Sunteți pe pagina 1din 107

V HOPU

GH, MOIAN

-
=
e
o

6
o
F
Lu -a-ea contine r{tv',d ex,rut6Jea si intrF
I'rcr(i.oLelor de c', .r . , ,t, r{r.ur,, ti @te prr.nJ |,.r+ t,tar:t.A.l,A
1n,r'.'rc'ur.rofd- I ,.,.' ,..' ii, rtJrtetrac| ,!pf.i_
In legaruri.-u lr!i,,.!i,.,r rnlpxtc, ln
Irum sfr.r xcfesare rr(. sobori g .cralj. cum srnt Oor"^ naa*rd, pe tinia pporrrltu,t suslrnute pentru tmbu-
noli!'nile de l€fhot.lirir ,' (il t r!,lir ,r,. rjt dc propag re a caldurii. -.1.:.
e.r.)i nol.un.t6 nototzrea ln .ontinuar? o eo\ttiliil^r Ja t,.,ti, otp oon attitor munril,
a de?D.lhrii otczolrint.lor ,lc .ulturd. d Dt...,tli, \rii nnt.wilar d;
!\(r L. | ," o--rot.tre a snnntdlii $i pPD?tt, ritLr sociaLp....,..r,r.tir
De asem.l!!, d. Io^uinLp $t
'o"ri in.p.,dr.. 'tdr,, |oliunite
,,
necesare de paze
Jc rrrote lie ti se. uiLar
.le .l1dirl sociel..cutturcle cunoo>te o antptoarp n, natntilnha. ' '
a mli. i la lr '. i .i ..i r,,' l ri !o$r.r. O mare pefte (Iintre aceste clitdiri stnt (Lotale cu sobe.
' i L.L !Ltt r,'Ir,!trrr!or ca.e se caljti.d tn ..r.etarca,ctatclot sta|i\'ice r.zuLta ed, d. cRmp. in Astlel, d.in
meseriile dr sobr, |LL'rrjtofilor.alilicati ln acesle , tlc
mese i, p.ntlr firl'r r" I L\r:L,lr't lr,f Irote6lona.l, Lacut.nte, orntre ccL? apraapc guA0AA dparLarrL.nle reaLizaLc "ontrinia
in pe-
riadJ.l lgil- t96cj, srnl in.alilc cu sol,i cirea CA.o, o"""tio'riir"_
lu.uintele nou canst ruitc Ia sate >i cel? ind.iDiJuate rcat:2..re
"entind
Dintre Locuinlele ce se oar realiza in conLinuare, d.in
slatului, ea Si Jintre .ele parl it urare lardle+iordne, pelhr;at lonl.uriLe
sotd
de Dir,cuD,lc .cLui d. al t^ Lea t ongrcs oL f .c.ti., tn p"riioi
t946. t!,0. un nuxtir intpafla Lor Jt ncrl.iLc I u sub?.
Aior,tc {otum al lu.rrritor cle soLe up"psare tinpul
reali2a.h a tiljlora, pt-tun $i nulrrnLtl ma.te at Si scun de
tucriritur tJx tntre.
yp::..: :ot '.tot ,i .uluriror .impu4 utiti.arc,r unui numd, inrparranr
se nutkzLori soLofi fj , olor;. dc .dlt)L.a.e .urespunzdLare.
lolLt so situca.a pe tinn a, p,tui tre-id, ral +i tato.)at6
!!",t,"" saU"cvmp|,,ze
urmate$t" partiat tip"a d.c mot,tiat u.,.r'.,...ntar r.
PrtsLo tn prc.enL it literaturd nas rLt lctnicu,J.
npnluL exee:tdrii $t intretinerii sobeior, ca -pc.ra.rate, n t)a-
co$utuar d.e Jum.
,i i1r accld aI int;erineril

, AJa:6. cu ,toliunile pro.ctice priLrind t,tcrbrtlr d.e spcaialirste. ln


ur.ratp stnt trutatc de asctL,n-.o td!.t..tiut.tt,\, prio ;are la dine+_
nona,rca sobcLot ri a evtitrr ,J| Jut , ta ttlnoroAid
ttaLctor u:.rpcc141itrt., La _rJuti:u ta );abricaliei nate_
,!t/nlt)iaa a murl{ii, t4 nnsu 4
de p.roleclie ,i dc tthniJ a sr.tn.Lnt muncil
€t da pzd. corL|ra tn-

j'
I'A'I1'I'A IN'I'II
Prin d.ezxoltorea materialului dh .tl)r l,rs s d tr"L')lrit Permanent
.tt lucrarea de Jafn st lie de ud uI lnt\ | t'tt:trx(t1)rilor in rnunca
lor cle Jiecare zi. EXECUTATUIA $r INTIItr'IINIIIIEA SOBETOB
Cu aceastd. oco.zie se ad t: nttLlltttttiti t')t4t1tilt't mai$tri sobari
Pop losit $i Tanase Marin .arr. l)ti,r I t' tiilt .14te, au ,itlut sd Copitolul, l
nnreascd interesul cititorilor Pt tLtru d ,r I I I'ir ," r'
Cartea se atlrcseazd celor (:ar( :t , 1li t, ) tr n. \tliile d.e sobari $I NOTIUNI DE TERMOTDIINICA
cogari, preattn ;t Wrsonalulut tr/r,ri, ,Ii,r 'l"'rr"'riul executiel con'
strucriilar.
A. Producelea ctrldurii. Coryurile inconjurdtoare prczintl dite te
Ettrri de incalzrrei unere sinl reci (de cxemplu, ztoul, nlolrila (lc.),
iar allele sinl cdde (de exemplu, bccul apr]1$, soba in timpul lu[c-
blalile .rrferite ale corpurilor sint cauzate de cd.ldurA. Cildura
este proousl oe diler'rte sursc cle. duF; prlllire aceslca se poi cnu-
mela; soarcle, elecincitatea elc.
Ual(ura nccesard pe4"r'u rncilzirea construcliilor se producc in
mod curcnt prur ardefe; in acesl scop se ard aDurnrle marctrarc, nu-
m\Lc cambusttDlli. f\roer-ca are loc ill instalalii sau aparate oe iLrcal-
zrt, consLfultc specral, in vcoerca prcducefu caldrrlrl.
Pentru ca ar'uerea sa poara alea loc esLc necesal se existe crrigen,
OxilFlT 6-d L'ris'd$1i. iii;6i'; in-amestec cii al|e taze; €l dste gaZrir. cel
mar rmportanr care inlra in alcaturea aerulur, lind strict neccsar
meoliD1]rri vielii.
Arderea combllstibilului in scopul producedi clldudi consti in
combma.ea acesrui corp cu oxigeDul clin aer, in anumite coilclilii,
fenon.(r, , Jmlt ori,lar.. In I9!ur't cJ (a rLlla'ed -( o|' hen db/"nF
Lr q u.n a. r ,- , Lr nr.-ra ' um-ii.lirbl]|.rl.u -L.rr' a.. a' cJnd a.ru re pur[
ti n.rr s.ar, lau mai ou.efl,i. -. sF por.e 'r' i , J .fla Jra mcr mul' sxu
m-al pLr.iire si cr. urepr i.,,ul.ar producclta 'aldurrr'
l,' r-'pu. ai.cr.r "; irwou( o "cr.J Lle 9d.p l-.tnjte gaze Jt artt.rc,
ca urmare a comlrina{iror chlniice carc alr ]oc. llnui cliul.rc accsle
8aze, rezullat din combmarea lncompleli a carbonului diD combusli-
bil cu oxigenul din aer, cste oxitlul de carbon. Accsl gaz csle incd
avid de oxigen, ctl care cauti sa se combinc, absol.bindu-i fie din
aer, fie diD singele omulii ti din acesl motiv oridlli de carbon estQ.

Prin arderca compLeti a carbonului djn conlbLlstibil se produce


bio:ti<[ul de carbon, ni alt gaz cle ardclc; a(rsL gaz este mai putid

Gazele de ardere {iind Iicrbinli (la temperatud inalte) prodlrc


incilzirca sobei, cle ccdind pclclikn acestcia ada mai-mare partr
din cantilatca lor de c:ildurii. Cind ar'dcrea sc face complct, existind
Propagarea c6ldurii se face in trcl moduri: prin conduclie, prtn
.onvectie 5i Prin radiatie.
Conduitia. ln .azul,ondu"liei lcrmi'e, .)ldu.a trec. d' la
un corp inciLlt la altul mai pulin incilzit, prin contact direct intre
parliculele corpllri of \i lafd a^p arar. a a e5lora lfis. 2) A"sL{eno_
.en s' p-oLlu.' .a urmarP a propri' eiii corpu-
rilo. de a primi ii conducc cildura, expdmati
pfin caeiicientul de cand.uctie tcimicd, specific
ficcerui nralerial.
Din punctul de vedere al conduclici termlce,
nraterialcle sc pot clasifica astfel:
cu conduc'lic mare, de exrmplu, metalele,
care- s€ inc;lzesc repede, dar se ricesc tot atlt

6 de repcde;
cu conductie mijlocie, de cxemplu plxcile
de -teracote. cir;mizilc, argila rcfrachre etc.;
cu conductie micd, de cxcmplu, sticla,
0
prin .onve.lie l.Dnr r\l
-
cerbunele, rumegutul, Iemnul elc., carc sini 1rjg. 3. In.reLirca
pdr ('rv':llo:
matcdale termoiTolanlc.
Fig. 2. ln.abirea prin Un alt II€te al cLt cordLl(ti" mici estc fu-
condu(ie lermi.:i. r inq.n, d. a " l t,ri | | jr' - "Lr) .b^i. fd.F
ca randam.ntnl ac.slcia si se rcducr"i, ceea c€
conduce la obljliativilalca curalirii periodice a
sobei dc funineine.
Convectia. ln cazul convea'liei termicc, cSldura se prcpage
pdn deplasarea particulelor unuia dintre corpuri, mi$care .are se
proglucc datoritd diferentei dc densitat€ intre particulele calde 9l
ceLe reci ale aerului. Particulele calde, mai u$oare, au tendinta de
a .p "idi, a. o|Lrl -,,r f: rd ludr n. orfl.. Lrl^ p r", i. n ai er, la ll d. 3).
In' el,,ir. a i|l -e.ulLri vu,um Ll- a^r r intr o i..ap. re "- crpli.: prin
R a d i a li a. In cazul radialiei tcrmice, propagarca cildurii s,e
face sub formi de raze calodce emise de ficcare punct al corpului
tncSlzit (fig.4). Corpudle carc .rin in conLact cu razelc calorice
+,\l
absorb o cantilatc oarecarc de cildurd radianti, ln raport cu mate-
rialul din care se compun.
Aparatul de inceLirc estc un corp emititor dc raze calodce.
E. ,Acumularea !i transferul dc cildurS, Unele materiale au pm'
,.s1
prietatea de a rctine calcLurs primit:r un snumit timp, propaetate
specifici fiecerti material. Acumula]'ea de celduri sti la baza utili-
zArii majod$tii aparatelor de incilzire. Accstca, reiinind cildura in
nb
Fir.4. ln.ilzifen Drir radiiiie termica:
materialul pcretilor, dupe oprirea funciionlrii lor asigurd inceizirca prln lldntiea r-
ln continuare a inceperilor, un anumit timp.
6 - tncdl,rrea su!6d de oal-

8
ln
general, lnaterialele cu concluclie mare. ca metalcle, nu acu_ de joastr picsiune, aoul (.lrl .l(.),. rjLrrofLrl aparatelor (radtatoa,
muleaTtr Linc ciklura. Iie accea, sobcle so executd din materialc cu relor) nronlatc In i r'il-.fi, 1,)r t)fin rn(liirli. si i,,,rrc.itc.
cn'du.i6 mijlo.jp (plI.ija de r--..o1; ,irEm:da)..a1 a.umutpa.l l)csi rfai (rrsli.it,,rr, , r ir\cstilji ,l,r ll sisLcrrIrl (l', in.Ilzire 10-
bine celdura- cala, i,(ilrif,,r r,,r1f Li t,r1lin1:i avaIraic imp.r'i,,r!,,fi1 ceeA ce
Do multc od, d Dd acumul:r'.a cilduril. ccclarea acestcia se im_ pri!,,:1, ( \rrlliirl,rf r. I irjrhnrntul si urili/area spaljLrl,rl (lirr fi1cdp.ri.
bunitifesto p n utiiizarca parrlal,l a inchizitorutui de tir.i. car€ n lD(nlr;r.r l,nxlii. Ulilirarca in"ilzilii locale {, 1( irdi.ati in
opresre petrund.rca aerului rc.r, in sobi si deci ricirea interioartr a carol irL' iLl , fil,,f ( rrl pol {i incdlzi'c in mod jndcFon(1,.r1 lrrrol" fatd
per^ri o" r-. - a do- e..acr.r t., . ut p4 n rur. .p -onhuuibilut o dc ilr, , .i,LL I Ll,,fnrilc,lii .lc asenenea, ac.asti ttrcilzirc.r pli{.i in
ars.atrpl.l i o tmo" jar t1 la , tn:i (anri a,ca ,r^ c.r de erdere caTrfil,,ir ltrrc rcalizarea incSlzirii centrale ar condu.. Lr ir!(sliiii
poatc ii mi.sor'ali.
Altriuri de a.umularea de cil.lnfi lransfcrul dc cil.luttr are un A.,t (.Lrn1 s-a aritat, in".ilzirea locall se realizcaze de ohi,{icrl
rol irnportant in in. zirea cucliril,n. l,rln lransfer. cilalura se trans- solr. Jn mod c1rr.nt. "o utilizcazi sobe de teracot!, uneor.i dc .rir:L
mite intre materiale cu ste dc i ,itlir1, {tifcrite. ln cazul sobctor, ,ni.lii. iar rarcori metalice-
ceA mai rrar€ parte din cantitaioa,1, .:il,tLrf;i a eaz.tor fierbintri din Sobel^ sc erecuii. in ge aral. din matcriale care au proprietal.ca
int.riorul sobei. ca urrnare a transl,'frLlrrt ,1,. (it.lurd. se transmite, do a acu-ul. .eldrrra si dc a o ce.la in.;p^rii. prin transfer. Toto,-tarii,
prin perctii sobei. acrul'ri din inc)in|r, .\,,.r.,r .onqtitu'c. in finat, prin constru.lia interioad e sotielor este asiqurati circulatia qazetor
fenomcnul de l-a"5 pcniru incilzirc-a in,;it) | i 1,r' (lin clidiri (v. cap. I, fierhinti, lnco{ill d. cc.larea .ildurii acestora .!tre elementcle sobei.
D. Propagarea cdl.ludi). Aqrf^l da7^l^ fi.rhinfi arl (lea<jlnra +o-aruhri r^",lperatura dc circa
Transferul de cildur:i se proc[x]c F.li ,l ,1, ,.1ll rrrai intens, in ra- +4n0dc iar la iesi.ea in .os. nu-ai circa +100'C.
port cu caracterislicile materiaLi:lor ulilizrLtL lnr,'rP n "ir|.l- :nouqe :^bpr^r . a '.ai ir-Dodanri ^"te s,^pa
d. a a.,e Lr' randar' I rc-'lri. ridi.€' (or' u ili ir-a
ptetl a cildudi degaiatc de combustibili qi .le a asiliura o incelzire
uniformi pe irltreaqa ei suprafat5. De a"emcnea, sobeie trcbule sa
aibd o funclionarc curat; si o lntrctin.re simplI.
Catit.lrl tt (} alfi cedntd esle aceca ca soha sl corcspundl ca merime $i
INCALZIRIA cr,At )lt|It,olt constrlr.li-a incire-rii pe carF . fn.6hcqte. c^a. .c s- i,aallz.az:i prin-
t?-o huni dirnansionare. Astfel. o sortr suhdimensionatx nrl Doate
asi"r'.a incil"irea in.ir^rii dc.it pr:nr.r-o Frdcre prea intcnsi sau
A. Sisteme de incElzire. In.it7if, l ,lr,lirilor se realizeaze cu pdn rai mult^ in.nl?jri in tirrJul unei ziLe ce". .e .on.lucc la
ajutorul instalatiilor destinate ac,riliri ,,r)t', in (arc are loc pro{luce- dete orara mnidi a sob.i. Tn ."rlimb. sohcle srrnradinensional^ sint
rca celdurii, urmati de distributin r.i 4ec.ononj.e prin consuml)l mirit de corhrlstjbil. jar ft1 ca?rrl .ind
Acosto insfalaiii funcl,ioneazi {t,Ll)iL (t,)ull sistcme de incalzirc: sint l,riliTate nrlmai narl,al. nu cla,r rezuliatele a;tcptat., dcoarece
locali Si c€ntrali. lncllzir"a sohei duraz'i foarte mult timD.
In cazul i,rdlzirii localc, frodu.,,rr,rt ,;l ,li,itfil)utin .r"il.tudi sc rca- C. Dime$ionaren sobelor. In scopul a-sigurlrii nlcllznii rationale
liz.azA ln aceiasi loc (in inciperca f ,,tr! 1i\,i). ,. ai ro11rl sobclor. a unei incipcri este necesar si so faci .limcnsion.r-c.r sob.i, adic5 6e
Cildura se producc dc obicei prin rr(1,,f,.a Nriri (!)rr)lnrslibil in foca- 3e stalileascE prin calcut mirimea srlprarcl i cl (1. ln.dlztt. '
rul sobei, iar distdbutia caldurii sc In(l'pfin !,)rrvcclic $i radialie, In conformiiate cu prcvederile din STASI) 3607-52, la dimensio-
de cetre per.tit sol:ei. n6ree sobelor trebuic se se aibi ln !.{lcrL'o sclic de elemente (fac-
In cozul incdlzirii cerrrdi€, produ,!r{a (arl(lulii sc face ccntra- i

lizat, intr-un sinqur loc (lntr-o centrali). p.n1ru uD Arup de consu- t STAS - slandird d. Sinr. pfin ..r. $: r.slementeazl ln mod oficjal
o prolrleftA (de ex, t. .^zul dc htn. ff n ST'1S 3607-5t se reglementeaza pr*
matori. Distributia cildurii sa realizcazd prin intermedjul unui agent .rriptiile pcnlru n'npln{u.cd si dtDrnslonrre. sobelor, p.ecum 9t peAtru di-
purtAtor de celdud (care poate fi apa caldd, apa ficrbinte, aburul tr€nstonarea o$uf ilor)
it
lo ll
ti

ii

,rl
to ) de baze qi anume: caracteristicile inclpe lor, orientarea aces- Caractcdsticile si olienlarea inctrperllor deLcrr]],jl\l pierderile de
tora, temperatura inielioali urmdriti (dorit5) $i combustibilul ulili- cnld&'i1 din audiri. ln tinpul ienlii, ctrldura din interic;r s€ plerde
zat. Pe baza unora dinlre acestc elcmente Si a unor anumite prin elcmentcle.lc (!,|l,,1fu.fie a1.: in.Iperii. Accsle pierded sint
consideratii s-au intocmit tabele, aratate in continuare, care sa u$u- mai mari in cazul p, f, lil,r' , xtcriori subtid, ai golurilor de fercstre
reze dimensionarea sobelor.
mari, al fcresir('lof il,ril)l, krr Lrr sin'lur rind de gcamuri), precum
Cara.leri.li, ile rn.aljc'ilor'. ln mftl cur. n . in.;pe- $i Ia inrip.filc r Lr ofl, rrlrrrcx spr. nord.
rile se considcri ci au dimensiuni l.aliind intre 2,5 Ei 6,0 m la un zid
exterior Ei intre 3,0 Fi 6,0 m Ia celilalt zid; ineltimea se considerS Tempr'fnt1lf a irr]f f ioarn. Sc considerA cI tcmperatu"a
ca fiird de 3,0 m. Perelii exteriod se considerd cd au grosimea de mcdj. ilin jnl, fiofrl ir( ht)('fjl,ir .stc .lo +20"C, iar cea exterioar; de
l1l, c:irimnlir normale ptnd (3?,5 cm) sau o grcsime echivalenti -.20"C. Aflrdar. difcr{lrla (1o lr$pcratL i dintre interior $i cxtedor
accstei zicl:uii. Plantecle dintre elaje Si de ta pod sc considere de esto in mcdie de 40''C.
lemn cu umpluturi sau de beton a.mat ku tcrmoizolatie Ia pod). Combustibilul utilizal.. ln {cncral, clldura cedat5 de
Incipcrile se considera d sint prevezute cu {crcstrc de lemn dubte, o sohl clepinde cle tipul de combustil)il lolosit $i decl de Futeiia calo"
lar supralata lor tol,ali cste de Y6-1l0 din supralata pardoselii in- rifici a acestuia;
{dDerii resDcctive-
Slstemril constrnctiv al sobcl. Ilstc necesar de ase- ,.
menea si iie cunoscute o se e de .lemente car. privesc constructia lj
soh"i. si arurrc:."rslruc(ia {a"arului. a r''nuril.r.l . "un 'l ma- l
lcrirl" a .lin .a-^ s6 p\^iu,e soba. ca: ple,i de lcrJ.^ll sn-el{ult5.ii
pl5ci nesmiltuite, cdrimlzi €tc.
c C
Tabele de dimensionare a sobelor. J,a dimenslonarea
sobolor de teracotl se utilizeazl tabelele din STAS 3607-52; acest€
tabele sint intocmite pe baza consideratriilor aretat€, cum $i ln baza
/v urndtoarclor conditti pdncipale :
supralata sobei trebuie astfel dimensionatl incit aceasta se
-
poatS caala o cantitate de c5ldurd echivalenta cu pierderile de c5l_
durtr din incApere;
c 4.
l,;,
c
V - tn (ursul unei zile (24 ore), soba nu functioneazd neintrerupt,
cl s€ fac doutr focuri de clte I 2 ore fiecare, socotindu-se .d soba
o dat[ tnln)r'btntattr cadeaz, c5ldur; suficinti in inctrpere timp de
6 or9,
ln aceasH ipolczi, la sol)el('obi$nuite executato din plici de tera-
cote srnlltuiie, coeficicnlul mediu.lc ccdare a ci\t.lurii prntru I mr
Fig. 5. Oienlard nrciperiLor: de suprafati dc incilzire a sol)ci il iD lirnp (lc o or5 este de
c - canera de c.\i D .rNr'I d': mtlroci z, 480 kcallm,.h. In tabelele 1,2,3,4 $i 5 se dau suprafetele de in-
4, z, - lrnEi^i ctrlzire necesa.e ale sobelor de teracotd smrllfuiltr ln functie de di-
mensiunile camerei, pozitia ei de colt (C) sau de mljloc (n4 9i de
Orien!area in.eperilor (1,J. 5). ln mod cur^nl. tn ve- odenlarca geografic!. Tabdele 1 5 sint calculate in baza urmd-
derea diiniisi6ndrii sobelor, se iau in considerare orientdr;Ie nord toaret rclalii:

htermediai€.
*- -'- extreme, iar pentru alte otietltari se iau valori
si itnd; adia6 A-ziii-t1e .r n'!
480
? ;.1, ti

t2 l3
ii
76Z6ZqZ6Z 6Z aZ 6Zq
este 6uprafala de incAtzirc a sobei, in mt;
"1
I slnt pierderilc de cAldui diD i4capere, exprimate ln kcal,&, .,.i6iii tii.i t.icii-
care se fcduc cu coeficientul u,6 corespunzator plefd€di -;,;.,:
2
de celdufi calculald peDLfLl temperar,ura medie a lunil 1a:33"- - - 1'-"--S-14"'" o---
ceLei mai liiguroase; ,!
480 este coericicnlr.1t r eoru oe cedare a c61dudi, in kcal pe metru g
parra[ tr orA (kcdl/m-.h). . -,, o" 1d"F^6. ;^ 19 N- 16-d- 6^ o^ --
6
carc au aceleali caractedstici sint grupate in acelaFi
.3
.^.Camerele
.iaDeL d ^. \ 1:'."-. 1'--qr-o-.-"o-'--o-o- s
Cunoscindu-se suprafata de incalzit a 5obc1, in me, cu ajutorul
;
,iabelutur
,
o se deter:ldna utrn€nshn{e sobrr; atccs,ea sint ururcat€
6
\ o" 1 q 1 i: c^ 6 o^@" 11r: v"o F-
pfln lumarul cle pldcr, iar tnalr,mca !s!e uaru ir rn meu:r, c
h
d
o"6^o. - -"-"----"?-,-iqE^d-, _ 6_
La dlmensiouarea sobelor l,rcDute sA se maL aLDa iD veciere,i ur_
m4l93l€1e: E
o.s.an(3 lnlre spatele soLei ii perete 15i1,,....,.i pJ\jrl lJ cm, 6" 1 \e- -.1r^ 1no"'1 n \ d- o-
, -drstatrla
riu d- Li-Lara,,Ll lrs aperx le r ql,uli (t .JJJ. -.) --J.r, uc mr-
=^o"
& "-'
lrlmLm iu cml LitlJ t.,.te ipd,!te soLer ir pc_r,., ,r...,r.r\d Lsru suD i!i
I!, cm. sLlPlata,a l.bLrr a:u-er oin ac.L.r. !Jf.,,,.,,,,.ulrJruerdra 6^o.b"o.4.o-6.o. n.:
mai mrca cu zc 70; E ,: Fil 3
rnaltrmea oe calcul rcznltati este considor.atii (lc La loca! pind
sub -(upoia -uoer; a I Z 6zqz a Z qZ6ZaZ qZq
rn carJl iobelor erccutate din trr!,, .,, ..,-.rn..llui(J, supra_
Jata- de incaat a soDei se ra cu 10rr/0 mar DrrfL,rt({.LL:rceca rezuruatS li- :" 1-"1 =.11.1o. "1-- n
o_o---
.! E.
. - cilrd
noara
difercnla intre temperalura iril,.fi,Jufl li
este duertta ue 4u"c, oarcle
aceea exte-
-i \. j'i ri ,i ,.t fj ,: d d rt ;j
,5
luuclc se inmulles.c dj <j Jj
€u laporrul cunu:e oderenra rcala uc tr.ljlrr,r.rtur.a cidercnla de .!
l?-doo-oefo6$---.,
di.i-:f,t;;'ji"i6 d.io ,,-9 €'
in cazul camerclor cu iulillLnrc € .!
- extrase mare de:1,0 m, supra- ,":toJ-,6o45---@..,-
letele d]n tabele se slrof(5c 'r)ai
ploccntcie irorcate toL in o ct"toi; i ; !i ri r: ri ri,ri do
E
'.Lt 'd
pentru cu alte orii,Ilirfi, sc iau vaiori intermediare
E

- \alorrLe camerele
Intxe corcspunzaloarc r(rru tr suu.
Sobele de zid se dlmeDsroneaza r u)od unulog_ ln cazul acestor : f'3: s : * : l'; : :";-'":g.
sobe insa, lroelrcientul m€dru (]e c(rraLu u (;rluJu vanazd inlre
400 ii bUU kcalimr.h, in raport cu grosllca pcreflor.sobcr; ca al;are. \6 f-r, i - o d.o- - d o^ 6,cr-5 @_ I

daLele din bbele se redifrcd prin u,mu-lirca cu raporrul {0q:0.83


l

8'0 .^_ 4au


I r3-33*-39-B ig
$

I4
Tabclal li
C!.i c! ltar nulte €.nre. P.nenr
Supbrala de rncilznd, in or, a .ot€Ior lcniru camd6 cu ioirliEe, de 3 n

C * pedru came'e de cot i, - plnhu c.n.E l€ rrroc

L!,!l6i.iluilal( zjd cxbrl.r, m

,.'1,,' .,']'.".'l'.' '.'l*x


I I
1,3 2,7; 3,1 3,3 N t,2 l,6i 1,65 N
2,I :,5 2,8 t,l I,5 t,; 1,1 s
3,0
:,5 i:;, J,t i,l j,5 t,r; \ I,t'a r,9 I,L N
2,1 I,j :i
il
I,
!ir
r': I,l s
\
3,0 t,J
j
l,r l,i l,l t
t.rj 2.1 :.1 2,t 2,4 N
2,i :r i,, i:i' 1.)
t: 1,0 :.r s
3.t l,;l J.!5 I :l 2,t N
.i,:5 i,; J,ii :- 2,2 s
3,il 3.ti i.3l 4.1 \ :,t 2.8 2,'r5 3,0 N
3,0 3 5 3,il t:,i 2,,1 2,3 2,6 2,7
5,0
3,t J!j 4,;
1t t,8i 3,1 3,? 3,,1
3,1 I5 5 2,6 3,1 s
4,!5 o,l i,7 \ ,,8i i 3,i a,.l s,l t,5 3,'i N
3,5 1.0 l,t 4,6 5 1,6 I ,,8 1,0 3.1 3,1 s
4,2 .1,7 I 5,r 9.2 3,1 3,,1 3,6 3,85 4,\ N
6,0
4,0 I 4,3 | s 6,! 2,s
3,8 4,1j I 3,0 3,1 3,3 3,5 3,7 s
Notd, Peniru fiecare 0,5 m innlfime in plu Not'd. Peni.u fiecare 0,5 m inattine in Dlus
se adauca 89*

T.betul s
cnsa .! aai Eulte €laje. Etalete internEdiare dintre parter g utlidd eral

supcrara dc inc,Lne, tu o:, s $bero, p.iiru 6-e$ ou ilirtroea de 3 m

. - pcito eEeI. do co\ lr - p!trbu (mere d€ bllc


LtrDsi@ca r.tun,n zrd errsjor, n

i"l"l" '" I ,'1,'l;l; ", 'i;'.1


9,t 2,2 2,4 4,1 2,9 3,0 3,2 N t,q 1,2 r,2 1,3 I,l I,g I,3
,,3
2,0 2,2
2,i
1,4 2,6 5 1,1 1,1 I,l t,2 1,2 t,2 1,2 S
3,0
2,1 2.2 t..l
!,9 s,1
2,E
s,4
s,l s
N
3,0
t,3 1,3 ).4 1,5 \
1,2 1,2 r,9 1,3 1,4 s
2,1 2,7 :,9 3,1. 3,S 3,.1 3,7 N 1,5
2,2 2,1 3,0 3,1 i,3 s I,l 1,4
t'9
2,7
2,1
3,1
2,rJ
3,3
i,0
3,,1
3,1
3,7
9,3
3,9 N
4,0
t,8 1,8 1,8 1,9 2,Q 2,0 \
1,65 1,65 t,7 1,7 1,8 1,8 s
2,9 !,1 i5 3,7 3,9 N 2,1 2,t 2,2 2.2 2,3
2,6 !,6 3,0 3,1 3,9 1,9 1,9 9,0 9,0 2,0
3,1 3,3 8,7 2,! s
5,0
3,-1 3,9 N 2,3 9,0
3,1 3,1 3,7 4,0 s 2,1 2.7 9,r 2,2 t,3 t,j
3.3
3,0 3,1
3,7
3.3
5,9 4,\
4,7 s9
N
s 5,5 2,6 2,7 2,7 ?.!. 2,4 :,s \
2,35 2,35 2,4 2,i 1,5 s
6,0 4,3 4,4 N 2,8 2,a 2,9 2,9 ,,0 3,0 N
3.? 9,3 3,7 !,9 ,l,L 6,0
4,3 5 4,,- s
Notd, Peniru iie.are 0.t m i'rillihe iD plul Nola. Pentru tie. a.. 0,5 n i.,;liin. in plus
Tab€lul ,t
Casn cu mai mDlte elaje" Ultimtrl etaj cu tavaD de lemn

slpnfrla de inciDnc, in ng, ! sobelor pelrro canora co lnilljDea da 3 h


c - pedu caEcre re co&

"l
2,85 3.2 s,5 N 1.6 1J 1,8 N
2.9 8,2 s,4 3,6 s 1,3 1,4 1.5 1,6 s
3,0 3,0 3,9 3,5 3,7; il,1 N
3,0
t,7 1,0 2,4 2,0 2,1 N
x,i 3,t 3,? rl9 s 1,0 1,7 1,8 1,! !,0
5.il j.5 3,!i 4,7 1,9 2,r 2.1 2,2 2,3 N
S: l,i 3,5
2,1' 3,0 Ln 1,8 2,0 2,O 2,) 2,2 2,2 2,3 s
4.0 3,s 3,j l.f .1,1 .1.i 5,1 \ 4,0
2,2 .2,3 2,5 2,8 s,8 N
3,0 :j,: 3,5 .1.1 2,L 2,2 !,3 s
3,j .t,i 5l -,i \ 2,6 2.7 !,8 3,0 3,1 N
32 3,.1 t,8 4,0 .1,4 1,6 r,9 s 2,3 2,7 s
5,0 3,t'5 .t,l 1,7 5,1 5.t \ 5,0
:l,i :,! t,9 3,t 3,.1 s,5 N
8,4 I,j 2,7 2,8 3,0 3,2 S
4,1 .1,1 1,7 5.1 5,E l 3,0 3,1 3,2 3,7 s,8 N
3,? 4.t) 4,3 1,6 4,9 5,3 5i s 2,9 8,0 3,1 3,3 3,4 3,5 s
6,0
4,1 ;,r 5,4 5,8 6,2
6,0
3,6 9,7 9,9 N
4,0 4.6 4,9 5,3 5,6 5,! 5 3,2 3,6 3,7 3,6 s
Notii. Pe.,rru liccafc C,5nnliLllim.hplus rnoln. Perliru fie.are 0,t m inilliihe in plus

T a b.lul 5

..s; ru md: nulle eldle, Ullinul eldj (u ldvdr de belon a@at


iu, oar.F .u flt,n." d6 Jd

rmcrDesl

",-ll I 3,0 i,t | 5,0


"1" ;o t..5 t!,0 t1,,
3,j 4,0 4,6 N
2,5
2.O 2,1 2,3 2,6 2,3 \
3,I 5,3 4,1 s l,t- 29 2,2
3,4 1,1 4,8 5,6 N t,1 2,S 9,0
8,0 3,0 s
3,2 3_e 13 2,O 2,2 a8 3,0 3,2
3,? 5,8 6,! N 2,7 3,0 3.3 3,5 3,8 N
3,5 s 2,8 3,1 3,3 s,6
3,5 3,9 5,5 5,9 S
6,t 8,7 N 3,4 3,7 e,9 N
4,0 SJ s
3,S t,:l 5,1 s 9,0 !,:
4,1 !1,6 5,9 6,a 7.4 N 3,9 4,\
.1.6 6,0 6,5 7,0 s 3.0 3,3 3,6 s,9 4,8 s
6,8 7,4 ?,9 N 3,6 4S 49 5,4 N
5,0 7,0 s 3,3 3,1 4,i
5,1 6,0 7.1
6,8 8,0 N 3,9 4.6 N
5,0 6,0 ?,0 7,6 8,1 s 4,/- 5,1 i,5 s
7,.\ 1,t 8,1 9,t 46 6,7 N
6,0 7,5 8,0 8,6 8,0 s
7,0

Notd. Peniru fi.ca.e 0.5 m inillime in NotA- PenlN fi..are 0,5 n: j.::..i:-e in plus
T ab elul 6
Dimenslunll€ sobeto! drepte obi$luite din pies€ d6 In cazul cird. in lrrttt.t!ri,)tl(I.. prTd0rilc l(, ( iklurd depesesc
t.ncoti srAs l?08-5a
{
limitcl(. luatc ln.or,i(t, frlir t;r { alcul, sr vo! lace lrt,i sau mai multe
(DupE STAS 3607-52)
focuri hr limp rl.:ll ,,r"
llr, rpl! ,1,. , xt, rl. Sir se dimensiurerc o sobt dc lrfrt otn pentru
Numiirut pt{o or tn id,ttiE€ rfb ji in.::!Lin:r ||,.i , Ur!r'. rl,, rnijloci situai5 ta ctajul I
(^mcra liind orienhtn spre ual u.ri lrnllfi p+2
cupoli) (
'(tu (pa.rff rt'r (tr(i.r
. i,1, , ,'1rl,J,
r'.t , J u-a F\16r:oa A dc _26"C, 1ar camera k
s! ..s ..
, Ir ,l,rr,' tI Ito!c'. tircvede
soplarala do lnciLno a €obei, tn nt
(,'|,',,,,vi.'.1 p.re.ele axt.ror d- 4,00 n ji ldrrc nec de r.0n r,r. din
rlralr .l .]t ! drdu,p o-r'ru soba suprafala de t,?o m2. D"oare"" ir., rlnca
as lr'l Llfllrf \uprafatd a sobej:
2,S3 13,35 13,?7
1,7X1,06:1,8 m1
'i,1ru!ir di F?r ra dp prpprcrura rrir4 i \r--:o. ci i, terio.ut ,.1mpr4_
ecte
d .46'c..a|aba-e de dimer"iolar- 6 sobeto. .i. in.o -ire rr u
g',1"
'poi.zi
dilerenle de tempdai,uri de 40.C, este necesar sE se aplice coeficieniur re_ "i
s
4,28 4,76 zultat adice
-:1,15.
Jn Iinal se obline suprafala sobei:
* 4,67 5,25 | 5,H4
1,8X1,15-2,07 mr.
4
, Din,rabel | 6 "e ileg" .oba -L sup.6trt I apropi.iz (2.tt m:), avrnd l, :X3
5,10 5,7N 6,42 prici si indltinea de 5 plari 0.47 o).
In cazul ond a.ceasi camecii csh de (
-rorosrnd .opju- t ( ce obl ne.-pra.a(c ii arp lo or'pnlara udL6
4'/, "ob-i doll
4
5,it0 rr,c0 | 6,98
3,1X1,075X1,15_3,83 mr.
--
Di. tdretul 6 + i" . dlo,r.
Fd cp-opidr; dF n.
4'h
0,00 €.80 | 7,:A
sobei sin,:2\3r! plc,i )i3,vJ
rra.limea dp ? pt". (t.95 m)
5 0,55 7,34 8,tg S:t:r, o conditie imporranti penhu funclionarea co-
-^^-D.'.-SIiil a .obe'or e"re
recplr/aroas ri.i;'Jii -"i"ili.
{l'gl:,.,,:^:":1:r.,
11f3,, -'"
".igu'.i.."
il,t'leea , ir' Lrlalia aeru ui ;'r .obi, d. ra utile sprc
I,00 | I.ut id ,.n"i .\o.. ;;;
"" ;jd;;
4,92 7,76 18,61 1 e,45
::::
"ece. mai ir.r, , ai. ii ia lo.ut. si aenilui "-
| ,ru.r..Tirajul a, (iorFbla a"up a fu clio,raj-l| n,t, ta. :.. rnir
I As e,. odara . u acrut care cir.L,, da..ri,. i_Jrr,lui. nutte
5,,18 {J,r!ll '1,4A 8,3C 9,25 fp_
pa.runde
Innlfimea roboi (irclusie in lo,aruL 5ooei o\jg nul din ct. (a. a r{.r..r t,*,
roclul ji cupola), b D r,7r J r,95 2,19 2,43 | 2,61 .omou(liDr utur. pri 1._o ard^c. ,. ntt,,r., , ,rnbu.libilut " ""-pf"i"l
troduc€
.nr"eaga cantita,p dF , ori !t) .ir :Lr iJr^ pulcr:i iui calorifi.e.
";ldu"i.
u4 pra.lr,a . a,orr.,i,di ,i. iL,r,ut ,jr.,t ..a.1.ilatpa da oioyid de
Nord. Se lecdDrrD tub€buinrare sobelor p-levtnte in chdu, pdtro o Eai . arDol rlrn oolet ,1" Jr,t,f,.,s, .t.,
bun stibilitarq ti lepdiike Lum3r 200. res ul fiind oyid de
corDon..a urmaf. J rr.l..rir ir,.,,mptnt,.. sF piprde 90% din purerea
20
.alontr.a a.ombr5Li',itulJr. cr.,..?t^-.a pro.entuLui ct- iji"x:a de car_

2l
bon la 150/0, printr-o ardere bun5, reduce pielderea putedi calori- dar numai pcnl rLrlli|l)ul ,1rj a1 ir(:ip(r'il{)r. 1|l faport cu lungimea
canal( 1,)r dc gar,. ,lih ir)1, ri,,ful sobr,i, lnnllitncfl o( livr'r a cosului |Ie-
fice a combustibilului numai la 12%. buic sr', iic dc,r I t)1rllr 1,1-) orl mai nrar.
Pe de alta parte, timjul aclioneaza asupra circulatiei gazclor lLirll,iln.a ir,! li\.r r ,1,ijului (prelungirca in j,i.i r ,l)iului de la
tierbinii in inreriorul sobej. Accasta (:rcriialic Fsie d^o"ebil de im' fa(r, Il|l sl)l! i I'rLr |' utila de curalirc), adice inillin! r .l(' col€ctare
Dortanti. dF^a_ e ca a5ieura conia.'ul elemen'^lol. sobei (Lr gal'le
iierbinti a1e ardadi, permilind astfel efectuarea transferului de cdl-
durd de ta €az€ la sob6.
Este bine ca ufilele de la focar Ei de la cenu$ar sA fie amplasate
jntrar"e In I r^;p.re: a.eac i m;sur; .onlibuia la a'ti-
"alrF u-d d-
\arba lirajlrlui, daloril; .urentu ui dire". de a r {arp s^ poale forma
in acest c;z db Ia u$a inctpedi cdtrc sobE. Acest curent activeaze
totodatd $i convectia care se produce ln incepere, prin funcliona-
rea sobei, conducind in ccle din urmd la inceLirea mai bund a in-
cdperii.
Evacuarea in atmosfere a gazelor rezultate din ardere 9i a lu-
mului se lace prin intermediul-co$ului. In acelali timp coEul are un
rol imir(rrtant in r€alizarea tirajului sobei, deoarece, prin eracuarea
eazeloi este antrenaH si circulatia aerului proaspet in sobe. Dato-
titl faptului cd glitarul focarului Fi sbatul de combustibil opun o
rezistenta marc la trecerea acrului, este necesar ca $i colul sd aib6
un tiraj sulicicnt de putcrnic, ceea ce se obtine pdnlr-o juste di-
mensionare a cosului,
ln general, tirajul co$ului fiind determinat dc dif€rcnta de grcu-
tate a;erdlui rece extedor ii a gazelor ficrbinli care ur4eaze a Ii
evacuate in atmosfer5. acesta va fi cr.1 alit nlai mare cu cit co$u1 va
fi mai inalt.
In fie.6 se arati srhcma dc fifculatic a acrului Ei gazelor ar-
derii, sub actriunca liraiului sobei si aL cosului.
In afard de inltiimca coEului, 1a reaLizar€a tiiajului ne-ccsar tre-
buie si se tin; seama de asemenea de seciiunea coFului In confor-
mitate cu prevederile STAS 3ti07-52, dimensiunile sectiunii trans- Fig. 6. Formtuea lirajutui sobei Si al co;!lui.
vcrsale a cosului, determinate in raport cu suprafata de incilzire
a sobei. sint t]xmitoarele: de la baza olifi.riului de cudlire pine h baza gurii canalului de
{um, trebuie si fie egaH cu 110 din in5ltimca adivi a cosului; in
lsupralala de incilzire a sobei Se4ntnea minimn a cogului cazul cind acest lucru nu este posibil, pc a{lasir"r poxliune s. va
il t.-, mlxi sectiunea coEnlui, pentru a s-. asiSura un volum egal .u acela
l: sub 4 13X13 rezullal p^n _u jndlrinFx jna i\a.
li. a-5,5 13X19
19X1e
Orificiul de curilire se a$azi de .lricc'i la inaltimea de 0,80 m
5,5-J.5 dea.upra pard^c lii.
p€sle 7,5 1SXr6
In practid, tirajul coslrlui sc vcrifjcn de sobar sau cosar fi€ prin
InIllimea activd a cogului, considcratA de la suprafata grdtaru_ introducerea miinii in oriii{i l (lo curifire a coqului, fie prin aqeza-
luiDina la oartea lLri suoFioa,d. rabrio si lip de ,'l pulin 5,00 m rca unei luminarri aprinsi: irl accst loc; in ambelc moduri se poate
p.ni." u.iq"rur"u u'lu i raj sari"fa.Jl-r: se admi j :jliini rrai mi"i. conbola intensitaha lirajului.
23
22
III
Capitofut vizionarfa, transportul. spatiile necesare pentru depoziiare etc.;
COMBUSTIBIII de aceea, irl locul l($nolrD dc foc sht preferali alli combustibili
mai efn n,rli.
Cltriili.:arca bntrlot tl. Joc. L€mnde .le foc sc (.lasiticd astfel:
. Combustibil-ii sint materiarf prin arderea cirora se obtine cel_ - L',nlnc d(,,sLnlLi l.arc: fag. stejar, calpcn, sal(im, ulm, Irasin,
dura necesara indilzidi .lIdirilo.
Pentru ca uD .rombustibit se ajtr'r un raBdamcnt bun, producind L( r)rr( (l(.fscrli moale: brad, molid;
pdn ardere o cantitate mare de .arLduld, el trebuie se c;nfne.in l,r' rc (lc csentrd loarte moale: plop, tei, salcie, mfsli acln,
compozitie cit nai mult carbon. Dc a(cci combustibilii sint maie pallir. ir iirr.
dale cu coniinut important de carl)ol. I)ul.cfca (alorifici a lemnului de foc binc uscat v.lriaza! de la
Cdldura se obtinc deci pfin ar.lcr1,l (trmbustibilitor. Fenomenul 4 ll00 h( al/kg la esente tari, pine la 3 000 kcal/kg, ]a €scnle foalo moi.
ardedi constd ir\ odd.area carbonlLLlrl (tn dicarea temDeraturii 'l'r'mpelatura de aprindere vadaz;. dc la 300"C la lemnul de
acestuia pine h temperatura de aprind.r'o), ldice in combin;ea car_ .senfi iare, pin5 ]a 230oC la lemnul de es.nti foarte moale.
bonului cu oeigenul dl]r aer. Carbonul c:rl(, o substanE avidd de Lemnul dc foc cu ccl mai mare mndament este {apul. care arde
oxigcn, combinlndu se puternic cu acesia. n r(lorea, a.tict oxidarea ,. tla,dra lu'..r -i p..dLr.- pulin jar:,? aars. "ub, l" rn,ar".e
rarbonului, arc loc cu mare intensitatc, (t(r1ir.jirl{lu-se o mare canti- 3rd laa rFbui' .d aibn to aful mi . iar rn al,,ir"d or "e lare dc
tate de cdldurd.
In afard de carbon. combustibilii .onli| ,lL, lscmenea alte sub- Cel-lal e l-mne d ee n(a tar^ ard cr lla,;ra s, urra :,i orodJc
stante; unele dintre acestea cohtdbuic la a, li\ lri,ll lrdcrii, iar altele, jar mulr. are rddia,.! . d.lura: r a,arp. .obcle la .ar' .e !o- uli.
dimpotriver o impiedici. '
liZa dccsle csente de l€jmn trebuie sd aiba fdcar mard.
C a r a c t e r i s t i c i I e combustib j lil ,, f. ttns .lintrc ca- I-emn€ld de esenl5 moale. degi degaj! iepede cildud, aceasta ince-
racteristicile pdncipale ala combustibililor t t,. t'1tt.t.a .:o.Ioriti,:d.. teazi imediat ce sc termind ardaroa cu flacird; de aceea se reco-
Puterea calodfici a unui combustibil esli (;r,ti1,rt(,ll (l(.(.rilduri, ex- mandd utilizarea acestor esente in combina{ie cu csenle tari sau cu
primate in kilocalorii (kcal), care se dcgajiL l'fi[ llr(lqta unui kito- cSrbuni. In pLu,s, datoriti uzirii rapide a sobclor de tcracote in cazul
gram din acel combusXibil. Put€rea cal(n.ili ,' vlriazi dupi natura utili2irii lemnelor de csenti moale, aceste lemne sint indicate pcitru
combustibilului si crcste pe mesurd cc (rr..r, ,L{, oscmcnea cantita- sobele de cdr5midS.
tea de carbon care inll5 ln compozitia cor|l)u.,til)iluhri. Lemnele de esentd foarte moale avind o elicicntd scizuti, prin
Combustibilii se caracterizeazd de ascr)!.rL(,,r t,tit\ temperatura cle puterca calolifice reduse, se recomande utilizarea lor numai in com-
aprin l,ere. U|]il combustibili se apdnd liL ,j 1,.llrln,raturi mai cobo- binalie cu cdrbuni.
dt; (de ex. hirtia, lemnul de blad), iaf tlri rlu o Lcmperaiud de IJe asem.nea, pentru a avea eficientd maximi, lemnelc dc fo.r trc-
apdnderc ridicatd (de cx- cirbunii); ]a Lrlli,rLri ,r)Drbusti6i[ sint l]e buie utilizate numai bine uscate.
ccsare mesuri sp€ciale de aprinderc. 2. C i. r b u n i i. Cirbunii sint combustibili solizi ce pot fi de pro-
Combustibilii utilizati la incilzirea (r)rr,,t r, tiil(,f sint vaxiaii. in venienfil naturald sau artificialS.
raport cu starea lor fizici (combustibili !,,ti7i, ti( tri,,i, {azo$i)! cu pro_ Clrbunii naturali s-au format in dccursul timp lui, priD carboni-
1'enienla lor (combustibili naturali, altjti( ilti) ,.1,. zarea lenti a plantelor sau animalclor a.!pcri|r' .lc p:rmint, ca
A. CombustibiI solizi. Cei.rai u'i /.lr ,, r,bu.riLiti \,,iizi Denrru llnr,are a unor f€nomene nalurale. Ei sc exlfar{ (lin pimint.
in,;1,/i" a ,lduiri ,r ci r' tF*tjlete d- t, , LI i. Dintxe cirbunii naturali, ]a inc6lzir(.a siil).1(,r' sc utilizeazi:
1. Lemncle de foc. Un colrrtnsti])it solici natural €ste huiia, lignitul, cSrbunele de piatr;r ti lufl)ll. l)utexea calodfici a
]"nnd d" fo.. obl:ru orin exploa a p.,tufiiur. IJ, uar-.c ir.a acestor c;rbuni vadaza intre 7 000 ti ;J l)l)0 l(cal,r'kg; temperatura
l-m uL are uriliTSri deo"eLir d" imp rJ" " ir ',,du"rfi", e. .ons,i- Ior de apdndere cste dc 3ll0 2lJ0"(i.
,uir,o un mal.ria- destina, \a ori[ !f.i sLp, rioare, u.it:,dfFa tJi Dintre cdrbunii ar'lifi,.iali, lu ir!irllirra sobelor sc utilizeazi
penfu ardere in sobe se face numai pr.intr-o sortare ingrijitd. Acest I
mangalul (cirbun(,lc .1,, lorDr). ,,!sul ti brichelelc. Pr-rtcrca calo-
combustibil prezinti uncle inco.!'cnientc in ceea ce pr"ive$te apxo- rifici a accslr| sortu|i (lf ( rifl)uri lariazd intre 7 800 $i 5 000 kcal/ke.
25

