Sunteți pe pagina 1din 11

REGULAMENT Pentru CONCURSUL DE ADMITERE N ANUL I

LA PROGRAMELE DE MASTER DIN CADRUL FACUTATII DE URBANISM A UNIVERSITATII DE ARHITECTURA URBANISM ION MINCU BUCURESTI SI

SESIUNEA 2012

Concursul de admitere n anul I la programele de master (ciclul II) ale Facultatii de Urbanism a Universitatii de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu Bucuresti se organizeaza n sesiunea Iulie si Septembrie 2012 pentru anul universitar 2012 2013, n conformitate cu Legea nvatamntului nr.1/2011 cu privire la organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare , a deciziei Senatului UAUIM din 13.02.2012 si a ordinului MECTS privind cifra de scolarizare aprobata pentru admiterea la ciclurile de licenta in cadrul U,A.U.I.M. pentru anul universitar 2012-2013 si a Ordinului nr. 3313 din 23 februarie 2012 a METS emis in conformitate cu prevederile art. 142, 145, 151, 156, 158, 163, 174, 176, 199, 200 si 277 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 441/2001, cu modificarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat, al Hotararii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat si al Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul Regulament priveste doar concursul de admitere n anul I de studii universitare la programele de master (ciclul II) ale Facultatii de Urbanism a UAUIM. Celelalte forme de nvatamnt (licenta, studii post universitare si doctorale) fac obiectul unor Regulamente distincte. Acest Regulament este, de la data emiterii lui, actul normativ oficial, n baza caruia se organizeaza concursul de admitere n anul I la programele de master ale Facultatii de Urbanism a Universitatii de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu din Bucuresti, sesiunea 2012; prezenta versiune este adaptata n conformitate cu ultimele instructiuni ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, precum si cu calendarul respectiv al anului 2012.

CAPITOLUL I Organizarea Admiterii


Art. 1. (1) Potrivit legii, Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu din Bucuresti organizeaza examene de admitere pentru fiecare program din ciclul II de studii universitare la Facultatea de Urbanism. Examenele de admitere se organizeaza pe baza metodologiei proprii de admitere stabilita in baza autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si cu aprobarea Senatului U.A.U.I.M. (2) Pnala 15 iulie 2012, Rectorul Universitatii va stabili prin decizie componenta nominalaa comisiei centrale de admitere, dintre membrii careia va desemna un secretar, functie ce nu poate fi ndeplinita de aceeasi persoana 2 ani consecutiv.

(3) Din momentul constituirii sale, comisia centralade admitere si va asuma raspunderea pentru
respectarea legalitatii, a secretului operatiunilor, a sigurantei, precum si a inviolabilitatii lucrarilor si documentelor de concurs. (4) Cei care se abat de la prevederile prezentului Regulament si asuma raspunderea si consecintele faptelor, urmnd sa suporte, n raport cu prejudiciile aduse - implicit Universitatii de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu - rigorile masurilor disciplinare, civile sau penale, dupa caz, iar Rectorul dispune ncetarea imediata a atributiilor pe care aceste persoane le au n concurs. (5) Nu pot face parte din nici o comisie (centrala, de ntocmire de subiecte, de jurizare, de supraveghere) a concursului de admitere persoanele care au rude apropiate printre candidati sau care au desfasurat activitati de pregatire pentru candidati nscrisi n concursul de admitere din sesiunile iulie si septembrie 2012. (6) Prin decizia Rectorului se stabileste componenta celorlalte organisme de lucru, dupa cum urmeaza: cu 24 de ore naintea nceperii fiecarei probe de concurs, lista nominala a persoanelor de supraveghere (cadre didactice si personal TESA); cu 24 de ore nainte de nceperea probei de concurs, comisiile de ntocmire a subiectelor de concurs pentru fiecare facultate n parte; cu 24 de ore nainte de ncheierea fiecarei probe de concurs, comisiile de jurizare ale lucrarilor de desen sau a testelor de evaluare; n ziua comunicarii rezultatelor la probele de concurs comisia de rezolvare a contestatiilor (cu competente pentru toate programele de master);

