Sunteți pe pagina 1din 15

I

.i'tRATIA : NICOLAE ALE'XI

MIT{AI EMINESCU

CE TE LEGENI,
CODRULE

N 973-38 0023-6

SCRISUL ROMANESC CRAIOVA, I989

l, \*

f
t"

f
I
..:

*r,r*,..+.itild'

*S
\-

*-ry*oCE TE LEGENI...

.fr!

-.t

I
r;L.
'! t-

'"tii" .,t.+tf<rr * 'h"


';:

Lh
rl

.\
ir

/.^

,
,,:.

,},

.,
S

rTI
t
,1,

tt
$r.

,+.P'",

%,
'-

ffi'",
..) t ; . t\'

t,

,,Ce te legeni, codrule, Flr[ ploaie, fbr[ vint, Cu crengile la p[mint." __ ,,Do ce nu m-a$ leglna, Dac[ trece vremea mea ! Ziua scade, noaptea creqte $i frunziqul mi-l r[regte. Bate vintul frunza-n dungl Cintlre[ii mi-i alungfl ; tsate vintul dintr-o Parte -. Iarna-i ici, vara-i deParte. $i de ce s[ nu m[ Plec, Dac[ plslrile trec! Peste virf de rlmurele

-t/'

Q'

*fPilro"

*^

'"i
.f

1--1,.,}

i*

-t* ."*x '*


I:

I'.1:
ui:ft *L*,i
.I

,t*L

ligtr,nr

Ht"'

I
Trec in stoluri rindunele, Ducind gindurile mele $i norocul meu cu ele. $i se duc pe rind, pe rind Zar ea lumii-ntunecind, $i se duc ca clipele, Scuturind aripele, $i m[ las[ pusttit, Vestejit qi amorlit gi cu doru-mi singurel, De ml-ngin numai cu el!"
1883, dec-

SOMNOROASE PASANNLE...

Somnoroase p[s[rele Pe la cuiburi se adun[, Se ascund in r[murele

Noapte bunl!

t f

#rylitpilol'. -,,""*ol,,r{d''l!' tt4i" *i-

.,.,.#-Hh*+
.rif**-

,,I,.il

,.,4ri.

lq,l41**.'"'

Doar isvoarele suspine, Pe cind codrul negru tace; Dorm qi florile-n grldinlDorrni in

pace

Trece leblda pe ape intre trestii s[ se culce Fie-fi ingerii aproape. Somnul dulce

Peste-a nop{ii feerie Se ridicl mindra lun[,

Totu-i vis gi armonie - Notpte bunl

l,883, dec.
;

REVEDERE
:

ti
{ii

tr'

,.(odrule" codru[ule,
f'aci, dragu[ule' C[ de cind nu ne-am vazul Multl vreme au trecut

Ce

r"r'rai

$i de cind m-am deP[rtat' Multl lume am imblat."

g$t"

.1.

*.

T
'

&+,

'"i'1#,

.4rr.E
.

"d"., pIry\ ''F ,


,ia

".J+-

r-

r eu fa!: ce fac de mult,

visccllu-l ascult, ile-mi rupindu-le, -astupindu-le,

rind c[rlrile rind cint[rile;

i fac ce fac de mult,

doina mi-o ascult rurea spre isvor am dat-o tuturor,


ndu-gi cofeile, cintl femeile."

lodrule cu riuri line, c trece, vreme vine, n tinlr precum egti lereu intinereqti."

fl

if
.4

.-

..

r.

,)],

,l

llJ

,d,'

=*wr

fir
"s
d' I

lf*.
.'IJ

''

'

':

td#/

ofl6

i,,,I

veacurt cind - ,,Ca mi-i vremea,lacuri, de Stele-mi scinteie pe C[ de-i vremea rea sau bun[, Vintu-mi bate, frunza-mi sunl ; $i de-i vremea bun[, rea, Mie-mi curge Dun[rea.

PESTE VIRFURI

Peste

Numai omu-i schimbltor,


Pe

plmint r[tlcitor,

Iar noi locului ne {inem, Cum am fost aqa rlminem: Marea gi cu riurile,
Lumea cu pustiurile, Luna qi cu soarele, Codrul cu isvoarele."
1879,

Codru-$i bate frunza hn, Dintre ramuri de arin Melancolic cornul sun[.

virfuri trece lun6,

Mai departe, mai deParte, Mai incet, tot mai incet,


Sufletu-mi nemingiiet indulcind cu dor de moarte.

oct.

*raar,,,!Er-rnr***

,,_M'

","

r;;r

,l'o r.

hr

q \

fi,(

frl

N-;

\r

:." '1

De ce taci, cind fermecatl Inima-mi spre tine-ntorn ?

Mai suna-vei dulce corn,


?

Pentru mine vre odat[

1883, dec.

.t.,,

.tl
i
{

,i]ni
\I

\t.fl

LA MIJLOC DE CODRU...

,:,.4:
t t'|..t., ,-. ;r . j,.

