Sunteți pe pagina 1din 36

Preotul face nceputul obinuit : Binecuvntat este Dumnezeul nostru

Sfinte Dumnezeule Preasfnt Treime Tatl nostru C a Ta este


um ne zeu e ste Dom-nul i s-a a r
tat no u bi ne e ste cu vn tat Cel ce
vi ne n tru nu me le Dom nu lui


s c to rea de Dum ne zeu tre N

a cum cu o sr di e s a ler gm noi p c


to ii i sme ri ii i s c dem cu po
c in stri gnd din a dn cul su fle tu lui St1
Paraclisul Preasfintei
Nascatoarei de Dumnezeu
mpria Doamne miluiete (de 12 ori). Slav i acum Venii s ne
nchinm (de 3 ori), Psalmul 145 : Doamne, auzi rugciunea mea Apoi :

P

,

Dumnezeu este Domnul


De 3 ori
D
C


pie rim sub mul
lor nu n toar ce pe ro bii ti de eri c


la v Ta t lui i Fi u lui i Sf
n.
p n a ju t ne mi los ti vin du te spre
noi gr be te c i mea p ca te

pe ti ne sin gu r n dej de te-am c ti gat


De 2 ori

Su vom t cea Ns c toa re de Dum ne zeu
na in te ru gn du te ci ne ne-ar fi p zit

n tu lui Duh i a cum i pu ru rea i n
ve ci ve ci lor a mi

N
pu ru rea a spu ne pu te ri le ta le noi ne
vred ni cii c de nu ai fi st tut tu n

pe noi din a t tea ne voi sau ci ne ne-ar fi p
2
zit p n a cum slo bozi nu ne vom de pr
ta de la tine ne St p n c tu iz b veti pe
ro bii ti pu ru rea din toa te ne vo i
le epa tre cn du o ca pe us cat i
din r u ta tea e gip te ni lor sc pnd
is ra e li tea nul stri ga Iz b vi to ru
lui i Dum ne ze u lui no stru s-I cn tm
3
Apoi Ps. 50 i
Canonul Nascatoarei de
Dumnezeu
Ca n t a r e a I, i r m o s u l

A
rea sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu
mi lu ie te ne pe noi
e mul te is pi te fi ind cu prins c
tre ti ne a lerg c u tnd mn tu i re o Mai
c a Cu vn tu lui i Fe cioa r de re le
i de ne voi mn tu ie te m
su pri ri le chi nu ri lor m tul bu
r i de mul te scr be se um ple su fle tul meu
a a z le Fe cioa r cu li
ni tea Fi u lui i Dum ne ze u lui tu ce ea ce eti
cu to tul f r de pri ha n
la v Ta t lui i Fi u lui i Sfn
tu lui Duh

D
Stih: Preasf


S
4
e ti ne ce ea ce ai ns cut pe
Mn tu i to rul i Dum ne zeu te rog Fe cioa r iz
b ve te m din ne voi c la ti ne sc pnd a
cum mi tind i su fle tul i gn dul meu
i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor
S
a min
i ind bol nav cu tru pul i cu su fle tul
F
cer ce t rii ce lei dum ne ze ieti i pur
t rii ta le de gri j n vred ni ce te m fu
Mai ca lui Dum ne zeu ca ce ea ce eti bu n i
Ns c toa rea Ce lui bun
5

Ca n t a r e a a III- a , i r m o s u l
om ne Cel ce ai f cut ce le de dea
D
su pra cru gu lui ce resc i ai zi dit Bi se ri ca
Tu pe mi ne m n t re te n tru dra
gos tea Ta c Tu eti mar gi nea do ri
ri lor i cre din cio i lor n t ri re
U nu le Iu bi to ru le de oa meni
lo si toa re i a co pe r
Stih: Preasf
o
F
mnt vi e ii me le te pun pe ti ne Ns c toa
re de Dum ne zeu Fe cioa r tu m n drep
tea z la a d pos ti rea ta ce ea ce eti pri
ci na bu n t i lor i cre din cio i lor
6
n t ri re U na n tru tot l u da
t
e rog Fe cioa r ri si pe te-mi tul bu
ra rea su fle tu lui i vi fo rul scr be
lor me le c tu Mi rea s dum ne
ze ia sc pe Hris tos n ce p to rul li ni
tei ai n scut ce ea ce eti de Dum ne zeu fe ri
ci t
e ea ce ai ns cut pe F c to rul
de bi ne Ca re e ste pri ci na bu n t
i lor bo g i a fa ce rii de bi ne iz vo
r te o tu tu ror c toa te le po oi ca ce

