ÎNTREBĂRI FRECVENTE PRIVIND IMPLEMENTAREA SUB-MĂSURII 431.

2 DIN CADRUL AXEI LEADER
SUBIECT RĂSPUNS

În cadrul componentei b a Sub-măsurii 431.2, în Buget (anexa la Contractul de Finanțare) este prevăzut un capitol distinct (Cap. I) referitor la “Cheltuieli pentru instruire angajaţi GAL şi lideri locali”. Instruirea personalului GAL şi a liderilor locali se referă la aspecte care privesc implementarea strategiei de dezvoltare locală şi poate fi realizată în diferite moduri: • prin participarea personalului GAL la diverse cursuri de pregătire în domeniu (care privesc implementarea strategiei de dezvoltare locală); În această situație, vor fi eligibile costurile cu taxele de instruire ale angajaților GAL/liderilor locali, iar acestea nu vor necesita procedură de achiziții. Vor fi de asemenea eligibile costurile de transport, cazare și Instruirea angajaților Grupurilor diurnă pentru angajații/liderii locali instruiți, iar aceste costuri nu vor necesita procedură de achiziții. de Acțiune Locală și a liderilor • prin angajarea de către GAL a unor servicii de instruire atât pentru personalul propriu cât şi pentru locali. liderii locali (care includ și serviciile de cazare, masă și transport), prin externalizare; În acest caz, externalizarea acestor servicii se face de către GAL aplicând procedura de achiziţii aferentă pragului valoric stabilit, cu încadrarea serviciului respectiv în funcţie de codul CPV, în concordanţă cu prevederile din Instrucţiunea de achiziţii pentru beneficiarii publici. În cazul în care GAL-ul a externalizat numai serviciul de formare ca atare, iar costurile de masă, transport și cazare nu au fost incluse , cheltuielile aferente cazării, transportului și mesei participanților sunt eligibile și nu necesită procedură de achiziții ; se decontează pe baza documentelor justificative pentru aceste tipuri de cheltuieli. Formularul de Buget - Anexa II la Contractul de Finanţare, trebuie completat conform Instrucţiunilor de completare (parte integrantă a acestui formular) și respectând limitele impuse privind diferitele tipuri de Completarea corectă a cheltuieli eligibile (ex: salarii, chirie, decontare cheltuieli transport, cazare, diurnă). Formularului de Buget (Anexa II Sumele totale din Planul de Dezvoltare Locală aferente celor două componente a și b ale Sub-măsurii 431.2 a Contractului de Finanțare). se vor prelua în formularul de Buget. În capitolele/liniile bugetare din Formularul de Buget nu este obligatoriu să se preia sumele din PDL aferente acestora. Posibilitatea modificării Modificările aduse PDL-ului în ceea ce privește resursele umane vor trebui supuse spre aprobare AM
1

numărului posturilor prevăzute de GAL în organigrama stabilită și aprobată în PDL.

-PNDR, acest aspect constituind un criteriu de eligibilitate în momentul selecției GAL. Totodată, modificările organigramei și a numărului de posturi vor trebui să respecte prevederile statutare ale GAL, precum şi cadrul legal naţional. Conform instrucțiunilor de completare a formularului de buget, tipurile de cheltuieli pentru Cap I sunt: salarii și alte tipuri de remuneraţii pentru personalul GAL – angajaţi cu contract de muncă, contract pe drepturi de autor, prestare servicii ca persoană fizică autorizată. Se va menționa tot personalul angajat la nivel GAL, funcțiile deținute de aceștia și salariul stabilit pentru fiecare poziție și perioada de timp aferentă activității acestora în cadrul GAL (personal angajat cu normă întreagă sau parțială). Remuneraţiile pentru personalul prevăzut în organigramă, ca angajați permanenți ai GAL, vor fi incluse în Cap. I al componentei a din Formularul de Buget şi nu vor depăşi limitele referitoare la nivelul salarial lunar, indiferent de forma de angajare (contract individual de muncă, contract prestări servicii etc.). Cheltuielile aferente salariilor angajaţilor GAL (CAS, impozite etc.) sunt cheltuieli eligibile, în conformitate cu precizările făcute de AM PNDR, în acest sens.

Posibilitatea utilizării forţei de muncă din exterior fără să aibă statut de angajat - ci de colaborator - deşi în PDL personalul are statut de angajat.

Posibilitatea includerii taxelor angajatului şi angajatorului în totalul salariilor decontate. Posibilitatea susţinerii garanţiei avansului de 20% de către unul din parteneri şi activele ce ar putea fi constituite ca garanţie.

Modalitatea de acordare a scrisorii de garanţie este stabilită la nivelul fiecărei instituţii bancare/nonbancare. Informaţiile referitoare la acest aspect pot fi furnizate exclusiv de instituțiile financiare cu care doriţi să lucraţi. În conformitate cu prevederile art. 121, alin. 4, din HG 224/2008 și ale art. 2 din OUG 79/2009, în vederea obținerii avansului pentru funcționarea GAL, va fi necesară respectarea legislației naționale în vigoare și a prevederilor Contractului de Finanțare semnat pentru implementarea Sub-măsurii 431.2. Garanțiile echivalente necesare acordării avansului pentru funcționarea GAL-urilor pot fi emise de către Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A.

Tipurile de garanții echivalente acceptate pentru obținerea avansului și emitenții acestora.

2

Rolul GAL în implementarea axei LEADER/strategiei de dezvoltare locală după anul 2013.

