Sunteți pe pagina 1din 16

RoDU.ERE,NrEoRrarEcruRrj

rj.'uss.c. ll) Prinuruare.noliuneade ,.tecruri"privitegiad ceeace texrul

e, porrivil

rrrlrre. pc cind

tcrsonalitili sale ti

,cunr\or alcirpriiejuls-oartrrin

elidcrrt,(iarir unelecazurinicinupoarefi

noiiuneade _recephre.'- ce€acesubi€ctulrci

circumsrantelor.Diferenlae majort, degifitLl indoiall

conrinuare),nu e brdceunaiesncdeo.lsin

pusi in evide4J).ir: oricecaz,in

caflc,defataaccenulcadcpesudiut tedurii, Si nupecel al receprlrii.

I

phuL

co4 A/En

-

i tupa Uea-e

qTEl(u I

t

L€€Ue,fi

(o(

.

/a7i, e/'Rlrvn

1. TextuI

?N .rE//M141

ConceDrulde

a. **,

al cerlliuz 5-aimpusin

in

i*alece li nu o

comunrlrteattrtntrlrc;3

ultinclor deccori.circutl -rcx.", (uncorichiar ti

t*i*i"

sint dcDanedt a coincide

lucrarilcde sp'cralitate)in trc'

dattrscsubstituieunaccleilahedeti

."."."

Pri;a acccptie,ceamairispindirl.folosrrAj!IjDbqiul.co!r'dran5i e)'plrc'r'r'

de dicdonarelccuren!erj@!!!!llellgl!Ljll99!g:l!jjl9/

?'8T:i",m-d,".,".'ilf ll'iii,i!,1-r-,i*'''ene,d,,z,,,azin3,J

ftIsura in SLmiouca,Tcorialrtcrarurji5i

disciplinclcatcrenr(rncrrrnoeplrn€tlc

":1i:i::,::?': H'

;'i,::i?:ii

roruruncinoriuni,,slanda'9". *lti.*1,*.1

",cr( ;nci!rciJu.ra,;

:xi#:*;*iffiffiH#*'ii""lllji"**,

lofine,oatreiaacccptieacuvintului

;60

francczi grupaliln ami

foarlcspccificainrpJildeccrccrrror'l

"Tg puel" consJcraterturdrcF'J

i,rrtrul revislei

;i{iF,":iTu!'4"",ffi

-jd-**-r;,It'r

t""isra,*lt

cume ti firesc,indeosebiacupraceleide-adoua'

treisemnificaliial€noiiutriiJt r(rr' 'nr'nJu 'd:

Textulca.,scere"

Cuviotul.,lext- (dinlar.re]4ll-E!41!41tr4!)

inseanrniin !'rrbiruruoniurrl'

l. ron:ihteafiazelorcrc con(tiruieo rexrulseoputecone arillot,noiclcrori

2. scri;reconiidetadin 'cdaclia sr de rcxte).

scrieresauo ('l)rrJtirr 'it'l par?tiazei):

:Llt'

oriSinalifi aulcnrr'ri1u'uDJr 'Jr'tr'l

lzbitoarcin acesledefiniliic

irerceplia diluz, I dublcii'l'nr'("lr 'r tt\rrlur

nrenlali (sru!ruI;i dcsirrs ioxlrxdr

Prri

rDodchr l'

i'l 'rL n! !

'le''i _o'ic_

're "rr'rr'

macrial,

deidei).DiclioDareleuzualc€zigr.dcaltfcl.iorrcternreniirlLcrnrti\i

(ansanbludescmo:gral'ice) 5i

ri multilocutoricelcdoui

Rob?taDareI I:{vori?aprirnulinleles.DEX_ulin

P.ntru;ci

ipotezesc 'orrlilrdi

, . r.L,N '10'', L,( o

I,el"-;

)r"clocin !n

O

coNt)trloN:plLe LEcl.uilt

,:::it

: .(:.rr

rtt: .iriii;iiJi:itilt,I',i;:J,

,

J!

I j),,,:rr pcrenirarea a

::i:i1ff"!,Jl;,i,ill,,,r,l,lllj "t

'

,:l;:;lri:**tl";"ri:*,:;fr:.,",ffi:r[;;iT

,";:,ill;,,j.iliiiiijl:,X'l'""'"';:;i:l''

seco'|rcbeiascl

':,

iibi;;;;ii;

:,,:.i;;*::::rr'iil:iitrh1fl

T:I1l{'Jl""""xri:*,:iil:;

prcbleme; in

att*1.

.- !d ru moorlrcatundamenraldarel-

''ii;i j,1Tj;:"[:j::ijx;:3fi i::'rf#"::,,::,?:":::,,*'oah

I

'd;:;;:;:

I

:.1,1: .: 'h.e; ;;

L::,T:":,'t,:;;,i::::i,",;:1,i:

I :.; ; :;

;: :Tl,lx1'1."",,:ffi:i spun.,evcn,ur'pen,ru cinici

-

si ",,i

""1

l;TTffi::ffii*jrut-. *i:hi,ilx;il$: ;i:flrl:,fi;

Textulca,,ocutenle conunicalive,,

,:;Ili::$,';r,1,*.:r#;r iil**:l"'r:trl;,:",#

' :,.11'.l;;:l'ii:"iljli'L,lj;iit:."'.op, s-a! rus,ap,,nc,,in

:;,;.1* ";ill#T iT:ilIi:,j*i:lii:11i,1i","t;iljilili:

;::;;;.fi::l: j:,.':i"s,,,":"i;i1iifl,iilii i":*i:'r,:r,i*;

,,;,,,:'::u,:;::;$#;?HT;H:."ii!fi ;:"'i'lt,T"r#1

:/.

.,.inpia;u ",

gr'*$*|ffi.

fl

,",i;fi:.i*ffi

ffi

flxifiilf:"i,#,ill:ii::

.

,;.,;,,,:;;;;;;:';'"',,?;"]: i":,,ij:l"i.""J"::f:,:i

:":Hlr") ii:16'ff':yii.;Xi,;itit"*;h:::i*l,;

.

.

,'

r

j,t,

ffiitt

ri,,,:.

'

., jr di

t!i

r.

rL\cDL.no o darl pe

i,)odurin c,,rcci,irorut. cu indiv;dua;ira,;li,iiJ*iiu"r,il

!.,!i I I hricintcl.s

,. ,

Inrurrbitjrrrea nrarcrjalar lerrutui(atir cirlucrul

i::TJ'fiil.:.;l;;;

1,:tl;:;f;#j

, :":j

lltl:l'i

i:,:'ri!:'t'::::

"lu'

ar"spe.u,ru

ict,rj

ralIaecias;;-;;#i;il;J:",ffl":

pfobr(irc D.

-,,,:.;ltiir,r jitirl!;::,:::trr;1

.,(:r.,ricirir,. caconsriruic

JliX;;"ffitisjjll;;

nunraidi,uJp"lt,,,;",;;. io.,,.;;';

2o

:

'

',:

r

J.

r

'.i.i.r

,.r

l\ ]l{oDtrfllltL

ir- |1:okl/\ I,icf

riR

j

rlir i.'nj,I-ditj.

!: /,r,,/

Ir.irrtc::I\reJ t )Sfis .it:ut,i.J{r\.r

pj.l

,,.r' .,-J, r. srL.rJr! I :.\,,rr(nlllgl

,r

.)L pc jnoq,r J.:;iin

dj

pr

cr

-ujr)criJ. {,ru

t,e

tr_\,\,1.,

pusru:i,,J ,Je,,r;rrc;,rr

',,,r',rJ(,t.\n,.

.: Iecir<

r.,r)oricr: .r nlri. iiantui J.,\urrJ rcl ,rtort.\

prrcu izrr u

,ri\(i {t;nol.'!.c. s

l(

c. scnranuc), el i

,.,Ir,i\rLlc<c

:

lU!-l,1rrnr.r/rnli,.I,fiuclurr,ts,i;nc\plunl.cau.l.lattl.!

t/r,r!ctL:tLnrrititu,,niainujci;sJ.

LJi\rru,.rcrrLtpo.,rcrirr.it,/.

