Sunteți pe pagina 1din 724

BIBLIOTECA UNIVERSIT{|II DIN

CRAIOVA
SERVICIUL INFORMARE - DOCUMENTAR{
MIOARA POPESCU ROZA TUMB{R

MITROPOLIA OLTENIEI
Indice bibliografic1948 - 1998

EDITURA UNIVERSITARIA
CRAIOVA, 2003

Au colaborat:
Pr. Conf. Dr. Alexandru Isvoranu
Gabriela Dasc[lu
Lidia P[un

Descriere CIP a Bibliotecii Na\ionale


POPESCU, MIOARA; TUMB{R, ROZA
MITROPOLIA
OLTENIEI.
Indice
Universitaria, Craiova, 2003
Mioara Popescu ; Roza Tumb[r
21 cm. 722 p.
Bibliografie Indice de nume
ISBN 973 - 8043- 349-9
016:2 (498.2) (05)
050. 482(498.2) (01)

bibliografic/

Prefa
(Cuvnt nainte)
Revista Mitropolia Olteniei mplinete anul
acesta (2003), vrsta de 55 de ani.
#ntre coperile ei s-au strns, an de an, fil cu
fil, rnd cu rnd, mrturii din viaa i istoria oltean.
Bibliografia revistei noastre mitropolitane ne
relev cel puin dou bucurii:
l . Coninutul este cel teologic (impregnat cu un
solid caracter istoric de ctre vrednicul Mitropolit
Nestor), dar, demersul autorilor este cel doxologic.
Preamrirea lui Dumnezeu este Duhul care d via
literelor din paginile revistei. Scrierile afirm i
celebreaz credina, autorii au priceperea de a conferi
limbajului cotidian, n timpuri vitrege, un sens
teologic.
Sunt mari numele celor care au semnat aici.
Numai enumerarea ctorva te ncnt a cerceta
colecia revistei: Teoctist, Gherasim, Nestor,
Firmilian, Mladin, Iustin, Tit Simedrea (ierarhii);
Stniloae, Rezu, Chiescu, Nicolaescu, Th. M.
Popescu,
Blaa,
Popescu-Cilieni,
Niculae
erbnescu, Pcurariu, Prelipceanu, Bucevski, Neaga,
Clugr, Negoi, I. Gh. Savin, I. G. Coman,

Vasilescu, Verzan, Ghiu, Fecioru, Liviu Stan, Ene


Branite (crturarii).
2. Bogia coleciei const n diversitatea
domeniilor abordate: Religie, tiin i Probleme
sociale, Filosofie-Logic, Sociologie, Statistic,
Economie, Drept, Educaie, Etnografie, Istorie,
Medicin, Arte, Cultur, Filologie, Literatur,
Civilizaie, Iconografie, Muzic..., fiecare domeniu cu
propriile opinii, luri de poziii, contribuii.
Revista Mitropolia Olteniei capt astfel, la cei
55 de ani, imaginea unui arbore cu rod nsutit, cu
talant nengropat.
Fie, numai i pentru aceste dou bucurii, s o
avem i pe a treia, concretizat n iniiativa de fa. O
BIBLIOGRAFIE a Revistei Mitropolia Olteniei (de la
apariie pn n prezent), cuprinznd tematic i
onomastic ntreaga strdanie teologic, istoric,
literar etc. prezent n sutele de numere ale revistei
nu poate dect s mplineasc un deziderat de mult
vreme resimit ca o urgen misionar.
Alese mulumiri se cuvin colectivului
Bibliotecii Universitii din Craiova, condus de
Domnul Prof. Octavian Lohon, pentru efortul depus la
concretizarea acestei Bibliografii.
Dumnezeu s le rsplteasc nsutit osteneala.

MITROPOLITUL OLTENIEI

II

NOT{ REDAC|IONAL{

Indicele
bibliografic
al
revistei
Mitropolia Olteniei prezint[ @ntreg materialul
publicat @n aceast[ revist[, pe perioada 1948 1998 ]i cuprinde 6381 de referin\e.
Structurarea lucr[rii s-a f[cut @n
func\ie de cantitatea de informa\ie existent[ la
diferitele domenii ]i nu dup[ Clasificarea
Zecimal[ Universal[ (C.Z.U.) Lucrarea cuprinde
10 capitole, @ncep`nd cu Religie. }tiin\e ]i
probleme sociale ]i termin`nd cu Iconografia.
Acolo unde num[rul de referin\e a fost foarte
mare s-a mers mult mai @n ad`ncime, pe
subcapitole. #n cadrul fiec[rui capitol sau
subcapitol, au fost departajatearticolele propriuzise de recenzii, pe baza unor criterii valorice.
#n fine, @n cadrul fiec[rui domeniu,
materialul a fost organizat @n ordinea anului de
apari\ie, @ncep`nd cu 1948 ]i termin`nd cu 1998,
iar @n cadrul fiec[rui an, referin\ele au fost
aranjate @n ordine alfabetic[ a autorilor sau a
titlurilor ( pentru lucr[rile cu mai mult de trei
autori sau anonimele).
Acolo unde a fost posibil s-a procedat
la @ntregirea numelor ]i prenumelor autorilor.
III

Pentru a facilita reg[sirea informa\iei au fost


f[cute trimiteri @ncruci]ate de la un capitol la
altul, relevate @n lucrare prin formula: vezi ]i ....,
]i tot din acelea]i considerente, volumul se
@ncheie cu indice alfabetic de nume (autori).
Pe parcursul lucr[rii s-au folosit
urm[toarele abrevieri :
apr. = aprilie
aug. = august
bibliogr. = bibliografie
dec. = decembrie
ed. = edi\ie
edit. = editur[
febr. = februarie
ian. = ianuarie
iul. = iulie
iun. = iunie
mart. = martie
nov. = noiembrie
nr. = num[r
oct. = octombrie
p. = pagin[
vol. = volum (e)
Sper[m ca lucrarea s[ fie un
instrument de folos tuturor celor c[rora le este
destinat[.
Autorii

IV

BIBLIOGRAFIE

I. RELIGIE. }TIIN|E }I PROBLEME SOCIALE


1. RELIGIE. TEOLOGIE
1.1. Istoria religiilor ]i a bisericii universale
Articole

1. ALEXANDRU, D. #n c[utarea morm`ntului Sf.Petru - Alegerea noului ]ef luteran - Interpret[ri protestante ale Noului
Testament. - Bilan\ Iezuit. - Apropieri hinduse. 9, nr. 11-12, nov.dec. 1957, p. 879-884.
2. BACONSKY, Teodor. Un document epigrafic de prim[
importan\[ pentru istoria isihasmului. 40, nr. 1, ian.-febr. 1988, p.
68-69.
3. BRANI}TE, Marin M. #nsemn[rile de c[l[torie ale peregrinei
Egeria, sec. IV. Tez[ de doctorat @n teologie. 34, nr. 4-6, apr.-iun.
1982, p. 225-392.
4. BUCEVSCHI, O/rest/. Congres de istorie a religiilor. 15, nr.
9-10, sept.-oct. 1963, p. 816.
5. BUCEVSHI, O/rest/. Propuneri privitoare la reforma
calendarului. 15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 817.
6. COJOC, Marin. Cruciadele ]i popula\ia rom`neasc[ din sudul
Dun[rii. 42, nr. 4-6, iul.-dec. 1990, p. 53-67.

7. DAMASCHIN, Episcop vicar. Biserica din Laodiceea la


sf`r]itului veacului @nt`i dup[ Apocalips[ (3, 14-22). 43, nr. 4, iul.dec. 1991, p. 21-23.
8. IONI|{, Viorel. A XX-a @ntrunire a Comisiei Rom`ne de
Istorie Eclesiastic[ Comparat[. Bucure]ti, 18 februarie 1988. 40,
nr. 2, mart.-apr. 1988, p. 117-119.
9. M/ANOLACHE/, T/eodor/, N. Obiceiuri ]i credin\e ale
coloni]tilor semi\i @n Egiptul antic. 19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967, p.
617-618.
10. MOLIN, Virgil. Manuscrise ]i edi\ii vene\iene @n leg[tur[ cu
Sf`ntul Munte. 18, nr. 3-4, mart.-apr. 1966, p. 299-300.
11. N{STUREL, Petre }. C`teva @nsemn[ri despre Sinodul de la
Floren\a. 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p. 643-648.
12. NEAM|U, Marin. Bisericile necalcedoniene. 24, nr. 1-2,
ian.-febr. 1972, p. 131-132.
13. PISTRUI, C. Despre unitatea ]i diversitatea Bisericii @n
epoca primar[. 18, nr. 1-2, ian.-febr. 1966, p. 139-144.
14. POPESCU, Teodor M. Schisma de la 1054 v[zut[ azi. 6, nr.
9-10, sept.-oct. 1954, p. 448-455.
15. POPESCU, Teodor M. Biserici Eterodoxe. Biserica copt[ a
Abisiniei. Discu\ii privitoare la problema autocefaliei. 9, nr. 9-10,
sept.-oct. 1957, p. 661.
16. REDACTOR. Bisericile eterodoxe. Mesajul unor pastori
anglicani cu prilejul zilei de 23 August. 9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957, p.
518.

17. S~RBU, Corneliu. Nout[\i din regiunea Oltenia privind


Istoria religiilor. 15, nr. 3-4, mart.-apr. 1963, p. 224-235.
18. URSU, Gheorghe. Mi]carea pavlician[ @n lumina unor
cercet[ri noi. 16, nr. 5-6, mai-iun. 1964, p. 476-492.
19. VARTOLOMEU, Diacul. #n jurul schismei din 1054.
8-9, aug.-sept. 1956, p. 558-570.

8, nr.

20. VASILESCU, Emilian. Al IX-lea Congres interna\ional de


Istoria religiilor \inut la Tokio. 12, nr. 3-4, mart.-apr. 1960, p. 242243.
Recenzii
21. A/LEXANDRU/, D. Paul Petit: Libanius et la vie municipale
Antioche du IV-e sicle aprs I.C., Paris, Paul Geuthner, 1955,
446 p. 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 245.
22. ALEXE, Gh/eorghe/. L. von Matt et B. Schneider, S.J.:
Histoire des conciles par l'image. Paris-Bruges, Descle des
Brower, 1961. 14, nr. 10-12, oct.-dec. 1962, p. 751-752.
23. BOTEZ, Alexe A. Jean Decarreaux: Monks and civilisation.
From the Barbarian Invasion to the Reign of Charlesmagne.
(Monahii ]i civiliza\ia. Din epoca invaziilor p`n[ la domnia lui
Carol cel Mare). 20, nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p. 147-153.
24. GEORGESCU, O. Theologie und Kirehe in Afrika. Edit par
Horst Burcke Stuttgart, Ewangelisches Verlagswerk, 1968, 320 p.
21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 1007.
25. MANOLACHE, Teodor N. Episcopul Vasken Balgian, ]eful
Bisericii Armeano-Gregoriene din Republica Popular[ Rom`n[, a
fost ales Catolicos al tuturor armenilor. 7, nr. 10-12, oct.-dec.
1955, p. 656-657.

26. MANOLACHE, Teodor N. Problema religiei @n Africa


neagr[ eliberat[. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 693.
27. MANOLACHE, Teodor N. Poporul tibetan se bucur[ de
deplin[ libertate religioas[. 11, nr. 7-8, iul.-aug. 1959, p. 515-518.
28. MANOLACHE, Teodor N. "Sf`ntul Oficiu", poli\ie secret[ a
Vaticanului. 12, nr. 5-6, mai-iun. 1960, p. 392-395.
29. /POPESCU/, O. Jean Danilou: Religion et civilisation.
Rponse a quelques objections, en <<Etudes>>, 1967, mars, p.
417-431. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 1008-1009.
30. POPESCU, O. J.-E. Menard: Les origines de la gnose, en
<<Revue des Sciences religieuses>>, 42-e anne, nr. 1, Janv. 1967,
p. 24-38. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 347.
31. POPESCU, O. Ma@tres spirituels au desert de Gaza:
Barsamplie. Jean et Dorothe. Textes choisis, traduits et presents
par Doru Lucien Reignault. Editions de l'Abbaye de Solesmes
(Sarthe), 1967, 257 p. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 347.
32. POPESCU, O. Edmons Rochedieu: Les Grandes religions du
monde. Tom. I: De l'Antiquit au Moyen Age. Cercle du bibliophile,
1967, 366 p. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 480.
33. POPESCU, O. Georges Morel: Problms actuels de religion,
Ed. Aubier-Montaigne, Paris, 1968, 240 p. 21, nr. 5-6, mai-iun.
1968, p. 483.
34. POPESCU, O. Der christliche Glaube und die Religionen,
Hauptvortrge des Evangelichen Theologen-Kongress, Wien, 26-30,
IX, 1966. Herausgegeben von C.H. Ratschow-Verlage A.
Topelmann, Berlin, 1967, 128 p. 20, nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p.
1025-1026.

35. POPESCU, O. Hans Kung: L'Eglise. Trad. de l'allemand par


H. Rochais et J.Eward. Descle de Brouwer, 1968, 2 vol. 680 p.
20, nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p. 1026.
36. POPESCU, O. R. Heussi et E. Peter: Precis d'histoire de
l"Eglise (Coll. Bibliothque Thologique), Neuchtel, Delachaux et
Niestle, 1967, 294 p. 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 332-333.
37. POPESCU, O. Jean Danielou: L'avenir de la religion,
Feyard, Paris, 1968, 140 p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 483-484.
38. POPESCU, O. Karl Rahner: Elements dynamiques dans
l"Eglise, Trad. de l'allemand par H. Rochais (Coll. <<Quaestionnes
disputatae >>, 1). Descle de Brouwer, Paris, 1967, 150 p. 21, nr.
5-6, mai-iun. 1969, p. 483.
39. POPESCU, O. Irenee, Hausherr: Etudes de spirittualit
orientale, en <<Orientalia Christiana Analecta>>, nr. 183/1969, p.
1-497. 21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969, p. 654-655.
40. P{NOIU, I. Pr. Dr. }tefan Slevoac[: <<Harismele @n Biserica primar[>> @n revista <<Mitropolia Moldovei ]i Sucevei>>,
septembrie-octombrie 1958.
14, nr. 1-2, ian.-febr. 1962, p. 120121.
41. P{TRA}CU, Ion. O interesant[ carte despre Istoria Bisericii
]i a sfin\ilor ei. 42, nr. 1-3, ian.-iun. 1990, p. 379-380.

1.2. Sf`nta Scriptur[. Biblia. Noul ]i Vechiul


Testament
Articole
42. ALEXANDRU, B.A. Pe urmele Sf`ntului Apostol Pavel. 12,
nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 576-582.

43. ALEXANDRU, B.A. Prin c`mpia Filistean[.


mart.-apr.1963, p. 178-186.

15, nr. 3-4,

44. B{LANA, Gh/eorghe/. Sf`ntul Apostol ]i Evanghelist Ioan,


Epistola I. 25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 757-761.
45. B{LANA, Gh/eorghe/. Sf`ntul Apostol ]i Evanghelist Ioan,
Epistola I. 25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. 943-953.
46. B{LANA, Gh/eorghe/. Epistola @nt`ia soborniceasc[ a
Sf`ntului Apostol Ioan. Comentariu. Prologul. 26, nr. 7-8, iul.-aug.
1974, p. 600-609.
47. B{LANA, Gh/eorghe/. Epistola @nt`ia soborniceasc[, a
Sf`ntului Apostol Ioan. Comentariu, Cap. I, 5-10. 27, nr. 1-2, ian.febr. 1975, p. 59-69.
48. B{LANA, Gh/eorghe/. Epistola @nt`ia soborniceasc[ a
Sf`ntului Apostol Ioan. Comentariu, cap. II, 1-11. 27, nr. 3-4, mart.apr. 1975, p. 202-212.
49. B{LANA, Gh/eorghe/. #nt`ia Epistol[ soborniceasc[ a
Sf`ntului Apostol Ioan, cap. V, 7. Studiu istoric ]i comentariu. 26,
nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 36-41.
50. BOL}ACOV-GHIMPU, A. A. Biblia este confirmat[ de
datele noi ale arheologiei ]i istoriei Orientului Apropiat. Patriarhii
]i judec[torii. 24, nr. 5-6, mai-iun. 1972, p. 349-373.
51. BUCEVSCHI, O/rest/. Rug[ciunea la Sf`ntul Apostol Pavel.
12, nr. 3-4, mart.-apr. 1960, p. 137-151.
52. DAMASCHIN, Coravu Severineanul, Episcop vicar. Studiul
biblic la I Corinteni 14, 19. 39, nr. 3, mai-iun. 1987, p. 47-50.
53. DAMASCHIN, Coravu-Severineanul. Traducerea rug[ciunii
"Tat[l Nostru". 45, nr. 1-6, ian.-dec. 1993, p. 39-44.

54. DIANU, Al/exandru/. Noul Testament de la B[lgrad (AlbaIulia) - 1648, un nepieritor monument de literatur[ religioas[, de
limb[ literar[ ]i de con]tiin\[ rom`neasc[. 40, nr. 2, mart.-apr.
1988, p. 22-28.
55. DURA, Nicolae. Teme omilitice @n profe\ia lui Isaia.
nr. 7-8, iul.-aug. 1985, p. 544-559.

37,

56. /GEORGESCU/, I/oan/ V. Pozi\ia Bisericii Romano-Catolice


fa\[ de studiile biblice. 18, nr. 9-10, sept.-oct. 1966, p. 852-868.
57. IONI|{, Viorel. Biblia lui }erban Cantacuzino - 1688, @n
contextul traducerilor europene. 40, nr. 6, nov.-dec. 1988, p. 59-67.
58. ISVORANU, Alexandru. Introducere la Psalmul 50. 46, nr.
1-6, ian.-dec. 1994, p. 71-79.
59. ISVORANU, Alexandru. Profetul Natan ]i regele David.
47, nr. 1-2, ian.-febr. 1995, p. 36-42.
60. ISVORANU, Alexandru. Treptele poc[in\ei lui David coment`nd Psalmul 50. 48, nr. 1-2, ian.-apr. 1996, p. 50-66.
61. ISVORANU, Alexandru. Plinirea legii ]i a Proorocilor @n
Iisus Hristos. 49, nr. 3-6, iul.-dec. 1997, p. 33-46.
62. JARP{LAU, Gheorghe. Psalmul CXX. Introducere, traducere ]i comentariu. Psalmul 120. 42, nr. 1-3, ian.-iun. 1990, p. 8796.
63.JARP{L{U,Gh/eorghe/.Caracterele @mp[r[\iei mesianiei
dup[ proorocirea lui Isaia. 42, nr. 4-6, iul.-dec. 1990, p. 20-31.
64. LECCA, Paulin. "Scriptura, Scripturae interpres". (Fericitul
Augustin). 36, nr. 11-12, nov.-dec. 1984, p. 761-776.

65. LECCA, Paulin. "Scriptura, scripturae interpres" (Fericitul


Augustin). 37, nr. 1-2, ian.-febr. 1985, p. 67-82.
66. LECCA, Paulin. Scriptura, Scripturae interpres. (Fericitul
Augustin). 37, nr. 3-4, mart.-apr. 1985, p. 259-272.
67. LEFTER, A/natolie/. Un act samavolnic al guvernului
Uniunii Sud-Africane. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 237-238.
68. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Traducerea ecumenic[ a
Bibliei. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 560.
69. MARCU, Grigorie T. Botezat-a pruncii biserica cre]tin[
primar[? 8, nr. 4-5, apr.-mai.1956, p. 177-186.
70. MARCU, Grigorie T. Sf`nta Scriiptur[ @n limba rom`n[. 9,
nr. 3-4, mart.-apr. 1957, p. 149-160.
71. MARCU, Grigorie /T/. Unele preciz[ri cu privire la locul
Bibliei @n Ortodoxie. 14, nr. 10-12, oct.-dec. 1962, p. 583-596.
72. MAZILESCU, Grigore. #nv[\[tura despre familie @n
epistolele pauline. 26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 279-287.
73. MAZILESCU, Grigore. Dreptate, @ndreptare, @ndrept[\ire,
dup[ @nv[\[tura Bisericii noastre. 27, nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p.
23-34.
74. MELCHISEDEC, Arhimandrit. Preo\ia Noului Testament
dup[ Epistola c[tre Evrei. 49, nr. 1-3, ian.-iun. 1997, p. 91-103.
75. MOISESCU, Justin. Ierarhia bisericeasc[ @n epoca
apostolic[. 6, nr. 1-3, ian.-mart. 1954, p. 52-74.
76. MOISESCU, Justin. Ierarhia Bisericeasc[ @n epoca
apostolic[. Preo\ii. 6, nr. 4-6, apr.-iun. 1954, p. 209-233.
77. NEAGA, N. Pe linia p[cii universale. Isaia 11, 6-9. 9, nr.
1-2, ian.-febr. 1957, p. 9-13.

78. NEAM|U, M/arin/. Rug[ciunea Domneasc[ @n tilcuirea


Sfin\ilor P[rin\i. (III). 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 956-960.
79. NEGOI|{, Ath. Din c`mpul exegezei biblice de ast[zi.
nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 615-621.

26,

80. NICOLAESCU, N. Ideile dogmatice ]i misionare ale


Epistolei c[tre Colosini. 6, nr. 4-6, apr.-iun. 1954, p. 152-161.
81. NICOLAESCU, N. S[pt[m`na Sfintelor Patimi.
mart.-apr. 1957, p. 131-144.

7, nr. 3-4,

82. NI|{, Marian. Plantele ]i animalele @nt`lnite la Sf`nta


Scriptur[. 43, nr. 2, mart.-apr. 1991, 34-52.
83. P/ARASCHIV/, I/on/ V. Noi colec\ii de comentarii de
popularizare la textul Sfintei Scripturi. 20, nr. 1-2, ian.-febr. 1968,
p. 62-63.
84. P/ARASCHIV/, I/on/ V. Noi instrumente de lucru pentru
studiile noutestamentare. 20, nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p. 63-64.
85. P/ARASCHIV/, I/on/ V. Autoritatea Bibliei. 20, nr. 11-12,
nov.-dec. 1968, p. 954.
86. PETRESCU, Nic/olae/. Note exegetice cu privire la cap.
XXVIII, 17, din Sf`nta Evanghelie de la Matei.
17, nr. 7-8, iul.aug. 1965, p. 557-567.
87. PETRESCU, Nic/olae/. Epistola c[tre Efeseni V, 32-33. Note
exegetice. 19, nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p. 3-27.
88. PETRESCU, Nic/olae/. Observa\ii ]i propuneri cu privire la
traducerea Noului Testament.(I). Faptele Apostolilor. 20, nr. 9-10,
sept.-oct. 1968, p. 714-721.

89. PETRESCU, Nic/olae/. Observa\ii ]i propuneri cu privire la


traducerea Noului Testament.(II). Faptele Apostolilor. 21, nr. 5-6,
mai-iun. 1969, p. 387-395.
90. PETRESCU, Nic/olae/. Observa\ii ]i propuneri cu privire la
traducerea Noului Testament.(III). 21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969, p.
541-550.
91. PETRESCU, Nic/olae/. Observa\ii ]i propuneri cu privire la
traducerea Noului Testament. (IV). 21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p.
663-672.
92. PETRESCU, Nic/olae/. Observa\ii ]i propuneri la traducerea Noului Testament (XI). Faptele Apostolilor.
24, nr. 5-6, maiiun. 1972, p. 323-333.
93. POPESCU-URLUIENI, T/eodor/ N. Scurt[ biografie a
Sf`ntului Evanghelist Luca.
25, nr. 1-2, ian.-febr. 1973, p. 146149.
94. PRELIPCEANU, Vladimir. Descoperirea unor texte ebraice
vechi @n regiunea nord-vestic[ a M[rii Moarte. 7, nr. 3-4, mart.apr. 1955, p. 163-166.
95. PRELIPCEANU, Vladimir. Adev[rul istoric al Sfintei
Scripturi, @n lumina noilor descoperiri arheologice.
9, nr. 3-4,
mart.-apr. 1957, p. 242-269.
96. PRELIPCEANU, Vl/adimir/. Via\a religios-moral[ dup[
concep\ia Vechiului Testament. 14, nr. 5-6, mai-iun. 1962, p. 271283.
97. SAKKOS, S.N. Explicarea Evangheliilor duminicale. Din
Sf`nta Evanghelie dup[ Luca. Evanghelia a doua (Regula vie\ii
sociale @n Hristos) Duminica a XIX dup[ Rusalii. /Traducere de
Olimp N. C[ciul[/. 25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 761-765.

10

98. SEMEN, Petre. Iubirea aproapelui dup[ Epistola I


soborniceasc[ a Sf`ntului Apostol Ioan. 34, nr. 1-3, ian.-mart.1982,
p. 7-13.
99. STAMATOIU, D/ionisie/. Sensul no\iunii de "trup" @n
Epistolele Sf`ntului Apostol Pavel. 36, nr. 9-10, sept.-oct. 1984, p.
568-578.
100. STAMATOIU, D/ionisie/. Ideea de leg[m`nt @n Vechiul
Testament. 38, nr. 6, nov.-dec. 1986, p. 31-47.
101. STAMATOIU, D/ionisie/. Despre sensurile Sfintei Scripturi - no\iuni preliminarii. 46, nr. 1-6, ian.-dec. 1994, p. 45-64.
102. STAMATOIU, D/ionisie/. Mediul de apari\ie a Noului
Testament. 47, nr. 1-2, ian.-febr. 1995, p. 77-97.
103. STAMATOIU, D/ionisie/. Despre Sf`nta tradi\ie dup[
Sf`ntul Apostol Pavel. 48, nr. 1-2, ian.-apr. 1996, p. 31-42.
104.
STAMATOIU,
D/ionisie/.
Despre
M`ntuitorului. 49, nr. 1-3, ian.-iun. 1997, p. 131-134.
105. }TEF{NESCU, Al.B. #n Betleemul Iudeii.
nov.-dec. 1966, p. 950-955.

parabolele

18, nr. 11-12,

106. TODORAN, Simion. Raportul dintre natur[ ]i har @n


lucrarea m`ntuirii subiective, dup[ Sf`ntul Apostol Pavel. 33, nr.
10-12, oct.-dec. 1981, p. 605-613.
107. TODORAN, Simion. Genurile literare ]i aspecte doctrinare
@n psalmi. 35, nr. 7-8, iul.-aug. 1983, p. 478-486.
108. V. Em. Al II-lea Congres interna\ional de studii asupra
Noului Testament. 14, nr. 7-9, iul.-sept. 1962, p. 549-550.

11

109. VERZAN, Sabin. Familia @n lumina Noului Testament.


nr. 9-10, sept.-oct. 1954, p. 511-525.

6,

110. VERZAN, Sabin. Slujirea preo\easc[ dup[ epistolele


Sf`ntului Apostol Pavel. 7, nr. 5-6, mai-iun. 1955, p. 277-294.
111. VERZAN, Sabin. Importan\a manuscriselor pe papirus
pentru studiul Evangheliei dup[ Ioan. Dezvoltarea papirologiei ca
]tiin\[ ]i importan\a ei pentru studiul Noului Testament. 12, nr. 7-8,
iul.-aug. 1960, p. 422-457.
112. VERZAN, Sabin. Despre folosirea ]i sensul termenului
<<episcopos>> @n Noul Testament. 41, nr. 4, iul.-aug. 1989, p. 312.
113. ZUB, Al/exandru/. #ntrebuin\area Sfintei Scripturi de-a
lungul veacurilor. Cu prilejul @mplinirii a 300 de ani de la tip[rirea
Bibliei @n limba rom`n[. 40, nr. 1, ian.-febr. 1988, p. 9-22.
Recenzii
114. ALEXE, Gheorghe. Jean Carmignac: Conjectures sur les
crits de Quniran, en "Revue des sciences religieuses", an. XXXI, nr.
2, aprilie 1957, Strasbourg. 9, nr. 5-6, mai-iun. 1957, p. 410-412.
115. BR{TAN, Ilie D. Vocabulaire de thologie Biblique.
Lucrare publicat[ sub direc\ia lui Xavier, Auguste, Georges, Pierre
Grelat, Jacques Guillet ]i Francois Lacou. Les ditions du Cerf,
Paris 1966, 1158 col. 19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 1002-1006.
116. BRIA, I.I. Nicetas Stethatos: Le paradis spirituel et autres
textes annexs: Texte, traduction et commentaire par Marie
Chalendard. Thse pour le doctorat s lettres, Universit de Paris,
1945, 100 p. 8, nr. 10-12, oct.-dec. 1956, p. 764-765.