Conform Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 431.2, GAL trebuie să completeze semestrial un Raport de progres, în care trebuie înscrise date referitoare la stadiul contractelor şi al plăţilor aferente proiectelor din măsurile 41 şi 421, deci GAL trebuie să funcţioneze şi după 2013, pentru a putea monitoriza aceste proiecte.

Procedura care se aplică în cazul În ceea ce priveşte schimbarea componenței Comitetului de Selecţie, aceasta se va realiza conform în care componenţa Comitetului procedurilor interne ale GAL (conform statutului asociației), cu respectarea criteriilor de eligibilitate şi de Selecţie se modifică. selecţie în baza cărora GAL-ul a fost selectat. Pentru cheltuielile externalizate (care implică încheierea unui contract între GAL şi un terţ), se aplică procedura de achiziţii (în funcţie de valoarea contractului) menţionată în Instrucţiunea de Achiziţii pentru beneficiarii publici (anexă la Contractul de Finanţare) şi este necesară avizarea dosarelor de achiziţii din partea Serviciului de Achiziţii de la nivelul CRPDRP. În conformitate cu legislația națională în vigoare, contractele mai mici sau egale cu 15.000 Euro, fără TVA, pot fi achiziționate prin cumpărare directă. În acest caz beneficiarul depune spre verificare şi avizare numai contractul şi Anexa 4 - Declaraţia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese. Este interzisă divizarea achiziţiilor de acelaşi tip, respectiv servicii, bunuri sau lucrări, a căror valoare depășește 15.000 de Euro, fără TVA, în contracte mai mici, cu scopul evitării aplicării procedurilor de achiziție. În conformitate cu prevederile OUG 26/2000 cu modificările și completările ulterioare, nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde această calitate, orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice. Având în vedere această prevedere, în situația în care în cadrul Consiliului Director al GAL sunt membri primari ai comunelor care fac parte din parteneriat, iar primăriile pe care le reprezintă doresc să depună proiecte spre a fi selectate de către GAL, este necesară înlocuirea din Consiliul Director a acestor primari cu alți reprezentanți ai respectivei instituției publice, fără ca aceștia să aibă funcții de conducere. În cazul în care primăriile reprezentate de primari în Consiliul Director nu doresc să depună proiecte în cadrul
3

Necesitatea avizării dosarelor de către serviciile de achiziţii publice din cadrul centrelor regionale în cadrul derulării achiziţiilor publice. Necesitatea prezentării de certificate ORC sau de atestare fiscală în cazul cumpărărilor directe.

Posibilitatea de a fi membru al Consiliului Director al GAL a unei persoane care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice.

sesiunilor de selecție lansate de GAL, nu este necesară schimbarea primarilor care sunt membri în acest organism de conducere. Posibilitatea angajării în compartimentul tehnic al GAL a unei persoane care este membră în Consiliul Director sau Adunarea Generală. În ceea ce priveşte o eventuală incompatibilitate între deţinerea unei funcţii în Consiliul Director (CD)/ Adunarea Generala (AGA) a GAL şi a unei funcţii tehnice în cadrul parteneriatului, va trebui să vă asiguraţi că aceasta nu conduce la un conflict de interese între cele două funcţii deţinute, prin consultarea Regulamentului aplicabil funcţionării CD/AGA.

Activitatea de Audit poate fi achiziționată înainte de încheierea Contractului de Finanțare, cu respectarea Posibilitatea ca auditorul selectat prevederilor OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare. În ceea ce privește schimbarea şi contractat în final să difere de auditorului menționat în cadrul Contractului de Finanțare, aceasta se poate realiza în baza unui Act cel propus la momentul semnării Adițional la Contractul de Finanțare. Contractului de Finanțare. Stabilirea noului auditor se va face în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor privind Achizițiile Publice pentru beneficiarii PNDR (anexă la Contractul de Finanțare). Posibilitatea solicitării în cadrul cererilor de plată a unor decontări în avans. Modul de stabilire a salariilor angajaţilor GAL. Posibilitatea înmulţirii salariului minim brut pe economie cu coeficienţi funcţie de încadrare (nivelul de studii). Salariul maxim al angajaţilor GAL. Referitor la posibilitatea de a solicita în cadrul cererilor de plată decontarea unor cheltuieli în avans, menţionăm că nu va fi posibilă o astfel de solicitare; toate cheltuielile trebuie justificate prin documente justificative de plată. Se poate însă solicita plata unui avans pentru Sub-măsura 431.2, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, privind plata avansului. În prezent este reglementat doar salariul minim pe economie. Astfel pentru anul 2011 acesta este stabilit la 670 lei, prin HG nr. 1193/2010. Există pe site-ul Ministerului Muncii un proiect de HG în care se pare că pentru anul 2012 este stabilit un salariu minim pe economic de 700 lei . De la acest salariu porneşte orice negociere deoarece contractul colectiv de muncă la nivel naţional (cel care stabilea coeficienţii de ierarhizare) a fost abrogat începând cu 01.05.2011 (deci nu mai sunt în vigoare niciun fel de coeficienţi de ierarhizare). Abrogarea s-a făcut prin Legea 40/2011 – de modificare a Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii şi prin Legea nr. 62/2011 a Dialogului social. Pe cale de consecinţă, este responsabilitatea GAL să negocieze de asemenea manieră salariile cu eventualii angajaţi, având în vedere să asigure funcţionarea corespunzătoare a GAL şi încadrarea în bugetul total. Salariile prevăzute de Ghid sunt salarii maxime brute, astfel nu pot fi adăugate alte sporuri şi/sau acestea nu
4