La mijloc de codru des Toate p[slrile ies, Din huceag de aluniE La voiosul luminig, Luminiq de ling[ baltl, Care-n trestia inaltl Leglnindu-se din unde,

In adincu-i se pltrunde $i de lun[ gi de soare $i de pls[ri cllfltoare, $i de lunl 9i de stele $i de zbor de rindunele

$i de chipul dragei mele.


1883, dec.

:1..'
"ifiI,-{i'.

,l ,

2t

SARA PE DEAL

jale, Sara pe deal buciumul sunl cu t"trniete-l urc, stele le scaplrl-n cale, Apele pling, clar isvorind in fintine; tui.im, dragl, m-a$teptr tu pe mine'

$b d

, :..,;.ii,i,

Luna pe cer trece-aga sfintl gi clarl, Ochii tli mari cauti-n frunza cea rarra, Stelele nasc umezi pe bolta seninl, Pieptul de dor, fruntea de ginduri [i-e plinl.
..,Ff*

Nourii curg, raze-a lor giruri despicl, Stregine vechi casele-n lunl ridic[, .Scirfiie-n vint cumplna de la fintinl, Valea-i in fum, fluiere murmurl-n stin[.

,JE

lffiItn{s'

'* - *.66girt*'t'"

,.fit

-ttr"

tr.

f
,t

\*"(':,
i,'
9',

-\

qr
*.w

.,,'' t,.r/

:F ,r.)\,

,tilf

C'lo_potul vechi imple cu glasul

$i ostenifi oameni cu coasa-n spinare Vin de la ctmp ; toaca r[sun[ mai tare,

o, RAuit

Sufletul meu arde-n iubire ca para

lui

sara,

Ah ! in curind satul in vale-amufegte, l^h! :, curind pasu-mi spre tine'gr[begte, !ing[ salcim sta-vom no1 noaptel intrlag[, Ore intregi spune-{i-voi cit imi eqti dragll

Ne-om rlzima capetele-unul de altul $i surizind vom adormi sub inaltul Vechiul salcim. Astfel de noapte bogat[, Cine pe ea n-ar da viafa lui toati ? 1885,

,,O, rlmii, r[mii la mine, Te iubesc atit de mult ! Ale tale doruri toate Numai eu gtiu s[ le-ascult;

in al umbrei intuneric
Te asam6n unui prin1, Ce se uit-adinc in ape Cu ochi negri qi cumin[i;

iulie

$i prin vuietul de valuri,

Prin miqcarea naltei ierbi, Eu te fac s-auzi in tainl Mersul cirdului de cerbi;

\t* t,n

.r,

ffi
l6

.1t

,".ji, -.. .
"..n

la, h;_

:,

...

\
Eu te vld rlpit de farmec 9u* ingini cu glas domol, In a apei strllucire Intinzind piciorul gol

!i privind in luna plinl La


Anii 4i
ytrryaia de pe

-ttt

licuri,

FREAMAT OT, CODRU

par ca clipe, Clipe dulci se par ca veacuri..


-rc

Astfel zise lin pldurea, lolU asupr[-mi cl[tinind ; $uieram l-a ei chemare $-am iegit in cimp rizind.
Asttrzi chiar de m-ag intoarce {-"l.trge n-o mai pbt... Unde egti, copillrie, Cu pldu rea ti" cu tot ?
1879,

Treslrind scinteie lacul $i se leag[n[ sub soare; Eu, privindu-l din Pldure,

Las aleanul s[ m[ fure $i ascult de la r[coare Pitpalacul.

I febr.

Din isvoare gi din girle Apa sun[ somnoroasf, ;


Unde soarele P[trunde Printre ramuri a ei unde ) Ea in valuri sPerioase Se azvirle.

ll*

Cucul cint[, mierle, Presuri Cine qtie s6 le-asculte ? Ale p[sirilor neamuri Ciripesc pitite-n ramuri $i vorbesc cu-atit de multe inlelesuri.

28

Cucu-ntreabl i -- ,,Unde_i sora Viselor noastre de'varra ? Cu privirea ostenit[, Ca o zinl sI rrasard, Tuturora. "

Vlldioas6 9i iubitl,

Am r[sPuns: _- ,,Plqure drag[, Ea nu vine, nu mai vine ! Singtri, voi, stejari, rlmine[i De-visa[i la ochii vinefi,

Ce lucir[ Pentru mine Vara-ntreagb'" Ce frumos era in cringuri, Cind cu ea m-am Prins tovar[q! O poveste incintat[ Cale azi e-ntunecatl... De-unde eqti revino iarlqi, S[ fim singuri
1879,

feiul vechi un ram intins_a. Ea s[ poatl s[-l indooGl -' Srpul rin[r vint sI_qi deie :Ii 9r_U.*le-n lar[ florile s[ ploaie
Se

sus s-o'ieie,

Peste dinsa.

intreab[ trist isvonil: ^l ,,Unde mi-i crliasa oare Plrul moale AespfitinOfi" ? fgto-n apa mea pnvinOu_5i. ra m-atrng[ visltoare
Cu piciorul l.'
r4l

oct.