(7) Admiterea la programele de master (ciclul II) ale Facultatii de Urbanism a Universitatii de
Arhitectura si Urbanism Ion Mincu Bucuresti se face pe baza mediilor generale obtinute la concurs de catre candidati, n limita numarului maxim de locuri aprobate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru fiecare program de master n parte. Pentru fiecare dintre programe, locurile de concurs ramase neocupate n urma concursului de admitere pot fi ocupate de catre candidati in baza optiunilor exprimate la inscriere, in ordinea acestora, cu conditia obtinerii notei minime 6 (sase). (9) Examenul de admitere n anul I la programele de master (ciclul II) ale Facultatii de Urbanism a Universitatii de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu Bucuresti consta in urmatoarele probe, pe programe: Proiectare Urbana (MPU) Peisaj si Teritoriu (MPT) Amenajarea Teritoriului si Dezvoltare Regionala (ADTR) Management Urban pentru Orase Competitive (MOC) Mobilitate Urbana (MMU) Proba de concurs consta intr-un comentariu de problema prin prisma specializarii obtinute de candidat (1 sau 2 subiecte) din domeniul de incadrare a masteratului, cu particularizare pe campul de specializare al primei optiuni sip e formatia de baza a licentei obtinute de candidat. In acest scop, va fi publicat continutul thematic si bibliografia aferenta pentru admitere. Proba de concurs are o durata de 2 ore. Lucrarea se va redact ape coli A4 (cu numele candidatului acoperit) primite de la organizatori. Nu se vor folosi materiale documentare. Pe timpul desfasurarii probelor de concurs, tuturor candidatilor li se vor asigura aceleasi conditii de lucru. Urbanism si Politici Publice (MUPP) Proba de concurs consta in prezentarea si sustinerea in fata comisiei de admitere a unui proiect de cercetare. Proiectul va fi redactat pe 5-7 pagini A4 si va fi insotit de un abstract, de anexe illustrate si bibliografie propusa de catre candidat. Proba de concurs (prezentarea proiectului de cercetare) are o durata de 20 de minute pentru fiecare candidat. Sustinerea proiectului poate fi doar orala, dar si ilustrata (proiectie power-point). Pe timpul desfasurarii probelor de concurs, tuturor candidatilor li se vor asigura aceleasi conditii de

sustinere si prezentare (laptop, proiector, ecran). (10) Lista materialelor si instrumentelor necesare candidatilor pentru proba de admitere : stilou cu cerneala albastra, pix cu pasta (neagra sau albastra);

n ziua concursului de admitere este strict interzis accesul n universitate cu telefoane mobile, i-poduri sau alte aparate electronice de comunicatii sau stocare de date. Candidatii care nu respectaaceastaprevedere sunt exclusi din examen.
Art. 2. (1) Pentru ciclul de studii universitare de masterat la Facultatea de Urbanism, admiterea se organizeaza pe programe de masterat, la programele de studii autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate din cadrul U.A.U.I.M., in conformitate cu legislatia in vigoare. Examenul de admitere n anul I la programele de master (ciclul II) ale Facultatii de Urbanism a Universitatii de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu Bucurest str. Academiei nr 18 20, tel. secretariat 021.307180, se desfasoara n Sesiunile Iulie si Septembrie 2012 (conform programului detaliat n ANEXA 1 si se organizeaza pentru urmatoarele programe:
Nr.crt 1. Programul de master Data examenului de admitere Forma de invatamant

Urbanism si Politici Publice (MUPP)

18 iulie 19 septembrie

De zi

2.

Proiectare Urbana (MPU)

26 iulie 19 septembrie

De zi

3.

Peisaj si Teritoriu (MPT)

26 iulie 19 septembrie

De zi

4.

Amenajarea Teritoriului si Dezvoltare Regionala (ADTR)

26 iulie 19 septembrie

De zi

5.

Management Urban pentru Orase Competitive (MOC)

26 iulie 19 septembrie

De zi

6.

Mobilitate Urbana (MMU)

26 iulie 19 septembrie

De zi

Art. 3. (1) Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de masterat al Facultatii de Urbanism se va organiza in doua sesiuni, astfel: sesiunea iulie 2012 18 iulie Urbanism si Politici Publice

26 iulie Proiectare Urbana (MPU) Peisaj si Teritoriu (MPT) Amenajarea Teritoriului si Dezvoltare Regionala (ADTR) Management Urban pentru Orase Competitive (MOC) Mobilitate Urbana (MMU)

sesiunea septembrie 2012, in limita locurilor ramase neocupate, cu data examenului 19 septembrie pentru toate programele de master unde au ramas locuri neocupate

(2) Prezenta metodologie face publice conform prevederilor legale in vigoare perioadele sesiunilor de admitere, formele si probele de concurs stabilite prin metodologie proprie, prin afisare la sediul institutiei de invatamant superior si prin publicare pe pagina web proprie. Art. 4. Admiterea la studiile universitare de master este sustinuta in limba romana.

