Sunteți pe pagina 1din 12

rLAN un iNvAlAuANr - ANUL |

UNTVERSITATEA FACULTATEA DOMENIUL DE STTIDII NIVEL DE REGLEMENTARE


r

2012-2013

I"nrerqifAfe, ,le Medicinb si Farmacie .. Iuliu Hatieganu,, Clui - Napoca

SANATATE SECTORIAL

PROGRAM DE STUDIU TITLUL ABSOLVENTULUI DURATA STUDIILOR CREDITE DE STUDIU

MEDICINA
DOCTOR - MEDIC
6 ANI 360

Numir
Nr. crt.
Cod curs

de ore efective

Forma de verificare

DISCIPLINA

Tip curs
ECTS

Total
ore/an

Semestrul

Semestrul

II
S.I
6

Total
I

S.I
7
7

s.il
7

univ. Curs LP
56 28 28 168 28 42 28 28 28

(S.I)
C/sant
2
2 2
I

(S.ID
C/sapt
2

s.il
E2

L/sant
6 2
t J

L/sant
EI
E1

2.
t

MED1lOlRO MEDl1O2 RO
ME,D 103RO

Anatomie si embriologie generald

4.
5. 6. 7. 8. 9.
10.

MED MED MED MED MED MED MED

104RO

205RO 206RO

l07Ro
208RO 209RO
11ORO

Biofizicd medicald Biolosie celulard 5i moleculard Informaticd medicali qi biostatisticd Biochimie descriptivd Fiziologie Prim aiutor Bioeticd medicalS si Istoria medicinei
Bazele comunicdrii medicale

12.
13.

ME,D 211RO

Stiintele comportamentului Limba modernd (limba romAnl striini)


Educatie fizicd Curs optional Practicd medical6 de specialitate

MED 212P(O

14.
15.

Oblis. DF Oblie. DF ob e. DF Oblie. DC Oblie. DF Oblis. DF Oblie. DS Oblie. DC Oblis. DC Oblie. DC Oblie. DC Oblie. DC Ootional Oblie. DS

T4

7
7
J

1
J

EI
E1

t4
7
7

2 2 2
1

7 7 2 2

28 28
14

2
2

E2

E2

t4
7

I
0.5
I

V
V V
V V

?
2

t
2
2
I

t4
7 14

I
0.5
I

14

2 2
1

t4
56 28

I
1

2
2

l4
2 100

V
9 26
17

TOTAL
Total ore / saptamana
25

60

30

30

245
800

555

8,5 24

15,5

4E

N6^*'"u;; (N
conr.Dr.

&7.,m
;v;:
-

3V

3E 6V

tr;:"tM

{/-e

%\%\
r.\ o

DECAN,
Prof. Dr. Anca Dana Buzoianu

Elv

:t:

V-oc ,!c/i 9,e.ntrJfJ-/


tY-// .V.{l ?Er.l,f,$.:

r//\\t

-!

8/,:t

{h'*

1,I]GIiNDA

DF

Limba rom6nd este obligatorie pentru studen{ii strdini; gi facultativi pentru studenfii strdini' Limba modern6 este obligatorie pentru studen{ii rom0ni

I' medicalS gi biostatistica se vor desfbgura integral in semestrul Biofizica medical[, Biologia celulara moleculara gi Informatica cu $tiin{ele comportamentului' Bioetica medicala gi Istoria medicinei se va desfbgura in oglinda
Prim ajutor
se va desfbEura

in oglinda cu Abilitali practice debazd

- disciplind fundamentald; DS - disciplind de sPecialitate; DC - disciplinl comPlementard; E - examen;


V- verificare pe parcursul semestrului; L.P.

lucrdri Practice;

ECTS

credite de studiu transferabile'

rLAN DE iNVATAUANT - ANUL tt


MEDICINA SANATATE

2012

-2013
MEDICINA

FACULTATEA DOMENIUL DE STTIDII NTVNT- DE REGLEMENTARE

PROGRAM DE STUDIU TITLUL ABSOLVENTULUI DURATA STUDIILOR CREDITE DE STUDIU

Numir
Nr. crt.
Cod curs

DISCIPLINA

Tip curs
ECTS

Total ore/an Total

de ore efective Semestrul Semestrul I

Forma de verificare

II
S.I
E1
E1

S.I
6 6 4
5

s.II

univ. LP Curs
28 42 56 42 56 84 56 56

(S.I)
C/sant
2
J

(s.