:'rni.|rli l{ Ilcrusrlnde ti W_Drcssier. jn iclul a.estaDue delocsisurcevonr

rnrr

plrn corrrponcDteleminimalc nc;ndepanim de obserydreacorelatiilor cu

'if.1r.,r r'rtlrrrinrc.care-liunJe!zd. (Ecaugrrnde, 34)

:r

G-a

du

\ru

l.r.3

a comb;ru'vrturoj ncoDozirivisrnul IinSvrsrrcirdescnplve

vrrrlcd.ins, nuin scopulsrudiJriireaLB;ii _erbale eltclrve,

Drofund si mai absrracr.

|

.1d \.ll

tcnrftL a rcduceexpericntavorbjrii ia un nivei mai

r r.:,.

l)-:!lr\.

prmui

obrecrJl

(eorrer tingvisr,c(c un to.u,ordudiroridcit,

oxroSene,care_ri4unoatreperfecr

lirrrl'nrnd

unercornuniritiIingvisticcccmplel

rDrira sr circ

uzind de aceasla cunoaite.epenrru , realizao l,erformanli, ru e

aricalenonpeiljnc:rle, ca,depild:i,Iinidri al|,rnejno-

saua'entiei, erori (fortuitc sau riDice),,

competenta,,acesruitocuro!

{nrt!nir Jc condiliigra

r.r

r(:h.nrsi\'. :t2l Sarc'naLeorjcier! st cxpljcircze

iucar.In aIe cuvrotc,cunoatrereainntrscuri a srrucrurilorlimbii. indeDedenu

lrsrrnctn. deplasarca jnrcresului

.

r:

ro

.r, ru-rull.rrrti ti resrrins). i,1fapl,tx

r'fo io

rc0crarivisnul se retinc progranuric de

.on.cr)rf rdu-reasupra cca'rjsnrLrtui

r':i|sinesca rora ci,

trajtalicali,are, ta aprrnrdiner

"perfor-

ta examcnuipracticilor

J. ., -r,cJ!,

.f.

.j,!'rcr.

-,L,ri\c_

!,., rj.,.lrrr!

,rrr

\lr

rrze (rrerred.n puncr Jc_redere suuactic.in schimb,

-zls, elrbii

sr,rcrrraI'dorrci _<r rrurlrarl. ca

in sirudlirde comun,care,nu cra lTid in

i; slruclr:ralismul,cdruia isc

djs,

rbsrrdcrat tbrnrir;ifmzetor.

,_)\. \rnnir,rc mrjor, poatc ii dcrceor, ill cu:sut anijor ,6(J. E,r sc produce

coDverseDrcz nrxjml|lror,acroiipccaren

rtocul str_icvoctrnr

pe dc o par,c, insu$i succesullcndinretor

.ii'.r!rrl.r,rnstbrnrrtiorjstc a dectantat.printr-o nriscrrcd:

\L.ir{r!i

\llt

bitlaosproprie

et0runtnne, o reacliedescmnconLr]r; inriia.vur lococonslien_

nrsiia adus1;rordineazilcisludiutmodutuiin caresinratcaxriresi

{ehnrcrtor dc.rtespo.rlizrbrtirea tiefecrutl)Crsuasiv,d;

,Jc1(,

I

nuxutin dircctialoni. in aceasraanrbialllr. o scric.tc

scanl!nlllerior.ca tiind ill

lgJj-1956.

ii,,Lc i trnlretorcelordoudorienrlri,apoiaLrincepulsaseanrptificccrj(icjte

not solutii. pe de al(it px c. cxrmcrdinara cxDanriunea conru_

,'r.",rt,,in

'

,.

.,.,er,,

.r I enrjfol,'1dirijr

l!rnirc

!,. \crldrc flrarginrtizate. ori nebr!atein

r r{

. lrr

.I t u .lr\l.n1a dotrl'r\irnti.au revcniti0 acualilatc.

I .\.rntiLr il cdnsrirurcid€ilclbnr)ulsrc.tc EugenCoseriLr.rn

' ur.r ci rrlDofranliinuc cuIorsrcrcir irhsnl i I ti rhii.ci xhiti,jiril(.

.rl1'idilok.uloiul

,",i;;'\ii.i:n

irniilirlrr'rrc.,si{irti'rSi'rii/./fn'rrr(rrrr!:rrlrr'ii'_

('

rLri

';i

rr

rLILiTri

li'r':

'riiiad.'i"-'aiiiriiin::'i rrrri.ir)rrii:r! \i

nprcziJrrrl pilrtilire dolrt.crL'"

scnnri,ierlul.ri nr

riridcscrrs.ircrurlizabil! irrIur:cli.dc.ircrrr)sllo!. '

Chirr si liin'osul rrr,\reldc lbf

irliza:e,r liLrr(\iiL'r ri-"\r'rr'

'

r'

'

_

'

RornnoJrkobson.nr 1t60, clrc r.ia compl(rirxlu-l

r'

distirrgc,ln

{laJakobson: cmoli\:i),i joncriva(la Jakobn)n:

meralinavisticiGrimilrnd

locurorilor,de

eopurntrarzitivitate, cIelse,,autovizeazr". citiliierernr '!rIrli!i consrain ,.fbrme") (Ja:tobson214)

lliihlcr,dirrlg34.c.di {tLprclrlrildinrr_opersl'ecri\rrlr\r\'!it

a,aracelo. t.ei luocliidcscriscde Enhie'r

'i

r ':

r

:

_

'

'

rirr etii Lrr r\i'

t

'ir 'onrri\ (1c!rLr 'lJ

rrtri

la codulutilizal) l:ricA

conexiuncalot psihologicl)sj loericA (\tlr I

iinrl!l

'Lir:r'"

Ii

rr'' LI

rrl_

Contert

EmileDt

I{esaj

Funclia locuci

l)tilirrrlrl

I L,r.Lr.i.,

r: 'r

Cod

Functia1'retalins!isric.l

Binecunosculaschtnride rrai sus gerrerilize:rz,ccca "

\r

tL rL" r rr:

c9I9!Ear:JSlP$9!4

0-lg-:llry-r'Lr:L1-ji,:-L-'F

av-a1!19!!jlll!ij_j:ljunsJrire.,ctnecrNc. (

nrr(r:e'rei J r' -r '.

j

:'

I

rtffi#'i*tr;l:i.,t*ffi

actulcon)unicirii jrtt-un

t; daci in€g*ur

culatias€osului ti schinrbareade

rnxl,crnitcntulsldevinld€slinatai. irrdesrina{rulcfri((rrL)

d( pLrernic, sj rnconlesr.,br.a idl!!!-IljIgarr.

lroces conruriLiLLr\ l)'rLri L i

.rol" intrcIni'rlocur'rrr 1trrLl' ' L i r

rcr'-

I

I

l'rt :'ceL

j

'll

:

n

r'

:L::

I

\

r:roicrurruiiar.ot'on,r" s' 'rliiliin-li-iiisr"rrniiE

I)rcrncrsondg

-tl)

irrDulsinsceed'idrre-lrc, ad-ltc'rrJrrr(

r i'

(1962).Jez\olrur;rrl'cri.rr,l( J R

t!ctorilo.nonlirrfvjsJiciJ:o,nc\rdal,-n

cnuqufilo'a gajdrcin .rlualI

pcriocunrir:

indepti,rioic{iune (,,o on.

snLrpclu

Seirlr Er DUr,c|

proccr-l0j D

^l' '

-r'-

d. drs-LlsJocr'rin r"

J.

i

I

:

jur'l(rideIrfLir'r:|'rrr '

rdrflir,rn

rrprLld! r :nur\(Ji\"

pro rir"

rcnh'n!reirrilalcrTaconnrncrfurirrt(niJliirci 'l 'fi'i'

::

i

:

'

'

'

: _

!

n rNlRoDtrc!:RElN rEoRrAl,licrlJRrr

t 0 I)(ll

lly|lrcsi(l.c:rci limbnnu poalelr despaf(ilade ecolurilein caree

' rtr/.,r:l (irt)lri,rfntlJirlt"nlrrflso16riii.EI inltoducecorrcePttrlde comperenli

