindicarea in cuprinsul cererii reconvenponale a obiectului acesteia atrage.Din punct de vedere al confinutului.].1 precum §i acelea necesare oricarei cereri in justifie.proc. (2) C.civ.plineasca toate condifiile prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata [art. cererea reconvenfionaia trebuie sa inde. potrivit . 119 alin.

proc. in Dreptul. Daca reclamantul §i-a modificat cererea de chemare in judecatS. Ar urinu ca Tn ccrcrca reconvenfionaia sa se aratc nisiun|tt tie ludccnta. astfel incat se vorbejte de „reclamant . p. motivele de fapt §i de drept. p. 123. in Culegere de prac.s.pSrfitn de „p<irat .. se va menfiona aceasta imprejurare ji se va aiatura dovada calitafii de reprezentant. cand intampinarea nu este obligatorie. cererea reconvenfionaia se va depune eel mai tarziu la termenul ce va fi incuviinfat de catre instanja paratului [art 119 alin. p.ticS judiciarS pe semestrul al Il-lea 1996. decizia nr. decizia nr. Ploiejti. In mod corect instanfa a procedat la rezolvarea cererii reconvenfionale depuse tardiv. avand in vedere caracterul incidental al cererii reconvenfionale. obiectul (pretenfia conereta). decizia civiia nr. (3) C. 167/E/1989. 252/1996.civ. nr. 169.reclamant'*). 45). deoarece acesta este deja mentionat in cererea de chemare in judecata. p. (1) C. Bra^ov. semnatura. 1-2/1990. numele pfirfilor (reclamantul din cererea de chemurc tn judccatfl dcvinc plrfit Tn cererea reconvenponala. sancpunea anulSrii . Cererea reconvenponala se depune odata cu intampinarea sau. Cand cererea reconvenponala este introdusa de un reprezentant al paratului.Trib. daca reclamantul este de acord. Nu este necesar sS se treaca §i domiciliul parplor. eel mai tarziu la prima zi de infSp$are [art.]. (4) C. aceasta poate fi judecata impreuna cu cererea de chemare in judecata. 263. mijloacelc de proba. iar pMtul din cererea principals devine reclamani tn cea reconvenfionaia.Trib.n. de vreme ce reclamantul nu a formulat nici o opozifie fa{3 de judecarea concomitenta a celor douS cereri (C.art. Bucure§ti. 840/1998. 119 alin. secfia comerciaia.A. insa ar trebui sa se faca refe.civ.proc. . secfia civiia. C. 310/1994.].rire la cererea principals.1 Cand parple nu cad de acord.A.civ. in Culegere de practicS judicial 1994. in Culegere de practica judicial comerciaia 1990-1998. numfirul dosarului. In cazul in care paratul nu respecta termenul inauntrul caruia poate fi depusa cererea reconvenfionaia. Suprem. decizia civiia nr. 133 alin. sanctiunea depunerii peste termen a cererii reconvenfionale consta in judecarea ei separata 1Exists acordul p&rfilor (este vorba de un acord tacit .) dacS reclamantul nu se opune la administrarea probelor cerute de pSr&t pentru dovedirea pretenpilor formulate prin cererea reconvenfionaia depus 5 tardiv .proc.