Capitolul II Candidaii la admitere si forma de invatamant


Art. 5 (1) Candidatii pentru anul I la programele de master (ciclul II) ale Facultatii de Urbanism a Universitatii de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu Bucuresti trebuie sa fi obtinut in prealabil o diploma de titlu sau licenta in urbanism / peisagistica (pentru care formatia a insumat un numar de minimum 240 de credite), arhitectura (360 de credite cu master integrat) sau o diploma de licenta in domenii adiacente/conexe (pentru care formatia a insumat un numar de minimum 240 de credite). (2) Absolventii de Arhitectura cu 6 ani, care se considera a avea master integrat, incepand cu promotia care a absolvit in iunie 2011, nu se pot inscrie decat pe locurile cu taxa. (3) La admiterea n toate ciclurile de studii universitare pot candida i cetenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparinnd Spaiului Economic European i ai Confederaiei Elveiene, n aceleai condiii prevzute de lege pentru cetenii romni, inclusiv n ceea ce privete taxele de colarizare. Recunoaterea studiilor efectuate de ctre acetia n afara Romniei se va realiza de ctre direcia de specialitate din cadrul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului nainte de nscrierea candidailor la concursul de admitere, fiecare candidat avnd obligaia de a prezenta la nscrierea la concurs atestatul de recunoatere a studiilor. (4) In conformitate cu adresa nr.714CNRED/16.03.2012/GL emisa de Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, dosarele pentru recunoasterea studiilor efectuate in strainatate, in vederea continuarii acestora in Romania, vor fi transmise prin curier/posta la M.E.C.T.S. / C.N.R.E.D., insotite de o adresa de inaintare din partea universitatii, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial a Ordinului privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii la ciclurile de studii de licenta, de master si doctorat, si cu maximum 15 zile inainte de incheierea perioadei de inscriere la concursul de admitere. In acest sens, candidatii vor depune dosarele la registratura UAUIM cu 20 zile inainte de incheierea perioadei de inscriere la concursul de admitere pentru fiecare program in parte. (5) La admiterea n toate ciclurile de studii universitare cu predare n limba romn din cadrul U.A.U.I.M., cetenii strini au obligaia s prezinte un certificat de competen lingvistic pentru limba romn eliberat de ctre instituii abilitate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului. Aceeai condiie se impune i n cazul transferurilor studenilor de la instituiile de nvmnt superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul s colarizeze ceteni strini. n situaia n care studentul se transfer de la o universitate din strintate, aceasta trebuie s fie recunoscut de statul romn. Art. 6 (1) Un candidat poate fi admis i nmatriculat ca student la cel mult dou programe de studii concomitent, indiferent de instituiile de nvmnt care le ofer. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanare prin granturi de studii pentru un singur program de master. Acordarea grantului de studii se realizeaza anual n conformitate cu prevederile Regulamentului UAUIM privind ocuparea locurilor finantate de la buget si a locurilor cu taxa studiu. de

2 Masterele de tip Bologna sunt forme de invatamant la zi. Pe locuri care beneficiaza de granturi de studii nu se poate urma decat un singur program de master. Pentru absolventii care au beneficiat de un master pe locuri subventionate, al doilea master nu poate fi urmat decat cu taxa. (3) Toate programele se desfasoara pe parcursul a 16 ore de activitati programate saptamanal, in 4 semestre a cate 14 saptamani fiecare la care se adauga saptamanile rezervate evaluarilor. Numarul total de credite se repartizeaza in mod egal celor 4 semestre, fiind aferente atat activitatilor de program, cat si activitatilor de studiu individual. (4) Confirmarea numarului exact de locuri si categoria din care fac parte se va face inainte de examenul de admitere, sub rezerva anuntarii de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Capitolul III nscrierea candidailor