II)

s.il

L/sant

C/sant

L/sapt

MED21O1RO

Anatomte apllcata topograrlca seu!lurra


Biochrmte metabollca

2.

MED2IO2 RO MED2I2O3RO
MED212O4RO MED212O5RO MED212O6RO MED21O7RO MED22O8RO MED22O9RO ME,D221ORO

Flisfolosie
F-izioloste sDeclala

4.
5. 6. 7. 8.

Microbio losre generala


Geneticd medicald Psiholosre medlcala Aslstenta Prlmara a stanr us Limba moderne/limba rom0nd Educatie

Oblie. DF Oblie. DF Oblie. DF Oblie. DF Oblie. DF Oblie. DF Oblie. DC

6 6
8

!
J

4
5

56 84 56 42
14

)
3

2
3

2
-l

2
a

EI
E1 E1

E2

10 8
,7

E2
E2 E2 E2

4
t J

4 4
a -l

) i
I

2 2

2
1

2
1.5 1.5

2
3
1 J

l4
21
21

V
1,5 1,5

ob S.DC
Oblie. DF Oblie. DC Oblie. DC Opfional Oblig. DS
I

21 ZT

J
t_ t_

9.
10.

2
1

56 28

2
1

l1
12.
13.

MED2211RO

fizici

I
I

V V
V

Curs ontional Practica medicali de specialitate otal

2
2

t4
r00 378
968 590

2 60

30

30

l4
34

20

l3
28

15

Total ore / saPtamana


31

5E

tu
RECTOR, Conf. Dr. Alexand

2V

5E 5V

lN .\ e o'
-\ 4 "^\
\

DECAN, Prof. Dr. Anca Dana Buzoianu

r/s,

hla

c,tr)w-

by //

LEGENPA

DF

Limba rom6ni este obligatorie pentru studentii strdini;


pentru studentii strdini' Limba modern[ este obligatorie pentru studenfii romAni gi facultativ[ psihologia medical6 se va desfdgura in oglindl cu AsistenJa primar[ a stdrii de sdndtate'

- disciplinl fundamerftalL; DS - disciplini de sPecialitate; DC - disciplinl comPlementarS; E - examen;


V- verificare pe parcursul semestrului;
L.P.

lucrdri Practice;

ECTS

credite de studiu transferabile

nLAN nn iNvAlAvrANr - ANUL rrr


Utriu"ttitutea de Medicind 9i Farmaciq t-lglgXatte MEDICINA NATATE SECTORIAL
nu,, Clui - N

2012

-2013

FACULTATEA DOMENIUL DE STUDII NIVEL DE REGLEMENTARE

PROGRAM DE STUDIU TITLUL ABSOLVENTULUI DURATA STUDIILOR CREDITE DE STUDIU

NumIr
Nr. crt.
Cod curs

de ore efective

Forma de verificare
Semestrul

DISCIPLINA
Medicini internd - Semiologte ** Qeminlnoie nerrrologici si nsihiatrici /'hirrrroie oenetalh - Semioloste
Fiziopatologie Anatomie patologicd
Farmacologie

Tip curs
ECTS

Total
I

S.I

s.il
8

Total ore/an univ. LP Curs


84
7

Semestrul

I
6

II

(s. C/sant
J

n
L/sant
0 4 2 2 2
J
I J

(s. C/sant

II)
L/sapt
6

s.I
E1

s.il
E2

MED3I20lRO
MED3IO2 RO
ME,D312O3RO

Oblig. DS

15

l
6
J

168

0 56 56 70 28

0,5
3

2.
J.

Oblig;DS Oblie. DF
Oblig. DF Oblie. DF Oblie. DF Oblig. DF Oblie. DF Oblig. DS Optional

42 4
5

El
2
J
1

Z
9
6 2
J

56 70 42

2
2
2

EI

E2 E2 E2

4. 5. 6. 7.
8.