17 C.civ. ol eulo obligat. jud. iar. nuumc iAnd pArAlul eitc chcirml til judccoiA tnuimca unei iilitantc nceompctcnte rcluttv. daca motivele desparfeniei s-au ivit dupa inceperea dezba. PSrfile nu pot insa conveni ca paratul sa introducS o cerere reconvenfionaia direct in apel. p. in vederea constituirii unui dosar distinct. in care cererea reconvenfionaia ar putea fi considerata introdusfl in icrmcn. sancfioneaza cu decaderea neintroducerea cererii reconvenfionale in termen.civ. Trebuie insa refinut ca. C. 210/1968.D. 609 C. decizia civiia nr. p. va putea introduce cererea reconven. s-ar tncaica o norma de competent materiala sau teritoriala exclusiva. la o cerere in 2A se vedea §i: Trib. Numai in materia divorfului. art. (1) C.proc.proc.proc. insa numai atunci cand s-a casat cu trimitere la prima instanta (solufia ar putea fi primita eel pufin in cazul casarii totale).. apoi va trimite cererea respectiva la registrators. . iar nu in respingerea ei ca tardivl2 A§adar.civ.civ.R. dupa ce se va stabili instanfa competenta prin hotar&re irevocabila. in R. BacSu. 610 C.lidiare. cererea reconventionala se poate prezenta sub fornia unei cereri sub. instanta va menfiona in incheierea de ?edinja ca paratul a depus cererea reconvenfionaia peste termen §i ca reclamantul s-a opus judecarii acesteia impreuna cu cererea de chemare in judecata. cererea reconvenfionala este de competent a instantei lesizate cu cererea principal (art. Mai exista o situatie asemanatoare.(art 135 C. sfl invocc necompetenja relativfl inuintc dc a ucccpta orice alte discufii.proc. nr.).flonala inaintea acestei instance (cu eel putin 5 zile inainte de pnimul termen fixat la Aceastd instan. 175. deoarece s-ar incaica prevederile art.). chiar daca. 5/1969. Fiind o cerere incidental. in sensul ca paratul infelege sa i§i valorifice anumite drepturi numai in cazul tn care se admite cererea de chemare in judecata a reclamantului (de exemplu. art.civ. in Jurisprudenfa 1997.proc. 28. decizia civiia nr. Valcea. Uneori.terilor la prima instants Apreciem ca cererea reconvenfionaia poate fi introdusa §i in cadrul rejudecarii fondului dupa casarea cu trimitere. permite parStului sa formuleze cererea reconvenfionaia direct in apel. 294 alin. 4/1997.A. sub sanctiunca dcc&dcni.a). in acest fel. in materia divorfului.

p. cere ca in eventualitatea admiterii cererii reclamantului.civ. in timp ce pentru intampinare nu se plate§te nicio tax a de timbru. II 1996. Trib. intrucat. paratul raspunde solicitand respingerea cererii ca neintemeiata.D. 1997/1991. atat in doctrina. 176. 1977. 1321/1995. p. Se admite.. la cererea de chemare in judecata. trebuie stabilit cu exactitate care elemente ale cererii alcatuiesc cererea reconventionala. 7/1992.A.. p. Ploie§ti. tnsa. Suprem. Potrivit art. 159/1977. cererea reconven|ional& se judeci odata cu cererea principaia. cand numai aceasta din urma este in stare de a fi judecata. in exemplul dat fiind potrivnica intereselor mo§tenitorilor.civ. intinderea drepturilor mo^tenitori lor modalitatea de impartire. decizia civila nr. de exemplu. se va dis. cat §i in jurisprudenta. decizia nr. spre exemplu: Trib. sectia civila. 78. 287. in subsidiar.proc.D. decizia nr. decizia nr. in Dreptul. intrucat aceasta se timbreaza ca §i cererea de chemare in judecata. p.S.J. 1970. Posibilitatea disjungerii celor doua cereri nu este admisa nici in procesele de divort [art. 1 A se vedea. in Culegere de practica judiciara 1995. sectia civila. Disjungerea nu poate fi dispusa nici atunci cand pretentiile celor doua parti decurg din acela§i titlu. in C. Alteori.1 ca disjungerea nu este posibiia tn cazul in care rezolvarea cererii reconventionale este intim legata de solujia ce s-ar pronunfa cu privire la cererea principaia. C. efectele eventualei prorogari de competenta subzista §i dupa ce s-a dispus disjungerea. disjungerea cererii reconventionale nu este posibiia. nr. p. C.]. insa. acesta sa fle obligat sa ii plateasca suma ce reprezinta cheltuielile pe care paratul pretinde ca le-a facut cu repararea imobilului in litigiu). (2) C. 169.revendicare.pune disjungerea §i deci cererea reconventionala va fi judecata separat. dar de catre aceea§i instanja. . sectia a IV-a civila. are ca obiect pretentiile paratei cu privire la compunerea masei succesorale. in C.proc. lntr-o astfel de situate. iar in parte caracterul unei cereri reconventionale (intitulata frecvent «intampinare reconventionaia»). 120 C. paratul raspunde printr-o cerere care prezinta in parte caracterul unei intampinari. sub acest aspect. 241. Bucure§ti. Atunci cand cererea reconvenfionaia este in stransa legatura cu cererea principaia. 252/1996. 608 alin. in Culegere de practica judiciara sem. decizia nr. 652/1970.