12

117. BUCEVSCHI, Orest. Martin Fischer: Die Altkirchlichen


Epistels, @n <<Gttingen Predigt meditationen>>, 1/1962. 14, nr.
7-9, iul.-sept. 1962, p. 571.
118. BUCEVSCHI, Orest. Arthur Weiser: Glaube und
Geschichte im Alten Testament, Gttingen, 1961, p. 370. 14, nr.1012, oct.-dec. 1962, p. 719.
119. BUCEVSCHI, Orest. Klaus-Peter Kppen: Die Auslegung
der Versnchungsgeschichte, Tbingen, 1961. 14, nr. 10-12, oct.-dec.
1962, p. 720.
120. BUCEVSCHI, Orest. Traugott Holtz: Die Christologie der
Apokalypse des Johannes, Berlin, 1962. 14, nr. 10-12, oct.-dec.
1962, p. 721.
121. BUCEVSCHI, Orest. I.L. Hromadka: Das Evangelium auf
dem Wege zum muschen, Berlin, 1962.
14, nr. 10-12, oct.-dec.
1962, p. 721-722.
122. BUCEVSCHI, Orest. Gerhardt Delling: Geprgte JesusTradition im Urchristentum, in <<CommunioViatorum>>, Praga.
14, nr. 10-12, oct.-dec. 1962, p. 722-723.
123. CHIALDA, M/ircea/. Studiul Vechiului Testament. /Manual pentru uzul studen\ilor Institutelor teologice. Editura
Institutului Biblic ]i de Misiune Ortodox[, Bucure]ti, 1955, 288
pagini/. 7, nr. 5-6, mai-iun. 1955, p. 352-356.
124. CHILEA, Sebastian. Studiul Noului Testament, manual
pentru uzul studen\ilor Institutelor Teologice. Editura Institutului
Biblic ]i de Misiune Ortodox[, Bucure]ti, 1954, XII, 207 pag. 7,
nr. 1-2, ian.-febr. 1955, p. 119-124.
125. CHILEA, S/ebastian/. I.D. Amusin: Manuscrisele de la
Marea Moart[. Editura ]tiin\ific[, Bucure]ti, 1965. 17, nr. 7-8, iul.aug. 1965, p. 709-714.

13

126. CORAVU, Dimitrie. Ioan Panagopulos: Profetul din


Nazaret. Studiu istoric ]i teologic asupra imaginii Evangheliilor
despre Iisus Hristos, Atena, 1973, 228 p. 25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973,
p. 704-707.
127. CORAVU, Dimitrie. Ioan Panagopulos: Dumnezeu ]i Biserica . M[rturia teologic[ a Faptelor Apostolilor, Atena, 1969,
XVI+350 p. 25, nr. 11-12, nov.-dec., 1973, p. 1067-1068.
128. CORAVU, Dimitrie. Gheorghe A Galitis: Folosirea
termenului Apxnyc @n N. Testament. Contribu\ie la problema
influen\ei elenismului ]i a iudaismului asupra N. Testament, Atena,
1960, 184 p.
27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 786-787.
129. CORNI|ESCU, Emilian.Nic.Nicol[escu; Grigorie Marcu:
Studiul Noului Testament. Manual pentru Institutele teologice, ed. a
II-a, Bucure]ti, 1977. 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p. 228-229.
130. GH/EORGHE/, F. Andre Neher: Amos. Contribution
l'tude du prophtisme. Thse principale pour le doctorat s lettres.
Paris, Librairie philosophique J. Urin, 1950. 8, nr. 10-12, oct.-dec.
1956, p. 768-769.
131. GEORGESCU, O. Charles Harold Doodol: Conformment
aux Ecritures, (Trad. de l'anglais par R. Gueto et J. Trublet.Coll.
<<Parole de Dieu>>), Paris, Ed. du Seuil, 146 p. 21, nr. 11-12,
nov.-dec. 1969, p. 1008.
132. GEORGESCU, O. H.Kahlefeld: Paraboles et leons dans
l'Evangile (Coll. <<Lectio divina>>), Paris, Ed. du Cerf, 152 p.
21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 1008.
133. GEORGESCU, O. Robert M. Grant: La Formation du
Nouveau Testament. Trad. de l'anglais par J.H.Marrou. Ed. du
Seuil, Paris, 1969, 280 p. ]i Introduction historique au Nouveau
Testament, trad. de l'americaine par Jospin, Ed. Payot, Paris, 1969,
360 p. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 1009.

14

134. GEORGESCU, O. Ch. Duquoc; R. Marle; E. Refoule; M.


Tavernier; etc.: Que dites-vous du Christ? De Saint Marc
Bonhoeffer, Ed. du Cerf, Paris, 1969, 240 p. 21. nr. 11-12, nov.dec. 1969, p. 1009.
135. GEORGESCU, O. R. Schnackenburg, A. Vogtle, A.
Schurmann, F. Mussner, H. Friess et H. Schlier: Le message de
Jesus et l'interprtation (Coll. <<Cogitatio Fidei>>), Ed. du Cerf,
Paris, 1969, 240 p. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 1009.
136. GEORGESCU, O. Vincent Taylor: La personne du Christ
dans le Nouveanu Testament. Trad. de l'anglais par J.
Winondy/Coll. <<Lectio Divina>>), Ed. du Cerf, Paris, 1969, 304
p. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 1010.
137. IANA, Constantin. Robert Baules: L'Insondable richesse du
Crist. Etude des thmes de l'Epitre aux Ephesiens. Collection
"Lectio Divina", 66. Les Editions du Cerf. Paris, 1971, 170 p. 24,
nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p. 307.
138. IONESCU, Ioan. Johannes Leipoldt: Bibel und Friendens
gedanke (Biblia ]i ideea p[cii), Berlin 1954. 9, nr. 3-4, mart.-apr.
1957, p. 275-278.
139. MANOLACHE, Teodor N. Descoperiri arheologice @n
Israel. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 660-661.
140. MANOLACHE, Teodor N. Manuscrisele M[rii Moarte. Un "Apocrif al genezei". 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 690-691.
141. N. At. Stamm J.J.: Le dcalogue la lumire des recherches
contemporaines (Cahier thologiques, 43), trad. francaise de Ph.
Raymond, Neuchatel, Delachaux et Niestl, 1959. 14, nr. 10-12,
oct.-dec. 1962, p. 719-720.

15

142. N/EAGA/, N/icolae/. Valerian Zaharia: Flori alese din


gr[dina Sfintei Scripturi, Oradea 1955, p. 386. 7, nr. 10-12, oct.dec. 1955, p. 678-679.
143. NEAGA, Nicolae. Artur Weiser: Der Prophet Jeremia,
fibersetzt und erklrt, Tbingen, 1952, p. 227. 9, nr. 7-8, iul.-aug.
1957, p. 564-568.
144. NEAGA, Nicolae. Hans Berg: Was sagt die Bibel in der
sprache von heute? Das N.T. ausgelegt, von dr. jur. Hans Berg,
Berlin 1955, 496 pag. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 894-898.
145. NEAGA, N/icolae/. Herbert Kosak: credin\[ ]i istorie @n
Vechiul Testament, Berlin, 1956, pag. 100. 10, nr. 7-8, iul.-aug.
1958, p. 610-612.
146. NEAGA, Nicolae. Aage Bentzen: Daniel, Tbingen 1952, p.
87. 10, nr. 9-10, sept.-oct. 1958, p. 721-722.
147. NEAGA, Nicolae. G. Hlscher: Das Buch Hiob, Tbingen
1952, p. 102. 10, nr. 9-10, sept.-oct. 1958, p. 723-725.
148. NEAGA, N/icolae/. A. Robert; A. Feuillet: Enleitung in die
Heilige Schrift, I. Altes testament, Viena, 1963, 860 p. 17, nr. 1-2,
ian.-febr. 1965, p. 112-114.
149. NEAGA, N/icolae/. Ernst Kutsch: Salbung als rechtsakt im
Alten Testament und im Alten Orient (Ungerea ca ac\iune juridic[ @n
Vechiul Testament ]i Orientul antic), Berlin, 1963, 75 p. 17, nr. 34, mart.-apr. 1965, p. 311.
150. NEAGA, N/icolae/. Pierre Benoit: Exegese und Theologie,
Dsseldorf, 1965, 336 p. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 674.
151. NEAGA, N/icolae/. R. Smend: Grundrisse zum Alten
Testament, Mnchen, 1965, 138 p. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p.
674.

16

152. NEAGA, N/icolae/. James, Barr: Bibelexegese und moderne semantik, Mnchen, 1965, 308 p. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968,
p. 673-674.
153. NEAGA, N/icolae/. Claus Westermann: Forschungam Alten
- Testament (Cercet[ri vechi - testamentare), Mnchen, 1964, 356 p.
20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 674.
154. NEAGA, N/icolae/. Berhard W. Anderson: The living
world of the old testament, London, 1967, 586 p. 20, nr. 7-8, iul.aug. 1968, p. 674-675.
155. NEAGA, N/icolae/. Stergios Sakkos: Vame]ii, Comentar la
istoria timpurilor Noului Testament, Salonic, 1968, 226 p. 25, nr. 12, ian-febr. 1973, p. 187-188.
156. N/EAGU/, N. Gheorghe Li\iu: Medita\ii la Psalmul
cincizeci, Arad 1954, p. 53. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 676.
157. NEGOI|{, Ath. Wegener, G.S.: 6000 years of the Bible
(Cei 6000 de ani ai Bibliei), London, 1963, 352 pagini. 26, nr. 910, sept.-oct. 1974, p. 913.
158. P/ARASCHIV/, I/on/. Prot. Prof. Lineriu A. Voronov:
Comentarul exegetic la textul biblic al celei de a treia Adun[ri
generale Cre]tine pentru Pace, @n <<Confrence Chrtienne pour la
Paix>>, nr. 6, fevr. 1968, p. 24-25. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p.
466-467.
159. PETRESCU, Nic/olae/. Biblia sau Sf`nta Scriptur[, tip[rit[
sub @ndrumarea ]i cu purtarea de grij[ a Prea Fericitului P[rinte
Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom`ne, cu aprobarea
Sf`ntului Sinod. Bucure]ti, Institutul Biblic ]i de misiune Ortodox[
al Bisericii Ortodoxe Rom`ne, 1968. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p.
466-467.

17

160. PETRESCU, Nicolae. Mica Biblie, Editura Institutului


Biblic ]i de Misiune Ortodox[, Bucure]ti, 1972, 467 p. 25, nr. 1-2,
ian.-febr. 1973, p. 184-187.
161. PETRESCU, Nic/olae/. The New Testament Greek and
English, American Bible Society, New York, Third printing, 1970.
25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 685-687.
162. POPESCU, O. Mario Ruffini: La traduzione cattolica della
Biblia in romeno (Biblia lui Clain, Blaj, 1795), @n <<Orientalia
Christiana periodica>>, vol. XXXI, fasc. I, Roma, 1965, p. 135-169.
19, nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p. 161-162.
163. POPESCU, O. Henri Clavier: Tentation et anamartsie
dans le Nouveau Testament, in <<Revue d'histoire et de philosophie
religieuses>>, XLVII (1967), nr. 2, p. 150-164. 19, nr. 9-10, sept.oct. 1967, p. 831-832.
164. POPESCU, O. B. Albrektson: History and the God. An
Essay on the Idea of Historical Events as Divine manifestation in the
Ancien Near East and in Israel. (<<Conjectanea Biblica>>, Old
Testament Series 1), CWK Gleerup, Lund, 1967, 138 p. 20, nr. 3-4,
mart.-apr. 1968, p. 345.
165. POPESCU, O. R. de Vaux: Bible et Orient, Paris, Le Cerf,
1967, 542 p. +10 p. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 345.
166. POPESCU, O. Maurice Carrez: Grammaire grecque du
Nouveau Testament, Editions Delachaux et Niestl, Neuchtel Paris, 1966, 168 p. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 346.
167. POPESCU, O. Rene Marl: Bultmann et l'interprtation du
Nouveau Testament, nouvelle dition revue et augmentee (Coll.
<<Theologie>>, 33), Paris, Aubier-Montaigne, 1966, 223 p. 20,
nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 346.

18

168. POPESCU, O. Maurice Carrez: Lxique grec-francais des


mots usuels du Nouveau Testament, Editions Delachaux et Niestl,
Neuchtel-Paris, 1966, 181 p. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968.
169. POPESCU, O. Berger Gerhardssou: The Testing of God's
Sou (Matei IV, 1-11 and par). An Analysis of au Early Christian
Midash. (<<Coniectanea Biblic[, New Testament Series>>, 2).
Lund, C.W.K, Gleerup, 1966, 83 p. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p.
346.
170. POPESCU, O. Raymond E. Brown: The Gaspel Acording to
John (1-XII) Introduction. Translation and Notes (<<The Anchor
Bible>>, XXIX). Garden City (N.Y.), Double day, 1966, CXLVI-538
p. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 346.
171. POPESCU, O. John C Hurd: A Bibliography of New
Testament Bibliographies, New York, Seabyry Press, 1966, 75 p.
20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 346.
172. POPESCU, O. J.C. O'Neill: The Puzzle of I. John. A. New
Examination of Origins, Londres, S.P.C., 1966, VII +67 p. 20, nr.
3-4, mart.-apr. 1968, p. 347.
173. POPESCU, O. Robert Koch: Grce et Libert humaine.
Rflexion thologique sur Gense 1-XI. Traduit de l'allemand par A.
Liefooghe, Paris, Desle et C-ie, 1967, 136 p. 20, nr. 5-6, mai-iun.
1968, p. 479.
174. POPESCU, O. A. Barucq: Ecclsiaste. Traduction et
commentaire. Prface de A. Hari. (Coll. <<Verbum Salutis - Ancien
Testament>>, 3), Ed. Beauchesne, Paris (1968), 216 p. 20, nr. 5-6,
mai-iun. 1968, p. 481.
175. POPESCU, O. Imitation a l'exegse moderne. traduction de
l'allemand par J. Le Majyne (Coll. <<Lire la Bible>>, 12), Paris,
Le Cerf, 196 p. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 481.

19

176. POPESCU, O. H.J. Franken: Tell-es-Sultan and old


Testament Jericho, in <<Oudtestamentliche Studieu>>, XIV(1965),
p. 189-200. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 482.
177. POPESCU, O. Etienne Charpentier: Ce Testement toujours
nouveau. (Coll. <<Jalons>>), Fayard, 1967, 216 p. 20, nr. 5-6,
mai-iun. 1968, p. 482.
178. POPESCU, O. M.A. Beek: Der Dorubuch als Wohnisitz
Gottes (Deut, XXXIII, 16), @n <<Oudtestamentliche studieu>>, XIV
(1965), p. 155-161. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 482.
179. POPESCU, O. R.E. Clements: God and Temple. The Idea
of the Divine Presence in Ancient Israel, Oxford, Blackwell, 1965, XI
+ 163 p. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 482.
180. POPESCU, O. Otto Goldman: Wege in die Bibel. Der
dunkle Weg des Heils. - Der nem Begiun des Heils (Coll. <<Jugend
unterwegs>>, 20-21; 22-23; 24-25). Trei opuscule de 88 p. fiecare,
Limburg, 1965. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 483.
181. POPESCU, O. H.J. Hermisson: Sprache und Litus im
altisraelitischen Kult. Zur <<Spiritualisierung der Kultbegriffe in
Alten Testament. (Coll. <<Wissenschaftliche monographien zum
Alten und Henen Testament>>, 19), Henkirchen-Vluyn, 1965, 165 p.
20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 483-484.
182. POPESCU, O. A. Hammanu: L'enseignement sur la
cration dans l'antiquit chrtienne, in <<Revue des Sciences
religieuses>>, 42-e anne, nr. 1, Janv., 1968, p. 1-23. 20, nr. 5-6,
mai-iun. 1968, p. 483.
183. POPESCU, O. Edwin D. Freud: Old Testament Quatations
in the Gospel of John (suplements to Novum Testamentum. vol. XI),
Leiden, E.J. Brell, 1965, XIV+130 p. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p.
483.

20

184. POPESCU, O. M.A. Genevois: Le Psantier du Christ,


mditations sur les Psaumes, Paris, Editions Fleures, 1965, 192 p.
20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 483.
185. POPESCU, O. Edmond Jacob: L'Ancien Testament
(Coll.<<Que sais-je?>>), P.U.F., 1967, 128 p.
20, nr. 5-6, maiiun. 1968, p. 484.
186. POPESCU, O. H. Reuckens: Isaia, le prophte de la
proximit de Dieu. Trad. de
neerlaudais par le P.F.Nau
Groenendael. Descle De Brouwer, 1967, 254 p. 20, nr. 5-6, maiiun. 1968, p. 484.
187. POPESCU, O. J.L.Koole: Die Bibel des Ben-Sira, in
<<Oudtestamentliche Studien>>, XIV (1965), p. 374-396. 20, nr.
5-6, mai-iun. 1968, p. 484.
188. POPESCU, O. Bo Reicke: Neutestamentliche zeitgeschichte.
Die lublische Welt. 500 av. J. Chr. - 100 apres J.Cher., Berlin,
Tpelmann. 1965, 257 p. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 484-485.
189. POPESCU, O. Otto Boecher: Der Johanneische Dualismus
im Zusammenhang des nachbiblischen Judentums, Gterslah, Gerd.
Molm, 1965, 196 p. 2o, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 485.
190. POPESCU, O. A.S. Van der Woude: Melchisedek als
himmlische Erlosergestalt in der neugefundenen eschatalogischen
midraschim aus Qumran - Hohle XI, in <<Oudtestamentliche
Studien>>,XIV (1965), p. 354-373 + 2 pl.
20, nr.5-6, mai-iun.
1968, p. 485.
191. POPESCU, O. William Joseph Dalton: Christ's
Proclamation to the Spirits. A Study of I Peter III, 18-IV, 6 (Coll.
<<Analecta Biblica>>, vol. 23), Roma, Institutul Biblic Pontifical,
1965, XXIV+300 p. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 485-486.

21

192. POPESCU, O. R. Le Deaut: Liturgie Juive et Nouveau


Testament. Le tmoignage des versions aramennes, Rome, Institut
Biblique Pontifical, 1965, 91 p. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 486.
193. POPESCU, O. Dom Jaques Dupont: Etudes sur les Actes
des Aptres. (Coll. <<Lectio divina>>). Ed. du Cerf, 1967, 576 p.
20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 486.
194.POPESCU, O. A.M. Hunterr: Introduction la thologie du
Nouveau Testament. Traduction de l'anglais par C.Tunner (Coll.
<<Lire la Bible>>, 13), Paris, Le Cerf, 168 p. 20, nr. 5-6, mai-iun.
1968, p. 486-487.
195. POPESCU, O. G. Lohfink: La conversion de Saint Paul.
Trad. din limba german[ de J.L. Klein. Ed. du Cerf, 1967, 140 p.
20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 487.
196. POPESCU, O. F. Montagnini: Il libro di Isaia parte prima
(I-XXXIX), Brescia, Paediia editrice, 1966, 225 p.
20, nr 9-10,
sept.-oct. 1968, p. 852.
197. POPESCU, O. P.E. Bonnard: La Sagesse en personne
annonce et venue: Jesus Christ. (Coll. <<Lectio divina>>, 44),
Paris, Le Cerf, 1966, 168 p. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 852.
198. POPESCU, O. M. Wagner: Die lexikalischen und
grammatikalischen Aramaismen im alttesta- mentlichen Hebraisch
(in Beihefte zur <<Z.A.W.>>, nr. 96), Berlin, 1966, XII+176 p.
20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 851-852.
199. POPESCU, O. E.R. Martinez: Hebrew - Ugaritie Index to
the Writinge of M.J.Dahood (<<Scripta Pontifici Institute
Biblici>>, 116), Roma, 1967, 120 p. 20, nr 9-10, sept.-oct. 1968,
p. 852.
200. POPESCU, O. F. Montagnini: La Biblia oggi (Coll.
<<Analisi e Sintesi>>, 11), Brescia, La Scuola Editrice, 1966, 292
p. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 852.

22

201. POPESCU, O. P. Grelot: Le ministre de la nouvelle


Alliance (Coll. <<Foi vivante>>37), Paris, Les Editions du Cerf,
1967, 190 p. 20, nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p. 1024.
202. POPESCU, O. R. Tournay: Le Cantique des Cantiques
(Coll. <<Lire la Bible>>, 9), Paris, Le Cerf, 1967, 187 p. 20, nr.
11-12, nov.-dec. 1968, p. 1024.
203. POPESCU, O. J.Cantinat: Les Actes des Aptres. (Coll.
<<Paroles et Vie>>), Marne, 1966, 192 p. 20, nr. 11-12, nov.dec. 1968, p. 1024.
204. POPESCU, O. L. Cerfaux: Le trsor des paraboles
(<<Savoir pour servir>> /Spiritualit biblique /, 8), Paris, Descle,
1967, 164 p. 20, nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p. 1025.
205. POPESCU, O. Jacques Goldstain: Cration et pch
(Gense I-XI) (Cahiers de La Pierre-qui-Vive, 31), Descle De
Brouwer, Paris, 1968, 268 p. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 165.
206. POPESCU, O. La Bible, chemin de l'unit? Cahiers de la
Traduction oecumnique de la Bible, Paris, Editions du Cerf, 1967,
112 p. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 167.
207. POPESCU, O. Marc Philomenko: Joseph et Aseneth,
introduction, texte critique, traduction et notes (Coll. <<Studia
Post-Biblica>>, Vol. XIII), E.J. Brill, 1968, 265 p. 21, nr. 1-2, ian.febr. 1969, p. 167.
208. POPESCU, O. M. Philomenko: J.-C. Picard; J.M.
Riesenstiehl; F. Schmidt: Pseudoepigraphes de l'Ancien Testament
et manuscrits de la Mer Morte, 1(<<Cahiers d'histoire et de
philosophie religieuses>>, 41). Paris, 1967, 66 p. 21, nr. 1-2, ian.febr. 1969, p. 168.
209. POPESCU, O. Evade Beaucamp et Jean-Pascal de Ralles:
Israel attend son Dieu. Des Psaumes aux voeux du Pater (<<Bible

23

et Vie Chrtienne>>), Bruges, 1967, 352 p.; 294 ill.


mart.-apr. 1969, p. 331.

21, nr. 3-4,

210. POPESCU, O. E. Haulotte: Symbolique du vetement selon


la Bible (Coll. Thologie, 65), Paris, Aubrier, 1966, 352 p. 21, nr.
3-4, mart.-apr. 1969, p.331-332.
211. POPESCU, O. J. Nolitor: Grund begriffe der
Jesusberlieferung im Lichte ihrer orientalischen Sprachgeschichte
(Kommentare und Bertrage zum Alten und Bertrage zum Alten und
Henen Testament), Duseldorf, Patmos Verlag, 1968, 112 p. 21, nr.
3-4, mart.-apr. 1969, p. 332.
212. POPESCU, O. J.B. Bauer: Die neutestamentlichen
Apokryphen (Coll. Die Welt der Bibel, 21), Dsseldorf), Patmos
Verlag, 1968,111 p. 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 332.
213. POPESCU, O. H. Braun: Qumran und das Neue Testament,
2 volume, Tbingen, I.C., B. Mohr, 1966; Vol. I, VIII + 326 p.; Vol.
II:: X+403p. 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 333.
214. POPESCU, O. J.A.T. Robinson: Le corps. Etude sur la
thologie de Saint Paul. (Coll. Parole et tradition), Lyon, Ed. du
Chalet, 1966, 143 p. 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 333.
215. POPESCU, O. H. Renckens, S.J.: Isaie: Le prophte de la
proximit de Dieu. Trad. du neerlandais par Fr. Van Groenendael.
Museum Lessianum, section bibl., nr. 6, Descle de Brouwer, Paris,
1967, 249 p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 480.
216. POPESCU, O. Lucien Lazare; Elie Melia; Emile Yequier;
Paul Passelecq: Quatre approches diffrentes de la Bible, Beyaert,
Bruges, 1966, 122 p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 480.
217. POPESCU, O. Andre Feuillet: Le prologue du quatrime
Evagile. Prface de M.J. Le Guillon, Descle de Brouwer, Paris,
1968, 420 p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 480-481.

24

218. POPESCU, O. Max-Alain Chevallier: Esprit de Dieu,


paroles d'homme. Le rle de l'esprit dans les ministres de la
parole selon l'Aptre Paul, Editions Delachaux et Niestl,
Neuchtel, 1966, 251 p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 481.
219. POPESCU, O. Franz J. Leenhardt: Parole, Ecriture,
Sacrements. Etudes de thologie et d'exgse, Delachaux et Niestl,
Paris, 1968, 218 p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 481.
220. POPESCU, O. J.H. Walgrave: Parole de Dieu et existence,
Castermann, Tournai, 1967, 253 p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p.
481.
221. POPESCU, O. Werner Dommershausen: Die Estherrole.
Stil und ziel einer alttestamentlichen. Schrift. (<<Stuttgarter
Biblische Monographien>>, 6) Stuttgart, 1968, 174 p. 21, nr. 7-8,
iul.-aug. 1969, p. 651.
222. POPESCU, O. J.De Waard: A Comparative Study of the
Old Testament in the Dead Sea Scrolls and in the New Testament.
(<< Studies on the Texts of the Desert of Judah>>, 4), Leiden, 1965,
101 p. 21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969, p. 651.
223. POPESCU, O. La Sainte Bible. Version tablie par les
moines de Maredsous. Nouvelle dition revue et corrige par les
moines
de Maredsous avec la
collaboration des moines
d'Hautecombe, Turnhout, Brepols, 1969.
21, nr. 7-8, iul.-aug.
1969, p. 651.
224. POPESCU, O. Francois Bavon: De Vocatione Gentuim.
Histoire de l'interprtation d'Acts X, 1-XI, 8 dans les six premiers
sicles.
(<<Beitrge
zur
Geschichte
der
biblischen
Exegese>>,8),Tbingen, 1967, XVIII+373 p.
21, nr. 7-8, iul.-aug.
1969, p. 652.
225. POPESCU, O. Casimiro Romaniuk: Il timore di Dionella
teologia du San Paolo. (Associazione Biblica Italiana Supplementi

25

alla <<Revista Biblica>>, 2), Brescia, 1967, 149 p.


iul.-aug. 1969, p. 652.

21, nr. 7-8,

226. POPESCU, O. Paul - Emile Laugevin: Jesus Seigneur et


l'eschatologie. Exgse de textes prpaulieens. (<<Studia>>, 21),
Bruges-Paris, 1967, 389 p. 21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969, p. 652-653.
227. POPESCU, O. Luis Erdozain: La funcion del signo en la fe
sequin el cuarto Evagelio. Estudio critico exegetico de las pericopas
de Joan IV, 46-54 y Joan XX, 24-29. (<<Analecta Biblica>>, 33).
Roma, Pontifico Instituto Biblica, 1969 XV+56 p. 21, nr. 7-8, iul.aug. 1969, p. 654.
228. POPESCU, O. E. Thestrup Pedersen: Bibelhandbok, Lund,
Gleerap, 1966, 318 p. 21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p. 813.
229. S#RBU, Corneliu. Ulrich Bach: Got und seine theologen.
Wege und ziele der nemren Schriftanslegung. Henkirchen-Vluyn,
Neukirchener Verlag, 1971, 123 p. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p.
170-171.
230. S#RBU, Corneliu. R. Baules: L'Insondable richesse du
Christ. Etude des thmes de l'Epitre aux Ephsiens, Coll. <<Lectio
divina>>, 66, Paris, Les Editions du Cerf, 1971, 166 p. 26, nr. 1-2,
ian.-febr. 1974, p. 171-172.
231. VERZAN, Sabin. Erich Fuchs; Pierre Reymond: La
deuxime epitre de Saint Pierre. L'epitre de Saint Jude, in col.
<<Commentaire du Nouveau Testament>>, deuxime srie, XIII b,
Delachaux & Niestl Editeurs, Neuchtel (Elve\ia), Paris, 1980.
40, nr. 5, sept.-oct. 1988, p. 139-142.