7
Stih: Preasf
T
Slav
C
ea ce ai ns cut pe Hris tos Cel pu ter nic n
tru t ri e u na prea cu ra t
i ind cu prins de ne pu tin e cum pli te
i de chi nu ri le bo li lor Tu
Fe cioa r a ju t-mi cer a ju to rul tu Fe
cioa r c pe ti ne te tiu co moa r
de t m du iri ne m pu i na t i ne chel
tu i t ce ea ce eti cu to tul f r de
pri ha n
z b ve te de ne voi pe ro bii ti Ns
c toa re de Dum ne zeu c toi du p Dum ne
zeu la ti ne sc pm ca i c tre un zid ne stri
cat i fo lo si tor

8
F
i acum
Apoi:
I
a u t cu mi los ti vi re cu
to tul l u da t N sc toa re de Dum ne
zeu spre ne ca zul cel cum plit al tru pu lui meu
i vin de c du re rea su fle tu lui me
eue ea ce eti ru g toa re cal
d i zid ne bi ru it iz vor de mi l i lu
mii sc pa re cu de a din sul stri gm c
tre ti ne Ns c toa re de Dum ne zeu St
p n vi no de grab i ne iz b ve


9
C
Urmeaz ectenia i apoi :
Sedealna
m a u zit Dom ne tai na rn du ie lii
Ta le am n e les lu cru ri le Ta le
i am prea sl vit dum ne ze i rea Ta
ul bu ra rea pa ti mi lor me le i
vi fo rul gre e li lor me le a li n le ce
ea ce ai ns cut pe Dom nul n drep t to
rul dum ne ze ia sc Mi rea s

10
te pre noi din ne vo oi ce ea ce eti sin gu
ra gra ab nic fo lo si toa re

Ca n t a r e a a IV - a , i r m o s u l
A
T
Stih: Preasf
Stih: Preasf
he mnd eu a dn cul mi los ti vi
rii ta le d mi-l mi e ce ea ce ai ns cut
pe Cel mi los tiv i pe Mn tu i to rul tu tu
ror ce lor ce te la u d pe ti ne
n dul cin du m Prea cu ra t cu
da ru ri le ta le i e cn ta re de mul u mi
re cn tm ti in du te pe ti ne Mai ca
lui Dum ne zeu
dej de i n t ri re i zid de sc
N
pa re ne mi cat c ti gn du te pe ti ne ce
ea ce eti n tru tot l u da t de tot ne ca
zul ne iz b vim11
I
C
Slav
i acum


12
Ca n t a r e a a V - a , i r m o s u l
u mi nea z ne pe noi Doam ne cu
po run ci le Ta le i cu bra ul Tu cel nalt
pa cea Ta d ne o no u Iu bi to ru le de
oa mei
m ple Prea cu ra t de ve se li
e vi a a mea d ru in du-mi bu cu ri a ta
Cea ne stri ca t ce ea ce ai ns cut pri ci na ve
se li ei
z b ve te ne pe noi din ne voi Ns
c toa re de Dum ne zeu cu ra t ce ea
ce ai ns cut iz b vi rea cea ve ni c i
pa cea ca re co vr e te toa t min tea
I
U
L
Stih: Preasf
Stih: Preasf
Slav
i si pe te ne gu ra gre e li lor
me le dum ne ze ia sc Mi rea s cu
str lu ci rea lu mi nii ta le ce ea ce ai
ns cut lu mi na cea dum ne ze ia sc i ve ni c
m du ie te Cu ra t ne pu
tin a su fle tu lui meu n vred ni cin du m cer
ce t rii ta le i s n ta te cu ru
g ciu ni le ta le d ru ie te-mi

u g ciu nea mea voi vr sa c tre Dom
nul i lui voi spu ne scr be le me le c
s-a um plut su fle tul meu de r u ti i vi a
a mea s-a a pro pi at de iad i ca I o na13
T
R
i acum
Ca n t a r e a a V I- a , i r m o s u l
R
m rog Dum ne ze u le din stri c ciu ne
scoa te m
um a mn tu it de moar te i de
pu tre ju ne fi rea mea ca re e ra i nu
t de moar te i de pu tre ju ne pe Si ne n
sui dn du Se spre moar te fe cioa r roa
g te Fi u lui i Dum ne ze u lui tu s
m iz b vea sc i de r u t i le vr
ma u lui
e ti ne te tiu fo lo si toa re i
p zi toa re prea ta re vi e ii me le Fe
cioa r ca re ri si peti tul bu ra rea n pas te
lor i iz go neti a su pri ri le di a vo li lor