Art. 7 (1) U.A.U.I.M. aduce la cunotina candidailor condiiile i documentele necesare pentru nscriere, prin afiare la sediul instituiilor i pe pagina web proprie. (2) nscrierea la concursul de admitere pentru anul I la programele de master (ciclul II) ale Facultatii de Urbanism a Universitatii de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu Bucuresti se face la secretariatul de admitere pe baza unei cereri de nscriere descarcate de pe site-ul universitatii, sectiunea ADMITERE, n care candidatii vor completa sub responsabilitatea propriei semnaturi, toate datele solicitate. Candidatii sunt rugati sa vina cu fisa de nscriere gata completata. Pentru programul de master Urbanism si Politici Publice, fisa de inscriere se descarca si se completeaza de pe site-ul www.politice.ro. Inscrierea la concurs se face pentru unul dintre programele de master anuntate, ca prima optiune si se vor consemna si urmatoarele optiuni, in functie de dorinta candidatului (utila in cazul epuizarii locurilor disponibile la prima optiune). Concursul se va desfasura in acelasi timp pentru toate specializarile, cu exceptia programului MUPP. La cererea de nscriere se anexeaza urmatoarele acte: a) diploma de licenta cu anexa de studii in original sau adeverinta corespunzatoare pentru licentiatii din ultima promotie (cu specificarea mediei de scolaritate si a mediei de la examenul de diploma) b) certificat de nastere n copie legalizata; c) copie dupa actul de identitate; d) cte trei fotografii tip buletin de identitate e) acte doveditoare (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor - n cazul celor orfani de ambii parinti, adeverinte de la casa de copii, n cazul celor aflati n aceasta situatie, copie legalizata a certificatului de deces al parintelui erou-martir al Revolutiei din decembrie 1989, adeverinte de venituri ale parintilor sau sustinatorilor legali ori dupa caz ale candidatilor), numai pentru acei candidati care solicita scutirea de plata a taxelor de nscriere la concursul de admitere si numai cnd acestia ndeplinesc conditiile care le dau dreptul sa beneficieze de scutirea respectiva; f) acte doveditoare privind profesia parintilor (lucratori sau pensionari) pentru copiii personalului didactic care solicita scutirea de plata a taxelor de nscriere la concursul de admitere; cu mentiunea ca, n conformitate cu legislatia n vigoare, un candidat poate beneficia de scutirea de plata taxelor a de nscriere la concursul de admitere doar o singura data, pentru fiecare ciclu de studii universitare, n cadrul unei institutii de nvatamnt superior; La programul de master Proiectare Urbana nu sunt acceptati la inscriere decat licentiati in urbanism (240 credite) sau arhitectura (240 credite sau 360 credite). Candidatii la masterul Proiectare Urbana (urbanisti sau arhitecti) vor depune la inscriere si o mapa A3 cuprinzand trei proiecte reprezentative ale candidatului, elaborate pe parcursul scolaritatii licentei (dintre care minimum un proiect de urbanism). Evaluarea mapelor se va face de catre comisia de admitere inaintea sustinerii probei, si vor fi notate cu calificativul admis/respins. Rezultatele evaluarii mapelor vor fi afisate inaintea zilei se sustinere a probei de concurs.

(3) La nscriere, candidatii primesc o legitimatie de concurs pe care o vor pastra cu grija si o vor prezenta ori de cte ori este nevoie si este solicitata la controalele comisiilor de admitere. Art.8 (1) n vederea nmatriculrii, candidaii admii pe locurile finanate prin granturi de studii au obligaia s depun, pn la data de 1 octombrie 2012, diploma licenta sau adeverina, pentru candidaii care au promovat examenul de licenta n sesiunea 2011-2012, n original, la secretariatul facultii. (3) Neprezentarea diplomei de licenta sau a adeverinei, n original, din vina exclusiv a candidatului admis, n termenul stabilit, duce la pierderea locului finanat prin granturi de studii. Art.9 U.A.U.I.M. are obligaia s restituie, dup afiarea rezultatelor finale, n cel mult 48 de ore de la depunerea cererii i necondiionat, fr perceperea unor taxe, dosarele candidailor respini sau ale celor care renun la locul obinut prin admitere. Art.10 (1) Taxele aferente sustinerii examenului de admitere cat si taxele de studii aferente anului universitar 2012 2013 sunt urmatoarele: Taxa de inscriere la concursul de admitere 200 lei Taxa de studii la programele de master (ciclul II) ale Facultatii de Urbanism a Universitatii de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu Bucuresti 2000 lei BANCA COMERCIALA ROMNA Sucursala Lipscani n contul: Cod IBAN RO65RNCB0090000508480011 Programul de ncasari al B.C.R. - Sucursala Lipscani este: de luni pna joi ntre orele 8,30 - 16,30 si vineri ntre orele 8,30 - 13,00. Pentru zilele nelucratoare ale perioadei de nscrieri, ncasarile se vor face la casieria U.A.U.I.M. Eventualele modificari se vor anunta n timp util si se vor afisa att la Avizierul Admiterii, ct si la secretariatul nscrierilor. (3) Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat n activitate sunt scutii de plata taxelor de nscriere la concursurile de admitere n nvmntul superior.