Posibilitatea plătirii salariilor angajaților GAL prin casă. Eligibilitatea achiziţionării de mijloace de transport (autoturisme) în cadrul GAL. Posibilitatea includerii cheltuielilor aferente plăților pentru serviciile cenzorului în cadrul Cap. III al componentei “a” din Formularul de Buget. Necesitatea prezentării de către Beneficiar (GAL) a „Extrasului din Registrul Naţional al ONG, unde apare înregistrat Grupul de Acţiune Locală” în vederea semnării Contractului de Finanțare.

pot fi înmulțite cu alţi coeficienţi. Cheltuielile cu personalul sunt eligibile în totalitate. Angajații GAL pot primi salariul maxim (4, respective 6 salarii brute minime pe economie) doar la un program de lucru cu normă întreagă. Conform Anexei IV – Instrucțiuni de plată, la Contractul de Finanțare (document postat pe site-ul APDRP), salariilor nu se pot plăti prin casă. Achiziționarea de mijloace de transport nu este o cheltuială eligibilă în cadrul sub-măsurii 431.2.

Conform OUG 26/2000, respectiv art. 20, organele asociației sunt Adunarea Generală, Consiliul Director, Cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori. Prin urmare, cenzorul trebuie să facă parte din angajații asociației și în acest caz acesta va fi plătit din tipuri de cheltuieli pentru Cap. I din componenta „a”. Până la apariţia în Registrul Naţional ONG, beneficiarii (GAL), pot prezenta ca acte doveditoare echivalente privind statutul lor juridic: • încheierea civilă a judecătoriei teritoriale privind soluționarea cererii pentru înregistrarea și înființarea asociației, având ca obiect înregistrarea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor; • certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial, de la judecătoria teritorială; • copie conformă cu originalul după Statutul asociaţiei, din care să reiasă reprezentantul legal al acesteia. Cheltuielile cu diurnele menționate la Cap. I, componenta „a”, sunt cele aferente desfăşurării de către angajații GAL a activităţilor conform fişei postului (ex.: vizite pe teren), în conformitate cu prevederile legale în domeniu. Cheltuielile cu diurnele menționate la Cap. II, componenta „a”, sunt cele ce privesc cheltuielile aferente participării angajaţilor şi partenerilor din GAL la activităţile RNDR şi a REDZ, seminarii, etc. Cheltuielile cu diurnele menționate la Cap. I, componenta „b”, sunt cele aferente participării angajaților GAL şi liderilor locali la activităţi de instruire. Componenţa Dosarului cererii de plată pentru fiecare din cele două componente (a şi b) se va face diferit pentru fiecare din componente: • Pentru componenta „a”, dosarul cererii de plată poate fi depus (chiar și lunar) fie separat, fie odată cu Dosarul cererii de plată pentru componenta „b”.
5

Repartizarea cheltuielilor cu diurnele pentru angajații GAL.

Modul de depunere a Dosarului cererii de plată pentru fiecare din cele două componente (a şi b).

Plata TVA.

Posibilitatea remunerării Comitetului de Selecţie a proiectelor şi a evaluatorilor din bugetul GAL. Eligibilitatea cheltuielilor cu transportul persoanelor angajate în cadrul aparatului tehnic de la domiciliul până la sediul asociaţiei (în cadrul Cap.II al componentei „a” - subcapitolul cheltuieli pentru asigurarea transportului). Posibilitatea subcontractării de către GAL-ul a unei entităţi juridice membră a asociaţiei (ex:închirierea unei săli aparţinând unei primării membră

Pentru componenta „b”, Dosarul cererii de plată va fi depus funcţie de numărul de rapoarte intermediare/finale stabilite. Conform Ghidului solicitantului pentru Submăsura 431.2, în Raportul Iniţial, Beneficiarul va preciza dacă va depune Rapoarte Intermediare şi va preciza activităţile care vor fi incluse în fiecare Raport Intermediar, funcţie de planificarea activităţilor din Calendarul de desfăşurare a activităţilor, anexă la Raportul Iniţial. GAL (beneficiarii Sub-măsurii 431.2) reprezintă entități juridice constituite în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000, având statut de organizații non-guvernamentale (ONG). Conform prevederilor OUG nr. 74/2009, recuperarea TVA în cazul ONG-urilor neplătitoare de TVA se poate realiza din Bugetul de Stat. Prin urmare, în vederea decontării cheltuielilor afrente TVA-ului, în cadrul Formularului de Buget (Anexa II la Contractul de Finanțare), GAL-ul va trebui să menționeze aceste cheltuieli drept cheltuieli neeligibile, urmând ca ulterior să se încheie un Act Adițional la Contractul de Finanțare prin care TVA-ul să fie rambursat de APDRP, identic procedurii aplicate măsurii 322. Comitetul de Selecţie nu este remunerat. În condiţiile în care GAL doreşte să facă externalizarea serviciilor de verificare a proiectelor (conformitate şi eligibilitate), cheltuielile cu remunerarea acestora se va face din Cap. III - Cheltuieli pentru servicii externalizate, aferente componentei „a”. Aceste servicii se vor externaliza în baza unei proceduri de achiziţii şi este la latitudinea GAL să stabilească valoarea acestor servicii.

Pentru persoanele angajate în cadrul GAL, cheltuielile cu transportul de la domiciliul acestora până la sediul asociaţiei sunt cheltuieli personale şi nu se decontează din cheltuielile aferente funcţionării GAL.