Stih: Preasf

C
Stih: Preasf
P
14


lor me le

i re de s vr i t i des f ta re n
b ve te din ne voi i din chi nuri
m ro og i e ce lei bu ne ca
15
ci m ro og tot dea u na iz
b ve te m de stri c ciu nea chi nu ri

e ti ne fe cioa r te-am do bn dit ca
un zid de sc pa re i su fle te lor mn tu

tru scr be de lu mi na ta pu ru rea ne bu
cu rm o St p n i a cum ne iz

cum zac n pa tul du re ri lor i nu
es te t m du i re tru pu lui meu ci

re ai ns cut pe Dum ne zeu Mn tu i to rul
A
P
i acum
Slav
lu mii i t m du i to rul bo li lor ri di
c m din stri c ciu nea du re ri lore ea ce eti p zi toa rea cre ti
ni lor ne bi ru i t i ru g toa re
ne n ce ta t c tre F c to rul nu
tre ce gla su ri le de ru g ciu ne
a le p c to i lor ci sr gu ie te
ca o bu n spre a ju to rul no stru ca re
cu cre din stri gm c tre ti ne gr
be te spre ru g ciu ne i te ne vo ie


Apoi: Izbvete Caut cu milostivire; sctenia i:

Condacul


P

,

16
C
te spre m bln zi re a p rnd pu ru rea
pe cei ce te cins tesc pe ti ne Ns c toa
re de Dum ne ze eu
o me ni voi nu me le tu n tot nea
mul i nea muloa t su fla rea s la u de pe Dom nul
17
Apoi:

Prochimenul

P
Stih: Ascult fic
Apoi: Toat suflara, asemenea
T
(de 2 ori)
u fla rea toa t i toa t fp
tu ra s la u de sfnt nu me le Dom nu lui
pe Dom nu ul


la v Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu lui
Duh P rin te Cu vin te i Du hu le Tre
i me Sfn t cu r e te mul i
mea gre a le lor noa stre
i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci
lor a min Pen tru ru g ciu ni le Ns c toa rei de Dum
ne zeu Mi los ti ve cu r e te
mul i mea gre a le lor noa stre18
S
Dup Sf. Evanghelie: Slav i acum

,
S
S

Stih: Miluiete-m Dumnezeule i stihirile

ju to ru lui o me nesc nu ne
n cre din a pe noi Pre sfn t St p n ci
pri me te ru g ciu nea ro bi lor ti c scr
be le ne cu prind i nu pu tem rb da s
ge t ri le di a vo li lor a co pe r mnt nu
ne-am a go ni sit ni c ieri un de s sc pm
noi p c to ii pu ru rea fi ind bi ru ii
mn g ie re nu a vem a fa r de ti
ne St p na lu mii n dej dea i fo lo si
toa rea cre din cio i lor nu tre ce ru g ciu
ni le noa stre ci le f de fo lo os

19
A
i meni din cei ce a lear g
la ti ne nu ie se ru i nat Ns c
toa re de Dum ne zeu Fe cio r ci ce
rnd dar bun pri me te d ru i rea c tre ce
re rea cea de fo lo os
re fa ce rea ce lor scr bii iz
b vi rea ce lor ne pu tin cioi fi ind iz b
ve te pe ro bii ti Ns c toa re de Dum ne
zeu Fe cioa r pa cea ce lor din rz boa
ie li ni te ce lor n vi fo rati sin gu ra fo lo
si toa re a cre din cio i lor
20
N
P
Apoi: Mntuiete Dumnezeule poporul tu,
Doamne Miluiete (de12 ori),
ecfonisul i:

i ne rii cei ce au mers din Iu de
ea n Ba bi lon oa re cnd cu cre din a Tre
i mii v pa ia cup to ru lui au cl ca t-o cn
tnd Dum ne ze ul p rin i lor no tri bi ne
eti cu vn tat
nd ai vrut s toc me ti mn tu i rea
noas tr Mn tu i to ru le Te-ai s l lu it n
pn te ce le Fe cioa rei pe ca re ai a r ta
t-o fo lo si toa re lu mii bi ne eti cu vn
tat Dum ne ze ul p rin i lor no tri
ai c prea cu ra t roa g pe Dom nul mi lei
pe Ca re L-ai ns cut s iz b veas c de p ca te