l
Utilizarea cerbunilor la sobete de teracote prezint5 unele ne_
tocului + acrisette soba timp de minimum 15 min, pdn deschide-
1J.-i:!l
unr 91nl si,]r:u/arpaJ.1di -apida a sobpur. d. eajarea d- aaze rea rr,iil|i focaruLui, in scopul eliminirii evcr)lualalor sceperi de
r11r-usjtoarc s. toyi.e. i,,dr.area pcrplitor i ,"riori ai sob. i cu
rrlar nuJ'r Lurrn .1. d-,.i1 te r,.mne \i prooui dfFr pazt. l,a stingcrea foiului ;e tine dcschis! r\rr ( cduFrului circa
ur,or.an.itoti n_ad iio rrrirr. pentrii eliminarca complete a gazelor dirl sl)l)ii l)c asemenea
op .anu5a, p, nrru a pr.vcn: u/area sobe or tl .a-e se ard cdrbuni
,u Duterp,,ato iIi,; marF ( J:ta. .:rburp d. piarra.,o,"y, to, a-"t" zi|ii, sc aeriseste lnc5perca respectivi, tot pentru I linrlnarea even_
a.esr^r soDA .h ionjt"uipci i mod .p..ial, pcnlru a avcd o iurrLflLn scaniri de eaze
tenli_miritd ta temperaturitc inalte ce se lroauc prh ara"."a "cri_ :j. Calul pei.nlier ri h.l:al (ar.e r 'rl)(propan A'est
tor cdrbuni u"""_ ,/ s" obtjnc prin li.h t'Fr.a tmul am'' '' d' doud t)/' $r
,','."r o- s21" i"nu.rriara ti. din saTele de ' r lL ' '' dc pp la
_ De ascmenea se recomande ca ardcrea c:irbunilor se se faci tot_
d rLna i,,onoinati^.u L, m e^. "t"a"J
Llinilar;a fitpiLrluj. LL "P i\-'€7i rn buralij PJl^fFa r''r' r
.ir""rr. i'l;rrrp".r".aI dP ard'rp s'nr s:mirare r'lor ut r'ului
8.. Combrxtilili lichizi. La incitzirea sobelor, combustibilii ,3' .pc.ial , r un
!F ulili: ii,.;in mi,i nd.Lrri: a.,fp. sp p,are uliii,a p:.ura. lichizi -"i'-. fii"a al]r^.1 i'1.d Qaz 'u -mifu-' f;l.r1lr''
ce
nni, -cr p,rct tarpan. pIccpa cato-ifi,d a a..stoi corrbr^smoLo. 'aLor, "p'.ifi'. orice s, Jparp J^ sa,' sc pndre idanrrlria LU'r''rLr
,:lp dr.,ir.a 9000 l0,rru k.a. kf )i.hidr mai -rarp. A.,ci com_ ibiti mdsuri de aprisile imetliati
ou-r.r.or1r nu .p pot uiir.,.a d ,rr .r i||ja .r. clc ard, D. lnlocuito de combustibili. In a.taxa combustibililor cr'lnosculi'
ret darorir:i
mdrii_lor pul-ri caloriti, e. a.-s'i ,ombu.r .,iti * u.tri,-a,;'",r-"1 p""l*-i;;;i;i";; .+aai.itnt recurge uneori Fi la alte formc de
""
':-19*"".1,uotodrp.a|n.^bo
aaoru\: u,-firizi r-rra,ra-a, ' _i-n-c.eia a Cx urma a p_ogre'ului lenni- se
p.11_ru a re-\ta la lpmppra,Lri' . narj , c ,. p,.. tL..
,"a/3 -r .or-j
'le.rri
. er-ia -le. I ri, a dt'cpl sd dr jn il 'rre Lo'ala. rn
Drlori ;-mu,lipleror uriti tri .n jnousrr. . r .....,,r prodJ.p. uLjli "LU
i''a i-'
,.
,r7a_.4 io. dr, p'.orrbu,tib,l per,rrr rr.at,,.r ...t..r uli ;;;;;;-J"-;ili,'
-;; a" cionsrru, ti" "p-"i;r; qcea' e 5^ aplici
f,,li,.r,a1 pJLura ."Ju-", ai' (aula 'oslLlLri ridi'ct al en"rciei
se utiiizeazd in special la incilzirca cenrlata_ ';";;;;"", ".;
C..CoDrbu\ribili gazoci. Ta-a rois :. rl:..t)ur-^ dc zr.rninrF bo- --iI".reia
eleitrice.
s,, larJ ln s raini'al saJ la ul n'er'ari de
gar6dFga
^ratura^. p-.,...n ::,t, ;., .t. .. I,,J. *"i;;; ;;"".^' I col..re ' u ajurorul u'or oelirrzi 'pr'iale ir "'opul
1. Gazele naLural.. A(csl(,gazc, cunoscute sub numete fn;nlzirii ctediiilor. dar rcaliztui]e de pind acum au caracter expe-
de gaz melan au o pui..ro (at(n.iIi(i (lc circa g500 kcalmi. Astfel. rimental.
I m dp dal rnpta .',i\ .tn..J ,.u 2 ir kH mr e d to" u.(aLe si cu
l_l d__pa^ufa Tn,np^161s.6 .j" aprind-ri a qa Lrlui m
Lrzut t..lclal JrLt, ln ir' .jin-, faf; o Iasr"":,;;;
urrne sau Iv
r- iduLui. Da ori j ara',rd'elo- p. .a." r- p-c,iri. ac..r ia. .- uri_
o\pitofutr
rr:6a,/o pp la.5 larp;:n In.d-i"iL" locala si .entrala a ,ljLlirit^r, MA'IEIiIAI,E qI AC1CESORIT
Prccum Si in industrie. PDNTRU NXECUTA.REA SOBELOR,
Ta urjli,/ar-d ga Llui .re an o- .u .n.Jtzi.,r lo.a I p.r6 bine
::;;:"lli;" "ob- d. o..rl.r.li "o.,iarn. bi, n36,1,; *.,u
" A. flncile de teracoli. PHcile de teracoti dcnumite de asemenea
L. )ploaar?a r.i-..r'.u 9r..nra, r.oui.. .r !.rr u).-emd cahie, utilizate la exccutarea sobelor, shl r)rrlcliale labdcaiir din
sLU. ob rda'o.;i ). dc.,
-1, I jri ,.\ .r rr Jor J,.io,r,L_ A.tit.
se ve lici etanleirat€a conducrei cl. gaz, iar inainte a" ipif"J"."l
af,lile
--'i" arse.
e"";*f, o placl dc tera(rotil pr17irrlr-i in 'llcituirea ei mai multe
'
slraturi, si anumc (fig. 7):
r) \c7:: ..No.ni \ pp r.r J n i,u.i" i ur''./ar d gs:eo.-d.L,qp-
(:.o.- l,a-a oli.ii...;" , ,
- .i . r^'1 l' ,1 i'r 'nlFaga ei ; o"ir'neli-
carrv L d 02) pub[rt rd Bx]etinut Csc;s ni5arj u r nrl r ', .. r-r' i' brul. 'ard' erilal or:r poro
"i'.,ri,1.","r ir.i:,-l r'ii-'; rs":"1,: 'l-li;,".lnuu,"'' ';,bi','';"..:ff_ /ira "a uii .l ,,'r',ri aJf'1. deoarP.e on'liltrr" cLL.-
n, ll ul.rparl al p.i,:i: 'l d n .]ea e'tL denurnr' ' dusut pto?li'
26 27
Produsele {asonate din argiu 9i apoi uscate se ard ]a anumite iempera-
li?i:9 -""'""" cu raia poroasa, nerinisatd, ruri. obfnnrdu-* materiale lezistente, numile mateltdie c€ra@ice. ca.e pre-
"?i#lli":?.*it'li; ziDti unele insuqiri importante, sint poroase ti au multiple utilizEri. ?empera-
tua la .are e oblin acesie produse se Eunegte pxnct de codcere siL aeriaze
;.:"ffH
tului de .*"':li l:,q;ffj:iT,:,:;o:i:: i:l':a,,'|a,pra,J,
a", if.li a L ra de obn€i lntrc 900 Si 1400oC {cu cit plaslicilalea argjlci cste mai mare, cu
atit puctul de coacere esl,e mai cobofi).
ridi rezistenrci *,*r*i
iii""' li"'"
:

l-*'ll-di.ir*
l!-pj.t".-'ii.":;iilii.,::i":?i"".'f
"i,t j,'#" r..p"
:i:;
!r^ as"m^t pa tata p/d.,j, dp.ar(.J.
Conlinuind arderea peste punclul de .oacere, .1a icmperaturi pind ta
1600'C, se obiine xltrlJierea arlilei, adicE realizarea unui amestec de argitE
:i.,!r.lr .oapt, .ll argild topitA, Ftudusul vitliJiat esle u9or, lipsit dc pori ti foarte
il";ll: T.?!f"i
la fata err.rioara
^..,
cu .a^F\L .rrdr djspu\
a so-deil Pentru a cobori iemperatura de vildliere a argilei, aceasia se amestecd
glazurai u maltriala d-rur 'le Lndapr, rde er. var. I siD . , .).
-. :r p"rr, care constituie sttratul de ,
rr u,s.rJ 1r. a te!-i pldc;tor d" .c_ In slirlil, sup.dnd p odus'l L -i .,!-n | ,onlinu6rF, l. 'pmpprururi
ri colorar:r 16''n;".j;ral5. d. peste 1600eC, se obFre ltziLned arsilei, realiziDdu-se topirca compleia
I:":3.ji^"^.1
ji::":l_1.. , p4aiF fi rran"oal!_nri (d"_ ln nature arsila se giseqte amestecatA cu diierite roci, fapt care du.e la
.::,,,,,:-;,,,::
:,, ,. cli , pac. (d..run]i,a s/?c/r mai multe soriuri de arcile, ii a me:
san srndt orh). caolinul, care .ontine cel mai mde procert de ro,eie agiloas6
pui;- culoarea caolinului curat esle albe, in ceul unor adaGuri de impu.jtati,
prezinie nuante gdlbui sau cenusii; d€gi are o plasticiiate mai mica declt
!#i; :,1i,'i, lt,, ;::,1: ",:-^-u^:*,,-"r *
".,'r i:I'i"".i:'
arsila obiinuita, este folosit la fab.icdea produselor de ceramicd fine;
"::, ,' , , ; |.
.are cons6 din argi16 arestecatd cu nisip, fiind foa e poios,
'il:;#lb.r:r',,'
i;;"o,:tu"r
,,,:' :i,"::-':T-^":-;!
.?i:;,:;:r:,' - toessul
permeabil, Bf6rimicios si pulin plasiic; are cutoarea galben6 sau cenusie;
- tili;tf
Iig. 7. Slraiudle conDo_
;;:;i ,' , 'r''n!r' ta*a. dp" este o argi16 cu conlinut de piatra de var, avind cdoa.ea
cenusie sau alburie, esie s{erimicioase, moalc 9i nu este ptasiic6; esie uiili-
nente ale unei pt6ci _de
. A/gtid
-idb,i estc mar," ,, ,",,, ,r ,tr. h,z. ---
arFa bia.i or .,. . ,'; ,'ri zata la fablicarea cimentulli;
,"i I,i'_ .:"i:"1"::';:
,1 , s, Aa+ste i; luiul care const6 din arsih amestecatd cu nisip grdunlos, avind culoa-
rea -galbene; se utilize&d 1a fabricarea cn.amizilor $i a altor mateiale cera-
:,r. l'-"
pr,c4; J"l;1:X"l,ili;
adincimi v- :-h,-
erazL;ri |,,,rr,,(. (rirorire roc,, care este alcatuitd din argili amestecain cu praf dine.at 9i a.e
i:"i,lr:-,:,*Tlllljll
,' ;:., -\ajale,
;rEristi.j -:t. "' ",., ,r'^r,rnt^ . u .afdl- ar_ - humq
culoarea cenusie sau vinetd; senette la confe.tionarea vaselor.
,,,,,, t, ,,,i,,,.i,,u1.
y;i.l::"'D;;:;fi.l1f"?:,;j,i"t:,,:l"ji','i,,:111";;i:l'.".r,", Din pun.iul de vedere al {:ompor|erii 1or la ardere, argilele se poi cla-
llii j,: 9i?1 f;"Hiall:;il,l;i ;-:' i;;'ii:'i"tl,li':,,ljill:J'i1'"iJil,,l;,
I;ii.X",fJi".lt:j"i1l "","._.
i1il";i;:",":,;.,1r,ji",:
silica in mai multe crupe si anume:
arsilete fuzibile, care au lemperalura de topire relativ joasd (circa
- aceste areile lint mai putin curate, au culoarea Calbena pin6 ]a
;:T,Xi#1.'"'.,;ro" i" a."u^"r ii-p".'a-#:'""Tti;li,ll,
,*"j"ii;ii,l";"i, :i,'i,,lllll:i$:i,fli1'fiJ.ii:
1250'C)t
ro9ic ai siDt uiilizate ta iabricdea cnramizilor Fi a altor produse poroasei in
amestec cu arsili curatA se lolosesc la fabricarea phcilor de teracota penlru
vilriliabile (c.eu futb e), care se topesc la tehperai,uri mai
- arAil{te
ridicatc (1250-1s80'C), iinrd argile curatei ele servesc la iabricarea iubu-

ru-irir*t,'i,i*.;i# ; ; i, I
r,u*,:,;;$x rilor pcnlN irsldlolii, tr pla.ilor de Eresie etc, (produse tilrifiale);
- a.gilele
acestea
rcr.a.trf., .r.c a! l.mpefai{.a dc iopne dc pesle 1580"C;
sial argilele (llc nni Durc ti clf scrvcs. la l.bfi.afca porlelanului, a
laianlei eic. (produse rct'a,larc).
lvisipzl provjne din cfoziun.a fo( i1.f. sul) a.in1n.d apclor 9i a agenlilor

ffi iitrffi f*:1r I il;r *#:*lf


h raport cu mnrimea bobului, nisipirl sc .l.siln ri .siiel:
- aisip
- nisip
mic, cu bobui variind inr'r 0,2 J'i I mnr;
hijlociu, al cErli bob est. d. 1 il mm;
nisip mare, cu bobll inl.e 3 $i 7 rrn.
-Mafcrialele
*U; l';lq,*t"*li ai;ili; ";::rli j:r# ii:ir, ;1r r:. r
cu bobul dc p.slr 7 nri|onlliiuie pietriSll, iar
lrobul de pesle 70 mm.
Exisi6 numerorsc sorluri (lr risil), dupA nathra ro.rilor din
bolovanji au
care proun,
28 29
. U.Ll dirlrc nForilc d-.rii€tp < rpp.ior-j ps. nisiai aarla, .:rc.."_ (upros, de cu1@e loiie;
iili *f :.:l-13,;:'8"'.'.;,i: :',,1",1,'' di- s.a;Lr
l;f" j,'lii:*l;',"":'--;vru": ;: ;" ";-
"-i;; - oxid dc cobalt, de culoare albasrrii
- oxid
oxid de mangd, de .uloare bruna.
,:r r :t*l;i
Hr#i:i' iilfi "t. *r**i -.t'o,,rs, uri.izeal6 a.ojt. i:o1 ra1 I,r'ior pFr'. r f'br:
d. ,r,-ro- Alest na."- '. se "br:,j dr 'rpa
ole,i-o.
'r J dp LhiD.. "r" dupa.p.e
lj*1i,, r.r;: t; i:+:! ;#:ir":"; ; sri" ;
;a-;:i: lt;itt ir i,:"'"' 5i"" i T il' I i"i"-i fl
'"::!
:,:u rir*,,r;
yi"""?;: :: I
c^ r--! d:n DdminL 5i s. Ta in€, e s d" . rl oJre "op rl l, re. pera uri
Dr. ii 300'C. apor pr odustil obtrnut se fra.iri
p:^rd;!.i apFi p_in P!aoor-"i..e ii"_F p ,' J 6r''l I 1Jrfe_j "lo'
Un alt sori de njsip e6ti 4jr,trl ;dF.i*F lp,o-ul " plFl"l . Da-r'.lc ref il". Tn,\Jr" I rr" I'p?in;
:;;,lll;"1i;,:: ""'# :it'' ;"''# j;il'f:f;:T;ii:ti*j:
Jeid aceastA caracteristicE poarte numele de liortt.
::"".*lt ro.l.Jr_I,.oborild ln industrie 3e labrici ipsos d,e .anstrtctii ri i],sas d.e modelat did ipsos
ror /,dr r"mp""r, ,,t \ filier"" p-",,", ,i-it.r*-_ - _ fioa.ele Dentru iabicarea placilor de t€rarolrl sc conle.fjoneazi
:le mo{lelat. Acesia ee culoalea atbd Fi se uiili2eazir de asemenea 1a .xftu-
I
r^ '{;1T,',T"; i.i;;'fi,'".ij:.-"::.;i '' ".'q:'d ir ra ia'p u ri.lri tarea Droiilelor. a o.namentelor si a placilor plclabficale de ipsos.
od ori b. . , ir pr 5e ,i i/p..i Il:rTl,i '"";."-i::"1 ipiosul de const.u.l,ii, a cnNi ruloare est. albi rcnusi€ sau thbuie se
utilizeaze h executarea rcn@ielilor,
"il'i,;":
:i::'""':'""J;'f i:aJi;iit''i***? :d;:::i'ir'r"l'ta aigloa"a "li'p'li'i"ri"ii
t;.-j..r:ii;#;;'a;::i',Ji'ii'""i"1;'T"::j:,i Li'lll ii;""i:"i*,ii j"ii.iil
Pro.esul tehnotogic de labricare a Ple.ilo. d. icracotd .omporti lazele
Itanutd se obti.c pri. afdered arailci t;
,:#::":i:"1;.: rii. #;l:"'"": ;'': :"'
i:
d:''': - j"'.i,i'r
;'
pfid.ipale indicale in lig. 8.
eirraeer.a. lranspoilului 9i pregiiirea argilei- Din
:i:,:-1'";;,:","i;;",i;*" -; ' ' '-, '1Y;:'Tll,."li"l:i": zi.inintele ln .are se eisesle. dgila se extraqe lic manual, cu casmaua'
lopaia
qi tirndcopul, Iie mccanic, lotosjrd!_se uliraje, ca: elcavaloare, grauere erc
Datorita .i. sanr.tir .(
caractcristi.ilor /'/n ..ca t tTstola/ 5 Pqtu-?.Gt '/
|"-"".
:f"fjj;iJj1""r.iliri #fl"li:, t;"111|;i, ti,,,r'lllji",'t,,,lit,,ll'jil"iililli,j;'91\11

, Ad;Loa-.F .1o t ,, ., ,. .r,,tt...,.


,.,..i ,ilor de
.. ..,o
"-!e-
i: ,',''::, '1:;1,1 ,.'.i , J -i L^o: r"oa ii
''*""'ru"
'; ""1.,, ho.tarul de ars'a ur'!za| la execu-
,..":xT".:il,:i.l.l?:i;:,si".Ji:ff:*
4no p.c , i,i..r-
"
l" prepar."d o€.. r'6iodradir de.p tdbri1DL-.
Li i''' Ji-::i: " ,:' i 'f.,.:",111;'":;
o'""',3-i'
"q:: ":";; ' .:","": ::' ,: :
uh /'r4 aodi onl ri,J clifr d-'mp.. itali In,.nri,".i rai n:ri d-,-r .ere

:Sli:J..';;"*' "p'i ' u' o ri u' d nar nr-c d- r' 20; d' 4.
'p
A?o a-
.io irpbr.. p.pa-!rn- mor'.rIu p-,ru,rp
q;.o-FLDU' d: a,. rorc.i .-ri, lpo-,a.,e "r,, "obe-
OJi: ii mdoli: .F I iri.pali ppnr. I i o o-,r, 1 p F a! ppr, u at,/.r. i a e..:.
provrr d.n oxrdarel arr, io m,ria ro,t dr,, a,-.o,r.u orfnrr
a! , oa d rer:rF, dupi nclatul din -are s! ol r'n -i
L,rabilrpap.::o dere'aoasp..ri .., .rmro ,o\.,i m\ ali.-:
o! d dc plul b,.i rrgd). dp, Lto" p d"tbui" .a.sparan,a;
- ox q qe /.4
_ or'd d.tiF,..-dp.u odre a'ba,rol- ora, .;
poc,- Ii op, utos,c E..o", d 5€- rosie:
- ox d da u an. oF , rtoa-- Batbpr.- .dir por o.ati(:
Irig.3. Ir.rllo r[or,rrLlli t, l|'!)1.!1i. do labfi.a.e a pla.ilor de tera.oti
30
tiliJi'ii,i;*'Ti"
n5"?i"q;ii,i39l;"S,1}""il1:.*#. #.",ii"|*-i,i1 piolecloare (denumiid de asemen€a tz/zng), caie consti din
- ma.ginea
iesihrra de 5 mm de pe pelimeirul bazei pliiii de tera.ou, p.ev6zu16 in scopul
de a impiedica, in limpul arderji, scugerea glnzurii de pc lala plecilor; ]a m@-
:;,i,,;;:';"";Tfu
":"l;lliT#.:*:'*i'llgi?",:stj::"ffi *T##,f;l1 raJ, a.casa margne se €re;
rotunjirea (denumiti de asemenea Jo;eld), cale finiscazi, {afa plicii pe
-
perimetrul acesteia si are rolul de a asig!.r buna imbnLa.. i placilor ia

k;l5i,$:htri,tr*;i-:#:;li[l:;:;*$ir*[tr-;+,r:.#

;l*Ti+: :i",g; i5#;;;furrrq":.[ii,.flilffi *,*1:{i


*l;j.-;;j;.r,*:*':,*li, l*:,","ii,llil'":1,;,'i'i'"':.'I:"ti.:';-:il {#:
""""';""!*i#:"" -s:"",u," .Hfl i,';,ili;.i:" T:ff :i"fi ff ?i1," jtji'::
.i'"1,1 :j":iilX:" ":"iJHf:^,,i-:l:t" L! ak . ,u., , n ,r. ,o, pa .r,F ma .
il,'::; :.i,""i,:.*:::.-"".1:::t,-,- ;:!:r;J; ;"1; -:",;' .;;J:\ii
j:n",.;'o:, jf::..":::::t:;:-;;; ;;^; ;.r;;*";,,.i. ;l;i"ir', ":Tl,rri,ii: ?"T:.
j:;,:,.; "":6;;: ;."." ;:;. iJ"'";, ;'::'1i":,,,' l,l' ii;ri.; ;; ;; Fjg. 0. Pn4ile unei pl6ci de ieracoial
l;t
;ii:,';?,iif ":;1,,1i":jr.:,", ;"'"'"':";:;lT, ; ;i
";Jj ili,i i'.J'l;!1:"3:''f;
""i:;:l#:.": ;d ir'"'':;rir'i,'.';'.-li' *,::^'f : ii Ll lill ::?"{:
I l, .

iil,1:",:'1X1*."' ;,;;;:l-*i;
consislenlei Decesa.e. ':;': ;.;;;H,lit";
1' ',ri"i,f''r,o'"tr"' lasona.ea pldcilor se poale executa manual sau mecanic.
ndrii ranuale se aFazA
In cazur 160-
in tipa. slb lormi de loi subtid, iniii pasta pentru
aneoba, apoi ac€ea pentru lra% plecii. cola.ll se lasoneazE separat .u ajuto
::1,::lir"".;";";txli,iirH"l L':lx"#ij?.91rj.,""# iu1 urei prese de mina, apoi se apli.6 cu mina pe lpaiete plicilof din
"i\iirr?"1r:e: in rJl r' fason;-ii rccrl .F. .pll rr d ;i p'-!a ea pd{Fi drgiloas -. ta e
in i.'r"m,rJti ",,L8lu,qLl t'orpre+ sp4.ra e.
Uscafoa. plAcilor- Drpe fasorare, pidcile se rase in tipafe pini
se inlircsc, (n rrrmare a cvapo.arii unei pirii a apei din.rontinui; apoi se
*1t,:t;*-vtl**.it;i:q#l"'"t-:pi-{ffi executi s.oalcr.r Dl:i.ilor din tipa.e, operali€.are se face cu d.oscbiu g.ija.
Cu a.easli o.a7i. s( rx.(!li' vofili.a.ea ti eventuala .etusafc a pti(ilo., duii

*$*t *biffi;dd';*l:
Fatra ple.ilor sc prrqiii.iif iri v.dfr.a aplnnfii Alrzurii Dfin n.lezirea cu
o piesa de calcnrr $i (rL.ii1if,,r r onfri (u ririorrLl ur).i pcnsrle .u par fi4
Usctrea plecilor in[ri]c \. h,r' li,. irL r.r lln\, ir .are caz .antitatea
de api de tusonare a pasiei s.a{]. (lr' tr :ts-,rortir) DirLiL ta !r B%, Iie jn usce,
lodi speciale, care asiguri eliminarcr lotl,L I rr).i diu pasia dgitoasd.
Pentru a se inllttra crdpa..a plii( ilo., lr.orrsuL dc uscare trebui€ se s.
['it{i*'lrl;T*{i#}+$fi ,:,{ri Co urmare a uscArii, pasta arAilorsri s. (..1fa(1,i,
**;::,:i:''"s*4:* *-rr,=*.r,,;ri+tlij* g*{';T Cele mai bune rezultate se obinr jn .a2ll
ca.e scadeiea volumului .ste d. 6-101110.
lii- r*ri. p., l.
reducindu-si volumul.
df/tilclor.u ptastjcitate mijtocie, ta
.m, .Lre>i .jo1.i. ll'"i1. 1,,,re,
.oliaa{io ate dn arsl. m,.: nl.,:e. tr-rrtd o reli.'-rlb maj r".. d.,r
32 a.pc,,or plo.rred:,,r-i r, n,rr' pt-. i..
3 c4rca sobadui ,i coFrulni :
'.

i1

.rl
,.-,.... , r. i.or D,!. ,- dp ,.d.oir \. -fl I rr de glazuaie e.onomn .sn'
oarF l?
da rl.,:
i---o-:l tr L'
up r "'q
\ < tiouri t_ l" . - 5. Doo' !, t . A p, o, Ou, ,o,r, , rz 5....r ',,1,
i' ,a-ri€ri -uru d' r r''r' " t*'l:j'9'
meran, lemn, .d.bun. .tc..iouri. r1: \"'ri ooLi u.i p onL
i" r,'r.i l,;'',:"ii.,i'i ceia ic,'ardr'r'i:i ' de snli' l lir i pucrt Ei
tornrnau se !tr \rrrr'
".",,'*.:1T51.i'i;";lli.i ,lil:,ti:.,it
.,_ll.",ll":^i", "'1!.t':t''i lfilT":fn i:i-:l:*:.:'i:
120 C- .e clim|E
;,i.i.'.--'4",i,' rnir.ejm; ita
...'.':J:',,l;' ,, udseobl ,-oP'--.; d, b11 -l a. L :r'.E
^',:d,:,,i',
s:-si pjardi apa .le offtjhiie.
(
I,. r".,.- i-Lcd :r r"r.irar, a" '-d-.r',"
'.i srbstanle, dz.Lri
or,l I I r! I '-''1
: j'lJ,l^*;ir r':;i:r"T:, i' ;L;;l':":1.i,illi'..; "" i";;;,,
cu lriia dc EraJ, de ulei sau ..te alte uner
sl uri neunilorme
l"'i'"- ' . :'; ;,.,',:' i.:,,T"1.,."j;.,::;:- "'!d;;;: ;;,i;l Penlm a se obtine un strat de glazur6 uniform, PUcile se aia/iL i I'iD-
lor astfel'.a directia de sctrgere a glazurii sd fie dispusa in sus La rfr/rr.^
in cupior a pfoduselor pe care s-a dpli.at gtazura, se urmare$te gtupa'f. Lol
in raporl .u.lloarea care trebuie oblinlti. ln.upto. se asazd numai lil.ri
::,..*i#iril.lll#$,',!:l;l,,,tli"'1i".."i,:flff..i* l"".['#T:i: ;:,f::] avind culori apropiate- La fudut cuplorului se agaz5 pEcile cu culo.i rFpLrl
,''"'l.l:1,';:j'j'.';i.."'.o.o'.'".'
i",j.d- 1 "" -,a,,.".,"p1 , , ,;i'"li'i":l?","1--;' :t, ,ll: 2. Forme 9i dimensiuni. In coniormitate clr prevederile STAS
l-r"r. s- .- . . I.a."c pt" i.o" d. rp,. 1?98 58, piesele de teracota penfu sobe se fabricd in mai mr.rlte
^,
j,':"1""i:."-"".
.
,. '
' 1 r;; ;'", o folnre ri dimensiuni-
"-i . ,. '
i""..:J;'"'., ,;.:,i,r: PIdciLe (tablele) ({ig. 10) au dimensiunile de 220X240 mm Si gro-
' --u" t,, i . O, / t, bt- i Drc?tn , simea de 14 16 mm. La sobelc dc inceLit, inaltim€a coLacului este .
| (t,t ,.6d6,.6.' i ,.. f i.d Lp ,i... , uil .ir-
A rFL. r'BD o.io.art nur-" din ., ...,,..i !rrded.r.r. de 30-40 mm, iar 1a cele de gitit, dc 10-15 mm. Marginile se fini-
;:]r"",j,:t,';; ;il".fl:.l,.j L:;
-";,,, . r',' l:;rt j ;; il"t";, scaze fie cu muchie, fi,: teFite la 45" (cu Hlimea teFiturii de 8 mm),
fie rottiniite. La sobcle de getit, marginile sint numai. rotunjitc. !
:?.#i ji :j,;:;..;.; o LL'; .d iL ' i .r' ir'' . .. ie
""
'. 'r.' " Coltu,rile \1:(.. 11) sint alcdtuit€ dintr-o placd de 220X240 lnm,
sfi.Eit, in pasta penlru glazru.i jr,t,Lr 1,,.,1 r, rkt,nrli,(lc temeDea unete continuatl in unghi drept cr1 o jundtatc de placd (110X240 mm) Ere
n.l-,In.dF L 'o, J lor o .n
,
l.ii Jc oD:r.e se executd numai cu muchii rotunjite ii prezinta aceleaii caractexis
.... I
{lrlrprJ -t,/u rin bp.r 'i,, ,... i, r,F. te -e d\i;u,_ tice in ce pdvcste grosimea $i ineliimea colacului ca Fi placile.
€ oo.rp8 l. -ur i !, i, i i, ,., it, ,irr o. ,c onJ,
iL. r. .,t.r..,,., Accste piese sc utilizeazd la enecutarea coliudlor sobei.
:-dd: ,11 .Du'. ,,. r ." rrJ 1.,. r
, ,.t.,..., rJcpo ,J.u^d.leor
Piesele pentru socl& (fie. 12) sc fabdcd in doui forme:
, . .. ,r.,.., ,.,, ,,,...!a,.11.a.o. n..-.i"c
^a.pd g,3 , i. JF .- rd\r piese laterale de soclu, cu dimensiunile dc 225 qi 445X 150 mm;
il"i., i::.'", - inferioad care se monteazd pe pardoseaE are mtunjirea cu
Tl nod,L- . muchia
t.,,,.i.r.f,J .I. ptdno ttitargt) a.pete _ raza de 8 mm, iar cea superioari. cu mza de 20 mm;
coltrui de soclu, constind dintr-o placd cu dincnsiunile de
jl_:pa-,,, o. mrl: jd r . v,t.i , ..r,., bi- ui ulL . v lanr" ra butc.
r'r ro ..rsp8r, . . 8 a/Ii d , o" J t, ,,t.rmw 5c ma
-
245X150 mm, continuatd in unghi drept cu o placd avind dimen-
nur. ..- .. ru,r. siunile de 135X150 mm; rotuniirea muchiilor se face la {el ca la
l ori rp! ili.6rz; o "1,/ . . r,...rJ,tr din a"id dp zn;, Ao rlzrur-.
r. - i t000.. ,. ,. 1.to".- d.b,_ o/ >i a,re oD!a a_ a.trJ
picsele laterale de soclu.
'b\ddi uo"'e ri\ ' L',i: 8al"rc oba. "" m;i Cornisele (fie. 13), care s{,r monteazi ]a partca supe oare a sobei,
l,;,;":L;;i, 'un' se fabrici de asemenea in doud forme (fig. 13):
obline alie curori, in lasrn pentru erazurd se ailausa direi!!
*.Ifilii,;."" pi€se Iaterale de comi$6, cu dimcnsiunile de 225 445X
- mm, avind rctunjirea muchiei infcrioare cu raza de$i8 mm.
Xl20
tiii"i,,1,,i,.i",1f,,iJi,..'3;
a r.nedid a,ec,c ,-rjur.uri, s"i:prpveda strdrul de ad:oba
,r.:.: .11 iar xotuniirea muchiei superioare cu raza dc 20 mm;
"...:l:^;,i";iii,"?:":,':''""Ii:: coltu de .orni$i, la carc o portiune are dimensiunilc
ra .. rL a ie apti J cla/ur a, ob(ir.;Fd I bune re^lraLe.
raTa
Pasra pen' u glcru,d .p aori.A te pr.1 "e q,ururdarpa
bisuilLlu: in
-
235X120 mm, iar po4iunea dispuse ln unghi drept, de 125X120
".
repr. ip i.rF1 pd\,e:'a frra o"odL.uui nu prin p rtve-iza.p. oa"Ld
mm; mllchiile snrt rotunjite la fel ca la piesele laterale de cornigi
34 35
ffiffiffi
Fig. 10. Plici de iera.ota pentru sobel
b , de a6d1,

Iig- collrri de ieracoii pentru


11. sobe:
o - de lncAtzi{: b - de gaiii
o
Fig. 12. So.tu.i de ieracoli,
b _ co4 de ,oc1u.

;ffi
H-
Fig. 13. Cornise dc tcra.oti,
d. co.niti; t, - coLl de corni;i.
piesn Lai.rari
. Burlanele lLE. .t4) au Iungimjlc de t50 .i 55n mm. jar tarula esrF
qc rLU mm. urosrmpa peretelui psle d.. 15 mm. burtancl. .c LtiF
zeazd la racordarea sobei cu cosut de fum.
Copoc.lp \fiE. l5). uare sn urjlizeazA Ia astupar-a Eeuri'or orc-
va,ulF pentru curorirca sobe.r, "e tabri,.d .u ctiame rut ae rSO inm.

Pe baza de comenzi se fabrice de asemenea piese de teracote de


€ te forme, carc se utilizeaz! mai ales drcpt elcmente ornamentale:
dinlre c, ec'Fa. (clF mai Ir. r vcnt. sinr aratare in (onlinuare.
Stilpi,i (Ilg. 16), care sc utitizeaze drept €tementc decorative la
-
{ollLrrile sub-lor: se pot fabri(a placj dc ioll prev;7uta cu srrlp sar.r
stilpi dc8ajali (separati).
PId.le penh-u J"izd (riC. I7) sp (xe.ur€ djn ptdcj {drepte ,i dF
.orl).J ornamenkj..are sa a)a.d dp obi,ei la partea sus-rioari a
sube'..clcdesubtul cupolei. avind o",,bi,..i dimensiuniie ptE,ilor
Pldail? penttu briu (tig. 18) se utitjzea/a la sobete at ciiror
pre7lnta la parrea de sus a sobei o rerras..re fala dp partea model Fig. 16. Siilpi de iemcoti:
de ios d prici de colti cu slltp; b - stlrD deg4at 13epar.0,

o o

Fig. 14, Bu.tan de teracota.


@ffi
Fig. 15. Capac de tera- Fig.
a
17, Pl5ci pent.u friz6:
- rate.lri; b de co4.

ffiR
co|a,

a acesteia; bdul (din pldci drepte $i de cott) se monteaz; Ia tocul


acestei retmgeri. Aceste pldci sint rotunjite diferit
sau cu otnamente. $i pot fi simplc
pla.ilt ppnyu Ltaj"rn tti{. l9) s- p.t
. prczinra
je"a ulilirr i to, ul unutui. ELa.
fafa d^ dedsupra i,"ir- 1ir,a 2LJL| mm), r, raporr cu
pe"eter. sobcr ri Fslp d. obi, Ai ofjrolrrtrt.,.
Pl:clk:u nira (fig. z0) pre,/inra adin.irufi in raport cu tala.oo"i.
^.
ylTl;:H,:l a, estor pre, i. variar:t ;n rapon , u dimensiu'lite pta. itor r"i4. 10. lJlll(i pcntru briui
o_Id1e.a],;b_']eco{'
40
crrept e'-'mentc decoxatlvc
""
#*'li'iJ"l;l'.";"*J:i" T:'i1"ff $i Standardui indicat prcvede urmitoarele conditii principale pen-
, Banchetele {fig. 22) sint utjtizate ta iru pldcile de teracotd:
;il ; ;r' .:, iji;i:"""ii#I;,'ii: "": 3;,.:i6. H; si aibd forma regulat:i, f6I5 ronvexlleti cripdturi;
- sd aibd fete perfect plane, admltindu-se o9icurbriri dc ceL mult
:;;";;;;, ;3'*i 1.5 mm la pldcilc de calitatea I $i de ce1 mult 3 mm la cele de cali-
tatea II;

Ipa
Fig. 10. Pleci penl,ru .ta.j.ri: dreapG si de co1!.
\s/
vt=4)
l-ig. 21. Medatioane (doui modele).

Fig. 22. Ban.held de te.acott,


pldc;le d" ca italea I nlr lr' buie sii aiba porliuni n"'mdlluire
LJ-i.i Gvenlual pina la 5 bu"..i.u diamclrul pina la 5 mm). "mal(
netopit, scurged, pete, colturi rupte; ia pEcile de calitatea II, acesle
dcl(\rtc se admit, dar in numar tmitat:
uDghitlrile trebuie si fie perfect drepte, cu abated dc cel
- 1Yo;
mult
cstc irlffzisi existcnta granulelor de var in struciura pHcilor;
- l.;Jrurr rliulr. cmall $i ang b5. 'a .i a,e'a dinlrc anq.bi li
I.ig, 20. ptEci cu niFe de djierite fo.me. na,,a plJ,ii lr'.,ri" ",r li rc/i"r r, ,: la ir'Fr'ar^a Lle dacp-inderF
cu briieagul ru lf(n)ui(' sii sc dcsra( ir portiuni mai mari decit 1 cm'i
a r a r e r i 5 t i , ilp pla, ilor .l- t"fa, phcile lr-clruic sar fi( afsc L|riform, iar la lovire cu ciocanul
-.3. . _C * "prevedol.it, srAs tZe8 ora. Tacon- - un sunct clar, I)(xl,)gil.
"'-"11,:i,". b8. piFn te , .r"lni"" a-..i#_ sA dea
.ora pcnlru sobe.sc fabri.a jn douj.atirdli: Un indicio privin(l .ali1ul(tl plti(ilot cstc Ai uqurinta slefuirii,
sparF. prin s'ampilare.u,,-ncat;,r"ta,abi.;, "t,, *rn". J"
pla:..ir'r .l .rlrlt l.uri.
plScite de caiitatea I, cu citua 1:
c-;tet, "ra
- pldcile de Pldcite de teracot;r pf('zinlir (alaclcristici importante, care le asi-
- calitatea II, cu cifra Z; guri folosirca eficicnti la cxc(:uLarea sobelor.
pldci necorespunzatoarc. cu litera D. Ifiind confeclionatc din argili, aceasta dupd arderc, capatd im-
- portantc inslr$ir'i; astfcl, accsle pldci all o rezistentd necanicd b'r,rd.

Ptacjle
_6" i"ru"ora sint insa porcrasc s p.i'ilifl,lf;;j1; n.'" .oti-
.ar-a- srazurii. rer"re r^r a-ii.i. ,ip*i" 1. Fabricarea .dremizilor. CE.emiril se fabrici djn argila
ardere pra' i'e a" 1e1' o1o
^f ii',''"1 .mcst€cale cu nisip qi apei pasta 4 el obtinuta se afd. in (uptoare.
Cardmida se poate conf€ctiona fle pe (ale manuah, id (a.e caz esie denu-
',.tll'l"Hl'il,''ji?l t
'n'u- r'tA.drdh:dd de n,:r{i (sT \S 4608 55J, 1: p"
.ordmida prcsoft (STAS 45?-66).
Iiindo 'rri "
caracreristic'e rermice aro pr6cror Pro.esul tehnoiogic de Iabricare a caremizilor consl:r din operatiile prin-
".t:":*' ripale indicate in Jig. 23.

t
N
i s$
% sn
$
Phci de

300-i100
Ilici ile

75 400-500 6
Ptnci de
e81li alba 90 55 300-400 7 13
Plici de
75 800 90

*i*,iE".tfl"i*i,-f=f u"ir*,,"g;l*,"*fi{5ir'{,:,',1-*$
Fig. 23. Fazele procesului tehnologic de fabricare a .6ldmizilor.

ff #::qi jx:i:?ii!{itqir&:iri:#i;i"xilrt""3",",i"}*i Exiiaserea drCilei. Arcila se exlrase cu uiilaje mecanjce (exca-


\aloar€, graife.e etc.) qi se lranspode mecdizat la fabrica. Se utilizeazd de

*3t asemeDea argiln oisipoasa Gut), care poate coniine pina la 5rri var sub rorme
de pral Este interzisA existenla granlletor de
cauziDd det€iorarea ceremizilor zidiie in pereti sau in sobc,
sling ulterior,

:ir,,+*r;*;1td;#eJri$rfi'ffi Prepararea pastei. Din dgila sfa.inarn bine.u malaxoare se


p.epda pasta, adnueindu-se n:sip ii apa iD.anlititritc slabilile ionform doza-
jutui. Pasta se am€ste.i cu laminorul .u vaiJud.
nasonaiea .drdmizilo.. PasLa sc rrazn fic in tipale, fie se laso-
*ffi iliilrFj#: $.i"*:ir;i*i' *i ti. fl$:ilii$;ii neazn pe cale mecanici. cu ajlLlo.ll p.es.l.. ri .l lili.felo..
Us care a . nri m i zi I o r (lr-!rimizil,. iasonale sint t.dsporiatc in
us.liiorii, care poi Ji sub lofnri (lf -rot,rorr( a(op..ile sau sub formd de usce-
lorii spe.ial. DrevaiTrie , rL frm(r. dc Lrs(rLrc.
*"f;,:'.1*ff;":u:i#i::f :T',i",X":ix':,:sil1"""r:?,Jffl#;#jl; f.1..cI ( if:rnriTilor rlrsl.ri tuzi a pro.csului telDologic, deosebit
dc impoflrIlri, s| d(slir)rrr li. iri r !Dtoa.. de cimp, fie ln cuptoare de
.onslrvJi. sp{r'irr,i (l{ fx. ('rDlorrl .ifiular). Arderea c6rAmizilo. se tace la
44 o 1€mp.ratrurl dri too I 000"c

45
Cadmizile rezisG la temperaturi dc circa 1000oC; eLe au o rezis-
tenti buni la Eocud termice.
r***l#*r;*r*nrn*+[$T#,rffi Cdrdmizile sc utilizeazd atil la executarea sobelor.(lo zid,cit Ei ta
cole de teracote; la ultimelc, irentru executarea postarneLrtului, a
cenusarolui, a retragerii sobei 1a peretc ii chiar la calpt \jilea foca-
rului sobclor mad. Pe $antier ciremnilc sc depozit.azar in sti\e. Ele
trebuic protcjate de intempe i qi sd fic minuite cu griji, dooarece la
€re.iutarea sobelor', ulilizarea cirdmizilor cu defectc este irlterzisd.
C. Cddmi?ile s{btiri pentlu sobe. Cir;mizile subtiri constituie
sodimente d., (.ir;midd de min; carc se produc cu dimemiunitc rlc ,. .
140X280 mm, in grosimi de 20 sau dc 40 mm. Utilizindu-sc 1a exc- j..
cutarea rnor lu.rdri de completare a sobcLor de tlracoti sau de zid. I
la dozarca pastci utilizatc pentru conieclionarea acestor cir:'rmizi
trebuic si se urmdreasc5 obtinerea unor caracteristici asemdndLoare
celor ale plicilor de teracoti sau alc cirdmizilor din care sc executd
t.jg.
^:4.
DirlJjsiirj jtr In cazul sobelor de teracolS, cdptu$ilca plicilor ca ;i complerarca
letr€tof r(i,,|,ir /, t)| rj,,: sp"ljilor,.r. rr-.. la.ii c. -to.a p a .u,i,r.m.id 20 rm g"o-
l,;,'t;"j"i.,,i;iti'lr',llli,,;,,,1,, 1,,,:r1,ii. sime. P.retii care separi canalclc de fum se executS, la sobele mici,
din cadmizi de 20 mm, iar la sobele mari, din dilimizi de 40 mm.
3. Ca raLtcri! i r ,. i I -n-i Fo. arLrl \- ,;pl . rrini/i ) rbri i. De r\-menFr, din a.c.t

*:*::* 1;ll' :'::'';'i'"; i;l'#";' :; " ::'^;':9'l;;$ii ma -riat sp , re, Lr" bot1it".
La sobelc 9i cuptoarele de zicl;rie, exccutarea cdptuletilor, ca qi
resula€, retele piane si netede, iar a boltilor, se face in unelc cazuri din cdremizi subtid.
n., utiioill,i, "'-' muchiite
Consumul de cdrimizi necesar la enecutarea sobelor de teracot5,
:.:'::' J; i;,:.1 ;d: *n,," ., se di in tabelul 8.
" ";.:",;
,

-- 'i J L aibd paro/iiare ma;*.":deoarF 1,",,:o:;i'i,.,:"" TaLelul 8


,r. ce.: re arc drept rezuuar pro
"il:::e ab"orb o.d'ltirar. rnare cods{mul de cirimizi necesar la executarea sobelor
:::p:r
pn f Fr re so bci : *..,.'p"-", il'" te teracolS
F
a
1i i"".'r"::i:i,,,..".,r:, f ll.. :? "iii:
-_ si aiba . urtoarea rosip in,hisa:
'"'r*1T ::";* JiT'::.:::lr;r?15jli;:::i:?j:;
.
-
uton fetele aspre, rasi"J p.-mii,ri urme
.ourr. "u colorate usor in Sob6 nici (pinn b u0
1,10 0,50
,*i:T.:,]" c-onslirlie un mareriat j-.zjc,eni ta ,ompresiune 0,20
." ue au o conductivitate
tuL. termici rp,l si ta 1r0 ii 190 plici) t,ito 0,?0 0,60
;;;"
#l}.'i'ii"'H.'J":: '",":::i,iil:;:1ffi
Soho
'.rri ( rslc 100
f;f;".il.T1f y ":;1, (ili,rirxi (r'sto 130 t)lii.i)
1,50
1,00
0,70
1,00
030
050
46
47

,i

{
- ciremizi nomale, de tipurile N1-N1a, cu dimensiuni variind
""""'"".""ff ';51ii'',";::'?J" j",,:$, ll"iii""3#f ':i,:,f lTi":::'j,ffJi; intrr'230-350 $i 114 250 mm Si erosimi de 32.,-100 mrn;
pene lungi, de tipurile PL1-PIar, cu dimcnsiuni variind intre
-
114-250 mm $i 230-350 mm $i grosimi, la part.a superioarE de
.E?:,:'.'H:;fi 65-73 mm, iar la padea infedoare d€ 35-62 mm; a(i,sre cdrdmizi
:: :lr#iiii: i:T[l,"i, .i:# H.",t"l?:,"ti';i,i,: au forma de pan6 dispusi pe vefticaLd:
penc scurtc, de tipurile pS1 psro, cu climcnsiunile variind

i*,'*-::t+'.4+*hi,,,6 nry;g*pir' $# -
intre_^230-350 Si 114-150 mm Ei grosimi, ta partea superioard de
65-73 mm, iar la partea inferioara dc 35-57 mm: accste cir;mizi
art forma d- pana dispu.i pe ori/ontaia.
;iii "f.fi : ffi ".i,#i,f ?ih:ll i";."n:;, "ii:i:rff "; Se fabrica de asemenea cErdmizi refractarc de samoti {STAS
136-54) Si produse retuactare silic5 (STAS 135-66).
Datodti caracteristicilor pe care lc prezinte, (edmizile refractarc
se utilizeaze h executarea loaarelox sobelof cii mare debit caloric.
a cuptoarclor speciate etc. Culoarea acdsior c5radizi elte patbenx-
aurie. El..lrebuh sa i.rdeplin.as.a ,w.d,(ii F dts .aLitate ,.r r ., p..

