Sunteți pe pagina 1din 226

MIRCEA ALEXAN OVIDIU BOJOR 9 FLORENTiN CRCIUN

Doctor n bio lo g ie Doctor farm acist Inginer agronom

FLORA . MEDICINALA A ROMNIEI


V O L. I

EDITURA CERES Bucureti, 1983

V o lu m u l al II - le a c u p rin d e , n c o n tin u a re , d e sc rie re a sp e c iilo r m e d ic in a le n c e p n d cu F am . P h y to la c c a c e a e , d a te p riv in d co m p o z iia ch im ic , a c iu n e a fa rm a c o -d in a m ic , p rin c ip a le le a p lic ri n fito te ra p ie i m o d u l de p re p a r a r e i a d m in is tra re .

CUPRINS

C u v n t n a i n t e .............................................................................................................................. 5 P A R T E A G E N E R A L A ................................................................................................................. 9 Is to ric u l u tiliz rii p la n te lo r m e d i c i n a l e ........................................................................... 9 S tr v e c h i tr a d iii n d o m e n iu l u tiliz rii p la n te lo r m e d ic in a le p e te r ito r iu l R o m n i e i ...........................................................................................................................................13 C la sific a re a p la n te lo r m e d i c i n a l e ...........................................................................................21 C la s ific a re a i id e n tif ic a re a p la n te lo r d u p c a ra c te re b o ta n ic e . . . . 22 C la s ific a re a p rin c ip a le lo r p la n te m e d ic in a le d u p m e d iu l lo r v ia . . 56 C la sific a re a p la n te lo r d u p c r ite r ii f i t o c h i m i c e .................................................... 63 C la sific a re a p la n te lo r d u p u tiliz a re a lo r p e b a z a a c iu n ii te r a p e u tic e . . 80 P rin c ip a lii fa c to ri c a re d e te r m in c a lita te a p la n te lo r m e d ic in a le . . . . 86 M eto d o lo g ia c a r t r ii eco n o m ice a p la n te lo r m e d ic in a le d in flo ra s p o n ta n . 91 D e fin iie i s c o p ..................................................................................................................... 94 T e h n ic a d e l u c r u .................................................................................................................94 F a z a de l a b o r a t o r .....................................................................................................................106 Im p o rta n a p ra c tic i te o re tic a c a r t r i i .................................................................111 P ro te c ia flo re i m e d ic in a le s p o n ta n e . P re o c u p r i p e n tr u m e n in e r e a i c re te re a p o te n ia lu lu i e c o n o m i c ........................................................................................................ 112 P A R T E A S P E C IA L A n c r e n g tu r a M y c o p h y ta ( C i u p e r c i ) .....................................................................................116 F a m . H y p o c r e a c e a e ............................................................................................................ 116 n c r e n g tu r a L ic h e n e s ( L i c h e n i ) .........................................................................................131 F am . P a r m e l i a c e a e ..................................................................................................................133 F am . U s n e a c e a e ...................................................................................................................... 134 n c r e n g tu r a E ry o p h y ta ( M u c h i ) ....................................................................................136 n c r e n g tu r a P te r id o p h y ta ( P t e r i d o f i t e ) ...........................................................................137 F am . L y c o p o d i a c e a e ................................................................................................................ 137 F am . S e l a g i n e l l a c e a e ............................................................................................................ 141 F am . E q u i s e t a c e a e .................................................................................................................. 141 F am . A sp id ia c e a e (F am . P o l y p o d i a c e a e ) ......................................................................145 n c r e n g tu r a P in o p h ita ( G y m n o s p e r m a t o p h y t a ) ........................................................... 151 O rd in u l C o n i f e r a l e s .............................................................................................................. 151 F a m . P i n a c e a e .......................................................................................................................... F a m . C u p r e s s a c e a e ............................................................................................................... 159 C lasa G n e ta le s, O rd in u l E p h e d r a l e s .................................................................................... 165 F am . E p h e d r a c e a e ...................................................................................................................165

n c r e n g tu r a M a g n o lio p h v ta (A n g io s p e rm a to p h y ta )...................................................... 1 6 7 F a m . B e t u l a c e a e ....................................................................................................................... 1 G 7 F a m . F a g a c e a e ..........................................................................................................................1 7 2 F a m . J u g l a n d a c e a e ............................................................................................................... 1 7 5 F a m . S a l i c a c e a e ..................................................................................................................... 1 7 8 F am . M o r a c e a e ...................................................................................................................... ig i F am . C a n n a b i n a c e a e ............................................................................................................ 182 F am . U l m a c e a e ..................................................................................................................... 185 185 F am . U r t i c a c e a e ...................................................................................................... F a m . L o r a n t h a c e a e ...............................................................................................................188 F a m . A r i s t o l o c h i a c e a e ...........................................................................................................190 F a m . P o l y g o n a c e a e ................................................................................................................. 194 F a m . C h e n o p o d ia c e a e .............................................................................................................. 205 F a m . A m a r a n t h a c e a e .............................................................................................................207 D ic io n a r d e te rm e n i b o t a n i c i ...............................................................................................208 D ic io n a r d e te rm e n i m e d i c a l i ............................................................................................. 212 I n d e x de d e n u m iri t i i n i f i c e ............................................................................ ....... 217 In d e x d e d e n u m iri p o p u l a r e ...................................................................................................219 B ib lio g ra fie s e l e c t i v .................................................................................................................. 221

CUVINT NAINTE

P rin instinct, prin intuiie i din ce n ce m ai m ult p rin raiu n e astzi acceptm cu m ai m ult discernm nt dect n prim a ju m tate a secolului nostru u n alim ent sau un m edicam ent n a tu ra l fa de unul a rti ficial. Dac n prim a ju m ta te a acestui secol in d u stria farm aceutic punea la dispoziia terapiei alopate din ce n ce m ai m ulte produse fa r m aceutice rezu ltat al sintezei chimice, n ultim ele decenii din pcate dup unele accidente m edicam entoase, incom patibiliti biologice sau reacii adverse un curent nou, revitalizant al m ijloacelor terapiei tra diionale i-a fcut apariia n m ajoritatea rilo r lumii. Plecnd de la faptul incontestabil c facem parte in teg ran t din n a tu r i c ceea ce ne ofer sau ceea ce n a tu ra n e-ar p u tea oferi este m ai com patibil organism ului um an, am ajuns la concluzia c nc nu dispunem de o tehnologie adecvat p e n tru a reproduce u n ita te a de baz a vieii, de a reproduce celula vie i substanele naturale elaborate de ea dect parial, sim ilar sau incom plet. Fenom enele m oleculare specifice prim ului sem nal al vieii celulare, prim a sintez vie care a determ inat m icarea biologic, prim a verig n lan u l reaciilor u rm toare specifice vieii s-a nscut n celula vegetal. Din ap, substane m inerale, aer, energie solar i cosmic acest m icrolaborator m inunat, celula, ne pune n perm anen la dispoziie tot ceea ce avem nevoie p e n tru a vieui i a supravieui inclusiv sacul cu fu n d al energiilor fosile pe care am cldit civilizaia convenional a celui de-al doilea m ileniu. n ultim a noastr lucrare a p ru t tot sub redacia tiinific i te h nic a E diturii CERES n urm cu 10 ani sub titlu l Farm acia N aturii" am artat, subliniind p rin titlu, c prim a farm aeie a lu at natere n m ijlocul n aturii, vechim ea ei confundndu-se cu nsi preistoria i isto ria om enirii. De la acest nceput i pn n zilele noastre drum ul lung al fitoterapiei a parcurs etape, a creat curente i coli, sistem e terapeutice n a tu ra le specifice zonelor geografice sau vechilor culturi i civilizaii. Din pcate o rnare parte a tezau ru lu i acum ulat p rin tradiie sau prin scrieri pe tblie de lu t sau pap iru su ri s-a p ierd u t irecuperabil. n ultim ele decenii ns terap ia n a tu ra l este acceptat de tot mai m ulte curente ale lum ii m edicale m oderne din num eroase ri, n tre care 3

i a ra noastr. Mai m ult, n ultim ii ani nsi O rganizaia M ondial a S ntii a adoptat o nou strategie p e n tru in teg rarea m edicinii trad iio nale n m ijloacele globale de profilaxie i tratam en t. innd seam a de fap tu l c n rile n curs de dezvoltare cca. 80% din populaie nu bene ficiaz dect de m etode i rem edii tradiionale, sin g u ra posibilitate pen tru a atinge dezideratul S ntate p e n tru toi n anul 2000 ! este in te grarea m edicinii tradiionale n sistem ele m oderne de profilaxie i tr a tam ent. F itoterapia, arom aterapia, terap ia n a tu ra l de astzi capt noi valene fa de cea din trecut. In plus, m etodele, sistem ele terapeutice i m edicam entele de astzi se adreseaz din ce n ce m ai m ult bolnavului i nu bolilor. ncepe s se reactualizeze vechea concepie traco-daeic n zona noastr sau a altor sistem e strvechi n alte zone geografice ca cea ayurvedie, sidha, tibetan etc., a unei terapii integrale care se adreseaz organism ului um an n ansam blul lui i nu organului afectat. n viitorul apropiat se va ren u n a la conceptul antibios n favoarea concepiei ,,probios , cu alte cuvinte se va pune din ce n ce m ai m ult accentul pe capacitatea de conservare, n t rire i stim ulare a funciilor biologice de auto ap rare ale individului. Cu ct individul va urca m ai sus pe scara evoluiei m ateriale, intelectuale i spirituale, va deveni mai contient c n u trebuie s fie bolnav i c-i st n pu tin acest lucru. n prezent n om s-a red etep tat dorina n atu ral, logic, de-a tri ct m ai m ult tim p sntos, ct m ai bine i ct m ai util p e n tru el, p e n tru fam ilie, p en tru societate. Tocmai de aceast transform are a om ului va trebui s in seam a terapeutica prezentului i cea a viitorului apropiat. Sub acest aspect terap ia n a tu ra l com plex ofer o nou ans om ului p e n tru a-i m enine sntatea. ncepnd cu fructele, legum ele i sem inele, cu p lan tele m edicinale, uleiurile volatile, num eroasele rem edii hom eopatice i apiterapeutice, fizioterapia i balneologia, psihoterapia, reducerea seden tarism ului, com baterea polurii organism ului i a m ediului snt factori si posibiliti pe care n a tu ra ni le pune la dispoziie cu m ult drnicie. C u a tt m ai m ult cu ct ara noastr dispune de num eroase resurse n a tu rale i n acest dom eniu dorim s atragem aten ia m edicilor i farm a citilor i tu tu ro r celor interesai, p rin aceast nou lucrare a noastr, despre tezau ru l n a tu ra l fitoterapeutic de care dispunem . n tr-a d e v r F lora m edicinal a Rom niei consem neaz n prezent cca. 800 specii din flora spontan i din culturi utilizate n m edicina clasic sau tradiional. P rin datele noi de care dispunem sperm s ridicm n cele tre i volum e ale Florei m edicinale a Rom niei acest index la cca. 1 000 specii incluznd n acest num r i unele plante m ai p uin cunoscute sau nc n estu diate tiinific, dar care, n u rm a cercetrilor, ar putea deveni m edicinale. n aceast lucrare vom urm a n linii m ari m odul de- p rezentare a plantelor n ordine sistem atic, descriere, rspndire, tehnologie de cul tu r, compoziie chimic, aciune farm acodinam ic i dom enii de u tili zare. P e n tru a accentua caracterul practic al lu crrii n p a rte a general vom prezenta pe lng criteriile de clasificare a plantelor m edicinale i o cheie de d eterm inare a celor m ai im portante specii, date generale: asupra stru c tu rii substanelor active, m etodologia cartrii economice a plan telo r m edicinale i principalii factori care influeneaz calitatea m ateriei prim e 6

i o problem cu btaie lung, n viitorul pe care-1 pregtim generaiilor viitoare, conservarea acestei inestim abile bogii care este flora m edici nal spontan. n p a rtea special a lucrrii, n cadrul m onografiilor de plan te m edicinale, pe ling datele de ordin tiinific, tehnic sau teoretic, vom da-i num eroase ree te de utilizare a plantelor fie ca atare, fie n diferite produse fitoterapeutice, precum i produsele farm aceutice care folosesc m aterie prim vegetal. N um eroase tabele cu caracter practic i o iconografie adecvat vor com pleta lucrarea. n ain te de a ncheia acest cuvnt n ain te 1 dorim s subliniem cteva 1 dintre ideile de baz p e n tru o cunoatere i o in te rp re ta re ct m ai corect a fitoterapiei m oderne n vederea integrrii ei n ansam blul de m suri p e n tru ocrotirea sntii. A tt chim ioterapicele ct i produsele biologice n tre care i produ sele obinute din plante m edicinale sn t com ponente im portante p en tru terapeutic. Dac m edicam entele obinute p rin sintez chim ic snt factori nece sari ai m ijloacelor de tra ta m e n t n special n cazuri de prim ajutor, de urgen, produsele biologice inclusiv plantele m edicinale ndeplinesc trei funcii im portante : profilaxie, prim a ju to r i tratam ent. Este greit prerea de a considera produsele farm aceutice de ori gine vegetal num ai ca adjuvante n tratam entul bolilor. Dup cum se tie exist trei tip u ri bine distincte de produse farm aceutice n atu rale : cele cu aciune puternic cum snt, n special, glicozidele cardio tonice i alcaloizii ; cele cu aciune m edie ca, de exem plu, substanele sau complecii de substane active din speciile de Berberis, Valeriana, Leonurus, num e roase Anacardiaceae, num eroase Compositae etc... Nici acestea nu pot fi considerate ca adjuvante, ele fiind ca atare foarte u tile n tra tam e n te de lung durat n num eroase afeciuni cronice f r a prezenta riscuri terapeutice, ea n cazul tra tam e n te lo r lungi eu chim ioterapice ele sintez ; grupa produselor fitoterapeutice ad juvante ale tra tam e n tu lu i de baz. N um rul acestora este foarte m are, ncepnd cu m ueelul, sun'toarea, patlagina etc. i pn la num eroase fructe, sem ine i legume. O alt prere greit este c produsele de origine vegetal ar fi lip site de nocivitate. Se cunosc num eroase substane n a tu ra le active extrem de toxice ca, de exem plu, stricnina, digitalicele, aconitina, alcaloizii din cornul secarei sau din unele specii tropicale, care, n can titi de cteva m g pn la un gram , pot provoca m oartea. Ele devin m edicam ente abia dup ce au fost precis dozate sub form de produse farm aceutice. Din pcate unele produse tot de origine vegetal se folosesc ca droguri o adevrat calam itate a rilo r dezvoltate, iar lu p ta anti-drog m brac de m ulte ori aspecte dram atice. Mai exist i u n alt tip de nocivitate a folosirii p lantelor m edicinale, atunci cnd ele au in tra t pe m na unor incom peteni, persoane nepreg tite n dom eniul fitoterapiei i le recom and persoanelor credule, naive, sustrgndu-le atenia de la o m edicaie adecvat. n aceast direcie ar tre b u i s facem o distincie n e t n tre izvoarele reale ale fitoterapiei respectiv m edicina trad iio n al i diletantism ul fitoterapeutic, aa7

n u m ita m edicin popular practicat de cei lipsii de elem entarele no iuni de fitoterapie. A cetia nu num ai c fac un deservici bolnavului, dar com prom it ideea tra tam e n tu lu i cu produse n atu rale pe baz de plante. innd seam a de dezvoltarea m etodelor m oderne de investigaie i tratam en t i n dom eniul plantelor m edicinale i a fitoterapiei putem spune c aceast strveche ram u r a terapiei nu num ai c i m enine valoarea, dar nregistreaz progrese n fiecare zi. A ctualiznd cercetrile n acest dom eniu din a ra noastr i de peste hotare, n e revine obligaia de a prezenta ,,F lora m edicinal a R om niei4 la nivelul exigenelor ac 4 tuale. Sperm s reuim m car n p a rte acest lucru m ulum ind i pe aceast cale celor ce ne-au sp rijin it cu ideile i lucrrile lor de baz la realizarea lucrrii noastre.
A U T O R II

PARTEA GENERAL
ISTORICUL UTILIZRII PLANTELOR MEDICINALE

n tre b u in are a plantelor ca factori terapeutici a a p ru t probabil d dat cu societatea omeneasc. M arele H i p o c r a t e, considerat p rin tele m edicinei, scria cu m ult tem ei : nevoia l-a n v at pe om a rta de a vindeca bolile'4 . Dovezi indirecte ou p riv ire la utilizarea plantelor m edicinale const a tt n folosirea instinctiv de ctre unele anim ale a acestora, ct i de ctre unele com uniti t<ribale care pn n zilele noastre nu i-au schim b at prea m ult m odul de existen fa de om ul neolitic. N um eroase dovezi' arheologice atest n tre b u in a re a u nor specii ca M acul, M selaria, Cnepa .a. sau a u nor rini si balsam uri din perioada prim elor com u n iti um ane. C hiar i cele m ai vechi urm e scrise descoperite pn n prezent din perioada civilizailor sum eriene, babiloniene, chineze sau egiptene datnd din m ileniile IVIII. .e.n. nu rep rezin t altceVa dect consem narea datelor m ultim ilenare transm ise p rin trad iie cu privire la u tilizarea plantelor n scop terapeutic. M arile civilizaii ale antichitii au adus contribuii im portante i n ce privete utilizarea p lantelor m edicinale. Astfel, n Egiptul antic, papi rusul Ebers, red actat probabil n ju ru l anului 1550 .e.n., cuprinde refe-*riri la peste 200 specii, cu reete com plexe i indicaii privind m odul de preparare, doze i m odul de adm inistrare. P lantele se culegeau din flora spontan, dar i din culturi. S ubstanele de origine vegetal, n special rinile i unele uleiuri, se foloseau i p e n tru m blsm ri, a rt n care egiptenii au rm as de nentrecut. Alte strvechi civilizaii ca cele din M esopotam ia de la Jarm o din n ord-estul Irakului, care dup cercetrile m oderne cu C 14 dateaz din ju ru l anilor 6500 .e.n., sau ca cele ale culturii H assuna, care au o ve chim e de 5700 .e.n., atest i ele folosirea plantelor m edicinale. P n n prezent se cunoate c prim ele tblie cu tex te m edicale redactate n sum erian dateaz din m ileniul III .e.n. Prescripiile m edi cale din aceast perioad se pot m pri n tre i categorii : pulberi i substane de uz in te rn dizolvate n bere. com prese locale i lichide (pro babil antiseptice) p e n tru splatul plgilor care apoi erau acoperite de ingrediente p e n tru vindecare. M edicam entele erau de origine m ineral, anim al i vegetal, cu predilecie plante m edicinale. Tot n zona geografic la care ne referim , la asiro-babilonieni, p rin tre cele 20 mii tblie din biblioteca de la Ninive a regelui A surbanipal, ca 9

i cele gsite la N ippur, m ulte conineau date despre plante m edicinale, la Ninive fiinnd chiar o grdin de plante m edicinale. Se apreciaz c e ra u cunoscute i folosite peste 250 plante n scop terapeutic ponderea rem ediilor de origin vegetal fiind de cca. 90./o din to talul substanelor folosite p e n tru tratam ent. n tre acestea e ra M utaru'l, Macul, M selaria, Cim brul, Salvia etc. D epozitar a unei trad iii m ultim ilenare, cultura chinez s-a ilu strat i n acest dom eniu, legendarului m p rat en-N ung (cca. 3000 .e.n.) atribui ndu-i-se prim ele lu crri sistem atice despre plantele m edicinale. P este veacuri c rtu ra ru l cltor rom n N i c o l a e M i l e s c u relata n ,,Descrierea C hinei'4 : Ei au m ulte cri doctoriceti n care snt descrise i desenate tot felul de ierburi i rdcini". Este in teresan t paralela fcut de ctre Dr. J. A. D u k e i Dr. E d. A. A y e n s u (1985) n tre m edicina tradiional chinez i cea a unor trib u ri de am erindieni (indieni din vechile civilizaii precolum biene) n. folosirea cu predilecie a am estecurilor de plante sau a ex trac telor complexe. Aceast concepie a unor civilizaii situate la m ari dis tan e se bazeaz pe considerarea corpului om enesc ca un complex hom eostatic capabil de a folosi selectiv substanele care-i snt necesare d in tr-u n am estec sau d in tr-u n complex. C ercettorii m edicinei strvechi chinezeti m enioneaz u n num r ele cca. 6 000 specii de plante folosite n scop terapeutic. n India veche dintre vestitele Vede n tre care i tiina vieii lungi sau A yurveda (cca. sec. IX .e.n.) ca i sistem ul m edical U nani conin m ulte elem ente despre folosirea plantelor m edicinale. n tr-o lucrare a m edicului S u s r u t a (sec. IV .e.n.) s n t descrise efectele a peste 700 specii de plante, dndu-se i indicaii privind ecologia, perioada optim de recoltare i alte date. Este sem nificativ fap tu l c m ajoritatea p lantelor folosite de vechile sistem e m edicale indiene provin din zona him alaian, strvechi leagn a u nor vechi civilizaii i culturi. Toi m arii m edici ai Greciei antice au scris despre proprietile m e dicinale ale unor plante, ncepnd cu H i p o c r a t n Corpus hippocratieum i continund eu T e o f r a s t i D i o s c o r i d e . O m are parte din nvaii greci au in flu e n a t i au continuat s extind aceste preo cupri i n perioada im periului rom an ca, de exem plu, A n t o n i u s M u s a, m edicul m p ratu lu i A ugust i C e l s u s , care n opera sa De a rte m edica descrie 250 de plante cu p roprietile i m odul de folosire a lor, m ulte din indicaii fiind valabile i astzi. La fel, unele d intre reco m andrile terapeutice ale lui D i o s c o r i d e (sec. I .e.n.) d in lucrarea sa De m ateria m edica1 i pstreaz valabilitatea pn n zilele noastre. 1 n lucrarea de sintez H istoria N atu ralis a lui P l i n i u c e l B t r n, alctuit d in 37 cri, sn t red ate i cunotine despre cca. 1 000 plante m edicinale. F aim a lui G a 1 e n (sec. II e.n.) s -a p s tra t pn n secolul a l XV II-lea, in trn d n vocabular term en u l de Farm acie igalenic . n antichitate culegtori de ierburi de leac erau foarte num eroi. Ei i desfceau m ateriile prim e sau produsele n piee sa u le ncredinau celor care p rep arau rem ediile. n aceast perioad funcia de m edic i fa r m acist era exercitat de aceeai persoan. Este in te re sa n t de m enionat c nc din tim puri nd ep rtate exista i preocuparea de ocrotire a plan 10

telor. Astfel, P l i n i u s S e c u n d u s recom anda ocrotirea u nor specii rare, d n d ea exem plu d istru g erea p rin p u n at intensiv a unor specii de Laserpitium n Cyrenaica. C unotinele din antichitate s-au transm is pe trei ci pn n epoca R enaterii, care a constituit i n acest dom eniu o perioad de m are progres : 1 - p rin m arii nvai arabi care au p relu at o p arte din cunotinele antichitii greeo-rom ane, m binndu-le cu a lte cunotine fie proprii, fie p reluate din O rientul n d ep rtat. n tre acetia A 1-R a z i (R h a z e s), I b n S'a r a b i (S e r a p i o n), B e n M a s s a w a y ( M e s s u e ) , n sec. X, A 1-B i r n ii i i M i m o n i d e n sec. X II au deschis drum ul vestitu lu i Xb n - S i n a ( A v i c e n n a ) care a sintetizat n lucrrile sale Canonul tiinei m edicale i PomUl M edicinii'1 cunotinele din dome niul fitoterapiei ; p rin cu ltiv area u n o r plante m edicinale pe lng minstiri (Tours, C h a rtre s,.M onte..Cassino, F ulda i n special St. G allen din E lveia unde se cu ltiv au Chim ion, Fenioul, M ent, Rosmatrin, Salvie .a.). Tot din aceast perioad se m enioneaz i num ele clugriei H i l d e g a r d e (sec. ai X ll-lea), autoarea unei lucrri despre proprietile terapeutice a peste 250 specii m edicinale ; p rin dezvoltarea, cunotinelor despre plante, n tre care i cele m edicinale, la prim ele u n iv ersiti ca cea d in M ontpellier {sec. X), Paris, Bologna. i'.adova, Neapple, Oam bridge, Toulouse (sec. X I XIII) precum i n. coala din Salerno (sec. XI) unde se studiau peste 270 specii de plante, m edicinale. . ;; . . M arii botaniti ai R enaterii, ca H i e r o n y m u s B o c k n H erbarul. sau Carte despre p lan te" (1539), M a t t i o l i , C e s a l p i n o n ,,16 cri despre p lan te1 , L o b e l, B a u h i n .a. au descris pe larg i 1 proprietile m edicinale ale plan telo r studiate. P a r a c e l s u s em ite teoria :,isignaturii, dup care m orfologia plantelor indic proprietile lor vindectoare i teoria sufletului vegetal (arcanum ) care poate fi solubilizat n alcool. U rm are m rilor descoperiri geografice snt studiate proprietile m edicinale ale plan telo r din Lum ea nou de ctre portughezul G a r c i a d e O r t a, spaniolii J u a n F e r n a n d e z i J u a n F r ag o s o, italian u l A l p i n o , francezul C h a r l e s d e l E c l u s e s.a. n 1545, la Padova se nfiineaz prim a grdin botanic m edical. S epararea prim elor su bstane din plante de ctre S c h e e 1 e (sfritul sec. XVIII), izolarea prim ului alcaloid n sta re p u r m orfina din capsule de Mac de ctre S e r t u r n e r (1806) ca i experim entele pe anim ale ale m arelui fiziolog- C l a u d e B e r n a r d p e n tru fundam enta rea p roprietilor m edicinale ale unor plan te folosite em piric au dus apoi la utilizarea acestora ca m aterie prim n in d u stria de m edicam ente. P e n tru asigurarea cantitilor necesare de plante m edicinale n ve derea industrializrii lor, s-a dezvoltat rapid tehnologia de cultivare a num eroase specii. P rim ele ncercri n obinerea de culturi celulare sau tisulare extrase d in tr-u n anum it organ al plantei i aduse n tr-u n m ediu n u tritiv convenabil au fost fcute de ctre H e b e r l a n d t (1902). S tatisticile O.M.S. apreciaz c n prezent peste 1/3 din m edicam ente sn t de origine vegetal (dintre care peste 70o/0 p e n tru ap aratu l cardio 11

vascular, procente m ari reprezentnd i cele p en tru tra tam e n tu l afeciu nilor digestive, ale ap aratu lu i respirator, ale sistem ului nervos .a:). P e n tru rile n curs de dezvoltare plantele m edicinale i m edicina trad iio n al rep rezin t aproape singura altern ativ de tratam ent, peste fjjo/o din populaie reourgnd la .acestea. Deoarece nu se ntrevede o schim bare radical n aceast direcie pn la sfritul acestui m ileniu, a tt O.M.S., ct i d iferite organism e naionale de asisten sanitar caut m ijloacele cele m ai potrivite p e n tru in teg rarea sistem elor tradiionale n m ijloacele generale de ocrotire a sntii. n prezent i n rile puternic industrializate se constat o re m a r cabil cretere a utilizrii plantelor m edicinale biologifc pure, nepoluate, fie ca atare n form e t m ai norm al, fie n d iferite produse fa rm a ceutice, aceast preocupare nscriindu-se n puternicele curente ecologiste din diferite ri. Dinam ica utilizrii plantelor m edicinale este deosebit. Astfel, dac n 1958 au fost izolate i studiate 2 669 substane active din plante, n 1979 au fost izolate cca. 50 000. N um rul flavonoidclor cunoscute a cres cu t in num ai dou decenii de peste cinci ori, respectiv' de la 295 n 1958 la 1 445 n 1978. O dat cu valorificarea intensiv a resu rselo r naturale de plante, u n e ori chiar abuziv, a rezu ltat n ultim ele decenii o strategie m ondial a conservrii n aturii, im plicit a p lantelor m edicinale din flora spontan. Problem ele pe care le ridic protecia m ediului nconjurtor trebuie in te rp re ta t ca problem e de etic n cadrul relaiei om -natur. Om ul nefiind nici deasupra i nici n afara n a tu rii face parte in teg ran t din in terio ru l sistem ului de relaii care constituie nsi m ediul su de via prezent i viitor. P roblem a ocrotirii m ediului nconjurtor n u este num ai de ordin naional ea are im plicaii internaionale chiar planetare. D ato rit acestui fapt a fost creat u n organism intern aio n al U niunea In te r naional p en tru C onservarea N a tu rii care colaboreaz cu organism e ale O.N.U. (Program ul N aiunilor U nite p e n tru m ediul nconjurtor P.N.U.E., Fondul M ondial p e n tru N atu r W.W.F., O rganizaia N aiu nilor U nite p e n tru alim entaie i ag ricultur F.A.O., O rganizaia N a iunilor U nite p e n tru Educaie, tiin i C ultu r UNESCO).

STRVECHI TRADIII IN DOMENIUL UTILIZRII PLANTELOR MEDICINALE PE TERITORIUL ROMNIEI

In vechiul spaiu C arpato-D anubiano-Pontic adic terito riu l obriei poporului nostru, prezena om ului este atestat p rin num eroase descope riri arheologice i studii antropologice ca avnd o vechim e de cca. dou m ilioane ani. Dac n paleolitic m igrarea i tran sh u m an a erau fenom ene obinuite, n neolitic apar pe terito riu l patriei noastre prim ele com uniti um ane organizate stabile. S tabilizarea acestor com uniti n u a cunoscut fenom ene inverse adic spre paleolitic, ci au evoluat prin com uniti din ce n ce m ai m ari i mai bine organizate unite p rin lim baj, p rin stru ctu ri sociale i politice, p rin obiceiuri comune i p rin contiina ap arten en ei i unitii. Deci m ultim ilenara istorie a poporului nostru, inclusiv a utilizrii plantelor ca surse de existen, ca m ijloc de producie indiferent c este vorba de alim ent, m edicam ent, m brcm inte, colorant sau ornam ent, o putem situa ca avndu-i izvoarele ntr-o epoc de cel p u in de 20 mii ani vechim e. In acea dep rtat epoc preistoric s-a stabilit o populaie autohton la sud i nord de C arpai, la est i vest de lan u l C arpatic, adevrat tezaur de bogate resurse n a tu ra le i tradiii n tre care i p lan tele m edicinale. O haba-Ponor, N andru, Cioclovina, Ionel, Valea D rjovului, Valea lui G rneeanu, Turda, G usteria, M ioara, Spolomca, Dipa (jud. Cluj) alturi de Tupalu, Zagra, Cotul M iculini i m ulte altele sta u ca m rtu rie a unei strvechi culturi i tehnici ru d im en tare inclusiv a folosirii plantelor n cele m ai diferite scopuri. C unoaterea i utilizarea plantelor m edicinale n spaiul C arpatoD anubiano-Pontic are vechi i puternice tradiii. T r a i a n S v u l e s e u (1924) aprecia pe d rept cuvnt c ...botanica popular la noi s-a nscut o dat cu poporul, a evoluat cu el i n tr-n sa se rsfrng tre cutul, istoria, ndeletnicirile, suferinele i bucuriile lui.... In bogata noastr m edicin popular R. V u l c n e s c u (1985) deosebete plante contingente unor figuri mitologice i plante considerate a avea proprie ti m agice, recoltarea lor fcndu-se conform unor ritu a lu ri complexe. M ult m ai recent, n perioada istoric, vom n tln i num eroase date cu privire la utilizarea plantelor n scop terap eu tic de ctre strm oii notri n special la H e r o d o t , D i o s c o r i d e , P I a t o n i alii, n acea epoc i n perioadele urm toare vocabularul botanic" al s tr bunilor notri cuprindea peste 5 000 denum iri, m ulte specii avnd dou, trei sau m ai m ulte denum iri diferite. H e r o d o t , printele istoriei, m en iona iscusina dacilor n a folosi anum ite plante p e n tru calm area d u re 13

rilo r i vindecarea bolilor. Zam olxe, zeitate suprem a; tu tu ro r sem iniilor tracice, era n acelai tim p i zeu-vindector, iar preoii si erau cei care se ocupau i cu practici de vindecare, avnd o rem arcabil viziune in te gralist despre organism ul um an, dndu-i seam a c n tre p rile bolnave i organism exist o leg tu r indisolubil. Iordanes (sec. VI e.n.) consem neaz n G etica1 faptul c preoii lui Zam olxe cerceteaz ierburile i 1 arbutii m edicinali din a ra lor. R eferindu-se la dezvoltarea civilizaiei i culturii noastre strvechi m arele istoric C. D a i c o v i c i u afirm a : ...cultura strm oilor getodaci, de un grad i o calitate superioar, a tt n m edicin, ct i n astro nom ie, constituie un m otiv de legitim m n d rie. D ate despre folosirea plantelor m edicinale la geto-daci se ntlnesc i n lucrrile M ateria medica*1 a lui D i o s c o r i d e i n H erbarius a unui anonim denum it ca P s e u d o-A p u 1 e i u s, autorii imeniomnd c acestea erau utilizate ca diuretice, vom itive, sedative, cicatrizante, antihem oragice, purgative, sudorifice etc. G a 1 e n am intete i el c Geii foloseau sucuri de plante p en tru o trvirea vrfu rilo r sgeilor lor. P ornind de la tex tele lui D i o s c o r i d e , P s e u d o- A p u 1 e i u s, I o r d a n e s .a., C. V a c z y i M. R u s u reconstituie u n n u m r de peste 30 denum iri dacice ale unor plante m edicinale p rin tre care : M urul (Rubus fruticosus) == M antia, Rostopasca (C helidonium m ajus) kroustane, P plul (Physalis alkekengi) = koikodila, B rusturele (A rc tiu m lappa) = riborasta, alte specii denum indu-se m izela, kotikta, skiare, duodela, ziodela, chodela, adilla, teudila etc. D intre dovezile arheologice i istorice ne referim la tam pila gsit la C rbu, jud. Cluj ap arin n d lui P . u b l i u s C o r c o l o n i u s n care este tre c u t p la n ta C helidonium (rostopasca) contra ntunecrii ochilor1, 1 iar de l a T i t u s A 11 i u s D i v i x t u s a rm as o reet n care valerian a era folosit n tr-u n colir p e n tru conjunctivit. Este cunoscut i activul com er cu plante m edicinale p rin interm ediul cetilor-porturi greceti de la P o ntul Euxin (Tomis, H istria) c tre Elada i invers, descoperindu-se vase coninnd diferite m irodenii, rini, balsam uri i substane utilizate n m edicina din antichitate. In perioada ocu p aiei. rom ane ca i n secolele care au u rm a t pn la form area voievodatelor rom neti practica folosirii plantelor m edici nale a av u t fr ndoial continuitate constituind principala su rs p e n tru produsele terapeutice. Tot n aceast perioad istoric frm n tat, pe m su ra m bogirii lim bii rom ne cu elem ente noi, num eroase plante au p rim it noi, denum iri fie p rin analogie cu aspectul lo r (Coada-calului^ L im ba-arpelui, T raista-ciobanului etc...), fie dup gustul lor (Am real, Fierea-pm ntului, Lemn-duJ.ee etc.), fie dup u tilizrile lor n terap eu tic (Scrntitoare, V eninaria, Iarb de negi sau N egelaria etc.). I. B e n k o n M onografia T ransilvaniei4 (1778) sugestiv in titu lat 1 T ranssylvania sive M agnus T ranssylvaniae Principatus, olim Dacia-: Mediterranea dictus1 (T ransilvania sau M arele P rincipat al T ransilvaniei, 1 odinioar Dacia M editeran) : ...mai ales rom ncele ntrebuineaz, cu m ult folos p e n tru vindecarea feluritelor boli buruienile neglijate de alii1. 1 Acelai autor m enioneaz ...rom nim ea cunoate foarte bine ierb u rile i ntrebiainndu-le sp re folosul ei, ntrece alte n e a m u ri1. La rn d u l su 1 F. P a x (1900) scrie : poporul cunoate. n general lum ea plantelor -mai 14

bine decit n G erm ania1 , fiind im presionat de cunotinele despre plan te 1 ale num eroilor ra n i p e care i-a n tln it n tim pul cltoriilor sale tiin ifice n C arpai i n alte regiuni ale rii noastre. M otivarea obiectiv a vechim ii i continuitii populaiilor stabile pe terito riu l rii noastre const i n nom enclatura bogat, n cunotin ele am ple cu p riv ire la utilizarea plantelor, n tran sm iterea acestor cunotine de la o generaie la alta pn n zilele noastre. O analiz obiec tiv a acestui fenom en trebuie s aib n vedere n principal tre i aspecte : v a rietatea deosebit a florei de pe terito riu l Rom niei, unde n tlnim peste 3 600 specii de plan te superioare, ceea ce rep rezin t m ar m u lt de ju m tate din n treag a flor european. A ceast bogie n specii vege tale spontane se datorete factorilor clim aterici ai zonei n care trim , reliefului variat, m icroclim atelor locale, influenelor v ariate cen traleuropene, pontice, m editeraneene. C om parativ cu alte ri nu m ru l ele m en telor endem ice este i el foarte m are. specificul vieii geto-dacilor, avnd ca preocupare principal psto ritu l, creterea anim alelor, agricultura, vntoarea i pescuitul, ndelet niciri strn s legate de n atu r. A ceast com uniune p erm anent cu n a tu ra l-a fcut pe rom n s fie frate cu codrul4, s iubeasc n a tu ra i s-i 4 foloseasc d aru rile oferite cu m ult pricepere i nelepciune. continuitatea, fr false viduri istorice4 a populaiei autohtone 4 n spaiul C arpato-D anubiano-Pontic din prim ele zile ale existenei sale p n n zilele noastre. G r a z i e l a B a i c u (1974), cercctnd tem einic istoricul cunoaterii, folosirii i valorificrii plantelor m edicinale, face urm toarea etapizare : 1. perioada etnoiatriei ca unic form de valorificare n scop te ra peutic a plantelor m edicinale ; 2. perioada apariiei i dezvoltrii preocuprilor p e n tru valorificarea p lantelor m edicinale pe baza unor criterii tiinifice cu o intensificare a activ itii de inventariere, cultivare i aclim atizare a unor specii situ n d aceast perioad n tre sec. al X V III-lea pn la m ijlocul secolului nostru. 3. perioada valorificrii superioare a plantelor m edicinale corespun:znd ultim elor p a tru decenii. La fel ca i n apusul Europei, la noi a rta vindecrii bolilor s-a dez v o lta t m u lt pe lng m nstiri. Astfel, snt atestate docum entar nc din -secolele XIVXV aa num itele bolnie4 de pe lng m nstirile de la 4 T ism ana i B istria (din Oltenia), N eam , Prislop .a., unde clugrii se ndeletniceau cu recoltarea de plante de leac i cu p relu crarea lor. In paralel cu acetia existau num eroi vindectori populari la care avea acces m ajoritatea populaiei, cunotinele de etnoiatrie ale acestora fiind atestate i de cltorii strin i care au str b tu t P rincipatele rom ne : D e l C h i a r o, G r i s e l i n i , S u l z e r .a. P ractica popular n acea perioad consta nu num ai n alegerea p lan telo r m edicinale, dar i n perioada optim de recoltare, de uscare i i prep arare a lor sub form de fie rtu ri apoase, extracie p rin m acerare n m ediu acid (vin, oet), extracie alcoolic, n ulei sau p rep a ra re a u nor unguente pe baz de u n tu r, u n t sau seu. D ovada exploatrii i com ercializrii plantelor noastre m edicinale n c a n tit i care depeau necesitile in tern e o avem n conveniile M a re lu i Voevod M ir cea cel B trn cu negustorii braoveni i ale lui A le 15

x a n d ru cel B un cu cei lioveni, convenii n care erau nom inalizate i plante m edicinale. C onvenii sim ilare au fost sem nate i n tim pul dom niei lui tefan cel Mare. Inform aii despre utilizarea plantelor m edicinale le intlnim i ntr-o scriere religioas P saltirea scheian4 (anul 1500). 4 P relucrri din scrierile lui D i o s c o r i d e Ie gsim i n tr-u n m anu scris slavon din sec. XV I-lca, n care snt prezentate 13 scurte m ono grafii despre utilizarea plantelor. P robabil sub influena lucrrilor, unor m agistrii din occident, la B raov apare n aceast perioad prim a carte original (1551) a m edicului P a u l K y r in titu la t Studiul sntii, compus p rin im itarea aforism ului, precum i v irtu ile hranei, descrise pe scu rt n ordine alfabetic1. n ordine cronologic m enionm lucrarea de 1 la Cluj in titu la t H erbarium 4 (1578). 4 n aceast perioad se organizeaz i prim ele farm acii, prim a atentare docum entar fiind cea de la Sibiu (1494), apoi farm aciile de la Braov, B istria i Cluj, n care plantele m edicinale reprezentau m ajoritatea rem e diilor. Conform unui in v en tar din epoca respectiv, din 493 feluri de m e dicam ente 427 erau de origine vegetal. n secolul al XV II-lea, c rtu ra ru l rom n T e o d o r C o r b e a, n tr-u n dicionar rom n-latin, m enioneaz 431 de denum iri rom neti de plante fcnd i unele consideraii cu privire la utilizarea lor m edicinal. n tr-o lucrare de popularizare (Pax corporis) publicat la Cluj n 1790 de ctre m edicul Papai P ariz snt indicaii terapeutice bazate pe utilizarea a ctorva sute de plante m edicinale indigene. Im portana folosirii plantelor m edicinale, inclusiv recom andri cu privire la recoltarea lor, le gsim i n docum ente oficiale cum s n t-P ra vila lui M atei B asarab (1652), hrisovul lui G rigore Ghica (1725) care precizeaz la nfiin area S pitalului Pantelim on c : spierul trebuie s fie un om anum e, ce tie i cunoate erbile cele de treab doftorilor, care la vrem ea lor s fie dator a le culege i a le duce la spierie, toate, pe deplin i n d estu l4. Recom andri p en tru recoltarea ierburilor de leac 4 apar i n tim pul dom niei lui A lexandru Ipsilanti (1780). L ucrri im portante despre plantele m edicinale din a ra noastr apar i n T ransilvania n sec. X V III. Astfel, farm acistul bistriean K . a r l D a n i e l face o catalogare a plantelor m edicinale din districtul B istriaN sud, iar I. B e n k o prezint n 1773 un rap o rt asupra plantelor m e dicinale utilizate n Transilvania. P. M o I n a r i J 1 v o n L o n g e n . d o r f public vocabularul Nornina vegetabilium 4 n care sn t enum e 4 rate i 612 denum iri rom neti de plante m edicinale, iar P. S i g e r u s (1791) public o list aproape com plet a plantelor m edicinale din T ran silvania. La rn d u l su N e u s t d t e r clasific cele 220 specii de plante m edicinale din lista sa n tre i grupe : p lan te din flora spontan, plante de cultur i plante din im port. Date despre utilizarea plantelor m edicinale apar i n opera ilum i nistului rom n P i u a r i u - M o l n a r (1749 1815) i n lu crarea lui S a m u e l V u l c a n (T ractatul despre vindecarea m orburilor poporu lui de la tie ra 4). 4 D ezvoltarea deosebit a botanicii n sec. X lX -lea a fost m arcat si prin interesul p e n tru plantele m edicinale. A par noi form e organizatorice ca Societatea m edicilor i n atu ralitilo r din Iai* (1834), coala N aio nal de M edicin i Farm acie din B ucureti (1857) n cadrul creia se 16

individualizeaz n 1869 coala N aional de Farm acie, la ctitoria crora un rol deosebit l-a ju cat C a r o l I) a v i 1 a. P rin tre cei care s-au rem arcat p rin interesul lor p e n tru plantele m edicinale au fost C o s t a c h e V r n a v , cu o dizertaie privind fito terapia n M oldova (1836) i cu num eroase articole ap ru te n periodicul P ovuitorul S ntii" (1844), I. E d e 1, care n nsem nrile sale din expediia sa din C arpaii M oldovei (1838) d num eroase date despre plantele m edicinale (Hippophcie rhamnoid.es, Digitalis ambigua, Digitalis lutea, Colchicum autum nale, V era tru m album .a.). S z a b o i C z ih ale, care public lucrarea D espre plantele m edicinale ce se n tre b u in eaz de poporul rom n la boalele anim alelor i v ite lo r4 (1863). 4 N um eroi practicieni se preocup de valorificarea plantelor n scop terapeutic. P rin tre acetia m enionm pe C. V o r e i care este autorizat prin H risovul Domnesc al dom nitorului A lexandru S turza s ntem eieze o farm acie la P iatra-N eam (1825). A ceast farm acie se va dezvolta tre p ta t i va deveni un im portant centru de p relucrare a p lantelor m edi cinale, cunoscut sub num ele de L aboratoarele Vorel, unitate care va func iona continuu peste 120 ani. J, K a m n e r i C. P a p p fac num eroase experiene de cultivare a unor specii m edicinale ca Ruta graveolens, Salvia.officinalis, Ricinus com m unis .a. E venim entul cel m ai im portant din aceast perioad n dom eniul u tiliz rii plantelor m edicinale l constituie apariia prim ei ediii a F arm acopeei Rom ne" (1862) sub redacia farm acistului C. H epites, lucrare ce cuprinde 217 m onografii de plante m edicinale. A ctivitatea unor m ari botanist! ca D i m i t r i e B r n d z i D. G r e c e s c u au im pulsionat dezvoltarea studiilor i valorificarea florei m edicinale. A devrat p ro m o to r;al botanicii tiinifice rom neti, D. B r n d z i-a su sin u t teza de doctorat la Paris (1869) cu o tem legat de plantele m edicinale : H istoire botanique et th erap eu tiq u e des G entianacees em ployees en m edicine, el fiind apoi n n treag a sa activitate u n prom otor al u tili zrii plantelor m edicinale indigene p e n tru evitarea im portului. n ace lai tim p el m iliteaz p e n tru protecia n a tu rii n special a speciilor rare din flora rii noastre. La rn d u l su D. G r e c e s c u ncheie n 1892 lucrarea Flora m edicinal a R om niei1. 1 La nceputul secolului al X X -lea B e l a P a t e r nfiineaz la Cluj n 1904 S taiunea experim ental de plante m edicinale", transform at u lte rio r n In stitu t experim ental de cercetri p e n tru cultivarea plantelor m edicinale, care n 1925 cuprindea 25 ha ou peste 40 specii. El propune un com itet interm in isterial perm anent, artnd c resursele rii snt suficiente p e n tru tot necesarul intern, cu m ari posibiliti p e n tru export, m ilitnd n acelai tim p p e n tru exploatarea raional a florei spontane. Num eroi medici, farm aciti, natu raliti, folcloriti studiaz bogata trad iie de folosire a p lantelor m edicinale. In tre acetia m enionm : N. L e o n , I. A. C a n d r e a , V. G o m o i u , Z. C. P a n u, E. P o p , Al . B o r z a , V. B o 1 o g a, E. o p a , Al . B u i a , S. I s z a k , V. B la t u r .a. C ontribuii im portante aduc studiile lui T h. S o 1 a c o 1 u, n spe cial cele privind valorificarea n terapeutic a unor specii (Periploca k'.----- - .* 17

graeca, specii din genul Digitalis .a.), ale lui T r. S v u l e s c u, care ntocm ete u n foarte docum entat studiu p rivind valorificarea p lantelor m edicinale (1931), i a lui G h. G r i n e c u care public n 923 p ri m ul T ratat de botanic farm aceutic". Ing. agr. S. S o f o n e a , pe lng cercetri p e n tru introducerea n cu ltu r a u nor specii m edicinale, desf oar o activitate susinut privind organizarea sectorului de plante m e dicinale. Tot n dom eniul cu ltu rilo r de plante m edicinale este rem arca bil activitatea lui G b. M a r t i n , e s e u de la F acu ltatea de Farm acie din Cluj care este i in iiato ru l cu ltivrii speciei Pcipaver som n ieru m la Snnicolaul M are n 1921. Tot la Cluj m erit a fi evideniate cercetrile lui T h. G o i n a cu priv ire Ia valoarea terapeutic a speciei Berberis vulgaris, care au fost finalizate i p rin teza de "doctorat susinut cu acest subiect. N um eroase cercetri p e n tru cultivarea plantelor m edicinale au fost in iiate la Facultile de Agronom ie sau F arm acie din a r de ctre T r. S v u l e s c u , Al . B u i a , B. P a t e r , I. . F l e x o r , G h. H e r m a n n. In tre cele dou rzboaie m ondiale se fac pai im portani n dom eniul cercetrii i valorificrii p lantelor m edicinale. Astfel, la reform a agrar din 1920 1921 se prevedea acordarea de 5 15 ha celor ce se obligau s cultive plante m edicinale, iar M inisterul A griculturii a creat o comisie de coordonare, publicnd num eroase m ateriale de inform are n acest dom eniu. Din 1925 E l. K o p p a n fiin a t culturi de m ent la Rod, ajungnd n num ai 4 ani de la 5 ha la 239 ha. n aceeai perioad apar prim ele nuclee cooperatiste ale cultivatorilor i culegtorilor de plan te m edici nale. D intre acestea m enionm : Adonis la Cluj, C ham om illa4 la Ti 1 m ioara, H erba la O radea, R om ania la B ucureti, R ieinus la Chiinu, M entha4 la Braov. O activitate deosebit se acord culturilor de 4 plan te m edicinale la O rtie, unde u n ita te a A donis4 condus de A. F a4 r a g o ncepe culturile de A tropa belladonna, M entha piperita, A lthaea officinalis, M alva arborea, R uta graveolens, Angelica archangelica, M ajorana hortensis, Ricinus com m unis, Salvia officinalis, Calendula offici nalis .a. C ulturile de Digitalis purpurea de la O rtie au fost m ult tim p considerate ca etalon internaional. Toate aceste uniti, m ajoritatea cooperatiste, erau reu n ite n Sindicatul cultivatorilor, recoltatorilor i com ercianilor de plante m edicinale4 n fiin at n 1931. Acest sindicat a 4 in u t m ai m ulte conferine pe ar. n 1941 a fost n fiin a t un organism de stat, C om itetul C entral p e n tru organizarea colectrii plantelor m edi cinale4 . 4 Cu toate acestea situ a ia valorificrii plantelor m edicinale indigene era considerat deficitar. T r. S v u l e s c u (1925) ar ta c n acel an exp o rtu l total de p lan te reprezenta doar 720 m ii lei n tim p ce valoarea im portului era de 39,6 m ilioane lei. De m ulte ori se reim portau la p r e u ri ridicate plantele m edicinale exportate n vrac de ctre a ra noastr la p reu ri sczute, bineneles dup o pream balare com ercial frum oas fcut de com ercianii de peste hotare. Aceleai aspecte com erciale au fost evideniate i de ctre I. G r i n e c u (1932) care propunea o 18

reorganizare a ntregului sector de plante, crearea unei in d u strii naio nale de prelucrare i interzicerea im portului de plan te m edicinale care se p u tea recolta sau cultiva n ara noastr. n 1930 ncepe organizarea unei reele de studiu p e n tru p lan te m e dicinale i 'arom atice, cercetrile fiind fcute la staiu n ile experim entale de la Cm pia Turzii, Lugoj, Nucet, V alul lui Traian, Cluj i Bucureti. N um ai la cm purile experim entale de la B neasa ale In stitu tu lu i de cer cetri agronom ice al Rom niei se efectuau cercetri pe un num r de 120 specii m edicinale i arom atice. Cu toate acestea nici n 1945 dup cum rem arca G h . G r i n e s c u s itu a ia 'h u s-a m b u n tit : R ecoltarea plantelor m edicinale se gsete n tr-o stare rudim entar. Astzi recolta se face de fiecare cum se pricepe4 4 iar n alt p a rte : recoltrile constituie un jaf n flora sp o n tan 1... 1 O etap m ai bun p e n tru organizarea sectorului de plante ncepe o dat cu n fiin area n anul 1949 a n trep rin d e rii com erciale de S tat PLA FA R '4 n subordinea M inisterului S ntii avnd ca obiect de acti vitate achiziia p lantelor din flora spontan, contractarea celor din cul tu ri cu u n it i productoare, condiionarea, prelu crarea prim ar a m ate riei prim e i nceputul valorificrii sub form de produse farm aceutice, n anul 1951 ia n atere tot subordonat M inisterului S ntii C entrul de cercetri tiinifice p e n tru plante m edicinale arom atice i sim ilare4 , 4 unde ncep cercetri p e n tru valorificarea m ateriilor prim e din flora spon tan i din culturi pn la produsul finit. D up restru c tu ra rea acestui C entru de cercetri problem ele legate de valorificarea superioar a p lan telor m edicinale sn t dispersate la m ai m ulte in stitu te sau u n it i de cercetare : In stitu tu l p e n tru C ontrolul de S tat al M edicam entului i C er cetri Farm aceutice, In stitu tu l de C ercetri Chim ico-Farm aceutice, S ta iunea de C ercetri p e n tru P la n te M edicinale i A rom atice F.undulea (1975) i la catedrele de profil din cadrul F acultilor de Farm acie i Biologie din ar, la Institu tele agronom ice. n cadrul tu tu ro r acestor in stitu te sau institu ii num eroi cercettori i cadre didactice au adus o im portant contribuie la valorificarea tiinific a florei noastre m edi cinale i la n fiin area unor secii de p relucrare a p lantelor sau de con d iionale a acestora pn la form a de m edicam ent. Sectorul de producie a m ateriei prim e i de prelucrare p rim ar a fost i el reorganizat. Astfel, n tre p rin d ere a PLA FA R n perioada 1956 1975 a fost coordonat de ctre U niunea C entral a C ooperativelor de Consum, iar din anul 1975 se nfiineaz T u strul PLAFAR n subordinea M inisterului A griculturii, avnd n subordine 10 n trep rin d eri in te rju deene la activitatea crora au fost an tren ate i alte organism e : M inis teru l Silviculturii, M inisterul Educaiei i nv m n tu lu i, Cooperaia, Com itetul p e n tru Problem ele Consiliilor Populare. n prezent d atorit dezvoltrii industriei naionale de m edicam ente activitatea de producie, recoltare, condiionare, p relucrare prim ar a plantelor m edicinale i arom atice este ax at la fel ca i cercetarea n acest dom eniu pe satisfacerea acesteia cu m aterii prim e de bun calitate. 19

In intervalul 1950 --1955 a fost elaborat o m etodologie a cercetrii florei m edicinale spontane din Rom nia cu scopul cunoaterii po ten ia lului economic, calitii p lantelor m edicinale i ocrotirii s p e c iilo r'ra re sau pe cale de dispariie. L ucrrile de cartare au fost efectuate n pe rioada 1956 1980 de ctre In stitu tu l p e n tru Controlul de S tat al Me dicam entului i C ercetri F arm aceutice n colaborare cu catedrele de profil ale F acultilor de Farm acie din Cluj, Tg,-M ure i ia i i cu. In stitu tu l de Biologie din Bucureti. D atorit im portanei m etodologiei cartrii economice a florei., m edi cinale, m etod care a fost adoptat i pe plan internaional, c t L aspec tele legate de ocrotirea florei m edicinale spontane din a ra noastr, vom rezerva acestor problem e un capitol din p a rtea general a lucrrii noastre.

CLASIFICAREA PLANTELOR MEDICINALE

Nici unul d intre criteriile de clasificare a plantelor m edicinale u ti lizate pn n prezent nu le putem considera ca perfecte. n cazul n care ncercm o clasificare dup criterii botanice, de sistem atic sau m orfologie vegetal, vom constata c plan te din ncrengturi, ordine sau fam ilii diferite au su stan e active sim ilare sau c plante foarte n rudite botanic conin su bstane active com plet diferite. U n exem plu clasic n acest sens este prezena alcaloizilor 'lisergici n ciuperca Claviceps purpurea, dar i n plante din fam ilia Convolvulaceae. Din punct de v e dere taxonom ic ch iar n cadrul aceleiai specii vom n tln i n n a tu r chem otaxoni care au sau nu aii deloc anum ite substane chimice. De exem plu, dup cum se tie, n cadrul speciei A chillea m illefo liu m vom n tln i chem otaxoni bogai n azulene, iar n ali chem otaxoni vom con stata lipsa com plet a azulenelor chiar dac triesc n aceleai condiii. Pe de alt p arte n organele plantelor rdcini, rizomi, tulpini, frunze, flori, fructe pot exista substane chimice identice sau sim i lare sau com plet diferite. O clasificare dup stru c tu ra fitochim ic a substanelor active exis tente n plante ntm pin aceleai dificulti deoarece plantele pot con ine de la una sau dou stru ctu ri bine definite chim ic pn la 2040 50 substane cu stru c tu ri diferite din punct de vedere fitochim ic. n cazul n care planta m edicinal va conine substane active n num r m are i deci aciune farm acodinam ic complex, vom avea un cm p m ai la rg de aplicabilitate terapeutic. n acest din urm caz este destul de greu a stabili o linie de dem arcaie net n tre in te rp re ta re a alopat sau hom eopat a aciunii terapeutice a produselor farm aceutice obinute din plante. O clasificare dup aciunea farm acodinam ic sau dup utilizarea n terapeutic este din punct de vedere practic m ai accesibil unui m are num r de beneficiari ai fitoterapiei. n acelai tim p, d ato rit com plexi tii compoziiei chimice, a num rului m are de substane active care exist n tr-o plant, p rin clasificarea plantelor dup acest c riteriu vom fi nevoii s repetm de foarte m ulte ori aceeai specie care poate fi re com andat n afeciuni diferite. Deoarece dorim ca aceast lucrare s fie util u n u i n u m r ct m ai m are de cititori i din alte specialiti sau dom enii de activitate dect fitcerapia, vom p rezen ta pe sc u rt cele tre i criterii principale de clasificare a plantelor m edicinale. 21

n prim ul rnd clasificarea dup criterii botanice sau de sistem atic i m orfologie vegetal care va perm ite o mai uoar identificare a p rin cipalelor specii descrise in lucrare. In acest scop vom p rezen ta i o cheie de d eterm in are1 ct m ai sim pl a p lantelor m edicinale accesibil tu tu ro r. 1 De asemenea vom da unele elem ente de difereniere n tre specii sim i lare p e n tru a evita orice confuzie. P e n tru a cunoate principalele grupe de substane chim ice din plante vom prezenta o clasificare a lor ncepnd cu stru ctu rile cele m ai sim ple pn la cele m ai complexe. A ceasta va contribui i la o m ai u oar nelegere a aciunii farm acodinam ice, respectiv a recom andrilor n te rapeutic a plantelor m edicinale. n fine, din considerente de ordin practic considerm u til i o cla sificare a speciilor m edicinale pe grupe de afeciuni. CLASIFICAREA I IDENTIFICAREA PLANTELOR DU P CARACTERE BOTANICE n lucrarea noastr am u rm a t n principal clasificarea plantelor m e dicinale conform m onum entalei lucrri Flora Republicii Socialiste Rom nia" a p ru t n 13 volum e n in terv alu l 1952 1976 n E ditura Aca demiei R.S.R. Deoarece aceast lucrare se adreseaz specialitilor i cu prinde to ate speciile din n cren g tu rile Pterido'fitelor i S perm atofitelor este destul de dificil de a identifica plantele m edicinale dup F lora R.S.R. n cheia p e n tru d eterm inarea plantelor m edicinale am adoptat cele m ai sim ple criterii de recunoatere a plantelor dup, u rm toarele ca ractere : A. Plante fr flori. B l A rbori, arbuti. B. Plante cu flori. B II P lan te erbacee. Din grupa B I fac p a rte (1) G im nosperm ele (cu sm n nenchis n fruct) reprezentate n a ra noastr p rin ordinul Coniferales (conifere) i (2) A ngiosperm ele (cu sm n nchis n fruct). G rupa B II adic a plantelor ierboase a fost subm prit dup caracterele cele m ai uor de; identificat vizual adic dup culoarea flori lor dup cum urm eaz : B II.1. P lante cu flori fr nveliuri florale colorate (flori verzi sau verzui). B II.2. P lan te cu flori albe. B II.3. P lan te cu flori galbene. B 11,4. P lan te cu flori roii sau roz. B II.5; P lan te cu flori violacee. B II.6. P lante cu flori albastre. Sperm c aceast m etod de d eterm inare a speciilor m edicinale, s fie util a tt specialitilor din alte dom enii dect botanica, ct i tu tu ro r celor ce, doresc s identifice singuri plantele m edicinale din flora noas tr. D up aceast Cheie de determ inare a plantelor m edicinale" vom prezenta i o clasificare a principalelor specii m edicinale dup m ed iu l lor de via. 22

A. P lan te fr flori la . P lan te cu corp vegetativ n e d ife re n ia t n organe, de tip tal b. P la n te cu corp vegetativ avnd organe d ifereniate (rd cin, tulpin, frunze), de tip c o r m ............................................. 2a. Ciuperc parazit pe secar (mai ra r pe g ru sau alte gram inee). recunoscndu-se dup form a de rezisten ( = sclerot) care se form eaz n ovar, nlocuind cariopsa ; scleroii au consisten cornoas, snt curbai, culoare violacee nchis, proem innd n afara s p ic u lu i. . . Claviceps purpurea (Cornul secarei) b. Tal de form frunzoas sau de imici tufe (fruticolos) L i c h e n i ................................................................................................ 3a. Tal frunzos (foliaceu), cu alveole pe su p rafa ; asem nndu-se cu un plm n ; culoare verde pe faa superioar, galben-brun pe cea inferioar, frecvent pe trunchiuri, s tn c i. . . Lobaria pulmonaria (Brnc) b. Tal tufos ( f r u t i c u l o s ) .......................................................................... 4a. Licheni exclusiv tericoli (se dezvolt pe sol, pe su b strat stncos), mic tu f (8 10 cm) b run-verzuie la p artea superioar, cenuie-albicioas la p artea inferioar, lobi nereg u lat ram ificai, cu m arginea ru la t ; vegeteaz n zona alpin . . . Cetraria islandica (Lichen de piatr), b. Licheni corticoli (se dezvolt pe scoara arborilor) 5a. Vegeteaz pe scoara c o n i f e r e l o r .................................................... b. Vegeteaz pe foioase, ndeosebi pe ste ja r (dar i fag, m es teacn, anin .a.), precum i pe arbori fru ctiferi din livezile btrne nengrijite (mai ales pe p r u n i) .. . Evernia prunastri (Lichen de stejar) 45a. Tal re p e ta t ram ificat dichotomic, faa superioar cenuiu-nchis, cea inferioar neagr, m arginile ndoite spre in terio r ca un jgheab . . . Parmelia furfuracea (Lichen de conifere) b. Tal cu ram ificaii filiform e, subiri, cu poziie pendul (atrn pe ram uri) i sim etrie rad ia r (nu snt difereniate 2 fee) . . . XJsnea barbata (M treaa bradului) 7a. P lan te cu frunze reduse la mici solzi, ram ificaii n verticil, tu l pina cu noduri i in ternoduri evidente avnd rol asim ilator b. P lante cu frunze d e z v o l t a t e ............................................................ 8a. R am ificaiile din verticil evident p e n d u le .. . E quisetuin sylvaticum (Coada calului de pdure) su b stitu en t

b. R am ificaiile din verticil rigide

9a. T ulpini nalte de peste 1 rn, grosim e peste 1,5 cm ; vaginele (tecile de la noduri) cu 3040 dini, ram ificaiile cu 8 m u chii . . . Equisetum maximum (Coada calului m are) sub stitu en t

b. T ulpini pn la m ax. 50 60 cm nlim e, grosim e pn la 0,5 0,6 cm ; vaginele (tecile) cu mai p uin de 20 dini, ram i ficaiile cu 4 5 m u c h i i ............................................. ta. Tulpini de 2 feluri, sterile-verzi (mai tardive) i fertile-b ru n e (tim purii), term in a te cu spic sporifer ; ram ificaii de regul cu 4 coaste, pline la interior cu m duv ; dinii vaginelor fr m argine m em branoas alb . . . E quisetum arvense (Coada calului)

b. U n singur fel de tulpini, cu spice sporifere la captul unor ram ificaii term inale ; ram ificaii de regul cu 5 coaste goale la interior ; dinii vaginelor cu m argine m em branoas alb .. . Equisetum palustre (Coada calului de bahne) su b stitu en t ; toxic

H a. Frunze m runte, liniar-lanceolate, dispuse n ju ru l tulpinii tulpinile snt culcate sau ascendente (Lycopodiaceae) b. Frunze lite, poart sporangi (Polypodiaceae) 12a. P lan te cu spice sporifere term inale, tulpini trto are b. P lante fr spice sporifere term inale, tu lpini ascendente . . Lycopodium selago (Brdior) substituent

13a. Spice sporifere singuratice . . . Lycopodium annotinum or) su b stitu en t

(Corni-

b. Spice sporifere grupate cte 2 (rar 3). .. v atu m (Pedicu)

Lycopodium ela-

14a. F runze ntregi, sporangi lin ia r i. .. Phyllitis scolopendriuim (Nvalnic)

b. F runze p e n a t - s e c t a t e ......................................................................... 15a. Frunze sim plu-penat-sectate, talie mic (1030 c m ). . . Polypodium vulgare (Ferigu dulce)

b. F runze de 23 ori penat-sectate, talie mai m arc 16a. Frunze de 2 ori p e n a t - s e c t a t e ........................................................... b. Frunze de 3 ori penat-sectate, m arginile foliolelor re curbate . . . Pteridium aquilinum (Ferig de cmp) 17a. Sori circulari ; seciunea n peiol are 6 12 puncte albicioase ( D r y o p t e r i s ) ........................................................................................ b. Sori sem icirculari ; seciune n peiol cu num ai 2 fasci cule co n d u cto are. . . Athyrium filix-fem ina (Ferig ferneiase, Spinarea lupului) substituent

18a. Rizom foarte m are (uneori peste 30 cm), n seciune cu 8 12 puncte ovale n cerc (a) ; seciunea n peioi cu 8 12 puncte albicioase n sem icerc (b) ; ultim ele term in aii ale frunzelor snt ro tu n jite (c ). . . D ryopteris filix-m as (Ferig m edicinal)

b. Rizom sub 10 cm, n seciune cu 4 5 puncte (a) ; seciune n peioi cu 6 fascicule (b) ; ultim ele term in aii ale frunzelor snt d in ate la v rf (c ). . . D ryopteris spinulosa substi tu e n t

b B I Arbori, arbuti

la. F runze aciculare sau solzoase ; exclusiv plante lem noase (arbori sau arbuti) care conin rin, florile n conuri, sm na nu este nchis n fru ct (uneori cu fructe false, crnoase sau pieloase) (Subncr. G y m n o s p e r m a e ) .......................................................... B I 1 b. F runze de alte forme, n-au glande rezinifere, flori soli tare sau grupate n inflorescene v ariate ; dup fecundare sm na nchis n fru ct provenit din ovar (Subincr. Angios p e r m a e ) .............................................................................................. B I 2 B 1 1. A rbori, arbuti din G ym nosperm ae la. F runze solzoase . . . . . .................................................... b. F runze a c i c u l a r e ..................................... ..... . . . 2a. T ulpini erecte, conuri ovoide de 10 15 m m , din unirea unor solzi crnoi, fiecare cu o mic rid ictu r (mucron) ; arbust ornam ental num ai cultivat n p a rc u ri,.sp a ii v e r z i.. . T huja occidentalis (Tuia), b. T ulpini culcate, fru c t fals pseudobac verde, apoi n eagr-alb stru ie din conereterea a 4 crpele ; spontan n zona m on tan, ns cultivat i o rn a m e n ta l. . . Ju n ip eru s sabina (Ce tin de negi) (pseudofructul substituent p e n tru J. communis) 2 3

26

3a. Acele gru p ate cte 2 c u o teac m em branoas la baz (Pinus)

b. Acele dispuse s o l i t a r .......................................................................... 4a. T ulpini culcate, exclusiv arbuti din zona alpin, form nd jnep e n i u ri. .. Pinus m ontana (Jneapn) b. T ulpini e r e c t e ........................................................................................ Sa. Ace de 7 14 om, verzi ntunecate, neptoare . . . Pinus nigra (Pin negru) b. Ace de 3 7 cm, verzi-albstrui, rsucite... Pinus silvestris (Pin de pdure) *8a. F runze aciculare n verticile de 3 ; fru ct fals pseudobac verde, apoi neagr-albstruie, din concretere a 3 crpele . . . Juni perus communis (Ienupr)

b. Acele nu snt dispuse n verticile, n u au fructe false 7a. Ace dispuse pectinat (ca dinii unui pieptene), cu v rf em arginat (tirbit), lite, p rin tran sp aren observndu-se canalele rezinifere ca 2 dungi albe . . . Abies alba (Brad)

b. Ace ascuite, cu 4 m uchi, dispuse spiralat... Pi cea exceisa (Molid)

B 1.2. Arbori, arbuti din A ngiospenne la . b. 2a. b. 3a. b. 4a. b. 5a. b. ......................................................................................... Frunze sim ple F runze c o m p u s e ........................................................................... ....... F runze o p u s e ......................................................................................... F runze a l t e r n e ............................ ........................................................... P lan t crtoare p rin peiolii lungi, frunza penat cu 3 5 foliole... Clem atis vilalba (Curpen de pdure) A rbori sau arbuti e r e c i ................................................................... F runze p a lm a t- c o m p u s e ......................................... ....... F runze p en at c o m p u s e ......................................................................... Flori albe, fructe cu epi... Aesculus hippocastanum (Castan slbatic) Flori roi, fru cte fr api (toxice, n u se recolteaz) ; m u lt mai rar... Aesculus pavia (Castan rou)

6a. L ujeri tin eri cu m duva . ngust ; fru c t uscat arip at = sam ar (g. Fraxinus)

b. L ujeri tin e ri cu m duva foarte larg ; fru ct crnos drup baeiform (g. S a m b u e u s ) ................................................................. 7a. A rbust sau arbore mic (pn Ia 10 12 m), scoar neted, frunze cu 59 foliole cu peri ruginii pe dosul foii;-ici pe n erv u ra m edian, flori cu nveliuri florale aprnd dup nfrunzir, sam ara la baz cu caliciul persistent... F rax in u s ornus (Mojdrean)

b. A rbore n alt (pn la 35 m), scoar cu ritidom negricios cu crp tu ri ondulate i m ru n te ; frunze m ai ades ou 11 fo liole, flori nude (uneori unisexuate) prnd naintea frunze lor, sam ara neavnd la baz re stu ri de caliciu persistent... Fraxinus excelsior (Frasin)

8a. R am urile au m duva alb, flori lb-glbui gru p ate ntr^d in florescen plan, fructe negre ; vegeteaz n zon de cmpie i deal... Sambueus nigra (Soc) b. R am urile au m d u v a galben sau brun, flori galbeneverzui g ru p ate n tr-o inflorescen ovoidal, fru cte r o i i ; vegeteaz n zona m ontan... Sambueus raeemosa (Soc rou de m unte) su b stitu en t 9a. F runze cu 3 f o l i o l e .................................................................................. b. F ru n ze cu m ai m ulte f o l i o l e ............................................................ 10a. Foliole pe m argini evident dinate sau serate, tu lpini cu gm m pi (g. R u b u s ) ........................................................................... b. Foliole pe m argini ntregi sau slab dinate, tu lp in i ia ra . g h i m p i .........................28

11a. F ructe m ature roii uor detaabile de pe receptacul, frunze pe dos alb tom entoase (cu peri abundeni)... Rubus idaeus (Ztrneur) b. F ructe m atu re negricioase, aderente pe receptacul... Rubus fruticosus* (Mur) 12a. L ujeri verzi, ereci, m uchiai, frunze n general foliate, spre v rfu l lu jerilo r simple, flori galbene cte 1 2 n lungul ram urilor ; arb u st pn la 2 m, cultivat n vestul rii... Sa rothamnus scoparius (M turice) b. L ujeri nem uchiai, toate frunzele trifolite, flori galbenea urii n ciorchini pendeni (care atrn) ; arb u st pn la 8 m nlim e, cultivat ornam ental... Laburnum anagyroides (Salcm galben) 13a. Frunze dub lu -p en at compuse, lu je ri cu spini m ari, trifurcai... Gleditschia triacanthos (Gldi) b. F runze sim plu penat c o m p u s e .................................................... 14a. Foliole dinate, serate sau l o b a t e .................................................... b. Foliole ntiegi sau num ai la baz cu 13 dini . . . . 15a. F runze la baz cu 2 stipele concrescute cu p e io lu l; fru ct fals de tip mcea, n interior cu Iructele adevrate de tip achen (g. l i o s a ) .................................................................................................

14 15
21

16

b. Frunze fr stipele sau cu 2 stipele neconcrescute . . . 16a. Tulpina lipsit de ghimpi, fru ctu l fals alungit i sepalele n continuarea acestuia, achene puine (5 10)... Rosa pendulina (Mce de m unte)

19

b. Tulpina arm at cu ghimpi, fructul fals nu este alungit 17a. Tulpina arm at cu ghim pi i aciculi foarte dei, perpendiculari pe tulpin, fru ct fals m are (pn la 25 mm), globulos, tu rtit, sepale erecte... Rosa rugosa

17

* S u b d e n u m ire a c o lec tiv d e R u b u s fr u tic o su s s n t de f a p t m a i m u lte specii : R. p lic a tu s, R. ca n d ica n s, R. su lc a tu s, R. to m c n to su s.

29

17b. T ulpina arm at cu ghim pi oblici, fru c t ovoid i m ai mic (1 1,2 om lungim e), cu sepale reflecte . . . . v ; 18a. Specii de cultur, de interes ornam ental i p e n tru petalele nu m eroase utilizate p e n tru dulcea i p e n tru extracia uleiului. A u a l tu ri de ghim pii curbai i aciculi m runi... Rosa cenifolia (T randafir de dulcea), Rosa dam ascena (T randafir de Damasc) b. Specie spontan, cu floarea avnd 5 petale roz, tulpina a r m at num ai cu ghim pi curbai... Rosa canina (Mce)

19a. Peioli cu ghim pi, p o rt arbustiv (g. R u b u s ) .............................. b. Peioli fr ghim pi, arbori... Sorbus aucuparia (Scoru de m unte) 20a. F ructe m atu re roii, uor detaabile de pe receptacul, frunze pe dos alb tomentoase... R ubus idaeus (Zmeur) b. F ru cte m atu re negricioase aderente pe receptacul, frunze pe dos verzi palide... Rubus fruticosus (Mur) 21a. Foliole de regul m ai m ari de 6 om, fructul popular nuc... Juglans regia (Nuc) b. Foliole de m ax. 2 3 om, fru c t de tip pstaie sau lom ent 22a. Foliole ovate cu vrfu l acut, flori albe-glbui, n panicule erecte, fruct indehiscent, g tu it lom ent ; nflorire tardiv (VII). Arbore ornam ental fr ghimpi... Sophora japonica (Salcm japonez)

b. Foliole eliptice, flori albe sau roz n racem e pendente (care atrn), fru c t pstaie dehiscent ; nflorire mai tim purie (VVI). P rezint ghimpi... Robinia pseudacacia (Salcm)

23a. A rbuti scunzi i foarte ram ificai, parazii pe arbori . . b. A rbori sau arb u ti cu rdcinile n p r n n t ..............................25 24a. F ru n ze sem pervirescente (rm n verzi peste iarn), verziglbui i sesile, fructe albe dispuse n g ru p u ri de cte 3, tu l p in a castaniu-cenuie... Viscum album (Vsc)

24

v jti
b. F runze caduce, verzi-nchis i peiolate, fru cte galbene dispuse n m ici ciorchini, tu lp in a m ult mai nchis la culoare (brun-negricios) ; paraziteaz exclusiv pe speciile de stejar... Loranthus europaeus (Vscul de stejar) su b stituent,

25a. F runze o p u s e ........................................................................................ 26 b. F runze a lte rn e .......................................................................................29 26a. Frunze cu m argini ntregi, arb u st care nflorete nainte de n fru n zire ; n erv u rile laterale ale frunzelor evident arcuite n sus... Cornus mas (Corn)

b. F ru n ze cu m argini dinate, serate sau cren ate . . . . 27a. F runze trilobate, inflorescenele de tip cim e uimbeliforme albe au pe m argine u n rn d de flori m ai m ari, sterile ; arb u st tufos din locuri um ede... V iburnum opulus (Clin)

27

jvam

% h / r ''

b. Frunze n e l o b a t e ................................................................................. 28a. F runze ovate, pe dos puternic proase (cu peri stelai), lujerii de asem enea psloi), flori n cime um beliform e albe, plane, cu. toate florile fertile, fru cte m ature roii... V iburnum lantana (Drmoz) su b stitu en t 31

b. Frunze pe dos glabre sau doar p uin proase, lu jerii nu snt pisloi. N ervurile laterale evident arcuite ctre vrful frunzei, arb u st nespinos de 13 (7) m cu coroana rar din subarboretul cu exces de um iditate... Rhamnus frangula (Cruin)

29a. F runze cu m argini n t r e g i ........................................................... b. Frunze cu m argini dinate, serate, cram ate sau lobate 30a. Frunze cu m argini rsfrnte, la vrf rotunjite i uor em arginate (tirbite), persistente, pieloase, pe partea inferioar ou puncte m ici brune ; arbust tufos de m are altitudine (peste lim ita afinului)... Vaccinium vitis-idaea (Merior)

30 J1

b. F runze pe dos nepunctate, ovale, cu vrf ascuit ; arbust din zona m ontan, form nd tufriuri ntinse afiniuri... Vac cinium myrtillus (Afin)

31a. Frunze pe dos albe sau cenuii, niciodat'verzi . . . . b. Frunze pe dos verzi, ovate, pieloase, la baz ngustate ; tulpini culcate sau crtoare pe arbori, ziduri (n afara acestor frunze, m ai au lstari sterili cu frunze lobate)... Hedera helix ( I e d e r ) .......................................................................... 32a. F runze pe dos cu peri solzoi mici, argintii ; arbust spinos ^de pe coaste rpoase, fru ct bac fals ovoid, portocalie... Ilqjpophae rhamnoides (Ctin) b. Frunze pe dos cu peri albi ; arbore din locuri umede... S a lix alba (Salcie) 32

32

33

32a, F ru n ze l o b a t e ................................................................................ b. Frunze serate, dinate sau crenate, dar n u lobate 34a. De la baza lim bului, din punctul de inserie al peiolului, po r nesc 3 5 n erv u ri puternice, p a l m a t e ..............................