1.3. Cre]tinism. Religii cre]tine


1.3.1. Teologie dogmatic[. Euharistie
Articole

26

232. ALEXE, Gheorghe. Problema textelor simbolice @n


Biserica Ortodox[. 17, nr. 9-10, sept.-oct. 1965, p. 843-855.
233. ALEXIS, Van der Mensbrugghe, Episcop ortodox de
Meudon. Teologia jertfei euharistice @n lumina Sfintei Scripturi ]i a
Sfin\ilor P[rin\i. (Traducere de ParaschivV.Ion). 20, nr. 7-8, iul.aug. 1968, p. 573-597.
234. ANDRONI, Vartolomeu. Lucr[ri ]i studii de teologie
dogmatic[ ]i simbolic[ publicate @n revistele teologice centrale ale
Bisericii Ortodoxe Rom`ne: @ntre anii 1949-1988. 42, nr. 4-6, iul.dec. 1990, p. 85-99.
235. APOSTOLU, George. Chenoza ca temei al iubirii cre]tine.
49, nr. 1-3, ian.-iun. 1997, p. 113-130.
236. B{JEU, Ion. Sf`nta Euharistie @n unitatea cre]tinilor.
nr. 1-2, ian.-febr. 1973, p. 149-150.

25,

237. B{LA}A, Nicolae. Importan\a dogmelor ]i @nv[\[turilor


dogmatice ale bisericii @n via\a religios-moral[ a credincio]ilor.
42, nr. 4-6, iul.-dec. 1990, p. 32-39.
238. B{LA}A, Nicolae. Sf`nta Euharistie ]i Unitatea Bisericii
@n dialogul teologic ecumenic actual. 45, nr. 1-6, ian.-dec. 1993, p.
47-57.
239. B{NESCU, N. #nceputurile cre]tinismului @n jurul M[rii
Ro]ii. 14, nr. 10-12, oct.-dec. 1962, p. 597-601.
240. BELU, D. Credin\[ ]i fapt[.
29-31.

7, nr. 1-2, ian.-febr. 1957, p.

241. BINDIU, Olivian. Despre Sf`nta #mp[rt[]anie ]i valoarea


ei actual[. 42, nr. 4-6, iul.-dec. 1990, p. 47-53.

27

242. BOTEX, Al/exe/ A. Concep\ia eclesiologiei ortodoxe dup[


Alexis S. Homiakov. /Traducere/. 10, nr. 5-6, mai-iun. 1958, p. 332345.
243. BUNEA, Ion. Exist[ o evolu\ie a dogmelor cre]tine?
nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p. 170-179.

24,

244. CHI|ESCU, N. Una dintre condi\iile solirii sfin\ilor pentru


noi. 6, nr. 4-6, apr.-iun. 1954, p. 191-200.
245. COMAN, Ioan G. Sfintele Taine @n concep\ia vechilor
catolici ]i pozi\ia Bisericii Ortodoxe @n acest domeniu. 20, nr. 5-6,
mai-iun. 1968, p. 383-402.
246. COSMA, Sorin. Cateheza despre Sf`nta Tradi\ie, - temei al
@nv[\[turii orotodoxe. 43, nr. 2, mart.-apr. 1991, p. 87-91.
247. DR{GULIN, Gheorghe I. Pravil[ ]i dreapt[ credin\[ la
Sf`nta Tain[ a M[rturisirii. 36, nr. 9-10, sept.-oct. 1984, p. 612624.
248. ICA, Ioan I. Slujirea preo\easc[ dup[ Sf`nta Scriptur[ ]i
Sf`nta Tradi\ie, ierarhia bisericeasc[ ]i puterea disciplinar[.
27,
nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p. 6-16.
249. IONESCU, I. Despre biseric[.
p. 110-117.

44, nr. 1-6, ian.-dec. 1992,

250. LEFTER, An/atolie/. Dreapta @nv[\[tur[ despre rug[ciune.


36, nr. 1-2, ian.-febr. 1984, p. 78-88.
251. MEHEDIN|U, Viorel. Sf`nta Euharistie ca tain[ a unit[\ii
Bisericii. 17, nr. 5-6, mai-iun. 1965, p. 351-370.
252. PARASCHIV, Ion V. Ini\iere @n interpretarea icoanei
ortodoxe. 19, nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p. 102-120.

28

253. PARASCHIV, Ion V. Despre @n\elesul autentic al icoanelor


ortodoxe. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 420-428.
254. PARASCHIV, Ion V. Teologia ortodox[ @n lumea
contemporan[. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 952-967.
255. PARASCHIVAS, Emanoil. De ce a recurs M`ntuitorul la
pilde? 37, nr. 5-6, mai-iun. 1985, p. 441-444.
256. PETRESCU, Nic/olae/. #nv[\[tura Ortodox[ despre Sf`nta
Cruce. 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 270-274.
257.PETRESCU, Nic/olae/. Cinstirea Sfintelor icoane.
7-9, iul.-sept. 1981, p. 434-439.

33, nr.

258. PETRESCU, Nic/olae/. Dreapta @nv[\[tur[ de credin\[ a


Bisericii despre Botezul ortodox al pruncilor. 35, nr. 7-8, iul.-aug.
1983, p. 513-519.
259.PETRESCU,Nic/olae/. Cinstirea Sfintelor Icoane.
7-8, iul.-aug. 1983, p. 519-527.

35, nr.

260. PETRESCU, Nic/olae/. Simbolul credin\ei (I). 36, nr. 11-12,


nov.-dec. 1984, p. 756-761.
261. PRESCURE, Vasile. Biserica, loca] de @nchinare.
1-6, ian.-dec. 1992, p. 105-110.

44, nr.

262. PRESCURE, Vasile. Despre evlavia euharistic[ @n


spiritualitatea ortodox[. 48, nr. 1-2, ian.-apr. 1996, p. 109-114.
263. RADU, Dumitru. M`ntuirea @n ]i prin biseric[. 35, nr. 7-8,
iul.-aug. 1983, p. 462-478.
264. RE}CEANU,}tefan.Concep\ia despre des[v`r ]ire @n
@nv[\[tura principalelor religii ]i importan\a ei pentru dialogul
interreligios. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 945-955.

29

265. REZU}, Petru. Integritatea doctrinar[ @n teologia


contemporan[. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 871-878.
266. REZU}, Petru. Teologie ]i "Teologism". 24, nr. 3-4, mart.apr. 1972, p. 166-169.
267. RUFIN, de Aguileea. M[rturisire de credin\[ ortodox[.
Trad. ]i comentariu de Pr. Prof. Nic. Petrescu. 36, nr. 5-6, maiiun. 1984, p. 355-361.
268. S#RBU, Corneliu. Manifest[ri religioase retrograde ]i
combaterea lor. 11, nr. 7-8, iul.-aug. 1959, p. 405-418.
269. S#RBU, Corneliu. Despre <<Teologia Ecumenic[>>.
nr. 3-4, mart.-apr. 1963, p. 163-177.

15,

270. S#RBU, Corneliu. Sfintele Taine ]i Ierurgiile Ortodoxe @n


prezentare protestant[. 18, nr. 7-8, iul.-aug. 1966, p. 706-714.
271. ST{NILOAIE, D/umitru/. Leg[tura @ntre evlavie ]i teologie
@n Biserica Ortodox[. 36, nr. 1-2, ian.-febr. 1984, p. 47-56.
272. ST{NILOAIE, Dumitru. Cuv`ntul creator ]i m`ntuitor ]i
ve]nic @noitor. 43, nr. 1, ian.-febr. 1991, p. 7-19.
273. }ESAN, M. <<Ortodoxia>>, Istoricul No\iunii.
11-12, nov.-dec. 1966, p. 956-959.

18, nr.

274. ZAMFIR, Gheorghe. Har ]i Rarisme, iconomi ai tainelor ]i


harismatici. 48, nr. 3-6, mai-dec. 1996, p. 57-65.
Recenzii
275. BOTEZ, Al. A. Arthur Michael Ramsay: Archbishop of
York, The Gospel and the Catholic Church, (Evanghelia ]i biserica

30

soborniceasc[). London, 1956. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 785789.


276. CHI|ESCU, N/icolae/. Hr. Andru\os: Simbolica, traducere
de Justin Moisescu. Editura Centrului Mitropolitan al Olteniei,
Craiova, 1955, 349 p. 7, nr. 1-2, ian.-febr. 1955, p. 104-119.
277. C/HI|ESCU/, N/icolae/. Jean-Louis Leuba: Signe et
symbole en Thologie, @n vol. Signe et Symbole; colec\ia "Etre et
Penser", caiete de filosofie, nr. 13, apr. 1946, ed. de la Baconniere,
Neuchatel, pp. 137-178. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 679-680.
278. POPESCU, O. Rene Marl; Dietrich Bonhoeffer: Temoin
de Jesus Christ parmi ses frres (Coll. <<Christianisme en
mouvement>>), Tournai, Casterman, 1967, 164 p. 20, nr. 9-10,
sept.-oct. 1968, p. 851.
279. POPESCU, O. P.J.Jossua: Le salut. Incarnation ou mytre
pascal. chez les Pres de l'Eglise de S.Irne S.Leon le Grand
(Coll. <<Cogitatio fidei>>, 28), Paris, Ed. du Cerf, 1968, 400 p.
21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 165-166.
280. POPESCU, O. C. Bacon: La participation de l'Eglise
l'offrande eucharistique d'aprs Bossuet, in <<Revue des sciences
21, nr. 3-4,
religieuses>>, 42e anne, nr. 3/1968, p. 231-260.
mart.-apr. 1969, p. 329.
281. POPESCU, O. L. Bouyer: Eucharistie, Thologie et
spiritualit de la Prifre eucharistique, Descle, Tournai, 1966, 453
p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 482.
282. POPESCU, O. Anglican Initiatives in Christian Unity.
Lectures delivered in Lambeth Palace Library, 1966, Edite par E.G.
Bill, Londres, S.P.C.K., 1967, 168 p.
21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969,
p. 814.

31

283. POPESCU-URLENI, Teodor.


Episcopul Antonie
Pl[m[deal[: Vicar patriarhal, Biserica slujitoare, @n Sf. Scriptur[,
@n Sf. Tradi\ie ]i @n teologia contemporan[, publicat[ @n rev.
<<Studii Teologice>>, 1972, nr. 5-8, pag. 325-651. 26, nr. 3-4,
mart.-apr. 1974, p. 356-357.
1.3.1.1. Cristologie. Dumnezeu. Omul. Umanitatea.
Antropologie religioas[
Articole
284. ALLMEN, Von Daniel. #mp[carea lumii ]i hristologia
cosmic[. (Prezentare ]i traducere de Paraschiv V.Ion). 20, nr. 910, sept.-oct. 1968, p. 767-783.
285. B{LA}A, Nicolae. Restaurarea chipului lui Dumnezeu din
om @n lucrarea m`ntuitoare a lui Iisus Hristos. 46, nr. 1-6, ian.dec. 1994, p. 88-100.
286. B{LA}A, Nicolae. Doctrina despre Dumnezeu ]i Sf`nta
Treime la Origen. 49, nr. 1-3, ian.-iun. 1997, p. 66-78.
287. B~RSAN, Arsenie. Despre des[v`r]irea omului.
1-3, ian.-iun. 1990, p. 97-110.

42, nr.

288. B~RSAN, Arsenie. Despre leg[tura M`ntuitorului Iisus


Hristos Cel @n[l\at cu omenirea istoric[. 43, nr. 4, iul.-dec. 1991, p.
24-37.
289. BUCEVSCHI, O/rest/. Hristos ]i Biserica @n lume.
9-10, sept.-oct. 1963, p. 698-704.
290. BUCEVSCHI, Orest. #nvierea Domnului.
mart.-apr. 1965, p. 268-272.

15, nr.

17, nr. 3-4,

291. BUZESCU, Nicolae C. Dreapta @nv[\[tur[ a Bisericii


despre Preasf`nta N[sc[toare de Dumnezeu.
34, nr. 1-3, ian.mart. 1982, p. 80-88.

32

292. COSMA, Sorin. Despre Revela\ia dumnezeiasc[. 38, nr.


6, nov.-dec. 1986, p. 75-80.
293. DELAROHIA, Nicolae. Sl[virea lui Dumnezeu @n felurite
chipuri. 39, nr. 1, ian.-febr. 1987, p. 22-26.
294. ENACHE, Mihai. Eclesiologie ]i hristologie @n teologia mai
nou[. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 593-599.
295. HORHOIANU, Petre. Teologia revela\iei @n opera
p[rintelui profesor Dumitru St[niloae. 36, nr. 7-8, iul.-aug. 1984,
p. 578-592.
296. HORHOIANU, Petre. #nv[\[tura despre Dumnezeu @n
g`ndirea teologic[ a P[rintelui Profesor Dumitru St[niloae. 38,
nr. 6, nov.-dec. 1986, p. 83-101.
297. MANOLACHE, Anca. Cuv`ntul, trup s-a f[cut.
12, oct.-dec. 1956, p. 598-605.

8, nr. 10-

298. RADU, Simion. Chemarea de Arhiereu a M`ntuitorului.


16, nr. 3-4, mart.-apr. 1964, p. 167-170.
299. REZU}, Petru. Domnul Iisus Hristos ca @nv[\[tor. 17, nr.
1-2, ian.-febr. 1965, p. 3-8.
300. REZU}, Petru. Despre purcederea Duhului Sf`nt @n
@nv[\[tura ]i simbolurile Bisericii Anglicane (Filioque). 20, nr. 3-4,
mart.-apr. 1968, p. 190-198.
301. SCURAT, K.E. #nv[\[tura Sf`ntului Atanasie cel Mare
despre @ndumnezeire. (Traducere de Ion V. Paraschiv). 26, nr. 1112, nov.-dec. 1974, p. 938-944.
302. ST{NILOAIE, Dumitru. Des[v`r]irea noastr[ @n Hristos
dup[ @nv[\[tura Bisericii Ortodoxe (I). 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980,
p. 76-111.

33

303. ST{NILOAIE, Dumitru. Des[v`r]irea noastr[ @n Hristos


(II). Despre patimi. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 402-426.
304. ST{NILOAE, Dumitru. Sf`nta Treime ]i crea\ia lumii din
nimic @n timp. 39, nr. 2, mart.-apr. 1987, p. 41-69.
305. ST{NILOAE, Dumitru. Sf`nta Treime ]i crea\ia lumii din
nimic @n timp. 39, nr. 3, mai-iun. 1987, p. 28-47.
306. ST{NILOAE, D/umitru/. Fiul ]i Cuv`ntul lui Dumnezeu cel
@ntrupat ]i @nviat ca om, reunificatorul crea\iei @n El pentru veci.
39, nr. 4, iul.-aug. 1987, p. 7-23.
307. ST{NILOAE, Dumitru. Atragerea ierarhic[ a lumii spre
Sf`nta Treime prin Cuv`ntul lui Dumnezeu f[cut om.
43, nr. 2,
mart.-apr. 1991, p. 14-34.
308. ST{NILOAE, Dumitru. Fiul lui Dumnezeu cel @ntrupat este
lumina ]i via\a lumii, fiind "lumina din lumin[", ]i av`nd @n el ]i ca
om pe Duhul ]i via\a ve]nic[. 43, nr. 3, mai-iun. 1991, p. 3-19.
309. ST{NILOAE, Dumitru. Dumnezeu Cuv`ntul cel @ntrupat,
sfin\e]te crea\ia prin Cuv`ntul ]i fapta omeneasc[ a Sa ]i a omului ]i
@n special a preotului. 43, nr. 4, iul.-dec. 1991, p. 12-20.
310. VARTOLOMEU, Androni. #ntreita slujire a M`ntuitorului
Iisus Hristos @n cercetarea teologic[ actual[. 49, nr. 1-3, ian.-iun.
1997, p. 47-65.
311. VENIAMIN, Micle. Propov[duirea cuv`ntului lui
Dumnezeu @n lumina @nv[\[turii Bisericii Ortodoxe.
27, nr. 1-2,
ian.-febr. 1975, p. 35-47.

34

Recenzii
312. BUCEVSCHI, O/rest/. I. Pantschowscki: Cre]tinismul
gole]te de valoare lumea ]i via\a de aici? Sofia, 1955, pag. 66. 10,
nr. 7-8, iul.-aug. 1958, p. 605.
313. x x x Cele mai noi descoperiri ]tiin\ifice despre giulgiul de
la Torino / traducere de Constantin Brumar/. 42, nr. 1-3, ian.-iun.
1990, p. 368-379.
314. C/HI|ESCU/, N/icolae/. Wilfred Monod: "Quand mme!",
le vrai nom de la divinit chrtienne, Geneva 1944, 177 pp. 7, nr.
10-12, oct.-dec. 1955, p. 680-681.
315. PARASCHIV, Ion V. Mitropolitul Serghie: #nvierea lui
Hristos spre deosebire de @nvierea lui Laz[r, @n <<Revista
Patriarhiei din Moscova>>, nr. 10/1973, p. 61-66. 26, nr. 7-8, iul.aug. 1974, p. 699-701.
316. POPESCU, O. Joseph Moingt: Universalit de Jesus-Christ,
in <<Revue de thologie et de philosophie>>, 1967-IV, p. 210-223.
19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967, p. 691.
317. POPESCU, O. Gabriel Widmer: Problmes et mthodes en
christologie, in <<Revue de thologie et de philosophie, 1967, IV, p.
224-241. 19, nr. 9-10, sept.-oct. 1967, p. 830-831.
318. POPESCU, O. Vladimir Lossky: A l'image et la
ressemblance de Dieu, Paris, Aubier-Montaigne, 1967, 228 p. 20,
nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 479.
319. POPESCU, O. P. Grellot: Reflexions sur le problme du
pche originel, (Coll. <<Cahiers de l'actualit religieuse>>), Paris,
Castermann (1967), 128 p. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 675.

35

320. POPESCU, O. Paolo Ricca: La <<morte di Dio>>: una


nuova teologia? Prefazione di R. Jouvenal, Torino, Ed. Claudiana,
1967, XIV+70 p. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 164-165.
321. POPESCU, O. Lucien Cerfaux: Jesus aux origines de la
Tradition. Matriaux pour l'histoire vangelique (Coll. Pour une
histoire de Jesus), Descle De Brouwer, Paris, 1968, 304 p. 21, nr.
1-2, ian.-febr. 1969, p. 165.
322. POPESCU, O. J. Rimaud: Dieu et des hommes. En
cheminant avec le vieil Israel, Paris, Lethrelleux, 1967, 152 p. 21,
nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 165.
323. POPESCU, O. G.Rotureau: Amour de Dieu. Amour des
hommes (Coll. <<Foi Vivante, 46), Paris, Cerf, 1967, 174 p. 21,
nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 168.
324. POPESCU, O. Pierre Teilhard de Chardin: Accomplir
l'homme. Lettres indites (1926-1952), Paris, Grasset, 1968, 286 p.
21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 480.
325. POPESCU, O. Bernard, Bro: Faut-il encore pratiquer?
L'Homme et les sacrements (Col. Foi Vivante, 50). Les Editions du
Cerf, Paris, 1967, 448 p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 481-482.
326. SEMEN, Petre. Preotul Daniel Foucher: Du Dieu qui est
Esprit l'Esprit qui est Dieu, Editions de Montligeon, Sees, 1986,
242 p. 40, nr. 3, mai-iun. 1988, p. 127-129.
1.3.1.2. Doctrina m`ntuirii
Articole
327. B{LA}A, Nicolae. Maica Domnului @n iconomia m`ntuirii
dup[ @nv[\[tura ortodox[. 43, nr. 1, ian.-febr. 1991, p. 19-29.
328. COSMA, Sorin. Despre m`ntuire.
1987, p. 96-102.

36

39, nr. 2, mart.-apr.

329. NEAM|U, M. Pe marginea unor studii noi despre opera


m`ntuirii. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 973-976.

Recenzii
330. B{NESCU, Marcu. Nicolae, Mitropolitul Banatului:
#nv[\[tura ortodox[ despre m`ntuire, Editura Mitropoliei Banatului,
Timi]oara, 1983, 104 p. 36, nr. 5-6, mai-iun. 1984, p. 425-427.

1.3.1.3. #ngerii. Demonii. Cinstirea sfin\ilor. Patrologie


Articole
331. x x x A celui @ntre sfin\i. P[rintelui nostru Chiril, Episcopul
Alexandriei, Tilcuirea Psalmilor (II). /Traducere de Dumitru
St[niloae/. 41, nr. 5, iul.-aug. 1989, p. 45-76.
332. ALEXANDRU, D. Lucr[ri aghiografice.
febr. 1957, p. 108-110.

9, nr. 1-2, ian.-

333. ALEXE, }tefan. Fericitul Augustin @n rom`ne]te. 9, nr. 1112, nov.-dec. 1957, p. 766-778.
334. ANGHELESCU, Gheorghe F. Problematica antropologic[
@n opera p[rintelui profesor Dumitru St[niloae. 43, nr. 4, iul.-dec.
1991, p. 148-156.
335. ANGHELESCU, Gheorghe F. Despre valoarea no\iunii de
timp @n filosofie, ]tiin\[ ]i @n teologia patristic[ r[s[ritean[,
divergen\e ]i convergen\e. 46, nr. 1-6, ian.-dec. 1994, p. 100-110.

37

336. ANGHELESCU, Gheorghe F. Sensul eshatologic al


timpului @n scrierile lui Maxim M[rturisitorul. 47, nr. 1-2, ian.-febr.
1995, p. 65-77.
337. ANGHELESCU, Gheorghe. Rolul timpului @n Biserica
R[s[ritean[ de ieri ]i de azi. 48, nr. 3-6, mai-dec. 1996, p. 33-41.
338. ANGHELESCU, Gheorghe F.
Timpul crea\iei ]i
amplitudinea lui @n perioadele antehristic[, Hristic[ ]i Patristic[.
Viziunea asupra timpului @n Vechiul Testament ]i @n Noul
Testament. 48, nr. 3-6, mai-dec. 1996, p. 42-47.
339. ANGHELESCU, Gh/eorghe/ F. No\iunea de crea\ie la
@nceputul perioadei sinoadelor ecumenice. Punctul de vedere al
Sf`ntului Atanasie cel Mare. 49, nr. 1-3, ian.-iun. 1997, p. 23-39.
340. ANGHELESCU, Gh/eorghe/ F. #n\elesuri ale crea\iei ]i
timpului @n primele dou[ veacuri cre]tine, o abordare apologistic[ ]i
o influen\[ (v[dit) platonic[. 49, nr. 1-3, ian.-iun. 1997, p. 39-47.
341. ANGHELESCU, Gheorghe F. Dumnezeirea Cuv`ntului
Ioanic, privire general[ asupra prologului Sf. Ioan. Structura
prologului (I). 49, nr. 3-6, iul.-dec. 1997, p. 21-32.
342. BABU}, Grigore. Cele cinci cuv`nt[ri teologice ale Sf.
Grigore Teologul. 10, nr. 7-8, iul.-aug. 1958, p. 486-500.
343. BALCA, Nic/olae/ I. Concep\ia fericitului Augustin despre
via\a fericit[. 14, nr. 3-4, mart.-apr. 1962, p. 185-190.
344. B{J{U, Constantin. Cunoa]terea lui Dumnezeu la Sf`ntul
Iustin Martirul ]i Filosoful. 48, nr. 1-2, ian.-febr. 1996, p. 101-108.
345. B{J{U, Constantin. Cunoa]terea lui Dumnezeu la Origen.
49, nr. 1-3, ian.-iun. 1997, p. 103-113.

38

346. B{J{U, Constantin. Cunoa]terea lui Dumnezeu la


Tertulian ]i Lactan\iu. 49, nr. 3-6, iul.-dec. 1997, p. 74-89.
347. B{LANA, Gh/eorghe/. <<Cuv`ntul vie\ii>>, dup[ @nt`ia
Epistol[ soborniceasc[ a Sf`ntului Apostol Ioan. 26, nr. 5-6, maiiun. 1974, p. 421-426.
348. B~RSAN, Arsenie. Despre contempla\ie ]i har.
nov.-dec. 1989, p. 49-62.

1, nr. 6,

349. BRANI}TE, Marin M. Panoplia dogmatic[ @n edi\io


princeps, T`rgovi]te 1710. 10, nr. 7-8, iul.-aug. 1958, p. 501-510.
350. BRANI}TE, Marin M. Momente ]i aspecte ale prieteniei
Sfin\ilor P[rin\i Capadocieni. 14, nr. 1-2, ian.-febr. 1962, p. 40-56.
351. BR{TAN, Ilie. Sf`ntul Grigorie Teologul. 10, nr. 1-2, ian.febr. 1958, p. 39-44.
352. BR{TAN, Ilie. Sf`ntul Ioan Gur[ de Aur. - o @nalt[
autoritate moral[. 25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. 981-984.
353. BUZESCU, Nicolae C. Preocup[ri patristice ale Prea
Fericitului Patriarh Iustin. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 314-332.
354. BUZESCU, N/icolae/ C. Cuv`nt la na]terea Preasfintei
St[p`nei noastre N[sc[toare de Dumnezeu ]i pururea Fecioarei
Maria al smeritului ieromonah Ioan Damaschin. 32, nr. 7-9, iul.sept. 1980, p. 616-623.
355. BUZESCU, Nicolae C. Logosul la Origen. 33, nr. 10-12,
oct.-dec. 1981, p. 590-604.
356. BUZESCU, Nicolae C. Titlurile (denumirile) lui Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, la Origen. 34, nr. 10-12, oct.-dec. 1982, p. 674688.

39

357. BUZESCU, Nicolae C. Hristologia lui Origen.


4, mart.-apr. 1984, p. 160-181.

36, nr. 3-

358. BUZESCU, Nicolae C. Despre suflet, la Origen.


mart.-apr. 1986, p. 37-63.

38, nr. 2,

359. CHIRIL, Arhiepiscopul Alexandriei. Tilcuirea Psalmilor (I).


Traducere de pr. prof. dr. Dumitru St[niloae. 41, nr. 4, iul.-aug.
1989, p. 37-62.
360. CHIRIL, Arhiepiscopul Alexandriei. Tilcuirea Psalmilor
(III). Traducere de pr. prof. dr. Dumitru St[niloae
1, nr. 6, nov.dec. 1989, p. 100-121.
361. CHIRIL, Arhiepiscopul Alexandriei. Tilcuirea Psalmilor
(IV). Traducere de pr. prof. dr. Dumitru St[niloae. 42, nr. 1-3, ian.iun. 1990, p. 123-198.
362. CHIRIL, Arhiepiscopul Alexandriei. Tilcuirea psalmilor
(VII-VIII). Traducere de pr. prof. dr. Dumitru St[niloae. 42, nr. 46, iul.-dec. 1990, p. 155-204.
363. CHIRIL, Arhiepiscopul Alexandriei. Tilcuirea Psalmilor
(VIII). Traducere de pr. prof. dr. Dumitru St[niloae. 43, nr. 1, ian.febr. 1991, p. 53-72.
364. CHIRIL, Arhiepiscopul Alexandriei. Tilcuirea psalmilor
(IX). Traducere de pr. prof. dr. Dumitru St[niloae. 43, nr. 2, mart.apr. 1991, p. 53-71.
365. CHIRIL, Arhiespiscopul Alexandriei. Tilcuirea psalmilor
(X). Traducere de pr. prof. dr. Dumitru St[niloae. 43, nr. 3, maiiun. 1991, p. 42-60.
366. CHIRIL, Arhiepiscopul Alexandriei. Tilcuirea psalmilor
(X). Traducere de pr. prof. dr. Dumitru St[niloae. 43, nr. 4, iul.dec. 1991, p. 76-92.

40

367. CHIRIL, Arhiepiscopul Alexandriei. Tilcuirea psalmilor


(XI). Traducere de pr. prof. dr. D. St[niloae. 44, nr. 1-6, ian.-dec.
1992, p. 118-133.
368. CHIRIL, Arhiepiscopul Alexandriei. Tilcuirea psalmilor
(XII). Sf`r]it. Traducere de pr. prof. dr. Dumitru St[niloae. 45, nr.
1-6, ian.-dec. 1993, p. 140-152.
369. COMAN, Ioan G. Preo\ia cre]tin[ @n slujba omului dup[
Sfin\ii P[rin\i. 20, nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p. 929-936.
370. COMAN, Ioan G. Sensul ]i sarcinile preo\iei dup[ Sfin\ii
P[rin\i ai primelor patru secole. 24, nr. 1-2, ian.-febr. 1972, p. 915.
371. COMAN, Ioan G. Spiritul critic @n literatura patristic[.
25, nr. 1-2, ian.-febr. 1973, p. 54-65.
372. COMAN, Ioan G. Unitatea neamului omenesc dup[ Sf`ntul
Ioan Gur[ de Aur. 25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 559-570.
373. COMAN, Ioan G. Aspecte umaniste @n via\a ]i opera
Sfin\ilor Atanasie cel Mare ]i Efrem Sirul. 26, nr. 5-6, mai-iun.
1974, p. 381-393.
374. COMAN, Ioan G. Aspecte ecumenice @n via\a ]i opera
Sfin\ilor Atanasie cel Mare ]i Efrem Sirul. 26, nr. 9-10, sept.-oct.
1974, p. 807-813.
375. COMAN, Ioan G. Actualitatea g`ndirii patristice.
9-10, sept.-oct. 1975, p. 705-707.