. E. Mofiarul de argih. Acest mortar se pxepare din argiti, ni-


sip $i ap;, amestecate in cantitdlile stabilite p n dozaj $i se foloseite
la zidfuea plicilor de tcracotd sau a cddmizilor la s;b€-
Argila avind proprietatea de tiant Fi fiind utjiizaie sub formd de
pasti, dup; intirir€ permite legarea materialelor puse in opcd (pHci
de telacot: si dlemizi).
Spre dao"ebira de aili lianti. ar6ila isi mentine .ara.t-rj.ti.ite
do llanl .hjar in.a/dJ in ;lzidi la tempFraruri ridi,a,. (J00 400"C).
Dp an. a. n,r'ar'Jl de argila.srp.inguru,rroftar lLrli,,a la, yF,u-
laiFa sobolur dp Iera.oli ri dp,/id.
.Nisipul $i apa care intre in componcnla mortarrilui de argild
t.ob{ie si ind€plineasci .erintelc indicate anterior (v. cap. IV, A).
Utilizarea moltaruld de argili se face in conformitata cu pre-
\ed.rile STAS 5583 57.
Prepamrea acestui moftar se descrie in capitoluruIl.
F. CimEntul. Cim€nhil este un liant care se tabricd dintr-un
amcstec dc mamd argiloasi qi argild, ars in cuptoarc speciale in
jurul temperaturii de 1 400"C $i apoi micinat foarte {in.
Fig. :5, Sorrihentete de prcdusc .efra.tare
Cimentul consta dintr-un praf de ciuloare cenuqie, din carc, pdn
d c.ranidi normar! l
.u .timensiunite tor: amestecarea cu nisip, pietris si apd, se obtine o past6 ptastic5, care
sp intireste si ,ap; I o rFlislenl; rrrr".
r ,isla.la lerlpFrd'LUj foar p :nair. (D.st,. I b8n"r-t. d"p o mar^ Se fabricd numeroase soduri de ciment. dintre care cele mai uti-
/rsl-n15 n..anr.i :i..la .,, u|"j tprr-i, - ji pr. ?in re_ liz..tl( slnt: cimentul portland (STAS 388-49) si cimentul metallLrgic
acumukre si de radiatie a .;tdu i. d ^ md.. pulFrc d. rjl'As t202-02).
tn .ontorrnitaj .u prev.deitp STAS IJ'.66, se fabri.a L]]nitoa_ lIr,|l.r1fu(1ii, ( imcniul se ul.ilizcaz:l pe scari foartc larai. La
- sortimente dc produse L, ,r ', :r.rr ,Lir
rele xeftaciare normatc (fig. 25): !"a,i,;rn. ir r p.eparar-a n,:a-u.
48 49

1r
p-nrru , xe, ul-ar, d , a :i la I onrp.lionarea b.ro
l-ll, i",:".
rrurul "9!"1"..
pen'ru e\e.u,area lutdaliiLor Djn srr.nA aramila.c.onle.{ionPa.; ogrojP 'au ce cld'nP (1g.26).
pen,ru sobc,
dc argild destinat execut6rii sobelor, se adaugd une_ (icsLina,e lar;-ii pl5.ilo- de 'ra.nta. ASrat']c mi'i m^nr4a/; pe
^_,11 T:-t111"1 , lacii a doi5 pltc; dlarLral iar,.1' ma.i "P firra/i in gauri e\'-
G. Varul. Un alL lianr rs(e varuJ (STAS t46-61). Din Diarra de .utate ln colacii pHcilor.
var din pjmint-si ar:d in (uproar. la lempFrrlura r,a execularea sobelor de zid se ut izeazi sirrni. neagrd; aceasta
r..s. ool'ne oot butgdr (\ar npstin.)- A(.e(,a !6 a.ne\lLle..ar, ir,.ua
r uuu^e\lrasa sirma e"i" -oate, putindu_se indoi si resuci cu u$urintd' in scopul
apa, oDtlnrndu-\e dr s/irs, \rb forma de ldpre dp Dar, carc, prin
c\apurarca-parliale a appi
Dar.pa<to. De as.melrea .c "i
marirea concisr..rtFi, s tran.forma in
li\rcazi si Dar md.ina1,
r::=11 U
in,r.buin{bri I umeroa<e ta tuffd-iLe oc consLru, {ii! ser u
.,--Yilrl :r"pararca mnrrar.tor dcsrinare e\-curarii ridariiror si ren
:l;:,,i3"-
La executarca sobelor se utilizeazi var la prcpararea mortarului
De asemenea' sobere de zid se
3il*t:iT}l3f""ll:i:"n',i:Yl". a
Colorantii. Cotorantii sint produse de odgine variatl (veEe_
. ,,H.ani"nala. b
1ali,. minerar.). .a-^
r-l arara o\t,/iIof mp,ali.i"erie". ta obljnere; air"rireioi ,urJri. Fig.26, Agrale din silme aiamita:
, crre spr\es. la prepararea slazurii
tv. cap. l.v. A). .n nod obisnuir,^ mai urit;,,eal; urnraLorii
alb rlp 7ir.. atb de ritan. dr culoarp atb5i "oioranri: Iepddi rinalufilor de cdramizi care alcetuiesc soba, pe mdsua zidirii
- n:gru de ium (sTAs 101-b6), negru de oasc;
-- aristeia: de oblcei se utilizeazl sinnd au diametrele de 0,80, 1,00 Ei
pLunb rsTAs 12e 60). ro>u u" rrg]i,"ra;
:iiix dFul'ramarin.
- alDaJlru 1,50 mm.
alba.,ru d,.prJ"ia: Sirma se livreazd si se clepoziteaz5 sub formi de colaci
- galbFr d-- rom (STAS Z4dBJ.l). o,.ru gatben: J. Accesorii pentru sobe. ln scopul ur,ei bune funcriondri a so-
.v.r.l^ J s, na. pamin' d,, umbr:J. dp ,.utoar. , e-u)ic. belor, la acestei se monteaza diferite acacsorii metalice'
. Colorantii se tiweazi sub iormd de praf foarte iln. La executarea lJsa Dpntru focar (STAS 3585 66), (onfo'lionara din lonre li\r'n-
du-se f;; r.slefujro, Iip sletujLa. tip nichelal4 sau croma er <' fabrita
:::: :" :iJ::;: ;Tl$1::jiiJ, Jliii :t ;:*ti;mJ*iii"*llr tt't
prepara .u (nu ap; .u ulei). prin .omoinarea a cloi "irrr,,o A. la care usa proprju-zise e'te simpLd sau tlelurlai
.oiorantr sa ob(rn allF .utori sau nuanle. dupd .evoi. Lrsi tio B. ru uta pr"piitt /jsA dublata de o Pla'a de Snchidere
din ionri pievazura , u r'artirri penrru .ir_ula(ia aerului :i da o pla'e
,","?";:":t"$"T#:","i # ;::,:jff lo$;ffi n;,siidldu'a $i se aibs 'oroLectoari
-
d:n azbe"l:
L Sirrna. Sirana este un Drodus ll u$i tip C, Ia care u$a propriu_zisd conste dintr-o place deco-
or, ,uLLi u conrinu, mi" de , arbon. ,, ';F':;ui,b"i'#t.il,l.,lJXq::f
! mtivi- din f;nte qlefuite Fi apoi nichelate sau cromat6; placa deco-
rara. rn i onlormita,, cu prevederj.e STAS 899_60. rativi este de asemenea ciublirte de placa de inchidere' cu circulatje
( u aju'orul sjrmci sp efcctueaTa legarea pl;, itor de lera.otii (1,.a(r. Drc.um c: dF placa proiccloare din aTbeqt.
a (ara]1}/ltor. ta onslruirea sobeior: jn acFst ra7 se ulilizFaze sau t:.ii- rip A si lip B au dimensiunilc de 215/ 235 mm (-espe'li\
:J2i i275 mff dimensiunil" rumei) U$i . lip C la 'are pla'd deco-
' sirma
:;',Ji'J;.i:li, "ii",:iTi,::^:ll,i'?r:fl ,f jji'*xa,"l"J'::'l;ll frlivi arcpcri $i rama, au dimensiunile de 255X2?5 mm.
It'r|l pcirtru Iocar sc compune din unrldtoarele piese: uFa propriu-
;ffi ;;,5I"J Ji#f 'frff ", :I?''i:iik i,iliii:1.!"" t" ix%,;,"1 2i..,. ,rui lll r)il, rip n 5i tlp C esle dub]aLi dF pla.a de inchid' re:
rurnu, .',lltrr'1, ,1" fixBra: !reiarul protF.lor' prevezut cu gdur'
50
5l
s

K A
I
ti||l ||l
-ilNfi{
]l
l
[|0|| tffill

Eig, 28, Grdtar protector la uqa Peniru lbca'

Fig. 2?, Usi pentru tocar:


- :' j ili;i3"i,i;il;:l:1' I --,i1**, j";,".J1n". * l ir, 2t, lr( lrizrlof ( | t!ner:
1' . nr'r.r drr porlelat
".:,"?'":.a,ti, t
{tig 28) ri monlar ,n spai le q:i, d.scni,,rnou se separa rla u:ile
rip s si tip-C. in lo.ul gldrarLtui se prFvpde o ptaca
r;rol" .,,rfp;in
azbe\l): lnchiziiocul ,u n|ar (fig.29),,onf^.i-o ar din jonLd rla
Lqile iro A) sau dir po reldn sa I nateriat p acLic lermorp-i.Le;l
(la uEile tip B ti tip C).
P, bazb dc.om;-4i spp ialp se por fab.ica si alL. iDuri
ppnrru lo.arp (fig. 3n). La sobcle dF zid lara celu ar ." p"L de usi
mon,a
uFi pentru focar prevazute cu geuri reglabile, care ;sigurd activarea

uso pentru ..enu,ar (STAS 3585-Lj6) (tig. Jt) e. e .onf-,


. a.anF"-a
de \io,a j
din Io'lri. purrnd Ii ne..ruirt. itetuira, ni, h-lara .au
.rumala: ca lirc,aT; .u drrnen.iunit, dp 251 <I00 nm (rpspFcti\
255X140 mm dimcnsiunile ramci).
-

..
;
E

:io

,65
\gv
3
C
Fig.30. Usi pe.rN tocar, nestan.tardiar.;
a' F '1''n |'| ,''':' i

.-l
i:''t id arn ',,r rrci ,ioui(A.n:i (l
-,
". .orpun din L 'nj'oa-arp pi." : u: a p.npfiu "i, r.ma .i .n .r,. .

'l
Ld,u,el-.sub. sp, iatp .c po mo'lrd garniruri ornamFnralp at ji
Grdtsrul (fie. 35), care se monteaz[ la vatra focarului, este con-
" pent'u rocar 'j p- rru Fn-carrixare'a a'eea<j ram;
iiili fi,. " fectionai de obicei din fontt; la sobe speciale sau la cuptoare se uti-
Usa pcntru nis" {lig. 331 F.rp t^t. - a la
"ao€lo, cll poi
rrc'lra u)r de , omand; so. .ia .. d^ obicei p. rforare. niser se oor I)imcnsiunile grehrelor se aleg in funclie dc mirimea focarului
rare! ardmrle sau bronzafc
are ti r jch"_ Si de combustibilul utilizat (tabelul 9).
'l'.beItrl I
Dinensiunile grdtarelor pent.u locaro

ruru
r00xr40x5
Fig. 32. carnir.u.i llg. illl. LIisi penlru njti. 100x280xr5
ornamentali alLirLui 100x300x10
,a din usi pcnh.u Io,

Utila. cle curdlbe ltie..}4) este de di{edte forme


.la coquri; este de dimcnsiuni reduse
ii se monteaTi
se
Si inchide ermetic.
Regutatorul de tiraj salr fuberul (fig. 36) poate li conleclionai
din tabli sau din fonti $i se poatc minui fie pdn alunecare intr-o
ramd, fie prin rotire cu ajutorul unui miner. Aceste regulatoarc se
@

Iig, 36, l'orme de regulaioa.c (indr1?Lilosfc) de liraj,


rililil
iltN construiesc astiel incit si nu irlchi(l:l complct drumul gazelor ars€,
sprc a nu se produ.re accj(l('rri.c prin asfixic cu o:{id de carbon, in
cazul manevrd i lor de citrc ne$tiutod, inainte de arderea com
Fig 34 trfile de cujtirc. I'ig. 35. Gdtar de lonta. pletd a combuslibilului (v. lig. 118).
56
57
, '!r9ll,,!.* Dentilatip,s- u itizeaza Ia unFle riouri de sobe; .t
^"1"
monlpaz; r 1 irr. riorul sooei. a"ieu"ind cir, ulaiia a..ru-
Caz&nul pentu dpA. caldd, folosit de obicei La sobelc de getit, esie
ale aliverse tipuri Si mirimi (Jig. 39), con{eclionat din table ino\i-
i;,"%f dabil5 sau de zinc.
Cruto,ttl de c.ntiloti" f';.37) d.n m. a ni.lrptat sau alam I se K. Materiale lezistente la foc. Aceste materialo au drept scop si
monlea/a la.dpFr^lF tubu ilor dc \-. tia\ie sau t- izoleze elemcnte de constructje cxpuse pericolului de incendiu din
latie previzute la unele sobe. U;illfilp dc \prti_ cauza sobci sari a cosului de fum.
AzbestuL este un material care sc livreazd in foi sl care nu arde.
Cu azbest se cdptuqesc u$iLe pentru locar $i se izoleaza elementcle
de lemn care vin in conlact cu soba san cu coluL de fum,
Addueindu-sc fire de azbest in modarul pentru exccularea ten
cuieliior aplicate 1a sobele de zid, rezistenta acestor tencuieli creftc
Pisld imbibati cu mortar de argild se utiti^azI in acelaii scop ca
$i azb€stul, deqi est€ mai putin rezislenfi la foc

Ca9itolul v
UNELTE qI DISPOZITIVtr
Fig. t7. Gr;fa.c de vertilati, Fig. 38, Cuptor de lab1d. PENTRU E'XECUTAN,EA SOBELOR
Utit1.d:
, \enliaL:..1.,cp.L, s\: f(,tosctlc ta Lrncl. sotrc, in locul gfitarului
de '^entilalie l, r'r ,ufi,o t. ...r,Lita(rc ,d.r td g'aurite de A. Unelte de trasat. La executarea tras5rii $i a m;suretorilor'
vcnlralr-. n€cesare in timpul lucrului se utilizeaza difcrite dispozitive. -
Metrul Ei rigla pentru mdsurat pIici. In afara
-metrului se foloseqte riela pentru misurat pleci (fie. 40). Cr1 aju
torul cursorilol mctalici prev5zuti pe cele doui fete ahturate gra-
dat€' ale liglci, se misoari dimcnsiunile pldcilor Fi a celorlalte piese
de lcracoti. Tolodati, stabiLindu se cu ajutorul cursorului clim€n-
siunea neccsard, se poaic exccuia tiicrca pldcilor.
Coltarele. Trasarea unghiului drept (90') se €xecut[ cu un
col-tar (echcr, vinclu, gbiunie) confeclionat din metal sau din 1emn.
Trasarca unghiului de 135" (eherung), necesari, de exemplui la
.recutarea sobolor in cinci coLtdi, so face cu un ()Ltar la 135"
aig. 39_ Ca2anc dc api de diterite tipu.i g mirimi. (fie. 41, a).
Verificarca si tiierca in unghi drcpl a plnfilor de tcracotS, ca Ei
Ptirc.,.tc folocid ta.LbctpopgJ ir.L. p,rin I r,ra{STAS J4S5_D5)
. ar._ verilicarea unghiurilor drepte 1a ex({ularca lu(ririlor de monLare,
:t- \ar:abil .: ir irFdi" J m..n.l| ni - cr r d^ 400X in cele trei plane alc felelor sohci. s( cft'.tucazi cu ajutorul collan -
792a)0 -dirnpnsluni Iui cu talpd (fig.41,b).
l\ Plirele "in pre\./u pti , i.
(STAS 400b 66). de.li ,a d .non.er.i^.J.,.r,:uf:
mobi ri alr o ram:
TIasorul. In.azul if .lr( ,slc nocesar:i t.iierea plicilor dc
Cuptol'ul este de ascmenea fotosit ta sobele de gxtit; cste confec- teracotd. insemnarea pe plar( i a lirliilor' (lc idierc se {ac€r cu un trasor
lionat din tabii de otel ei esta prevlzut cu inihidcre ermeticd (fig.42). Accsta.stc (onil.cliNral din tabli de a.luminiu do 1mm
(lis.38). E{r'osimc ti pclmirc rgirierea linici de tiiere pe glazura placii.
5B 59
Nivela 0 olobocui). Stabilirea poziliei odzontale sau ver-
ticale a muchiilor si fetelor sobelor, in timpul executidi acestora,
se e{cctueazi eu ajutorul nivelei (bolobocului), confeclionati din
lemn (fig- 43,4) sau din metal (Iig 43,b) Nivela este prevdzuta la
capet€r ti la mijloc cu tubud de sticH umplute cu lichid, in care se

(::

Fig, 43. Nivelc:

afH o buLe de acr. Nivela cste a;ezatd in pozilie orizontald sau vcr-
ticali, cind bula de aer se aFazi exact intre reperele de pc tuburi'
Firul cu plumb (cumpdna). Poziiia verticah a r]1uchii-
b 1or ii a feletor s;bei se controleazd de asemenea cu ajutorul flruhd
llrt .lr. Colia.e: de plumb (fig. 44).
Dreptarul. Cu ajutorul dreptarului se controleaTi dacd mu-
.hiilc sobei sint drepte 9i f€Ie1c ei perlect plane DrcplaruL sc conf€c-
grosime' bine uscate,
lioneazii cu mare grij5, din scinduri de 2 5 cm
;i are lungimca de 0,80-1,20 m.
B. Unelte qi dispozitive de cxctulic. La executarea sobelor de
temcotd sint utilizate unclre li (lispozilivc va ate, ln raport cu ope-
ratiile ole lucru.
;_ t00 /20 -) \rasc ponllrr prcPatarca mortarului. Prepararea
Fig. 10. Rigln pea- Fig. 42. Tmsor de moflrrului, ca $i iDDruirfoa prealabili a argilei in vederea pr€Ixrdrii
tuu masurat pllcj. nn)rLafulLri. sc I xd ulii in liglx anc (1a lu(firi mici) sau in butoaie sall
culii cr] capacitatea dc circa 100 l, confectionate din lemn sau din Cutitul sobarului (fig. 46). Acesta cste un dispozitiv uti-
tabLe (la lucriri mari de mai multe sobe) lizat la prelucrarea plAcilor (lnlitu.rarea marginii de protectie, t5ierea
Platforme de mortar, Mortarul se prepari ale asemenea Ia dimensiuni); el conste dintr-o lami de otel dur de 1 mm grosime,
pF plarlor-n- dp no-la.. clr din- siunile.Lnente de 1.20x1.50 m_ cdlit si flexibil, avind o latffe bine asculitn Ei ;1efuitd, astfel Incit
conte.(ionaLc dir c.inourj $i morratF p- pamin . sE se evite $tirbir€a plicii $i detedoraiea glazudi.
.ourgarrLoc
."1."r'_" de prepararp a mor,arului. sfticrmar a
de argiu se execuiS I .au
a maiul d" lpm, .Lr loDcrr- care

Fig. 44. irir cu prumb (cmpanA).

Fig. .16. Cuiirul soba !ig.,17. Clest€1c so-


Fig, 45. Lopa€ de lemn.

Cleqtele sobarului (Iig. 47). Acest cleite este prevxzut cu


adincitura la 1ocul de imbinare a bratelor, servind la t5ierea Fi fa-

Fig. 48. Dornuri:


4 - c{ s€cliune Deimia;

0 b

sp ulili,,eaze Ia ameste, arca morLarului. Lopata de lenn itF.. 4S\. c d Fic 49. Piatli d! tLfur.
pre\d7ute ,Lr dinii, permi,. alit stanmarca buledritof de arpiid. cit
si prepararea. mortarlrlui. asigurjnd fapjdi.al,pa iu.rutui $i ob;iinerea sonarea pldcilor de teracote, ca Si a cdremizilor p€ntru sobe; tot cu
unur mortar orne DteDarat. ajutorul acestui cle$te se executi risucirea ii tiicrca sifirrei, la mon-
lnainte de preparaiea mofiafului, argila sfefimati sc cerne prin- tarea pl[cilor.
tr-un cA1r, constind dintr-o phse de sirm5 cu ochiuri mai mari de Dornul Pentru tiierca pllcilor ii exccutarea glurilor se lolo-
I mm, montat5 pe o ram6 de lenm. Cemerea nisipului care se adaugd sesc dornud dife ie (fig. 4ll), conlcclionate dintr-o bar5 de otel cu
Ia mortar se executE cu ajutorul unei sil€ cu ocLi ri mai mici deciit diametrul de 1 cm ni lungimca de circa 15 cm; dornu le au seqiuni
1mm. va atc, carc pormit cx('cularea giurilor de dilerite forme $i merimi.
62 63
Piatra dc $lefuit (fig.49). Accasta estc confeclionatd din
siiical sau din carborund este utilizatd ]a $lefuirea pldcilor, ln v€
{i Ztdirea cxremizilor $i cioplirea acestora se executd cu crocond
,ia*iiii 1tig. 54), car€ are gieutatea clc circa 1 kg ln aceiasi
derea montirii acestora. In cazul uzirii, indreptarea pietrci de slefuit scop
se face pdn frccarea ei cu mi$Ari cirulare pe o labld pe care se punc se utilizeiide asemenea cioconul cs oarJ (v. fig. 51)'
pilituiS de olcl. Pietrcle subtiri sau cele spaxtc se pot lipi cu adcziv
pe o plac5 de teracoti sau pe o scinduld netcda.

Fie. 51. Ciocan cu virl,

Ciocanui sobarului (IiS. 50). Accst ciocan are greutatea


l.ig. 53. Pelle pentd fini-
pinn 1a 250 g $i cu cl se cxecutd montarea plicilor in pozitia 1or defi- salea sobelor,
nitivi: acest ciocan estc utilizat de asemenea Ia $ierea pldcitor de
Cu aiutorut mistriei (tig.55) se poate executa intinderea morta_
Ciocanul cu virf (fig. 51). Acest ciocan are forma unui rd; in'timpul zididi cerd-mizilo!, precum Fi incircarea mortarului
tirnacop Si cintare$te de asemenea pine h 250 g. Partea lui cu tdif la tencuirea sobelor.
s. utilizeazt la tdicrea $i potrivirea pldcitor sau a ceremizilor, iar
virful utilizat pentru dcmontarea sobelor.
este
Bu r e t e I e. In timpul montddi pldcilor de teracote, acestea se
ude cu ajutorul unui burete. Cu buretele infeiurat in cirpi sc exc-
cuta netezirea mortarului lipit in inl,criorul sobei. Tot cu bu€telc se
spau soba la fata exterioari.
Pensula (fig. 52). Ea cste utilizate h chituirea $i finisarea
rostudlor dintre plicile de teraco€, la fata exterioad a sobei.
Peria (fig. 53). Cudtirea sobei, dupi finisarea r6sturilor, sc
face cu o perie carc trebuie se fie aspri, Iiind confeclionate din per
dc porc sau iar.be de mare.
Alte unelte $i dispozitive d.e executie. La exe
cutarea sobelor de zid se intrcbuinlead dc asemenea uneLe unclte Si
dispozitive pe care le foloseFte zidarul. fi8, 54. Cio.anul zi- Fig. 55, Mist e
darului
64
t - cdb' sobaNrui t cotdrur!.
Tot la tencuirea sobelor s€ utilizeazi
119""^:.gir , ,,r.i ,,.- c.\ ," ",:,:I:i':,':"1')q;#';::[lT.
a.cm'n"a cu drip"a
de
din coamS de cal, mat€riale la carc funinginea nu aderi, ceea cp
asigure curitiretr rapidd ii buni a funinginci; ca s€ utilizeaze de ase-
::1,::;i;iJff l:";it""..;;,:i- ''" 11;g 14.
menca la curtr'lirra co$urili)r.
,",1,"::Tdiii:i*"T:Tjiti'"; t'-ot ruc{rrui este utilizar un Curlfirea soL€]or se poatc execuLa de ascmerl.a cu ajutorul lin-
gurii de cwarlat (fig. 59), .onfeclionali din tablii qi previzuti cu
miner. Lingura se inlrodr-1ce pe la partea supcrloara a sobei, dupi ce
s-a dcmorrtat cupola acestcia.
D. tln€lic ti dispezilive ale transport. Peirtru ef€ctuarea transpor-
turilor neces.rc in timpul lucrului, sobarul utllizeazi gdle&ta, roaba,
tatgd penk'u martar Ej. scripetele.
Fig. 56, Ilahala, Fig. 57. Driqcd.

linisarca
sobr,lor de zid sc face.cu o m.dtuncd, sali en
. Oinyi?lt""u Ut CdpltalL! VI
. C. Unehe si di\pozitivc dc intrclincrc. E\ecul.,rea tu!,;ritor de
a sol_ror ne"..;r ., rr.r.zrrrla , a:r. .i" i_.r,_
ORGANIZAITEII LUCRARILOR DE EXECUTII:
l?1lll[." ,i,iip")itii! 9I DE INTII,ETINEIiE A SONELOB
A. Structun p(ocesului ile conslruclii. ln scopul organizlrii
giinli{icc a rnlLncii sale, sobaruL trcbuie s5 cunoasci st.uctura pro-
'.sulJi de cun"rrL, lii. , .alru .a ura sint .up"rns- )i lu rarita de
executie Si de intretincr.e a sobelor.
Prin proces de constructii se inlelege totalitatea lucrddlor care
€c ciectueazd pe Sanlicr in scopul realizarii unci constructii. pmcesul
de construclii. se divide in: procese de lucru, operalii, faze de lucru
$r mrlcarl oe rucru.
Lucrnrilc de diferite specialitdti care se execut; in wedcrea reali-
dfii constNctiei constitric procese d.e lucru. Ifc exemplu, er.ec,rtarea
sobelor de telacotdr executarea sobelor de zid etc. sint procese de
lucru.
Procesul de lucru este alcetuit din mai multe operotiii de exem,
Fis. 58. Perie de curAFr sooe,
curaFr sobe. FiC,c Sg.llinCurn de pllr. procesul d. iunru ,,axenut,rrca sob-]. r d,' r"ri, n i , on. a din
urmitoarele operatii: prcgetirea locuiui de muncar, prepararca mor-
tarului, Fegittuea placilor de i€racoti, cxecutarfa sobei Fi probaria
_- Cu.ajulorui, cio.a|ulLli cu virf, al darnului ,i al ddllii so executa (in.Fr, arca) :ooei.
Tiecarc operalie s€ subdivido i^ laze dc lucru. De exemplu, ope-
;-:,H3i:":i
fffi :ii ."i,ir tli, :," li
ilt"l*".'1il:i.*#x.:",,,: ralia ,,executarea sobci" se .rompuDo din urmitoarele faze de lucru:
rilor se face cu ddltd 9i cu barosul, carc csre uD crocan cu gleutatea tmsarea sobci, exccutarca so( luLLli, .xccutarca cenusarului. executarea
de 3-4 ke. focalului, monlar.ea rirr(lufilor dc plJrci, cxccutarea canalelor de gazq
Pcntru cllleiirca de funineine a sobelor wtilizeaze peria ile cxcculafra capa( ului sol)ci ii {inisarea sol}ei.
rurdlat (Iig. 58). Aceasta se e;ntectioneaza din iarbi de mare sau La rirdul hr, fazelc dc lucru constau diD nit.a;ri ile lucru san
66
minuiri; de exemplu, {aza de lucr-u ,,montaFoa rindudlor d,i pLdci,,
69
trei. Dintre cei sase murcitori auxiliari, doi execute prepararea mol-
tarului, 're: . ri uLJ lrancpocturil'. ier unul 'l's^r\e?'F locurilc d-e
rnun.; Oarorita trarc; rapidiLi(i a lu"rului, briSada lucrcazd simul_
comporte efebtuarca udndtoarelor mi$edri de lucru: aaezar'ea pldcilor tan la ex.' ularcx lna: mullor s^bn.
Ia boloboc, incheicrea rindurilor de plIci, zidirea plecilor $i legarea C. Locul de munci. Locul de munci al sobarului se imparte ln
cu agrafe a plec or. zone. Existi r.rmatoarele zonc:
B. Formatii de munci. Un element important pentru ridicarca clc munci, constind din spatiut destinat formatiei de
productivitStii il constituie organizarea rationali a formaliilor de mur'- azona
pcn .r a ri dc"f ?urJ a'1ivi1a" a:
munci, pe baz€ cooperirii !i diviziunii muncii. z.ona ae materialc, care este spaliut aldturat zonei de munce
-
Si destinat depoziliii materialeLor ulilizaie in timpul lucrulrri;
In constructii sc utilizeaTl dC' obicei urnitoarele forme orqaniza_ zona d; transport, destlnat: transporturilor necesare aprovi
torice ale fodelor de munce: formaiia minime de munc5, echipa $i
bdgada. zionirii locului de muncd.
Por;unea lo' u 'ri L'mu_c;, rcparli/ari p""ru cx culi'unei for-
Forr.ntia minimaL ile ,1z?rci corlstii din numdrul minim de munci- malii oc mu_.4. p dura a ur,ui s.himb al'jruiF+ " Jrontut dc PIun'd
tori (uneori chiar un singur mun.itor), carc pot executa lucrarea, ln s,opul repifi.acii o.ul r: d" m-nca pc. cr-l ip' cau pc brigizt'
realizind o ..tiiat€ coresDunz.;itoarc a .xecutri.i si o productivitate in rcderti e:'r'.r ar:i .u J ilor, a' e.la sP suLdivide in r^lalilalea l'ri
bune a muncii; de exemplu, {ormntia minini de muncd pentru €xc-
cutarea sobelor constd dintr-un sobar (categoria IV sau V) 9i un mun_
cjror auxiliar (.al c^r'a II).
ln mod curent. cxecutarca lrt( r:ifilor sc ii.rcdinteaz5 unei echipe,
alcetuiti dintr-un num5r niai m..c .lc muncitori. orqanizatii in mod
ssi,'
clt mai rational ca numir si califi( arc, car^ au dc .xecutat un volum Br-''
(J)Oz
anumit de lucru. intr un tcrm.n .lat ti in con.litiilc rcalizerii unei .qg
pro,lrr.li.i iri ri, :, r. i -r ,_ ii.
IJe exempllr, la cxecutarca sobelor de teracot5 se utilizead echipa
aliturati dintr-un sobar (cateqoria IV sau V). un aiutor (cateqo-
ria III) st un muncitor auxiliar (cateqoria II), $eful de .chipi fiind
sobarul- In afars Dreocupirilor de orqanizare a echipei. dc creare a
conditiilor optime de lucru si dc aDlicare a.clei mai potrivite me-
tode de munci. sobaNl executl efectiv fucrdrile corespunzitoare ca-
Ifi(|nrii lui. qi anume: tmsarea $i montarea etectivi a plicilor $i a Fig. 60. Schema de dganizare a
pieselor accesoriit totodate, sobarul are in sarcine verificarea execu- loalui de mrncd al soba.ului:
tiei si realizarea caliHtii bune a executici, conform cerintelor nor-
mativelor si a standardclor ln vigoare.
Sobarul aiutor execute pregetirca pucilor Si aiutn pe sobar la c5piutrea per€[or
efectuarea lucrArilor de montare a sobei. Muncitorul auxjliar prcpad
mortarul Si aprovizioneaze locul de munca cu materiale $i utilaje. ln sectoare sau in etaje ale munce. Sectoarele de mt'acd se obtin prin
O formi inaintattr de organizare a formatiilor de muncar este bti- diviziunea unui etai, iar etaple de luctu se obfin pdn diviziunea pe
godo. l-a executarea sobelor s€ pot ltllliza briga)zi de specialitate, lnellime a locului de munca.
al.Atuito din muncitori de aceeafi specialitate, care au in sarcind tn {ig. 00 s^ d;. .lrepl "romplu, qlr'rna de organiTarc a locului
exccutarea sobelor dintr-o clddire; de exempL! b bdgada orgari- dF munc.i al soLarurui, , u i',di(rn r p{r/iliei ralionale a maLeflalelor
zate ln U-R.S.S. este alcituiti din I membri: un sobar (categoria v SI s unclt.lor ncc -rrc 5rr timpul lucrului.
sari IV), un ajutor (categoda III) Si Ease muncitori ar.(iliari (catego- 69
ria 1I)- Sobarr.rl. care cste totodata seful echipei, executa soba im-
preune cu ajutonrl, repaltizindu-$i sarcinile ca tn cazul echipei de
68
Un rol imporlant in organizarea loculul de munc5 ll au dispo,rti-
yele de lucru. In alara cutiei de moltar, a geletii sau a caprei ulill- In U.R.S.S., sobarii utllizeazl cu succes Eabloane penfu execu-
zate in mod cucnt, se utilizeazd de ascmenea unele diepoiilive de farea sobclor (iie. 64). Acl'slca constau din panouri de scindud
constructie speciaH, cu manevratu simpLe $i rspidtE. .cHrl..ti.,. t- to dr ner 'u-i . f,f-,. ,- .^op:,,ar. .. -:,ri.d p. ml_
sLrd /,i,.fl. .oo-i. . ri, nJu- ^ pp .,l ar. d :" I Irrj Colldf.t^ ",
iixeaza la colturile sobc'i, stabilindu-li se pozitria periect 1'edicatd $1

rig. 62. Schcli d€ consid.tie sovieli.,E:

flxindu-se in acrasti pozifie. Panouriie tablonr-rlui se fixeazi prin


sBpendaxca in cuie sau pene, montate in giudle prc\,izute in coltare,
la distante de 0,50 m. AvantajeLe acestor Fabloanc constau in rapi-
ditatea $i exactitatea cxecutiei.

!.jg. 61. S.a.i peni{ e{ecui€raa sobet.r,

Asdel se poate folosi scara din iig.61, cu inittimea de l,zb m,


cafe se poate muta cu u$urinti. De asemenea, schela din fq. &2, de
con!rr iie sovi i.d. a.p r\J raj^ i.l po-rar'". .J., a.p ^ p-nzinm o
nud: i f, in;lrinFi d 1.0 n i ii.. tr injr i-..a dc
1.40 m, ceea cc asigure executarea sobclo pe intrcaga lor inl1time.
Pentru depozilarca materialelor in timput lu.rlrtui s€ utilizeaza
masule de constructie u$oara (fig. 63), care se mutd in timput tu.ru-
lui, dup:i nevoie.
Filr {r:1. Mlsuli p.ntru maicriale.
,70
7l
Y:':o; i;,r:iJi;l:XiT::,lJ:'.r:*i" ;:il'Jt:'9^f il;::l
"""3;,
i., ..,. u :nor ru
':rr rl' bunb a l3le '
"*u
"il;;*tt:;.;;'ll
,".:'.i : ;"j:1"':;:;i-i"'j jf-:i?"1
:"l"il ":
"1"'l; ': .;";'l:
1tir",',"*".11 ;'ii"l: i"'i'.j:'lil,
i"* :
H'r:*:::i"i,r,",ft1i!.tit{$::*FJ[i#i;f;*T:,m*'];
;erFsiia o orAanizarc atFntii pcntru a I

Ioler\ai sc poate lucra la alta soDa

jm#"i."{'ki"**,::5i"1'mlliti"l":::'"1"-"'*:liis;
:;:n?,.-*i.
eo, 'r
ti* .;'r; r,.'['u o.,n r. soba .- rx.,-d di( dc r- pa-do.-ara
r*.p".-1, ."'':r' l I a /" lp pi do"Flll:
t'
'

4
drrra E€::*1;l:li'zata in U.R.S.S. de o brigad6
de
ais. 65. Dxecutarea sbetd
r.t.n, lnire 0,70 9r
-!n1re 1,50 eL 2,r0 !d;

in.:lfmea do 0.70 l.5O n sobdr''l --o ' ' J pe plrdos(ElAmql' dar


- Ia
na,".,*,;:: i .a,e pe
nn.,r4.,;..., '..,,.1 ,,;;,':.;";:,i11-:ijpirq
2' - "-*rl :."ilo"-,'.' o' i.l' .i'.' .''i -l l ll; i. ., r ;; pe s he . De ca-e se
Fjg.64. Sabl@ne .onstructie sovieticd) peDttl exNlar€a
mate
"u"ltiJi'liii*""t1'." r,,10-!.70 m, soba.ur ru-eaza iot pe shern' dar
I - col(rrr | - cnurl; o.r"r" p" Disuk' monlare pe scheh'
"i,.i "ri,"r. ,"
72
. gula cerRr+aruIui, la care se monteazi t,ld ce,i,forttiuC, s€r-

:i t:'r'
i firi':1";:,;
{r'i tiu \..1e Lr a.eurreJ rifd .l ri i lo 5 ualpr'a 'pnl-rl:
uc ga/ .
-..,ai".-gazelor -ficrbinli'or,.cJ'r.
cisculatiei
ir rr,t"i L sob"i !r' bcoprl
rczultate din arderea corxbustibilului;
,*;,;*u coaslituind un etemeDt foarte impo(ant al sobci, ac4te caDale slnt

Capitatltt VrI
CATtrCORII DE SOEE

PriF sistemui constru(tiv al sob.rt,


:l;. ;'.tl ; :, i J' i:":1,: :;;:
r-ii; :1 .: l"tl, " li,. ?:li; "'i
i;::l;i ,r ;;i:, ;, l:
;l i;: :::,i :;:","ilri,
A Elemenl,Jte coilrponenre atc lrctrr

fiiiJ?j{:h"'il:{#liT,"rjlii lii
"llirll iJ''l',';i.,ilI J'ft1:'x3'"i:1
r]ispo,jljvul ile pforhr(1,rc l (.:ii(r rii. .,)nstirui|.1
- J.,carrt sobeii
d;.:'i'!i.:'lll'[x; jil.'jt ;;,:;,igu:;l':l :l;**,itg"*t*i
are uDei sobe cu canare de Fig- 60. El-^mcntet€ conporentc ale und
saze (fis. 66) sob€ cu .arale de grzei
"r,"i.;i:i::r.?i;:,*nente
lo:: r] q ' .i ..,- j uin , rn3'i.r'
::;
,
;,;"; jt ji i:'"11-,';fi;:

i
l.r;;:;::,,qrl"-, ll i.;T:i; 14 - culorn (acopedsur s.be4
,.**lii;11,"ii"#'"".1j*i.i1,:*-*. rrocarurui pe care se a;azd
d:imensionale alit ca sceliune cit Ei ca l'rngime, incit sA asigure efi-
-;'fiil? ll#jl'ii"l"J,:ii"l:1,:i"""' ra'aha rocarl,rui, asi- cienta maxirnl a sobei; canalelc de gaze pot avea o consrrlrclle rr'a-
riatd (verticale, in zig zag etc.);
;"'$iifiiiJlfl!li"iXii,;1*." arimcntarea cu combustib*
si
d. gaze se p.evcde la un.lc s.b. nl lo(ul ..nnleld-de gaze,
'" focarl ui. carc se o\e.uta ta par.roa sup.noag a focarului -.atue.a
avin.l a..easi lln.titnci .a este !s.z.i;i delstpfa h.llii ror irului 9i ste dimen_
^. --_bolta siodate de asemcnea ir scopd GiCuririi randam..luLni maxim al rcbeij
il,'''1ili" "::i.5:i?i'j'":',;:'ill.:"1:i.ii:
gaTe: i "":;:* ",:: i":;:h,:x cu co$ul. car. rorrsli dirllr-un burlan (de teracoid,
- racordul
cirnmicli. tabli), ce prrmit( gaTflor lj('rbinli ti fumului sa fie colec-
,,|l".,,"1 i,'t:il h"':[; : lil;_. ,t,ifi;,:,,,, o .'i.a' Lo,p.(e,ii tate in co\ul dc fun);
7A 75
. .- postamentul (sodul), care constiiuie ssportut sobei, situat
dedesubtul cenuQarului;
cupola (capacul sau acoperigul sob€i), Ia pafl.ea supe oare a
, - In lig. 6? se amti aicHtutea peretilor la sobele de teracote uqoare'
B. Clasificarea sobelor. Pcntru clas:f:carea sobelor s-au cons:de- mijlocii $i grele.
rat citeva cr.iterii de clasificarc aratate in continuare.
. ln ritport cu constnrcfilJ lor interioard, cel mai frecvent utilizate
.ln rapofi cu materialele din care se e:ecuu peretii tor, se jint
pot sint urmitoarele:
utiliza di{eritc categodi de sobe, dintre care ccle mai frecventc sob^ cu cona.. d( gare (fi: 68). ld .ac' in'al/ir'3 pPr?tilor
soLci s- rea i. -dzr cu ajuroruL (rnaleior inLeriorr^ p'ir' ( arr' ' rr' ura
, - diror pereti sint conteclionati din pleci
sobe de teracote, ale gazele fierbinti;
6
sobe (u .an_.rd de ga/e (fig ug). pcFV!,/'L 'u un Iomparlr_
.... "obc dc zid, (u perclii ..,.l rliona\i din cjr;mida normala
-
ment i'1 erior in .are'e adlrna garele tierbjnli, aciglrrin'lLr'se asller
prna; incelzirea pereiilor sobei.
sobe
-Sobcle cumetalicc, conlectioDate .tin metal.
cca mai targi utilirar.c sint acclca la a ciror constru;fe
- folositc, tn cea mai narc parr.,, materiale ccramice (plici.te
sint
teracota sau car;mizi).
ln raport cu elicacitatca tor, a(ti( r-! cu rapiclital.ea inf5rii in func-
liune la incelzirca incaperilor., sob(,]c s. pot ctasifica asrfel:
sob€ firi aeumul:irc (1. (al(tufai, la rarc volumul supus inc5l_
. .- (pJtiu.,!
,irii dc "or,; ,. ,,.,.1,r ..f,.,rJluj ',,trrutuiic"re mai
mi.d"irLr.2m:o..t..:.,1.,t. ,,isLr.t,.vnfe..lionaLe
dinpl''iJ-r'r...r- -r . ,,.r sirr m,,Jti,^. s int:cr-
Dnra r.o^i.. u - ur' ll^,. : ,:l.l' tJ ii,,- a at.,,5e I.i,c.c toL slit
de rcpedc dupi il]cctaroa arclerii combustibilutui;
sobc cu acumulale de cdlduri, Ia care volumul supus incdlzirii
este- mai marc decit 0,2 mr; acesle sobe, confeclionate din materiale
.
.cramir.. sc ircilzc"c ma: incel: a, u.nu, aza cildura oulinuri orin
a"d"r.a .orbu"ribi'uLui, pa"tr"i-d-o $i .edrnd-o in. rpcrrioc .nri_un
limp mai mJll sau mar pu(in rndetun8at 0n frport cu gro"rm.a Dere_
lrlor), dup; iir.eLarFa aro-cii combu. jrilului.
La soL,le ru a(umulare de ,atdurr. .crp sint sobele uriliTate cu
rezurLarctc .ptc mal bui-c, €rosimea per.,ilor, nec^sar5 a.unularii
.aldur.i. lrebJia se fie de ceL pu.in 6.m i.r zona focarului dc 4.m
M
>i ng. Alcitui.ea Perelilor la 30-
0?. I18. 68. Schema unei sobe cu ca_
ln celelaltc pirti alc sobei. bele de teraetii Dale de gazr:
In raport cu grosimea perctilor, sobele de teracoti se pot clasifica o - n9o6.e; D - 6tl1@it; . - e.€t4
astfel:
' sobF Jp lerdcotd uioare. la .are per.lii au gro5imca dc 3 4 cm,
exe.ula{i din .pld.i dc l.racoU n- aprubi e , u , iri.nizi subliri, ci In rdport at comb|atibilul utilizat pentrl) oblinerca celdurii' so_
avind c;rimi,,i subliri numai rn sparijt. m--6jnirc,l" cota ut pl5cilor; incilzirc cu lcmnc; pentru lncdlzire cu
bele se ciasifici astfel: peBtru
sobe dc teracoti mijlocii, cu peretii dc b-8 cm grosime; cerbuni; p€ntru incelzirc mixti (cu lem c Fi cirbuni) Si pentu in-
- sobF de tera.oui grele, avind p€r. tii dc 7 10 cm grosjme. la ceLire cu gaze.
care pracrLe de lcracota se cjptuiesc cu Lirimlzi de 4 cm gmsime. 1n raport cu amptasat ao sobelor in incdpefi, sobele se pot clasifica
astfel (fig. 70):
sobe aqczatc liber la pcrete, care au fatra parable cu un percte
-
al lnceperii, iar uta focarulul este montati pe aceastd fal.d;
de coll, avind {ata sub un unghi d€ 45o in rapo c
- sobe
lcreiii incdpcrii, usa {ocarului fiind montaii pe accasur faid; aceste
sobe asilltri o irn.:l7ile mai bulla a inciperii cl.,cit sobcle libere ta
pcr.te, clroarccc uquicazd tr-aLenilcrea .ildurii prin conveciic in
'-i, irciiFcre, clar' in schimb ocupi mai nrulr. loc;
:obc ateratc iI pcrcte, care perrnil infelzirea simutan:i a celor
doui- iir.-;r-eri irivccinatet aceste s.bc s| lilize..rzi de obicci :n cazu-
rit€ in care nu eslc pernisi arderea locului in una din in.jiperi (d€
ex. s;li .le clasi, sdli de expozilie, at(.licle de rimpErie ctc.).