34 41 35

b,

De la baza lim bului pornete o singur n e rv u r principal din care se desprind n ervurile s e c u n d a r e ..............................

40

.x--r-S

35a, Lobii frunzelor ntregi, nedinai ; plant crtoare pe arbori, ziduri sau culcat pe sol. F runze pe dos verzi (Pe lstarii fe r tili au frunze ntregi)... H edera faelix (Iedera) b. Lobii frunzelor d i n a i ........................................................................ 36a. F runze cu baza ngustat (g. R i b e s ) ............................................ b. F runze cu baza ro tu n jit sau t r u n c h i a t .............................. 37a. L ujeri spinoi cu spini trifu rc ai aezai la baza frunzelor ; flori 13 n fascicule axilare, fru c t bac de cca. 10 mm n dia m etru, verde sau galben... Ribes grossularia (Agri) b. L ujeri nespinoi ; flori num eroase, n racom e . . . . 38a. Frunze pe dos cu glande punctiform e, negre ; fru ct negru... R i bes nigrum (Coacz negru) b. F runze pe dos fr glande punctiform e : fru ct rou... R i bes ru b ru m (Coacz rou) 39a. Peioli cu suc lptos ; arbori care au i frunze ntregi... M orus sp. (Dud) b. Peioli fr suc lptos ; arbuti cu toate frunzele lobate... Ribes sp. (P entru d eterm inarea speciei, vezi 37) 40a. Lobii frunzelor separai p rin sinusuri ro tu n jite sau obtuze. F ru c t ghind... Q uercus robur (Stejar)

36 37 39

38

b. Lobii frunzelor separai p rin sinusuri acute. A rb u ti cu lu jeri spinoi. F ru ct drup fals, roie... Crataegus sp. (Pducel)

33

41a. De la baza lim bului, din punctul de inserie al peiolului, por nesc 3 5 (6) n erv u ri principale . . . . . . . . 42 b. De la baza lim bului pornete o singur n erv u r m edian, din care se desprind n erv u ri l a t e r a l e ..................................... 49 '42a. P eioli lungi de cel p u in 3 c m .................................................... 43 b. Peiolii n u ating dect excepional 3 c m ..................................... 48 43a. De la baza lam inei pornesc 45 (6) n e rv u ri puternice (cca m edian i 34 laterale) (g. T i - l i a ) .............................................44 b. De la baza lam inei pornesc num ai 3 n erv u ri puternice . . 48 44a. F runze pe dos argintii ; flori 5 10 n cime m ai scurte dect lungim ea bracteei acoperit i ea cu peri stelai... Tilia tomentosa (Tei argintiu)

b. F runze pe dos verzi ; flori n cime m ai lungi sau cel puin egale cu bracteea care este lipsit de p e r i ..............................45 45a. F runze mici (3 7 om), cordate, pe spate cu sm ocuri de peri ru ginii la subsoara n erv u rilo r ; flori n cime a cror lungim e este egal cu bracteea... Tilia cordata (Tei pucios)

b. Frunze m ari (612 cm), eu baz puternic asim etric un lob pare trunchiat) ; flori p u in num eroase i m ari, n cime a cror lungim e depete bracteea... Tilia piatyphylios (Tei cu frunza mare)

34

46a. N ervurile laterale se continu pn n dinii frunzelor. Peiol necom prim at... Corylus avellana (Alun) b. N ervurile laterale nu se continu pn n dinii frunzei. Peiol adesea lateral com prim at (g. Populus) . . . . 47a. M ugurii alungii, ascuii, pn la 23 cm... Fopulus nigra (Plop negru)

47

b. M uguri ovoizi i m ai m ici - 34 mm Ia P opulus alba i 67 mm Ia P. trem ula substitueni

D 48a. N ervurile laterale se continu evident pn n dinii frunzei... Corylus avellana (Alun) b. N ervurile laterale, nainte de a ajunge la m arginea lam i nei frunzei se arcuiesc i se unesc in tre ele, iar din poriunile arcuite pornesc ram ificaii slabe ctre dinii frunzei. Peioli cu suc lptos... M orus sp. (Dud) 49a. L ujeri spinoi ; spinii rigizi aezai de-a lungul lu jeru lu i, frunze n ereg u lat dinate... C rataegus sp. (Pdueel) b. L ujeri nespinoi sau num ai v rfu l u n o r lu je ri laterali poate fi term in at n s p i n .......................................................................... 50 51a. F runze cu mai m u lt de 10 perechi de n erv u ri laterale . . 52 b. F runze cu cel m u lt 10 perechi de nerv u ri laterale . . . 53 52a. Frunze sim plu d inate ; n fiecare din dinii frunzei ajunge cte o n e rv u r lateral, lungi de (8) 10 18 om i late de 36 om... Castanea sativa (Castan comestibil) b. Frunze dublu d inate sau serate ; dinii de ord. II snt m u lt mai num eroi dect n erv u rile laterale ; frunze cu baza evident asim etric... Ulm us foliacea (Ulm de cmp)

35 /

53a. F runze lat ovate sau subrotunde, de 6 10 om lim e, cu baza cordat... Corylus avelana (Alun) b. F ru n ze rombice, lu jeri tineri cu num eroase verucoziti albe... B etula verrucosa (Mesteacn) 54a. F runze lungi pn la 2,5 cm... Vaccinium m yrtillu s (Afin) b. F runze m ai l u n g i ................................................................................ 55 55a. Frunze pe dos albicioase... Salix alba (Salcie) b. F runze pe dos verzi sau palid verzi, triu n g h iu la re (del toide). M uguri ascuii, lungi de cca 2 cm... Populus rsigra (Plop negru) B II. 1. P lan te cu flori f r nveliuri florale colorate {flori verzi sau verzui) la . P lan te volubile... H um ulus lupulus (Hamei) b. P lante erecte sau t r t o a r e ................................................................. 2a. F runze n rozet b a z a l ................................................................... b. F runze t u l p i n a l e ...................................................................... ....... 3a. F runze ngust lanceolate... P lantago lanceolata (Ptlagina n gust)

b. Frunze ovate sau la t e l i p t i c e .................................................... 4a. F runze brusc atenuate in tr-u n peioi ele lungim ea lam inei, n e r v urile de gradul II evidente... Plantago m ajor (Ptlagina lat)

,/ b. Frunze uor atenuate n peioi, n ervurile de gradul II neevidento... P. media

5a. P lant cu o singur frunz tulpinal n form de sabie (ensiform), la subsuoara creia se dezvolt o inflorescen cr noas... Acorus calam us (Obligeana) b. P la n te cu m ai m ulte frunze t u l p i n a l e ..................................... 6a. Flori n inflorescene tip spic compus sau panicul (plante clin fam. G r a m i n e a e ) ................................................................................ b. Flori izolate sau n inflorescene de alt t i p .............................. 7a. P lan t de cultur nalt pn la 2 2,5 m, term inal cu un pa nicul (inflorescen brbteasc), inflorescene fem eieti de tip tiulete la subsuoara frunzelor... Zea m ays (Porum b) b. B uruieni de talie r e d u s ................................................................... 36

C C to J1 O

8a. Inflorescen spic compus cu clcie evidente... Agropyron repens (Pir m edicinal)

V
b. Inflorescen spic digitat... Cynedon daetylon (Pir gros) su b stitu en t

9a. Frunze opuse, plant cu peri urticani... Urtica dioica (Urzic) b. F runze a l t e r n e ........................................................................................ 10a. N ervaiune arcuat... V eratrum album (Steregoaie)

b. 11a. b. 12a. b. 13a. b. 14a.

N ervaiune penat sau p a l m a t ................................................... Plante exclusiv de c u l t u r ............................................................ P lan te din flora s p o n t a n ............................................................ P lan t nalt de 12 m, frunze palm at-lobate, m ari (ajung pn la 0,80 1 m) ; inflorescene panicul term inal... Rheum sp. (Revent) P lan t de 30 60 cm, frunze ntregi cordate (n form de inim ), flori n inflorescene mici, dispuse Ia subsuoara fru n zelor... Fagopyrum sagittatum (Hric) F runze trilobate, la baz cu un spin trifu rc a t glbui... N anthiurn spinosum (Ghimpe) F runze de alt form , fr ghim pi la b a z .............................. Frunze cu nervaiune p e n a t ............................................................

b. F runze cu nervaiune palm at

15a. Inflorescen terminal ; frunze m ari (pn la 30 40 cm), plant din locuri ngrate (specific pe locul unor stne)... Rumex alpinus (tevia stnelor) b. Flori micue, dispuse axilar (35), frunze mici (pn la 2 cm)... Polygonum aviculare (Troscot) 16a. Frunze palm at l o b a t e .........................................................................17 b. Frunze n t r e g i ....................................................................................... 18 17a. Frunze adnc sectate, pn aproape de baz, late pn la 30 cm ; flori mari, puine, cu 5 elem ente verzi-purpurii... Heleborus purpurascens (Spnz)

b. Frunze

reniforme, sinusurile puin adncite ; flori m runte, numeroase, n inflorescene term inale... Alchemilla sp. (Creioar)

18a. Frunze reniform e, plant cu num ai 23 frunze lung peiolate, rmn verzi peste iarn, vegeteaz n pduri de foioase... Asarum europaeum (Pochivnic)

b. Frunze

cordate la baz, oval-triu n g h iu lare, p lan t erect de locuri nsorite... Aristolochia clematitis (M rul lupului, Rernf)

38

B II.' 2. P lan te cu flori albe la . P lan te din c u l t u r i ................................................................................. 2 b. P lan te din flora s p o n t a n ...................................................................14 2a. Flori tip 4, 1 10 flori la o p lan t ; specie ierboas anual, p lan te de 1 1,50 m, cu p a rte a aerian glauc (verde-albstruie), frunze ntregi ; flori cu 2 sepale caduce, 4 petale albe (pn la violaceu), avnd Ia baz o p a t neagr, fruct capsul... -t-Papaver som niferum (Mac de grdin) .................................................................................. ..........3 b. Flori tip 5 3a. Flori de tip bilabiat (cu 2 buze, u na inferioar i una superioar), tu lp in a evident cu 4 m u c h i i .................................................... ..........4 b. Flori de alt tip, tulpina c i l i n d r i c ..............................................................5 4a. P lan t peren, -tufos ram ificat, frunzele frecate n tre degete au m iros puternic de lm ie ; stil ele i stigm atele n u ies evident din corol... M elissa officinalis (Roini) b. P lan t anual, erect, ram ificat de la baz, miros plcut arom atic, specific, cele 4 stam ine i taxai ales stigm atul ies m u lt de sub petale... O ehnum basilicum (Busuioc) ia . Flori n inflorescene de tip um bel com pus . . . . 6

b. F lori sim ple sau n inflorescene de alt t i p .............................. 6a. Frunzele au la baz o vagin enorm , um flat, la cele de la v rf depind chiar lungim ea lim bului. P lante extrem de v igu roase din zone m ontane... Angelica archangeiica (Angelica)

b. F runze fr vagin d e z v o l t a t .................................................... 7a. Toate frunzele tu lp in ale snt de 12 ori p en at-sectate b. F runzele bazale sn t ntregi, ovate, cu m argine dinat... P im pinella anisum (Anason)

39

8a. Frunze superioare de 3 ori penat-sectate, cu lacinii rare , n guste, inegale ; plant anual, cu m iros neplcut de ploni... Coriandrum sativum (Coriandru)

b. F runze cu lacinii m runte regulate, d e s e ; plant bienal, n prim ul an cu o rozet ele frunze lung peiolate, n al doi lea an cu tulpin florifer... C arum carvi (Chimion)

9a. Inflorescene de tip antodiu ; specie peren, nalt de 60 120 cm, tufoas, puternic arom at... Artemi&ia dracuncuius (Tarhon) b. Flori sim ple sau n inflorescene de a lt t i p .............................. 10a. Corola sub form de plnie ; p lan t tufoas, viguroas, fru c t capsul ghim poas... + D a tu ra inoxia (Laur pros) b. Corola cu petale cel p u in term inal l i b e r e .............................. 11a. Flori solitare ; plante sudice, cu 5 petale libere, avnd vrf albastru-verzui... Nigella sativa (Negrilic) b. Flori grupate n i n f l o r e s c e n e .................................................... 12a. F runze s i m p l e ....................................................................................... b. F runze penat-com puse, cu 5 11 lacinii... V aleriana officinalis (Valerian) 13a. Flori foarte m ru n te (4 5 mm), n inflorescene foarte bogate, laxe ; frunze lanceolate, lungi de 3 5 om i late de num ai 68 mm ; rizom i la exterior brun-glbui... Gypsopfayla paniculata (Ipcrige) b. Flori m ai m ari (pn la 2 cm), petale uor r sfrn te ; frunze eliptice, lungi de 7-10 cm ; rizom i la exterior bruni-roietici... Saponaria ol'ficinalis (Spunari) 14a. Flori de tip 3, frunze cu n e rv u ri a r c u a t e ..............................

10

11 12 13

15

b. F runze pe tip 4 sau 5, frunze cu n ervaiune palm at sau p e n a t ...................................................................................................... 15a. P lan te cu num ai 2 frunze bazale lat-ovale ; foliolcle florale snt concrescute la baz. P lan t ele pdure foarte ornam ental, plcu t m irositoare... + C o n v allaria m ajalis (Lcrm ioare) b. P lante cu frunze t u l p i n a l e .................................................... 16a, P lan t de locuri deschise (puni, finee m ontane), foarte vi guroase (1 1,20 m), frunze cu n e rv u ri proem inente... Veratru m album (Steregoaie) 40

17

16

b. P lan t din p duri de fag sau conifere, cu talie m ai redus (20 30 cm), frunzele p rin frecare au m iros de usturoi... Allium ursinum (U sturoi) 17a. Inflorescen de tip c a p i t u l ............................................................18 b. Flori izolate sau inflorescene de a lt t i p ..............................19 18a. F ru n ze ntregi, lanceolate ; antodiile n inflorescen term i nal lax... Erigeron canadensis (Btrni) b. Frunze fin d iv iz a te ; antodii grupate n infolerscen te r m inal compact... Aehillea m illefolium (Coada oricelului) 19a. Inflorescen de tip u m b e l ........................................................... 20 b. P lan te fr inflorescen de tip u m b e l ..................................... 21 20a. Frunzele au la baz o vagin enorm , um flat, cele de la v rf depind chiar lungim ea lim bului. P lante extrem de vigu roase din zone m ontane... Angelica archangeiica (Angelica) (specie ocrotit ; nu se va recolta !)

b. F runze fr vagin dezvoltat ; frunze cu lacinii m runte... Ga rum carvi (Chimion) 21a. Flori tip 4 ............................................................................................... b. Flori tip 5 ............................................................................................... 22a. P la n te cu rozet de frunze bazale i frunze tulpinale ; fructe silicve de form triunghiular... Capsella bursa pastoris (Traista ciobanului)

09 2d

b. P la n te num ai cu frunze tulpinale dispuse n verticil ; fructe nu cu le mici g l o b u l o a s e ............................................................ 23a. Flori cu tu b u l corolei lung, fructe epoase cu epi recurbai, m iros plcut, arom at... Asperula odorata (Vinari).

O O A .1

b. Flori cu tu b u l corolei scurt, fructe netede ; ntreaga plant degaj u n m iros neplcut... G alium schultesii (Cucuta de pdure) su b stitu en t

24a. Florile au sim etrie rad ia r . . . , .. . . . . . ... b. Florile fr sim etrie radiar . . . . . .. 25a. Corola sub form de plnie (prin unirea tu tu ro r p e t a l e l o r ) , .

.2 5 35 26

b. Cel p u in .partea term inal a petalelor este liber . . .2 8 26a. P lan te volubile . . . . . ...... . . . .. 27 b. P la n te erecte, tu f oase, fructe capsule... . + D at ura slram qnium (Laur, Cium faie) 27a. Caliciu cu sepale concrescute ; plant cu frunze mici (pn.-la 34 cm), com un n locuri necultivate i ca buruian de cul turi... Convolvulus arvensis (Volbur) b. Caliciul acoperit de 2 bractei late ; p la n t cu frunze anari pn la 6 7 cm) din locuri um ede, lunci, m argini de pduri... Calystegia sepium (Cupa vacii) se recolteaz m preun cu Convolvulus arvensis) 23a. Flori cu u n singur nveli floral din 5 tepale ; planta robust, nalt de 1,5 2,5 m, ram ificat de.la baz, frunze ovate, flori n racem e term in ale ; fructe bace mici, roii ntunecate... P h y tolacca esculenta (Crmz) b. Flori cu 2 nveliuri florale d istin c te (caliciu verde .i co rol a l b ) ............................................................................................... 29 30 29a. F runze s i m p l e ....................................................................................... . . . . . 32 b. F runze c o m p u s e ............................................ ....... 30a. P lan te viguroase, tu lp in a consisten ta re ; cele 5 petale snt e v i d e n t e ....................................................................................... ....... 31 b. P la n te eu tu lp in a foarte m oale, cu un singur rnd de peri laterali ; petalele adnc divizate n 2, astfel nct dau im presia de 10 petale. B uruian de locuri umede... S tellaria m edia (Iarb m oale, Rocoin).

Sla. Flori foarte m ru n te (4 5 mm), n inflorescene foarte bo gate, laxe ; frunze lanceolate, lungi de 35 cm i late de nu'mai 68 mm ; rizom ii la exterior brun-glbui... Gypsophyla paniculata (Ipcrige) b. Flori m ai mari (pn la 2 cm), petale uor rsfrn te ; frunze eliptice lungi de 7- 10 cm ; rizom i la exterior b runi-roie tici... Saponaria officinalis (Spunari) 42

32a. Toate frunzele trifolite... Fragaria vesca (Frag)* b. Frunzele im paripenat c o m p u s e .................................................... 3 3 33a. U ltim ele foliole snt penat sectate ; plan t robust de locuri umede... Filipendula ulmaria (Creuc) b. Toate foliolele s i m p l e .........................................................................34 34a. T ulpin erect, neram ificat ; plant de locuri um ede i um broase din zona de deal i m unte... Valeriana officinalis (Valerian) b. T ulpin ram ificat, form nd tufe viguroase ; plant din locuri nsorite, necultivate, gunoite... Sambucus ebulus (Boz) 35a. Flori papilionate (ca u n fluture), n inflorescene globuloase ; frunze trifolite... Trifolium repens (Trifoi alb) b. Flori de tip bilabiat (cu 2 b u z e ) .................................................... 36' 36a. Flori solitare ; plant din locuri cu exces de um iditate... +G ratidl officinalis (Veninaria) b. Flori n inflorescene compacte, ca u n gulera la s u b s u oara perechilor de frunze o p u s e .................................................... 37 37a. Frunzele mai m ult sau m ai p u in cu sinusuri adnci... Lycopus europaeus (Piciorul lupului)

b. Frunzele n u a u ,sin u su ri adnci pe m a r g i n i ..............................38 38a. Frunze aproape rotunde, prozitate abundent a ntregii pri aeriene care dau p la n te i o culoare cenuie-albicioas ; specie de, locuri uscate, nsorite, m ai m ult n sudul i estul rii... Marrubium vulgare (Ungura) b. Frunze cu form e m ai alungite ; specii proase, d ar fr peri abund eni care s dea plan telo r o culoare cenuie-albicioas .....................................................................................................39 39a. Frunze triu n g h iu lar ovate, corola pn la 2 cm ; fr miros caracteristic... Lamium album (Urzica m oart alb)

b. Frunze ovate cu v rf obtuz, corola m ai mic, pn la 1 cm ; p rin frecare n m n se percepe un m iros caracteristic de lmie... M elissa officinalis (Roini)

S e re c o lte a z fru n z e le i la sp e c ia d e c u ltu r F r a g a r i^ d s T iin d

(C pun).

tfVSAS

1 43

B II. 3. P lante cu fiori galbene la . b. 2a. b. 3a. b. P lante clin c u l t u r i ................................................................................. P lante din flora s p o n t a n ...................................................................19 Flori n inflorescene de tip antodiu ( c a p i t u l ) .............................. Flori solitare sau gru p ate n alte tip u ri de inflorescene . . Toate florile antodiului snt g a l b e n e ............................................ Florile ligulate (marginale) albe i num ai florile tubuloase centrale sn t galbene ; antodiul n seciune gol la interior... Matricaria chamomilla (Mueel) 2 3 9 4

la. F runze cu dini epoi pe m argine, antodiul de asem enea ncon ju ra t de bractee cu spini... Cnicus benediclus (Schinel) b. Frunze fr s p i n i ................................................................................. 5a. Antodii mici i num eroase, aplecate, dispuse in tr-u n racem te r m inal (gen A r t e m i s i a ) ....................................................................... b. A ntodii m ari erecte, dispuse term inal ; plante cu aspect puternic o r n a m e n t a l ........................................................................................... 6a. Frunze tulpinale ntregi, liniar lanceolate... A rtem isia dracunculus (Tarhon) b. Frunze tulpinale p en at s e c t a t e .................................................... 7a. Frunze suriu sau alb tom entoase, cu peri fini i alipii, foliole lat-lanceolate (2 4 mm)... A rtem isia absinthium (Pelin) b. Frunze netom entoase, foliole ngust liniare... A rtem isia abrotanum (Lemnul dom nului) 8a. Frunze penat-sectate... Tagetes patula (Crie) b. Frunze ntregi, invers-lanceolate... Cal-endula officinaiis (Gl benele)

5 6 8 7

9a. Fiori de tip 4 ........................................................................................ b. Flori de tip 5 ......................................................................................... 10a. Flori m ari, s o l i t a r e ............................................................................... b. Flori m ici grupate n racem e d e n s e ............................................. 11a. Sepale 2, caduce ; frunzele snt sesile, am plexicaule (baza m brieaz a x u l tulpinei)... Glaucium flavum (Mac cornut gal ben)

44

b, Sepale 4, persistente, sectate, alungite, nguste i rsfrn te ; frunze peiolate, cu m argine ntreag... Oenothera biennis (Lumini) 12a, F runze bazale penat-com puse ; fructe silicve cilindrice, ngus tate la capete, fr rostru, dispuse alipit fa de ax... Brassica nigra (M utar negru)

b. Frunze bazale penat-lobate ; fructe silicve cilindrice, gtuite, perpendicular pe ax... Sinapis alba (M utar alb)

13a. Inflorescen tip um bel, frunza fin divizat, asem ntoare cu a m rarului... Foeniculum vulgare (Fenicul) b. Fiori solitare sau inflorescene de alt t i p .............................. 14a. Flori cu sim etrie r a d i a r ................................................................... b. Flori fr sim etrie rad ia r (au sim etrie bilateral) 15a, Corola sub form de plnie (petalele com plet unite), n erv u ri p e n a t e ................................................................................................... b, Petalele libere pn aproape de baz, n e rv u ri arcuate... Gentia n a lutea (G hinura galben) 16a. P lante volubile ; frunze palm at-lobate... Luffa cylindrica (Lufe, B urete vegetal) b, P lante erecte ; frunzele n u sn t palm at-lobate . 17a. Frunze cu m argine ntreag ; fru cte bace sferice, negre la ma turitate... + Atrapa belladonna (M trgun)

b. Frunze cu m argine puternic sinuat (scobit) ; fru cte cap sule cu cpcel (pixide)... +H yosciam us niger (M selari)

18a. Flori cu corola ca un ulcior asim etric (buza superioar scurt, buza inferioar m ai lung i rsfrnt) ; tulpin cilindric... + D igitalis lanata (Degeel lnos) b. Flori cu corola bilabiat, bicolor (buza de sus violacee, cea inferioar galben) ; tulpini n 4 muchii.... S a lv ia , selarea (erlai) 19a. Flori n inflorescene antodii ( c a p i t u l ) ..................................... 20 b. Flori solitare sau gru p ate n alte tip u ri de inflorescene 20a. F runze n rozet bazal ; inflorescene pe axe tulpinale goale la in terio r i nefoliate... Taraxacum officinale (Ppdia) b. P lan te cu frunze t u l p i n a l e ........................................................... 21 21a. Frunze opuse... Arnica montana (Arnic) b. F runze a l t e r n e ........................................................................ 22a. F lori n antodii mici (56 mm), aplecate, dispuse n tr-u n ra cem term inal (gen A rtem isia) . ..................................... 23 b. F lori n antodii e r e c t e ...................................................................24 23a. Frunze n ntregim e tom entoase (suriu proase)... A rtem isia ahsinthium (Pelin) b. F runze bicolore, pe fa verzi nchis i glabre, pe spate alb tomentoase... A rtem isia vulgaris (Pelinari) 24a. A ntodii num eroase n tr-u n panicul term inal m are (2030 cm), foarte ram ificat... Solidago serotina (Snziene de grdin)

30

22

b. A ntodii izolate sau grupate n alt m o d ........................... .. . 25 25a. Antodii dispuse n tr-u n corim b term inal... Tanacetum vulgare (Vetrice) b. A ntodii izolate sau grupate n alt mod . . . . . 26 26a. T ulpina florifer se dezvolt foarte tim puriu (IIIIV) p u rtn d frunze reduse la solzi ; dup uscarea tulpinii florifere se dez volt frunze mari... Tussilago farfara (Podbal) b. T ulpina poart i antodii i frunze n o r m a l e ..............................27 27a. P lan t mic (20 50 cm) din zona de cmpie, frunze puternic divizate, antodiul cu flori ligulate albe' la exterior i flori tu buloase galbene dispuse c e n t r a l ....................................................28 b. P lan t viguroas (1 1,5 m) din zona m ontan, frunze n tregi, antodiul num ai cu flori galbene . . . . . 29 28a. R eceptaculul conic, gol la interior... Matricaria cham om illa (Mueel) b. R eceptacul plin la interior... Matricaria inodora (M ueel prost) su b stitu en t 46

29a. Baza frunzei atenuat n peioi, flori i fructe cu papus... Inula helenium (Iarb mare)

b. Baza frunzei cordat, flori i fru cte fr papus, fructe cu coronul... Telekia spedosa (Lptucul oii) substituent

30a. b. 31a. b. 32a. b. 33a. b. 34a. b. 35a. b. 36a. b. 37a. b. 38a. b. 39a. b.

Petale libere . .................................................................................. P etale unite n tre ele, cel p u in la baz . . . . . Corola cu 4 p e t a l e ................................................................... Corola cu 5 (sau mai m ulte) p e t a l e ............................................. P lan t cu suc portocaliu... Chelidonium majus (Rostopasca) P lan t fr suc portocaliu... Potentilla erecta sin. P. tormentilla (Sclipeti) Corola bicolor, cele 3 petale inferioare galbene, cele 2 supe rioare violacee... Viola tricolor (Trei frai ptai) Corola n totalitate g a l b e n ............................................................ Flori s o l i t a r e ........................................................................................ Flori grupate n i n f l o r e s c e n e .......................................................... Frunze adnc divizate n 3 lobi ; petale cu o pat p u rp u rie la baz... Hibiscus trionum (Zmoi) F runze penat divizate ; petale fr pat purpurie la baz Floare cu 5 petale, tulpina culcat, frunze alburii pe dos ; n florete vara... Potentilla anserina (Coada racului) F lori cu petale num eroase, tulpina erect ; frunze verzi pe dos ; nflorete prim vara devreme... Adonis vernalis (Rucua de prim var) F runze opuse, ntregi, cu pete mici, transparente... Hypericum perforatum (Suntoare) F runze alterne, d i v i z a t e .................................................................. F runze trifoliate, flori papilionate (n form de fluture)... Meliiotus officimalis (Sulfin) F runze penate, flori cu sim etrie r a d i a r ..................................... Inflorescen alungit (tip racem), peduncul m ai scurt ca floa rea... Agrim onia euipatoria (T uria mare) Inflorescen bifurcat-ram ificat, pedicel de 24 ori mai lung dect floarea... G eum u rbanum (Cerenel)

31 40 32 33

34 35 37 36

38 39

47

40a. P lan t trtoare... Lysimachia nummularia (Glboar) b. P la n t e r e c t ........................................................................................ 41a. Frunze dispuse 6 8 n tr-u n verticil... Galium vcru n (Snziene galbene) b. Frunze altern e sau o p u s e ................................................................... 42a. F runze n rozet b a z a l ................................................................... b. P lan te fr rozet b a z a l ................................................................... 43a. Un singur ax floral, cu o inflorescen tip um bel simpl... P rimula officinalis (Ciuboiea cucului)

b. M ai m ulte axe florale, fiecare ax cu cte o singur floare... Primula acaulis (Griciorei) substituent

44a. N ervur arcuat... Gentiana punctata (G hinura ptat)

b. 45a. b. 46a.

N ervaiune de a lt t i p ......................................................................... Corola sub form de plnie (petale com plet unite) . . P etalele nu snt u n ite c o m p l e t .................................................... Frunze cu m argine ntreag ; fructe bace sferice, negre la ma turitate... + Atropa belladonna (M trgun)

b. F runze cu m argine pu tern ic su m at (scobit) ; fru c te capsule cu cpcel (pixide)... -j-Hyosciamus niger (M selari)

47a. Flori cu corola ro tat, frunze late i proase, plante nalte (1,20 1,60 m), cu o inflorescen alungit... Verbascum phlomoides (Lum nric) b. Corola cu 2 baze, frunze nguste... Linaria vulgaris (Lin ari) B II. 4. Plante cu flori roii sau roz la . P lan te de c u l t u r ................................................................................. b. P la n te din flora s p o n t a n .................................................................. 2a. Inflorescene capitule m ari (45 cm) cu foliole ghim poase ; p lanta n ntregim e ghim poas, frunze p tate cu alb... Sylibum marianum (A rm urariu) b. A lte tip u ri de i n f l o r e s c e n e ................................................................. 3a. Flori cu sim etrie r a d i a r ................................................................... b. F lori fr sim etrie r a d i a r ................................................................. 4a. Flori cu petale roz... Althaea officinalis (Nalb m are) b. Flori cu petale de culoare neagr-p urpurie ; plant erect, nalt (1,52 m), cultivat i ornam ental... Althaea roea var. nigra (Nalb de grdin) 5a. Flori purpurii, ea u n ulcior asim etric (buza superioar scurt, buza inferioar m ai lung i rsfrnt), tulpina cilindric... + Digitalis purpurea (Degeel rou) b. Flori cu corola bilabiat (cu dou b u z e ) ..................................... 6a. S ubarbust cu tufe globuloase, la baz ram urile snt lignificate... Thymus vulgaris (Cimbru de cultur) b. P lante anuale, nelignificate la b a z ............................................. 7a. Frunze m ari (35 cm) verzi, cu peri ra ri pe m argine ; inflores cene term inale alungite, spiciform e, din mai m ulte grupuri de 46 flori... Ocimum basilicum (Busuioc) b. F runze m ai m ici (12 cm), verzi-cenuii d ato rit prozit i i ; flori de inflorescene globuloase foarte mici (diam etru 0,5 cm)... Majorana hortensis (M ghiran) 8a. Inflorescene c a p i t u l e .......................................................................... b. F lori solitare sau n inflorescene de alt t i p ..............................11 9a. F runze palm at compuse din 35 foliole (asem ntoare cu cele de cnep)... Eupatorium cannabinum (Cnepa codrului) b. F runze m ari, n t r e g i .......................................................................... 10
2

o 4 5

49

10a. P lan t cu aspect sezonier : prim vara apar tu lp in i florifere, ul terio r frunze m ari, pornind direct din rdcin ; frunze m ari (80 cm), rotunde, din ate pe m argine, baza cordat... Petasites hybridus, P. kablikianus (Captalan) l

b. P lan t n prim ul an num ai cu rozet bazal, n al doilea an tulpin cu frunze i inflorescene ; frunze pn la 40 50 cm, triu n ghiular-ovate, m argine ntreag (fr dini), baza nu este cordat... Arctiu-m appa (Brusture) 11a. P etale l i b e r e .........................................................................................12 b. P etale unite (cel p u in la b a z ) .................................................... 20 12a. F runze o p u s e ........................................................................................ 13 b. F runze a l t e r n e ................................................................ ............................. 14 13a. Flori foarte m runte (4 5 mm), n inflorescene foarte bogate, laxe ; frunze lanceolate, cu o singur nervur, sub 4 m m l im e ; rizom i la exterior brun-glbui... G ypsophyla panicuata (Ipcrige) b. F lori m ai m ari (pn la 2 cm), p etale uor rsfrnte ; frunze eliptice, lungi de 7 10 am, cu 3 n e rv u ri ; rizom i la exterior brun-roietici... Saponaria officnalis (Spunari) 14a. F runze trifoliate (cu 3 foliole) ; flori de tip papilionat (ca un f l u t u r e ................................................................................................ 15 b. F runze sim ple, ntregi sau d i v i z a t e .............................................16 35a, S ubarbuti, p artea bazal lignificat ; ram u ri cu spini rigizi ; flori roz cu dungi m ai nchise, dispuse la subsuoara unor bractee spre v rfu l tulpinii... Gnonis spinosa (Osul iepurelui) b. P lan t ierboas, fr spini ; flori roz pn la p u rp u riu deschis, uniform e, gru p ate n tr-u n capitul giobulos... Trifolium pratense (Trifoi rou) 18a. Flori pe tip 4 ................................................................... 17 b. Flori p e tip 5 .........................................................................................19 17a. Flori solitare, roii-purpurii... Papaver rhoeas (Mac rou de cmp) b. Flori g ru p ate n i n f l o r e s c e n e .................................................... 18 18a. Mai m ulte inflorescene la p a rtea term inal a unor ram ificaii, cu flori m icue pontenate, petale roz cu v rf p u rp u riu ; frunze fin divizate ; plan t de cm pie i dealuri joase, adesea b u ru ian n porum bite, m irite... Fumaria officinais (Fum aria) 50

b. O singur inflorescen term inal ; frunze ntregi, a lu n gite ; plant de tie tu ri de pduri i m argini de ape, n zona de deal i m ontan... Chamaenerion augustifolium (Rscoage) 19a. T ulpin sim pl, erect, n alt (0,60 1,50) ; frunze verzi argin tate, catifelate datorit perilor psloi ; frunze triu n g h iu lare cu 35 lobi ; flori n racem e term inale. Vegeteaz pe lng ape curgtoare... Althaea officinalis (Nalb mare)

b. T ulpin trtoare, ram ificat, scund (0,10 0,40 m) ; frunze verzi, cu peri m ai m ult pe faa inferioar, aproape rotunde i din ate ; flori 16 la subsuoara frunzelor. B u ru ian din locuri necultivate... Malva neglecta (Caul popii)

20a. F runze a l t e r n e ....................................................................................... 21 b. F runze o p u s e ........................................................................................22 21a. Flori cte 12 ; plante glabre (neproase), corola brun-rocat sau viiniu-violet... +Scopolia carniolica (Mutulica) b. Flori n inflorescene term inale, la nceput roz, apoi al bastre ; plante aspru-proase, pe frunze cu pete albicioase ca nite alveole... Pulmonaria officinalis (Plm nric)

51

22a. Flori cu 2 buze b. T ubul corolei term in at n 5 lobi orizontali... Centaurium. um bellatum (intaura)

23

23a. F runze palm ate cu 3 5 lobi ; plan t viguroas (0,80 1,20) de buruieniuri de cm pie i dealuri scunde... Leonurus cardiaca (Talpa gtii) b. F runze ntregi, tulpina ca baz lem nificat ; locuri necul tiv ate din zona de deal i m unte ; m iros foarte arom at... Thymus scrpyllum* (Cimbrior de cmp)

B II. 5. Plante cu flori violacce la. P lante din c u l t u r ................................................................................. b. P lan te din flor s p o n t a n ...................................................................16 2a. A ntodii m ari, globuloase (45 cm diam etru), cu involucru din 45 rn d u ri de foliole ghimpoase... Cynara scolym us (Anghinare) b. Alte tip u ri de inflorescene sau flori i z o l a t e .............................. 3a. F runze cu nerv aiu n e paralel sau a r c u a t .............................. b. F runze lineare sau cu n erv aiu n e penat sau palm at . . 4a. Flori izolate, m ari, la vrful tulpinii i ram ificaiilor, frunz:; n form de sabie, nd rep tate n sus ; plant cultivat n p rin cipal n scop ornam ental... Iris germanica (Stnjenel) b. Flori n inflorescene n form de spic ; frunze lanceolate dispuse n rozet bazal... Plantago Janceolata (Ptlagina n gust) 5a. Frunze p en at c o m p u s e ......................................................................... b. F runze s i m p l e ........................................................................................ 6a. S ubarbust n alt (cca 1,5 m), flori papilionate (n form de flu ture) n inflorescene alungite... Glycyrrhiza glabra (Lemn dulce) M/ 2

3 4 5

6 7

* n f a p t s n t m a i a le s a lte sp e cii : T h . p u le g io id e s, T h . p a n n o n ic u s .a.

52

1), P la n t ierbacee, n alt de 0,3 1 m, flori cu 5 petale unite, g ru p ate n inflorescene com pacte (ca nite nite um bele) trifurcate... Valeriana officinalis (Valerian)

7a, Flori cu sim etrie radiar ; frunze palm at lobate, flori solitare, tulpina cilindric... Mal va glabra (Nalba de cultur) b. F lori fr sim etrie radiar, cu 2 buze, tulpina cu 4 m uchii 8a. Frunze liniare (late de num ai 35 m) ; ..................................... b. F runze m ai late, de alte f o r m e .................................................... 9a. Subarbuti cu partea bazal lig n if ic a t ............................................. b. Plante anuale, fr poriuni bazale lignificate... Satureja hortensis (Cimbru d e grdin) 10a. Frunze glabre, lucioase, verzi... Hyssopus officinalis (Isop) h. Frunze cu p e ri dei, cenuii... Lavandula angustifolia (Levnic) 11a. Corola bicolor, buza de sus violacee, cea inferioar galben... Salvia sclarea (erlai) b. Corol cu o singur c u l o a r e ............................................................ 12a. Frunze cu m argine ntreag, cenuii argintate datorit perilor dei... Salvia officinalis (Salvie) b. F runze cu m argine d i n a t ............................................................ 13a. Flori n inflorescene alungite cu cte 510 flori ; frunzele fre cate n tre degete au miros de l m i ..................................... b. F lori n cime dispuse term inal ; frunzele frecate n tre de gete au m iros specific m e n t o l a t .................................................... 14a. Frunze alungit-lanceolate cu 58 perechi de dini fierstruii, nerv u ri liniare... Dracocephalum moldavica (Mtciune)

b. Frunze ovate cu v rf obtuz, n ervuri penate... Melissa offi cinalis (Roini)

15a. F runze cu m argine neondulat... Mentha piperita (Ment, Izm bun) b. Frunze cu m argine ondulat... M entha crispa (Ment crea) 16a. Plant cu tuber, num ai cu flori, fr frunze ; nflorete toam na trziu... +Colchicum autumnale (B rndua de toam n) b. P lan t fr tuber, cu frunze i flori ; nflorete vara

17a. P lan te cu frunze n rozet bazal . ......................................18 b. P lan te cu frunze t u l p i n a l e ............................... . . . 20 18a. Frunze ngust lanceolate... Plantago lanceolata (Ptlagin n gust) b. F runze ovate sau la t e l i p t i c e ........................................................... 19 19a. F runze brusc atenuate n tr-u n peioi de lungim ea lam inei, n e r v urile de gradul II evidente... Plantago m ajor (Ptlagin lat)

b. F runze uor atenuate n peioi, n erv u ri de gradul II neevi dente... Plantago m edia (Ptlagin mijlocie)

20a. P etale libere n tre ele (corol dialipetal) . . . . b. P etale unite n tre e l e .......................................................................... 27" 21a. Flori pe tip 6, roii-violacee ; tulpina cu 4 m uchii ; specie din locuri cu um iditate ridicat... L ythrum saliearia (Rchitan) b. Flori pe tip 5 ........................................................................................22 22a. F runze opuse, flori cte 2, frunze adnc divizate ; fructe ca un cioc de barz ; ntreaga plant are un miros neplcut... Geranium robertianum (Npraznic) b. Frunze alterne ....................................................................................... 23 23a. Corol bicolor, cele 3 petale inferioare galbene, cele 2 supe rioare violacee... Viola tricolor (Trei fra i ptai) b. Corol n to talitate v i o l a c e e ........................................................... 24 24a. Flori cu sim etrie radiar, frunze palm at lobate, caliciu dublu (din 5 sepale, respectiv 3 sepale)... M alva silvestris (Nalb de pdure) b. Flori fr sim etrie r a d i a r ........................................................... 25 25a. Flori pintenate, frunze puternic divizate (ca de m rar) ; b u ru ian n c u ltu ri de cereale, cartofi, etc... + D elphinium orien tale (Nemiori de cmp violei) b. Flori fr p i n t e n i ................................................................................ 26 26a. Flori n form de coif ; n sol au tubere ; frunze divizate. P lante din zona m ontan... + Aconitu:n secia Napellus (Omag) b. Flori papilionate (n form de fluture), n sol rizomi groi ; frunze penat-com puse. Subarbuti din zona de cmpie (jud. Vrancea, Buzu, Brila)... G lycyrrhiza glabra (Lemn dulce) 54

21

27a. Corol tubuloas b. Corol cu 2 buze (bilabiate) ............................................. 28a. P la n t aspru proas ; flori grupate n inflorescene term inale ntoarse n form de coad de scorpion. P lan t din zone cu um iditate crescut... S ym phytum officinale (Ttneas) b. P la n ta are num ai p eri moi, relativ rari ; flori solitare g ru p a te la subsuoara frunzelor. P lan t din tie tu ri de pduri de fag sau la m arginea acestor pduri... +A tropa belladonna (M trgun) 29a. Specie erbacee trtoare, cu lstari ascendeni. F runze ovate cu m argine crenat (dini rotunjii). P lant de locuri um brite... Glecoma hederacea (Rotungioar)

28 29

b. P lante erecte . .................................................................................. 30 30a. F lori dispuse cte 510 la subsuoara frunzelor superioare ; frunzele prin frecare au miros de lmie... IVIelissa officinalis (Roini) b. Flori dispuse n inflorescene term inale compacte de tip corimb... Origanum vulgare (ovrv) B II. 6. P lan te cu flori albastre la . P lan t de cultur, frunze lanceolate ; flori ntr-o inflorescen cu puine flori, albastre-azurii... Linum usitatissimum (In) b. P lante din flora spontan . . . . ..................................... 2a. P lan t spinoas, albstruie n ntregim e ; flori n um bele com pacte... E ryngium planum (Scai vnt) b. P la n te n e s p i n o a s e ................................................................................. 3a. Inflorescen tip a n t o d i u ................................................................... b. Flori izolate sau n alte tip u ri de inflorescene . . . . 4a. P lan te cu suc lptos ; frunze n rozet bazal, alungite, sinuate pe m argine i frunze tulpinale m ai mici... Cichorium intybus (Cicoare) b. P lan te fr suc lptos ; frunze num ai pe tulpin, liniare, nguste pn la 4 9 mm... C entaurea cyanus (Albstrele) 5a. Flori cu petale neu n ite (corol dialipetal), p in tenate ; frunze foarte divizate, cu lacinii nguste ca de m rar... +D elphinium consolida (Nem ior de cm p albastru) b. Flori cu petale u n ite (corol g a m o p e t a l ) ..................................... 6a. Flori singuratice, tulpina culcat (trtoare), poart frunze i iarna... Vinca minor (Saschiu) b. Flori gru p ate Ia baza frunzelor ; tulpina erect, cu frunze opuse, dispuse ap aren t n acelai plan ; n u se pstreaz peste iarn... G entiana asclepiadea (Lum nrica pm ntului)

55

CLASIFICAREA PRINCIPALELOR PLANTE MEDICINALE DUP MEDIUL LOR DE VIA + toxic ( + ) = toxic num ai n doze m ari I. Stncrii, pajiti alpine Plante lemnoase Juniperus com m unis Ien u p r Pinus m ontana ssp. m ughus Jn eap n Vaccinium m y rtillu s A fin V accinium vitis-idaea M erior Plante erbacee A co n itu m sectio N appelus Omag Alchem iU a vulgaris C re ioar ( + ) A m ic a m ontana Arnic G entiana punctata G h in u r p tat ( + ) Lycopodium clavatum P edicu Prim ula officinalis C iuboica cucului R u m e x alpinus tevia st nelor -j- V era tu m album S teregoaie +

II. Pajiti i finee umede din zona de munte i deal Plante lemnoase Betula verrucosa M esteacn -'crylus avellana A lun Juniperus com m unis Ien u p r Plante erbacee A chillea m illefo liu m Coada-oricelului A lchem illa vulgaris C reioar ( + ) A m ic a m ontana A rnic Carum carvi Chimion C entaurium u m b ella tu m intaur C hichorium in ty b u s Ci coare + Colchicum autum nale Brndua de toam n G alium v e ru m Snziene galbene H ypericum perforatum S untoare P rim ula officinalis Ciuboica cucului Taraxacum officinale P pdie

56

fh y m u s sp. Cim brior Trifolium sp. - Trifoi Tussilcigo farfara - Podbal V eratrum album Steregoaie Viola tricolor T rei-frai-p tai III. Pduri Plante lemnoase Betula vsrrucosa M esteacn Cerc,sus avium Cire slbatic Corylus avellana A lun Crataegus sp. Pducel Heclera helix Ieder Prim us spinosa P orum bar Quercus sp. S tejar K hcm nus frangula Cruin Rosa canina Mce R ubus ruticosus M ur R ukiis iclaeus Z m eur Sw nbucus nigra Soc Tilia sp. Tei V accinium m y rtillu s Afin Vaccin!um vitis-idaea M erior Viburnum, opulus Clin V iscum album Vsc Plante erbacee Agrim onia eupatoria T uria m are A lliu m ursinum U sturoia Aristolochia clem atitis M ru l lupului A sarum europcieum Pochivnic Asperulci oclorcita V inari C helidonium m ajus Rostopasc (uneori abundent n pduri de salcm) Convallaria m ajalis L crm ioare D ryopteris filix -m a s Fe rig Fragaria vesca Frag G entiana cisclepiadea Lum nrica pm ntului G eranium robertianum (mai ales n m olidiuri) N praznic Glecoma hederacea R otun joar Helleborclus purpurasceus Spnz H ypcricum perforatum S untoare Inula helenium Iarb m are Lycopodium clavatum P e dicu (molidiuri) Melissci officinalis Roini O riganum vulgare ovrf Pulm onaria officinale Plm nric Scopolia ccirniolica M utulic Vinca m inor Saschiu Viola tricolor T rei-frai-p tati 57

(+ ) (+ )

+ -f-

-f

IV. Tieturi de pdure Plante lemnoase B etula verrucosa Mesteacn C orylus avellana Alun R ubus jruticosus M ur R ubus idaeus Zmeur S a lix capraea Salcie cpreasc Sam bucus nigra Soc Plante erbacee A grim onia eupatoria T uria m are + A tropa bellaclonna - M tr gun C ham aenerion angustijolium Rscoage E upatorium cannbinum C nepa codrului Fragaria vesca Frag H ypericum perforatum S untoare O riganum vulgare ovrf + Scopolia carniolica M utuiic Solidago serotina - S pinu Tanacetum vulgare V etrice Urtica dioica Urzic

Plante lemnoase H ippophae rham noides Ctin R ubus jruticosus - Mur R ubus idaeus Zmeur

V. Coaste, rupturi de pant Plante erbacee E quisetum vulgare Coada calului perforatum H ypericum S untoare SulM elilotus officinalis fin Sarotham nus scoparius M turice Tussilcigo farfara Podbal

VI. Pajiti uscate, nsorite Plante erbacee A chillea m illefo liu m Coa da oricelului Aclcnis vernalis R ucua de prim var E ryngium pla n u m Scai vnt G lycyrrhiza glabra Lem n dulce (n jud. V rancea, B r ila, Buzu) G ypsophyla paniculata Ipcrige H ypericum perforatum - S untoare 58

M arrubium vulgare U ngura Ononis hircina Osul iepu relui Saponaria officinalis Sp u n ari T h y m u s sp. Cim brior de cm p V erbascum sp. Lumnric VII. Margini de drumuri i ci ferate, terenuri nengrijite, buruienisuri P lan te lemnoase . Prunus spinosa P orum bar Rosa canina Mce R ubus fruticosus M ur Sam buccus nigra Soc Plante erbacee A chillea m illefo liu m Coa da oricelului A gropyron repens P ir m e dicinal A rc tiu m lappa B rusture Aristolochia clem atitis M ru l lupului A rtem isia absinthium P e lin A rtem isia vulgaris P elinari Capsella bursa-pastoris T raista ciobanului Cheliclonium m ajus - Rostopasc C ichorium in ty b u s Cicoare + Datura stram onium Laur E quisetum vulgare Coada calului Erigeron canadensis B trni -f- H yosciam us niger M selari Lo.mium album Urzic m oart alb Leonurus cardiaca Talpa gtii Linaria vulgaris Linari M alva neglecta Nalb mic M arrubium vulgare Ungura M atricaria cham om illa M ueel M elilotus officinalis Sulfin C Phytolaccti $u\ent Crmz

Plcintago sp. P tlagin Polygonum aviculare Tros cot Scimbucus nigra Boz Solidago serotina S plinu Tanacetum vulgare V etrice Taraxacum officinale P pdie Urtica dioica Urzic V erbascum sp. - L um nric X a n th iu m sp in o m m G him pe, Holer VIII. B uruieni n cultur, rzoare P lan te erbacee A chillea m illefo liu m Coa da oricelului A gropyron repens P ir m e dicinal A rtem isia d b sinthium P e lin Artem isia vulgaris Fel in ari Capsela bursa-pastoris T raista ciobanului Centaur ea cyanus - intaur Cichorium in tyb u s Cicoare 4- D elphinium consolida N em iori de cm p albatri + D elphinium orientale N em iori de cmp violei E quisetum arvense Coada c aiului Fum rie officinalis F um ari Hihiscus trionurn Zm oi Linaria vulgaris L inari Matricaria cham om illa M ueel Papaver rhoeai Mac rou de cm p Plantago sp. Ptlagin Tanacetum vulgare V etrice Viola tricolor T rci-frai-p tai X a n th iu m spinosum G him pe, Holer 60

IX. Locuri bttorite P lan te erbacee Mctlva neglectci N alb mic Matricciria cham om illa M ueel Plantago sp. P tlagin P olygonum aviculare Tros cot. Potentilla anserina Coada racului X. Locuri ngrate, gunoiti, stne P lan te erbacee 4- Datura stram onium - Laur -f- H yosciam us niger M selari Phytolacca esculenta Crmz R u m e x alpinus tevia st nelor Urtica dioica Urzica XI. T erenuri s r tu ra te P lan te erbacee A gropyron repens P ir m e dicinal A lthaea officinalis Nalb m are Matricaria cham om illa M ueel Ononis hircina. Osul iepu relui XII. P lan te lem noase Hippophae rhamnoicles C tin Populus nigrci Plop hibes; nigrum Coacz negru (praie de m unte) Salix sp. Salcie V ib u n n u n opuhis Clin Lunci, zvoaie, n lungul apelor P la n te erbacee A lthaea officinalis - N alb m are Angelica archangelica A ngelic (zona m ontan) Calystegici sepium Cupa vacii + D ryopteris filix-m a s F e rig (zona m ontan) E quisetum arvense Coada calului 61

E upatorium cannabinum Cnepa codrului (zona de deal i m unte) G entiana asclepiadea Lum nrica pm ntului (zona m ontan H um ulus lupulus Ham ei Inula helenium Iarb m a re (zona ele deal i m unte) Lysim achia num m idaria G lboar M elilotus officinalis Sulfin Petasites hybridus C aptalan (zona de deal i m unte) S y m p h y tu m officinale Ttneas Tussilago farfara Podbal (zona de deal i m unte) V aieriana officinalis V alerian (zona de deal i m unte) X III. Locuri cu exces de um iditate (m latini, bli, m arginea a n u rilo r um plute cu ap) P lan te lem noase Populus nigra Plop negru R ham nus frangula C ruin Salix sp. Salcie P la n te erbacee Acorus calamus O bligcan A lthaea officinalis N alb m are Filipendula ulrnaria Creuc Gratiola officinalis V eninari Hibiscus trio n u m Zm oi Lycopus europaeus Picio ru l lupului Lysim achia num m ularia G lboar L y th ru m salicaria R chitan M enyanthes trifoliata T rifoite de balt P otentilla anserina Coada racului (caracteristic p e n tru anuri) S y m p h y tu m officinalis T tneas Valeriana officinalis Valerian (n zona de deal i m unte).

62

CLASIFICAREA PLANTELOR DUP CRITERII FTOCHIM ICE O clasificare dup accst c riteriu este foarte u til din punct de vedere didactic. In acelai tim p ea a ju t la in te rp re ta re a dialectic a rela iei d in tre stru c tu r i aciune n special cnd este vorba de substane pure, u n itare, existente n can titi m ai m ari n diferite organe ale p lan tei. L ucrurile se complic atunci cnd avem de-a face cu compleci de substane chim ice n aceeai plan t ca rezu ltat al biosintezei vegetale. In acest caz in te rp re ta re a relaiei stru c tu r chim ic-aciune farm acodina mic este m ai dificil, iar in te rp re ta re a sau explicarea efectelor tera p eu tice depete posibilitile farm acodinam icei clasice. A ceast dificultate a fost nvins n ultim ele dou decenii p rin elaborarea u nor m etode farm acodinam ice sau farm acocinetice foarte sensibile, teste in v itro sau in vivo care pot aprofunda aciunea unor substane active n concentra ie m ic pn la nivel celular sau m olecular. F r a in tra n am nunte, vom prezenta principalele grupe de substane pe care le n tlnim n regnul vegetal.
G L U C ID E L E

Se num esc i zah aru ri sau zaharide sau h id ra i de carbon datorit form ulei generale Cn (H20)m pe care o au m ajo ritatea rep rezen tan ilo r din aceast grup, dei unele substane, cum sn t am inoglucidele, conin i azot. Nici u n a d in tre aceste denum iri n u este total reprezentativ. Dei o bun parte dintre glucide au gustul dulce, exist totui glucide sau zah aru ri m ult rspndite n regnul vegetal care nu au gust dulce ca, de exem plu, celuloza i am idonul. In schim b, se ntlnesc m ulte su bstane n n a tu r , ca glicerolul, inozitolul, zaharina etc., care dei au gust dulce nu snt glucide. N efiind alt denum ire care s defineasc aceast g ru p n to talita tea rep rezen tan ilo r ei, vom adopta denum irea de glucide. Ele snt substane te rn a re form ate din carbon, hidrogen i oxigen i dup cum am vzut uneori i din azot. n regnul vegetal glucidele sn t n cantitate m are, n m edie 50o/0 din substana uscat a plantelor, ajungnd chiar la 8590% . R ezultnd n urm a procesului de fotosintez glucidele rep re zint adevrai acum ulatori ai energiei solare. n plan te glucidele se n tlnesc n toate organele, dar cantitatea cea mai m are se acum uleaz n organele subterane i n fructe. D up stru c tu ra chim ic i dup reacia de hidroliz zaharurile snt clasificate n glucide sim ple sau m onoglucide sau oze i n glucide com plexe form ate din unirea m ai m ultor m olecule de oze prin elim inare de ap i sn t anum ite ozide. Ca exem plificare a celei m ai sim ple oze vom p rezen ta form ula chi m ic a aldehidei glicerice cu cele dou configuraii stereochim ice D ( + ) i L() : H C = 0 HC=0 H C OH CH2OH (+ ) OHCH CHaOH (-) 63

Cu alte cuvinte toate ozele care au g ru p area OH la d reap ta catenei adic a celui de al doilea carbon din form ul se noteaz p rescu rtat cu D, iar cele care au g ru p area OH la sting catenei se noteaz cu L. Din punctul de vedere al izom eriei optice ns a p arten en a unei oze la seria D sau L nu im plic sensul de ro tire a lum inii polarizate. Ozele care rotesc lum ina polarizat spre dreap ta se num esc dextrogire i se noteaz cu ( + ), iar cele care rotesc lum ina polarizat spre stnga se num esc levogire i se noteaz cu (). Alte notri folosesc literele din a l fab etu l grecesc x i i{ p e n tru {+ ) i (). 3 Vom prezenta cteva form ule de oze : 11 C O CH2OH C O ! HO CH ! I-IC OH ! H COH I CH2OH
D () F ru cto za

H HOCII II C OII ! 11C OII I CH,OH


D () A rabinoza

I I C OH ! H O CH ! I I c -OH ! II C OH ! CHaOH
D ( + ) G lucoza

Ozele sau m onoglucidele n cazul n care conin gruparea aldehidic (ex. glucoza) se num esc aldoze, iar cnd conin n m olecul o g rupare cetonic (ex. fructoza) se num esc cetozc. D up n u m ru l atom ilor de carbon n m olecul ozele se num esc dioze, trioze, pentoze, hexoze etc. Izom eria ozelor se datoreaz g ruprii carbonilice sau a poziiei g ru prilor hidroxilice, activitii optice sau stru c tu rii m oleculare sau este n funcie de poziia hidroxilului sim iacetalic. n general, ozele snt substane solide, incolore, inodore, cristaline, de cele m ai m ulte ori cu gust dulce. Snt solubile in ap, insolubile sau foarte p uin solubile n alcool i n solveni organici. n n a tu r se gsesc fie sub form liber, fie com binate cu alte substane. n plante cele m ai rspndite oze, fie n stare liber, dar m ai ales sub form de poliglucicle, snt pentozele i hexozele. D intre pentoze am intim arabinoza i arabanii care se afl n cantitate m are n hem iceluloze, n pectine, m ucilagii etc. P e n tru rolul lor biologic im portant m enionm D () riboza i dezoxiriboza care in tr n constituia acizilor nucleici din celule, n coenzime i vitam ine. Tot cu stru c tu r pentozanie sn t xiloza i xilanii, poliglucide din m em branele celulare din cojile se m inelor, paie etc. D ar cel m ai m ult rspndite n n a tu r sn t hexozele care se gsesc a tt sub form liber, ct i sub form de poliglucide, glicozide, esteri etc... D intre hexozele m ai im portante m enionm : glucoza, fructoza, manoza, sorboza, galactoza (poliglucidic n gum a arabic), ram noza etc. n regnul vegetal exist num eroase substane secundare dintre care foarte m ulte au un rol terapeutic im portant. File se num esc secundare d atorit originii lor i provin din substanele plastice din plan te sau din procesele de biosintez sau de degradare ale acestora. 64

Din dou pn la apte restu ri de oze unite p rin legturi glicozidice se form eaz oligoglucidele care se gsesc n plante fie sub form liber, fie sub form de glicozide sau heterozide. Din punct de vedere terap eu tic glicozidele au o im portana deosebit. Ele se form eaz p rin com binarea unei fraciuni glucidice cu o fraciune neglucidic num it oglieon. n aceast grup in tr heterozidele sau glicozidele* cardiotonice care au fost num ite astfel datorit aciunii pe care o au asupra inim ii (ex : digitalieele). A lte heterozide au fost denum ite dup ogliconul lor, ca de exem plu glicozidele antracenice d intre care unele au agliconul de n atu r oxim etil antrachinonic i au efecte purgative (R ham nus frangula). A lte glicozide au agliconul de n a tu r steroidic sau triterpenic num indu-se i saponozide sau saponine. P lantele care conin astfel de substane au pro p rieti exppctorante (ex : sporii din genul Primula, Saponaria, G ypsophyla etc.). , . :. Tot p rin unirea p rin legturi glicozidice a mai m ultor restu ri de o'ze rezult substane m acrom oleculare num ite i poliglucide. Ele u un rol im portant a tt p e n tru plant ct i p e n tru industrie. A stfel am idonul i inulina snt substane de rezerv, iar celuloza i hem iceluloza snt substane de susinere. . . Poliglucidele snt substane solide m icrocristaline sau am orfe, de obicei pulberi albe insolubile sau greu solubile n ap form nd- soluii coioidale. n grupa poliglucidelor in tr pentozanii i hexozanii, cum snt arabanii, xilanii, m ananii, fructanii, galactanele, glucanii etc. n unii licheni,. se gsesc poliglucide cum este lichenina, iar n drojdii, ciuperci i.a lg e .s e gsete glicogenul care este o poliglucid specific regnului animal... ..... ; ............... D up aceast-prezentare cu caracter general a im portantei clase a glucidelor iii cele ce urm eaz vom prezenta n special glicozidele sau heterozidele cu im portan terapeutic.
IIE T E K O Z ID E C A R D IO T O N IC E

Au stru c tu r chim ic asem ntoare, iar denum irea lor este dat ast fel dup aciunea specific pe care o exercit asupra inim ii. Se gsesc n specii de plante din fam iliile Scrophulriaceae, Apocynaceae, R anunculaceae, Liliacecie, Asclepiadaceae, Cruciferae .a. Ele snt prezente fie in organele subterane ale plantelor (H elleborus sp.), fie n scoar (Peripioea graeca), tulpini i frunze (Adonis vernalis, Convallaria m ajalis, E rysim um sp., Digitalis sp. etc.), fie n fructe sau sem ine. H eterozidele cardiotonice au agliconul form at d in tr-u n nucleu ciclop en tan p erh id ro fen an tren ic de n a tu r steroidic cu 23 sau 24 atom i de C, iar p a rtea glucidie (11. mol. oze) este diferit de la caz la caz. La unele p artea glueidic este D-glucoza sau L-ram noza, iar altele au oze specifice cum snt digtaloza, digitoxoza, oleandroza (din N erium oleander). n general, p artea glucidie form at din m ai m ulte oze conine ntotdeauna
* S -a p ro p u s d e c tre u n ii a u to r i ca h e te ro z id e le c a re c o n in n m o le c u la lo r g lu co z s se n u m e a s c g lu co zid e, ia r cele c a re c o n in a lte oze s fie d e n u m ite g licozide. N oi le v o m n u m i h e te ro z id e .

65

i o beta-glucoz. n m ateria prim vegetal proaspt snt prezente beta-glucozidaze care acioneaz asupra p rii glucidice dup m oartea celulelor plantei. H eterozidele cardiotonice sn t optic active, solide, cristalizate, am orfe, cu gust am ar. Snt solubile n ap sau n unii solveni organici (alcool m etilic i etilic, cloroform etc.). S olubilitatea n ap este direct propor ional cu lungim ea catenei glucidice i cu num rul de OH grefai pe nucleul sterolic. A ctivitatea terapeutic depinde de lactona n e satu rat i de n u m ru l de g rupri OH de la C-14. A ctivitatea terapeutic depinde ns i de configuraia steric. Cei 9 C asim etrici dau peste 500 izorneri d in tre care unii snt inactivi. H eterozidele cardiotonice se obin num ai din plante. Snt clasificate n dou grupe : cardenolidice avnd lactona pentaatom ic n esatu rat (Adonis vernalis, Convallaria m ajalis, N eriu m oleander, Periploca graeca, Digitalis sp., E rysim um sp., etc.) i bufanoliaice cu lactona hexaatom ic n e satu rat (Helleborus sp., Scilla m aritim a .a.). Heterozidele cardiotonice datorit aciunii specifice asupra inim ii, vaselor sanguine i presiunii a rteriale au o im portan deosebit p en tru terapeutic. Pn n prezent sn t aproape de nenlocuit n insuficien cardiac, n tahicardie, fibrilaie atrial, n edem ul pulm onar i n ast m ul cardiac.
H E T E R O Z ID E A R O M A T IC E

n num eroase specii de plante snt prezente i glicozide sau heterozide cu agliconi form ai din nuclee arom atice sim ple. n aceast subgrup in tr heterozidele cum arinice, furanocrom onele, unii d intre pigm enii vegetali. M enionm c unele clasificri ncadreaz heterozidele cu agli coni de n a tu r fenolic n subclase speciale. D intre substanele cu im portan terapeutic vom m eniona pe cele care se gsesc n frunzele de S tru g u rii-u rsu lu i (A rctostaphylos uva-ursi) i n cele de M erior (V accinium vitis-idaea), precum i n frunzele de P r slbatic. Speciile de Salcie i de Plop din a ra noastr conin salicozid care p rin hidroliz se transform n saligenin care la rn d u l ei se transform n organism n acid salicilic.
HO H j *

\
/

- 0 -C -H H - C - OH HO - C - H

H - C - OH H - C ----

H - C -OH H - C -------CH20H

i i

Arb u to zidci

Sa lico z id a

n cele dou specii de Ericaceae m enionate, n S tru g u rii-u rsu lu i i n M erior, hidrochinona i derivaii ei se gsesc sub form heterozidic, care n organism se transform n hidrochinon im prim nd produselor farm aceutice din aceste specii pro p rieti antim icrobiene, n special, n 66

afeciunile ap aratu lu i u rinar. La rn d u l ei, salicozida din scoara de S al cie i populozida din m ugurii de Plop snt derivai ai acidului salicilic i benzoic care se transform n m edicam ent, n substan activ, tot n organism . Tot din sub-grupa heterozideor arom atice rspndite n n atu r Snt compuii fenil-propanici d intre care acidul cum aric, acidul ferulic, acidul cafeic etc.
C U M A R IN E L E , F U R A N O C U M A R IN E I F U R A N O C R O M O N E

n unele specii din fam iliile de U m belifere, Legum inoase, Labiate, Rubiacee, Compozite .a. se gsesc i substane cu nucleu benzo-te-pironic rezu ltate din oxidarea acidului cinam ic i izom erizarea lui n acid cum arinie care p rin lactonizare se transform n cum arin, substan cu m iros plcut, dar i cu activitate terapeutic. C um arinele propriu-zise se gsesc n plante de obicei sub form de com binaii glicozidice, dar i sub form de cum arin. D enum irea lor sugereaz fie fam ilia botanic la care ap arin speciile ce le conin (um beliferona), fie specia (herniarina, esculetina, fra x e tin a etc.) n care se afl. D erivaii cum arinici ce conin u n ciclu furanic sudat de nucleul benze:iic se num esc furano-cum arine (bergaptenul, xantotoxina, im peratorin a etc.), iar cei care conin un ciclu piranic se num esc pirano-cum arine (sam idina, visnagina etc.). C um arinele snt substane cristalizate, cu miros caracteristic, solu bil::- n alcool, benzen i eter, iar heterozidele lor n ap, alcool i aceton. C um arinele i derivaii lor, ca de exem plu dicum arolul, au aciune anticoagulant de tip u l heparinei, de prevenire a trom bozelor i a in farctului miocardic. Unele cum arine au aciune antim icrobian, unele d intre ele fiind toxice sau citotoxice, iar altele au p roprietatea de-a absorbi razele u ltra violete. Furanocum arinele au aciune fotosensibilizatoare stim ulnd fo r m area pigm enilor pielii fiind utile n vitiligo i au p ro p rietatea de a d ilata vasele coronare. Furanocrom onele snt derivai ai benzo-pironei care au grefate pe nucleul benzenic un ciclu furanic. n n a tu r se gsesc n plante din fam i lia Um-beliferelor (A m m i visnaga) sau n unele R anunculacee ca de exem plu n plan ta de cultur Ercmthis hiem alis. Furanocrom onele snt substane cristalizabilc incolore sau glbui, solubile n alcool, aceton i n tr-u n m are nu m r de solveni organici i foarte p u in solubile n ap. P e n tru terapeutic prezint im portan kelina, visnagina, kelolul, keloglucozidul din fructele plantei de cultur A m m i visnaga. Aceste furanocrom one, n special kelina, au aciune spasm olitic asupra fibrelor m usculare netede i vasodilatatoare, avnd aplicabilitate n tra tam e n tu l anginei pectorale, n astm ul bronic, n in farctu l m iocardic etc.
P IG M E N II V E G E T A L I

A lturi de pigm enii clorofilieni cu rol esenial n procesul de fotosintez, n toate organele plantelor exist pigm eni vegetali care d eter m in culoarea organelor subterane, a florilor, fructelor, polenului i chiar a tulpinilor i a frunzelor plantelor superioare. Pe lng rolul biochimic i fiziologic p e n tru plant, pigm enii vegetali dau gustul i arom a (alturi de uleiurile volatile) i, n special, culoarea produselor de origine vege 67

tal. Sub aspect terapeutic n unele specii de plante superioare exist pigm eni cu un rol im portant p e n tru organism ul um an. ... Din punct de vedere chimic pigm enii vegetali snt clasificai n. pig m eni neazotai flavonoidici, carotenoidici, chinonici i pigm eni azotai (indolici).
F L A V O N O ID E

n funcie de felul heterociclului piranic sau furanic condensat cu un nucleu benzenic i p rin nu m ru l i poziia gru p rilo r hidroxilice i m etoxilice se cunosc urm toarele tip u ri de flavonoide : flavani, flavone, antocianidine, flavonone, calcone i aurone. Aceste flavonoide p rin reacii biochim ice se pot transform a n plante n funcie de necesiti unele n altele sau, p rin polim erizare, n alte substane. Astfel, flavanii, p rin polim erizare, form eaz catechine care in tr n constituia tan in u rilo r catechinice din plantele m edicinale.

F I qvqo

Flavonele i izoflavonele snt pigm enii galbeni din frunze, flori i fructe, derivai ai 2-fenil i 3-fenil-benzopironei, gsindu-se n n atu r, n special, sub form de glicozide. Flavonele au pro p rietatea de a absorbi radiaiile ultraviolete p rotejnd citoplasm a i clorofila. Acest rol fiziologic p e n tru plante explic prezena lor n can titi m ai m ari n speciile tro picale, ecuatoriale i n speciile din zona alpin. Flavonele snt substane cristaline, de culoare galben i snt solu bile n ap fierbinte, n alcool, aceton, acetat de etil i insolubile n clo roform i benzen. n trecut s-a a trib u it flavonelor rolul de protecie a vaselor capilare ceea ce a determ inat pe unii autori s le atribuie rol vitam inic (vita m inele P, Co). Rolul de protecie a vaselor capilare este atrib u it astzi leucoantocianilor i epicatechinei, care snt m ai stabili sub form de dim eri considerai ca precu rso ri ai vitam inei C. Flavonoidele au o uoar aciune hipotcnsiv i diuretic. P rin tre speciile m ai bogate n flavone de la noi snt Sophorci japonica (Salcm ul galben japonez), Fagopyrum sp. (Hric), speciile de P oly gonum , Carduus m arianus, speciile de Crcitaegus .a. Flavonele snt nsoite de flavanone pigm eni incolori care p r in oxidare se transform n aurone de culoare galben-aurie. A uronele i calconele snt prezente de obicei n flori, iar flavanoneie. att n flori,- ct i n frunze, scoar i lemn.
C A R O T E N O ID E

Carotenoidele snt pigm enii vegetali cei m ai rspndii n regnul vege tal. Ele im prim esu tu rilo r vegetale culoarea galben, portocalie, roie sau chiar albastr i se gsesc att n plantele superioare, ct i n cele inferioare. C arotenoidele snt prezente aproape n toate legum ele i fructele i n m ulte specii de plante m edicinale. 68

Din pu n ct de vedere chim ic carotenoidele fac p arte din clasa terp enoidelor, fiind n ru d ite cu fitosterolii, cu vitam inele K i E. U nitatea de baz stru ctu ral cea m ai im portant este izopentenil-pirofosfatul : CH? CCHoCH->O

CH3 Clasificarea caroten oi delor se poate face dup m ai m ulte criterii : compoziie chimic, num rul atom ilor de carbon din molecul, m odul de a ra n jare a dublelor legturi sau tipul legturilor din molecul. Dup n u m ru l atom ilor de carbon din m olecul sn t tre i tip u ri de carotenoide : cu 40 atom i de C, cu m ai p uin de 40 atom i de C i cu m ai m ult de 40 atom i de C n molecul. Cele m ai rspndite n n a tu r snt carotenoidele cu 40 atom i n m ole cul. F orm ula lor stru c tu ra l este :

a - C arotna

|3 - C arotina

f - C a ro tin a

tic o p in c

Carotenoidele cu m ai puin de 40 atom i de C n m olecul se gsesc n special, n citrice iar cele cu m ai m ult de 40 atom i de carbon n m ole cul n bactcrii. P e n tru plante pigm enii carotenoidici au un rol im portant n pro cesul de fotosintez ca factori de protecie m potriva autofotodistrugerii clorofilei sau a altor substane biologice active n tre care flavonele, v ita m inele. peroxidazole, catalazele etc. P e n tru organism ul um an i anim al carotenoidele au im portantul rol de provitam in A care, la nivelul intestin u lu i subire, se transform n vitam ina A sub aciunea unei enzim e, carotenaza.
P IG M E N II C H IN O N IC I

'

I .... .........

n organele plantelor pigm enii chinonici apar m ai n ti sub form de hidroehinone incolore, care tre p tat, p rin oxidare, se transform n chinone colorate. R eacia este reversibil :
OH 0

!!

Hidrechinona (in co lo r !

p -B e n z c c h irc n a (co lo rat)

Pigm enii chinonici sub form oxidat sn t colorai n galben, por tocaliu, rou. Snt substane solubile, n special, n soluii alcaline apoase. n unele plante m edicinale, cum este A donis vernalis, exist pig m eni benzochinonici, n coaja nucilor verzi (Juglans regia), pigm eni naftochinonici, care au fost n tre c u t confundai cu iodul, iar n num e roase plante din fam iliile Polygonaceae, Rham naceae, Rubiaceae etc. p re dom in pigm enii antrachinonici. D intre acetia p e n tru fitoterapie sn t im portani derivaii antrachinonici din Cruin, speciile de tevie, R event etc.
P IG M E N I! IN D O L IG I

Aceast grup de pigm eni azotai are im portan redus p e n tru terapeutic. n tre c u t D robuorul (Isatis tinctoria), specie care se gsete i n flora rii noastre, era m ult apreciat ca plant m edicinal i colo ra n t deoarece conine indicanul, form a glicozidat a indigoului, .rezultat p rin hidroliz enzim atic i oxidare. n prezent indigoul se p rep ar prin sintez. Tot din grupa pigm enilor indolici fac p a rte crom o-proteidele, p re cum i m elaninele care se form eaz din fenilalanin i tirozin.

A lturi de substanele chim ice de origine vegetal secundare, cum sn t glicozidele i heterozidele arom atice, despre care am prezen tat unele date generale, insistnd asupra heterozidelor cardiotonice i glicozidelor antracenice, n regnul vegetal n tln im i alte substane active im por tan te p e n tru terapeutic. D intre acestea m ai im portante sub aspect te ra peutic snt urm toarele :
T A N IN U R IL E

S nt substane neazotate de origine vegetal, heterogene, care deriv de la acizi fenolici sau de la polifenoli. Se gsesc n aproape toate organeie p lantelor superioare de m ulte ori n proporii de pn la 48Vo din totalul de substane din plant. M ulte specii de plante din O rientul n deprtat, ca Dalbergia latifolia, Acacia catechu, B om bax malabarica, Ter m inaia belerica i chebula, Caesalpinea brevifolia, conin n diferite o r 70

gane peste 50% tan in ra p o rta t la m ateria prim uscat. n tre c u t speciile bogate n tan in erau m ult utilizate la tbcitul pieilor. Sub aspect terapeutic tan in u rile prezint interes d atorit p roprie tii de a precipita protidele form nd m acrom olecule, deci p e n tru efectul lor coagulant, inclusiv a protidelor m icroorganism elor patogene. D atorit acestor pro p rieti snt utilizate ca hem ostatice sau n infeciile patogene intestinale, n diaree sau ch iar n dizenterie. A u p ro p rietatea de a form a compleci insolubili cu alcaloizii i cu ionii m etalici. D intre speciile cele m ai bogate n tan in u ri din a ra noastr m enio nm pe cele aparinnd fam iliilor : Pinaceae, Betulaceae, Fagaceae, P olygonaceae, Ranunculaceae, Tamciricciceae, Rosaceae, Legum inosae, L ythraceae, Cornaceae, Ericaceae .a. Dup stru c tu ra chim ic tan in u rile au fost m p rite n dou grupe m ari : tan in u ri galice sau hidrolizabile i tan in u ri catehice, nehidrolizabile. Din prim a grup fac p a rte esterii n a tu ra li ai glucozei cu acidul galic sau cu produii de condensare ai acestuia, cum sn t acidul m -digalic, aci dul hexa-hidroxidifenic, acidul elagic, acidul di-hidro-digalic etc. D intre m ateriile prim e cu coninut ridicat n tan in u ri galice (17-40/0) sn t i gogoile (galele) de pe frunzele sau fructele tin ere de S tejar rezu ltate n u rm a n ep tu rilo r unor viespi din genul Cynips.