MED3I2O4RO MED3l2O5RO
MED32O6RO MED32O7RO MED312O8RO

EI
E1

2
2
1

Microbiologie clinicl Imunopatologie


Tsienb

t4

2l
42
7

l4 2l
42
T4

I
1,5

I
1.5

V V

6 2 2 2

2 2
2

I
0.5

I
I

v
V
V

E2

9.
10.

MED3IO9RO

Abilitefl practice de bazd


Curs oplional Ptqati a.q med icalS de snecialitate

I
2

1t

12.

Limha romAnd (oentru strdini) Total

Oblie. DS Oblie. DC

:
399

t20
84
J J

V V

60

30

30

589 988

15 32

t7

13,5

16.5

Total ore / saptamana


31

30

5E
3V

5E

4V

,/
Conf. Dr. Atexafidqa\

wncr/ul m s

I r

DECAN,
Prof. Dr. AncaD&Pa Buzoianu

__-r '"w'=

f/fty'L-'

I,trCNNDA

Se

(f[rd seriile in limb6 strdin6); acordi obligatoriu 7 ore curs pentru - cardiologie Institutul Inimii

Cardiologie Recuperare - seria de limba englez6; Medicala II

seria de limbdfrancezd'

Limba romAn[ este obligatorie pentru studenfii strdini; Lasffirgitul anului

III studenlii

susfine un test de limba romana' de la programele de studiu in limba englezdrespectiv francezdvor

clinicd respectiv Imunopatologia in semestrul II' Seriile 1 gi 2, limba rom6nd vor face chirurgia in semestrul I qi Microbiologia clinicb respectiv Imunopatologia in semestrul I' Seriile 3 9i 4, limba romana vor face chirurgia in semestrul II gi Microbiologia

- disciplind fundamentald; DS - disciplinl de sPecialitate; DC - disciplinl comPlementarS; E - examen;


DF

V- verificare pe parcursul semestrului; L.P.

- lucriri practice;
credite de studiu transferabile

ECTS

rLAN DE iNVATAvTANT - ANUL rv


UNIVERSITATEA FACULTATEA DOMENIUL DE STUDII NIVEL DE REGLEMENTARE
MEDICTNA

- 2012 - 2013 (MoDULAR)


PROGRAM DE STUDIU TITLUL ABSOLVENTULUI DURATA STUDIILOR CREDITE DB STUDTU MEDICINA
DOCTOR - MEDIC
6 ANI 360

Universitatea de Medicin6 qi Farmacie ,, Iuliu Huti"gqn!" tluJ-: Nup993

SANATATE
SECTORTAL

Numir
Nr. crt.
Cod curs

DISCIPLINA

Tip curs
ECTS

de ore efective Total ore/an

Forma de verificare

univ.

S.I
LP r40
14 E1 E1 E1

s.II

Total
1

S.I
t0
2 J
4

s.II

Curs
56

MED4IOIRO MED4lO2RO MED4IO3RO


MED42O4RO MED42O5RO MED41O6RO

Medicind intern6. Gastroenterologie Diabet zaharat si boli de nutri{iex Farmacologie clinicd*

Oblig. DS Oblie. Oblie. Oblig. Oblig.


DS DS DS DS

10 2
J

t4

2. t4.
5, 6. 7.

2l
21

t4
28 28 28
21

MED4IOTRO

8.

MED42O8RO

9.
10.

MED42O9RO MED421ORO

1l

t2.
13.

MED421lRO MED4I I2RO MED42I3RO

14.
15.

Nefrologie** Urologiexx Medicina muncii qi boli profesionale Radiologie. Aparat locomotor, excretor 9i urgenle Imasisticd Hematologie** Chirurgie generald x Chirurgie oncologicd Ch rurgie cardiovasculard Ch rurgie plasticd Ch rurgie buco-maxilo-faciali* Ortopedie-traumatologie* * Oftalmologie ** Biochimie clinic6** Endocrinologie ** Curs optional
Practica medical[ de specialitate

4
2 2
5

2
2
5

l4 l4
21
14 21

E2 E2
E1

Oblig. DS Oblig. DS

I4
28 140

E1

56

Oblig.