CGPitolLl \tIlI
EXECUTAREA SOEELOB DE TER,ACOTA

P{occsri de lucru la cxecutarca sobelor .lc teracoti csto alcdtuit


dintr o serie de operatii succcsive. In ceLe c. urmeazi sc vor d€scde
t.l .l' priDcipaLel. operatii componenle aLe acestui pro.cs de lucru.
rig. 6C. S(h.ma !n.i sobe .u .d@.t de eoze: A. Citirea planudlor de executic a sobelor. .ln ptanuxiie de exe-
culie a sobeior sc indice cu exactilale forma, dimensiunilc, sistemul
consfuctiv al sobei, ca si amplasarea ac.rsteia r incipere, inclusiv
pozilia coiuLui de {um 9i racordul sobei ia accsta.
Drcpt cxemplu 6c dau in fig.71 planuriLc de execuiie ale unei
sobe clc teracoli cu cinci canale vcrticaLe. I igura cuprindc urmStoa-
Iele desene calackristice a]€ sobel:
r'eprezentiri in plan, adici yedcd ale sobci pdvitc dc sus in
jos;- de ex. vederea I-I, care rcpr.zirlti soba pdliti dc dcasupra
cupolei, scctiunea orizontald II II indicind vcderea sobei tiriati
printr unul din rinduli (.indul al ?-Iea) Si, in sfi1!it, sectriun.a ori-
zontali III-III indicind o tiieLur; pdn focaruL sobci;
reprczenl.iri in elevalie, adici vedcri aLe lcielor \( r'ticate ale
- (dc
sobei ex. ale fel€lor LateralS $i tuontala);
s.cliuni verticale, adicd lede aLe sobci .ind cslL' tdiati cu
- vefiicale (de ex. sectilrnea A A rcpfc/cnlj.rl soba tiiati cu
plane
un plan pal-alel cu fata ci frontsl:r $i sc(1iLrn.ir \1,fti(ali B.-B, in
carc sc reprezinti soba seclionati cu urr pltllr pa]'alel cu fata ei la-
teraH);
In alara aceslor rcpr'oz.niiifj, (l( nrullc ol'i sc mai dau fi urmi-
toarckr descne, (.arc pcrmil irl( lc/l{,fca rit nrai complet5 a consbuc-
liei sob(.i:

Fig, 70. AFza.€a sobetor in incdpert: - vcd(ri


executatc
alc s(nr.i, adi(:r roprczcltiri apropiate de asp€ctul sobei
(dc cx. sc poal.!: i&lica vcderea cxterioard a sobei, vederea
' - l'#l 'i:.:1;;;",:"",#'l;":",,1-,i1 ,*
intc oard a acesteia, reprezentate ca fi cum ar {i sectionati' Pre_ .

sc,hemaiici, in care se rcprezlnti in mod simplilicat


""a*" $i mo.Lul de functionare a soLei):
""r- "i"componente
odrtiLi
-'- a"-t"rii, care rcprezinia in aminunt modul de execulie a anu-
*it* "i"-""i" nf" sotci (cle cx sc pot reprczenla dftatii de execulre
aLc DeretjLor snbel)
--- pt--,.,r"
dc i-..rti. arp c 'b' lor pol .Lrpfir'J^ d' 'r' \erial' ln
raD('rl .u ipuL d^ cobd r^pro,' n a s ooul a " 1 'r plJ rurr enc a'eida
a. a.. r.prez n'a ri mai 'laf sobtr. in 'opul e\6cu\ror 'or4(Ie

M' t
I'j9.71, Planurile dc exec'riie o unei sob. dp ler..orl .u.n!i (anate verricate:
ra. ?2, Anpd'r'i sob"i i riDotl .u o rl
Junr. avldll tBcuid!l:
1. nljlocfl
de

sobcrl

secliunc orizsnl.ti r_rj ln plaru-rl".rp .\' Lr.ic :rli i rr" ;il | ' ir l: i d a'Fmenea
an,,Iciar"a "o . r 'n i rp rr ( ')
E\i"i.a u.i I af "fr r' |'r'u(r^at c'_crru llcl se
inar,r ru..: ,r'."t r ', n ilia b^r: dr,_e <run e
si .|.| :.i|| I | ' f.r'ti'i iobar-ul p'al'"sldolrl
'l t' ili'l rl' lum l".lt; tz
i.,';-.,., .' i.r r \ .r', ' ,J " 'ofuLur
corlll lrm
l,a ,. .l JI t"J uf r s i i'r raporl cu
'iP
"" ' ',.r'
8l
a0
0 - cdt. $bdurrr n mtaru'u
lil;:3,'-"::: j:,.t:"*:ll1il"-.-,9:
sobarul poat"c.stabili pozitia soLei :i":yr*
a racordurui sobci ra cos, bat in zidirie. Pentru a se stabili dimcnsiunile socluiui se consider5
astfcl ca racordut ra
.ute fie ta fetcle latl{ale ate sobci, la cos sa
Ii in mi locul accsteia,
i, Iie
s; se exc,
a{oslei. fie,
fi. in
ih
Gindul so.lulr.rl ale ciic 2 cn-I de fiecare parle a sobci; retragcrea
slirqit, la coltui sobei. minimi a sobei estc de 13 cm.
i,i o dc 2X3 PLarci, dimensiuiilc socLutui sinl dc 59X70 cm'
iff 1;,1\:.::y".it":::?:1,,T1":.::;i:;l#:?::
--ii,, stabilitc "ota
astfell
,*i*,frj,Trxll"-x"f 2 DLiciX2z cm+13 cm reiragerc+2 ijn iclin'L= 59 ur]r;
il":"l : :': ;i,.""';" ll,ii.;t,:" jii,iir"."?"],. 3 Dlir:x22 I 2^2 . I rr J r.; lu m
lr-5a-oE. 1..'u €iurorrr\: lu uj f c^''^ ti' I aOo'Lr
'""'
::,i,:11 ;'.;r5:y iir,i"lj..r",r,ill;r: I l:::," Derclele incapelii.
' Sobe de colt (fis. ?a) In cazuL ln calc cciul:ste inglobal ir-
zid:;'ie, La o sobi cie zi3 plecj' clioensiunile soclului stabjlitc r'- ca
..
i:i,T;l i"J,:i: j:l,,.ii. oi.i,',,'ii,o il" d rc a- a ",ba,.. ."i,lau*" in r'eclere- <le asemenca iesirdurilr so':iului si
-.i ""!. sobci de la ambii percti' slnt do 59X81 cm'
r'i,'i1,.'."'.,,:i: ::1, :-:; :.,"j;.i. i: i:,i,;:,1 traeeril;
,,;r1
stabileste cre ascmenca pozilia uEii rocarul*
,t fJ-f?XtJ:ffii]'sc

r.ig_ Zt. Trasarea unei sobe a$e2ate Tr.!rd obtrr JF rol Ll" z I q.- r'-.ol r'lJI
liber la pe.cte, de 2X3 ptd;i, c; Fie. /4. ".
I' a lP'!l o-:
co_srl instobar in zjdaric (di;en, ('!F tunsrl . solrei esrc
. siunilc in .etr1imctd), Itl 't,"*s:i",.1i:",
. La erecular.
nrveli
a rra aii cot a Lt u iti
si fjr cu plumb. cottar€ ru dj\ ers"dz
: m. trLt. cfFionut t: .rcta, Cinct perelii inciperii nu sint in unghi.h.pt, soba se trascazi
r(n,ru ,.a.ar,a cer^uri ar. cr ,,,,",,,' illr,llil";l;f i,111:,,;:iiij cu fala lungi Farateli cu unul din pcrcli l sl.c inio.zisi in acest caz
trasarea sobei cu {etcle palalele Ia ambii pfrcli-
^ " g
s ;-'1, ;"r;";y: "j", il :, ;i:,:T i: ; : ; gxi ln f;:. 75 .. ar-la .rr 1r " .n.l _ 'l l irr ,4,'uL 'o'uldi icsil
J"- I ils" J,,:" h tatc I r" ir.or. S^ .n fr" ',1'- ,1 2 \3 pli'i. Inlr' co:.ti
Sob^ 6Enr"1" lioFr ta p-r.e.. (tig. Zj). h
""i
- ', " t," t,'t ,li{ir,lJ , " :' 'l , r, J\rJu-inou_" lr\
aslfel .pu-ibili-
(oDer.
,
sorra are o singuni a.pcr caz rtrl i. x ulirir I.r
, l r''1 lr' ir '1'llrlui rLrpa aL
'1 sobei'
'azur
[a{5 ara,urata p"ierutui inc}p?rii. ;, ,":"1 l"Cii: coiur.l ,r d 'lirn, ,,ri,.ri r''1u.., .\,5u1 s inglobea/e tn so'lul
82 m
iar ln cazul co$udlor de dimensiuni mari, soctul sob€i se opreete
Sobe in cinci colturi. La o sob; de 11/,X3 pGci, tm_
sarea se eic{:ut; ca in fig. 76, a.
In ri s^ lra"eaza ,Fl. Lloud l:r ii (AE ri .tf' paratat- .u p.rp! i, Ia
,
drstanlc dF la per^(i egat^ !u relrcJ. fea so r-r (m . mr: lungimile

",: I

FiC. 75. Trasarea sobelor d€ .o]i, de 2X3 ptdci, cu coaul iesit la tata
.. peretitor, in .azut .osu.itor:
!,: "
.ce.rur linii s.. jau e"gl , , u LJjr,.nsju I, a rc pp..i\:i a ...tului sober
(t5-.rr1'._cu compa!ul -au .u qloara .i macuf. rd a.^;a i di..anld !l'9
("q .4L.) ry ' clp duLrd linii rra.ar.. "p 5rabit, c r.dc-ut b_cp.,uarei ,t
unr,nrurur lormdL de p^rpljj i..ip..rii. urili,'ld dj.tr I,pl. cga p "\
3r
(l,u cu). ln .a ul pcr 'l:lor irr Jnqiri .tfepr. x... a. i LiLe.,.ara se
poate trasa direct, cu ccherut ]a 15". in coliudle basate E
9i ,f ale
soclului. se dLr. p^rpcn,-licular^ p^ t i.1,.7:ou.:.., (LC fi F//i, a ind
rurgrm.icFsalc,u Lil, l 2 pla,i (11,m). l.||rJ,,//.afe r /ulta. Dcf_
pl '1qif'l arJ pp bis.,.oa-c. .r.Lrir sii I c,J.r , u rala siu.i
(3 pli.iy22.m+2 <2 (n jF|irllrri 7n.r). Ia,l:cranlr esatd cu
o pla, i (22 c.n). sc rrasl a,a tata s.n.i (iJ C,,J 70 cm).
La colturi se obtin unghiuri de 13b. $i dc 90".
l'rasarea unei sobe in cinci coUuri in cazul co$ului iefit ta fetete
peretilor se de in fig. ?6, b.
&4
De reguli, Ia sobele tn cirrci -iolluri, spatele sobei are dimensiu- lui\ se recomande a se lace corltroluL cu Luminarea aprinsd (fig.78);
ti
r]ca mai mi.e cu 1/, placi decit fata sobci. De cxempir_r: ln cazul unr.ri tiraj bun al coqului, flacira luminirii
se inclind cetre
la o sobd de 11/,X3 phci, spatelc aro 2112 p]Aci; oriticiuL uqi(ei dc curdlire sub ur unghi de circa 45'.
.- -. 11 n .,,1r tl l, rXJ. . ptu,:. .pr - dr, J ta, i.
D. hepararca mortarului.ln .onlormitate cu prevederile l/orma-
5, b, e\ago' -1.. lra.d Fr Ln-i" a | | ^I !4 e s. .rraLr rrr tiDului C.S.A.C. in.licattu 16.(J1-5511, la exccutarea sobclor de tela-
fig. 77. De asti dati, callrulind lalura soclului sobei, se traseaza un cot; ti zid se l.a utiliza moltar do argil;t cu proporlia argil:i-nisip
cel.' cu lrza egali cu aceasti lalurd, in carc se inscdc un exagon de 1r1, slabiliti in volumc.
Iegulat.
La sobete circulare, cunoscindu-sc numirul Dticilor
dlnlr-un rind, se stabileste clrcumferinla cercului. Impirtrind aceasta
la 2X3.1.1:6,28, se d€termini razaj 1a care trcbuie ;diugate iesin,
durile so.lului-
C. Ltcrari I}regilitoarc. Exerutarca sobelor sc inc€p.- numai dupe
f., , au cf. llrdl lu.-3ri . pr6 d rtodf. ,or-,ou,/i , Asrf t. .\e
'a,r' cprovr r.,..a.ca ,n u'ur cl,. mur.i . u ma,^f rt.cro. ,r .anriaii.F
neccsare: plici de tcracoli $i accesorii, sirm;r pentru montaj, mofiar
de_ ar-qild. Totodatd, ]a locul .]c muncir se aduc unettete
0bc Fig. 78. Proharea lirajului cosului:
ti dispoziti-
vele de lucru. 4 - ti.:j slabi {, - riraj lrea marci c - iiraj

Se recomandi ca mortarul sd se prepare din argili de culoare


calb-r; roqali .ru fldlb"nj.rlbi.ioa.i. \i"ipul urilj/aL rrebui' sA
iie.urlor si ,u boc[" prna a ls rm: c^ aLlm r' 'i ':"ip obri Jt
din piatr[ sfdrimati. Este intcuisi utilizarea nisipu]ui clt pamlnt
sau a chiFaiului-
In peneral. lil pr'.Darafea r.n_larultrr. rn'a.re ul dp a.q'ld.i nisip
se Lonlro_ a a ar pipd:re i ainr ' d- a adauea api S' 'on"id^ri
(a arn(.,l^cul t':e bin <lozal. .n,a4ul c,nLl 13 sl"i ir^:r a.^cruia prin-
txe degete, se simte un strai aspru, iar nu o pelicul'j de argiH alune-
ioasi. a."ind citcva boabe de nisip pe ca
Prcpararea moltarylui se poate executa fic in butoi. fie pe plat-
Iomi.-tn cazul prepdrdrii in b?rtot, se introduce in acesla argila,
apoi se aclaued apd. in buioiul de 100 1, se introduc cle obicei 50
ei'"Li d- areila :i 20 I dc apal c rtras c d hin .u ..:foDrrr. oi r; 'e
Fig. ?7. Trasarea unei sobe elagoDaie. oU '*c o pa- a rr ,a1". h tinf.ul arr..L arii c. i_ 1 a,,i roalc
coroL i" .rfdi e ( cr, eunoa'., pi'"' rdri 'ui^. _1.'
' p^Jri ''')
P, nrru a obli p rnorlar d ,onc:cl6nt t'Lr',J. r "'lau a 'r o;
pala
Inaintc de a incepe lucrul. sobarul trebuie si cercetcze toate
datele din proiect pdvind dimcnsionarca $i sistemut consrructiv aI nisip, in proportia amintiti, continulndu-sc amcsl..rarea cu lopata
sobci, precum Fi amplasarea acesrcia. El irebuio s:i controlezc dimen- iimp de 10-15 min.
siunile- sobei in raport cu m5rimea rci olicntarca irxriperii, locul be consideri ci mortarul are o (ansjsl.rrtr'L bun:r, in cazul cind
sobei fali de co$, de u$i Si de fcrcstre, precum ii starca in care se acesta s€ desface liber dc po o lopal.r-L (1. ln('taf iar la zidirc, surplu-
afl: pardoseala acolo unde esk amplasati soba. ipl .'8_pa oru
O alen{ic dFo.cbiLa rrebui. .r te a.ord.. tirajurui .oiului. 1n (tji^(. Nrrn r.r_i rp
afa.a de conrrolul (u mi.]a inrroduji frin u9i(o J-,ur;tire a co$u- r;l r 'rj' i' \" 1- '1 . 'lli i 11
", ir
'li 1 r\ Id0l 5S Ldiru a e\ri i Bu u-
lclti, 195C (in curs dc rcvizuir.)
86 g|
sul de mortar poate pdtrunde cu ugurint5 in rosturi, la apisarda Darcloseali pLdcile ate coll ii cele inlermediare, in ordinea succesive
plicilor de teracoti sau a cirimizilor. ; rinduiloisobei. Cu aceastd ocazi€, se verilic5 de asemenea perpen-
ID ca^)l prepqrdrii pe platlonnd, se confcctioneaz5 in acest lcoD dicu-a_i a-a mLr'1.ilof pl '_:'or..l $i pld'lrlilLAe t^(clur c' 'rrora'
o platformd de scinduri de circa 1,50X1,50 m; pe aceasta, se aiaze ln ".ea L^ pri.e.i- pl.,(:'e d'e,r" forn;
'uin vedcrea montiriililorsmall
dc admr-
un sl.rat de nisip cerrut, care se adidce$te, in vederea aqezirii argi- i.="t"a ie voi ri'partiza Ia spatele
lei. Peste argiid sc toarne apd in canriteti rcduse (de obicei. ;ir"ca "iUii".
soo i. Ppn,ru t ^lp \i/ibr " al sob-r s
o gilcatd apd ]a patru gAleti argite). Dupi ce amestecul se tasd alcg plecilc cclc mai bune fi cu asp"t
minimum 12 orcr protejirdu se cu carton asfaltat, se amestedr de
3 4 ofi .u.e.',. pr-r rai,rer.u loparJ (inLrr. L poli\, \er.i,ata. Existi Si plici care prezint[ dcfecte de
AmcJF ul. c>za cuL rn_nd ,. Ari.naud .o i,d! s^ a,op, rd tot cu micd imDorlant:i. care s ar putea indepiria
cdf'on aslallJl. La u'li/rrc. c iau.an ir.\: c n. . ecarp, caf. " . amc,- ,.ror uh n,uj.S admr'"a ac.^ Pld^i
tecd scurt timp cu nisip, tot pe pla ormS, obtinirdu-sc ast{et mortar sa mo"i"rc in jurul ufiLor sobci (4ig.
dc consistenti corespunzSl.oare. Niortarul prcparat pe platlormi este 80),"eunde acestc mici dclecte pol fi ulor
de calitate mai bund decit acela Dreparal ir butoi. mascale sau chial ind€p5rtate, cu ocaaa
V lldru da argi-d s. p,dr/ pr. I;1. de r" Tc. a pp .orc mc.a- montSrii u$ii focdrului sau a ccnularulul
d,.L ajut _uL n ala\or- u: d, m, r-r. ln a esL ..r/. am,sre,area se 'whh"
',i u.o i, tw
cj\c ui ul iir. I lLr... .c.t opc a., si\. nta. Se atrage atenlia ci sorlar'ea li colora-
Pe mSsura utiLizirii, in accastl past:i dcscircatd iniutiile d€ mortar tul sobei l.rcbuie si se e)iecute cu mare
griji. d. bu a i c''of 'P ra'ii
Si transportali la locui dc mun.d, se adaugi apa necesali p€ntru
oblinerea consistcnlci corespuuzatoare a mor-taruLui de arqili-. d,p.n. rno a.p 'gii . b' sJ f '
'" pl.ici
mandi a pislra 'u, dc col[ ca rc- Fjg. 80. Folosirea Ptacilor
E. Pregalirer Dlxcilor .le reracota. t1 ccopuL urjt.-arji rdrionale citel'a dc lera.oti .u defecle mr.i
a pld, ilur o" rFrr ora. inair, d" n on r. i or. a,", "r l.."brie zervd, pentru inloclrirea evcntuaicLor coL- nl jurui usilor sobel:
vedficate cu mare atentie. !-iecarc placd fi picsi de tcraco|e trebuie turi {or' " rr pr'cJ .l 'r iJfd 'n I Lr'ul
si indeplineasci condiliiLe de calitare. prcvezute in STAS 1i98-58. op".r]t' ". "" , ' 'p :' "eu Ll' a: r" p r-
cllor, neccsarc monlarii '
Cioplirea plicilor' Plecilc sortate urm€azir a fi supuse
op".ot, . J. cr' p-''" 1'.;' .ropli_' 4 r'roepdr''a/i rarg'rPa p_ut '-
to"r, a p., jl r, cl ."r 'r'opdlor J.ad r impied'a 'ug in- rea
razuli' ir'
_pic.t- rrnpu. arJ rji p. IrLe rr'or1 A'e''a n'afg 'r-
u .on r:o U"r,a a p.r jl . 'rrn a"c , -Lrza "a rrcbur" rrrd'-
ptulati prin ciopljre
Fig, 70- Iniinderea ptd.ilo. de lerarotn pc par- Crool;r'ed nlr^ir,.i pr.rdL ocrc sc ex^'u a ' J ajulorul ' u\iului jn
doseala, in vederca sorGrii ri cotorarllui 6obci_ sobaruiui .i a. J "a'.r-ui cu(rLr' rfeoLr" "3 ljp Lrn^ a''d1 t
Derr:r,,enrd. In rco,.r.ed -x..u "r,i .iop.rrji. sol,,fJ c J.a.J pc_un
Coloratui sobei. Odati cu sortarca plicjlor se executa co- icaLn.L si rlne pla.a pc s, ru .rr, cJ IaLa -n; ('r'ri rr"u' lrnind
lomtul solei. CoLoraiul sobei csie operatia da atogerc ii a;ezare in urr ul .u m'na-". nga el L' asr', , d lama LrL ur' - rb ri d 55 60"
uscal a piicilor de ieracotA, dupi duanteLe lor. Astjel, se vor alege in xaport cu tala gla;ulii (fig. SL). Execular.a (ioPlirii trebuie ficut;
'
plecile de nuante mai inchisc iu vederea monririi lor La partea ie. cu m;rc grijd, de;arece glazula sc poaLc tisLrra l{rar'le uFor; in acest
jos a sobei, trecindu-se treptat in rinduritc supcrioare It ptici Ce s.op. -c i"i,p,: o r"vr u,: 'r. "r r'r ' Lrlil lJLrpi lie'ace
nuantrc mai deschise. lorirurS, r,Ltul .L\j'ului ,I nJ l'm ;ar re5LuL l'm'r
Sortarea plicilor. Operatia de sortarc a pldcitor se exe- ran inF lif|LI nr.r. Jt1r' Ir,n '1'l . rr' h a"sr moJ 'on ro-
cuta prirl agczarea acestora pe o suprafatd olizorltalri, adic6 in mod lrr,,.,r s" ir. lr r,.,.'r. r,l r ' r, t .:r'.r. rr,..r. r""/i pe fiasura crooirrrl
curent pc pardoseala inciperii (fig. 79). In a.est mod, se intind pe suc(icsivo a mar'grrii pr'ottrctoar'c. Sc rccomancld a se executa numal
8B 8S
cioplirea marginil protectoale. Cioptindu-se o fisie mai late dccit lle-a luneui liniei trasate se erecute spal€erea glazuii
aceasta, Ec poate ciocni sau fisura gtazura, iar cioplindu se o fiFie mai rfi!. 8:.d). pt; ' apli'a""" u o l^ iru'i Lr,orr' tr "i'ful 'io anului'
lngustS, va fi nccesar si se slefulasci mai mutt marginile pl5cilor. 1,,","" I.rd.., d. ; t". Lt a.e ja,j ' ii c. c\a Ja o ddrn,irrri de
. La colturile marginii protcctoare trebuie cjoptirc bucili tot mai
3 4 mm in glosimea ptacli (fig 83,b), apli(ind de asemenea lovi-
mici, spre a ctita detcriorarea pldcii; de asemenca trebuie evitate tu usoare de ciocan.
cioplirea sub un unghi prea ascutit. DLrr_uI a cc, Inl'dr'apaa u oalurJ i'r jo :i sp-e\^cua
riurir.a a.ului pra.ii rli Sl'). ]n Llr'pli"ul'i 'ci 'ra a'' Ina'ast
ai.op. )^ u iil.a a rr.,jo a"ul i J'fn'rl. ii clpi c.oc'ulLr]. L,au_
rl-c s "x, uo ldJi Ld\ea o--B,'rr Lr ad^-'d
Fig, 33. Execular.a riierii pticilor
.le tera.ol4:
d spargirea sr.tutur de eraarli;
-

Iig.81, l,oziiia ldmei cui;itutui dc


scDar ta cx.cula.ca ('opLn.ii ma.gi_
njj protertoa.c a p!a.ilo. de iera,

In geneml, sobar.ii cu expcdenti execute ciopLirca pldcilor simut,


tan cu montarea acestora. ln ceea ce privcgte sobarii cu experientd
mai puline, se rccomandd ca aceEtia si execut€ cioplirca tuturor
plecilor inainte de a incepc montarea; rn acest
', rnod 1'oI fi posibile eventuale inlocuiri ale unor
pHci detedorete prirl cioplirc.
?dierea p15cilor. In scopul montddj
pU 'lor le ra p prrlj al .oLai, eqte n ,.eqa-a
taierea acesbra la anumito dimensiunl Ei forme. (//,/,/./
Astfel, este necesard tdierea phcllor din jurul 4 r=.=o.=_-=\..-
,
uiilor sobei. a plecihr de ta capacet. de curd- It^ La=-rr
t, -.\
Fig. 82. Trasarea li- tire si a acelora de thgi racordul sobei la co$.
niei in vede.ea ti- De asemcnea, esle necesari teierea unol pldcj LL_---J,/ / ,-'-,':
iedi pucilor de tera-
ir cazul sobelor care au formc speciale_
Tiicrea pl5cilor de tcra({)l.i se executd de e'
obicei intr-o anurniti or(lin,r, ar:itati in con-
Luc nd a<ttel in continuarc, s. cxc(uli liierca colacului si a
.-
lnlii se traseazi pe fala plicii tinia .le tarierc. Aceaste opc_ bazei pt:cii (Iig.83.d). astfel ci iiiciuta pilrunde pind la adinci-
raqe se exccutS cu ajutorut cottarului sau al rlglei ti cu trasoiut tura execuiaii pe faia pl;icii.
(fig- 82). Pdn zgiricrea cu trasorut, tinia cte tiiere rlmine rrasate pe La sfir.til. aDli,iD(l lovituri in plnci ne una din laturile tdie-
sla,,ura p.,cii. - pla.a sc d.sta.c r'n (louir bucalli (tig. 83,?).
turii,
90 9.1
ffiliri""i".-'.{*ii :r",i'"",:,'1,'if ','e -'""-u'"'"''"'' de asemenca prin $lefuire; ln acest mod se asigurd imbinarea per-
"";;lr:il'-f fcctd a plecilor. Existd insi cazud cind pl:icilc nu se imbine perleci,
datorilS unor dcfeclc, ca: unghiul muchiilor nu csie pedcct drept,
m :illh'; i'" J"xii "':' :; Ti,:T: iT #': f Tiiffii muchiile au nereeularitlii c1c. In acestc cazuri, se facc ojastoieo
ii:I "".
plicilor p n slefuirc, inldtudn.l din plSci porliunile care impiedice
lipirea lol perfecta 1a montaj-
I,a slefuire trebuie si se urmir'easce obtinerea fic de muchii
tru-**."fl r*::rru;$$$r:3{jffi #dffi5 &epte, Iie de muchii tesite. N{uchiile drepte sint acelea Ia care

::?:
j:",",#t*:h:$T'?":;",:::'i"i'."fi '#"Jlt'Ji.$ii#

fitl.'i :iil l ;+l'.i,,il[*,"m-iri[x'ir li*?r:


1l:];: "ij::: :
" tr "Y, : ;;;:i,li :'l i.',1; ""i :i:J"-h i,,
"''i;
pierrei a" n"ruit ai""pi"'""-ip"i"a'i
il'ffi:1p;il.1,.'4J,"f#serea

aig, 84, Slefuirea pdn FiC,. 85. .Slctun.er prin


ncgerea pict ei de tte- rmpngerea prerrei de
rurr cJne.o.pxl soba- thruit dinsp.c co.pll Fig. 8c. $leluirea mo.hiilor pli.iJor
de i.ra.oti la imbinarea rosiurilor:
, - rsta !$.n:: _ Drr_ !-ra1a Dlrciji ?_Dta,

La $lefuirc se exccuti miscdri ale r r.a sta,urji (coreco i


z're carrc, aosur p i.i:. jnd.pa,, in.ru-":l
:'.l?'r.,:f :l'J 1]:tp".jsl5
:1,?i'XlilT, ff.fil'Ji"'i"i,iil;,I"
u'rnr' ^' u -i'
" ""'""* ' csntul sle{uit face unghi ilf(lt. (n lala pLa(ii de teracotl. Muchiile
tcsite sint trc.lca l:L (af, .arrlul tlciuit lacc unghi asculit cu fala
i'"' [1.ffi A 3.iili."ri :,"]i,"i# j,";.?""i* il;.,*,l":\*: pli(ii ti sc utiliT.aTi la s(rb( lf rlc Iofmc spei:iale, la carc feiele sobei
"'r"',,! form.azi difoitc unglrilrri unel( in raport cu celelalte.
92
9S
na. lii r'l rd nlrr a: pfi - o s rfujl . r. .la !^ poa... acr. ura Bctonul este matcdalul conlectionat din cimcnt, in amestcc cu
imb.ndrFJ bLn: a tli ilo.. . fl" ,,es,t- , a upp|o 'l a, . t, tuiri .; aeregate (pietriq qi nisip) ti api. i\fatcriaiul astfcl obiinut, prin in.
5-.c',uj' u J o.L:ra rr. r..t L o.nr,".\r .u...ut, tirilc, capitd o mare rezistcnli. La prcpararca b.tonului, materia-
! i, -o a"a o^ p obJ c ptd,rtiir r- rL al , .n,put ""ui .t . lele componcDte sc' amesteci in cantilaili stabilitc in cod{ormitate cu
ircbuic si se acordc
dulL ,r' .l L:r. cSlcluirli
. .Tot_cu_ocazia plall,.i:. 1 ., ,p, e,,rar i o.Inare atcnlie mo_
.\, n uat I, r ii.u r.j
,r r.6 norrilr lAi-uI pi.,Aa Ft..- p. srfr
ra d ata. r'r . i ;ro r.a d.r.tLi ..ra. {fi!. Bor: rn
.".= .,1. 1. .iul d . rrbrir,a pr, jt. rn,r"rL.o ..a
rorut.L..t tra/uri >i a. f, .. ritu.. p ibi i.,r-- d tr.u.rre a
F. Elecutar€a fundatiei sol,.c;. Fundatrh se executi in s.oDul
prcluerii incircirii.laie de greurakra sobei. In acest morl se eriiti
l,ransmrterea rccstei sar.ini pardosctii incdp€.ii in care se executi
sotra, cleoarece in g..neral pardoscata nu estc astfel dimensionati,
inciL s;r poali prelua $i greutatea sotei.
. Un alt rol al fundatiitor este acela de a izola par.toscala fati alc
sobaj ceca ce asiguri evitarea pedcoluLui de incendiu, in speciat in
cazol pardosciilor de lemn.
.. In sfir;it, prin prevcdcrea fundalillor ta sobe, se asigurd posibi_
litalea de demontare si rclaccrc a paldosclii i|.iperii, f:ir5 si fie
Sectlunc zrn A-A

ne' .ar; i dpmor,.r,.d p..,tr .i.J tr ...,r" i.


Fundaiiile sobelor se executi in conlormirate cu prevederile ,\ or,
mati|ulLi C.S.A.C. iildicatiu 16.01-551). Astfel, sobeL din incepe le
situalc la s?,bsol sau La parterul clAdirilor Itud sulbsol, vor^avea
ioL'l Irnd I'Lldri. prop-:i (fi . B7). fr F\.cpri- o.ct6 p.e.n/ rL
I' parpl.i 3 '.'or i I, ite-i. , ar- \.r ralc'lla pF I j,joalirl- a-S,tc al"
perptilo | .a"c "n in-.obdr..
Ifundatiile sobclor trebuie sd se executc in teren sindtos sau in
tercn consolidat, mergind cu minin]um 0,b0 m sub nivelui acestuia
din urmi. Fundaliile vo. a\.ea ctimcnsiuni cu cet pulin 5 cm mai
mari decit dimensiunile so!.tului sobei rcspective. Aceste fundafii Fig. B?. Fundaiia uei sobe de ta
subsol sar dc la part€rrl unei.Li!
trebuie si se cxecule pine ta circa 15.m ctedesubtul niveluhd parclo_ diri {irn sribsct:
solii finite a inciperli in care sc exccuta soba.
_1.tre
Iundaliile sobelor si fundatiile perefilor trebuie si se prc_
vadi un spatiu de ccl pulin 5 cm, care sc ulnplc cu iisip. dozajul corespunzetor. In mod cuf.nt, ln I mj de beton destinat
Fundatiil€ sobalor se executi diD acetcati mal.erialc ca fun_ . cxecutirii fundaiiilor pentrLr sobc, s(, ulili/o.r7i: cinrent in cantitate
daliile clddirii, €didi din beton, Tidi{ie de carimidd, dc piatd,Fi
sar, dc 100 200 kg, pjerrit 0,800 nr:r ri r;^ip 0,400 m3, iar opii in can-
ziddrnr mixti, dupi caz. tilaloa dc 10(l :l{10 l, irl fapor'| (rL (I)nsislonla betonului pxeparat.
Amcslc(:ul sc poal(.prcprfa lio maDual, pc o platformd de lemn, fie
rl Vezi nutr ra cap. vltr, D (pag, B7). mecanizat, cu bot( icfa.
94 95
La fundaliile sobelor, bctonul se toanfi in straturi, iar fiecar-e sobelc se executi pe acestca; in cazul plan$eelor din gdnzi metalice
strat se compacteazi fic prin indesarea cu o Sipcl de lcmn sau sau din grinzi de beton armat prefabricat. este necesar ca sub sobele
vergea metalici li prin baterea cu maiu1, fie cu ajutorul vibra- grele si se prevadi grinzi supLimcntare, plecule de beto'l armat sau
beton de umplutur:i.
In mod curent, Iundatiile dc beton se consideri intirite complet
ln toate aazurile indicaie, cste intcrzisd insd cxccutarea sobelol
dupe 21 zilc de la turnarea 1or. direct pe padoselilc sau planiee'lc inllamabile (de lemn), Jiind
't

I
I
,{,
OD *
Fig. 88- Fundatij pentru $be dir zidirie:
mixri de crdmrdj lqi piairS. r{ OU b
ais. 89. F ndatii pentru sobe amplasale ta ctaj {in cazul
Fundatiile .lin zidari(' dc c5rimidi se executi .lup.tr regulile de Dlanselor .u e.inzi de t€mn sau metalice):
cxecutarc a zidiriei. car.(: sc arate in capitolul X. Dupa acelea$i re- '' ''a5: b - f nd lis r''
guli se execr.rti.lc asemenea fundatiile din zidirie rte piatr5, con- L

leclionatc dc obicei din piatri bruti sau cioptite (fig. 88.;).


Pentru sobe se cxecuti dc ascmenea lundatii din zidiric mixt5, nrc^car .i .e pr' \cdi dpd \rb ul "obclor g-inzi -n"ldl;' c >j porliurl
alcituiii de obicei din piatri sau cerimkli in amestcc cu treton de paraloseli incombustibilc (de ciment, de mozaic, de tabLd etc.).
ori cirimidS cu piatri (fig. 88, b). FulrCatiile de beton cele de fn fig.09 sc clau doui e:(emplc de fundatrii pentru. sobc-. ampla-
piatri se rtilizcaz:i in cazul ter!,nufitor umede, iar cete de9icdramida, sate ]a eiaj. in cazuL plan:ec1or cu grinzi de l.mn sau metalice'
exclusiv in cazul terenruilor uscate. In mod curent, grinzile melaLice care sc prevdd dedesubtul sobe-
ln r,d.r"a.ntirJrarii p,.-:.,tu ri intit .ar,(i ap of. funJa,iile lor de la ctaj se inzidcsc pe peretii alSturati circa 30 cm, pe reazclne,
sobFlor 'r.hLi^ :; ., p|a a,ri , u i/,.tatii t,:.trotuEa .or ..p,.n.,or"ar". sul ,dp-r'lr a.. r g inzi - n 'llr-\p pi'u(p d:n o( r rr.,are
t1 a. .' s oo. p" le\d .up.rioara a tu rua i": n . , .c ao,\!. LluD5 a: rolul d" a rnl"iL|r po"ioilital a s ri';rii z:dului d'- crJ J Afcu-
ca.. unul:au iiur d.rraru ir', ..a-r , acta r'. p.i", al"p..rir-;u tetii sobei.
bitum. Peslc a(easle izolafie hidrotuli sr. apticd o gapi cte irote.tie. c. Execularea eoclului. Soclul sobei se executd din pli.i pentru
constind dintr-un strat de mortar l.le cim{,nt de 1.0 1.5 cm-qrosime, soc1lr. Aceste pilci au un icsind in raport cu pldcile dc teracoti care
deasupm cdruia sc atazS minimum ciou:r rinduri tte cnrdmizi pe lat. constituic felele sobei; ca atare, dimensiunile soclului sint mai mad
La sobele clin inc:tperi siiuate io.rol, carc urmcazl deci a se decit ccle a1e sobei !i despre aceasta s a tinut seama la ttasarea
cxecuta pc plans€a. fundatiile trcbuie sr-, s. preladi numai in anu- sobei.
mite cazuli. Prescriptiile tehnice indic:i urrniioafclc cazu : ln vcdcrea cxccutirii soclului, s-a cxccutal in prealabil sortarea
sobele u$oare (ar.ind grcutat-"a sub ?,.)11 lrr) sc cxecuti chiar si.olorJrul pla :lor p. rru o lu. I r . . f, r' ,l- rr: d.csror pli iPcl'
ne.esa_.i ^ han"rrrar"ad p_ '-l!" pcnl_u co rlr' p.r um
pe -pardoscal!, dupS cc se vcrifici in prcalabil rczistL.nla plan$eului
$i a pldcilorb-rde tera.oti monta in rindul de p1eci dc
$i a pardoselii; ru a, ^a.tr, ,. r' , ,.fn , Lr r' /rrpa. p .lF o'a^a p nlrLr
Desic so.lu
sobele grelc (avind greulat.'a peste 750 kg) se vor amplasa
direct pe elemcntelc de rczistenta ale plan$eelor, dup[ vedficarea io lLr. a cr'"i r i . 'll .l' '',: l {'r Jju 'rJ' IrasorulJi d^ alLrmi-
rezistcntei accstora; in cazui planseclor de beton armat monolit. niL' s" ln. "rr'. po,/rrii r\r'lJ r pl5 ri primului rind al sobei pe
? - cdba $bdului n .o$duld s7
96
plr"a d^.soclu (fi8. 9n). Apoi. pr:i .iopt re 5i ,t tujr., r
dup5 liniile astfel trasate toaG Dh.jt ;'orriv,. orltilii. Pldcile dc teracotd ale soclului absorb rapcde aDa din aceestA
." .'.; I f ,,,.,..:..'p:
" ;., ;"r'" :"'.1",',0'-',
i.t; ljJ.';:":T,;li' t,I.r:,. J\rlol ,d * .b(inp l.-a"ca pld.ilo-.u ar;ilr ta r."rLr-i.
l)upi aceea sc execuli impiiriorea sa\t sJi.uirea pl5cilor. Aceas6
i:'tr'il'' '-',- ri inLinr'"c a'F ^rr
'u pri"ir' ,,t)(.r'afre cons€ in zidirea cu mortar a unor bucei de cidmidd, dc
'|fi,;:iiiJj
Numd dupi ajustar.a Fi gtcluirca tuturor pticitor soclului louna ii dirncnsiuni potrilite, in spaliile dintre coLacii plirilor, in
"- 1a executarca propriu-zis5 a soclului.
Fece s"- sp.itclc.rostu Lor dintre pl5ci. Bucilile de ciremizi ui.iLizaLe ]a im-
gdj:r a sobarului estc aceca ctc a ved{ica exactitatca piinare h€buie si fic mai nici decit spaliul dillre coiacii pliicilor,
_ .Prii'a
sdrii sodului sotrei, c€ea ce constituie . tra l,(rmil,nd anl.. zr"rr' a I r , Lr moriar ( jj. 92t: e.. sF a+a/" du
i_p*to"it-p.r,lil
"n"ai6" t u"e, aeo*i* a,,
Esrgurarea exe.:utarii unor tuclirn de caLitate
r,lr,(id"rf I r-.r. .a Idlriri,J(, s" i^ 1",'r.". I nprnar, . .e . .,,c . i
Buccesiv, la cile 2 3 spalii dintre colaci, lintudu se seama ci pldcile
if oDr\.r. *:. ii su,'u Lri dFp_i.d monrarp,l , r.,ra a i.rrro.;i sob.
ll,"-." \^rjt..ar-a tfacrrii se Ja,e prjn dc rcra.^.i ab5orL r. re.t- apa .rir, m" tarLrl ,io or6ilj. ia i np; ,ar. a
r,,F mi.uro-ea drat"ona, tor iD rnortar de algili din carc mare parLe dc api a fosl absorbili s€
(n6. vr). cu rjulorul In-i stori saLr at -cjru..ri. t. ,czui ra rrir cxecuti greu. in acest caz, este nevoie ca penele si fic inzidite
exacte, diagonalele trebuie sI {ie egalo. In cazul au torr"u prin impingere fortatd, ccea ce cauzeaze deplasarea plicilor d. tera-
"ntr"ro" lotd ale soclului. DimpotrivS, impinarea se executi mult mai bin€
p n aiezarea $i milcarca u$oad a cdrdmizilor-peDe in morLar
Dupi sficuire, se ex€cute iegored pUcilor de teracoti ate soclu-
lul. L€garea se face cu agraie d€ sirma. Acesl.e agrafe se conteclio-

r ii'
Iig. -.2. Legarea cu silmA a pidcilo. e.htui:
poligonale, se prcccdeazi sirnilar. Drir
iiag-onare'a1e ris.,.ris""-"t'*;'i"i;l,J;ilt';:':XJ::iTr[:,1ff: neaz: de nArimea necesarS, tein.lu-se sirrna la Jaia tdjulul, cu ctcr-
Dupe ce pld.rile soclului au fosl asf kie Si linind seama de capctcle carr) sf indoaie sub un unghi.lc 90..
*..tni.,a" o;girt-ir.,ii-;' ;;.;i*'::hi',,ff
p;.rLnoj .n rujruritL Ll;nlre ptd.i. 't:"1:';:",,::'ti Sirma iiiatS sc indoaie la un capit ia 90', pc Lunginoa de circa 1 crn,
apoi se aiazi dupd colacul Urx'i plalci ti sc lipeslc dc cola.ul plScii
D..obil-ei. rrorta-ut o,.arq:rii fluid sc preparj pe r;curd Jr.ruiu,i. al;turate, trecindu se pcslc por{iunea impdnali dintrc colaci. DLipi
o gil"dta ,ir.a 3 I de ar8 td bi.p frq-nrntarii 5j cir.d aceca, se ind.aie la 110', fu ajutorul clertelui Ai celjlalt capit al
D I de apa, apor ama\lA.ind bjne, pina be ob{inc o pasu moaje,{ agrafci, trecindFsc dupi colacul plicii allturate (fig. 92); in acest
{el, placitc s au lcgat .u sirmd.
9A
c0
ln (a.:uj so,lului sobei. leFar. a ,u $irmd cau armdred s. c\a(ull La montarea uFii cenu$arului se a$aze intii, in golul previzut,
in spcrer ' fie drui rosr v(r'ic:)r ar socruiui, pF usa. pa u!,al, fari J se pLrni pr ,oniui'mo_lar de argila. L g:lu-
;;:,iil; :"jffli:]" r';1. uisii s"'rO.a:-{"u 180") sprc rlLrile ulii apoi sP lPagd rle ' o a'ii
oli"cilur .o.l-lLri. dL,p, "^, cu .l'cLel. sobarLrlui se apasd indoiLura
- Ultima operalie
cntrrrfir.l?
care se cxecuti la montarea soclului
pla.ilor. C.tplusirpa -" F\...-.j .u . a--r-.7i sobelor este
- rbti i care
;utii^nl pen,fu (a sirma dc le6rrp .a posrr inlfa ln indailura
in cpatiit^ rjn sl.a,el, pla, itor. nirainire clp co_
i;"iiT:,,:j""* ""
. ,P-n r.r,d rnq^.af.mi/i :,"a fi.,ze, -n.: h..-. ec,.np e.a.;
ob ne prin
t%):
lffF":?i,?,,p:"iYl:li""i',,lii:"';::ill;"y,..
,, 1;:lti,i::]::ri";J; i::i ;:" t',ill1" :.x iit: i :, :..:[_ OD
Fig. 93. Montarea usii ccbu$afurul:
i
;"":"i;;ii, :";:f";"d"j?',:l;, :: "-.f ll.": ;T il:;" ;- [;!:i
so lLlui s. I'La urJ prin u oa.a irnp .a": 5i .",,iti"r.,
re.rc, 1i\-: nur.3i dup, a,""r ,or .r..t . .. ,i, uir .., " .-
"ori,i"i
ur"u (Iis. 94). Cf,parul "upcrior al I qd.ur'i d. .rrn a ' la"a de 5 C cm
l;di.r"l iuiein-. ap"i "c baG ., carura p^ , o a.ul pl-.ii ri !. indoaF inapoi
D!p; '5p'u.ir. in,-ioru ,trui "ob,i.e tip.-.c,.r rro.rar de Iariea rtirio:ri a lpgalLr-ii. a' tet in"i1 s€ nu p^aia alur'!a dc la
-
argrla, nelezrndu-se brne ia suprdtata locul ei.
rn .
. j1 .prl irldr,r'dri' p^r':, rtui .t. .r , , iu, .d.- .^ poa,c oro_
a |l
lyll
. lr
,il-.
!rn"ar-
rnoIclr-I'..
r, fri,,, ,l :^ i 1, | . ,: i ii put
Drrtr ut I t , rr. .,, i,1u | .u,: 1...,,u ;:.,rora ,.. "-d.r.ir
-ar..I
o, Lrt .j
ut .:. "onbu=
.6.rd.urd p,itr,.rp Js:red Dli-
['rrl
tttl
ld..'apl. lo-.,u ur r'^.i-.,rni.: udt;,.i ;^:;;; i 5.; TTT'| 11
:. 1a-1 ! ui n-d.lp.arJni./i ',,J oLi.r,,rj ,o:r
'i .ar.a .i tc..oarj a s..ILlui. Iq Diu..".,pd iu. ", "."i,;"";.;t*.
.dma. pp irrd,iimca
r-T1
io-rurur c. u1u.i d.,jrir,njdr laro, dp la d-nolari.
b
lar r:l sup'rtata <c n.lc st, t-i , .i ," JDl "i , un sr.a. .1., morta- dL. Fig. 94. Modut dc lixare a le- Flg. 05. Aqezarea pldcilor de
rrva rr: ta .\p, urar^a c e.. i un p uturi \p \o- In.irurr giiruii u$ii cenuFarului, teracou in ndlril. sobci:
r' .uril- nr..a i, ., are cr Du1. a , or.du.e la dprFr:orar. r "o turri sobei
oupa oar..are hmp.
.. r:ii fonu.aru_rui Tr .a_ur s,h or .u so ru ira[,
"";^.ll:liL|c1 s^ non,-azi in prir,it. ppn.ru,o.tL.
usa.rru.arutur La .obelc cu LFealu_ilp u)i: .eiru afului ii RolJri-, rimrse rr, '" u.: !i pcr.lele
u:a ' enuiJru ui r' buiF 'J in pr:rl"ur rind sobei ir buie sd s6 rmprne/a uln" cu mor,ar ti ,,ur; ,l ' Jrd"nidii,
i?: ii"lf'" iar apoi si se cdptuscasci cu atenlie, asigulin.lu-sc asllcl montarea
fig. 93 se indicd modut cte:ticzarc a uin .tnuiarutui.
urii..ln.,. usarLrh-i in r-o .insur.t p'a,., n. /:nt.r f"r... , .;"f , A$ezarea rczistenti a uqii.
Li-a-Lpra ace,i. i-u i nu
i r,ru.u i L Montarea plicilor in rindudle sobci ln rindudle sobei' p15-
q:9-
:: a.e". 99 i. I. ri\-
?rc'cn(a n^.c.ar5 D. r-.-n,..^ .ir. :r, ;r Lrt
,i,,; ,i .a a.ar^ cile de teracotd se pot a;eza in ctouar Dr( uri (Iig. 95): tos, pe rost El
nI r, .t^j ar! .jri- cu Legd.turit (cu rosturi allcrnatc) Afczarca pliciLor rost pe rost
u"i to"a.ulrri.,arp urm-a,i a..c r d,.a.upra, a,r;:, rn-;D;; n".e.iL. p o"-o pcr,' 1,. i i,n'a ur. r p,J'i l:"i delec'c (dimen-
r,.i<,r, acrr.l .a. in rinpJ.u'tr-or, J-ii -obai! g.-a\.i;,"-;";it; .iuni pxa,1c, lcl. t.'..1 plJ, si urrll,iuri perlccL drepLc ra (or'
(aoa: :r, ecre,r^za\a-lajn sinl Int.rurare r r (.r/LLt
nonrdrii usii, pnu_ iuri), iar pe dc alti parlc, o cxeculic {oarie exacti.
in duui plici de teracot;
'arulur
100
101
ti

il
rnod- . ur.nr. s^ ulili.,ealJ as, zrrea pld itor , u lpgorirrii. di.Do-
.In.3.c
7r(rF la c -a u.r^le dcr.,.te si .rea.j n-ob(aflaL - Penfu a se asigura rczistcnta pereielui sobei, se execLrtd lcgarea
1Io rr,?a lic . rui r' d dp plJ, i Jn rn-cp. ro.dpdu ra ,.u ascrarc3 c1!agrafe de sirmi sau almarea sobel. 1n fig. 9B se indic; modul de
pl,: iln' d€.oll c l^ palr I p j. i dp .o r aiu ta.e si il.tui,., legare cu agrafe a Flecil.r. irr rn.rl cureni si pl.e\'.1.1 .it'r dord agra{e
r.a7l ra ro.ul lor. Jpai s6. La./'. pl:,il- ir1,-rn,.Jiare. , ,lp-"e n.rn_ cclc
la fiecare rost vcrtical. Pldcile din spatcle sobclor se leagi numai
.r.,11 tarui r 5, rr,p a - s^bci (fij'. 9C) iar apoi p^ cu cite o agrafi, iar in fiecare dnd, o incheieture se lasi liberS.
".-. trt,; doui
latud. La letele pticilor de coltr se lixeaz6
cu legituri de sirmd dreptare de ten]n,
carc serv.sc la perfecta alitliere a pllcilor

Atezarea pidcilor in ficcare rind se face


pe uscat, plicile trebuind si Iie cureFre
!'ig. 96. Moniarea unui
dc praf $i ilefuite. So va {la o mare aterl-
rind
tie tuturor in.heicturilor pucitor, care trc,
r - phca de corti 2 _ Dricn buie sa s. rmbin. p.r''c.t. ln a.Fst s.op, se
h" , venru,l l^ st.ruiri. ner.qafe p.nrr.Lr
rectifi(.area uDor pHci.
. . La
tul
Jmbinarea pla. i_n-. lr. 1u aco-d" ,rar^ arcn!ic mdu_
rr .arF _c lJ . irr. h , r .r I ",r."1tr""st.fu.rF ljrindu_c^
a, is'a A^rfal. pli.: . q,tutu: "i ,at. al^,uput.i "^ ir.h.ip "ea_na de
h roc_
rur rd vFrr-at . , .r-i t^ i,urt. pri . pir..a lo- p"rf^",j Eta rrcbuip I.ig. 9?- Verilica€a poziliei pldcilo. c11
sa se ctat rz.r,p arr.^. .^.ir,tu . nu..ai o.a/ura pa prn<imed ei_ ajutolul dreptarulur:
co4i 2 - placr intefmedianr
spr^ a .^ .\j,d ^\ n, rlol^ li.uriri ala ela. rrii.
. n^ ori.pi.,.lFtat,p
z,mr-l.
Dtar^i au 'r tmotnrr^d tor o.F$irur; dn.ircs
ohrirrr; p.in sl^luire. A...c.p,.situri .Fea .F pFrmitp c\^rrualcr' dilarlri a ^ pll.ilor. .a urmar^ a lncbl-
sa s,.fui6s. (u marL
Tijl. a'l.au "F in v.dc- .a p're la rindut cin i at "ob"i. r *irLriii. zi i sobei. Aceastd incheietud nelcgatd se lasd alternativ in rlndrL
.r. la Dar.laa d. suq a p';, ilor. car^ rdn i|l \rzibil-. si rip rtr mat Iile aldturat€ ale sobei Ei numai la spatele sobei.
Drna cy6 u'a'e: d- la riadut , r.i at sohei tn sus, a-.ea\i rfiia irc_ In .a7ul u :li-dr:i a;rat l f d:r, s; n a "ub(ire {"ub 3 mm). s
bric 1,^rdal5 I..irurilor dc a pofl.c infari.arj api.ilor,iaie sirt prevad Fi agmfe mari, care se lixeazi in gaiuri executate cu dornrl
vizibile. ln colacii placilor-
.DxpX
fixarea phcilor lntre cele dc co1t. se aplice mortar flujal & In 1ig. vv cP arara modLir o^ lcgarp a p.r.rrar o^
argil5, care petrunde ta rosturila ctintre pleci. R;sturite oontinuare, plicile de teracotd se ciptu$esc cu cdrinizi subtid. A$
fi dc naximum 1,5 mm grosime, iar acle orizontale, "Jt""i" ae c"f ".. cum s a arital, cdptuFeala se aplicd intii in spal.e1. pltrcilor, in
-uii spa[iul riirginit dc colaci. Cerdmizilc pentru ciptug.ali se udd cu
Tn.atrrr.v"rifi irii fie. arci Dti, i. in ti-.iDrt rno..tirii. .u aiu,orul ape. se in.arci cu moriar, .lupl care se zidesc cu o mini, iar cu cea
nlvcji'l (r ai ..lortaltd inst.umenr ,t. v.r.fi.at. iTadiat dupri apli_ laltd se lin pldcik, pentru a nu se deplasa-
1 €rg"il"i qp m:i \erili.i oozi :r pl.r, 't.r trin €oti, ar^a dfepra_
. a|.. In uhele cazud, peretele din pliici sc ciplutcfte la iata inle
f.rlui la lararor (f;9.97). Ev.-,ua.pt. ciFvi^ri y r...riti,d prin;pti_ rioartr cu un stra1. dc cdrdmizi sulrlifi.
carea unor lovituri usoarc in dreptar. La urmi sc aplici noftar Ia tala intcrioari a peretelui srb.l.
In continuarc, se exe.iute impenarea sau sficuirea spaljilor dintre netczindu se biDc cu burcl(,lc ir)v.lil in (lrpl umedd.
_
.$lacii plicilor, intii intrc cotacii odzontaii, apoi intra cei verticali. l,a cxc(ularc.r carptutclii lr($uie sI sc aibd in vedcre ca ln m."
tar si nu fi. corpuri strinre. l)c ascm{:nea se va evita aplicarca ur_,rr
t02
t03
strat prea gros de argild sau existenla de spaiii neumplute bine c$
mortari cale pot rcduce cficienta sobei
La plicilt de colt, cdptu:eala se apfica pe partea lor lung6; in
prrrea nur'r s^ p-e Jd p rrF (liA. 100)
Tn moct obiEnuit sobclc se prevdd cu relmgcre, adic5 cu incepere
dc la rindul al doilea in sus, perctelc lor estc depertat de peretele

Fig. 98. Legarea plicilorl


cotui; I ac.ar.