Capitolul IV Desfasurarea concursului de admitere


Art. 11 (1) ntocmirea subiectelor pentru probele de concurs revine, ca sarcina si responsabilitate, exclusiv Universitatii de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu". (2) Rectorul numeste prin decizie cte o comisie de ntocmire a subiectelor pentru fiecare proba de concurs. (3) n ziua anterioaraconcursului de admitere se afiseaza, pna la ora 21.00, listele ce contin repartizarea candidatilor pe sali, precum si intervalul strict de timp n care este permis accesul candidatilor n salile de concurs si ora la care va incepe proba de concurs. (4) Candidatii ntrziati nu au acces n examen, indiferent de motivul ntrzierii. (5) Pe toatadurata probei, candidatul nu poate parasi locul ce i s-a rezervat, dect n caz de stricta necesitate, situatie n care va fi nsotit de un membru al personalului de supraveghere. (11) Pe masura ce si termina lucrarea sau dupa expirarea timpului acordat, candidatii vor preda personal lucrarile responsabilului de sala care, dupa ce va controla corectitudinea completarii datelor concurentului, va semna de confirmare n fata acestuia si va acoperi si lipi coltul lucrarii / testelor de concurs. Candidatii vor semna n cataloagele de sala, iar supraveghetorul n legitimatia de concurs.

Capitolul V Rezultatele admiterii


Art. 12 (1) Media general minim de admitere pentru anul I la programele de master (ciclul II) ale Facultatii de Urbanism a Universitatii de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu Bucuresti cadrul U.A.U.I.M. este 6