27, nr.

376. CORNEANU, N. Chipul preotului adev[rat dup[ Fericitul


Ieronim. 11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p. 24-31.

41

377. x x x Despre Sfin\ii Epictet Preotul ]i Astion Monahul,


martiri almiriden]i din Scythia. /Traducere din limba latin[ de
David Popescu, din colec\ia <<Acta Sanctorum >>, Paris-Roma,
1867). 41, nr. 1, ian.-febr. 1989, p. 75-117.
378. x x x Din epistolele Sf`ntului Ioan Gur[ de Aur, Scrisori
(X). /traducere de Fecioru, D./. 41, nr. 2, mart.-apr. 1989, p. 23-37.
379. DIONISIE, Exiguul. Dou[ epistole despre problemele datei
Pa]telui ]i "Elementele calculului calendaristic ]i pascal". Studiu
introductiv ]i bibliografic de Pr. dr. Gheorghe I. Dr[gulin,
traducere de Prof. David Popescu. 39, nr. 1, ian.-febr. 1987, p. 2770.
380. DR{GULIN, Gheorghe I. Str[dania editorial[ a lui
J.P.Migne pre\uit[ ]i continuat[. 16, nr. 7-8, iul.-aug. 1964, p. 624626.
381. DR{GULIN, Gheorghe I. Unele lecturi teologice preferate
ale Sf`ntului Chiril Filosoful ]i influen\a lor ecumenic[. 38, nr. 12, ian.-febr. 1986, p. 32-43.
382. DR{GULIN, Gheorghe I. Prefe\ele Cuviosului Dionisie
Smeritul sau Exiguul la unele traduceri @n limba latin[. Trad. de
prof. David Popescu. 38, nr. 2, mart.-apr. 1986, p. 76-125.
383. DR{GULIN, Gheorghe I.; DR{GULIN, Aug. Gh.
Cercet[ri asupra operei lui Dionisie Exiguul ]i @ndeosebi asupra
celei necunoscute p`n[ acum. 40, nr. 5, sept.-oct. 1988, p. 24-68.
384. DR{GULIN, Gheorghe I. <<Abaterea>> de la dreapta
credin\[ a Cuviosului Dionisie Smeritul (Exiguul).
47, nr. 1-2,
ian.-febr. 1995, p. 42-52.
385. GEORGESCU, Ioan V. O cuv`ntare pu\in cunoscut[ a
Sf`ntului Asterie al Amasiei. 25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. 989.

42

386. GHEORGHE, F. Cuviosul Nicodim Aghioritul.


12, oct.-dec. 1956, p. 628-633.

8, nr. 10-

387. GHERMAN, Sf`ntul. Arhiepiscopul Constantinopolului.


Tilcuirea Sfintei Liturghii. /Traducere ]i note de Nic. Petrescu/. 27,
nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p. 74-80.
388. GHERMAN, Sf`ntul. Arhiepiscopul Constantinopolului.
Tilcuirea Sfintei Liturghii Liturghia catehumenilor. (continuare).
/Traducere de Nic. Petrescu/. 27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 213219.
389. GRIGORIE, de Nyssa, Sf`ntul. #mpotriva celor care se
@ntristeaz[ c`nd sunt dojeni\i. Traducere de pr. prof. T.Bodogae. 39,
nr. 6, nov.-dec. 1987, p. 57-62.
390. GRIGORIE PALAMA, Sf`ntul. Despre pacea cea dintre
noi. Traducere de Eugen Moraru. 39, nr. 2, mart.-apr. 1987, p. 7983.
391. IFTODI, Leon. Sf`ntul Efrem Sirul.
febr.1975, p. 81-82.

27, nr. 1-2, ian.-

392. ILIESCU, Victor. Ecouri palamite @ntr-o revist[ protestant[


german[. 10, nr. 7-8, iul.-aug. 1958, p. 595-598.
393. IOAN CASSIAN, Sf`ntul. Despre @ntruparea Domnului.
Trad. de prof. David Popescu. 38, nr. 1-2, ian.-febr. 1986, p. 44-83.
394. IOAN CASSIAN, Sf`ntul. Despre #ntruparea Domnului.
Introducere de Pr. prof. dr. Ioan G. Coman ]i traducere de prof.
David Popescu. 38, nr. 3, mai-iun. 1986, p. 71-94.
395. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Cuv`nt la Duminica a
XXII-a dup[ Rusalii. Traducere de D. Fecioru. 20, nr. 11-12, nov.dec. 1968, p. 961-970.

43

396. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Scrisoare c[tre Inocen\iu,


Episcopul Romei. Traducere de D. Fecioru. 39, nr. 2, mart.-apr.
1987, p. 70-79.
397. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Scrisori c[tre Olimpiada
(I). Traducere de D.Fecioru. 39, nr. 3, mai-iun. 1987, p. 51-76.
398. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Scrisori c[tre Olimpiada
(II). Traducere de D. Fecioru. 39, nr. 4, iul.-aug. 1987, p. 45-69.
399. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Scrisori c[tre Olimpiada
(III). Traducere de D. Fecioru. 39, nr. 6, nov.-dec. 1987, p. 62-78.
400. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Scrisori.(IV). Traducere de
D. Fecioru. 40, nr. 1, ian.-febr. 1988, p. 81-94.
401.IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Scrisori (V).Traducere de
D. Fecioru. 40, nr. 2, mart.-apr. 1988, p. 70-86.
402. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Scrisori (VI) continuare.
Traducere de D. Fecioru. 40, nr. 3, mai-iun. 1988, p. 30-44.
403. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Scrisori (VII). Traducere
de D. Fecioru. 40, nr. 4, iul.-aug. 1988, p. 48-62.
404. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Scrisori (VIII). Traducere
de D. Fecioru. 40, nr. 5, sept.-oct. 1988, p. 80-90.
405. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Scrisori (IX) Traducere de
D. Fecioru. 40, nr. 6, nov.-dec. 1988, p. 68-78.
406. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Scrisori (XI) (Sf`r]it).
Traducere de D. Fecioru. 41, nr. 3, mai-iun. 1989, p. 59-71.
407. IOAN-MAXEN|IU, Cuviosul. Daco-romanul din
"Schytia". M[rturisire de credin\[. Traducere din limba latin[ de pr.
prof. Nicolae Petrescu (dup[ textul publicat de fr. Glorie in Corpus

44

Christianorum, Series Latina, LXXXV A, Turnholti, 1978, pp. 5-25).


37, nr. 3-4, mart.-apr. 1985, p. 244-254.
408. IOANICESCU, I/oan/. Sfintele taine @n catehezele Sf`ntului
Chiril al Ierusalimului. 48, nr. 1-2, ian.-apr. 1996, p. 43-49.
409. IOASAF, Ganea. Sf`ntul Grigorie Teologul, propov[duitor
al iubirii de semeni. 27, nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p. 17-22.
410. LEFTER, An/atolie/. Dreapta @nv[\[tur[ cu privire la
cinstirea Sfin\ilor, a Sfintelor Moa]te ]i a Sfintelor Icoane. 36, nr.
3-4, mart.-apr. 1984, p. 208-217.
411. MELCHISEDEC, Arhimandrit. Sf`ntul Apostol Pavel ]i
filosofia greac[. 45, nr. 1-6, ian.-dec. 1993, p. 121-125.
412. MIHAIL, Paul. Traduceri patristice ale stare\ului Paisie.
24, nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p. 217-223.
413. MOROZANU, Serafim F. Taina poc[in\ei la Sf`ntul Ioan
Gur[ de Aur. 8, nr. 8-9, aug.-sept. 1956, p. 490-507.
414. MOROZANU, Serafim F. #nv[\[tura despre Sf`nta
#mp[rt[]anie la Sf`ntul Ciril al Ierusalimului. 9, nr. 5-6, mai-iun.
1957, p. 318-333.
415. NEAM|U, M. Rug[ciunea domneasc[ @n tilcuirea Sfin\ilor
P[rin\i. 25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 571-575.
416. NEAM|U, M. Metode ]i mijloace pastorale @n
propov[duirea ]i p[strarea dreptei credin\e dup[ Sf. Simeon al
Tesalonicului. 26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 441-446.
417. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Scrieri
patristice ]i postpatristice @n preocup[rile Mitropolitului Dosoftei al
Moldovei. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 718-731.

45

418. NESTOR, /Vornicescu/, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Scrieri


patristice @n Biserica Ortodox[ Rom`n[ p`n[ @n sec. XVII. (I). Tez[
de doctorat. 35, nr. 1-2, ian.-febr. 1983, p. 21-134.
419. NESTOR, /Vornicescu/, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Scrieri
patristice @n Biserica Ortodox[ Rom`n[ p`n[ @n sec. XVII. Izvoare,
traduceri, circula\ie. II. Tez[ de doctorat. 35, nr. 3-4, mart.-apr.
1983, p. 155-262.
420. NESTOR, /Vornicescu/, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Scrieri
patristice @n Biserica Ortodox[ Rom`n[ p`n[ @n sec. XVII. Izvoare,
traduceri, circula\ie. III. Tez[ de doctorat.
35, nr. 5-6, mai-iun.
1983, p. 285-456.
421. NESTOR, /Vornicescu/, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Un
filosof str[rom`n de la Histria dobrogean[ Aethicus Histricus,
autorul unei cosmografii ]i al unui alfabet @n secolele IV-V. 37, nr.
11-12, nov.-dec. 1985, p. 797-808.
422. NICETA DE REMESIANA, Sf`ntul. Opere: 1 - Despre
diferitele numiri ale Domnului Iisus Hristos. /Traducere de }tefan
Alexe/. 25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 587-588.
423. NICETA DE REMESIANA, Sf`ntul. Opere: 2 - Despre
Credin\a Cre]tin[ Ortodox[. /Traducere de }tefan Alexe/. 25, nr.
9-10, sept.-oct. 1973, p. 783-787.
424. NICETA DE REMESIANA, Sf`ntul. Opere: 3 - Despre
Sf`ntul Duh. /Traducere de }tefan Alexe/. 25, nr. 11-12, nov.-dec.
1973, p. 970-980.
425. NICETA DE REMESIANA, Sf`ntul. Opere: 4 - Despre
simbolul de credin\[. /Traducere de }tefan Alexe/. 26, nr. 1-2, ian.febr. 1974, p. 63-69.

46

426. NICETA DE REMESIANA, Sf`ntul. Opere: 5 - Despre


privegherea cre]tinilor. /Traducere de }tefan Alexe/. 26, nr. 3-4,
mart.-apr. 1974, p. 294-299.
427. NICETA DE REMESIANA, Sf`ntul. Opere: 6 - Despre
folosul c`nt[rii de psalmi. /Traducere de }tefan Alexe/. 26, nr. 7-8,
iul.-aug. 1974, p. 622-628.
428. /NOVAE, Lauren\iu de/. Omiliile lui Lauren\iu de Novae.
Despre Milostenie. Omilia a II-a. Studiu introductiv de Pr. Prof.
Dumitru St[niloae ]i Prof. J. Gribomont ]i traducere de Prof. David
Popescu ]i Prof. Marian Ciuc[. 38, nr. 5, sept.-oct. 1986, p. 58-69.
429. /NOVAE, Lauren\iu de/. Omiliile lui Lauren\iu de Novae.
Despre femeia cananeanc[. Studiu introductiv de Pr. Prof. Dumitru
St[niloae ]i Prof. J. Gribomont ]i traducere de Prof. David Popescu
]i Marian Ciuc[. 38, nr. 6, nov.-dec. 1986, p. 48-55.
430. x x x O traducere rom`neasc[ inedit[ a scrierii religioase
spaniole "Desiderie". Traducere ]i prezentare de Pr. dr. Paul Mihail
]i Zamfira Mihail.
25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 626-644; /II/.
26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 114-124; /III/. 26, nr. 5-6, mai-iun.
1974, p. 483-495; /IV/. 27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p. 572-586.
431. PASCHIA, Gheorghe. Sfin\ii P[rin\i despre adev[r, ajutor,
aproapele, ascultare etc. 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 215-220.
432. PASCHIA, Gheorghe. Sfin\ii P[rin\i despre obicei,
obi]nuin\[-------ospitalitate. 38, nr. 6, nov.-dec. 1986, p. 80-82.
433. x x x P[timirea Sfin\ilor mucenici Siriac ]i Paula, care au
primit martiriul @n cetatea Treme\a, sub proconsulul Anolinus, @n
ziua a XIV-a a calendelor lui iulie. /traducere de Popescu David/.
41, nr. 4, iul.-aug. 1989, p. 33-36.

47

434. PETRESCU, Nic/olae/. #nv[\[tura despre preo\ie dup[


Sf`ntul Grigorie de Nazianz ]i chipul de preot al lui @nsu]i. 18, nr.
5-6, mai-iun. 1966, p. 391-399.
435. PETRESCU, Nic/olae/. Teme moral-sociale @n operele literaturii cre]tine. 20, nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p. 12-22.
436. PETRESCU, Nic/olae/. Sf`ntul Vasile cel Mare. Scrisoarea
a 234-a ]i a 235-a, c[tre Amfilochie de Iconium. 32, nr. 1-2, ian.febr. 1980, p. 32-45.
437. PETRESCU, Nic/olae/. Sf`ntul Vasile cel Mare. Scrisoarea
a 140-a. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 457-462.
438. PETRESCU, Nic/olae/. #nv[\[tura Ortodox[ despre cultul
]i invocarea sfin\ilor. 34, nr. 10-12, oct.-dec. 1982, p. 701-707.
439. PETRU, Hrisologul. Cuv`ntarea LIII-a. Traducere de Prof.
David Popescu. 38, nr. 1-2, ian.-febr. 1986, p. 16-17.
440. POPA IRINEU, Ioan. #nv[\[tura Sf`ntului Atanasie cel
Mare despre Sf`ntul Duh. 40, nr. 3, mai-iun. 1988, p. 16-29.
441. POPESCU, David. Valoarea literar[ a <<Convorbirilor>>
Sf`ntului Ioan Cassian. 40, nr. 2, mart.-apr. 1988, p. 62-68.
442. POPESCU, David. Din cuget[rile Sf`ntului Ioan Cassian,
culese din <<Convorbiri>>. 40, nr. 2, mart.-apr. 1988, p. 68-69.
443. PRESCURE, Vasile. Cinstirea sfin\ilor @n Biserica
Ortodox[. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 588-592.
444. R{MUREANU, Ioan I. Sfin\ii Apostoli Petru ]i Pavel
luceferi ai cre]tinit[\ii. 19, nr. 5-6, mai-iun. 1967, p. 359-368.
445. S{NDULESCU, G. Studii despre <<Scara>> Sf. Ioan Interpret[ri ale calendarului iudaic; - clasicismul, muzicii populare

48

grece]ti; - pe marginea textelor precre]tine; - c[r\i despre r[s[ritul


ortodox; - o @ncercare ce nu se rezolv[ u]or. 10, nr. 3-4, mart.-apr.
1958, p. 309-315.
446. S{NDULESCU, G. Descoperirea unor omilii necunoscute
ale Sf. Ioan Gur[ de Aur. - O nou[ edi\ie a filocaliei. - O aniversare
semnificativ[. 10, nr. 7-8, iul.-aug. 1958, p. 593-595.
447. SEVICIU, Timotei. Valoarea hristologiei Sf`ntului Chiril ]i
contextul teologiei actuale. Promovarea ecumenismului cre]tin. 25,
nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 477-481.
448. SEVICIU, Traian. Sf`ntul Atanasie cel Mare @n Biserica
Rom`neasc[. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 583-600.
449. x x x Sfin\ii P[rin\i despre: caracter, castitate, c[s[torie,
con]tiin\[, cump[tare-------]i cuv`nt (III). Cuget[ri ]i sfaturi
patristice culese de Pr. dr. Gh. Paschia.
34, nr. 1-3, ian.-mart.
1982, p. 46-54.
450. x x x Sfin\ii P[rin\ii despre b[rb[\ie, b[tr`ne\e, bine,
bun[voin\[. Cuget[ri culese de pr. dr. Gh. Paschia. 34, nr. 7-9,
iul.-sept. 1982, p. 526-535.
451. x x x Sfin\ii P[rin\i despre pace. /Cuget[ri ]i sfaturi
patristice culese de Pr. dr. Gheorghe Paschia/. 35, nr. 11-12, nov.dec. 1983, p. 762-764.
452. x x x Sfin\ii P[rin\i despre dar, datorie, dragoste, dreptate.
Cuget[ri ]i sfaturi culese de Pr.Paschia. 36, nr. 9-10, sept.-oct.
1984, p. 597-605.
453. x x x Sfin\ii P[rin\i despre egalitate, evlavie, feciorie,
fericire, frumuse\e. Cuget[ri ]i sfaturi patristice culese de pr. dr. Gh.
Paschia. 36, nr. 11-12, nov.-dec. 1984, p. 737-745.

49

454. x x x Sfin\ii P[rin\i despre @ncercare, @ndoial[, @ntinare.


/Cuget[ri culese de Paschia Gheorghe/. 42, nr. 4-6, iul.-dec. 1990,
p. 204-208.
455. SOFRONIE, Sf`ntul Patriarhul Ierusalimului. Dreapta
@nv[\[tur[ despre cele dou[ naturi ]i despre cele dou[ voin\e, @n
persoana M`ntuitorului. Traducere de Pr. Prof. Nic. Petrescu. 36,
nr. 1-2, ian.-febr. 1984, p. 57-65.
456. SOFRONIE, Sf`ntul Patriarhul Ierusalimului. (550-638).
Dreapta @nv[\[tur[ statornicit[ de Sfin\ii P[rin\i despre: nemurirea
sufletelor ]i a @ngerilor ]i despre via\a viitoare. Trad. de Pr. Prof.
Nic. Petrescu. 36, nr. 3-4, mart.-apr. 1984, p. 195-200.
457. SOFRONIE, Sf`ntul Patriarhul Ierusalimului (550-638).
Lauda Sfin\ilor Apostoli Petru ]i Pavel. Trad. de Pr. Prof. Nic.
Petrescu. 36, nr. 5-6, mai-iun. 1984, p. 342-348.
458. SOFRONIE, Sf`ntul Patriarhul Ierusalimului. Dreapta
@nv[\[tur[ despre Sf`nta Treime ]i tilcuirea ortodox[ a textului
scripturistic. Luca I, 24-38. Traducere de Pr. Prof. Nic. Petrescu.
36, nr. 7-8, iul.-aug. 1984, p. 470-478.
459. SOFRONIE, Patriarhul Ierusalimului. Cuv`ntul la #n[l\area
Cre]tine]tii Cruci ]i la Sf`nta #nviere. Traducere de Pr. Prof. Nic.
Petrescu. 36, nr. 9-10, sept.-oct. 1984, p. 593-597.
460. SOFRONIE, Sf`ntul Patriarhu Ierusalimului. Dreapta
@nv[\[tur[ despre Sf`nta Treime. Dreapta @nv[\[tur[ despre
@ntruparea real[ a Domnului Hristos ]i despre sfin\enia ]i fecioria
Maicii Domnului. Traducere de Pr.Prof. Nic. Petrescu. 35, nr. 910, sept.-oct. 1983, p. 612-618.
461. SOFRONIE, Sf`ntul Patriarhul Ierusalimului. Cuv`nt de
laud[ pentru Arhangheli ]i @ngeri ]i pentru celelalte cete ale
puterilor cere]ti. 36, nr. 11-12, nov.-dec. 1984, p. 730-737.

50

462. ST{NESCU, Nicolae V. Origen ]i opera sa @n literatura


teologic[ contemporan[. 13, nr. 7-9, iul.-sept. 1961, p. 464-473.
463. ST{NESCU, Nicolae V. Teologie ]i via\[ la Sf`ntul
Grigorie de Nazianz. 14, nr. 1-2, ian.-febr. 1962, p. 3-12.
464. ST{NILOAE, D/umitru/. Scrieri ale "C[lug[rilor sci\i"
daco-romani din secolul al VI-lea. Introducere. 37, nr. 3-4, mart.apr. 1985, p. 199-244.
465. ST{NILOAE, Dumitru. Scrieri ale "C[lug[rilor sci\i dacoromani" din secolul al VI-lea (519-520). Traducere de Pr. Prof. Nic.
Petrescu. 37, nr. 5-6, mai-iun. 1985, p. 391-440.
466. ST{NILOAE, Dumitru. Scrieri ale "C[lug[rilor sci\i"
daco-romani din secolul al VI-lea (519-520). Traducere de Pr. Prof.
Nicolae Petrescu. III. 37, nr. 9-10, sept.-oct. 1985, p. 680-707.
467. ST{NILOAE, Dumitru. Scrieri ale c[lug[rilor sci\i, dacoromani din secolul al VI-lea (519-520). Traducere de Pr. Prof. Nic.
Petrescu ]i Prof. David popescu (IV).
37, nr. 11-12, nov.-dec.
1985, p. 783-792.
468. TERTULLIANUS. Liber ora\ione. (Prezentare ]i traducere
de Pr. Prof. Nic. Petrescu). 24, nr. 1-2, ian.-febr. 1972, p. 40-60.
469. URSU, Gheorghe. Valorificarea unor manuscrise cre]tine
din epoca patristic[. 15, nr. 1-2, ian.-febr. 1963, p. 137-141.
470. URSU, Gheorghe. Un text grec, patristic, descoperit la
Moscova. 15, nr. 3-4, mart.-apr. 1963, p. 259-266.
471. VARTOLOMEU, Andronic. P[catul originar ]i
consecin\ele lui @n concep\ia lui Origen. 41, nr. 5, iul.-aug. 1989, p.
29-44.

51

472. VARTOLOMEU, Andronic. Faptele bune ]i valoarea lor @n


g`ndirea Sf`ntului Isaac Sirul. 1, nr. 6, nov.-dec. 1989, p. 36-49.
473. VASILE cel Mare. Omilie la Sf`nta Na]tere a Domnului
Hristos. (Traducere de Pr. Prof. Nic. Petrescu).
20, nr. 11-12,
nov.-dec.1968, p. 970-979.
474. VASILE CEL MARE, Sf`ntul. Despre post, cuv`ntul @nt`i.
/Traducere de D. Fecioru/. 25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 775-783.
475. VASILE CEL MARE, Sf`ntul. Despre post, cuv`ntul al
doilea. /Traducere de Pr. D. Fecioru/. 25, nr. 11-12, nov.-dec.
1973, p. 965-970.
476. VASILE CEL MARE, Sf`ntul. Omilie la cuvintele: <<Ia
aminte de tine @nsu\i>> /Traducere de Pr. D. Fecioru/. 26, nr. 1-2,
ian.-febr. 1974, p. 55-63.
477. VASILE CEL MARE, Sf`ntul. Cuv`nt despre mul\umire.
/Traducere de D.Fecioru/. 26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 433-440.
478. VASILE CEL MARE, Sf`ntul. Cuv`nt la muceni\a Iulita ]i
completare la omilia rostit[ mai @nainte: despre mul\umire.
/Traducere de Prof. D. Fecioru/.
26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p.
814-823.
479. VASILE CEL MARE, Sf`ntul. Omilie la cuvintele
Evangheliei dup[ Luca: "Strica-voi jitni\ele mele ]i mai mari le voi
zidi" ]i despre l[comie. (Traducere de D. Fecioru). 26, nr. 11-12,
nov.-dec. 1974, p. 965-972.
480. VASILE CEL MARE, Sf`ntul. Omilie despre invidie.
/Traducere de D.Fecioru/. 27, nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 409-415.
481. VASILE CEL MARE, Sf`ntul. Omilie @mpotriva m`niei.
/Traducere de D. Fecioru/. 27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p. 547-553.

52

482. VASILE CEL MARE, Sf`ntul. Scrisoarea a 236-a c[tre


Amfilohie de Iconium. /Trad. de Pr. prof. Nic. Petrescu/. 33, nr.
1-3, ian.-mart. 1981, p. 86-90.
483. VASILE CEL MARE, Sf`ntul. Despre iubirea fa\[ de
Dumnezeu ]i fa\[ de aproapele. /Traducere de Pr. prof. Nic.
Petrescu/. 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 220-223.
484. VASILE CEL MARE, Sf`ntul. Scrisoarea a 260-a:
Tilcuirea ortodox[ a trei texte scripturistice. /Trad. de Pr. prof. Nic.
Petrescu/. 34, nr. 1-3, ian.-mart. 1982, p. 40-46.
485. VASILE CEL MARE, Sf`ntul. Omilie despre mil[ ]i
dreptate. /Trad. de pr. Nic. Petrescu/. 34, nr. 7-9, iul.-sept. 1982, p.
523-526.
486. VASILE CEL MARE, Sf`ntul. Despre poruncile lui
Dumnezeu ]i despre @mplinirea poruncii de a iubi pe Dumnezeu.
/Traducere de pr. prof. Nic. Petrescu/. 35, nr. 7-8, iul.-aug. 1983,
p. 487-492.
487. VASILE CEL MARE, Sf`ntul. Omilie pentru m`ng`ierea
unui bolnav. /Traducere de Pr. prof. Nic. Petrescu/. 37, nr. 1-2,
ian.-febr. 1985, p. 45-49.
488. VASILE CEL MARE, Sf`ntul. Omilie pentru m`ng`irea
unui bolnaav. /Traducere de Petrescu Nicolae/. 43, nr. 2, mart.apr. 1991, p. 71-76.
489. VENIAMIN, Micle. Sf`ntul Atanasie cel Mare, apostol al
unit[\ii cre]tine. 25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 721-730.
490. VOICU, Constantin. Maica Domnului @n Teologia Sf`ntului
Ioan Damaschin. Cultul Sfintei Fecioare p`n[ la Sf. Ioan
Damaschin. 14, nr. 3-4, mart.-apr. 1962, p. 165-184.

53

491. VOICU, Constantin. Problema homoousios la Sf. Atanasie


cel Mare. 15, nr. 1-2, ian.-febr. 1963, p. 3-20.
Recenzii
492. ALEXANDRU, D. Erik Rankka: Deux miracles de la Sainte
Vierge par Gautier de Coinci. Edition critique. Uppsala, 1955, 205
p. 8, nr. 8-9, aug.-sept. 1956, p. 590-591.
493. ALEXANDRU, D. Theodoret de Cyr: Discours sur la
Providence. Traduction avec introduction et notes...par Yvan Azema.
Paris, Les Belles Lettres, 1954, 351 p. 8, nr. 10-12, oct.-dec. 1956,
p. 768.
494. BALCA, Nic. Patrologie /Manual/. Bucure]ti, edit.
Institutului Biblic ]i de Misiune ortodox[ 1956, 323 p. 8, nr. 10-12,
oct.-dec. 1956, p. 753-759.
495. B{J{U, Ion. Arhiepiscopul Mihail de Astrahan, magistru @n
teologie: Transfigurarea haric[ a lumii ]i Sf`nta Euharistie, @n
Studii Teologice (l. rus[) 21, Editura Patriarhiei din Moscova, p.
90-102, 1980. 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 693-695.
496. B{NESCU, Marcu. Mitropolit Nicolae Corneanu: Studii
patristice, Editura Mitropoliei Banatului, Timi]oara, 1984, 295 p.
38, nr. 6, nov.-dec. 1986, p. 141-142.
497. B{NESCU, Marcu. Mitropolit Nicolae Corneanu:
Patristica Mirabilia, Editura Mitropoliei Banatului, Timi]oara,
1987, 422 p. 40, nr. 5, sept.-oct. 1988, p. 142-144.
498. BR{TAN, Ilie D. Antonie Pl[m[deal[: Episcop Vicar
patriarhal <<Hans Kung ]i Declara\ia Mysterium Ecclesiae>>,
Edit. Institutului Biblic ]i de Misiune Ortodox[, Bucure]ti, 1974, 67
p. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 702-704.
499. BRIA, I.I. Andre Benoit: Le baptme chrtien au second
sicle. La thologie des Pres. Thse prsente la Facult de
Thologie protestante de l'Universit de Strasbourg, Presses

54

Universitaires de France, 1953, 242 p.


p. 568-571.