Fie- 100, Cipru'sn€a pldciior de coli:


- :.r ,' ""::,,*
incipcrii cu cel putin 10 cm (ln cazul cind perctele incdpcrii este
executat din maieriale neinllamabile). ln accst mod sc asigura ii
radialia fetei de la perete a sobci.
In Jiq. 101 se aratd modul in care se er'ecu1d retragerca sobel-
Pentru ; bund iegaturi cu peretele, pliciie alipite dc acesta 'tu
muchia flefuitd cu te$ituri. Pine La 5 cm sub nivelul refagcrii' se
cxecutd o ciptuicalS de cdrimidi alipiti de perete R€traierea se
acopori cu pfa.i taint" la climensiunil€ necesalel care sc Elefuiesc
' tenire la 45"-ugii focarului lnainte de a li montati u$e {o'arului'
prin
J. Monbrea
ee se verifid controlindu-se toate picsele componcnic, penlru a se
monia Ei demonta bine, precum $i inchiderca clr|lir a u$ii Se atrage
aienlia cn montarea unei ugi cu dofcci'' va plrt('a cauza iunclionarca
necorcsFunzitoare a sobel
'---U*i,,""r"i.i p"rte
Fie.99, Legarea cu agrafe a ptdcilor monlale in ri.durile fi monlati Ii' intr-o placa' fie in doui pLeci'
dupS caz. Ca $i in (razril uiii conu$arului, montarea intr-o placd
cenusaruru;, lntxeagi est(' mai r.zisl.crlt
105
h sroput fixdrii u$oar.! u$ii focaruLui ei at cvjt6rii dephse j Numai dupa ce s-a montat u$a locarului se executl legarea pla-
pl iior alliurare, .Lr o.a7iaa rntroclucelji u./ji, plarile alatffate sc c{lor cu agrale de sirmd; p€ntN legare se previd li agrale mad
ajusteaze pe adincimea de 1,5 cm! aFa cum se \.ede
fi{. 102. Rama ugii estc legaiS La parlea ei supedoare ctl o agra{d mare
De obicei u5a focarului sL, monteaz:l in rindrrt a}indoitca K. E-{ecutarca cenuqarului. Cenuqarul se executi de obicei dil1
Nlontajul usij se in.repe ctupA cxecurarca sficuil.ii de pHci.
rindului de ptict, cardmizi normale. De asemenea, la partea lui inferioard se pr_'vedc

FL8. 103. Monlarea utii locaruhi:

1O4. Execularea cenlsarului unei sobe dc


!'ir,
k;a@ta cu .aiale de aaze mcreind pind ld
s..]u:

Fig. 102. Anrstarea placilor in 10 sPrJlu penrN dn.iarea cliiaruLui (3i rnn)
vede.ea montifii usii locarnlui. -
dar inainte de leg€rea pticilor cle teracoti. Dupi scoatcrca un strai. de cidmizi. Dimensiunile cenu$arului depind de cele ale
seun€.u pasr6 o^,drpili o,r- :i. caf . "p .o. i,,.,I apoi s"$urubu lor grdtarului focarului. Datoritl faptului ci gr5tarul se a$azd deasupra
in,rodu,e
rasar.i. r. pJ,i. cenu9arului, de obicei pcretii cenu$arului trebuie si stlstini grdtarul
i^::-,lq.iyl
ra.e--mpanarea 9". i. .i,-, rooj ." a.a.a usa "i e
LL,j{i Ce,.|.1r'tr Ca aiare, dimensiuniLe cenu$arului sint mai mici decit aLe grilan ui
pani..A --re.p nF s^ i I rodu . n|in brt,.r.aI .u.i.iu.
"r.u r:,ia,. tn iormi ae
anut, inlre rams t.r: spatiul necesar rezemirii giStarulul, adici cu 6 mm in lungime
u.trr g1 coLacul pla. or (fia 103). 1r ,r :17 6 12 mm in lalim.
t06 t07
_lnaltimea cenutarului este de circa 20 cm. Datoriti faptulul
"tn;ltimFe_ ca
urlui r,no de pa,i csr^ 24 (m, rczutri arlfei fala Frc. 106, Captutrea fo, alului la so_

esrc c,r 3 ^ejnf;_


_r.s .m mai jos decil pa, ca
;H?:T.lf FJ:j:Jijur a - secttlnc o. zorrri-l b

. In 1ig. I04 se arati modul de execurare a cenuqarului unei sobe


cu canale de gaze mergind pini la soclu.

Fig. 105. Montarca griLarulli:

L. _Mintarca gxitarului sollei, la monlarea gritaruiui trebuie sa


spa:bd io \eo rF lapLul ,.. .uo I liur..r.aLduc:i ."rrtrcr; i; rl;D;'i
aroerl.rorrDuLlrbrtului. !-;j.rul .e ,. lata. c. urma., la mon irc
n JL-ut qf.- af. u ur, sr r(:u d,. 3 4 rnm p.. tiecacc
olr .1.6. ir, 'r a drta,'r:i tui {v. i\. t04).
.. ul::a'
ng. tub.
rr

M. Execularea focarului, La stabilirea dimensiurilor l.ciaru1ui


sobLi. lr.bui a -e aib rr v. d^rc , omLu-ribituL a p"iii, in_
(ilzirrr sobpir 'o' Ll- a.estc oepr.lde Llc a<rn .a"r,ti
In scopul erecutirii unui focar corespunzetor, esteranecesar
Io- focair,tui.
sd
se c-bd in.\,Jer^. in pfimut r tt. ca prin it Iui cun.r-u-.i.,
"isr".n
locai ur lr.bu e s; .-. ic-c la o I. nppral rra Ltc , eL pulin 600 C. Dc
ascmcnea focarul trebuie sd aibi dimensiuni suficieite, pentru a se
asi-qurc ane...ul aerutLr- .x ga .Le d. ardere. in rediea in,rc1i_
rerii u p. ardc i bu,r^: r. prrs. dmai o i,,dt,imc sLti.:-n,i a fo.;_
Iului asigure o mdiatic maximi a fldcarii.
Din Facticl s a stabilit cd in cazul unei sobe mijlocii (de circa
3_ m,) a\r .d drcpl co.nbu,ri | | m e. i .t,im. a f"clrut.ri e.rc
Je
(.jrc'_0.C0 n. SJbCe mj,i (cu., r m-J pu ar.a fu,arul Lu Lri.llirrea
d 0.5., m. rar, ^l- -ari (p€cr. 3 i ?r. Je, ct pulin0,70m.
Fo a.ul .c execu a dupj (p c r to(u, ., n a-ea flnouri or 2 si 3
d^.pla.i de i ra. or;. Pp-rrll a rs,qJ-a r. .i. ^r,lr n rard rr .drul
u|l|7arr tdrnnptoc. p^-pl, ]e f^.a ul-i .i.,rptu..)1...u ".
,-rJmiTi de
4 cm. Inlr- (arirri i sc la.a rostLr.r p r, f, dilata-^. cpea (p permi,. Fie, 107, Executaiea {rnptusclii ir1 I'iE. 108. Botti d.eapt{
sa se evite criparca sobei, ca urmarc a degaji.ilor mari de cildurd !1ii Io.arului: aeasupra Iocarului.
ce au loc in focar. Cll5mizile cu carc se cipiu;eite 1ocarul se a$azd
i --,:::*\t :.,.iJ,,';'' i"{lfi "*"'i"
108
Petltru inlai',uralca ac.sl"Lri {l.Tavanlai se uiiltzeazi 6ob€ arind
:]r l:Sd.tu+ $i.se zidcsc clr mortar de argite. La urmd, focarul ss
'o.ar) u \arr.i i,' aA ifi.j. lrn)
.li[ ^,]'';":l; :: ?_; ;"".;I:;.,' ""
i; a a-c"'Fir sc,
e e' .'1,
^ In cazul sobelol destinalc aldelii ca,rlrunilor sau gazclor, iocaful
rrebuic si se c;rptuieasca cu cr.iir:imid:! de $amoti sau cu cdrlmidS
,. I".j: l:,: ; ::i-l l;,:ll :; '"x":tll.. ro,aru,L,i u .;rn.r..i
ft:{raciar!. Acest ir.1cr-u se aplicd 5i in (3zul sobclor rnixte (cu lcmne
.". L?-lq-" utii for:,rului c.ramj/itc ri .u cnrbuni).
r'''"-'"' ; i"i ; li;:i
I *.:,t-;'i
l!;La parlea
Iil """'"i;;l:i';""i.".
supe oafi a focarului
jiii;H:;;'dii: i", i.iii i; :'i# i,: rri :j,ri li
se

;:,ri"r;
i
ilill;:., l'l :i;:i, ;* t;lr:*i":il.sfi[]
:ii:;:1""r" fi
poziljir \afiarrire in raporr crl sistelnut constructiv

Fig. 1:11. Fo.ar pexr.u trd.r€a cirblni


lor:
clu! r p€f€reie sobcii 5
- crlirruFeard dtr

Focaru1 sobelor in care se ard clrbuni se cxeculi cu perelii in-


clinati (fig. 111). ccca ce asiguri arderea continui a cirburilor, carc
aluneci pe gr:i1ar.
De multc ori, la aceste focare se prevdc un gritar cale poate
Fig. 1r9. troc.r p.lrllu arderea lenne Fle. 110. l'oc.r .u varfa nnlindrj. fi rniica'L (fig. 112). (.ea cc pelmjte scuturlrea c(lrl.lii, in scopul
lor: Penlru af.l.rca lemDctor: actillrii arderii.
,.
i"- i:'i.1,,,,' ' '; I'iij'":tt "J;
N. Exc{{taxea canatclor dc sale. C:,iulolc de gaze au rot!!1 c"l
a asigura cnculatia gazelar iD irtc\iorLrl sobfi. conducindu Ie .itre
!!$ul de fu]n. in drumul lor gazclc .f(lcazi ciklura perefilor sobei,
rare in acesl mod se iDcdlzesc ti aInJi, cc{li|](l cdldura, lncdlzesc
Existi mai multe feluri de canale de gazr: verticak', ol'iz,rirlale
fliE;5;g;,i;[$5Es]H$1,:'i ti justi a aiies'
combinate. Sislemul clc canale adoptai, dim.:nsicnarea
110 l
tora, ca $i materialcle din care se executS, consXituie elemente hoti_ orificii, carc se F.vdd atit la partca infedoari cit Fi la partca supe_
ri oare p. )lru burc tun. {io are a sob. i rioari a canaLelor, dcpinde dc combustibilul utilizat.
LJ srab;lir"a s . tiu ii -' lunqinii ,.analctor o. Aa/^. tr.bu:e si s^ in caznl utilzerii lemnelor. sc lnsi la paltca iniericard a cana-
a'rr n \pd-r^'i'cju .. . ": at 'o.ulLi. ln ca,,u ..,t etof.u |rai '9 lelor un oriliciu de r/{ cir.imidi! iar La padea superioarij dc th ca-
putermc se vor construi canale de gaze cu rczistenti mai mare. adici , rlmidi. In cazul cilbunilor, o ficir.tl dc cornunicare de la partca
arind num(:roase sdrimb:rri dc directii, In cazul sobetor (u tiraj jnf.doard arc l cerimidi $i ccl d. l3 partea superioarir i/1 ceramid;r'
slab trebuie si se construiasce. dimDo,!ri1.i. In cazul lolbsirii gazelor naturalo, aiil orificiul injcriin cit fi cel
cut -r ,r ar r, ,3":r Ll r, iar p I r- a ioLra -a r"ri
canale de gaz€ cu rezistcnla mici. 'a i il mai i'_
o^.U,r;:le d Ld,,.lor i;^ro:n i r. . i. Lr rr'J, Ll "' : qL, r'il i pp
In mod curcnt secliunea urui canal do junetate.
o" , lr Lrri, .5 I de rl0 r'0 .nr, odi.i ' Canalele de Eaze se cxccutd in mod curent .lin cdrimizi subtid
cl.' circa 20X20 cm. Ori{iciu1 de iesire a
asezate De cant $i zidite cu mortar de argili. Pdmul canal se €xecutil
gaz.lor dft Iocar ca Si primul canal vor cu pcrcti mai groti. Porliunile care vin ln contact cu flacira se exc-
alea secl,iurlea aproximativ dubli dccit a cutn din cdrdmida de gamote sau din cerimid:i normali
fig. 112, Gritrf .u nin.f, ultimelor canalc A.icasta sc datorettc {a!. I l,a c{ecuiarea canalclor dc gaze zidirca cirimizilor trelruie si sc
utilizat la lo.areie penlr! iuLui cd prirl primul caraL rre.i gazele in- faci cu lcgituld.
ard.rca ca.bunilor. cilzitc 1a o tempelaturi foarte mare, care Se atrrge atentia in mod speciai asupra conclillei ca supralata
a oi r'Lal .! rd p-,c^d. d."ldu r ."b. i intcrload a canaleior de gaze, ta Fi accea a focaruLui, sd fie ncte-
Se rccomandd ca sectiunea pdmului canat dc gaze si lie aDroxi- zile pedect cu bureteLe in{:igurat in cirpa umedd, sprc a se indepirta
maliv de doui ori mai rare decit sccliunaa girii Eeiniidiului, in to:ire aspedtltile care favodzeazi depulerea funinginii 9i a zgurei,
timp ce seciiunca ull.imului canal ile gazc va fi egald -cf fcc€d- .onducind la infundarea deasi a sobei.
Lrr.., nr a.r'u': I.r^lar i .,pul ai.r,lri Jnui rii;iLbn, o. Elecutarea racordului la co5. In mod curent, sobele de tera-
.. r:u.,1 utrirl,tu ,r...lLl- ra/. ;^1,i. \J ti. ...r ,-t p.iii, t0;o codr se racordeazd la coq printr-un burlan de teracoti. Acesta se
m.ai mare d.(itsccliunea cosului de Ium. arazd pe de-o parte in ultimui rind de plici al sobei, iar pc de alti
in ceea cc prive$te Lungimea totale a canalcLor de Aaze, s-a sta- parle in gaura prevazuti in accsl scop in coEul de lum
b.li djn pd',d. p" t.u sob. l^,u I.m. l.-en^! md"ina J. ln cazul cind gaura rlin co$ nu cste cxecutat!, sobarur trcbuia
0.00 n. jc- p. .tfu.et ..Ll .arbur i. a.^a ro lu !i"r..^ aLL.p tc s o traseze p n insemnarca cu creionul sau creta a pozitiei acestei
7.00 r^. In ,47 dp u .im.. pr"a rnrr:. gaz-,. ", -,...c giuri Si a dimensiunilor ei exacte (de obicei 18X18 cm) La basarc
Frea mult pe parcursul lor, ajunglnd $ condenscze. Drcpt rczuttat
( .^. .lr'r , I pla.iie d.. ll pedea sup^-,.J,a ie va avca in vedere ca gaula din co$ sa fie la acelaEi rivel ori-
- .ob.i in. o .a.1p,r,.
o culoarc mai deschisd, se piteazi ii trcptat sc dete oreaz6, tr.,buind
zontal cu gaura respecti\.e de la partea superioar: a sobci sau putin
mai sus, calculindu-se in acest al doilea caz pentru o inciinare de
si fie inlocuilc- A.est fenomen se datorestc Eitrundcrii aDci do con- circa 20 cm la I m.
d n'p-; p-- "l s. ei. s.b.:z , ol.., or. u,.1 p.oJr.. d.oo- ' Cioplirea gdurii de racord in peretele coiului se cxecutd cu dalta
rarea, pltarea $i chiar fisurarea accstora. bine asculitd $i cu ciocanul. Toaie dirimiturile rezulialc trebuie sd
In cazul unor secliiuni a canalclor de gazc mai mari decit scctiu- se curcte'plin uiita dc cur;tirc dc la partea clc jos a coiuLui. ln caz
r..r " ^sari.;r,.lc fi"rbi||rj I rJLnrp d pr.r r.uper.odr'J a "ob-i, contrar este poslbili functionarea defectuoasi a colulrii reducin-
pro/lu,' d i|'.il r, d d.., ejo , r".u Lr, fd Jdl . ,t riou.. i I.irnb, du-i-se tirajuL.
sobele alc ciror canale au scrtiunca mai rri(i .lccit cea nccesal.i BurLanul de teracotd sc taie la lungim.a utilizind pro-
nu sc pot incllzi la paltea sup.fioara, cleoafc.c gazele nu pot ccclenL aplicat la tiierca plicilor Llc lftacoti.'rc({sari,
],a siabilirea l1lngimii
pitrunde in canale; ca urmarc, soba va scoale gazc;i fum in in- burlanulur cle racorrl se vi avoa iD vcll|ff (a a(:csl.a si nu dcptieascd
cAPer-.. fata canalului de fum al coiullri (tig- 11:]), deoarece in acest caz
ln scopul bunei dirijiri a gazelor fierbinti, se recomandi a prc- secliuuea carlalului cl( Iulr rftlur ir(lr.r sc, fumrd se va intoarce
\,edea o ficii de comunicarc intre canalcle dc gaze. NlSrimca accslior
112 I - cure. $bdului rr tu$nr! I l3
AFa cum s-a aretat, burlanul de teracotd trcbuie sd pitrundS in
{l)5Lrl dc ium Iic ped'-l . i/on'd (tiq Il4,d). fre oulin ir'lira1 in
su- (lie. Il4. b): "e i-,"r lc- .oDorired a.Pc uia ' I a eluL d. lum
al coEului (fig. 114,c), dcoarcce in acest caz iumul nu va mai putea
fi eliminat cu usulinld pe la partea de sus a co$ului
Montarea burlanului de teracoti se exccuti astfel:
Intii sc aplice mortar de argil! pe fata superioare ;i pe letcle
laterale alc odficiilor pre\'dzutc in ullimul rind de plSci al sobei Ei in
(osul de lum (fig. 115,{r). Dupe aceea se aplice mortar dc argil5 pc
fata suporioari a burlanului de teracota, h Locul monterii Ird in
cos. intloducinclu sc in gaura din cos (fig. 115,b). Burlarul aFezat
in gaula din coq trebuie sE se impeneze bine cu bucniele de cerd-
midd. alindu-se in$ gdj! ca acestea sd nu deplEeascE Jala canaluiui

Dup:i aFezarea Si impdnarea burlanului se finiseazd locul


racord cu co5ul, pdn apdsarea cdtre budan $i netezirea argilei din
aceasti zona cu mina sau cu cirpa umedi (fig. 116).

lig ll:r, Slabitifca luDgimii burlanrdui .te


rL'.acotii:
*r!

qb
Iig. 115. Montar€a burlanului de teracoid: I-ig. 116. Finisarea ra-
corddiii burlanului .tr
dn .oj i b
'nkndu..re.
mort.r im!:'nai ctr bucEli

ob. La locui de racord a1 budanului cu sotra sc ajL$Leazd pLdcile rin-


(lului respcctiv al sobei prin lAit'rca lor, alit {iL (rste necesar penlru
Fig. 114. Pozilia burtanului de l.racoti lali .1. co_sul de Jum: petn-rnderea burlanuLui. Dup:r nontafca pl:Lcilor cupolei sau ale
o - dronlari, (.ore() ;
ros (rncorccL); , cot d€ fud_ rin.lului rcspectiv al sobfi, so rx(rul.ir slicuirca, icgarea Si cdptu_
6irca pl:icilor. Sc rcconrrd:r a sc cxccuta ciptu$irea cu cerdmizi
intregi (tig. 117,o), iar nLr clr lruciili cle cirimizi (fig. 117,b), deoa-
8. lt5
rece in accst caz imbinarca burlanului nu eslie solicient de rezis- P. f.lecutarea gEudlor de curilil€ a soltei Giurile de curdlire
tenti. -" o't;;;i;'i;;ii; necesarc pcntru scoatcrea luninsinii sau a altor
prc'rid capace Ele se lasi ccl pulin 1a
ln
cazul in care este necesar si se racordezc la n co; doue -i"l"r" de ii"-""ua E;
"e "u
sobp
_
d. ld r'.la.i -rai. di.,dnla oc \-ni..atJ jnrre ...lp doua ra, or.luri *
Dartea ios si la cea de sus a sooel
1r".Lu.c 5a fi6 d- .^r pLli , r.U0 -n: rr .az (onL,ar, lum.l P;'i."'; l.ii-'" u'"" ^u-r irF a <ob^i "p iad urrlaloar'le
soDa va rctl pr'ir ceilalti soba
dc la ., misud:
6/es;l

Fig 119 Exe.ula.ea burlar']or din labla cu coturi:


' - - 1;;3i;1;ii"(r'i3t*i.-*"'i.'i:l$"':" '' "'
tig. U7, Execuiarea racordirii burtanului cu lltimut rind de plici ,t
i;.3.$f}"-;ii:1i,#,:iiiilil'Jy"""1"i;";;",';";;"i?-:"i,,:litl x1;.jit,s:
sobei:
In parl, a de jo. a 'rna PLor de -p' taz'. se prp\5d in d'^pLul capa-
."r;';"-',;"i;.i';'i" i z to-uri n r,r s' oa 'r'a IL'nin.inii .Nu-
mirul ri po/iiia a,e_tora \'arja/d rn fun'1i dc nurndtuI ccna]_lor
Cind cclc doui sobc care se mcor.ieazi la acetaqi f,orcat 0es11 Coftat /rtofett
canal
si'1t sjruatp lr eraj., LIif.ri n. di.1an(a ornrrF ra.ocuLll.lJ . , de furn
soD.. md.Jrat; pe r. rii.aU. ,rebur- .a Jie dp .el purin
elor dor L

t0.nn m.
La bu.."telc de t-rd, ord so por m.n,a rFg.r
,rarore de lrrij..onfe lionare oc obi. idin abtJ
Acestca so introduc in Jante executate in bur,
ianul dc teracoti (iig. 118).
Uneori, racordul sobei la co$ se face cu bur-
lane de tabli. Dacd este necesar ca burlanete
It,,.,'l:.,..yi1 i::1 rr.buic .\^ urc' d6 ro"ma o b- o
r-BJr ro u ui d r.i .urDa
^,._L- ,",-
(lrs. ;,;il.'n1ur
.
d)i cp admiL- ,i .ul e\F,urJt dirl
b
L:d Ill llr_ rdu i 'lo -i I ' 11 r"
FubaNlui) ta
1"ur,",uru,r r burla-
b;r;_ i'g. l2O. Rr'o-dul bur- in r'
tronsoane ]a 45' (tig. 119, b), dar nu cste per_ n.,ri dc ('bl" r'o'l: d'a' dra1
mis ca acest cot se se exccute ta 90" (fie. 119, c).
In cazul executirii racordutui sobei la coi cu burlan; ;e ta;t;, rrta c.n.tuui ..ruri (.or.cr;
tr€buie_si se rcspecte regula cunoscutd ca burlanul sA nu patrundd
in canalul cosutui (fig. 120). .t€ carc. D- e\^-rplr, 'a . l- r ' ."r ' itr' f lrimuL J|rd sc.'ufil;
Racordul a doui burlane de tabti de la acetasi etaj, la un singur pr: apr'ut ,." ti,'.l'n' j | ' lrr' ':rul L la lro'la a ooua sc
canal de Jum, febuie sd se faci la o difemld de minimum 1,0dm .-r...' .'..r'1,,nf ir ':I irr ofiti'ilrr li'"ar.-e 'ur;li
pe inittima (fig. 121). i ,,,",,r4. Ar.r1 "" s. asiuPi
.,itnitr cu o cdr;midi scoasi
ii',":i,r,,ir,,'
ll6 rr7
:: x'iff :"9:?"":."i;"illii" ""1"tili'i1,".:&,1*f ,-e (afa-i/i p^ lar. A -ul p^al. o. f , ,ir.ula r. 'e ;riTizile p^
#f i,ji,l?ilJ i ,t .a ri ierjn,l pii. f-rar'rrc'di^ pfe'd't'l- pc dou'
tdtr^ri .pu. al" , upor' i I f. uj 3 rd c\l' a, li alJ
'"r.ni.-. l/rrpa pr'n
se preved in timpul
j;j, ::i,' : ^*,:l if il"il:l:i"
rl,1.,,ff*,11ff::::^q1.yt*^t="1,1r*:
;'f l;l'Tn,,.1-:*,:F:l-.: J"
mon_
; ;i.:l l-, l; conver:tie a acrul-Lri
i. ii";";
din incdperc-
sobelor de tcraco(a. Dupd r'rm 1ar'a n'onlajulJi
";"i" ;,";:,1"i
I''r,,JarF,u
"1" :,""J:il.i"yj
."r,-i pii- g"i,ir. d .u"j,.,^ pla-ilor L- r' fa" J 'i
::"Tj:y^",^_T,,l,llir
s- , uritdL arsi,a. l,u-a, .au
e o^ pla.".i
iepror sobei. Aceasli curitrire se face
oe , aramr.: cu peria, iar locr.rrile uncle estc necesali
-r rrr. rna'cr.ale ,-7ure in i ,;-r.,Jrui .ober r. Lrm-
PUl rurrului, ' ' -Pa'a ru
u un bel,i;or se rnLatura qurplusuL clc
::i "i"-, ::: :i ",bi:fil;
n^.,ca/d ,
l; "Ji.;:; ,i,;: ffi .J[..:I,:: mortar din rosturi.
ln Daralcl cu aceasta s-' .urili foca-
m"rra ,j.
"ieil. i;,i.,ii: p.","_
L
zute ia sobd_ ru]. aiatarul ri .e]lusaruL dc jar Icstulile
rte areiU, ptaci Laramizi t tc a' olo
rrnde istc Lecesar sr fa' c din nou ncle-
,;yl"lT:ii"_iiL.:"rf'-:":i:",1 :1t, i.;ij;; ":;\: :ib;,;"":: :_ zir€a cu cirpa umedat sau cu buretele Fig l2t Exe.ularea cupolci
ii#: i""j";:y.: ,*'ff."l; ?,"; ;l :" U:l: .,:, :* :: inv" i, in , ripd um"di sol lor'
,1:l,J !.,p i*,p"i la.o. u'i. u o rr.ula. ' ": .. "'r. T ii,:r ii'
Cele mai hune rezuttarc sc lbLin
.h:r ol.rd . no obi . i ,hi,L -" pr' l";,J.b" : p':,l,-1 ."i:
i. DarI clin algili fin! amest(atd
"--;"r,;;: : :j:i:liJ,: ;" :Y\;l I olill 1.n." "o-u."" ."0-' "" "n,.
ia care sc adaued un colorant poldvii
De exeml)lu. la sobcle de culoale cafc-
L:.i;.,?l*t l imi*f ;lj;
;i". ; ;":i'. uup."" r"ci . pLrLina \op "a -a o a 'i.u lr,
,",J:*T* [::".1:.:': "#",ffi !]:,1ffi?,:]i:ii:i:: 1,"j,?;,g"ff;:i lirare 'ri a c ".iu*o
n".rLr .t tun l I "ob'l' olord' / pPoa'a _rrr,aLo
Incil :: r;nin. u, spdriu'tjb-- ;;-;.r,nrr,, ,Lin c.r i .r 31n , zi.' Soo- ' arl ' L'efl 'r's'nrsd
.n { r!. r2.r). oini.a Drr,pa sup^-ioa-a a u cu .,hit .le aluniniu, care are culoarea neagra'
'
,n-urrr rird dp p-:,. d. .ra, o,j tr:norl ,:p p d i I
"" "r'iiiir""il-1"1."t..t I
t]p cupol!).
Primul rin.t d, ,.rir:i,ta.are a ip6.d \.ba
.rc p.ipr:i .nL-i ,a si de p,.reqii
:.1:-,-y:!",!,
.anar, 'or dc ba,^ ale c, ecreia. A, doilca
r.no 5c
i:""ji"l^":l: fllT"l rind de c.irdmizi (fis. i24).
ilitt'F:",'r}r * ;.1:..y**.;*rmii ji{';i!i.#;i ?
pJfl"!^^spF io.r D^:,.,p|r upo. .c
" mofldr dp arp: i apli.: o lipi urj oin
i ftujd. ,.a"c s. ,a.i .tO tS _i.
apo; s-' nctezeste bhe cu
cirpa.ume{l;. oupa allll i"":$:J:"::"' sublire de nisip' Fig. 124. Cupoli, (rr v,'r rL(L
inte-rzis ca acopeiirea Este qrr'[rlrc.
il"i-"i'pl.i,?i"t"'ri.]i?l ,r ri

Dup;r ' '. il.': r . . r" i'.' t t \ l" sob r "u -irpd
h#?,i,"ri'nTk?{'{j.:11[:""'.:#Jxir?!";*ir11? r', 'u ' p -iF n"d' cr
',..;'".; "
accasta, finisaf( l s,)Ii s.r 1(r'ririrrirl
ll8 1I9
5j:li":i;f 1$"ir::'T:i,ffi j"?.,:"*" j::'Jin:?: mxrimea 1or. l1-I cele ce urmcazi se desr:rtu
sobele de teracot6 drepie utiLizale in mo.1
t:i': ".1"i#'9.
:""; ;;"8,t
""i:
:i
"1T.,.;,
i'o i. "",'; lr,l: r r,;.; :s; obd cu canaie verticale. ln
S

i: il"!:1i;.f ; j: ::Jl il';:,:.: .: ;i;,ni: : ;:l:,i,;l l,


fis. 126 se da
'a \e.nP'u o '!Li u ,r i
canale v"r i.-l . l a I p' Lip d' soLi.
Ll illf,i,l l ; ,1';:;"f".':%.F',." t mpcrar'ra a" p" p-1a1- *!"i sazeie fierbinli sc ddicE pe primuL canal,
dezvoltat oe una din latudle s{urte ale so-
b"t. ln oi inuar", eJ,,e,. .i- J a i o. si o

t l f; :=qi:' -ii il, lrill:i:"ir.': ::i': i;.i : :":r rr:i J:r.l in sus. succesiv, prin celeLalte palru canaie
vcrticale. aie clror sectiuni sint cgale cr.1
r,r,,i d Fr ,.] p-oL.r ." ,6p.161.3ro I cnri,oar.Lel iumdtatea sectiunii primuLui canal. Ultimul
canal conduce gazele la racordul sobci cu
a""'.jli;'i " ;'"ll [.i.;* i:"i:,'" "a I: ""oi mi'
1r'bJie coqul, 1a partea supe oari a acesteia
Lrn alt exemplu este soba cu patru 'a-
nale verticale, aritate in fig. 127 La acest
." ; *r:l.T,i -":l-,;
; l:i :"'fgl;l*"
;isri:::i ;'"::".,-., tiD dc sob5, sazele fierbinti ulc5 din locar'
\ Frti 3 ^ sjl Ja P p la J
: i;":ii'"' i" ill",l; Ti,:'ff
^"
,T : :: ;':
pii" .lou. .-,
lli;;; "t.,1: :1.1" /
iit" "ob ', p" i ' doa arirc t a." arr. T,l
continuare gazele coboaie plna deasupra
:1,,i,'",', I ;iaa."" :i'aDrind"r;
::.t:.::r:;;. ::'*.p:i"il: fi; ;T boltii tocarului, pdntr un canal vertical, a
cerui sectiune este iumdlate clin seclirinea
::';"i :i ;"' i.;1.l:j: -"oc ": '.r'i ,:ir. Drimelor doui canale. LILtimr.rI canal 1,'crti-
. a'r la p ol,a .o, .i ,. Lujc ,j fi . ram.Liare.
ii]1,.1:.; ". ial, legat deasupra boltii focarulti cu ca-
naiul preccdent, urcl gazelc la ra.ordul
t" ;;,; i: ;":l"lJt; ii il:;i:it:ri:ir;;i"Iari cu coiul de {um.
A-10-66 din In +3,.'.?} ln cazul sob!:lor de dimensiuni n,ali (de
ill'.::il'f' dl'l#fi:'a eremplu. sobe de 3X6 plict, utilizaie la
i"t-.n :r,l"ri eJ i '. i,J ii ( o . a d_ ':
etc.) Ei prevazute cu un singur focar. sc
IX
Cdpitotul executd 2 bolti.
. Pdma bolte, previzute pcste focar. osle
TIPUEI DE SOBE DE TEA'4COTA alcEtuili din 2 rinduri de cirimizi dispuse
pe lat ,cj sustinute de consolc din c;r:imrzl
. A. Sohc tucl,ie. In eenerat denum
i."za c r pj. joar'. lr o:"'d a J- Lr;
cnb^r^- ., i'",i: ":::.-..;,::\'i-;;
,o-.1 a-o.rrr"r.iir..:..' di, : ,iJifl"*..0,: midi. numite ciocuri llig 128). A doua
d-,ra..d.- ".t o-o... ". pri., nu,,,,. ; bolti consti din 2 nduri de c'arimizi rs.
zate pe lat, sus(inute dc cir-arniTi 'isl)'r{ I irr. l2li. Sobi cu .inci
sub formi de T. aqezalc pe lninrl l'rllrL ( rruLe vdticale:
ll I.^l":l i! (ap. vrrT, D (prs. f,l. AEacum s a ar:riat, l)lt rii 1rr ir lrrr ii'f :l
r - seciiu.d onzontara

;"1"i:i'u, ;,1.',; i,lr',ilit ::l I,lil',1;o:",;ir


:, sobei d.pin(lo iir nrrr, rrr,r\lrrir rl(' rrirr)' rr
;r1:,X; ,rLcfjoarr in pe..pe.1i!i;
"i'i_J;;." sionarea jurrli a , r, ,;Ll, l,,r ,I ilir." l , rL r'!
120 t2l
sobelor dc dimensiuni mari, este necesar a tua mdsuri pentru reducc-
-Aa \^rJmului de ga/^..ar .ir utr prin ,dnatp, td \olu"nL n^.c.cr.
rr1 a.rest scop, o misuri este aceea d€ a prevedea in intedorul sobei
u.l .aral prin,rregal, 16 -u, ir.u.t. Llprunir ,alal .a.rIr)natu.tn
r-rur acecla. (et6la le.anatF Ltp ga,p s(- r.du. td
"e.{iunil" n-...a-c

Fig. 128. Execularca bollilor la sobele de dimen-


siuni maf.:

W c
t.ig. 1?7. soba cu patru.anale v.rti.,al.;
d - \e.1irn. orrToriate
]esrnn.t inrie
cidenjsub.aco.dlr]a

In fig. 129 se aratd modul de excculie a ranaiutui orb ta o sobi Fk. 129. Sob6 cu qaple.aral. \fr(nir11,ir .rr rrnrl orb (secljuni o.i2ontalc):
cu 7. canalc verti.alc. In cazul cotului .le fum sitrjat la co1!, peste .trdi.1ra eazeror
canalul 6 trebuie si sc erccute o bolti din cdrdmizi subtiii, ^care
asigurd circulatia gazelor de la canatr-1] 7 la cos. Acest tip de sobi
t22
se utilizeazd cu rezultatc bune in cazul utilizlrii Iemnclor dc foc sau orificiilc prev:zute ln bollile care mirginesc fumurile situate alter-
.a gazelor natlualc.
nativ, gazele fierbinii sint dirijate cilrc racordul cu coEul, cilculind
Sobcle in carc se ar'd lemne cu cirbuni Ei care au de asemenea, rn spirali.
climensiuni mari, se rccomandd sd fie prev[zute cu 9 canale vcr SoLit' u doui lo,ar. ln,"ulr.":r"!:id'5'^','i
ticale. incip€ri spalioase Si ca atare de a se exccula sobe de dimcnsiuni
Sobi cu canale orizor'rtate in zig_zag_ Accst tip mari, tipuriLe dc sobo descrise nu se poi in(:rlzi in intregime. -A.ceasta
dp sobi esle previzut in intcr.iol cu mai muLic cana[ odzontai sa datore$te {aptului cd gazcle Iic|binl,i au de parcurs un circuii
suprapuse, dezvollate pe inireaga htime a sobei (fig. 130). Ilr inte_ lung, pierzind aaniitdti mari dc celdr1rar Si nemaiavind deci randa-
dorul_ac€stei sobe gazcle fierbinti circuti in zie-zag; dintr-un canal ment suficient pentru a incilzi loate soba
intr-altul, fiind astIel conduse la partea supedoare a sobci, la racor_
dul cu coFuL de fum. Fiecare canaj de Ium este acoperit cu o bolt;
dreap6, prev;zut! cu citc un orificiu.pentru dirijarca gazelor; aceste
orificii sint asezate altemaliv la c e o {ate a sobei.
s. La .a' -lu o.i,,o. 6tp In spira r. Ur
tjp de solr6 "u
al,
cu canaLe orizontale esrc accla la care gazele fierbinli
€ilcuH in spi.ald (fig. 131). ln accsl scop, canalcle odzontate sint
separate printr un perere vcrtical, coNtruit de pe bolta focarului
pini la cupold, carc imparlc soba in jumatate, pe verticaH. pdn

!ig, 13C. Sobd .u candLc orizonlalc ln


ziE zaEl !'ig. 131. Solrt (rL .ariirt, .fizolilrl! ,n spirali:
D secituro vcnicauj dcr'rLrrr bnliL or:rulul; b sectiur€
c sclcma crcutdlet cazer.r rerbhir.
- '..."i11]'i..;''li''lchonjacfcuhtieicazelol
12.5
^24
i ,r t:p da r4bl] u itil-. .u .u..es ,r
a.6.\rr i.a/u.i Fr e sobo Racodul gazelor si al funului se poaie efeclua fie in ultimut
i[ l::;:"f gr".;5r;13t
':i, canal de gaze, fie in canalul cotuiui dc fum. Este nec€sar a se lua
:i:l:":ji: :il fi ; :t" li : ]il "'
mdsuri pentru ca intilniloa gazclor si a fumului se se producd in
mod lent, climinindu-se astfeL posiLiLitatea d€ a sL. crea curcnli in
$:ilT;fi1X1*3.i:"i."';11"i'.ii;l;:1,'la:""*";l*lg;lj sens invers, care pot conduce ia ielirea fumului ilr inclperc- De
2

/,,
il'
[' '.!j
Fjg. 133. Racordul gazelor lierbinii ti lumului ]a sobel€ cu
dor: lb rre:
p - d . o""l.:,
3 _ Fereic dc sc!3ratre.

aceea ]a execular.a racordului gazelor si {umulr.ri se va prevedea un


perctc de separatie intre acestea, pe o ineltmc de 0,50 0,70 m
(lig 133).
Intre locarele si canalele dc gaze alc celor doui sobe aLipite, ta
locul racordului 1or se recomandi sA se prcvadi. un spatiu libel de
circa 10 cm. Acest spaliu se obiine axecutind doi pcrcti de cnr6mid.l
aliturali, de pe postamcntuL sobei, piri la cupoli. Pc iniltime.l fo-
carelor aceqti pcreti se er.ccuti in grosime dc o ciremidl (12,5 cm),
-0 iar mai sus, ln grosime de o clremidd pe rnuchic (7,5 .rm). De asc-
menea accili doi pere{i se ceptutesc astfel: pc inaltimea locarr ui,
Fi!. t:12. Sobr rr dourl lorafe: cu cirdmizi de 4 cm, iar deasupra, cu cdrimizi.le 2.rm.
i. T:1,1 , .."::. ,''.,r;.i. Pcnlru circulatia aerului dintre cei doi pereti. so pr.evid jos $i
sus gritare de ventilatic. Sc va alea giji ca eritarul supcrii)r se se
no.tcze in penultimuL rind dc pli.ii der tcla(lrl.ri, spf. a se cvita
posibilitatea antrendrii prafului carc sr d.pun( p. fupola sobei.
:: -.,.: in .arF F\icrr doua ,.r,,rt .J,, rur aD. pia.., .obct,.c
] a7j Sobele cu doui focarc cale au spafiul (lc a(! spccificat, au un
ra, or1r. f'F.ar tarul o,n
r. rrc,a'.alur .o-ului d" Iurl a..e,,.,J. atc o" tr...,ruo,i ,,,_ut
pst ,nre-punTaror. randament mai bun decit (1lc liiri n(r'aslri pfcv.,clel'e. Acest lucru
avird ti-aj se explicd p n faprul (.:r a(\,sl sl)rlilr. prc!:izlrl cu gritarc, asiguri
doui burianc al. \.o. s- pot rd.orda rs g"-16"j 5a:_
.rr.1 crearea unui (ur'cnl, (l(. act |a , (.rrL, Iavofizcazd produccrea colt-
' vccliei, inbunililir(l if ( iilTir.or aL'r.ulLri dirl incipere.
126
, 127
Sobe cu c amcre de aer. Tot in cazul sobelor cu ctimen,
siuni mari se utilizeaz:i cu succes prevederea, in interiordl sobei. a
unui spaliu de aer care se lncSlzetk $i iese in incdpere. activind In scopul montdrii utilor, se prevede h perete un gol avind dc
a,rl.t,,n.,1 lio.i.nrens;li Ind r.arl:r J dFful ri air -r a!p-e. obicei ldlimea de 40 cm (2 pldcix22 cm 2X2 cm) $i ln5liimea de
70 cm (3 plicix24 cm-2 cm) (fie. 135).
In fig. 134 sc di cxcmplul unei sobc cu cameri de aer_ CameG In acest gol se rnonlcazi pldcile dr teracoti, avindu-se grijd (.a
de acr sc cxecufr dcasupra bollii iocarului sobei, intre canalele dc
A .ul ,F.o pd r-no p.i'l canal^ acestea sA iie as€zatc la minim 2 cm fald de planul cdrdmizilor.
-J'.
o' i u ., qo. u suoai,.af.r r.di.a
dp' i r,pa u,r p 16 r al a. stFia >i deou-
..r i la pa J infer odr: I al'lF-e: J. I
I
acr. A€rul rece ajuns astteL ir aceasti
camera sc inceLe;lc, ca umare a ac- I

tilrnii gazelor fierbinli din focar Si a


' 'I | .df- .o jorrt, ,an--a Lle aer. l
Accst aer. incilzindu-se, iese in inci-
pere prin orilicii situate la partea supe-
Iioar.i a camcrei de aer, pe un pereic
F
<I

Sobi care incelze$te douE J


r e. ln acest caz, in peretele
cam e
dirtre cele dou.i camere se prevede un t=
ti6=
eol, ale cdrui dimensiuni sint, pe cele
3 laturl, cu circa 10 cm mai mari decit
dimensiunile sobei. Dc obicei, in accsr Fig. 1t5. xloltarca usilo. pentru fo.ar si
gol se e)recuu o sob5 dreapti, dupi .enutar in p€rete:
2 unul din sistemele descrise. Spal.iul li- i
Fig. 134. SobA .u camerA de ber din jurul sobei se zide$te cu cdri-
mizi subtid (de 2 cm). Prin uiilizarea pentru asigurar€a siabilitalii. ln cazul pcrerilor cu grosimea maj
cardmizilor subtir-i $i executarea acestei mare de 1/, cirimidS, sc ciopleste un Eanf pe adincimca dc 1/, ced-
compleidri la una din lelcle perel,etui, mid5, d.stjnat unci fix5ri bune a pl5cilor de teracoti. Spaliul dintre
sc inlitud in cea mai mare mesuri re- pcrei.e Ei pleci se t€ncuiestc cu mortar de var. Odate.u montarca
.lu(or('a suprafetei dc incSlzit a sobei. pldcilor se fineaze u$a pentru focar $i cea pentru ccnutar.
Completarea zidiriet cu riifiimiTi subliri se poate exccuta o dati Dupi montarca u$ilor, se trece la exccutarea sobci.
cu montarea sobei, In cazul cind soba arc utile pe latura mici (a(!asla avind m&{i-
Sobd cu utile pcntru f ocar ti cenu$ar in pe_ mum 21,/, pl5ci), soclul $i primele trei dn.turi al. sobci sc leag6 cu
x_ete. La acest tlp de soLd, utitizar ta i[stitulii Si uneori la locui;te, perctele, iar inccpind de la findul 4 in sus sc cx..uti retragerea
almentarea cu combustibil ii .ufilir.a .enu:joi se etccrueaze din reglemcnrare (minimum i3 cm).
alte inciperi (dc excmptu, (lr.idoarej oticii crc.), ceoa ce asiguri Iu cazul sobei cu uSile pc lalLira nraf, (a(ras1.a avind peste zrtu
conditii de curitenie la enpl{)atar.a sobeLor $i totodat::i reduce peri- pl5ci), pcnlru a sc lnllitul.a lcqrfcr s(nri.u perctele pe intrcaga
colul de inccndiu in incipcri (siLi de c1as6, camere pentru bolnavi, latud, ceea.c.sk ncc.ofomic, pr(\.um iii penlrLt a prclungi locarul,
siii de adunare etc.), tn scopul asirluli.ii un.i ardcri.orcspunzitoare! soba se executd cu
r28 ,,toLa-h. re", a tf, ll
I - Gn6 sbj*itrl sr cora.trr!' t29
Dup.i .- sF , xecu,d so.lLl p-jrnLl r,nd oe ptJ, j.
pprcl f^ larur- maf^ a sol ci.iiaaru-J ..o t-.itoi,li .pr-
Ie.:.rJu.sc dc
p"r.to, p- C. Sobe poligcnal€ sau circularc. Sobele de formd poligonali 6au
,lr-urilc 2.si J \^ m.ncca jun. at: J ptJ.i Ji.pr"F i, u e i circularl pot avea aceeali construclio intcrioad ca soleic drepte.
drFD tr.i 4e p erp Si i .dr^, I c,c.jta. t1 C h fi:. I4n .p oi ca .xpmp u o so5a d. l.ra, o . in urdra. "u in, :
"", noj. r" obtin- irr
elcment ie$it (tabachorc), avirld tStrimea redus5 cu minimum 1 placd
'

fata ,lr latura mare a subci, rlement D. C;mino si vetre. Ctminele qi vetrele sint in g€netal sobe du
(ere prcLuDgesle to:odala Iurarut (fig. inSltime micn, dezvoltate muit pe lxtimea lor. care pe llr\gi lncilzi.ca
hceperilor au fi un rol dccorativ. Cileva tipuri uzuaLe dc cirdne Fi
IncepiDd cu nalul 4, soba sc exe
cuta cu retr'agcr.e. In fig. 141 se dii ca er(cmp1u un cemh cu fuduri ycrlicalc, Ia
In Lrzul Lind s,,ba car', incllleite c.are circulatia gazelor se face de pe o lature p. alta a ]ui. Acest
.loui Lamerc are dimrnsiuni mafi, se
prelede cu 1-2 sau trei bolti, in r.aport
cu indllim-.a (care variazd de la 6 1a 1s
rindl1ri). Bollil: se executi dupi rcEu
lile-dale antcrior (v. Jig. 128).
In cazul cind la aceste sobc sc utiti
zeazi lemne Fi cirbuni, se recomand;
ca ccnu$arui sI aibd tunsimea dubti
fatl cle cea obisnuiti, pr..aum $i sir se
Fi€. 136. L\^,r,- 1brr, I. fr-e 2 ( Jrar . ," l,"pr. i,i:"i,iri_
I - % pr.cri: 2 - pra.a dc cort; cirii tirajului.
B. Sote dc colt. Sobel€ de colt poi
area dr] asemcnea consiruclia inte,
rioari, formele Fi dimensiunite variate. ln continuare se descriu
(iteva tipuri utilizate in mod obi$nuit.
Sobe cu cinci colluri, cu canale verticate. Ca
exemplu dc solr6 de coli, ln fig. 137 sc arati o sobi in cinci cottud.
Corslructia sobei cste similard cu aceea a sobclor ctrcpte cu canale
','orlicale. In cxemplul dat, soba are cinci canate verticale prtn care
6int conduso gazeLe dc la focar la cot_ Forna canateLor.cte gaze este Jr.l
determinati de lorma sobei. Racordul la cos se face pc c-olt-'ul sobei. ri
La'o\u.i.Jl i..so<1, fuie- r.. u- ri.fl ! j. a,.za - t. 1:rt ir
60 monr a.r f, cl p. r.o . U"d lo
"r .Llui
Ii\' a,,. runJi , r I ^r. r.. d .r fr(a at
,ri an
,oci.
Un a| \^mplr.:L. col a:- iin,i.otlur:,.J,a aL. vefl,.at- L
"o
".r a c-nu,arul-i .,c (\
,a Ill
-{.Al h{ rit.
.ir.Llr(ie p- am e- lrturi al, cob"i (fi6 tJB). 'FSj-"t Jii fo.a..
g:iz€]e se.ridic:at)b hmllile ]dtufi.ale soljei, apoi coboafi piin canalelc
di , Ll a. . c;c .i u-.i loa. .r .oUi i" r .zut,a'e
"o.an,i-bu1
in .€ ul u.r'iliri: l.mn I,"pr"
bun.'nijlo. r -Jr lo- sau c gar.tor.
t)

UD alt tid de sobe in c'inci coLturi cste aceta din tig. i39, cu ng 137. S.b.l in cln.1 .ollurt, ,n .anale vrrti.dle:
carale \'rli,a^Si, L,ir.u.airo.peoldrlrjtp4al a a sobai. A.'-acti 4 s4irun. on4nhLn rrLn 6cdri D
sobJ are uo raodamcnt modiocrlr. t $hcma d.currtret gaze,.r:
130
t3l
d dc
)tl
's,h
\/
0
),)

{aw
\l .<ll
FlR. tJ8. Sob5. in . I o t.|, ri6. i i i
.r- f- arLcte
urerrL I I u-i a c soL,et_
139. SobA @ ll-t. ru ranal" !F-,..a.e, d
r- - orl70 "5 p ,oar: o t. Lrl pe a d a sob€i:
" s:.::
^6--ctluna
: ,,Tr. 9.: "1 " o ,." ara
:,]'1| o: cr]
. _ ,m€na c,rcJ,q,;i !"-.,.,:;..1r _ ;";",J'
;::,"""'"'
"I

9" 3

EX ^
.t 3 q93 ? a
*1;3:

rS
3i s

l!. n.