,,,rrrrIi.ritlvlt, nrccrtind c; orgarriTarea\orblrii lin tapoll (rr errilen(iidesll-

Iirtlrii si contcxrclc)nu trebuiereduaila fornrareade fiazccorcc(epe plan

frazl riu formatl poalefi lotusiadecvata(daci r'sPunde

sil|lirctic.in rdcvllr, o

liltisll(lll,,r

l,rlrtlltrlccxtlrcali!cale g'amaiicii,fiind guvernated regulidc coocurenl;'

srtui|liciL0rlcrcle) iiar stilurilevorhirildepisescin oricecazposi_

rrlterfllnlllcic. A a$ezalingvislicadoar

ca la Chomsky,ignorind dimensiuneaei

,rr'rn'ralhsi l:r o filosofie a spiritului,

(( rrlI. I vI(lil untlrtcralr voicgte7,si

,, llnlviitrll funrlrr)pe fogicb y' p;ihologiacognrliv'-!a trebuiasociat'cu o

l||utvi\ri(l sprijirrill trrrilvrsrr:ilr.rr.rrI nc

sub semnulaparlenenleila psihologia

enunlpreviTiuqeascrieHymes-ci

pc clrrografie'$iaociologiecam in acela$ifel in care

fon"logies a relevata fi in relaliecuo lingvislicecenlrali

1r'sirrtrrxil;i sctnirntici." (Hymes,30)

()

c0nlirtrrnrcdcpliniaacestuipunctdevedereo

'60 ri

aduccercetirilelui Wiliam

Lnhrlv,In l|lii

rirrcrn

I'i' lrr i;ilr

ilollrliT l;il rl nrSa-zisclor,,varialii"

,,xrr rlnrlll c

1rr rrpr

rrrllt t l.rrbuvillll-un iDgeniosstualiu.vinzltoar€levorbesc.in exerciliul pro- lr'rillrii, (ir ti clicrrlclc,de$i ou aparlinaceleiaSiclase Varia(iastilislici,

ir

inrulttivcnil,subc vintcEfapteledevorbires-ardizolvain infiniiul

'70. Pentrucercettrlorulamericane paradoxalca limba'

Brnrrrlic^t cxistcnlin fiecarecreier'si nu poacifi sludia$pe baza

Comunilatealingvislict nu trebuie insl

rrn 8n'p dc loculor;carcutilizeazi cu !o(ii aceleatiforme,ci ca un

rc inrpittiSc5tcun ansa'nbludeatitudinisocialefaledelimba Aiacum

(saual grupului de locutori) la

interlocutorio raportul(prezumal)pc care

normalegitiml A cunoa[teo Iimbi nu inseamn'

Sramaticale, di si i frno?Sievaloareasociali

14)'

s-au

r('r lnh[(fllc irlstiluilll, c rlspunslrtloclltorului

rrrrrtrlrttcrci sirrrlx)lic?1cxercitatide

rrfrtn rlltrrrttrrlilintrclinccu

,lrirr n rtllplrrinnsrrnrlrlrilrcgulilor

.' l',rrrr.l,,i,crprc.iilcconvcnabiledi!erselorsitua!iitLrbor'

Arr\lr'r rrri(ntlricrr'cf('cali?eazialenliaasupraplacticrlordlccurslvell

text"

,r1(rlIl roli( itII i lot nrli lrcsanle in

|l.v,rirrl/Nrir (oncct)tuhridc

,l',rnrrrr

l,l||rrll(rtlntrh'crrllll(uriCercct5rilenaratologicesli'nulatede

rl|ll|rll al)(ti nuir)lirnptiltortocnraiatunci)aclssiceilucrZria

lrrrrrr,urr 1,irr (rt it,',rlrI

r'|',ru'|,'t',utr/ir,.".

it,

',,"r.,,tu

direcliastudieriidomeniuluiiransfrastic:

pluteaastTelin aerIa inceputulanilor'?0

t.rtul c, ili atcla;ilimp obiectal inieracliuniicomunicativeSi ansam-

redescoperirea

hli ProPpdesprc

ircrrilalc Prcblenra segmentiriitransfraslicea

rezolvareaa o seriede

conlinutului

Ienomcnebrnale (l:

Irirtlc,ncnlru

(lciclicclc.rclctiliile de lip anaforrcsi cala[nricilrlnnalra

pol tllsi cxflicaliala Divelulfrazei'a incepuls; sepreconizeze

,u," ,u,ri

lIt! |r,rtfrr

r,'rrr",tlr'I

i ,u,'ir,,'rl",

urrui ('onrtxnlcr)l (cxtual irr gramaticatradilionali lntr-o asen)enea

rrrtctaicr ar lrcbui si se concentrezeasupra roduluiin care , ,,r"lclzliltsucccsirnealor Iiniar; PettroRolandHarweg'aceast'

coNl)l

ll(JN {Rll-li

I ll(nlRll

l.l

corelatieseiDlemeiaz.ipc identilalcarclcrcnlilli ii ar Pula fi rtdusi h o serie

desubstitu;ri pronomiale(luindterrncnulde

de

substantiv.pronurne,grupnonrirral, I)cfiilrrTi ctc.)

succesiunede uoitdti lingvisliccalcituil;1diDlro corrcrtenarepr{n](nllinali

neintrerupti" (La Li Suistico T?stalt.

fronumc irltl urrsens{arg,ccl

dli -expresic suhslituihrlialtei crprcsii coreferenle,lie €a

Tcxtulirr dcveniastltl ,,o

15'11).

Era un pasinainte,dar lrchuianlcrsnr:ti (lcprrtc: in alarildc corelereolx

liniari

-6tzal,

si unidimensionalia propozi(iilor,nrtiexislicoefen(aseDlinticaglobali. pe_unilalea tctnalici. nr. llrrr'rt ,r,/.r\r'r'(ircrrrr(i Slchrll

'rnlr

'll

caracreiisri.liilifilnifti

sDunemc; enunlule o sot)diviziurrca tcxt(rhridccitci (cx0rl c o adiliunedc

e;unluri.Lucrutncestnavcis: tic rccun(,seur (lirr cc irrcc rnli litrgi'r dnii 70

crlilittiv (irr scnstrlci IcPrczrnti

o en(ilatcorigirar:1cc nu po:rlcli corrrl)lclllcstrisiiprin st"ttr cnt'nlurrlo!

conrpoDcnrc).<lcvirr6g.srtritirrirnrc.rs'rtr,'l,ructrrrr'rrrlrl rttrcite"rtrcnrl'iric adeclrtca linrhiiului SubsenrtlulcoDstiluitii nccslcilcorii sc inscrinun nrrrcDunrIrdc cct'ic-

tiri

convocindetorturilc disciplirrcafirre,dc la Scnrir|rticalogici si

ScD)ioticarh Tcorir literntt|r'ii.dc la

ncc:u" " n"nri'rr

rf\r".