9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957,

500. BULAT, T.G. Y. Meyendorff: Grgoire Palamas: Dfense


des saints hsychastes. Introduction, texte critique, traduction et
notes Spicilegium sacrum Lavanieuse, Etudes et Documents, fasc. 30
Louvain 1959, pp. L+383.
12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 784785.
501. BUZESCU, Nicolae C. Origen: Contra lui Celsus. Studiu
introductiv, traducere ]i note de pr. prof. T.Bodogae. Colaboratori:
Prof. pr. N.Chirc[ ]i Teodosia La\cu, Edit. Inst. Biblic ]i de Misiune
al B.OR., Bucure]ti, 1984, 585 p. 37, nr. 1-2, ian.-febr. 1985, p.
133-139.
502. C/HI|ESCU/, N. Raymond-Leopold Brucken-Berger: La
valeur humaine du saint. Les cahiers du Rhne, XVI, august 1945,
61 pp. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 681-682.
503. COMAN, Ioan G. Stanislas Giet: Les ides et l'action
sociales de Saint Basile, Paris, Librairie Lecoffre, J. Gabaldo et Cie,
Editeurs, 1941, XX+454 pagini. 8, nr. 4-5, apr.-mai 1956, p. 294298.
504. CORAVU, Dimitrie. Marcos A. Orfanos: Sufletul @n corpul
omului dup[ Didinu cel Orb din Alexandria, Thessalonic, 1974.
27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 957-960.
505. CUNESCU, Gheorghe. Nestor Vornicescu, Mitropolitul
Olteniei: Scrieri Patristice @n Biserica Ortodox[ Rom`n[ p`n[ @n
sec. XVII. Izvoare, traduceri, circula\ie. Tez[ de doctorat. Craiova,
1983, 448 p., 17x24 plan]e ilustrative hors text.
35, nr. 11-12,
nov.-dec. 1983, p. 833-838.
506. DR{GULIN, Gheorghe I. Thologie de la vie monastique,
Etudes sur la Tradition patristique, Aubier, 1961, 571 p. (Collection
Thologie 49). 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 344-346.

55

507. DUMITRU, Sandu C. Arhimandrit Timotei Seviciu:


Doctrina hristologic[ a Sf. Chiril al Alexandriei, Editura Mitropolia
Banatului, Timi]oara, 1973, 153 p. 25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p.
688-690.
508. GEORGESCU, O. Efrem A.Davids: Das Bild von Henen
Meschen. Er Beitrag zum Verstndnis des Cropus Macariamm
)Col. <<Salzburger Patristische Studien>>, II), Salzburg, Anton
Pustet, 1968, 135 p. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 1007.
509. GEORGESCU, O. Deux homlies indites pour l'Octave de
Paques. Introduction, traduction et notes par J. Liebaert (Coll.
<<Sources chrtiennes>>, 146), Paris, Cerf, 1969, 148 p. 21, nr.
11-12, nov.-dec. 1969, p. 1007.
510. GH/EORGHE/, F. Teofilact: Climent al Ohridei. Traducere
din originalul grec, introducere ]i note de Al.Milev.
8, nr. 8-9,
aug.-sept. 1956, p. 585.
511. GH/EORGHE/, F. Stig Y. Rudberg: Etudes sur la tradition
manuscrite de saint Basile, Lund, Haken Ohissons Boktryckeri,
1953, 224 p. 8, nr. 10-12, oct.-dec. 1956, p. 766.
512. GH/EORGHE/, F. Die Pseudoklementinen. I: Homilien.
Heransgegeben im Auftrageder Kommission fur Spatantike
Religionsgeschichte; der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu
Berlin von Bernhard Rehn. Zum Druck bersorgtdurch Johannes
Irmscher, Berlin, Akademie Verlag-Leipzig. 8, nr. 10-12, oct.-dec.
1956, p. 767.
513. GH/EORGHE/, F. Koptisch-gnostiche Schrieften. Erster
Band: Die Pistis Sophia. Die beiden Bucher des leu, Unbekanntes
altgnostisches Werk. Heransgegeben von Carl Schmidt. 2. Auflage,
bearbeitet im Auftrage der Kommission fur Spatantike
Religionsgeschichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu
Berlin von Walter Till. Berlin, Akademie Verlag 1954. 8, nr. 10-12,
oct.-dec. 1956, p. 767-768.

56

514. HRISANT, Toma. Cronic[: Ecouri revelatoare. /Ap[rut[ @n


1984,sintez[ asupra textelor patristice din \ara noastr[/. 38, nr. 12, ian.-febr. 1986, p. 134-141.
515. IANA, Constantin. Jacques Liebaret: Les enseignements
moraux des Pres Apostoliques. Collection "Recherches et
Synthses", Section de Morale, IV. Gembloux, Editions Duculot,
1970, XIII+398 p. 24, nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p. 307-308.
516. IOAN CASSIAN, Sf`ntul. Despre @ntruparea Domnului.
Introducere de pr. prof. dr. Ioan G. Coman ]i traducere de prof.
David Popescu. 37, nr. 7-8, iul.-aug. 1985, p. 560-606.
517. IONICESCU, I/oan/. Diacon Lector Ioan I. Ic[:
M[rturisirea de credin\[ a lui Mitrofan Kritopulos, Sibiu, 1973.
26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 538-539.
518. ILIESCU, Victor. Torgny Bohlin: Die Theologie des
Pelagius und ihre Genesis, Upsala-Wiesbaden 1957, 110 p. 10, nr.
5-6, mai-iun. 1958, p. 456-459.
519. ILIESCU, Victor. Berthold Altaner: Patrologie. Vierte
unverandderte Auflage, Freiburg1958, Herder Verlag, 492 p. 11,
nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 237-240.
520. ILIESCU, Victor. Berthold Altaner: Patrologie. Vierte
unverandderte Auflage, Freiburg 1958, Herder Verlag, 492 p. 11,
nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 237-240.
521. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. O valoroas[ retip[rire
anastatic[. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p.148-149.
522. MIH{L|AN, Ioan. Eusebiu de Cezareea: Scrieri, partea I.
/traducere de T. Bodogae/. 41, nr. 4, iul.-aug. 1989, p. 134-137.
523. NESTOR, Arhiereu. Saint Basile: Les rgles monastiques.
Introduction et traduction par Lon Lbe O.S.B/ Avant-propos par

57

Olivier Rousseau O.S.B., Editions de Maredsous, 1969, 368 p.


nr. 1-2, ian.-febr. 1972, p. 136-137.

24,

524. POPESCU, O. A. Hamman: Guide pratique des Pres de


l'Eglise. Descle de Brouwer, 1967, 336 p. 20, nr. 3-4, mart.-apr.
1968, p. 347.
525. POPESCU, O. Les sentences des Pres du desert. Les
Apophtegmes des Pres (Recension de Plage et Jean). 20, nr. 3-4,
mart.-apr. 1968, p. 348.
526. POPESCU, O. F. Quere: Reflxions de Gregoire de
Nazianz sur la parure fminine, <<Revue des sciences
religieuses>> 42-e anne, nr. 1, Janv. 1968, p. 62-71. 20, nr. 3-4,
mart.-apr. 1968, p. 348.
527. POPESCU, O. Karl Rahner: Ecrits thologiques, Vol. 8.
Descle De Brouwer, 1967, 244 p. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p.
480.
528. POPESCU, O. Henri Roudet: Le pch originel dans la
tradition patristique et thologique. (Coll. <<Le signe>>). Fayard,
1967, 334 p. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 480-481.
529. POPESCU, O. J. Dupuy:L'esprit de l"homme. Etude sur
l'antropologie religieuse d'Origne (Coll. <<Museum Lesianum section thologique>>, 62), Paris, Descle De Brouwer, 310 p. 20,
nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 487.
530. POPESCU, O. Origne: Contre Celse. Tome II Livres III et
IV. Introduction, texte critique, traduction et notes par M. Borret.
(Coll.<<Sources chrtiennes >>, 136), Paris, Le Cerf, 448 p. 20,
nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 487.
531. POPESCU, O. Romanos le Mlode: Hymnes IV (Coll.
<<Sources chrtiennes>>, 128), Ed. du Cerf, Paris, 1967, 604 p.
20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 675.

58

532. POPESCU, O. L. Thunberg: Microcosm and mediator. The


theological Anthopology of maximus the confessor, Ed. C.W.
Gleerup, Lund, 1965, 100 p. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 675.
533. POPESCU, O. Jacques Schwartz: L'Epitre Diognete, in
<<Revue d'histoire et de philosophie religieuses>>, 48-e anne, no.
1/1968, p. 46-53. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 848.
534. POPESCU, O. H. Roudet: Le pch originel, dans la
tradition patristique et thologique (<<Grandes Etudes religieuses Le signe>>, 22), Paris, Fayard, 1967, 334 p. 20, nr. 11-12, nov.dec. 1968, p. 1025.
535. POPESCU, O. G. Bardy: La vie spirituelle d'aprs les Pres
des
trois premiers sicles (<<Spiritualit d'hier et
d'aujourd'hui>>). Edition revue et mise jour par A. Haman,
Tournaim Descle, 1968, vol. I, 244 p.; vol. II, 248 p. 21, nr. 3-4,
mart.-apr. 1969, p. 331.
536. POPESCU, O. Augustin Bea: La Parole de Dieu et
l'humanit. Commentaires de la Constitution sur la Rvlation
divine. Traduit par Mgr. Giraud, Marne, 1968, 280 p. 21, nr. 3-4,
mart.-apr. 1969, p. 332.
537. POPESCU, O. Yves Congar: L'Ecclsiologie du haut
mouyen ge. De Saint Grgoire le Grand la dsunion entre
Byzance et Rome, Paris, Ed. du Cerf, 1968, 420 p.
21, nr. 3-4,
mart.-apr. 1969, p. 333.
538. POPESCU, O. Symon le Nouveau Thologien: traits
thologiques et tiques. Introduction, texte critique, traduction et
notes par Jean Darrouzes (in Coll. <<Sources Chrtiennes>>,
122): tom. I, Paris, Editions du Cerf, 1966, 456 p. ; tom. II, Paris,
1967, 520 p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 477.
539. POPESCU, O. S. de Boer: De anthropologie van Gregorius
van Nyssa (<<Van Garcum's Theologische Bibliotheek>>, XLI),

59

Assen Van Garcum, 1968, 480 p.


654

21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969, p.653-

540. ST{NESCU, Nicolae V. Eustathius: Ancie- nne version


latine des neuf homlies sur l'hexameron de Basile de Cesaree
(Eustatii @n Hexaemeron Basilii Caesareae Cappadociae episcopi
latina translatio). Edition critique avec prolegomenes et tables par
Dr. Emmanuel Amand de Mendieta et Dr. Stig Y. Rudberg. Berlin,
Akademie-Verlag, 1958. 14, nr. 1-2, ian.-febr. 1962, p. 119-120.
1.3.1.4. Eshatologie. Moarte
Articole
541. B#RSAN, Arsenie. <<A]tept @nvierea mor\ilor.>>
4, iul.-aug. 1988, p. 63-77.

40, nr.

542. IOANICESCU, I/oan/. Rug[ciunile pentru cei mor\i.


nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p. 83-86.
543. NOVAC, }tefan. Despre judecata universal[.
iul.-dec. 1990, p. 40-47.
544. PETRESCU, Nic. Despre pomenirea mor\ilor.
10, sept.-oct. 1983, p. 626-631.

27,

42, nr. 4-6,

35, nr. 9-

545. TI|A, Michael. Temeiurile doctrinare ortodoxe ale


rug[ciunilor pentru cei mor\i. 36, nr. 7-8, iul.-aug. 1984, p. 491508.

1.3.1.5. Catehism. Expresii ale @nv[\[turii de


credin\[
Articole
546. C{LUG{R, D. Principiul hristocentric la Sf. Apostol
Pavel. 8, nr. 6-7, iun.-iul. 1956, p. 328-331.

60

547. CHELCEA, Ion. Despre hrana ritual[ la rom`ni.


6, nov.-dec. 1987, p. 37-56.

39, nr.

548. CHI|ESCU, N. Apari\ia unui nou catehism al bisericii


ortodoxe @n limba rom`n[. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 702-707.
549. CIUREA, Al. I. Despre #nvierea Domnului.
mart.-apr. 1985, p. 272-273.

37, nr. 3-4,

550. COSMA, Sorin. Despre #nvierea Domnului.


ian.-iun. 1990, p. 220-224.

42, nr. 1-3,

551. COSMA, Sorin. Catehez[ despre schimbarea la fa\[ a


Domnului. 42, nr. 4-6, iul.-dec. 1990, p. 209-212.
552. COSMA, Sorin. Cateheza despre Sf`nta Scriptur[, temei al
@nv[\[turii ortodoxe. 43, nr. 1, ian.-febr. 1991, p. 83-88.
553. COSMA, Sorin. Catehez[ despre credin\[ ]i faptele bune condi\ii ale m`ntuirii. 43, nr. 3, mai-ian. 1991, p. 67-70.
554. COSMA, Sorin. Cateheza despre post. 43, nr. 4, iul.-dec.
1991, p. 116-120.
555. COSMA, Sorin. Cateheza despre nunta din Cana Galileii.
48, nr. 1-2, ian.-apr. 1996, p. 122-124.
556. R{DU|, Ion. Valoarea catehetic[ a Sfintelor icoane @n
Biserica Ortodox[. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 429-435.
557. S{NDULESCU, C. O culegere necunoscut[ de cateheze.
10, nr. 5-6, mai-iun. 1958, p. 449-456.

61

Recenzii
558. BR{TAN, Ilie D. #nv[\[tura de credin\[ cre]tin[ ortodox[,
Editura Centrului Mitropolitan al Olteniei, Bucure]ti, 1952, IV +488
pp. 6, nr. 1-3, ian.-mart. 1954, p. 113-118.
559. C/HI|ESCU/, N. J. Segond: Valeur de la prire, colec\ia
"Etre et penser", nr. 3, oct. 1944, Neuchtel, 148 pp. 7, nr. 10-12,
oct.-dec. 1955, p. 682.
560. C/HI|ESCU/, N/icolae/. Gabriel Bouttier: L'glise et la
pit. Paris, 1947, pp. 195. 8, nr. 1-3, ian.-mart. 1956, p. 159-160.
561. PETRESCU, Nic. Dieu est vivant: Catechisme pour les
familles par un groupe de chrtiens orthodoxes. Les Editions du
Cerf, Ed. L'Atour-Maubourg, Paris, 1979, 498 p. 34, nr. 1-3, ian.mart. 1982, p. 173-176.
562. P/OPESCU/, O. Rene Marl: Le dogme dans la foi, in
<<Etudes>>, revue mensuelle fonde en 1856 par de pres de la
Compagnie de Jesus, 1967, Janvier, p. 8-22. 19, nr. 11-12, nov.dec. 1967, p. 1007-1008.
563. POPESCU, O. H. de Lavalette: L'ge de la confirmation, in
<<Etudes>>, mars 1968, p. 425-433. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968,
p. 676.
564. POPESCU, O. Th. Leonard: A propos d'une traduction: Le
<<Catechisme>>, holandais, in <<Etudes>>, mars 1968, p. 407414. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 676.
565. POPESCU, O. Cl.Jean- Nesmy: Pourquoi se confesser
aujourd'hui (Coll. <<Foi vivante>>, 65), Paris, Descle De
Bouwer, 1968, 153 p. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 166.
566. POPESCU, O. John A.T. Robinson: Ce que je ne crois pas.
Trad. de l'anglais par Ria Foufounis (Coll. <<Nouvelle

62

Reforme>>), Paris, Grasset, 1968, 204 p.


1969, p. 166.

21, nr. 1-2, ian.-febr.

567. POPESCU, O. Ch. V. Heris; O.P.: L'Eucharistie mystre


de la foi, Ed. Absatia, Colmar, Paris, 1967, p. 224p. 21. nr. 5-6,
mai-iun. 1969, p. 482.
568. POPESCU, O. L. Malevez: Pour une thologie de la foi,
Descle de Brouwer, Paris, 1969, 261 p.
21, nr. 5-6, mai-iun.
1969, p. 482.

1.3.1.6. Teologie polemic[. Apologetic[


Articole
569. ALEXE, Gheorghe. Catolicitatea @n @n\elesul ei ortodox.
19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967, p. 624-628.
570. CHI|ESCU, N/icolae/. Fr[m`nt[ri ]i contradic\ii
ideologice @n s`nul protestantismului. 8, nr. 4-5, apr.-mai. 1956, p.
275-294.
571. DUR{, Nicolae. #nsemn[tatea doctrinar[ ]i omiletic[ a
Evangheliei cu @nv[\[tur[ din anul 1581. 39, nr. 2, mart.-apr. 1987,
p. 113-124.
572. MOROZANU, Serafim F. Milenarismul, Dezvoltarea
istoric[ ]i @nv[\[tura lui gre]it[. 12, nr. 3-4, mart.-apr. 1960, p.
171-183.
573. PARASCHIV, Ion V. Tezele dialogului teologic
<<Arnoldshaim III>>. 19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967, p. 629-642.
574. RE}CEANU, }tefan. Temeiuri pentru
interreligios. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 25-35.

63

dialogul

575. STAN, Liviu. De veghe @n mijlocul turmei. 6, nr. 7-8, iul.aug. 1954, p. 380-383.
576. STAN, Liviu. Ortodoxia ]i veterocatolicismul.
9, iul.-sept. 1961, p. 635-644.

13, nr. 7-

577. URSU, Gheorghe. Preocup[ri ecleziologice contemporane.


16, nr. 9-10, sept.-oct. 1964, p. 800-814.
578. URSU, Gheorghe. Probleme ecleziologice contemporane.
16, nr. 11-12, nov.-dec. 1964, p. 950-958.
Recenzii
579. BUCEVSCHI, Orest. Iwan Pantschowski: Psihologia
religiunii @n lumina apologetic-cre]tin[, Sofia 1943, 310 pp. 9, nr.
9-10, sept.-oct. 1957, p. 714-716.
580. BUCEVSCHI, Orest. Hans Georg Fritsche: Die
Strukturtypen der Theologie, Evanghelische Verlagsanstalt, Berlin,
1960. 14, nr. 7-9, iul.-sept. 1962, 571-572.
581. BUCEVSCHI, Orest. Jean Bosc; Jean Danielou; Jean
Guitton: Le Dialogue Catolique-Protestant, Paris, 1960.
14, nr.
10-12, oct.-dec. 1962, p. 723.
582. G/EORGESCU/, I. Asterios Argyrion: Anastasios Gordios
et la polmique anti-islamique post-byzantine, in <<Revue des
sciences religieuses>>, 43-e anne, no 1, Janv., 1969, p. 58-87.
21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 476-477.
583. GEORGESCU, O. Sperna Weiland: La nouvelle thologie.
Tellich, Bultmann, Bonhoeffer, Fuchs, Ebeling, Robinson, Van
Buren,
Michalson,
Winter,
Cox
Hamilton,Altizer,Golle
<<Orientatie>>). Trad. par J. Evrard; prface de E. Schillebeeckx,
Paris, Desclee de Brouwer, 1969, 304 p. 21, nr. 11-12, nov.-dec.
1969, p. 1007.

64

584. ILIESCU, Victor. Kerygma und Dogma, in zeitschrift fr


theologische Forschung und kirchliche Lehre, Gttingen, 1957. 10,
nr. 5-6, mai-iun. 1958, p. 462-464.
585. IONESCU, Ioan. P. Deheleanu: Glossolalia sau "vorbirea
@n limbi" ca dar harismatic, Ed. Episcopiei Aradului, 1956, 73 p.
9, nr. 3-4, mart.-apr. 1957, p. 278-279.
586. MEHEDIN|EANU, T. Vaarlam: R[spunsul @mpotriva
catehismului calvinesc, Editura Minerva, Bucure]ti, 1984. 37, nr.
9-10, sept.-oct. 1985, p. 747-748.
587. POPESCU, O. Basibios M. Velbas: R[zboiul fiilor luminii
@mpotriva fiilor @ntunericului. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 487.
588. POPESCU, O. Walter Kasper: Dogme et Evangile. Trad. de
l'allemand par F. van Groenendael (Coll. <<Christianisme en
mouvement>>, Castermann, 1967, 152 p.
20, nr. 7-8, iul.-aug.
1968, p. 675-676.
589. POPESCU, O. M.D. Philippe et A. Finet: Le mystre de
l'Eglise (Coll. <<Verse et Controverse>>). Ed. Beaucheme, Paris,
1967, 178 p. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 676.
590. POPESCU, O. W. De Vries: Orthodoxie et Catholicisme.
Traduction de l'alemand par J. Honel (Coll. <<Unit et Verit>>),
Paris, Descle et C-ie (1967) 184. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p.
677.
591. POPESCU, O. M. Simon et A. Benoit: Le Judaisme et le
Christianisme antique d'Antiochus Epiphane a Constantin (Nouvelle
Clio <<L'histoire et ses problmes>>, nr. 10), Paris, Presses
Universitaires de France, 1968, 380 p. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969,
p. 168.
592. POPESCU, O. Panaghiotis N. Trembela: Dogmatique de
l'Eglise orthodoxe-catholique. Vol. III. Textes et tudes

65

thologiques. Ed. de Chevetogne et Descle de Brouwer, 1968, 638


p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 477-478.
593. POPESCU, O. Yves Congar: Au milieu des orages: L'Eglise
affronte aujourd'hui son avenir, Ed. du Cerf, Paris, 1969, 124 p.
21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p.483.
594. POPESCU, O. Brian Tierny: Foundations of the Conciliar
Theory, Cambridge, University Presse, 1968, XII+280 p. 21, nr. 910, sept.-oct. 1969, p. 814-815.

1.3.2. Teologie moral[


1.3.2.1. Teologie ascetic[ ]i mistic[
Articole
595. BRANI}TE, Ene. R`nduielile Bisericii Ortodoxe cu privire
la Taina Botezului ]i Mirungerii ]i explicarea lor. 21, nr. 3-4,
mart.-apr. 1969, p. 187-201.
596. BUCHIU, Sebastian. Spiritul de jertfelnicie @n morala
cre]tin[. 26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 406-420.
597. COSMA, Sorin. Despre virtutea b[rb[\iei sau a curajului.
40, nr. 1, ian.-febr. 1988, p. 100-103.
598. COSMA, Sorin. Despre virtutea cump[t[rii.
sept.-oct. 1988, p. 100-105.

40, nr. 5,

599. NEGREANU, Ion M. Educa\ia religioas[. 43, nr. 4, iul.dec. 1991, p. 181-187.
600. POPESCU- |~N|{RENI, Gheorghe. Concep\ia cre]tin[
despre munc[. 19, nr. 5-6, mai-iun. 1967, p. 394-407.
601. PRESCURE, Vasile. Aspecte ale vie\ii morale cre]tine.
27, nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p. 86-94.

66

602. RADU, Dumitru. Despre idealul educa\iei cre]tine. 42, nr.


1-3, ian.-iun. 1990, p. 29-41.
603. RADU, Simion. Despre rolul con]tiin\ei morale cre]tine.
27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 223-226.
604. R{DULESCU,Toma. M[rturii despre botez din colec\ii
craiovene. 49, nr. 3-6, iul.-dec. 1997, p. 115-130.
605. REDAC|IA. Cine va primi un prunc ca acesta @n numele
meu... 38, nr. 2, mart.-apr. 1986, p. 12-14.
606. RESCEANU, }tefan. Dreptul omului la via\[, dup[ morala
cre]tin[. 27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 196-201.
607. ST{NILOAE, D/umitru/. Des[v`r]irea noastr[ @n Hristos,
dup[ @nv[\[tura Bisericii Ortodoxe. 33, nr. 1-3, ian.-mart. 1981, p.
95-104.
608. ZAMFIR, Gheprghe. Sensurile no\iunii de jertf[ @n lumina
moralei cre]tine. 48, nr. 1-2, ian.-apr. 1996, p. 67-73.
609. ZAMFIR, Gheorghe. Dreptatea ca virtute ]i @ncadrarea ei
@n ordinea moral[. 48, nr. 3-6, mai-dec. 1996, p. 65-70.
Recenzii
610. B/RANI}TE/, E/ne/. D. C[lug[ru: Caracterul religiosmoral cre]tin. Tez[ de magisteriu. Sibiu 1955, XVI+292 pag. 7, nr.
10-12, oct.-dec. 1955, p. 676-678.
611. BUCEVSCHI, O/rest/. Ivan Pantschowski: Contradic\ia
dintre religie ]i etic[. Sofia 1943, pag. 34. 10, nr. 7-8, iul.-aug.
1958, p. 601-603.

67

612. BUCEVSCHI, O/rest/. I. Pantschowski: Autonomia etic[ ]i


teonomie religioas[. Sofia 1951, pag. 42. 10, nr. 7-8, iul.-aug.
1958, p. 603-604.
613. BUCEVSCHI, O/rest/. I. Pantschowski: Antropocentrism
etic ]i teocentrism religios. Sofia, 1954, pag. 35. 10, nr. 7-8, iul.aug. 1958, p. 604-605.
614. BUCEVSCHI, O/rest/. I.Pantschowski: Providen\a divin[ ]i
libertatea moral[. Sofia 1956, pag. 88. 10, nr. 7-8, iul.-aug. 1958,
p. 606-607.
615. BUCEVSCHI, Orest. Hans-Georg Fritsche: Evanghelische
Ethik-Die Gehote Gottes als Grundprinzipen christlichen Handelns.
Evang. Verlagsanstalt, Berlin, 1962. 14, nr. 7-9, iul.-sept. 1962, p.
572.
616. BUCEVSCHI, Orest. T.B. Maston: Segregation und
Desegregation, 1959. 14, nr. 10-12, oct.-dec. 1962, p. 723-724.
617. BUNEA, Ion. Ioan Z[grean: Morala Cre]tin[, Manual
pentru Seminariile Teologice, Edi\ia a II-a, Editura Institutului
Biblic ]i de Misiune al Busericii ortodoxe Rom`ne, Bucure]ti, 1985.
38, nr. mart.-apr. 1986, p. 140-142.
618. GEORGESCU, O. Charles Davis: A question of conscience,
Londres, Hodder and Staughton, 1968, 251 p. 21, nr. 11-12, nov.dec. 1969, p. 1008.
619. ILIESCU, V. Werner Elert: Das christiiche Ethos,
Tbingen, Furche Verlag 1949, p. 595 p.
8, nr. 10-12, oct.-dec.
1956, p. 762-763.
620. POPESCU, O. Hans Kung: Libert du chrtien, Descle de
Brouwer, Paris, 1967, 230 p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 482-483.

68

621. POPESCU, O. Denis Mermod: La Morale chez Teilhard,


Paris, Editions Universitaires, 1967, 192 p.
21, nr. 5-6, mai-iun.
1969, p. 479.
1.3.2.2.
Via\[
religioas[.
Medita\ii.
Rug[ciune. Citirea Sfintei Scripturi
Articole

Contempla\ii

622. ALEXANDRU, B.A. Rug[ciunile @ngere]ti pentru pace.


19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 888-892.
623. B~RSAN, Arsenie. Treptele rug[ciunii.
contempla\iei. 45, nr. 1-6, ian.-dec. 1993, p. 58-70.

Felurile

624. BINDIU, Olivian. Iubirea ]i credin\a, fundamente ale


rug[ciunii noastre, adresate lui Dumnezeu, pentru ajutorarea celor
adormi\i. 40, nr. 4, iul.-aug. 1988, p. 78-82.
625. BOTEZ, Al. A. Rug[ciuni ale primilor cre]tini la Na]terea
Domnului. 17, nr. 11-12, nov.-dec. 1965, p. 924-928.
626. BUNEA, Ion. Despre rug[ciune.
p. 448-461.

9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957,

627. BUNEA, Ion. Poc[in\a - @ndatorire de c[petenie a


cre]tinului. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 737-746.
628. BUNEA, Ion. Izvoarele Rug[ciunii.
1966, p. 613-619.

18, nr. 7-8, iul.-aug.

629. COSMA, Sorin. Despre smerenia cre]tin[. 39, nr. 4, iul.aug. 1987, p. 76-82.
630. COSMA, Sorin. Despre iertare ca virtute cre]tin[. 41, nr.
4, iul.-aug. 1989, p. 71-75.
631. DINU, N. Penticostarul, oglind[ a spiritualit[\ii ortodoxe.
16, nr. 7-8, iul.-aug. 1964, p. 546-558.