(sase). (2) Media general de admitere se calculeaz ca medie ponderat a notelor obinute la proba examenului de admitere, in conformitate cu prezenta metodologie. (3) La calculul mediei generale de admitere sunt luate in consideratie media de scolaritate la licenta si nota obtinuta la examenul de licenta. (4) Ordinea de clasificare rezultat n urma admiterii va fi utilizat i pentru repartizarea locurilor finanate prin granturi de studii, acestea revenind celor mai bine clasai candidai din fiecare domeniu de masterat, in limita locurilor acordate de METS. (5) Prezenta metodologie de admitere a U.A.U.I.M. prevade criterii de departajare a candidailor, inclusiv n cazul mediilor egale obinute la proba de admitere, astfel nct s nu se depeasc numrul locurilor oferite la admitere. (7) Evaluarea prin concurs a candidatilor se realizeaza astfel: proba de admitere master 80%, scolaritate licenta 10%, examen de licenta 10% Lucrarile de concurs se noteaza prin jurizare de catre o comisie formata din 4 membri, dintre care unul, n calitate de presedinte, este membru al comisiei centrale de admitere si nu da note. n urma jurizarii, nota lucrarii va rezulta ca medie a notelor [(care pot fi de la 1,00 (unu) la 10 (zece)] cu posibilitatea utilizarii fractiunilor zecimale de punct, acordate de catre cei trei membri ai comisiei, cu drept de notare. (8) Modul de clasificare a candidatilor Clasificarea candidatilor la concursul de admitere se va face n ordinea descrescatoare a mediilor finale, de la nota 10,00 la nota 1,00. Admiterea se va face n limita locurilor stabilite de MECTS pentru fiecare program de master in parte, dupa clasamentului rezultat n baza mediei finale, in raport cu prima optiune, eventual urmatoarele optiuni; cu acordul Decanatului, prin hotararea comisiei de concurs, cu acordul candidatilor in cauza, locurile ramase libere la un program de masterat pot fi completate (in conformitate cu urmatoarele optiuni facute de candidat la inscriere) cu alti candidati ramasi in afara locurilor planificate dar care au obtinut o medie de concurs de minim 6 (sase). Prin hotararea Decanatului se pot transfera locuri ramase libere la un program, sau se poate anula un program unde nu s-au ocupat un numar minim de locuri in cele doua sesiuni de admitere. (9) In caz de egalitate a mediei finale pentru candidatii clasati pe ultimul loc, departajarea se va face in baza notei obtinute la proba de admitere, fiind declarat admis candidatul cu nota cea mai mare. In cazul in care si aceste note sunt egale, departajarea se va face in baza mediei de scolaritate, apoi a notei de licenta. (12) nmatricularea candidatilor declarai admii n urma concursului de admitere se face prin decizie a Rectorului U.A.I.M., dupa depunerea fisei de inscriere in anul I de masterat. Art.13 (1) Rezolvarea contestaiilor este n exclusivitate de competena U.A.U.I.M., conform prezentei metodologii de admitere. Decizia comisiei de contestaii este definitiv. (2) Contestatiile referitoare la rezultatele concursului de admitere se fac n scris si se depun la secretariatul Universitatii n termen de maximum 48 de ore de la data afisarii rezultatelor finale. (3) Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" este singura n masura sa decidaasupra temeiniciei contestatiilor. Rectorul va desemna prin decizie scrisa comisia de contestatii. (4) Contestatiile pot avea ca obiect doar probleme de procedura, referitoare la modul de consemnare si de transmitere a notelor de pe listele juriilor pe lista centrala. Notarea de fond (evaluarea lucrarilor) nu poate face obiectul contestatiilor, aceasta fiind rezultatul unei decizii colective, n concordanta cu sistemului international de jurizare. (5) Candidatul caruia i s-a rezolvat favorabil contestatia dobndeste calitatea de student, daca obtine media finala mai mare (sau egala cu respectarea criteriilor de departajare) cu a ultimului candidat admis initial. (6) Validitatea modificarii mediei finale pentru candidatul caruia i s-a rezolvat favorabil contestatia, precum si aducerea acestuia pe pozitia corespunzatoare n lista generala de clasificare a candidatilor, dupa ordinea mediilor, se face cu toate consecintele ce decurg din aceasta. (7) n oricare dintre situatii, aplicarea acestei prevederi nu va influenta n nici un fel situatia celor declarati admisi initial, dar pentru a prentmpina orice suspiciune, este obligatorie afisarea acestora la loc vizibil si raportarea operativa catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. (8) Lista candidatilor declarati admisi n urma concursului ramne definitiva odata cu afisarea listelor finale ce cuprind rezultatele contestatiilor si redistribuirea eventualelor locuri ramase disponibile (neocupate). (9) n cazul n care dupa definitivarea situatiei candidatilor admisi in sesiunea din iulie rezulta un numar semnificativ de locuri neocupate se va organiza a doua sesiune de admitere in luna septembrie.

Capitolul VI Dipozitii finale


Art. 14 (1) n temeiul autonomiei universitare, a drepturilor si ndatoririlor ce decurg din dobndirea acestui statut de functionare, ntreaga responsabilitate a concursului de admitere revine exclusiv conducerii Universitatii de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu", prin Rector, n calitatea de presedinte al comisiei centrale de admitere si nvestit cu puterea decizionala. (2) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului urmareste att respectarea prevederilor prezentului Regulament al concursului de admitere pentru anul I la programele de master (ciclul II) ale Facultatii de Urbanism a Universitatii de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu Bucuresti - sesiunile iulie si septembrie 2012, precum si modul de aplicare al metodologiei de concurs, elaborata de institutia organizatoare. (3) Ca urmare a unor acte normative emise de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sau a unor situatii exprese de ordin intern, n prezentul Regulament pot aparea modificari ce vor fi anuntate public n timp util. (4) Prezentul regulament se va afisa la "Avizierul admiterii 2012" si se va publica pe pagina de internet a Universitatii de Arhitectura Urbanism "Ion Mincu". si

R E C T O R, Prof. dr. arh. Zeno BOGDANESCU

DESFASURATORUL CONCURSULUI DE ADMITERE N ANUL I la programele de master (ciclul II) ale Facultatii de Urbanism a Universitatii de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu Bucuresti

ANEXA 1

SESIUNEA IULIE 2012


FACULTATEA DE URBANISM Program de studii masterale : - URBANISM SI POLITICI PUBLICE