.c- 1
9: o

.! ;
Pen ru a se reali/a o rn,Alzirp .orespunzatoar. ,l in,aDcrti_
-.
pre\ed d^ trul e o-i p. Ina di1 a urre !p rei. folcr si.e;usar,j,
L1\ile. l'1ier.aac cu !aralul jn rFrrager.. cjenumit cotlor, carr.ua
duce gazcle $i fumul vetrei djrcct la cof, se preved canale vcrtical,,
de gaze, carc asigurd circulaiia gazelor ficrbinli produse prin aralc-

I tlrl

d
t-ITt=::=-
tmtrEInl
ilLiarol
lc

lll,lLrrlju.ti
lll-.ltlFltrl
.-_6- }ia. t4l VatfA dfi ple(i de re'a'nra:
. _ ,"..." ;-rL.leschi ), 2 -

ii i mm lLJl
I
:* rDl
llr
r--F-
fig. 1,13, Carnin dc colt, cu lumuri veriicale ii .! cir.utalia gaz€Lor de p. o
lalurd pn al'a:
d sdcti. d.
(.',1r"!ier e3.el {

rearca combustibilului in locarul lateral al vetrei. Ca al.are, vatra


este astfel previzuti cu o sobd care asigur; incebirea corespunze_
ioarc a indperii.
DeSl sint alipite unui peretc, vebete au un spaiiu izolator liber d€
oinimum 10 cm intre perctale lor $i peretelc inclperii, ceea ce asi-
guli evitarea pericolului de incendiu. l"rfola:
l'l!. 145. s.l),1 {lt !l1il
'lirr
E. Sobe dc g;tit. Sobele de teracotd destinate a fi utilizate la . , ,. ', ,; ',,,,
n'. i. : :i,.' "o'"-
45lil sint prcvezub cu pliti, cuptoare, cazan de inceLzit apa etc. '
t36
mai ral ln-
HTlil:ii';,:i$: i't;;,;;::,'i:,1: ntu ,iv sL s abj,e$,n rap F. Alte tipuri {fc aobe de tcmcotS Aceste sobe Elnt
i1'
""J.1,
!lln
tuburi de ventilalie dispozitivc se pot executa unele
"" .le teracottr plcvdzute 'ru i"rJor care!'ud'Lr
i{! ti:+it ;:,1; ru ;ri"'' I"'"'"
maresc
; .itliii;Ti#l; tio,ii i" *f." Ll Ipf
i ,]f,-i,," " "r.', t:g. tlefo'rtl "e a-rr1 ' Lc
'ora
ruLu-: 'u r liunrr dr' oL-
i"Uui a"-*,'ri"1'" A^

I
j'r$;ih-"lii]::l;i i"T::.,i, i::,:i =;:
'""1-,-irr":.
J" i - rs'li'1r' 15 ' rr
#."r" j.'".: .ic to"arului. | "pipr-aLr"n
"du ir u af ' s' m'n''a-a pe
l 'le d'" upr1 ' Lului p:n4.la
" rrr"urFnL d'aer'a'p rnrrr
Canalcle de gaze se executi astlet ir ri"irL+ J"pi; Lt, a"r n'1'e

;tr'*::gi,{f;r"..;i:q:;'iii}H$;*;"'-in"r"'m, iLll';iniLrr' "l


:l';:,"f il,iT"ii;'!;; i.:'i''l:;i':ix';
lncipej.

Fig, Fjs. rlT SobA de.1€ra{!Ld d' Ntie de


146. Sobr de teracotn cu tuburi d.
venLjialic din Ionta:
j ::i :;","ii:,; iifl*(,,:l;1;i:i:
din ftg 147
, In rr.ulte.ca/urj. .obr J. ; I jr sp | .:red .u sobr dinlr_. In.apeF Sobe cu cutic de ar'ierc soba 'le t(rracottr cerbuJli-
alaturat;. Soba de gatit, arc cL c,bicei **"*"-"lr"ia o cutic mctalici in carc are loc ardcrea
"t
ij.. d"u" """ ai-.i"iunilc de circa 30X40 cm ti iniLlimea de c,irca
il:in: *_:.:rl;,*: I#[:":;ieii;ff:li ::.: i*:,ir,*T irii n" ." monteaza in locarul sobei Prin uEita ei superroara se
I cgar.a sobFtor .^ o.,:ne orin .41 rt .aI'.se p".\ed, :n zjd. eeal "-.
i**1"" "ait""i, iar prin uaqita jos sc scoate csmt$a De asemenea
.i :,,a,, d" ;i- a"rO,m .""p."""ae un grdtir totativ,'lecare permite reglarea arderii cir-
:;,lT#,lill:j soba se prevedo in a est
bunilor.
r38 139
Ff r*l.i,,'*.:' # iilrfl iillln*i lilil,ffi EXECUTAN,LA.
coPttoltl I
' SOBELOR Dtr ZID

;,+t i+ ..lil1i;'+n'i*r i:'hTiii'i"i;: ,"Trf


"l
"
$l"5,iji31i1ii; l:::"'1,"1,: "j,fJi".""* "" "i""'".."p*J'"':
e'mn u rF a arn'ime de n{r11i*nii#itrlii#:"lt$"f**:ff*}i "*""
;;:i::;s i;loii:"ri:i;b:J;:e{ jr*,:;
il.;i' .Yk:1":^';;11;:l r,.,.":;::;-.li;jf";li;i:i: ir.""*1:,qi[,
1,,-l:i*,,,1i*,-':.;:1:;,:",i,,"tiii':
.",3"" ijfilrJj';i g:',i:j';:1i.fi'j':.:",:#'j Tr
so-ba este scunda,
lhl:,, v'lr " -;l;,t":''ll :1"':";" ]l?H:,::';"'1 i;lii
o".o;i"""1"'T"ii"i!!:#,iii.,i:ii'i;iJl"il"."!,f",i,T.li:ri.i fflJl'i,."": '''?;:;JJ;i,j: . * o-r,i a r .un c-a a,i,., in 'ap \rrr'
,^.ar d'o-.: ca*rid(ii mai.r.tun p,.dus
"i*
u€

Cupola sobei se execur! din c;dmizi tcgate cu nl - *f i u'ig1i;';*, f ;l" rii*i[i";' fi


= i'^' "" p'"i':-"'", i-.' I
,

mortar de argi]; Si sustinutc de citeva vergele :,


j:,r :i,;":i;
rpr ma arir lr *ilt i;.: i i'.j*'i
,^l-:!i-ll.sch,
cjp soDr, r.6 u'ili.^a/; p-j rL jr.J /if a ir^.p1 rio
n
r. oin u{e i or'lidr Dp oLi..: ornen"iun:t"
(14^4r<90 m salr 2<z/3 plici),
. pFr;tor
r 1, Pl!, tl, d- I, ra.otr se non,.ald Ia un sche_
.obct
l*T*+l**ruitl;q]:*g'li{;fir#
:-]'"':,9"',jfa,""porr+i i rris. tqs). tn ,,, r,or, se
Fc r.8 sobr d^ :::a.lln.r
I\F. a bo rt t,rruLL...ar"un i,":,,i""1".1 q*l* :r;ir,iir * i'ir:;i rrrit.*i;;
rer-^o,, .u qhc- rr..ar.. r3,o"dut Ja,", s^ [".e,u ^ribr-larr d- ldbl;.
let melalic. G. Modele de sobe de teracoti.
l:;:iir
. #:,'ilr::"",1i"1;i?.ttx,l":,f"",?,.1T",'t^t*:j
Asa cum s_a ;"i,?;,,1,': ";:):,';?i; x; A ;,1;i ; " xr . ,i,ii
, ': b^i eac a

:l::t?.:.:tJ,,
cnnstructjv al s.beli,r. sc 6te{ jn raDo
: :* n :;;llli l'
;J' i:f i:":i":l ;"i'l:H:' : .:i i;'i;i"i
i
ni5; :l,1+]4ilii,,'it;tf
' t,
jtr,' l
"
.--fn-nra tica Jparc n.psirdtea dp a s,.cx.,.u.a rooe d,te.dcola jj,' '1;t*1[*
;i;::i:;':' J,i ; ;;:,'.,'1,"1il:,t,
sobdri, .,r in a.Li\ i' a' pa ror [$i"; r ] :i ;'
l*!t,
.t]r**j'* 1,,,
o,
Jt """ )yi":
-"""r" a" ""::,ij'
1"r," j;1;;;;;. ..i J,:':oll::y; ";,j"'#
il,i;,;l:li'
APoi s"barLrl face a5ezarea $r
*.;t1: lff#:''
a
"" "-
t'.":l :T:r,",
:i;1. i;, ii,".it,".flil:,i
't40
[it{*-*ir""";"""*"":x#:#.. de,erac.,a
,4,
:,,,oti?-:::ir:i!.?:':2,::Tr .d: zid execut. dups anumite
"'";T:,:":T'l:
se.
.,i.; .. ,i-^r"'^''
?l
::i:: fi :,: ru ririro. ,r. ,iri,,r.,i
",)iil. i"",i Jl,,; i,,,,^L ,!1,n!!._:Ipi,;, ; ; il''' li
_1"l)ii"
ll';l::," ;:1.: " : {r-j1 1,"1n'"i''l'"- il''i';'i;3i'';
li,l;.,j'''"1^ l'-1:':': ,.:;:l-llll: "l
:;-l':;;;p, " *ulitrlgx*,":lffi*f$'ffi
-i;:hii,T*j.**#?i.,",.,ro,ip...a.a_iaa*.,_
il',i.''..'". a {'r
-rnd . il a p. lar I lunqul
i.a-c..a. d1.red a5c_
Hffjf
I z- ,o p,. tr,. . ,,i-
.ru-s. 1f
:,:1:'!1 d. _r .u-mp,,jsul rin-
o oD rrl: r- as":trii mirLe, j1 a.ela,,
p\ ,t
'
'.l,,uJ
.:fimj I a.,3, . srrt rn tLng .;.rlnd-i
p(] L€l.

^, ,.rii r-^i,-a^lilic
,- ! : "e, d.ru".||p. /idiri. r../ic,, n .,
s^ acala
I li_.i".:! n I u, f occt al a. ln a"-sL nuO
r' rc.oura li s rpr.. r.n,/ r in,,:Jrci-, ao."6
mu_nr I,f d ,t.,rJ .n-r'.ni i a ipitc din.r_un
pri,,uc: i., r;,.ru-j e irre.
ilill Ji,**n,.0
Itxisti Zidardi de diirrite erosimi (fig. 150)r
. ljdgr' d^ d,
"..fc/l, d. .r.rory;Jd sau.
i
t.. .ajr.1mid,J pp ntrhip. c ;rri frucifp a.-L
(1e /,5 cm;
,idd,.i JunoLate Lta r"ftmio,t,,u
^_ .;. de 12,5
groslmea .a" acml
o car6.miLtd, a cdrei erosime
fi'xuli",,fu."i;fi:,,:n,;1:: .";",t#.L|"
o";1,'o*'oo jum.it,,te, a\ind
1,;; ", iiiiJ,,l ; 11 *-;:X'il'rt;
_
f
zi.lirie de Llaud cij,rilmizi, de b0 cm
gr,cin]c.
re rrgura se Foate \edoa modul

i;flX,r;;"; ,'.; i" ;;": i:ii:'ff cl

"i:"i:;,;,; ) ,_.i,.l1i;ii,,",
,',J";,'"";'',TT;*"til J i"::'#: se inp ' ' L'i i ar^a -d-J,n,
:l"x ;i i:n'l:1":i ;i; ti* ;ii'i:* x i i:;#i':: I':r' 3;
,' l*l x ;::*ijriii','[il' Tj.'l' "1';;"fil"":'i - litt; ri FrP.
e
1!r' Cro'tr kc zidlriil":
iii: *..
" a,i
r. -
*n; Jir; :i,::i.ih1f-m : i; #;. ;:''i;,;t, : ;:i ; "'1.":;:,
""-'.;i i,; i;;e: : 'a'' '*
143
tarul de pe pslme. C:rimida este a$ezatl apoi cu mina stinge p€ Inaintea liecdrei veriJicdri, sobarul iFi spal5 miinile cu cirpa ud6
patul de mortar ti lndesati cu atenlie pe locul ci. Mortarut ietit dtn sau bidineaua.
rcst- in urma accstei operalii este adunat prin trecerea miinii drept€ Dupi zidirca fiedrui dnd, se e:<ecutx legarea ceremizilor cu
pe laia zidiriei ti deprB in targa de morlar. siim:r neagra avind grosimca de 8 15 mm.
Datoriti porilor sii, c;rimida uscati asezat5 pe mortar ar absorbi O dati cu zidirea perctilor sobei se execute de asemenea: cenu-
_apid aoa a,..iuia..c r,^ cr fa,^,a morrarut .i.ru
lIai nr^/:nu. $arul, {oca|lrl, boltile drepte din intedoml sobei, fumudle etc. La
reziilpnla rrF e.arr. Pa^ r i a s^ i ..urr a .5 n-aiu'ls. eit ne!.esdr e).ecutarea tutumr accstor elcmente alc sobei se aDlici reoulile rlc
a se uda fiecare carimid:r cu mar. g j! inainte dc a fi ziditl ln Ir"ru di .a-Ll "obcl;r d" rc.r'()1:; ,l.lr' nrp d:n inlc,iocui *ob-lor
acest scop cirimizik se scufund:i intr-un butoi de aFA. mentinin_ dc zid se execu€ din ziderie de r/r cirdmicli sau de V2 cirlmida,
dus.'Dnr,inn -u .p nai \:l bul^ d,, aar ld fJta,urari ii tdF dupa caz.
oL-i.. i 5
-10 s^ ur,16r. . fJ-i ilo , u oor^. ilrt. r.du,:. 6:a .u n sinl La exccutarea zidiriei sobelor de c.irimid:l, se impune respec-
c.le refraclare. se uda numai Fc f.1elc br. tarea cu strictele a regulilor carc asigurd buna calitate a lucrului.
O atentie deosebiti trcllrio sir sc acorcle consistentei mortarului Astf-.l este obligatoriu ca rosturile zidiriei si fic petfect umplute cu
dea'.rli..d"i .a. rol'i,. irirni rd Jr \ ./J.rna . id:riL. mortar, iar mortarul se fie de calitate bun;. In acest fel se obline o
La executarca sobelor dc zid so loloscijio mortar a cerui consistcnta ziderie rezistentd qi in acelaEi timp se inlil.ur:r pcricolul ca fumul
Si gazete fierbinti rezultind din arderea combustibilului sd iasd plin
rosturile zidiriei in incipcre sau sd comunicc inlr'o canai.'le de fom,
ce€a ce conduce ]a functionarea nccorespunzitoarc a sobei Ai la
pedcol cle incendiu.
La fokrsirea cerimizilor ciopllte trebuie si sc acor.le marc grije.
Se inkrrzicc a$ezarca acestor cerdmizi cu portiunile lor cioplite cltre
intcriorul locarului sau al canalelor de fum. daloriti faDtului cA le-
1, 1- ,iuprir- pr^zinra o po.oTitar. a.,.Dllrrtj.
.r rr . r'oi., Luri gi
neregu1ad1a1i, care conduc la micinarea c;rImizii. sub actiunca
temperaturji rirlicale din sobd.
Tot asilcl se i tcuice unger€a cu argili a 2idirn'i pc fata inte-
rioare a el.mcnlclor sobelor, .lcoar.ece aceasti ar!ai]i. sub actiunea
ieinp^ra uri fidr,a p.:. d-.fJ,, \Lrb t. rmd,J^ b r. j lr , d f . p.r , n-
fundr soba.
Se atrage dc asc.menea atentia ce la exe.utarca zi.larriei sobclor
qi a elemcntclo. lor intedoare tr-^buie sd se respccte in mod obli,ta-
toriu regulile de atczare a cerdmizilor cu lcgdtur:i. lD Iig. 152 se dd
un exemplu cle aplicare a ziddriei cu iegdturi la cx( utanra canale-
Flg. 151. Ve.iJica.ea sobelor d€ zid in Ior de fum. Se atragc alentia cn lesefea rosturilor lcrticatc trebuie
timpul exe.ut2lrii zidiriei; si se faci la V, cidmide Ei numai lareori se admil.e sA se fad la
1/! ce.emidi.
sa permite inl:rlurarea usoard a moflarului suptimentar Si realizares Este de asemenea interzisi prevederea dc el(mente metalice
rosturilor de {rcl mult 5 mm grosime. In cazul in care soba are ros- (grinzi, barc) sau dc beton (buiandrugi, pHci) in scopul suslinerii
tud mai groasc. in urma inceLjrii sobci, mortarul care formeazd cer5mizilor deslinate acopedrii focaruiui, a (amcrelor de gaze sau
rostudle sc sfairimd Si sc formeazd goluri idtre c5rdmizi. a cadalelor de fum, dcoarece metalul ti bcior-rul, sub actiunea cil-
In timpul lucrului, sobarul verifici la ficcarc 3 4 rinduri d€ dulii, lucreazi in mod diferit in comparaiic cu cirimida, ceea ce
cdgmidi exactitatea cxecutiei, cu ajutorul nivelci, firului cn plumb conduc€i in cele din urmd Ia apadtia de fisuri in acele pArti ale
sobei. Ilc aceca, accste porliuni ale sobei se vor cxecuta numai din
si ,lreprarului (fig. l5l).
l0 - cdtoa .obdurnr ,t costrddi 145
144

i
cer5mid; zidit[ dc obicei sub Jormd de botli clrepte, afa cum s_a Deasupra u$itelor de la sobe se executi de obic.i arce dr€pte, dupa
aritat la sobele de teracotS. re!:ulile indicate aici. Golul dcstinat uqitci trebui-' si fie cu 5 10mm
Monta.rea garniturilor nptalice ale sobei se face chiar la cxecu_ mti mare decit dimcnsiunile al]estcia; in acest fel se asigurd spaliul
taree sobei, iar nu dupi ce s-a terminat zjdirca acesteia. In acesi fel necesar dilatirii metaluhd, evitindu-se fisurarea sobei in jurttl uEiie_
sc a"igurd o ljx€re rezi. ^n'r !: bura lor lur.riona-e. Tn sereral.
a . e pi "e s leapa! .u sirnrl bino inljnsd ..a e . jdcrle i; ro.lLr-
rile dintrc ciraimizi. "e
r--T--T----r
rHTI
T--1 t--1
4
f--T--T-] J

rrFl
rT-1I
2

T,

Tr-T--
HfITI
IrT.-t l ig. 15r. Teserca caramizilor
lrig, 153. Ar.e de zidirie:
r - bollari: t
la exccutarea canalelor dc
tor n'etalice. Pcnhu a se asigura fixarea ci rezistenti qi a inlilura
posibilitatea deslacerii in urma loviturllor ce s: pro.luc cr o.azia
Se intevice ca zidiria de deasupra ulitetor se rczeme direct pe
rama u$itei. I--e asemenea, estc interzise rczemarea acestei ziddrii be tolosirii sobei, qiia (fig. 154) se prcvede cu ancorc dc tabl-! carc sc
I
o barl sau gdndd metaiicd, din motivele expuse anterior in Ieseturd
cu -\ ' u arca len, nrclof d,. i, arp a op.rir'i f.
lor dc eazc crc. "a.ului. J cahere-
ln aieste cazuri, prescdptiile tehnice cer ca zidaria sa se .xecute
"ub forrnd d ar,. Ar", Lp (t.e. t5Jr poL f: .u.bp sar drpprp. per.\ii
tdt. rart al g, l llui o.... ,l-- c p\,.u1; a'i u \^ , Jrxd\. rao:o,,J,
iar distania intre rcazeme este denumitd descnidele; locurile de sDri-
j:r clo arnuluj p i-. r./eme sp r,um^., no)r,,r;. Ar. el- cin a., rruire
din cilnmizi aiczate pe muchie fi cioplite aslfel ca fetetc tor lerti-
cak' s6 se inlilncascd in cenlrxl arcului: accste cirlmizi se mai nu- Fig. 15'1. llcv.dcft ! uiiLl(rof u
mesc boliari, iar cdrdmida din mijLocul arcului cste denumiti cheje. an.ore (l) l! '
In timpul zidirii arcelor, cdrdmizilc rcazemd pe un tipar din scin-
duri nl, numl' si ,;rrru). sJ"iinu JF popt. C.lrdmi,,.:r . ar, eLor se /i- fixcazi in zid6rie. Rama usitei sc lcagi d. ascmciea cu sirmd pen-
desc cle la nasted spr€ cheie, simultao pe ambcte pirti, iar'la urmd tru solre, care se inzide$te inlrc cirarmizi. l,u monlare st invcl ite
se ziderte cheia, impinindu s-. bine. Cintr.ul se demonteaze dup; ra!,a uir4t cu ur) inaterial rczislcnt la foc (de obicei, d:best), care
intdrirea zid;rici. se indeasi binc ln spafiul rarnas in jurul u\i!ei.
146 10" t41
La montarea gdtarului sobei sc iau de asemenea mdsuri pentru ,inci. ln Erosime dc circa 0,5 cm. Acest strat sc niveleazi cu drisca,
a asigu.a dilatarea acestuia. Astfel, in jurul grdtarului se l;s! un realizindi-se astfcl o lencuiali bine ncteziti, cu aspect ingrijiL
spatiu gol egal cu circa 1/24 din lungimca lui, desrinat dilatdfii. cr5- Grosimea tcncuielii aplicate Ia sobe nu trcbuie se dcpiFeasca
tarul se agazd la fala vetrei, rimllfnd liber (nefixat). 1,5 cm.
Acopcrigul sobei Ei racordarca Ia coEul de fum se executi ta fei La r.rrm5, Ia fata tencuielii se aplic5 de obicci spoieli.
ca in cazul sobclor de lcracoti. Tot ca la sobele de tcracotd se mon- lc\e-
Sobele se pot firisa de asemenea rtrin plocarea cu 'laiantd a
teazi de asemcnca rcgulalorr. de tiraj.
1or tor. Faianta se monteaze cu mortar. Accst finisaj permitc obti-
ti"jsareo sobetor dc zid s-. poate executa in mai multe feluri, ner.a unui asDect frumos. In plus, pldcilc de falanld contribuic 1a
Astfel, so):elc so iasd dc multe ori cu cArdmiziic vizibile pc feleLe mirir€a putefi de radiatie a cildurii. Finisarca sobelor dc 7id prin
lor exlefioarc, adici cte se executi cu tetele di:fl cand.micld apo.rentd. placar!:a cu faianii prezintd insd dczavantajul unui prel dc cost
lntrucil zid:iria rrmiDc vizibili. se iau mesuri pcntru a se asigura ddicat.
un asp.ct ingrijit al sobei. ln accst scop. cArdmizile se cur5F La Iala
loi €rNioari si se Slcfuicsr pdn frccarea cu o bucati de c5limidd Dup[ terminar€a executiei, se efectueazd p?obo sobei de zid, Ia
uscati. Prtir Slefuirc se inlitllri nereguladtSlile lclelor sobei $i s-- lel ca in cazul sobelor dc temcota.
obtinc o culoare uniformar.
In cazul sobclor din (rirlimi(Li aparcntE, rrebuie sA se exccute o
zidirie foartc nrglijitr'r, , u 11rsruri ogalc. perfect orizonrale $i umplute
cu morlal' in txod cgaL. Ir f(.lnl ir1s1a, Ia linisarc se obilne un aspcct c.tpitolur x!
ingrijil al I{l0lor solr.i. TIPURI DE SOBE PI CUPTOARE DE ZII)
{n numcr'.,.rsc (..r,urj, i(1(.lc (.xlcrioafc at., s(nn,Lo. se iiniseazd
prin ten.riic. T1I)(uia1a ronsln dintr-o irnbr:rciminlc subtire alc6- -.
tuila'.lin nlorlar,.arf sc apLici la supralala soDli, rn sroput de a o Ex c i nun.foa"p tipuri d" snbc si .uoioarp d. 7id. tn . '.
ploleja ii a se rcaliza un aspe.t lrumos. 1n generat, tencuietite sint urn ^i/a cc de...riu tipufilp cer- mai r'lr/a a. pp bc/a ,;r '.r:,,t,Jrul
excculatc (lin mortar. La tcncuirea sobclor, esl"e indicatd utilizarca poatc .xecuta Fi altc feLuri de sobe 5i cuptoare.
mori.arului de ar€iii; mortarul de var sau dc ciment nu reziste la A. Sobe cq canrle de fum ln fiq. 155 se di ca exampru o ':obi
acliunca temperalurii ridi(ate La care este supusd zidaria sobei in de zid cu Ease canale dc fum verticale. denumite sobd olanrll zar. Unc-
iirDpul lncalzrii, ceea ce are drcpt urmare fisurarea si desfacerea €ri soclul este prcvdzut cu canale dc aerjsirc, care ajutr'r la inlntnat_
tencuielii. Htirca tirajului, datodtE pltrunderii aerului pdn grilaf in fo(ar'
Pentrlr cr,,itarea acestui lucru se recomandd sd se utitizeze mortar unde csiie activati arderea combuslibilului
cu rompozilia urmitoare: 1par1e argili, 2 pdrli nisip $i 0.1 parte Deasupra soclului se ej<ecute renularul, ai cirui P( flli alr {rosr-
fire dc azbesl,; uncori se poaie adiuga Ei 0,1 parte cimcntj, care spo- mea de 1rh sau 2 cerEmizi (dupd cum rezr.lll:r iri rl]P'fl (tr ilim'n-
resle r.zislenta tencuielii. siunilc cenu-"arului). Perelii to.iarului au grrJsiDr"ir rlt ri (rifnmi.ld-
Mortarul se prcparA cu api adiugatd in cantitatea necesard pen- DeasuDra ccnusarnlui ii focarului se crc(\llir lr(Jlli rl" 'i, {:'fimidn'
lr..r a + ob|n u pcsli .o lsis'cntb. de obicei drepte.
Pentru a spori aderenia tencul€lii 1a zidn.ia sobei, inci la exe- r contjnuare, pcreiii sobei au {rri(i ' c!1, 11 ,n|inii.lar, iar cana-
cutarea solei s€ adaugi ciiti ir nortarul cu care se zidesc cdrimizilc, 1c1c de fum au p.retii de 1/r (arfrinrirLi srilir 1r'lnrtrlo exccula cu
ci}l:i caro se aflS in rosturile zidirici. Drl 1_Dn'la apl^ 'ar 'l I i.r ri l Ii"r IJq rsrsura o
TercuiaLa se aplici in doud stratud succesive. primul strat, de- iu.r'" a-bu aa",t ,i ,..,,,., t., , , , {, . l.',.,,,,r. so "."' 'lard5
numif strat de bazd, se executi cu mortar mai fluid, denumit gr?!?d. ca lunqimea to'a i ;t ilrrrl, l,,f rl hrrrr :rr fi, rt)lri micd de(it 9.00 m.
Acest s'rral are grosimfa do circa I cm $i asigurd buna legeiurd a ln.rx,ul ur!.i llrrrjirri nrri n,rri. (if(irl,LLlr 114/cl.r ti.rbinti si a Iu-
tencuicl;i cu felele rir.imizilor Si .u rosturile zid5riei. peste grund se mului prir < arrrrli , ,ri. jrIIIL rIIiirIit, irr rnra nrr mai functioneaze bine.
aplici stratul ?riz;bil, executat cu mortar mai consistent, dctlumit. PenrILi a s, r\il|frt,, (if(11ltrli. Lrir{)lfii a !a7.lor fierbinti, La oriticiilc

148 149

il
de trecero dintr-un fum intFaltul, canalelor se rotunjesc, rczistentl la tempcratudle mari ce se pot produce in cazul acestui
prin cioplirca cedmizii. tip de sob5.
Se rccomand5 de asemenea ca leqitura uitimului canal cu cosul L€Edtura dintre canera de gaze Si coqul de lum se lace pe Ia par-
sl se face h pad€a infcdoari a acestuia. ln zona de racorrl a sobei tca dt jos a co;ului, prin intermediuL canaielor verticalc, previzute
la co$ se poate monta regulatorui de tiraj, prccum 9i u$iia pentru pe laturile camerci de gaze.
curllirea sobei $i a cosului.

lEnoo-r tffi |g=;l


lr rEq lllnlll lffil
lotrool lhltjHI ln!rFnl
rig. 155. Sobi de z_id .u s;sc canale de tum
verticalc:
.ir.j Fig, 156. Sobi de zid cu came.;r llr' ,lirzf:
d . co)j .rnsrei d - cos;
?
- regutaior dc ijnl
la par.asupcrioa|d a sob.j. dea"upra ,.analcl,,r de lum. sc ore_ Datoritd constnrciiei sobei, gazele {j(rbi ti, carc se ridic; ta
\Fce op-fl>ut (on. ind dirlr_o bot,r ae obi, ci dceapr5. 3,;no
a. partea superioari a acesteia, lovindu-s( (lc acopcriiul sobei, sint
simca de t/, cirdmidi. ,ro_
obligate sd coboare spre co$ prin .analcl( vcl'li(alc, ccdind astfel
Toatc elementcle sobei se executi dupd rcgulite indicate in capi- clldura acoperiqului Si pcrelilor soln i. ncrul f.(c cafc ar mai pe-
tolu1 X. trunde in focar, prin grdtarul cenuiirrulrri, iiirxl rnai gfer.r decit gazete
B. Sobc cu cam€d de gaze. Acesl tip de sobd are un randament fierbhli din sob5, nu se poate ri(li{r, (i f:rminr la partea inferioarA
flc'marc J., r .obcl- "u.anrte d. iu.r'r. In a-cJ .az (tig. l56), dca_ a sobci Ei poale p5trunde in (!\, lirfir , Lr solra sat fic rdcii6.
supra focarului.se prevede un spal.iu denumit camcia-ae gize, a Regulatorul de tiraj ti r.rtilr (k ( ufirlifc sc monteaze h parlea de
crrui comuni.ratie cu locarul se reatizeazi prin orlficiul previzui in
bolia focarului. C. Sobe ru plitS fi ctlntor. Accslc s{rbe se utilizeazi h inceLirea
S recomalda."pluiir,a peretilor >i a bol!ii to-arutui .d,irb- incipedlor $i ii acolati iimp la gillit, folosind acelaqi combustibil.
mizi relrd.rar '. ceea ce asjgura o a,umu,arL spofi,d a calducii 9i In aiesi scop, sobclc clc accsl tip sint dolate cu ptta, cuptor Si une-
150 t5l
ori de.aspnrcnca cd .aza pentru i .dlzlrea apci. ln timpul verii D. Sobo de gntit. Un tip obiinuit de sob5 de getit de zid este
a.est rp d- soba \e poate Lllilira nunai pen ru gd ir. reprezentat in fig. 158, prevdzut cu plte de fonte, cuptor de tabh
In fig. 157 se dA ca exemplrr o sobe de acest-titr. a1 cirei cuDtor si cazan m€iaLic peniru inc;lzit apa.
este montat deasupra plitei. DouA canate conduc g;zele fierbinli de
la_focar dcdesubtuL crjptorului, dc unde accstea sini conduse pe latu_ Din to, af. oi ual lxt"ral, gozcl. fiprbinli Ir." pe.l dpsubru' plirei.
rile cuptorului fi apoi pin; sub acoped$ul sofei. printr-ui canat ] apoi coboard sub cuptor, trec pc la spatele acestuia Fi pdtrund in co$
ln clrunut ior gazele inconjoari in acela$i timp cazanul pentru ln-
i cdizirca apei.
I Usita focarului csl.c protejatd de o uiiti dc tabl[ montatd la
I 2 cnr distantd de accasta, iar grdtarul se monteazi Ia 2-3 cm

I
jI
.4

Fig. 157. Sobi de zid cu ptita qi cuplor: l Fig 158. Sobd de ge1ii, de zi't:

ll:,.,1"]-
d,il:l pF i||rr-eara talime a sob.i sa,"le,oboar:i pine rc sub marginea inferioard a uqitei. Suprafata lrilafLrltli sc ia egal' cu
so.Lu. rardupa.p ", in-o"r'uar:r,.a.anul .u apa. a,"_ca. ridi.i prtn_ Vro 1/,, din suprafaia plitei.
lr u1 , a'lal v^rrhar ii srnr dir;jor" Ia , o . Regu aroruL ,J" lirai';;; Pentru a asigura un randament lnrrr Lr s1,l!t( (lc g:rlit, se reco_
mo- ar ra parraa d" .us a (o. .. ri: da ori.d a.e"l .i po. iLii a repula_ mandd ca in grosimea zialSdci a(('!ll)r'rt sji s| pffvada canalc sau
lorLrl ri... c.po"ioil .a. in linpu i -nii. pcin ir,,t,jLl-r goluti dc aer, care miresc.apa(ilrtl(l (lf i ! r''11ir( a sobei.
gr/ e If rbi li s;.oboarc p,in jr,,. un
"ala. \^r..at.",.:eul",;r';i;i,
sol er. pa "un7; d in , o? p. tr p.rler inipri.arit
p,i,: to so"tLri De obicei, in timp l ltl|r( li,)iiifii, Lrtiltr l,r'arului sc mentine irF
r a..-.tuia. A"c""la chisi, iar reglar.a tilajulrri s( i:r(1 (Lr .tjlrloful uiitrei cenuiarului.
a:ioL'a in,;J7i"La suplimen'ara r.oL.i :n li,npul i-rnjj. Vara. prin In vcdcrea curailifii s, pr( \i(l t apa(l (lc lable. Dedesubtul cupto'
d€schiderea_ regutatorului, gazele jierbinti trcc direct in co;, ceei rului, undc s('(lopo7ilcr7at o (l'rlil.ric rralc Ce funingine, se prevede
ce
are ca r,.zultat ci incdlzirea sobci este reclusd. o gaura cl( ( rfr-'lirt, asluPali t u o r'arr':rmidd demontabiLe.
152 153
_ Sobelc de getit se lecomand! se se amptaseze astfel incit se fic La modeLul ,,cizme", circulaiia gazelc'r se face ca la sobeie dc'
luminale pe latura tor stingi, ce€a ce asigure condilii optime de ,rari. obi>rui -. La n od'luL . ma'a . ea/FlF o otpq . up oar'l^. ci Jdr'
lucnr. ;ub ol;rei (tia. 159). A cs mod L .. u rli/' a/a ;n . a/ul bu'a ;riilnr
La cantine sau la restaurante se utilizeazd sobe de gdtit de mar',. ,a,"r" sob-t. dp jri.ir "e.on.,rui c" rn mij o ul ii,,dperii.
dituensiuni mali, previzute cu cuptoarc. La accstea, araerea_se tacc ei'acuarea gazelor fiirbinli $i racorduL La coF se reaiizeazd pdll-
cu rnjcctoare de pdcurd, care, datorite randamentului ior tr-un canaL de cerimidd executat sub pardoseala inciperii ln cazul
gil]ii mari a Tla, arii. a- r_:rr o n, !l,,irp , or. .pun/a,oarc iiti oa bu
lun- DardoseLitor din matcdale combustibitc, se prevede termoizolalia
arrua.e a gazetor ircrbrnti.
a iorespunziioare (vata dc sticld, pisli minemld etc).
Sobele de acest tip se pot executa fie din cdrdmidd, fie din tera_ Sobele de gatit cu injcctor de plcr.1re se prevdd la partea supe-
cotd. EIe pot fi de dou! felud: doare cu un sistcm de absorblic a vapodlor (de obicci, hotl cu cana]
de labli racordat 1a coDuri de ventilatie).
-* cu cuptoarcle asezate in irootinuarea ptitci (modet ,,cizmd,,):
cu cuptoarele a$ozate sub ptiti (modct ,,mase,,).
E. Sobe de g51it cu cazan ti cortoane. la unele cantine, ur,le
este neccsarS prepararea unor canlitdti mari de mincare, se pot uti-
liza sobe dc gitit prel.dzute cu 1 2 cazanc de gdtit. In fie. 160 sc
dd drept exemplu o astfel de sobi de geLit. Perlru a asigura o ar.l.re
cit mai puternici, focarul are dimensiuni mai mari decit la sobcLe
dc g;llit cu pliti. Gazele fierbinti trcc prin canale situate h jurul

Fig. 159, Sobd de gntit ct (uptoare sub ptit6 (modet ,.mase..].


prevazuu cu inje:rof d. piicuri (rede.e schem;fice): " Fig. 160. Soba de zid dc Cilil ,r' ';rlrIri
.,d .1 i.rur3t d La. ,o, fFrD,nr..
Jnje(loful de palu,rJ F1- rmpta.ar ,.,,n oflti,irr prevazur in cazanului. Fundut cazanului lca/i nri In' 1x)11a f,r'arului. Din moti-
pfrclple^.\lpri,,r a'. fu,.aru ui. Lr -"oout o" a .ungim,a vele indicate mai inaintc, zi(l:rfia,slc pr1lar/ulai cle asemenea cu
"o l:miLa
fla.Jnr. r, ntp"r4"Lrt .ob.i .e , \cr. a un r.raD din ,.]rjmizi rcIra._ goiud de aer.
tare_sau.de $amotd, de circa 40X40 cm, care asigur! dirijarea gaze_ ln scopuri casnnc srLr l.r rl,li.f, Lc (l( (!,fciiric, se utilizeazi de
lor fierbinti cltre canatete sobci. Cuptoarelc sint susJinuie de iche_ asemenea soh d( lcfa(1)li srrrr rL zirl, prcviiTute cu cazan fi denu_
lete din otrel comier.
154
.Djmensiunile cotlonului sa stabilesc in raport cu aliametrul caza_
nului, previzind in jurut cazanutui un\spatiu de circa 10 cm. desti_

!t**.t',fl T$*#:ffi *i"i.i::ffi ::l':,i#di{#


nat circulatiei gazelor fierbinli, iar dedes:u5tul acestuia, circa 2,;;,
rcprczentind inelbmea focarului.
In razul colloan-l-r dir, pj.i dc t"rr,ol.i. pla.i c s^,jp,urcs(. cu
ra].a.nr/r nornrdl pL-ne a:e./dte p- mu hip. cr.toanHle cl. ,,idarte
€).c.utd dirl cerimizi normale plinc aSczate pe lat.
s. [{rll?i!ii$"* ]s*i"irri!'i,"- ,,, iiil'irli:'ri;ilnqrfl;
cuno;cute: reazemc, nanieri' dcschidere
l^nLI arp ta e\rpri^r lorma par.l_elipi;edi, j. Et se pre\edp cu
-,-coppr tru locar
u,r(e "; oertru ci nL.a-. (.u (enurrr ti cL e;;rar. Aooi
ce nonleazi u4:n^l d:n ore- ro.ni. r. pra\aru,
<ucr:rn fr caranulur (tjS. ttjl). piL;oa
cu pn ioar; \j d"( inal
e]- irrctutui s" Jixcaz5 rn ,/id;_
ria de ciremide.
Irlcriorul .orlonului_!p len-ui,rrF,u m.irar d6 argiU, nploTi _
, sc
du ru bu.etele um. d. Dcs upfJ , o r-nL,L.: - aiazr un s.rat de
mortal de ciment bine netezit, care asjguri rezistenla la actiunea
apei care s-ar putea scurge la partea srJperioar! a co onului.

0c
Fig, 161. Inel metalic Fig, 162, Cuptor
pcnrru co oaDe,
rusesc: Fig 163'Tjpufi de boltril
: -X1:1";T:";'- ;,,"'l'' "lj;llilL:
J.'Je':";'1''ljrlilr,,ji
ru\e:ii, Cuploa-el^ ru es r. des:naro g;lirutui, coa-
,.1 dr.
'cnr. Sup,o"t.
r el^r pr^Ju,p {p,in.. ... n. -,-.). u..drii u"or .ercalc. Pcnfu ca bollile si se poalir su'lir[ ci' irr:il(' {loasupra golului
.a:r ||'dt7rr.i ir,.jp.-ilo.. du o |on_t-Lr.lie.:mpti. In afara spaliu_ respcctiv. ele se exc.uta (liLr ( iif,rrr)i/i t i'rl)lilt irr f(t'mA de- boltdti'
.rprc,, In , ire s.. ta.. , oa,. rea., up,or"t (fid. tC2) I i"-'".* pr"*', I l ,,r lr''r ' irr 'L'l rul bollii
mal este prevezut cu i.atr5, ta cara este monlatd ptita pentiLl"getit; Fa.i ucI.-, 1,. .. \' .. ' 'l l l\',' '' zr.^ dinspe
'rmijlocul
precum Fi cu cotloa[e boltite utilizate pentnr uscarea unor pro.tuse. I r.i"r.." rnijl,trul l,ollii (iig l(il)' iaf l'r ac"steia se'
"p,," boltii
zide;tc cheia
rl56 t57

t'
Spdjinirca bollilor in jrimpul zidirii 1or se Iace cu ajutorul tipare- mizi obisnuite, dar a9ezate pc lali Compartimentul supedor are vatra
lor consiind de obicei din scinduri. care se monteazl pe cintre con- erccu'ala oin arrmi,i Ll' 4 I m a)',/ar^ pc lal.
feclionate din s.induri t:iiate dupi profilul bollii si suslinute cu popi. Focarul cuptorului este situat latcraL. Gazele fierbinli circuld prin
In timpul lucrului se fixeazd in cuie numai citeva scinduri de la ranale verticale executate pe Iatudte compartirentelor cuptoruiui,
marginile tiparului; scindudle de Ia mijlocul tipamlui se aFazd li- olc"um si pri" canale ori,'nntale previzule inire boLtilc Fi vetrele
bere pe cinlre ii se demonteazi pc misura executnrii boLtii. .i.-"rrtii*ilt"l"t. Gazele Fi fumuliint colcctate prin canaLele oblice
{
I

I
d
x-:\-
''1.")

Fig. 164, Zidirea unei tolli curbe: 4:/ti\,


parr ,-popir 1- bollari.