69

632. GUILLAUMONT, Antoine. O inscrip\ie coptic[ despre


<<rug[ciunea lui Iisus>>. 40, nr. 1, ian.-febr. 1988, p. 69-80.
633. NESTOR, V/ornicescu/, Episcop-vicar al Sf. Arhiepiscopii a
Craiovei. Tilcuirea ortodox[ a unor versete din capitolul I al
Evangheliei dup[ Sf`ntul Matei.
26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p.
235-244.
634. NICOLAE, Mitropolit Kruti\ki. Mul\umire. 11, nr. 9-12,
sept.-dec. 1959, p. 614-617.
635. POPESCU, Niculae M. Din cuget[rile sfin\ilor p[rin\i
despre rug[ciune. 8, nr. 8-9, aug.-sept. 1956, p. 451-455.
636. PRESCURE, Vasile. Postul ]i via\a duhovniceasc[.
nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 708-713.

27,

637. PRESCURE, Vasile. Isihasmul, expresie autentic[ a


spiritualit[\ii ortodoxe. 45, nr. 1-6, ian.-dec. 1993, p. 70-83.
638. STAMATOIU, D. Doamne ]i St[p`nul vie\ii mele ... din
@n\elesurile rug[ciunii Sf`ntului Efrem Sirul. 34, nr. 1-3, ian.-mart.
1982, p. 13-23.
639. STAMATOIU, D. "Rug[ciune ]i munc[" dup[ Sf`ntul
Apostol Pavel. 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 237-244.
640. ST{NILOAE, Dumitru. M[rturisirea, mijloc de cre]tere
duhovniceasc[. 8, nr. 4-5, apr.-mai 1956, p. 168-176.
641. VASILESCU, Emilian. Rug[ciunea,
religioase. 8, nr. 1-3, ian.-mart. 1956, p. 39-47.

centrul

642. Z/AREA/,A. Exegeza ]i psihologia traducerii.


iul.-sept. 1962, p. 521-526.

70

vie\ii

14, nr. 7-9,

Recenzii
643. ALEXANDRU, D. Petite Philocalie de la Priere du Cour.
Traduite et presente par Jean Gouillard. Paris, Cahiers du SudNeuchtel, La Baconnire, 1953, 337 p. 8, nr. 8-9, aug.-sept. 1956,
p. 588-589.
644. B/{LA}A/, D/umitru/. P.S. Teoctist: Carte de rug[ciuni,
Editura Episcopiei Ortodoxe Rom`ne a Aradului, Arad, 1972, 270 p.
25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 692-693.
645. BUCEVSCHI, O/rest/. I. Pantschowski: Vin[ ]i m`ntuire.
Sofia, 1957, pag. 59. 10, nr. 7-8, iul.-aug. 1958. p. 607-609.
646. NICOLAESCU, N.I. Carte de rug[ciuni pentru tot
cre]tinul. Editura Centrului Mitropolitan al Olteniei, 1955, edi\ia a
II-a, 288 pag. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 662-664.
647. POPESCU, O. P. Evdochimov: La prire de l'Eglise
d'Orient, Strassbourg, Salvator, 1966,206 p. 20, nr. 3-4, mart.-apr.
1968, p. 348.
648. POPESCU, O. Otto Merk: Handeln aus Glauben. Die
motivierungen der paulinischen Ethik. <<Marburger Theologische
Studien>>, Marburg, 1968, XII+287 p. 21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969,
p. 653.
649. S~RBU, C. Gebele der ersten Christen: (Rug[ciuni ale
primilor cre]tini). Herausgeben von Adalbert Hammian OFM.
Mitliner Einfiihrung von Henri Daniel-Reps. In Colec\ia <<Alte
Quellen nener Kraft>> herausgegeben von P. Emmanuel von
Severus OSB und P. Thomas Michels OSB. Dusseldorf, PatmosVerlag, 1963, 494 p. 18, nr. 9-10, sept.-oct. 1966, p. 907.

71

1.3.2.3. Rolul ]i importan\a familiei cre]tine


Articole
650. BUCEVSCHI, Orest. Munca ]i bucuria ei @n conceptul
cre]tin. 6, nr. 11-12, noe.-dec. 1954, p. 618-622.
651. X X X Con]tiin\a cre]tin[ ]i pacea lumii.
1951, p. 1-3.

2, nr. 6, iun.

652. COSMA, Sorin. Despre dragostea de patrie 39, nr. 3, maiiun. 1987, p. 83-89.
653. COSMA, Sorin. Despre virtutea @n\elepciunii. 39, nr. 6,
nov.-dec. 1987, p. 88-93.
654. COSMA, Sorin. Despre bunurile materiale.
iun. 1988, p. 45-49.

40, nr. 3, mai-

655. CUNESCU, Gheorghe. Pacea noastr[ - pacea lumii (dup[


scrierile P[rintelui Grigorie Gala Galaction). 38, nr. 4, iul.-aug.
1986, p. 6-22.
656. GHIU}, Benedict. Ortodoxia a]a cum o tr[im.
iul.-sept. 1955, p. 410-415.

7, nr. 7-9,

657. IVAN, Iorgu D. #nt[rirea familiei ]i ocrotirea copiilor,


grij[ de c[petenie a regimului de democra\ie popular[. 6, nr. 7-8,
iul.-aug. 1954, p. 368-379.
658. MELCHISEDEC, Suparschi .#ndatoririle moral-sociale ale
cre]tinilor dup[ Epistolele Sf. Apostol Petru.
46, nr. 1-6, ian.dec.1994, p. 65-70.
659. NEAGA, Nicolae. Despre pace. Aspecte biblice.
mai-iun. 1986, p. 23-30.

72

38, nr. 3,

660. NESTOR, /Vornicescu/, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pacea ]i


via\a noastr[- pacea ]i via\a @ntregii lumi. 38, nr. 1-2, ian.-febr.
1986, p. 9-16.
661. P{DUREANU, L. Colonialismul @n lumina @nv[\[turii
cre]tine. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 219-222.
662. PETRESCU, Nic/olae/. Virtutea iubirii, virtutea p[cii @n
lume. 38, nr. 2, mart.-apr. 1986, p. 29-36.
663. PUFU, Gheorghe. Iubirea aproapelui dup[ epistolele
Sf`ntului Ioan. 39, nr. 4, iul.-aug. 1987, p. 38-44.
664. STAN, Liviu. Iube]te pe aproapele t[u! M[rturii cre]tine
pentru traiul @n comun. 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p. 547-570.
Recenzii
665. POPESCU, O. J.L'Hour: La morale de l'Alliance
(<<Coliers de la Revue Biblique>>, 5), Paris, Gabalda, 1966, 125
p. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 345.
666. POPESCU, O. E. Schillebeeckx: Le mariage. Ralit
terrestre et mystre du salut. Tom I. Traduit du neerlandais par
J.M.Hoyaux, Paris, Le Cerf, 1966, 356 p.
20, nr. 9-10, sept.-oct.
1968, p. 851.
667. POPESCU, O. V.J. Paspibil: Divorce et mariage. Par un
renouvellement de la doctrine catholique. Prface de Mgr. Elias
Zoghly, Tournai, Casterman, 1969, 240 p.
21, nr. 7-8, iul.-aug.
1969, p. 654.

73

1.3.3.Teologie liturgic[
1.3.3.1. Cultul liturgic. S[rb[tori
Articole
668. ALEXNADRU, B.A. Evoc[ri pascale. 18, nr. 3-4, mart.apr. 1966, p. 221-236.
669. ALEXANDRU, D. Liturghia r[s[ritean[ v[zut[ de apus.
9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 747-757.
670. BOTEZ, Al/exe/ A. Concep\ia anglican[ despre cult ]i
jertf[ oglindit[ @n opera teologic[a Arhiepiscopului de Canterbury,
Dr. Arthur Michael Ramsey.
17, nr. 5-6, mai-iun. 1965, p. 388406.
671. BRANI}TE, Ene. Cu privire la slujbele @n sobor.
2, ian.-febr. 1955, p. 19-28.

7, nr. 1-

672. BRANI}TE, Ene. Zilele pentru pomenirea general[ a


mor\ilor, din cursul anului bisericesc ortodox. /Cultul mor\ilor @n
general. 2. Cultul mor\ilor @n vechiul testament. 3. Cultul mor\ilor @n
antichitatea cre]tin[. 4. Zilele pentru pomenirea general[ a mor\ilor
@n cursul anului bisericesc ortodox/. 15, nr. 7-8, iul.-aug. 1963, p.
536-545.
673. BRANI}TE, Ene. Cultul ortodox @n cadrul lumii de azi.
26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 245-251.
674. BRATU, Gh/eorghe/. Textele liturgice ca izvor de
@nv[\[tur[. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 586-602.
675. BUZATU, D/umitru/. Din istoria Molitvenicului ortodox.
18, nr. 1-2, ian.-febr. 1966, p. 16-46.
676. BUZATU, D/umitru/. Imnele-acatist @nt`lnite la rom`ni.
19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 893-903.

74

677. CAMARIANO, Nistor. C`teva preciz[ri @n leg[tur[ cu


edi\iile slujbei Sf`ntului Stelian ap[rute la R`mnic.
25, nr. 7-8,
iul.-aug. 1973, p. 612-615.
678. CIONCHIN, Ionel. #ncalec - un cuv`nt scriptic atestat la
@nceputul secolului al V-lea. 47, nr. 1-2, ian.-febr. 1995, p. 145146.
679. CORNESCU, C. R`nduiala Sf. Taine a Cununiei,
m[rturisirii ]i maslului @n diferitele edi\ii ale Molitfelnicului slav ]i
rom`n folosit @n Biserica Rom`n[. 14, nr. 10-12, oct.-dec. 1962, p.
602-623.
680. GANEA, Ioasaf. Sf`ntul Vasile cel Mare ca liturghist.
nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 435-441.

32,

681. GHERMAN, I., Sf`ntul, Arhiepiscopul Constantinopolului.


Tilcuirea Sfintei Liturghii. /Traducere ]i note de Nic. Petrescu/. 26,
nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 824-832.
682. GHERMAN, I., Sf`ntul, Arhiepiscopul Constantinopolului.
Tilcuirea Sfintei Liturghii. Liturghia credincio]ilor. /Traducere de
Nic. Petrescu/. 27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p. 554-557.
683. IOANICESCU, I. Ve]mintele liturgice ]i semnifica\ia lor
simbolic[, @n aten\ia ]i grija permanent[ a slujitorilor sf`ntului
altar. (I). 27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 226-230.
684. IOANICESCU, I. Ve]mintele liturgice ]i semnifica\ia lor
simbolic[, @n aten\ia ]i grija permanent[ a slujitorului sf`ntului
altar, (II). 27, nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 420-423.
685. IOANICESCU, Ioan. Ve]mintele liturgice ]i semnifica\ia lor
simbolic[ (III). 27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p. 558-562.
686. IOANICESCU, I/oan/. #nv[\[tura ortodox[ despre Sf`nta
Duminic[. 27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 734-737.

75

687. IOANICESCU, Ioan. Tilcuirea Sfintelor Taine dup[ opera


Sf. Simeon al Tesalonicului. 47, nr. 1-2, ian.-febr. 1995, p. 16-36.
688. IOANICESCU, I/oan/. Semnifica\ia mistic[ a ritualului Sf.
Liturghii dup[ Nicolae Cabasila. 48, nr. 3-6, mai-dec. 1996, p.
47-52.
689. IOANICESCU, I/oan/. Ierurgii ]i r`nduieli @n leg[tur[ cu
sf`r]itul omului, dup[ Sf`ntul Simeon al Tesalonicului. 49, nr. 3-6,
iul.-dec. 1997, p. 47-52.
690. NEGOI|{, Ath. Un nou proiect de reform[ a calendarului
iulian. 27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 269-272.
691. NESTOR, /Vornicescu/-Severineanul. O c[l[uz[ liturgic[.
26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 496.
692. NESTOR, /Vornicescu/-Severineanul. Pentru mai buna
studiere a izvoarelor unor c[r\i liturgice. 26, nr. 5-6, mai-iun.
1974, p. 496-497.
693. PATRONOS, Gheorghe. Interesul social al Sfintelor Pa]ti.
Traducere de Ilie Fr[cea. 44, nr. 1-6, ian.-dec. 1992, p. 88-105.
694. PETRESCU, Nic/olae/. Comentariul liturgic al lui Sofronie,
Patriarhul Ierusalimului. 16, nr. 5-6, mai-iun. 1964, p. 351-372.
695. POPESCU-URLUENI, T/eodor/. Originea molitvei pentru
mor\i de la proscomidie. 16, nr. 1-2, ian.-febr. 1964, p. 18-23.
696. SIMEDREA, Tit. Pe marginea unui proiect de Tipicon.
nr. 7-8, iul.-aug. 1957, p. 425-440.

9,

697. STAN, Liviu. Despre r`nduiala canoniz[rii solemne a


sfin\ilor @n ortodoxie. 7, nr. 7-9, iul.-sept. 1955, p. 416-428.

76

698. STREZA, Liviu. Originea ]i sensul divin al cultului


ortodox. 41, nr.3,mai-iun. 1989, p. 40-51
699. STREZA, Liviu. Despre r`nduiala ]i semnifica\ia Sfintei
Taine a m[rturisirii @n Biserica Ortodox[.
41, nr. 4, iul.- aug.
1989, p. 24-32.
700. TEODOR, S. Pripealele Monahului Filotei de la Cozia.
6, nr. 4-6, apr.-iun. 1954, p. 177-190.
701.USPENSKI, N. Liturghia anglican[ (Cina Domnului) privit[
din punct de vedere ortodox. /Traducere de A. Lefter/. 17, nr. 5-6,
mai-iun. 1965, p. 371-387.
Recenzii
702. BOTEZ, Al.A. L.M.Mc. Mahon: Towards a Theologie of the
liturgy, Dom Odo Casel and the <<Mysterientheorie>> (Spre o
teologie a liturghiei, Dom Odo Casel ]i <<Teoria tainelor>>), in
<<Studia Liturgica>>, Vol. III., Winter 1964, number 3, p. 129-171.
19, nr. 9-10, sept.-oct. 1967, p. 828-829.
703. BRANI}TE, Marian M. Matilda Caragiu-Mario\eanu:
Liturghier arom`nesc. Un manuscris anonim inedit. Bucure]ti,
Editura Academiei Republicii Populare Rom`ne, 1962. 14, nr. 5-6,
mai-iun. 1962, p. 414-416.
704. BUCEVSCHI, Orest. Irennes - Henri Dalmais:Die Liturgie
der Ostkirchen, Aschffenburg, 1960. 14, nr. 10-12, oct.-dec. 1962,
p. 721.
705. GEORGESCU, Ilie I. D.O. Rousseau: Les langues
liturgiques de l'Orient et de l'Occident, articol @n Irenikon, 29
(1956), pp. 47-60. 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p. 716.
706. GEORGESCU, Ion V. Diacon Evghenie Samoilov:
Vecernia @n cultul divin al Bisericii Ortodoxe Ruse, @n "Revista

77

Patriarhiei din Moscova", nr. 3, 1971, p. 66-70.


febr. 1972, p. 141-142.

24, nr. 1-2, ian.-

707. GEORGESCU, O. A. Kerkvoorde et O. Rousseau: Le


Mouvement theologique dans le monde contemporain. Liturgiedogme - philosophie - exegese (Coll. <<Histoire de
Christianisme>>), Beauchesue, 1969, 256 p. 21, nr. 11-12, nov.dec. 1969, p. 1008.
708. IONESCU, Ioan. Eva Maria Bachmann: Der Gottesdienst
der russisch - orthodoxen Kirche (Serviciul divin al Bisericii
Ortodoxe Ruse), Berlin, 1954. 9, nr. 3-4, mart.-apr. 1957, p. 271275.
709. IONESCU, I/oan/. P.S. N[sturel: Une reminiscence
roumaine de la messe latine a l'epoque de la liturgie slave, pp. 198209 in Romanoslavica, I (1958).
11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p.
132-133.
710. ILIESCU, Victor. Ernst Hamerschmidt: Die koptische
Gregoriosanaphora. Syrische und griechsche Einfluss auf eine
Agyptische Liturgie, Berlin 1957. 10, nr. 7-8, iul.-aug. 1958, p. 613614.
711. MANOLACHE, Teodor N.Despre aghiazm[, @ntr-un articol
privitor la Yoga. 20, nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p. 140.

1.3.4. Teologie Pastoral[


1.3.4.1. Omiletic[. Predici. Cuv`nt[ri.
Articole
712. ALEXANDRU, B.A. Sl[vitul Betleem.
15, nr. 11-12,
nov.-dec. 1963, p. 844-850.
713. BARBU, Nicolae N. Predic[ la Sf`ntul Ioan Botez[torul.
49, nr. 1-3, ian.-iun. 1997, p. 135-138.

78

714. B{J{U, Ioan L. Predic[ la Schimbarea la fa\[ a


M`ntuitorului. 25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 648-651.
715. B{J{U, Ioan L. Predic[ la #n[l\area Domnului.
5-6, mai-iun. 1974, p. 451-454.

26, nr.

716. B{J{U, Ioan L. Predic[ la @n[l\area Sfintei Cruci.


nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 845-847.

26,

717. B{J{U, Ioan L. Predica, mijloc de propov[duire ]i de


p[strare a dreptei credin\e @n trecut ]i azi.
27, nr. 1-2, ian.-febr.
1975, p. 48-58.
718. B{J{U, Ioan L. Predic[ la Pogor`rea Duhului Sf`nt. 33,
nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 257-261.
719. B{J{U, Ioan L. Predic[ la Sfin\ii Arhangheli Mihail ]i
Gavril. 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 614-619.
720. B{J{U, Ioan L. Predic[ la Botezul Domnului.
3, ian.-mart. 1982, p. 59-63.

34, nr. 1-

721. B{J{U, Ioan L. Predic[ la intrarea @n biseric[ a Maicii


Domnului. 36, nr. 11-12, nov.-dec. 1984, p. 746-751.
722. B{J{U, Ioan L. Predic[ la Bunavestire.
mart.-apr. 1985, p. 255-258.
723. B{J{U, Ioan L. Predic[ @n S`mb[ta cea Mare.
mai-iun. 1986, p. 95-100.

37, nr. 3-4,

38, nr. 3,

724. B{J{U, Ioan L. Elementul descriptiv @n predicile


Mitropolitului Antim Ivireanul. 45, nr. 1-6, ian.-dec. 1993, p. 112120.

79

725. B{J{U, Ioan L. Predic[ la Duminica a XXX-a dup[


Rusalii. 46, nr. 1-6, ian.-dec. 1994, p. 127-131.
726. B{J{U, Ioan L. Predic[ la Duminica @nfrico]atei judec[\i.
48, nr. 1-2, ian.-apr. 1996, p. 115-118.
727. B{J{U, Ioan L. Predica la Duminica a XVII-a dup[ Rusalii
(Matei XV, 21-28). 49, nr. 3-6, iul.-dec. 1997, p. 104-109.
728. B{J{U, Ioan L. Predica la Duminica a XXVI-a dup[
Rusalii. 49, nr. 3-6, iul.-dec. 1997, p. 109-114.
729. B{LANA, Gh/eorghe/. Predic[ la #n[l\area Sfintei Cruci.
25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 818-821.
730. B{LANA, Gh/eorghe/. Predic[ la t[ierea capului Sf`ntului
Ioan Botez[torul. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 641-643.
731. B{L{, Nicolae M. Predic[ la praznicul Sfintei Treimi.
24, nr. 5-6, mai-iun. 1972, p. 453-456.
732. B{L{, Nicolae M. Predic[ la Duminica Floriilor. Intrarea
Domnului @n Ierusalim. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 314-317.
733. B{NESCU, Marcu. Despre greutatea faptelor u]oare. 37,
nr. 11-12, nov.-dec. 1985, p. 793-796.
734. B{NESCU, Marcu. Tact pastoral @n s[v`r]irea slujbelor
biserice]ti. 38, nr. 4, iul.-aug. 1986, p. 94-97.
735. BELU, D/umitru/. Predica prin fapte. 13, nr. 7-9, iul.-sept.
1961, p. 550-558.
736. BELU, Dumitru. Aspecte sociale @n Didahiile lui Antim.
15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 761-767.

80

737. BINDIU, Olivian. Predic[ la Duminica dup[ Botezul


Domnului. 40, nr. 1, ian.-febr. 1988, p. 95-97.
738. BINDIU, Olivian. Dragostea de tat[ a lui Dumnezeu.
nr. 5, iul.-aug. 1989, p. 77-79.

41,

739. BINDIU, Olivian. Cuv`nt despre cei ce au adormit.


nr. 3, mai-iun. 1989, p. 79-85.

41,

740. BOTEZ, Al/exe/ A. #n Vinerea Mare.


apr. 1969, p. 285-292.
741. BOTEZ, Al/exe/ A. Steaua Betleemului.
nov.-dec. 1969, p. 972-976.

21, nr. 3-4, mart.-

21, nr. 11-12,

742. BRANI}TE, Ene. Despre vorbirea preotului @n via\a de


toate zilele - c`teva reguli de bun[cuviin\[ @n vorbire. 10, nr. 3-4,
mart.-apr. 1958, p. 165-175.
743. BRANI}TE, Ene. Predic[ la Sf`nta treime. (Luna Rusaliilor). 15, nr. 5-6, mai-iun. 1963, p. 394-398.
744. BRANI}TE, Ene. Via\a ]i p[timirea Sf`ntului Mucenic
Valahul. 16, nr. 5-6, mai-iun. 1964, p. 436-440.
745. BRANI}TE, Ene. Predic[ la Duminica Floriilor. 18, nr. 34, mart.-apr., 1966, p. 323-327.
746. BRANI}TE, Ene. Predic[ la Duminica sl[b[nogului. 18,
nr. 5-6, mai-iun. 1966, p. 515-520.
747. BRANI}TE, Ene. Predic[ la ziua Sfin\ilor Arhangheli. 25,
nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. 1003-1007.
748. BRATU, Gh/eorghe/. Din tilcuirile liturgice ale cuviosului
Nicodim Aghioritul. 10, nr. 1-2, ian.-febr. 1958, p. 72-83.

81

749. BR{TAN, Ilie D. Cuv`ntul preotului. 7, nr. 1-2, ian.-febr.


1955, p. 32-35.
750. BR{TAN, Ilie D. Casa lui Dumnezeu.
1956, p. 324-327.

8, nr. 6-7, iun.-iul.

751. BR{TAN, Ilie D. Hristos, taina m`ntuirii noastre. /Predic[


rostit[ la Duminica dup[ Na]terea Domnului, la 31 decembrie 1961,
@n Catedrala Mitropolitan[ "Sf. Dimitrie", din Craiova/. 14, nr. 12, ian.-febr. 1962, p. 57-59.
752. BR{TAN, Ilie D. Despre cump[tare.
sept. 1962, p. 480-488.

14, nr. 7-9, iul.-

753. BR{TAN, Ilie D. Predic[ la Pogor`rea Sf`ntului Duh.


(Rusaliile). 15, nr. 5-6, mai-iun. 1963, p. 394-396.
754. BR{TAN, Ilie D. Predic[ la Bunavestire.
mart.-apr. 1964, p. 219-223.

16, nr. 3-4,

755. BR{TAN, Ilie D. Predic[ la Duminica a doua dup[ Pa]ti a


Tomii. 17, nr. 5-6, mai-iun. 1965, p. 486-489.
756. BR{TAN, Ilie D. Predic[ la Duminica a XXII-a dup[
Rusalii. 17, nr. 9-10, sept.-oct. 1965, p. 856-859.
757. BR{TAN, Ilie D. Predic[ la Duminica a XXVI-a dup[
Rusalii. 17, nr. 11-12, nov.-dec. 1965, p. 1002-1005.
758. BR{TAN, Ilie D. Predic[ la Intrarea Maicii Domnului @n
Biseric[. 17, nr. 11-12, nov.-dec. 1965, p. 1005-1008.
759. BR{TAN, Ilie D. Fond ]i form[ @n predic[.
mart.-apr. 1966, p. 313-319.

18, nr. 3-4,

760. BR{TAN, Ilie D. Harul poruncilor dumnezeie]ti,


dragostea. 19, nr. 9-10, sept.-oct. 1967, p. 782-785.

82

761. BR{TAN, Ilie D. Cuv`nt pentru Crucea Domnului ]i


purtarea ei. 19, nr. 9-10, sept.-oct. 1967, p. 786-790.
762. BR{TAN, Ilie D. Duminica a V-a din Postul Mare.
nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 295-299.

20,

763. BR{TAN, Ilie D. Predic[ la Duminica Sfin\ilor P[rin\i.


21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 440-443.
764. BR{TAN, Ilie D. Predic[ la #n[l\area Sfintei Cruci.
nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p. 756-759.

21,

765. BR{TAN, Ilie D. Sf`ntul Mare Mucenic Gheorghe.


(Panegeric). 24, nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p. 295-298.
766. BR{TAN, Ilie D. Predic[ la Duminica a XIX-a dup[
Rusalii. 24, nr. 9-10, sept.-oct. 1972, p. 796-800.
767. BR{TAN, Ilie D. Cuv`nt la Praznicul Sfintei Treimi.
nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 509-513.

25,

768. BR{TAN, Ilie D. Omilie la Duminica a IV-a dup[ Rusalii.


Vindecarea slugii suta]ului. 25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 645-648.
769. BR{TAN, Ilie D. Postul, jertf[ ]i chip al tr[irii virtuoase.
Duminica izgonirii lui Adam din rai. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p.
87-90.
770. BR{TAN, Ilie D. Cuv`nt la #nt`mpinarea Domnului.
nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p. 98-101.

27,

771. BR{TAN, Ilie D. Rodul chem[rilor lui Iisus pentru noi.


Predic[ la Duminica a II-a dup[ Rusalii. 27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975,
p. 563-565.

83

772. BR{TAN, Ilie D. Predic[ la Praznicul Sf`ntului Mare


Mucenic Dimitrie. 27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 752-754.
773. BR{TAN, Ilie D. Predic[ la Duminica a III-a dup[ Rusalii.
32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 629-632.
774. BUCEVSCHI, Orest. R`vna pastoral[. 8, nr. 10-12, oct.dec. 1956, p. 606-615.
775. BUCEVSCHI, Orest. "Ast[zi vou[ s-a n[scut un M`ntuitor,
care este Hristos Domnul" (Luca II, 11). 16, nr. 11-12, nov.-dec.
1964, p. 851-855.
776. B/ULGAR/, Gh/eorghe/. Medita\ie pentru Sf`nta #nviere.
25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 317-319.
777. BULG{R, Gheorghe. Despre semnifica\iile s[rb[toririi
#nvierii M`ntuitorului Iisus Hristos. 40, nr. 2, mart.-apr. 1988, p.
92-95.
778. BUNEA, Ion. Sf`nta #mp[rt[]anie @n via\a cre]tin[.
nr. 3-4, mart.-apr. 1967, p. 182-187.
779. BUNEA, Ion. Duminica a XIX-a dup[ Rusalii.
12, oct.-dec.1982, p. 689-692.

19,

34, nr. 10-

780. BUNEA, Ion. Predic[ la moartea unui credincios evlavios


]i drept. 36, nr. 1-2, ian.-febr. 1984, p. 74-77.
781. BUNEA, Ion. Cuv`nt de @nv[\[tur[ despre chivernisirea
@n\eleapt[ a vie\ii. 36, nr. 7-8, iul.-aug. 1984, p. 486-490.
782. BUNEA, Ion. Predic[ la Duminica a XIX-a dup[ Rusalii.
36, nr. 9-10, sept.-oct. 1984, p. 606-609.
783. BUNEA, Ion. Predic[ la Duminica a XXVII-a dup[ Rusalii.
38, nr. 6, nov.-dec. 1986, p. 63-67.

84

784. BUNEA, Ion. Predic[ la moartea unui credincios @n floarea


v`rstei. 40, nr. 4, iul.-aug. 1988, p. 83-86.
785. BUNEA, Ion. Predic[ la Duminica a III-a dup[ Pogor`rea
Duhului Sf`nt. 41, nr. 4, iul.-aug. 1989, p. 63-66.
786. BUNEA, I/on/. Predic[ la Duminica a IV-a dup[ Pa]ti. (a
Sl[b[nogului). 41, nr. 3, mai-iun. 1989, p. 76-79.
787. BUNEA, Ion. Predic[ la Duminica Vame]ului ]i a
Fariseului. Despre smerenie, sensul ei cre]tin. 42, nr. 1-3, ian.-iun.
1990, p. 201-204.
788. BUSUIOC, Lauren\iu. "Iat[, a ie]it Sem[n[torul s[
samene". (Matei XIII, 5). 9, nr. 3-4, mart.-apr. 1957, p. 137-138.
789. C{LUG{R, D. Chemarea la apostolat.
iun. 1981, p. 245-248.