9-16 iulie 2012, ntre orele 9.00 16.00, nscrierea candidatilor si plata taxei de concurs. Fiecare candidat va primi o legitimatie care va atesta nscrierea n concurs. 17 iulie 2012 pna la orele 18,00 Afisarea listelor nominale ale candidatilor n ordine alfabetica (eventualele omisiuni sau greseli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere). 18 iulie 2012, ncepnd cu ora 10.00 SUSTINEREA PROBEI DE CONCURS 18 iulie 2012 Afisarea rezultatelor (contestatiile se pot depune n termen de 48 ore de la aceasta data). 21 iulie 2012 Raspunsul la contestatii pentru concursul de admitere din data de 23 iulie 2012. 21 iulie 2012 Afisarea listelor definitive (n ordine alfabetica si a mediilor) cu candidatii declarati admisi la concursul de admitere n anul I la MUPP din sesiunea iulie 2012.

Programe de studii masterale: -

Proiectare Urbana (MPU) Peisaj si Teritoriu (MPT) Amenajarea Teritoriului si Dezvoltare Regionala (ADTR) Management Urban pentru Orase Competitive (MOC) Mobilitate Urbana (MMU)

24-25 iulie 2012, ntre orele 9.00 16.00, nscrierea candidatilor si plata taxei de concurs. Fiecare candidat va primi o legitimatie care va atesta nscrierea n concurs. 25 iulie 2012 pna la orele 18,00 Afisarea listelor nominale ale candidatilor n ordine alfabetica (eventualele omisiuni sau greseli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere). 26 iulie 2012, ncepnd cu ora 10.00 SUSTINEREA PROBEI DE CONCURS 27 iulie 2012 Afisarea rezultatelor (contestatiile se pot depune n termen de 48 ore de la aceasta data). 31 iulie 2012 Raspunsul la contestatii pentru concursul de admitere din data de 23 iulie 2012. Afisarea listelor definitive (n ordine alfabetica si a mediilor) cu candidatii declarati admisi la concursul

de admitere n anul I la MPU, MPT, ADTR, MOC, MMU din sesiunea iulie 2012.

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2012


FACULTATEA DE URBANISM Programe de studii masterale: Proiectare Urbana (MPU) Peisaj si Teritoriu (MPT) Amenajarea Teritoriului si Dezvoltare Regionala (ADTR) Management Urban pentru Orase Competitive (MOC) Mobilitate Urbana (MMU) Urbanism si Politici Publice (MUPP)

17-18 septembrie 2012, ntre orele 9.00 16.00, nscrierea candidatilor si plata taxei de concurs. Fiecare candidat va primi o legitimatie care va atesta nscrierea n concurs. 18 septembrie 2012 pna la orele 18,00 Afisarea listelor nominale ale candidatilor n ordine alfabetica (eventualele omisiuni sau greseli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere). 19 septembrie 2012, ncepnd cu ora 10.00 SUSTINEREA PROBEI DE CONCURS 20 septembrie 2012 Afisarea rezultatelor (contestatiile se pot depune n termen de 48 ore de la aceasta data). 25 septembrie 2012 Raspunsul la contestatii pentru concursul de admitere din data de 23 iulie 2012. Afisarea listelor definitive (n ordine alfabetica si a mediilor) cu candidatii declarati admisi la concursul de admitere n anul I la MPU, MPT, ADTR, MOC, MMU, MUPP din sesiunea septembrie 2012.

10

ANEXA 2 CONTINUTUL TEMATIC SI BIBLIOGRAFIE Pentru Admiterea Mastere Facultatea de Urbanism MPU, NPT, ADTR, MOC, MMU

Sesiunea iulie septembrie 2012

Tematica generala: 1. Dezvoltare urbana durabila la scara orasului, teritoriului, peisajului 2. Legislatie romaneasca si europeana in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului 3. Principalele elemente caracteristice privind operatiunile urbane / teritoriale / peisagistice contemporane

Bibliografie: 1. Charta de la Leipzig, 2007 Leipzig Charter of Sustainable European Cities http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf 2. Conventia Europeana a Peisajului, Florenta 2000 The European Landscape Convention http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Landscape/default_en.asp 3. Legea 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare http://legeaz.net/legea-350-2001-amenajarea-teritoriului-urbanismul/

11