Închirierea unor spații, în conformitate cu prevederile art.13din OUG 34/ 2006, nu necesită procedură de achiziții. “OUG 34/ 2006 - Art. 13 – Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii care: a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente,
6

în GAL/externalizarea furnizării de servicii de formare către un partener GAL etc.).

Costuri ce trebuiesc acoperite de GAL-uri pentru participarea la activităţile RNDR (seminarii, cursuri etc.). Eligibilitatea cheltuielilor aferente angajării pe bază de convenție civilă a unei persoane fizice cu studii superioare pentru evidența contabilă a GAL în cadrul Sub-măsurii 431.2, componenta „a”, Cap I. “Cheltuieli cu personalul GAL”. Întocmirea Programului Anual de Achiziții și modalitatea de estimare a valorii serviciilor externalizate. Conversia valorilor în lei și euro

alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora”. Prin urmare, conform prevederilor din OUG 34/2006, în vederea închirierii spațiului pentru sediul GALului, sau alte spații pentru derularea activităților de instruire, informare, etc. de la unul din membrii GALului, se vor respecta prevederile legale privind conflictul de interese stipulate în Manualul Procedură Achiziții (versiunea în vigoare). Externalizarea unor servicii (altele decât închirierea de spații), sau închirierea/cumpărarea de echipamente/bunuri se va face în baza unei proceduri de achiziţii, cu respectarea prevederilor Instrucţiunilor privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR (anexă la contractul de finanţare). În această situaţie se va avea în vedere evitarea conflictului de interese, Benenficiarul (GAL) având obligația de a declara că nu are legături cu furnizorul respectivelor servicii/bunuri (Sectiunea 8 – „Reguli de evitare a conflictului de interese” din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare). În conformitate cu prevederile secţiunii 7.2 - Urmărirea derulării contractului pentru Componenta „a”, Cheltuielile eligibile pentru componenta “a”, respectiv Tipuri de cheltuieli pentru Cap. II, din Manualul de procedură privind implementarea sub-măsurii 431.2, sunt eligibile "cheltuieli pentru participarea la activitățile rețelei naționale și europene de dezvoltare rurală, seminarii, etc. – transport, cazare, masă, diurnă etc.". Angajarea persoanelor trebuie să se facă în conformitate cu legislația națională în vigoare. O persoană cu studii economice superioare care nu are calitatea de „contabil autorizat” poate fi angajată cu contract de muncă pe funcția de contabil. Conform Codului muncii, se pot încheia contracte/convenții civile pentru servicii prestate ocazional fără caracter de permanență. GAL poate încheia un astfel de contract/convenție civilă cu o persoană autorizată conform Legii OG 65/ 1994, pentru întocmirea bilanțului pentru o perioadă determinată. Dacă însă, GAL vrea să externalizeze serviciile de contabilitate (ținerea evidenței contabile și întocmirea balanței/bilanțului) atunci încheie un contract de servicii cu o firmă specializată în acest sens. Programul Anual de achiziție se realizează în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementarea Contractelor de Finanțare aferente Sub-măsurii 431.2 și privește achizițiile care se fac pe parcursul întregului an. Contractele de achiziții se pot încheia cuprinzând toată durata anului în curs, sau se pot încheia contracte de achiziții cu o durată mai mare de un an. Ulterior, pentru ceilalți ani, se vor realiza noi planuri de achiziții (putând fi selectați noi furnizori). Achiziția activităților externalizate (inclusiv a celor referitoare la Cap. III și Cap IV, aferente componentei
7

b) se va face ținând cont de prevederile din Anexa IV “Instrucțiuni privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR”, respectiv OUG 34/ 2006 cu modificările și completările ulterioare. Valoarea contractului de achiziții se stabilește având în vedere prevederile din Secțiunea a – 2 – a “Reguli de din cadrul Programului Anual de estimare a valorii contractului de achiziţie publică”. Furnizorul de bunuri/servicii va trebui să respecte prevederile legale în vigoare privind evitarea conflictului Achiziții. de interese. Conversia valorii euro/lei se realizează conform prevederilor Manualului de procedură al sub-măsurii 431.2, utilizând conversia euro/lei menționată în Contractul de Finanțare. Materialele consumabile pot fi cuprinse în Programul Anual de Achiziții, chiar dacă această cheltuială se realizează prin cumpărare directă. Necesitatea menționării Combustibilul poate fi cuprins în Programul Anual de Achiziții având în vedere pragul valoric stipulat în combustibililor și materialelor OUG 34/ 2006 cu modificările și completările ulterioare. consumabile în Programului În situația în care valoarea combustibilului nu va fi inclusă în Programul Anual de Achiziții, decontarea Anual de Achiziții. acestuia se va realiza în baza bonurilor de combustibil și a documentelor suport privind deplasarea. Data efectuării ultimei plăți aferente Contractului de Finanțare încheiat pentru submăsura 431.2. Posibilitatea modificării Declarației de eșalonare a depunerii cererilor de plată pentru cheltuielile de funcționare a GAL-ului. Perioada de procesare a solicitării de acordare a avansului. Eligibilitatea cheltuielilor implicate de ratele de leasing.

Ultima dată de efectuare a plății din partea APDRP în cadrul Contractului de Finanțare este 31 decembrie 2015, aceasta incluzând o perioadă de maxim 90 de zile de la depunerea ultimei Cereri de Plată.