O H
Acid g iiic A c id m -d ig alc

A doua grup, aceea a tan in u rilo r caitehice sau condensate rezult n urm a condensrii m ai m ultor m olecule de catechin sau a unor deri vai ai acesteia. Tot n u rm a condensrii catechinelor rezult m aerom oleculele nehidrolizabile care se num esc flobafene. Ele au culoare b ru n roiatic i nsoesc de m ulte ori galotaninurile.
Oh

C o t e c n in q

A L C A L O IZ II

Snt substane de origine vegetal, heterociclice cu azot, cu reacie alcalin, cu aciune farm acodinam ic p ro nunat, n general, toxici. Alcaloizii au fost descoperii abia la nceputul secolului al X lX -lea p rin cercetrile lui D e r o s n e (1803), S e r t u r n e r (1806), care izo 71

leaz m orfina din opiu, i M e i s s n e r (1818). Apoi au fost. izolai n u m eroi ali alcaloizi, ca stricnina, veratrin a, chinina, colchicina, tebaina etc., care au servit nu num ai ca m odele experim entale p e n tru dem onstra rea corelaiei existente n tre stru c tu ra chim ic i aciunea farm acodina m ic, dar i ca m odele p e n tru sem isinteza sau sinteza unor substane active fiziologic. In prezent se cunosc peste 3 000 alcaloizi aproape n exclusivitate de origine vegetal. Din punct de vedere chimic astzi sn t considerai ca alcaloizi num ai substanele heterociclice cu azot avnd caracter bazic i dnd, reacii caracteristice cu reactivi specifici nucleului de baz. n n a tu r alcaloizii snt rspndii n ciuperci, n unele specii de Lycopodium i Equisetum , m ai p u in n m onocotiledonate, foarte m ult n dicotiledonate. Snt prezeni n toate organele plantelor, n special, n sem ine, n organele subterane i n frunze. n plan t se gsesc sub form de sru ri ale acizilor : tartric, m alic, succinic, citric, oxalic, tanic sau ca s ru ri ale unor acizi specifici din plante ca : acidul aeonitic, meconic, chinic etc. Alcaloizii se gsesc i sub form a u n o r esteri i sub form de gli coalcaloizi (n speciile de Solanum , n V eratrum album etc.). Alcaloizii snt substane organice cu pondere molecular- m are fo r m ate din C, Hj O i N (unii n u conin O), iar dup prezena sau absena oxigenului din m olecul au fost m prii n alcaloizi oxigenai (cei m ai frecveni) i alcaloizi neoxigenai. Alcaloizii oxigenai snt, n general, solizi, cristalizai sau am orfi, p u in solubili n ap, uor solubili n solveni organici. In tre acetia snt atropina, m orfina, narcotina, papaverina, v eratrina, aconitina, ergotam ina etc. Unii alcaloizi oxigenai pot fi n tln ii n stare lichid (peletierina, pilocarpina, m ezocalina etc.). Alcaloizii neoxigenai snt, n general, lichizi, volatili, antrenabili cu vapori de ap, cu miros specific (nicotin, coniina, sp artein a etc.). In diferent grupei crora le aparin, alcaloizii au pro p rieti com une im prim ate de prezena constant a azotului in m olecul, care i apropie de am ine i le im prim caracterul bazic. n stare pur m ajo ritatea snt cristalizai i incolori, dar pot fi i colorai (berberina). C lasificarea alcaloizilor n funcie de stru c tu ra chim ic se face, de obicei, n funcie de poziia azotului din afara sau n in terio ru l ciclului. A stfel avem ca exem plificare : = Alcaloizi cu N n afara ciclului num ii i am ine alcaloidice :

HO H -C -CH H-C-NH-CH3 CH3 E f e d r in a C a p s a c na C o t c h c m a

72

= Alcaloizi cu N n ciclu care la rn d u l lor au fost clasificai 'dup nucleul lor de baz : derivai ai nucleului pirolic i pirolidinic : (of-m etil-piril-cetona din R adix Valeriana, rezu ltat din descom pu n erea alcaloizilor, higrina din frunzele de Coca) ; derivai ai nucleului p iridinir

i ai nucleului

piperidinic

r
(lobelina) ;
N H

derivai ai nucleu lui tronanic

- N V ___ /

(atropina, hiosciam ina,

scopolam ina .a.) ; derivai cu nucleu nor-lupinanic (chinolizidinic)

derivai cu nucleu chinolinic x A (chinina, chinidina, cinconina etc.),

derivai cu nucleu izochinolinic si benzil-izochinolinic

73

derivai cu nucleu indolic (alcaloizi din Peganum harmala, Claviceps purpurea etc.) ; derivai cu nucleu imidazolic
HqC-N
'C H 3

(p ilo c a rp in a )

k . derivai cu nucleu purinic

n - - c h 3 (cafeina)

o 'S . ^
CH3

derivai cu nucleu di- i triterpenoidic

A lturi ele alcaloizii ap arin n d grupelor prezentata, n n a tu r exist i alte tip u ri de alcaloizi, a cror stru c tu r nc nu a fost stabilit. Din punct de vedere terapeutic alcaloizii prezint o im portan m are, ei se ex trag din plan te p rin diferite procedec i se utilizeaz n industria farm aceutic n foarte num eroase produse p e n tru cele m ai diferite afec iuni ale sistem ului central nervos i periferie, ale ap aratu lu i cardio vascular sau chiar ca citostatice.
S A P O N IN E L E

Saponinele sau saponozidele sn t substane active de origine vege tal, cu stru c tu r sterolic sau triterpenic, am orfe, solubile n ap, producnd p rin agitare o spum persistent, de unde i denum irea lor.

M ajoritatea d in tre ele hem olizeaz eritrocitele. Snt toxice p en tru anim alele eu snge rece. Saponinele p rin hidroliz enzim atic sau acid trec n oze (se elibe reaz n ti hexozele, apoi pentozele, apoi acizii uronici) i n genine sau sapog'enoli care, spre deosebire de saponozide, sn t insolubili n ap i solubili n solveni organici. D up nucleul de baz saponozidele au fost clasificate n sterolice sau steroidice (cu 27 atom i de C) si saponozide triterpenice (cu 30 atom i de C). Saponozidele steroidice prezint im portan terapeutic m are deoa rece prin acetilare, oxidare cu CrOs i hidrogenare n prezen de P d pot trece n horm oni (progesteron, cortizon etc.). Acest grup de saponine predom in n unele specii tropicale (Dioscorea, A gaveJ, precum i n unele specii din fam ilia solanac-eelor spontane sau cultivate din a ra noastr. n n a tu r cele m ai rspndite snt saponinele triterpenice, n tre care hederagenolul (din Hedera helix), gipsogenolul (din G ypsophila paniculata), acidul glicirizic (din G lycyrrhiza glabra), acidul quilaic etc. n ceea ce privete aciunea fiziologic i farm acodinam ic, n gene ral, saponinele sn t toxice i irita n te p e n tru celule datorit tensioactivitii superficiale reduse, ducnd la procese de hemoliz. A ciunea irita n t ste rn u ta to rie , de m icorare a coagulabilitii snigelui, de cretere a secre iilor bronice, stom acale i intestinale le confer p ro p rieti terapeutice em etice sau expectorante. n tra c tu l gastrointestinal, datorit faptului c dau soluii coloidale, se resorb foarte greu, ceea ce reprezint un avantaj terapeutic. P rin aciunea irita n t local uureaz resorbia m edicam entelor n organism pe cale gastro-intestinal. A ciunea irita n t local asupra celu lelor epitelialc renale le confer p ro prieti diuretice. n industrie se utilizeaz la p rep ararea em ulsiilor i suspensiilor, n in d u stria alim entar, n in d u stria cosmetic i textil. Saponozidele sterolice au o im portan m are n in d u stria farm aceu tic p e n tru obinerea horm onilor steroizi.
U L E IU R IL E V O L A T IL E

D enum ite i u leiuri eterice sau uleiuri eseniale, alturi de rini, balsam uri, copaii i lignani, form eaz o grup de substane secundare bine definite din punct de vedere chimic. Specifice regnului vegetal, n special n plantele fanerogam e din fam iliile : Labiatae, Rosacecie, U m beliferae, Rutaceae i Compositae, uleiurile volatile sn t localizate fie n esu tu ri nedifereniate de tipul glandelor m onocelulare, fie n aparatu l secretor ex te rn (papile, peri glandulari) sau in te rn (spaii intercelulare, pungi i canale schizogene sau schizolisigene). Din punct de vedere chim ic nu snt com pui u n itari, n com ponena lor in trn d , altu ri de com pui arom atici i inodori, hidrocarburi terp enice i derivai oxigenai ai acestora : alcooli, aldehide, cetone, oxi-acizi, substane heterociclice. compui cu azot i sulf, terpene, eteri i esteri etc. D intre com ponenii cei m ai num eroi ai uleiurilor volatile snt te rpenoidele care n plantele din flora rii noastre snt reprezentate prin urm toarele exem plificri : m onoterpenoide aciclice : Levnica, M elisa, C oriandrui ; 75

terpenoide monociclice : M enta, C him ionul ; m onoterpenoide biciclice : R osm arinui, V aleriana, Salvia,. .Pinul etc. ; . ; sescuiterpenoide : M ueelul, C oada-oricelului, Iarb a-m are ; compui din seria arom atic : Cim brul, C im briorul, Anasonul, ovrvul, Fonicului etc. ; D intre m onoterpenoidele aciclice mai reprezentative snt u rm to a rele stru ctu ri : O H

CH2 O H

CH20H

M ircen u l

L inalo iui

C itra n a lo lu l

C itra lu l

Principalii rep rezentani ai tcrpenoidelor monociclice sn t : I


=0

;=o
OH

Lim onsnul

M entolul

Mentona

Carvo na

D intre m onoterpenoidele biciclice m ai im portante m enionm :

O H

oC-pi nenul

Cannfenul

Sorneolui

Spre exem plificare d intre sescuiterpenoidele aciclice m enionm farnesolul, iar d intre cele biciclice cam azulena :

Farnesolul

s^
CH20H

j X Camazulena

76

In ncheiere prezentm cteva exem plificri de stru c tu ri ai com pui lor din seria arom atic : ...

aniS'Co

U leiurile volatile snt substane lichide la tem p eratu ra obinuit, in colore, galbene pn la brun-roeat, m ai ra r de culoare verde sau albasru -in te n s. Au miros arom atic i gust arztor. Pe h rtia de filtru Ias o p at trectoare care se evapor repede, fap t care le difereniaz de u le iurile grase. M ajoritatea uleiurilor volatile snt m ai uoare dect apa, densitatea lor fiind cuprins n tre 0,800 i 1,070. Se obin p rin a n tre n are cu vapori de ap, p rin presare, p rin extracie cu solveni lichizi sau cu grsim i. . Spre deosebire de uleiurile volatile, rinile snt substane solide sau sem isolide n compoziia crora se afl acizi reziniei (de exem plu acidul abietic). B alsam urile de origine vegetal snt rini lichide sau vscoase, care conin pn la 40<y0 uleiuri volatile. Copalii snt rini solide fosile, iar lignanii snt rini care conin m onom eri, dim eri sau polim eri n ru d ii cu ligninele. U leiurile volatile snt m u lt n tre b u in ate n ind u stria farm aceutic, n in d u stria alim entar i a parfum urilor. Sub aspect fitoterapeutic num eroase specii de plan te i datoreaz a ciunea terapeutic tocm ai d atorit prezenei u leiurilor volatile. D ato rit aciunii lor bacteriostatice i bactericide n m ulte cazuri uleiurile vo latile pot nu num ai nlocui cu succes antibioticele, d ar prezint fa de acestea num eroase avantaje. A ltele au p ro p rieti carm inative, sedative sau antispastice. D atorit num eroaselor aplicaii n terapeutic utilizarea uleiu rilo r volatile n cele m ai diferite afeciuni a dezvoltat o nou su b ra m ur a fitoterapiei : arom aterapia. n prezent, arom aterapia se aplic cu succes n afeciunile ap aratu lu i cardio-vascular, n afeciunile ap aratu lu i digestiv, genito-urinar, ale cilor respiratorii i pulm onare, n afeciunile sistem ului nervos central i n afeciuni derm atologice.
S U B S T A N E A N T IB IO T IC E

Pe lng uleiurile volatile n plantele inferioare sau superioare se gsesc num eroase substane cu aciune bacteriostatic sau bactericid. P e n tru diferenierea de antibioticele produse de ctre m icroorganism e, antibioticele vegetale se m ai num esc i fitoncide. Ele au rolul de a apra p lan tele de num eroase boli criptogam ice sau chiar de unii virui. A ciu nea substanelor antibiotice vegetale este, n general, m ai slab dect a celor p rep arate din m icroorganism e, dar, n unele cazuri, reprezint u n avantaj fa de acestea, fiind active asupra u nor tulpini rezistente la an 77

tibioticele clasice. Ele mai prezint av an taju l unei toxiciti m ai reduse i pot fi aplicate cu succes la persoanele cu sensibilitate sau reactiv itate advers la antibiotice. A ntibioticele vegetale sau fitoncidele din p u n c t de vedere chim ic ap arin unor clase foarte diferite de substane. In general, ap arin com puilor de tip fenolic sau arom atic, unor alcaloizi, taninuri, glicozide, pig m eni vegetali i bineneles num eroaselor com ponente din uleiurile vo latile. D in plantele din flora rii noastre s-au izolat substane cu carac te r an tibacterian asupra m icroorganism elor gram -pozitive, cum este aci d u l usinic din Usnea barbata, d in Cetraria islandica i din ali licheni. S ubstane de tip u l alicinei i dihidroaliinei care au pro p rieti antim icrobiene justific ncadrarea Cepei i U sturoiului n rn d u l plantelor m edi cinale oare d u p cum vom vedea n cuprinsul lucrrii, au i alte p roprie ti terapeutice. n sem inele de H rean, M utar, Ridichi i n num eroase specii de Cruciferae se gsete alil-senevolul i sulfone care au proprieti antim icrobiene. U nele fitoncide izolate din plantele superioare sau infe rioare acioneaz i asupra paraziilor intestinali sau a p arazitului care produce m alaria. n acest din urm caz m erit atenie cercetrile efec tu ate n R. P. Chinez i India asupra unei specii care este prezent i n flora rii noastre, A rtem isia annua, din care s-au izolat substane active asupra tulpinilor de Plasm odium rezistente la chinin sau la alte an tim alarice de sintez. Alte fitoncide au pro p rieti insecticide sau snt to xice p e n tru anim ale inferioare i peti. P n n prezent s-au izolat din plante aproape 100 substane active cu pro p rieti antibiotice.
e n z im e i f t o h o k m o n i

Enzim ele snt substane proteice specifice a tt regnului anim al, ct i vegetal, avnd un dublu rol esenial n procesele m etabolice : biosinteza i degradarea substanelor din m ateria vie. Fiind dizolvate n sucul ce lular, n protoplasm , plastide, m itocondrii etc. vin n contact cu o su prafa m are de substan vie i determ in reacii biochimice de m are vitez avnd un rol fundam ental n reglarea proceselor m etabolice fr de care viaa a r fi im posibil. Sub aciunea cldurii, a acizilor i bazelor ta ri i a solvenilor organici i pierd aciunea catalitic. Snt p rezen te n toate plantele m edicinale, n cantiti m ai m ari aflndu-se n sem in ele germ inate i n plantele tinere. n tre c u t p u rta u i denum irea de diastaze. n ultim ele decenii s-au izolat un num r foarte m are de enzim e fapt care a determ in at adoptarea pe plan internaional a unei noi clasificri zecimale. N om enclatura lor se bazeaz pe su b stratu l asupra cruia reacioneaz specific. Cele ase clase principale de enzim e snt : oxidoreductazele, transferaze, hidrolaze, liaze, izom eraze sau racem aze i ligaze. La rn d u l lor, reprezentanii celor ase clase snt clasificai fiecare n subclase, iar fiecare enzim este co dificat. Im portana teoretic i practic a enzim elor a determ inat dezvolta rea unei, ram u ri speciale a biochimici, enzimologia. Din punctul de vedere al fitoterapiei desigur c enzim ele din plante a u la rndul lor o an u m it im portan. n acelai tim p cunoaterea pro ceselor biochim ice n rap o rtu l e.nzim -substan activ prezint o m are 78

im portan deoarece prin uscarea defectuoas a m ateriei prim e vegetale o serie de substane active se pot degrada sau suferi m odificri irev er sibile care schim b spectrul farm acodinam ic al plantei respective. E xist diferite procedee de uscare, de stabilizare a m ateriei prim e vegetale sau de extracie a principiilor active din plan ta proaspt. Aceste aspecte vor fi descrise n tr-u n alt subcapitol al acestei lucrri. P e ling saponozidele sterolice, aceti precursori ai horm onilor steroizi, n plan te exist u n alt grup de substane active n um it fitohorm oni. Dei descoperirea i elucidarea stru c tu rii chimice a acestei clase de su b stan e organice dateaz de la nceputul secolului nostru studiile asu p ra fitohorm onilor au n reg istrat progrese rem arcabile n tre anii 1930 1940. In aceast perioad s-a dem onstrat experim ental c acidul 3-indolilacetic sau h etero-auxinele pot provoca o alu n g ire a v lstarilo r p lan te lor superioare, ntrzie dezvoltarea m ugurilor laterali, stim uleaz divi ziunea celulelor din regiunea cam biului, provoac form area de cluuri, stim uleaz form area radiculelor ntrziind n acelai tim p alungirea lor. T re p ta t s-au descoperit i alte substane considerate ca fitohorm oni : acidul tt-naftalen-acetic, indolilpropionic, indolilpiruvic, indolil butiric, fenilacetic etc. n prezent, n clasa fitohorm onilor snt incluse i unele substane de sintez cu aciune sim ilar horm onilor vegetali. Fitohorm onii au fost cla sificai n u rm toarele grupe : auxine, citokinetine, gibereline, acizi abscisici, etilen a i fitocrom ul. Dac p e n tru plante fitohorm onii au un rol foarte im p o rtan t n sti m ularea sau in h ib area m ecanism elor de cretere, p e n tru aplicarea n te rapeutic acest g rup de substane necesit nc laborioase cercetri.
S U B S T A N E M IN E R A L E

n ntreg regnul vegetal substanele m inerale se gsesc sub form de s ru ri fie disociate n ioni, fie n diferite com binaii chim ice organice. M agneziul face p arte din stru c tu ra chim ic a clorofilei a i b, iar fie ru l in tr n compoziia porfirinelor. n plantele m edicinale substanele m inerale cum sn t potasiul, sodiul, siliciul, m agneziul, fierul se afl n cantiti apreciabile, dar care nu de pesc 0,5 go/n, iar altele ca litiul, iodul, fluorul i altele n c a n tit i mici sau chiar ca oligoelem ente.
V IT A M IN E L E

Dei n can titi relativ mici, aceste am ine ale v ieii1 se gsesc i 1 n num eroase specii de plante m edicinale. n prezent se cunoate c nu toate vitam inele au caracter am inic, deci n u conin azot n molecul. P rin tradiie ns denum irea de vitam ine s-a p stra t pn n zilele noastre. Exist p a tru criterii de clasificare a vitam inelor : dup nom enclatura veche utiliznd ca indice literele m ari ale al fabetului latin i un indice-num r arab n cazul n care exist m ai m ulte tip u ri p e n tru aceeai vitam in (Bl B2 . . . B j2, Dlt D2, D3, D4 etc.) ; dup stru c tu ra chim ic : tiam in (vit. B}), riboflavin (vit. B2), acid ascorbic (vit. C) etc. ; 79

dup rolul fiziologic asupra organism ului um an sau anim al : antiscorbutic (vit. C), anihem oragic (vit. K), an tirah itic (vit. D) etc. ; du p solubilitatea n ap sau grsim i, vitam inele se m part n dou grupe m ari : hidrosolubile i liposolubile. Conform acestei ultim e clasificri, din prim a grup adic a v itam i nelor hidrosolubile fac p a r te : vitam inele din com plexul B, vitam ina C care n unele specii de plante m edicinale se gsete n cele m ai m ari can tit i cunoscute n regnul vegetal (n Mcee, n frunzele de Ciuboica-eueului .a.). Tot din prim a grup fac p arte vitam ina P P sau am ida acidului nicotinic, v itam in a P sau c itrin a sau rutozidul, biotina, acidul :paraam ino-benzoic, acidul folie i folinic, precum i acidul pantotenie. Din grupa vitam inelor liposolubile fac p arte vitam ina A care n p lan tele m edicinale, n legum e i fructe se gsete sub form de caroten sau provitam ina A, vitam inele F sau antidcnm atitice, vitam inele D sau antirahitice care se gsesc n ciuperci i cereale, vitam ina E sau tocoferolul (n achenele de Mce) i vitam ina K (n Urzic, V arz, Spanac etc.). P e n tru organism vitam inele au un rol foarte im portant. U nele n d e plinesc rolul de coenzime, altele de activatori enzim atici, adevrate biocatalizatoare. N um eroase vitam ine joac un rol im portant n fenom enele de oxidoreducere din celule i din organism contribuind T a m etabolizarea glucidelor, protidelor i grsim ilor. Dei n cantiti mici, de m ulte ori n. doze hom eopate", vitam ine"? joac un rol prim ordial n viaa regnului um an, anim al i-vegetal. .-Fr de ele viaa nu ar fi posibil n stadiul actual al evoluiei. CLASIFICAREA PLANTELOR DUP UTILIZAREA LOR PE BAZ.1 ACIUNII TERAPEUTICE Farm acodinam ia i farm acologia clasic se bazeaz pe relaia dialec tic substan activ-aciune fiziologic, respectiv aciune terapeutic. n tre c u t experim entul farm acodinam ic p e n tru o substan activ era efec tu a t pe anim ale de laborator servind ca modele p e n tru organism ul um an. n general cnd era vorba de substane active pure testele pe anim ale era u reproductibile i la om dei se cunosc unele cazuri n care diferen ele calitative de reacie n tre anim al de experien i om nu num ai c n u snt identice, dar de m ulte ori contradictorii. De exem plu, substanele active din Valericma officinalis p e n tru pisic anim al de laborator sn t excitante n tim p ce p e n tru om snt sedative sau chiar depresive. S parteina din Sarotham nus scoparius p e n tru om n doze mici are efecte stim ulatoare ale centrului respirator, iar n doze m ari are aciune deprim ant asupra centrului respirator, term oreglator i glicoreglator. Aceeai substan cin Sarotham nus scoparius p e n tru iepure anim al de laborator sau p e n tru cprioare nu are aceeai aciune farm acodina mic ca la om, m ai m ult, planta este hrana de predilecie a roztoarelor i cervideelor m ai ales n tim pul iernii. Pe de alt parte m ajoritatea plantelor m edicinale conin un nu-^r foarte m are de substane active, uneori peste 50 componente, dar n dilu ii foarte m ari, care nu pot fi testate pe anim ale de laborator. O plant m edicinal i bazeaz aciunea terapeutic pe cum ularea aciunilor su b stanelor active, pe p o tenarea lor, pe sinergism . 80

u .ultimele decenii au a p ru t noi teste farm acodinam ice m ai precis teste biochimice, in v itro , care prin sensibilitatea lor depesc testele pe anim ale. n aceast direcie m enionm utilizarea ca est a aciunii de in h ib are a fosfodiesterazei de-ctre unele substane active din plante sau aciunea de inhibare a prostaglandinei de ctre alte substane active de origine vegetal justificnd utilizarea em piric a unor plante ca ageni antiinflam atori. Un laborator m odern p e n tru studiul substanelor active n atu rale pe ling a p a ra tu ra i reactivii necesari testelor biochimice in v itro este n zestrat astzi cu a p a ra tu ra necesar cercetrilor speetrofotom etrice. a tehnicii?-de d eterm inare a stru c tu rilo r prin difracia n raze X sau p e n tru stabilirea dicroism ului circular n lum in polarizat etc. .L i, ceea-ce privete clasificarea plantelor dup a ciu n ea-terap eu tic am adaptat ca principiu de baz criteriile de clasificare a. m edicam ente lor elaborate-pe: grupe terapeutice dup O rganizaia, M ondial a S n tii..; Desigur c d atorit compoziiei chimice foarte complexe, ale, p lan telor m edicinale aceeai plant poate fi ncadrat n mai m ulte grupe terapeutice. Conform acestui criteriu de clasificare, principalele grupe i subgrupe fitoterapeutice n care se utilizeaz plante m edicinale sau produse..fitoterapeutice snt descrise n continuare. I.. PLANTE MEDICINALE RECOMANDATE N BOLILE APARA TULUI' CARDIO-VASCULAR. n aceast grup in tr speciile de plante utilizate h. afeciunile cardiace cu substrat nervos (florile, frunzele i fructele de Pducel, T alpa-gtii, rdcina de V alerian, florile de Levnic ( te.) : afeciuni vasculare (Sulfina, frunzele de Salvie, frunzele de V sc,'fru ctele de Mcee, rdcina de T tneas .a.); anghina pectorala (florile, frunzele i fructele de Pducel) ; ateroscleroz (frunzele de Vsc, T raista-eiobanului, frunzele de A nghinare, frunzele de M esteacn, P p dia, Ptlagina etc.) ; edem e datorit insuficienei circulatorii (Coada-calului, O sul-iepurelui, frunzele de M esteacn) ; hipertensiunea arterial (frunzele de Vsc, florile, frunzele i fructele de Pducel, Isopul, T alpagtii1 A nghinara, Sulfina, Traista-eiobanului) ; hemoragii (frunzele de . Ptlagin, Coada-racului, C erenelul, frunzele de Urzic, Ttneas, Rchitanul, florile i rdcinile de Ciuboica-cucului). Dei este dificil a n cadra bolile reum atism ale n oricare dintre grupele terapeutice datorit cauzelor i form elor m ultiple de m anifestare, fitoterapia recom and ca adjuvante urm toarele plante : coaja de Salcie, florile de Soc, rizom ul de P ir, frunzele de F rasin, fructele de Ienupr .a. p e n tru tra tam e n tu l in te rn i plante cu aciune revulsiv sau calm ant p e n tru tra tam e n tu l ex tern (A rdeiul iute, M enta, Ienuprul, m ugurii de Plop, S ulfina etc.). II. PLANTE MEDICINALE RECOMANDATE N BOLILE A PA RA TULUI DIGESTIV. P e n tru segm entul buco-faringian n gingivite, stom atite, abcese dentare, afte i amigdalite, ca dezinfectante i antiinflam atorii fitoterapia recom and p e n tru ra tam e n tu l local florile de M ueel, fru n zele de Salvie, S untoarea, C erenelul, T u ria m are, frunzele de M ur, de Nuc i de P tlagin, precum i Busuiocul, Sulfina, petalele de T ran d a fir etc. P e n tru segm entul g astro-intestinal n anorexie se recom and rd cina de G hinur, intaura, U nguraul, A nghinara, Ppdia, Coad.a-oricelului .a., ca antivom itive i calm ante M enta, C erenelul, Lichenul de 81

piatr, frunzele de R oini, fructele de Chim ion. In anaciditate sau hipoaciditate ; P elinul, Schinelul, ovrful i Salvia, iar n gastrite hiperacide : rdcina de T tneas, florile de G lbenele, rizom ul de Obligean, S untoarea, rdcina de Lem n-dulce, M ueelul, sucul de V arz alb. n enterocolite sn t recom andate : florile de M ueel i Coada-calului, Cim b rul i C im briorul, fru ctele de Ienupr, rdcina de C erenel, R ehitanul, A nghinara, frunzele de M ur etc. In balonri (meteorism ) se recom and fructele de Anason, Chim ion, C oriandru, F enicul i florile de M ueel i C oada-oricelului i frunzele de R oini, M ghiranul, Salvia, T alpa-gtii etc. In colici (dureri) abdom inale la aduli i copii fito terap ia recom and A nasonul sau Feniculul, Chim ionul, C oriandrul, rizom ul de Obligean, Roini, C oada-racului, M enta, M ghiranul, M ueelul .a. n constipaie : C ruinul, V olbura, Cicoarea, Frasinul, L em nul-dulce i sem inele de In i de M utar-alb (ntregi). n diaree : coaja de S tejar, R ehitanul, fructele de P orum bar, Coadaracului, C erenelul, fructele i frunzele de Afin, florile de A lbstrele, M enta, frunzele de Nuc, Troscotul, T u ria-m are etc. P e n tru tra tam e n tu l ad ju v an t al hem oroizilor se recom and plante cu aciune laxativ -p u rg ativ (Cruinul), dezinfectante (Coada-oricelului, M ueelul) i uor astringente (C erenelul, Nucul, Suntoarea). Ca antihelm intice (verm ifuge) : rdcina de Iarb-m are, Pelinul, G hinura, C im briorul, rdcina de Ipcrige i S punari, sem inele de Dovleac .a. n disfunciile hepato-biliare num eroase specii de plante sn t reco m andate de fitoterapie. Astfel, n calculoza biliar (m tasea d e Porum b, T u ria m are, B rusturele, M ceele, M enta), n colici hepato-biliare (Rostopasca, Coada-oricelului), n diskinezia biliar (A nghinara, Ppdia, Rostopasca, Salvia, S untoarea, U nguraul, Cicoarea, intaura, Coada-o ricelului, G lbenelele, Levnica, T u ria-m are .a.), iar ca stim u len te ale funciei hepatice : fructele de A rm urariu, C im brul i Cim briorul, Rosto pasca, Schinelul, S untoarea, C oada-oricelului, Lichenul de p iatr i Sulfina. III. PLANTE RECOMANDATE N BOLILE APARATULUI GEN I TAL. In d ism e n o re e : T raista-ciobanului, Urzica, Salvia, G lbenelele, C oada-oricelului, C oada-racului C erenelul, m tasea de P orum b i M u eelul. n leucoree : florile de U rzic-m oart alb, G lbenelele, R ehitanul, C oada-racului, T raista-ciobanului .a., iar ca adjuvante n m e tro ra g ii: frunzele de Urzic, T raista-ciobanului, R ehitanul, Troscotul, Coada-ori celului, coaja de S te ja r .a. n trichomonoz, n tra tam e n tu l extern, florile de G lbenele i co n urile de Hamei. n tu lb u rrile de m enopauz : florile, frunzele i fru c tele de Pducel, T alpa-gtii, m tasea de Porum b, florile de U r zic-m oart alb, frunzele de Vsc i Coada-racului. La brbai n prostatite se recom and florile de U rzic-m oart alb, rdcina de Ttneas, Busuiocul, G him pele .a. IV. PLANTE RECOMANDATE N AFECIUNILE APARATULUI RESPIRATOR. Ponderea speciilor m edicinale n aceast grup de afec iuni este foarte m are. F iind vorba ns de o clasificare este necesar a face un grupaj dup etiologia i sim ptom atica acestor afeciuni. 82

n tuea de diverse etiologii, n faza iritativ se utilizeaz specii em oliente (florile de L um nric, florile i frunzele de N alb de cultur, flo rile i rdcinile de N alb-m are, florile i frunzele de Podbal, florile de Tei, frunzele de P tlagin .a.), iar ca expectorante n faza de cociune a tusei se recom and : florile i rdcinile de Ciuboica-cucului, m ugurii de Pin, Isopul, Scaiul-vnt, rdcina de Iarb-m are, rdcina de Lem ndulce i fructele de Ienupr. n bronit n faza incipient se recom and speciile em oliente m en ionate m ai nainte, iar n continuare se recom and fluidifiante ale se creiei broriice (rdcina de C iuboica-cucului, rdcina de S punari i de Ipcrige, rdcina de Iarb-m are, fructele de Anason, Fenicul, Chi mion, C im brul i C im briorul, Isopul, ovrful, U nguraul, m ugurii de P in .a.). Ca ad ju v a n t n pneum onii se recom and florile i rdcinile de Ciuboica-cucului, iar ex te rn cataplasm a cu fin de M utar negru. n astm ul bronic p e n tru efectele antispasm odice se recom and Cim b ru l i Cim briorul, Isopul, ovrful, T alpa-gitii, Vscul, Feniculul, Valeriana, Podbalul i Iarba-m are, iar ca em oliente, P tlagina i Podbalul. Tot ca adjuvante n em fizem u l pulm onar i n silicoz fitoterapia reco m and florile i frunzele de Podbal. i n unele afeciuni infecto-contagioase unele specii m edicinale pot fi utilizate ca ad juvante ale tra tam e n tu lu i de baz. n grip i guturai sn t utile : florile de Soc, florile de Tei, florile i rdcinile de Ciubo ica-cucului, frunzele de F rasin, Isopul, coaja de Salcie i fructele de Mce. n laringite i traheite : rdcina de N alb-m are, florile de Lum nric, petalele de Mac rou de cmp, Lichenul de p iatr. Isopul, C im bri orul i frunzele de Plm nric. n tuea convulsiv i spastic : C im bri orul, Cim brul, ovrful, U nguraul, Rostopasca, Iarba-m are, Teiul i Scaiul vnt. V. PLANTE RECOMANDATE N UNELE AFECIUNI ALE A PA RATULUI URINAR. P e n tru aceast grup de afeciuni fitoterapia reco m and specii diuretice, dezinfectante, antiseptice i calm ante. n cistite se recom and : florile de Coada oricelului, frunzele de M erior, florile de Soc, frunzele de Frag, frunzele de Plm nric, rizom ii de Pir, rdcina de O sul-iepurelui, tecile de Fasole, sem inele de In, m u gurii de Plop, m ugurii de P in i m tasea de Porum b. n colica renal rizom ii de P ir i m tasea de Porum b, iar ca dezin fectante urinare : fructele de Ienupr, frunzele de M erior, frunzele de Afin, m ugurii de Plop .a. N um rul speciilor m edicinale, diuretice apoase este foarte m are : cozile de Ciree, C oada-calului, frunzele de M erior, frunzele de M esteacn, rdcinile de O sul-iepurelui, rizom ii de P ir, m tasea de Porum b, Troscotul, A lbstrelele, C iuboica-cucului, florile de Porum bar, florile de Soc, A nghinara, Ppdia, Urzica, Scaiul vnt, T rei-frai-p tai, B rusturele, Lem nul-dulce, Spunaria, Ipcrigea etc. P e n tru inflam aiile rinichilor i cilor urinare fitoterapia recom and : m ugurii de Pin, m ugurii de Plop, florile i frunzele de N alb, Mceul, A nghinara i frunzele de M esteacn. Ca preventiv i ad ju v an t n litiaza (calculoza) renal snt recom an date : frunzele de M erior, frunzele de M esteacn, frunzele de Urzic, T u ria m are, C oada-racului, O sul-iepurelui, M ceul, m ugurii de P in si m tasea de Porum b. 83

n sindrom ul azotem ic i urem ie : frunzele de M esteacn, fructele de P orum bar, T u ria m are, Urzica, A nghinara.: VI. PLANTE RECOMANDATE N AFECIUNI DERMATOLOGICE, n acnee, in tern , se recom and : T rei-frai-p tai, rdcina de B rusture, florile de Glbenele, Cicoarea, conurile de H am eietc, n eczem e . aceleai specii, iar p e n tru com prese : M ueelul, C oada-oriceluui, G lbenelele, S punaria i frunzele de Nuc. n furunculoza : T re j-frai-p tai, B rusturele, Cicoarea i com prese cu fin de In, flori de Soc, V olbur, U rzica-m oart alb. n arsiifi': flo rile de M ueel i C oada-oricelului, G lbenelele, Socul, S untparea, Schinelul, Ttneasa, m ugurii de Plop. n c o n tu z ii: A rnica, Cod-koricelului, Socul, Coada-calului, T alpa-gtii, Sulfina i Ttneasa, iar n degeraturi: florile de Glbenele, Schinelul i coaja de Stejar. E xtern, n fisuri anale se recom and cataplasm e cu frunze de M ur i m u g im de Plop. Ca antiseptice pentru r n i: A rnica, M ueelul, Levnica, Coadaoricelului, Isopul, ovrful, Cim brul, Cim briorul, C erenelul, m ugurii de Plop i Roinia. Tot p e n tru calm area du rerilo r cauzate de rni se reco m and ex tern Ciuboica-cUcului, Coada-oricelului i m ugurii de Plop. Cicatrizante snt considerate : A rnica, G lbenelele, Levnica, R oinia, Plm nrica, Rostopasca, S untoarea, Isopul, T tneasa .a. - i: VII. PLANTE UTILIZATE N BOLI DE N U TRIIE I METABO LISM. n diabetul zaharat: frunzele de Afin, frunzele de A nghinara, frunzele de Dud i de Nuc, frunzele de Salvie, Urzica, B rusturele i Momordica charantia (recent aclim atizat n a ra noastr). n o b e zita te : C ruinul, Ppdia, M esteacnul, Socul, V olbura' .a. n g u t : Socul, M esteacnul, F rasinul, A finul, Urzica, T u ria m are, C oaaa-racului, Troscotul, P irul, Iarba-m are, Ctina, Ien u p ru l .a. :n hidropizie : M esteacnul, Ienuprul, Socul, Urzica, O sul-iepurelui, Isopul, m tasea de P orum b i tecile de Fasole. Ca tonice generale, inclusiv ca adjuvante n rahitism : Nucul, T ros cotul, Pirul, C im brul i C im briorul, M ceul i C tina p e n tru ap ortul lor n vitam ine. Ca rem ineralizante : C oada-calului, Troscotul, Plm nrica, P iru l etc. n alergii se recom and T rei-frai-p tai, C oada-oricelului, T u ria m are, Iarba m are i M enta. Ca sudorifice i depurative : Socul, Ppdia, T rei-frai-p tai, intau ra, A nghinara, B rusturele, Cicoarea, M esteacnul, Ienuprul, P orum barul, Iarba-m are etc. VIII. PLANTE RECOMANDATE N RESTABILIREA UNOR FUNCII GLANDULARE. Speciile sudorifice i depurative au fost p re zentate la grupa terapeutic anterioar. P e n tru efectele antisudorifice fitoterapia recom and : frunzele de Nuc, frunzele de Salvie i Isopul Ca galactagoge (m rirea secreiei de lapte) snt indicate : Anasonul, Feniculul, Chim ionul, C oriandrul, Socul i M gheranul, iar ca antigalactagoge (dim inuarea secreiei de lapte) : frunzele de Nuc, Salvia, H am eiul, coaja de Salcie i de Stejar. IX. PLANTE RECOMANDATE N UNELE AFECIUNI ALE SIS TEMULUI NERVOS. P rin tre seclativele nervoase fitoterapia include spe ciile : H am eiul, Teiul, Levnica, Sulfina, M ghiranul, Iarba-m are, P ducelul, V aleriana, T alpa-gtii, Roinia, Salvia, O bligeana .a. 84

Ca anafroclisiace (calm ante ale excitabilitii sexuale) : H am eiul, T alpa-gtii, V aleriana etc. S tim u le n te nervoase centrale : M enta, G eniana, Angelica .a. P e n tru com baterea m igrenelor (nevralgiilor i durerilo r de cap) : Levntica, M ueelul, M enta, T tneasa, Ienuprul, Suntoarea. X. PLANTE UTILIZA TE N COSMETICA. n cosmetica feei p e n tru tenuri uscate : florile de G lbenele i M ueel, S untoarea, rdcina de N alb m are, Levnica. P e n tru tenuri grase seboreice : M ueelul, fru n zele de Nuc, florile de Podbal, M enta, Salvia, C im brul i C im briorul, B rusturele, Ham eiul. P e n tru tenuri iritate, nroite : M ueelul, Ppdia, m ugurii de Pin .a. P e n tru tenuri palide A rnica, iar p e n tru tenuri ridate M ueelul, florile de Podbal i rdcina de N alb-m are. P e n tru igiena ocular : M ueelul, G lbenelele, A lbstrelele, florile de Tei, petalele de T rand afir .a. P e n tru cosmetica m inilor : fina de M utar n egru i In, rizom ul de St n jenei. Ca tonice capilare se recom and : rdcina de B rusture, frunzele de M esteacn, rdcina de Urzic .a. P rin aceast clasificare nu am u rm rit dect s subliniem dom eniul larg de aplicabilitate a fitoterapiei. M odul de aciune, p rep a ra re a i ad m in istrarea produselor fitoterapeutice vor fi prezentate n cadrul m ono g rafiilor p e n tru fiecare specie m edicinal tra ta t n aceast lucrare. Dac n prezent n terapia clasic nu snt utilizate dect cteva su te de specii m edicinale i produse farm aceutice obinute din plante, n m e dicina tradiional a popoarelor lum ii n u m ru l speciilor m edicinale, dup o evaluare global, depete cifra de zece mii. De re in u t este fap tu l c n prezent peste 80% din populaia globu lu i beneficiaz ca prim aju to r i tra tam e n t de m etode tradiionale i de produse terapeutice obinute din plante, anim ale i s ru ri m inerale. De oarece nici la nceputul m ileniului u rm to r nu se ntrevede o schim bare radical n acest dom eniu, in teg rarea m edicinii tradiionale n ansam blul m surilor de ocrotire a sntii este singura opiune realist. n acelai tim p este necesar fundam entarea fitoterapiei pe baza m etodelor m oderne de investigaie i sp rijin irea dezvoltrii ei p rin tr-o tehnologie adecvat, pe baze tiinifice.

PRINCIPALII FACTORI CARE DETERMIN CALITATEA PLANTELOR MEDICINALE

C alitatea plantelor m edicinale se exprim de obicei p rin raportul n tre greu tatea total a m ateriei prim e proaspete sau uscate i coninu tu l n su b stan e active. Acest lucru este perfect valabil n cazul n care m ateria prim este utilizat la ex trag erea substanelor active pure prin diferite procedee fizico-chim ice. n cazul n care ns m ateria prim se folosete la p rep ararea ceaiurilor m edicinale, la obinerea u n o r com pri m ate din pulberi de plante sau a unor ex tracte totale de substane active, pe lng rap o rtu l m aterie p rim /su b sta n e active m ai in terv in i ali factori determ inani ai calitii. In prim ul rnd, p u rita te a biologic a p lan tei m edicinale depinde din ce n ce m ai m ult de m ediul nconjurtor n care s-a dezvoltat spontan sau s-a cultivat specia respectiv. La fel ca i alim entele, plantele m edicinale p e n tru a avea o valoare biologic supe rioar trebuie s provin d in tr-u n m ediu n a tu ra l ct m ai p u in poluat. n acest sens apa, aerul i solul snt factori d eterm inani p e n tru calitatea unei plante m edicinale. P e n tru plantele m edicinale din flora spontan din fericire zona carpatin ofer nc cele m ai bune condiii biologice de dezvoltare exceptnd unele accidente ce pot surveni n urm a activitii um ane (ploi acide d atorit u nor in d u strii insuficient controlate, accidente nucleare .a.). n ceea ce privete plantele de cultur acestea snt m ult m ai dependente de calitatea biologic i de m etodologia de cultur. n tre b u in a re a ngrm intelor chim ice n exces, utilizarea insecticidelor, fungicidelor i erbicidelor p e n tru com baterea duntorilor sau bu ru ien i lor influeneaz negativ calitatea biologic a plantelor m edicinale. T re buie avut n vedere c plantele m edicinale sn t utilizate n prim ul rnd de om ul bolnav a crui organism pune n joc toate resursele in tern e pen tru a nvinge boala. Introducerea n organism a substanelor nocive acu m ulate de plante nu poate avea dect efecte negative asupra organism u lui um an. Deci, ind iferen t c este vorba de o plan t m edicinal din flora spon tan sau de culturi, prim ul factor care determ in calitatea biologic a plantei este m ediul ei de via. Sub aspect calitativ unii factori care determ in valoarea plantelor m edicinale de cu ltu r fa de cele din flora spontan snt identici, iar ali factori snt specifici. 8 fi

A stfel, recoltarea plantelor m edicinale influeneaz calitatea p rin u r m toarele etape i factori : a. D eterm inarea i respectarea m om entului optim de recoltare n cu rsu l perioadei de vegetaie. M om entul optim de recoltare este specific p e n tru fiecare plant i p e n tru fiecare organ al plantei. Astfel, la flori recoltarea trebuie fcut la nceputul perioadei de n flo rire cu excepia florilor de Salcrn japonez la care se face n stadiul de boboc floral. ntrzierea recoltrii florilor duce la deprecierea m ateriei prim e p rin scuturarea petalelor care la m ulte specii sn t bogate n sub s ta n e active. La rdcini, rizom i i tuberculi recoltarea treb u ie fcut num ai p ri m vara tim p u riu sau toam na trziu, adic n ain te de pornirea n vegetaie i dup in tra re a plantei' n perioada de repaus, cnd n prile su b te ra n e snt sau se acum uleaz m axim um de substane active. b. R espectarea m om entului optim de recoltare n tim pul zilei are la num eroase specii o m are im portan. In general, recoltarea n tim pul di m ineii, pe rou duce la deprecierea m ateriei prim e. V ariaii foarte m ari -de coninut n cursul zilei se observ la plantele cai-e conin alcaloizi sau uleiu ri volatile. Spre exem plu la A chillea m illefo liu m coninutul n azulene crete spre orele de prnz. c. La fel m etodele de recoltare condiioneaz calitatea m ateriei prim e. Spre exem plu recoltarea scoarei (Cortex) p rin cioplire face ca aceasta s fie nsoit de lem n care nu conine substane active, n tim p ce recoltarea prin inelare duce la o m aterie prim de bun calitate. R e c o ltarea prilo r aeriene la dim ensiuni m ai m ari dect cele indicate duce la deprecierea m ateriei prim e p rin creterea procentului de p ri lignificate (de exem plu la H erba M illefolii, H erba H yperici, H erba A bsinthi, Herfca L eonurii .a.). La alte sortim ente, ca spre exem plu la F ructus C oriandri i Secale cornutum , reglarea defectuoas a com binelor face s se obin un procent m are de sp rtu ri care u lterio r necesit un n u m r m are de selectri, sp r tu rile valorificndu-se la u n p re sub 1/3 din p reu l produsului ntreg. Un alt grup de factori care determ in calitatea plantelor din flora spontan sau de culturi snt transportul, uscarea i depozitarea m ateriei prim e. La tra n sp o rt principala condiie este rap id itatea i am balajul cores punztor. U tilizarea sacilor din m aterial plastic sau alte am balaje neco respunztoare face ca m ateria prim cu coninut ridicat n um iditate s se ncing, s se brunifice, s se deprecieze. n aceast direcie se ridic deosebite problem e la plantele la care cam pania de recoltare dureaz o perioad scurt de tim p n care se strng cantiti m ari care trebuie tri mise im ediat la usetorii. Este cazul M ueelului, fructelor de Mce, L aurului pros .a. D epozitarea pe o d u rat m ai lung n condiii neco respunztoare a m ateriei prim e recoltate duce la m ari p ierderi n sub-stane active. Un a lt factor de care depinde calitatea este p reg tirea p e n tru uscare care include o selectare i curire a m ateriei prim e. Dup uscare selec ta re a m ateriei prim e se face m ult mai greu. De exem plu, la rdcini, 'rizom i i tuberculi splarea im ediat dup recoltare i zvntarea acestor organe de plan t este absolut necesar. U nul d in tre param etrii de cali 87

ta te p e n tru acest fel de m aterie prim este i coninutul n corpuri str ine m inerale care nu trebuie s depeasc lim itele m axim e p revzute de Farm acopeea Rom n sau de alte acte norm ative. n ceea ce privete uscarea este u n a d intre fazele cele m ai im por ta n te ale procesului tehnologic de p regtire a m ateriei prim e. T em peratura de uscare a plantelor m edicinale difer n funcie de n a tu ra substanelor active pe care m ateria prim le conine. Astfel, ia plantele coninnd u leiuri volatile tem p eratu ra de uscare nu trebuie s depeasc 40C. n schim b la alte specii un oc term ic p uternic n ju r de 100C la nceputul uscrii inactiveaz enzim ele care altfel a r descom pune- acidul ascorbic (Mcee). Tot la 100 se obin unele transform ri chim ice (Cruin) care fac posibil utilizarea scoarei im ediat dup uscare fr a m ai atepta u n an ca aceste transform ri s aib loc m u lt m ai lent. Dup ocurile term ice uscarea se poate continua la tem p eratu ri n j u r de 40. P relungirea tim pului de uscare la tem p eratu ri sczute sau uscarea plantelor n s tra tu ri groase fr aerare corespunztoare, nu num ai c duce la- brunificarea sau m ucegirea m ateriei prim e, dar i la scderea coninutului n substane active pn la 80<>/o din valoarea iniial. n zonele cu nebulozitate redus se recom and usctorii cu energie solar. Lum ina este un alt factor de care trebuie s se in seam a n tim p u l uscrii, Astfel, lum ina direct este contraindicat p e n tru uscarea frunze lor i florilor colorate la care se distrug pigm enii. n schim b p e n tru r dcini,- rizomi, tuberculi i flori albe se poate utiliza la uscare lum ina direct. . U scarea defectuoas a m ateriei prim e are repercusiuni negative, nu num ai, asupra calitii, dar i asupra can titii de substane active. A st fel, la soiul rom nesc L anata 1 provenind de la specia Digitalis lanata coninutul n lanatozid C este de 0,18 0,20%. n cazul uscrii cu ntr ziere, n condiii defectuoase coninutul scade la 0,10 0,13% deci cu 20 24o/0. Daturci innoxia are u n coninut potenial de 0,20 0,22%, clar p rin ntrzierea prelucrrii, n cteva zile, coninutul scade la 0,12 0,15% deci un m inus de 25 40o/0. Acest fapt duce la randam ente sczute la obinerea substanelor active, cheltuielile de tra n sp o rt i prelucrare r m nnd aceleai. Un alt factor care determ in calitatea m ateriei prim e este depozita rea. U m iditatea crescut n depozite, lipsa de aerisire, m anevrarea rep e tat i incorect a am balajelor, insectele, roztoarele i d u rata de depo zitare p-ot deprecia m ult calitatea p lantelor m edicinale. O m aterie prim de calitate superioar trebuie s ndeplineasc doi p aram etri im p o rta n i: condiiile de p u rita te i coninutul n substane active. . Condiiile de puritate snt stabilite n funcie de aspectele organolep tice ale m ateriei prim e. Astfel, culoarea, m irosul, gustul i coninutul n im puriti snt prim ele criterii de apreciere a calitii m ateriei prim e. P rin im puriti se neleg alte p ri de plan t dect cele folosite. Astfel, p e n tru florile de M ueel (Flores Cham omillae) constituie im p u riti restu rile de tu lp in care im purific m ateria prim p rin recoltare defectu oas. P rin corpuri strine organice se neleg poriuni din alte plante care se gsesc 11 m ateria prim . U nele d intre acestea duc la scderea coni n u tului n substane active sau n cazuri m ai grave chiar la accidente grave. Astfel; n litera tu ra de specialitate se citeaz cazuri de intoxicare 88

a bolnavilor cu H erba E quiseti (Coada-calului) n care pe lng specia 'Equisetum arvense se afl i specia E quisetum palustre (Coada-calului de balt). La fel n cazul n care n Folium P lantaginis laneeolata din confuzie i neatenie s-au stre c u ra t frunze de Digitalis lanata care la prim a vedere se aseam n cu cele de P tlagin cu frunza ngust. P rin corpuri strine m inerale m ateria prim poate fi im purificat cu particule de praf, nisip, pietricele i pm nt care, de asem enea, depreciaz valoarea m ateriei prim e. C reterea gradului ele acum ulare a substanelor active n speciile m e dicinale cultivate se poate realiza direct de ctre om pe urm toarele ci : a. Zonarea plantelor m edicinale i aromatice. Speciile m edicinale i arom atice luate n cultur prezint o m are v ariabilitate de cerine fa de legum e i cereale. P rin zonare se nelege stabilirea zonelor optim e n c rc sn t n tru n ite condiiile pedo-clim atice cele mai bune p e n tru dezvol tare a fiecrei specii n parte. Sub acest aspect a ra noastr se bucur de condiii ecologice i pedo-clim atice care p erm it cultivarea unui bogat sor tim ent de plante. Pe lng condiiile generale n num eroase zone din ar exist m icroclim ate optim e p e n tru cultivarea chiar a unor plante speci fice regiunilor m editeraneene. A m plasarea fiecrei culturi n zonele cele m ai favorabile, crend astfel plantelor condiii bune de dezvoltare i m a turizare, duce im plicit la obinerea unei m aterii prim e de calitate cores punztoare, superioar. : b. Respectarea tehnologiilor de cultur. Este necesar respectarea cu stricte e a tehnologiilor de cu ltu r ncepnd cu sem natul, distanele i adncim ile n sol recom andate p e n tru fiecare specie n parte, precum i epoca de sem nare. N atura solului pe care este am plasat cu ltu ra re p re zint, de asem enea, un factor care influeneaz calitatea. De exem plu, speciile de la care se recolteaz p a rte a subteran se am plaseaz pe tere n u ri uoare, nisipoase, aluvionare. Pe tere n u ri grele, argiloase, rdcinile i rizom ii se dezvolt foarte greu, avnd un aspect com ercial necorespun ztor. L ucrrile de n tre in ere a culturilor trebuie de asem enea respectate riguros. Dac la sm noase nu se execut lucrri de distrugere a b u ru ienilor, producia iese cu m ulte sem ine strine care necesit u lterio r n u m eroase selectri dificile. ngrm intele chim ice i organice aplicate speciilor destinate indus t r i i de extracie conduc, n afara sporirii recoltei la hectar, la ridicarea substanial i a coninutului n substane active. Dup experienele efec tu ate la S taiunea de cercetri p e n tru plante m edicinale i arom atice de la Fundulea, la M ent adm inistrarea de N, 30 k g /h a ; P, 45 k g /h a i K, 45 k g /h a s-a ajuns la u n spor de 30% ulei volatil, iar la Digitalis la nata ngrm intele n doz de N, 45 ; P, 45 ; K, 45 kg/ha a ridicat con in u tu l de heterozide cardenolidice n frunz cu 43%. q. Selecia i ameliorarea m aterialului biologic. La plantele din cul turi. acestea se concretizeaz p rin m unca de creare a noi soiuri i linii cu un coninut m are de substane active i cu producie m are la hectar. La alte specii am eliorarea se poate face i prin im portul unui m aterial de nm ulire din soiuri valoroase scutind astfel m uli ani de cercetare. La plantele introduse n cu ltu r provenind din flora spontan se u r m rete obinerea unui m aterial de n m ulire din populaiile locale care s-au dovedit n urm a analizelor fitochim ice c au un coninut ct m ai ri 89

dicat n substane active. De exem plu, la A tropa belladonna s-au gsit: populaii locale la care coninutul n alcaloizi depete de aproape dou ori m edia pe ar. Speciile de Mce spontane conin n tre 0,60 i 5 g%. acid ascorbic. D esigur c se vor introduce n culturi speciile cu un con in u t ct m ai ridicat n acid ascorbic. La Cornul secarei prin lucrri de selecie a m aterialu lu i biologic destinat producerii m iceliului s-a reu it n cincisprezece ani de cercetri s se ajung la u n coninut de zece ori m ai m are dect al m ateriei prim e recoltate din flora spontan. Mai m ult, s-au o b inut tulpini de Claviceps purpurea specializate pe o singur sau dou grupe de alcaloizi ceea ce reprezint u n avantaj p e n tru in d u stria de extracie a alcaloizilor respectivi.
P E R S P E C T IV E IN D O M E N IU L C R E T E R II C A L IT II M A T E R IE I P R IM E I A P R O D U S E L O R F IT O T E R A P B U T IC E

D atorit im portanei sociale i economice pe care o au plantele m e dicinale, in n d seam a i de aportul v a lu ta r pe care-1 pot aduce, a fost elaborat u n am plu program de m b u n tire a calitii acestora. P e lng m surile agrotehnice i agrobiologice de cretere a produc iei la hectar se are n vedere i sporirea continu a coninutului n sub sta n e active i a p u rit ii m ateriei prim e. P revederile n aceast direcie se refer la : activarea cercetrilor tiinifice n dom eniul agrotehnicii, ag ro biologiei, ingineriei genetice, fitochim iei i farm acodinam icii ; u tilizarea m aterialu lu i de nm u lire elit produs n sectorul de cercetare sau provenind din im p o r t; utilizarea pe scar m ai redus a ngrm intelor chim ice i a m e todelor chimice de com batere a d u n to rilo r i nlocuirea lor cu ngr m inte n a tu ra le i cu m etode de com batere biologic a duntorilor, n special la planteJe m edicinale destinate ceaiurilor, com prim atelor din pulberi de plante sau a extractelor totale ; introducerea n cu ltu r a unor specii m edicinale valoroase din flora spontan ; m ecanizarea operaiilor de cultivare i recoltare a speciilor m edi cinale cultivate pe suprafee m ari ; m bu n tirea m odului de prezentare a m ateriilo r prim e destinate ceaiurilor m edicinale i elaborarea unor ceaiuri m edicinale sub form de doze, com prim ate, drajeuri, tab lete sau granule efervescente etc. ; perfecionarea tehnologiilor de extracie, diversificarea produciei de produse farm aceutice de origine vegetal i de sem isintez ; inform area corpului m edical i a bolnavilor care beneficiaz de produse fitoterapeutice despre valoarea acestora pe baza celor m ai mo derne m etodologii de cercetare i investigaie. Dac p rim a ju m ta te a secolului n o stru s-a rem arcat p rin utilizarea u nui n u m r foarte m are de m edicam ente de sintez de m ulte ori in suficient justificat sau fu n d am en tat tiinific spre sfritul acestui secol n toate rile lum ii, inclusiv n cele p u tern ic industrializate, se constat o revenire la produse fai'm aceutice obinute din n atu r. n tre acestea clan ele m edicinale i cele arom atice ocup u n loc im portant.

METODOLOGIA CARTRII ECONOMICE A PLANTELOR MEDICINALE DIN FLORA SPONTAN

La ora actual nu poate fi conceput o industrie farm aceutic pe baz de plante m edicinale sau de u leiuri volatile folosind m ateria prim pro venind din flora spontan fr a cunoate, pe baze tiinifice, cantitatea i calitatea m ateriei prim e. In urm cu mai bine de tre i decenii n ara noastr singurele refe riri privind potenialul economic n plante m edicinale e ra u datele statis tice ntocm ite anual de sectorul de exploatare la cererea beneficiarilor in tern i sau ex terni. N u se p u tea face o apreciere nici m car global a cantitilor disponibile de m aterie prim vegetal i cu a tt m ai p uin asupra calitii acesteia. Tot datorit lipsei unui in v en ta r al acestor re surse pc ntreg terito riu l rii nu se p u tea program a o exploatare dirijat la -nivel central, pe baze tiinifice, innd seam a de legile ocrotirii natu rii. Acest fap t a av u t ca urm are scderea continu a rezervelor de m aterii prim e din flora spontan, n special, din cele m ai valoroase specii m edi cinale. Unele d intre ele au tre b u it s fie ocrotite de lege (G entiana lutea, A rctostaphylos uva-ursi, Angelica archangeiica), fiind am eninate cu dis pariia din flora rii noastre, iar altele au sczut sim itor ca potenial economic : R ham nus frangula, Atropci belladonna, Vinca m inor, Acorus calamus, Matricaria cham om illa etc. Ca o consecin fireasc, determ in at de dezvoltarea in dustriei fa r m aceutice extractive bazat pe plante m edicinale, a celei de u leiu ri vola tile i a solicitrilor exportului, s-a n scut ideea nceperii unor stu d ii te m einice privind identificarea can titativ i calitativ a principalelor specii m edicinale de pe terito riu l rii noastre. A ceast idee s-a m aterializat p rin nscrierea n planul tem atic al In stitu tu lu i p e n tru controlul de stat al m edicam entului i cercetri farm aceutice n anul 1956 a tem ei c u titlu generic C artarea economic a plantelor m edicinale din flora spontan a R.S.R.1. 1 n decursul anilor aceast te m s-a dezvoltat continuu, atrgnd n aceast aciune num eroi cercettori ai in stitu tu lu i i o larg colaborare a u n cr centre u n iversitare din ar. n prim ul rn d vom m eniona e n tu ziasm ul i nelegerea cu care a fost p rim it ideea c a rtrii economice de ctre I.IVI.F. F acultile de Farm acie din Tg. M ure (prim ul colaborator al cercetrii), Cluj i Iai, iar apoi a In stitu tu lu i de Biologie i a G rdinii Botanice a U niversitii din Bucureti. 91

D esigur c fr efortul com un al tu tu ro r colectivelor de cartare aceast lucrare n u ar fi p u tu t in tra n prezent n faza de finalizare. Este foarte greu p e n tru o lucrare de asem enea am ploare cu a tt m ai m ult cu ct la nceperea studiului n o stru nici o ar din lum e nu elaborase o astfel de lucrare s se form uleze o concepie u n ita r i o m etodologie precis de cercetare pe teren. A ceasta s-a nscut pe teren i s-a m b u n tit tre p ta t pe m sur ce u n it ti terito riale din ce n ce m ai m ari erau cartate. A m ploarea acestei lu crri trebuie rap o rtat la su p rafaa m are te ri torial la care se refer studiul : cca 8 m ilioane hectare c t rep rezin t num ai zona carpatic din a ra noastr, la care se m ai adaug nc cca 4 m ilioane hectare form ate din pajiti, fnee, luncile rurilor, te re n u ri necultivate etc. C artarea adic in v en tarierea pe tere n a elem entelor floristice, a vegetaiei, a resurselor n a tu ra le forestiere, a plantelor m edicinale i cu u leiuri volatile este o lucrare foarte im portant, n u num ai din punct de vedere teoretic, dar, n prim ul rnd, p e n tru diferite sectoare ale eco nom iei unei ri. C artografierea - adic tran sp u n erea pe h ri a datelor culese do pe te re n este principalul docum ent tiinific pe baza cruia se poate v a lorifica m ateria prim vegetal, se poate program a aceast valorificare n mod raional n aa fel nct rap o rtu l om -natur s nu fie dezechilibrat. Pe baza acestor considerente num eroase ri dezvoltate, ca U.R.S.S., S.U.A., F ran a, R.F.G., R.D.G., R epublica Elen, Elveia, R. S. Cehoslo vac, Belgia etc., au nscris pe ordinea de zi n ultim ii ani problem a car trii florei i vegetaiei rilo r lor. Nu m ai p u in im portant este problem a cartrii economice a re su r selor n atu rale de plante din rile n curs de dezvoltare, care dispun de bogate zone de vegetaie p u in studiate pn n prezent. In aceast direc ie m enionm c ONU Dl a adoptat ca m etodologie de lucru p e n tru n fiin area industriei do m edicam ente i uleiuri volatile n rile n curs de dezvoltare m etodologia original elaborat n acest scop de ara noas tr. Ea a nceput s fie aplicat p e n tru prim a oar n N epal n anii 1978, 1979 i 1984 1985 n H im alaya n alt i T erai i experim ental n alte ri. n a ra noastr prim ele cercetri au avut caracter floristic (F 1. P o r c i u s, D. B r n d z , I. G r i n e c u , D. G r e c e s c u, F. S c h u r , E. I. N y r d y) u rm a te de cele fitogeografice (D. G r e c e s c u, F. P a x, P. E n c u l e s c u , I. G r i n e c u , Z. P a n u etc.) iar abia n ultim ii 40 50 ani. dup cum arat A l. B o r z a i colaboratorii, se efectueaz prim ele cercetri fitocenologice de ctre T r. S v u l e c u, C. C. G e o r g e s e u , Al . B o r z a , M. G u u l e a c , I. P r o d a n , A. P a u c , Al . B u i a , I. e r b n e s c u , I. M o r a r i u, T r. t ef u r e a c , precum i E. P o p , K. N i e d e r m a i e r . D. P u s c a r i u, G h. A n g h e l , Al . B e l d i e , P a c o v s k i i colaboratorii, n spe cial datorit necesitilor cerute de sectorul forestier i pastoral. T rep tat apar m onografii locale care descriu flora i vegetaia unor m asive m untoase, a unor vi sau u n it i terito riale adm inistrative. P n n 1970 din totalul de cca 70 m asive m untoase din a ra noastr au fost studiate parial doar 20 25, d intre care m enionm u rm to a rele : ,M unii R etezatului (A l. B o r z a , 1934; t . C s i i r o i colab., 92

1956 ; O. B o j o r , 1957, 1962 ; E. I. N y r d y, 1958) ; M unii ible (I. M o r a r i u , 1942) ; M unii Ceahlu (I. G r i n e c u , C. P a p p , 1933 E. I. N y r d y , 1924 i a lii); M unii Rodnei (R. C o c i , 1944; A. N y r d y , 1960); M unii Senienic (A l. B o r z a , 1946); M unii Fgra (A l. B u i a i colaboratorii, 1948; t . C s ii r o , 1953; P. P o p i colaboratorii, 1958; A. N y r d y, 1941 i 1960; O. B o j o r , 1961 i alii) ; Valea i M unii Sebeului (A l. B o r z a, 1959, M. R e t e z e a n u i O. B o j o r , 1967); M unii Bihariei (E. G h i a i colaboratorii, 1960; t . C s ii r o , 1962); M unii Trascuui (I. G h e r g h e l y , 1957, 1962, 1964); M unii Bucegi (A l. B e l d i e , 1956 1967); M unii Parng (A 1. B u i a i colab., 1962; O. B o j o r , O. C o n t z, 1964) ; M unii C ibinului (O. B o j o r . 1959, G h. A n g h e l i colab. 1966); D epresiunea Fgra (I. e r b n e s c u , 1961, 1962; O. B o j o r , 1961). D up cum subliniaz A l. B o r z a i colab. caracterul parial al cercetrilor n aceste m asive rezult din fap tu l c lu crrile respective se refer fie num ai la un tip de vegetaie (ierboas sau lem noas), fie snt de n a tu r biologic i trebuie com pletate i reconsiderate, fie c se ocup de cercetarea unor poriuni rcstrnse sau cu caracterul unor re cunoateri sum are1. 1 . .Nici chiar m onum entala lucrare Flora R.S.R. n u constituie o lu crare. de c a rtare a florei n general, cu a t t m ai puin a florei m edicinale. U nele date din aceast lucrare au fost luate dup lucrrile u nor autori vechi, dup ierbare, iar altele de pe tere n fr a da indicaii asupra frec venei sau densitii plantelor pe localiti. n ceea ce privete cartarea florei m edicinale spontane din ara noastr, dup datele bibliografice conspectate pn n prezent, prim a n cercare tim id n aceast direcie a fost o lucrare de Exam en de S tat n care se descriu plantele m edicinale in v en tariate n tre anii 1949 1951 n bazinul superior al M ureului, cuprinznd i un ele re fe riri cu priv ire la utilizarea unor specii n m edicina tradiional local (O. B o j o r). O alt cercetare efectuat pe teren cu priv ire la flora m edicinal din zona m unilor V atra Dornei G ium alu R aru a fost efectuat n anul 1952 de ctre R. Z i 11 i i O. B o j o r . n aceast lucrare cu caracter floristic snt descrise plantele m edicinale indicndu-se frecvena lor, traseul u rm a t i schia cu zona cercetat pe vi sau m asive m un toase. D up cum arat G. R c z (Sargetia 14, 1974) : P rim a lucrare p u blicat n cadrul preocuprilor de cartare este studiul lui O. B o j o r referindu-se la lucrarea Consideraii asupra rspndirii i valorificrii p lantelor m edicinale din M asivul R etezat1 publicat n anul 1957. Dac 1 n aceast lucrare se dau p e n tru prim a dat n lite ra tu ra de specialitate evaluri cantitative pe specii i pe localiti p e n tru principalele organe de plante m edicinale care se pot recolta de pe un anum it terito riu innd seam a de legile ocrotirii n atu rii, abia n anul 1959 apare o lu crare m e todologic de cartare a florei m edicinale propriu-zis. Este vorba de lu crarea C ontribuii la identificarea florei m edicinale din ,raionul Sibiu" n care cantitile valorificabile de plan te m edicinale, rtt figurate sub form de sim boluri rezultnd din iniiala speciei $i d'N ^nu^*r sim bo93

lu ri nscrise n sectoare de cercuri cu diam etre diferite n funcie de m a teria prim evaluat n kg organ de plan t uscat. Aceast m etodologie de cartografiere a fost adoptat de m ajoritatea colectivelor de cartare pn n prezent i folosit p e n tru elaborarea h r ilor pe raioane sau pe judee. D E FIN I IE I SCOP P rin ca rtare a economic a florei m edicinale spontane se nelege u rm rirea pe tere n i n o tarea p lantelor m edicinale i oleoeterice, ia r prin cartografie tran sp u n erea pe h ri topografice cu aju to ru l unor sem ne convenionale a cantitilor de m aterii prim e care se recom and a fi r e coltate d intr-o localitate de la una sau m ai m ulte specii m edicinale, innd seam a de legile proteciei n aturii. n cadrul aceleiai aciuni se urm rete i evaluarea valorii te ra p e u tice a plantelor m edicinale sub rap o rtu l coninutului 111 substane active. Acest lucru se realizeaz fie p rin recoltarea de probe necesare analize lor de laborator, fie p rin analize directe pe teren. Deci scopul cartrii economice este de a cunoate sub aspect can titativ i calitativ resursele n a tu ra le de plan te m edicinale d intr-o zon geografic n vederea valorificrii raionale a acestui potenial econo mic, fie p rin organizarea unor centre de recoltare, uscare i condiionare, fie prin crearea unor u n it i farm aceutice industriale de extracie a su b stanelor active. n cadrul sistem elor economice planificate cartarea economic a florei m edicinale spontane perm ite dirijarea valorificrii altern ativ e a unui bazin economic cu scopul de-a contribui la refacerea n a tu ra l sau stim ulat a speciilor exploatate p rin nsm nri (spontaneizare). Astfel, de pe aceeai su p rafa de tere n se vor recolta p a rial (cca 30%) rizomii, bulbii, rdcinile sau p rile aeriene la in terv ale de aproxim ativ, cinci ani. Excepie fac florile, fructele i sem inele care pot fi recoltate anual de la cca 60% din indivizi fr ca p e rp etu area speciilor s fie periclitat. TEHNICA DE LUCRU
S T U D IU L G E O G R A F IC A L T E R IT O R IU L U I I D E L IM IT A R E

n cadrul consideraiilor generale efectuate asupra terito riu lu i s tu diat dup fixarea coordonatelor geografice se va descric relieful pe baza datelor existente n lite ra tu ra de specialitate. ' D atele orografice vor fi com pletate cu unele observaii de pe tere n n special privind zonele cu flor spontan m ai bogat. Aceste date se refer la orientarea m asive lor m untoase, la expoziie n funcie de punctele cardinale, la ntinderea n km a diferitelor form e de relief i la altitudine. O atenie deosebit se va acorda bazinelor hidrografice, pdurilor, tietu rilo r de pdure i poienilor, dato rit fap tu lu i c n aceste zone este concentrat n principal flora m edicinal spontan. De asem enea, m arginea lacurilor n a tu ra le sau artificiale, coastele abrupte necultivate, plan taiile i livezile pot consti tu i surse bogate de plante m edicinale. 94

R eferirile cu priv ire la datele geologice vor fi sum ar prezentate in sistnd n special asupra solului care determ in tip u l de vegetaie carac teristic regiunii respective. R eacia acid sau alcalin (pH -ul solului), salinitatea, stru c tu ra solului sn t elem ente o rientative cu p riv ire la ve getaia zonelor lu ate n studiu. n cazul n care n u n itatea fizico-geografic care urm eaz a fi car tat exist staiu n i sau puncte m eteorologice pot fi culese date asupra climei terito riu lu i studiat. E xistena unor specii este condiionat i de zonele depresionare care n general au un m icroclim at diferit fa de regiunea respectiv. Tot n cadrul acestui capitol se va face o caracterizare general a etajelor de vegetaie cu specificarea altitudin ilor care delim iteaz p rin cipalele etaje. n ceea ce privete delim itarea te rito riu lu i studiat, aceasta poate fi fcut fie dup m asive m untoase sau bazine hidrografice care p rin n a tu ra reliefului, culm ile m unilor, cum pna apelor se pot delim ita cu p re cizie, fie dup m p rirea adm inistrativ a terito riu lu i respectiv (re giune, jude). n ultim ii ani, p e n tru cartarea economic a florei m edicinale spon tane din R om nia am ad ap tat delim itarea geografic dup ju d ee care la rn d u l lor snt m p rite n comune. Dei aceast delim itare nu este n to ate cazurile identic cu u n itile n a tu ra le din ar, ea perm ite, n cazul n care lucreaz m ai m ulte echipe de cercetare pe teren, o m p rire m ai exact a terito riilo r lu ate n studiu. La descrierea ju d eu lu i studiat, pe lin g h art, se v a face i o sc u rt descriere a lim itelor ju d eu lu i specificnd i judeele cu care se nvecineaz.
D O C U M E N T A R E A B IB L IO G R A F IC A

Pe lng datele geografice ale zonei sau ju deului studiat, care sn t conspectate dup lucrrile cele m ai noi a p ru te n acest dom eniu, o aten ie deosebit trebuie acordat, n special, lucrrilor anterioare cu privire la flora i vegetaia te rito riu lu i lu at n studiu. Dei n toate lucrrile an terioare cartrii economice a florei m edicinale spontane n u exist indi caii ou p riv ire la c an titile i calitatea plantelor m edicinale care pot fi valorificate de pe u n an u m it terito riu , totui cercetrile publicate pot da indicaii preioase cu privire la indexul speciilor existente i cu priv ire la localitatea unde se afl speciile respective. n aceast direcie o lucrare de sintez p e n tru ara noastr este Flora R.S.R. editat n X III volum e de Academia R.S.R. n cadrul ace leiai edituri n Biblioteca de biologie vegetal au a p ru t o serie de lucrri cu privire la flora i vegetaia unor m asive m untoase, lucrri de baz care d au num eroase indicaii asupra rspndirii plantelor. D atorit florei spontane, bogate i v ariate n specii, a ra noastr are o veclie trad iie n dom eniul botanicii i sistem aticii vegetale. Practic nu exist zon geografic im portant din ar care s n u fi fost descris n tre c u t de unul sau m ai m uli autori rom ni sau de peste hotare. Orice lucrare cu privire la flora i vegetaia te rito riu lu i stu d iat p re zint pe lng in teresu l tiinific i o im p o rtan practic fu rniznd date valoroase cu privire la existena i determ inarea speciilor respective. 95

P R O G R A M A R E A C E R C E T R IL O R P E T E R E N . D U R A T A -T R A S E E

In cazul In care terito riu l stu d ia t cuprinde form e de relief altitu d inale diferite p en tru zona tem perat, lucrrile de cartare se vor ncepe din a doua ju m tate a lunii aprilie cu zonele de es, n special cu pdurile, unde covorul vegetal este m ai bogat, pn n lu n a mai. n urm toarele dou luni se va continua cu zonele colinare i subm ontane, iar n lunile iulie, august i septem brie vor fi cartate zonele m ontane i subaipine. Este bine ca lu crrile de c a rtare pe tere n s fie ncheiate pn cel mai trziu la 15 octom brie. P e n tru recoltarea probelor de analizat de pe te ren ideal ar fi ca aceast operaie s fie efectuat n cazul organelor sub terane n luna aprilie sau n octom brie. N um ai astfel se pot obine rezul tate concludente n ceea ce privete coninutul n -principii active. P e n tru un jude, de exem plu, care se ntinde pe o su p rafa de 6 500 km 2 pn la 7 500 km 2 i are form e de relief variate, cu drum uri de acces m ai greu accesibile, snt necesare 5fi deplasri a 15 zile fie care efectuate de ctre 1-2 echipe form ate din 34 persoane fiecare echip. Acestea se vor deplasa p rin rotaie n perioadele dinainte pro gram ate. ' ' D up un calcul sum ar, arat P o p e s c u Z e l e t i n (1967), uri cer cettor ar p u te a carta n 40 zile anual aproxim ativ 10 000 ha. Se ap re ciaz c spaiul carpatic a r putea fi c a rta t n 20 ani de ctre 40 cercet tori lucrnd n fiecare sezon m inim 40 zile efectiv pe teren.' n ain te de nceperea lucrrilor de teren, dup ce docum entaia biblio grafic c u .p riv ire la geografia, flora i vegetaia judeului lua n lu c ru au fost term inate, se va fixa de ctre eful echipei de ce rc e ta re,u n tra seu orientativ. Acest lucru presupune cunoaterea din lite ra tu ra cpiisultat i din h rile ru tie re a cilor principale de acces, precum i a d ru m u rilor comunale, forestiere etc. n funcie de aceasta se poate face i o pla nificare a carburanilor necesari deplasrilor cu autovehicule de la o lo calitate la alta. _ .
C O M P O N E N A E C H IP E I

Echipele snt form ate de obicei din 34 persoane i un conductor auto. ' ' Cercettorii, farm aciti sau biologi specializai n cunoaterea plante lor m edicinale, vor fi selecionai a tt dup pregtire, ct i dup condiia fizic. P e n tru o echip de 4 persoane snt suficient 23 cadre cu stu d ii superioare a ju ta i fiind de 12 cadre m edii cu experien, din: care u n u l se va ocupa pe to at d u rata deplasrii cu recoltarea m aterialului de ana liz, uscarea lui, cU recoltarea i n tre in ere a m aterialului de ierbar sau a plantelor conservate n alcool sau form ol p e n tru studii anatom o-rnorfologice. :. eful de echip rspunde de buna desfurare a lucrrilor pe teren, de form aliti, vize, asigurarea cantonam entului i de traseul program at. P rin acest fel de organizare a lucrrilor pe te re n crete n mod con siderabil randam entul i calitatea lucrrii. 96