33, nr. 4-6, apr.-

790. C{LUG{R, D. Hristos n[dejdea noastr[ permanent[.


Cuv`nt la @nmorm`ntare. 34, nr. 10-12, oct.-dec. 1982, p. 695-697.
791. C~NDEA, Spiridon. Pastora\ia.
p. 441-447.

9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957,

792. C~NDEA, S/piridon/. Parohia ca teren de activitate


pastoral[ a preotului. 12, nr. 5-6, mai-iun. 1960, p. 283-290.
793. CHILEA, Sebastian. Predica de succes.
mart. 1954, p. 36-38.

6, nr. 1-3, ian.-

794. CHILEA, Sebastian. #n[l\area ]i c[derea primului om. 10,


nr. 3-4, mart.-apr. 1958, p. 203-210.
795. CHILEA, Sebastian. Dup[ p[catul cel dint`i ]i dup[ cea
dint`i moarte. 10, nr. 5-6, mai-iun. 1958, p. 395-396.

85

796. CHILEA, Sebastian. Despre providen\[.


aug. 1958, p. 537-543.
797. CHILEA, Sebastian. Na]terea Domnului.
nov.-dec. 1958, p. 780-782.

10, nr. 7-8, iul.-

10, nr. 11-12,

798. CHILEA, Sebastian. Sf`ntul Nicodim. Medalioane.


1-2, ian.-febr. 1967, p. 138-140.

19, nr.

799. CHIRIL, Patriarhul Bulgariei. Predica la Duminica lui


Zaheu. /Traducere din bulg[re]te de prof. At. Magiarov ]i pr. prof.
T. Bodogae/. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 665-671.
800. CHIRIL, Patriarhul Bulgariei. Predic[ la Duminica
samarineanului milostiv. /Traducere din bulg[re]te de prof. At.
Magiarov ]i pr. prof. T.Bodogae/. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p.
672-680.
801. CHIRIL, Patriarhul Bulgariei. Smerenia care @nal\[.
/Predic[ publicat[ @n Calea Domnului, vol. II, Sofia, 1959/. 13, nr.
10-12, oct.-dec. 1961, p. 709-712.
802. CHIRIL, Patriarhul Bulgariei. Na]terea lui Hristos /Predic[
publicat[ @n Calea Domnului, vol. I, Sofia, 1957/. Traducere de:
Diac. Norocel Epifanie ]i D.Gh. Radu. 13, nr. 10-12, oct.-dec.
1961, p. 712-715.
803. CHIRIL, Sf`ntul, al Ierusalimului. Cuv`nt la #nt`mpinarea
Domnului ]i M`ntuitorului nostru Iisus Hristos ]i la Simeon
primitorul de Dumnezeu. /Traducere de Fecioru Dumitru/. 16, nr.
1-2, ian.-febr. 1964, p. 58-64.
804. CHIRI|{, Grigore. "Pe p[m`nt pace, @ntre oameni
bun[voire". 15, nr. 11-12, nov.-dec. 1963, p. 851-853.

86

805. CHI|ESCU, N/icolae/. Alexei Stefanovici Homiacov.


C`teva cuvinte ale unui cre]tin pravoslavnic asupra Confesiunilor
(cre]tine) apusene, cu prilejul unei pastorale a arhiepiscopului
Parisului. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 125-143.
806. CHI|ESCU, N/icolae/. Predic[ la Duminica a XXII-a dup[
Rusalii. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 987-990.
807. CIUREA, Al. I. Cuv`nt la pr[zmuirea a trei sute de ani de
la moartea muceniceasc[ a Sf`ntului Ioan Valahul. 14, nr. 5-6,
mai-iun.1962, p. 344-348.
808. CIUREA, Al. I. Predic[ despre egalitatea tuturor
oamenilor @n fa\a lui Dumnezeu. 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 261265.
809. COCORA, Gabriel. C`teva cuv`nt[ri ale Arhimandritului
Eufrosin Poteca. 16, nr. 9-10, sept.-oct. 1964, p. 758-768.
810. COCORA, Gabriel. Contribu\ia episcopului Dionisie
Romano la dezvoltarea omileticii rom`ne]ti. 21, nr. 3-4, mart.-apr.
1969, p. 207-243.
811. COD{U, Patricia. Sf`nta mare muceni\[ Ecaterina, din
Alexandria Egiptului. 25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. 984-988.
812. COLOTELO, Mihail. Hristos s-a @n[l\at @ntru slav[.
nr. 4, iul.-aug. 1986, p. 84-87.

38,

813. COLOTELO, Mihail. Predic[ la Duminica a 26-a dup[


Rusalii. 40, nr. 6, nov.-dec. 1988, p. 79-82.
814. COLOTELO, Mihail. Predic[ la Duminica a II-a dup[
Rusalii. 46, nr. 1-6, ian.-dec. 1994, p. 121-123.
815. COLOTELO, Mihail. Predic[ la Duminica a 8-a dup[
Rusalii. 49, nr. 3-6, iul.-dec. 1997, p. 100-101.

87

816. COLOTELO, Mihail. Predic[ la Duminica a noua dup[


Rusalii. 49, nr. 3-6, iul.-dec. 1997, p. 101-104.
817. CONSTANTIN, Gheorghe I. Medita\ie. G`nduri la
duminica @naintea Na]terii Domnului.
21, nr. 11-12, nov.-dec.
1969, p. 971-972.
818. CORNI|ESCU, Emilian. Predic[ la Duminica a XXII-a
dup[ Rusalii. 35, nr. 7-8, iul.-aug. 1983, p. 505-508.
819. CORNI|ESCU, Emilian. Predic[ la Duminica a XVII-a
dup[ Rusalii. 42, nr. 4-6, iul.-dec. 1990, p. 219-222.
820. COSMA, Sorin. Predic[ la Intrarea @n biseric[ a Maicii
Domnului. 25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. 1011-1013.
821. COSMA, Sorin. Despre virtutea cre]tin[. 38, nr. 1-2, ian.febr. 1986, p. 89-94.
822. COSMA, Sorin. Prietenia, virtute a apropierii @ntre oameni
]i popoare. 42, nr. 1-3, ian.-iun. 1990, p. 214-220.
823. COSMA, Sorin. Despre virtutea credin\ei. 42, nr. 1-3, ian.iun. 1990, p. 225-228.
824. COSMA, Sorin. Pogor`rea Sf`ntului Duh. 43, nr. 3, maiiun. 1991, p. 64-67.
825. COSMA, Sorin. Despre Sf`nta tain[ a Poc[in\ei.
1-6, ian.-dec. 1994, p. 132-135.

46, nr.

826. COSMA, Sorin. Despre <<bl`nde\e>>, ca virtute cre]tin[.


47, nr. 1-2, ian.-febr. 1995, p. 110-113.

88

827. COVERC{, Ioan V. Predic[ la Duminica a XXXI-a dup[


Rusalii (Vindecarea orbului din na]tere). 24, nr. 11-12, nov.-dec.
1972, p. 998-1001.
828. COVERC{, Ioan V. Predic[ la #nt`mpinarea Domnului.
25, nr. 1-2, ian.-febr. 1973, p. 179-182.
829. COVERC{, Ioan V. P[cat ]i virtute: m`ndria ]i smerenia.
Duminica a XXXIII-a dup[ Rusalii (a vame]ului ]i fariseului). 26,
nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 83-86.
830. COVERC{, Ioan V. Predic[ la Duminica Fiului Risipitor.
37, nr. 1-2, ian.-febr. 1985, p. 60-64.
831. COVERC{, Ioan V. Predic[ la Sf`ntul Ierarh Nicolae.
38, nr. 6, nov.-dec. 1986, p. 56-61.
832. COVERC{, Ioan V. Predic[ la Sf`ntul Arhidiacon }tefan.
38, nr. 6, nov.-dec. 1986, p. 67-74.
833. COVERC{, Ioan V. Predic[ la Duminica a XX-a dup[
Rusalii. 43, nr. 4, iul.-dec. 1991, p. 111-115.
834. CRISTESCU, Grigorie. Valoarea ]i func\iunea
subcon]tientului @n predic[. 9, nr. 1-2, ian.-febr. 1957, p. 14-23.
835. CRONICAR. Sub @ndemnul pastora\iei contemporane.
27, nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 469-472.
836. DAVID, P/etru/ I. La Cuvioasa Maria Egipteanca.
3-4, mart.-apr. 1968, p. 299-303.

20, nr.

837. DAVID, P/etru/ I. Predic[ la Duminica Orbului din na]tere.


20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 428-432.
838. DAVID, P/etru/ I. Cuv`nt la Sfin\ii Apostoli Petru ]i Pavel.
20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 443-448.

89

839. DAVID, P/etru/ I. Cuv`nt despre Sinodul IV Ecumenic


(451). 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 603-609.
840. DAVID, P/etru/ I. La Duminica a X-a dup[ pogor`rea
Sf`ntului Duh. (Credin\a cre]tin[ ca jertf[ suprem[). 20, nr. 7-8,
iul.-aug. 1968, p. 614-618.
841. DAVID, P/etru/ I. Predic[ la #n[l\area Sfintei Cruci (14
septembrie). 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 794-798.
842. DAVID, P/etru/ I. Sf`ntul Cuvios Dimitrie cel Nou.
(Basarabov). 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 802-806.
843. DAVID, P/etru/ I. Predic[ la Sfin\ii Patruzeci de Mucenici.
21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 272-277.
844. DAVID, P/etru/ I. Sfin\ii Trei Ierarhi.
febr. 1972, p. 117-121.

24, nr. 1-2, ian.-

845. DAVID, P/etru/ I. Sf`ntul Grigorie Palama.


mart.-apr. 1975, p. 230-234.

27, nr. 3-4,

846. DAVID, Petru I. Noi ve]nic suntem printre voi! Poem


pentru "Sfin\ii Trei Ierarhi". 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p. 71-75.
847. DAVID, Petru I. Predic[ la Duminica a XXVI-a dup[
Rusalii. Avarul @n fa\a vie\ii ]i a mor\ii. 32, nr. 10-12, oct.-dec.
1980, p. 756-758.
848. DAVID, Petru I. Duminica a III-a dup[ Pa]ti a femeilor
purt[toare de mir. 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 252-256.
849. DAVID, P/etru/ I. Pa]tele ]i #nvierea Domnului, praznic al
@mp[c[rii. 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 274-277.

90

850. DAVID, Petru I. Despre cel de al VII-lea Sinod ecumenic


(787). Duminica XXI dup[ Rusalii. 33, nr. 7-9, iul.-sept. 1981, p.
439-441.
851. DAVID, Petru I. Duminica Vame]ului ]i Fariseului.
nr. 1-3, ian.-mart. 1982, p. 75-79.

34,

852. DAVID, Petru I. Sf`nta Muceni\[ Filofteia (7 decembrie).


36, nr. 11-12, nov.-dec. 1984, p. 751-755.
853. DELAROHIA, Nicolae. Cinstirea Sf`ntului Ar- hidiacon
}tefan. 39, nr. 6, nov.-dec. 1987, p. 85-87.
854. DR{GULIN, Gheorghe I. Panegiric la s[rb[- toarea
Sf`ntului Ierarh Calinic de la Cernica. 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969,
p. 277-279.
855. DUDU, Velicu. Pentru consolidarea Unirii Prin- cipatelor
Rom`ne. Pastorala Mitropolitului Nifon al Ungrovlahiei.
18, nr.
1-2, ian.-febr. 1966, p. 136-138.
856. DUMITRU, Sandu. Slujirea semenilor. Predic[ la duminica
a II-a din postul Sfintelor P[resimi. 27, nr. 3-4, mart.-apr., 1975, p.
241-243.
857. DUR{, Ioan. Considera\ii privitoare la "#nv[\[turi preste
toate zilele (1642)". 39, nr. 1, ian.-febr. 1987, p. 94-105.
858. DUR{, N/icolae/. Predic[ la Duminica a XXV-a dup[
Rusalii. 35, nr. 3-4, mart.-apr. 1983, p. 263-265.
859. DUR{, Nicolae. Predic[ la Duminica a IV-a dup[ Rusalii.
40, nr. 3, mai-iun. 1988, p. 57-59.
860. DUR{, Nicolae. Predic[ la Sf`ntul Ierarh Nicolae.
nr. 6, nov.-dec. 1988, p. 86-89.

91

40,

861. DUR{, Nicolae. Predic[ la Duminica a XXIII-a dup[


Rusalii. 46, nr. 1-6, ian.-dec. 1994, p. 124-127.
862. FECIORU, D/umitru/. Sf`ntul Proclu al Constantinopolului.
Cuv`nt la Botezul Domnului. 17, nr. 1-2, ian.-febr. 1965, p. 83-85.
863. FECIORU, D/umitru/. Cuv`nt la Rusalii de Sf. Proclu al
Constantinopolului. 17, nr. 5-6, mai-iun. 1965, p. 489-490.
864. FECIORU, D/umitru/. Cuv`nt la Schimbarea la Fa\[ a
Domnului ]i Dumnezeului ]i M`ntuitorului Nostru Iisus Hristos de
Sf`ntul Proclu al Constantinopolului.
17, nr. 7-8, iul.-aug. 1965,
p. 690-693.
865. FECIORU, D/umitru/. Cuv`nt la Florii de Sf`ntul Epifamie,
Episcopul Ciprului. 19, nr. 3-4, mart.-apr. 1967, p. 304-307.
866. FECIORU, D/umitru/. Sf`ntul Proclu al Constantinopolului,
Cuv`nt de laud[ la Sf`ntul @nt`iul mucenic }tefan. 19, nr. 11-12,
nov.-dec. 1967, p. 956-959.
867. FECIORU, D/umitru/. Sf`ntul Andrei al Cretei. Cuv`nt la
T[ierea-@mprejur a Domnului nostru Iisus Hristos ]i la Sf`ntul
Vasile. 20, nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p. 98-102.
868. FIRMILIAN, /Arhiepiscop/ ]i Mitropolit. Pastora\ia.
nr. 1-2, ian.-febr. 1957, p. 7-8.

9,

869. FIRMILIAN, /Arhiepiscop ]i Mitropolit/. Cuv`nt bun.


nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 3-4.

13,

870. FIRMILIAN, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastorale la


#nvierea Domnului 1965. 17, nr. 3-4, mart.-apr. 1965, p. 273-275.
871. FIRMILIAN, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastorale la
Sfintele s[rb[tori ale Na]terii Domnului 1965. 17, nr. 11-12, nov.dec. 1965, p. 915-918.

92

872. FIRMILIAN, Arhiespiscop ]i Mitropolit. La Sfintele


s[rb[tori ale #nvierii Domnului 1966. Din @ndurarea lui Dumnezeu,
Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolit al Olteniei. 18, nr. 3-4, mart.apr. 1966, p. 211-214.
873. FIRMILIAN, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastorale la
Sfintele S[rb[tori al Na]terii Domnului, 1966. 18, nr. 11-12, nov.dec. 1966, p. 941-945.
874. FIRMILIAN, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastorale la
Sfintele S[rb[tori al #nvierii Domnului. 19, nr. 3-4, mart.-apr. 1967,
p. 175-178.
875. FIRMILIAN, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastorale la
Sfintele S[rb[tori ale Na]terii Domnului. 19, nr. 11-12, nov.-dec.
1967, p. 867-870.
876. FIRMILIAN, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastorale la
Sfintele S[rb[tori ale #nvierii Domnului.
20, nr. 1-2, ian.-febr.
1968, p. /183/-186.
877. FIRMILIAN, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[ la
Sfintele S[rb[tori ale Na]terii Domnului. 20, nr. 11-12, nov.-dec.
1968, p. 881-884.
878. FIRMILIAN, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[ la
Sfintele S[rb[tori ale #nvierii Domnului, 1969. 21, nr. 3-4, mart.apr. 1969, p. 179-183.
879. FIRMILIAN, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[ la
Sfintele S[rb[tori ale Na]terii Domnului. 21, nr. 11-12, nov.-dec.
1969, p. 863-867.
880. FIRMILIAN, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[ la
#nvierea Domnului - 1972. 24, nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p. 159-161.

93

881. GALERIU, Constantin. Predic[ la Duminica a XXXIV-a


dup[ Rusalii (Luca XV, 11-32). 37, nr. 1-2, ian.-febr. 1985, p. 5560.
882. GANEA, Ioasaf. Predic[ la Duminica a III-a din Post - a
Sfintei Cruci. 26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 313-317.
883. GANEA, Ioasaf. Cuv`nt la Bunavestire.
apr. 1975, p. 238-241.

27, nr. 3-4, mart.-

884. GANEA, Ioasaf. Predic[ la praznicul Sfintei Treimi.


nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 437-441.

27,

885. GANEA, Ioasaf. Omilie la Duminica a IX-a dup[ Rusalii.


27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p. 568-571.
886. GANEA, Ioasaf. Predic[ la 14 octombrie. Cuvioasa
Parascheva. 27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 748-752.
887. GANEA, Ioasaf. Sf`ntul Apostol Andrei.
nov.-dec. 1975, p. 877-880.

27, nr. 11-12,

888. GANEA, Ioasaf. Predic[ la Duminica a XXIII-a dup[


Rusalii. 32, nr. 10-12, oct.-dec. 1980, p. 754-756.
889. GANEA, Ioasaf. Predic[ la Duminica Floriilor.
6, apr.-iun. 1981, p. 248-251.

33, nr. 4-

890. GANEA, Ioasaf. Cuv`nt la Sf`ntul Ierarh Nicolae - 6


decembrie. 34, nr. 10-12, oct.-dec. 1982, p. 692-695.
891. GANEA, Ioasaf. Predic[ la Duminica a IV-a din Postul
Mare. 36, nr. 3-4, mart.-apr. 1984, p. 201-204.
892. GANEA, Ioasaf. Predic[ la Bunavestire. 39, nr. 2, mart.apr. 1987, p. 92-95.

94

893. GANEA, Ioasaf. Predic[ la pr[zmuirea Sf`ntului


Arhidiacon }tefan. 39, nr. 6, nov.-dec. 1987, p. 82-85.
894. GANEA, Ioasaf. Predic[ la Duminica dinaintea Na]terii
Domnului. 40, nr. 6, nov.-dec. 1988, p. 89-92.
895. GANEA, Ioasaf. Predic[ la Duminica Ortodoxieiei.
nr. 2, mart.-apr. 1989, p. 42-45.

41,

896. GANEA, Ioasaf. Despre t[ierea capului Sf`ntului Ioan


Botez[torul. 41, nr. 4, iul.-aug. 1989, p. 66-70.
897. GANEA, Ioasaf. Predic[ la Duminica Fiului Risipitor. 43,
nr. 1, ian.-febr. 1991, p. 79-83.
898. GANEA, Ioasaf. Predic[ la Duminica a V-a a Sf`ntului ]i
Marelui Post. 43, nr. 2, mart.-apr. 1991, p. 79-82.
899. GANEA, Ioasaf. Predic[ la Duminica a III-a dup[ Pa]ti, a
Mironosi\elor. 43, nr. 3, mai-iun. 1991, p. 61-64.
900. GANEA, Ioasaf. Predic[ la Duminica a X-a dup[ Rusalii.
43, nr. iul.-dec. 1991, p. 102-104.
901. GAVRIL, Mihail. M`ndrie ]i smerenie.
febr. 1962, p. 59-62.

14, nr. 1-2, ian.-

902. GHERASIM, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului.


/Pastoral[ la Praznicul Na]terii Domnului/. 36, nr. 11-12, nov.dec. 1984, p. 691-695.
903. GHERASIM, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului.
/Pastoral[ la #nvierea Domnului/. 37, nr. 3-4, mart.-apr. 1985, p.
156-160.

95

904. GHERASIM, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului.


Pastoral[ la Na]terea Domnului. 37, nr. 11-12, nov.-dec. 1985, p.
762-765.
905. GHERASIM, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului.
Pastoral[ la #nvierea Domnului - 1986. 38, nr. 3, mai-iun. 1986, p.
19-22.
906. GHERASIM, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[
la Praznicul Na]terii Domnului - 1986. 38, nr. 6, nov.-dec. 1986,
p. 15-18.
907. GHERASIM, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[
la #nvierea Domnului. 39, nr. 2, mart.-apr. 1987, p. 28-32.
908. GHERASIM, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastorala
la Praznicul Na]terii Domnului, 1987. 39, nr. 6, nov.-dec. 1987, p.
16-19.
909. GHERASIM, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[
la Praznicul #nvierii Domnului, 1988. 40, nr. 2, mart.-apr. 1988, p.
17-21.
910. GHERASIM, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[
la Praznicul Na]terii Domnului, 1988. 40, nr. 6, nov.-dec. 1988, p.
31-34.
911. GHERASIM, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[
la Praznicul #nvierii Domnului, 1989. 41, nr. 2, mart.-apr. 1989, p.
18-22.
912. GHERASIM, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[
la Praznicul Na]terii Domnului, 1989. 41, nr. 6, nov.-dec. 1989, p.
20-23.
913. GHERASIM, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[
la Praznicul #nvierii Domnului. 42, nr. 1-3, ian.-iun. 1990, p. 25-28.

96

914. GHERASIM, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului.


Pastoral[ la Na]terea Domnului, 1990. 42, nr. 4-6, iul.-dec. 1990,
p. 15-19.
915. GHERASIM, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[
la Praznicul #nvierii Domnului, 1991. 43, nr. 2, mart.-apr. 1991, p.
10-13.
916. GHERASIM, Episcopul R`mnicului. Pastoral[ la Na]terea
Domnului - 1991. 43, nr. 4, iul.-dec. 1991, p. 9-11.
917. GHERASIM, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[
la Praznicul #nvierii Domnului - 1992. 44, nr. 1-6, ian.-dec. 1992,
p. 13-17.
918. GHERASIM, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[
la Na]terea Domnului - 1992. 44, nr. 1-6, ian.-dec. 1992, p. 28-33.
919. GHERASIM, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului.
Pastoral[ la Praznicul #nvierii Domnului - 1993. 45, nr. 1-6, ian.dec. 1993, p. 14-19.
920. GHERASIM, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[
la Praznicul Na]terii Domnului - 1993. 45, nr. 1-6, ian.-dec. 1993,
p. 33-38.
921. GHERASIM, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[
la Praznicul #nvierii Domnului, 1994.
46, nr. 1-6, ian.-dec. 1994,
p. 14-18.
922. GHERASIM, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[
la Praznicul Na]terii Domnului 1994. 46, nr. 1-6, ian.-dec. 1994,
p. 29-33.

97

923. GHERASIM, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului.


Pastoral[ la Praznicul #nvierii Domnului, 1995. 47, nr. 1-2, ian.febr. 1995, p. 10-15.
924. GHERASIM, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[
la Praznicul #nvierii Domnului - 1996. 48, nr. 1-2, ian.-apr. 1996,
p. 16-19.
925. GHERASIM, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[
la Na]terea Domnului, 1996. 48, nr. 3-6, mai-dec. 1996, p. 14-17.
926. GHERASIM, Episcopul R`mnicului. Pastoral[ la Praznicul
#nvierii Domnului - 1997. 49, nr. 1-3, ian.-iun. 1997, p. 15-18.
927. GHERMAN, Sf`ntul al Constantinopolului. Rug[ciunea
<<Tat[l nostru>> (traducere de Pr. Prof. Nic. Petrescu). 18, nr.
7-8, iul.-aug. 1966, p. 715-718.
928. GHIU}, Benedict. Despre credin\a cre]tin[; Credin\a, ce
este; Datorii fa\[ de credin\[; Izvoarele credin\ei. 8, nr. 1-3, ian.mart. 1956, p. 55-65.
929. GHIU}, Benedict. Semnul credin\ei: semnul Sfintei Cruci. Sf`nta Tradi\ie. 8, nr. 4-5, apr.-mai 1956, p. 212-220.
930. GHIU}, Benedict. Dreptarul credin\ei: Crezul - Adev[rul @nv[\[tur[ despre m`ntuire. 8, nr. 6-7, iu.-iul. 1956, p. 270-278.
931. GHIU}, Benedict. Despre dumnezeu. 8, nr. 8-9, aug.-sept.
1956, p. 515-519.
932. GHIU}, Benedict. Dumnezeu, ce este. 8, nr. 10-12, oct.dec. 1956, p. 654-666.
933. GHIU}, Benedict. Despre crea\ia lumii.
febr. 1957, p. 59-65.

98

9, nr. 1-2, ian.-

934. GHIU}, Benedict. Despre @ngeri.


1957, p. 172-181.

9, nr. 3-4, mart.-apr.

935. GHIU}, Benedict. #ngerii la Sfin\ii P[rin\i. 9, nr. 5-6, maiiun. 1957, p. 350-356.
936. GHIU}, Benedict. Lucrarea @ngerilor la Sfin\ii P[rin\i.
nr. 7-8, iul.-aug. 1957, p. 487-496.

9,

937. GHIU}, Benedict. Crea\iunea dup[ Sf`nta Scriptur[.


nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 641-647.

9,

938. GHIU}, Benedict. Crea\iunea la Sfin\ii P[rin\i.


12, nov.-dec. 1957, p. 789-793.

9, nr. 11-

939. GHIU}, Benedict. Sinaxar luna lui ianuarie @n 18 ]i 30 de


zile. 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p. 68-70.
940. GRIGORIE, Sf`nt al Neocesariei. Cuv`nt la Botezul
Domnului /Traducere de D. Fecioru/. 19, nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p.
129-134.
941. IFTODI, Leon. Predic[ la Duminica a XX-a dup[ Rusalii.
25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 821-824.
942. IFTODI, Leon. Predic[ la Duminica a XXX-a dup[ Rusalii.
26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 994-996.
943. IFTODI, Leon. Predic[ la Duminica a VI-a dup[ Rusalii.
38, nr. 4, iul.-aug. 1986, p. 91-93.
944. IFTODI, Leon. Cuv`nt despre post.
1987, p. 84-88.

39, nr. 2, mart.-apr.

945. IOAN DAMASCHIN, Sf`ntul. Cuv`nt la Bunavestire.


/Traducere de Fecioru D./. 16, nr. 3-4, mart.-apr. 1964, p. 213-219.

99

946. IOAN DAMASCHIN, Sf`ntul. Cuv`nt de laud[ la


Adormirea Preal[udatei, Preasl[vitei ]i Binecuv`ntatei St[p`nei
noastre de Dumnezeu n[sc[toare ]i pururea Fecioara Maria.
/Traducere de D. Fecioru/. 16, nr. 7-8, iul.-aug. 1964, p. 593-602.
947. IOAN DAMASCHIN, Sf`ntul. Cuv`nt la Na]terea Prea
Sfintei St[p`nei noastre N[sc[toare de Dumnezeu ]i pururea
Fecioarei Maria. /Traducere de D.Fecioru/. 16, nr. 9-10, sept.-oct.
1964, p. 769-777.
948. IOAN DAMASCHIN, Sf`ntul. Cuv`nt la na]terea Preasfintei St[p`nei noastre N[sc[toare de Dumnezeu. /Traducere de D.
Fecioru/. 18, nr. 9-10, sept.-oct. 1966, p. 869-874.
949. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Cuv`nt la Na]terea
M`ntuitorului nostru Iisus Hristos. /Traducere de D. Fecioru/. 16,
nr. 11-12, nov.-dec. 1964, p. 909-916.
950. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Cuv`nt la Na]terea
Domnului. /Traducere de D. Fecioru/. 18, nr. 11-12, nov.-dec.
1966, p. 1017-1024.
951. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Cuv`nt de laud[ la Sf`ntul
Apostol Pavel. /Traducere de D. Fecioru/. 19, nr. 5-6, mai-iun.
1967, p. 464-468.
952. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Omilie la str[lucitul
praznic al Schimb[rii la Fa\[. /Traducere de D. Fecioru/. 19, nr.
7-8, iul.-aug. 1967, p. 643-652.
953. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Cuv`nt @n Sf`nta ]i Marea
Joi. /Traducere de D. Fecioru/. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 303342.
954. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Cuv`nt la #n[l\area
Domnului. /Traducere de D. Fecioru/. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968,
p. 432-439.