Conform prevederilor din Manualul de Procedură Autorizare Plăți – postat pe site-ul APDRP, declarația de eșalonare a depunerii cererilor de plată pentru cheltuielile de funcționare GAL poate fi modificată. În ceea ce privește durata perioadei de acordare a avansului, se vor aplica prevederile din Instrucțiunile de plată pentru beneficiarii Sub-măsurii 431.2 (anexă la Contractul de Finanțare) și prevederile din Manualul de Procedură Autorizare Plăți (inclusiv varianta/ variantele următoare ale Manualului de pe site-ul APDRP). Pentru închirierea mijloacelor de transport este valabilă orice modalitate de închiriere care respectă: • eligibilitatea cheltuielilor conform prevederilor procedurii de implementare a Sub-măsurii 431.2,
8

în vigoare; • instrucțiunile privind achizițiile publice pentru beneficiarii PNDR (anexă la Contractul de Finanțare); • instrucțiunile de plată pentru beneficiarii Sub-măsurii 431.2 (anexă la Contractul de Finanțare) și procedura de plată (autorizarea și efectuarea plăților), de pe site-ul APDRP. Conform prevederilor din Manualul de procedură pentru implementarea sub-măsurii 431.2, nu este necesar să se încheie Act Adițional la Contractul de Finanțare, în următoarea situație: “Beneficiarul poate efectua modificări bugetare, în sensul realocărilor între liniile bugetare, dacă acestea nu Modalitatea de modificare a schimbă scopul principal al Contractului şi modificarea se limitează la maxim 10% din suma totală inițială Bugetului (în limita maximă din Contractul de Finanțare, fără a se modifica valoarea totală eligibilă nerambursabilă înscrisă în stabilită prin Contractul de Contractul de Finanțare, pentru ambele componente (a și b) ale Sub-măsurii 431.2. Finanțare). Se încheie Act Adițional în următoarea situație: “Rectificarea bugetului prin realocări ale valorilor între capitolele acestuia, mai mari de 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului, fără a majora valoarea totală eligibilă angajată prin Contractul de Finanțare, pentru ambele componente (a și b) ale Sub-măsurii 431.2”. Având în vedere faptul că depunerea cererilor de plată pentru componenta „b” este corelată cu Rapoartele intermediare de activitate, iar acestea se depun într-un alt interval de timp decât cel prevăzut în Raportul Inițial, acest lucru implică: • modificarea Declarației de eșalonare a plăților (se admite această modificare în baza unei justificări temeinice din partea beneficiarului); Modificarea numărului de • modificarea Raportului Inițial. Rapoarte de Activitate prevăzute Modificare Raportului Inițial se realizează fie: a fi depuse de către GAL prin • prin Act Adițional, dacă se prevăd “modificări ale tipurilor de activități și a numărului acestora, Raportul Inițial, cât și a datelor menționate în Raportul Inițial, pentru componenta „b” a Sub-măsurii 431.2” (aplicabil în cazul de depunere stabilite. prezentat – respectiv de modificare a numărului de Rapoarte Intermediare); • fără încheierea unui Act Adițional dacă prevăd schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de execuție, numărul de participanți la evenimente (se acceptă diferențe de max. 20%) sau schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea acesteia. Eligibilitatea cheltuielilor cu Cheltuielile cu întreținerea sediului închiriat în baza unui contract de comodat sunt eligibile. Aceste întreținerea sediului, în baza cheltuieli vor fi decontate din componenta „a”, Tipuri de cheltuieli pentru Cap. II - Cheltuieli pentru
9

unui contract de comodat.

Situațiile care impun desfășurarea unei proceduri de achiziții pentru cazare, masă și transport.

întreţinerea sediului GAL (curăţenie, igienizare etc.). În cazul în care un GAL preia în comodat o parte din spațiul unei clădiri pentru sediul acestuia, pentru decontarea cheltuielilor cu utilitățile este necesar ca la dosar să se atașeze, pe lângă alte documente menționate în Instrucțiunile de plată aferente Măsurii 431.2: • contractul de comodat în care să fie menționată pe lângă alte aspecte și modalitatea de plată a utilităților; • factura emisă de furnizorul de utilități; • factura emisă de comodant referitoare la utilități în care să se facă trimitere la factura respectivă a furnizorului de utilități, să se factureze la prețul din factura furnizorului de utilități și pentru un consum normal (raportat la suprafață și la ceilalți locatari ai clădirii). În cazul cheltuielilor pentru cazare, masă și transport aferente componentei „a” - Cap. II: Cheltuieli pentru participarea la activitățile rețelei naționale și europene de dezvoltare rurală, seminarii, etc. – transport, cazare, masă, diurnă etc., din componenta „a”, acestea nu necesită procedură de achiziții. În cadrul componentei „b” cheltuielile privind transportul, cazarea și masa participanților la acțiuni de informare – promovare și animare a teritoriului (seminarii, grupuri de lucru, etc.), pot fi externalizate (achiziționate) – caz în care vor necesita procedură de achiziții. În caz contrar (dacă aceste servicii nu sunt externalizate), cheltuielile pentru cazare, masă și transport nu vor necesita procedură de achiziții. Astfel, în cadrul componentei „b” cheltuielile privind acțiunile de promovare și animare pot fi externalizate, iar acestea pot să includă și transportul, cazarea și masa participanților pentru participarea la aceste acțiuni (seminarii, grupuri de lucru, etc.) – caz în care va fi necesară o procedură de achiziții. În caz contrar (dacă aceste servicii nu sunt externalizate), cheltuielile pentru cazare, masă și transport nu necesită procedură de achiziții. Spre exemplu, în situația în care un GAL organizează un eveniment de promovare, a cărui organizare nu este externalizată, cheltuielile cu transportul, cazarea și masa participanților sunt eligibile și nu necesită procedură de achiziții. Aceste cheltuieli se vor deconta in baza documentelor justificative prezentate de către Beneficiar În conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală, versiunea sintetică publicată pe pagina web a APDRP (www.apdrp.ro) și cu respectarea prevederilor normative europene în vigoare (Regulamentul CE 1974/ 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
10

Necesitatea amplasării panourilor informative de către GAL.