M IJL O A C E D E T R A N S P O R T , E C H IP A M E N T , C A N T O N A M E N T (C A M PA M EN T ), B A Z E D E A P R O V IZ IO N A R E

innd seam a de dificultile u nor trasee se recom and ca autovehi culele s fie dotate cu dubl traciune. In acest scop rezultate bune se obin prin am enajarea fie a u nor m i crobuze tip T.V. D-12-M cu dubl traciune avnd un com partim ent d es tinat. laboratorului, fie a autoturism elor de teren tip I.M.S. sau ARO 243 sau ARO 244 avnd o rem orc pe o singur osie. M ijloacele de tran sp o rt autonom e reduc n m od considerabil operaiunile de cartare crescnd a s t fel eficiena lucrrilor pe teren cu peste 300%. Pe lng reducerea tim p u lui de lucru m ijloacele de tran sp o rt autonom e ofer posibilitatea desf u rrii lucrrilor pe te re n n circuit i asigur deplasarea m aterialelor teh nice i echipam entului n im ediata vecintate a zonei de cartare, uurnd foarte m ult efortul depus de echipele de cercetare. Este absolut necesar verificarea strii tehnice a autovehiculelor n a inte de fiecare deplasare pe teren i asigurarea unor piese de schim b n e cesare n cazul eventualelor defeciuni survenite pe parcurs, innd seam a de faptul c m ajoritatea lucrrilor de cartare se desfoar departe de orae, unde exist servicii de asisten ru tier. C onductorul auto, care trebuie s fie obinuit cu toate gradele de dificultate a drum urilor ce urm eaz a fi parcurse, este necesar s posede i cunotine tem einice de m ecanic i electricitate-autc. In ceea ce privete echipam entul personalului de cercetare pe teren ei trebuie s fie judicios ales, s fie adecvat tu tu ro r condiiilor clim aterice i meteorologice. P e n tru zonele m ontane i subalpine sn t necesari bocanci de m unte cu talp vibram . m brcm intea va fi uoar i comod, preferabil de in sau bum bac. Se vor evita m aterialele de fib re sintetice. Fiecare m em bru. al echipei de cercetare va avea i cte o pereche de cizme de cauciuc care vor fi utilizate dim ineaa pe rou sau dup ploaie i n zonele m l tinoase, luncile um ede ale rurilor, n tu rb rii etc. O bligatoriu se va p u rta n sacul de m erinde sau n ran i o m an ta de ploaie, o lantern, im cuit, h ran rece i ap p e n tru o zi. Fiecare echip de lucru va avea o m ic tru s sanitar. Se vor lua toate m surile de protecia m uncii care se re fera la m anipularea plantelor. Din experiena practic dup tere n a rezu ltat c eficiena m axim a lucrrilor se obine p rin cartarea n circuit. P e n tru aceasta snt necesare cei p uin 2 corturi de cte 2 persoane sau 3 c o rtu ri n cazul n care n autovehicul nu se pot am enaja 12 locuri de dorm it. Baza de noapte va fi n acest caz locul de parcare a autovehiculului de la ultim a operaie de cartare. n acest fel lucrrile vor putea fi continuate pe traseul propus im ediat a doua zi dim ineaa fr a m ai fi necesar s se parcurg d istane m ari pn i de la localitatea aleas ca baz. In cazul n care echipele de cartare nu snt nzestrate cu corturi i ou echipam entul necesar cam pam entului, se va alege cu baz un ora, co m un, camping, m otel sau caban. n acest caz se va lucra n stea ne97

legnd p rin aceasta parcurgerea punctelor de cartare pe o raz de cca 50 km de la baz revenind de fiecare d a t pe alt traseu dect cel de plecare. D up term inarea lucrrilor baza de plecare se va m uta n a lt localitate. In am bele situaii (cartare n circu it sau de la o baz la alta) se v o r asigura din tim p alim entele, apa i com bustibilul necesar. A lim entele v o r fi nealterabile i suficient de consistente p e n tru a asigura necesarul de ca lorii p en tru efortul fizic. P e n tru autovehicul se va avea n vedere fap tu l c autonom ia d e parcurs a tip u rilo r de autovehicule existente este de 300 400 km. n ca zul n care bazele de carburani sn t m ai nd ep rtate aprovizionarea cu benzin se poate face de ctre conductorul autovehiculului n tim pul de 2 3 ore c t lucreaz o echip pe te re n la identificarea florei dintr-o lo calitate. Este, de asem enea, necesar o canistr m etalic p e n tru benzin..
M A T E R IA L E T E H N IC E N E C E S A R E

P e n tru bu n a desurare a lucrrilor de cartare sn t necesare u rm toarele : h ri topografice sau judeene la scara 1 :100 000, 1 : 50 000 sa u chiar 1 : 25 000 p e n tru zonele m ontane i subalpine m ai dificile ; d eterm in ato r de plante ; busol, altim etru, binoclu, lup i a p arat fotografic ; ru i i sfoar p e n tru cadrele de releveu ; c a rn et p e n tru notri i creioane (de p refe rin cu g rafit care p re zint av antajul c scrisul nu se terge la ploaie) ; u n trncop sau u n deplantator, foarfec de grdin i un cuit ;; o barc pneum atic n cazul n care se lucreaz n zona deltelor, lacurilor sau unor ru ri greu accesibile ; o tru s cu reactivi p e n tru identificarea alcaloizilor, glicozizilor,, tan inurilor, derivailor antrachinonici e t c .; o pres p e n tru ierborizare, hrtie, pungi de hrtie, sfoar. P e n tru v arian ta de lu cru ,,n circuit to t n cadrul m aterialelor te h nice trebuie incluse i corturile, sacii de dorm it, saltelele pneumatice lm pi cu sp irt sau petrol sau aragaz de voiaj cu butelii de rezerv.
CONTACTE PE PL A N LOCAL

D up ndeplinirea form elor legale de lu cru n zon i anunarea au to rit ilo r locale asupra scopului m isiunii se vor cere indicaii de ordin general privind : zonele interzise, rezervaiile naturale, starea cilor de acces, posibiliti de cazare i aprovizionare. D atorit faptului c n m ajoritatea judeelor exist centre de r e coltare a plantelor m edicinale i a fructelor de pdure se va lua legtura cu responsabilii acestor centre i cu organele silvice, de la care se pot obine inform aii preioase privind localitile m ai bogate n plante i cantitile care se recolteaz anual. U nele inform aii se pot obine i de la cadrele didactice din colile com unelor pe raza crora se lucreaz sau direct de la populaie. n orice caz toate aceste date n u au dect caracter inform ativ i trebuie verificate pe teren. 98

M E T O D E U T IL IZ A T E L A E V A L U A R E A C A N T IT A T IV A A F L O R E I M E D IC IN A L E

Deoarece noiunea de plant m edicinal este relativ se va ntocm i de comun acord cu beneficiarul lucrrii o list m inim de specii m edi cinale. In aceast list vor fi cuprinse nu num ai speciile clasice sau u ti lizate pe plan naional, ci i acelea care n ultim ii ani au fost solicitate de diveri beneficiari externi. Aceast list m inim de specii se poate com pleta cu plantele utilizate n m edicina popular local, eu speciile n stad iu de cercetare, precum i cu unele specii neconsiderate m edicinale la data cartrii, dar care se afl n can titi foarte m ari pe terito riu l stu diat. In orice caz lista m inim al va trebui respectat de toate colectivele i echipele de cartare p e n tru uniform izarea lucrrilor finale. Fiecare spe cie din lista m inim va treb u i s fie cunoscut de fiecare m em bru al echi pei de lucru pe tere n n to ate stadiile de vegetaie. In cazul u nor nel m u riri cu privire la specia cartat se va recurge la determ inatorul de p lante sau la co n fru n tri n tre m em bri colectivului de lucru. Speciile ne determ inate sau care ar prezenta unele confuzii se vor presa n ierbar p e n tru a fi ulterior determ inate. Acest lucru se va nota n caietul de teren cu specificaia respectiv i cu sem nul (?). Al doilea elem ent im por t a n t este organul de plant la care se refer evaluarea. Subliniem nc odat fap tu l c evaluarea cantitilor se face n m a teria prim uscat propus p en tru valorificare din bazinul respectiv. Deci, cartarea economic a florei m edicinale spontane nu nseam n inv en ta rierea n ntregim e a speciilor i cantitilor existente n tr-o localitate, ci num ai cantitile de m aterii prim e de la fiecare specie m edicinal pro pus spre valorificare n localitatea respectiv innd seam a de legile ocro tirii naturii. In general, p e n tru organele subterane aceast cantitate n u reprezint dect cca 30% din existent, p e n tru p rile aeriene ale speciilor p eren e 30 40o/0 din existent, iar p e n tru frunze, flori, fructe i sem ine 40 60o/0 din total. P e n tru ca evaluarea s fie ct m ai obiectiv i u n ita r este necesar ca fiecare m em bru al echipei de cercetare pe teren s cunoasc doi param e tri im portani : Ce cantitate de m aterie prim se poate obine de ia u n individ (de la o plant). De exem plu, de la o plant de A tropa belladonna, n sta diul vegetativ al nfloririi, se pot obine 4 6 g frunze uscate ; de la ace eai specie se pot obine 20 25 g rdcini n sta re uscat. Cunoscnd acest p aram etru se pot efectua calcule rap o rtate la hectar. Astfel, dac pe o su p rafa de 1 ha s-au identificat cca 660 plante (o p lan t la 5 m 2) se pot obine n tre 3 4 kg frunze uscate de M trgun i 1426 kg rdcini uscate de la aceeai specie. P resupunnd c tietu ra de pdure, unde s-a identificat M trguna, este de 100 ha i densitatea este aproxim ativ aceeai ar rezulta c din t ie tu ra de pdure s-ar putea recolta 300400 kg frunze i 1 400 2 600 kg rdcini uscate. C antitatea recom andat p e n tru valorificare (innd seam a de protecia speciei) n acest caz, la 100 ha a r fi de 466 866 kg rdcini (cca 30% din total), iar p eiitru frunze 150200 kg m aterie prim uscat (cca 50% din total). Ct rep rezin t pierderea p rin uscare a organului de plant propus p e n tru valorificare. P e n tru acest p aram etru exist num eroase studii i 99

lucrri de specialitate. P rin tre ultim ele m enionm Farm acia N aturii" voi. I i II Ed. Ceres 1976 1977 care d n tabele sinoptice randam en tele la uscare n a tu ra l sau artificial p e n tru cca 200 specii sau sortim ente de plante m edicinale. Cunoscnd speciile m edicinale cartabile i aceti doi param etri urm eaz operaia cea mai dificil : evaluarea cantitativ a m ateriei prim e propuse p e n tru valorificare dintr-o localitate oare de fap t prezint o u n itate de su p rafa definitiv. Este cunoscut fap tu l c la ora actual exist num eroase sistem e p en tru evaluarea indicilor can titativ i i calitativi ai fitocenozelor. n acest scop se ntocm esc pe teren liste de plante i se fac referiri la factorii staionali. n litera tu ra de specialitate rom n i francez p e n tru aceste evaluri se u ti lizeaz term enul de releveu. P rin term enul de releveu se nelege ansam blul de observaii ecologice i fitosociologice referitoare la o localitate determ inat. A bundena n specii se apreciaz pe baza unor scri cu mai m ulte trep te cum ar fi scara B raun-B lanquet cu urm toarele sem nificaii ale scrii : 1. indivizi foarte rari ; 2. indivizi rari ; 3. indivizi puin num eroi ; 4. indivizi num eroi ; 5. indivizi foarte num eroi. D up E m b e r g e r i colaboratorii se indic 10 trep te ale scrii de apreciere a abundenei dup um torul cod : 0. un singur individ n releveu ; 1. 24 indivizi ; 2. 5 9 indivizi ; 3. 10 19 indivizi ; 4. 20 49 indivizi ; 5. 50 99 indivizi ; 6. 100 199 indivizi ; 7. 200 499 indivizi ; 8. 500 999 indivizi ; 9. 1 000 i peste 1 000 indivizi n releveu. Cunoscnd num rul indivizilor pe suprafaa analizat densitatea se sta bilete dup urm toarea form ul :
s

n care : d este densitatea ; n n um rul indivizilor ; s suprafaa. S tabilitatea exact a abundenei sau dom inaiei n specii se face cu a ju to ru l unor ram e speciale cu latu ra de 50 cm sau de 100 cm, la rndul lor m prite n p tra te de 1 dm 2. Acestea snt adecvate num ai p entru te ren u rile acoperite cu vegetaie scund, n special gram inee i eiperacee. 100

La lucrrile de cartare s-a adoptat delim itarea suprafeelor de cte 1 m 2 eu 4 ru i de 1 m nlim e, ascuii la un capt, legai n tre ei la p a rte a superioar cu frnghie. ruii nfipi n pm nt form eaz un cadru care delim iteaz vizibil o su p rafa de 1 m 2, n care se ncadreaz a tt ve g etaia joas, ct i plantele nalte. A vnd cel p u in 2 cadre de cte 1 m 2 fiecare echip poate efectua re levee, u rm rin d i notnd speciile m edicinale din in terio ru l cadrelor. N um rul releveelor difer n funcie de frecvena i constana speciilor cartate i fa de form a geom etric a suprafeelor cartate. S presupunem c n tre un ru care curge aproape drept, fr m eandre i o osea se afl o lunc de aproxim ativ 10 m lim e i cca 0,5 km lu n gime. Presupunem c n aceast lunc cresc 6 specii ierbacee de plante m edicinale care pe toat, d istana se repet cu o frecven aproape sim i lar ca spre ex. : Petasites hybridus, Urtica dioica, Eupatorium ccmnabinum i E qiusetum arvense, iar altele ca : S y m p h y tu m officinale i Heracleum sp h o n d yliu m cresc sporadic. Snt suficiente 10 relevee, am plasnd cadrele din 50 n 50 m urm nd o linie frn t (n zig zag) p e n tru a obine o valoare o rientativ asupra florei m edicinale din lunca cercetat (tabelul 1).
Tabelul 1

D e n s ita te a s p e c iilo r d e te r m in a t p e X m - p rin 10 re le v e e

N r. sp ecie 1 2 3 4 5 6

Nr. releveului
Pclasiles hybridus Urlica dioica E upatorium cannabinum Kquiselum arvense S y m p h ytu m officinale H eracleum sphondylium

1 o 3 4 5 G 7 S 2 8 6 2! 1 1 1 0 8 1 8 2 0 0 1 3 9 7 1 9 1 1 2 1 2 8 2 1 1 2 2 1 2 S 2 0 0 0 O 1 3 1 0 2 2 1 1 1 9 9 2 4 2 1 2 1 0 6 2 1 0 2

9 1 0 1 1 1 7 1 9 1 0 2 1 4 9 2 0 0 1

C antitile medii de m aterie prim uscat de la fiecare individ clin 6 specii snt urm toarele : l = 2 0 g ; 2 = 3 g ; 3 = 8 g ; 4 = 4 g ; 5 = 5 g ; 6 = 3 g (fructe). A plicnd indicele de protecia plantei de la caz la caz, cantitile pro puse spre valorificare pe individ ar fi urm toarele : V aloarea absolut n m aterie prim uscat p e n tru speciile de pe cei 10 m 2 propui spre valorificare ar fi urm toarele : 1 = 125,4 g ; 2 = 324 ; 3 = 210,6 g 4 = 412 g ; 5 = 13,6 g ; 6 = 27 g. Valoarea relativ propus spre valorificare de pe jum tatea de hectar cartat din lunca respectiv a r fi pe specii urm toarea : Petasites hybridus = 62,7 kg (30% d in indivizi) ; Urtica dioica = 162,0 kg (recoltare integral) ; Eupatoria cannabinum = 105,3 kg (30% din indivizi) ; Equisetum, arvense = 206,0 kg (50% din indivizi) ; S y m p h y tu m officinale = 6,8 kg (30% din indivizi) ; H eracleum sphondylium = 13,5 kg (fructele, integral de la toi indi vizii). 101

D up cum am a r tat mai nainte, n u m ru l de releveuri i am plasarea cadrelor de 1 m 2 folosite p e n tru evaluri este n funcie de frecvena i constana speciilor, precum i de form a geom etric a suprafeei cercetate. S presupunem c ne aflm n tr-o poian de cca u n hectar 'de form aproape rotund, n care se .afl o singur specie m edicinal : Colchicum autum nale de la care se recolteaz sem inele. n acest caz, s-a constatat c cca 80% din plante au capsule care vor ajunge la m aturitate. P e n tru cartarea suprafeei respective se recom and ca p e n tru a obine rezu ltate ct mai concludente am plasarea cadrelor de releveu s fie fcut innd seam a de densitile m inim e i m axim e. De aici rezu lt c 20 de rele veuri am plasate pe cele dou diagonale ale unei suprafee cercetate, pot da o valoare o rien tativ asupra n um rului de indivizi existeni n poiana respectiv. In acest caz s presupunem c dup releveu s-a obinut o densitate m edie de 5,5 plante pe m 2. Fiindc num ai 80% din plante care intereseaz evaluarea sn t 4,4 plante pe m 2. Deoarece la recoltarea sem inelor de Colchicum autum nale nu este necesar aplicarea coeficientului de protecie a plantei ea continund s se nm uleasc prin bulbi, atunci, p e n tru poiana respectiv n suprafa ele cca 1 ha rezult c se afl cca 44 000 plante care pot furniza cca 66 kg S e m e n Colchici calculat la 1,5 g sem ine de capsul. n cazul n care n poiana cartat ar fi i alte specii m edicinale care prezint interes economic se vor nregistra fiecare n p arte n fiecare ca dru, iar apoi se vor efectua calculele innd seam a de protecia speciilor din localitatea respectiv. D up cteva mii de relevee efectuate de fiecare echip n diferite zone, dup civa ani de m unc efectiv pe teren, cercettorii pot face aprecieri asupra cantitilor de m aterie prim ce se recom and a fi v a lo rifica t ,de la fiecare specie din localitatea respectiv fr a m ai recurge la cadre de releveu dect num ai atunci cnd exist in certitudini asupra evalurii. Un fap t im portant la evaluarea cantitativ este c p e n tru a obine rezultate c t mai exacte treb u ie parcurs o suprafa ct m ai m are de te ren pe jos. C artarea nu se poate face d in m ain. Cu ct suprafaa parcurs pe jos este m ai m are, cu ct notrile snt mai frecvente i cu ct rep etarea sem nelor de apreciere a abundenei este mai m are, cu a tt rezultatele se vor apropia m ai m u lt de valoarea real. In lucrrile de cartare a florei m edicinale spontane treb u ie avut n vedere n perm anen scopul p en tru care se face aceast lucrare. C artarea se face p e n tru cunoaterea resurselor n atu rale valorificabile d in tr-o loca litate, ju d e sau ar. D atele rezultate d in aceast lucrare servesc direct sectorului de exploatare p e n tru ntocm irea planurilor anuale de valorifi care a florei m edicinale spontane. Nu treb u ie u ita t fap tu l c dup p red a rea datelor beneficiarului acestei aciuni urm eaz trim iterea unor echipe de recoltare a plantelor m edicinale din localitatea respectiv care verific exactitatea aprecierilor fcute de echipe sau colectivul de lucru. n ceea ce privete conservarea i asigurarea refacerii florei spontane din localitatea care urm eaz s constituie obiectivul u n o r exploatri, acest lucru depinde n m are m sur de felul n care producia organizeaz o exploatare raional a acestor bogii. U n prim c riteriu de apreciere a cantitilor valorificabile treb u ie s fie datele rezu ltate n urm a cartrii economice a florei m edicinale spontane. Refacerea n atu ral a bazinelor eco102

Dornice exploatate se face p rin exem plarele de plante lsate pe teren ca m aterial la nm ulire i p rin nsm nri sau sdiri de puiei, butai, ls tari etc. a teren u rilo r exploatate. Aceast ultim operaie poart i denu m irea de ,,spontaneizare. In cazul n care n terito riu l cercetat se ntlnesc specii ocrotite de lege ca : G entiana lutea, A rctostaphylos-uva-ursi, Angelica archangelicci, acestea nu se vor carta. P rezena lor, frecvena, datele fenologice i alte observaii a su p ra acestor specii se vor nota n caietul de teren. De la spe ciile ocrotite se va putea recolta cel m u lt m aterial de nm ulire n vederea experim entrii introducerii n cultur a unora dintre ele. O alt categorie de plante m edicinale care nu snt ocrotite prin lege, dar care p e n tru unele localiti din Rom nia prezint o ra rita te i printr-o exploatare intensiv ar fi am eninate cu d isp ariia din localitatea res pectiv se recom and, de asem enea, a fi protejate. n tre acestea m enio nm urm toarele : Speciile de A co n itu m din secia Napellus p en tru unele m asive m un toase unde aceste specii snt rare (ex. P ostvarul, P ia tra C raiului, P iatra Cloanilor, Ceahlu. Specia A co n itu m rom anicum elem ent endem ic pentru a ra noastr nu se va recolta deloc). P e n tru speciile m edicinale ale genului A co n itu m se recom and s se recolteze num ai prile aeriene care, de ase m enea, conin alcaloizi. A donis vernalis (n Lunca D unrii i jud. Suceava). A m ic a m ontana (num ai inflorescenele cu 50% din total). Drosera rotundifolia (nu se va recolta deloc). G lycyrhiza glabra (se recom and introducerea n cultur). Lycopodium , toate speciile se vor recolta tulpinile de la L. clavatum i L. a n n o tin u m num ai 30%, iar specia L. selago n u se va recolta deloc. M enyanthes trijoliata se recom and recoltarea exclusiv a prilor aeriene n proporie de m ax. 50%. N ym pheae alba nu se va recolta dect din D elta D unrii. Ononis spinosa se va recolta m ax. 20%. Vinca m inor n localitile unde specia este ra r nu se va recolta. Pinus m ontana n zonele unde aceast specie crete sporadic, n pilcuri mici, pe platourile unde sn t rezerve reduse de ap sau izvoare, precum i pe toate pantele eu nclinaii m ai m ari de 45 p en tru a m pie dica fenom enele de eroziune se va interzice recoltarea. R ecoltarea v rfu rilo r ram urilor se va efectua pe culoare. Specia Acorus calamus care a devenit sporadic n flora spontan din a ra noastr se recom and a fi cultivat. Aceast list poate fi com pletat de la caz la caz i p e n tru alte n u m eroase specii. De asem enea, este interzis cartarea i recoltarea tu tu ro r speciilor din rezervaiile naturale. Aceste rezervaii vor fi precis delim itate pe h rile de cartare economic i se vor face propuneri de nfiinare a noi rezer vaii.
NOTAREA D ATELO R PE TEREN

Dup efectuarea releveurilor sau dup aprecierea fcut asupra frec venei i num rul speciilor de pe o u n itate de suprafa determ in at se consem neaz datele n caietul de teren. n acest scop se nscriu speciile 103

xntlnite n localitatea respectiv, iar n d reptul lor, pe m sur ce speciile se repet n tim pul cercetrii terenului, se noteaz cu + sau + + sau + + . D up parcurgerea localitii respective m em brii echipei se con sult i stabilesc de comun acord cantitile propuse spre valorificare d in localitatea cartat. Cifrele n parantez n d rep tu l speciilor reprezint can titile de m aterie prim propus p en tru valorificare. n cazul n care cantitile identificate i propuse spre valorificare nu reprezint valori m ai m ari de 10 20 kg (excepie fac : Flores Verbasci, S em en Colchici, Fructus Crui, Flores Rhoeaclos i alte specii de la care nu se pot recolta frecvent dect cantiti mici) prezena lor se noteaz dup aprecierea cu (+ ), ( + + ) sau ( + + +) In continuare dm o exem plificare de notare pe teren din ju d eu l Tulcea : Com. Chilici-Veche n tre T atanir i F udulu pe ,,G rindul lui Sabasa i A lthaea ofjicinalis + + (500) R adix ;
Lisiniachis num ularia ( 100 ) ;

Ccilystegia sepium + + + (500) ; Scilix sp. -} (10 000) Cortex ; | EquiSjeum arvense (100) ; A rctiiim lappa (50) ; L y th ru m salicaria + (100) ; M entha longiolia (100) Ilerb a ; A rtem isia absinthium (100) ; S y m p h y tu m officinale + (100) ; Tanacetum vulgare (100) H erba ; Potentilla reptans ( + + ) ; Taraxacum officinale + (100) ; etc. Este bine ca localitile unde au fost sem nalate plantele m edicinale s fie ct mai precis delim itate. n acest scop se va scrie com una sau satul pe raza crora s-au identificat speciile respective, denum irea prului, dealu lui, m untelui, poienii, pdurii respective sau localizate n d reptul sau in tervalul kilom etrajului de pe osea sau cale ferat, dac exist. O rice precizare sau indicaie ct m ai exact n leg tu r eu localitatea c artat uureaz foarte m u lt m unca de recoltare a plantelor m edicinale. n afar de localizare i can titile propuse spre valorificare pe specii, date absolut obligatorii p e n tru cartarea economic a florei m edicinale spon tane, cercettorii m ai pot trece n caietul de teren i alte date sau obser vaii ca spre exem plu : cantiti m ari de specii neconsiderate ca m edicinale la data car t rii ; date fenologice asupra plantelor : stadiul vegetativ la data res pectiv, abundena inflorescenelor sau lipsa lor, stadiul de m atu ritate a fructelor, prezena unor boli criptogam ice, viroze sau atacuri de dun to r ; n cazul n care de exem plu se ntlnesc num ai plante n prim ul an de vegetaie cum se ntm pl frecvent la specia A tropa belladonna n t ie tu ri noi 'de pdure se va specifica : n curs de in sta la re 1 etc. 1 O alt serie de date se refer la denum iri populare locale. Acestea trebuie luate cu m ult discernm nt i verificate la cel p u in 3 4 persoane 104

d ife rite din zona cercetat. Sub aspect etnobotanic aceste date treb u ie consem nate deoarece n tim p ele se pierd p en tru totdeauna. De asem enea, orice indicaie asupra utilizrii plantelor in diferent dac noi le conside rm sau nu m edicinale snt dem ne de rein u t i de n o tat n carneelul de teren. La fel i m odul de preparare, adm inistrare i indicaiile em pi rice sau popular-terapeutice i n special tradiionale specifice zonei res pective. Se vor cere precizri i asupra afeciunii sau afeciunilor pen tr u care sn t indicate in n d seam a de fap tu l c i boala respectiv poate p u rta o denum ire popular. N u de m ulte ori n acest sens, prin inim se nelege stom ac etc.
P R E L E V A R E A I C O N S E R V A R E A P R O B E L O R P E N T R U A N A L IZ A

Dup cum am a r ta t n partea introductiv a lucrrii al doilea obiec tiv im portant al cartrii economice este evaluarea calitii plantelor m e dicinale. P e n tru a avea o im agine ct m ai fidel asupra calitii plantelor m e dicinale probele p e n tru analiz a r trebui prelevate la m om entul optim de recoltare. Cum acest lucru nu este posibil n toate cazurile fiindc este foarte greu de revenit pe teren p e n tru unele specii la m om entul optim de recoltare, terito riu l parcurs fiind considerat cartat, atunci n mod obligatoriu se va nota data recoltrii, iar n carnetul de teren i stadiul vegetativ al plantelor de la care s-au prelevat probe. Probele p e n tru m ajoritatea speciilor se vor preleva de la m ai m uli indivizi din aceeai specie proba reprezentnd o valoare m edie a popu laiilor din localitatea respectiv. In cazul n care se urm rete n mod special una sau m ai m ulte specii se vor preleva probe de pe un singur individ care se va m arca i localiza precis pe teren. De asem enea, dac d in tr-o specie valoroas sub aspect terapeutic nu exist dect civa indi vizi (exem plare) n zona cercetat, se va recolta m aterial p en tru analiz i de la aceti civa indivizi lund m suri de protecie n vederea even tu alei introduceri n cultur n cazul n care rezultatele analitice snt deosebite. O rientativ dm o list de specii cu cantitile necesare p e n tru o a n a liz, exprim ate n m aterie prim uscat : Flores C h a m o m i l l a e ..................................................... 50 g ; Herba O r i g a n i ................................................................50 g ; Herbci T h ym i sp................................................................ 50 g ; Folium M enthae (provenind de la diferite specii) . . 50 g ; Flores M il le f o li i ................................................................50 g ; Herba M illefolii ...........................................................50 g ; Folium H y o s c i a m i .......................................................... 30 g ; Folium Daturae stram onis ..................................... 30 g ; Folium B e l l a d o n n a e ..................................................... 30 g ; C ortex F r a n g u l a e .......................................................... 20 g ; Rhizom a Rum icis alpini ...........................................20 g (sau alte specii de R u m ex bine determ inate) ; Fructus Rosae sp ................................................................10 g. 105

O atenie special trebuie acordat uscrii rapide a m aterialului de analiz sau de la caz la caz conservrii lui n stare proaspt. M ajoritatea probelor se analizeaz dup uscare. P e n tru p rile su b teran e este recom an dabil fragm entarea sau despicarea. P e n tru o uscare m ai rapid i p rile aeriene, cnd se recolteaz p lan ta ntreag, se pot fragm enta. n m ei un caz probele nu se vor p stra n pungi de m aterial plastic care n eteva ore degradeaz eantioanele. Cele m ai bune snt pungile de h rtie de perga m ent. Ct m ai curnd dup recoltare probele se vor ntinde pe coli de h r tie, la baz sau n autolaborator. U nele probe se pot lega n snopuri i a trn a n in teriorul autolaboratorului sau ia baz. N u se vor recolta probe n zilele ploioase. Frunzele se pot usca la nevoie n ierbare. P e n tru fructe in vederea determ inrii coninutului n acid asoorbic, este recom andabil s fie p strate n frigiderul cu care poate fi dotat autolaboratorul. De cte ori se schim b baza de lucru prim a grij va fi aceea de-a ntinde probele la uscat. Tot n acest dom eniu al recoltrii probelor de pe teren in tr i ierborizarea unor specii mai rare, a celor care necesit precizarea p rin d e term inare a speciei sau varietii, precum i conservarea n form ol sau alcool a u nor organe de plante n scop didactic sau dem onstrativ.
E F E C T U A R E A U N O R P R O B E DE A N A L IZ A P E T E R E N

n cazul n care autolaboratorul este d o ta t ou echipam entul necesar, o serie de analize pot fi efectuate pe te re n de ctre u n cadru m ediu tehnic specializat n aceast direcie. P rin efectuarea unor analize de substane active d irect pe teren se pot obine rezu ltate im portante n special p en tru studiile de oonservabiliia te n tim p, p e n tru stu d iu l dinam icii ori v ariab ilitii conin u tu lu i n sub s ta n e active n funcie 'de diferii factori. Reaciile de identificare a unor grupe m ari de substane active se pot face folosind reactivi generali care nu necesit a p aratu r special de la borator Aceste reacii de identificare (alcaloizi, d eriv ai antracenici, <taninuri etc.) snt utile pe teren, n special, atunci cnd se studiaz i speciile considerate nem edicinale. FA ZA DE LABORATOR
P R E G T IR E A P R O B E L O R P E N T R U A N A L IZ A I D E T E R M IN A R E A C O N IN U T U L U I IN S U B S T A N E A C T IV E

Aceast faz constituie cel de-al doilea obiectiv principal al cartrii economice : stabilirea coninutului n substane active a plantelor cartate din zona respectiv. In acest scop, probele recoltate de pe teren vor fi uscate n condiii n atu rale sau artificiale, de la caz la caz. Dac survin unele nelm u riri n ceea ce privete determ inarea exact a speciei, aceast operaie se va face fie dup exem plarele ierborizate, fie chiar dup m aterialu l recoltat pen106

iru analiz n cazul n care acesta conine suficiente elem ente pentru de term inare, respectiv toate organele plantei. n general, m ateria prim re co ltat de pe teren, provenind de la specii com une, nu ridic problem e serioase n ceea ce privete determ inarea. Snt totui unele excepii ca spre exem plu : Herba M illefolii, Herba, Serpylli, Fructus Cynosbati .a. care p e n tru o d eterm inare precis a speciei de la care provin necesit con su lta re a lucrrilor de specialitate. n tab elu l ntocm it cu probele aduse de pe teren, pe ling denum irea speciei vor fi nscrise urm toarele date : localitatea cu toate precizrile necesare, data recoltrii, stadiul vegetativ n m om entul recoltrii (de la caz ia caz), um iditatea, coninutul n principii active i data efecturii a n a lizei. D eterm inarea coninutului n substane active se va face p en tru spe ciile care figureaz n Farm acopeea Rom n ediia a IX -a du p m etoda Indicat n aceast lucrare, dup norm e interne, standarde sau dup m e toda laboratorului unde se face determ inarea, specificnd i aceste date. Pe lng speciile m edicinale clasice i comune pot fi analizate i alte specii care, pe baza nru d irii filogenetice sau dup alte criterii pe care cercettorul le poate in tu i sau stabili, pot in tra n cazul n care conin p rin cipii active n rn d u l speciilor m edicinale. S-au sem nalat cazuri n care o specie considerat n tre c u t nem edicinal, dup determ inarea coninutului n substane active s aib lui c o n in u t m ai ridicat n substane active dect speciile clasice m edicinale.
C E N T R A L IZ A R E A D A T E L O R

Dup term inarea lucrrilor de c a rtare pe tere n sau chiar n tim pul desfurrii acestei lucrri pe echipe, se va trece la centralizarea datelor consem nate n caietul de teren. n acest scop recom andm sistem ul de fi are pe specii indicnd p e n tru fiecare specie localitatea cu precizie i c a n ti ta te a care poate fi valorificat din localitatea respectiv. D up term in area fielor pe specii acestea pot fi grupate n ordine sistem atic conform Flo rei R.S.R. P e n tru exem plificare dm o astfel de fi : Usneaceae TJsnea barbata (L.) Hoff. ind. U. florida (L.) U. longlssim a (Ach.). Oaa Mic spre S urianu (drum ul care urc pe la ,,Schit) (1 000) Oaa Mic, pe v rf (500) ; Oaa Mic spre Slim oiu (500) ; Valea Dobrei, la Joagre spre Valea B asului (5 000) ; de la M arginea lui M an spre G ungurezul S erbata M are p rin G roapa Lung spre platoul Frum oasei (5 000) ; Valea Frum oasei (10 000) ; n tre Oaa Mic i Oaa M are (10 000) ; de la Stna lui V laicu spre Slim oiu (500) ; Izvoarele Prigoanei (20 000) ; de la pepiniera R uncu spre Valea R ului M are (2 000). T-hal = 45 500 kg. La speciile de la care se recolteaz i flori i fructe (ex. Crataegus m onogyna Jaq., Primus spinosa L.) sau la altele ca Althaea officvncdis L. de la care se pot recolta fie rdcini, fie frunze sau flo ri.se va specifica in 1 te x t organul de plant la care s-a fcut evaluarea. J 107

In cazul n care unele specii ca Papaver rhoecis L., Centciureci cyanus L., D elphinium consolida L. se ntlnesc frecvent n tot ju d eu l sau zona car iat, se va face o apreciere global eu specificaia n culturile de cereale1 ' de pe raza com unei respective. In acest caz innd seam a de ro ta ia cu l tu rilo r nu se poate face o precizie exact a localitilor. Alte specii se intilnesc n mici cantiti pe ntreg judeul. In acest caz se va specifica : ..sporadic pe ntreg terito riu l cercetat. Orice am nunte sau observaii pe care colectivul de cercetare care a lu crat pe teren le consider nece sare vor fi consem nate i prezentate n cadrul lu crrii finale asupra zo nei cartate. T abelul cu rezultatele analizelor cu datele m enionate m ai nainte va fi prezentat cu un scurt com entariu la sfritul lucrrii.
C A R T O G R A F IE R E A

Fiind vorba de cartare economic este necesar ca fiecare lucrare s cuprind i o h a rt fitogeografie economic din care s rezulte p rin cipalele localiti de plante m edicinale i cantitile recom andate sp re valorificare. O peraia de tran sp u n ere a datelor cartate pe teren pe o nart se num ete cartografie. Aceste h ri pot fi ntocm ite direct du p caietul de teren. n figura 1 prezentm ca m odel un sector d intr-o ast fel ele h art, n care speciile snt figurate n sectoare de cerc. n funcie de diam etrul cercului se poate afla cantitatea total de m aterie prim propus spre valorificare. In in terio ru l cercului snt prezentate propor ional cu cantitatea propus speciile m edicinale din localitatea respectiv. Speciile snt figurate sub form de un sem n convenional (simbol) care rezult din prescurtarea denum irii genului i speciei. n orice caz pre scurtrile vor fi nscrise ntr-o legend sau tabel cu explicaia p rescu rt rilor. De m enionat este faptul c este bine s se pstreze o proporionalitate n tre m rim ea cercurilor respective i suprafaa cartat. Astfel, un cerc cu diam etrul de 4 cm figurat pe o h a rt la scara 1 : 100 000 rep rezin t o suprafa aproxim ativ egal cu cca 12,5 km 2. Pe lng acest fel de rep rezen tare pot fi fcute i altfel de h ri care cuprind o vale sau u n m asiv m untos, unde snt figurate speciile i canti tile tot prin semne convenionale (cifre, litere, alte semne). Im portant este ca clin h a rta respectiv s rezulte cte specii i ce cantitate a fost propus p en tru valorificare de echipa care a efectu at lucrarea. In ultim ii ani a tt la noi ct i n alte ri, unde a fost aplicat m e todologia cartrii, terito riu l c a rta t i cartografiat a fost m p rit n p trate de 25 km 2 p rin acest sistem putndu-se corela densitatea sau valoa rea economic a bazinului respectiv cu u n itatea de su p rafa (fig. 2). Toate aceste date cu privire la cartarea economic a florei m edici nale spontane dintr-o zon geografic sau d in tr-u n ju d e n final vor servi la redactarea unei lucrri generale asui>ra terito riu lu i sau rii c a r tate. n lucrarea final fiecare specie va avea o h a rt economic utiliznd sistem ul in tern aio n al U.T.M.*
* U n iv e rs a l T ra n sv e rse M e rc a to r.

108

Fig . 1

Exemplificare metodologie cartare economic :

L e g e n d a : U .d. = Urtica dioica ; P .m e = P lantago m edia ; C r.m = C rataegus m on og yn a ; T u .f = T ussilago fa rfa ra ; O .v == O riganum vu lg a re etc.

IMPORTANA PRACTICA I TEORETICA A CARTRII Dup cum a rezu ltat i din p artea introductiv a acestui studiu, principalul scop al cartrii economice este de-a cunoate, sub aspect can tita tiv i calitativ, resursele n atu rale de plante m edicinale valorificabile dintr-o zon geografic n vederea unei exploatri raionale. P rin term enul de exploatare sau valorificare raional trebuie n eles n prim ul rnd ocrotirea naturii. n acest caz, ocrotirea n a tu rii se realizeaz p rin urm toarele ci : - explorarea program atic a speciilor m edicinale dintr-o localitate sau jude n aa fel nct s se perm it refacerea vegetaiei respective n tim p. Program area exploatrii nu este posibil fr a cunoate to talul de m aterie prim valorificabil de la fiecare specie m edicinal n parte. Este recom andabil ca n aceeai localitate, p e n tru speciile de la care se recolteaz p rile subterane, scoara sau chiar prile aeriene excepnd florile, fructele sau sem inele, s nu se revin dect d u p un in terv al de 4 5 ani ; reglem entarea can titilo r care se exploateaz dintr-o localitate, lsnd suficiente exem plare de plante care s asigure p erpetuarea spe ciei ; a tt p en tru program area exploatrii, p e n tru stabilirea planurilor anuale de valorificare a florei spontane, ct i p e n tru stabilirea can titii totale care poate fi valorificat de la o specie este necesar o colaborare ct m ai strns n tre sectorul de producie i cel de cercetare ; o alt cale de protecie a speciilor m edicinale din flora spontan, obligativitate care revine sectorului de exploatare, este nsm narea te renului exploatat cu aceleai specii care au fost recoltate din localitatea respectiv ; - o atenie deosebit se va acorda i solului de pe care au fost re coltate anum ite specii care au rolul de-a fixa solul i a-I feri de eroziuni. N u trebuie neglijat nici rolul pe care n special arbutii m edicinali l au ca loc favorabil p e n tru nm ulirea psrilor folositoare sau a unor specii de anim ale utile n com baterea n a tu ra l a duntorilor. Num ai p rin respectarea regulilor generale de protecie a n a tu rii se poate vorbi de o exploatare raio n al a florei m edicinale spontane, care p e n tru num eroase ri rep rezin t o im portant bogie n atu ral i com pleteaz aspectul peisagistic natural. L ucrrile de cartare a florei m edicinale spontane d in tr-o zon geogra fic anum it pot da indicaii practice asupra am plasrii usctoriilor, cen trelo r de condiionare sau p relu crare p rim ar a plan telo r sau chiar a am plasrii unor m icrouniti industriale de extracie a to talului de p rin cipii active sau selectiv a anum itor substane active. Acest aspect este cu a tt m ai valabil cu ct n zona respectiv n u exist ci de acces prac ticabile sau cnd distanele pn la centrele industriale sn t foarte m ari. P e n tru anum ite zone geografice astfel de m icrouniti de extracie am plasate n im ediata vecintate a surselor de m aterie prim prezint im portante avantaje de ordin economic i social. Din punct de vedere eco nom ic prelucrarea unei m aterii prim e proaspete sau uscate n condiii corespunztoare, f r depozitarea ndelungat, are ca urm are creterea randam entelor i reducerea cheltuielilor de transport. Din punct de ve 111

dere social, pe lng crearea unor locuri de m unc, organizarea produc iei ntr-o zon n d ep rtat de centrale industriale sau agricole ofer :osibilitatea calificrii populaiei respective n tr-o nou ram u r de pro ducie. Resursele energetice locale (ap, energia electric a unor m icrohidrocentrale, com bustibil local .a.) vor fi la rn d u l lor valorificate m ai raional. Sub aspect tiinific, cartarea economic a florei m edicinale spon tan e pe lng cunoaterea fitogeografic a zonei respective, aduce i unele contribuii cu privire la : stabilirea localitilor favorabile introducerii n cu ltu r a unor specii, cu alte cuvinte la zonarea culturilor de plante m edicinale ; cunoaterea sub aspect genetic i conservarea unor taxoni sau populaii locale de plante m edicinale cu co n in u t ridicat n substane ac tive n vederea recoltrii m aterialului de nm u lire p en tru cercetri de am eliorare sau selecie fitochim ic ; studiul h rilo r de cartare pot da unele indicaii i asupra fac torilor edafici din localitile sau zonele studiate. M ulte specii m edici nale snt indicatoare de um iditate, pH -ul solului, bogia n azot etc. C artarea economic a florei m edicinale spontane dintr-o zon geogra fic im plic unele investiii n cadre de specialitate, utilaje i echipam ent, tim p i m unc pasionat n condiii de m ulte ori grele. P rin finalizarea acestei lucrri ns pe lng contribuiile care se aduc n dom eniul cu noaterii se pot organiza aciuni de valorificare pe baze tiinifice a aces to r bogii n atu rale realizndu-se n acelai tim p ocrotirea naturii. PROTECIA FLOREI MEDICINALE SPONTANE. PREOCUPRI PENTRU MENINEREA I CRETEREA POTENIALULUI ECONOMIC Dup cum rezult din im portana practic i teoretic a cartrii flo rei m edicinale spontane din Rom nia, noiunea de valorificare raional trebuie neleas n prim ul rn d ca o aciune de ocrotire a naturii. In aceast direcie n prim ul rnd trebuie avut n vedere o progra m are a exploatrii speciilor de plante m edicinale pe zone geografice sau adm inistrative n aa fel nct n zona respectiv s nu se revin dect dup 4 5 ani. Aceast program are a exploatrii este necesar ndeosebi p e n tru speciile de la care se recolteaz organele subterane care asigur reproducerea speciei respective. De asem enea, este necesar stabilirea pe baze tiinifice a can titilo r de m aterie prim care se poate exploata d in tr-u n ecosistem n atu ral n aa fel nct specia i ecosistem ul s nu sufere. Snt m ulte exem ple negative din care rezult c o exploatare iraio nal, strict u tilitarist, de m om ent, a pus n pericol nsi existena u nor specii. In aceast direcie m enionm exploatarea pn aproape de e x te r m inare a speciilor Gentiana lutea, A rctostaphylos uva-ursi, Angelica archangelica, Rusdu's aculeatus, A donis verndlis i speciile de A co n itu m din secia Ncipellus .a. care trebuie ocrotite pe toat suprafaa rii noastre. U n exem plu de reducere drastic a speciei Vineri nrinor se poate ilustra p rin cifrele de producie1 . Astfel, n perioada 1963 1967 s-au recoltat 1 din flora spontan aproape 2 000 tone de plant proaspt, inclusiv planta 112

cu ntreg sistem ul radicular. n prezent potenialul economic p e n tru aceast specie este de m axim um 45 50 tone pe an. Pe lng recoltarea necontrolat i neprogram at pe baze tiinifice a florei m edicinale spontane m ai exist i ali factori care contribuie an de an la scderea potenialului economic al plantelor m edicinale necultivate. A stfel m enionm n prim ul rn d extinderea activitii um ane i a in te r veniei om ului n zonele necultivate sau cultivate n care se dezvolt i plante m edicinale (Mcitricaria cham om illa, Centaurea cycinus, D elphinium consolida, Papaver rhoeas .a.). Erbicidarea, lucrrile de am eliorare a so lului, lucrrile de c u r ire a punilor p rin arderea sau distrugerea a num e roi arbuti cu valoare m edicinal deosebit (Pducelul, Mceul, Ienuprul, Jn eap n u l .a.), extinderea industrial i a exploatrilor m iniere de suprafa p rin decopertafe, schim barea m icroclim atelor i a condiiilor pedoLogice prin lacuri de acum ulare, sistem e de drenaj sau irigaii, te ra sarea unor pante nclinate, extinderea livezilor n zonele de puni i finee au contribuit n ultim ele decenii la scderea potenialului economic al plantelor m edicinale din flora spontan. In ultim ii ani p e n tru protecia florei m edicinale spontane din ara noastr s-a nceput experim entarea unor procedee p e n tru m eninerea sau chiar creterea potenialului economic al acesteia. n aceast direcie s-au obinut rezultate ncurajatoare p rin rensm narea sau rep lan tarea spe ciilor exploatate d in tr-o anum it zon. A ceast operaie se m ai num ete i spontaneizare, concept p rio rita r rom nesc, com unicat de F. C r c i u n i M. A l e x a n la a l V ll-le a Congres N aional de Farm acie (1978) fiind caracterizat prin u rm toarele elem ente : rensm narea terenului exploatat se face cu m aterial de nm ul ire provenind din zona respectiv, aceasta p e n tru a nu altera genofondul existent ; la fel, n cazul n care nm ulirea se face pe cale vegetativ, m a terialu l de nm ulire provine tot de la populaiile din zon ; in cazul n care se spontaneizeaz i alte suprafee dect cele n atu rale din im ediata vecintate a bazinelor n aturale, m aterialul de n m ulire va proveni din aceeai zon ; flora m edicinal este privit n ansam blul ei. deci p rin spontaneizare nu se urm rete introducerea n cultu r a unei specii strin e biotipului sau asociaiei naturale, ci respectarea ct m ai riguroas a genofondului n a tu r a l ; prin aceste operaii se are n vedere i conservarea solului n ca zul in care p en tru recoltarea organelor subterane s-a dislocat pm ntul pe suprafee m ari n pant. A plicarea n practic a rensm nrii sau rep lan trii speciilor ex ploatate ncepnd din anul 1978 are caracter norm ativ p e n tru ntreaga re ea Plafar. In ultim ii 10 ani s-au efectuat astfel de lucrri p e n tru peste 30 specii pe suprafee anuale care depesc 1 000 ha. Prim ele rezultate n aceast direcie snt ncurajatoare. Astfel, po tenialul economic pentru G ypsophyln paniculata pe raza comunei C. A. Rosetti din Delta D unrii a dus la m rirea cantitilor recoltate de la 0,8 tone (n 1977) la peste 14 tone (1986) fr p ericlitarea populaiei respective. In urm a evalurilor efectuate la Poiana Horei din jud. Cluj s-a constatat c n urm a rensm nrii terenului cu sem ine de A m ic a m ontana densitatea plantelor a crescut de cca 3 ori.

E xperim entrile fcute cu plan tarea de colete cu m uguri provenind de la specia A tropa belladonna n zona Slnic-M oldova dup tre i ani au dus la dezvoltarea prilor subterane ale plantei de la 0,145 kg, ct re p rezen ta m aterialul de n m ulire iniial, la 0,850 kg. E xperienele fcute p e n tru specia Matricarici cham om illa n une'le localiti d in Gmpia de Vest, au avut ca rezu ltat o cretere a densitii plantelor fa de loturile m arto r cu 230% n cazul n care n u s-au efe c tu a t alte lu crri dect n sm area i cu 280o/0 la variantele la care dup nsm nare s-a aplicat i o uoar afnare a solului p rin discuire. Eiei abia la nceput i pe suprafee relativ mici preocuprile din ara n oastr cu privire la m eninerea i chiar ridicarea potenialului econo m ic al florei m edicinale spontane din a ra noastr snt ncurajatoare. P rin generalizarea m surilor de protecie i de refacere perm anent a zonelor cu potenial economic n plante m edicinale se pot aduce im portante be neficii economiei naionale.

PARTEA SPECIALA

M onografiile principalelor plante m edicinale descrise cuprind pen tru fiecare specie : caractere de recunoatere, m ateria prim (descriere), ecologie i rspndire, zonare, tehnologia de cu ltu r (la plantele cultivate), recoltare, prelucrare prim ar, compoziie chimic, aciune farm acodina mic, utilizri terapeutice, confuzii. P e n tru plantele cu im portan fito terapeutic mai redus sau p en tru cele utilizate n m edicina tradiional snt m enionate date m ai sum are. P lantele m edicinale prezentate n ordine sistem atic vor fi descrise de-a lungul celor trei volum e. U ltim ul volum va cuprinde m ai m ulte tabele sinoptice p riv in d utilizarea n te ra peutic, form a de adm inistrare, m om entul optim de recoltare i num e roase alte date tehnice. * * Din ncrengtura CHLOROPHYTA unele specii de Spirogyra M tasea broatei (Fam. Zignemataceae) i altele din genul Chara (Fam. Characeare) au fost lu ate n studiu n ultim ii ani i au anse s devin p lan te m edicinale.

* A tt o rd in e a s is te m a tic c t i n o m e n c la tu r a a u fo st a d o p ta te d u p F lo ra E u ro p a e a n a c o rd i c u F lo r a R.S.R. voi. I X III.

NCRENGTURA MYCOPHYTA (Ciuperci)

n cren g tu r care cuprinde talofite uni sau pluricelulare, fr clo rofil, care nu-i pot sintetiza substanele organice, pe care le iau de pe su b strat m ort (saprofite) sau viu (parazite). Corpul lor vegetativ n um it m iceliu este alctuit d in filam ente (hife), care la cele superioare pot da false esu tu ri (pseudo-parenchim uri). Ca substan de rezerv este glicogenul. Cele m ai evoluate au corpuri de fructificare m ari, eu form e diferite. Unele dintre ele sintetizeaz substane active extrem de im portante (alcaloizi, antibiotice, vitam ine i altele). Fam. IIYPOCRE 1 CEAE + CLAV1CEPS PU RPU R EA (Fr.) Tul. CORNUL SECAREI* ; Fr. Ergot de seigle ; E. : Ergot of Rye ; G. : M utterkorn ; M. : Anyarozs ; R. : Sparnia, M atoeinie rojki (fig. 3) Caractere de recunoatere : P l a n t a : Se disting dou stadii diferite n ciclul evolutiv al ciupercii care se suc ced n n a tu r dup cum urm eaz : 1. Infecia primar. O rganul de re zisten al parazitului denum it sclerot, dezvoltat pe spicele de secar sau pe alte gram inee, cade pe sol dup m a turizare, unde rm ne n tim pul iernii. P rim vara, din aceti scleroi, se dez volt, n condiii favorabile de tem pe ra tu r i um iditate, nite form aiuni sferice pornite de la extrem itatea apical a pedicelilor ieii din sclerot. Aceste form aiuni sferice snt num ite i strom e ; la suprafa snt verucoase,

C la v ic e p s p u rp u rca

* C o n fo rm F lo re i R .S.R. (Ed. A c a d e m ie i R.S.K.), d e n u m irile sp e c iilo r n lim b a ro m n v o r fi sc rise cu m a ju sc u le .

118

ia r n interio ru l lor se afl num eroase concoptacule denum ite peritecii, in form de butelie. n in terio ru l periteciilor se afl num eroase asce avnd cte 8 ascospori hialini, filiform i. In condiii optim e de tem p e ra tu r ascosporii se elibereaz din asce p rin osteolele de la su p rafaa strom elor. A cetia ajung p rin interm ediul curenilor de aer pe florile plantelor gazd ; ascosporii n tln in d aici, condiii favorabile, germ ineaz". P rin germ inare se dezvolt la nceput u n m iceliu prim ar n u m it i him eniu, care invadeaz ovarul, -stilul, stigm atele i stam inele florii. n evoluia parazi tului, accst prim stadiu poart num ele de infecie prim ar. 2. Injecia secundar. M iceliul form at se ram ific, form nd conidiofori pe care iau natere num eroi spori num ii conidii i care se afl n tr-o suspensie de exsudat zaharat vizibil pe spice sub form a unor pic tu ri translucide sau tran sp aren te ca ro-ua, de consisten siropoas. Acest stad iu din ciclul evolutiv al ciupercii a fost denum it sphacelia segetum . Conidiile din exsudatul zaharat sn t tran sp o rtate p rin interm ediul insec telo r pe alte flori nefecundate, unde, n tlnind condiii favorabile, ger m ineaz, form nd u n nou m iceliu, faz cunoscut sub denum irea de infecie secundar. M iceliul fo rm at a tt din ascospori, ct i din conidiile germ inate, cu tim p u l se transform n tr-o estu r de hife m iceliene care devine din ce n ce mai deas. Dup aproxim ativ dou sptm ni de la ptru n d erea agentului patogen, pe cale n atural, pe organele florale ale plantei gazd m p letitu ra de hife m iceliene capt o consisten spongioas de culoare alb-glbuie cu nuane violacee num it i faza de leucosclerot. Cu tim pul, dup alte dou sptm ni, form aiunile se pigm enteaz puternic n vio let, consistena devine din ce n ce m ai dens, cornoas, culoarea se nchide pn la brun-negricios, scleroii form ai intre cnd de obicei cu m u lt n lungim e i n grosim e cariopsa speciei de pl-ant-gazd. In infeciile pe cale artificial prim a faz din ciclul evolutiv al ciupercii, adic infecia eu ascospori, este elim inat. P e n tru aceasta conidiile, faza asexuat -de nm ulire a ciupercii, se produc n laborator pe m edii n utritive, acestea servind la infestarea plantei gazd (secar, orz sau alte gram inee). M a t e r i a p r i m : Secale carnutum este form a de rezisten a ciupercii sau sclerotul. Cel p rovenit de pe scar este de obicei fusiform , uor 3 -cost.it, d rep t sau curbat, lung de 13 (7) cm i de 0,2 0,5 (1) cm n diametru, cu partea bazal uor ro tu n jit, iar cea term inal m ai ascu it, purtnd resturi staminale i hife m iceliene cu conidii, u n ite n exsu dat zaharat solidificat. La in terio r este de culoare glbuie sau alb-cenuie, uneori cu nuane roz-violacee pn la violet. Interiorul, form at dintr-o reea foarte deas de filamente, se num ete prosoplectenchim , ia r p ar tea exterioar, m ult mai dens, de culoare mai nchis, poart num ele de paraplectenchim . D im ensiunea, form a, culoarea, stru c tu ra i g reu ta tea scleroilor difer foarte m u lt n special n funcie de plan ta gazd. M irosul scleroilor proaspei sau conservai n -condiii corespunz to a re este caracteristic de c iu p e rc ; gustul este dulceag, uor am rui. P rin tr-o conservare defectuoas, datorit oxidrii grsim ilor pe care le conine, m irosul devine dezagreabil. P rin tra ta re cu o soluie de NaOH pulberea de sclerot degaj m iros p uternic de trim etil-am in. 117

Ecologie, rspndire n flora spontan i zonare n cultur. Factorii principali care favorizeaz rspndirea ciupercii n flora spontan snt : plante le-gazd, um iditatea i cldura, a tt n tim pul germ inrii1 scle4 roilor, c t i din perioada infeciei prim are i secundare. Cornul secarei prefer zonele de deal i m unte pn la altitudini de 1 000 m, ferite de v n tu ri puternice, sau n culturile de secar din apropierea pd u rilo r sau lizierelor, puternic nierbate, cu um iditatea relativ a aerului ridicat, cu rou bogat dim ineaa, precum i luncile ru rilo r, teren u rile cu ap freatic la suprafa. P rezint o puternic adaptabilitate la factorii eco logici. n ara noastr se ntlnete frecvent, practic n toate judeele rii, ncepnd de pe litoralul M rii N egre i pn n zona alpin, fie pe secar, fie pe gram ineele din flora spontan. In cea ce privete noiunea de zonare a culturilor de Cornul secarei p rin m etoda infeciilor artificiale, aceasta are, spre deosebire de alte cul turi, o sem nificaie special. A ltu ri de zonarea plantei gazd, in n d seam a de factorii favorizani dezvoltrii ciupercii, n noiunea de zonare, trebuie s se in seam a de tipul alcaloidie de tulpin* u tilizat p en tru obinerea m ateriei prim e. P e n tru m eninerea p u rit ii tulp in ilo r este nece sar asigurarea continuitii tip u lu i de tu lp in utilizat n tr-o anum it zon geografic. Este to ta l contraindicat ca n aceeai zon geografic n tr-u n an s se cultive u n tip alcaloidic de tulpin, iar n anul u rm to r a lt tip de tulpin. Tehnologia de cultur. Secara, destinat producerii Cornului secarei* urm eaz, n general, n cultur, dup aceleai plante ca i n cazul culturii de secar p e n tru boabe. R ezultate bune se obin cnd secara urm eaz dup plante legum inoase p e n tru boabe i furajere. n zone nisipoase o bun p rem ergtoare este lupinul, iar n zonele m ai um ede i reci se p refe r s urm eze dup cartofii tim p u rii i porum b p e n tru siloz. P e n tru reu ita produciei Cornului secarei se recom and ca plan ta gazd, secara, s provin d in tr-u n soi de secar am eliorat n direcia receptivitii m axim e la infecia artificial, aa cum este de exem plu soiul Danae. De asem enea, secara ca plant gazd, trebuie s aib o pe rioad lung de nflorire, un sistem radicular puternic, care s asigure obinerea unor plante sntoase, cu tu lpini viguroase cu o talie ct m ai uniform , de 1 1,20 m i rezistent la cdere, aa cum este soiul creat recen t de S taiunea de C ercetri Agricole Suceava. C ultura trebuie s fie am plasat n zonele de silvostep i prem ontane, cu precipitaii cuprinse n tre 450 i 600 m m /an, pe tere n u ri plane, bogate n substane nutritive, adpostite de v n tu ri la liziera unor p duri , aflate n apropierea unei surse de ap potabil. Pe acelai te re n cu ltu ra poate reveni dup 45 ani. Subliniem fap tu l c i dup o asem enea perioad se va reveni cu cu ltu ra de secar p e n tru Cornul secarei num ai din aceeai tu lp in sau grup alcaloidic, deoarece pericolul de corcire este foarte mare. Vara, im ediat dup recoltarea prem ergtoarelor tim purii, i toam na, dup plantele prem ergtoare trzii, se ar superficial la 15 cm, iar cu 15 18 zile nainte de sem nat se ar la 18 20 cm, du p care se d u n disc i o grap. Cu toate c secara are un consum ridicat n substane m inerale totui aplicarea ngrm intelor se va face cu m are atenie (difereniat de la soi
* In se n s m icro b io lo g ic.

118

la soi) p e n tru a nu favoriza cderea. Se recom and ncorporarea n sol la a r tu ra de baz a plantei prem ergtoare a 15 20 tone gunoi de g rajd bine ferm entat. n lipsa acestuia se poate adm inistra direct n ain tea u lti m ei a r tu ri 60 kg /h a s.a. fofor i 60 kg /h a s.a. azot. Secara p e n tru producerea C ornului secarei se nsm neaz toam na devrem e naintea celorlalte cereale, deoarece are nevoie de o perioad de vegetaie de 45 50 zile nainte de cderea prim ului nghe din regiune. Insm narea se execut cu m aina SUP-21 sau SUP-29 n benzi de 1,40 m cu rn d u ri la distana de 12,50 cm, cu poteci de 25 50 cm n tre benzi, o b in u te prin suspendarea prim ului tub de sem nat de la fiecare roat. A dncim ea de sem nat este de 5 6 cm cnd solul are suficient um idi ta te i de 6 7 cm cnd solul este m ai uscat. C antitatea de sm n nece sar la h ectar de 200220 kg este n funcie de m rim ea bobului i nece sitatea de a asigura obligatoriu 500550 plante la m etru p trat. P n n prim var la inoculare, culturile de secar se vor suprave ghea perm anent, cunoscnd c sn t sensibile la u n stra t prea gros de zpad c t i la bltirea apei, recom andndu-se lucrri corespunztoare de com baterea acestor fenom ene. n prim var, dac se observ o desclare a plantelor se va aplica u n tvlug de-a curm eziul rn d u rilo r im ediat dup ce p m ntul s-a zv n tat puin. C om baterea buruienilor se va realiza p rin folosirea erbicidelor ICEDIN n cantitate de 3'3,5 litri sau sare DMA n doz de 1,52,5 1, adm inistrate n 500600 1 ap/ha. Ca m om ent optim de aplicare se recom and pe tim p nsorit cnd talia plantelor este de pn la 15 cm. Inocularea culturilor de secar astfel pregtite se execut cu conidii de Claviceps purpurea dispersate foarte omogen n ap potabil sub form d e suspensii. M om entul optim de inoculare este atunci cnd secara a ajuns n faz de b u rd u f i ncep s ias v rfu rile prim elor ariste. A ceast perioad optim de inoculare dureaz pn la nflorire, adic 8 12 zile n funcie de condiiile clim atice ale anului. M etodologia obinerii m aterialului de inoculat secara este rezu ltatu l colaborrii d intre T rustul P lafar i In stitu tu l p e n tru C ontrolul de S tat al M edicam entului i C ercetri Farm aceutice, n tre p rin d ere a A ntibiotice Iai i C entrul de C ercetri Biologice din Iai. M aterialul de inoculat se livreaz n flacoane de 1 litru sticle tip lap te (coninnd 2 doze pe flacon) de ctre n tre p rin d e re a P lafar Boto ani. P n la folosirea m aterialului de inoculat n cmp, acesta va fi p s tr a t n locuri curate, aerisite, fe rit de lum ina solar direct, la o tem p e ra tu r ct m ai constant n ju ru l a 3C C. P reg tirea suspensiei de conidii p e n tru inocularea secarei n faz de b urduf se face n butoaie de lem n sau m etalice galvanizate, cu o capaci tate de 200400 litri fiecare. n funcie de m etoda de inoculat, care poate fi m anual sau m eca nic, se va asigura producerea a 1 000 1 suspensie p e n tru inocularea m a nual sau 600 1 suspensie p en tru inocularea m ecanic a u nui hectar. La aceast cantitate de ap se vor aduga 2530 flacoane cu m aterial bio logic de inoculat, respectiv 50 60 doze/ha. n funcie de suprafaa de secar cultivat special p en tru a fi inocu lat n tr-o tarla, se tran sp o rt la m arginea culturii m aterialele necesare : 119

butoaie, site m etalice galvanizate, tifon, rigle p e n tru omogenizat, riglep e n tru apucat (ntr-o linie) spicele, glei galvanizate i m aterialu l biolo gic n flacoane de sticl tip lapte. n cazul inoculrii m anuale m aterialul biologic compus din cariopse* de secara i m iceliul a celor 25 60 flacoane se spal n tr-o cantitate ce 1 000 litri de ap, iar n situaia inoculrii m ecanice n 600 litri de ap potabil. P n la folosire flacoanele cu suspensia sus-m enionat se vor pstra la m arginea tarlalei acoperite cu prelate sau plante de secar spre a le feri de influena negativ a razelor solare. P e n tru p rep ararea suspensiei de conidii n ap potabil se re p a rti zeaz trei m uncitori care vor aeza pe gura butoiului o sit m etalic galvanizat acoperit cu tifon pe care un m uncitor va goli flacoanele cu m aterial biologic, a l doilea m uncitor va freca uor n tre mii ni m icelile, n tim p ce al treilea va tu rn a cu gleata ap potabil pn ce se reuete splarea m iceliului de pe cariopse i deci trecerea conidiilor sub form de suspensie n apa potabil tu rnat. n acelai m od se procedeaz cu fiecare butoi pn ce se pregtesc 600 sau 700 litri suspensie p e n tru inoculat un h e c ta r cu m aina sar m anual. n tim pul utilizrii, suspensia de conidii se va agita perm anent spre a se evita sedim entarea conidiilor. n executarea lucrrilor de inoculare m anual se utilizeaz periile cu ace i psl confecionate special n acest scop, precum i alte m ate riale ca : glei galvanizate, rigle de lem n, tifon etc. P e n tru inocularea m anual a unui hectar sn t necesari 3 preparatori, 2 p u rt to ri de rigle care dirijeaz spicele n burduf, pe u n singur rnd, 2 p u rt to ri cu glei cu suspensia de inoculat, 2 operatori care execut inocularea propriu-zis i 34 alim entatori. O astfel de echip organi zat are u n randam ent de cca. 0,10 ha pe zi ceea ce nseam n c p en tru u n hectar sn t necesari 66 68 m uncitori/zi. La executarea inoculrii cei doi m uncitori p u rt to ri de rigle, aezai de o p arte i de alta a benzii de secar prind n tre rigle, n apropierea spicelor, o poriune de circa 30 cm din banda de secar adunnd plantele i spicele n burduf pe o singur linie. A ceast operaie creeaz posibi litate a ca cei doi operatori cu perii cu ace i psl, dup ce nm oaie pe riile cu ace n gleile cu suspensii agitate continuu de p u rt to ri (cu rigle de lem n anum e dirijate), S nepe spicele de secar strnse ntre rigle. Periile fiind confecionate cu ace p e n tru m aina de cusut aezate cu. urechile spre exterior, creeaz posibilitatea ca pictu ra de ap p u rtto are de conidii s in tre n urechea acului, ia r dup ineparea spicelor acestea s rm n n burd u fu l plantei, determ innd astfel o infectare artificial c u conidii de Claviceps purpurea a culturilor de secar. Subliniem faptul c dup fiecare nepare periile cu ace se nm oaie n suspensia cu conidii, ia r neparea se face uor, cu grij, p e n tru a nu vtm a planta sau a rupe spicele ori tulpina. Inocularea m ecanic se execut cu o m ain brevetat, invenie rom neasc, p u rta t de un tracto r legum icol L-400. M aina este prev zu t cu 7 perechi de tam buri cilindrici nali de 21 cm, prevzui fiecare la suprafa cu 22 rn d u ri orizontale i 31 verticale de ace tip m ain de cusut aezate cu urechile n afar i nvelite n tr-u n s tra t de poliuretan. 120

In direcia de n ain tare a m ainii p u rtate de tracto ru l L-400, rn d u rile de secar snt dirijate de despictoarele de lan astfel nct s treac p rin tre cte doi tam buri aezai paralel pe vertical. Acele de pe su p ra faa acestora preiau din poliu retan u l cu care snt acoperite, p icturi din suspensia ce m bib acest s tra t elastic pe care o introduc p rin nepare in burduful plantelor de secar, determ innd astfel infectarea organelor florale din spicul n form are. T ractorul L-400 care este p u rt to ru l m ainii de inoculat trebuie s se deplaseze cu viteza a doua nceat sincron, adic cu 3,72 km /or, asigurin d inocularea a 6-7 hectare n 10 ore cu dou fore um ane, un tracto rist i u n supraveghetor continuu ce m erge n spatele tractorului. n ain te de instalarea m aini de inoculat se inverseaz roile din spate ale tracto ru lu i L-400, m ontndu-se cea din dreapta n stnga i invers, iar roile din fa se ndeprteaz la u ltim u l n u t din afar, n aa fel nct n tim pul deplasrii, a tt roile din fa ct i cele din spate s m earg pe aceeai urm , evitndu-se astfel deteriorarea rn d u rilo r de secar din m ar ginea crrilor. D up efectuarea acestei operai se m onteaz n partea din spate a tracto ru lu i la priza de putere, m aina de inoculat. De asem enea, pe tractor se m onteaz, n p artea din fa, dou rezervoarea m etalice galvanizate a cte 30 litri fiecare, pe u n cadru m etalic special confecionat. Se fac apoi legturile necesare de la rezervoare la pom pa de ap i la duzele fiecrei perechi de tam buri ai m ainii de inoculat. Ca i la m aina de sem nat n ain te de a fi trecu t n execuie se fac probele necesare ca inocularea spicelor s fie ct m ai uniform sub toate ?.spedtele. n vederea acestei operaii se toarn ap cu supensie de conidii n rezervoare, se cupleaz pom pa de ap spre a se urm ri dac toate duzele pulverizeaz uniform poliuretanul de pe tam buri ,se controleaz totod at funcionarea duzelor destinate inoculrii suplim entare. Dac la toate aceste probe rspunde favorabil se trece la u ltim a ncercare n sensul c se cupleaz m aina de inoculat la priza de putere, se verific reglarea tam burilor spre a se evita distrugerea lor n cazul cnd snt prea apropiai n tre ei. Dup aceast prob tracto ru l dotat cu m aina de inoculat poate in tra in Ian executnd inocularea num ai cu viteza a doua sincron. O peraia de inoculare fiind d in tre cele m ai delicate, se im pune a fi utilizai cei m ai buni m ecanizatori spre a se asigura o exploatare raio nal i la ntreaga capacitate a m ainii. n tim pul executrii lucrrii, m ecanizatorul va fi a ju ta t perm anent de un alt m uncitor care se va deplasa pe jos, n urm a m aini de inoculat, urm rin d cu atenie m odul de lucru al tam burilor i al ntregului ansam blu p e n tru a interveni la nevoie n situaii dificile de nfundare cu spice rupte. P e n tru a se evita sm ulgerea plantelor i nfundarea tam burilor cu spice se cere ca la capetele tarlalei ntoarcerea tractorului s se fac pe te re n liber i nu n lanul de secar. Dup inocularea unui hectar rezervoarele vor trebui realim entate cu suspensia de conidii pregtit, n tre tim p, de ctre echipa ide m uncitori rep a rtiz at n acest scop adic de cei 3 preparatori. 121

R euita lucrrilor de inoculat se poate verifica dup 8 9 zile de la d a ta inoculrii culturii, tim p necesar ca pe spicele de secar s apar i a r ex u d at zaharat care este vizitat intens de insecte. M aturizarea C ornului de secar se face n trei etape, prim a e tap apare la 3035 zile de la inoculare sau la circa 3 sptm ni de la apa riia exudatului zaharat, a doua etap este cu 7 10 zile inainte de m atu rizarea boabelor de secar i ultim a este sim ultan cu recoltarea total a. secarei. U rm are acestui specific de producie evaluarea scleroilor se execut n p a tru etape. P rim a etap este o evaluare prelim inar, inform ativ i se execut la 2 3 zile dup apariia exudatului zaharat. Cu aceast oca zie se va lua n considerare n u m ru l spicelor la care a ap ru t exudatul zah arat i nu m ru l boabelor de secar prinse de exudat pe m etru l ptrat,, precum i de starea de vegetaie a lanului, de cantitatea de precipitaii* czute dup inoculare. Evaluarea tiinific se face p e n tru prim a recolt a scleroilor cu 45 zile nainte de recoltarea lor, p e n tru a doua cu 3 4 zile dup p rim a recoltare a acestora i p en tru a treia cu 12 zile nainte de recoltare total a secarei p e n tru boabe i scleroi. La evaluarea tiinific, ind iferen t de etapa n care se execut (etapa I, a Il-a sau n ultim a), se va avea n vedere n u m ru l m ediu d e scleroi n lungim e de 2 3 cm pe m etru l p tra t lu a t la ntm plare p e cele dou diagonale ale lanului din m inim um 5 p ri a unui m etru p tra t. Se va ine seam c u n sclerot de 2 3 cm, la u m id itatea de m axi m um 8%, este de 0,20 g i c ind iferen t de m etoda de recoltat, m anual sau m ecanic, este inevitabil o pierdere de 3 5o/0 clin producia de scle roi de Claviceps purpurea. R andam entul de uscare este de 1,2 kg scleroi proaspei p e n tru 1 kg scleroi deshidratai la um iditatea m axim de con servare de 8%. Urmnd acest raionam ent s presupunem c n prim a etap am gsit n m edie 35 scleroi pe m 2, n a doua 28 i n a treia 17 scleroi de2 3 cm lungim e pe m 2. R ezult c per h ectar producia va fi urm toa. ,.... or 1,60 g/m2 v 1 o 000 m3 rea : 80 buci scleroi (35 + 28 + 17) n m ulii cu 0,20 g ------------------------

l ooo

= 160 kg din care reducem pierderea inevitabil de cca. 5o/0, rezult c se va obine o recolt 8 kg = 152 k g j . R ecoltarea scleroilor de Claviceps purpurea se face m anual sau m e canic cu o m ain de recoltat fabricat de n trep rin d erea p e n tru m eca nizarea agriculturii i industriei alim entare din Botoani. P e n tru recoltarea m anual a u n u i hectar cultivat cu Cornul secarei n cele trei etape snt necesari 6070 lucrtori. P rim a recoltare a scleroilor se face culegndu-se num ai cei tari, b in e form ai, care se desprind cu u u rin din paleele spicelor de secar, la aproxim ativ 30 35 zile de la inoculare. A doua recoltare se face dup 8 10 zile i ultim a recoltare cu 1 2 zile nainte de seceri. Scleroii de dim ensiuni mici acoperii n paleele spicelor se vor recu pera din m asa sem inelor de secar dup tre ier cu aju to ru l Liniei tehno logice p e n tru separarea scleroilor C ornului secarei din sem inele de se 122 probabil de 152 kg /h a | ~"~ q0'X " 8 kg ; 160 -

car (brevet nr. 88 902 din 19 ianuarie 1984). P roiectul acestei instalaii a fost executat de I.X.I.M.U.A. filiala Tim ioara, iar im plem entarea a fost executat de I.C.P.R.O.M. Iai. P e n tru a se evita pierderile de scleroi p rin scuturare ct i d atorit clcrii rn d u rilo r de secar, se im pune ca recoltarea s fie executat de oam eni m aturi care vor circula num ai pe crrile lsate n acest scop nc de la nsm nare. T otodat li se va atrage a te n ia s loveasc ct m ai p u in paiele de secar cu scleroi p e n tru a evita scuturarea i pe aceast cale. La recoltare se vor folosi sculei din tifon avnd o capacitate de 12 kg, prevzui cu o ram circular de srm , care s m enin tot timpul gura sculeului deschis. Aceti sculei vor fi prevzui cu o sfoar circular care creeaz posibilitatea de a fi atrn ai dup gt, lsnd astfel libere am bele m ini ale culegtorului, uurnd m unca i m rind substanial productivitatea. Se recom and ca sem inele de secar rezultate din lanurile infectate s nu fie utilizate n h ran a oam enilor sau a anim alelor, deoarece pot produce intoxicaii ; ele se pot n tre b u in a ns n scopuri industriale. Scleroii recoltai vor fi uscai de preferin pe cale natural, la soare sau la um br, fiind ntini n s tra t subire i loptai zilnic, spre a nu m ucegi, cu lopata de lem n cptuit cu crpe p e n tru a nu provoca sp a r gerea scleroilor. D up uscarea definitiv, ceea ce se constat p rin dozarea um iditii {maxim de 8%) sau p rin ndoirea sclerotului care se rupe cu zgomot, se pstreaz n saci egalizai de h rtie, depozitai pe sptare n m agazii cu rate, aerisite, ferite de lum in direct, lipsite de duntori i um ezeal. Cornul secarei fiind o m aterie prim toxic, n executarea lucrrilor d e evaluare, recoltare, uscare, m anipulare nu se vor folosi fem ei gravide i copii. M uncitorii folosii la aceste lucrri trebuie in stru ii asupra m su rilor de protecie a m uncii, ca de exem plu splarea m inilor i a feei cu ap i spun dup term in area lucrului sau nainte de a m nca sau fum a. R ecoltarea m ecanic cu m aina prevzut cu p a tru guri se face tot n trei etape, m om entele optim e de recoltare fiind identice cu cele descrise Ia recoltarea m anual. Instalarea m ainii de recoltat scleroi se face n faa tracto ru lu i L-400 i este acionat p rin cuplare la tractor. A re capacitate de recoltare de 4 5 ha n 10 ore. P e n tru a evita n fu n d area ei ntoarcerea la capetele tarlalei se va face n afara lanului de secar. P roducerea m aterialului de n m ulire la planta gazd, respectiv la secar, va urm a schem a stabilit de In stitu tu l de C ercetri P e n tru Ce reale i P lan te Tehnice Funduiea, procedndu-se astfel : se vor stabili cu grij teren u rile pe care urm eaz a se produce m aterialul de nm u lire ; din terenurile rezervate n acest scop se vor identifica p e n tru recunoatere parcelele care prezint cea m ai bun dezvoltare i uniform itate (1 1,20 m), cu plantele cel m ai bine nfrite, care au o rezisten m are la intem pe riile regiunii respective, la diferite atacuri de boli i duntori i provin de la liniile cele m ai receptive la infecia Cornului secarei, precum i fr b u ru ie n i, p e n tru a asigura nc din cm p p u ritatea m aterialului. 123