( i, rr:,rc. rrrriflder'rt.rr5i

Nu rai atribuindlcxt lui un shtut :rut)nrnD fi

i trcprinscin anii ?0 ti dc-n(trnciirrci'trcc,dc cnriictctiDlcrdiscil)linar'

'llorir

conrurric:iriih Antrop{)logic $i

Psiholingvistic.i.Itlc irudusla f{)nDnfc|lunuicorpussislcnrrtic1lcctrDostintc

(extului sau

Tcorica lcxt[lui - s(iila baz:ridcilornoas(rcdcspreactivitalcadiscursiv:i si

fenoirrcneiiiransfrasticc. A$ vrea s:l subliniczctr nouaconcepliedespretext e motivati nu nurnaide

in all€cuvinte eirnu se

rnirginestestrrispundi

a locurorrlui,

peTcun A.Van Dijk.

cceace, probabil, ii sporesteforla persuasivl Astfel, rrmindu_l

sr

ipolczc,carc- sohderrut||ircadc Litrgvisticia lcxtului,Granlaticia

arSurnentegramaticale,ci $i

de argulneRteirluitive;

unorexigenleleore(ice,ci confinn: expericrtacolidiani

voi aminti cAorice vorbitor nativ al unei lintbi e capabil

(lru'rurr

cl

lor

sesize?e 4aca re\rule intremplsauinco,nplel

incil(i( ajurindtrs' d' repre/cnrilc:r

lterioareori de a interpretacorectun errun!

frecventin conversalre)orr'

il dc-oseheas.Sun terl deunansatnblue{erogendeenun{ulilurrnon_text). (:

poatedescoperiasemSn6riintre (exle toarlediierileaparcntrprin

dc supralale).ci e in sta.esi

FaDruici lexletesinttralateca intreguri/desine_sretiloarcleiceedin ahilil:tlea

lo;utoruluide a dezambiquiza-Feiin!

semanlicia frazetoranrer-ioare Si

negramaticalsausemiSramatical (cum se intinpl:

in finc. de a

anicoledc gazeteetc.) Pe plan gramalical,e evident; aceea$icapaci(atedc n

distingediversetipuri de discurs(reclame'poezii, ordonanlc

pr€ziceunelc relalii interpropozilionalede suprafati. pe bazastruclurilor dc

idincirne,de a precizaraporlurileintre aopic $i corlttre,rl,dea aplicacrilcrii de

inionalie 5i acient ori de a utiliza timpurile. nodurile si aspecteleverbelorirr

functiede reprezent;risenlantice Slobale etc

l4

TNTRODUCERiN TEORIA LECTURII

'Ibli gm||ralicie ii ori teoreticienii,fie ci uzeazt,caT.A van Diik sa Jaoos l'ctilli. dc ur cadru Seneraliv (insainversinddirecliaprocesului,carenu ntai c {lcli sintacticla senranticcala Chomsky.ci mergedela semanticspresintactic) lic cll sltrruic,ca M.A.K. Halliday,pe concepNlde ,.sttuclurlSenerici', se

irscriu il|tr- n orizon! pragmatic: ei definescterlul (fie e, oral sauscriptic)ca f r!liSluu$e99j:-99:!gnjcrdq postuleazl cI orice lext are o funclie. lraduce

o iiicnlie, vizeazl un efect,includenistepresuPozilii; c: pentrua i d€lernrna scn[ultrcbuiestrcunoastimsituaqiadeenunlareori sdregasimm;rcile enunlerii

ir srlucurraverbali. Diferen(afaF de trcute nelr. Daci lingvisticalradilionalS

sc intrcba,,cest.ucturi pot fi descoperit€aoalizindo limbtr, scopul Pragmalicii

c si nnc Drir intermediulceror operalii de selectie $i decizie sint construite rrnr,tunlc respecliue(Beaugrande.32-33). Studitl irnbreti;eaztrpraciiciie discursive,motivatiile care le prelimine si

xtrntcSiilculilizatesprea

rcn prirccduraltr"(cum? cind? cu cc intenlie? cu ce rezultat?) situeaz?l lexBll

ln (rontcxt,condilienecesari Pentru al explica $i a-i da interpretareaadecvattr

(l:r;I fixcz ideile, voi da dou6definitii curente,ilustrind stadiulactualde r.hhorirrclt conceDrului.Prima defiDi(ieaparlinelui JanosS. Petijfi si Emil Slircr: ,.lcrmenul text e utilizat spre a referi la obiecteverbale (scris€sau

ilrTitc)

lls Irirtit, Dot li rcunileintr-un intregconectat 9i complet'indeplinindo inten(ie

le produce(ori recePta).Accenlulvigrrrospe .,.iorda-

cirrc, r'n mintea interpletului, intr-o situatie comunicativi reald ori

(inrlric:rlivll rcaliisauasumati".Ceede'adouadefinitie,dattrdeR. deBearrgnnde ti w. l),csslcr. considcrtrtextul o ocurentecomunicativ:' care satisface $aple

rtnfl(lnr(lcdo

trrtel|,inlirrrnntiviinica.s-ilualionalitateasiintertextualilalea (Beaugran'le,l7-28)'

ce nulnescteorla

Alrl'(:l{: (lclioilii, cI

trxturlll ,,slrlrldurq .

tcxlualitale: coeziu;ea, coerenla,intenlionalitatea'acceptabili

dcosebiri irelevanie,ilustreazi ceea

ii pulem acceptain intregimepostulatele?

lilxtul ca ,,prac ce semniticante"

lnnlntcttc n ln

.,

N0rr rir

rr.! (lillr'riltieritici Sravilind injurul revistei. Tel Quel '. Iega{ipoatenraimult

Iri||lr o !r,irr(11corrrrrrlide rupture$i instaurare'deciiprin afinit;li du'abile

Vrrrrrcrk

h\ r\n I,rrllrirrrr'rliu suirtriptaautoritatea rnarxrsnlului. psihrnuhZcl Si a Iui

M,rll.rrrrri'rr'l !rrc I trx0 rfIrclf|ltirfc

lIlrlr o

in diFcolieuncleasp€crecare-mipar neconveDabilcin leoria

'r Ir!rrri||r ( | ' . Irll voi opri asuPraconcepluluide text ca ,'practici semnificanttr"'

irtorlclaborlli pri anii 60 deJuliaKrisleva'secondalideo seried€

rrnrlcecrriuSijun$lale, mi$carealansatizgonrotosde

'tel

quel"-iSti'

:rcit')stienlrTirt penlru frima nari ftnblcttlalica Iinrhaiuli

]. :l tlnvcfsa(o lazadeavjnt fi efervescen!iEas-as€nrnalat

fortfst:rtcrr(licllltra doctrineisrussurienea semnului$i a lileralurii

coNDlTtONaRlL!:r_EcTirR[

25

lradilionale(cu

ag'litareaspecutarivtr $i

Iiarjzicne Jc stil RiveGaucheApoi. cu

:r a

onqu--Srallepuncte de-spriiinideologice,asrtelincit.desrulderepcde.rni$carca

,n rDtretuter a inrratin

acecatiriprcjuSurinlin de,,;luzro|lifli

toateatenan(eleei academiceori consacrate).inrreDrirsecu

pasiunea demisliticaroafe.p.opri;,.in"r;Jii",,ii"i:.

,,tel_quel _iSrii nrrinceputirsprarsi

JcTcrtcTc,clu_

arderncortbiilor".

declin.

fi eronats, se trag: de aic;

_Ar

concluziaci

activitareadesfdsuraride

impact *"p*

,Tel'Quel ' n,a fosr decir o modt efemerd, flri

Semioricii Si a

aplreadreptretoridl

maipulinidevtrritctr.prin

a.r""iil.ii

disciptinetoraferente.Dincotode ceeace, dupi 20

,,gauche izantAori narcisismintelectualoiratic, "n;,;o;; nu ijrnine

cririranotiuniilradr{rorratcd.

n,;

;;;;;,

;;;;;;

a rerrutuj,

UDe

srnral fc o trnicdc

S|

5i s_auinritnitcu preociperite

*t"

,*i

,"".,r" 1.",1i;,i;-J;

,luss !i W,,lAanFl.er ta

nrodulir cj*

ret

ii*f

fanselor$i a limitelor senlnjfichrii.

qu€l,,,isnrul "* e o

uzret.rnchrderx- aurosufictenlci,tixir,llir.trirnstarentei(ngniri!e

.rulraKflsreva,Ph.Sollers,JeanRicardou.S.as-a

apropist!dc d.consrrucrivismul lui J. D.rrida

unuimrrenumtrr_decercerrtoricontemporanid.

la UmberloEco Ia ParilRicoeur.de ti tiansRobe

JonathanCull€r si Ceoffrcy Hanman etc. Indiferenrdc

altul_rczolveproblema

escala.uril;;evident.nueobligatorie.poarefieviraltrrntniedcirurnuriducl:r

Koma:).