DS

t2
2
2 2 2
4 2

t2

7
7

t4
T4

F.2

Oblie. DS Oblig. DS Oblig. DS Oblie. DS Oblig. DS


Oplional

2 2 2 2

4 4
4 4
21

t4
28 28
7
E1

E2
E2 E2

4 2
2

28

E2

t4
120

Oblie. DS
Total

V V

60

30

30

364
1079

7t5 6E 7E

Total ore / saptamana


32

Conf. Dr.

ffi&
.zZl-ooMArlr-N.

-4+{

2V

DECAN,
Prof. Dr. Anca Dana Buzoianu

ry

$)/?v,/

I-TG]lNDA

-Modulele

sunt organizate in blocuri de 8 sdpt[m6ni + 1 sdptdmdnd perioada de examen; sunt organizate in blocuri de 7 siptimAtni + 2 sdptdmdnd perioada de examen;

*'Modulele

Medicina internd va aveadurata stagiului de 3 h I zi (2,5 h stagiu/sdptimAnd Stagiile de chirurgie vor avea durata de 3 h I zi (2,5 h stagiu/siptdm6ni

20 h/bloc

obligatoriu in serviciul de gardd);

20 h/bloc

obligatoriu in serviciul de gardd);

DF

- disciplind fundamental5; DS - disciplin6 de specialitate; DC - disciplind complementard; E - examen;


V- verificare pe parcursul semestrului; L.P.

- lucrdri practice; ECTS - credite de studiu transferabile.

rLAN DE iNvATAwrANr - ANUL v


UNIVERSITATEA FACULTATEA DOMENIUL DE STUDII NIVEL DE REGLEMENTARE
MEDICINA SANATATE
SECTORTAL

- 2012 - 2013 (MoDULAR)


PROGRAM DE STUDIU MEDICINA
DOCTOR - MEDIC
6

Universitatea de Medicini si Farmacie ,, Iuliu Ha{ieganu,, Clul - Napoca

TITLUL ABSOLVENTULUI DURATA STUDIILOR


CREDITE DE STUDIU

ANI

360

Numir
Nr. crt.
Cod curs

de ore

DISCIPLINA

Tip curs
Total

ECTS

efective

Forma de verificare

S.I
I2
2 4

s.II

Total ore/an univ. LP Curs


63 140

S.I
EI
E1
E1

s.n

MED5IOlRO
MED5IO2RO

2.

Medicind internl. Cardiologie intervenfionalb. Institutul Inimir Reumatoloeie* Farmacologie clinic6* Neuro$tiinte Neurologie adulli Neurologie pediatricd Neurochirurgie Radiologie. Aparat respirator, cardiovascular qi neurologie* *
Pediatrie gi

Oblig. DS Oblig. DS

t2
2 4

t4

2t
56

l4 l4 2t
56
14

3.

MED5lO3RO

Oblig.

DS

10

l0

t4 I4
2
T4

EI

14

4. 5.

MED52O4RO MED52O5RO MED52O6RO ME,D52O7RO MED52O8RO

Oblig. DS

2
12
a J

t4
r68
14

E2 E2
E2 E2 E2 E2
E1

Puericulturd *

Oblig.
Oblig. Oblig. ob g. ob g. ob g.

DS

t2
J

70
14

6. 1 8.

Chirurgie ;i ortopedie pediatrici * ORL **


Oncologie gi radioterapie ** Pneumologie ** Balneofizioterapie ** Curs oplional **
Practica medicall de specialitate

DS DS DS DS DS

t4
28

28 28

4
J

4
J

9.
10.

MED5IOgRO
ME,D52IORO

2 2
2

l4 l4
14

2t
t4

2
2

t4
r20

t2.
13.

Optional

t4
378
1072 694

Oblig. DS Total

2 60

30

30

5E

V V 6E

2V

Total ore / saptamana


31,7

Credite alocate suplimentar


1

Pregdtirea tezei de licen{d

RECTOR, Conf. Dr. Alexandru Irim

/! ,z Wd$,

-llF{: m$ffiLim

,ui-ffi, 6K-"XrN

Obligatoriu

60

Prof. Dr.