Sem inele de secar trebuie s ndeplineasc u rm toarele condiii : - S fie autentice, s aib capacitate m are de producie, s p re zinte precocitate, s corespund soiului pe care dorim s-l nsm m m i s provin num ai de la plante neinfectate anterior cu Cornul secarei sau cu o alt ciuperc. n lipsa acestuia, m aterialul de n m ulire trebuie s provin de la plante de secar care nu au fost inoculate anii anteriori cu Claviceps purpurea. P rin inoculare secara rm as neinfestat cu ciuperc devine rezistent la infecii. S fie ajunse la m atu ritate a fiziologic, adic s fie apte de repro ducere. S aib p u rita te i p u tere de germ inaie, iar g reutatea 1 000 boabe s corespund cu prevederile din actele norm ative p e n tru soiul i zona respectiv de cultur. P e n tru producerea m aterialului de nm ulire a C ornului secarei se va avea n vedere obligatoriu ca grupa alcaloidic ce urm eaz a fi n m ulit s fie pur i recunoscut ca pur i autentic, respectiv ergotam inic, ergocominic, ergocristinic sau ergoscriptenic. O dat stabilite acestea se procedeaz la recoltare a 5 10 scleroi din cei m ai reprezentativi sub rap o rtu l dezvoltrii scleroilor (nlim e peste 3 cm, lim e 0,3 0,4 cm, fr striaiu n i sau crpturi longitudi nale sau transversale, cu o culoare violet-negricioas-m at i uor curbai) i st rii fitosanitare, precum i al rep rezen trii ct m ai fidel al grupei alcaloidice (ergotam in sau ergotoxin) i a tulpinii acesteia pe su b g ru p e cu coninutul cel m ai m are n ergocornin, ergocristin sau ergocriptin. Din cei 5 10 scleroi se alege u n u l sau doi care rspund cel m ai bine caracteristicilor de m ai sus i n laborator steril se determ in dez voltarea acestora pe m ediu n u tritiv de agar-agar pn la faza de m ieeliu cu conidii, form nd aa-num ita tulpin-m am . F ragm ente din scleroii alei selecionai se introduc n ep ru bete cu m ediu n u tritiv de agar-agar unde n tim p de aproxim ativ dou. sptm ni se dezvolt un m ieeliu cu conidii ce vor fi utilizate n suspen sia necesar inoculrii unui m ediu steril compus din cariopse de secar. (125 grame), glucoz (8 gram e) i ap potabil (175 gram e) aflate ntrmm flacon de sticl tip lapte. Flacoanele cu cariopse de secar dup inocularea lor cu conidii se aaz pe stelaje n cam era de incubare la o tem pera tu r de 2428C, unde, n tim p de 2 3 sptm ni, ntreaga m as de cariopse este acoperit de u n m ieeliu pslos de culoare alburie ncrcat cu conidii. Flacoanele astfel p rep arate se pstreaz n cam ere curate, cu tem p e ra tu ra reglabil la 3 5Ci urm nd a se tran sp o rta n cm p cu m aini izoterm e n care tem p eratu ra s nu depeasc valoarea sus-num it. n cm p se vor duce num ai flacoanele necesare operaiei de inoculare din ziua respectiv. Producerea Cornului secarei n condiii de irigare. n condiiile clim a tice din ara noastr cerinele fa de ap a secarei de toam n snt asigu ra te din rezerva de um iditate a solului i din precipitaiile czute n tim pul vegetaiei. D atorit acestora, interv eniile prin irigare n vederea acoperirii deficitului de ap n u snt necesare n fiecare an. Totui, n zona de step i cea de silvostep din sudul rii sau n unele zone colinare din esmm Moldovei, apare deseori necesitatea udrii secarei p en tru producerea C ernului de secar. Aceasta se efectueaz n trei perioade : n toam nele sece 124

toase p e n tru asigurarea rsritu lu i i n fr irii plantelor pn la venirea iernii cu o norm de 500 700 m 3/h a, n prim verile secetoase i vara, la 12 15 zile dup inoculare, la form area scleroilor (500 m 3/ha). Bolile, duntorii i combaterea lor. n cm p culturile de Cornul se carei fiind de dat recent nu au creat problem e sub acest raport. n de pozite n schim b scleroii C ornului secarei sn t p referai de acarieni. A ta cul se m anifest prin prezena unui praf i a unor mici galerii greu vizibile cu ochiul liber n peretele exterior al sclerotului. Descoperirea acarienilor se realizeaz cel mai bine dac in tr-u n pahar c u ra t se introduc scleroii de Cornul secarei pn la ju m tate i se aaz la lum in cteva m inute cnd acarienii se aliniaz n cerc ctre m arginea superioar a paharului. C om baterea acestora se face cu p rep aratu l denum it Delicia n doze de 1 2 pastile la sac, sau cu brom ur de m etil n cam ere de gazare bine etanate. Tot n depozite scleroii C ornului secarei m ai pot fi atacai de diverse insecte cum sn t : cletarul (Tyroglyphus), m olia bicolor (Plodia interpunctellaj, m olia ham barelor (inea granella) i de gndacul tu tu n u lu i (Lasioderma serricorne). Toate se pot com bate cu clorur de carbon n doze de 11 m l la 100 kg scleroi p rin stropire. Recoltarea m ateriei prim e din flora spontan se face cu m na cnd scleroii se desprind cu u u rin de pe spicele de secar ct i de pe alte gram inee. R ecoltarea se face ealonat, n rap o rt cu m atu rarea scleroilor, astfel nct acetia s fie tari, netezi la pipit, negri i fr crpturi tra n sversale( scleroii b trni crpai ca i cei im aturi au coninut mai redus n alcaloizi). O m aterie prim de calitate mai slab, cu m ulte sprturi, se obine i de la batozarea secarei infectate. Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. Dup ce se nde prteaz scleroii b trni sau im aturi, Cornul secarei se pune la uscat n s tra t subire, la um br sau la soare. P e vrem e um ed se usuc n cam ere nclzite, fr a depi 35, deoarece tem p eratu ri m ai ridicate duc la sc derea coninutului de alcaloizi. P strarea se face la loc uscat i ferit de lum in. Condiiile tehnice de recepie p e n tru Cornul secarei din cultur nu adm it scleroi atacai de insecte, iar ca im p u riti se adm it : m ax. l/o scle roi cu sp rtu r galben-brun, corpuri strine organice m ax. 1,5 0 i m inerale m ax. 0,5%, um iditate m ax. 8%, m ateria prim trebuie s conin m inim um 0,20o/o alcaloizi. P e n tru Cornul secarei din flora spontan nu se pun condiii de con in u t n alcaloizi ; n acest caz se adm it ca im p u riti scleroi n sp rtu r de culoare b ru n m ax. 5%, scleroi sfrm ai m ax. 7%, scleroi a ta cai de insecte max. 1%, corpuri strine organice m ax. 1,5% i m i nerale max. 0,5%, um iditate max. 8%. Compoziia chimic a acestei ciuperci este foarte complex, fiind considerat la ora actual cea m ai bogat din regnul vegetal. O clasificare a compoziiei chimice se poate face dup cum urm eaz : a. C o m p u i n e a l c a l o i d i c i : aminoacizi liberi : acidul as p r tie, leucina, acidul glutanic, glicina, asparagina, treonina, alanina, glutam ina, acidul a y butiric, prolina, valina, lizina, arginina, fenil ala nina, tirozina etc. ; aminoacizi com poneni ai fraciunii peptidice ; p en tru grupa ergotam inei i ergotoxinei ; oxialanin, x-oxivalin, 1-fenil-alanin,

1-prolin, 1-leucin i 1-valin, iar p e n tru grupa ergom etrinei : 1-2-am in o -l-p ro p a n o l ; acizi ; mici cantiti de acid lactic, acid ergotinic sau acid sclerotic ; am ine : m etil-am ina, trim etilam ina, n-propilam ina, izopropilam ina, izobutilam ina, p-fenil etilam ina, colina, acetil colina, tiram ina, putresceina, cadaverina, histam ina, agm atina etc. ; betaine i alte substane azotate : uracilul, guanozina i betaina ; glucide : o trehaloz form at din dou m olecule de glucoz i u n a de clavicepsin care la rn d u l ei se hidrolizeaz n dou m olecule de glucoz i o m olecul de m anitol. D intre bazele organice s-a izolat ergotioneina, substan cu funcie antitiroidian ex isten t i n eritrocite la om i anim ale ; ulei gras : pn la 40% n m a teria prim , form at din acid ricinoleic, pal mitic, oleic, stearic, acetic, acid capronic i urm e de acid linoleic. n scleroii proaspei s-au gsit 2% acizi g rai liberi, iar n cei vechi i pulverizai pn la 38,17% ; n fraciunea nesaponificabil a uleiului s-au identificat cx-dihidroergosterina (cca 30% d in totalul de sterine), fungisterina sau y-ergosterolul, ergosterina i stigm asterolul. E rgosterolul (ergosterina) sau provitam ina D2 a fost izolat nc din anul 1908. R ecent s-a izolat acid ricinoleic form at din trigliceride ; substane m inerale : fosfai acizi de Ca, K i Na, o serie de oligoelem ente ea Pb, Al, Fe, Ca, Ag, Ni, Ge, Be, Ti, Mn, Mg, Cu, Zn etc. D intre pigm eni sau substane colorante s-au gsit : sclereritrina, scleroidina, s,cleroxantina, pieroseleratina, ergoflavina, acidul crisergonic, endocrocina, clavoxantina, clavorubina, acizii secalonici A, B i C, ergocrisin a A i B etc. b. A l c a l o i z i i d i n C o r n u l s e c a r e i fac parte din clasa alcaloizilor cu nucleu indolic avnd la baz ergolina. P rim a grup, cu stru c tu r m ai sim pl, este cea a alcaloizilor clavinici : agroclavina, elim oclavina, m oliclavina, lisergenul, setoclavina, festuclavina, piroclavina etc., unii din tr e ei snt considerai ca precursori ai alcaloizilor lisergici activi farm acodinam ic. In tre alcaloizii lisergici sn t prezeni cei de tip alcanol amidic, solubili n ap : ergom etrina sau ergobazina cu izomierul ergobazinina ; al caloizi de tip peptidic insolubili n ap, foarte im portani p en tru te ra p e u tic ; ergotam ina i ergosina, cu izom erii lor ; alcaloizii din grupa ergotoxinei : ergocristina, ergocriptina i ergocornina la fel fiecare cu izomeri. Din grupa ergostinei fac p arte alcaloizii ergostina i ergostinina. U ltim ul tip de alcaloizi izolai pn n prezent din Cornul secarei snt cei de tip valinic : ergosecalina i ergosecalinina. 0
II
CH 2 0H CH3 OH

H
-N-C -H

---

1 ch3

H'

__

! 1 H o= N c

CH2

E rg o m e trin a

E rg o t a m in a

\ A

128

CH 3
CH 3 i! H c - N OH

CH3
O H r;/

CH |

! .0 J

N/
0 = C --- N \

__ _
5 -

0 N-

N C =0 ^C. /C H 3 H CHoCH \ XCH 3

! H I

C=0

N-CH3

' -

/P CH2<a

>
E rg o s n a E r g o c r s t in o

In ceea ce privete coninutul n alcaloizi a Cornului secarei din a ra noastr n flora spontan pe secar prezint o m are v ariabilitate ncepnd de la cantiti nedozabile pn la m axim um 0,23% alcaloizi totali, n tim p ce la Cornul secarei o b in u t prin infecii artificiale coninutul n alcaloizi variaz ntre lim itele 0,20 0,60% alcaloizi totali pe suprafee m ari i chiar peste 0,80% pe tere n u ri experim entale. Aciune farmacodinamic utilizri terapeutice. Cu toate c pri m ele date asupra utilizrii Cornului secarei n scop terapeutic snt nc din secolul al X V II-lea, el nu a fost introdus n terap eu tica tiinific dect la nceputul secolului al X lX -lea, o dat cu izolarea prim ilor alcaloizi puri. D intre to i alcaloizii C ornului secarei, grupa ergotam inei posed spec tru l cel m ai com plet al aciunii farm acodinam ice. Efectele periferice directe se m anifest p rin contracie vascular i u terin, iar pe aceast aciune se bazeaz utilizarea clasic n obstetric a extractelor totale din Cornul se127

crei. A ciunea u terin se caracterizeaz prin creterea tonusului i in te n sificarea contraciilor ritm ice ale uteru lu i care n cazul ergotam inei se instaleaz m ai len t i dureaz m ai m ult, n tim p ce la ergom etrin snt m u lt mai rapide, dar de d u ra t mai scurt. Efectele periferice indirecte, neurohum orale, sim paticolitice se m anifest p rin aciunea antagonist fa de adrenalin i serotonin prin in hibarea organelor efectoare inervate adrenergic, respectiv sim patic. Pe aceast baz este justificat folosirea produselor farm aceutice de acest gen in m edicina in tern ca sim paticolitice specifice. Efectele centrale se m anifest n mod obinuit p rin aciunea sedativ a cen tru lu i vasom otor, aceast aciune fiind n legtur cu vasodilataia, h i pertensiunea i bradicardia produs de preparatele din Cornul secarei. Tot n zona bulbo-m edular alcaloizi! din grupa ergotam inei stim uleaz centrul vomei, inhib reflexele sinusului carotidian i ncetinesc ritm u l cardiac. In m ezodiencefal, m ai ales n hipotalam us, se produce un sindrom excitativ caracterizat p rin m idriaz, hiperglicem ie, hiperterm ie, tahicardie etc. O alt caracteristic a alcaloizilor de tipul ergotam inei este uoara lor ac iune sedativ i ndeosebi potenarea efectelor tranchilizantelor i som niferelor, fap t care justific utilizarea produselor farm aceutice coninnd aceast grup de principii active n neurologie. Alcaloizii din grupa ergotoxinei au spectru sim ilar de aciune cu cei din grupa ergotam inei, dar acioneaz m ai slab, iar utilizarea alcaloizilor din aceast grup ca atare este lim itat datorit toxicitii m ai ridicate. In fitoterapeutica m odern alcaloizii din grupa ergotoxinei nu se mai u ti lizeaz ca atare, ci sub form hidrogenat. P rin hidrogenare alcaloizii n a tu ra li i m odific aciunea asupra m usculaturii netede, rm nnd prin excelen sim paticolitici. A ciunea specific neurohum oral a alcaloizilor hidrogenai este caracterizat p rin vasodilataie i scderea tensiunii a r teriale. O consecin favorabil din punct de vedere terap eu tic a hidrogen rii dublei legturi din poziia 9, 10 este reducerea rem arcabil a toxici tii acestor alcaloizi. D erivaii dihidrogenai ai alcaloizilor din com plexul ergotoxinic, d atorit aciunii lor vasodilatatoare, se folosesc din ce n ce m ai m ult n tu lb u rrile circulatorii periferice i cerebrale, avnd aplica ie i n geriatrie. A ciunea specific ergom etrinei este asupra uteru lu i, antagonism ul faa ele serotonin este redus, efectele adrenolitice abia perceptibile, iar fenom enele centrale m u lt atenuate fa de celelate grupe alcaloidice. M e dicam entele pe baz de ergom etrin i gsesc aplicabilitate n obstetric. A ciunea farm acodinam ic a substanelor active din Cornul secarei este p rezentat n tabelul 2. Aciunea am inelor biogene din Cornul secarei este secundar cu excepia histam inei care joac un rol im portant n diferite procese fiziolo gice i patologice intervenind i n stri alergice. n terapeutica m odern se utilizeaz n prezent o serie de m edica m ente de sem isintez obinute tot din alcaloizii C ornului secarei.

Tabelul 2

K c iu n e a fa rm a c o d in a m ic a s u b s ta n e lo r a c tiv e d in C o rn u l se c a re i

Efecte periferice directe (p m e usculatura n te e d) Alcaloizi, substane active

Efecte periferice indirecte (n roh m eu u orale)

Efccte asu siste pra m ului nervos centrai

Contracii Vasocon- Antagonis Blocaj B nlbom M ien e- ezod uterine stricie te seroto- adren ergic dulare ccfalice niei Grupa ergom etrinei Grupa ergotam inei Grupa ergotoxinei Ale. liidroheuai din gr. ergom etrinei Ale. hidrogenai din gr. ergotam inei Ale. hidrogenai din gr. ergotoxinei Amine biogene (Tiram ina, histam ina, izoam ina etc.) ilam L.S.D. ++ + ++ T +++ + +(+)(-) H ++ _ _ ++ +++ ++ + + ++ 4--L-L ++ +j__ J-++++ ++ ++ _ | __ ++, + ++

_
J__ +

+ + -T

-f +

L e g e n d a : + + - f a c iu n e f o a rte p u te r n ic + + a c iu n e p u te r n ic -f* a c iu n e sla b -i a c iu n e f o a rte sla b f r a c iu n e

D atorit compoziiei chim ice complexe i aciunii farm acologice cu spectru a tt de larg, Cornul secarei este considerat astzi im adevrat tezau r de m edicam ente. D intre produsele farm aceutice d in ara noastr care conin alcaloizi din Cornul secarei, pe lng e x tra c tu l fluid i uscat, soluiile injectabile de m aleat de ergom etrin (Ergomet) i ta r tra tu l de ergotam in, se m ai utilizeaz produsele B ergofenretard indicat n distonii neiirovegetative cu m anifestri cardiovasculare sau digestive, ateroscleroz, hipertensiune a r terial , hipertiroidie, insom nii etc., D istonocalm ul i B ergonalul cu ac iu n e sim ilar, fiind indicate i n spasm ele gastrointestinale sau ale ci lo r biliare, arteroscleroz, g astrit hiperacid, constipaie spastic, irita bilitate, r u de m are sau altitu d in e etc. i Cofedolul care d foarte bune rezultate n tra tam e n tu l crizelor de m igren i n cefaleea de origine vas cular. O a lt serie de produse farm aceutice din aceast m aterie prim sn t n curs de introducere n terapeutic. n F.R. IX (Farm acopeea rom n, Ediia a IX -a) figureaz u rm toarele m onografii : Secale cornu-tum, E xtr. Secalis co rnui siccum i fluidum , E rgom etrini m aleas, E rgotam ini ta r iras. Observaie. Cornul secarei alcaloidic, n special cel rez u lta t n u rm a infeciilor artificiale, este o ciuperc toxic care trebuie m anipulat cu atenie. Date asupra intoxicaiilor i m surilor de protecie snt prezen tate n tabelul cu p riv ire la plantele m edicinale toxice, sim ptom e i p rim a ju to r n caz de intoxicaii (voi. III). 129

ALTE GIUPERGI CU UTILIZ RI M EDICINALE D up ce F l e m i n g (1929) a descoperit aciunea antibiotic a spe ciei P enicillium notatum , din num eroase alte specii (att de ciuperci m i croscopice ct i m icroscopice) s-au obinut substane care form eaz g ru p a antibioticelor4. Spre exem plu, o aciune larg are i streptom icina, ela 4 borat de Streptom yces griseus. D intre Ascom ycete Saccharom yces cerevisiae (Drojdia de bere) d atorit m arii bogii n vitam ine (n special din grupa vitam inelor B),. enzime, zaharuri, proteine este indicat n furunculoze, acnee, ca adju v a n t n pneum onii, grip, diabet, gastroenterite acute infantile, en terite m uco-m em branoase, prev en tiv i curativ n rahitism . D intre Bazidiom ycetes snt citate ca m edicinale Fom es fom entarius (L.) Kickx. i P hellinus igniarius (L. ex Fr.) Quel am bele cunoscute sub n u m ele popular de Iasc sau Vclie de la care se utiliza odinioar m duva ca hem ostatic, avnd o aciune p u r m ecanic. P ulberea de spori de la diferitele specii de Lycoperclon i Bovista a re proprieti antihem oragice. TJstilago m aydis (tciunele porum bului), care conine alcaloizi, a a v u t o utilizare sim ilar cu Claviceps purpurea.

NCRENGTURA LICHENES (Licheni)

Lichenii snt talofite form ate p rin asocierea sim biotic a unei ciu perci cu o alg verde sau albastr, la care se adaug i o bacterie fixatoare de azot din genul Azotobacter. Aceast asociere perm ite lichenilor s se instaleze n condiii extrem de grele, n care alte plante nu pot supravie ui, prin aceasta fiind considerate ca specii pioniere. Lichenii sintetizeaz substane specifice, cum ar fi unii h idrai de carbon (lichenina, izolichenina, p u stu lan u l .a.), acizi lichenici alifaici (acid protolichesterinic, usnic, acid ventosic .a.), triterp en e, depside, depsidone, chinone, xantone, substane colorante etc. Lichenii au im portan economic, fiind u tilizai ca furaje, colorani vegetali n in d u stria farm aceutic i cea a parfum urilor. Fam. PARMELIACEAE C E T R A R IA 1SLAN D IC A (L.) Ach. LICHEN DE PIA TR A ; Fr. : Lichen dIslande ; E. : Iceland moss ! G. : Islndisches Moos ; M. : Izlandi zuzmo ; R. : etraria islandskaia, Islandski liainik. Caractere de recunoatere. P l a n t a : lichen cu tal fructiculos (n fo rm de m ic tuf), erect, n a lt de 8 10 (15) cm. Lobii talului, divizai n dou, sn t plani, rsucii sau aproape tu b u lari, pe m argine cu cili groi, rigizi ; faa superioar b ru n sau verde-cenuie, lucioas ; faa inferioar m ai deschis la culoare, la locul de inserie pe s u b stra t este rocat, u n d e se observ i cteva firioare (rizine). O rganele de n m u lire sn t apoteciile m arginale, lucioase, discoidale cu diam etrul de 2 8 mm. M a t e r i a p r i m : tal de 8 10 cm lungim e i cca 0,5 mm gro sim e, de culoare verde-m slinie sau brun-verzuie pe partea superioar, uneori cu pete mici albe i de culoare cenuiu-deschis albicioas pe p ar te a inferioar ; de consisten tare, elastic, aspr la pipit. La m arginea lobilor se pot observa apotecile de form a u n u i m ic disc proem inent, de cu lo are brun. M irosul este slab, caracteristic, iar gustul pu tern ic am ar, mucilaginos.
131

Ecologie i rspndire. C rete pe stnci i pe platourile din zona al pin expuse v n tu rilo r puternice, p rin locuri uscate u neori n jnepeniuri. Se ntlnete m ai frecvent pe M untele Mic n B anat, arcu, G odeanu, M a sivul R etezatului, M unii F graului, Parngului, Sibiului i n judeele M aram ure, B istria-N sud, Covasna, H arghita, M ure, Suceava. Recoltarea. P erioada de recoltare depinde num ai de posibilitile de acces n bazin, de obicei din aprilie pn n octom brie-noiem brie. Se re colteaz n treg u l tal, care se desprinde uor de pe su b stra t sau care se poate culege i de pe sol, num ai pe vrem e uscat. Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. Se n l tu r p lan tele strine, acele de conifere, prile brunificate i nnegrite. Deoarece are u n coninut redus de ap, uscarea se face num ai pe cale n atural, n aer liber sau, n caz de ploaie, n oproane bine aerate. P strarea u lte rioar trebuie fcut n locuri uscate, deoarece produsul este higroscopic i m ucegiete. R andam ent de uscare 1,22/1. Condiiile tehnice de re cepie prevd : im p u riti (taluri brunificate pe am bele fee) m ax. 5% 7 corpuri strin e organice m ax. 3% i m inerale m ax. 1% ; um idi tate m ax. 13%. Compoziie chimic. C onine m ucilagii care snt solubile 70% n ap fierbinte, acizi lichenici dintre care : acidul cetraric i protocetraric, aci d u l d, 1-usninic, acidul protolichensterinic i fum rie, ulei volatil cca 0,05%,. vitam inele A i Blt iod, urm e de fridelin i de grsim i. P rin hidroliz h id raii de carbon (lichenina) se transform n D-glucoz, iar aa-num ita izoliehenin se dizolv n ap la rece, iar apoi se scindeaz n m anoz, galactoz i glucoz. D atorit acestor proprieti, n unele ri nordice unde este rspndit, L ichenul de p iatr se folosete fie p e n tru h ran a ani m alelor, fie p e n tru p repararea zahrului. Aciune farmacodinamic utilizri terapeutice. D atorit celor dou grupe de substane diferite (substane am are i substane mucilaginoase),. L ichenul de piatr are 'dou aciuni d iferite : substanele am are stim uleaz secreiile stom acale i sistem ul nervos vegetativ i vasom otor i prin aceasta poate fi considerat n grupa m edicam entelor tonic-am are-stom ahice. In acest caz sn t de p referat extractele alcoolice n care se extrag substanele am are, n tim p ce m ucilagiile rm n aproape com plet neextrase. In cazul cnd se u rm rete a doua aciune im p o rtan t a acestei m a terii prim e vegetale, care se datorete prezenei m ucilagiilor, atunci se utilizeaz e x tra ctu l obinut la cald. M ucilagiile i-gsesc aplicabilitate n catarul bronhial cronic (bronite). n cazul n care bolnavul are hiperaci d ita te gastric, se n l tu r din produs substanele am are p rin ex tra cie alcoolic. In ultim ii ani, din Cetraria islandica s-au izolat antibiotice (aci d ul usninic i evozina) cu aciune inhibitoare asupra b a rilu lu i Koch. Confuzii. Din cauza folosirii p e n tru aceast specie i a denum irilor im proprii de m uchi de p ia tr 4 sau m uchi de m u n te , s-au recoltat 1 uneori diferite specii de m uchi propriu-zii din zona alpin, de pe sol i stnci. De aceea, opinm ca aceste denum iri s nu mai fie uzitate. 132

Fam. PARMELIACEAE P A R M E L A F U RFU R AC EA Ach (Evernia furfuracea) (L.) Ach. Lichen de conifere ; Fr. : M ousse d A rbre ; G. : Fichtenm oos ; M. : Fenyozuzm o ; R. : Parm elia Caractere de recunoatere. P l a n t a : lichen cu tal foliaceu, lobat, n tin s pe substrat, pn la 12 cm lungim e ; lobii talu lu i sn t moi, flexibili, ram ificai dichotom ic n m od repetat, uor prini pe su b strat p rin tr-u n u l sau cteva puncte, dar cu m arginile ridicate ; culoare : faa superioar cenuie-albicioas, cea inferioar neagr, cu n u an e spre roiatic la prile tin e re ; organe de n m ulire : izidii cilindrice (pe faa superioar) cu rol de nm ulire vegetativ, iar p e n tru n m ulirea sexuat apotecii pedunculate cu discul brun-deschis, concave, 0 5 mm. M a t e r i a p r i m : Lichen Furfuraceae, lichen ram ificat, de cu loare cenuie pn la cenuiu-nehis pe p artea superioar i neagr pe p artea inferioar. M arginile snt ndoite sp re in terio r n form de jgheab, avnd aspect bom bat. A spr la pipit, cu m iros slab, caracteristic, gust dulceag-acrior, m ucilaginos. Ecologie i rspndire. R spndit ndeosebi n pdurile de conifere, devenind in v ad an t n pdurile de m olid de pe versanii nordici, n condiii de vegetaie m ai p u in prielnice, acoperind n m are parte tru n c h iu l i ra m urile, precum i pe sol. Mai poate fi n tln it i pe brad i pin. Este rs p n d it n to t lan u l carpatic i M unii Apuseni, ndeosebi n Transilvania (jud. Alba, Bihor, B istria-N sud, Cluj, H arghita, H unedoara, M ure, Satu M are), M oldova (Neam, Suceava), M untenia (Arge, Dm bovia, Prahova), O ltenia (Vleea). Recoltarea. Se poate face n to t cursul anului, num ai pe vrem e us cat, dup 23 zile de la ultim a ploaie (n caz contrar m ucegiete cu uurin). M etode de recoltare : desprinderea talu rilo r cu m na ; cu aju to ru l cu itelo r ; p e n tru ram u rile nalte se folosete o furc legat de o prjin lung, iar n tre dinii furcii se pune o srm , dedesubtul coroanei se poate pune o prelat. Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. Se n l tu r por iunile de scoar, talu rile brunificate sau nnegrite pe am bele p ri ; u s carea se face, n general, pe cale natu ral, n aer liber sau oproane bine aerate, n s tra t subire pn la 3 cm ; se ntorc zilnic, cu grij i se con troleaz dac nu au m ucegit. Pe tim pul toam nei sau iernii se recom and uscarea artificial, la m axim um 40C. Se pstreaz n locuri uscate, fiind foarte higroscopic. Randam ent de uscare : 1,52/1. Condiiile tehnice de recepie prevd : im p u riti (resturi de ram u ri i scoar) - m ax. 1 0 % ; corpuri strin e organice (ali licheni, ace de co nifere) m ax. 2o/0 i m inerale m ax. 0,5% ; um iditate m ax. 13%. Compoziie chimic : acizi alifaici hipogim nolul sau acidul ventozic, triterp en e, depside, acid fisodic, atranorin, cloratranorin etc. D epsidele n tim pul conservrii se scindeaz p rin hidroliz, iar o bun p arte d in uleiul volatil se form eaz n tim pul pstrrii. Utilizri. Rezinoidele i uleiul volatil care se form eaz n tim pul condiionrii au aplicaie n in d u stria spunurilor i n cea a parfum urilor. 133

Fam. USNEACEAE E V E R N IA P R U N A S T R I Ach. LICHEN DE STEJA R ; Fr. : Lichen de Chene, M ousse de chene ; G. : Eichenm oos ; M. ; Tolgyfazuzm o ; R. : E vernia (fig. 4) Caractere de recunoatere. P l a n t a : lichen cu tal fructiculos (n form de tuf), erect sau pendul, lung pn la 10 cm ; lobii talului sn t fixai de su b strat printr^un disc adeziv ; au form a unor benzi ram ificate dichotomic, nersucite, cu scoar num ai spre fa a superioar, verde-cenuie sau glbuie, faa inferioar albicioas ; sn t moi, flexibili ; organe de nm ulire : apotecii n form de scut brun-rocat, foarte rare. Materia p r i m : Lichen Q uercus sau Lichen Q uercinum este constituit din ta lu l tufos, ram ificat, cu ram urile tu rtite , de 1 5 (10) mm lim e, de culoare cenuie-argintie pe am bele fee, uneori cenuiu-verzuie pe faa superioar. R am urile sn t elastice i moi, caracter eare-1 pstreaz i dup uscare. Pe su p rafaa talu lu i se gsesc plci albicioase, finoase (soredii), care p rin scu tu rare m prtie o pulbere alb. M irosul slab arom at, gustul dulceag, acrior, m ucilaginos. Ecologie i rspndire. Pe stnci, pe lem n, dar cel m ai adesea pe scoara arborilor foioi din genurile Quercus (stejar) n mod deosebit, d ar i Fagus (fag), A ln u s (anin), B etula (mesteacn), F raxinus (frasin), Tilia (tei) n zona de es i deal, precum i pe arbori fru ctiferi n livezi btrne i mai p uin ngrijite. Este rsp n d it n toate ju d eele rii, n special n O ltenia (jud. Dolj, Gorj, M ehedini, Olt, Vlcea), precum i n Arge, C ara-Severin, Cluj, V rancea, Buzu, N eam etc. Recoltarea. Se poate recolta n tot cursul anului (de preferin pri m vara, cnd se desprinde m ai uor de pe scoar), pe tim p uscat, la cel p uin dou zile de la ultim a ploaie (pentru a nu mucegi). M etode de recoltare : p e n tru nlim ea la care poate ajunge culeg toru l se desprind cu m na sau cu c u itu l ; p e n tru ram urile m ai n alte se folosete o furc n tre dinii creia se pune o srm . Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. Se face so rtarea lichenului respectiv de ali licheni cu care crete m preun, precum i de restu ri de coji i crengi. U scarea se face pe cale n a tu ra l n a er liber sau oproane, poduri bine aerate, n s tr a t de pn la 3 cm. Din tim p n tim p se ntorc cu atenie p e n tru a nu se frm ia i se controleaz p e n tru a n u m u cegi. U scarea artificial se face cnd tim p u l rece nu m ai perm ite o uscare n a tu ra l rapid, la 3540. R andam ent de uscare : 1,52/1. Condiiile tehnice de recepie prevd un coninut m axim de im p u rit i de 5o/0 (resturi de scoar m ax. 3% , licheni n negrii pe am bele fee m ax. 2%), corpuri strine organice (ali licheni) m ax. Fig. 4 E v e rn ia 2o/0 i m inerale m ax. 0,5%, u m id itate m ax. 13y0. p ru n a s tri 134

Compoziie chimic. Conine derivai ai fenolului ca acidul everninic, orcina, vanilina, sparasolul, acidul rizoninic, depside : acidul lecanoric, acidul evernic, cloratranorina etc. U leiul volatil se form eaz dup 6 luni de la uscare. Conine lichenol, d e riv a t fenolic analog everniatului de m etil sau de etil, acid usnic, crizocetraric i antranoic. Aciune farmacodinamic. D atorit depsidelor are p ro prieti a n ti biotice. In special acidul evernic inhib dezvoltarea b arilului tuberculozei j a agentului patogen al difteriei. Utilizri. U leiul volatil (esena) se obine cu aju to ru l solvenilor vo latili (benzen, eter de petrol sau alcool absolut) i este n tre b u in a t pe scar larg n industria parfu m u rilo r. ALTE SPECII DE LICHENI CU UTILIZRI MEDICINALE SAU ECONOMICE Lobaria pulm onaria Hoffm. (Brn'c) Fam . Stictaceae cu tal foliaceu, asem ntor cu un plm in, a fost utilizat n tre c u t pe scar larg n astm bronic, tuse, n general, n afeciuni pulm onare, avnd proprieti pectorale i em oliente. In m edicina popular era indicat i n brnc (um flturi ale m inilor). Peltigera canina Willd. Fam . Peltigeraceae, coninnd m etionin, este folosit n unele ri n bolile de ficat ; odinioar n ree te popu lare era folosit m potriva turbrii. Cladonia rangiferina Web. (Lichenul renului) cu coninut m are de acid usnic antibiotic, cu spectru larg, care inhib i pe M ycobacteriam tuberculosis (barilul tuberculozei) ; este folosit p e n tru o pom ad num it U sno, m ai eficient dect cea cu penicilin n tra ta re a arsurilor externe i a plgilor superficiale, com ercializat n R. D. G erm an (U sniplant") i n U.R.S.S. (,,Binan). Cladonia p yxid a ta Fr. are proprieti sim ilare cu Cetraria islandica (Lichen de piatr). Usnea barbata Mot. (M treaa bradului) Fam. Usneaceae ca i Cladonia conine acid usnic. Unii d intre aceti licheni au fost utilizai n alim entaie, ca fu raje sau la prepararea bu tu rilo r alcoolice. Astfel, Sticta pulm onaria a fost utilizat la fabricarea berii, iar Cetraria islandica i Cladonia rangiferina, du p tra ta re cu acid sulfuric diluat, d 70% substane capabile ferm en ta iei alcoolice.

NCRENGTURA BRYOPHYTA (Muchi)

T alofite de talie m ic (1 50 cm), a d ap tate la via n locuri ou m u lt um iditate. Ele snt fixate de su b stra t p rin rizoizi, la cele m ai evoluate distingndu-se tulp in i i frunzulie. A u im p o rtan m edicinal redus. Speciile de S p h agnum (Muchi de turb), n special S. magellcinicum Brid., datorit higroscopicitii lor, au fost utilizate dup sterilizare n loc de vat, avnd totodat p roprietatea de a d istruge m icroflora din rni, d a to rit pH -ului acid pe care l instaleaz. Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv. (Muchi de piatr), m uchi m ic care form eaz pernie compacte, n um it nc i M uchi de pe cas, deoarece se ntinde i pe acoperiurile vechi de paie. E ra folosit n zona Nsiudului, sub form de decoct, p e n tru bi locale sau generale n boala reum atism al. Funaria hygrom etrica (L.) Sibth. (Frnghiu) i P olytrichum com m u n e L. (Jabghie). Am bele specii sn t u tilizate n m edicina trad iio n al p e n tru proprietile lor diuretice, sudorifice, astringente i expectorante.

NCRENGTURA PTERIDOPHYTA (Pteridofite)

S n t prim ele plante superior organizate, la care se deosebesc organe ad ev rate (rdcin, tulpin, frunze) i esu tu ri bine distincte. Nu au flori, se nm ulesc p rin spori care se dezvolt n organe specia liz a te num ite sporangi care se gsesc fie la axila frunzelor, fie g rupai n spice term inale sau g ru p ai n sori pe faa inferioar a frunzei. In general, sn t adaptate la u n clim at m ai um ed, crescnd pe locuri um broase, de obicei n p durile din zona d ealurilor i a m unilor pn n golul alpin. D intre ele unele au aplicaii n terap eu tic sau n practica farm aceutic dato rit prezenei florog lucidei or (Polypodiaceae), altele d a to rit acidului silicic sau unor saponine cu aciune diuretic (Equisetcicecie). D up cercetrile din u ltim ii ani, se pare c alcaloizii din alt fam ilie de pteridofite (Lycopodiaceae) a r avea unele perspective n fitoterapie. Fam . LYCOPODIACEAE LYCOPO DIUM C L A V A T U M L. PEDICUA ; Fr. : Lycopode ; E. : R unning Pine ; G. : K euliger B rlapp ; M. : Kapcsos korpafii ; R. : P laun bulavavidni (fig. 5). Caractere de recunoatere. P l a n t a : specie peren, trtoare, cu ram u ri ascendente ; rdcina ram ificat dicotom ic ; tu lp in a trtoare, lung de 0,5 1 m, cu num eroase rdcini adventive, filiform e, cu ram uri ascen dente, de 5 15 cm i frunze foarte dese, m ici, ntregi, liniare, ascuite i term in a te p rin tr-o arist ; sporangii sn t g rupai n spice sporifere cte 2 (3) pe u n pedicel, eu scvam e (bractee rrite) ; pe axul spicului snt sporofile triu n g h iu lare care poart u n sporange reniform cu num eroi spori galbeni. Form area sporilor (VIIIX). M a t e r i a p r i m : Herba Lycopodii, ram u rile fr spice i fr tu lp in i trto a re cu frunze tu lp in ale mici, liniare, ascuite, term in ate la v rf p rin tr-o arist incolor. T rebuie s-i pstreze culoarea verde dup uscare, s nu aib m iros, iar gustul este dulceag astringent. La Pedieu r a m u rile fertile sn t ram ificate dicotomic spre deosebire de L. annotinum 137

Fig. 5 L y c o p o d iu m c la v a tu m

unde snt sim ple. Sporae Lycopoii, sporii de culoare sulfurie, alunecoi la pipit, n u au gust, iar m irosul este uor rinos. S nt foarte m ici (30 35 m icroni), avnd la suprafa nite ngrori reticulate, m arginea ap rnd dinat. Pe una din fee se afl trei s triu ri rad iare n form de stea. D atorit aspectului caracteristic pot fi uor difereniai m ai ales la m i croscop fa de polenul de conifere, am idon sau de polenul altor plante. Sporii de P edicu plutesc pe ap, iar aruncai n flacr se aprind cu o uoar explozie viu lum inat. P rin ardere nu produc nici fum i nici m iros. Ecologie i rspndire. ncepnd de pe coastele dealurilor p rin p d u ri um ede, m olidiuri, brdete sau p d u ri de am estec, pe locuri pie troase pn n zona m ontan i subalpin. A re aceeai rspndire ca i L. a nnotinum , dar m ai frecvent dect aceast specie, n special n C arpaii O rientali (judeele Suceava, Bistria-N sud, H arghita, M ure, Neam , Bacu, -Vrancea), n M unii Mara m ureului, n C arpaii M eridionali (judeele Buzu, Prahova, Braov, Ar ge, Vlcea, Sibiu, H unedoara) si n M unii A puseni (judeele Bihor i Cluj). Recoltare. Partea aerian se recolteaz n iulie-august la maturarea spicelor sporifere (se recunoate dup culoarea galben) p rin tierea cu foarfeca a ram urilor ascendente, f r s se sm ulg tulpina trto a re , p e n tru a proteja specia, cci creterea se face fo arte n cet (2030 ani) ; de altfel m ateria prim care conine re stu ri de tu lpini se respinge la recepie. Spi cele se taie i se am baleaz n cutii de carton. 138

Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. P e n tru Herba L y copodii se cu r ram u rile de restu rile nglbenite de la baz i se pun la uscat n locuri u m b rite i bine aerisite, astfel nct uscarea s se fac ct mai rapid. U scarea artificial se face la 40 50. R andam entul de uscare este 2 3/1. P e n tru Sporae Lycopodii spicele sporifere se usuc la soare, pe hrtie, n cutii sau vase curate. D atorit uscrii sporangii se deschid i sporii cad pe h rtie. D up uscarea com plet i scuturarea spicelor, astfel nct spo rangii s se goleasc, se siteaz p rin tr-o sit cu ochiuri mici, apoi prin una fin de m tase. Sporii se usuc n continuare la soare sau n alte locuri clduroase, ferii de cureni de aer care-i pot antrena. 1 kg de spori uscai se obine din 14 16 kg spice. Condiiile tehnice de recepie prevd : P e n tru Herba Lycopodii, ram u rile verzi fr cele bazale nglbenite (se adm it p ri decolorate m ax. 30%) ; corpuri strine organice i m ine rale m ax. 1% p e n tru fiecare ; um iditatea m axim 13%. P e n tru Sporae Lycopodii se adm it restu ri de plan t care rm n pe sit m ax. 0,2% ; n u se adm it corpuri strine m inerale sau organice, iar um id itatea m axim adm is este de 6%. Compoziie chimic. Din p rile aeriene ale speciilor de Lycopodium s-au izolat pn n prezent, n special n u ltim ul deceniu, peste 35 alcaloizi a cror stru c tu r i aciune farm acodinam ic nu a fost nc com plet elu cidat (clavatoxina, izolycopodina, annapodina .a.). Speciile L. clavatum i L. annotinum au compoziia chim ic asem n toare i conin alcaloizi m ai p u in toxici dect specia L. selago. D intre com puii prim elor dou specii m enionm : clavatina, annotina, lieopodina, cla vatoxina .a., iar ca alcaloid secundar nicotin. A lturi de alcaloizi, n p r ile aeriene ale plantei m ai sn t substane de n a tu r triterpenoid, 2,1-episeratriolul, substane de n a tu r flavonoidic, substane m inerale. Sporii conin peste 50o/0 acizi grai (acid hexadecenic), acid dioxistearic i ali acizi grai esterificai cu glicerin, fito sterin e i peste 40% m em bran celular. Aciune farmacodinamic i utilizri terapeutice. P e n tru p rile ae riene : vezi L. selago. Sporii, d atorit pro p rietilo r sicative, se ntrebuineaz ex te rn n derm atologie, eczeme, pudrarea pielii la copii, n cosmetic. In practica farm aceutic la conspergarea pilulelor. H U P E R ZIA SE LA G O (L.) B e r n h (Lycopodium selago L.)

BRDIOR ; Fr. : Lycopode Selagine ; G. : Tannen B rlapp ; M. : F e n yokorpafii ; R. : P lau n baram e. Caractere de recunoatere. M a t e r i a p r i m : Spre deosebire de speciile L. annotinum i L. clavatum ale cror tu lp in i lungi, trto a re , pot ajunge pn la 2 m, tu lp in ile de brdior sn t scunde (3 35 cm), ascen dente, cu frunze lin iar lanceolate, acum inate, rigide, acoperind com plet tulpina, fiind alipite de ea. Sporii se form eaz pe tulpinile fertile n sporangi uniform aezai la baza frunzelor la m ijlocul ram urilor. Dei recoltarea lor nu este re n ta bil, pot fi utilizai n locul celor de L. clavatum sau L. annotinum . 139

Ecologie i rspndire. P refer pdurile um broase, m olidiurile puin um ede, tu rb riile d in regiunile subm ontane, locurile nierbate, deschise sau jnepeniurile d in regiunea subalpin pn n cea alpin. Este rsp n d it sporadic, fr a form a asociaii dese, n n treg u l lan carpatic i n M unii Apuseni. Compoziie chimic. D in p rile aeriene ale plantei s-au izolat p rin crom atografia circular cel p u in 7 alcaloizi, d in tre care unii identici cu cei din speciile L. clavatum i L. annotinum . A li alcaloizi a cror stru c tu r n u a fost nc pe deplin elucidat s-a u dovedit a fi foarte toxici. Aciune farmacodinamic i utilizri terapeutice. In mod em piric se utilizeaz i n a ra n oastr e x tra ctu l apos i tin c tu ra n tra ta m e n tu l alco olism ului i nicotinism ului cronic, iar n alte ri i n psoriazis. T inctura se prepar cu adugare de acid citric n funcie de c a n tita tea de alcaloizi existent n m ateria prim .(de 2 ori can titatea de alcaloizi). Deoarece pn la ora actual n u a fost com plet elucidat structura chim ic a tu tu ro r alcaloizilor izolai din speciile de Lycopodium , datorit coninutului i com ponenei variabile n funcie de specie i localitate i datorit faptului c nici cercetrile farm acodinam ice n u sn t nc nche iate, nu se recom and utilizarea preparatelor obinute din p rile aeriene ale speciilor genului Lycopodium . LYCOPO DIUM A N N O T IN U M L. CORNIOR Caractere de recunoatere. M a t e r i a p r i m : R am urile de Cor nior se difereniaz de cele de P edicu (L. clavatum ), n special, p rin frunzele de cca 7 m m lungim e aezate aproape orizontal i m u lt mai rare dect la Pedicu. Frunzele de Cornior nu sn t prevzute cu arist, iar pe dos snt p ro n u n a t nervate. Sporii snt asem ntori celor de Pedicu, d ifereniindu-se num ai la microscop, p u ind fi u tilizai n locul celor de L. clavatum . Ecologie i rspndire. Specie frecvent n e ta ju l m o n tan superior p n la 1 800 m altitudine, .mai ra r n zona subalpin, n locuri um broase i um ede, p rin m uchi, n m olidiuri i pe locuri stncoase, pe m arginea rpelor um broase. P rezent n M unii M aram ureului, T ransilvaniei de nord, n C arpaii O rientali i M eridionali i M unii Bihorului. Observaii. P e n tru protecia plantelor de Lycopodium , a cror dezvol tare este foarte len t (2030 ani), este interzis sm ulgerea tulpinilor. Se vor recolta num ai ram urile, cu foarfeca, deasupra tu lpinilor trtoare. De altfel, m ateria prim care conine re stu ri de tu lp in i se respinge la recepie. Compoziie chimic. A sem ntoare cu cea a speciei Lycopodium cla vatum . In plus, din p rile aeriene ale plantei s-a u izolat izolico padina i un nou alcaloid annapodina. Aciune farmacodinamic i utilizri terapeutice. P e n tru spori acinea i utilizrile sn t aceleai ca i la Pedicu. P e n tru p rile aeriene : vezi L. selago. Sporii de Lycopodium figureaz n Farm acopeea R om n1 * ed. a IX -a (F.R.IX). Sintetic, deosebirile d intre L. clavatum i alte specii de Lycopodium sn t urm toarele (fig. 6) : 140

Spre deosebire de L. clavatum , L. selago (Brdior) n u are tu lp in i trto a re ci ascen dente, ia r sporofilele, asem ntoare cu fru n zele asim ilatoare, n u snt strnse n spic ; la L. a nnotinum L. (Cornior) frunzele sn t m ai ra re dect la L. clavatum , iar ram urile au un sin g u r spicule i n u cte 2 ca la specia sus am in tit. Fam. SELAGINELLACEAE SE L A G IN E L L A HELVET1CA (L.) Spring STRUIORI. P la n t m ic din zona m on tan , ram ificat dichotom ic, cu frunzulie m ici dispuse pe 4 rnduri, din care 2 lateraie m ai m ari. n zona M unilor A puseni se folosea pen t r u bi co n tra celor d in v n t, noiune vag ce se refer p robabil la diferite boli aduse de v n t. Fam. EQUISETACEAE EQ UISETUM A R V E N S E L. COADA CALULUI : Fr. : Prele, Q ueue-de-C heval ; E. : H o rs e ta il; G. : A ckerschaehtelhalm ; M. : Mezei zsurlo ; R. : Hvoci palevoi. Caractere de recunoatere. P l a n t a : peren ierboas, erect, cu tulpini de dou feluri (n ordinea apariiei) : fertile (1540 cm) i sterile (2060 cm) p artea su b teran : rizom negricios, ram ificat, cu tubercule, lung pn la 23 m. T ulpinile aeriene fertile apar prim vara devrem e (IIIV), sn t brune-deschis, cu frunze bru n ii concrescute n vagine, se term in p rin tr-u n spic sporifer ovat, lung de cca 3 cm i gros pn la 0,8 cm. Cele sterile a p a r la nceputul verii (VIIX), snt de culoare verde-deschis, cu coaste evidente (6 19), aspre i tari datorit silicailor cu care sn t im pregnate, ram ificaii n v erticil la fiecare nod, acestea avnd 4 m uchii i fiind pline la in terio r cu m duv. Frunzele sn t reduse la m ici solzi, deoarece tu lp in a are ro l asim ilator (fig. 7a). M a t e r i a p r i m : Herba E quiseti este constituit din tulpini sterile, subiri, brzdate de 6 19 coaste pronunate, aspre, cu lacuna cen tra l m ic. V aginile (tecile) sn t cilindrice, de culoare verde, cu 6 19 dini m ai nchii la culoare. R am urile sn t de obicei sim ple, ra r ram i ficate, de obicei n 4 m uchii adnci i f r lacun central, aspre la pipit. F r m iros, fr gust, m estecat n tre d in i scrie. N u se adm it p ri brunificate, restu ri de rizom i sau alte specii de E quisetum . P e n tru a evita confuzii i su b stitu iri n u se ad m it tu lp in i fertile, dei sub aspect farm acodinam ic i acestea au aciune sim ilar tulpinilor sterile. 141

Fig. 6 D ife re n ie re a sc h e m a tic a sp e c iilo r d e L y c o p o d iu m : L y c o p o d iu m c la v a tu v i (L.cl.), L y c o p o d iu m sela g o (L.s.), L y c o p o d iu m a n n o tin u m

Fig. 7 E q u is e tu m a rv e n se (a) ; E q u is e tu m p a lu s tre (b)

Ecologie i rspndire. A m plitudine ecologic m are, crescnd din zona de cm pie pn n cea m ontan, n locuri um ede, adesea n m as, pe m arginea apelor, n lunci, ca b u ru ian n culturi (n special n porum biti), pe locuri rpoase, fugitive, pe terasam entele cilor ferate. Este p re zent pe o m are v arietate de soluri, de la nisipuri pn la te re n u ri arg ioase. In can titi m ai m ari se gsete n T ransilvania (toate judeele), M oldova (judeele Suceava, Neam , Bacu), M untenia (judeele Buzu.,, Prahova, Dm bovia, Arge), O ltenia (judeul Vlcea). Recoltare. Perioada optim iulie-septem brie. Se recolteaz tulpinile sterile de la 5 6 cm de sol p rin tierea cu secera sau cuitul (prin r u pere se face cu m ult greutate). P regtirea m ateriei prim e n vederea prelucrrii. Se cur plan ta de specii strine i prile recoltate prea de jos, brune. P e n tru a evita Ia uscare brunificara plantei, care se face destul de uor, plantele se

vor pune n locuri um brite, d a r bine a erisite i se v o r ntoarce zilnic. La usctor se pune la o tem p eratu r de 40. R andam ent ele uscare 35/1. Condiiile tehnice de calitate p e n tru Herba E quiseti prevd c se p o t prelua num ai tulpini sterile cu m ax. 3% plante decolorate sau bru n ificate, corpuri strine organice m ax. 2o/0 i m inerale m ax. lo/0, um idi ta te m ax. 13o/0. Orice lot n care apar alte specii de Equisetum , n special E qu isetu m palustre se respinge. Compoziie chimic. D intre com ponentele principale identificate m en ionm acidul silicic 5 7% n m ateria prim uscat, din care 1020<>/o se afl sub form solubil, o saponin equisetonina (oca 5%) substa-n cu p ro prieti slab hem olitice care prin hidroliz d arabinoz, fructoz i equisetogenin. A lturi de aceste com ponente principale, planta m ai con ine galuteolina i izoquercetina substane de n a tu r flavonoidic, al caloizii 3-m etaxipiridina, nicotin, palustrina i palustridina, a rticu latidina i izoarticulatidina substane de n a tu r glicozidic considerate ca antivitam ine B1( o fitosterin ;(3-sitostero, acid m alic i oxalic, gliceride ale acizilor stearic, linoleic, linolic i oleic, dim etil sulfone, vitam ina C i urm e de ulei volatil. n sporii de E. arvense au fost identificai acizi cu la n lung or, w-dicarboxilici prezeni n fraciunea lipidic. Aciune farmacodinamic i utilizri terapeutice. Unii autori atribuie efectele diuretice prezenei acidului silicic, iar alii equisetoninei. S-a de m o n strat pe cale ex p erim ental c fraciunile extrase n alcool au o ac iune diuretic puternic fa de extractele apoase obinute la cald, de oarece n tim pul fierberii substanele organice responsabile de aciunea diuretic s-ar distruge. In ceea ce privete aciunea hem ostatic cunoscut nc din antichi tate, cercetrile efectuate in v itro au dem onstrat c sucul celular proas p t de E. m a xim u m , care are, dup cum s-a artat, o compoziie chim ic foarte asem ntoare speciei E. arvense, are aciune anticoagulant. n schim b, sucul celular proaspt in vivo ad m inistrat la anim ale de labo ra to r are aciune coagulant a sngelui. Dup neutralizare, acest suc se separ n dou fraciuni, u n precip itat i o soluie lim pede. S-a dem onstrat, de asem enea, c p recip itatu l are aciune coagulant, n tim p ce lichidul lim pede rez u lta t n urm a neutralizrii, anticoagulant. C ercetrile recente atribuie aciunea anticoagulant in v itro prezenei acizilor fosfor ic i aconitic, acizi care n organism ul anim al se inactiveaz repede, rm nnd num ai substanele cu p ro prieti coagulante. Aceste ex p erim en tri de m onstreaz aciunea coagulant i justific utilizarea extractelor fluide d in E. arvense i E. m a x im u m ca hem ostatic n m etroragii, m enoragii, epistaxis sau hem oragii de alt n a tu r i n tra tam e n tu l hem oroizilor. In prezent, preparatele din aceste dou specii se utilizeaz n prim ul rn d p e n tru aciunea diuretic i declorurant i n tra tam e n tu l hem ora giilor m enionate. C ontraindicate la cei eu litiaz renal, p reparatele din speciile de E qui se tu m m enionate se utilizeaz ca rem ineralizant a d ju v a n t n tuberculoza pulm onar. De asem enea, u nii a u to ri gsesc justificat utilizarea prep ara telor de E quisetum n tra tam e n tu l anem iei secundare prin m rirea n u m ru lu i de eritrocite n tim p ce n anem iile prim are nu se constat nici o aciune. 143

S-au o b inut rezultate bune n anem iile secundare la bolnavii de neoplasm gastric, m etroragii, endom etrite i ulcer gastric, n schim b nu s-au obinut rezultate n cloroz. Herba Equiseti in tr n compoziia ceaiurilor antireum atic, d iu retic nr. 2 i 3 i n produsul fitoterapeutic Diurenob. In farm acia casei"4 C oada-calului se prepar sub form de decoct 4 5 lingurie la 1 rlz litru ap care se bea n tim pul zilei. M aceratul la rece n aceleai proporii (4 5 lingurie la 1 1/2 litru ap) este m ai efi cient. P e n tru prepararea m aceratului la rece planta se spal bine n cu r e n t de ap. EQ UISETUM T E L M A T E JA Ehrh. (E quisetum m a x im u m Lam.) P RUL PORCULUI ; COADA CALULUI MARE Caractere de recunoatere ale plantei i materiei prime. T ulpini ste rile, viguroase, cu d iam etru l de 1 1,5 cm, internodii pn la 10 cm lu n gime, de culoare alb-glbuie, cu dungi p uin proem inente, slab evidente, cu lacun central larg. Vaginile (tecile) sn t cilindrice, de culoare verde, m ai palide la partea inferioar, term inndu-se n 15 40 dini de culoare brun-nchis. R am urile sn t lungi de 15 20 cm, sim ple sau ram ificate, aspre la pipit, cu 4 9 coaste, cu vaginile uor bom bate, cu 4 5 dini fin ascuii la vrf, nepersisteni (caduci). Ecologie i rspndire. P rezin t o mare v ariab ilitate fa de facto rii clim atici i edafici (natura solului), precum i fa de factorii ecologici indireci. Aceast v ariab ilitate e m anifest, n special, la tulpinile sterile. Sub d iferite form e, v arieti sau m onstruoziti se ntlnete n aproape to ate judeele rii, pe m arginea apelor, pe coaste rpoase, locuri um ede, p d u ri m ocirloase, p rin p d u ri um ede i pe m arginea anurilor. Se in sta leaz repede pe su rp tu ri de teren, n locuri cu ap freatic la suprafa. C rete la es, n regiunile deluroase pn la m unte. Compoziie chimic, aciune farmacodinamic. F oarte asem ntoare cu cea a speciei E. arvense, putnd fi utilizat, n locul acesteia. n frac iu n ea lipidic ex tras din sporii de E. m a x im u m s-a u identificat acizi c u la n lung a, w -dicarboxilici la fel ca i la E. arvense. Observaii. Specia E quisetum palustre (fig. 7 b) nu se recolteaz ca p lan t m edicinal deoarece conine o serie de alcaloizi toxici, in tre care p a lu strin a i palustridina prezeni i n E. arvense dar n cantiti m u lt m ai mici. Este foarte toxic i p e n tru sectorul veterinar, prezena n fn a tt a acestei specii, c it i a altor specii ale genului fiind periculoas. La cal poate produce pareza m em brelor posterioare, iar la ovine i bovine produce a v o rt i hem aturie. Alcaloizii din speciile de E quisetum , n special la ca baline, ovine i bovine, au o aciune paralizant asupra centrilor cere brali i spinali, iar m oartea poate surveni, n funcie de cantitatea ingerat, dup cteva ore sau dup cteva zile. Intoxicaiile la anim ale cu aceste specii se datoresc i altor factori favorizani necondiionai de pre zena alcaloizilor. 144

Confuzii fa de E.arvense. Trebuie prevenit cu m ult atenie recol ta re a altor specii de Equisetum , care nu toate au pro p rieti m edicinale, ci chiar un g rad n alt de toxicitate, cea m ai periculoas fiind E quisetum palustre care crete n general n zone cu exces de um iditate. E. palustre L. (Barba u rsu lu i de bahne) n general cu u n singur fel de tulpini, term inate cu spic sporifer ; ram ificaiile n seciune cu 5 m uchii i lacuna goal ; vagine cu m argine m em branoas alb. E. silvaticum L. (Ruinea ursului) ram ificaii foarte subiri, ple cate n jos, term in ate n mici spini. E. m a x im u m L. (Coada calului m are) m u lt m ai n alt (pn la 1,20 m), groas de 1 1,5 cm, foarte ram ificat, ram ificaiile cu 8 m uchii i cu lacuna goal. Poate fi folosit n scop m edicinal. ALTE SPECII DE EQ V ISE TA C E A E CU UTILIZ RI MEDICINALE E. hiem ale L. (Pipirig de m unte) recom andat n hem oragii, m etroragii, leucoree, afeciuni oculare (conjunctivite, inflam aii ale cilor lacri m ale etc.), disenterie, diuretic, expectorant, febrifug. Fam . ASPIDIACEAE (Fam. Polyipodiaceae) D R Y O P T E R IS F IL IX -M A S (L.) Schoitt. (Polypoclium filix-m a s L., A sp id iu m filix -m a s (L.) Schw., N ephrodium filix -m a s (L). Richard.) FERIGA ; Fr. : Fougere m le ; E. : Male F ern ; G. : E chter-W urm fa rn ; M. : Erdei pajzsika ; R. : Scitovnic m ujskoi (fig. 8) Caractere de recunoatere. P l a n t a : Specie ierboas peren, nalt pn la 1,20 1,40 m ; p artea subteran : rizom lung pn la 30 cm (ex cepional pn la 0,80 1 m), oblic-ascendent, gros de 1 2 cm ; prezint la suprafa restu ri brune-nchis, dispuse im bricat, ale peiolilor din anii precedeni, lungi pn la 4 5 cm i groase de 0,5 1 cm, care acoper n ntregim e rizom ul propriu-zis, astfel nct diam etrul to ta l ajunge la cca 4 5 cm ; acestea snt nsoite de solzi m em branoi ; spre partea infe rio a r a rizom ului se gsesc rdcini adventive subiri, negricioase, iar spre v rf inseria peiolilor frunzelor tinere i m uguri foliari ; rizom ul i restu rile de peiol sn t verzi n seciune ; tu lp in a aerian : lipsete ; fru n zele : cele tinere apar circinat (rsucite n form de capt de crje), aco p e rite de solzi, lungi pn la 1,40 m, peiol scurt ( 30 cm) acoperit cu p a lei m em branoase, brun-rocate, lim b dublu penat-sectat, cu 19 30 pe rechi de segm ente prim are, cu ultim ele segm ente numitie pinule, de form oblongovate, dinate pe m argini, cu v rf ro tu n jit. Deoarece frunzele au dublu rol, a tt asim ilator, ct i de sporofile, pe spatele pinulelor se g sesc g ru p ri de sporangi num ite sori, protejate de m em brane num ite in duzii ; sorii se observ de-a lungul nervurilor, sub form a unor puncte fru n ze (58 la fiecare pinul). 145

Fig. 8 D ry o p te ris filix - m a s

M aturarea sporilor (VIIIX). M a t e r i a p r i m : buci de rizom i lungi de 10 15 (30) cm, cu diam etrul de cca 5 cm, ou restu ri de peioli bruni-negricioi, lungi de 2 4 cm, cu diam etrul de cca 1 cm, acoperii cu solzi m em branoi, m tsoi, brun-rocai. P a rte a e x te rn a restu rilo r de peioli este ro tu n jit, iar p ar te a in tern plat sau uor concav. Pe rizom se gsesc uneori restu ri de radicele. n seciune, rizom ul proaspt este de culoare verde-deschis, iar pro dusul vechi de .culoare brun-rocat la interior. M irosul slab, gustul dul ceag, a strin g e n t .i iute. Dup um ectare cu hidroxid de sodiu 30o/0 are m iros de violete. Ecologie i rspndire. Specie com un n regiunea inferioar a m un ilor, prin pduri i tu friu ri, prezent i n etaju l m ontan superior pn n cel subalpin, n locuri um brite, p rin bur-uieniuri de depresiune, spo radic n m olidiuri. C rete deseori n asociaie cu A th y riu m filix-fem in a . Com un n ntreg lan u l carpatin i n M unii Apuseni. Specie sensibil la poluare atm osferic. Este m ai rsp n d it n T ransilvania i B anat (judeele Arad, Bihor, B istria-N sud, Braov, C ara-Severin, Cluj, Covana, H arghita, H une 146

doara, M aram ure, M ure, Slaj i Sibiu), n M oldova (judeele Bacu, Neam , Suceava, Vrancea), n M untenia (judeele Arge, Dm bovia, P ra hova) i O ltenia (Gorj i Vlcea). Recoltarea. Se face p rim v ara n martie-tmai, dar m ai ales toam na, ncepnd din septem brie pn n noiem brie, cnd coninutul de principii active este m ai ridicat. Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. Im ediat dup re coltare se scu tu r de pm n t i de restu rile de frunze, ram u ri de la alte plante ; se cur de rdcinile adventive i de frunze ; se ndeprteaz p rile m ortificate i se cioplesc cu cu itu l peiolii pn apare culoarea verde. N u se spal deoarece principiile active snt foarte solubile i nici n u se taie n lungim e deoarece acestea se distrug p rin oxidare i culoarea se schim b din verde n brun. U scarea se face la um br, fie ntinse n tr-u n singur s tra t pe podele curate, bine m turate, fie b tu te n cuie pe perei, pe ipci, pe g arduri um brite. Dac nu este posibil o uscare rapid, din cauza um id itii atm o sferice ridicate, se va face uscarea pe cale artificial la cel m u lt 35 (even tu al pe ram e dispuse lng usctoare, n special la cele tunel). Randam en tu l de uscare este de cca 3,5 j l . Condiiile tehnice de recepie prevd d rep t coninut de im p u riti adm is m ax. 5% (rizomi de culoare b ru n la interior, cu restu ri de peioli m ai lungi de 5 cm), corpuri strine m inerale m ax. 2% (organice nu se adm it), um iditate m axim 15%. Compoziie chimic. Compui de n a tu r floroglucinic : filicina (m arspidina) sau acidul filicic, acidul |o i (3 flavaspidic, respectiv derivai c de tipul floroglucinbutirofenonei, 0,04% ulei volatil form at din esteri ai acidului b u tiric cu alcoolul hexilic i octilic, tanin, 5 6% u lei gras, aspidinol, albaspidina, paraaspidina, deaspidina, rezine, tan in etc. Cu ct co ninutul m oleculei n nuclei de tip floroglucinic este m ai m are, aciunea terapeutic este m ai pronunat. V echiul com pus cunos cu t sub denum irea de film aron nu s-a dovedit a fi o subst'an u n itar, avnd m ai m ulte com ponente. C oninutul n principii active difer n func ie de epoca de recoltare, localitate i tim pul de pstrare. Aciunea farmacodinamic i utilizri terapeutice. A ciunea parali zant asupra m usculaturii i sistem ului nervos i m otor al paraziilor in testinali din clasa Cestode este datorat n special derivailor floroglucinbutirofenonei. D up desprinderea parazitului de pereii intestinali, p rin ad m in istrarea unui purgativ, acesta este elim inat. In trecu t Se recom anda ad m inistrarea unui p urgativ solid. C ercetrile recente au dem onstrat c uleiul de ricin este p u rg ativ u l cel m ai convenabil, f r ca acesta s con trib u ie la creterea p uterii de resorbie a principiilor active din rizom ul de Ferig. In orice caz, produsele farm aceutice pe baz de Ferig se ad m inistreaz n unele ri cu pru d en la om i num ai sub supraveghere m edical. Nu se adm inistreaz la copii sub 10 ani i la persoanele care au depit vrsta de 60 ani. T oxicitatea produselor pe baz de Ferig se m anifest p rin sim ptom e gastro-enterice (colici abdom inale, vorn, diaree), tu lb u r ri de n a tu r n e r voas, vizuale i auditive i asupra sistem ului cardio-vaseular, ceea ce face ea n prezent ia noi preparatele din aceast plant s n u m ai fie adm i n istrate la om. Se utilizeaz frecvent n m edicina veterinar. 147

I n a ra noastr a fost p rep arat u n to ta l de floroglucide din rizom ul de Ferig, avnd aciune farm acodinam ic cert i m are stabilitate n tim p. Produsele farm aceutice din Ferig se utilizeaz i n m edicina veterin ar. Observaii. Cu aceeai aciune, chiar mai ridicat dect D ryopteris fiiix-m a s, este i rizom ul p rovenit de la specia D ryopteris spinulosa (Miill.) O. Ktze sinonim cu D. austriaca subsp. spinulosa sau D. austriaca (Jacq) W oynar. U nele d in tre speciile de Ferig m enionate se utilizeaz n m edicina popular n reum atism i lumbago, fr o justificare tiinific. Rizom ul de F erig se va rennoi n fiecare an. Confuzii. Se produc cel mai adesea cu rizom ii de la urm toarele specii : A th y riu m filix jem in a (L.) R oth - Ferig fem eiasc i D ryopteris spinulosa O. F. Miill. (fig. 9). Rizom ul de Ferig m edicinal este m u lt m ai m are, depind uneori 30 cm (la celelalte n u depesc 10 cm), iar n seciune are 8 12 puncte ovale n cerc (la celelalte num ai 2 5 puncte). P eiolul speciei m edicinale este lung de cca 30 cm, ia r n seciune are 8 12 puncte albicioase n sem icerc (la A th y riu m sn t doar 2 puncte, iar la D. spinulosa, 6). La lim bul frunzei ultim ele term in aii sn t ro tu n jite (la celelalte specii aripioarele sn t ascuite). La A th y riu m filix -fe m in a sorii snt alungii n ferm de sem ilun, iar la D. filix -m a s sorii sn t rotunzi, acoperii n ti n eree cu o m em bran reniform .

Fig. 9 D ife re n ie ri n tr e sp e c ia D ry o p te r is filix - m a s i a lte sp ec ii d e fe rig i :


I, s e c iu n e n rizo m . II, s e c iu n e n p e io i ; III, a s p e c tu l fo lio le lo r D = D ry o p teris filix -m a s ; A = A th yriu m filix -fem in a ; S = D r y
o p teris spinulosa

143

ALTE SPECII DIN CLASA FILICATAE (FILICOPSIDA) CU UTILIZ RI MEDICINALE O phioglossum vu lg a tu m L. (Limba arpelui) p artea aerian are pro p rie t i tonice i astringente. A sp len iu m trichomcines L. (Stranic) partea aerian n m edicina tradiional n scleroza splinei. C ystopteris fragilis (L.) Bernh. (Ferig de piatr) utilizat ra r n m edicina popular m potriva guturaiului. Ceterach ojficinarum (L.) W illd. (Unghia ciutei) specie p u in rsp n d it pe stncriile d in su d u l rii, n special n M unii B anatului. I se atribuie p ro p rieti astringente i diuretice. A proape neutilizat. P hyllitis scolopendrium (L.) Newm, (Nvalnic) singura ferig cu fru n z ntreag, cu p ro p rie t i astringente i diuretice, indicat n infuzii p e n tru siropuri calm ante. n m edicina popular folosit n tuse. rni, febr. P olypodium vulgare L. (Ferigu dulce) specie cu rizom mic, ori zontal, p uin crnos, cu frunze sim plu penat compuse, de 1020 (30) cm lungim e, persistente i iarna. C rete n special pe stnci um broase acope rite de m uchi, n p duri i pe rp i argiloase din regiunea subm ontan i m o n ta n (fig. 10).

Fig. 10 P o ly p o d iu m v u lg a r e

14

Rizomul, partea utilizat, de grosim ea unui creion, este p u in turtit,., cu restu ri de radicele i urm ele bazelor foliare din anii anteriori. U sc a t este de culoare rocat-brun la exterior, verde la in terio r n cazul n care nu este prea vechi. A re m iros neplcut, gu stu l la nceput zaharos, dulceag, apoi acru, neplcut. Conine cca 5% zahr, 8% ulei gras, o saponin, amidon, glicirizin. D in rizom ul de Ferigu s-a izolat u n glicozid sapogenetic, polipodina i o rin. A re aciune laxativ-purgativ, p uin u tiliz a t p e n tru aceste efecte. A fost folosit p e n tru aciunea colagog, fr efecte drastice, n special la cei cu dischinezii biliare nsoite de constipaie i n icterul cataral. n m e dicina tradiional recom andat n calculi ai a p aratu lu i u rin ar. Rizom ul uscat s-a dovedit a fi m ai activ dect cel proaspt. Woodsia ilvensis (L.) R. Br. (Ferigea). Specie care vegeteaz pe s tn crii pe versan tu l transilvnean al Carpailor. Sorii (gruprile de spo ran g i uscate) se p resrau pe rnile fcute prin tieturi.

NCRENGTURA PINOPHITA (GYMNOSPERM ATOPH YTA)

P lan te lem noase, arbori sau arbuti, cu frunze aciculare sau solzoase. S m n a nu este nchis n fruct, sem inele stnd la baza carpelelor dis puse n form de con. Din aceast grupare, cele m ai im portante p e n tru flo ra Rom niei sn t coniferele, arborii sau arbutii cu frunze persistente (cu excepia lui Larix decidua L. Zad) i caracterizai p rin existena unor canale rezinifere (exceptnd Taxus baccata L. Tisa). Se ntlnesc ndeosebi n zona m ontan i subalpin. Coniferele, pe lng im p o rtan a lor m are in economa naonal, dau i unele produse accesorii care au aplicaie n in d u stria farm aceutic i In cea cosmetic. Mai p uin utilizate ca atare, m ateriile prim e care de m u lte ori sn t deeuri ale exploatrilor forestiere furnizeaz gudroane vegetale, uleiuri volatile, oleorezine sau tanin.