21
Ca n t a r e a a V II- a , i r m o s u l
C
T
M
Stih: Preasf
Stih:
i de n ti n ciu ne su fle tea sc pe cei
ce stri g cu cre din bi ne eti cu vn tat
Dum ne ze ul p rin i lor no tri
o moa r de mn tu i re i iz
vor de cu r i e turn de t ri e u de
po c in pe ce ea ce Te-a ns cut pe Ti
ne ai a r ta t-o ce lor ce stri g
bi ne eti cu vn tat Dum ne ze ul p rin i lor
no tri
e ne pu tin e le tru peti i de p ca
te le su fle teti pe cei ce vin cu dra go ste c tre
a co pe r mn tul tu cel dum ne ze iesc n
vred ni ce te-i s fi e t m du ii Ns


22
C
D
i acum
Slav
c toa re de Dum ne zeu ca re ai ns cut no
u pe Mn tu i to rul Hris tos

e m p ra rul ce resc pe Ca re l la
u d o ti le n ge reti l u da i-L i-L prea
nl ai n tru toi ve cii
u tre ce cu ve de rea pe cei
ce au tre bu in de a ju tor de la
ti ne Fe cioa r pe cei ca re cn t i
te prea nal n tru toi ve cii
m du ie te ne pu tin a su fle tu lui
meu i du re ri le chi nu ri lor me le


23
Ca n t a r e a a V III- a , i r m o s u l
T
N
P
Stih: Preasf
Stih: Preasf
Fe cioa r ca s te sl vesc cu ra t n veci

i ne cu vn tm pe Ta tl i pe
Fi ul i pe Sfn tul Duh Dom nul
o g i e de t m du iri veri Fe cioa r ce
lor ce te la u d cu cre din i prea
nal na te rea ta cea mi nu na t
u iz go neti a su pri rea i n v li
rea pa ti mi lor Fe cioa r pen tru a ceas
ta te l u dm n tru toi ve cii
e m p ra tul ce resc pe Ca re l la
P
u d o ti le n ge reti l u da i-L i-L prea
nl ai n tru toi ve cii


24
T
B
B
i acum
Stih: S ludm

u a de v rat Ns c toa re de Dum ne
zeu te mr tu ri sim pe ti ne Fe cioa r prea
cu ra t noi cei iz b vii prin ti ne sl vin
du te cu ce te le ce le f r de trup
nu n torci fa a ta de la iz vo rul
la cri mi lor me le Fe cioa r ca re ai ns
cut pe Hris tos Cel ce a ters toa t la cri ma de pe
fa a tu tu tor
m ple de bu cu ri e i ni ma mea Fe
cioa r ce ea ce ai pri mit pli ni rea bu cu ri
ei i ai pier dut gri ja p ca tu lui

25
Ca n t a r e a a IX- a , i r m o s u l
S
U
C
Stih: Preasf
Stih: Preasf
Slav
u str lu ci rea lu mi nii ta le
lu mi nea z Fe cioa r ne gu ra ne ti in
ei i o iz go ne te de la cei ce cu cre
din te mr tu ri sesc pe ti ne Ns c toa
re de Dum ne zeu
e mi ne ca re zac de boa l n
lo cul cel de r u ta te t m du ie te
m Fe cioa r i m n toar ce din tru ne s
n ta te n s n ta te

prea lu mi na te nor Mai ca lui
Dum ne zeu pe cei ce se lup t cu noi sur
p-i cu dreap ta ta cea st p ni toa re i


26
P
C
i acum
Ca t a v a s i a
O
a tot pu ter ni c i ce lor ce sunt n scr be le a
ju t pe cei a su prii i mn tu ie te i dez
lea g de p ca te pe cei ce se roa
g i e c toa te le poi c te le vo iesti
u vi ne se cu a de v rat s te fe
C
ri cim Ns c toa re de Dum ne zeu cea pu ru
rea fe ri ci t i prea ne vi no va t i Mai
ca Dum ne ze u lui nos tru
e ea ce eti mai cins ti t de ct he
C
ru vi mii i mai m ri t f r de a se m
na re de ct se ra fi mii ca re f r stri c
ciu ne pe Dum ne zeu Cu vn tul ai ns


27
cut pe ti ne cea cu a de v rat Ns c toa
re de Dum ne zeu te m ri im

en tru toi ca re sca p cu cre din
n tru a co pe r mn tul tu cel pu ter nic
te rogi ce ea ce eti bu n c noi p c
to ii nu a vem al t iz b vi re c tre Dum ne
zeu n ne voi i n ne ca zuri pu ru rea
fi ind n cr cai cu mul te p ca te Mai ca
Dum ne ze u lui Ce lui de sus pen tru a