AncaDan2ffi#:
-.

DECAN,

LEGENDA

g Moalulele sunt organizate in blocuri de snptimeni +

+ perioada de examen**; sdptnmena p$ioada de exrmen*, respectiv blocuri de 7 snpt5mani 2 septlmeni

Fiecare gmpi va tc prin rotalie in stogiul de cardiologie Institutul

Inimii I sIPt{mana in timpul dagiului de Mdicin5


de gard6.

intemd'

La modulul de neurostiinte examenul este unic (complex); Stagiile de pediatrie sunt de

ore

I zi; 8 ore de stagiu vor

fi obligatoriu in serviciul

Creditele pentru pregdtirea tezei de licen{d sunt credite alocate suplimentar.

DF

- disciplini fundamental[; DS - disciplind de sPecialitate; DC - disciplind comPlementarS; E - examen;


V- verificare pe parcursul semestrului;
L.P.

lucrbri practice;

ECTS

credite de studiu transferabile.

rLAN DE NvATAvTANT - ANUL vt


Uni.'"rsitatea de Medicind 9i Farmacie ,, Iuliu
nu,, Cluj - N

- 2012 - 2013 (MoDULAR)


PROGRAM DE STUDIU TITLUL ABSOLVENTULUI DT]RATA STUDIILOR CRBDITE DB STUDIU

FACULTATEA DOMENIUL DE STUDII NIVEL DB REGLEMENTARE

MEDICINA

Numir
Nr. crt.
I

de ore efective

Forma de verificare

Cod curs

DISCIPLINA
I\/t^'{;^:h; .lo fomilie cdrrlfi qi conii

Tip curs
Total Oblig. Oblig. Oblig. Oblig. Oblig.
DS DS DS DS DS
6

ECTS

s.I
6
2

s.II
9

Total ore/an univ. LP Curs


42 42
63

s.I
E1

s.II
E2

MED6IOlRO
MED62O2 RO MED61O3RO MED61O4RO MED61O5RO
ME,D62O6RO

2
J

Boli infec{ioase *
E^:,:l^*:^l

9
2

84

l4
28 10
1

t4
28
168

E1

!
5

Dermatologie ObstetricS- ginecologie Neonatolosie Psihiatrie Psihiatrie pediatric[


'nT

E1

t2
8
-)

l2
8
J

l4
49
T4

EI
r:]a
LL

Oblig. DS Oblig. DS ob g. DS Oblig. DS Oblig; Oblig. DS Oblig. DS


Op!ional

42

6 7
8

t4
21 21

21

E2

MED61O7RO MED62O8RO

]\/edicini de rrrsenfi
I\/orlinini leoeli

l0
1l
12

MED61O9RO MED621ORO MED6211RO MED6112RO

4
2
-l

4
2
a J

28 28
T4

2l 2l
28
14
21

E2
E1

Formare in centrul de abllltatl practlce QXnirofe nrrhlini qi management


Crrrs onttonal

V
E2
E1

2 2

2 60

t4
385 s60

Total ore / saPtamana


31,5

Total

30

30

6E

5E 2V

945

Credife elncafe sunlimen ir Pregitirea tezeide I

licent[
RECTOd.#

-ffih

Obligatoriu
'2) .,,4
a\
h

60

,*r"r.ryry

ffit I mffi,#
%\

DECAN,
Prof. Dr. Anca Dana Buzoianu

6 F] 5,
?/.

ffi71"'-

99t 1"-/a/

LECENDA

- Modulele sunt organizate in blocuri de 7 sdptdmani + 2 siptdmdni perioada de examen; - . 12 ore rotalie obligatorie in cabinete de medici de familie; -tstagiile de Ginecologie sunt de 4 h/zi;4 h de stagiu /s6ptlmdnd vor fi obligatoriu in serviciul - disciplind fundamentald; DS - disciplind de specialitate; DC - disciplini complementar[; E - examen;
DF

de gardS;

V- verificare pe parcursul semestrului;


L.P.

- lucrdri practice;
credite de studiu transferabile.

ECTS