Sunteți pe pagina 1din 4

Inegalitatea lui Bernoulli

Daca >0, r>1 si r Q , atunci : (q+)r>1+ r


Demonstratie:
Fie r= >1, cu p N si q N*. Aplicam inegalitatea dintre media geometrica si
media aritmetica pentru numerele : (1+r ),(1+r ),,(1+r ) , 1,1,,1 , obtinem:
p(

) q < 1+

= 1+

De aici rezulta 1+r <(1+) ,adica (1+)r >1+r


Observatie: Inegalitatea lui Bernoulli (1654-1705), este cunoscuta si in variant
particulara: (1+x)n 1+nx , pentru orice x> -1 si orice numar natural.
Aplicatii:
1) Sa se arate ca daca n>9900, atunci 1,01n >100.
Rezolvare:
Conform inegalitatii lui Bernoulli: 1,01n =(1+

)n >1+

> 1+99=100

2) Sa se arate ca n -1 < .
Rezolvar:
Inegalitatea din ipoteza este echivalenta cu 2<(1+ )n , adevarata conform
inegalitatii lui Bernoulli.
3) Sa se arate ca 690 > 594 .
Rezolvare:
Avem 690 > 594 (645) 2 >(547) 2 645 >547 ( ) 45 >52 .Dar ( ) 5 =(1+ ) 5
>1+5 =2 si atunci ( ) 45 >29 >25.

ECUATII FUNCTIONALE PE R
1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Sa se determine functia f:R >R astfel incat f(0) 0 si verifica relatia:


f(x) * f(y) =f(y+xy) , (V)x,y R;
f(x) * f(y) =f(x+xy) , (V)x,y R;
f(x) * f(y) =f(y-xy) , (V)x,y R;
f(x) * f(y) =f(x-xy) , (V)x,y R;
f(x) * f(y) =f(2x+3xy) , (V)x,y R;
f(x) * f(y) =f(4xy-5y) , (V)x,y R;
f(x) * f(y) =f(x -xy) , (V)x,y R;
f(x) * f(y) =f(10xy-y ) , (V)x,y R;
2

Solutii:
In a), c), f), h) inlocuind y=0 se obtine: f(x) * f(0) =f(0) si impartind prin f(0) , cu f(0) 0,
rezulta f(x) =1, V x R.
In b), d), e), g) inlocuind x=0 se obtine f(0) * f(y) =f(0) si impartind prin f(0) , cu f(0) 0,
rezulta f(y) =1, (V) y R. Facand in final substitutia y >x, ontinem solutia f(x) =1,
(V) x R.
2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Sa se determine functia f:R >R astfel incat f(1) 0 si verifica relatia:


f(x) * f(y) =f(2-y) , (V)x,y R;
f(x) * f(y) =f(4-3x) , (V)x,y R;
f(x) * f(y) =f(2-x ) , (V)x,y R;
f(x) * f(y) =f(5-4y ) , (V)x,y R;
f(x) * f(y) =f(2-x ) , (V)x,y R;
f(x) * f(y) =f(xy-x-y+2) , (V)x,y R;
f(x) * f(y) =f(xy-x-2y+3) , (V)x,y R;
f(x) * f(y) =f(xy-y+3x-2) , (V)x,y R;
f(x) * f(y) =f(x -x+1) , (V)x,y R;
f(x) * f(y) =f(y -y+1) , (V)x,y R;
2

Solutii:
In a), c), e), f), i) inlocuind y=1 obtinem f(x) * f(1) =f(1) si impartind prin f(1) , cu f(1) 0,
rezulta f(x) =1, (V)x R;
In b), d), g), h) inlocuind x=1 obtinem f(1) * f(y) =f(1) si impartind prin f(1) ,cu f(1) 0
rezulta f(y) =1, (V)y R;
In final, facand substitutia y>x, obtinem f(x) =1, (V)x R.
3) Sa se determine toate functiile f:R>R care verifica relatia
a) f(x) * f(y) + f(x) + f(y) +1=xy ,
(V)x,y R;
b) f(x) * f(y) + f(x) + f(y) +1=4xy,
(V)x,y R;
c) f(x) * f(y) - f(x) - f(y) +1=9xy,
(V)x,y R;
d) f(x) * f(y) - 2f(x) - 2f(y) +4=9xy+x+y+1, (V)x,y R;
e) f(x) * f(y) - xf(x) =2y f(x),
(V)x,y R;
f) f(x) * f(y) +3f(x) + 3f(y) +9=xy-2x-2t+4, (V)x,y R;
g) f(x) * f(y) + f(x) + f(y) +1=x2y2,
(V)x,y R;
Solutii:
Metoda I: Luand y=x => [f(x) +1]2 =x2 , (V)x,y R => f(x) +1= x, adica f(x) =x-1 sau f(x) =
-x-1, (V)x,y R.
Metoda II: Luand y=x=1=> f2 (1) +2 f(1) =0=> f(1) =0 sau f(1) = -2:
a) Daca f(1) =0, facand y=1 in relatia initiala obtinem: f(x) * f(1) + f(x) * f(y) +1=x=> f(x)
=x-1, (V)x,y R.
b) Daca f(x) = -2, obtinem analog f(x) = -x+1.
4) Sa se determine toate functiile f:R>R care verifica relatia:
a) f(1-x) + 2f(1+x)=x+3;
b) 2f(1-x) + f(1+x)= -x+6;
c) 2f(1-x) + 3f(1+x)=x-5;
d) f(1-x) -3f(1+x)=4x-3;
e) 2f(1-x) -4f(1+x)= -2(6x+1);
f) xf(1-x) + (x+1)f(x+1)=6x+2;
g) (x+2)f(1-x) + xf(x+1)= -6x+2;

h) (x+2)f(1-x) + (x-1)f(x+1)=2x;
i) (x-3)f(1-x) + (x+4)f(x+1)=2x+1;
j) 3f(1-x) - 2f(1+x)= -10x+1;
Solutie:
a) Inlocuind x> -x se obtine: f(1+x) +2f(1-x) =3-x si luand aceasta relatie impreuna
cu relatia initiala obtinem f(1-x) =1-x. Facem substitutia 1-x>x si avem: f(x) =x,
(V)x,y R.
b) f(x) =x+1,
c) f(x) =x-2, d) f(x) =4-x, e) f(x=2x-1) , f) f(x) =4-x.
5) Sa se determine toate functiile f:R>R care verifica relatia:
a) f(1+x) + 2f(1-x)=3x2 -2x+3;