Ordinul CONIFERALES (PINALES)


Fam. PINlACEAE A B IE S A L B A M IL L . {A. excelsa L.K. ; A . pectm ata Lam. et. D.C.) B R A D ; Fr. : Sapin ; E. : Silver fir ; G. W eisstanne ; M. : Jegenyefenyo ; R. : P ih ta belaia. Caractere de recunoatere. P l a n t a : A rbore de talie mare, pn la 50 m nlim e, cu profil cilindric, tulpina dreapt, cilindric, cu ram u ri n verticile etajate regulat, dispuse orizontal. Scoara cenuiu-verzuie, ne ted n tineree, cu ritidom cenuiu, avnd solzii poligonali la o vrst m ai naintat. Frunzele, dispuse pectinat, pe dou iruri, snt aciculare, tu r tite, iar dup cdere las cicatrice circulare, netede. Florile unisexuate, cele fem ele dispuse n conuri erecte, cilindrice de 10 20 cm lungim e, brune-rosietice ; cele brbteti gru p ate n am enti groi glbui, nflo rete (V VI). M a t e r i a p r i m : C etina de brad este form at din rm urele pn la m axim um 20 cm lungim e i 1015 m m grosim e, avnd acele de cca. 2 cm lungim e i 2 3 m m lim e. Ele sn t tu rtite , la v rf obtuze i 151

em arginate, pe o fa cu o brazd n lung, verzi ntunecate, iar pe dos cu dou dungi albe-albstru.' (stomate). Acele snt dispuse pe lu jerii tin e ri laterali pe dou rn d u ri, iar la arborii b trn i i pe ram urile cu conuri ngrm dite ctre faa superioar a lujerului. P e n tru obinerea uleiu lu i v o latil se pot utiliza ram urile cu ace rezu ltate de la exploatrile forestiere, dup condiionare. La cerere, se recolteaz m ugurii de B rad (Turiones A bieti) de pe ra m urile copacilor tiai prim vara n exploatrile forestiere. Ecologie i rspndire. Specie din etaju l m ontan, la lim ita d intre F ag i Molid cu care de obicei crete n amestec. Form eaz i pduri curate (brdete). Crete pe versanii m ai um ezi, n special n tre 600 i 1 200 m n C arpaii O rientali i n tre 700 1 300 m n C arpaii M eridionali, pe soluri brune de pdure foarte profunde, avnd preten ii reduse fa de lum in. Se n tlnete n to t lan u l carpatic, n special C arpaii O rientali (Bucovina, M oldova n bazinul vilor B istriei, Sucevei, Moidovei, T a rcului i T rotuului n judeele Suceava, Neam , Bacu i Vrancea), precum i n judeele M aram ure, B istria-N sud, Covasna i H arghita, iar n C arpaii M eridionali n M unii Bucegi, Sibiului, Parng, Retezat, arcu-G odeanu, Cernei, Sem enicului, A lm aului i Poiana Rusci. n M un ii B anatului coboar pn la 450 m altitudine. Este prezent i n M unii A puseni (Bihorului i Gilului). Recoltare. C etina se recolteaz n to t cursul anului, n m sura n care este posibil accesul n parchetele n exploatare, num ai de pe ram u rile tiate. Se taie de pe acestea rm urelele (,,lbuele) acoperite de ace de 10 15 cm lungim e (m axim um 20 cm) i cu o grosim e de 10-15 m m. Se tran sp o rt ct m ai repede la centrele de distilare. P e n tru produsul Turiones A b ieti se recolteaz m ugurii prim vara t o t d in exploatrile forestiere, nainte de nceperea vegetaiei (III, IV). Se culeg cu m na, rup n d u -se cu rm urelele de susinere care nu trebuie s depeasc 3 mm. Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. Cetina, tran sp o r ta t n saci sau saltele speciale spre locul de ncrcare n m ijlocul auto, se pstreaz a tt aici ct i la locul de p relucrare pe un tere n uscat, fe rit de soare, pe o platform de crengi m ai groase. Se pune u n s tra t de 20 30 cm, apoi bile sau m anele la 12 m, a lt rn d de cetin, alte bile pn la 1,50 2 m, apoi se scot m anelele sau bilele, n locul lor rm nnd canale de aerisire p e n tru a se evita ncingerea cetinei. D easupra se pun. crengi sau rogojini p e n tru a se feri de razele solare. n orice caz, in tro ducerea n procesul tehnologic treb u ie s se fac ct m ai repede, tiut: fiin d c m ai ales v ara - procesul de ulei volatil scade pn la 50o/0. P e n tru ncrcarea m ai bun a m ijloacelor de tra n sp o rt se poate face balotarea. La m uguri se ru p rm urelele m ai m ari i se aleg de im p u riti i corpuri strine. U scarea se face pe ram e acoperite cu hrtie, n cam ere nclzite sau n usctoare la m ax. 35. La o uscare nceat m ugurii se* desfac i produsul pierde din calitate. R andam entul la uscare 1,53,5/1. 152

Condiiile tehnice de recepie la cetin prevd u n coninut m axim de fru n z e brunificate de lo/0 neadm indu-se ram u ri f r frunze ; corpuri strin e organice i m inerale m ax. O,5o/0 la fiecare ; u m id itatea norm al a produsului proaspt. P e n tru m uguri v. Turiones Pini. Compoziie chimic. U leiul volatil o binut p rin an tren are cu vapori de ap conine n principal : 1-ot-pinen, 1-lim onen, 1-acetat de bornil, aldehid lauric i sesquiterpene. C onurile de b rad conin ulei volatil bogat n a-p in en borneol, u n alcool, sesquiterpene. Frunzele conin n tre 360 i 800 mgo/0 acid ascorbic (vit. C). Scoara de B rad conine 4 8% tanin. R ina din scoar se poate utiliza la fabricarea terebentinei care, dup purificare, d produsul fa r m aceutic A etheroleum terebinthinae. Aciune farmacodinamic, utilizri terapeutice. D atorit com ponen telo r din uleiul volatil, stim uleaz secreiile m ucoaselor, fiind u tilizat n special ca expectorant. Slab diuretic. E xtern, n can titi m ai m ari, are aciune revulsiv. Se utilizeaz n fitobalneologie : uleiul volatil obinut p rin a n tre n are cu vapori de ap n am estec cu e x tractu l apos o binut din restu rile de la antrenare, evaporate la presiune redus pn la o consis te n siropoas se poate utiliza la bi. Bile de e x tra ct de conifere (Brad, M olid, Pin) se recom and n boli ale sistem ului nervos, n reum atism i n nevralgii de n a tu r diferit. D up baie se recom and u n repaus de 1/2 1 or la pat. PICEA ABIES (L.) K arsten (Picea excelsa (Lam.) Link, P inus excelsus Lam., Piceci vulgaris Link.) MOLID ; B R A D ROU ; Fr. : Epicea ; E. : Spruce ; G. : Fichte ; M. : Lucfenyo ; R. : E l evropeiskaia Caractere de recunoatere. P l a n t a : arbore de talie m are pn la 50 m nlim e i 2 m diam etru, cu tu lp in cilindric, dreapt, cu ram u rile verticilelor ntinse orizontal sau aplecate spre extrem iti, ncovoiate n sus, form nd o coroan ascuit-piram idal, uneori aproape colum nar. Scoara brun-rocat pn la cenuiu se exfoliaz n solzi subiri. M ugurii sn t nerinoi. F runzele sub form de ace divergente n d rep tate de ju r m p re ju ru l lu jeru lu i sau m ai ngrm dite pe faa superioar, liniare, de 1 2,5 cm lungim e, n 4 m uchii, la v rf ascuite, neptoare, de culoare verde-nchis. F lorile m ascule, de 2 3 cm lungim e, cilindrice, de culoare roie-purpurie. F lorile fem ele, sub form de conuri cilindrice de 10 15 (20) cm lungim e, n tin eree verzi sau roietice, la m atu ritate brune, n d rep ta te n jos. Solzii snt rom bic-ovai la v rf trunchiai. Sm na este brun-negricioas de cca 4 m m lungim e. nflorete (IVVI). M a t e r i a p r i m : cetina de M olid este form at din rm urele pn la 20 cm lungim e i 10 15 m m grosim e avnd acele de 12,5 cm, 153

n 4 m uchii drepte, la v rf ascuite de culoare verde-nchis, cu dungi slabe,, albstrui. Acele sn t divergente i dispuse de ju r m p re ju ru l rm u rele lo r sau ngrm dite. P e n tru obinerea uleiului volatil se recom and folosirea ram u rilo r cu ace rezu ltate de la exploatrile forestiere, dup o prealabil condiionare. Ecologie i rspndire. Specie din e taju l m ontan superior pn n; alpin care form eaz pduri ntinse curate (molidiuri) sau m preun cu B radul sau cu Fagul. Crete n to t lungul C arpailor i n M unii A puseni pe toate versantele. Form eaz p durile cele m ai ntinse n C arpaii O rien tali n tre 650 i 600 m altitu d in e m ai ra r la 500 m (cursul superior al M u reului i n depresiunile Ciuc i Gheorghieni). In C arpaii M eridionali urc pn la 1860 m, iar n A puseni n tre 770 i 1860 m. Este p u in rsp ndit n M unii T rascului i lipsete din M unii Persani, M etalici, Zarand, Codru i Mese. Este cultivat n plan taii forestiere sau ca arbore ornam ental sau n g arduri vii. Recoltare. Cetina de Molid se poate recolta to t tiimpul anului de pe ram u rile din parchetele de exploatare forestier sau de pe doborturi. R m urelele acoperite de ace se taie la o lungim e de 1520 cm im ediat dup tierea sau cderea m olizilor i se tran sp o rt n cel m ai scu rt tim p la centrele de distilare. Iarn a i prim vara devrem e se pot recolta i m u g uri de Molid tot de pe arborii din exploatrile forestiere. De la m olid se recolteaz iarna, la cerere, i conurile, ntregi, sntoase. Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. C etina de Molid se condiioneaz la fel ca i cea de Brad. In cazul n care se recolteaz conurile, acestea nu treb u ie s fie nnegrite sau fr v rf sau cu solzii ru p i. Se usuc pe cale n a tu ra l sau artificial dup ce se n l tu r sem inele. Compoziia chimic. A sem ntoare cu cea de B rad, dar difer m u lt n funcie de procesul tehnologic de obinere a uleiului volatil. A lturi de sesquiterpene n uleiul de M olid s-a identificat i prezena santenei. Frunzele conin n tre 400 i 650 mgo/0 acid ascorbic. La fel ca i din rina de B rad din rin a de M olid sau de alte conifere se poate obine tereb en tin a b ru t care dup purificare p rin distilare fracionat d produsul farm aceutic cunoscut sub num ele de esen de te re ben tin " (A etheroleum terebentinae). La presiunea atm osferic obinuit (760 mm) distil n tre 150 i 155 doar cteva picturi. n tre 155 i 165 distil 85 90% din uleiul volatil b ru t i form eaz esena de terebentin, lichid m obil, lim pede, incolor, cel m u lt foarte slab glbui cu gust a c ru arztor, cu m iros caracteristic, p e n e tran t i persistent. D ensitatea este cuprins n tre 0,865 i 0,875, iar pu terea ro tatorie specific n tre 29 i 33. Este insolubil n ap i se dizolv n -alcool absolut, eter, cloro form , benzen, e te r de petrol, u leiuri grase i volatile. Aciune farmacodinamic, utilizri terapeutice. In bun p a rte aciu nea terebentinelor era cunoscut n antich itate (H ippocrate, Dioscoride Galenus). E x tern are aciune revulsiv, rubefiant, pn la vezicant. M u coasele sn t m u lt m ai sensibile la aciunea iritan t. In je c ta t pe cale sub-cutanat (1 2 m l esen sterilizat) produce un aflux leucocitar, p ro p rietate care n m edicin era utilizat p e n tru produ cerea unui abces de fixaie aseptic. n doze m oderate, intern, excit cen trii nervoi, iar n doze m ai m ari (peste 4 ml) are efecte paralizante. Eli

154

m inndu-se, n special, pe cale respiratorie dozele sczute au p ro p rietatea de a excita m ucoasele bronice i trah eale cu hipersecreie. n doze m ari in h ib secreiile. A supra rinichilor are efecte sim ilare : hipersecreie n doze mici, dim i nuare la doze m ari cu apariia unor violente fenom ene de irita re a apa ratu lu i genito-urinar, senzaie de u rin a re deas, du reri puternice n tim pul m iciunii, u rin ri sanguinolente, album inurie. In doze terapeutice esena de tereb en tin se utilizeaz ca m odificator al secreiilor traheo-bronice, ca antiseptic pulm onar i genito-urinar, n special, cu aciune asupra streptococului, ca hem ostatic, diuretic, antispas tic, verm ifug (tenifug) i antidot n intoxicaiile cu fosfor. E x tern se u tili zeaz ca antialgic, anireum atism al, revulsiv, cicatrizant, antiseptic i paraziticid. A rom aterapia (J. V a l n e t ) recom and esena de tereb en tin n bronite cronice i fetide, n tuberculoza pulm onar, n infeciuni u rin a re i renale, cistite, trichom onoz, hem oragii intestinale, pulm onare, u terine, epistaxis, hem ofilie, litiaz biliar, oligurie, hidropisie, colite, flatulen, m igrene, parazii intestinali, epilepsie etc. E x tern este utilizat n boala reum atic, gut, m ialgii, sciatic. Iat cte va ree te (J. V a l n e t ) : P ilu le p e n tru tra tam e n tu l bronitei cronice : Rp. E sen de tereb en tin / . , * Benzoat de sodiu / aa >10 p e n tru o pilul. D.s. intern 5 10 pilule pe zi P ictu ri contra litiazei biliare (am estecul D urande) : Rp. E ter o f i c i n a l ................................ 20 g E sen de te re b e n tin . . . . 10 g. D.s. intern 15 30 picturi pe zi Em ulsie n cazurile de intoxicaie cu fosfor. Rp. Esen de te re b e n tin ...........................5 la 10 g G lbenu de o u ...........................................1 buc. Sirop de m e n t ...........................................50 g A p ................................................ ..... 100 g D.s. intern cte o lingur la 23 ore. Tot in te rn esena de tereb en tin se poate adm inistra n capsule ge latin o ase speciale sau n ,,perle" de 0,25 g (4 16 capsule pe zi), iar pen t r u copii capsule de 0,20 g pe an /v rst.
* a a n s e a m n p r i eg a le d in fie c a re c o m p o n en t.

155

P IN U S M O N T A N A Mffl. ssp. M UGHUS (Scop) Wilk. (P. m u ghus Scop., P. m ugo T urra) JN EA P N , JE P ; Fr. : P in de m ontagne ; E. : M ountain P ine ; G. : Berg-Fohre ; M. : Torpefenyo ; R. : Sosna koha (fig. 11). Caractere de recunoatere. P l a n t a : A rbust pn la 3 m nlim e, ram ificat de la baz, trto r cu ram uri ascendente ; tu lpini culcate la pm nt, foarte elastice, term in ate cu ram u ri erecte ; scoara : brun-cenuie, crp at n solzi neregulai ; m ugurii : bruni, rinoi ; frunzele : aciculare, gru p ate cte 2, cu o teac m em branoas la baz, de 3 7 cm lungim e, n grm dite i ncovoiate ca o secer spre v rfu l lu jeru lu i ; florile : u n i sexuate cele m ascule de 1- 1,5 cm, gru p ate n buchete spre v rfu l ram urilor, dup cdere lsnd lu je ru l gol ; cele fem ele n conuri de 2 5 cm, brune-nchis, de consisten lem noas.

Fig. 11 P in u s m o n ta n a

156

nflorire : VIVIL M a t e r i a p r i m : M ugurii i cetina de Jn e ap n form at din lu je rii tin eri cu ace. M ugurii (Turiones Pini m ontanae) sn t conici, ascuii la vrf, lungi pn la 4 cm i lai pn la 2 cm, cu u n ax cen tral b run-verzui-deschis, pe care sn t dispuse num eroase bractee brune, lipicioase, m em bra noase, la baza crora se gsesc m ici expansiuni. M irosul este arom atic, caracteristic rinos, gustul am ar. L ujerii tin eri sn t verzui, apoi brun-cenuiu-negricioi, pe care sn t inserate acele cte 2 de 3 7 cm lungim e, aezate des, adesea n gr m dite spre v rfu l lujerului. Acele, de culoare verde vie, sn t obtuze spre vrf, pe m argini fin serate, cu 2 6 canale rezinifere subepiderm ice. P en t r u a obine randam ente ridicate n ulei, rm urelele cu ace nu treb u ie s depeasc 25 cm lungim e. Ecologie i rspndire. Specie relictar din epoca glaciaiunilor, veg etnd n e ta ju l alpin, deasupra p durilor de conifere, n tre 1 500 m i 2 300 m , n m ase com pacte sau plcuri. P re fe r u n clim at rece i o can tita te m are de precipitaii. R ezist foarte bine la v n tu rile puternice de creast dato rit elasticitii tulpinilor, precum i la soluri srace, sche lete, podzoluri acide, acolo unde a lte specii n u pot s vegeteze. Se ntl nete n to t lan u l carpatic, m ai r a r n A puseni (M unii G ilului i M unii B ihorului) unde coboar pn la 1 500 m altitudine. O cup m ari su p ra fee n M unii Rodnei, Cim ani, Fgra, Iezer-Ppua, Sebeului, P a rn gului, dar m ai ales R etezat. n M unii Bucegi este declarat specie ocro tit i deci nu poate fi exploatat, iar n celelalte m asive m untoase nu se vor exploata arbutii de pe pante cu nclinaie m are. Recoltare. P e n tru cetin, accesul la locurile de exploatare se poate face, n general, din m ai pn n octom brie (n ierni cu zpad puin, recoltarea se poate extinde). R ecoltarea se face num ai n echipe. Se taie ram u rile foliate la o grosim e de 10' 15 m m i m axim um 20 cm lungim e ; n zonele supuse defririi se recolteaz toate ram urile, dar p e n tru cele lalte treb u ie tia te m axim um o treim e din ram u ri p e n tru ca a rb u stu l s poat regenera. N esupravegherea culegtorilor n unele cazuri a dus Ia uscarea unor arborete ntinse, lucru care trebuie ev itat pe viitor. P e n tru valorificare se vor avea n vedere reguli speciale de ocrotire a acestei im portante specii pionier din zona alpin i subalpin a m un ilor notri. n trecut, suprafee ntinse de Jn e ap n au fost defriate cu scopul de a recupera alte suprafee p n tru punat. M aterialul era ad unat n grm ezi m ari num ite m artoane" i ars (M unii Cibinului). n m ajori tate a m asivelor m untoase unde Jn eap n u l a fost defriat s-au constatat fenom ene puternice de degradare i eroziune a solului, secarea izvoare lor, distrugerea vegetaiei ierbacee etc. Este total contraindicat defriarea sau recoltarea Jn eap n u lu i de pe pante cu o nclinaie m ai m are de 40. Acolo unde se recolteaz cetina de Jneapn, se va face num ai pe culoare, ia r de pe un culoar se vor recolta rm urelele de 10-20 cm n proporie de 30% sub supravegherea organelor de reso rt com petente. R am urile strnse n grm ezi sn t tra n sp o rta te de culegtori n saci la locul de acces al tractorului, atelajelor cu cai sau la funicular. 157

P e n tru m uguri, epoca optim este m artie-aprilie, atunci cnd ei nu sn t desfcui. R ecoltarea se face cu m na, ru p n d u -se cu rm urica de sus in e re pn la m ax. 3 mm. Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. Att cetina, ct i m ugurii se pregtesc ca m ateriile prim e sim ilare de la Brad. Condiiile tehnice de recepie la cetin snt sim ilare cu cele de la cetina de B rad sau Molid. P e n tru produsul Turiones Pini m ontnae (m uguri de Jneapn) se cer m uguri nedesfcui, din solzi dispui sp iralat i alipii p rin tr-o sub sta n rinoas ; ca im puriti se adm it m ax. lo/0 m uguri com plet des fcui i 0,5o/o re stu ri de frunze, corpuri strin e organice i m inerale m ax. cte 0,5% ; um iditate m ax. 13%. Compoziia chimic. Uleiul volatil n proporie de 0,300,60% n funcie de m ateria prim recoltat n diferite stadii de vegetaie i vrst. C oninutul cel m ai ridicat l au rm urelele tin ere prim vara nainte de deschiderea m ugurilor. Conin 560 750 m g% vit. C. U leiul de Jn eap n obinut p rin a n tren are cu vapori de ap conine cca 10% :a-pinen, 4o/0 (3-pinen, 15% /-p -fe lan d re n , 5% lim onen, 25 30o/0 A 3-caren, 5o/0 acetat de bornil, restu l fiind form at din m ici can titi de aldehid anisic i caproic, alcooli secundari monociclici, aldehide i cetone sesquiterpenice, alcooli terp en i te ria ri etc. Aciune farmacodinamic, utilizri terapeutice. E xtractele i uleiul volatil n concentraii mici au efecte antiinflam atoare, antiseptice ale ci lor respiratorii (bronite, tra h e ite i traheolaringite) i cilor u rin a re (pie lite. cistite catarale, u retrite). Are pro p rieti diuretice i ca ad ju v an t n m edicam entele utilizate n calculoza renal. La doze ridicate poate pro duce n efrite nsoite de oligurie, album inurie i hem aturie, fapt care de term in adm inistrarea num ai sub form de p rep arate farm aceutice precis dozate. M ugurii de Jn e ap n sau de P in (Turiones Pini) in tr n compoziia ceaiului antibronitic. U nele fraciu n i din uleiul volatil in tr n produ sele Rowachol, Renogal i Inhalant. O inhalaie u til n bronitele cronice se poate obine din ulei volatil de Jn e ap n (2,5 ml), ulei volatil de B rad (2,5 ml), ulei de Fenicul (0,5 ml) i alcool (10,0 ml). Infuzia din ace, d atorit coninutului n vitam ina C, poate fi utilizat n avitam inoz C. U leiul volatil in tr n com poziia unor m edicam ente ca arom atizant i corectiv al gustului (A etheroleum Pini m ontanae). A rom atizant i dezinfectant n produse cosmetice. Confuzii. Este prezentat la centrale de achiziii uneori cetina de pin de pdure (Pinus silvestris) care are un coninut m ai redus de uleiuri i o compoziie chim ic diferit. Se recunoate dup culoarea verde m ai pal a frunzelor, care sn t drepte i m ai ra re (la P. m ontana sn t verde viu, dese i curbate spre v rfu l ram urii). C etina de Pinus silvestris va pu tea fi recepionat num ai cu acordul beneficiarului. 153

Fam. CUPRESSACEAE JU N IP E R U S CO M M UNIS L. e t J. CO M M UNIS var. IN T E R M E D IA (Schur) Sanio. IENU PR ; Fr. : G enevrier com m un ; E. : Ju n ip e r ; G. ; G em einer Wach.old.er ; M. : Kozonseges boroka ; R. : M ojjevelnik abknaveni (fig. 12). Caractere de recunoatere. P l a n t a : Arbust dioic pn la 2 (5) m nlim e, erect, cu tu lp in a des ram ificat, cu v rfu rile n d rep tate n sus. Frunzele sn t aciculare,- lungi de 1 1,5 cm n verticile de cte 3, pu tern ic m pungtoare ; pe faa superioar au u n jgheab i o dung lat alb, iar pe cea inferioar o caren ; florile : cele m ascule ovoide, galbene, cu n u m eroase stam ine ; cele fem ele sferice, dispuse pe pedunculi scuri la axila frunzelor, prezint cte 3 solzi carpelari n verticil, fiecare cu cte un o v u l ; pseudofructele : se form eaz din solzii carpelari care devin crnoi

Fig. 12 J u n ip e r u s c o m m u n is
159

i concresc n urm a fecundrii, lsnd o cicatrice triu n g h iu la r ; mici, sfe rice, de cca 0,6 cm ; n p rim ul an sn t verzi, m atu raia se face n anul al doilea sau al treilea, devenind n egre-albstrui, brum ate. Conin cte 3 se m ine. nflorete (IVV). n scopuri m edicinale se adm ite i specia Juniperus sibirica Lodd., arb u st cu tu lp in i culcate, pn la 40 cm nlim e, rsp n d it n e taju l subalpin al C arpailor i n M unii Apuseni. M a t e r i a p r i m : In d iferen t dac pseudobacele provin de la J. com m unis L. sau de la J. sibirica Lodd., ele sn t ovalglobuloase sau globuloase cu diam etrul de 5 10 m m, netede, de culoare n eagr-albstruie sau brun-violacee, acoperite cu u n s tra t ceros care le im prim u n aspect m at. brum riu. F ru c tu l are n v rf o adncitur n form de stea cu tre i brae, iar la baz o codi (care uneori lipsete) nconjurat de 6 solzi mici, triu n g h iu lari, bruni. Sub epicarpul subire se afl m ezocarpul crnos, gal ben-verzui, cu tre i sem ine tari, m ai ra r u n a sau dou, cu m uchiile ro tu n jite. M irosul este arom atic, m ai p ro n u n a t p rin zdrobire, gustul dulceag caracteristic, apoi am rui. Ecologie i rspndire. Comun, in v ad a n t n regiunile p u in nalte din n treg u l la n carpatic, n tre 700 i 1 400 m ; n M unii A puseni i Podiul T ransilvaniei coboar pn la 200 m, adesea n pilcuri sau tu f riu ri n ra riti, poieni, puni. R ezistent la ger i secet, nepretenios fa de sol, p u tndu-se instala pe solurile cele m ai srcite. Se afl n can titi m ai m ari n toate judeele din T ransilvania (mai p u in n S atu M are i Slaj), M oldova (Bacu, Neam , Suceava, Vrancea), M untenia (Arge, Buzu, P ra hova), O ltenia (Gorj, Vlcea). Recoltare. Perioada optim ncape n luna octom brie, p u tn d u -se prelungi n funcie de tim p i peste iarn ; m etode de recoltare : lovirea sau scu tu rarea uoar a ram u rilo r p e n tru a nu cdea i pseudobacele verzi ; sub ram u ri se pune o prelat. Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. P e n tru n d ep r tare a im p u ritilo r care cad o dat cu pseudobacele (buci de ram uri, frunze), precum i a acarienilor, foarte rsp n d ii la ienupr, se face v ntu ra re a i sitarea p rin ciururi cu ochiuri de 4 m m sau trecerea p rin m elc sau trioare, care are av an taju l c sorteaz fructele i pe m rim i. U scarea n a tu ra l este uoar, deoarece fructele au coninut mic de ap, inndu-se n s tra t de 20 30 cm ; se lopteaz la 2 3 zile. U scarea artificial se face pn la 35 (nu se face la tem p e ra tu ri m ai ridicate dato rit u leiurilor eterice). R andam entul la uscare cca 2/1. Condiiile tehnice de recepie prevd num ai fructe m atu re de culoare n eagr-albstruie ; ca im p u rit i : fragm ente de ram uri i alte p ri din plan t m ax. 0,5% ; fru cte verzi m ax. 1% ; corpuri strin e organice i m inerale m ax. cte 0,5o/0 ; u m id itate m ax. 20o/0. Observaii. n a fa ra pseudobacelor, se m ai citeaz n lite ra tu ra veche p ro p rietile m edicinale ale frunzelor (Folia Juniperi) ca p urgativ i diu 180

retic, a lem nului (L ignum Juniperi) ca sudorific, recom andat n evul m e diu ca antiluetic i antigutos, precum i a scoarei ca rem ediu m potriva furunculozei. n prezent, frunzele se utilizeaz n am estecuri condim entare. Compoziie chimic. Pseudobacele de Ien u p r conin 0,8-1,5% ulei volatil, cantitate variabil n funcie de provenien i de factorii ecologici in d ireci (altitudine, latitudine, expoziie, nclinaie, configuraia tere n u lu i etc.). U leiul volatil este form at din d a-pinen, camfen, cadinen, 1-4-terpineol i m ici can titi de ali alcooli sesquiterpenici, d (3-pinen, dipentene, m ircene, sabinen, feruginol, xantoperol, iuniperina, care este u n am estec de trigliceride i alte substane, iunenul, iunenolul care este 10-m etil-l i m etilen-7 izopropil-8 decalol i alte com ponente n can titi foarte m ici care difer n funcie de provenien. A lturi de ulei volatil, fructele de Ien u p r m ai conin cca. 30o/0 za h r in v ertit, grsim i, pentozane, substane proteice, zaharoz, acizi gliceric, glicolic, glucuronic, 1-ascorbic (0,600 0,800 mgo/o), acetic, malic, formic, rini etc. Aciune farmacodinamic, utilizri terapeutice. D atorit coninutului n ulei volatil i n special 1-terpineolului i iunenului, fructele de Ienu p r au aciune diuretic, antiseptic a cilor urinare, carm inativ, stom aiiic, behic i antispastic. Doza de 0,5 g ulei volatil este suficient p e n tru a crete considerabil diureza. D atorit fap tu lu i c diureza se produce p rin aciunea direct asupra epiteliului renal, aceast doz nu trebuie depit, dozele m ai r i dicate p u in d da natere la hem aturie, album inurie sau hem oragii in testinale. D atorit aciunii behice p rin m odificarea strii inflam atorii a cilor respiratorii, m ririi i fluidificrii secreiilor bronhice, p rin efectele cal m ante, produsele farm aceutice din ienupere dau bune rezu ltate n b ron itele catarale. In scopuri terapeutice p e n tru afeciunile m enionate, fr a se ajunge la efecte secundare nedorite dato rit supradozajului, se recom and u tili zarea tin c tu rii de Ien u p r p rep arat din 20 g pseudobace la 100 m l alcool de 70. Din aceast tin c tu r se iau 2,5 5,0 g pe zi n m ai m ulte reprize, fie n ap, fie am estecat cu sirop. D in pseudobacele de Ien u p r se prep ar b u tu ra hidroalcoolic, cu noscut sub denum irea de GIN, care de asem enea, consum at n can titi superioare a 100 m l poate duce la efecte nedorite. U leiul volatil de Ienupere A etlieroleum Juniperi este m enionat de num eroase farm acopei. Fructus Juniperi in tr n compoziia ceaiului antireum atic. Confuzii. In e taju l subalpin crete destul de abundent, formnd tu friu ri dese i Juniperus sabina (Cetina de negi), ale crei pseudobace sin t toxice i nu trebuie recoltate. C aractere de deosebire : F a de Juniperus com m unis, Juniperus sa bina are frunzele solziform e, alipite de ram u r, pe 4 iru ri im bricate ; pseudobacele provin din concreterea a 4 crpele i au de regul num ai 12 sem ine. 161

JU N IP E R U S S A B IN A L. (J. prostrata Pers., Sabina officinalis Garke) CETINA DE NEGI Caractere de recunoatere. P l a n t a : A rbust pn la 3 m, cu tu lp in i culcate fo arte ram ificate (fig. 13). M a t e r i a p r i m : R am urile ti nere subcilindrice, m uchiate, foarte flexi bile n stare proaspt, cu frunze solzoase ovat-rom bice de cca. 1 m m lungim e, ob tu ze sau ascuite, dispuse pe 4 iruri, bine alip ite pe lujeri, de culoare verde-nchis, purtnd flori sau fructe. Pseudobacele, for m ate din 4 solzi, snt sferice sau globulos ovate, de 5 7 m m n diam etru, de cu loare neagr-'albstm ie, bru m ate, cu 1 3 sem ine. F runzele zdrobite au m iros a b neplcut. Fig. 13 J u n ip e r u s sa b in a Ecologie i rspndire. Specie p u in rsp n d it pe stnci i grohotiuri calcaroase, form nd tu friu ri, n C arpaii M eridionali i M unii A puseni. Cul tiv a t ca arb u st decorativ n parcu ri i grdini. Compoziie chimic. Tanin, zaharuri, rezine. C om ponenta principal este uleiul volatil (1,5 4%) obinut p rin an tre n are a cu vapori de ap a rm urelelor cu sau fr fructe. U leiul volatil este incolor sau glbui cu m iros p uternic specific, cu gust am ar cam forat. Este n e u tru cu d 0,907 0,930 i cu p u terea ro tatorie specific iaj>=+38, solubil n 1/2 parte alcool de 90, com plet solubil n alcool absolut. U leiul volatil conine u n alcool terpenic d-sabinolul, liber sau ca ester al acidului acetic, a-terpinen, a-pinen, d-sabinen, geraniol, citroneol, cadinen, aldehid-n-decilic, alcool m etilic, m ici can titi de lim onen, carvacrol, tuion, m ircen etc. Compoziia uleiului volatil variaz n funcie de provenien, n general fiind form at din cca. 40% d-acetat de sabinii, cca. 20% d-sabinen, 2o/0-d -a-p in en , 2% d-[3-pinen, 2,5% p-cim en, cca. 8% sabinol i cca. 20o/0 alte com ponente m inore. Aciune farmacodinamic, utilizri terapeutice. E xtern, pe piele i pe mucoase, are aciune foarte iritan t, provocnd ulceraii grave. In tern, produce puternice irita ii gastro-intestinale, gastro-enterite, diaree, colici, vom, congestii ale organelor digestive, genitale i a peritoneului, poliurie i hepato-nefrite. La doze m ai ridicate pe lng aceste efecte, excit centrii nervoi, produce hipoterm ie, bradicardie, tu lb u r ri cardiace grave, com i m oarte. Doza m axim este de 0,06 g pe zi. D atorit acestor efecte drastice, n prezen t n u se utilizeaz dect cu m ult pru d en n m edicina v eterin ar i n diluii foarte m ici n hom eopatie, n special n hem oragii uterine. 162

ALTE SPECII DIN ORDINUL CONIFERALES (PINALES) CU IM PORTANA M EDICINALA In a ra n oastr m ai cresc spontan, subspontan sau cultivat speciile P inus silvestris L (Pin), Pinus strobus L, P i w s cem bra L (Zimbru), Pinus nigra A m . (Pin negru austriac), P inus nigra var. banatica Endl. ex. Borb. (Pin 'de Banat), specii d in tre care unele se ntilnesc n p arcuri i plantaii forestiere de la es pn n e ta ju l subalpin. D intre acestea Pinus silvestris, arbore care uneori ajunge la 50 m nlim e, este exploatat p e n tru lem n. Din parchetele de exploatare fores tie r se pot recolta p rim v ara m ugurii de P in (Turiones Pini). Acetia sn t ovoizi, cilindrici, ascuii la vrf, lungi pn la 3 cm, groi pn la 4 m m, cu u n ax cen tral verde, pe care sn t dispuse n spiral num eroase braotee brune, lipicioase, m em branoase, laneeolate, la baza crora se g sesc m ici expansiuni, p u rtn d fiecare o pereche de frunze aciculare, scurte, nconjurate de o teac m em branoas. De la speciile de pin, tot din p ar chetele de exploatare forestier, se pot valorifica rm urelele cu ace pen tru obinerea uleiului volatil de pin. U leiurile din aceste specii de pin au compoziie chim ic asem ntoare cu uleiul volatil din specia Pinus m ontana. Pe lng principalii com poneni din aceast specie au m ai fost identificai 1-fenchon, pinosilvin, criptopinon, 3,5 dim etoxistilben, dihidroalfaterpineol, camfor, A3-caren, izodipren, acizi abietici, cetone etc. U leiurile volatile obinute p rin a n tren are cu vapori de ap sau alte pro cedee tehnice se utilizeaz, n special, n uzul ex te rn sau n industrie. A dugarea a dou lingurie de ulei volatil de P in la o cad de ap p e n tru baie are rezu ltate favorabile n distonii vegetative, hipodinam ie, insom nie, nevroze cardiace, tu lb u r ri ale circulaiei periferice, atrofii m usculare dup a p aratu l gipsat etc. P rin distilarea uscat (pirogenat) a lem nului i rdcinilor de Pinus silvestris i alte conifere se obin aa-num itele gudroane vegetale (P ix liquicla, P ix cacli etc.). n general, aceste gudroane conin acizi organici, hidrocarburi, fenoli i esterii lor, ca gaiacolul, creozolul, crezoli etc., fiind utilizate n fitoterapie e x te rn n tra ta m e n tu l derm atozelor (psoriazis, eczeme). T axus baccata L. (Tisa) Fam . Taxaceae Frunzele, foarte puin u zitate astzi, sn t foarte toxice, coninnd alcaloidul tax in i glicozidul taxicatin. Odinioar, n doze foarte reduse, se recom anda ca antireum atism al, antispastic n epilepsie i afeciuni nervoase, precum i ca verm ifug, n am igdalit, difterie, iar n Japonia ca antidiabetic. n m edicina popular era indicat p e n tru ,,lingoare (febr tifoid). L arix decidua Mill. (Zad) Fam. Pinaceae singurul conifer cu frunze cztoare, din scoara cruia se extrgea o tin c tu r cu pro p rieti expectorante n bronite cronice i astringent p e n tru oprirea hem oragiilor interne. Din rin se extrage u n ulei de tereb en tin de calitate superioar n u m it tereb en tin a de V eneia. Sub form de em plastic. T huja occidentalis L. (Tuia) Fam. Cupressaceae (fig. 14) la noi cu ltiv at ca arb u st ornam ental, conine n ram u rile frunzoase principii 163

Fig.

14 T h u ja d e n ta lis

occi-

Fig. 15 T h u ja o rien ta lis

am are, glicozidul thuyon, tanin, ulei eteric, utilizndu-se n tre c u t ca ex pectorant, emenagog, diuretic, antireum atism al. n prezent se utilizeaz i n hom eopatie, n condiloame, polipi, epitelioam e, adenopatii, nevroze obsesive etc. A rom aterapia recom and infuzia din frunze (10 g la 1/2 1 ap) i tin ctu ra (1/5) 20 40 pictu ri pe zi n cistite, h ip ertro fie a prostatei, incontenen u rin ar, reum atism , parazii in testinali i n boala canceroas. T huja orientalis L. (Tuia, A rborele vieii) (fig. 15) Fam . Cupressaceae cultivat ca arbore ornam ental, cu o compoziie chim ic asem ntoare cu T huja occidentalis, avnd p rin tre altele lignane cu posibil aciune anticanceroas la fel ca i rezinele. M ai conine cariofilen, pinene, pinipicrine (cu aciune analgezic i vasoconstrictiv), quercitrin, ta n in i thuyon. Frunzele sn t utilizate ca antipiretic, astringent, diuretic, em enagog, febrifug, stom ahic. Decoctul din frunze este indicat n gutu rai, dism enoree, epistaxis, gonoree, hem atem ez, h em aturie, m etroragie. Reco m an d at i n hem oragiile tracluliti digestiv ca u rm are a ulce ru lu i duodenal sau peptic. V rfurile vegetative tin ere se recom and n gutu rai, tuse, dizenterie, reum atism i n afeciuni cu tanate parazitare. Sem inele sn t recom andate ca sedative n insom nie, neurastenie, ta h i cardie. n m edicina tradiional se recom and i n am nezie, an x ietate, astm , bronit, convulsii, poluii etc. Scoara de rdcin n arsu ri i sti m u lativ al creterii p rului pe cicatrice. Cham aecyparis lawsoniana (Murr.) Pari. la fel ca i Ch. pisifera Sieb. e t Zucc. i Ch. nutkaensis Spach. arbori ornam entali cultivai p rin parcuri i grdini. Au o compoziie chim ic asem ntoare cu speciile de Thuja,. avnd la baz derivai ai benzenului i u n m etiletil al carvacrolului. A u u tilizri terapeutice restrnse, asem ntoare Tuiei. 164

Clasa GNET AL ES, Ordinul EPHE DRA LES


n a ra noastr acest ordin are un singur rep rezen tan t : specia m edi cinal Ephedra distachya L. Fam. EPHEDRACEAE EPH ED RA D IS T A C H Y A L. E. vulgaris Rich., E. m onostachya L. C IR C E L ; F r. : E phedra ; E. : Jo in tfir ; G. ; G em eines M eertrubchen ; M. : C sik o fa rk -fii; R. : H voinik dvukoloskovi Caractere de recunoatere. P l a n t a : A rbust sau subarbust dioic de 30 80 (100) cm nlim e, foarte ram ificat, cu ram u ri desfcute, nodu roase, atrnate sau culcate. A m enii m asculi, lung pedunculai, sn t elipsoidali i se form eaz la nodurile ram u rilo r cte 1 3, iar cei fem eii d rep t sau refleci sn t soli ta ri sau m preunai. Florile sn t de culoare galben. F ructul, o pseudobac de m rim ea unui bob de m azre, este roie la coacere, fiind comes tibil. nflorete (VVI). M a t e r i a p r i m : P rile aeriene ale plantei (Herba Ephedrae} sn t de culoare verde-brum at, cu ram urile cilindrice de 2 3 m m grosim e, aspre i striate longitudinal. In ternodurile sn t de 34 cm lungim e, teaca este scurt, m em branoas, alb sau roiatic, cu tu b u l d rep t aproape to t a tt de lung ct lat. F r m iros, gust am ar. Ecologie i r&pndire. n a ra noastr crete in su lar n Transilvania (Suatu, la igle" jud. Cluj, Cheile Turzii, D rm bar jud. Alba), m ai frec v en t n Dobrogea, n D elta D unrii, pe g rinduri sau pe dunele de pe lito ralu l M rii Negre, zon unde este cunoscut i utilizat n m edicina popular su b form de infuzie n bronite. Recoltare. P e n tru scopuri m edicinale perioada optim de recoltare este n m ai i n iunie. R andam entul la u s c a re : 4/1. C antitile existente n a ra noastr n u p erm it recoltarea acestei specii n scopuri industriale. Compoziie chimic. P rile aeriene uscate ale plantei conin pn la 20o/o a&caloizi, d in tre care : l-efedrina, d-pseudoefedrina, stereoizom erul efedrinei, d-N -m etilpseudoefedrina, 1-norefedrina, d-norpseudoefedrina, benzilm etilam ina i efedrina. C antitile i com ponena alcaloidic difer n funcie de provenien. A ltu ri de alcaloizi, plan ta m ai con ine tan in (89%), zaharuri, m ucilagii, rezine, catechine, urm e de ulei volatil etc. n anul 1927 efedrina, form a racem ic, a fost obinut p rin sintez. P ro p rietile acestei substane cunoscut sub denum irea com ercial de efetonin, dei sim ilar cu produsul sintetizat n n atur, difer din punct de vedere calitativ. Aciune farmacodinamic, utilizri terapeutice. Este una dintre cele m ai vechi plante m edicinale cunoscute n m edicina tradiional, cu 5000 ani .e.n. n China antic (sub denum irea de M a-Huang).

Alcaloizii din aceast specie, n principal efedrina, au aciune asupra sistem ului nervos sim patic i central, stim ulnd centrii vasom otori, activind reflexele spinale. A ciunea stim ulatoare se m anifest i asupra siste m ului hipofizar-carticosuprarenal. E fedrina este u n im p o rta n t bronhodilatator, dim inueaz m otilitatea intestinal i crete presiunea arterial. Local, pe mucoase, n special pe cea nazal, produce vasoconstricie. Produsele farm aceutice pe baz de efedrin sn t utilizate n astm ul bronic, n hipotensiunea arterial, n oc, n incontinena u rin a r noc tu rn la copii i aduli, ca antidot n intoxicaiile cu m orfin, scopolam in i lum inai, iar ex tern ca decongestiv al m ucoasei nazale. Figureaz n m ai m ulte farm acopeei (Ephedrini hydr ochi oricum). Efe d rina se adm inistreaz in te rn sub form de soluii, pulberi sau com pri m ate n doze de 0,05 g, n soluii injectabile 1 i 5%. E x tern sub form de supozitoare, unguente sau picturi p e n tru nas.

N C R E N G T U R A M A G N Q L I0 P H Y T A ( A N G IO S P E R M A T O P H Y T A ) .

Angiosperm ele snt- cele m ai evoluate plante, care au cucerit m edii de via variate d atorit caracterelor lor de su perioritate. Ele au sm ina protejat de fruct, stru c tu ra florii complex, aprnd nveliurile florale i ovarul ; adesea floarea este herm afrodit. esuturile snt, de asem enea, perfecionate. Ele se grupeaz n Dicotyledonatae i M onocotyledonatae.
Fam. BETULACEAE

C uprinde arbori i arb u ti cu frunze sim ple i flori unisexuate pe tip u l 4, fr nveliuri florale i grupate n am eni. F ru c tu l este o achen p ro te jat de o braotee sau nveli m em branos. n scopuri m edicinale se utilizeaz n principal frunzele. A rborii din aceast fam ilie acum uleaz 'diferite tip u ri de polifenoli, conin triterpenoide, acum uleaz citrulin, iar sem inele conin cantiti apreciabile de ulei gras. C O R YLU S A V E L L A N A L. ALUN ; F r. : N oisetier ; E. : European hazel ; G. : G em eine H a s e l; M. ; Kozonseges m ogyoro ; R. : Lecina abknavennaia. (Unii autori clasific specia n Fam. Coryllaceae). Caractere de recunoatere. P l a n t a : A rbust de 4 5 m nlim e ; tu lp in a : ram ificat de la baz ca o tuf, form nd o coroan larg ; scoara : neted, cenuie-glbuie icu pete m ari albicioase ; m ugurii : ovali sau sferici, com prim ai lateral, cu peri m ari, glanduloi ; frunzele : litovate cu v rf brusc-acut i baza cordiform , m arginea neregulat dubluserat, lungi de 6 13 cm, late de 5 9 cm ; proase pe am bele fee cnd sn t tinere (la cele m atu re num ai pe faa inferioar) i n special pe peiol ; flori : unisexuate ; cele m ascule n am eni, cte 2 4, cu o bractee i 2 bracteole concrescute ; cele fem eieti cte 2 la subsuoara unei bractec, ap a r prim vara naintea n fru n zirii ; fructele : achene grupate cte 14, cu coaja subire, nconjurate de un involucru ca o cup. 167

nflo rirea florii (femeieti (IIIII) ; cele m ascule se form eaz n anul precedent. ( M a t e r i a p r i m : Folium Coryli, frunze de form oval, lungi de 6 13 cm, late de 5 9 om, ou v rfu l ascuit i baza corciiform, n e re gulat dinate, cu peiolul lung de 1 2 cm, acoperite cu p eri glanduloi pe am bele fee, m ai ev id en t pe peioi. F r m iros, g u stu l astringent. Ecologie i rspndire. Comun n toat zona forestier, optim ul de vegetaie gsindu-se n regiunea de deal i coline ; fiind o specie p re tenioas la lum in se gsete pe m arginea pdurilor, n lum iniuri sau p rin tre arborii cu coroan ra r care las s p tru n d lum ina, fcnd parte din etajul subarboretului ; pretenios ifa de sol, cere soluri fertile, afi nate, n special calcaroase. Se afl n toate judeele rii din zona de deal, colinar i m ontan, n special n pduri de ste ja r, carpen i fgete. Recoltare. Perioada optim n lunile iunie-iulie, cnd frunzele snt tinere ; se recolteaz p rin stru jire num ai frunzele verzi, ntregi, n ep tate sau atacate de duntori. P reg tirea m ateriei prim e n vederea prelucrrii. D qp ce se nde prteaz frunzele ptate, atacate, ise usuc fie pe cale n a tu ra l la um br, n poduri sau soproane aerate, n stra t subire, fie pe cale artificial pn la 50. Randamentul la uscare : 24/1. Condiiile tehnice de recepie prevd frunze tinere, cu peioi de 1 2 cm, adm indu-se un coninut m axim de frunze decolorate sau bru nificate de 5%, alte p ri din plant 2%, corpuri strine organice i m i nerale m ax. cte 0,5%, u m id itate m ax. 13%. Compoziie chim ic : polifenoli, m iricetin, leucoantociani, acid ca fele ; acizi fenol carbonici : acid clorogenic, flavonoide : m iricitrin, cvercitrin, betulin (0,2% n scoar), 0,04% ulei volatil care conine cca. 18% acid palm itic, o parafin i un heterozid m yricitrosidul, izaharuri etc. A ciune farm acodinam ic, utilizri terapeutice. U leiul volatil are p ro prieti vasoconstrictive. Polifenolii precipitnd proteinele form eaz pe m ucoase sau esu tu ri lezate o m em bran de coagulare n care snt n glo bate i bacteriile, ajungndu-se astfel la o aciune hem ostatic i clezinfectant. Fiavonoidele poteneaz aciunea antihem oragic, m rind rezis ten a capilarelor. Frunzele au efecte coleretice. Sub form de extraot apos sau hidroalcoolic frunzele de alun erau n tre b u in ate n tre c u t n perifiebite i ca hem ostatic in leziuni mici. A m enii, ca sudorific i a strin gent, ia r scoara, n febra interm itent. Fructele snt recom andate ca antiaiiem ic n anem ia hipocrom . B E T U L A V E R R U C O SA EHRH. (B. alba L., B. pendula Roth.) M ESTEACN ; F r. : Bouleau ; E. : Comimon B irch ; G. : Birke ; IM. : Kozonseges n y ir ; R. : Bereza pavislaia (fig. 16). C aractere de recunoatere. P l a n t a : arbore n alt pn la 30 m, cu frunzi rar, lum inos ; tu lp in a : cu ram uri groase, ascendente i num e roase rm urele subiri, pendente, flexibile, pe lu jerii anuali cu glande n form de verucoziti ; scoara : alb i neted, se exfoliaz specific 168

Fig. 16 B e tu la v e rru co sa

n fii circulare ; m ugurii : ovoid-conici, foarte alipii d e ax, bruni-cenuii, cu 24 solzi vscoi ; frunzele : rom boidale, cu m argine dubluserat, v rfu l acum inat, glaibre, lungi de 47 cm, late d e 2,5 4 cm, culoarea verde, m ai deschis pe faa inferioar ; florile : unisexuate, gru p ate n am eni ; cei m asculi cte 2< la 'vrful lujerilor, se form eaz 3 in vara precedent ; cei fem eieti apar p rim vara eu frunzele sub form a unui con a lu n g it; fructele : sam are cu dou aripioare de 23 ori cit smina. nflo rirea (IVV). M a t e r i a p r i m : Frunzele tinere (Folium Betulae) snt de form rom boidal, cu m arginea dublu serat, glabre la ifel ca i peiolul, n stare proaspt lipicioase, uscate p uin aspre, de culoare verde m ai des chis pe partea inferioar. M iros caracteristic, g u st slab, am rui. Ecologie i rspndire. Specie cu m are am plitudine ecologic, speci fic p e n tru zona dealurilor, d a r putnd cobor la cmpie sau u rca n zona m ontan pn la 1 500 m pe coaste lnsorite. Fiind nepretenios fa de clim i sol, dar iubitor de lum in, este specie pionier a teren u rilo r despdurite i goale, in vadant n t ie tu ri sau arsuri. Poate l'orma pduri pure sau am estecuri cu alte specii, spre lim ita d intre foioase i conifere. A rborete m asive m ai im portante sn t n M aram ure, T ransilvania (jude ele Bihor, B istria-N sud, Cluj, Covasna, H arghita, H unedoara, Slaj), M oldova (judeele Bacu, Neam,, Suceava, Vrancea), M untenia (judeele Arge, Buzu, Dm bovia, Prahova), O ltenia (Gorj, Vlcea). Recoltare. Frunzele se recolteaz n stadiu tn r cnd snt lipicioase i au co n in u tu l cel m ai bogat n principii active, din m ai pn n iulie, prin stru jire a ram urilor. n acesit scop, se pot u rm ri p e n tru obinerea unor' can titi m ai m ari parchetele n care se fac tieri. La arborii la care se practic stru jire a parial i rmin netiai, aceast operaie nu dureaz, aprnd n urm a strujrii noii frunze. F oarte uor se face recol tare la exem plarele scunde, care a p a r in v adant n tietu ri, doborturi sau arsuri de pdure. Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. D up ce se nl tu r restu rile de rm urele, m ugurii, frunzele brunificate, frunzele se pun la uscat la um br, n s tra t subire (n special se va u rm ri la cele tinere, lipicioase s nu fie lipite n tre ele), pe rogojini, ram e sau hrtii. La cam panii m ari, cnd se depete capacitatea de uscare natu ral, se p ot usca artificial la m ax. 35. R andam entul la uscare 23/1. Condiiile tehnice de recepie prevd : im p u riti frunze decolo ra te sau brunificate m ax. 2% , alte p ri din plant (m uguri, restu ri de rm urele) m ax. 1% i corpuri strine organice i m inerale m ax. cite 0,5%, iar um iditate m ax. 13%. Compoziie chimic. Polifenoli : m iricetin, leucadelfin, cantiti m ici de acid cafeic, galic, protocatehic i nicotinic ; flavonoide : hiperozid m iricetin 3 digalactozid, fenoli glucodizici ; betulozidul (n scoara proaspt), ulei volatil n m uguri i n scoara proaspt (0,04 0,05%) ; tanin de n a tu r catehic n scoar (5 10%) ; o terp en pentaciclic betulina care ns n u se afl n frunzele tin ere, acid oleanolic, -sitosterine (n lemn), acid oxalic, vitam ina C (0,3%) i s ru ri m inerale. Aciune farmacodinami, utilizri terapeutice. E xtractele fluide, us cate, hidroalcoolice au p ro prieti diuretice n special Ia cardiorenali, 170

dim inund edem ele, reducnd album inuria i calmnd dispneea. Un fa p t pozitiv p e n tru fitoterapeutic este c produsele farm aceutice pe baz de M esteacn produc diurez fr a provoca nici o irita ie la n ivelul parenchim ului renal. Favorizeaz elim inarea acidului uric i a colesterolului. A ciune uoar coleretic. A ciune antibiotic asupra Bac. coli, Stafiloeocu lu i a u riu i alb Oxford i asupra Bac. anthracis. Scoara de M esteacn (Cortex Betulae) a fost u tilizat in d erm atite, s t ri febrile, gut, hidropizie, ca diuretic i stim u len t al poftei de mncare. M ugurii au aciune sim ilar cu frunzele tinere. Seva se utilizeaz n indus tr ia cosm etic n loiuni capilare. D in speciile B. verrucosa i B. pubescens, p rin distilare uscat, se ob in e gudronul de M esteacn (Pix betulae), un lichid vscos de culoare b m n -n e ag r , cu m iros caracteristic, cu d = 0,9350,945, solubil n etere, cloroform i alcool absolut, u tilizat n derm atologie. Frunzele de m es teacn in tr n com poziia produselor fitoterapeutice D iurenob i Norm opan d ero l i a ceaiurilor m edicinale an tireu m atic i diuretic nr. 2. Din fru n ze se p rep a r infuzia (1 2 lin g u ri la can) ; cnd tem p e ra tu ra in fu ziei a ajuns la 40C se adaug u n vrf de cu it de bicarbonat de sodiu. D up 6 ore se filtreaz. Se beau 2 3 cni pe zi. ALTE SPECII DE BETULACEAE CU U TILIZ RI MEDICINALE B etula pubescens Ehrh. (M esteacnul pufos) pe ling utilizarea la obinerea gudronului de m esteacn, se n tre b u in au n m edicina populat n febra tifoid i n tifosul exantem atic. A ln u s glutinosa Gaertn. (A ninul negru, A rin) (fig. 17), A ln u s incana (L.) M nch. (A ninul alb) conin hiperozid, cvercitrin, dim etoxiizolaricirezinolxilozid (n lem n : lignanm onoxilozid), substane tanante. n scoara de A . g luti nosa se gsesc protalm ulin (taraxerol) i alm ulin (taraxeron), lupeol, (3-sitosterol i o triterp en . Em piric se utilizeaz scoara (m acerat) in te r n ca febrifug i tonic, iar frunzele sub form de cataplasm e ca galactofug la sfritu l luziei. Se m ai citeaz utilizarea em piric n uzul ex tern sub form de sp ltu ri n ulceraii ale pielii i n leucoree, iar sub form de gargarism e p e n tru tonifierea m ucoasei bucale i a gingiilor prin aciunea de precipitare a taninului. S ubstanele tan a n te din scoara de arin se utilizeaz la vopsitul lnii.
171

Fam. FAGACEAE A rbori de m ari dim ensiuni, ou frunze alterne, ntregi, sim ple sau lo bate, flori unisexuate, cele m ascule n am eni cilindrici, cele fem ele soli ta re sau 2 3. Fructele sn t achene m ari, p ro te jate la baz sau n to tali tate de un nveli d u r pro v en it d in lignificarea bracteelor. R eprezentanii celor dou genuri Fagus i Quercus ocup n a ra noastr m ari suprafee, dom innd n pdurile de deal ( i ompie, n tim p ce Casianea sativa se cultiv sau se afl slbticit n zone m ai restrnse unde m icroclim atul perm ite dezvoltarea acestei specii. F am ilie foarte im por ta n t p e n tru silvicultur i ind u stria lem nului. U nele specii au im por ta n p e n tru terapeutic fie p e n tru obinerea u nor gudroane vegetale, fie ca m aterie prim p e n tru taninuri. C A S T A N E A S A T IV A M ii. (C. vesca G aertn.) CASTAN ; Fr. : C htaignier ; E. : Sw eet (Spanish) chestnut ; G. : K astanienbaum ; M. : Szelid gesztenye ; R. : K atan pasevni (fig. 18). C aractere de recunoatere. P la n t a : A rbore care atinge p n la 20 30 m nlim e i diam etre foarte m ari ; tu lp in a ; dreapt, cilindric, ram ificaie bogat, dnd o coroan deas i ntins late ra l ; scoara : eenuie-verzuie cu pete albicioase (la b trn ee ritidom cu crpturi adinei) ; m ugurii : tu rtii, ovoizi, laterali 'fa de o cicatrice, cu tre i urm e de fasci cule ; frunzele : oblonglanceolate, pe m argine cu dini, n e rv u ri proem i nente, lungim e 8 18 (22) cm, lim e 4 8 cm ; florile : unisexuate ; cele m ascule n am eni cilindrici, ereci, lungi de 10 20 cm ; cele fem eieti solitare sau cte 3, la baza am enilor m asculi, nconjurate de un involucru spinos ; fru ctu l : achen de 23 cm, brun-nchis, cte 1 3 n tr-o cup spinoas provenit din involucru i care se desface n 4 valve, nflo rire (VI). Materia prim: Folium Castaneae este form at din frunzele recoltate vara. Ele snt lungi de 8 18 (22) cm, late de 4 8 cm, cu peiolul scurt, oblong-lanceolate, ascuite la vrf, dinate pe m argini, cu dini m ari spinoi, de culoare verde m ai nchis pe p a rte a superioar i m ai deschis pe p artea inferioar. Nu au m iros, gustul este astringent. Ecologie i rspndire. Specie me diteranean, la noi n staiu n i ad 172

postite, cu clim at cald i um ed (n ju d eu l M aram ure n zona oraului B aia M are i n O ltenia n ju d eu l Gorj la Tism ana, Polovraci, P etiani, Izverna, Sohodol, Cernei, Baia de A ram , Cloani). In alte localiti a fost adus p rin cultur, dar este sporadic i su fer din cauza ngheurilor. Recoltare. Ejpoea optim iulie-august. Se face p rin s tru jire a fru n zelor. Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. U scarea n a tu ra l se face Ia uimbr, punnd frunzele n tr-u n singur strat, pe ram e sau hrtie, n poduri ;sau oproane bine aerate, ia r artificial la 50 C. Randa m e n t la uscare 4 5/1. Condiiile tehnice de recepie prevd : im p u riti frunze b ru n ificate m ax. 5% , restu ri de plant max. (2%, corpuri strin e organice i m inerale max. cte 0,5% la fiecare ; um iditate m ax. 13%. Compoziie chimic. In frunze snt prezente tan in u ri galice care dup hidroliz dau acid elagic i glucoz i mici cantiti de cvencetin, acid cum aric, eam ferol, acid cafeic, acid dihidrodigalic, inozitol, vitam ina E, s ru ri de m agneziu i fosfor. T aninurile de n a tu r catehic snt p re zente n scoar, lem n, m uguri, frunze i fructe. In scoar este prezent i ham am elitaninul, iar n lem n castalgina, castalina, vesealgina, vescalina, un acid i un alcool tr'iterpenic. F ructele conin substane pro teice, am idon i ulei gras. Aciune farmacodinamic, utilizri terapeutice. E x tractu l apos din frunze i tin c tu ra p rep a ra t din ex tractu l fluid are aciune sedatLv asu p ra cen trilo r respiratori, n special asupra centrului tusei. D atorit aces tu i fapt, frunzele de Castan se utilizelaz m preun cu alte plante p e n tru obinerea unor m edicam ente antitusive. Frunzele au pro p rieti baoteriostatice. Confuzii. D in cauza num elui popular de C astan1 exist confuzii re 4 ciproce cu frunzele de A esculus hippocastanum (C astanul slbatic) de care sn t ns foarte diferite morfologic, acestea fiind palm at compuse. Observaii. Im portan m edicinal m ai au : scoara (Cortex Castaneae) u tilizat odinioar ca astrin g en t (datorit coninutului n ta nin) i febrifug ; sem inele (castanele) folosite n alim entaie constituie totodat un rem ediu popular n diareele benigne. QTJERCUS RO BU R L. (Q. pedunculata Ehrh.) STE JA R ; Fr. : Chene ; E. : Britsh oak ; G. : Stiel-Eiche ; M. : KoCsnyos tolgy ; R. : Dub (fig. 19) Caractere de recunoatere. P l a n t a : A rbore n alt pn la 40 (50) m, cu coroan larg, n eregulat ; tulpina : se dezvolt n grosim e, ram u ri puternice, noduroase ntinse orizontal ; scoara : la nceput neted, apoi cu ritidom brun-HGhis, b rzd at adnc ; m uguri : ovoizi, cu 45 m uchii longitudinale, ngrm dii spre v rfu l lu je r u lu i; frunze : strnse spre v rfu l lu jeru lu i, obovate, sesile, penatsinuate, cu 4 8 perechi de lobi asim etrici, glabre, pieloase, lungi de 620 cm, late de 3 10 cm ; flori : unisexuate ; cele m ascule g ru p ate n am eni pendeni, cele fem ele p rin se 173

F ig. 19 Q u ercu s robUr

d irect cte 3 6 pe un peduncul com un lung de 3 8 cm ; fructe : ghinda este o achen ovoid, de 2 4 cm lungim e, su sin u t de o cup cu solzi im bricai, triu n g h iu la ri ; snt cte 2 5 pe u n peduncul comun. nflorire (IVV). Observaii. A u n tre b u in ri m edicinale i celelalte specii ale genului Quercus. ca spre exem plu Quercus petraea (fig. 20).

F ig . 20

Q u e r c u s p e tr a e a

M a t e r i a p r i m : C ortex Quercus, adic scoara recoltat de pe ram u rile tinere, se prezint sub form de jgheab, fiii sau su lu ri ci lindrice, cu suprafaa ex tern neted, lucioas, de culoare cenuie, la in terio r glbuie sau brun-rocat, de 2 3 m m grosim e. F r m iros, cu gust astringent slab am rui. Ecologie i rspndire. Cele 9 specii ale genului Quercus care cresc spontan n R om nia snt foarte rspndite, ocupnd cca. 21o/0 din su prafaa pdurilor noastre. Au p reten ii ridicate fa de sol (bogat, adnc), lum in i cldur. Se ntlnesc n toat ara, ncepnd din zona de cm pie i pn n zona dealurilor sau chiar m ontan inferioar (gorunul). Recoltare. Epoca optiim m artie-apriie, atunci cnd scoara se des prinde uor datorit nceperii circulaiei sevei. E xploatarea se face n u m ai n parchete, pe m sura tierilor. Se recolteaz num ai scoara n e ted a ram urilor1de 35 ani, cu grosim e de pn la 10 cm. M etode de recoltare : se fac cu cuitul tie tu ri inelare la distane de 10 30 cm care se unesc apoi p rin tr-o tie tu r n lung ; se desprind astfel fragm ente In form de tub ; achierea nu este recom andabil . deoarece se poate lua i lem n, care nu este adm is n produs. Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. D up n d ep rta rea fragm entelor de scoar crpat sau cu lem n la in terio r se pune la uscat n aer liber la soare, n s tra t su b ire (pe tim p um ed sa in tro duce n locuri adpostite si nclzite). U scarea artificial se face la 4050. R andam entul la uscare 2 2,5/1. Condiiile tehnice de recepie prevd ca m ateria prim s fie for m at din fragm ente de scoar neted, lungi de 10 30 cm, n form de tub sau jgheab ; n u se adm it scoare crpate sau cu lem n la in te rio r ; im p u riti (scoare nnegrite la interior) m ax. 5%, corpuri str ine organice max. 1% si m inerale - m ax. 0,5%, um iditate m ax. 13%. Compoziie chimic. Acid cvercitanic (9 15%), catechine, acid elagic, acid galic, substane de n a tu r triterpenoidic : ridelinol, acid nictanic, acid roburic, cvercito ; acizi cinam om ici i derivai flavonoi1 dici, substane pectice i rezinoase, zaharuri, o substan am ar cvarcina. Aciune farmacodinamic, utilizri terapeutice. B azat pe p roprieta tea de precipitare a proteinelor, avnd aciune astringent, hem ostatic i antiseptic. D im inueaz secreiile glandulare, provoac constricie ca pilar i antreneaz o irigaie sanguin slab i o anestezie uoar lo cal. F oarte m ult utilizat n trecut, scoara de s te ja r astzi se u tili zeaz n tu lb u r ri digestive ca antidiareic i ca antidot n intoxicaii cu alcaloizi, s ru ri m etalice toxice, plum b, cupru, staniu etc. (n special ta ninul). E xtern, decoctul se folosete ca pansam ent p e n tru plgi care supureaz.E m piric a fost utilizat i n leucoree, m etrite i gonoree. S-a d em onstrat experim ental c ex tractu l din frunze de s te ja r distruge n scu rt tim p germ enii difteriei, holerei, paratifici i ai tuberculozei. 175

Sub form de decoet (2 3 lin g u rie scoar la o can ap) i n gargarism e se folosete p e n tru am eliorarda stom atitelor, laringitelor, a n ginei. Sub form de bi, n eczeme cronice, n hem oroizi i fisuri anale. Cu aceleai u tilizri este ghinda (Fructus Querci), frunzele i ga lele de pe frunze produse de him enoptera C ynips galae tinctoricie Olit. Scoara de S tejar in tr n compoziia ceaiului antidiareic. ALTE SPECII DE FAGACEAE CU UTILIZRI M EDICINALE Fcigus silvatica L. (Fag), arbore dom inant n pdurile de deal. Ex tractu l hidroiizat de frunze conine compui de n a tu r fiavonoidic m iricetin, leucodelfinina, acid elagic, cvei'cetina, leucocianidin, cam ferol, acid cafeic i cantiti mici de acid cum aric, tanin etc. P rin distilare pirogenat se obine gudronul de fag (P ix Fagi) care conine gaiacol (o-m etoxifenol), crezoli (o, m, p m etilfenol), sileni (2,3 3,4 2,5 dim etilfenol) etc. In tre c u t scoara de fag era utilizat n locul chininei ca febrifug i tonic-am ar. D atorit tan in u lu i era utilizat ca antidiareic. G udronul de fag este folosit n afeciuni ale cilor respiratorii, n derm atite .a. Fam . JUGLANDACEAE A rbori, m ai ra r arbuti, care ating dim ensiuni m ari. Au frunze al terne, im paripenat-com puse, cztoare. Florile monoice, cele m ascule sub form de am eni alungii, pendeni, cele femelei 14 m n vrful ram u rilor1tinere. F ru c tu l drup dehiscent sau nucul aripat. JU G L A N S R E G IA L. NUC : Fr. : Noyer ; E. : W alnut ; G. r N ussbaum ; M. : Diofa ; R. : A reh g retk ii (fig. 21) Caractere de recunoatere. P l a n t a : A r bore foarte viguros, pn la 30 m, cu trunchi gros, coroana larg, globular ; scoara : n eted i cenuiu-vcrzuie n tineree, apoi cu ritidom cu crp tu ri ra re i adnci ; m uguri : negrieioi, ovoid-globuloi, .pn la 7 mm ; fru n ze : alterne, penat-com puse, cu 5 9 foliole eliptice ntregi ; flo ri: unisexuate, m ascule in am eni negrieioi, pendeni, de 8 10 cm ; fem ele cte 1 2 la vrfu l ram urilor ; fructe : drupe m ari de 45 cm, cu pericarp la nceput verde, crap neregulat, se desface i se nnegrete prin oxidarc. nflorire (V). IM a t e r i a p r i m : F olium Juglandis. foliolele frunzelor recoltate fr peiolul

F ig . 21

J u g la n s re g ia

176

principal, sn t de 69 (12) cm lungim e, eliptice, oblong ovate, scu rt ascu ite la vrf, ntregi nedinate, glabre pe faa superioar, cu sm ocuri mici de peri la subsuoara n erv u rilo r de pe p artea inferioar. Culoare verdenchis. M irosul arom at, gustul astrin g en t am rui. La cerere se recolteaz i pericarpul fructelor (Pericarpus nucis juglandis sau N u cu m juglandis periccirpium sau P utam en juglandis). Ecologie i rspndire. Se n tlnete cultivat n n treag a ar, prin livezi, vii, m arginea oselelor, grdini, curi, m ai ales n regiunea pod goriilor. U neori slbticit p rin p duri de am estec clin regiunea de dea lu ri n regiuni cu influen m editeranean (Banat, T ransilvania de S-V, O ltenia, V. M unteniei). Cere soluri profunde i lum in ; nu rezist la ngheuri. Recoltare. Frun-zele se recolteaz din m ai pn n august (de p re fe ra t m ai tinere, end au coninut m ai ridicat de substane active) prin s tru jire a foliolelor de pe ax u l frunzei. P e n tru a nu duna arborilor nu se recolteaz de pe acelai arbore dect 2 3 kg frunze proaspete. P ericarp u l fructelor se obine n august-septem brie de la nucile re coltate i c u r ate im ediat dup recoltare, astfel ca acest pericarp s fie verde-ibrun ; nu se ia de la nucile la care acesta s-a nnegrit, ngl b en it sau nm uiat. Este deci un produs care nu cere n plus fa de ope raiile uzuale care se fac la cu r are a nucilor dect sortarea p ericarpului de culoare corespunztoare. Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. Frunzele de Nuc se brunific extrem de repede n cazul unei m anipulri ndelungate i m ai ales p rin presare, devenind necorespunztoare. De aceea, se vor usca ct m ai repede dup recoltare, fie pe cale n a tu ra l n s tra t sub ire, ferite de soare, de p referat n poduri, acoperite cu tabl, fie la usctor la 3540, iar frunzele b runificate se ndeprteaz. n m od asem ntor se usuc i pericarpul, aezndu-se pe ram e cu scobitura n sus. P rin uscare, culoarea acestuia se m ai schim b ctre b ru n . R andam entul la uscare : 3 4/1 p e n tru frunze i 46/1 p e n tru pericarp Condiiile tehnice de recepie prevd p e n tru Folia Juglandis num ai foliole fr peiol principal, de culoare verde, adm indu-se ca im p u ri ti m ax. 3% fructe nnegrite i max. 1% restu ri din peiolul p rin cipal, corpuri strine organice i m inerale m ax. cte 0,5% din fi 3 care, iar um iditate m ax. 13V0P e n tru Pericarpus N ucis juglandis se recepioneaz num ai buci din coaja fructului de culoare brun-verzuie, cu m ax. 15% fragm ente de cu loare neagr la exterior, corpuri strin e organice i m inerale m ax. cte 0,5% din fiecare, um iditate m ax. 13o/o. Compoziie chimic. Frunzele conin 4 5% tanin, acid galic, acid cafelc, acid elagic, flavoane, inozitol, cantiti m ici de ulei volatil, a i hidroiuglon, iuglon, ca derivai ai naftochinonei i vitam ina C. Aciune farmacodinamic, utilizri terapeutice. A stringent datorit taninurilor, cu p ro prieti uor hipotensive i antialergi.ee. Se utilizeaz m ai m ult n mod em piric n eczeme cronice, serofuloz, ca antidiareie i n bi m edicinale. A ciunea hipoglicem iant nu a p u tu t fi dem ons trat. 177

Uleiul din semine, format din acizi grai din care peste 50% acid linoleic, este recomandat n alimentaia dietetic pentru prevenirea aterosclerozei. Foliolele de Nuc in tr n compoziia ceaiurilor antidiareic i die tetic. Din frunzele de Nuc se poate p rep ara o infuzie, 2 linguri frunze la o can. n diareele uoare se beau 2 3 cni pe zi. In stom atite sub form de gargar cu decoct (3 linguri frunze la o oan). n leucoree spl tu ri locale. Fam. SALICACEAE A rbori sau arbuti, cu frunze ntregi, alterne. Flori unisexuate, nude, cu o bractee la baz, dispuse n am eni, ap ar adesea nainte de n fru n zire. F ructe m ici capsule ce se desfac n 2-4 valve. Ecologic legate adesea de locuri e,u um iditate. iSe utilizeaz m ugurii, scoara i chiar frunzele, d a to rit coninu tu lu i n glicozizi, tan in i alte principii active. PO PU LU S N IG R A L. PLO P NEGRU ; Fr. : Peuplier noir ; E. : Black poplar ; G. : S c h w a rz p a p p e l; M. Fekete n yrfa ; R. : Asakori. Caractere de recunoatere. P l a n t a : A rbore n alt pn la 30 (35) m i diam etru pn la 2 m ; tu lp in a : dreapt, cu coroan larg, rar, n e regulat, cu num eroi lstari lacom i ; scoara : form eaz de tim puriu ritidom negricios, brzdat adine ; m uguri : ascuii, de la conic-alungii pn la fusiform i, adesea curb ai la vrf, lungi de 2 3 cm, groi de 48 cm ; culoare brun-glbuie,, la suprafa cu un clei cu miros slab arom atic, fiind vscoi ; frunze : deltoide (triunghiulare), lungi de 5 10 cm, vrfu l prelung ascuit, m argine serat, glabre, peioi lung pn la 6 cm, tu rtit late ra l ; flori : unisexuate, n am eni pendeni - b r bteti de 4 6 cm, fem eieti m ai lungi 1045 cm ; fructe : capsule m ici (79 mm). n flo rire (IIIIV precede p uin nfrunzirea). M a t e r i a p r i m : G em m ae Populi m ugurii de Plop sn t ovoizi nedesfcui, acoperii de bractee, ascuii la vrf, lucioi, de 1 2 (3) cm lungim e i 4 6 m m grosime. Snt rinoi la interior, de culoare b ru n deschis pn la b ru n , cu m iros plcut, rinos, balsam ic, gust am rui arom at. Scoara recoltat de pe ram urile tin e re este m ai p u in utilizat. Ecologie i rspndire. P retin d e m ult cldur n tim pul verii, rezistnd totodat la ger, de aceea coboar m ai jos dect ceilali plopi. P rezin t exigen redus fa de sol, m ergnd pe aluviuni i evitnd so lu rile com pacte sau srturoase. Necesit m ult um iditate n sol, chiar inundaii de scurt durat. Ca urm are, se n tln ete n regiunile joase, p rin zvoaie, lunci, depresiuni, poieni um ede ; spre deal num ai exem plare izolate.. R spndit n Lunca i D elta D unrii, precum i n luncile princi palelor ru ri din ar, n partea dinspre aval a acestora. 173

Recoltare. Epoca de recoltare sfritul lui februarie nceputul lui m artie, cnd ncep s se um fle m ugurii vegetativi. D eoarece recoltarea direct de p e arbore este m ai p uin productiv, se urm rete unde se fac tieri, desprinzndu-se m ugurii cu rnna direct de pe ram uri. Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. U scarea se face ct m ai repede, p e n tru a evita desfacerea ; pe cale n a tu ra l se face n aer liber, pe ram e sau pe rogojini, hirtie, iar artificial la tem p eratu ri pn la 35 (de asem enea p e n tru a nu se desface i lipi n tre ei). Indi fe re n t de tipul de uscare se pun n tr-u n singur stra t, p e n tru a nu se lipi. R andam ent la uscare 2 2,5/1. Condiiile tehnice de recepie prevd m uguri nedesfcui, adm indu-se ca im puriti m uguri com plet desfcui m ax. 1% i restu ri de frunze m ax. 0,5%, corpuri strine organice i m inerale max. 0,5% din fiecare, um iditate m ax. 13%. Compoziie chimic. M ugurii de plop conin glicozizii fenolici, salicina i populina, 0,5% ulei volatil form at din betulen, a, (3 i y betulenol, d-hum ulen, a-cariofi'len, com pui de n a tu r flavonic : crizina i tectocrizina, cca. 1,5% tan in u ri, rezine, ulei gras, acid m alc i galic, saponine, m anitol etc. Aciune farmacodinamic, utilizri terapeutice. A ciune astringent, antiseptic datorit substanelor cu caracter fenolie, uor1 antiinflam ato are i slab analgezic. D atorit flavonelor are aciune diuretic favoriznd elim inarea acidului uric. M ugurii au fost utilizai la p rep ara re a u nui ung u en t antihem oroidal (U nguentum Populeum ). E m piric se m ai utilizeaz n reum atism sub form de infuzie sau decoct. E xtern, n inflam aii, leziuni ale pielii, d egeraturi sau n loiuni capilare. C r bunele de lem n de plop poate fi utilizat ca adsorbant. U nguentul a n ti hem oroidal din m ugurii de plop se p rep ar din 20 g m uguri zdrobii care se um ecteaz cu 5 ml alcool, lsndu-lse la m acerat 24 ore n vas nchis. Se adaug 100 g u n tu r de porc i 5 g cear de albine i se ine am estecul 3 ore pe baia de ap. Se filtreaz p rin tifon, apoi se freac la m ojar p n la obinerea unguentului. Confuzii. Se pot recolta din eroare uneori m uguri de la alte specii de Plop, n special Plop alb (Populus alba) i Plop tre m u r to r (Populus trem ula). Deoarece n perioada n care se recolteaz m ugurii fru n zele nu snt ap rute, recunoaterea se va face dup scoar i m uguri. Scoara la P lopul negru form eaz ritidom brzdat de tim puriu pe cea m ai m are parte a tulpinii ; la celelalte specii rit i dom ul apare num ai la arborii btrni (cei tin eri au scoara neted, alb-cenuie sau cenuiu-verzuie) i se ntinde num ai la baza tulpinii. M ugurii alungii, ascuii, lungi pn la 23 cm la P. n ig r a ; la celelalte specii ovoizi i m ult m ai mici (34 mm la P. alba i 6 7 mm la P. trem ula). Observaii. De la Plopul negru o utilizare m ai redus o au : scoara creia i se atribuie pro p rieti tonice, astringente, antiscorbutice i febrifuge ; crbunele vegetal obinut din lem nul su p e n tru ^b^oibra gazelor i substanelor tox-ice produse de flora micwfbian^jdin in testi n u l gros. 1 .'*.+ Jr f 179

SALIX ALBA L. SALCIE, RCHIT ALBA : Fr. : Saule ; E. : W hite willow, G. : Silber W eide ; M. : F eh er fiiz ; R. : Iva belaia Caractere de recunoatere. P l a n t a . A rbore pn la 20 m nlim e eu coroan neregulat ; tu lp in a strmb, au lu jeri subiri, flexibili, verde-glbui ; scoara : cea tn r neted, cenuie-verzuie, form eaz tim pu riu ritidom gros, c e n u iu -b ru n ; se desprinde cu u u rin ; m uguri : alungit-ovoizi, alipii ; frunze : lanceolate, de 4 10 om lungim e, m a r gine m ru n t serat ; la nceput pulbescenite pe am bele fee ceea ce le d culoare argintie, apoi rmn cu peri num ai pe dos ; flori : unisexuate, n am eni ; cei m asculi galbeni, de 26 cm, cei fem eii verzui, de 34 cm ; fructe : mici capsule. n flo rire (IV odat cu nfrunzirea). Observaii. S nt n tre b u in ate n scopuri m edicinale i alte specii de S a l i x : S. purpurea L. (Rchita roie) cu lu je ri roii p u rpurii, S. fragilis L. (Rchita) cu lu jerii care se ru p cu u u rin de la inseria pe namur, 5. pentandra L. cu frunze m ai ovate, S. caprea L. (Salcia cpreasc) cu. frunze late i alte specii cu talie m are din zonele de lunc i z voaie. M a t e r i a p r i m : C ortex Salicis este form at din buci de scoar de form tu b u lar, n jgheab sau fii, cu su p rafaa exterioar neted, de culoare verde-cenuie pn la verde-g'lbuie rocat, galbenbrun-de'sohiis la interior, fr lem n. F ra ctu ra este fibroas. N u are m i ros, gustul este astrin g en t am rui. Ecologie i rspndire. Toate speciile de Salcie (cu excepia celei cpreti) sn t plante de lunci i zvoaie, cu cerine m ari fa de um idi tate a solului, suportnd chiar nm ltinirea, cu preten ii reduse fa de clim i sol. Snt rsp n d ite n toate zonele de lunc i m latin, pe toate vile ru rilo r, cu deosebire n zona de dimpie. S. caprea (Salcia cpreasc) este rspndit n zona eolinar i m on tan prin pduri, finee, vlcele, dar m ai ales n t ie tu ri sau arsuri de p d u ri unde este invadat i de unde poate fi bine exploatat. Recoltare. Perioada optim este p rim vara n m artie-m ai, cnd seva abundent face ca desprinderea cojii s se fac uor. M etoda de recoltare : la ram u ri tinere de 2 3 ani se fac tie tu ri circulare cu cuitul la 10 20 cm, care se unesc p rin tr-o tie tu r n lung ; la ram urile ru p te se poate face cu u u rin i sim pla ju p u ire n fii. Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. U scarea se face la soare sau n ncperi cu circulaie bun a aerului (uscarea lent poate duce la m ucegirea sau brunificarea produsului). U scarea artificial la m ax. 60. R andam ent la uscare 23/1. Condiiile tehnice de recepie prevd m ateria prim n form de tu b u ri sau fii ; im p u riti : coji p tate sau nnegrite la in terio r max. 5% i fragm ente cu lem n la in te rio r miax. 2/0 ; co rpuri str in e or ganice si m inerale m ax. cte 0,5% din fiecare ; um iditate max. 13%. Compoziie chimic. D intre com ponentele active prezente n m ajo rita te a speciilor de Salcie sn t : sialicina, substan de n a tu r glicozidic 180

n proporie de 0,30,8% (Salix alba) sau 3 7% (Salix purpurea, S. fragilis). A ceast substan, p rin hidroliz, se dedubleaz n glucoz i saligenin sau alcool salicilic. n toate speciile este p rezen t tantinul de n a tu r catechinic n proporie de 3 10%. In S. purpurea se afl i un glucozid de n a tu r flavonic salipurpozidul. Scoara de salcie m ai conine rezine i ali derivai de n a tu r flavonic sau heterozide. A m enii d iferitelo r speicii de salcie conin su b stan e estrogene. 'Derivaii salicilai n a tu ra li au serviit ca m odel p e n tru sinteza as pirinei. Aciune farmacodinamic, utilizri terapeutice. In m edicina em pi ric, scoara de Salcie a fost utilizat nc din an tichitate ca tonic, feb rifu g i antireum tism al. U lterior s-a dem onstrat pe cale experim en ta l c saligenina se dedubleaz n organism n acad salicilic care in trn d n reacie cu m ediul alcalin se transform n sare de sodiu solubil trecnd astfel n snge i n lichidele esu tu rilo r i astfel im prim ac iu n e a antipiretic i analgezic. Deci utilizarea ea febrifug i calm ant al d urerilor reum atism ale are o baz tiinific. Produsele farm aceutice o binute din scoar de Salcie au de ase m enea efecte sedative, n insom nii i calm ante ale d urerilor uterine. A cidul salicilic chiar n doze slabe elim in acidul pantotenic, absolut necesar vieii bacteriilor. Deci are aciune baCteriostatic, iar n doze m ari bactericid. Scoara de Salcie in tr n compoziia ceaiului atnireum atic. n m ai m ic m sur se folosesc frunzele (Folium Salicis) i am enii (Flores Salicis) cu presupuse ac iu n i sedative i anadrodisiace. Fam. MORACEAE A rbori sau arbuti, exclusiv de cul tur, cu frunze ntregi, sim ple sau lobate, flori unisex u ate mici n am eni. F ructe achene sau drupe mici crnoase, reunite in fructe false. M O RU S A L B A L., M O RU S N IG R A L. DUD ALB ; DUD N E G R U ; Fr. : M urier blanc, M ur ier noir ; E. : W hite (Black) m u llb erry ; G. : WeiSser M aulbeerbaum ; Sichwarzer M aulbeerbaum ; M. : Feher eperfa ; F ekete eperfa ; R. : T u t belii ; T u t ciarni ((fig. 22). Caractere de recunoatere. P l a n t a : A rbore pn la 15 m nlim e, tu lp in a : dreapt, se ram ific de la mic nlim e, coroan ra r ; scoara : cenuie-deschis, se

Fig. 22 M orus n igra

181

transform tim puriu n ritidom cenuiu-brun, cu crp tu ri lungi m ugurii : mici (3 mm), ovoizi ; frunzele : ovate, lungi de 6 18 cm, n tregi sau cu 35 lobi inegali, m argini n eregulat-serate, n e rv u ri evidente florile : unisexuate ; cele m ascule cilindrice (1 2 cm), cele fem ele oblongi (0,5 1 cm) ; fructele : duda reprezint u n fru c t compus, form at din n u m eroase drupe false mici dispuse pe axul inflorescenei care devine i el crnos. n flo rire (V). M a t e r i a p r i m : F olium Mori species, frunze polim orfe, ovate sau eliptice, pe m argini neregulat serate, uneori nelobate sau inegal lo bate, lung peiolate (25 cm), cu n e rv u ri evidente, la D udul negru m ai groase i m ai aspre la pipit dect la cel alb ; de culoare verde carac teristic pe faa superioar, plid-verzui pe cea inferioar. F r m iros i fr gust. Ecologie i rspndire. O riginar din Japonia i China, la noi cu ltiv at pe m arginea drum urilor, n grdini, livezi, vii ; adesea slbticit, m ai ales n pduri de lunc. Este specie iubitoare de cldur, suportnd bine att seceta cit i n g h e u l; se dezvolt bine pe soluri uoare, revene. Rspndiit n toat a ra n regiunile de cmpie i dealuri joase. Recoltare. Perioada optim m ai-iunie, cnd frunzele snt tinere. Se recolteaz p rin eiupire frunzele fr peioi sau p rin stru jire, n d ep rtndu-se ulterio r peiolul. Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. U scarea n a tu ra l se face la umibr, n s tra t subire, pe ram e sau hrtie, n oproane sau poduri bine aerisite. U scarea artificial se face la 50 60C. R andam en tul la uscare 34/1. Condiiile tehnice de recepie prevd frunze fr peioi cu m ax. 3%, im p u rit i (frunze decolorate) ; corpuri strine organice m ax. 0,5% i m inerale m ax. 0,25% ; um id itatte m ax. 13/0. Compoziia chimic : tanin, acid aspartic, acid folie i acid folinic,. glicozide fitosterolice, antociani, arginin, compui volatili : butilam in,, acid acetic, propionic, izobutiric. aldehide, cetone, caroten, m aleat si carbonat de calciu ; fructele conin antociani, tanin, acizi organici, glu cide i pectine, vitam ina C, s ru ri m inerale. Aciune farmacodinamic, utilizri terapeutice. U tilizat em piric n form ele incipiente i uoare de diabet ; aciunea hipoglicem iant a fo st confirm at de unii autori ; s-au obinut unele rezu ltate pozitive i n distrofii ale m iocardului. F runzele de Dud in tr n com poziia ceaiului dietetic. n lite ra tu ra de specialitate m ai veche snt citate utilizri alei scoar ei de rdcin p e n tru aciunea purg ativ i tenifug ; fructele imatureca astringente antidiareiee, iar fructele m ature ca laxative. Fam . CANNABINACEAE P la n te ierbacee, ereicte sau agtoare, ou frunze opuse, lobate i stipelate. Flori pe tipul 5, mici, unisexuate-dioice, cu nveli sim plu ; cele m ascule grupate n racem e compuse, cele fem ele n conuri. F ruc tele nucule (achene). 182

H U M U LU S LU PU LU S L. HAM EI ; Fr. : H oublon ; E. : Hop ; G. : H opfen ; M. : Felfuto kom lo : R. : Hm eli abknavenni (fig. 23) Caractere de recunoatere. P l a n t a : P la n t ierbacee, peren, vo lubil ; p a rte a subteran : rizom crnos lung pn la 40 cm, gros pn la 10 cm, cu rdcini pn la 24 m ; de pe rizom se dezvolt m ai m ulte tu lp in i aeriene ; tu lp in a aerian : volubil, lung de 3 6 m, cu peri n form de erlig ; frunze : opuse, din 3 5 lobi ascuii, cu m arginea se ra t-d in a t i Vrf m ucronat, baza cordat, aspre la pipit (asem n toare cu cele de vi-de-vie) ; lungim ea pn la 15 cm ; au stipele ; flori unisexuate dispuse pe tulpini diferite (dioice) ; pe tulpinile m as cule flori mici verzui dispuse n ciorchine (cime racem iform e) ; pe tu l pinile fem ele am eni n form de conuri (strobile), alctuite din nu m eroase braetee dispuse im bricat, la axila crora sn t florile fem ele cu p erian t ru d im en tar i pistil cu ovar i stigm at filiform (fr stil) ; fru c t : achene ovoide dispuse n conuri.

