5. Disciplina: EVALUAREA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERILOR 1. Explicaţi necesitatea evaluării economice şi financiare a unei întreprinderi. 2.

Explicaţi rolul bilanţului contabil în evaluarea unui activ sau a unei întreprinderi. 3. Explicaţi diferenţele dintre preţ şi valoare. 4. Clasificaţi diferitele tipuri de evaluări. 5. Care este rolul diagnosticului în evaluarea întreprinderii? 6. Definiţi valoarea de piaţă. 7. Definiţi valoarea justă. 8. Definiţi valoarea actuală a unui bun. 9. Definiţi valoarea de origine. 10. Definiţi valoarea de utilizare. 11. Prezentaţi trei momente din viaţa întreprinderii în care este obligatorie evaluarea pe bază de expertiză şi diagnostic. 12. De ce este obligatorie evaluarea în cazul privatizării unei întreprinderi? 13. Obiectivul şi mijloacele de realizare ale diagnosticului juridic. 14. Obiectivul şi mijloacele de realizare ale diagnosticului comercial. 15. Obiectivul şi mijloacele de realizare ale diagnosticului tehnic, tehnologic şi de exploatare. 16. Obiectivul şi mijloacele de realizare ale diagnosticului de organizare, management şi resurse umane. 17. Obiectivele şi mijloacele de realizare ale diagnosticului financiar-contabil. 18. Rolul bilanţului contabil în diagnosticul de evaluare. 19. Rolul bilanţului funcţional în diagnosticul de evaluare. 20. Care sunt paşii (etapele) în determinarea activului net corectat al unei întreprinderi? 21. Care sunt componentele fundamentale ale oricărei evaluări de întreprindere? 22. Care sunt metodele de calcul al activului net corijat al unei întreprinderi? 23. în ce constă metoda substractivă de calcul al activului net corijat? 24. în ce constă metoda aditivă de calcul al activului net corijat? 25. Cum se calculează valoarea substanţială brută a unei întreprinderi? Explicaţi semnificaţia acesteia. 26. Determinaţi activul net corij at al unei întreprinderi prin ambele metode, cunoscând următoarele elemente din bilanţul economic al acesteia (în lei): casa 10.000; banca 150.000; cheltuieli de înfiinţare 15.000; clădiri 200.000; echipamente 250.000; stocuri 300.000; furnizori 400.000; creditori 80.000; împrumuturi bancare t.l. 200.000; capital social 100.000; rezerve 10.000; venituri anticipate 80.000; profit 55.000. 27. Ce este şi cum se determină rata de actualizare? 28. Care sunt tehnicile de actualizare? 29. Prezentaţi trei metode de determinare a ratei de actualizare. 30. Ce este actualizarea? 31. Prezentaţi şi explicaţi modul de determinare a costului capitalului unei întreprinderi. 32. Cum se determină costul capitalului propriu al unei întreprinderi? 33. Explicaţi relaţia dintre riscuri şi rata de actualizare. 34. Explicaţi relaţia dintre riscuri şi valoarea întreprinderii. 35. Explicaţi relaţia dintre rata de actualizare şi valoarea întreprinderii. 36. Ce este valoarea patrimonială a unei întreprinderi? Prezentaţi câteva metode de determinare. 37. Ce este capacitatea beneficiară a unei întreprinderi şi ce semnificaţie are în evaluarea întreprinderii? 38. Care sunt paşii (etapele) pentru determinarea capacităţii beneficiare a unei întreprinderi? 39. Prezentaţi şi explicaţi patru corecţii ce pot fi aduse rezultatelor din bilanţul contabil pentru determinarea capacităţii beneficiare. 40. Care sunt variantele teoretice de calcul matematic al capacităţii beneficiare a unei întreprinderi? 41. Ce înţelegeţi prin perioada de referinţă a unei întreprinderi în evaluarea acesteia pe baza performanţelor financiare? 42. Definiţi capacitatea beneficiară a unei întreprinderi şi prezentaţi formele de exprimare

Daţi exemple privind corecţiile care pot fi aplicate activelor curente în vederea determinării activului net contabil corectat. 66. 43. . Cum se evaluează obligaţiile din bilanţul unei întreprinderi pentru determinarea valorii acesteia? 54. Cum se evaluează stocurile din cadrul unei întreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? 50. Care este structura standard a unui raport de evaluare a întreprinderii? 55.riscurile întreprinderii 19% .rezultat reportat: 5. . Ce sunt metodele combinate de evaluare a întreprinderii şi în câte grupe se pot clasifica? 48.a acesteia.venituri financiare 600 lei .cheltuieli în avans pentru abonamente la reviste de specialitate: 1. Care este tratamentul activelor considerate în afara exploatării în evaluarea unei întreprinderi? 64. Care este rolul bilanţului economic în evaluarea unei întreprinderi? 58. Cum se evaluează creanţele din bilanţul unei întreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? 51.000.cheltuieli de cercetare: 10. Cum influenţează raportul de schimb al monedei naţionale valoarea unei întreprinderi? 56. din care 4. . Cum explicaţi relaţia dintre politicile contabile şi valoarea întreprinderii? 60. Care sunt limitele valorilor patrimoniale? 67. 63.cheltuieli de constituire: 2.000 lei . Care este definiţia goodwill-ului? 65. Cum se evaluează disponibilităţile din bilanţul unei întreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? 52.capital social: 10.000.coeficientul primei de risc 1.000 destinate creării unui produs pentru înlocuirea altuia care va ieşi de pe piaţă anul următor. Ce sunt elementele intangibile ale unei întreprinderi şi care suni acestea? 47.000 lei .rezerve: 3. .rata de bază 4% . 59. în ce constă metoda fluxurilor de disponibilităţi actualizate? 45.cheltuieli financiare 1. Cum influenţează modificarea preţurilor valoarea unei întreprinderi? 57. Explicaţi influenţa politicilor de amortizare asupra valorii întreprinderii.2 . Cum influenţează riscul de ţară valoarea unei întreprinderi? 62. Care sunt cele patru etape (paşi) în evaluarea întreprinderii prin metoda fluxurilor de disponibilităţi actualizate? 46. Determinaţi rata de capitalizare a unei întreprinderi cunoscând următoarele informaţii: .000. Să se determine activul net contabil corectat pe baza următoarelor informaţii (în lei): . Cum se determină şi ce semnificaţie au fluxurile de trezorerie în evaluarea unei întreprinderi? 44.000. .cota de impozit pe profit 16% . Ce înţelegeţi prin valoarea patrimonială a unei întreprinderi? 61.000. Cum se evaluează imobilizările necorporale ale unei întreprinderi pentru determinarea valorii acesteia? 53.datorii financiare (30% din sursele de finanţare) 4. Cum se evaluează acţiunile deţinute de întreprindere la capitalul altor întreprinderi? 49.000.