gustui Si timpul s?ifaci un popas. Esen(ialviziunii despretexra

nu pe schimbuld€ sens,ambiliade a

sllucturap{opriu-zis:t. Din capultocutu-i.;aadar.teoriasepta\ca,,, io afara

hleracliuniicomunicative. considerartr _ cumarnveiit

tiloiji Gmioriiiinilorti;eprconditiadefinirorie

apartetextuldevinelocul deintilnire al

e eul cartezian,stlpin fe sine (fiindci dispunede o identitatestabili

controlulfuncliilor cognitive) $i logocenrric(fiindci

semnilicantului.conlinurulactuluiinrenlionalde a stune

lubrectulnumaiexisrlcaenrirare,€pturatizar.defafir tutvcrizat, elseaonneizd

-in" Si,,prin"limbaj.sub nrivirea ori discur(utcetuilntl.Lin)ban

comuniciriisaua reprez€nUrii,a discursuluico(idian,ci o lirnbi deconstruiri

$r aporreconstftjta,o

ltereografic.rabular,al

s4nsuri.accirstdproduclivitare h,ipndus, r:rrc

[l liniasubiectulujvorbitorrjnlanlsennrilicantcoDmnjcativ $i gramatic;l slructurat

!c

tofu$teanusevadovediin niciun ca7zadarnicepenrrucclcc ar JVea

.,tel-quel .iilil.r e accenrul Den,oduccrc.sr

folmatizaproies_ulte

srructuraren,r

je

Inajoritatealrnrvi!.

i"

subiecrului '*,"r"i. $i aljimbii.

"

".Jriit insl

*r

,i,a

subiectulnu

$i

de

a$aztrsemnificarutinr;nlea

inainteaspuncrii).

rnaie tinrta

!imbi firtr fund 9i Iiri

m:rrgini,cici spaliuls;u e deschis.

.jocului

combioaloriuinfiDit. Ace;t ioc. eeneratorde

sfuncKrisrcra_

d;punetncreu

(Kristeva, d. 213-216 :

A,ttjye: Coq[et ; 327_3]0). cornbinirileanagranraticeale

seostlrjludice

OpcrarA

numc$lesignifianF"

Flnc(ionarea signifianleipoarefi sesizaliin

ltmnificantd{ui(desftsurate de aulor) Si in inve0liade

daciritor).Studiutei presupune r€cursulla psihaflalizi. dat fiinrlc)i iricesul

IN RODUCERE iN -ISORIA LECTURN

:':'xl;''ll

;:,ll:fi:.i:J:"H;:ll[}'li

l'illiiiliL]

l,lill,'llll,,:lliilil

;ltrnlu*ffi

-NffN--u$ffi

coNDlTtoN.iRIl,Et-EcnrRIl

particulareo regrli gcncrali,si-si exriDditeoria,rplicabil: u ei caregofij dcrenninate(Silcsrrinse)detexre,asufrainrregutriuniversrexrual. ,.La nivel l scriilurai spuneaJcanRicrrdou - tcxtulnr' sethrcdecilrefrzindsi cxprime

un irnrSinar"i sau:

lrbcr;ldcoriccsco(anrerinrlri.rrcrrsilcduarrr.r,lind.arpurcr.irvivrcunul '

Activitarepioduciroare

li(eraruraesrcDrin dcfilritic

(P?,t,u o tcori?a toit l i A tobeie ,,7t| exet t960-t97t, 147). Accsle afin atii conlin mai nrult dccirun simburcde adevir.insi rransfonnateirl ucazurihonrrxtivc(,,tcxtulD scficcdcci{ ,,,titcraluraesreprindefinilic ,) devincnrnluricnrfatice,de rz subiccrivSndoveanra scris,n1r.rg,rtin l? zile,

dupi o lungl Scstalie. ir c:rre-$igindiserorrlflnuli

plecadel^ o povesteimaginarl $i dela un scflsa tcrior.O nlicdeaticexernple

slaula dispozilie. O alt: deficienda ,.tel-quel-ismuluirczidlin

a fonnalizaprocesulde structurarea sensulrit accrs(,e insl ircilizrhiti.

asemeneaincerceriide a construi$n perpetr o rrdril., din c:ruzi ci

fianlei"i se atribuieparametripe cir de nunerosi,pe aritdc in(tcrcrnrirabiti

Insl neputintadea operalionalizaun demersleoreticcon(ribuicsi-l discrcdilczc

ori sil

eclipseiir care a intrat progresiv ,,tel quel"-isnrul Oricunr. studiilc protir

goni$tilormitcerii ocup; astizi un loc relativnnrdestir hihlii)grafiilcdc specialitale,in contrastcu d€constructivismul,in buni rnisuriialirr, circ sc bucurdde o marevog: (indeosebiin StareleUnire) RefuzindSubiecNlcainstantedetin;toarea sensului. Si Sensulc?sirDcrrica semnificantului $i semnificatului,concepindpracticile signifiantc Ia phral. "tel-quel"-ismul rimine notabilprin acuitateainterogarivi.spirirulpolctnic, aptitudineade diagnostic $i, poate,maiales,prir nrilitantain fa!oarea (exruhri ceproductivitate.Literaturatexlualiste,irfloriti $i la noi in ultimii ari, cu oarccareinlirziere falS de Apus, n-a fost generati desigur de teoriile Julici Krister" Si ale companionilorei. dar a profitar de pe urma deschiderilor 9i a scnsibilizlriiclimatului de opinie pe careacesreaau contribuits: le produca

cclenrii mici deratiirct

lzuintasa

frograrra(ici de

,,signi

imping5 spre marginalizare.Aic; se afl5 probalril un.rdi rrc sursete

Citevainconvenienteale teorieitextualeslandard

Aclualmente,in conceptulde textprevrlenr,citevapuncteitni pilf disclllahilc,;n otic€cazstinjenitoareori.maipulin adecvatcdin unghirl uDeitcoriicupri| tlloare a lecturii. i

,l.:feratUa a",orrtnr)ta distinclieide ,. tdrut

inre dictscl?t(\t(

Mclo sensu,sepoateconsideracI pinl Si o expresicnrinjr]rali, rcdus:iln un

ft$lrcuvint. dcexcrnphr

ielri

alrsllLccluuTclcrcxtual,t.rliiten

:|lIr,!

iiili-t-*,,i*r', i*;q;1*

lllii)llf,li'"::;"i;li:i

.'';'J;;"*,e"rin\a

'l-i i

s5inducidrn

;llllii"il'1,'ll

-r51i ' 1 w

coNI)tltoNt\RI

E LECI (JRll

tNIROI)LICERE iN

TEORT Lt,CTtIRII

u****-fi*$fiffi

exprcsiilalniliarc,arSoticeetc

Si

al

{reluiri.

paranrze.inse uri nretatcxlualeexplicativeetc.).precunr li li)losircir

(rttin)icai.ge{uri)

C-orldiliade

f:li

in fi(i

ii

poren(irlaicL{i!sporitri i inrPllnco adaptare

rnor codLricxtralingvisrice

atribrrieconidiiiciiiiornleun

co,rstant:ir rrportc

reac(iilsinregistrtrc.Storlt:teit:rtea $i rapidita(eadcrulSrii

detennin{reduc€rcaprcoc$ptrriipenrruexpresiesau,In oricecaz,acomodarca

cu ur lirnbajtnaipu(insupraveghcal(dinpunctulde vedereal locahularului:

sirllaxei: elipsc,modalili{iimplicativc

erc.).In fine. conrunicareaorali dcclanqenzio expcrienl:proiectivirelaiiv

iDtensiin siruatiilernonoloSicc (cind dcslinalarulc lranslbnn.lin audilorfir:

dreptla replic?i.asacLrnseintimpliin cazulrnor cmisiuniradiolbniccori la uD

curs magislral)deoarecenu po:rtenveabc \'erilicarcr codului de t

stiflruliisintdispersali,adeseaneconcordiitrli(Escarpil,e. 3l-35). Comunicareascripticne disjuncLat.in(ran1i'lvllt rug4rali.,DiDrre fnctc'r'ii descriside Jakobsonsint efectivprezeolidoardoi]ncsaiul si dcstin.lanrl.