La cuploarele ruscfti sc executi de obicci bolti cu grosimea de


jumitate de cArdmidS. La partca superioard a cuptorului se pre.,Jid
'canaLe olizonlale, pdn care circule gazele fierbinti, indreptindu-sc
spre cosLri de fum. Datoriti acestor fu iuri, cuptorul p5strcazi bine
celdura.
Cuptorul Si cotloanele se prel''dd cu uFitc simplc metalice sau cu
dispozili\Je de reglare. Secliurrea coFului dc fum este de 1/2X1 sau
1X1 cardmidi.
Vatra cuptorului se executi din cirimide aLease. binc arsi si fird
de{cctc, aFzatd pe un Fat de nisip griunios cu.at, in grosime cle
2-4 cIJ,. Fig, 165 Cuptor de 'otclr)r!:
G. Cuptoarc de cofetdrie. In lig. 165 se de ca exemplu un cup- i rro4i i 2 -
tor de cof.tirie de construciie simpti. Acest cuptor este aldtuit din
1rc'i compartimente suprapusc in innllime. Bollilc sint dreptc. Bolta aEezate in spalelc compartimont(l,r'(rrpl,)r'rlLri ii ies ln co9 pe la
conpafiimentului infcrior este erecutatl din cerdmidi normalS si ! partea supedoara.
atc grosimea de o cer5ni.li. Cchlalte compairimente au bollile €xe Perelii cuplorului aLr fr(,sir (a rl(',, (rifirlriih'r'
cutale din cidmir:i dc 4 cm montate pe lat. T{. Cuptoarc dc sinri,lcric. (:'rl,l,rLrl d( iirlligerie indicat in fig.
Vatra compartimentului de jos sc crcculi din cdremizi obiqnuite 166 este previzut rLr bollr'r s(nrisf(r'i(i], (u ll|r)simca de o ceremidi,
a$czate pc muchie, iar vatra compartimcntului mijlociu, tot din cArS- t alcituil"S din rirnlrtri ()riz()rr1rl. (lc ( aLfnntili Tidite succesiv pe tipare'
158 , 159

i
I
Deasupra camcrei de ccdcrF ca exer utd valra I uplorului. cu oro_ A. Ulilizruea ralionalx a sobelor" ln scopul evitiru unor deterio_
simea d- doui .ardmizi di\pusc pc lar. Ca,,ate fierbinri circuta;r;n rdri ate sobei, ca urmare a proastei €xploatAri, trebuie respectate
(analul (arp in, onjua,a boLra , uplorului, indreglindu-se sDre'cos Dres(rroliile pri'jnd uli izerea ralionali a sobelor'
'
PenLru in alTi-ca prea.abil. a cuprorujui. inainte; in, dl,,irii tcltii la Se interzice utiLiza|ea sobelor u'(are i r(omplet. Esle bine ca eles;
se usuce treptat. ceea ce se realizeaze tisindu-se dcschisd u$a foca_
nrlui. Penti.r a accelera uscarea, se fac in sobe fimp de 2-3 zile
de la terminare, focuri de cite maximr.rm 5 kg lemne uscate, care
trebtlie se arde cu flacdr5.
lnainte d-. fiecare utilizare se inldtur5 cenuqa din Jocar si cenwar'
curitindu-se Pritarul bine. in cazul utilizerii lemnelor drept com-
uLrstibit. lotuise ap-inda (u jar, a?,hii. ralaj sau hrrlie: 'irbunii "c
ard rumai ,u jar. lrlr,\incr,a .ore"L.i a lo'utri are marc impor'
tantd. Acest lucru se obiine printr-o alimentare treptati cu combus-
tibil, ca ii printr-un tiraj bine reglat.
L:ilc sooei - rn.hid numci dupa ardcr'a comple'i a cumbus'i-
bilului. P. r,tru buna p."rrarc a (i-durii " p.ale uliliza in'hi/rilofLrl
dc liraj; acesta trebuie sA lie inchis numai 1a o ori dupA terminar'Ja
focului, misurd carc asiguri cvitarea emanatiilor de gaze otrivil,oare
'in inciperc.
O masure importanta este accea de a mentine sobele cwate la
suprafaLa. d-oara.. pfafLrl d"p.rt p" felcle soo'i se rdqprnLlor'c in
,n,'up .", ,u urlrar' a radialiei ?i 'on\e. iei. int'c inJ aerul
Sobele alc t€racotd se curdtd la supralatd prin sp5iare cu apt
,€l(ra si -'Llr: Lluol .urb1if. se apLj t' 'u p^n ula chit-la-fo't'rri i:rr
.. l6C. c ro,of d- s:n ge i-: .lLpr us ".'.'rrpr3l"ei. ai':rrla se cqrcd (Lr p^r:a ii IirpJ s'U'1"
' de zid se spoiesc p.rndic.
B. Cudtirea sobelor. Se interzice utilizar€a sobelor infundatc de
funingine. Ca urmarc a infunclaiii; siiba sCdate luia. De ascrncnca'
l.n rcrdrura d:. vatfa e-t. ofe\:r:urr,u ta"ri. prin aare tiraiul ,oL,"i " ",.i111. nu s^ r,lri po3- ra-c ardpr^a 'o'nol' r'' I" n-
"9?,:.'-,
pitrund !a/c lFrbi r1i din ,a rpra d- ard6f4. Dupi incrilzirea cun_ b ni,oil,rlui, .crx .e ' onJu_' ld .': lcc - ranoamen ulu: I I 'L -
lorul.ui la odat5. rand;mentul sobei scade datorid iaptului ci funilllin( 4, avind
^mpefa'urJ :ndi.ali. ac.,lc gauri .int in.hj"- cu ajutorul o conductie termid rcdus5, lmpiedici acumularca 'il(lLrfii (lo (a-
tre peretii sobei. In plus, depuncrea Juninginei Poal(' pfrxlucc rlr-
cendii.
Curitilea sobclor trebuie sA se {ad pqnnli( 'linrPul dc 'ttrilire
.Japttalal, xtl variazi in raport cu combustibilul utiliz.rl. asll( l:
TNTRETINER,EA SOBELOE i.r ca,ul _F n r-lor, cu-cl:r, ' .,l' l,f ll.1. ri .i "^
3-4 ani;
in cazul brichetelor iii :rl (1r'srrl ri, .rrfli{ir('.t se face }a 1 an"
sooa or ara drepl c.op asigurar-a . o'ldiliilor pentru iar -in cazul lignitului fi al l.urlifi, ( Lrfllir,'n solnii irebuie ficutd la
ouna rr lLl.'clronf,16. Ua al:lre ert^.,.,esari utilizar.a ralionat6 a 3 luni;
sobelor, prccum $i executarea periodicd a urmitoarelor lucriri: cure- sobda la c.r. s. rrlilir, xTi-i t{lzo s( p,)t curiti la 5 ani, cu con_
tirea sobelor, repararea lor, demontarea 9i rcmontarea sobelor. dilia- de a sc vcritila pr'(rlurtJca s(arpririlor dc gaze;
160 11- c{rd rcb.ri, ! n),Ldi l6l
*!"
;'n 1^Jc.cJ .ar'. .. ardr pcrrot la,npJr,r rFbric.Lro,ir. la I luna Canalele pentru gaz€ pot cauza dc ascmenea delecle Laliai| A:t_
"'" ,,r.ali"ii turi-g:n i. "obpi.. sr I pre!h/1r.6 fip . Lr o sjr,_ fel. in cazuL'cind p.oa""e creparea pereiehd adiacent primului
f'u''r u r\d sru.aod.. tj^ (r Jo|lj a.tfFl dF u.i{e .du ,.rpa... ""
.anal. so desface Deretile sobei. canalul sc ciptuic$te sau se deviazi'
c 1r ri bLr,.] ur.rir^ \. fJ.. | ,a.rt ,r,,t .,.. rerace Fer:clele sobei, inliturind matclialele deteriorate'
.r-d.p S'1, c d. uco- u..ir..tF.,.u ( Jdda per :ci,t-., 1,ioLt u:te.aLr;';i i..
aDoi ie
' Existe cazr.;i in .arc soba scoaic fum, iar in un.le tocuri se pro-
cpor e,||al' Jo, tr,inoirIr i I pFrio. a,r d.p..p.re.,i.ob ",ir ".r, i rii duc pete cauzate ale aparitia unui lichid girlbui. Acest dcfcct cste
s,.lp p. ,anall" d- d ". fu,,:reir,FJ r-lLt.a a .; s,odr cu t:-purd rrodlls de farrtuL ci in acel€ lccuri, gaz€Le fierbinti pirtilrcsc por-
da.uc.-(a. a;r p,;, ,rp L' .. , r':or. .rj -: pr:n c.t i,,f-r:or. i,ur icqia' .oba'. cJ prurd onul l l:
g rea de ra partea in{eioard a solrei se scoate pdn fccar Iu;in_ ;.' ". *'." rn a'"l , L,tl po {iJ 'i ' oplp
fi pdn L

Tot as el, cind .ranaLelc dc qaze sint stricatc La parLea supcr;oara


Operatia de curilire se face cu marc atentic. spro a se evita rcfac dup:i ce se demonteazi cupola ln cazul
rc r d. ila ._ d u r4r .,r.xn ; :. ,.r^ ar ,nfrrr,,d .,.ba. I Lrilir..J
a solJci, acestca se
"\'-.
s^ je.^ J. a.arrpa.a t3 r.. ut Llp J JrL at ,ob^i . u , o.ut. canal.lor de gazc detcriorate la Faftea lor inferioari. soba trcbuio
La.sobele, iiri cat acc de curiiiire s€ {l.nurtea,f cupola ,cobci si se d.montat:i 9i reficuli de la acel ioc in suir.
cnccuta curdtirea. Sla_-fF|.rud'p1JlabulJruui p.odu Ll 1 e r n'a fu-n 'i
Dupi ce s-a cxe.utat curdlirea co)rptcti a funinginei, se vcrific; c r:;: pi. r.
"r: ,1. .'l ru. n -- p d'f
'. "c s- r' tJrJ I d'r " I
slar a inr-fiorului s4b^i .i a ,1r,r.t .. ,t q. ^, foto.irr.t ,.\Frrur. u si remonlin.l burlanuL, fie inlocuinclu-l, dupi caz P.nlru aceasta
I ,rr',,4 i J . .' .coo llrr nr , fi, I Apoi se .r. hid,apac,.te este n.cesar a (t.monta fi porliunea din cupoli a.Liaccnti burlaruLui,
3a! .se montcazl cupola sob.i, clt m,trlar.le argiti. remontind o o dati cu montarea acestuia. ToLodali sc va face o irn-
Culitir.a sobel{)r poatc fi cxc(uia,i (lc sob;r sau de co$ar. pinare rit mai buni a burtarului in.io,c si in locuL de racord cu soba'
C. Iiepnurea r,oLclor, ru dcmorrriri p:rrtixtc. Ii!.murea !.betor D. Demontarea ti remontarea sobelor. Demrctarea s{"b31or se
este n€{ !'sarii ir cazul urlr)r dcf(r1o carc inlpicdn.i buna tcr funciio_ face lie.latodi; iaptului ci sint ptca uzatc, fic cE ctrr trebriie nutaic
nare. In:thte d. a lua miisud esrc mccesai sji se st:rlril.,as.i .u atentic Le dcmontarc trcbuie si se lecuperezo cit n1ai mull material
cauza deft.cliunii, pentru o se putea execu[a reparaliile nccesarc. llo aceea deslacerea pliciior sau a cdrarmizilor sc facf ( marc aicn-
In unele cazuri sola scoale fum datoritd r;sturilor lic. inl:rtofif.hl s, la in..pnl .lam.l. sn sifma (ll fixafc apoi udi'1-
plici sau fisurilor rnor.plrci. Cind a.j.ste dclectc sintlareite aJ-i,,a
dintre
i*_ du se mofi.rflrl si (l( :,fair irr(lrr sc arl)irrf"rn:r ( u ( j(! anul cu rirf Se
(
porianl,i, sf astupd cu rnortar rostnrilc sau fisurite cluD5 Drcalabila
demoL11.a7,'r piIli ILr t)lrkii si ,iiiiirrrirli ('r ( iiri-urirl'r' h cazul l(non-
rllir- d D-i :l ,. ".p. i.-. iJ. , upd u.,ar. .nba s" Iir,;., ai, , u , hir t;di soLclof: iirLrri,l,, L'll i ,irrrr! n)1(.vir' l'l:'cilc se a!'liozilA#5- itl
prii:t. a ,tt r'' ., l' r ' r' "
'l Lr Fala Ll Ll;
Chd arc pHci de{cc,ie. acfst.a se idocuiesc. In accst scop
sotra
. r pr t- pt5, i d. fp I e.jrindL_..rl- .:ocarnr Iir". p"-r' Ir'.'J.r" u' r' r:";. f '1-ar
uoJ_P ir:a'r''-
^ c"lor
dr||JL_. Pl.i. rL'- a^6.o.p.. ri oj.r r.,ri ,., r, 1.. ,,i e.r n.
"'ducorce in ;pJ. (lcortf({ c rtl cxisti pericol dc a se pita
c,o L.Fo,,.'1," /r: u:".au,
-'j,-.. a... ln cazul .lcmorl":irji sobelor se utilizeaza plicile vechi, aompletin-
tI.r. ,i/u.i. Luio ..oxtn'ur la,ori . r,ior d,pla.atp cau.j,'- du-se cr'le .lolfl'ioraL.i malcrialcLe audliarc (Dortar, parfal c:i] 'i-
fecte. U9i1e deptasale si. demonr..!?::i. se curiie cu;ientie buceriie n-.jzile qi sirma) trebuie sn fie insi noi
dHf rlp. rpoi ., , u tr,".ndu- .. . omp .rj -it^ , .1 e$.-. La r'€montarea sobelor se lucleezd la {e1 ca 1n cazul scbelor noi
u..t6,16lp.,... i, :lu i. ,,tn ",.ji Li ,dLr_s ru Lt .oi. FlSciLe lrebuie alese fi asortate cu gdji, iar pLecile 'rcl' l'llai plrtin
ori carimizile care dLptugesc fo.arut sint sparte sau uzate sc afazi Ia fa{l.
- Lroa. mulrc
ril,' A^ .,i. p porl:l,-i rns. ..2.1 1-,.1, lnl- 6p -_ liainte de montarc. pLdcile' se udi penlru asigurarea bunei ade-
Ii, r,le. ,.ld bir" 1., J . .. uu,, apoi ,. r./i,'" , ..L.afrr. i i no:. s' mar
ziuni a mortarului. Cioplir.a si slefuift'a plicilor vechi nujmbin:rj
I-rad grdlarul este spart sau dclcct, sc inlocuieste_ Atteori sri_ excculi; se iac mrmai ur-retc ajustiri uEoare in s'opuL urci
larul se rcnionteazi, in cazul cind este nedelcriorat. reficintlu-sc'sau bune. Dupe inchaierea ficcerr-ii rlnrl. se udi cu buretele plic"le dc
.o:rpletindu-se vatra f ocarului. culoare d..schisi, spre a inlitura pitarea lor.
162 11" l6:J
In locurile cxpuse la inceLiri puternice, plicilc se Icage numai In cazul cind peretele inJlamabil se izoleaze cu un material igni-
cu cjte o clami, ceea cc asiguri eventualele dilatdri sub influenla {us. rerrapcr-a sobci poale li ndu"a cu 0,10 m, fiind de mininum
indlzirii. Plicile uzate sc leage cu clamc curbe 0.21 m. Lc sob"le mcta-lj, e, in calul izolarii ignifugL a ppre elui inlla-
PrimLrI r'aral do lum..are emir. o.ar.ti.a.. rra.:e da caldure, ma'il. distanla dirlrp sirbi ri perero poar^ fi de mi'r nun 0.70 m.
trebui ,;pru:i .u (drjmioa sub\;re. p.n ru proreJar a pldci,or dc Izolarea ignifugi a peretilor inflamabili trcbuie cxe.utatd cel
tL r3.,oti. outin pe nrrpa a la(ime ii insl\irn. a solr, ir pcntr.r nai muha sigu-
ia'rtr, (<,. bin; (3 .uprarcra i.,o'ala ienitdg si d.pJ ea'.d .u .ite
o,25 m hiimea ii ineltimea sobei.
Capitolll XllI
MASURI DE PAZA CONTRA INCLNDIII]OR,
. FI DD PROTECTIE A MUNCII
LA EXETJUTAREA FI INTRETINEEEA SOBELOR

A. In scopul prevenirii pericotului de in-


Paza contra incendiilor.
i
cendii, la executarea sobelor cste niesara respectaree cu stdctete
o m.su.i'or dc p-,,i .. l.J In,, ,oiit r. A.est. md<uri sinL
de ff.P.C.I. 1961') $i clc Norm.aliu C..S.A.C. ind.icatirJ 16.A1 "taorLiie
obc
'.a -x'a u a_ i 55.2) Fig. 168. Distanta sobeior nr.tali.e feta de pereiii
.i | ,.r'li f"J .., I r :c \,.r lLra urr irJrr.te rnd- lerclror ncinllan?.rrili;LolatF ien[uce.
pefelno. r.rianabnl neizoiali;
suli cle pazd ccnlra incondiilor:
Rctragcr.a sol)cl(x dc 1r'1.a( otil sau zi(l ialii (lc perclii cx.cutali
din malerlai{ irrflan biLc tl{ lcmri) Lrcbui(] si li(. dc cr.L pu,,in 0.30 m Se recomandi ca izolarca ignifugl a peretelui inflamabil sd se
execute cu o loaic de aTbcst sau cu doud straturi de pisli imbibate ilr
argiH, deasupra cdrora sc aplici lablS sau se tencuie$te. In acest caz
rebagerea sobei se las6 deschisi.
in cazut in care se cxecul:r rctragerc' inclisi (fig. 169), deasuFa
rzolatici igniluge cxeculatc .u atbc'si sau cu pisl6 imbibat5 in argiu
se cxecuti un percle plolo(1(x <lin zidalrie de clrimida pe muchie.
Pentru a se asigura incilzirfa bund a in.eperii, intre pcretele pro-
tector $i sobd sc las! un spaiiu clc aer, de 0,13 nl, ptevdzindu-se jos
obc i
Si sus o ficii pentru (i.culalia aerului.
Fig. 167. Retragcrea sobetor d€ tbra.ota sau dc z,d: Distanta minimi iitrc cupola sobelor de teracotl sau zid tavan,
..;"s'tj3tll, jndanabi,i nejzohlr; .in cazrl cind acesla €ste crecutat din materiale in{lamabile.Fitrebuie
"-",*. "3
;,:1,""H1,d"":"*.
sI fie de 0.:15 m la sobele cu capacitate mice de incelzire Fi 0,45 m
(fig. 167). In a.rest lcl se poalc evita aplinderea pcretclui ca urmare la cele crr capacitate mare de inceLire. La sobele metalice, aceasti
a cildurii dcgajati de sobe. In cazul sobc'lor metalic.. distanla iirfe distantl este de 1.00 m.
sobi qi p.ret.le inllamabil tr.buie si fie de minimurn 1,00 m, iar Prin izolarea ignifuge a tavanului, aceste distanto sc pot reduce
ilr fata fo.arului aceastd dislanli este de mlnimum 1.25 m (fie. 1ri8)" la 0,30 m in cazul sobelor de teracol.S sau zid qi La 0,70 m la sobcle
metalice.
r) NofdaLiv peniru proiectarea Izolarea ignilugi a tavanelor inflamabitc se poatc executa la Jel
si exe.utarea consiruciiilor din punct de
vede.e al prev.nirij in.endiilor (N.P.C.l.). M,A.1, ti C.S.C.A.S., ind-caiiv .a izolarea peretilor, cu azbest sau pisld imbibata in argild, peste
C- 57-6iL tdiftra iehnir a. I]u(uf.sti. ]t64. care se aplice table sau tencuialE. Este n€cesari izolarca unei por_
)Vezi Dola de la {rap. VIII, D- iiuni a tavanului cet putrin egala cu Iata cupolei sobei.
!64 165
Sobclc de tcracoti sau zid se pr.evdd cu postamcnt din beton, Unele mlsuli pentru pleYcnirea incendiilor trebuic luate la aprin-
pialri sau zidide. Acest postamenl asiguri protectia impotriva in- Se interrice aprinderca forlati a com-
derea combustibiLului in locar.
cendiilor a planEeului Ei a rardoselilor! in cazul cind acesica sint conduce la o mare diLatare a gazclor
. bustibilutui, deoar€ce aceasta
excculate din lrat€riale ueinflamabile. expiozia sobei. AriLerea prea vioiente
t;erbinti. ccea ce poate cauza
ln cazul pardoseliLor exccutate din materiale inflamabiLe, intre iesilea focuLui in incdpere, la cel mai
a cornbustibiLului poate cauza
fata pardosclii $i fundul cenuEarului trcbuie sd se a$eze cel puiin
Lr.i ri'rd.ri ,1. /ir'i,-i-,le,dramid; p.i'la. in cazul utiiizerii Jtazului matan sau a gazeior Licltefiate, inainte
dc a se arrrinde combustibiiul estc obligatorie l€ri{icarea bunei in-
chideri a robinctulrii. Totodate. timp de circa 15 mirute' inaintea
aprindedi gazului, trobui€r se se aeriseasc; inciperea, pentru elimi_
nafea eventrlalelof scdpiri de gazc.
Se interzice aprinclerea tocului cu benzinS.
Depunerea fu;inginei in soba lavodzeaze producerea incendiilo"r.
De acaea trebuie sd se evite cit mai mult d.pun-'rea funinginei. ln
acesi scoD, interiorul sobelor lrebuic si se finiseze cu griji- FeteLc
canalclor ti pcretii sobei se netercsc peife.t, ln timpul lucrului fue_
cindu sc cu cirpa sa peria Ia Iiecare 0,40 m iniLlime, spre a sc
indepirta toate aspelitiiiLe.
ln p1us. sobele trebuic cuitite de luningine 1a daicle stabilite;
cur5lirea se va face cr.r marc gdid, in scopul scutudrii totale a funin-
ginei.
1rig. lr;r. I1r..ulir.. r.'1r.Aerii in(his. ]a \olre dr In apropicrea sobelor nu este permisi dcpozitarea maierialelor'
t.ra.oli s.u d. zrd: inflamabile (patrol, benzin;, talaE etc ).
d. lcmni 3 jiotrlic isnrrtrsai B. Ieiena muncii. ln scopul proLej5.rii mun.itodLor de acliunea
factofil(' vil'rmi1ori, iir l.illrpul ffectuilii artivitilii lor produciive'
trebuic s:r s. ia o sffi0 ilc m:rsuli col cspunzAtoar(:. Obligativitatea
Tot in cazul pardosclilor inflamabile, in fata focarului sobei se (
apLicirii ar.slol misuri cst( s1rl)ilili plin legislalia nluncii din R.SR.
va Frevedea o ioaie dc tabid de circa 0,50 m li{ime, fixati pe prdo, Nlisurile cclc nlai ilnporla|tc pcntru asigurarca igienei muncii ia
li executarea Fi intretineirea sobeLor sint urmetoarcle:
metali.e amplasate pe pardoseli il]flamabile trebuie si
Sobe'le in timFul tucrului sobarut trebuie si foloseasca echipament do
ai-hi picioarc cu iniLlimca minlmai de 0,25 m; in ptus, in acest caz f,
protcctic Ei sd aibi capul acoperit, pentru a fi apirat de pra{ Fi dc
pardoseaLa inflamabili de sub solrd trebuie si so proicjeze lie cu uD
strat de zidir-e .le .erimicii plini atezaie pe lat ti ziclitd cu mortar
d. argili, fie cu dou: slr'alllri de pisl5 illlbibat: in argili sau cu In .razul Lucririlor la temp.raturi sub +6'C, locul de munci tre_
azbcst, pcste carc se fircazi o foaie de tabli. Pardoseala sc prote- bui-. incilzit. La t!'nperaturi sub +10"C, se lucreaTi cu apa caLde'
j.'azi pc o supralatA car. trebuie si depi$easci soba cu 0,25 m lateral La sobele sau cuptoarcle incdlzile, se pot cxecuta lucrdri numai
!i cu 0,50 m in dfcplul {ocarului. .ind iemperatura accrstora nu dcpi!(rFte +50'C.
l,a sobelc metalice' fdra picioare, protcctia pardosetii inftamabile In timpul lucrului, sobarul lrebuie s; aib:l o gdleati cu apa penlru
se obline prin exccutarea unui postamcnt alcetult din pairu dnduri a " "pr Lr t 'rrin: "ri o i'^ uri ^'ra rr'\oia
de celdmioii plini zidita cu mortar de argild; celc doui rindud infe- LJterminarea lucrului, sobar'ul sc va splla pind la briu sau va
rioare se pot €xecuta cu goluri sau umFiuturd de nisip.
In cazul executerii urrei pardoseli incombustibile in zona sobei, ln timpul execuEdi iucridLor insotitc de emanalii de praJ- (dc-
misurile indicatc nu se mai aplicd. molari, demontdri €tc.), s.rband trebuie si poarte masc; speci'rl:' i'rr
166 167
in iipsa acesteia el trebde se fie legat la nas Si la gurd. Totodati,
pentru a indepdrta praful, la efectuarea acestor lucr5ri sobarul tre-
buie sa se spel. pe fa.i la liecdr"e doui orp $i prna La briu ta iiecare INTRETINEREA COSUBII,OF
patru ore, iar la terminarea iucl5rii cu emanatii de praf, trebuie sa
{aci du$.
Minuirea pllcilor, a altor matedale ai a uneltelor trebuie sA se capi,tolul Xlv
face cu mare gdjd, pentru evitarea rinidi sau zeirie i. Se interzice
a s^ lucra ( u mrini ra"rilc sau leiriate. DATE CU PRIVIRE LA COFUIiII,E DE FIJM
Tol asrfel, la p|cpararea morrarului. sobarul lr.buic s:r aLeagi cu
er:ji $i sa s^ indep:rr pzp ,orpdri c !Atamaloar" tcute. bLr^iii oe A. Genenlititi. A$a cum s-4 aretat, cosurile de fum au rclul de
sliLl; e ^.). aril din mat.riale ci. si d;n buroi. targj sau grit a.ii.
Uneltcle trebrde se fie bine ascutitc $i bine i;trcti11u--te. in scoout a asigura evacuarea fumului fi gazelor rezultate prin arderea com-
reducerii efodu lor si al evitirii r;nirilor bustibilului nccesar incllzirii sobelor'
C. Tehnica secudtnui. Leeislalia muncii din R.S.R. stabile$t€ de In scopul unei bune funcliondri, co$ud1e de lum trcbuie s[ in-
ascmenea obligativitatea resp€ctirii tuturor misurilor destinate deplineasc5 urmitoarele conditii pdnciparc:
cre;rii conditiilor pentru ca munca sr-i sc poai.: desldqura in deplind str asigue tirajul necesar bunei functiondri a sobei' ceea ce
siguranid, prin inliturarea accidcntelor fi a .tjvcrselor situalii pc'ricu- -
sc obline prin dimen;ionarea corcspunz5loare a sectiunii Si induimii
co9ului;
. Pc fantier, sobarul trobuio sii apli(r, nr;isurilc obligatorii in {:lome-
niul t€hnicii sccurititii. la dimensionarea co;urilor trebuie si se iind seama Si de com-
Di.ltrc a"e.teJ. .cl" rr.i i||po.l:1 ,..Inr Lrrn,.r,orr.to: bustibilut iotrebtlintat la incalzirea sobelor;
Mrrelialol- inrlamdr.it, rr, ,ui,. c.r c^ L,.p,./rr/.., tI nrai deparle si Iie per{ect etanl, spre a nu se produce ie$irea fumului in
de sursele dlr loc- -
lnciperi;
Stivele sau vracurile dc materiale nu vor depd$i indltimea de si lie €xecutat din materiale rczistente' care sA asigurc totodatd
2.00 m. spre a se cvita surparea 1or. -
P n ru lransporturi se \o- pravpd-a spalii suljcie"l d^ Larsi. ln
,a:ul I ran sporl Ll rilor cu roaba. panla planelo- in.li-ate nu trcbui"
sA depiieasce 2%. In caz contrar, roabele se vor trage de .ite dot
muncitori. De asemenea, transportudle cu roatra febiie sd se efec-
tueze numai pe podinc din dulapi, late de minimum 0.20 m si birF
curatite. Cind acestc transporturi au ioc Ia indltime, podinete trcbuie
s5 aibi lltimea de minimum 1,00 m Fi s; aibi parapete de siguranl5.
Schelele febuie si aibd supoduri bine fixate. podinele care de-
p65esc lelimea de 0,70 m trebuie se se prevadl cu parapete de sigu-
ranli. Pe podine nu trebuie si se depoziteze cantitiii mari dc mate- r,lidirii, care si asigurc atit racoldul
riale, deoarcce s-ar putca rupe. Rampeie de acces la dileritele nivele
ale schelelor trcbuie si lie bine fixate, sd nu aibe o inclinare rnare
$i se aibd parapete de siguranlx.
direct al sobelor ]a co$, cit $i o c{ecutie
utoara a strepungerii acoperisului
B. Clasilicarea co$u lor de fum-
w0
w4
Toli muncitodi de pe Eantier trebuic s5 cunoascd $i se minuiasc5 Uxistd numeroase tipuri de coqu , care 1iig. 170. Tjplri de cosuit,
dispozitivele de stins incendii ale $antierului. se pot clasilica dupi dilerite clitedi. dupi sistemut lor consfucuvl
Sobarul trebuic si respecte cu strictele mdsurile de paze ca]irfta ln cele ce urmeaze se vor indica tipu- . cce hdepcndPii (izo .r):
jnccndiilor la executare4 intrelinerea ra faLa "id.fler;
Si utilizarea sobelor. rile care ar1 rispindirea cea mai large c - cog llclobai h zidirLc
t6B l6s
llin punctul de vedere al constructiei lor, co;urite pot fi (fig. l?0)l Dupa modul de finisare a canalelor de fum, se pot executa:
indepenclente sau izolate; icEi:e la fata zidirici; inglotrate in tiddrie. coturi i.l€tencuite, la care rosturilc trebuie si lie executatc
In raport cu lofma (analclor dc. fum, coqurilc pot fi: circulare, -
loate coiect ti bine umplute cll mortar; in fig. 174 se arati modul
pdtrate ti dreptunghiulare (fig. 171). de exe.utrrc c ro"lrr:or c;nale'or de lurn;

lr'il
I."'I tffi
l-+1
b
Fig. 171. 'fipuri dc co$uri, dlpit lofma .analetor
1!nr:
de 0bc
Fig. 1tl. Modut dc oxe.ltaf€ a roslurilor .analelor de luml

Dintre acestea, cosulile circularc asiguri cea mai bund circulatie Lia ga'eror ti a ruduruL.
a gaz€lor si fumului, Iird s:r s. pro(tucir curenti circulari la colturi.
care impiedic5 tirajul (oi,ului (Iil]. 1?2). cosuri tencuite; in fig. 175 se arati modul de executare a co-
-
Surilor tcncuitc Ia interior'
U al d,tJ.iti,ar" a,u.u ito".p poJt. face dupl combustibilul $i
sistemul de inciLzire utilizar., ast{el:
co$uri pentm inceLzirea locali cu: Iemne, cirbuni, gaze;
-

00
r=\
v/ I'r -Yi
lr ll
fjg. U5. Mod!] de cxe.uiare a canal€lor
dr lun reocuite:
Kl !l cizul:i (incoreci);
vers:5 (corec.) i
o cu
sage,n€
o hdra cncurata
Fig. 172. Cir.ulaiia gaze- Fig, 173. C.rs de ciremidt pentru incilzirea centraE (coturi dc caloriler) cui
lor ii lumulli in coiurii .aplusit cu olane:
ptcura, gaze.
4
(noLoz sau ntip).
unrFlurrfi ln rapor-t cu natura construc{iilor la care se ulilizeazi, coqurile
se pot clasifica astfel (lig. 1?6):
coquri obisnuite, utilizete la locriinte ti cHdid social-cuLtu-
Dupi materialele din carc se execulS, cosurile se ctasilici astfel: -
rale;
co$ud de cdl.imiddi cosu de cddmjdd c.'rptusite cu otane (Iig. l?g)i coEuri inclustdale, ulilizalc la cLddid industriale $i avind foj:mc
cosuri de bazalt; cosuri cic beton. Si diinensiuni speclaie.
170 tvt
C. Mesud conslnrclive. ln conformiLate cu prevederile Normdti- unele mesuri constructirre care au rolul de a asigura buna lunctio-
xJulri C.S.A.C. indicatitJ 16.01,551), ale Initrucliunilor tehnice narc si rezistenta cosurilor. ln continuare se dau mlsudle construc-
C.S.CA.S. itLdicatiD C-56-66 (fascicula A. 13-66), ate STAS 7d0-54 Si tivc DrinciDale care trebuie rcspectate la executarea coEuriLor de fum'
ale STAS d793-63, la executarca coFuriLor dc lum treblde se se aplice Cosurill je.ir'1a tdra 7;d"rici ii ce e rnglobal. rn riddr:e lrcbuie
se r.arem- p" fu rda:ia z:dulri respe"li\. .af. se l.,rqr$r^ In n od
roresoun?atoi. Co:urilc idependel'e rrebuie s; reazeme pe Jun-
datii proprii, exccutate din beton, piatre sau cdrdmidi.

!'rs.1?7. Izolatia teriicA a .osuri-


loi amplasaie in peretii €xtedorj.
Drin prev.dcrea unui spaiiu umplui
dr material izolant tcrmic:
run; ? spaliu izoranl

C.riurile se vor am|tasa in perctii intcriori ai clididi Cind se


amolo ^J.: .n p -lii x ^r.ri, ti- -a "e p' v"d spr^ .' r:ur LI'1
p,re r, !oim.'.lr,'ir ,idr fru e hi\al" ldin pur'r 'l' v^'
;l"r ",, i. ). "i^ .. J r L'r 'prriu u,] p'L' , r u"r md' rial -r" sa
ac uf r/nrlia arm' 5 n ' I a a '3 rd' Lor d lur Ir- L/ir'
In r azul <!5ulikrr (:!r scctiufea alrcptungliulari' raporlul laturilor
secliunii 1r{'lrLric sr-r ti. ccl nuli 1i1.5
Canal, l, (l,, h1rr tLlilrn:rtc tr'l)uic s(pafric (u un pcrdi: dc cel
putin 1/! rif:ilrlnli Ilfr):iinr('.
La corLuj[ (r,(Lrirl, (lir|,ifirriri,lri. 1f(l)Lri. ]i,-L sc aplitc r. gulile
dc legitur:r olrli! 1r,r i, rr ( rLfirr)ril l1)f irr 7illnfi{ .
ln cr:ca cc pri\(.:rl, :t\ \irrr)' I' , it|irl( 11,f lll ir'rn, s a ardtat ca
aceasta se slabilcftc pl.jrr (rtl,rrl. 1)rrl)LrLrrlt n/Lrllrrlc din practici s-a
stabilit cd s!.clilmea nrrui {lrrri {lt hrri (trt (L|scr'\olle o soba este
Fig. 176.fipuri de co$uri in raport de 80 cm' (circa 8X10 cm), iaf lu rrrral('I, (lo lum cat.r deservesc
cu natura construcljilor:
b .ot ildErial. un cazan dcl spilarc sau o vaLr';r. r,1illlii s( ( iirrii cstc dubln (160 cm',
acli(i circa 10X16 cm). ne fxcmpllr. i (rtzLrl Lrnui coq care trebuic
t) vezi nota la cap. VIII, D. sd deservcasci irei sobe Fi cloui v.Lrc, sfci,iurrca cste dc 3XBo cm'g+
T?2
+2X160 cm,:560 cm,, adice circa 30X20 cm. ln practic!, cel mai lnillimea coEurilor pcate Paraloseala ultimului nivel este in mod
mic caral dc fum are seciiun-"a de 14X14:196 cm'. curert
'- i" ."" de 5,00 ?,00 m
In scopul realizerii de economie de spatiu se execut[ canale de ,ir. r anal ^dc fum lf'bLricsl l /ersil'al
lic
Scr"Tandd
de cel mult 8"'
{um cupLale. Co,:urile cu canale dc fum cuplate se mai numesc rosuri .^ ri,ii ri"ir"i'i,i.i,l"Lor lG ium laln dc verticala
in baterie. IL acest caz canalele de fum trebuie sd fie separale cu
poreii de cel Fulin 1/, rftinid:i grosime, La a cdror execulie se int€r-
zicc utilizarca sfefludlor dc cirdmidd. :t

c
Fig. 1?9. Esuill@ndieriiJ.ld de vdticale

'f iiil i;i "; ixift b [ir;:"r I"'J, i -';


Fig. lJ8. Racordlr.a a L1.ni sobc ]a acelasi .anal
de lun:
sc€ksreLRj;b-ilcazur
de la et.je direfte.

O deosebiti atentie trebuic si se acordc execut;di ri tencuirii


pe]'elilor extedori ai co.urilor (denumiti de asemenca bcl?gun), pen-
r'rcs o.'tsurao iola ip 'rmi.d buci
Ia mod curent, ficcare sobi trebuie sd aibe canal de fum propriu.
Se admite legarea a doui sobe Ia ac.Iati canal de fun1 dar numal cu uDa
indeplinirea urmdtoareLor condiiii (fie. 178): in cazul a dou5 sobe de lig. lB0 lniltin€a. coslrilo' peste
la a.eLati ctaj, racordudle sobelor la canaLul de fum trebuie sn se a.oD€rtF:
{a{ri la ccl pulin 1,00 m distanli pe verilcali intre cle; in cazul sobe-
j:ia ;. ; d"h"l.
lol situate la e'taje difcrite, inlrc racorclurile acestola, distanta pe
lcrticaii trebuie s:i fie de cel pulin 10,00 m. i"'i",rf.'i* il;." ,; .'i,i'iii iX iii"r,':
"*",1*i
CuriLe de conhol ;i curilire a cosuriLor trebuic si sc prcvadi la
iiecarc nivel, situindu-se 1a circa 0,80 m deasupra pardoselii. ln fis. deficrii caualelor dc Ium pe vcrlicale'
1?9 se arate executarea
{lrificiile de meturarc din pod trcbuie se se prcvadi cu usilc ;"f.rl ;..1";i "" ppved' I c ol'l ro'u rJ trou-;' rri' un blo' dc b ton
dublc de tabti sau cu pliculc sp.ciaLe de belon. Poriiunea de coS sau pi.rrrd. ,are ploFica/a 3'r1 "l ' lo'i trTpuL 'ura -rrl
sit'ratd deasupra odiiciilor de milur'are lrebuie sA fie dc cel mult ru" t-i J'\F i1]i
;;"riti. S' a"m:''.'ii,ea d' 'el nulproieclie 'rar
5,00 m. niil-.i-p"p"'tl"ni au mult 1,00 nl in orizontal!'
"eL
t75
174
La sate se utilizeaze uneori coEuri de cvacuarc s fumului in pod, Pentru accesuL Ia capetd cogdtd de dimensiuni mad (dc obicei
La accste cosuri denumite si bob?.,ri. canalul de fum se executi in (osud indlrqlrial-). in \ed.r-a e\F.u drii lLrcr€rilor d" inlrelin re. s^
pod, pe un strat izolator de cerdmidd, ir pozilie orizontalL Capul r.reJcde In,ana, cau Ia Fxlaa:or o s.arf, d6 a.r4s, A.6sl4 to uri se
canalului se tnall5 cu 0,20 0,30 m, riminind in pod- La accst tip ;ai numF-c.ofuri,rcabile liberc Alleori. ]a (o'uril' ur' ab;le'P prc'
de coFuri tlebuie si se acordc mare atenlie misurilor de prevenire a
incendiilor.
ID scopul asiguririi unui tiraj corespunzitor, inlltimca cosului
.lcasupra acoperigului, in cazui acoperi$udLor plane, t&rbuie si depi-
qeasci cu 1.50 m pirlile cele mai inalle ale acope iului.
T,a acoperifurile inclinate (Iig. 180), cofr trebuic sI depd$easci
.u cel pulin 0,50 m nivelul coamei, daci cste situat la o distanld
pin! la 1.50 m dc ]a roami. Coqurile siluale la o distanF de 1,50
3,00 m de ]a ('oami, nu trcbuie sd coboare sub nivelul coanei, iar
iniliimea lor pini la fata acopcriir.rlui lrebuic s5 fie dc ccl pulin
IriC. 132 Ex€cuiarea capuhi cosului:
? d 1 !' -: - or'
'u"Dn' 'o- '

\edc la cafl.3 super:orrj . plalforli dp aft's. In v.der' a ' uralirii


si mtrctir' fli lo'i d.."lF , Liufi sa ma: nu'n^)c coguri uffabil" p 'Ji!e-
ioate ciementele destinate accesuhi ]a coE trebuie si fic erecutate
astfel incit sd asigure deplina securitate a
lucririlor de intretincre a colului respectiv.
CaDclflo cosuril,,f 1r'obuic s:i fic su{n'icnt
de rciistr,rrtr la a(1irrr(r irrlcnrpcl.iil,ir' ln
acesl srop, Ii( s. ( \c( Lrlii ,) (!'rr1uf.'L (lo b.1orr
cu panlar (lc sru|r+rt a oPLi. iic sL pl.r'!rrli'
un prolil i(til. (liu. lll!j).
Se Ic.omandi a ex(\\rla capul co$ului lal-
Ait, scolind cirirni(la sub {olmd de prolil
cd ieqit (fis. 1B3). ln acest lcl se evit; €vcntua-
Fig rB3. Dxerutarea .a-
Iele scidcri dc tiraj. pului de .o,s lirgit:
Fig. lnnltar.a .oqurilo. pc acopcrii in cazul a doli clidifi alipite:
181. ln " lput Llc a.prn .ja .roul , o uLui de ":':,:;,.1 ., ."':i .
de c.r.o (cor.ci) i b -- id.m (Ln.o.e!t j ,
caroan aorecr)| d - id.m (inr!f..t): actiunea dclavorabiH a intemt e ilor, care aos! 2 - a;;ctia cu'oljror
cur.nllor dc rcr, conduce la reducer-.a tirajului .:osului. in li'1f '"?-;"lli::!? 3'H:
cazul cLedtuilor expuse (clddiri inalte, cHdiri
1,00 m. In sfi$it, coEurile situate la peste 3,00 rn disfa t:l .kr la siluate in locuri expuse la curenti putemici
coanij vor alea iniltinrca lot de minimum 1,00 m pine la lala aco- e{(.)
"e ulii.,"a-a 'spul Lt".ai,u Jante. h aLe\l c17 pa'l'a cu'
periEului, trebuind s:i d.pigeasca inAltimea Llnci iirii care'Iace 10" ocrioera a (osului se acopera (u o phri o_iTonrala de beLon s€u do
cu orizontala coamei. cb-;m:d;, jar p nrru cri,uafa n mului. se pr,{ad lanre rr p-r' \ii
In fig. 181 se aratii citela cazui de inihare a co$urilot pe aco- Iaterali ai cos;lui, sub placa de acoperire. In acest fel, co$ul este
ped; la .iorld clirliri alipite. protejat impotriva jntemperiilor, asiguriadu-se tiraiul lui unifolm.
176 t2 - cer€a solaorui ri .oeellui 177
Capitalul Xv cLrr:itirc. Ficru1 co$amlui (Iig 185) estc confeclionat din otel avind
lorma arcuite Si fiind previzut cu miner.
UNELTE 9I DISPOZITIVE PENTRU INTRETINER,EA COFIJ&II.oB GIobul (bila) cu fringhie Cwilirea coFurilor Globul infun-
date cu diverse obiecie se executi cu globul (bila) cu fringhie
La cxecutarea lucrdrilor de intrelinere a coFurilor sc utilizeaz; este confeclionat din olel Si are forma slericd Se utilizeaze
globuri
citeva unelte Si dispozitive de lucru specifice. cu aliametNl de 6, I sau 10 cm Si greutatea de 4' 6 sau I kg l}in-
Slrma de otel rAsucitS. Pentru curdtirca coFurilor se
lnircbuinteaze sirma de otel rdsucitd, care are grosimea de 1 2 cm
$i lunqir4, a de 5.00 I;.00 lr. dupi .az.
Dispozitivul de curltrat cosuri. La.capitul sirmei de
otel rdsucite se fixeazi dispozitivul de curdlat co$uri (fig. 184); accsla
estc prevezut cu un a-r, la care sint ataEate patru discuri. Cele dou6
discuri exterioarc, Depcrfomte, susiin doui discud intelioare, prele-
zutc cu ctte opt €{nuri ir carc pitrund buloanc cu diametrul de 5 mm.
Cu ajutorul acestor buloane, discurile intedoare sint menlinute la
distanla de circa 3 cm unul dc altul. Axul dispozitivului se mon-
teaze h capitul sirmei de curilat prin introducerea acesteia in golul
Iui 9i stringerea turubului prc!5zut in acest scop. Discul infedor
estc sudat de ax. seNnrd astfel la lczemarea celorlalte discuri. Cu
ajutorul piulitci de ]a capiilul axului, trfi din cclc patru discud se Fig, 185. Fierul co$rurui.
pot demonta si apoj relln)nia. In ac.sl nxxl sc introduc in dispozitiv
shia '^ lea'; de .ifl:gut pre\j'7ul la oili l unpimea Jrilohipi esl^ de
lLl mul' I; m, lcr ii. opur .or.eriarii ei. a casta'^ irnuilra 'Lr selr
-<au cu Pa].afini.
Suportul cu s.ripcte. R'nlru buna minuire a globului
cu lrinrir;c, so riiilizur/a' sup(ntu1 cu s(ripcte. Acest suport (tig. 186)
estc (onfr'( li(trat (ljrr (,1cI (t).r1icl li consti dinlr-o ramd dreptunghiu-
1ari. pr-ovizut:' la capfic cll (lou.i cadre triunghiulare carc suslin
axul scriPcl( lui.
DispozilivuL de ars co$uri. Arderea funinginei de-
Fig. 184, Dispozitiv de curAllt coturi, .u arcuri spirale: r]usar in iDlcriorul cosurilor sc execut; cu dispozitivul dc ars co urr'
lcesia {fis. 187) cons6 dintr-un vas in intedorul ciruia se g5seste
. .r, dd ! urdta,. o tiji (orban) cu cLopot. la al rirci capit infedor sint montatc doui
Dal;te ilisranNate la circa 10 cm rma dc alta, inlre care este in{iqurat
1: arcuri spirale, pe trci rinduri, pefccute pe dupd buioanele de ;n fitil dc azbest. ln vederea aprinderii, azbestul se imbilJn cu
{lislantare fi dispusi altcrnativ in findul II fatd de dndurilo I Si I1I. petrolul introdus in vas.
ln locul arcu lor spiraLe se poate monta pAr de cal. Chei tubulare. Pcnhu deschiderea uioard a u$itclor de
Fierul cosaruiui. Cu ajutorul acestui fier se executi ra_ €ur'5tirc a coiudlor, coEarul utilizcazd chei lubulare (fig lBB) Acesrea
zuirea peretilor cosului in cazul cind dispozilivul de curaiat nu asF sint confectionate clin olel $i sint pr€viTute cu lo('asuri de diferite
pur; cicali_ea r onp rd a co$ului. Tol a'ed(t; urpalli se '\c' ure mirimi (6; b; 10: t2; t4; 16; 20 nm), care permit deschrderea diver-
lcoarerea r"ziduuri_or din colu 'u
.uralal ti de la !u-ril' lrqileitr de sctor uFile.
t2' t79
174
Lamp a de buzunar. Penhu a luhina coEuriLc in interior
sau alte locuri iDtunecoase, in timpul lucrului, cosaruL utilizeazd o
lrmoi d" blrzunar.
Oslinda. In sc.orrul \.erificirii lucr[rilor executate, spre a se
.o$tm'ia buna culatrire a canalelor de fum, se inFebuinteaze o oglinde-

fl
W
Fig. 186. Suporl .u s.ripetq Fent.u ml-
nuirea !ilci (gf.utdiii) .u lringhie:
4rruu!e; 3 - bra cu frinEhie,
(LJ] (n)
Fig. 188. Chei penlru. deschidcrea usilelor de ta