Manualul de identitate vizuală descrie detaliile tehnice la fiecare element al identității vizuale. În ceea ce privește pagina de internet nu există specificații în MIV. Este necesară respectarea vreunei forme?

(FEADR); Anexa VI: informație și publicitate referitoare la ajutorul FEADR [prevăzute la articolul 58 alineatul (3)]; punctul 2; subpunctul 2.2 – Responsabilitățile beneficiarului), se montează panouri informative (Înălțime 150 cm, Lățime 200 cm) în locul în care este amplasată investiția pentru care au fost acordate fondurile nerambursabile, dacă valoarea totală eligibilă a investiției este mai mare de 500.000 de euro. Dacă valoarea totală a investiției este mai mică de 500.000 de euro, se montează o plăcuță informativă (Înălțime 50 cm, Lățime 70 cm). În plus, chiar dacă investiția este deja prevăzută cu panouri/plăcuțe informative, se aplică autocolante informative (Înălțime 15 cm, Lățime 25 cm – A5 landscape) pe toate utilajele/instalațiile/achizițiile mobile procurate prin proiect. Dat fiind faptul că la sediul GAL nu se poate pune problema unor investiții, ci doar a unor costuri de întreținere și dotări, nu se poate aplica prevederea menționată mai sus și astfel nu se recomandă amplasarea la sediul GAL a unui panou informativ. De asemenea, în conformitate cu Regulamentul CE 1974/2006, la sediul GAL trebuie să se instaleze totuși o plăcuță informativă. În același timp, beneficiarii fondurilor europene acordate prin PNDR sunt obligați să amplaseze plăcute informative în locul în care se realizează investiția, având în vedere că valoarea totală eligibilă a acestora este de 400.000 de euro. Concluzionând, în cazul GAL, este obligatorie amplasarea de plăcuțe informative, atât la sediul GAL, cât și în locurile în care sunt realizate investițiile din cadrul GAL, finanțate prin PNDR. Toate aceste elemente de identitate vizuală (panouri, plăcuțe și autocolante informative) se utilizează pentru asigurarea transparenței alocării fondurilor europene acordate României prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Manualul de Identitate Vizuală creează cadrul instituțional corect de implementare a identității instituționale a APDRP, stabilind modul de utilizare și aplicare a elementelor de identitate vizuală ale APDRP, precum și normele de asigurare a transparenței gestionării fondurilor europene. Astfel, în cazul menționat de dumneavoastră, pagina de internet proprie nu se realizează conform prevederilor Manualului de Identitate al APDRP, ci doar cu utilizarea corectă a elementelor prevăzute de Manualul de Identitate Vizuală (siglă, logotip, concept vizual APDRP și, indicativ, sigla UE și stema României). Conceptul grafic și structural vă aparține dumneavoastră, având posibilitatea să optați pentru acel concept care vă slujește cel mai bine obiectivele. Menționăm câteva prevederi și recomandări în realizarea paginii de internet, în acord cu actele normative naționale și europene în vigoare.
11

Pagina de internet, ca mijloc de comunicare electronică în masă este semnificativă și astfel se va acorda o atenție foarte mare aplicării elementelor de identitate vizuală, atât prin poziționarea acestora (în partea superioară, de la stânga, la dreapta: sigla UE, stema României, sigla LEADER, sigla personală), cât și prin utilizarea lor (se vor utiliza toate elementele de identitate vizuală, cu respectarea codurilor de culoare și a proporțiilor acestora). Totodată, în cadrul paginii web se vor menționa obligatoriu următoarele informații și paragrafe: - Contribuția Uniunii Europene prin Programul SAPARD și PNDR, exprimată în paragrafe de sine stătătoare sau în cadrul unor texte; - Paragraful „Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.”, un link către acest portal web și imaginea steagului Uniunii Europene sau a timbrului UE – România, poziționate pe prima pagină; - Paragraful „Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web”, poziționat pe prima pagină; - Paragraful „Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării”, poziționat pe prima pagină. Care sunt elementele de identitate vizuală obligatoriu de utilizat în cadrul proiectelor finanțate prin sub-măsura 431.2? Se vor respecta precizările cuprinse în ”Ghidul de utilizare a elementelor de identitate vizuală”, disponibil pe site-ul www.apdrp.ro /INFORMAȚII UTILE/ Elemente de identitate vizuală.

12

În cazul contractelor încheiate între GAL și un furnizor/prestator, cu valoare mai mică de 15.000 euro, este necesară completarea și depunerea Declarației de conformitate, la depunerea contractului la Serviciul Achiziții – CRPDRP? În urma primirii de către GAL a solicitării de a pune Programul Anual de Achiziții la dispoziția diverselor societăţi, este obligat GAL-ul să dea curs acestor solicitări?