Codul e implicat in realizareatextuali (pulind fi ,,conlornl cu colnpctcula

$u

isie, iar

qH#iT,ffii*x**ffi

*$*$$

receptoruluiori

deic(ice,trimiteri er.aforiceelc.), alteori abscnli(si anmcipot fi, de rcgulii.dar

nu totdeauna.inferali. pe bazaindicaliilor textului si a modeleloridcohgice dc caredispunereceptorul).Scriereae un mijloc decomunicare ,,not]-cooperativ".

dupdexpre.ialui Colin Cherrt. liindcbnu ingaduie tcc,lbarl'

"transgresiv"); contextul Si autorulsinluneorisugctnli(trin

-ul. nLlifi

*$$**ffi

scriptici nu

reinjectareaimedialia

durabiliretii (Hat. 50-52).Cratiesistenuluide,.!rn1e codnte" (de tip losogfauc

respunsuluiin

crrluit. Ea are, in \chirnh.a\nnr'rlul

siiitii

oii

itfateric), permitereveDireaasuprasecvenielorparcursc $i scapi dc

subconstringerealhnilerilor de loc si momeni (aeeac€'i confcrl valoarenunui

insrrument iiiincipal dE-ie:i

rizai'e-qi difli;!rre a cunoslinlelor). Elaborarc,

dispuneobi,qnuitde putereaemolivda oralului, arcun caractefnlai

inlelellualr-transmitenraimultainftrrrlralierinlFo ote un cililor rnerliuIcccn

oii

23.0d0."n,u un audrlorI000 semFc){RrLhauJcJU,r, 24).sc balr'r/i

fe

o activiratereflexivilnaicon.istcnlr.pe,lisrantire-atlr inrerJral.

le rrnanurl)c

$' in;r!easl1

lrczid,

I Oricevorbitor areposibilititea si opteze nenLru scrissauoral, in frnclje de situalie si scop: oralul cind e solicitat '.; deaun rispuns ilnedial. firi obligatia

/prorocol al exprirnirii.intr'un cutinr. scrietcle

nodulproble'nei.

reJactati

dcalstructuralemeinic.iarirrlerloculoruledefale;scrisul,cindnueprcsal

;*,n*p*uq*#ffi

araaijn$ti;nta rispunderii",

ca

"persoani",

deo urgenti. arein vedereo elaborareingnjil: a comuoicdrii,iar inlerlocutonrl

e (dereguli) absent.inst

-

oricirreo Slie- alegercaimpuneservituli $i rigo*

Dpildi, faprutde a

scrie, chiar daci preslaliaare loc in fortnele cclc mai

uzuale(un

rapor( de activitate.un rezumatetc )presupunelntervenllirLlnol

conplexemecanisnrecognith,c {i selectivc: subieclulse inagillcazi

Privil",

sinxc ci ceeaceYaasternepe hirtie il va ,.institui"

in ochii celorlalli, de aceea.vlind nevrind. cu mai nlulti sau

INTRODUCERE iN TEORTA LECIURII

coNllll loNiRtl-t-L[crlrR||

,,

plauzibil e si

considerim ci

anrbcte sistentc sint auioDomc. coopefind itr

In orice ca7. arlumenlcle ir

lavo;rreau

ui

fr$$$#$f*ffi

proporlii

si sub fortl)e diverse

statu!lingvisticpropriual

discuiie)s-auinmu\il

a)

scrierii(ciiciartonomiaor.ltllui e rnreoripus; in

in vtemeadin urmi.

Uzul oral al timbajuluie. bineinleles,prioritirr,alil li nivclnlistoriei

umaoitltii,ci! si al istorieiindivizilor.Oameniiau irvtrlatiDliisl vorbeasc:l si

mult mai tirziu sescrie

(d-abiain urllli cu aproxintativ7000sau5000de ani

a.Chr.),iar copilulrepetela scarasaceeacesciniilnpli li scaraspecicilnsi _

aSacumauarelatarheologii prirnclesislc'rrc Srnliic ou Fr

seinresislrezevorbirea,ci casS.rochizeirrlormr!ll S;lfilrrrrlc:rtrs.n\ nrrunrL

a [i ior).cpulrLr

,*****'ffffi

**ffiffi

-"a;,t

p;;-;-I-

b)

colstihrie linbajul matematic-

nean:ratie

la iveaidci

in primii 1500ani din islorinscrisi r o rcoiriilcxlclesiDlfoarlt

C;rrairerlsiiii-iLir

indeDertatede vorbireaobisnuiii

5i chiar rle orice lorhirc

par€a fi ,,lista", listadenume,inventaruldebunrri.inDr:rgazinafcadedalcc(c

(G_994/,148).

Pede atttrpane,exisienlalimbajclorsirnbolicc- si urrcxcrrrplLrti|ic il

demonstreizi ci

accestrll.t scrrsru lrclrurc

vorbire. in faol. in cazul discursiiii stiiriiilic, Ionnr orati

d;iinatE-?li;t

scripticn si nu

i',vers.

.,1.4iel cunr codul sctis al

lirnbilornalurale-

afirmi G.G

Granger n

epuiTcrzicxlrcsir vorbilii,tot

astfellranscriereaorali

a

limbajului $tiinlilic nr i rcstituiedccil

impcrlcct

conlrnurul{Crarrger.5l).

r)

inrrc srsrcnrult,rria5i ccl r'ilrc

funclie,lc naltrri

.,,o,,o'.

(rr'rrctor"codirc "l(lisrrrrcrt'c rrin^rlul inrrc prilcrIr"l

Dc

t\(rrrllu irr fr'rrrcczr <irrt r5

o" sl-i co'espundi3

(\irt r

Irai Inulrcri rrrri r'rlil'

Dronun(atA.ir

ccl forrcti(in o'ti'!r'rlrcct, r

tonenreiize Iilcre.cccncc facccrtunuiaceluiafisrtrrcl

lo!o8ra!c:,.enu .,,haul

errrnoloricsi

in ronliniisi italian:iaservircafali desislernl

'llonic c rrrainrare,inn allcle(chincz:)lipscsteoriccdcpendenti (sensulc nredial

dircctdcilqogrqne).Limilclciii(

nunin valoarcrolulabreviat $i

deevidentealecorcspondenleifonic-gratic

autonomal scriiturii (Vigner, b, l9)'

d)

Extremdesemni-ficative ci il cazulunorleziuricercbrales_aconslatat

Dosibilitateadisocieriilrrnbajului scrisde lirnbatulor'rl: rulburiirigrrtc alc i"tui dinriinu afeCieazrtunctionareareialivnonrr:rlia celurJc-alJ"ilcr

nAaratici de$ineinsu$imscriereapornind.dela

lilli;[l"liii::ft ,r#:r'*:r

ihrT*il':tTitlti'ili-lun

;{1['r:q":li {ii

'

(Vigner,b, 20). e)in fine,experienlacom

*:l*Tliil'i "f'l;l"jlliji"'?ii:

vorbire ii

anumeexersindllepl:llcorelrlii dlnllesulleletl lilcle pnr\eninlIII unni la o lecluri pur oculari ulrii cnnsidcriinsjici :i in rcc'l ra7

i tiirarapa'enti Nirrlrcnrre nrai lu(in sictrl Dc

competen{i inainte perceplia vizuald a cu\,inlului e

celedin

economisireacircuitiiiiiitjriiu

i5i i iilffi;1"i:i$i''!rl!''.,*ili'-;,ffi

la Ln anumit nivel de

concomitenticu comptehensiunea. Verbalizarealru are nevoiede releul fonic

sii"-" "jung" iiiini;

uirJoiini aiiultinrvorbirca(deexempiucinddrnrpesle

'/

,t2

INTRODUCERE iN TEORIA LECIURII

coNDlltt)NiRll-t

LEcaoRll

13

facruale.exprimareaficlional: (rnagic:,r€ligioasieic.) si expri arcaludicl

sau,in ati

uncuvinrnccunoscut. carerupeautomatismurJ":'I;:T:':?;"lt':,il,::":;'i'

teim':ni. intr€conrportanentulreltrerlial, conlportamentullrans- si

cornportamentulautoreferenlial.Filogenetic.fenonlen lsc

,:,:,I*:ilji'"'ntrh*:','ffi itiri::*f:1*l'ui:"1::i1i

Si

pseudoreferenlial ;i

reproduce: copilul dobindestelreptaldeprindereade a se folosi de limbaj sPre

aaflagi a spunelucruri seriotse,sprea panicipr imaginarlauniversulpove$tilor

sprca recita,injoacd ori la joc, sintagmetir, sens,dispuscritmic $i eufonic.