Centufa de sigurantd- Dalorita pcricolului la care este


cr.pus coqarul in cazul executddi lucrarilor Ia indltime' este necesara
ulilizarea unei centuri de siguran!';.
Ochelarii de prol-cctie Pentlu a-$i apera oihii de rczi
duffile rczultate in timpul lucrului, co$and trcbuie si fie dotat cu
ochetari dc protectie.
Masca'de funingine. In cazul cudtirii $Furilor indus-
puternici
lriale. datoriti cantititii mad de funingine fi culeniilor
din interiorul aceslora, oste necesarl rlti-
liTa-ea ) L. mr"i d^ lu-:r eir^. ' a'F i^i-
gure protectia ririlor r.spilatorii in limpul
iucrului. lt4asca cstc fonrcclir)nal:r (lin
pinzd cauciricald $i prcziirtii la fa ('a in-
ierioari un cartus flllrant, Irlrccsal' rospF
ratiei. In timpul foLosirii m:lstii, la ochi se
aplici ochelari de proteclio-
Geanta coEarului. Pastrarea
un.r o ie"e n ..a"p I r rinpu'ui lu rului
Fig- 187. Dispoziliv de ars (osunl se face in geanta co$arului (fig. 1Bg) con-
iijr\ n.rali.i cn cropoi: 3 fectionata din pinzd, pielc sau matedal
azbcsti 5 - minerut djei. plastic.
180 l8l
Scara. In timpul lucrului estc necesard de multe ori o scad, RcDartizarea sarcinitor fiecirui cosal sc facc in baza normelol
(onfectionata din Lemn de escn!5 tare, dar care si poatd fi trans" de mun"i il\igoaro. La baza a.-.1or nnrmo se ia un cos.Flaon
portald cu ufutinfd. Lungimea obignuiti a scerii este de 3,00 m cur4it (prin co$-elalon se intelege un coS normal, cu un canal
de rum).
La baza organizdrii muncii coDariLor' sti planul operativ. care se
intocmeste individual, La inceputul fiecdrei luni.
Ficcare punct de lucru est.. repartizat unui coEar. Sc urmirette
Cdliitolul XV) ca punclele de lucru si aibl pe cit posibil, acelaqi numtu de coiuri.
ORGANIZAREA LUCIIARILOR DE trNTRETINENN A CO$UII,ILOR In cadrul organizirii muncii Ia lucrdrile de] intrelinere a coEu-
rilor, un rol deosebit de important il prczintl schimburil' d'. e)ine-
denli intre puncicle de lucru, ca gi organizarea unor lucrari de-
Proccsul de lucru la cxecutarca inheiinerii co;udlor este alc;- monsbative, cu echipe sau cu brigazi dc lucru.
trdt dinlr-o seric de faze de lucru, opcratii de ]ucru fi misc5ri, a O alti mlsurd organizatorice deoscbit de irnportantl este legS-
ciror descriere se va face in capitolul XVII, in ordinea succesiunii tura permanenta cu organele P.C.I., in scopul sesizSlii situaliiLor
pcriculoase qi aI evitirii urmdriLor acestora, prin luarca de mesuri
In scopul erecutdrii lucre lor de intretrinerc a cotu lor la terme- corespunzatoarc.
nele fixate, de (.alita'.e bund Ei in condi,iile unei productivitdli a In scopul imbogeiidi continue a cuno$tinielor tchnice-profesio-
murcii corespunz5toare, coiarul lrcbuie sd-Ei organizeze in condilij nale ale co$arilor este nccesari organizarea de cursuri de calificare
optime locul de munce. Astlcl este neccsari aprovizionarca la timp Ei specializare, de confcrinlc pe teme tehnice, de comuniciri axatc
e uncltelor ii clispozitivelor la locul de munce. Ac€stea vor fi dcpo- pe diversele pedeclioDdri aFdrute Ia lucrirjlc de intretinere a
zitate la indemina co\arului, urm:nin(lu-se ca accsta s; le poatd coiurilor-
utiliza in ordine, in timpul tk slarrufa ii lrL( firilor sale.
in general, Iomratia dc muri(ir la c\ccutarea Lucddlor de inhe-
lincre a coFurilor esle alcdtuiti dinlr-un coiar rqi un ajutor. In cazul Calitalttl xv 1I
unor lucriri speciale, ca de exempllt. curatirea co$urilor indusffiale,
tormatia dc munci se compune din doi coFari ii un ajutor. EXmUTAREA LUCnAnn,OR DE INTIiIr"IINERE A COSUEII,on.
In.azul executdrii lucrdrilor de irrtfelincre a cosudLor la con-
structrii importante, cu un numlr mare de co$uri, se pot organiza A. Lucdri de intretinerc r cogrrilor. Principalel€ lucreri de ln-
bdgdzi de spe.jialitate, carc executd iucririLe pe un front marc de trclinere a co-"ud1or sint ulmetoarelel
cure[ilea cosurilor;
P€ntru asiguarea bunei desfdqurdri a lucririlor de co$erit, cste - arderca coFririLor,
n€cesar sd se organizeze puncte dc lucru cdrora s:i li se rcpartizeze -Pe lingi coFurile de la iocuinte, denumite coiuri menajcre,
executarea lucririlor de intretinere a coqurilor pe un anumit teri- l.rclidlc de intrctinerc menlionatc se execute dc asemcnea la co91]_
todu. Organizarca punctelor de lucru, ca si repartizarea sarcinilor rile instituliilor, alc r.rstaurantelor $i cantinelor, La coFurile bdilor
acestora, se efectueazi in baza cunoaiterii situaliei reaLe a necesitali- publicc, la co$urite instatatiiLor de incilzirc ccntrale (coiiuri de caLo-
lor dc inlrelinere dc pe acei tetitorilt. Astfel, pe bazi dc evid€ntd, ;tfer), prccum si Ia cosuri industriale.
se stabilcsc: numirul co$urilor, distanta de parcurs, posibiliAlile de Lucririle de intretinere a cotudlor susmentionate fac parte dir
4eplasare, sarcinile ce rcvin fiecerui membru al lormaliilor' €ategoria lucrdrilol cu caracter obligalorju care intd in sarcina
Cvidenta co$udlor se intocme$te pcntru toate tipuriLc de coEuti: cogarului.
cosudle iocuintelor, ccle ale instituliilor, co$udle industriale etc In afara lucrerilor cu caractcr obligatoriu, se cxecut[ de asemenea
In aceasdr evidentd se specificl Ei alte datc necesare: combuslibilul lucrdri la cererea clientilor. Printre acestea, se mentioneazd citeva
rtilizat, starea co$urilor etc. l,rcrari lre, \enle.
LA2 183
Astlel co$aNl executi, la cererq cltrdtirea cazanelor de la fablicile Se rccomandd ca arderea coqurilor si se execule numai toamna.
de pr:n" sau .el^ afprc'1Lc co$urilo. industfiale. Acec c ca,eLnc sr1 larna sau primdvard, cind umiditatea $i zdpada impiedici pfoducerea
d- ooi.ei pr.\azu.e rn inFrior,u e rnF.ra meai./.ubLrtarc di.. incendiilor.
puse in Jorme de fagure, denumitc tuteu.ri san tipie, a ctuor cu{itire Prin respectarea strictd a termenelor ti pedoadeLol stabilite pen-
sc lace o dati cu curelirea cuptoarelor de piine 9i a coEurilor in tru tntietinerea coEurilor, se vor putea evita pedcol€le de inccndii.
dustriale'. c. Curitirea coguritor. ln vederea executerii llrcranlor de cur5-
Tot astfel, la cercre, sa executi curilirca cuptoarelor de zid cu lire a coiulilor, coFarul se deplascaz; cu uneltele ti dispozitivele de
tobe, instalate la cofetSrii sau 1a buc5t5liile cantinetor. Tobere sinl. lucru la uiila ccntralS a co9uLui, in pod. Uneltele sint depozitate la o
cutii metalice prevdzute cu uSilc, carc sint instalatc in perelii cup, distanie potriviti de locul de munca pcntru a pulca fi luate Si
toarelor Ei in carc se iutroduc dilerite produsc (de patiscde, de manipulate cu u$udnt5.
cofet5de) pentru a Ii coapte.
Tot la cererca clientului se executd de asemenea cudiirea oo6,u- Cu ajutoruL unei clrei tubulare potrivite, coqarul deschide utita
r'ilor industriale, de mare iniltime, prevazute cu scir:i intcrioare sau orificiului de cutltire aL coiului. Oheile tubularc sint agSlaie de
exledoare, din care motiv se mai numesc +i. coquri urcabite. soldul drept al coiatului. Dcschiderca uEitelot cu alkr miiloace nu
E. Pedoadele de intrelinele a colurilor. Din practica de exploa- cste recomandab A, deoarece acest lucru poate conduc-' descod la
tarc a co$urilor s-a stabiliir c! in generaL curitir-.a cosurilor trebuie io4area uqilelor Si provoaca pierdcri de timp
se se faci la urmiloarcle t.rmcne: Sirm.a pentru co;ud. previzuld cu dispozitiv de curltit. est'r in-
co$uri menajc.rej o dat5 pe lune; fi;uratd in form6 de spirald Fi purtat! de cosar pe umerul seu drcpt.
' .o:uri Llc lr in'li ul '. u dara p. u.5 Dupi deschiderea r.qilei, sirma se apucd cu mina dreapte qi se intro-
- coFuri de la r.estaurante sau cantine, o dati pe luni; duce in co$, iar cu mlna stingi se destiioard spirala numai atit cil
-- cosuri .te la brii publice, la dou! Iuni; estc necesar. Deslequrarea silmei pe inteaqa lungime nu este re-
* cosuri cle la bti menaj.re, ]a trei ludi comanalabilS, deoarcce sLinjenefte pe cosar in tirnpul lucruiui. X'Iai
-- coFurj dc calorifer, la ;ase luni; ales in cazul curiiirii coiudlor din interiorul incdpedlor, nu exist6
* cosuri jndustrialc, o clata pe aD. nici spatiul nccesar desfiFur5rii tolale a silmci.
Cind intervin necesititri rlale, ca de exemplu utilizarea unui com- Inlii sirma estc introdusd in cos c6tre partea supedoare a accs-
buslibil de caliialc inferioari sau umed, cureiirea co$ulitor trebuie 1uia. Pe m;sua introducerii sirmei, perciii canaLului co$ului se
executatl mai des. bcace cu dispozitivul Ce curltit, astfel ce intreaga tuningine estc
Arder.a co$urilor lrobuie s;i se execule, in mod curent. o dat8 lllriliti.
Perioadele dc intr€tinere a cosurilor variaze de 1a regiune Ia
Dupi curdtirea atcntd a p:i{ii superi{)ar€ a cosului, sirma este
reqiunc. Acestea sint stabilite de obicci dc citra secliile da co$erit, scoasd tot cu mina dreaptl Fi infisuratn treptat pe spirala dc F.
la indicatiile forurilor tutelare regionale. uindrul drept aL coFarului. Apoi sirma cste introduse din nou it1
ln gencral. aceste lucrili se executd in p.rioada de vari, asli.rl canalul co$ulr"li. de asli datd ciitre paftea inferioari a acesluia, .xe-
incit co$urile s; fic pregitite pentru pcdoada dc toamnd si iami. .uti[du-sc cureiirca funiig;nci ca qi la parlea supclioa];i.
Lr sal- ei bir' ,alucrul .^ .1.. ,r .tuud Ftao. p^,,i Operalia de curatire a funinginci se lepeii sirnilal df la u$ita cle
'. 'r.r..
})arru ore dimineala si patru ore spro s-.ar5, clrd locuitorii se intorc cul;{ire amplasald la partea infedoari a cofului. {!)iarul lucrind 1a
dc ia muncile agri.role, astfel j^ncit lucriirile de coscr]t sa se poati fel si utilizind tot -cirma cu dispoziiiv d. rlrrarlrll coiu .
Dupe ce s-a exccutat astlcl cur'arliroa inlf(gului canal de fum.
Curitirea co$urilor industdaie se rccomandE a se erecuta vara sc v€lrificd daci a tost bino cu:ilil. lrr a( (,sl s(op sc utilizcazi ogllnda
"i ioan-'a. id| nu ic| ra. La irrr. p-jr,ocr,- la .brp. p"in sp.- iticJl Vcrificarea sc exocul.ar (lt la uiila (l( la p.rrlea inlelioard a coEului.
fJbri.atie:. , u ati,ca co u-:Lo" nu ." poar. c"ec.ra rjt"t" a" Aiezind oglnrila in a(esl oriti(iLr ti (,fn' rlincl-o in poz;tia necesara,
'n lucdri
lucru, pentru a nu se stinjeni plocesul de produclie, aceste cotarul poatr'!!(l(a ilac:l irt(xnx.trl ( anaLuLui de Jum a lost bine
sc vor executa in cursul duminicii, .J-i tir p ,rlf.a:., r ,;,llir" 3 x ,- Lrir.
184
ln cazul cind, pr.in verificarea cu oglinda se consbtA cI pe anu- Curetirca coFurilor industriale se execut:i de cdtre o echipd com-
mite po{iuni funinginea nu a fost inci inleturatd total, coFarul pusa din 2-3 cosari. Inaintc de incep€r'ea lucrului este necesari
repeti oplyalia de curSlire a calalu]ui de fum pc acelc portiuni. aprovizionarca uneltelor Si dispozitivelor la locul dc munci.
Dupi ce s-a execulat curilir€a c.\ului pe intleaga lui inALEme. Tot inainte de inccpcrea luclerilor de cureule, coEul industrial
se fece la evacuarea funinginei curelite. ln acest scop se inchide trebuie ricil, astfel incit tempcratura din int€riorul canaL.rlof de
la loc uqila de curdlire de la partea superioard a coEutii, se string fum s[ fie sub 40'C.
un€ltele Si dispozitivele de lu.rru, apoi cogarut coboari la partc,-a l,a atacar.a Ludului se efectucazi controlul atent al s.lrii din
inferioari a cosului. Se deschide utila de ta partea inferioard a intedonrl coqului, pe intrcaga ci indltime, pentrr-l a fi asigurarii
co$ului. Scoatcrea funinginci Si a r'cziduurilor adunatc la partea securitatea muncii; in cazul unor defecte, acestea trcbuie si sc re-
;nferjoare a co$ului se executi cu ajutorul ficrutui coFarutui. Dato t mcdiezc imediat.
riti formei concave a acestuia, scoatcrea rcziduul.ilor curette se i Dupd terminarca tuturor operatiilor progititoarc. coiadi se
poate face cu uEurin15. t echipeazl clr cenlrird de siguranid, cu ocheLari de protcctie sau masce
Furringinea scoasi cu gdje, pentni a se evita imprd$ticrea ei, ! de Juninginc, luindu-ii de ascmcnea uneltele Fi dispoziljvel. de
sc aduDi intr-nD vas pregitit in ac.st scop. Dupi etiminarea in- lucru necesare. In scopul semnalizirii in timpul lucrulr.ri, co;arul
trcgii cantititi de funingine $i reziduud, se curiti uitimele reziduud carc intr; in interiorlrl coi.rlui industrial trebuio sa fi. dotat de
cu ajutorul pe ci de curitit si sc fterge bine u$ifa de La odliciut de t asemenea cu cablu de sinna, pe carc I va folosi in caz de pericoi
curilile aL cosului. Dup6 o ultimi lcrificare a iucrului cu ajutorul sau de asfixie.
oglinzii, se inchid definitiv u$it.rle co$ului,.ru cheile tubutare po- I Cudtirea cotului industrial se exacuLd dc jos in sus, po4iune cu
trivite. poriiunc. in timpul iucrului, co$arul trebuie si fic fixai bilrc de
Bu anele de table se cur5t; prin demontarea lor ingdjite $i scu- sc:oar:a scerii cu centura de siguranti. Dupi .ruritirca fiecirei zone
iurarea funingirei in exteriorul clddirii. Dupi cudtirca lor atent5, pe intreg pcrimetrul coiului, cosarul se urc; in zona imediat sup€-
burlanele se rcmontcaz:i la fcl cum au fost moftate inainte dc a se fioar5, lucrind in acelaEi mod pine }a partea superioar: a coFului.
culdli. La montarc trebuic sd se acorde mare aLenlie, urmirin.tu-sc Dupi cur:iiirea coslrlui industrial propriu-zis Fi inldturarea re-
ca imb;narea lor si s,-! IacI numai in sensul circulaliei fumdui. ziduurilor rezultate, sc trece 1a curitfuea cazanelor Fi a c.-lorlalte
L1 cazul curillilii burlanclor cu capace trebuie si se inontcze cu clerncnl.r do la Farlca ir{.r'ioari a cosurilor industriale.
griji toate capacele, pentru a s. .vita ieEirea iumului. Toroatat! se Tn limpul ]u.r'Lrlui, fofafii rlirl e(bipe pclt cxecuta aLtelnalil. dlle-
vor monta crL mare atenlie burlancle r'f britirite sj inetete lor de Iite opcralii.
D. Desfundarca coqurilor. Dc multc ori, canalele de fu]n sint in-
Pentru curitirea coiuriLor de lum cu canakr targi, co$arul pi- Jundatc fio dc pisili, fnr de uncLe materiate (cdrilnizi, pietre,
trunde in intcriorul ranalelor Fi €:recuti rizuirea peretitor cu aju, Iemne etc.) c6zutc in cot. In aceste cazuli, cofurile nu mai luncliG.
torul fierului cosarului.. Pentru a usura desp nderea funinginei Si a neazd, asllel incit nu s,: mai poatc face eliminarca {umului.
zgurii depusc pc perelii canalului, aceqtia se stropcsc in preatabil Desfundaica cosudhr se cxecuti.lc obicei cu ajutorul globuLl
cu lapte de var. Curdtirea coEurilor cu canale largi sc mai poate (bilci) cu fringhie. P€ntru buna manevrare a acestuia, se utilizeaza
executa cu ajutorul mlturii de nuiele. Acest procedeu se aplid in suportul cu scripetc. In accsl scop se mont€azi acest suport pe gu-
cazul in carc luningfuea nu este lipiti tare de peretii canalului, ast- lerul cotuLui. PcnLru uEurinta minuirii scripetelui. se unge in prea-
fel ca desprinderca ei sc poate face cu usurinle. lalll cu seu sau parafini lrirglia globului. Dindu-sc drumul pe
Execularca lucririlor de curdtire a co$urilor industr.iale necesitd scripet la globul cu fringlie. se aplic; succcsiv cileva lovituri cu
in prc'alabil o serie de lucfiri pregdtitoale. Ziua de efcctuare a globul. astfel incit canalul de fum sa se desfundo.
Iucrerilor irebuie s:i fie stabitte dinainte, de comun acord cu in- In cazul cind materlalul care infundd canalul de Jum nu poate
treprinderca. Acest lucru este sXrict dccesar, deoarece co$ul rcspec- fi inlSturat astfel, se recurge ia siraa de crurdtat co$u]. Introducipd
tiv trebuie sd fic scos din functiune penhu duata lucririlor de de jos in sus cap.dtul liber al sirmei Ei presindu-sc puternic. se poate
curatire. inLetura matcrialuL care a inlundat canalul de fum.
l8b 187
... Eyisr; ins; .a7uri jr ca"c ni.i prin a,csr procedcu nu e\l- poci_ O alti ulmare defavorabili a lisurilor este aceea cd tiraiul coFu-
o|a oeqlundar*a , ^)utui. In a.eq.p siua(ii. <e m:50a"5 dinanl; dc 1ui sc reduce, datoritd aeruIui rece care pitrunde in canalul inci]zit.
la par'lea srparioard sau jnl.rioa"., a.^.LrtJi pjnd la lL,.ut intlr,rdat. Reducerea tirajului co;ului cauzeazl totodati micEorarea tirajului
ID acest"loc se _sparge peretete canalului de fum, practicinau_se o sobei. Acest Japt are drept rczultat arderea incomple6 a combustibi
cauri .uficieft de ma . per .u a .e Intat rra n-a eriaiut .ar^ a rnfun_ lului in focar, ceea ce nu numai ci reduce puterca de inceLire a
da' ,enalul. DLoa i,rr'urar-a a,estui mar.-ial. sp rr,/idei1 .gaura sobei, dar cauzeazd degajeri de gaze toxice (oxid dc calbon).
practicatd in peretele co;ului. Pentru a controLa existenta fisurilor se procedeazd astfeL:
La rczidire se utilizeazd cddmidd si mortar de var. Mortarul sc Se face focul in sob5 Ei se deschide u$ita de cur:tire a canalului
p|epald de obimi.djn o partc va. pasta ti rrei parli de fum Ia carc este legati soba respective. Cind fumul inccpe si
.are c ja.a .jin abuJd,nra pp a pafl.a "uop iaard c ,.tului. sa a.opefJ
unFIe !e .a1^ci.i-j 9il",u .pi. La -.c.u'a. a r-.jdif:i, ":.ip;;;;rl.
?,idari6 ii in spe"iaL mi.lria zidarului.
s" u ili/p12, ,oSlrl d pa-t.a lui rupFr'oard ti . i r' hid- uri(r o^ curarire. h a:ul
f. Ardere-a coSUr;lor. Jn €zurr'^ c:rd can{i,at^a de fuoinqin^ de_ ieEirii fumului prin canalul de fum aliturat, rezultd cd cxisti fisrui
pu.a p6 .a'lar.i6 .oqrr,tor e. aLurd.ntd. :ar .ur.alirea intre cele doun canale ale co$ului.
ereoaic- Este posibil ca, fdcind aceastd probi, ca urmarc a astup;rrii co-
\c fa.. .U.der a luni rqinpi din .a rrt .t- .J.. "um. "sLe
Ard(rea .o u-i , - .n , \p. uri ,.u ailrr ,.ul dicp,, iii\ u ui .i . a|s Sului la partea lui superioara, tirajul sobei si se opreascd qi locul si
.n a,rcr ' p c^ inrrodu. p" rol r.l rJ,ur di.po,/iri\ului. ln nn mai arde. In acest caz cotul estc corespundtor Fi nu exis'"6 fisuf
:r:u,rr
rFru a .s1a qarnilura Ll. a b^.r : Ji,t, i.\u.ui se i.r6:ba ru Deirot. in perctii lui.
}P cpu.i apoi , u n n,d ,l|?dp,-, mi .ij-i Astuparoa Jisudlor de la coFuri se execut[ cu deosebitd grijd.
rca--l ; pp l11(ut ., ,,9. "rrp.n.ru sicp:^.ntj.turJ
- oar. din lispn_
., urp;.ea Dupd ce s-a stabilit intii pozitia acestora, se inl5tud restr-1dle dc
a ou d\:l- oe, a-a.ni,,i fisLua.li ..e upa gdur:1" cu mar.
;a ro'uLur. Dupr a,^ a s. in rodu - Lli.po,iri\Lrr i. ,a atut de lum
.i "_ ro.ir,d". c. u.T;r'^..rrirpi, -x di*, i..",".i"li,r ,a""r,:ui atentie. La urmd se apllcd pe porliudle respeciive o tencuiaLd in-
oa l m s. ap.ina^. rr,,irr,l p| i ,. se lpr."r' i. grrJrta.
Un alt delcct al co$urilor conste in legarca gre$iti 1a cori a tubu-
. In
rl.
tot limput cif dlrca;i arclerea cofului, cofarut rrebuie se fie
h :i si sup"J\F h.,,^ rr't Fa. 1ui dc fum a1 sobei (a recorduhd sobei). Daci in cazul probei indi-
inra n.lii "orp J.p p rr I cvrta.vpntuatete cate mai inainte, ca urmare a astupirii co$ului de fum la parlea lui
F. Rem(dierca unor dcf,,cle ta corur;. Funclionarca nFcorcsDun_ "uoLrioarE. tulrul c.- pri'l al,; so a sad p.:- al ,o, ar ,lad:f:i.
?arJaf6 a rosuri o. d., f.r,n
qine,.zgud si alte reziduuri
.ru,,dra dp Inftjnda-.a t.r cu lunin
".,-rczultate
i rezulfi ce leEitula sobei la coS nu este e.xecutatd colect.
In acest caz este posibilA iie nerespectarca distan-telor v€rticale
aLe arderii circui;iiei l;_
mr1lui, precum Fi dc iDfundarea cu uncle materiale$icizute in cana_ oL,l:ga orii lr ra n"Jrc. a a doud ob" la a la i
"o ,
lele de fum. I greiiti a racordului tubului de fum al sobei cu canalul
tub pitrunde prca adinc in co$.
coEului, care
!a.,a. Iun, tioner6a nn-or jpur/j.oal a.onurito_ s..
. -]lifafl' ded.acarlarFr t.
4a_nr^.r Lrnor ctelp,,c al. a.esLot,a. Dup:l cc s-a slabilit intii bcul defectului, sc excclrtI rcmedierca
frnul clintre cete mai frecvcnte ctefecte ate cosulitor il constittlie lui pdn demootaf.a tuburilol de fum nontale greEit ii remontarea
iisurarea peretilor acestora. La ctedirile vechi pr".d"; ;.";;;; I lor corectS.
f-.r'-i li i', per rii ,o u.; or ti i- p.rF'ii ,dr !^pd.d "" ,anat..lc o. A1t5 cauzi a lip.rei do lifaj a (riului, avind ca urmare i.sir.ea
ru"n. re n^uttr orr. pe- ,et..cra..pr,.a un.ana r. fum In.dl,iL de fumulrd in incipcri, esto laplul .i nu estc asigr.rratd inaltimea
J'u, rr^in,5r.it lisur(a,,a. Da,ori..t dita.^ iei oirrrrp gr-ur3,, a.pF coquLui dcasupra coamei acopcri$uLui sau dcasupra coamelor unor
lifici a gazelor "^ de ardere care circuli prin canalut inJ:1zit qi griu_
'I
elidirl alipite. In accst caz, remcdierca sc poal.c face numai prin
lalea spccifici a aerului rece din canalul neincdlzit, prin toc;ile mdrtuea indliimii co$ului, in conformiiate cu prcscriptiiLe t-.hnice.
tiquralc p5trunde aerul rece in canatul incilzit. prcducind cncutatia In mod frecvent existi cosuri care nu sint previzule cu uiilrj
i,, 1n..i',v r. a !J.,et^r .i. rDi, i : a tuDului. Drept con.,.inla lI de curilire. Acest defect important trebuie remediat de urgenti,
iumul $i gazele fierbinti ies in inciperr. prin executarca de giu.ri fi monlarca de uiitc acolo unde lipsesc.
lBS 18Sl

$
cdpitarttr xvlll lui inlelitoarea lrebuie sd fie bine etanFate. ln dlcplul co$urilor,
MASURI DE PAZA coNTEA INCENDIIIoB tarpanta acoperiEului va fi prev5zr.rt! cu juguri (fig. 191), asigu-
rindu-se astfel distantra minimi de 0,10 m pini la pereiii co$ului.
tI DE PR,OTECTIA MUNCII L.S. INTIi,E"IINER,EA CO$IIEILOB
Daci grosimea peretilor co$ului este mai marc de 12,5 cm, aceasta
distant5 se poate rcduce la 3 cm, astfel ca elementele inflamabile
A. Paza contn incen,iliilor. In conformitatc cu pr€vededle sA nu fie liDite de cos.
N.P.C]=1964 si ale NomntiDului C.S,A.C. inclicatb fi.Al-S;rt, ta
er.ecutarea 9i intretinerca co$udlor trebuie si sc aplice urmltoarele
mdsuri de pazi contm incendiilor:
Datorite faptului c[ incendiitc ta cosuri se produc de obicei ca
urmarc a depunerii funingiDei pe canalele de fum, trcbuie luatc mi_
suri pentru evitarea dcpunedi funinginei. pdrtr-o buni dimensio-
narp a , anrt^ or d^ fu-n sc rFdu. p^sibitira(i.c d- oepun. fe r funi'l_
g;r,-i. Tnr a-'ln. p-in ti ,:sar.a inJrijiri s ,a1al;t., sp elrmine
-arcEr drilili-p .are cr fa\ori,a d,pJI'r.a tu)-nei ta;: l\ a.pst
sens se r€comandA cosurile tencuite fa interior. In slir$it. curdtirea
,o urilo" srr a.der e luringinei t-.bu:e sa e cx...ule .u r.gulari- lris.191. Jrg lingA cos la elcment€L.
rale, la Lc-mencle slabilile. inllamabile ale sarpantei acoperj-
sutui.

ln cazul invelitorilor inflamabile, co$u.ile trebuie s5 se prevadi


.leasupra cu dispozitive de proteclie contra inccndiilor, constind din
gdtare de sirme cu ochiu de maximuryi 5 mm.
Elementele planseelor inflanrabilc (de lemn sau metal) trebuie
i si fie la distanta de cel pulin 2i cm de la canalcle cosului, ccca ce
se realizcaze de obicei prin ingrosarca zidiriei coqurilor in dreptul
plan;eelor (fig. 192, a). La co$urilc sobclor cu ardere de durate lungi
(pcste 21/, ore), ca de €'xemplu la sobe de cantin!, la cuptoare etc..
ingrosarea zidiriei co$ului in dr.'ptul planteelor inflamabila trcbuie
Fig. 100. Dislanla iltre cos si el€,
n i'r I ir ' I dl, . rr( ., operi.u.
lfi si lic de 37,5 cm (fig. 192,b). lngrogarea se erccutd cu console de
ceremidi sau beton. Inirc aceasti ingroqarc qi elementele plan$eului
inflamabil se prcvede un spatiu de circa 2 cm, care se umple cu
FuLur
rateriaL igniiug (azbcst sau doue stmturi de pislx imbibatd cu ar-
ln(ndiile la cosud pot fi cauzate de asemcnea de cdpdturi in gi16). Ingrorjarea zideriei cosului trcbuie se se execute pini la 2 3 cm
co$, de rostud neumplutc, de uFite de curilire neinchisc ermctic, s, deasupra nivelului pardoselii in{lamabiLe, iar pardoseBla ii umplu-
.are fdvorizeazd produccrea curenlilor ii provocarea incendiilor. Ca l iur'a nu trebuie alipite dc aceste ingro95ri.
atarc, se .ror rem€dia aceste defecte.
I lr,Br,)crr Tidi-i^' ,^:rdui i, d"eplu pa. Fl.|. i.llomab:t. cc
In cazul cind acoperisul este inflamabil, distanta de la clemen-
tele acestuia (panc, ciFriori, astereali, invelitoaro) pin[ la zideria t executi pe toate lifmea coiului. Se intcricc reze:narca grinzilor
planFeului inflamabil pe ziddria cosului, exccutindu-se in acesl
cosului trebuie se fie de cel puiin 0,10 m (fig. 190). In juu] co$u 'lx scop juguri.
I La treccrea coFurilor prin pereli inflamabili, trebuie se se execute
r) Vea nora ia Lap. \'III, D. pe intreaga indltime a ac€stora, elemente de proteclie din zidirie
tt.
190 r9t

I
',i,.i1;i=r ;*i';t*r**t
ii
,,,,";ii-i; *i
r'' 1 ; :,
iti, t+*i-*;
;i ;*i#,'.t:;']j;1i",'";r'iri '', o '

lt
I
!-rg, 192. hlfolrfea (l .t,lL'L Itat,sr.lo !r-
d

Iig. 194, D\e,!tr ea i,ollrii in'ht_ r


!nrliDol,rLi id dicP'u (oir:
r

'"'' "t;;:; *;: :' "

ro: r-urire p rrflr 'Lt'Jlir Li J :Lr: '' | 'r' t' fie amDlasale
ra.r'i,ri't,i.-'pi ou: lzL'n rr-l n r" rr''r:rmalil6 are a'o-
,i.i "i"i: f,i carur i:nd c rcr lr."u nu. iJ-' , r";r' auri 'dcctrc''
i] ,'ii'r';" (ac u rt' ' u i olati' ie (rPn(uidlb' azbFsr'
_ 193. lzoLcr€a .otolilor Lat.
Fip.
bat DeretiL Inflamahili:
srre_ " pisli imbibat;'
tabla, ".-r:. cu argrra)'
193
, - -'' . - "i"j'",.'$:ilj. l3 - ckrc. $barulul rr .ostrru'ui

192
,i

Sejr'ri. qr','or d u'J aa''cuf lcir'amfe 'in:rltime. Aceste lucrilri nu pot ii ei.'c'tuaie, dacl slarea s:inetirtii I

.1. o.U; ,.lor ." 1:r. pi r i l:"n'1:. L: aj' 3Lr r'r"rppfi i ar1 cosarului nu este corespunzitoarc.
se at]A nl]t.rialc inflamabile sau alimerltc' In maiorilatea caTrrrilor, cosarul trcbuie sd clectucze lucriri la
)l' ' o" u o ufil r^l u'" :'' l: coiuri in carc se g:rscsc gaze tonice (oxi.] de carbon ti bioJ.id de
-' 1r , - " l puti., ^. ' r D a i p | 'u'r'lo n^' 'rlre carbon). De aceca este ne.csar ca inaint!: de inc€p-"rea luc]'uiui. ca 9i
".:1,'ri'.1;
i,,-aqe.i... . rl.'re1 I I p'r6ra' .Llr" in timpul lucru]ui, si se asigtlrc aerisirca $respurrzdtoarc a .analelor
\.1ter I i- "l l lr -rr1 \ f ar^ u a lDu.'nprol€jatc' u.Jdn. co$ului.
in cazui-cinrl'plari.c1e san parilosclil' ilfla abile sinl Pentru asigurarea condiiiiLor de igiena a muncii, prezinti mare
i" sobelor ia tr,l cr.r burlanc dc tablir. distanla r importanli utilizarea eclipameniului d-'proteclie ii a echipamen-
"u""t.o.n.,rotui
.i"ra".". a r.
ja.i.^r
," , i,, dna,'.,' or 'i1r rrrLo
''r" irrlarr'r- o i ',"r l ' purir' tului de lucru. Legislatia nuD(ii djr RS.R stabilc;te ca argajaii-
l.ar. ." ^ Du_ Ior carc lu.reazi in conditii care pot avea urmiri diun:'ttoarc asu
tin 0.70 nl. pra sinntitii tor. si li sc acorde echipame.t dc protec,ic. in 'icderea
'-I"-""., i'r'iLIu:1 'lLr 'l J'! - \a r-'rFa t'r inliturdrii posibilitdlilor de imboLiivir. prolcsionali salr accidcn-
trulri r,u 1 .'li' ia- 'r'' Ioiiri a"n rFdi1
. . u.. i i': t-,i :1' J r'- f a pfin llchipameniul Ce protectie sc acordi in coLrditiile stabilite pdn
-i-,:*. :,' I u r J'' "r.
rerLlii ',- : tsurlanelc trebui( si tlcaci ]a'ricel pulin
':1'.m ldli]ll('
11 4 II.C.li. ;r. ?95 rth 2 irilie 1960. Ac.st echipamcnt aparlinc unititii
Li,]ii""- :l care trcbuie s:i i ctea in Iolosinli gratuiti angajatilor respccli'ri. Uni-
070 r, .' .. .-.. ir"-. r'1"" l'' ll n: rr "um tatea ost{r obtigaid se pistreze ftrhipamentul in perfecti star-' .de
0.50;." ' r,'ii lh'lp L-rT pr'r"j ' i Lr '' utilizarc, iar angajalii au drcptul dc a-l folosi nrmai in iimpul in-
',, s'iitcilor' muncii lentu care estc prclizut echipamentul'
cnciu1a. |are 3:r opr,-as.ar irnpriliicrca deplinirii
-Ca
Se inlerzi(r'-.i sc tLcpozii:eze in po.luri nlaterialc inllamabilc echipamenf cle protcctie, coiaruLui i sc acor'{]i: centuri de
Lh matl pcfi(.1 pfr:Tintir ealcliili ficn''e in p'd dc roz:lt'rare' siguranle, ;ch.tad dc'proteclie, masci contra prafuLui Ei papuci
.are in mai,)|i1r](.1 ,:irlun1or (r)ffspLrLr(l ( ( arralclc cosuLui' consti_ de Doslav Dcntru lricriri int.rioare.
i"ira"ii,li rnspilLifl a s(irrLcilo. ti pLriirr(l (au7a ilbr-1drir'a incer- i" cazul r,ina coiarul trebuic sd tucrcze la co;ud incilzit' (peste
diilof. 40'(l) ii tiiri pocil)ililili (1. acrisirc. ca de cxcmplu la coiurile indus-
O atdrli:,t,r,srbiti lrctruiL' a(or{lat''u ocazia cxe'ulirii lucr'5ri trial,,. r'sr, rrr:r.sar sii fir.',tripal (Lrr combinfTon clc azbcst cu glug6'
r". a" i,:A!'', .1 ( orurilor. clcoarc'ce in arlrast:r situalic 'xistit
pericol apriril,,ri (l, g(rtLIr(tri (liri I)il 1.. {lri1c (u i:llpi dc lemn mA uEi
a" i"""tai". Eslt inteft:isii al'd(lea co$ufiLor in perioade de timp rli,arl)l,t, lrrrtunr:ii mar..t r'LL aparal de oxigcn
se.reios ii clr \:nrt Ii Puterni(r'. L'rislalia It.S.R. slal)ilctlc dc asem.rnea c! angajatilor pcrma-
Tnr-'...'' .ril I'oain''ndi on' D.nli hr(rind in condilii care pot cauza uzrBa plematuri sau dc-
5la.ar(' ' u o -/:1 '^_ fllor d. i^ '
il l' | 'qJ'' cen ( alaLP lmeolar
rla(lafca imbrlceminlii sau inciltdmintei Foprii' li sesus punc la
.tnn""L,r. l""of. P.CI, in \'eclcr'ea luilii d!'misuri urgcnte Tol iiispozilie cchipament dc lucru, in condiliiie mfn-
pc FI C.\'l -xLui
rr,il. un miiloc efnrace 'ronsti in organizarea l'elilicerii tionat. Rhipamcntul de lucru se procurd de cetre r'mitate iar anga-
in pr|roada de toamni:ii iarnd, la care se parti'ripe coDa-
",:*"t". nLrmai jurld rL. 'li.l n lut lui
f'oqurilor 'i.,til'uporlJ
Ca -, t ipam"nt ,l^ lu ru. .ot3_ilor I s^ prot ur; la 2 ani 'o'tunl
rul ii un P' mP l r oLuntat'
B- teiena mdn{ii J a , r"cL" r'o lrr' ra_ l'r de inlrclinPre a co}u- rli coiar $i la 4 ani vesti vituiti
riLol eiisti rondidi carc pot pture it1 p' col sdniratea prelederr cosanlor' Datoriti acliunii ddrrnatoare pc .ar' o are_ fxnjnqinca asupra
Datodlil acesi.LLi fapl est( necesar si se apLife urmitoareLc pielii. la lucrerile din interiorul canaletor' cotutl.li, colaml l rcDure
privihoare la igieL,d rnLrtrcLr: si Iie imbdical asUel incii corpuL siu se vini cit mai putin in con-
' t" ,.""_ ,' , r.l.,r Lr'rdr l t 'l r,rilrre a 'o:urilor tact cu luninginca.
o€ris .o Jfii lr^u ,r. ". ir sLrpuri I pr"i 'uil u rui exanF I med;cat C. Tehnica securiutii murcii. ln scopul executerii lucrer or de
ire v' rifr.ar , "nr.m r'r'i
i 1 " :'rnuiu: nFc'o\ p^r rfu lu.iJ la intrelinere a .\r;urilor tn deplini sigrrantrS 9i al inldturerii eYcn-
194 l3' ts5
tualeLor accidanle, c'ste necesare aplicar.a unor mdswi aretatu ii),
se aqaza simehic in raport cu coFul (fie. r96)i nivelul platformci r.e-
Inainle dc a trece Ia efectualea Lucrerllor pe acope ; hebuic buie s6 {ie cu 0,70-1,00 m sub nivelul piriii superioare a coiului
sd -se 1'cdfice cu deosebiti ateitie starea $i rezistenta scdrilor de In fig. 19? se di un excmplu de pLatlormi dc acles la coi, reze-
acccs, a platlormeLor de lucru, a parapetelor de protectie. a tabache- matd dc acoperii i.i dc .oF.
r€10r $i chiar a cosurilor. Accesul la cos se iace in muLte cazuri prin tabacheli, care tre
buia se fie situate in apropierea cofului (fig 198)

fig. l!5. Scare d€ acces de pe a.op€ri9 la .q:

mulle ori nu cristi mijLoace de acces la.vlur:i sau (:tle


- Dc sint
cxistentc necor€spunzitoare. In fi8. 195 este indicat5 o scar5 dc
acces de pe acoperiF ]a co$, conlectionati din metal ;i bine ancorat5,
la coD.
lucrului, cosarul trebuie se stea pe plaifoln1e bine'
- In
fixate
timpul
de acop.rif. In cazut coturilor situate ]a coame, platformele Fig. 198 A..esul la cos prin tabachere lre
/ vizutn in acopcds:
, - coe: 3 - uFa !en1.u .ullilire!
6 tteaPti Peni.u colaf

.- In r,imput circLrlaliei pe acopelt, trebuie s:i so a(ordc mare


atentie el,.mentclor de pc acopclif (anter)e, paral.rizncte, .lifcdti

#,+
conducto etc.), p!:ntru a se evita inpie.licarca de acestca ti posibili
Pe timp dc ploi $i vinl.uri puternico cste intcrTis:! efcctuqrca
-
lucr:irilor pe acopeds. De asencnea csle intorzisl urcarea pc acope-
ri$ in starc de cbdetate.
}rig. 196. Plal,{orml de lucN la Flq. 1!7. l'latforfta de aees l€ .osi Nu eslc permisi urcarea pe acopcr'li a ajuloriLor coEarului,
rn coi situat la coamal fir; sriplavegllrrea atentd a acestuia.
r co ? - DLrlrormi. In cazul cind bila dc curelit se b|xrhcari in caralul dc fum,
-
trentxu a se evita accidentele priil ifoat(rca ci {ortald. se dctefmini
196
147
distanla dc la locul de blocare pind la gura coQului, dupl care se . ANEXA
practici o deschizlturi in canalul de fum, scoiindu-se bila.
La efectirarea lucrdrilor in canale de fum incilzite $i cu dega
jiri- de gaze toxice este ne(esar s:r existe gi un lucriior in cxterior, Modcle dc sobe de tcracotal)
.rare si tinl permanent legitura cu co;arul din interiorl canalului.
De obicei ei vor sla in Legdtud p ntr-un cablu de semnalizarc $i
sallare, carc si asigure scoaterea din canal a coqarului in caz dc
ln cazul curitirii coiului prin ori{iciul prevlzut in pod, tre-
buic- sd se ia mdsuri impotriva unor accidente cauzate cle eventuala
(jd re a .r' .:.li'or .cu o^"la af-a /iLlariai.
Dat fiind faptul cA executarca curdtirii co$udlor in acelea$i i
locu are loc 1a intcn'a1e de timp mad si de citre coqari diferitri.
ccea ce conduce Ia necunoasl€rca locurilor de munce, este nccesar
s! se organizczc lunar instruclaje ln problemele de tehnica secr.lfi-
|alii. !

1Me.lmile supralelelor de in.alzire vor {i cel€ rezuliale dir calculele de


dimensionare dupd iabelel. t-6.
199
-_-

I
I

l
*
-T* l,
3L

4 v. sobi dreapta .u relragcre,


rrr soba dreapte cu Patru etai're cu lrei elajere si medaljon.
lasimetrjce).

\11 So|i ru doui .laicr!. tsr' !ltI Soba rr,€i.irlerc


l'l Sobl drexpG {ar fe||ager..
$i i.tnrdu.i.
.rr lfei elaj.re si nisa d,ri !i m.dalior1
lX. SobA cu doui eiajere d€ coli, o x. Sobir d doud elajcre de .oli, o ela
el,ajerA-corsoti si ieiindlri. jeri-.onsou, ieqhduri, nitt li medalion

xI sobE .u retragerc, siilpi ii bancbeie xll sob; cu etajeri si banchcta.

s
d

XlIl. Sobr cu nei elaj€re, i.inrd ii barchcid. XIV. Sobi cu pal.u elajerc, i6jnd 9i balcheta,

X-4. Sobe de coli .r paln eralere. xvr. sob, d€ coll c.r trci erejere si
nisi
XVIL Sobe d. @ll. cu trei etajere ti XvIlt Sobi a 6lt ru trei etajere.
resrrourr.

I
I
I

XIX Soba de coll c1l trei orajere db- XX. Cdnnn cu retragere $i banchere
pue f. irepte
XxL Sobar de sirit, .! doui .taiere ri o eiajqe d. .^rl.

], , *! , uui u, . . , t i . * . ; i *; *i . t i -; , i
=
; ' _i
=
;i:I;:=
, ,
I,iIiiiI
; ; i ' ; : ;
; tr: ;1
=
: i i

!
ii:liitii i;=i:i iii'ui:.i.. ::;u;i E

lilii;i'i i ii,r =li i,i;:l:-:i*:u E


:
::l;."i
i ! iiri ;,r ir;,tii ;l'li
t:i,: i i l ,=?l ;i: :,': =l ,,..;i
ii i:i;iiti ,:.i=:,; .'i;
iitiliii ii:'r,;i ::ii
=.i
--.-'--.

" "f[:i-:L;:.]:.,:;!H,"" ,* orenbo,er (ManMtur sabatutui). r.ei_


' ' iij i"".Ll,l").";."1,iil,';.,y;"i:1ii::. ?:1: i' ii ,i xent't'irii (t ^d din
18. Se€kaop,,Ii. Mijh1e., X. Brandxertuche an E@ssctbrnsteinen aus
tvond uJtrk Ln.t Farn:td,ktn ttn.rcai
i !'#,
d
.'til',''
;
; ; ; ;"::' t ;':'' ;i" : :'
"#it
"t:":;'": J: i;l # :":
;";
tn' Pe(:inoe otaptenie (tncdlzircd cu sobe).
"'.il.i,i.iJ ,h0." Mos.ova. cos- TABI"A DE MATESII

SO]JDLOR
PATTEA 'iN|ii- EXECUTAREA SI INTRETINEREA
5
Cdp. t. Noliuni de terfloi€hnicA a
A l'roducerca caldurii 6
B Drtdtarea LoTPUI Llof
C M;suralca cJKurx 7
D Propagarea caLdurrr I

.6ldurd
tL lncllzirea chdirilor 10
A. Sisleme de in€lzire lr
ts. Incnlzirea localE ll
C. DrmerLSi!na' eo sobelor
24
Cop. II1. Comb{saibili
A. Comb6tibLli soLizi -
1. Lemn€lc de to' 25

B. Combustibili ]ichizi 26
c_ Combrslibili gazoqr 26
1 Gazete naturaF . - 27
2. Cazul Petrolier Lrtlrenar 21
D- lnlo(uiiorr de combus Lbrr
peniru executarea sdtclor 2i
Co!. lV. Materiale 9i sccesorii 21
PlAcile de te.aco15 _ .- ' 23
il'iarriicaei Ptacrtor oe t"mota ;lt
'ca.acieristicite 42
i. Puotor oe
4, l'.ansporlu1 si dePoaia'ca
Calamr? le 15
1. Fabficarca';ridrrrbr
t. Forme si dimensiuni
r CaracteristrciLe ca ri mrzr lor
2tl
a. (ririrnizilc subliri penh u sobe 17 Sobli cu catreri de acr 128
D, ariremizile relractare SobE car. iDceL€si,. doue canerc 128
]ti. Nlo.ta.!] de arsiln Sobi .u ui!]e pentru tocar ii cenuqar monl,atc in per.le 128
B 5obc l3r
..br 'ol..r. .I.u', r. 'r \ " ll'l
C- Sobe polis.Dale sau circulare 131
D- cdmfie s'i ve.rc 131
51 E. Sobe ile sdlil 13!i
loc F. Aite lipuri dc sobe de l.ltco1a 13i
Caar. 1,. Un€ltc 9i disrroziiiac pcnlru execubr€a ,obelor Sobe cu tub d dc lenlilalic 139
59 Sobt cu (utic c1e arder. |19
A. Ur.Ll. {lc lrasat 59 Sobd penrru ard€.€a Paiclor tilll
metalic
Soba cu sclr€lel 11ll
c. Modele de sobe de tcracotE l{11
67
Cop, X. Ex.cutarea sobelor de zid l'll
Ca1i. //. Exccularcs tuc6rilor rte cxecuiie ti
de irtr€lincre a sobclor 6i
A. Slrucilra procesutui de
.dt. X/ ripuri de \obc .i cuplorre d" /iJ 149
conslruci,, A. Sobe cu carale dc fun
D F,n,' d
B. Sobc cu canera .1e gaze 140
D. Xtetode de nun.A
ti.l al. Sobc cu pliti :"i cuplor l5l
73 D. Sobe de salil 1t3
Lirt.I'tt. Cateeotii dc sobe .t1 lj- Sobe de gaiii, (( cazan ii 15t
F, Cuptoare Ns--iti 156
A. irremcrtel. ..mpone.tc at€ sob.jor ,11
C. Cuptoarc .te coletifie 15B
B. Clasrfnrar.a sobclcr ?6 H- Cupioare d€ simigeric 159
Cor. V/I/. Dxe.uiarea sobetor de teraroj:i /9 Cd!, -\/1. lDirclineiea sobclor 1rl0
.
'\ t: , p.da' nto. ' oL. i A. Utiiizarea fatlonali a 161
ts. curdlirea sobelo. tc1
C. l,ucrdri pfcljalitoare d6 c- Rcpararaa sob.lor, cu deuoniiri pafiiale . lti.l
D. arepararea mortaruirli D. Demonrar€a ni remonlarea sobolor ' 163
E. lree irca pld.ttor dc ie.a.or,i Erl
-IIIL Misuri dc parar .ont.a i'rcendiilor ni de prolcclie a
.r,. .o.n..i.1,
Cd]r. muncii
lt_."
' "\' ",* rl'. Ia cxecutarcr si inlrelntcrea sobelor 1ti4
Il. -xloD|area usil ceDusaru\ri 10rl A. Iad.u' " lr 16+
L ilorlaFa plicilor in rindurilc sobci roi 167
I secuililii
C. Tehnica 1ri8
li l', b.. i..., L r._.

lll.lixecutarca
, ir,r, , bF. tr, Farl.a r doua. INIRIITINEREA COSURILO|
- lo.arutLri
.- ,.r"r.a,'i,,", , ot. l/V. Dalc ru pririrc l. (ogurile de lum ;69
r,,du' i.o 1,, A. ie'..r rl _orur'lr
l.!r,.^ '^ .,,.t. ,L, . I|. L .,,..l d 169
1 tt C. Nlasuri 'r",
construciive
* ' , ,o J^ . ...,d
". . 1,T2
n ll,l
-' . t-o cal. ,aI;. Unelte ti dispoziiiae pcntru intr4nretea coiurilor 1?0

Ca?r. 1,1. Tipuri de solc de {era(oti Cop. -lvl Orgauizdea lu.rArilor de inirolinere a cotur or 182

4. Sob. drcpio r:0 Ca!. XVIL Exocuiarea lucraribr do infroliner. a coSuritot 183
SobA cu canale !e.ti.a1e A, L'. r;ri de :nrr":.,.-re c .o,Lrrlor 183
sub.: . .. ,,.- B. l,erioaCele de inlreiinere a coturilor
Sobi .rL (analc orizonlale ii spirah t24 c, Curdlirea coturilor
Soba cu do!.] Iocor D. Desfundarca coiurilor
212 :/t3
---:----f-

E- Arderea cosuritor
F.Remedjereaunordetecret..o$u"i ., . : . . . . . . 188
. 186
.-oe XVli r,ari:yi-.dl paza .oDr.e incondiitor )i de p.ore.tia tuuncii
raInrre!'nere€ cosr.ito.
A. Paza .o\lra incendiiior
B. Isiena muncii . : . . . ' 190
194
c. Tetrnica securt6iii -un"ii . . : , . : : . : : : : . . t95
Anexd, Mo<lele de sobe de temcotd

, 209

Va apdrea:

A. Sinonelti

INSTALATII IN CLADIET
MATEEIALE SI APABATE COMUNE
ii TNSTALATIILOR TEHNICO-SANTTASD

I
i
i

f
IA

't,

,i

S-ar putea să vă placă și