. la cererea de chemare in judecata. intrucat. acesta sa fle obligat sa ii plateasca suma ce reprezinta cheltuielile pe care paratul pretinde ca le-a facut cu repararea imobilului in litigiu). in timp ce pentru intampinare nu se plate§te nicio tax a de timbru. in subsidiar. efectele eventualei prorogari de competenta subzista §i dupa ce s-a dispus disjungerea.civ. paratul raspunde solicitand respingerea cererii ca neintemeiata. chiar daca. sfl invocc necompetenja relativfl inuintc dc a ucccpta orice alte discufii. 17 C.pune disjungerea §i deci cererea reconventionala va fi judecata separat. paratul raspunde printr-o cerere care prezinta in parte caracterul unei intampinari. Uneori. va putea introduce cererea reconven. sub sanctiunca dcc&dcni.lidiare. nuumc iAnd pArAlul eitc chcirml til judccoiA tnuimca unei iilitantc nceompctcnte rcluttv. cand numai aceasta din urma este in stare de a fi judecata.proc. intrucat aceasta se timbreaza ca §i cererea de chemare in judecata. instanta nu trebuie sa se pronunte asupra admisibilitatii ei in principiu. ca in cazul interventiei voluntare. dar de catre aceea§i instanja.. ci 0 introdusfl in icrmcn. Potrivit art. cererea reconventionala se poate prezenta sub fornia unei cereri sub. dupa ce se va stabili instanfa competenta prin hotar&re irevocabila..a). s-ar tncaica o norma de competent materiala sau teritoriala exclusiva.In cazul in care s-a formulat o cerere reconvenfionaia. iar. se va dis. Fiind o cerere incidental. sub acest aspect. la o cerere in revendicare. lntr-o astfel de situate. in sensul ca paratul infelege sa i§i valorifice anumite drepturi numai in cazul tn care se admite cererea de chemare in judecata a reclamantului (de exemplu. in acest fel.).proc. insa. tnsa. ol eulo obligat. 120 C. trebuie stabilit cu exactitate care elemente ale cererii alcatuiesc cererea reconventionala. cererea reconvenfionala este de competent a instantei lesizate cu cererea principal (art. cererea reconven|ional& se judeci odata cu cererea principaia.civ. cere ca in eventualitatea admiterii cererii reclamantului. iar in parte caracterul unei cereri reconventionale (intitulata frecvent «intampinare reconventionaia»). Alteori.flonala inaintea acestei instance (cu eel putin 5 zile inainte de pnimul termen fixat la Aceastd instan.

ci mijloHcc proccHualc care inlrA fn con|inutul nctiunii civile $i care au ca scop dour usiguriircit pArfii.]. 1321/1995. nr. decizia nr. spre exemplu: Trib. p. 241. 1977. p. C..D. instanta nu trebuie sa se pronunte asupra admisibilitatii ei in principiu. Trib. asupra posibilitAfii de realizare efectiva a cxecutArii xilitc (prin echivalent sau. in Dreptul. disjungerea cererii reconventionale nu este posibiia. p. 1970. atat in doctrina.A.J.civ. 1 A se vedea. 608 alin. C. cat §i in jurisprudenta. in naturA) dacA va obfine titlu executor)u. in Culegere de practica judiciara 1995. Disjungerea nu poate fi dispusa nici atunci cand pretentiile celor doua parti decurg din acela§i titlu. intinderea drepturilor mo^tenitori lor modalitatea de impartire. in C. Atunci cand cererea reconvenfionaia este in stransa legatura cu cererea principaia. decizia nr. In cazul in care s-a formulat o cerere reconvenfionaia. ca in cazul interventiei voluntare. Bucure§ti. 169. ci 0 Dc rcjinut cA mANtirile anigurltorii nu sunt mAsuri dc exceutarc Nil it A. are ca obiect pretentiile paratei cu privire la compunerea masei succesorale. p.proc.1 ca disjungerea nu este posibiia tn cazul in care rezolvarea cererii reconventionale este intim legata de solujia ce s-ar pronunfa cu privire la cererea principaia. 159/1977. in exemplul dat fiind potrivnica intereselor mo§tenitorilor. . II 1996.Se admite. sectia civila.D. decizia nr. 176. sectia a IV-a civila. 7/1992. 1997/1991. sectia civila. in Culegere de practica judiciara sem. 652/1970. p. decizia nr. dupA caz. Ploie§ti. (2) C. Posibilitatea disjungerii celor doua cereri nu este admisa nici in procesele de divort [art. 252/1996. 287. Suprem. prin indisponiblllzarea bunurilor urmAribile ale debitorului sau u ccior cc formeazA obiectul litigiului. 78. de exemplu. in C. decizia civila nr.S.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->