Prin inlelegaccesuldirq(tIa lucruri,ci ta ,.con.lructe alc

referential"nu

lucrurilor.c:icirealilaleanu esteceeacr exisli ,,insine . ci ceer (e e\peli

funcli€de otganelenoastredc ri'rrl caf0citrlile

lume socialmenreacceptat. qu!i'rtFlc nu sc suf\r.rfun

intocmai peslelucruri,ci le ,,interpreleazi in ranortcrrcontcnlrrl'.'rltrtrale

De aceea.modul de a decuDauniversulsi de a-l descriedifcri de ln cullurl la

cufture,iar termenica dor, Sehnsuchloti nostalgienu sinl echivalenli(Eco, e.

89-90: Me!z. 355-356).

Vorbioddeun

comportament -referenlial"

nu inplic, prin urDrn,c.in nrciun

"ontologie reaiistt"

amin vedere,pur ii simph, o rclilie cr ,.im^gilrea"

;

obieclelor,inst o relaliclranzitivtr.vizind repfeT-erlirer

co sideral norlrrxl ,

sociatmenteomologal:a

aidomaa acestei,,imagini". coinciderea

,.cotidian",,,cur€nt". Spre

adecvate,limbajolfolositc

activairr minten reccploruluiselnrilicaliile

denotativ,univoc,literal,dct odalizat (tcndinla

subiectuluifiind st ie catompczc).Cuvinteleau sensrrilclor din Diclionar,se

folosesc,,paiierrin-uri semantice(,.frames" :

repetitiilor (aoafora).parafrazelor,ins(ruc{iunilorDretatextuale(tcrmenul ,,cutare

,.cadre". calahrezeclc )

Uzul

rrebuieinteles,,astfel)

ComDortamentulrcfercnlialservette prin excelcnlScon!unic ii. pruducrrii

permileelirninareanedumeririloroIi a bruiajelor-

(recept:rii)delgxlqurfqrnrarire.utrlrtale,sl'tnltlrce {5lrrr$r lalteorvcrterelere

deb;crltrrie,modde folosinll,tapoarre ii diri de 'earrrl. nr|norii Stiinlifice

corespondenlectc.). Dupaexpresialui Johnsearlee un mod

desprelume,deoareceunnireste transmitereade ase(iuni factuale,.obiec(ive"

asadartestabile,guvernatede cliteriul

dea vorbi

',serios"

,,adevlral"

sau .,fals" (Searle,a, 60)

C.onuor6nentul pseu

caracterizeazeptin folosirea

lirnbaiuluiin scopuriindi,eclcomunicalive.nusprea

cr6

lransmite(primi)intor-

prezentaor.obieclulnue realiralea{rdr\1.

consrrli{reimagirmre. 'cva

ceeaceasumima ll reaiin efiiGnGiiiiiiunil

cenus-ainrimplat$i

toatezilele (pseudo-refelenlial).fieintl o lumepos'b'li.cualteleeisi rl'rDre

miGli".ria

nuseintimp'e.daraI puleaii .e in(inrplefiein-Ul]eade

(rra-nsreferenlial).Lrmbajiie folosit.delegutd{Ja'nuobliPl'

toriu)in sensnoililiEil-fiilmbolic"

distanflinireaparenfisi csenla.intleceeacese cpune $i cecacctrehuicin(ele(

i-lacNalrlarear e rtrcdiatSde cotYlllii cultur,rl"5i dc

situaliadeenunlareDeaceea.cledihililateani'cocitonlorvaliaTainfur\Llicdc

ceeace inseamneci se M!Le:rz,

o

'Tn'iiontiliea-lta

nlt'ffi'miiflT:;.l:;.ll:',;rilltt*#

mentim ca liinil .iial-I

nroGlnlie

flfrnil:ll+ltffifr+l-ittfr#fr

c-fnfivF]i

in

;{fff$;${tiil$#il#ri$fi dng{ffi

felo

;$t**[tg*rll**ri*ffi

'"

tE.pffi

:{?i^.""^'ffi

$ffi1i'#.f

ilil,*.utfi

a

Modn ldll|undamentale ale textua zerii

iiitill",;lrilx[i[]i,':"i::J"ili1+['.'i:"1$""-:ffi$:tt'l

ii;'lll:;,ll;ililiil:iilii*

lli

';lJil

i.

"i'*",-'" ro"l:11i,:l:,

:1'""

*:;,iJi,il

;'i;;;";,:;;,;i;i;,rrorinrrerglrurlsd"

aproducqsiarqcepta

'exteri 'n

:;;li'i;;;;,ii,iliii**.

p,,rrivir-intenlieid" I

i;l'i:lliliili.Ji;'ilil:J;;;;ni"ui"iil'u''i'a o'ir"

I

':'!llt,'"1::'l:l::,,::':l1"1l:

*p:'iT"" :lY:i'l

mariiderio .-:-' factfiliiiiR*i-iiiml-a

nl'*ll*lnxiif iTp"*lifi*:ft'J{frI'ii','i'#

distincliaintreexprimare3

i liiill,l'll'1,':lll,lll'i'iil,ll'TTJ.ii,lli;.""'-.

.r .I

oLl

)\

r\ i kouLrcENE iN trOFt

LLCrUxll

co',lDll10NiRlLI L|jcf !Rll

I|tul dc s,cr.t;rrc ij

.':,.c. rr.,lr,pirrcInscrninarcufrcliunea.in

de locutori.tn sociel:itjleprirniiive. doD)inarede n,irsi

socierrtrictaiccrnoderne,bazaie

^t

derind'carerealizeaziinci0en|al(iiuneorispre

cLrfonicia

Denda prc!ramatrcrestricl'vrtatea pr€dicalr€ireducel_ rr'rnr)1-r'rc

remnificannrlui printl'oalitera!iesirtro

prrir'!Irrrri.C'L 'jrL'rrr 'r:'

rr

-'

f. fr{roDaiirarc ariinlifici.fictiuseae adNisi in creallaa k:icA,i lire.art.dar

rrtudrat,insfcraactjvititjlorpragmarice:indivrziisinrcducaddecolectivitale

.naterialirnbriin IuncieoeLonrrruirll'

.,J,5lrnr;,Jon,enrulincarceex18ibil,devanrld: cejincarec roterartrninciuna.

rl,c ;rccsrplan.e lbaneinreresamregimul

,,pidlelii" - minciuneingtdui:i in

rnunr'rc 'nrprc]uriri, spreexempluia I apritieoriiD

''

if.ir

.!c nereroiiDril.

rnanifesrArilecarnavaterti.)

crireriileptauzibiliritii,

J.,ricuurllnirarcafrctronalulur,societar€aijnpr,.rc ti

nuNnrni

romancierul,ci li olnll derinddcoscbetrcinr,ririv ,,verosimitul"

Evaluareaficliurii sefaceprin comparareamenralda simu_

.r.rclor(fcnornenele nrscocrb)cu

_roprrr t, p n rdenrificarea(naimurrorrmaipulinconforrnl)aapaienentei

fer.omeneleempiricec{,resDur-ziioareori

lnr dcgen {pofivil }nei .ripologiinflatein zcs.reanemoriat,a subiecrutui).

ldc.rcllll.tionalirlrca,arcons(iruiorrtueruridctiniroaeaar@tcr5ilirerarurii

I

r runJe.,r.'Le.Pelingiroman,poem,piesedclearru,incar€goriaficliunilor

r.1i

rr

nrrut.bisrnuimiale

ir@itnujrq

.1.dcslisufurciprevizibil, a evenimenreior,aceeacaaprccicrndrepr .,ncrrnat"_

\lxnrlesrinleincadrabilecreatiei(guvcflrare dJclurarcaconlrienlaaLnuiefcc.