Declarația de conformitate nu trebuie completată de GAL în cazul contractelor încheiate pe o sumă mai mică de 15.000 euro. Cumpărarea directă nu se încadrează într-o procedură de achiziții, declarația de conformitate însoțește dosarul de achiziții întocmit în cazul unei proceduri de achiziții – definită conform OG 34/2006 cu completările și modificările ulterioare. Conform Instrucțiunilor de achiziții pentru beneficiarii publici – anexă la contractul de finanțare: “Autoritatea Contractantă poate achiziționa servicii (de exemplu: verificare proiect, inspecție de șantier, etc.), produse sau lucrări cu valoarea sub limita prevăzută în articolul 19 din OUG nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, pe baza unui contract de cumpărare directă. În acest caz Autoritatea Contractantă nu are obligația de a întocmi un dosar de achiziție și va încheia doar contractul cu firma ofertantă care va fi depus spre verificare și avizare la Serviciul Achiziții - CRPDRP însoțit de Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilități de participare.” În temeiul art. 8 din OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, GAL este autoritate contractantă în sensul OUG 34/2006. În calitate de autoritate contractantă, în temeiul art. 3 alin. 1 lit. a din HG 925/2006 normele de aplicare a OUG nr. 34/2006, GAL are obligația de a elabora şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, a unui program anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie. Potrivit art. 4 din HG nr. 925/2006, Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili programul anual al achiziţiilor publice. Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează într-o primă formă până la sfârşitul ultimului trimestru al anului în curs şi cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie/încheie în decursul anului următor. Programul anual al achiziţiilor publice se aprobă de conducătorul autorităţii contractante, conform atribuţiilor legale ce îi revin, cu avizul compartimentului financiar-contabil. Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor publice, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor alin. (7). Întrucât potrivit Art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările si completările ulterioare, se precizează cum se realizează accesul la informațiile de interes public, se poate considera că GAL- urile, dacă nu au publicat pe site –ul oficial Programele de Dezvoltare Locală și/sau alte programe de interes public, pot răspunde solicitărilor de punere la dispoziție a Programului Anual de Achiziții, prin a invita persoanele interesate la sediul GAL, în scopul obținerii
13

informațiilor solicitate În cazul solicitării de înlocuire a Responsabilului legal al Contractului există două situații: 1. În cazul în care responsabilul legal este revocat și înlocuit de o altă persoană, se vor solicita următoarele documente: • copie după actul de identitate; • cazier judiciar; • Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor semnată de către asociaţi prin care fostul reprezentant este revocat din funcţie şi decizia de numire a noului responsabil legal, având această calitate în conformitate cu prevederile legale care reglementează domeniul respectiv de activitate (actul normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii juridice respective) etc. 2. În cazul în care reprezentantul legal rămâne același (nu este revocat) iar atribuțiile acestuia sunt delegate către o altă persoană, se vor solicita următoarele documente: • copie după Statutul GAL, care să ateste că ”noul Reprezentant legal are calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective”; • procură notarială de delegare a atribuțiilor către noul reprezentant legal; • copie act de identitate și cazier judiciar a noului reprezentant legal.

Înlocuirea Responsabilului legal al Contractului

ÎNTREBĂRI FRECVENTE
14

PRIVIND IMPLEMENTAREA MĂSURII 41 DIN CADRUL AXEI 4 LEADER

SUBIECT
Necesitatea elaborării de către GAL a unor Ghiduri ale solicitanului pentru accesarea măsurilor incluse în PDL şi supunerea aprobării acestora unei instituţii implicate în implementarea Axei LEADER (AM PNDR/APDRP).

RĂSPUNS
GAL are obligația să utilizeze și să respecte prevederile minime și obligatorii din forma finală a Ghidului Solicitantului aferent măsurii în care se regăsesc obiectivele și tipul de investiții ale proiectului (disponibilă pe pagina de web a APDRP), la care se pot adăuga criteriile de selecție specifice ale GAL, preluate din Planul de Dezvoltare Locală. GAL îşi va asuma responsabilitatea pentru toate informaţiile conţinute în documentele elaborate, destinate solicitanților; aceste documente nu necesită aprobare din partea unor instituții publice.

Întocmirea calendarului apelurilor de selecție pentru măsurile incluse în PDL intră în atribuțiile GAL, Lansarea de către GAL a fără a fi condiționată de deschiderea sesiunilor de depunere de către APDRP pentru măsuri din axele 1, apelurilor de selecţie a proiectelor 2 și 3. Pentru proiectele finanțate prin măsura 41, APDRP a deschis sesiune permanentă, până la în cadrul Măsurii 41. epuizarea fondurilor alocate și nu mai târziu de 31.12.2013 – sfârșitul perioadei de programare. Proiectele depuse la GAL vor fi verificate din punct de vedere al conformității, eligibilității și criteriilor Selecţia proiectelor în cadrul de selecție. Procesul de verificare se realizează de către echipa GAL (prin personalul angajat sau servicii Măsurii 41. externalizate). Pentru proiectele ce se încadrează ca obiective și tip de investiție într-una din măsurile din PNDR, se va utiliza formatul de cerere de finanțare care este postat pe site-ul www.apdrp.ro. În cazul proiectelor ce prevăd construcții montaj, solicitantul va atașa proiectul tehnic în funcție de tipul investiției specificate Modelul de Cerere de Finanțare în cererea de finanțare și celelalte documentele solicitate conform legislației. necesar pentru depunerea unui Pentru proiectele de servicii se va utiliza formularul cadru de cerere de finanțare pentru servicii proiect la nivelul GAL. (E1.1LAS), disponibil pe site-ul www.apdrp.ro în cadrul Manualului de Procedură pentru implementarea măsurii 41, secțiunea Formulare. Pentru proiectele atipice de investiții se va utiliza formularul de cerere de finanțare aferent măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru investiția prevăzută în proiectul atipic.