F ig . 23

H u m u lu s lu p u lu s

M a t e r i a p r i m : Strobuli L u puli num ite i Conuri de h a m ei este form at din inflorescenele fem ele n form de conuri ovale sau globuloase, ntregi sau detaate, de culoare verde-glibuie. M i ros caracteristic, gust am ar. M ateria prim i pstreaz n ealterate p rin cipiile active un an de la recoltare. Ecologie i rspndire. P re te n ii ridicate fa de um iditate i clim* fr tem p eratu ri excesive vara sau iarna. Se dezvolt n special pe so lu ri perm eabile, m ai uoare, adpostite de vrit i eventual pe pante uoare eu expoziie sudic. E xist i suprafee n cultur n bazinul T rnavei M ari num ai cu plante fem ele, p e n tru in d u stria berii. n scopuri m edicinale se valo rific ns plantele din flora spontan, ntlnite n zvoaie, lunci, t u fiuri, crnguri, pe g arduri n zona de cm pie i deal, pn la 800 1 000 m, n aproape toate judeele T ransilvaniei, Moldova (Neam, Su ceava), M untenia (Arge, B rila, Ilfov, Prahova), Dobrogea (Tulcea n Lunca i D elta D unrii), O ltenia (Vlcea). Deoarece ns aceast spe cie care are i un p ro n u n a t caracter ornam ental nu are nicieri o den sitate prea m are, considerm posibil spontaneizarea speciei p rin recol ta re a i rspndirea achenelor a tt n locurile unde planta crete n atu ral, c t i pe lng g ard u ri n special, pe care le m brac foarte decorativ. Recoltare. P erioada optim august-septem brie, conurile bune de re coltat recunoscindu-se dup culoarea nc verde i bratiteele alipite (la culoare galben i cu bractee desfcute au p ierd u t caracterul m edicinal). Se culeg p rin ciupire con cu con, cu pedunculul sub 1 cm. Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. U scarea n a tu ra l n locuri um brite, pe hrtie, n tr-u n singur strat, fr s se ntoarc n tim pul uscrii. P ra fu l scu tu rat, de culoare galben-verzuie, n u con stitu ie im p u rita te i se pred m preun cu produsul. U scarea artificial - la 40 50C. P stra re a ulterio ar a m ateriei prim e se va face num ai n baloi p resai p e n tru a se m icora ct m ai m ult posibilitatea oxidrii su b sta n elor active. R andam entul la uscare : 3,54/1. C ondiiile tehnice de recepie prevd conuri de culoare verde-glbuie ; im p u riti : conuri brunificate m ax, 15%, restu ri de plant m ax. 2% ; corpuri strine organice m ax. 1% i m inerale m ax. 0,5%. Compoziie chimic. P rincipiile active din Ham ei fac p a rte din grupa oleo-rezinelor. U leiul volatil ooa. 0,50% este form at din m ireen, hum ulen, farnesen, izovalerianat de bornil i canaben. Rezina este co n stituit d in lupulon (acid (3-lupuilinic) principiu am ar de n a tu r cetonic, h u m u lon (acid a-lupulinic), tricetone cu ciclu pentagonal ; hum ulinona i hum ulupona. P rincipiile am are m enionate sn t d e cca. 10% din g reu ta te a uscat a conurilor. A lturi de aceste principii active, n conurile de ham ei m ai ex ist su b stan e de n a tu r flavonic (xantohum olul, glicozide ale cvercetolului i cam ferolului), tanin, trim etilam in, cdlin, substane estrogene (230 m g% ), grsim i, s ru ri m inerale etc. Aciune farmacodinamic, utilizri terapeutice. D atorit cantitilor nsem nate de sdbstane am are, H am eiul este considerat p rin actul reflex ce-1 provoac la nivelul glandelor salivare i a sucurilor gastrice ca sti m ulent tonic-am ar. D atorit acidului (3-lupulinic i ot-lupulinic are p ro 184

prieti sedative i anafrodisiaee. Tot hum ulona i lupulona au i pro prieti bacteriostatice asupra germ enilor G ram pozitivi, inclusiv fa de M ycobacterium tuberculosis, n special sub form dihidrogenat. S-a sem nalat i aciunea antitum oral a unor substane am are d in ham ei. Conurile de Ham ei in tr n compoziia ceaiurilor calm ant, sedativ i n produsul fitoterapeutic HEPATOBIL. Din inflorescenele fem ele se poate prep ara o infuzie folosind 23 linguri la o can ap sau sub -form de pudr 1/4 1 g odat. Fam . ULMACEAE Fam ilie p u in num eroas, cu arbori sau arbuti cu frunza n tre a g ; flori m ari, herm afrodite sau unisexuate, unite n m nunchiuri sau izolate. U lm us foliacea Gilib. (Ulm) arbore din pduri de em pie i deal, cu frunze ntregi i baza asim etric, nflorind nainte de nfrunzire, cu flori m ari, herm afrodite sau unisexuate, unite n m nunchiuri sau caracteristic, lat-arip at. Este citat utilizarea scoarei cu coninut de substane am are, rini, m ucilagii vegetale i tanin, a tt ex tern p e n tru boli de pieile i revulsiv n sciatic, ct i in te rn ca depurativ, s-udorific, astringent, cu indicaii i p en tru hidropizie i reum atism . U tilizarea lu i este astzi aproape abandonat. Fam . URTIOACEAE P la n te ierbacee anuale sau p e rene, prevzute adesea cu peri u r ticani. F runze sim ple, flori unisexuate monoice sau dioice (ra r h e rm a fro dite), eu nveli floral sim plu, dispuse n cim e la laxila frunzelor. F ructe achene sau drupe. Vegeteaz n g en e r a l n locuri cu exces de azot. U R TIC A DI OI CA L. (U. m ajor Fuchs) URZICA : Fr. : G rande ortie ; E. : N ettle ; G. : Grosse B rennessel ; M. : Nagy csalan ; R. : K rapiva dvudom naia (fig. 24). Caractere de recunoatere. P l a n t a : Specie cosmopolit, ier boas, peren, erect, n alt de 30150 cm ; p artea su b teran : rizom

F ig . 24

U r tic a d io ic a

185

subire, cilindric, brun-deschis, lung i ram ificat, eu num eroase rdcini subiri, pisloase ; tu lp in a cu 4 m uchii evidente ; frunze : opuse, ovale, din a te pe m argini, num eroi p eri u rtic an i rigizi (ca i pe tulpini) ; flori : dioice, dispuse pe plante diferite, n panicule dispuse la axila fru n zelo r superioare ; fructe : nucule ovale verzui cu perigonul persistent. nflorire (VIX). M a t e r i a p r i m : Folium Urticae'1 form at din frunze ovale cu m arginea dinat, lungi de 7 14 cm, late de 2 4 om, peiolate, cu v rfu l ascuit, acoperite cu peri aspri, de culoare verde nchis caracteris tic. M irosul specific, gustul am rui. Herba Urticae form at din tulpinile tin e re recoltate nainte sau n tim pul nfloririi, avnd frunzele cu caracterele descrise la ,,Folium U rti cae". T ulpina de culoare verde nchis, 4-unghiular, este prevzut i ea cu peri aspri. De culoare verde nchis cu miros specific i gust am rui. Raclix 'Urticae am estec de rizom i i rdcini subiri, cilindrice de culoare brun-deschis la exterior. F r m iros, cu gust uor astringent. Observaii. P e n tru difereniere la toate aceste m aterii prim e s-a adoptat denum irea de Folium, Herba et R adix Urticae m ajoris sp re deosebire de Folium, Herba, R adix e t S e m e n Urticae m inoris provenind de la specia 17. 'urens L. Ecologie i rspndire. P lan t tipic antropofil, adic legat ecologic de aezrile om eneti sau de locuri n care a in te rv en it activitatea um an (pe lng case, garduri, m agazii, n locuri gunoite - ! n ispecial pe Ung stne), adic tere n u ri bogate n a z o t ; apare, de asem enea, pe m alul apelor i n tie tu ri de pdure. N u are cerine deosebite fa de lum in (se g sete i n locuri um b rite i nsorite) ; p refer locurile cu um iditate m ai ridicat. R spndit n ntreaga a r din zona de cm pie i p n n zona alpin. Recoltare. Perioada optim p e n tru frunze sau p a rtea aerian este ncepnd din m ai pn n octom brie, iar p e n tru rizom i cu rdcini fie p rim v ara (m artie-m ai), fie toam na (septem brie-noiem brie). F olium Urticae p rin s tru jire a direct de pe plan t a frunzelor cu m na n fu rat n tr-o crp sau m nu groas p e n tru a evita urzicarea p rin cosirea p rii aeriene i s tru jire a ulterioar, d ar nainte de a se produse ofilirea. D up recoltare frunzele nu se in nghesuite, presate, deoarece se ncing i se nnegresc. Herba Urticae p rin tierea sau cosirea p rii aeriene foliate ale plantei (acolo unde p lan ta este n mas) ; se separ apoi de alte plante, p o riuni lem nificate, nefoliate etc. R adix Urticae tse face fie cu sapa, fie prin sim pla sm ulgere dac teren u l este foarte reavn i uor ; se scu tu r i se spal de pm nt i se sep ar prile aeriene care se ndeprteaz. Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. P e n tru frunze sau p a rte a aerian uscarea n a tu ra l se face n s tra t Subire, fie pe ram e n a er liber, fie pe h rtie n oproane, ncperi aerisite, poduri acoperite cu tabl, la um br deoarece lum ina le decoloreaz, iar uscarea artificial se face la 5060. La cam panii m ari se obinuiete i uscarea n apropierea locurilor de recoltare, pe prelate, rogojini puse la um br, n s tra t de civa cm, fru n zele ntorcndu-se din lend n cnd. 186

R dcinile i rizom ii se pot usca la soare, iar pe vrem e um ed n locuri -acoperite dar bine aerisite, iar pe cale artificial tot la 50 60. R andam entul la uscare : p e n tru frunze : 4,55,5/1 p e n tru p artea ae rian : 6 7/1 ; p e n tru rizom i cu rdcini : 4 5/1. C ondiiile tehnice de recepie prevd p e n tru Folium Urticae ca im pu rit i m ax. 5% p ri din p lan t (buci de tulpin, inflorescene) i m ax. 5/o frunze nnegrite, corpuri strin e m inerale i organice m ax. cte lo/0 din fiecare, u m id itate m ax. 14% ; p e n tru Herba Urticae se adm it ca im p u riti m ax. 6% frunze b runificate i m ax. 3o/0 tu lp in i lem nificate, corpuri str in e organice i m inerale m ax. cte -lo/0 d in fie care, um iditate m ax. 14% ; p e n tru R adix Urticae se adm it ca im puri ti m ax. 3o/0 restu ri Ide p ri aeriene i m ax. 2% rizom i brunifieai, corpuri strin e o rg an ice' m ax. 2 % tei m inerale m ax. 1%, um iditate - m ax. 12%. Com poziie chimic. Substane de n a tu r proteic, avnd u n m are n u m r de am inoacizi, su bstane de n a tu r glucidic, amine, histam in, steroli, cetone (m etilheptenona i acetofenona), ulei volatil, substane grase, sitosteroli, acid form ic i acetic, vitam inele C, B2 i K (cca. 400 u n i ti pe gram ), acid pantotenie, acid folie, clorofil 0,3 0,8%, protoporfirin i coproporfirin, i-caroten, s ru ri de Ca, Mg, Fe, Si, fosfai .a. S ubstana vezicant p en tru piele a plantei proaspete este form at din acid form ic, t> enzim i o Itoxalbumin. P rin uscare, aceste su bstane cu excepia toxalbum inei se pierd sau se transform , d isp rn d astfel p ro p rietile vezicante. Sem inele conin ulei gras bogat n tocoferoli i fito horm oni. Aciune farmacodinamic, utilizri terapeutice. In m edicina tradi ional p rile aeriene ale p lan tei proaspete se utilizeaz ea revulsiv n d u re ri reum atice, lumbago, sciatic, iar in te rn pe lng aciunile am intite se ntrebuineaz ca stim u len t al secreiei de lapte i d iuretic n cure fcute prim vara, num ai ! u plante tinere. Dei cunoscut ca p lan t m e c dicinal nc din antichitate, Urzica a form at obiectivul u nor studii tiin ifice care n p rincipal au confirm at unele utilizri em pirice n terapeutic a diferitelor organe ale plantei. Aceste cercetri se rezum la dem o n stra rea aciunii hem ostatice, astringente, hem atopoetice, slab hipoglicem iante, hipertensive, diuretice sau dezinfectante, e x te rn i stim u la to r al epitelizrii tegum entelor. E x tractu l apos inhib dezvoltarea diferiilor ageni patogeni (Shigella, Staphylococcus, P asteurela etc.). Se recom and n tr a tam e n tu l enterocolitelor sub form de infuzie 10% din care se bea cte 1 lingur la 2 ore. Frunzele de Urzic constituie o bogat surs de clorofil, ex istn d di ferite procedee in d u striale de extracie a acestui colorant vegetal. E xtern, clorofila este utilizat n ind u stria cosm etic i n derm atologie. T in etu ra de rdcin se utilizeaz n loiuni n am estec cu alte p lan te contra c derii prului. F runzele de U rzic in tr n com poziia ceaiului antibronitic. Este o valoroas p lan t alim entar, fiind utilizat i ca n u tre p en tru anim ale sau n alim entaia om ului, prim vara. Fibrele tex tile de Urzic servesc la confecionatul sacilor. 187

ALTE SPECII DE URTICACEAE CU UTILIZ RI MEDICINALE Urtica urens L. ((Urtica m inor Fuchs) Urzica m ic se utilizeaz n m edicina tradiional ipentru rennoirea sngelui , m potriva hem ora giilor i dizenteriei i ea revulsiv local. P roaspt, p la n ta este considerat ca afrodisiae, antidiareic i antihem oragic. Infuzia i decoctul au proprie ti diuretice. E x tractu l d in frunze proaspete se ntrebuineaz n hom eopatie n eczeme, dism enoree, m etroragii, epistaxis i n loiuni m potriva capililei. ParietaHa ofjicinalis L. (Parechernia). P a rte a aerian (Herba Parietariae) are pro p rieti diuretice dato rit coninutului ridicat de azotat de p o tasiu ; este folosit n m edicina tradiional ca decoct n boli de rinichi, n special n afeciunile cilor u rin a re ; secundar se m ai utilizeaz n tuse,, rgueli, ca d iu retic (Polonia), antireum atism al (Ungaria), iar n uz e x te rn ca vulnerar, co n tra hem oroizilor i n fisuri anale. Fam. LOttANTHACEAE Fam ilie de plante diferii arbori de care negricioas ram ificat opuse, persistente sau dite sau unisexuate n rie cleioas. lem noase, sem iparazite, care vegeteaz exclusiv p e se p rind p rin haustori. T ulpina verde glbuie sau dichotom ic sau poliehotom ic cu frunze ntregi,, caduce, flori actinom orfe r a r zigom orfe, h erm afro glom erul, fructe bace false m brcate Sntr-o m ate

+ VISC U M A L B U M L. VSC : Fr. : Gui ; E. : M istletoe ; G. : V ogelm istel ; Fagyongy ; R. : Am ela belaia. M. : Feher

Caractere de recunoatere. P l a n t a . Specie seimiiparazit pe arbori,, sem pervirescent (verde i peste iarn), n alt pn la 60 cm, prins de su b strat p rin haustori puternici ; tu lp in a : scurt, cilindric, groas, ram i ficat de m ai m ulte ori dichotom ic, de culoare galben-cenuie pn la galben-verzuie, este um flat p ro n u n a t la noduri, de unde se rupe uor ; frunzele : persistente, dispuse opus, invers ovate, sn t pieloase ; florile : unisexuate, dioice, g ru p ate cte 3 n vrfu l ram urilor, galben-verzui ; fructele bace false de culoare alb, sferice, de 5 10 m m , cleioase la su prafa. nflo rire : (IIIIV). M a t e r i a p r i m : Folium Visci cum stipites, adic ram u rile tinere cu diam etrul de m ax. 5 mm acoperite eu frunze pieloase, glabre, cu m arginile ntregi, lungi d e 2 4 cm i late de 1-1,5 cm, de culoare galben-verzuie <pn la verde intens. M iros slab caracteristic, gust slabam ar-acrior. Ecologie i rspndire. Sem iparazit pe aproajpe toate speciile de fo ioase, m ai ales n pdurile de deal tei m unte, m ai ra r pe conifere ; poate aprea i pe arbori fru ctiferi (cire, p ru n , m r, pr). Specia pe care c re te 188

influeneaz tmul't compoziia chimic a Vscului. Se consider cele mai bune specii-gazd : Mesteacnul, Bradul, Frasinul, Mrul, Prul. Se evit recoltarea de pe Arar, Tei, Salcie, Plop (considerat toxic). Foarte rspn dit acolo unde snt cuiburi de ciori Sau alte psri care le transport la mari distane. Rspndit n toat ara, mai m ult n Transilvania (toate judeele, dar n special Cluj, Slaj, Bihor, Braov, Mure), Moldova (Suceava - n mod special, Neam, Botoani, Iai, Vrancea), ceva mai pu in n Muntenia (Arge, Dmbovia, Ilfov), Oltenia (Vlcea) i Dobrogea (Tulcea). Recoltare. Se poate recolta pe toat durata anului, dar perioada op tim este din noiembrie pn n aprilie deoarece este exclus confuzia cu Vscul de stejar (Loranthus europaeus) care are frunze cztoare. Tot odat tufele de Vsc se pot depista mai uor printre ramurile desfrunzite cu excepia Bradului. Ramurile tinere i foarte fragile se desprind uor cu un crlig prins la captul unei prjini lungi. Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. Se taie ramurile lemnoase i cu diametru mai mare de 5 mm, precum i fructele care con stituie impuriti i care se ndeprteaz cu ajutorul unei perii aspre (operaiunile trebuie fcute nainte de uscare). Uscarea se face numai pe cale natural, la umbr, n poduri sau n cperi bine aerisite, fie ntnzndu-se ramurile pe jos, fie atrnate pe sfori (la uscare artificial se brunific). Condiiile tehnice de recepie prevd ramuri foliate, cu diametrul pn la 5 mm ; impuriti : ramuri mai groase de 5 mm max. l/o, frunze i ramuri brunificate max. 2%, fructe - max. 3% ; corpuri strine organice i minerale max. cte 0,5% la fiecare ; umiditate max. 14%. Compoziia chimic. Difer n funcie de provenien i n special fa de planta-gazd. Din Vsc s-au izolat saponozide triterpenice (3-amirina i derivai ai acidului oleanolic, a i (3-viscol, amine (colina i acetilcolina), 3-feniletilam in, inozitol, aminoacizi liberi, substane grase for mate din acid oleic, linoleic, palmitic etic., vitam inele C i E, mucilagii, substane glicozidice (siringina), cvercetin, zaharuri, viscotoxina (polipeptid ce se inactiveaz prin nclzire i hidroliz), acid viscic, un polizaharid cu aciune antitumoral, sruri minerale etc. n sucul proaspt de vsc obinut prin presare s-a descoperit o struc tur particular a compoziiei aminoacizilor. Aciune farmacodinamic, utilizri terapeutice. Datorit n special substanelor de natur triterpenic, derivailor de colin i viscotoxinei, produsele farmaceutice pe baz de Vsc au aciune hipotensiv imediat i de durat i aciune bradicardizant. Aciunea bradicardizant i depresiv-cardiac se produce datorit aciunii directe asupra miocardului ur mat de vazoconstricie, efecte condiionate de doza administrat. Din Vsc au fost izolate i fraciuni cardio-toxice care produc leziuni la nivelul miocardului. Pentru a obine preparate lipsite de aciune toxic snt ne cesare prelucrri specifice industriei farmaceutice. n ceea ce privete efectele anititumorale atribuite Vscului de medicina popular, expe rimentrile n aceast direcie au artat c s-au obinut unele rezultate pozitive folosind soluii injectabile intravenoase combinate cu alte citostatice n tumori inoperabile sau n alte cazuri postoperatorii sau dup 189

iradiere. D iferite fraciuni de protide i z a h aru ri s-au dovedit a avea o aciune puternic citostatic m u lt superioar antim itoticelor uzuale. Att produsele hipotensive c t i cele antitum orale obinute din Vsc se vor utiliza num ai sub supraveghere m edical. n cantiti m ici frunzele de Vsc in tr n com poziia u nor ceaiuri p e n tru bolnavii hipertensivi i n produsul fito terap eu tic hipotensiv. A vnd la baz cercetri laborioase, n unele ri europene din Vscul ferm en tat s-a obinut m edicam entul an titu m o ral denum it Iscador. Acest produs fitoterapeutic este lipsit de toxicitate i poate fi aplicat sub form de injecii subcutanate tim p ndelungat n tum ori inoperabile, recidive i m etastaze, dup operaii sau roentgenterapie, sim plu sau com binat cu alte citostatice. Este recom andat i n strile precanceroase (polypoz intestinal, papilom atoz, colit ulceroas, m aladia Crohn, m astopatii, leucoplazii .a.). i n a ra noastr exist n prezent preocupri tem einice p e n tru valorificarea V scului n special n lu p ta m potriva m aladiilor can ceroase. Confuzii : P e n tru a exclude confuzia eu Loranthus europaeus L. (Vsc de stejar) fee va face de p refe rin recoltarea n tim pul iernii, cnd acesta nu are frunz. n restu l anului, criteriile de deosebire vor fi : frunzele la cel de S tejar de culoare verde-nchis i peiolate (la cel m edicinal verzi-glbui i aproape sesile) ; fructele la cel de S te ja r glbui i dispuse n m ici ciorchini (la cel m edicinal albe i dispuse n g ru p u ri strinse de cte 3) ; tulpina m ult m ai nchis la culoare (spre b ru n negricios) la cel de S tejar fa de cel m edicinal (castaniu-cenuie). n plus, sub rap o rt ecologic, Loranthus europaeus paraziteaz aproape exclusiv pe speciile de S tejar, de unde i denum irea sa popular. n trecu t a fost utilizat ca sedativ. Fam. ARISTOLOCHIACEAE n flora spontan din a ra noastr num ai specii ierboase, cu rizom repent, cu frunze sim ple alterne, avnd baza lim bului cordat sau reniform . F lori herm afrodite, de regui peduneulate cu perigon tubulos pe tip u l 6. O var inferior, 6-loculat, m ultiovat, stam ine 6 sau 12 concrescute cu stilul sau libere. F ru c t capsul m ultisperm . S e m in e i tu rtite uneori tru n ch iate longitudinal. Snt plante toxice, coninnd uleiuri volatile, acizi organici, mici cantiti de a'lcaloizi cu nucleu aporfinic. Unele au aplicaii n fitoterapie. n medicina popular snt utilizate pentru proprietile emenagoge, ocitocice, antireumatismale etc. + A S A R U M EU RO PAEU M L. POCHIVNIC, PIPER U L LUPULUI ; F r ; A saret ; E. : Snakeroote ; G. : Europische H aselw urz ; M. : K apotnyak : R. : K opteni evropeiskii. Caractere de recunoatere. P l a n t a : Specie ierboas peren, n tin s pe pm nt, cu rizom subire, superficial, de 35 mm grosim e, lung de 6 10 cm, albicios, crnos, ram ificat, din care pornesc n u m eroase rdcini adventive firoase. T ulpina ascendent, n alt de 4 190

10 cm, acoperit la baz de 3 5 foie brune, m em branoase, la v rf cu 2(4) frunze aproape opuse, persistente, lung peiolate, ro tu n d reniform e, de 311 cm n diam etru, pieloase. Flori : solitare la subsuoara frunzelor, cu p erian tu l n form de ulcior, bru n -v erzu i i pros, cu 3 4 lobi ; fru c tu l : capsul proas, desprit n 6 loje n care se afl sem inele alu n gite, cenuii, t u cte u n apendice cordiform . nflorire : IIIV. M a t e r i a p r i m : Rhizom a A sari form at din rizom i subiri, articulai, trtori, ram ificai, de culoare brun, eu d iam etru l de 25 mm. Miros caracteristic de piper, gust iute. Herba Asari cum raclicibus, p lan ta n treag recoltat n tim pul nfloririi. Rizomii cu caracterele descrise, tu lpinile foarte scurte, la baz cu 35 solzi, cu 2 4 frunze ro tund reniform e, cordate la baz, lung p e iolate, de culoare verde-nchis pe faa superioar i verde-deschis cu nuane rocate pe faa inferioar. Florile de culoare verzuie la exterior i b ru n -p u rp u riu -n ch is la interior. Miros caracteristic, de piper, gust iute. Ecologie i rspndire. P la n t din locuri um brite i um ede, pe soluri m ai grele ; se gsete n pduri de foioase din zona de cm pie i deal pn la m unte, n v etre de civa m 2. R spndit n aproape ntreaga ar. Recoltare. P erioada oiptim este n timpul nfloririi, adic n lunile m artie-m ai. D up u n ii autori se recom and recoltarea n august-septem brie. M etode culegere cu m na, apucnd cu degetele sub rizom i care sn t la suprafaa solului (dac se trage de p artea aerian se ru p num ai frunze) ; prin greblare apsat n vetrele form ate de plante. Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. P lantele recoltate se scutur de pm nt i se ndeprteaz alte plante, crenguele uscate i se ru p frunzele brunificate sau m neate de insecte. U scarea se face la um br n s tra t subire sau la usctor la tem p era tu ri p n la 50C R andam ent la uscare : 4,5 5,5/1. C. Condiiile tehnice de recepie prevd ca m ateria prim s fie form at din plan ta ntreag n tim pul nfloririi (florile nu constituie im puriti). Se adm it ca im p u riti m ax. 5o/0 frunze brunificate sau nglbenite, corpuri strine organice 0,5% i m inerale m ax. 2% , um iditate m ax. 13%. Compoziie chimic. Ulei volatil n proporie de 12% n funcie de vechim ea m ateriei prim e. U leiul volaitil este fo rm at din 4-propenil 1, 2, 5 trim etoxibenzen sau azarona (30 50%), aldehid azarilic, acetat de bornil, terpene i sesquiterpene, m etileugenol, diazaron, un alcaloid i u n glicozid n can titi mici, vitam inele C i Bj, tan in de n a tu r catehic, zaharuri, rezine, s ru ri m inerale. Aciune farmacodinamic i utilizri terapeutice. D atorit uleiului volatil care excit term inaiile senzitive ale m ucoasei gastrice, are aciune em etic i stim uleaz expectoraia. S -au o b in u t unele rezultate n b ro n ite acute i cronice, n silicoza pulm onar nsoit de astm bronic. In direct, are p ro prieti diuretice i sudorifice la doze m ai reduse dect cele expectorante. U tilizarea produselor farm aceutice (tinctura i extractul) obinute din aceast specie sn t lim itate n fitoterapia noastr ca expectorant n afecrunile m enionate num ai cu avizul m edicului specialist. U tilizarea em piric a acestei plante ca em enagog este foarte riscant, p u tn d duce la paralizii. 191

A tt specia Ascirum europaenm ct i alte specii care nu cresc la noi (A. canaclense) au pro p rieti antibiotice pe un m are n u m r de germ eni patogeni, inclusiv pe Salm onella paratyphi. Sub acest aspect considerm c cercetrile privind compoziia chim ic i aciunea farm acodinam ic i m icrobiologic a acestei specii m u lt rspndit n flora spontan m erit toat atenia. + A R IST O L O C H IA C L E M A T IT IS L. REMF, M RUL LUPULUI : F. : A ristolochia ; G. : G em eine O sterluz e i ; M. : Kozonseges farkasalm a ; R. : K irkazon abknavenni. Caractere de recunoatere. P l a n t a : Specie ierboas, peren, erect, n alt de 30 80 cm ; partea subteran : rizom cilindric, scurt, repent, ram ificat, gros pn la 1,5 cm, galb en -b ru n ; tu lp in a aerian, ierboas, sim pl, cu noduri evidente, la nivelul crora i schim b direcia m ergnd n zig-zag, culoare galben-verzuie, glabr ; frunze : lung peiolate, ovattriu n g h iu lare cu baza adnc cordat i v rf ro tu n jit sau obtuz, pieloase, lungi de 5 10 cm, late de 3 9 cm, de culoare verde m ai nchis pe p artea superioar, verde pal pe cea inferioar ; flori : cte 3 5 la subsuoara frunzelor, lungi de cca. 3 cm, zigornorfe, cu p erian t tubulos term in al p re lungit ca o scaf, iar la baz m ai um flat, galben, palid ; pe peretele in tern peri n d re p tai n jos ; fru c t : globulos, galben-verzui, pendent, de 34 cm, se deschide prin 6 valve ; n in terio r sem ine aezate seriat, triu nghiulare, tu rtite i brune, la ex terior spongioase. M a t e r i a p r i m : Herba Aristolochicie form at din p rile aeriene ale plantei recoltate n tim pul nfloririi, fr frunzele bazale i fr rdcini. C aracterele conform des crierii plantei. M irosul neplcut, gust am ar. iritant, greos. S em en ristolochicie: sem ine triu n g h iu lare, tu rtite , de culoare b run-castanie cu u n s tra t ex tern spongios. M irosul neplcut, gust, iritan t. Ecologie i rspndire. A m plitu dine ecologic larg, suportnd i u m bra dar i lum ina direct, p utnd fi n tln it n pduri, crnguri, dar i n sem nturi, m argini de ci ferate i m ai ales ca b u ru ian n vii. A ltitudinal se ntinde n zona de cm pie i deal. Mai frecvent n T ransilvania (judeele A rad, B istria-N sud, Cara-S everin, Cluj, M ure, Braov, Fig. 25 A ris to lo c h ia c le m a titis Sibiu, Alba, Timi), O ltenia (judeele 192

Dolj, Gorj, Vlcea, dar m ai ales M ehedini), M untenia (judeele Ialom ia, Ilfov, Prahova), M oldova (judeele Bacu, G alai, Iai, N eam , -Vaslui, Suceava). Recoltare. P a rte a aerian se recolteaz n timipul nfloririi (m ai-iunie) p rin tierea p rii foliate a plantei. P e n tru sem ine se recolteaz fructul Ia sfritul lui iulie-august. Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. P a rte a aerian se usuc la um br, n ncperi bine ven tilate sau poduri, n s tra t subire. U scarea artificial se face la 50 60. F ructele se usuc la soare (pe tim p nefavorabil, n ncperi) ; pe m sura uscrii, se freac peretele fructului, nd ep rtn d u -se p rin v n tu ra re resturile acestuia. Randam entul la uscare p e n tru p lan t cca 6/1. Sem inele se recepioneaz num ai n stare uscat. Condiiile tehnice de recepie prevd : p e n tru Herba A ristolochiae im p u riti m ax. '5% (pri din plan t brunificate, decolorate), corpuri strin e organice m ax. 0,5% i m inerale m ax. 1%, um idi ta te m ax. 13% ; p e n tru Sem en Aristolochiae se adm it m ax. 0,5% im p u rit i (resturi din pereii fructului), corpuri strine organice i m ine rale cte m ax. 0,5%, u m id itate - m ax. 13%. Compoziie chimic. Toate prile plantei (rizomi, rdcini, frunze i sem ine) conin 0,400,90% (n sem ine pn la 1,60%) acid aristolochic (acid 3, 4-m etilendioxi-8-m etoxi-10-nItrofenantren-l-carboxilic), u'lei volatil, m agnoflorin, aristolochin, colin, sitosterine, itrim etilam in, dioxifenilalanin, alantoin, deriv ai de n a tu r flavonoidic, acid citric etc. Aciune farmacodinamic i utilizri terapeutice. A ciune purgativ drastic, utilizarea n acest scop fiind contraindicat ; nici folosirea ca em enagog, ocitocic sau 'antireum atism al n m edicina popular nu este lip sit de accidente grave dato rit toxicitii acidului aristolochic n spe cial. Cu toat aciunea toxic, acidul aristolochic, n doze m ici, tera p eu tice, este un Stim ulator al fagocitozei. Poteneaz aciunea bactericid a se ru lu i p rin form are de ,(3-lizin. Totodat, acidul aristolochic poate com pensa fagocitoza sczut n urm a adm inistrrii citostaticelor, antibiotice lo r i cortico-steroizilor. Pe aceast baz, n a ra noastr s-a pus la punct u n procedeu original de obinere a acidului aristolochic, fiind preconizat ca m edicam ent n unele afeciuni acute sau cronice ca : laringite, farin gite, bronite cronice, ulceraii de decubitus, osteom ielit etc. n gineco logie, n trecu t, plan ta a fost u tilizat n dism enoree i n ste rilita te . E xtern, p reparatele obinute din aceast specie se utilizeaz lim itat n tra tam e n tu l plgilor care se vindec greu. Are i aciune antibiotic i antitum oral. Se utilizeaz n hom eopatie 'singur sau asociat cu alte p lan te ca cicatrizant. Confuzii. Mai r a r se ntlnete i specia A . pallida W illd. fr pro p rieti m edicinale, care are, spre deosebire de specia m edicinal, un rizom term in at cu u n tu b ercu l globulos, ia r florile snt solitare (la A . clem a titis cte 35) i au striaii longitudinale purpurii. Observaii. L ite ratu ra de specialitate indic aceleai n tre b u in ri l p e n tru Rhizom a Aristolochiae (rizomi) ca i p e n tru p rile aeriene ale plantei. 193

Fam. POLYGONACEAE C uprinde num eroase specii ndeosebi ierboase, cu tulpina dreapt, uneori culcat, r a r lem noase, cu frunze alterne ntregi, avnd la baz o teac m em branoas caracteristic num it ochree. Flori m ici n general herm afrodite, cu nveli sim plu petaloid, cu num r v ariabil de elem ente florale. F ructele - achene sau nucule bi sau trim uchiate. Sem inele cu perisperm . Com poziia chim ic fiind foarte diferit n funcie de specie, (derivai antracenici, oxalai, tan in u ri, substane de n a tu r glicozidic etc.) i aciu nea farm acodinam ic va fi condiionat n funcie de specie sau de or ganul de plan t utilizat. P O LYG O NU M A V IC U L A R E L. TROSCOT ; Fr. : R enouee des oiseaux ; E. : K notgrass ; G. : Vogelknoterich ; M. : Porcsin keseriifii ; R. : G are pticii Caractere de recunoatere. P l a n t a : Specie anual mic (10 50 cm), c u rdcina pivotant, fusiform , cu tu lp in a cel m ai adesea trto a re , m ai ra r ascendent sau erect, to tdeauna ram ificat, neted, glabr, cu noduri um flate i cu m anoane m em branoase albicioase (ochree) la baza frunzelor ; frunze : dispuse altern, eliptice sau lanceolate, cu m argine neted, m ici (pn la 2 cm), scu rt peiolate pn la sesile ; flori : gru p ate cte 3 5 la subsoara frunzelor, n u ies n eviden fiind mici i verzui sau roietice ; fructe ; achene mici. Specie fo arte polim orf, cu num eroase form e i varieti. nflo rire : V IX. Materia prim: Herba Polygoni avicularis sau Herba C entum nodii - prile aeriene ale plan tei recoltate n tim pul nfloririi. Tulpinile snt glabre, netede, ram ificate, ev id en t articulate, cu noduri um flate ; frunzele cu form e i dim ensiuni foarte v ariate, n general elip tice, lanceolate, uneori liniar-laneeolate, scurt-peiolate sau sesile, obtuze sau ascuite la vrf. Florile mici, de 2 3 m m, gru p ate n fascicule axilare, sn t scurt-pedunculate. T ulpina i frunzele snt verzi-cenuii, iar florile roz-palid sau albe-verzui, uneori cu restu ri de fructe. F r m iros carac teristic, gustul astringent. Ecologie i rspndire. P lan t antropofil, legat ecologic de aez rile om eneti, pe teren u ri virane, m arginea drum urilor, anurilor, n locuri cultivate ca b u ru ian greu de com btut. P re fe r locuri bttorite foarte adaptabil pe orice tip de sol, chiar pe nisipuri i s r tu ri, rezis ten t la secet, crescnd n locuri lum inate. R spndit n toate ju d eele rii, m ai ales n zona de cm pie i deal. Recoltarea. M om entul optim este n perioada de nflorire (m aj-septem brie). Se face p rin sm ulgerea plantelor (dac snt form e erecte i n m as se poate face i p rin cosire). Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. Se ndeprteaz rdcinile i p rile inferioare lem nifieate. N efiind p rea suculent, usca rea este destul de uoar : cea n a tu ra l se face la um br, n s tra t subire, n poduri, pe ram e sau h rtii (stratul de plante se ntoarce la 1 2 zile, cu grij, p en tru a nu cdea frunzele) ; cea artificial, la cel m ult 40. R andam entul la uscare : 4 5/1. 194

Condiiile tehnice de recepie prevd ca im p u riti m ax. 3% plante decolorate i m ax. 2% restu ri de rdcini ; corpuri strine organice m ax. 1% i m inerale m ax. 2% ; um iditate m ax. 13%. Compoziie chimic. Conine cea. 1% acid silicic total, respectiv 0,08 0,20% acid silicic solubil p rin decocie : 34% tan in u ri, pigm eni de n a tu r flavonoidic ; avicularozida respectiv arabinozida cvercetolului i cam feritrozida care este o ram nozid a cam ferolului ; vitam ina C, rezine, ceru ri, grsim i, zaharuri, m ueilagii, derivai antrachinonici, urm e de ulei volatil. Aciune farmacodinamic i utilizri terapeutice. Troscotul are pro p rieti astringente, antidiareice, diuretice, v u ln erare i hem ostatice. n fito terap eu tica m odern ns este u tilizat ca surs vegetal de siliciu solubil altu ri de E q u istetu m arvense i Galeopsis ochroleuca n afeciu n ile cilor respiratorii, n special ca a n titu siv i m ineralizant i ad ju v an t n tuberculoza pulm onar. In tr n compoziia ceaiului gastric nr. 2.

RU M E X A L P IN U S L. TEVIA STNELOR ; Fr. : P atience alpine ; E. : M onks rh u b arb ; G. : A lpen-A m pfer ; M. : H avasi lorom ; R. : Sciaveli alpiiskii. Caractere de recunoatere. P l a n t a : Specie ierboas peren, bogat fo liat, n alt pn la 1 1,5 m ; p a rtea subteran : rizom gros, trto r, m ulticapitat, m ultiram ificat, de culoare bru n-roeat i cu num eroase cicatrice de rdcini i tulpini, sub form a u nor striaii circulare ; tu lp in a aerian : erect, n alt de 1 2 m, cu an u ri longitudinale a d n c i; frunze : cele bazale foarte m ari (lungi de 35-50 cm i late de 20 25 cm), lung peiolate, cu peioi n form de jgheab, ovate, cu baz cordat ; cele tu lp inale m ult m ai mici, sc u rt peiolate, alungite ; flori : n inflorescene te r m inale verzi, alungite i n g u s te ; fructe : nucule trim uchiate, de cca 3 mm. n flo rire : (VII VIII). M a t e r i a p r i m : Rhizoma R um icis alpinae este form at din tulp in ile su b teran e (rizomii) de form cilindric, neregulat, p u in tu rtii, de 24 cm grosim e, la exterior cu num eroase cicatrice radiculare i tu lp inale, de culoare bru n -ro cat la ex te rio r i alb-gibuie la interior. M irosul este caracteristic, gustul dulce, apoi am rui, neplcut. O pictur de am oniac sau de hidroxid de sodiu pus pe seciunea in te rn a rizom ului l coloreaz n rou. Ecologie i rspndire. C aracterul ecologic dom inant este nitrofilia, respectiv cerinele foarte ridicate p e n tru azot. Ca u rm are se va gsi abundent n ju ru l stnelor i n alte locuri puternic gunoite n asociaie cu urzica la altitudini cuprinse n tre 1 000 i 1 800 m cobornd uneori i m ai jos n locul de iern are a oilor. Se n tln ete n ntreg lan u l carpatic, legat de locurile unde se face pstoritul. M ult rsp n d it n special n M unii M aram ureului, ibieului, Rodnei, Clim ani, M unii B istriei, G urghiului, H arghita, G iur195

geului, H ghim aului, iar n C arpaii m eridionali n M unii B uzului, Bucegi, Brsei, Fgraului, P arngului, R etezat i arcu-G odeanu. In A puseni m ai p u in rsp n d it, n M unii G ilului, B ihorului i M ezeului. Recoltare. C oninutul m axim n substane active este p rim v ara tim p u riu (m artie-m ai) sau toam na (septem brie-octom brie). Rizomii cu rd cini se scot cu cazm aua sau cu sapa. Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. Rizomii se spal n tr-u n cu ren t de ap, se n l tu r rdcinile seci, atacate de insecte i se taie prile aeriene. In vederea uscrii rizom ii m ai lungi se scurteaz, ia r cei groi se despic n lungim e. Pe cale n a tu ra l se usuc la soare (pe tim p um ed i noaptea se in n ncperi bine aerate), iar pe cale artificial la tem p eratu ri pn la 50. R andam entul la u s c a re : 34/1. U nii cercettori preconizeaz usca rea rapid la 100C. Condiiile tehnice de recepie prevd un coninut m axim de im puri ti de 5% (rizomi nnegrii la interior), corpuri strin e organice i m ine rale m ax. cte 1% ; u m id itate m ax. 13%. Compoziie chimic : ta n in (2 10%), derivai oxiim etilantrachinoniei (2,5 3,5%) : crizofanolul (acid crizofanic), em odin i fiscionin, crizofanein i reocrizin etc. A ltu ri de aceti derivai n rizom se m ai afl flavone, polizaharide i vitam inele C i K. Aciune farmacodinamic i utilizri terpeutice. Rizomii de tevia stnelor sn t utilizai ca succedaneu al reventului. D atorit oxim etilantrachinonelor, preparatele p e baz de R u m e x alpinus au aciune la x a tiv purg ativ p rin m rirea peristaltism ului intestin u lu i gros. In urm a cercetrilor efectuate n a ra noastr s-a preconizat obine rea din rizom i de R u m e x alpinus a u n u i e x tract to ta l bogat n oxim etilantrachinone care s fie introdus n terapeutic. C onfuzii: Se aseam n foarte m u lt ca m orfologie cu R u m e x aquaticus (tevia de balt). C aractere de deosebire : poziia rizom ului (ori* zontal la specia m edicinal, vertical la tevia de balt) ; form a inflo rescenei (ngust, cilindric la cel m edicinal, rsfira t la tevia de balt). P rincipalul caracter de deosebire este ns ecologia celor 2 specii : R. al pinus crete n zona m ontan n ju ru l stnelor i alte locuri gunoite, R. aquaticus n locuri cu exces de um iditate din zonele de es i deal. RHEUM P A L M A T U M L. var. O FFICINALE H. Bn.* TA N G U TIC U M M axim. ; R H E U M

REVENT ; Fr. : R hubarbe ; E. : Chinese rh u b arb ; G. : R habarber ; M. : R ebarbara ; R. : R eveni tangutskii. Caractere de recunoatere. P l a n t a : Specie ierbacee, peren, fo arte viguroas, de 1,50 2,50 m ; p artea subteran : rizom napiform (dup unii autori tubercul) m ulticapitat, gros de 3 6 cm, din care pornesc rd
* R e v e n tu l c u ltiv a t la n o i a re d o u p ro v e n ie n e : R h . o ffic in a le H. Bn-, ad u s. d in T ib e t n F r a n a (sec. X V I) i R h . p a lm a tu m L. v a r ta n g u tic u m M a x im , o r ig in a r d e a s e m e n e a d in E x tre m u l O rie n t i a d u s n R u sia (sec. X IX ), a m b e le p ro v e n ie n e r s p n d in d u - s e n E u ro p a (R h e u m n o stra s). I n tr e a c e ste d o u sp ec ii d e o se b irile s n t re d u s e i s -a u c re a t p ro b a b il i fo rm e in te rm e d ia re .

196

cini crnoase, cu diam etrul de 2 5 cm ; tulpina aerian : apare num ai din anul. II, cilindric, goal, cu articulaii evidente i ochree ca un m an on m em branos bine dezvoltat la fiecare nod ; frunze : n prim ul an frunze bazale peiolate care ap ar sub form de rozet, iar n anii u rm tori i frunze tulpinale cordiform e, palm at-lobate, cu 5 lobi fiecare cu 1 2 dini (la Rh. palm atum ) sau m ai m uli d in i (Rh. officinale), cu su p ra faa aspr i n erv u ri proem inente ; peioi sem icilindric gros ; m rim ea lim bului de la 20 cm la frunzele superioare pn la 1 m la cele bazae ; flori : mici, g ru p ate n panicule compuse, m ari, term inale, de culoare p u rp u riu -n ch is sau glbui ; fru c t : nucul de cca. 1 cm, cu 3 m uchii con tin u a te cu aripi, de culoare brun-roeat. M a t e r i a p r i m : Rliizoma Rhei m undatae este form at din buci de rdcini i rizom i de dim ensiuni variabile i form e diferite : cilindrice, conice, rotunde sau plan-convexe, decorticate pn la cambiu. De culoare galben-brun sau galben-brun-roiatic, cu suprafaa extern prezen tn d linii rom bice albicioase i stelue caracteristice. Pe suprafaa bucilor se disting restu ri de suber i urm ele rdcinilor subiri care au fost ndeprtate. M irosul este caracteristic, gustul am ar-astringent, scrie n tre dini i coloreaz saliva n galben. Ecologie i rspndire. Specie originar din zona tib etan a R. P. Chi neze sau din sudul H im alaiei. La noi este plan t exclusiv de cultur. C erina ecologic principal este u m id itatea ridicat, a tt n sol, ct i n atm osfer (precipitaii cel p u in 700 800 m m /an), dar pe teren u ri ex puse la soare avnd condiii optim e n zona de m unte. Cele m ai potrivite soluri snt cele b ru n e i brun-rocate de pdure, adnci, fertile, bine des elenite, cu coninut ridicat de calciu. Se vor evita solurile grele, acide, b ltite sau cu apa freatic la sub 3 m. T erenurile trebuie s fie plane sau cu expunere sudic, ferite de v n tu ri puternice. Ca urm are, se va cultiva n zona C arpailor i n sudul Podiului Transilvaniei. Tehnologia de cultur. R eventul fiind o plant peren se cultiv n afara asolam entului. Pe aceeai sol poate reveni num ai dup o perioad de 5 7 ani. F a de p lan ta prem ergtoare, R eventul nu are cerine speciale, to tu i rezultate bune s-au o b inut cnd a u rm a t dup acele plante care elibereaz devrem e teren u l i-l las ct m ai curat de buruieni. P e n tru exem plificare citm cereale, culturi tim purii p e n tru m as verde sau o prsitoare ce i ncheie ciclul vegetativ cel m ai trziu n luna august. Lucrrile de baz p e n tru n fiin area culturii de R event vor fi pro funde, fapt p e n tru care se va ara la 3035 cm adncime, n unele cazuri lucrndu-se cu scarificatorul. n general, cnd teren u l perm ite, dup cereale pioase sau culturi prsito are tim purii se face o a r tu r de v ar la 18 22 cm adncim e, iar la cca 18 20 zile cnd tere n u l p rin b uruieni a nceput s nverzeasc bine se ar la 30 35 cm adncim e cu subsolierul. Desigur, n cazul n care um iditatea solului nu perm ite aceste lu crri se va da cu discul paralel i perpendicular pe vechea a r tu r (a culturii prem ergtoare), dup care atunci cnd solul are suficient um iditate se vor executa ar tu rile adnci de baz. P e n tru crearea unui p a t germ inativ corespunztor cerinelor acestei specii de la lucrarea de baz i pn la nsm nare, teren u l se va m en 197

in e m runit, afinat i curat de buruieni p rin lucrarea iui cu com binatoru l sau cu grapa cu discuri n agregat cu grapa cu coli reglabili i nivelator. De asem enea, n funcie de s tru c tu ra terenului i de prezena sau absena um iditii, lucrrile p e n tru un pat germ inativ bun se vor com pleta cu adugarea unui tvlug uor nainte i dup sem nat. n situ aia n care nsm narea reventului se execut prim vara, atunci lucrarea cu grapa cu discuri sau cu cu ltivatorul se va executa tot prim vara, ns im ediat ce teren u l s-a zvntat i perm ite executarea fr a strica stru c tu ra solului. n funcie de gradul de fertilita te a parcelei respective, p e n tru n fiinarea i m eninerea la u n po ten ial ridicat al cu ltu rii se vor adm i nistra 20 30 t/h a gunoi de g rajd concom itent cu a r tu ra de baz. Pe solurile acide sau uor acide, o dat cu ncorporarea ngrm intelor n a tu rale se vor da i 23 t /h a calcar, p raf de var, m sur ce conduce la tonifierea plantei. Tot la a r tu ra de baz se mai ncorporeaz n sol 80 100 k g /h a fos for s.a. i 60 70 kg /h a potasiu substan activ. ncepnd din anul al doilea de cultur, pe toat d u rata vegetaiei (respectiv 3 sau 5 ani) se vor ncorpora 4550 kg/ha fosfor i 40 50 kg/ha potasiu substan activ, toam na o dat cu aplicarea ultim ei praile m ecanice. F ertilizarea cu azot substan activ n c a n tita te de 60 70 k g /h a se va face p rim vara devrem e fie sub com binator dac nsm narea se face prim vara, fie sub prim a prail dac nsm narea s-a executat n p ra gul iernii. O fertilizare m oderat cu azot substan activ de circa 25 k g /h a se va face n fiecare an ncepnd din anul doi, adm inistrat p ri m vara sub grap sau sub prim a prail. n fiin a re a culturii de R event se poate face p rin nsm nare direct n cm p n pragul iernii, n ain tea prim ului nghe din regiune, n toiul verii august sau prim vara devrem e, precum i p rin rsaduri orga nizate n v ar i p lan tate n anul urm tor la nceputul lunii mai. nsm narea direct n cm p se face cu m aina de sem nat legum e sau cu SPC-6 prevzut cu d istribuitor p e n tru sem ine mici i lim itatorul de adncime. Se seam n la distana de 7080 cm rn d de rn d i la adncim ea de 12 cm cu o norm de 10 k g /h a sm n stas. Unii cultivatori folosesc nsm narea sau chiar plan tarea rev en tu lu i n cuiburi la distana de 80 cm i in te rv alu l de 80 cm. S u p rafaa necesar realizrii rsadului necesar plan trii suprafeei de un h ectar este de 400590 m 2 cu o norm de 2 kg sm n stas. La plan tarea rsadului, n luna m ai, se va avea g rij ca nivelul te re nului s acopere cu 2 3 cm coletul p lan tei p en tru reu ita prinderii. L ucrrile de n tre in ere const n afnarea solului, r ritu l c u ltu rii i com baterea perm anent a buruienilor. R eventul fiind foarte sensibil la buruieni n special n prim a p arte a in tr rii n vegetaie, apare ca obli gatorie o prail oarb n tre rn d u ri i un p livit pe rnd. n cazul n care s-a form at crust i rsrirea este d era n jat se recom and aplicarea unei g rp ri cu grapa stelat. D up rsrire, la 23 zile se revine din nou cu o prail m anual superficial pe rnd, la cca 23 cm adncim e astfel ca plantele de R event s nu fie d e ran jate deoarece ele sufer n vegetaie sau chiar pier. 198

Cnd plantele de R event au 12 perechi de frunze adevrate se exe c u t b u c h e ta tu l p lan telo r la 70 80 cm i respectiv r ri tu l lor. A tt n anul n t de vegetaie ct i n urm to rii ani se vor executa a tte a praile m anuale i m ecanice cte apar ca necesare. Singura preci zare obligatorie de fcut este aceea c o dat cu n ain tarea n vegetaie a R eventului se reduce lim ea i adncim ea de lucru a prsitoarelor m ecanice, precum i adncim ea prailei m anuale. U ltim a prail din fie care an se execut toam na trziu. M ecanic se poate lucra cu cultivatorul reglat p e n tru o adncim e de 68 cm i sincronizat astfel ca s lase o zon de cca 15 cm pn la rn d p e n tru a nu vtm a plantele la colet sau rdcinile acestora. O alt lucrare recom andat a tt n anul nti ct i n urm torii, p e n tru culturile destinate procurrii de rdcini i rizom i de R event este n d ep rtarea tulpinilor florifere pe m sur ce ele apar. A cestea se nde p rteaz cu secera se adun la m arginea parcelei i li se dau foc. P rim v ara n anul doi i urm torii, ct dureaz cultura, im ediat ce teren u l perm ite, se fac lucrri de igienizare, ndeprtndu-se toate p rile uscate ale plantei, care de asem enea se adun la m arginea terenului i se ard. E valuarea inform ativ a produciei de rizom i cu rdcini de R event se face n anul al doilea de cu ltu r pe baza densitii plantelor, strii fitosanitare, vigurozitii, a condiiilor pedoclim atice locale, a m acroprognozei respective i respectarea verigilor tehnologice. E valuarea orientativ pe baza acelorai elem ente se execut i n vara anului III i urm to rii n funcie de d u rata culturii. E valuarea tiinific se face n anul al treilea de cultur p en tru cazul n care se ncepe recoltarea parial sau total a culturii, cu cca 10 12 zile nainte de recoltarea propriu-zis. A ceasta se rep et n fie care an cnd urm eaz s se recolteze p arial sau total cultura n anul IV sau respectiv n an u l V. E valuarea tiinific const n prelevarea a 5 7 probe m edii de pe cele dou diagonale ale tarlalei cultivate. Fiecare prob reprezint rizom i cu rdcini recoltai de pe cte u n m etru ptrat. Rizomii i rdcinile prelevate se fasoneaz, ndeprtndu-se prile aeriene i corpurile strine sa u im puritile respective, tindu-se n buci de 10 12 cm lungim e. T otalul acestora se cntrete, se face o m edie a rezultatelor p e n tru un m e tru p tra t i se raporteaz la hectar. C antitatea obinut astfel se co recteaz cu 5 7% coeficient de siguran i rezult cantitatea ce se va p u tea recolta la h ectar n stare proaspt. P e n tru a afla cantitatea ce urm eaz a se recolta la hectar n stare uscat se va rap o rta la coeficien tu l de uscare care n acest caz este de 4 kg m aterie prim n stare proas pt p e n tru 1 kg m aterie prim n stare uscat, la um iditatea de conser v a re i p stra re (max. 12%). n general recoltarea economic a R eventului ncepe n anul al treilea de cultur cnd el poate fi recoltat total sau num ai parial. R ecoltarea p arial este economic num ai pe parcele mici sub un hectar. Pe suprafee m ari reeoltatarea economic este total n anul III, IV sa u V de cultur. 159

M om entul optim de recoltare este toam na trziu, n octom brie, cnd m area m ajoritate a plantelor i-au ncetat vegetaia. R ecoltarea pe parcele mici sau recoltarea p arial se poate executa cu h rle u l ori sapa i a ju tat, p e n tru detaarea pm ntului, de furci m e talice. Recoltarea pe parcele m ari, se execut cu plugul de desfundat fr eorm an i furci m etalice p e n tru elim inarea pm ntului. P lantele recol ta te se strng n grm ezi unde se execut detaarea coletului i a re s tu rilo r de frunze sau alte im puriti. Splarea rizom ilor cu rdcini ntregi sau dim ensionate la 10 12 cm se face im ediat, n tr-u n cu ren t de ap curgtoare. In funcie de cerinele beneficiarului nainte de uscare se execut decojirea sau tierea longitudinal n dou sau n patru, dup care se trec la uscare pe cale n a tu ra l (se poate expune la soare) sau pe cale artificial la tem p eratu ri de 60 70C C. Rizomii cu rdcini de R event astfel obinui se depoziteaz i se pstreaz am balai n saci de h rtie n locuri uscate i aerisite. Producerea de sm n p e n tru n m ulire se va face num ai din p a r celele cele m ai reprezentative, cu plante la care purificarea biologic s-a fcut nc din anul I de cultur, de la acele parcele cu vigurozitate de plin, neatacate de boli sau de duntori i a cror distan de izolare s-a asigurat la m inim um 1 500 2 000 m. n scopul crerii u nor descendeni autentici i cu stare fitosanitar bun, la culturile din anul a l doilea i u rm to rii (culturile din anul n ti nu asigur o nm ulire uniform deci se vor evita p e n tru nm ulire) n perioada m bobocirii se vor executa lucrri de elim inarea plan telo r a n o r m al dezvoltate sau atacate de boli ori de duntori. De asem enea p e n tru a elim ina pierderile sem inelor p rin scuturare operaia de recoltare se va executa atunci cnd ele capt culoarea crm iziu-nchis, deci nainte de m atu ritate a complet. R ecoltarea sem incerilor se face cu foarfeca de vie sau cu secera num ai dim ineaa pe rou pn ctre orele 9,00, se tra n sp o rt n saci sau n prelate la locuri de uscare, de m aturizare i tre ie r la circa 1^-3 zile de la recoltare. Sem inele tre iera te se elibereaz de im p u riti i corpuri str in e p rin selectare i se depoziteaz n ncperi uscate i uor v e n ti late. D urata unei parcele productoare de sem inceri este n funcie de densitate i starea fitosanitar, ea p utnd produce sem ine p e n tru nm ul ire 5 10 ani consecutiv, respectndu-se n fiecare an to ate .lucrrile tehnologice enum erate. Boli, duntori i mijloace de combatere. Cu toate c i R eventul, sub aspect m edical, este de dat recen t lu at n cultur, totui n unele culturi s-au sem nalat a tt boli, ct i duntori. D intre acestea cei care aduc prejudicii m ai serioase citm atacul p u tregaiului b ru n i um ed a coletului R eventului, respectiv P hytophtora cactorum var. rhee. A ceast ciuperc atac plantele n regiunea coletului i rdcinilor provocnd pa gube im portante p rin distrugerea plantelor. O alt boal sem nalat n culturile de R event este rugina R eventu lui respectiv Puccinia phragm itis a cror p u stu le sn t prezente pe fru n zele tinere. 200

C om baterea p u tregaiului i a ruginei se face p rin lucrri de igieni za re a culturii, Ca duntori se sem naleaz atacul puricilor Chaetocnem a concinncii A tacul se fixeaz p e 'v r f u l de cretere i pe frunzele plantelor tin e re, n special n prim ele faze de vegetaie n cm p i n stratu ri. C om baterea acestora se face p rin p rfu iri cu M elipax 10PP-20 25 k g /h a , stropiri cu Nogos 50 CE 0,1% sau Diazinon 60 CE 0,1%. U n a lt duntor este gndacul reventului Rhinoncus pericarpius. A tacul ad u ltu lu i este n d re p ta t asupra frunzelor i florilor iar larvele atac serios rdcinile i rizom ii. T ot periculos este i atacul a tt sub form de adult sau cea larvar, produs de g rg ri -fru n z e lo r Phijionom iis rum icis localizat pe fru n z e pe tim p secetos. ' -C om baterea acestora se face p rin adunarea p lantelor atacate i dis tru g e rea lor p rin ardere. Se recom and p rfu iri cu Pinetox-10, Detox sau H eclotox cu 10 20 k g /h a la apariie n tim pul vegetaiei. U neori n culturi sn t prezeni i unii pianjeni care ns com btui la tim p p rin p rfu ire cu sulf 8 10 k g /h a n u pot provoca pagube. Pregtirea materiei prime n vederea prelucrrii. Rizomii cu r d cini scoi din pm nt se cur de p rile aeriene, prile putred e i vtm ate, se spal n ap rece i se pun pe rogojini, p relate etc. p en tru scurgerea apei. D up ce apa s-a s'curs, se verific din nou, se cur de coaj cu cuite inoxidabile i se n l tu r restu rile de plante rm ase. Se scurteaz n buci conform caietului de sarcini, despicndu-le pe cele groase (lungi de 10 12 cm i groi de cca 3 cm). R dcinile astfel faso n a te se pun la zvrritat p e n tru 10 12 zile n oproane sau alte ncperi uscate i foarte bine aerisite. U scarea definitiv pe cale n a tu ra l se face n poduri, sure, ptule etc. pe tim p clduros durnd cca 10 zile, pe u n m e tru 'p tra t aezndu-se 3 3,5 kg produs n stare proaspt. U scarea n ncperi nehclzite pe tim p rcoros su um ed se face ncet i cere aten ie perm anent, n tru c t rizom ii cu rdcinile de rev e n t m ucegiesc uor i pierd m ult din calitate. U scarea m ai sigur se face pe cale a rti ficial n orice tip de usctor care are o bun ventilaie, la o tem p eratu r de pn la 60C. n aceste condiii o arj dureaz 6 7 ore. Din 4 kg rizom i cu rdcini n stare pro asp t rezu lt 1 k g rizom i uscai. Culoarea rizom ilor i rdcinilor uscate este galben-brun, m irosul specific, gustul am rui, colornd-saliva n galben. M ateria prim uscat se am baleaz n -l zi, baloi sau n saci de pnz, conform cererii beneficiarilor i se pstreaz n ncperi curate, uscate. N u se adm ite depozitarea produsului la -u n loc cu alte plante oleo-eterice, deoarece m prum ut uor .m irosul acestora. Condiiile tehnice de recepie prevd ca m ateria prim s fie consti tu it fie din fragm ente m ari de rizom i, decorticai pn la cam biu, de culoare glben-portocalie spre brun, fie din fragm ente de rdcini aproape cilindrice, lungi de 10 15 cm, groase de 2 4 cm, cu fra c tu ra neted granuloas cu aspect m arm orat, cu num eroase pete i dungi portocalii pe un fond albi ci os. ' Im p u riti : rizomi seci, nnegrii n sp rtu r max. 1%, iar rizomi c u 're s tu ri de coaj m ax. 2% ; corpuri strin e m in e ra le . m ax. 0,5% (cele'organice n u se adm it) ; um iditate m ax. 12%. 201

Compoziie chimic. R eventul conine 2,54 % derivai antracenici activi, izolai n stare cristalizat. n tre acetia u rm toarele trei grupe prezint o s tru c tu r chim ic asem ntoare dup cum urm eaz : 1. A cidul crisofanic (dioxi-1-8 m etil-3 antrachinona) nsoit de crisofanol (dioxi-1-8 m etilol-3 antrachinona) :

c c h 2o h
Acidul crisofanic Crisofanolul

2. Reum em odina sau em odolul (trioxi-1-6-8, m etil-3 antrachinona. 3. Reina (dioxi-1-8 corboxi-3 antrachinona).

HOCn
R e u m e m o d in a R e in a

A lturi de aceti derivai izolai n sta re cristalin la nceputul aces tui secol, ulterio r s-a dovedit c n rizom ul i rdcinile de R event d e ri vaii antracenici se gsesc a tt sub form oxidat (antrachinone), ct i sub form redus (antrone, antranoli, diantrone). Com ponena derivailor antracenici este com plex cuprinznd pe ling crisofanol, reum em odin i rein i fiseion i aloeem odin sub form liber i glicozidat. V ariabilitatea com ponenei n aceti derivai este foarte m are n funcie de form e, varieti, biotipuri sau chiar de la u n individ la altul. Din aceti derivai antracenici care se gsesc m ai ales sub form glicozidic s-au izolat : 1 sau 8-inono-[3-D-glicozida fiscionei n u m it i reocrisin sau fiscionin i 3-j3 D glicozida aloeemodinei. n prile su b teran e ale plantei proaspete se ntlnesc 40 60% din to ta lu l derivailor antraehinonici sub form redus respectiv glicozide antronice i antranolice. n tim pul uscrii rizom ilor form ele reduse se oxideaz parial. n m ateria prim au fost puse n eviden un g ru p de dian tro n e denum ite senozide care p a r a avea cea m ai rem arcabil aciune farm acodinam ic. n rizom ii i rdcinile de rev en t se m ai gsesc substane din g ru p a taninului denum ite reotanglicozide (5 15%). Aceste tan in u ri n u s n t hidrolizabile i au fost denum ite glucogalina, catecholul i tetrarin a . T ot n prile subterane ale plan tei au fost identificate acidul oxalic, oxalat de calciu, acid galic i cinam ic, am idon, rezine, pectine, ulei volatil i substane m inerale. Aciune farmacodinamic i utilizri terapeutice. D atorit ta n in u rilor, n doze m ici (0,100,20 g), R eventul a re aciune tonic-aperitiv, fiind u tilizat n com binaie cu alte produse de acest fel. n doze ceva m ai m ari (0,25 0,50 g), d atorit oxim etilantrachinonelor, are proprieti laxative, iar n doze m ari (1 4 g) pro p rieti purgative. R espectnd aceste doze, prezena acidului oxalic i a oxalatului de calciu nu este nociv. P oate fi utilizat tim p ndelungat n general fr inconveniente. Nu se adm i nistreaz bolnavilor cu afeciuni inflam atorii ale m icului bazin, la fem eile

nsrcinate i nici la persoanele predispuse constipaiei cronice sau hem oraizilor deoarece aciunea purgativ este u rm at de constipaie. Este contraindicat n toate afeciunile genito-urinare. n doze m ari poate provoca d u reri de cap, am eeal, vom. R eventul se utilizeaz sub form de pulbere, tinctur, e x tract sau sirop. Unele v arieti hibride de R event (x R h eu m h yb rid u m M urr.) se cultiv p e n tru peiolii frunzelor folosii n a rta culinar p e n tru compo tu ri sau p rjitu ri. n acest scop se vor recolta num ai peiolii tin eri nainte ca lim bul frunzei s se fi desfcut. L ite ratu ra de specialitate citeaz ca zu ri de intoxicaie cu peioli sau cu n erv u ra principal a frunzelor m a tu re d atorit coninutului ridicat n oxalat de calciu.