Apoi Stihirile:

Ce ea c dem na in te ta s ne iz b
veti pe noi ro bii ti din toa te ne vo
P
i le28


Stih: Pomeni-voi numele tu n tot neamul i nemul
u tu ror scr bi i lor bu cu ri e i
T
a su pri i lor fo lo si toa re i fl


mn zi lor d t toa re de hra n str i
ni lor mn g ie re ce lor n v lu ii
a d pos ti re bol na vi lor cer ce ta re
ce lor ne pu tin cioi a co pe r mnt i spri ji
ni re to iag b tr ne i lor tu eti Prea
cu ra t Mai ca Dum ne ze u lui Ce lui de


sus pen tru a ce ea i e ne ru gm gr
be te i mi lu ie te pe ro bii ti


29

Stih: Ascult fic i vezi i uit pe poporul tu i casa printelui tu.
cu r te Fe cioa r prea cu ra t
B

bu cu r te cins ti tul scep tru al m p


ra tu lui Hris tos bu cu r te ce ea


ce ai cres cut Stru gu re le Cel de tai n
bu cu r te u a ce ru lui i ru gul cel nears bu cu r te lu mi n a toa t lu mea
bu cu r te bu cu ri a tu tu ror bu cu
r te mn tu i rea cre din cio i lor
bu cu r te a p r toa rea i sc pa rea


tu tu ror cre ti ni lor St p n


30
Slav i acum


)+
W

)V

la v Ta t lui i
S

Fi u lui i Sfn tu


lui Duh

i a cum i pu ru rea i
S
n ve cii ve ci lor
a min
u cu r te la
B


)+
u da a toa t lu


mea bu cu r te casa Do om nu lui
bu cu r te mu te um
brit bu cu r te sc pa
31


re bu cu r te


ce ea ce eti sfe e nic de a ur


bu cu r te
ti ni lor bu
sto os Dum um ne ze
te ma sa cea dum ne ze ia

Prea cu ra t
ca re eti sla va cre

cu r te Ma ri e Mai
ca lu ui Hri

eu bu cu r te
ra ai bu cu r

sc bu cu r te
32
bi se ri
c bu cu r te


n stra p de a


)+
ur bu cu r

te bu cu ri

)+


a tu

)+

tu ro or

)+


Apoi, troparele:


,


e ce ea ce es te mai nal t de
ct ce ru ri le i mai cu ra t de ct
str lu ci ri le soa re lui ca re ne-a iz b vitP
33
pe noi din bles tem pe St p na lu mii cu cn
tri s o cins tim

en tru p ca te le me le ce le mul
te mi se n bol n ve te tru pul i
sl be te su fle tul meu la ti ne scap ce ea
ce eti pli n de da ruri n dej dea tu tu ror
ce lor f r de n dej de tu mi a ju t

P
t p na i Mai ca Iz b vi to ru
lui pri me te ru g ciu nea ne vred ni ci lor
ro bi lor ti ca s fii fo lo si toa re
c tre cel ce S-a ns cut din ti ne o St p na
lu mii fii mij lo ci toa re

34
n tm cu o sr di e a cum cn ta
re de bu cu ri e i e ce lei n tru
tot l u da t N c toa re de Dum ne
zeu cu na in te mer g to rul i cu toi Sfin ii
roa g-L Ns c toa re de Dum ne zeu ca
s ne mn tu ia sc pe noi

C
oa te o ti le n ge reti n na in
T
te mer g to rul Dom nu lui cei doi spre ze ce
a po stoli i toi sfin ii m pre u n
cu Ns c toa rea de Dum ne zeu fa cei ru
g ciuni ca s ne mn tu ia sc pe noi


u t s fi e gu ra p g ni
lor ce lor ce nu se n chi n cins ti tei


M
35
i coa nei ta le ce lei zu gr vi te de Sfn
tul a pos tol i e van ghe list Lu ca ce
ea ce se chea m po v u i toa re

i los ti v fii mi e sme ri tu lui


c a fa r de ti ne al t sc pa re nutiu eu cel ce sunt plin de tot fe lul de p ca
te mi lu ie te m n dej dea cre ti ni lo
or

M


Apoi rugciunea: O preamilostiv, Sinte Dumnezeule, ecfonisul i troparele glas 6:
Miluiete-ne pe noi Doamne, Slav, Doamne, miluiete-ne pe noi, i acum, Ua
milostivirii, ectenia i apolisul mic.36