15

Necesitatea respectării criteriilor de eligibilitate și de selecție prevăzute în PNDR pentru măsurile preluate de GAL în PDL. Necesitatea depunerii ca anexă la Cererea de Finanțare a Studiului de Fezabilitate, pentru proiectele care prevăd construcții – montaj. Eligibilitatea beneficiarilor care provin din orașele membre în GAL, pentru proiectele care se încadrează în obiectivele și tipul de investiție ale măsurilor din axa 3. Aplicarea regulii de minimis în cadrul axei LEADER.

Proiectele care se încadrează în obiectivele și tipul de investiții ale unei măsuri din PNDR trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului aferent măsurii respective, în caz contrar, proiectul fiind declarat neeligibil. GAL va prelua criteriile de selecție aferente măsurii în care se încadrează proiectul, la care va adăuga criteriile de selecție specifice, așa cum au fost menționate în Planul de Dezvoltare Locală. Punctajul tuturor criteriilor de selecție va fi stabilit de GAL.

Pentru proiectele care prevăd construcții – montaj va fi necesară depunerea, ca anexă la Cererea de Finanțare, atât a Studiului de Fezabilitate cât și a Proiectului Tehnic.

Conform adresei AM PNDR nr. 56754/ 21.03.2012, care face referire la art. 64 din Regulamentul CE 1698/2005, orașele nu vor fi eligibile pentru accesarea proiectelor care se încadrează în obiectivele măsurilor axei 3 a FEADR. Conform adresei AM PNDR nr. 56754/ 21.03.2012, regula de minimis se va aplica numai acolo unde este cazul (pentru acele proiecte care se încadrează în măsurile FEADR pentru care această regulă se aplică). Pentru semnarea Contractului de Finanțare, se va folosi formularul de contract utilizat pentru măsura în care se încadrează scopul proiectului. Cursul de schimb folosit pentru conversia valorii contractului din euro în lei, este cursul euro-leu de la data aprobării, Raportului de Selecție/Raportului de Contestaţii de către președintele GAL/ reprezentantul legal al GAL sau o altă persoană din cadrul GAL mandatată în acest sens, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html Raportul de Selecție/ Raportul de contestații GAL sunt atașate la Cererea de finanțare.

Modelul de Contract de Finanțare și cursul de schimb euro-lei care va fi utilizat pentru proiectele selectate de către GAL.

16

Este necesară depunerea de către potențialul beneficiar a unui Certificat de producător datat înainte de 14.05.2012, pentru accesarea măsurii 411-141 prin PDL implementat de către GAL?

Termenele stabilite prin ultima variantă a Ghidului Solicitantului pentru accesarea Măsurii 141, sunt aplicabile numai următoarei sesiuni de depunere aferente Măsurii 141 și numai pentru acei beneficiari care aplică direct prin axa I a PNDR. În cazul sesiunilor de depunere lansate de către GAL-uri nu va fi necesară respectarea datei de 14.05.2012 pentru emiterea Certificatului de producător. Totuși, beneficiarii vor trebui să respecte toate criteriile de eligibilitate și de selecție prevăzute de fișa măsurii din PNDR și să depună toate documentele justificative anexă la Cererea de Finanțare.

Conform Ghidului Solicitantului pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală – Măsura 41, pentru proiectele care se vor regăsi în scopul uneia dintre măsurile descrise în PNDR se vor respecta Implementarea proiectelor ce se criteriile de eligibilitate și intensitatea ajutorului prevăzute pentru măsura respectivă. Astfel, beneficiarii încadrează în obiectivele Măsurii proiectelor finanțate prin sub-măsura 411-111 trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari (finali 111 ”Formare profesională, și direcți) eligibili menționați în fișa măsurii 111 ”Formare profesională, informare şi difuzare de informare şi difuzare de cunoştinţe” – PNDR. Proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 111 vor fi încadrate în proiecte de cunoştinţe” servicii. Proiectele de servicii finanțate prin măsura 41 se vor verifica și urmării în implementare conform descrierii din Manualul de procedură pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală – Măsura 41. Un beneficiar poate depune un proiect în cadrul Măsurii 41, respectiv a Sub-măsurii 413 pentru a Este posibil ca un solicitant care finanța acțiuni care se încadrează în obiectivele Măsurii 322, chiar dacă are în implementare un proiect este beneficiar al unui contract de în cadrul Măsurii 322 din PNDR, întrucât finanțarea acestor proiecte se realizează din măsuri și axe finanțare pe Măsura 322 și are un distincte. proiect în derulare pe această măsură să înainteze o cerere de Totuși, beneficiarul va trebui să aibă în vedere ca proiectul pe care dorește să îl realizeze în cadrul finanțare în cadrul măsurii 413 – Măsurii 41 (respectiv 413 - 22) să nu aibă aceleași obiective și să nu vizeze același tip de investiții care 22 din cadrul axei LEADER, în erau prevăzute pentru proiectul aflat în derulare în cadrul Măsurii 322. cadrul unui Plan de Dezvoltare Locală? Subliniem că aceeași precizare este valabilă pentru toate Măsurile PNDR care pot fi accesate și prin axa 4 LEADER.

17