po,edainsacevain plusi etescd'sranteazdde obiceinu numaidc

a aSrepdrilorlegare

'.I|.,

' i ncJcrpclenlei.cr ri deordrneaI:mbir.In aler?r,til€rarum dasmuie$le Itinle

'i lL'.ruri.configurjndu,lepai

aprcapede polul ,.mimetjc,'cri de cet , non_

iooico.ie'nlnricl,'eaistr;buie

'-::

.mbinaliv (indus,de exemplu prinminipularea -ner

iurolu,n""s,"p**;

celu'de-aldoileai sepoarer'ttrt'o[ _r Lr "z

ife ne rrlrrI'c

s{IalLctoarLToruri

'r

" *"r,g"rali; vertalt,insolirili

'lnrr"i,ri"a"il ;;;;ii.;-i;J."

ii*U"i"r'iiSi " t"Ut"io"."ov;nliilcdominan(c' celalaltinmodsponrar'drnr"

,oia"'i*,;'n",

schiBmnittepasiJedaossausafredontrflo

D

--

vorb;r€';rimur, in mod dcrib'rat,sPrca sondaresu^j '

girnn"t,iciiverbaleasemcneacetui!a-' ncimPrnseJlto

"r

meloo)e

iti". n,iuitrriifudicein folclorat€sr'universa r (-rec :elonrenrLI

i ,r'i;e*

- eae/c.

aiin tisaie? siu Pa'i-J'e- Iu e'Pe '

princuvrn(ecreatea'r'rrc

emlrfrcarll

'o

l

i

ri

i."Ln,"

rJ'l

;.;;i;:: "r.

."*

",

;"";;;;i"

sl i"l"l

de rinre'ecouinlr-oaltecrm;lrru'r' '.;xprima

;"tndu'sctotdeparonim€rnvenr"teF:r'r " 2r "

varianrade,

ii"ir'ii,i""'i,l'1,p""

i;""j,o""i

pii" i"p"ir''.IaiI ei o

rimbareopa'dlntscoc*i 'r:

\o b c"rn ob(i 'lr

murii'naimi acViigilreodorescu pecaleo

ii r"p,-

h

i*i'"ii"i.'

"u""r'-i ."*cttr" in sotaori (Shemuir) 5i

crteaT'A Cotoicr't

i: rc(e-.cr'c

ii"ir,i-rt'iet'i

o ia ralarc/Sordu-bordu

ue,balrdinprimaproPozilre

subshn,iv;la din

sLnerulcloprrerI

vl"u,e.roiurruuea

r""i,ri"*,

a douaproPorrlrec 'edr o ::nciJ -:

holbinou-sela o

bold'nJJr '

'r

rnrnrcriciirace;a!!tinp,-seabaredela.,nonnalita.ea"limbajuluir€ferenfal:

.r.\plo

I ( r.lf sr:rnr.olrccalec),p'imrrir,srrarcEiipt.rr'scmamice,rorme Jjve;seatc ,.ir).\iurriirastlce si iurrafrasriceelc.Oricunr,un,ve:salitatca6cIionii,sub , r!anJ!,\cfs,rrrcairrrupiriiorej autor.i2_eaz1corsiderarcacornDorucntutuj

: f',!o.tj

cazi (in gradeuJTeorjreduse,atreorjconsidembite)modalitirinon-

rf.,nirctcre tral drctl o protric|l]lc

sj inalienabitiI

.iNrtcrdIi rLlrscursrre

( {

r

I

]'-

,-,-f

_i

."

l|ri',Ln.ulrur.'

f-r:E-:1Tnqtr1dl

i----

r:I rtrcrrri

isclxiriJr.c i wi11rir)s.b,316-llj

(rircfllral!

i

fri

I

'iIJantcrnl:i

lvicnotd,lct-303).

(\rclr,rlii ndrcr!rc.,rurr, )ilc tr nrcr

s,nciNsr, iti c ubiccr ii i-iop.-tocur,rulnu

!n !r!j.!.-iar rllgllorr|fiaarciGoilij-c.po;iia enunrrriD

l)e an)belcp:rli, inren!ijc oon-tunclionata,adeseatudicr.

\LLr,!r.l.rcriIrhr!rcrsescrnnaleaztprilrasnccrutnedererminal

. i \!:trrrr(eire\luale: !iolarcarepcrruriuluire)iiral Si

ti indclennifiibil

a reSulilorsinracrjce,.ace

(i'| intctesulcrrratat

tmze,ararcnr

:r'tr,:ihili rrnTirarca\.rcunuisens;lextulnu,.conrunici

.rnrnuliri,.cr dcbi.urza.pur Si sinrplu,suiredc cuvinre ti

L.n.rilcinril]rplirof.Lrli cliunilefati decoduritclingvisriciiporaveiuncarac€r

.

,i.il

ir exprrirncnlele

.'frILli(rc I:. dcsi!ur.o deosbireerh )r:iiitrc paerul odcrnist.cnrc .,.1.r/,_'n'r'flsr cu!inl.lor".rrarirdIinri)ncirrcop.rrucr vchi,:ut. silocu,orut

srDodcslori. di

porrive,unutrad;cat $i nterodic,ca

toateexemplel€accsLedaceasdloi'(cpioJoe te_/!

rr'_JlrLl1r')r'

in ciudr sen\urrr

l

LiiL

interlcr!|rr':Lf!'Li'Lr i\ r!

\'t:rLrirrri'

l'

:

comPortamenle verbal€o rcgilscirern tr'rrr I)' r'

sollirrr

limbajul poe|r {LP) lr)tr' 'd' c(:.J

paralellsulcsri\i

rJefriiLcrr'i

I

rtid!cribililri o Lrlirrr!r' (i"-l r'

de opozilii, dirlrf' cnrcci{e\r pif i

(trimul ternl€n\c rclcri li Ls' cs n''

-:

tVrabie.152)Gisimin

ainl:ntuiriiculinrelor", pecarec

lii,'illiii',

cumoreconizael, "r" ci rsumindu'l

reclamallanevolonc

avaneardisnutui rcmanes'e drepr'nu

Ccler:eiccrnpc'nallenrc verbaledescrbcnL:{ric

frpl princombinlrisi

'

raxinonie.actioneazirde

imcnsa divcasita{e! tcxrelorAcesleaseinliliScirzelorcerunrcr

|

d;culsiva,ii r;vinelocutoruluisaIixezedcliccared't: rrrr'_r'(J_ r' :'lua('e5i comp€rente,rn.delrtlliletexlualizerrl

mulrsau'nai pulineLerosenc'irr rapoltcu ploloripLl rrrrr''

Distinctiaintr€.ele rei

i"

J"tti"*

i"-a"*

t"t"r"us,intt"

r"rnenipot".i.Sofnmonl"tarcusainstiluito

"rtir"

n.r"" aoiie"r" """J". r-pl,

val.:olc)-trroxiltiriaccctrliei(Presicarcoinfinirrrcd'\!r\trrr):rnrr'l

PiusServien,ameliorad!i dezvoltatisubst!n!irr

linbajulsdnrlific (tS) $i

a ipo(ezeisale)53 astf;l peccledinrre

rinolrt;,ie (acclnlisens '

{li[)h:]iLrlc vchic'rl)-

atarirdl'' (lirDbajulcaPilrii 'r '(rr'rrrLLjrrr' rrr

tNtRoDU(iiRE iN liORlA

l,EClURll

coNt'tltoN.\RrIr t lctr

utl

t'rortr\l.t(Dltt vDtttilitLllito rotltcPtttolP prcltoDdttrttttt\'lttttl

'roirrt,r,r,t",

niil'r r4'

ti

l'tl

'totntaue:

p(ttittcnloofo:ilci

oleviL

i'ii

Textulca ansambluconeclat

interesinddirect teor-iiiEiiiiiJ,

trcSnuotttnl 'l.tt,\alir

Rtttmatitttl - irnrirnt - nepta,inrialt

t,,t,oloptceoir

tt'1'.t!itt?kt ofo |t't

'klennt

lnl5 ti

Fttt.

slrucut;i iogico'alSebrice ole seun

stndttri

Voi treceacumin