ALTE SPECII DE POLYGONACEAE CU UTILIZ RI MEDICINALE P olygonum am phibum L. (Troscot de balt). R dcina are proprie t i diuretice i astringente. Sub form de sp ltu ri i cataplasm e era folosit i n tra tam e n tu l bolilor de piele. n m edicina tradiional din a ra noastr exist date cu privire la utilizarea speciei P olygonum antphib iu m L. form a terrestre (Leyss) n tra tam e n tu l hem ofiliei. Polygonum bistorta L. (Rcuor). P la n t din punile m ontane cu tu lp in a um flat la noduri, frunze a ltern e lanceolate, flori roz n tr-u n spic term in a l compact. P rezin t n so'l u n rizom caracteristic, roiatic, con torsionat, gros de 23 cm. A cesta (Rhizom a Bistortae), foarte bogat n tan in , este u n astrigent puternic. A ceast calitate era utilizat a tt p e n tru uz in te rn n diaree, ct i n uz extern n inflam aii ale cavitii bucale (afte, stom atite), n hem oroizi, fisuri anale. P olygonum hydropiper L. (Piperul blii, Troscot de balt), specie erect, n alt pn la 1 m, cu tu lp in a roiatic, um flat la noduri, fru n zele lanceolate cu o pat neagr n form de V pe faa superioar, cu florile n spice false n u tan te ; este abundent n locuri um ede, zone in u n dabile. P a rte a aerian are u n gust iu te p ro n u n at dato rit tadeonei, u n u l d in tre com ponentele uleiului volatil pe care-1 conine planta proaspt. P rile aeriene ale plantei conin 33,8% tanin, 3,5% derivai flavonici n tre care rutozidul, hiperozida, cvercitrezida, ram nazina, kem ferolul .a precum i acizii farm ie, m alic, valerianic, vitam inele K i C i s ru ri m ine rale. Rdcinile conin derivai antracenici, tanin, glicozizi i substane am are. D atorit compoziiei chim ice a tt de bogate i utilizrile n m edicina tradiional, ct i n fitoterapie sn t variate. P iperul blii are proprieti diuretice, hem ostatice, antiscorbutiCe, fiind recom andat n afeciuni hem oroidale, g astro-intestinale i u terin e (m etroragii), hem optizii, nlo cuind e x tractu l de H ydrastis canadensis. P la n ta are i aciune uor hipotensiv. E ra utilizat n sta re proaspt ca revulsiv, iar sub form de e x tra ct apos n loiuni n tra tam e n tu l edem elor i p e n tru splarea p l gilor ulcerate. Polygonum lapathifolium (Iarb roie, Iarb de fcut copii). T ulpina este roie sau pigm entat n rou. Specie ruderal rspindit pe locuri cultivate, pe m arginea drum urilor, an u ri pn la 1 200 m altitudine. 203

Conine ceruri (1,90%), acid oleic, fitosterol, cvercetol, tan in u ri, flobafene, m ucilagii, acid galic, oxalic i m alic .a. U tilizat 111 m edicina tradiional p e n tru com baterea sterilitii. P olygonum m a ritim u m L. Specie asem ntoare cu P. aviculare var. litoralis. Crete la M angalia, Techirghiol i Tuzla. Infuzia din plan ta cu rdcin se utilizeaz ca astrin g en t antidiareic, iar decoctul sub form de cataplasm e p en tru tra tam e n tu l arsurilor. P olygonum m ite Schrank (B uruiana vierm ilor). P la n t cu tu lp in a d reap t sim pl sau ram ificat, de 20 60 cm nlim e, cu frunze verziglbui, alungite, ascuite la vrf, flori n spice false de culoare alb-roiatic pn la p urpuriu. Crete ling anurile cu ap, pe locuri um ede, de la cm pie pn la m unte. Compoziia chim ic este asem ntoare cu cea a speciei P. lapathifolium . n m edicina trad iio n al i ,se atribuie p roprie ti antihelm intice. Intern, sub form de decoct, ca laxativ, iar extern ca antireum atic. P olygonum persicarici L. (Iarba puricelui, Iarb a roie). Asemntoare cu specia P. hydropiper, are pro p rieti astringente, vulnerare, fiind uti lizat n mod asem ntor eu P. hydropiper. n m edicina popular se mai m enioneaz utilizarea n opreli la picioare1 . 1 R u m ex cicetosa L. (Mcri). F oarte bogate n vitam ina C, frunzele au p ro p rieti antiscorbutice i tonic-aperitive. Este, de asem enea, un diu retic i laxativ uor, dep u rativ i stom ahic. Folosirea ndelungat are efecte pozitive 111 h ep atit i constipaie cronic, dar este irita n t p e n tru rinichi datorit coninutului ridicat n oxalat acid de potasiu. Rdcina i sem inele snt, dim potriv, astringente. Este folosit n m edicina tra diional rom neasc. R u m ex acetosella L. (Mcri m runt). Specie cu u tilizri sim ilare M cri ului. R dcina era utilizat n tre c u t ca astringent. n m edicina tradiional plan ta era utilizat n unele form e de paralizie. R u m e x confertus W illd. Specie n alt pn la 1 m, cu frunze c r noase, groase, cele bazale de 1025 cm lim e, cu baza lat cordat. C rete n fneele i vile dealurilor, spre cm pie pn n T ransilvania, M aram u re, Criana, M oldova i Bucovina. F ructele sn t u tilizate n m edicina n oastr trad iio n al ca antidiareic. R dcinile conin derivaii antracenici i tanin, iar fructele polifenoli care im prim acestora pro p rieti antibio tice. Com poziia chim ic i aciunea terap eu tic a acestei specii este ase m ntoare cu cea a speciei R. cdpinus. R u m ex conglom eratus M urray (M criul calului). Specie rspndit n toate judeele rii de la es pn la zona m ontan. C rete p rin fnee m ltinoase, locuri um ede, an u ri i pe m alul ru rilo r i lacurilor. Are aceleai u tilizri terapeutice ca i R. alpinus i R. confertus. R u m ex crispus L. (Dragavei). R dcinile au pro p rieti tonice, diu retice, astringente i lax ativ e n funcie de doz ; p artea aerian, bogat n vitam ina C, era u n rem ediu popular folosit n scorbut, sngerri, an e m ie i cloroz ; fructele au aciune antidiareic, precum i efecte uor sedative. (Aceleai p ro prieti i se atribuie i speciei R u m ex obtusiolius L.). R u m ex hydrolapathum Huds. n treg ii plante i se atribuie pro p rieti tonice, astringente i diuretice. Fagopyrum esculentum Mnch. sau F. sagitatum Gilib (Hric). Specie m ult cultivat n trecu t p e n tru valoarea alim entar (fructele) sau ca 204

n u tre (planta verde). Este specie n ectarifer i era folosit i n vopsito rie ca m aterie colorant albastr. A lturi de substanele n u tritiv e plan ta n tim pul nfloririi conine cca 5% rutozid, cvercetol, derivai antracenici, antociani .a. n tre c u t era utilizat p e n tru obinerea rutinei. n prezent p e n tru acest scop a fost nlocuit cu florile de Sophora japonica (Salcm ul japonez) din care se ex trag e ru tin a cu ran d am en t superior. Fam. CHENOPODIACEAE P lante anuale, bianuale sau perene, ierboase, ra r lem noase, adesea adap tate la exces de azot sau ferturare. F runze (spiralate, cele bazale opuse, celelalte alterne, fr stipele. Flori mici, verzui, herm afrodite pe tipul 5, cu nveli sim plu, grupate n Iglomerule sau spice. F ru ct achen sa u capsul m onosperm . Sem ine lenticulare sau reniform e. A cum uleaz adesea im portante can titi de sru ri m inerale i alte substane utile. Specii din fam. Chenopodiaceae cu utilizri medicinale Beta vulgaris L. form a rubra Doll. (Sfecla roie). Conine protide, hid rai de carbon, asparagin, betain, acid glutam ic, can titi mici de vitam ine : A, Bx, B2, C, sru ri de sodiu, potasiu, calciu, fosfor i fier i num eroase m icroelem ente n tre caro rubidiu, cesiu, cupru, m agneziu, brom i zinc. D atorit coninutului ridicat n sru ri m inerale i m icroelem ente im portante p e n tru enzim e, Sfecla roie contribuie la norm alizarea m eta bolism ului general. Stim uleaz form area glicogenului la nivelul ficatului. A re aciune bactericid rem arcabil, fiind u til n colite, en terite i tu b e r culoz. Se recom and consum area n c a n tit i m ai m ari n perioada epi dem iilor de grip. Unii autori o recom and ca ad ju v an t n boala cance roas i n tra tam e n tu l h ip ertensiunii ; este contraindicat n diabet. Sucul proaspt este recom andat ca diuretic i adjuvant n tra tam e n tu l litiazei urice. Chenopodium ambrosioides L. i(Lmi, Tm i). Specie de c u ltu r cu m iros plcu t de tm ie. Valoare m edicinal are var. a n th elm in ticu m A. Gr., plan t p eren cu ltiv at ca anual, cu prozitate puternic, rd cini fibroase, n alt pn la 80 cm, frunze adnc sinuate, verzi-glbui, flori n m ici glom erule la baza frunzelor. A re preten ii ridicate p e n tru cldur i um iditate. Din p a rte a aerian i n special Semine se extrage u n ulei volatil i(eca 1%) al cru i com ponent principal este ascaridolul (6080%), fiind u n antihelm intic eficace m ai 'ales p e n tru com baterea lui A scaris lum bricoides (limbrici) i A nkilostom a duodenale. Secundar se m ai citeaz pro p rieti tonice, stom ahice i utilizarea sa n tra tam e n tu l bolilor de nervi. P e n tru com baterea lim bricilor se adm inistreaz cte 5 10 pictu ri de tre i ori pe zi, tim p de dou zile, de ulei volatil de Lm i, iar m potriva Ankilostom ei 0,5 ani ulei volatil n dou doze la in terv a l de dou ore. 205

Dup u ltim a doz adm inistrat, la 3 ore se d u n p u rg ativ uleios (ulei de ricin). Este contraindicat n sarcin i n leziuni intestinale. C henopodium bonus-henricus L. (Spanacul ciobanului). Specie carac teristic locurilor ruderale bine gunoite de ling satele m ontane i stn e . A re ca i spanacul cultivat, p ro p rie t i lax ativ e i diuretice, avnd avan taju l fa de acesta c este lipsit de acid oxalic. O dinioar era utilizat si ca em olient n cataplasm e. Chenopodium botrys L. (Pelini greceasc). Mic plan t anual cu. m iros arom atic din locuri nisipoase de la es sau din zona deluroas. P a r tea aerian indicat sub form de infuzie sau sirop n com baterea cata ru lu i pulm onar, astm ului i vierm ilor intestinali. Chenopodium h ybridum (Spanac porcesc). B uruian com un pe lin g drum uri i garduri, n culturi. n m edicina tradiional frunzele se aplic pe rn i i furuncule, ca m atu rativ e. D ecoctul se ine n gur contra d u re rilor de dini. C henopodium vulvaria L. {Lobod puturoas). Specie ru d eral r s pndit pe ling case n sate sau orae. A re m iros neplcut datorit tr im etilam inei, era considerat odinioar ca rem ediu m potriva isteriei (neconfirm at). A trip le x hortensis L. (Lobod de grdin). Specie de c u ltu r cu com poziie chim ic asem ntoare spanacului. n tre c u t era considerat ca p lan t m edicinal, fiind recom andat n afeciuni hepatice, renale sau n unele afeciuni ginecologice. Sem inele au efecte vom itive i p u rg ativ e. La fel ea i spanacul este o plant cu aciune diuretic rem ineralizant,, aducnd i u n aport de vitam ine. A trip le x nitens S chkuhr (Lobod de drum uri, Lobod alb). P la n t ruderal, comun. n m edicina popular, frunzelor li se atribuie proprie ti cicatrizante, punndu-se pe rni i tieturi. n uz intern, decoctul era considerat ca antidiabetic. A trip le x tatarica L. (Lobod slbatic). Specie com un din regiunilem ai joase i uscate, din locuri necultivate, pe m arginea drum urilor, prin. sate i izlazuri. Decoctului din sem ine i se atribuie proprieti antitusive. Spinacia oier acea L. (Spanac). Specie de cultur avnd valoare ali m entar, dietetic i m edicinal. A lturi de protide, glucide i m ueilagi conine clorofile, spinacine (argm in i lysin), provitam ina A (0,60 m g% ), vitam inele B b B2, C i niacin. Este bogat n sru ri m inerale de sodiuv potasiu '(540 m g% ), calciu, fosfor i fier. Conine num eroase m icroelem ente, p rin tre care m agneziu, m angan, sulf, cupru, iod i arsen. C onine acid oxalic. Este recom andat ca rem ineralizant, vitam inizant i antianem ic n. cura de prim var. Este activator al secreiei pancreatice. A re proprieti diuretice i laxative. D atorit coninutului destul de ridicat n acid oxalic n u se recom and la cei suferinzi de a rtrit, gut, reum atism sau afeciuni renale. Camphorosma monspeliaca L. specie p eren m editeranean, fo arte ra r n a ra noastr (n Dobrogea i lng Brlad). C itat p en tru utilizarea n tre c u t ca diu retic i sudorific. Kochia scoparia (L.) S chrader (M turi). P la n t ierboas, foarte vigu roas i puternic ram ificat, cu ltiv at p rin grdini r n eti (p en tru con fecionarea de m turi) sau subspontan. n practica etnoiatric decoctul. 206

e ra u tilizat ca antitusiv i n unele tu lb u r ri psihice. In m edicina tra d i ional chinez a re u n spectru larg de utilizri. Frunzele snt considerate cardiotonice i diuretice, Vlstarii tin e ri i m ugurii ca astringent, an tidiareic i antidizenteric. F ructele diuretice i cardiotonice la fel ca i sem inele care au i p ro prieti febrifuge, antinevralgice etc. Salicornia europaea L. sin. S. herbacea L. (Iarb srat, Brnc). P la n t cu o ni ecologic fo arte bine circum scris, vegetnd n s ra tu ri, pe ling izvoare srate, bli i locuri srate, ab undent pe rm u l m rii. D enum irea de brnc este dat de utilizarea em piriric a plantei n tra ta re a bolii cu acelai num e, echivalentul popular a-1 erizipelului. Fam . AMARANTACEAE P la n te ierboase, anuale, r a r perene, cu tu lpini drepte sau trtoare, cu frunze ntregi, flori herm afrodite mici, p u in evidente, grupate n glom erule sau spice dense. F ructe m ici capsule. Ca ecologie Snt n g en eral plante ruderale sau buruieni de sem nturi, adesea n locuri cu exces de azot. Au im portan m edicinal redus. Celosia cristata L. (C reasta cocoului). La noi, plant ornam ental, are flori cu p ro prieti astring'ente, utilizate n unele ri asiatice n con tra diareei i n m etroragii. Am ciranthus cauclatus L. (Moul curcanului). P la n t viguroas, c u lti v a t ornam ental p rin grdinile r n eti p e n tru florile sale roii, n m e dicina popular recom andat ca emenagog. A m aranthus graecizans L. sin. A . angustifolius Lam. (tir prost). Specie de origine m editeranean rspndit i n a ra noastr pe m arginea drum urilor, 'terenuri cu d rm tu ri i moloz, prin vii, prloage i ogoare nisipoase. Nu crete n M aram ure i n Bucuvina. n m edicina trad iio n a l sm n era u tiliz a t la com baterea teniei. Sem inele au i valoare alim entar. A m aranthus hybridus L. sin. A . liypochondriacus L. (tir de ogoare). B u ru ian din culturi i locuri necultivate. D atorit p ro prietilor a strin gente, p lan ta a fost utilizat n tra ta re a dizenteriei, ulcerului i hem ora giilor (ndeosebi a celor digestive). A m aranthus lividus L. ( tir verde). B uruian com un p rin grdini, locuri necultivate, p rin vii, p rin localiti. Specia a fost considerat odi nioar d rep t ofieinal, avnd p ro prieti calm ante i em oliente.

DICIONiAR DE TERMENI BOTANICI

A ch en A ctin om orl A cu m in ate A cu te A d v en tiv e A m en t A m p lex ica u le A ndroceu A n ter A p oteeii A rist A rm at A sc A u ricu le B ac B ilab iat B ractee B ulb C ad u ce C a lic iu C a m p a n u la t C a p itu l C a p su l C a re n C a rio p s C a rp e l C a rp o fo r C im C la v a t C o let C o n c e p ta c u l C o n ectiv

f r u c t u s c a t in d e h is c e n t cu o s in g u r s m n , c a re n u a d e r d e p e ric a rp o rg a n c u s im e trie r a d i a r (ref. flo a re ) fr u n z e p re v z u te c u u n v r f s u b ir e a c u m e n c u v r f a s c u it o rg a n e c a re n u - i a u o rig in e a n o rg a n ite le e m b rio n a re , ci se fo rm e a z d in a lte o rg a n e d e fin itiv e in flo re s c e n ra c e m o a s c u flo ri u n is e x u a te i a x f l e x ib i l (pop = m io ri) fr u n z e sesile a c ro r b a z n c o n ju r tu lp in a ca u n g u le r to ta lita te a s ta m in e lo r p a r te a te r m in a l a s ta m in e i c a re a d p o s te te sa cii p o lin ic i c o rp u r i d e fr u c tif ic a r e d esc h ise , n fo rm d e f a r fu rie , la u n e le c iu p e rc i i lic h e n i e p (la G ra m in e e ) n p re lu n g ire a p a le e i in fe rio a re , a d ic a n v e li u lu i flo ra l o rg a n (de o b ice i tu lp in ) p re v z u t cu g h im p i tip d e sp o ra n g e p u r t to r d e a sc o sp o ri (sp o ri in te rn i, s p e c ific i p e n tr u c iu p e rc ile asco m icete) e x p a n s iu n i a le b a z e i fru n z e lo r, n fo rm d e u re c h iu f r u c t c rn o s cu m a i m u lte se m in e (pop = b o a b ) tip d e co ro l fo r m a t d in 2 b u ze (labii) f r u n z m o d ific a t cu ro l d e p r o te ja r e a u n o r in f lo re s c e n e sa u flo ri tu lp in s u b te r a n f o r m a t d in tr - u n d isc (tu lp in a p ro p riu -z is ) d in c a re p le a c fr u n z e cu ro l de d e p o z it c z to a re n v e li flo ra l e x te r n , fo r m a t d in to ta lita te a s e p a le lo r n fo rm d e c lo p o t (ref. co ro l) in flo re s c e n ra c e m o a s c u n u m e ro a se flo ri sesile, n c o n ju r a te la b a z de b ra c te e c a re a lc tu ie s c in v o lu c ru l f r u c t u s c a t d e h is c e n t c a re p ro v in e d in tr - u n o v a r p lu r ic a r p e la r p a r te a in f e rio a r a flo rii d e le g u m in o a se , p ro v e n it d in su d a re a a 2 p e ta le f r u c t u s c a t in d e h is c e n t la c a re p e ric a rp u l a d e r d e s m n fru n z e m o d ific a te c a re a lc tu ie s c o v a ru l i n c h id la interior

ovulele
p e d u n c u l c a re s u s in e fr u c tu l in flo re s c e n a lc tu it d in a x e d e o rd in e i v r s te d ife rite n fo rm d e mciuc p o riu n e a d e tre c e re d e la r d c in la tu lp in c a v ita te n c a re se fo rm e a z g rn e ii la u n e le p la n te in fe rio a re -

prelungirea filamentului staminei care susine cele dou ju m ti a le a n te r e i

203

C onidii C onidiofor C ordat C oriace Corim b C orol C renat C un eat D ecu ren te D eh iscen t D ich aziu D ich otom ic D ioic D rup E m arginat F id at F iliform F ilo cla d ii F istu los F o licu l F o lio le F ru ticu los G am op etalie G am osep alie G ineceu G lab ru G lauc G lom eru l G u taie H austori H erm afrodit H if In d eh iscen t In volu cru Izid ii In d esu ite L abiat L acin ii L am ina L an ceolat L atex L aticifere L eucosclerot L igul L im b L om ent

sp o ri e x te r n i im o b ili (la u n e le c iu p e rci) p e d ic e l p u r t to r d e co n id ii n fo rm d e in im (ref. b a z a fru n z e i) c u a s p e c t p ie lo s (ref. fru n z e ) '-1 , in flo re s c e n la c a re p e d u n c u lii flo ra li p le a c d in p u n c te d ife r ite d a r a ju n g la a c e la i n iv e l a l d o ile a n v e li flo ra l, a lc tu it d in to ta lita te a p e ta le lo r cu d in i r o t u n ji i p e m a rg in e (ref. fru n z ) n g u s t, n fo rm d e p a n d e d e s p ic a t le m n e fru n z e a l c ro r lim b c o n c re te p e o a n u m it p o riu n e cu tu l p in a , c a re d e v in e a s tfe l a r ip a t f r u c t c a re se d e sc h id e p e n tr u p u n e re a n lib e r ta te a s e m in e lo r in flo re s c e n c im o a s d in a x e p e re c h i, e g a l d e lu n g i, c a re se in s e ra su b v r f u l a x u lu i d e p e c a re se d e s p rin d c a re se d e s p a r te n d o u sp e c ie c u flo ri u n is e x u a te , la c a re flo rile b r b te ti i fe m e ie ti se a fl p e in d iv iz i d if e rii f r u c t c rn o s cu o s in g u r s m n p r o te ja t d e u n e n d o c a rp (sm b u re ) ta r e cu v r f u l tir b it d iv iz a t p n c el m u lt la ju m ta te a o rg a n u lu i su b ire , n fo rm d e firi o r ra m u r i l ite n fo rm d e fru n z , cu r o l d e a s im ila re o rg a n a lu n g it, g o l la in te rio r f r u c t u s c a t c a re se d e sc h id e p e o s in g u r lin ie c o m p o n e n te a le f r u n z e lo r co m p u se, c a re se p rin d p e u n a x com un d e fo rm tu f o a s (ref. lic h en i) u n ir e a p e ta le lo r u n ir e a s e p a le lo r to ta lita te a a p a r a tu lu i s e x u a l fem eie sc d in flo a re lip s it d e p e ri d e c u lo a re v e rd e - a lb s tru ie in flo re s c e n a lc tu it d in flo ri d isp u se f o a r te c o m p a c t (re s p e c tiv f r u c tu l p ro v e n it d in tr-o a se m e n e a in flo re s c e n ) fe n o m e n d e e lim in a re a a p e i d in p la n te su b fo rm d e p ic tu ri

p re lu n g iri a le p la n te lo r p a ra z ite c a re p tr u n d n p la n ta p a r a z ita t flo a re c a re p o a rt a t t s ta m in e c t i p is til f ila m e n t d e c iu p e rc f r u c t c a re n u se d e sc h id e g ru p d e b ra c te e c a re n c o n jo a r i p ro te je a z u n e le in flo re s c e n e o rg a n e d e n m u lir e v e g e ta tiv la lic h e n i strn s e flo a re zig o m o rf , cu p e ta le le a lc tu in d b u z e (labii) d iv iz iu n i n g u s te a le fru n z e lo r sa u p e ta le lo r v. lim b a sc u it, n fo rm d e la n c e suc l p to s tip d e v a se p rin c a re c irc u l la te x u l fa z a in c ip ie n t d e d e z v o lta re a s c le ro tu lu i, c n d a c e sta a r e c u lo a re a lb - g lb u ie i c o n s is te n t sp o n g io a s p re lu n g ire m e m b ra n o a s la lim ita d in tre te a c i lim b la G ra m in e e p re lu n g ire a u n ila te r a l a co ro lei la C o m p o site p a r te a l it , v e rd e , a s im ila to a re a fru n z e i f r u c t a s e m n to r cu o p sta ie , d a r in d e h isc e n t

209

M i cei iu M ericarpii M onoic M ultisperm M ucron N ectarie N od oziti N u cu le N u tan t O bO blong O bovat O chree O steol O var O vat P a n icu l P a p ilio n a te P apu s P arap etale P artit P sta ie P ectin a t P ed u n cu l P en d u l P en tam ere P eria n t P ericarp P erigon P eriteciu P eio l P ivotan t P ix id P lacen t P la cen ta ie P seu dob ac P u b escen t R acem R adii R ahis R epent R eniform R eticu lat R itidom R izoizi R izom

to ta lita te a h if e lo r (fila m e n te lo r) u n e i c iu p e rc i p o riu n i a le f r u c tu lu i c a re se p o t d e sfa c e sp ecie c u flo ri u n is e x u a te , cele b r b te ti i fe m e ie ti g sin d u -se p e a c e la i in d iv id f r u c t c u n u m e ro a s e se m in e v r f s c u rt, d r e p t i rig id fo r m a iu n e c a re s e c r e t n e c ta r tu m e fie ri p ro d u s e p e r d c in a le g u m in o a s e lo r d e b a c te rii fix a to a r e d e a z o t d in g e n u l R h iz o b iu m f r u c te m ici, u sc a te , in d e h isc e n te , la c a re s m n n u a d e r d e p e ric a rp a x e s a u ra m ific a ii c u v r f u l a p le c a t n jo s p r e f ix c a re a r a t in v e r s iu n e a (ex. o b o v a t in v e r s o v a t, o b la n c e o la t in v e r s la n c e o la t) a lu n g it e lip tic , d e 3 4 o ri m a i lu n g d e c t la t, c u l im e a cea m a i m a r e la m ijlo c cu l im e a c ea m a i m a r e s p r e p a r te a te r m in a l m a n o n m e m b ra n o s la b a z a f r u n z e lo r (la P o ly g o n a c e e ) d e s c h id e re a s to m a te lo r p a r te a b a z a l u m f la t a g in e c e u lu i c a re a d p o s te te o v u le le c u l im e a c ea m a i m a r e s p r e b a z in flo re s c e n c o m p u s , fo r m a t d in tr - u n ra c e m d e sp ic u le e (ex. A v e n a) flo ri n fo rm d e flu tu r e (la L eg u m in o a se) g ru p d e p e ri la flo rile i fr u c te le d e C o m p o site v. sta m in o d ii lo b a t, s p in te c a t p n la m a i m u lt d e ju m ta te (ref. lim b ) f r u c t u s c a t a lu n g it c a re se d e sc h id e p e 2 lin ii d is p o z iia fr u n z e lo r n fo r m d e p ie p te n e (ex. b ra d ) p o riu n e c ilin d r ic d e s u s in e r e a flo rii (fru c tu lu i) o rg a n cu a x fle x ib il, c a re a tr n flo ri cu c te 5 e le m e n te p e u n c ic lu to ta lita te a n v e li u rilo r flo ra le a n s a m b lu l e s u tu r ilo r c a re a lc tu ie s c p e re te le f r u c t u l u i ; p ro v in e d in p e re te le o v a ru lu i n v e li f lo r a l sim p lu , fo r m a t d in e le m e n te a s e m n to a re ca fo rm i c u lo a re co rp d e fr u c tif ic a r e la u n e le c iu p e rc i, a v n d fo rm d e b u te lie d e sc h is p r in tr - u n p o r p a r te a n g u s ta t c ilin d ric a fru n z e i, c u ro l de s u s in e re , a lim b u lu i n fo rm d e r u (ref. r d c in ) c a p s u l c a re se d e sc h id e p r in tr - u n c p c e l lo c u l d e p rin d e re a o v u le lo r p e p e re ii o v a ru lu i m o d u l d e in s e rie a l o v u le lo r d e p la c e n t b a c fa ls , c a re n u ia n a te re d in o v a r ci d in a lte p r i a le flo rii c a re d e v in c rn o a s e (ex. Ie n u p r) c u p e ri in flo re s c e n cu a x e le d e a c e e a i v r s t , cu p e d u n c u lii a p ro x i m a tiv eg ali, p le c n d d e la n iv e lu ri d ife rite a x e le u m b e le lo r, c a re p le a c n v e rtic il d e p e a x a x la fr u n z e co m p u se s a u in flo re s c e n e trto r, d n d u n ii l s ta r i e re c i n fo rm d e r in ic h i n fo rm d e r e e a e s u tu r i e x te r n e m o a r te a le tu lp in ilo r le m n o a se c a re c ra p i se e x fo lia z n m o d c a ra c te ris tic f o r m a iu n i c u ro l d e f ix a r e i a b s o rb ie la u n e le p la n te in fe rio a re tu lp in s u b te r a n c ilin d ric

210

Rostru R uderal R ugos Sam ar Scap Sclerot Scuam e Sectat S egetal Septat Serat S esile Setos S ilicu l S ilicv Sori Spatulat Sporangi Stam in S tam in od ii S tigm at S til S tilopodiu S tip ele S tip itat S tolan Strom Suber T al T alofite T eac T etram ere T u berculi U n isex u a te U n gu ieu l U m bel U rceolat V agin V erticil Z igom orf

p re lu n g ire n form de cioc b u ru ia n d e p e m a rg in e a d ru m u rilo r, lo c u ri n e c u ltiv a te a s p r u la p ip it f r u c t u s c a t in d e h isc e n t, a r i p a t tu lp in lip s it d e fru n z e , c a re s u s in e o flo a re sa u in flo re s c e n (ex. p p d ie ) fo rm d e re z is te n a u n o r c iu p e rc i (pop. = co rn )

solzi
a d in e sco b it, p n la n e r v u r a m e d ia n b u r u ia n d e s e m n tu r i m p r it p rin p e re i (septe) n m a i m u lte lo ji cu d in i f ie r s tr u ii lip s ite d e p e io i (fru n ze) sa u p e d u n c u l (flori) cu p e ri lu n g i, g ro i, rig iz i f r u c t u s c a t d e h is c e n t, c u u n p e re te m e m b ra n o s c e n tr a l d e c a re se -p r in d se m in e le ; lu n g im e a n u n tre c e r e c u m u lt l im e a (c a ra c te ris tic p e n tr u C ru c ife re ) id e m ; lu n g im e a n tre c e n s d e p e ste 4 o ri l im e a g ru p r i d e s p o ra n g i la fe rig i n fo rm d e lin g u r o rg a n e d e n m u lir e a s e x u a t n c a re se d e z v o lt sp o ri o rg a n d e n m u lir e b rb te a s c n flo a re s ta m in e l ite , a s e m n to a r e cu p e ta le le , ste rile p rin a v e r ta r e a sa c ilo r p o lin ic i p a r te a te r m in a l l it a g in e ce u lu i, cu ro l n r e in e r e a g r u n c io rilo r d e p o len p a r te a n g u s t a g in e c e u lu i c a re p o a rt s tig m a tu l p a r te b a z a l n g ro a t , g la n d u la r , a s tilu lu i (ex. U m b e llife ra e ) fo r m a iu n i d e la b a z a fru n z e lo r, c u ro l d e p ro te c ie sa u c h ia r de a s im ila re (la fru n z e f r tea c ) s u s in u t d e o codi tu lp in m e ta m o rfo z a t , s u b - i s u p r a te r a n , c ilin d ric , o ri z o n ta l , c a re e m ite la n o d u ri r d c in i a d v e n tiv e i l s ta r i a e rie n i o rg a n d e re z is te n fo r m a t d in m p le tire a d e a s a fila m e n te lo r de c iu p e rc n c a re a p a r fr u c tif ic a iile (ex. C lav icep s) e s u t d e a p r a r e se c u n d a r, im p e rm e a b il, f o r m a t d in c e lu le m o a rte im p re g n a te cu s u b e rin c o rp u l v e g e ta tiv a l p la n te lo r in fe rio a re , n e d if e re n ia t n o rg a n e p la n te in fe rio a re , c u c o rp v e g e ta tiv ta l p a r te a b a z a l a fru n z e i, p r in c a re se p rin d e d e tu lp in flo ri c a re a u c te 4 e le m e n te p e ciclu tu lp in i s u b te ra n e m e ta m o rfo z a te , fo rm a te p r in d e p u n e re a d e s u b s ta n e d e re z e r v la p a r te a te r m in a l a u n u i sto lo n flo ri cu o rg a n e d e n m u lir e d e u n sin g u r se x p a r te a b a z a l m a i n g u s t a p e ta le i in flo re s c e n c u m a i m u lte a x e (rad ii) v e rtic ila te n fo rm d e u lc io r, cu g u ra n g u s ta t

te a c d isp o z iie a ra m u rilo r, fru n z e lo r, flo rilo r, c a re p le a c m a i m u lte de la a c e la i n o d o rg a n lip s it de s im e trie r a d ia r .

DICIONAR DE TERMENI MEDICALI UTILIZAI N LUCRARE*

A ero fa g ie

A feciu n i A fro d isia ce A lb u m in u rie H m a re

A n afro d isia ce A n a lep tice A n a lg e tice

A n a lg e zic e A n g h in p e c to r a l A n g io co lit

A n o re x ie A n tid ia b etice A n tid ia r e ic e

n g h iire a de aer o d a t cu s a liv a sa u c u a lim e n te le , p ro d u c n d u -se d is te n s ia sto m a c u lu i, b a lo n a r e i je n e p ig a s tric , e ru c ta ii. b o li a le d iferitelo r organe sau a p a ra te . sp e cii d e p la n te c a re stim u le a z a p e titu l sex u a l. p re z e n a p ro te in e lo r n u rin . sp e c ii d e p la n te (n u m ite i to n ic -a m a re ) c a re d a to r it p rin c i p iilo r a c tiv e p e c a re le c o n in a u p ro p r ie ta te a d e a s tim u la se c re iile s a liv a re i p rin a c t r e f le x s a u d ire c t se c re iile g a stric e i in te s tin a le . P la n te le d in a c e a s t c a te g o rie se re c o m a n d fie n a n o re x ie (cn d se ia u n a in te d e m as ), fie n d is p e p sii (se ia u d u p m as). In sp e c ia l p la n te le d in fa m ilia G e n tia n a c e a e , u n e le C o m p o sita e etc. sp ecii d e p la n te c a re d im in u e a z a p e titu l s e x u a l e x a g e ra t (N u f r u l a lb , T eiu l, H am e iu l). s u b s ta n e s tim u la to a re ale sis te m u lu i n e rv o s c e n tr a l (n d eo seb i r e s p ir a ia i c irc u la ia ). sa u a n a lg e z ic e , p rin cip ii a ctiv e c a re a u p r o p r ie ta te a d e a su p rim a s a u d im in u a se n z a ia d e d u re re . E x. : o p iu i d e riv a i, c h e lid o n in a , a c id u l sa lic ilic d in C o rte x S a lic is1 etc. 1 v ezi ,,A n a lg e tic . a fe c iu n e m a n ife s ta t p r in d u re r i n re g iu n e a in im ii sa u re tro s te rn a l c a re ir a d ia z n b r a u l stn g fiin d n s o ite d e o bicei d e s e n z a ia d e fric . in f la m a ia c ilo r b ilia r e ca u r m a r e a litia z e i h e p a tic e s a u d a to r it u n o r b o li in fe c io a se . P la n te le u tile n a c e a s t a fe c iu n e s n t cele c u p rin c ip ii a c tiv e a n tis p a s tic e i a n tiin fe c io a se . lip s a p o fte i d e m n c a re . sp e c ii d e p la n te c u a c iu n e h ip o g lic e m ia n t u tiliz a te ca a d ju v a n te n tr a ta m e n tu l d e b a z a l d ia b e tic u lu i. p r e p a r a te d in p la n te cu c o n in u t r id ic a t n ta n in c a re p rin a c iu n e a lo r a s trin g e n t p re c ip it p ro te in e le d in c o n in u tu l in te s tin a l, fiin d fo lo site ca a d ju v a n te n tr a ta m e n tu l a fe c iu n ilo r in f la m a to rii a c u te a le in te s tin u lu i. A c e a st a c iu n e p o a te fi p o te n a t p rin a so c ie re a u n o r sp e c ii ce c o n in u le iu ri v o la tile cu e fe c te a n tib a c te r ie n e sa u s u b s ta n e a n tib io tic e . M eca n is m d e a c iu n e co m p lex .

*Unii dintre term enii m edicali utilizai n lucrare, dei astzi nvechii, fiind cunoscui de m arele public cititor (d exem : digestive, depurative, stom e plu ahlce, galactagoge, hepatice, pectorale, vulnerare etc.), s-au pstrat ca atare.

212

A n tiflo g is tic e A n tie m e tic e A n tih e lm in tic e A n tis c o rb u tic e

A n tis e p tic e

A n tis p a s tic e A n tis p a s m o d ic e A n tis u d o rip a r e A p e ritiv e A ro m a tic e

A s tr in g e n te

A r te r it A rte rio s c le ro z

A rtr it A te ro s c le ro z

sp ecii d e p la n te c a re a u p ro p r ie ta te a d e a d im in u a in f la m a iile d a to r it p re z e n e i u n o r p rin c ip ii a c tiv e (az u le n e , a la n to in etc.) p rin c ip ii a c tiv e d in p la n te c a re a u p ro p r ie ta te a d e a a te n u a sa u n l tu r a g r e u r ile i v rs tu rile , a c io n n d p r in m a i m u lte m e c a n ism e fa rm a c o d in a m ic e . m p o tr iv a v ie r m ilo r in te s tin a li (sin o n im ,,V e rm ifu g e ). d e n u m ire v e c h e d a t u n o r sp e cii d e p la n te c a re e ra u u tiliz a te n c o m b a te re a s c o r b u tu lu i d a to r a t a lim e n ta ie i n e ra io n a le lip site n sp e c ia l d e v ita m in e . U n e le d in tre a c e ste sp e c ii s-a u d o v e d it a a v e a u n c o n in u t ridicat n v ita m in e le C, P (c itrin a sa u h e s p e rid in a ) i a lte v ita m in e . sa u a n tim ic ro b ie n e s n t n u m e ro a s e sp e c ii v e g e ta le c a re c o n in fie a n tib io tic e , fie s u b s ta n e d e a lt n a tu r c a re a u p ro p r ie ta te a d e a d is tru g e m ic ro o rg a n ism e le ce se g sesc p e e s u tu l a n im a l v iu (pe te g u m e n te i m u co ase). p rin c ip ii a c tiv e d in p la n te c a re d im in u e a z sa u n l tu r c o n tr a c tu r ile m u c h ilo r n e te z i d in o rg a n e le in te rn e . v e zi A n tis p a s tic e 1. 1 m p o tr iv a tr a n s p ir a ie i v ezi A m a re ". p la n te m e d ic in a le c a re c o n in u le iu ri v o la tile cu a c iu n e f a r m a c o d in a m ic sp ec ific . U tiliz a re a n sco p te r a p e u tic a a c e sto r sp e c ii se m a i n u m e te a ro m a te r a p ie , te r m e n n c p u in u ti liz a t la noi. v e zi A n tid ia re ic e ". T o t d a to r it ta n in u r ilo r p e c a re le c o n in , p la n te le a s trin g e n te a u i o a c iu n e h e m o s ta tic lo c a l p r in ace la i fe n o m e n d e p re c ip ita re a p ro te in e lo r. U n e le sp e c ii d in a c e a st g ru p a u p rin c ip ii a c tiv e c a re c o n tra c t c a p ila re le d im in u e a z se c re iile . in f la m a ia sa u d e g e n e ra re a a r te r e lo r d a to r a te u n o r tu l b u r r i v a s c u la re p e rife ric e i a lto r cauze. a fe c iu n e a r t e r io la r c a ra c te riz a t p rin r ig id ita te a p e re ilo r v a s c u la ri, c o n se c in a v rs te i, a e x c e se lo r d e g r s im i a lim e n ta re , a u n o r b o li in fe c io a se , a s e d e n ta ris m u lu i, a a lc o o lis m u lu i i a u n o r fa c to ri p re d is p o z a n i e re d ita ri. in f la m a ie a c u t , s u b a c u t s a u c ro n ic a a r tic u la iilo r, d a to r it tr a u m a tis m e lo r s a u u n o r in fe c ii cro n ice. a fe c iu n e c a re se c a ra c te riz e a z p rin d e p u n e ri d e a te ro a m e p e p e re ii a r te r io la r i d in rin ic h i, c re ie r, in im i c a re se a so c ia z d e o b icei cu a rte rio sc le ro z a . s u b s ta n e c a re o m o a r b a c te riile . p rin c ip ii a c tiv e d in p la n te (a n tib io tic e sa u fito n c id e sa u a lte su b s ta n e ) c a re m p ie d ic n m u lir e a b a c te riilo r. D oze m a r i l re p e ta te d u c la d is tru g e r e a b a c te riilo r. specii d e p la n te u tiliz a te ca a n titu s iv e . starea fizio lo g ic sa u p a to lo g ic c a ra c te riz a t p r in r r ir e a fre c venei b t ilo r in im ii, re s p e c tiv a p u ls u lu i. ncetinirea ritm u lu i re s p ira to r. referito a re la in im . afeciuni c a re im p lic c o n c o m ite n t p a rtic ip a re a in im ii i r i n i

a c te ric id e B B a e te rio s ta tic e


B e h ic e

S r a d ic a r d ie B ra d ip r.e e C a rd ia c e C a rd io re n a le C a lm a n te

chiului.
sp ec ii d e p la n te c a re d a to r it p rin c ip iilo r a c tiv e ce c o n in d im i n u e a z e x c ita b ilita te a n e rv o a s ; u n e le a c io n e a z a s u p r a c e n trului tusei, altele n l tu r sp a sm e le m u s c u la re , ia r a lte le a u efecte s e d a tiv e fa v o riz n d in s ta la re a so m n u lu i. p la n te m e d ic in a le c a re stim u le a z u n e le fu n c ii a le in im ii (ionotro p ism , b a tm o tro p is m ) i d e p rim p e a lte le (c ro n o tro p ism , d ro m o tro p ism ).

C a rd io to n ic e

213

C arm inative C atartice C icatrizante C istite C efalee C olagoge C oleretice C olecistop atii C olit D eprim ant respirator D ep urativ D iaforetice D ism enoree

sp ecii de p la n te c a re fa v o riz e a z e lim in a re a g a z e lo r d in in te s tin e (C h im io n u l, C o ria n d ru l, F e n ic u lu l, R o in ia etc.). p u rg a tiv e p u te r n ic e ca R e v e n tu l, C ru in u l .a. sp ecii sa u p rin c ip ii a c tiv e d in p la n te c a re fa v o riz e a z p ro c e s u l d e e p ite liz a re (v in d e c a re ) a r n ilo r. in f la m a ii a le vezic ii u rin a re . d u re r e c o n tin u sau in te r m ite n t a u n o r p r i a le c a p u lu i nso i t de ce le m a i m u lte o ri d e a lte sim p to m e. p la n te sa u p rin c ip ii a c tiv e c a re fa v o riz e a z e lim in a re a b ile i p rin s tim u la re a c o n tr a c iilo r v ezic ii b ilia re . p la n te sa u p rin c ip ii a c tiv e c a re s tim u le a z se c re iile celulei h e p a tic e i p r in a c e a s ta v o lu m u l d e b il (fiere) se c re ta t. a fe c iu n i a le c o lec istu lu i.

inflamaia intestinului gros.


p rin c ip ii a c tiv e c a re sc a d fr e c v e n a i a m p litu d in e a re s p ira ie i. sp ecii de p la n te c a re a c tiv e a z p ro c e se le d e e lim in a re a to x i n e lo r p e ca le g a s tro -in te s tin a l , r e n a l sa u p r in g la n d e le su d o rip a re . v ezi ,.S u d o rific e . d u re r e c a re p re c e d e s a u n s o e te m e n s tru a ia n s o it u n e o ri d e tu lb u r r i n e u ro v e g e ta tiv e , d a to r it u n o r m a lfo rm a ii, u n o r in f la m a ii a le c o lu lu i u te r in , in fe c ii s a u a lto r cauze. tu l b u r r i d ig e s tiv e fu n c io n a le . sa u d is to n ii b ilia r e (a to n ie sa u h ip o to n ie o ri h ip e rto n ie ) d is fu n c ii a le c ilo r i v ezic ii b ilia re , d e obicei d u re ro a se , cauzate d e in f la m a ii, c a lc u lo z sa u a li ag en i. v ezi S to m ah ice". specii de plante sau p rin c ip ii a c tiv e p u re c a r e a c io n e a z asu p r a e p ite liu lu i r e n a l m r in d c a n tita te a d e u r in e lim in a t rt tim p . p rin c ip ii a c tiv e c a re fa v o riz e a z (a p a riia ) fo r m a re a c ic lu lu i m e n s tru a l. v ezi V o m itiv e 1. 1 sp ecii cu a c iu n e v o m itiv i p u rg a tiv . a c u m u la re a d e lic h id n s p a iu l in te rc e lu la r. sp ecii de p la n te c a re p r in p rin c ip iile a c tiv e p e c a re le c o n in (n s p e c ia l m u c ila g ii) re la x e a z e s u tu rile i d im in u e a z s ta re a in f la m a to rie (sp eciile p e c to ra le , f in a d e in etc.). h o rm o n ii c a re a u a c iu n e m o rfo g e n e tic a s u p r a o rg a n e lo r de re p ro d u c e re la fe m e i i d e te r m in fu n c iile i d e z v o lta re a ca ra c te re lo r se x u a le p r im a r e i se c u n d a re . sp ecii d e p la n te c a re fa v o riz e a z e x p e c to ra ia . sp ecii u tiliz a te n s t r i fe b rile . _ s e n s ib ilita te e x a g e ra t f a d e lu m in . te r m e n u tiliz a t d e u n ii a u to r i p e n tr u a c iu n e a n tib io tic e x e r c ita t d e p la n te le su p e rio a re . sp ecii de p la n te c a re s tim u le a z s e c re ia g la n d e lo r m am are.. in f la m a ia m u c o a se i sto m acale. in f la m a ia m u co asei sto m a c a le , in te s tin u lu i s u b ire i gros, n s o it fre c v e n t de d ia re e . d u re r i sto m acale. in fe c ia o rg a n e lo r g e n ita le c u gonococ. b o a l m e ta b o lic c a r a c te riz a t p r in crize de a r t r it u ric , d e p o z it ri de u r a i la a rtic u la ii.

D isp ep sie D isch in ezii b iliare D ig estiv e D iu retice

E m enagoge E m etice E m eto-catartice E dem e E m olien te

E strogeni

E xpectoran te F eb rifu ge F otofobie F iton cid e G alactagoge G astrit G astroenterit


k m o B '-

G astralgii __atBbaxsztsv G onoree G ut

214

H em ostatic H ep atice H idropizie H ipnotice H ip ercolesterolem ice H iperhidroz H perm enoree H ip oten sive H iperten sive

s u b s ta n c a re o p re te h e m o ra g ia . sp e c ii d e p la n te u tiliz a te n a fe c iu n ile fic a tu lu i. r e te n ie d e a p n e s u tu r i (A rh aism ). sp e c ii d e p la n te c a re fa v o riz e a z in s ta la r e a so m n u lu i (V aleria n a , H a m e iu l, T e iu l, u le iu l v o la til d e fr u c te d e p tr u n je l etc.). e x c e s d e co lestero l n snge. s u d o ra ie e x c e siv . H ip e rh id ro z p l a n t a r = tr a n s p ir a ie a b u n d e n t a p ic io a re lo r. a b u n d e n m e n s tru a l . sp e c ii d e p la n te s a u p rin c ip ii a c tiv e c a re d im in u e a z te n s iu n e a a rte ria l . sp e c ii d e p la n te s a u p rin c ip ii a c tiv e c a re m re sc te n s iu n e a a r te r ia l . p u rg a tiv e u o a re . c a lc u lo z rezu lta t a l p re c ip it rii su b fo rm d e p ie tre " a u n o r s r u r i : o x a la i, u r a i (rin ic h i, v e z ic u rin a r ) s a u coleste r in , p ig m en i b ilia r i cu sau f r s r u r i d e c a lc iu (ficat, v ezic b ilia r ). h e m o ra g ii u te r in e in tr e p e rio a d e le m e n s tru a le . in f la m a ii a le u teru lu i sau m u c o ase i u te r in e (e n d o m e trite ), d a to r a te d e o b ic e i in fe c iilo r. a n e ste z ic g e n e ra l. in f la m a ia rin ic h iu lu i. s u b s ta n s a u p rin c ip iu a c tiv c a re fa v o riz e a z c o n tr a c ia u te ru lu i. in f la m a ia b a z in e tu lu i re n a l. d e n u m ire d a t u n u i m a r e g ru p d e p la n te m e d ic in a le c a re p r in m u c ila g iile , sa p o n o z id e le sa u u le iu rile v o la tile p e c a re le c o n in a u p r o p r ie ta te a d e a flu id ific a s e c re iile b ro n ic e i d e a fa v o riz a e x p e c to ra ia . m a te rii p rim e d in p la n te s a u p ro d u s e d e o rig in e v e g e ta l c a re d e te r m in e v a c u a re a c o n in u tu lu i in te s tin a l. M e c a n ism u l d e a c iu n e e s te d i f e r i t : m e c a n ic , e m o lie n t, s tim u le n t a l p e ris ta ltis m u lu i in te s tin a l etc. p u rg a tiv e ir ita n te p e n tr u in te s tin e , c a re p ro d u c sc a u n e n u m e ro a s e lic h id e. sp e c ii d e p la n te c a re a p lic a te e x te r n p ro d u c o co n g estie lo c a l su p e rfic ia l , a v n d c a e fe c t d e c o n g e stio n a re a n p ro fu n z im e a te r ito riu lu i re sp e c tiv . v ezi ,,C a lm a n te ". p rin c ip iu a c tiv c a re a c tiv e a z se c re ia sa liv a r . p rin c ip ii a c tiv e d in p la n te c a re p ro v o a c so m n u l. p la n te c a re p ro v o a c s tr n u tu l (P ire tru l, flo rile d e L c r m io a re , S a p u n a r ia etc.). sp ecii d e p la n te c a re fa v o riz e a z e x c ita ia u n o r g la n d e cu se c re ie in te r n fie p rin a c tiv a re a u n o r re c e p to ri, fie p rin re fle x e c o n d iio n a te . sp ecii d e p la n te c a re fa v o riz e a z d ig e s tia (A n g elica, M u e e lu l, in ta u ra , G h in u ra , Izm a etc.) p rin e x c ita ia se c re ie i s u c u rilo r g a s tro -in te s tin a le . sp ecii d e p la n te c a re a u p ro p r ie ta te a d e a m r i s u d o ra ia (Ien u p ru l, S o cu l, u n e le B o ra g in a c e e etc.).

L a x a tiv e L itiaz

M etroragie IVletrite N arcotic N e frit O cito cic P ie lite P e c to ra le

P u rgative v e g e ta le

P u rgative drastice R 'iv u lsiv e

S ed ative S ialagog S om n ifere Sternutatoare S tim u la n te

Stom ahice

S u d orifice

215

X onic-am are T opice X en ifu ge U rticarie

v ez i A m a re . sp e cii d e p la n te u tiliz a te su b fo rm d e c a ta p la s m e sa u c o m p resen u z u l e x te r n p e n tr u a c iu n e a lo r lo cal. sp e c ii d e p la n te v e rm ifu g e u tiliz a te m p o tr iv a te n ie i. a fe c iu n e a p ie lii c a ra c te riz a t p r in e ru p ii tr e c to a r e a se m n to a r e c e lo r p ro d u s e d e u rz ic . U rtic a ria p o a te fi p ro d u s de s t ri a le rg ic e la a n u m ite p la n te d e s u b s ta n e a s e m n to a r e h is ta m in e i, d e a lim e n te etc. S ta r e a n e p l c u t p e c a re o p ro d u ceu r tic a r ia e ste p r u r itu l (m n c rim e a ). sp ecii d e p la n te c a re p ro v o a c e lim in a re a v ie r m ilo r in te stin a li,. D e o b icei e le se a so c ia z c u p u rg a tiv e . v ezi E m e tic e 1 *. p la n te u tiliz a te n u z u l e x te r n p e n tr u v in d e c a re a r n ilo r.

V erm ifuge V o m itiv e V ulnerare

INDEX DE DENUMIRI TIINIFICE

A b i e s alba 151 A e s c u lu s h ip p o c a s ta n u m 173 A ln u s g lu tin o sa 171 A ln u s in c a n a 171 A m a r a n th u s c a u d a tu s 207 A m a r a n th u s g ra e c iza n 207 A m a r a n th u s h y b r id u s 207 A m a r a n th u s liv id u s 207 A ris to lo c h ia c le m a titis 192 A ris to lo c h ia p a llid a 193 A s a r u m e u ro p a e u m 190 A s p id iu m filix -m a s 145 A s p le n iu m tria h o m a n e s 149 A th y r u m fo lix - fe m in a 146, 148 A tr i p le x h o tr e n sis 206 A tr i p le x n ite n s 206 A tr i p le x ta ta ric a 206 B e ta vu lg a ris 205 B e tu la a lb a 168 iB etu la p e n d u la 168 B e tu la p u b e sc e n s 171 B e tu la ve rru c o sa 168 B o v ista sp. 130 C a m p h o r o sm a m o n sp e lia c a 206 Castanea sa tiv a 172 C astanea v e sc a 172 C elosia c rista ta 207 C eterach o ffic in a r u m 149 C e tra ria isla n d ic a 131, 135 Chara sp. 115 tC h a m a ecyp a ris la w so n ia n a 164 C h a m a e c y p a ris p isife ra 164 Chenopodium a m b ro sio id e s 205 C h e n o p o d iu m b o n u s-h e u ric u s 206 C h e n o p o d iu m b o try s 206 C h e n o p o d iu m h y b r id u m 206 * h e n o p o d iu m v u lv a r ia 206 C Cladonia ra n g ife rin a 135 C la d o n ia p y x id a ta 135 C la v ic e p s p u rp u r e a 116 C o ry lu s a v e lla n a 167 C y sto p te ris fr a g ilis 149 D ry o p te r is filix -m a s 145 D . sp in u lo sa 148

E p h e d ra v u lg a r is 165 E p h e d ra d is ta c h y a 165 E q u is e tu m a rv e n se 141, 145 E q u is e tu m te lm a te ja 144 E q u is e tu m m a x im u m 143, 144, 145 E q u is e tu m h ie m a le 145 E q u is e tu m s ilv a tic u m 145 E q u is e tu m p a lu s tre 142, 143, 145, E v e rn ia fu r fu r a c e a 133 E v e rn ia p r u n a s tr i 134 F a g o p y ru m e s c u le n tu m 204 F a g o p y ru m sa g ita tu m 204 F agus silv a tic a 176 F o m es fo m e ta r iu s 130 F u n a ria h y g ro m e tr ic a 135 H u m u lu s lu p u lu s 183 Iiu p e r z ia selago 139 J u g la n s regia 176 J u n ip e r u s c o m m u n iz 159 J u n ip e r u s sa b in a 161, 162 J u n ip e r u s sibiric.a 160 K o c h ia sco p a ri 206 L a r lx d e c id u a 133 L o b a ria p u lm o n a ria 135 L o ra n th u s e u ro p a e u s 189, 190 L y c o p e rd e n sp. 130 L y c o p o d iu m a n n o tin u m 138, 140, 141 L y c o p o d iu m c la v a tu m 137, 141 L y c o p o d iu m sela g o 139, 141 M o ru s a lb a 181 M o ru s n ig ra 181 O p h io g lo ssu m v u lg a tu m 149 P a rieta ria o ffic in a lis 188 P a rm e lia fu r fu r a c e a 133 P e ltig e ra ca n in a 135 P e n ic illiu m n o ta tu m 130 P h e llin u s ig n ia riu s 130 P in u s m o n ta n a 156

217

P h y llltis s c o lo p e n d riu m 149 P in u s s ilv e s tr is 158, 163 P icea a b ies 153 P. exc e lsa 153 P o g o n a tu m n ig e r u m 135 P o ly g o n u m a vicu la re 194, 204 P o ly g o n u m a m p h ib iu m 203 P o ly g o n u m a m p h ib iu m fo rm a te r re stre 203 P o ly g o n u m b isto rta 203 P o ly g o n u m h y d ro p ip e r 203 P o ly g o n u m la p a th ifo liu m 203 P o ly g o n u m m a r itim u m 204 P o ly g o n u m m ite 204 P o ly g o n u m p ersica ria 204 P o ly tr ic h u m c o m m u n is 135 P o ly p o d iu m filix -m a s 145 P o ly p o d iu m v u lg a re 149 P o p u lu s a lb a 179 P. n ig ra 178 P. tr e m u la 179 Q u ercu s p e d u n c u la ta 173 Q. p etra e a 174 Q u ercu s ro b u r 173 R heum R heum Rheum R um ex R um es R um ex R um ex Rum ex h y b r id u m 203 o ffic in a le 196 p a lm a tu m var. ta n g u tic u m 196 a ceto sa 204 a ceto sella 204 a lp in u s 195, 204 a q u a tic u s 196 c o n fe r tu s 204

R um ex R um ex R um ex R um ex

co n g lo m e ra tu s 204 c risp u s 204 h y d r o la p a th u m 204 o b tu s ifo liu s 204

S a c c h a ro m y c e s cere visia e 130 S a lic o rn ia e u ro p a e a 207 S a lix a lb a 180 S a lix ca p rea 180 S a lix fr a g ilis 180 S a lix p e n ta n d r a 180 S a lix p u rp u r e a 180 S e la g in e lla h e lv e tic a 141 S p in a c ia o lera cea 206 S p iro g y ra sp. 115 S p h a g n u m sp. 136 S p h a g n u m m a g e la n ic u m 136 S tic ta p u lm o n a ria 135 S tr e p to m y c e s g riseu s 130 TQ xus bacata 163 T h u ja o c c id e n ta lis 163 T h u ja o rie n ta lis 164 U lv iu s fo lia c ea 185 U rtica u re n s 186, 188 U rtica d io ica 185 TJsnea b a rb a ta 135 U stila g o m a y d is 130 V is c u m a lb u m 188 W o o d sia ilv e n s is 150

INDEX DE DENUMIRI POPULARE

.A lu a 167 A n in alb 171 A n in negru 171 A rb o rele vieii 164 A rin 171 B a rb a u rsu lu i de b ah n e 145 B rad 151 B ra d rou 153 B rd ior 139, 141 BrSne 135, 207 B u ru ia n a v ierm ilo r 204 C astan 172 C etin a de negi 161, 162 C rcel 165 C oada calului 141 C oada calului m a re 144, 145 C oriiior 140, 141 C o rn ul secarei 116 C re a sta cocoului 207 D ragavei 204 D ro jd ia de bere 130 D ud alb 181 D ud n egru 181 Fag 176 F erig 145 F erig fem eiasc 148 F erig de p ia tr 149 F erig ea 150 F erig u dulce 149 F rn g h iu 136 H am ei 183 H ric 204 Ia rb a p uricelui 204 Ia rb roie 203, 204 Ia rb s ra t 207 Iasc 130 Ie n u p r 159 Jab g h ie 136 Je p 156 Jr.eap n 156

L m i 205 L ichen de conifere 133 L ichen de p ia tr 131 L ichen de ste ja r 134 L ichenul ren u lu i 135 L im ba arp elu i 149 Lobod alb 206 L obod de d ru m u ri 2)6 Lobod de g rd in 206 L obod p u tu ro as 206 L obod slb atic 206 M cri 204 M criul calului 204 M cri m ru n t 204 M rul lu p u lu i 192 M tasea bro atei 115 M treaa b rad u lu i 135 M turi 206 M esteacn 168 M esteacn pufos 17.1 M olid 153 M oul cu rcan u lu i 207 M uchi de tu rb 136 M uchi de p ia tr 132, 136 N valnic 149 Nuc 176 P a re c h e rn i 188 P ru l po rcu lu i 144 P ed icu 137 P e lin it greceasc 206 P in 158, 163 P ip e ru l b lii 203 P ip e ru l lu p u lu i .190 P ip irig de m u n te 145 P lop alb 179 P lop n eg ru 178 P lop tre m u r to r 179 P ochivnic 190 P.chit R chit R chita R cuor alb 180 roie 180 180 203

219

R em f 192 R e v e n t 196 R u in e a u rs u lu i 145 S a lc ie 180 S a lc ie c p re a s c 180 S fe c la 205 S p a n a c 206 S p a n a c u l c io b a n u lu i 209 S p a n a c p o rce sc 206 S te ja r 173 S tra n ic 149 S tr u i o ri 141 te v ia de b a lt 196 te v ia s tn e lo r 195 ti r de o g o a re 207 tir p ro s t 207 ti r v e rd e 207

T c iu n e le p o ru m b u lu i 130 T m i 305 T isa 163 T ro sc o t 194 T ro sc o t d e b a lt 203 T u ia 163, 164 U lm 185 U n g h ia c iu te i 149 U rzic a 185 U rz ic a m ic 188 V sc 188 V sc u l d e s t e ja r 189, 190 Z a d 163

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

A 1 e x a n M. P o te n ia lu l p ro d u c tiv a l flo re i m e d ic in a le s p o n ta n e d in R. S. R o m n ia ; c e rc e t ri p riv in d re fa c e re a a c e stu ia n b a z in e le d e p la n te m e d ic in a le d in flo ra s p o n ta n T e z d e d o c to ra t, U n iv e rs ita te a B u c u re ti, 1988. A 1 e x a n M B o j o r O. F ru c te le i le g u m e le fa c to ri d e te r a p ie n a tu r a l , E d. C eres, B u c u re ti, 1983. B a i c u L. G. T r a d iii a le v a lo r ific rii p la n te lo r m e d ic in a le n R o m n ia T ez d e d o c to ra t I.M .F. Tg. M u re , 1974. B d e s c u I. N oi m e d ic a m e n te d e o rig in e v e g e ta l cu a c iu n e a n titric h o m o n a z ic . T e z d e d o c to ra t I.M .F. Tg. M u re, 1974. B e l d i e A l. F lo ra i v e g e ta ia m u n ilo r B u ceg i ; E d itu ra A c a d e m ie i R .S.R., B u c u re ti, 1967. B e l d i e A l. F lo ra R o m n ie i. D e te rm in a to r ilu s tr a t a l p la n te lo r v a s c u la re v o i. I, . II ; E d itu ra A c ad e m iei R.S.R., B u c u re ti, 1979. B e n i g n i R., C a p r a C., C a t t o r i n i P . E. P ia n ti m e d ic in a li-c h im ia , f a r m a co logia e te r a p ia ; Ed. In v e r n i d e lla B efa-M ila n o , voi. I si II, E d iiile 1962 i 1971. B e r g e r F. H a n d b u c h d e r D ro g e n k u n d e ; 6 v o i, Ed. M a n d ric h , V ien a, 1952. B o d e a C. T r a ta t d e b io c h im ie v e g e ta l voi. I IV , E d itu ra A c a d e m ie i R .S.R., B u c u re ti, 1964-84. B o j o r O. C o n sid e ra ii a s u p r a r s p n d ir ii i v a lo r ific rii p la n te lo r m e d ic in a le d in M a s iv u l R e te z a t, F a rm a c ia voi. V, n r. 4, p. 3238, B u c u re ti, 1957. B o j o r O. C o n trib u ii la id e n tif ic a re a p la n te lo r m e d ic in a le d in r a io n u l S ib iu , F a rm a c ia voi. V II, n r. 1 i 2, B u c u re ti, 1959. B o j o r O. C o n trib u ii la s tu d iu l c iu p e rc ii C la v ic e p s p u r p u r e a (Fr.) T ul. T ez de d o c to ra t I.M .F. B u c u re ti, 1967. B o j o r O., A l e x a n M. P la n te le m e d ic in a le iz v o r d e s n ta te , Ed. C eres, B u c u re ti, 1981. B o j o r O., A l e x a n M. P la n te le m e d ic in a le i a ro m a tic e d e la A -Z . Ed. I i II, E d itu ra R ecoop, B u c u re ti, 1983-84. B o n n i e r G. L es n o m s d e fle u rs tro u v e s p a r la m e th o d e sim p le , E d itu ra E. O rlh ac, P a ris , 18. B o u l o s L. M e d ic in a l P la n ts o f N o rth A fric a , E d itu ra R e fe re n c e P u b lic a tio n s , Inc., M ich ig an , 1983. B r a u n H. H e ilp fla n z e n L e x ic o n f u r rz e u n d e A p o th e k e r, Ed. 3-a, E d itu ra G u s ta v F is c h e r S tu ttg a r t, N ew Y o rk , 1978. B o r z a A l. D ic io n a r e tn o b o ta n ic , E d itu ra A ca d em ie i R.S.R., 1968. B u n g e t z i a n u G h ., C h i r i l P . M a n u a l d e h o m e o p a tie . E d itu ra M ed ical, B u c u re ti, 1983. B u r n e a I. i colab. C h im ie i b io c h im ie v e g e ta l . E d itu ra D id a c tic i P e d a gogic, B u c u re ti, 1977. B u t u r V. E n c ic lo p e d ie d e e tn o b o ta n ic ro m n e a sc , E d itu ra tiin ific i E n c iclo p ed ic, B u c u re ti, 1979. C h i r i l M a r i a, C h i r i l P . T e ra p ie n a tu r is t , E d itu ra S p o rt-T u ris m , B u c u re ti, 1985. C i c o t t i A. N. S tu d iu l fito c h im ic i fa rm a c o d in a m ic a l u n o r sp ecii in d ig e n e d e P e ta s ite s T ez de d o c to ra t I.M .F., B u c u re ti, 1974.

221

C a l c a n d i V. S tu d iu l c h im ic a l g lic o z id e lo r c a rd io to n ic e d in sp ec iile g e n u lu i D ig ita lis s p o n ta n e s a u c u ltiv a te n R .S.R . T e z de d o c to ra t B ucu re ti, 1967. C o n s t a n t i n e s c u D. G r ., B o j o r O. P la n te m e d ic in a le , E d itu r a M ed ical. B u c u re ti, 1969. C o n s t a n t i n e s c u D. G r ., B u r u i a n E. H. S n e c u n o a te m p la n te le m e d ic in a le , p r o p r ie t ile lo r te ra p e u tic e i m o d u l d e fo lo sire, E d itu ra M ed ical, B u c u re ti, 1986. C r c i u n F I ., B o j o r O., A 1 e x a n M. F a rm a c ia n a tu r ii voi. I i II, E d i tu r a C eres, B u c u re ti, 1976 1977. C s e d o C., F i i z i I., K i s g y o r g y Z. C a rta r e a p la n te lo r m e d ic in a le d in flo ra s p o n ta n a b a z in u lu i C iuc, M ie rc u re a C iuc, 1968. D u k e A. J., A y e n s u S. E. M e d ic in a l P la n ts o f C h in a, voi. I, II, E d itu ra R e fe re n c e P u b lic a tio n s , Inc., M ic h ig a n , 1985. C o n t z O. E. C o n trib u ii la s tu d iu l fa rm a c o g n o stic a l sp e c iilo r d e A c o n itu m se c ia N a p e llu s D.C. c a re cresc n R .S.R. T e z de d o c to ra t, I.M .F., B u c u re ti, 1970. C r c i u n F I ., C o n s t a n t i n e s c u A. P la n te m e d ic in a le i a ro m a tic e c u l tiv a te ; E d itu ra C e n tro co o p , B u c u re ti, 1969. D i h o r u G h . G h id p e n tr u re c u n o a te re a i fo lo sire a p la n te lo r m e d ic in a le , E d i tu r a C eres, B u c u re ti, 1984. D o b r e s c u D. F a rm a c o d in a m ie , E d itu ra D id a c tic i P ed a g o g ic , B u c u re ti, 1970. D o b r e s c u D. F a rm a c o te ra p ie , E d itu ra M ed ical, B u c u re ti, 1981. F i i z i I. i co lab . P la n te le m e d ic in a le d in ju d e u l H a rg h ita , JTg. M u re , 1978. G e i c u l e s c u V . B io te ra p ie , E d itu ra tiin ific i E n cic lo p e d ic , B u c u re ti, 1986. G h e o r g h i u M. C o n trib u ii la s tu d iu l fa rm a c o g n o stic i c h im ic a l sp eciei A m m i v is n a g a (L.) L a m . c u ltiv a t n R .S.R. T e z d e d o c to ra t I.M .F., B u c u re ti, 1978. G i l d e m e i s t e r E., H o f f m a n n F. R. D ie th e ris c h e n O le, v o i. I IV , E d itu ra A k a d e m ie , B e rlin , 1956. G i u r g i u M. P la n te le m e d ic in a le d in v a le a N ira ju lu i T ez d e d o c to ra t I.M .F. Tg. M u re, 1981. G o o d m a n L. S. G i l m a n A . T h e p h a rm a c o lo g ic a l b a sis of th e ra p e u tic s . II I E d itio , N e w Y o rk , E d itu ra M ae M illa n e t C om p., 1966. G r i g o r e s c u E. D in ie r b u ri s -a u n s c u t m e d ic a m e n te le , E d itu ra A lb a tro s, B u c u re ti, 1987. G r i g o r e s c u E m. , C i u l e i I., S t n e s c u I n d e x fito te ra p e u tic , E d itu ra M e d ic a l , B u c u re ti, 1986. H a l m a i I., N o v k J . F a rm a k o g n o z ia , E d itu ra M ed icin a , B u d a p e st, 1963. H e e g e r E. F. H a n d b u c h d es A rz n e i u n d G e w u rz p fla n z e n b a u e s D ro g e n g e w in n u n g , E d itu ra D e u tsc h e r B a u e rn , B e rlin , 1956. H o c i u n g J . S. C o n trib u ii la s tu d iu l a c iz ilo r a ris to lo c h ic i i a u n o r d e riv a i d e s e m isin te z a i a c e sto ra , n sco p u l v a lo r ific rii lo r n te r a p e u tic T ez d e d o c to ra t, I.M .F., B u c u re ti, 1971. H o d i a n V i o r i c a , T m a M. F la v o n o id e le d in V iso u m a lb u m , C lu ju l m e d ic a l, voi. L V n r. 3, 1982. H a u s c h i l d F . P h a rm a k o lo g ie u n d G ru n d la g e n d e r T o x ico lo g ie, L eip zig , E d i tu r a G. T h ie m e , 1961. I o n i c V . C o n trib u ii la s tu d iu l s p e c iilo r d e L a v a n d u la c u ltiv a te la n o i n a r T e z d e d o c to ra t, I.M .F., B u c u re ti, 1973. K o 11 o C., C o n s t a n t i n e s c u M. , R e t e z e a n u M. C o n trib u ii la stu d iu ) sp ec ie i D ig ita lis a m b ig u a M u rr. d in R.S.R., F a rm a c ia , 2, 1954, n r. 2, 2436. M e n t z e n C h ., F a t i a n o f f O. A c tu a lite s d e P h y to c h im ie fo n d a m e n ta le , E d i tu r a M asso n e t Cie., P a ris , 1964. N e a m u G. B io c h im ie v e g e ta l , E d itu ra C eres, B u c u re ti, 1981. N i e i s e n H., H a n c k e V., H e ilp fla n z e n in F a rb e Ed. II, B L V V erla g sg ese lls c h a ft, M iin ch en , 1983. P a l a d e M. C o n trib u ii la s tu d iu l fa rm a c o g n o stic a l sp eciei C irs iu m a rv e n s e (L.) scop. v a r. se to su m (M.B.) G rec. f. ru d e r a le B eck. T e z d e d o c to ra t I.M .F. B u c u re ti, 1973. P a n u Z. C. P la n te le c u n o sc u te d e p o p o ru l ro m n , E d itu ra C asei co alelo r, B u c u re ti, 1906.

222

P a r i s R. R., M o y s e H. P re c is d e M a tie re m e d ic a le voi. II, E d itu ra M asso n e t C ie., P a ris , 1967. P u n E. i colab. T r a ta t d e p la n te m e d ic in a le i a ro m a tic e c u ltiv a te , E d itu r a A c a d e m ie i R.S.R., 1986. P s l r a u N a d e j d a C o n trib u ii la s tu d iu l fa rm a c o g n o stic a l p la n te i S op h o ra p ro d a n i A n d e rs. T ez d e d o c to ra t, I.M .F., B u c u re ti, 1970. P e r c e k A . T e ra p e u tic a n a tu r is t , E d itu ra C eres, B u c u re ti, 1987. P e r c e k A . M e d ic a m e n tu l a c e st n e c u n o sc u t, E d itu ra C eres, B u c u re ti, 1985. P e r r o t E m . M a tie re s p re m ie re s u su e lle s d u re g n e v e g e ta l, v o i. I, II, E d itu r a M asso n e t Cie., P a ris , 1943 1944. P l a n c h o n L., B r e t i n P M a n c e a u P . P re c is de m a tie r e m e d ic a le , v o i. I, II, E d. v, E d itu ra M a lo in e P a ris , 1946. P o t l o g A., V i n a n A . P la n te a ro m a tic e , E d itu ra tiin ific i e n c ic lo p e d ic , B u c u re ti, 1985. R c z G., L z a A., C o i c i u E . P la n te m e d iic n a le i a ro m a tic e , E d itu ra C eres, B u c u re ti, 1970. R c z G. V a lo rific a re a p la n te lo r m e d ic in a le d in ju d e u l H u n e d o a ra n c o re la ie cu p rin c ip iile d e o c ro tire a le n a tu r ii, S a rg e tia , t. X , p. 209216, D eva, 1974. R c z G., R c z K . E. O b ie ctiv e le c a r t r ii eco n o m ice a p la n te lo r m e d ic in a le si a ro m a tic e n D o b ro g ea, O c ro tire a n a tu r ii, t. 21, n r. 1, p. 23 26, B u c u re ti, 1977. R c z G. O rie n t ri n o i n c e rc e ta re a p la n te lo r m e d ic in a le , M ie rc u re a C iuc, 1979. R c z-K o t i i l l a E l i s a b e t a , D o r o b a n E l e n a , J o s z a I u d i t a , R c z G. A c iu n e a h ip o te n s iv i b e ta -b lo c a n t a e x tr a c te lo r o b in u te d in d if e rite o rg a n e de C ra ta e g u s m o n o g y n a Ja c q , N o te b o ta n ic e , fasc. X V , p. 3 10, Tg. M u re, 1979. R a d u A., T m a M., 0 1 a h R. C e rc e t ri a s u p r a a lc a lo iz ilo r d in u n e le sp e c ii de F u m a ria , F a rm a c ia , v o i. X X V I, n r. 1, p. 14, B u c u re ti, 1979. R a d u A., A n d r o n e s c u E c a t e r i n a V a d e m e c u m fito te ra p e u tic , E d itu ra M e d ical, B u c u re ti, 1984. R a d u A., T m a M. , O t l c a n A d r i a n a S tu d iu l c o m p a r a tiv a l fla v o a n e lo r d in flo rile s p e c iilo r in d ig e n e d e soc F a rm a c ia , voi. X X IV , n r. 1, p. 9 13, B u c u re ti, 1976. R e t e z e a n u M., B o j o r O. P la n te le m e d ic in a le d in flo ra s p o n ta n a r ii n o a stre . P ra c tic a fa rm a c e u tic , B u c u re ti, 1972. R o v e n a I., S i l v a F., F a r c a M. P e is a je le s n t ii, E d itu ra R eco o p , B u c u re ti, 1974. S c h e n c k E. G. N o iu n i g e n e ra le p e n tr u p la n te m e d ic in a le , D resd a , 1956. S c h n e i d e r E. D es p la n te s p o u r v o tr e s n te , E d itu ra S d t. D a m m a rie Ies L ys, F ra n c e , 1975. o m e r L. C o n trib u iu n i n v e d e re a re c o n s id e r rii p ro d u s u lu i H e rb a E q u ise ti m in o ris T ez d e d o c to ra t, I.M .F., B u c u re ti, 1962. S o r a n V. J n e p e n ii i ro lu l lo r n e c o n o m ia n a io n a l . O c ro tire a n a tu r ii t. 5, p. 117, B u c u re ti, 1960. S u c i u G h e o r g h e C e rc e t ri fa rm a c o g n o stic e a s u p ra c to rv a v a r ie t i i fo rm e de T ilia to m e n to s a M nch. T ez d e d o c to ra t I.M .F., C lu j-N a p o c a , 1969. T a r p o E i. C o n trib u ii la s tu d iu l fito c h im ie i i fa rm a c o d in a m ie i sp eciei T a g etes p a tu la L. T ez d e d o c to ra t I.M .F. B u c u re ti, 1969. T m a M., H o d i a n V i o r i c a , M u i c E l e n a C o n trib u ii la s tu d iu l fla v o n e lo r d in L a m iu m a lb u m L. (F am . L a b ia ta e ), C lu ju l m e d ic a l, L I, n r. 3, p. 266270, C lu j, 1978. T m a M. , R o e a M. C e rc e t ri a s u p r a u le iu lu i v o la til d e O rig a n u m v u lg a re L., C lu ju l m e d ic a l, L I, n r. 2, p. 168 172, C lu j, 1978. T m a M. , R o e a M ., S c a r l a t M. A. S tu d iu l fito c h im ic a l p la n te i V e ro n ic a o ffic in a lis, C lu ju l m e d ic a l, voi. L V II, n r. 2, C lu j, 1984. T m a M. C o n trib u ii la s tu d iu l c h e m a to x o n o m ie i a l O rd . E ric a le s III S tu d ii i c e rc e t ri. B io c h im ia I. to m 16, 7181. E d itu ra A c a d e m ie i R.S.R., 1973. T i b o r i G. A. S tu d iu l fa rm a c o g n o stic a l sp e c iilo r d in fa m ilia U m b e life rs e u t i liz a te n m e d ic in a p o p u la r ro m n e a s c T ez de d o c to ra t, I.M .F., Tg. M u re, 1972. T o c a n V. S tu d iu l fa rm a c o g n o stic a l p la tn e i R a n u n c u lu s o x y sp e rm u s M .B. T ez d e d o c to ra t, I.M .F., B u c u re ti, 1969.

223

l u k a L., T m a M. D e te rm in a re a fla v o n o id e lo r n p la n te le A lc h e m illa m o llis (B user) R o th m i A lc h e m illa v u lg a r is L. F a rm a c ia , voi. X X V , n r. 4, p. 247 252, B u c u re ti, 1977. V a c z y C. C o n trib u ii p re lim in a re p riv in d a p a r iia id e ii d e o c ro tire a n a tu r ii n a n tic h ita te a ro m a n , S a rg e tia , t. X , pag. 257264, D eva, 1974. V a l n e t J. P h y to th e ra p ie ( tra ite m e n t d e s m a la d ie s p a r Ies p la n te s) 2 e d itio n , E d itu ra M a lo in e S.A. P a ris , 1976. V a l n e t J. A ro m a th e ra p ie T r a ite m e n t d e s m a la d ie s p a r Ies esse n ce s d es p la n te s , 8 e d itio n , E d itu ra M a lo in e S.A. P a ris , 1976. V o i c u l e s c u M. i co lab . M ed ic in a p e n tr u fa m ilie , E d itu ra M e d ica l, B u c u re ti, 1986. V u l c n e s c u R. M ito lo g ie ro m n , p. 488489, 542, E d itu ra A c a d e m ie i R .S.R., B u c u re ti, 1985. Z a n o s c h i V., T u r e n s c h i E., T o m a M. P la n te to x ic e d in R o m n ia , E d i tu r a C eres, B u c u re ti, 1981. Z a m f i r e s c u i co lab . F ito te h n ia vo i. II, E d itu ra A g ro -S ilv ic , B u c u re ti, 1958. Z i 11 i R., i co lab . S tu d iu l flo re i m e d ic in a le s p o n ta n e d in r a io n u l P ia t r a N ea n . Rez. L u c r rilo r IC SM C F, B u c u re ti, 1967. Z i t t i R. i c o la b . S tu d iu l flo re i m e d ic in a le s p o n ta n e d in r a io n u l M o ld o v a N o u , F a rm a c ia voi. X V I, n r. 1, B u c u re ti, 1968. W e i s R. F. L e h rb u c h d e r P h y to th e ra p ie , E d. I lI - a , E d itu ra H ip p o k ra te s, S tu ttg a r t, 1974. * * * P ro d u s e fa rm a c e u tic e ro m n e ti, E d itu ra M e d ic a l , B u c u re ti, 1970. * * * F lo r a R .S.R. voi. I X III, E d itu ra A c ad e m ie i R.S.R., B u c u re ti, 1952 1972. * * * F a rm a c o o p e e a R o m n , e d iiile V IIIX , E d itu ra M e d ic a l , B u c u re ti, 1956 1976. * * * H e rb a H u n g a ric a , B u d a p e sta , 1970 1975. * * * P ro d u s e fa rm a c e u tic e fo lo site n p ra c tic a m e d ic a l , E d itu ra M e d ic a l , B u c u re ti, 1976. * * * T e h n o lo g ii p e n tr u c u ltu ra p la n te lo r m e d ic in a le i a ro m a tic e , M .A .I.A . i A c a d e m ia d e tiin e ag ric o le i silv ice, B u c u re ti, 1978. * * * J o u r n a l of E th n o p h a rm a c o lo g y , E d itu ra E lse v ie r S e q u o ia , S w iss, 1980. * * * M e d ic in a l P la n ts a n d th e i r D e riv a tiv e s , E d ita t d e U N C T A D /G A T T , G e n e v a , 1982. * * * F ito te r a p ia E d itu ra In v e r n i d e lla B efa-M ila n o , 19731982. * * * F a rm a c ia , E d itu ra M e d ic a l , B u c u re ti, 1975 1986. * * * T e rp e n o id e v e g e ta le d e in te re s te r a p e u tic , A cad. R .S.R. U .S.S.M . I.M .F , Tg. M u re, 1980. * * * S im p o zio n O rie n t ri n o i n v a lo r ific a re a p la n te lo r m e d ic in a le i a ro m a tic e , T u n a d , E d itu ra lo c a l M ie rc u re a C iuc, 1979. * * * S y m p o siu m F la v o n o id a e R e z u m a tu l L u c r rilo r L ito g ra fia I.M .F., C lu jN ap o ca, 1984. * * * C u n o tin e c o n te m p o ra n e . P la n te m e d ic in a le n p re z e n t, E d itu ra K o ru n k , C lu j-N a p o c a , 1983. * * * S im p o z io n u l M e d ic a m e n te in d ig e n e d e p ro v e n ie n v e g e ta l R e z u m a tu l L u c r rilo r, C lu j-N a p o c a , 1985. * * * V a lo rific a re a s u p e r io a r a p la n te lo r m e d ic in a le L u c r rile C o n sf tu irii, Tg. M u re, 1970.

R e d a o to r : In g . G E O EG E TA SABAD EANU T e h n o re d a c to r : STE LIA N A P A R IZ IA N U B u n de tip a r 2.VII.19S8 A p r u t 1988 Coli d e tip a r 14 n tr e p r in d e r e a p o lig ra fic O lten ia S tr. Mihtai V iteazu l n r. 4, C raio v a C o m an d a n r . 141/1988