100

955. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Omilie la Duminica a V-a


dup[ Rusalii. /Traducere de D. Fecioru/.
20, nr. 7-8, iul.-aug.
1968, p. 598-603.
956. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Omilie la Duminica a VIIIa dup[ Rusalii. /Traducere de D. Fecioru/.
21, nr. 7-8, iul.-aug.
1969, p. 602-607.
957. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Omilie la Duminica a IX-a
dup[ Rusalii. /Traducere de D. Fecioru/.
21, nr. 7-8, iul.-aug.
1969, p. 607-612.
958. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Omilie la Duminica a IV-a
dup[ Rusalii. /Traducere de D. Fecioru/.
24, nr. 5-6, mai-iun.
1972, p. 456-468.
959. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Omilie la Duminica a V-a
dup[ Rusalii. /Traducere de D. Fecioru/.
24, nr. 7-8, iul.-aug.
1972, p. 632-636.
960. IOAN GUR{ DE AUR, Sf`ntul. Prietenia ]i iubirea de
oameni. /Traducere de Aristide N. Geam[nu/. 25, nr. 1-2, ian.-febr.
1973, p. 182-183.
961. IOANICESCU, I/oan/. Biserica loca] de @nchinare. 26, nr.
11-12, nov.-dec. 1974, p. 983-986.
962. IOANICESCU, I/oan/. Cuv`nt de @nv[\[tur[ la #n[l\area
Domnului. 27, nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 435-437.
963. IOANICESCU, I/oan/. Sf`ntul mucenic
Areopagitul. 27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 738-739.

Dionisie

964. IOANICESCU, I/oan/. Predic[ la Duminica dup[ Na]terea


Domnului. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 890-892.

101

965. IONESCU, I/on/. Predic[ la Duminica a VIII-a dup[


Rusalii. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 638-641.
966. IONESCU, I/on/. Predic[ la Na]terea Sf`ntului Ioan
Botez[torul. 41, nr. 3, mai-iun. 1989, p. 72-75.
967. IONESCU, Vasile. Noi orient[ri omiletice.
oct.-dec. 1955, p. 583-586.

7, nr. 10-12,

968. IONESCU-CHEIA, Gh/eorghe/. #n[l\area Sfintei Cruci, 14


septembrie. 35, nr. 9-10, sept.-oct. 1983, p. 619-623.
969. IORDACHE, Ioan C. Duminica izgonirii lui Adam din rai.
20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 291-295.
970. IORDACHE, Ioan C. Duminica a XI-a dup[ Rusalii. Despre
iertare. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 619-622.
971. IORDACHE, Ioan C. Predic[ la Duminica a IV-a din
Postul Mare. 24, nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p. 292-295.
972. IORDACHE, Ioan C. Predic[ la Duminica a II-a din Postul
Mare. M[rturisirea. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 310-314.
973. IORDACHE, I/oan/ C. Predic[ la s[rb[toarea Sf`ntului
Mare Mucenic Dimitrie Izvor`torul de Mir. 26, nr. 9-10, sept.-oct.
1974, p. 854-857.
974. IORDACHE, Ioan C. Porunca slujirii. Predic[ la Duminica
a V-a din Postul Mare. 27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 244-246.
975. IORDACHE, Ioan C. Chemarea apostolilor. Predic[ la
Duminica a XIII-a dup[ Rusalii. 27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p.
745-748.
976. IORDACHE, Ioan C. Despre copil[ria M`ntuitorului Iisus
Hristos. 34, nr. 1-3, ian.-mart. 1982, p. 55-59.

102

977. IOSIF, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[ la


#nvierea Domnului 1965. 17, nr. 3-4, mart.-apr. 1965, p. 276-279.
978. IOSIF, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[ la
Na]terea Domnului. 17, nr. 11-12, nov.-dec. 1965, p. 918-923.
979. IOSIF, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului. La Sfintele
s[rb[tori ale #nvierii Domnului, 1966. 18, nr. 3-4, mart.-apr. 1966,
p. 215-220.
980. IOSIF, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului. Pastorale la
Sfintele S[rb[tori ale Na]terii Domnului, 1966. 18, nr. 11-12, nov.dec. 1966, p. 945-949.
981. IOSIF, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastorale la
Sfintele S[rb[tori ale #nvierii Domnului. 19, nr. 3-4, mart.-apr.
1967, p. 178-181.
982. IOSIF, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[ de
Sfintele S[rb[tori ale Na]terii Domnului. 19, nr. 11-12, nov.-dec.
1967, p. 870-874.
983. IOSIF, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[ la
Sfintele S[rb[tori ale #nvierii Domnului. 20, nr. 1-2, ian.-febr.
1968, p. 186-189.
984. IOSIF, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[ la
Sfintele S[rb[tori ale Na]terii Domnului. 20, nr. 11-12, nov.-dec.
1968, p. 884-887.
985. IOSIF, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[ la
Sfintele S[rb[tori ale #nvierii Domnului, 1969. 21, nr. 3-4, mart.apr. 1969, p. 183-186.

103

986. IOSIF, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[ la


Sfintele S[rb[tori ale Na]terii Domnului. 21, nr. 11-12, nov.-dec.
1969, p. 868-870.
987. IOSIF, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[ la
#nvierea Domnului - 1972. 24, nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p. 161-165.
988. IOSIF, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[ la
Na]terea Domnului - 1972. 24, nr. 11-12, nov.-dec. 1972, p. 843847.
989. IOSIF, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[ la
Sfintele Pa]ti - 1973. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 199-202.
990. IOSIF, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului. Pastorale la
Na]terea Domnului 1973. 25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. 896899.
991. IOSIF, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[ de
Sfintele Pa]ti - anul 1974. 26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 198-200.
992. IOSIF, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[ la
Na]terea Domnului - 1974. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 930932.
993. IOSIF, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[ de
Pa]ti - 1975. 27, nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 336-339.
994. IOSIF, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[ la
Na]terea Domnului - 1975. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 808810.
995. IOSIF, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[ de
Sfintele Pa]ti. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 255-258.

104

996. IOSIF, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[ la


Na]terea Domnului - Anul 1980. 32, nr. 10-12, oct.-dec. 1980, p.
744-746.
997. IOSIF, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului. Pastorala de
Pa]ti - 1981. 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 177-181.
998. IOSIF, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului. Pastorala de
Cr[ciun - 1981. 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 544-547.
999. IOSIF, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului. Pastorala de
Pa]ti - 1982. 34, nr. 4-6, apr.-iun. 1982, p. 220-224.
1000. IOSIF, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[ la
Na]terea Domnului - 1982. 34, nr. 10-12, oct.-dec. 1982, p. 648650.
1001. IOSIF, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[ de
Sfintele Pa]ti din anul 1983. 35, nr. 5-6, mai-iun. 1983, p. 280-284.
1002. IOSIF, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Pastoral[ la
Na]terea Domnului - 1983. 35, nr. 11-12, nov.-dec. 1983, p. 729732.
1003. IOSIF, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului. /Pastoral[ la
Sfintele Pa]ti - 1984/. 36, nr. 3-4, mart.-apr. 1984, p. 156-159.
1004. IRINA GAVRIL{, Monahia. Sfintele femei mironosi\e.
24, nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p. 237-240.
1005. ISVORANU, Alexandru. Predic[ la Duminica a XX-a
dup[ Rusalii. 48, nr. 3-6, mai-dec. 1996, p. 88-91.
1006. IVAN, Ilie D. Cine trebuie s[ predice @n biseric[?
7-8, iul.-aug. 1985, p. 526-544.

105

37, nr.

1007. IVAN, Ilie I. Predica @n slujirea dreptei credin\e.


3-4, mart.-apr. 1984, p. 181-194.

36, nr.

1008. JITARU, Varahiil. G`nduri pentru o pastora\ie a


cuv`ntului. 27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 220-221.
1009. JITARU, Varahiil. Despre Sf`nta tain[ a cununiei.
nr. 3, mai-iun. 1987, p. 80-82.

39,

1010. JITARU, Varahiil. Domnul Iisus Hristos, n[dejdea


r[scump[r[rii ]i m`ntuirii noastre. 42, nr. 4-6, iul.-dec. 1990, p.
217-219.
1011. JUSTINIAN, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom`ne.
<<Apostolat Social>>. 25, nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 388-393.
1012. LECCA, Paulin. Despre Parabola aluatului. 40, nr. 2,
mart.-apr. 1988, p. 91-92.
1013. LEFTER, A/natolie/. "Pe p[m`nt pace". Atitudini cre]tine
fa\[ de problema ap[r[rii p[cii, oglindite @n "Revista Patriarhiei din
Moscova". 14, nr. 1-2, ian.-febr. 1962, p. 62-71.
1014. LEFTER, Anatolie. #nv[\[tura Ortodox[ despre Sf`nta
Cruce. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 463-469.
1015. LEON, Iftodi. Predica @n zilele noastre.
sept.-oct. 1974, p. 837-844.

26, nr. 9-10,

1016. LEON, Iftodi. Cinstirea Sfintelor icoane. Predic[ la


Duminica Ortodoxiei. 27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 235-238.
1017. LEON, Iftodi. Sfin\ii Apostoli Petru ]i Pavel, martori ai
dumnezeirii M`ntuitorului Hristos. 27, nr. 5-6, mai-iun. 1975, p.
441-443.

106

1018. LEON, Iftodi. Predic[ la Praznicul Sf`ntului Prooroc Ilie


Tesviteanul. 27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p. 565-568.
1019. LEON, Iftodi. Ajut`nd pe aproapele nostru, ne ajut[m pe
noi @n]ine. Predic[ la Duminica a XXV-a dup[ Rusalii. 27, nr. 1112, nov.-dec. 1975, p. 881-882.
1020. LEON, Iftodi. La Duminica l[satului sec de carne.
nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p. 60-62.

32,

1021. LEON, Iftodi. Predic[ la @nt`mpinarea Domnului. 33, nr.


1-3, ian.-mart. 1981, p. 91-94.
1022. LEON, Iftodi. Predic[ la Sfin\ii Trei Ierarhi. 34, nr. 1-3,
ian.-mart. 1982, p. 68-71.
1023. LEON, Iftodi. Predic[ la Duminica a III-a dup[ Rusalii.
35, nr. 7-8, iul.-aug. 1983,p. 493-497.
1024. LEON, Iftodi. Predic[ la Duminica a X-a dup[ Rusalii.
37, nr. 7-8, iul.-aug. 1985, p. 609-612.
1025. LEON, Iftodi. Predic[ la Duminica a XXXII-a dup[
Rusalii. 38, nr. 1-2, ian.-febr. 1986, p. 86-89.
1026. LEON, Iftodi. Predic[ la Duminica a VII-a dup[ Rusalii.
39, nr. 4, iul.-aug. 1987, p. 70-72.
1027. LI|IU, Gh/eorghe/. Predic[ la Duminica a X-a dup[
Rusalii. 34, nr. 7-9, iul.-sept. 1982, p. 538-541.
1028. LI|IU, Gheorghe. Predic[ la Duminica a IV-a dup[
Rusalii. Calea vie\ii ]i calea mor\ii. 35, nr. 7-8, iul.-aug. 1983, p.
497-499.

107

1029. LI|IU, Gh/eorghe/. Duminica dup[ #n[l\area Sfintei Cruci


- Dumnezeu este @ndelung r[bd[tor. 35, nr. 9-10, sept.-oct. 1983, p.
623-625.
1030. LI|IU, Gh/eorghe/. Predic[ la Duminica a V-a din post.
36, nr. 3-4, mart.-apr. 1984, p. 205-207.
1031. LI|IU, Gh/eorghe/. Predic[ la Sfin\ii Apostoli Petru ]i
Pavel. 36, nr. 5-6, mai-iun. 1984, p. 352-354.
1032. LI|IU, Gh/eorghe/. Predic[ la Duminica a XI-a dup[
Rusalii. 36, nr. 7-8, iul.-aug. 1984, p. 482-484.
1033. LI|IU, Gh/eorghe/. Predic[ la Duminica a VII-a dup[
Rusalii. 37, nr. 7-8, iul.-aug. 1985, p. 607-609.
1034. LI|IU, Gh/eorghe/. Predic[ la Duminica a XXIX-a dup[
Rusalii. 38, nr. 1-2, ian.-febr. 1986, p. 84-86.
1035. LI|IU, Gheorghe. Predic[ la Duminica a XXVI-a dup[
Rusalii. 38, nr. 6, nov.-dec. 1986, p. 61-63.
1036. LI|IU, Gh/eorghe/. Predic[ la Botezul M`ntuitorului Iisus
Hristos ]i botezul cre]tin. 39, nr. 1, ian.-febr. 1987, p. 71-73.
1037. LI|IU, Gheorghe. Predic[ la Duminica a XXXV-a dup[
Rusalii, a l[satului sec de carne. 40, nr. 1, ian.-febr. 1988, p. 97-99.
1038. LI|IU, Gheorghe. Predic[ la Duminica a VI-a dup[ Pa]ti.
(a Orbului). 40, nr. 3, mai-iun. 1988, p. 54-56.
1039. LI|IU, Gh/eorghe/. Predic[ la Duminica a VI-a dup[
Rusalii. 40, nr. 4, iul.-aug. 1988, p. 87-89.
1040. LI|IU, Gheorghe. Predic[ la Duminica a XIX-a dup[
Rusalii. 40, nr. 5, sept.-oct. 1988, p. 91-93.

108

1041. LI|IU, Gh/eorghe/. Predic[ la Duminica a II-a din Postul


Sfintelor Pa]ti. 41, nr. 2, mart.-apr. 1989, p. 45-47.
1042. LI|IU, Gh/eorghe/. Predic[ la s[rb[torirea Sf`ntului Ierarh Nicolae. 41, nr. 6, nov.-dec. 1989, p. 126-128.
1043. LI|IU, Gh/eorghe/. Predic[ la Duminica a II-a dup[ Pa]ti,
a Tomii. 42, nr. 1-3, ian.-iun. 1990, p. 207-209.
1044. LI|IU, Gh/eorghe/. Predic[ la Duminica a XII-a dup[
Rusalii. 42, nr. 4-6, iul.-dec. 1990, p. 215-217.
1045. LI|IU, Gh/eorghe/. Predic[ la Duminica dup[ Botezul
Domnului. 43,nr. 1, ian.-febr. 1991, p. 76-77.
1046. LI|IU, Gh/eorghe/. Predic[ la Duminica a 32-a dup[
Rusalii. 43, nr. 1, ian.-febr. 1991, p. 77-79.
1047. LI|IU, Gh/eorghe/. Predic[ la Duminica a IV-a din post.
43, nr. 2, mart.-apr. 1991, p. 77-79.
1048. LI|IU, Gheorghe. Predic[ la Duminica a 8-a dup[
Rusalii. 43, nr. 4, iul.-dec. 1991, p. 93-95.
1049. LI|IU, Gh/eorghe/. Predic[ la Duminica Vame]ului ]i
Fariseului. 45, nr. 1-6, ian.-dec. 1993, p. 153-155.
1050. LI|IU, Gheorghe. Predic[ la #nt`mpinarea Domnului.
47, nr. 1-2, ian.-febr. 1995, p. 108-110.
1051. LUBOVI|A, V. Considera\ii privitoare la elaborarea ]i
izvoarele predicii. 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p. 46-55.
1052. MARCU, Grigorie. Pentru sporirea bucuriei vie\ii.
nr. 3-4, mart.-apr. 1960, p. 131-136.

109

12,

1053. MARCU, Grigorie. Orient[ri exegetice de interes pastoral.


16, nr. 9-10, sept.-oct. 1964, p. 687-696.
1054. MELCHISEDEC, Arhimandrit. Predic[ la Duminica
Fiului Risipitor. 48, nr. 3-6, mai-dec. 1996, p. 91-95.
1055. MELCHISEDEC, Arhimandrit. Duminica a XXX-a dup[
Rusalii. 48, nr. 3-6, mai-dec. 1996, p. 95-99.
1056. MILEA, Gh. }tefan. Predic[ @n postul mare. Despre
poc[in\[. 18, nr. 3-4, mart.-apr. 1966, p. 320-323.
1057. MLADIN, Nicolae. Iubirea smerit[.
dec. 1963, p. 854-858.

15, nr. 11-12, nov.-

1058. MOISESCU, Gh/eorghe/ I. Dou[ cuv`nt[ri ale


Arhimandritului Eufrosin Potec[ stare\ul M`n[stirii Gura Motrului.
6, nr. 4-6, apr.-iun. 1954, p. 250-255.
1059. NEAGA, Nicolae. Ierihon. Predic[ la Duminica a XXXII-a
dup[ Rusalii, a lui Zaheu. 27, nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p. 102-104.
1060. NEAGA, N/icolae/. <<Des\eleni\i p[m`ntul>> 41, nr. 6,
nov.-dec. 1989, p. 128-131.
1061. NEAM|U, Marin. Omilie inedit[ a Sf`ntului Ioan Gur[
de Aur. 24, nr. 5-6, mai-iun. 1972, p. 334-340.
1062. NEAM|U, M/arin/. Predic[ la Duminica mironosi\elor.
25, nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 503-508.
1063. NEAM|U, M/arin/. Predic[ la Duminica samarineanului
milostiv. 25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. 1008-1011.
1064. NEAM|U, M/arin/. Rug[ciunea domneasc[ @n tilcuirea
Sfin\ilor P[rin\i. (II). 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 46-54.

110

1065. NEAM|U, M/arin/. Predic[ la Duminica a VI-a dup[


Rusalii. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 635-638.
1066. NEAM|U, M/arin/. Virtutea recuno]tin\ei @n lumina
Evangheliei din Duminica a XXIX-a dup[ Rusalii.
27, nr. 1-2,
ian.-febr. 1975, p. 95-98.
1067. NEAM|U, M/arin/. Predic[ la Sf`ntul Ioan Botez[torul.
36, nr. 1-2, ian.-febr. 1984, p. 66-68.
1068. NEAM|U, Marin. Predic[ la Duminica a X-a dup[
Rusalii. 36, nr. 7-8, iul.-aug. 1984, p. 479-482.
1069. NEAM|U, Marin. Cuv`nt de @nv[\[tur[ la oficierea
Sfintei Taine a Cununiei. 36, nr. 9-10, sept.-oct. 1984, p. 609-611.
1070. NESTOR, Vornicescu Episcop vicar al Mitropoliei
Olteniei. Pastoral[ la Sfintele S[rb[tori ale Na]terii Domnului 1972. 24, nr. 11-12, nov.-dec. 1972, p. 839-843.
1071. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit.
Pastorale la Praznicul #nvierii Domnului - 1980. 32,nr. 3-6, mart.iun. 1980, p. 249-254.
1072. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop
Pastoral[ la praznicul Na]terii Domnului - 1980.
oct.-dec. 1980, p. 739-743.

]i Mitropolit.
32, nr. 10-12,

1073. NESTOR, Vornicescu


Arhiepiscop ]i Mitropolit.
Pastoral[ la Praznicul #nvierii Domnului - 1981. 33, nr. 4-6, apr.iun. 1981, p. 171-176.
1074. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. "Cine va
primi un prunc ca acesta @n numele Meu, pe Mine M[ prime]te".
33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 224-237.

111

1075. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit.


Pastoral[ la Na]terea Domnului - 1981. 33, nr. 10-12, oct.-dec.
1981, p. 538-543.
1076. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[
la Sfintele Pa]ti - 1982. 34, nr. 4-6, apr.-iun. 1982, p. 213-219.
1077. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[
la Praznicul Na]terii Domnului 1982.
34, nr. 10-12, oct.-dec.
1982, p. 642-647.
1078. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[
la Praznicul #nvierii Domnului 1983. 35, nr. 5-6, mai-iun. 1983, p.
275-279.
1079. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[
la Praznicul Na]terii Domnului - 1983.
35, nr. 11-12, nov.-dec.
1983, p. 724-728.
1080. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit.
/Pastoral[ la Sfintele Pa]ti - 1984/. 36, nr. 3-4, mart.-apr. 1984, p.
151-155.
1081. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit.
/Pastoral[ la Praznicul Na]terii Domnului - 1984/. 36, nr. 11-12,
nov.-dec. 1984, p. 686-690.
1082. NESTOR, Vornicescu Arhiespicop ]i Mitropolit.
/Pastoral[ la #nvierea Domnului - 1985/. 37, nr. 3-4, mart.-apr.
1985, p. 151-155.
1083. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[
la Praznicul Na]terii Domnului. 37, nr. 11-12, nov.-dec. 1985, p.
756-761.

112

1084. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[


la Praznicul #nvierii Domnului - 1986. 38, nr. 3, mai-iun. 1986, p.
12-18.
1085. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[
la Praznicul Na]terii Domnului - 1986. 38, nr. 6, nov.-dec. 1986,
p. 9-14.
1086. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[
la Praznicul #nvierii Domnului 1987. 39, nr. 2, mart.-apr. 1987, p.
21-27.
1087. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[
la Praznicul Na]terii Domnului, 1987. 39, nr. 6, nov.-dec. 1987, p.
9-15.
1088. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[
la Praznicul #nvierii Domnului, 1988. 40, nr. 2, mart.-apr. 1988, p.
9-16.
1089. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[
la Praznicul Na]terii Domnului, 1988. 40, nr. 6, nov.-dec. 1988, p.
23-30.
1090. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[
la Praznicul #nvierii Domnului, 1989. 41, nr. 2, mart.-apr. 1989, p.
10-17.
1091. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[
la Praznicul Na]terii Domnului, 1989. 41, nr. 6, nov.-dec. 1989, p.
11-19.
1092. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[
la Praznicul #nvierii Domnului, 1990. 42, nr. 1-3, ian.-iun. 1990, p.
20-24.

113

1093. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[


la Praznicul Na]terii Domnului, 1990. 42, nr. 4-6, iul.-dec. 1990,
p. 6-14.
1094. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[
la Praznicul #nvierii Domnului, 1991. 43, nr. 2, mart.-apr. 1991, p.
3-9.
1095. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop
Pastoral[ la Praznicul Na]terii Domnului - 1991.
dec. 1991, p. 3-8.

]i Mitropolit.
43, nr. 4, iul.-

1096. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[


la Praznicul #nvierii Domnului - 1992. 44, nr. 1-6, ian.-dec. 1992,
p. 3-12.
1097. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[
la Na]terea Domnului - 1992. 44, nr. 1-6, ian.-dec. 1992, p. 18-27.
1098. NESTOR, Vornicescu Arhiespiscop ]i Mitropolit.
Pastoral[ la Praznicul #nvierii Domnului - 1993. 45, nr. 1-6, ian.dec. 1993, p. 3-13.
1099. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[
la Praznicul Na]terii Domnului - 1993. 45, nr. 1-6, ian.-dec. 1993,
p. 20-32.
1100. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[
la Praznicul #nvierii Domnului, 1994. 46, nr. 1-6, ian.-dec. 1994, p.
3-13.
1101. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[
la s[rb[torile Na]terii Domnului, 1994. 46, nr. 1-6, ian.-dec. 1994,
p. 19-28.

114

1102. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[


la Praznicul #nvierii Domnului, 1995. 47, nr. 1-2, ian.-febr. 1995,
p. 3-9.
1103. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[
la Praznicul #nvierii Domnului - 1996. 48, nr. 1-2, ian.-apr. 1996,
p. 6-15.
1104. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[
la Praznicul Na]terii Domnului, 1996. 48, nr. 3-6, mai-dec. 1996,
p. 3-13.
1105. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[
la Praznicul #nvierii Domnului - 1997. 49, nr. 1-3, ian.-iun. 1997,
p. 8-14.
1106. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pastoral[
la Praznicul Na]terii Domnului - 1997. 49, nr. 3-6, iul.-dec. 1997,
p. 8-16.
1107. NICOLAE, Kruti\ki Mitropolit. Iertare din am`ndou[
p[r\ile. (Traducere din limba rus[ de Niculae M.Popescu). 11, nr.
3-4, mart.-apr. 1959, p. 182-190.
1108. NICOLAE, Kruti\ki Mitropolit. Milostenia. #nv[\[turi
apostole]ti. Crucea este steagul fericirii. 11, nr. 5-6, mai-iun. 1959,
p. 310-321.
1109. NICOLAE, Kruti\ki Mitropolit. Luare aminte. La
picioarele crucii. Ajutorul. L`ng[ morm`ntul cel scump. (Trad. de
Pr. Prof. Niculae M.Popescu). 11, nr. 7-8, iul.-aug. 1959, p. 457473.
1110. NICOLAE, Kruti\ki Mitropolit. Mul\umire. /Trad. din lb.
rus[ de Nicolae M.Popescu/. 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p. 614617.

115

1111. NICOLAE, Kruti\ki Mitropolit. Noaptea sf`nt[. /Cuv`nt


rostit @n ziua de s[rb[toarea Na]terii lui Hristos @n biserica
Schimb[rii la Fa\[, @n ora]ul Moscova/.
12, nr. 1-2, ian.-febr.
1960, p. 57-67.
1112. NICOLAE, Kruti\ki Mitropolit. C[mara. / Traducere din
limba rus[, de preotul Niculae M.Popescu/. 12, nr. 3-4, mart.-apr.
1960, p. 203-206.
1113. NICOLAE, Kruti\ki Mitropolit. Elionul. /Traducere din
limba rus[, de preotul Niculae M.Popescu/. 12, nr. 3-4, mart.-apr.
1960, p. 206-211.
1114. NICOLAE, Kruti\ki Mitropolit. Noapte senin[. /
Traducere din limba rus[, de preotul Niculae M.Popescu/. 12, nr.
3-4, mart.-apr. 1960, p. 211-215.
1115. NICOLAE, Kruti\ki Mitropolit. Dreptarul vie\ii.
/Cuv`ntare rostit[ @n sf`nta biseric[ a cimitirului Darurilor din
ora]ul Moscova/. 12, nr. 5-6, mai-iun. 1960, p. 350-353.
1116. NICOLAE, Kruti\ki Mitropolit. S[m`n\a. /Cuv`ntare
rostit[ @n biserica Na]terii Domnului din Moscova, zis[ din Izmail/.
12, nr. 5-6, mai-iun. 1960, p. 353-358.
1117. NICOLAESCU, N. Credin\a ]i st[ruin\a @n rug[ciune.
Predic[ la Duminica a XXXI-a dup[ Rusalii. 25, nr. 1-2, ian.-febr.
1973, p. 171-174.
1118. OANCEA, Zosim. Teme ]i schi\e de predici. 17, nr. 7-8,
iul.-aug. 1965, p. 681-689.
1119. OANCEA, Zosim. Teme ]i schi\e de predici. 18, nr. 1-2,
ian.-febr. 1966, p. 145-157.
1120. OANCEA, Zosim. Teme ]i schi\e de predici. 18, nr. 3-4,
mart.-apr. 1966, p. 327-333.

116

1121.OANCEA, Zosim. Teme ]i schi\e de predici. 18, nr. 5-6,


mai-iun. 1966, p. 510-515.
1122. OANCEA, Zosim. Teme ]i schi\e de predici. 18, nr. 7-8,
iul.-aug. 1966, p. 718-726.
1123. OANCEA, Zosim. Teme ]i schi\e de predici. 18, nr. 9-10,
sept.-oct. 1966, p. 874-882.
1124. OANCEA, Zosim. Teme ]i schi\e de predici. 18, nr. 11-12,
nov.-dec. 1966, p. 1006-1017.
1125. OANCEA, Zosim. Teme ]i schi\e de predici. 19, nr. 1-2,
ian.-febr. 1967, p. 121-128.
1126. OANCEA, Zosim. Teme ]i schi\e de predici. 19, nr. 3-4,
mart.-apr. 1967, p. 291-300.
1127. X X X Omiliile lui Lauren\iu de Novae. Studiu introductiv
de Pr. Prof. Dr. Dumitru St[niloae ]i Prof. J. Gribommont ]i
traducere de Prof. David Popescu ]i Prof. Marian Ciuc[. 38, nr. 4,
iul.-aug. 1986, p. 23-55.
1128. PAN{, Marin. Predic[ la Na]terea Maicii Domnului.
19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967, p. 653-655.
1129. PAPUC, Gh/eorghe/. Fii treaz @ntru toate..., slujba ta f[-o
deplin. (II. Tim. IV, 5). 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 624-629.
1130. PERVA, Gh/eorghe/. Pacea @n salutul ]i via\a cre]tinului.
7, nr. 7-9, iul.-sept. 1955, p. 440-442.
1131. PETRESCU, Nic/olae/. Explicarea Apostolului duminical,
(I). Apostolul din ziua de Pa]ti: Fapte, I, 1-8. 25, nr. 3-4, mart.-apr.
1973, p. 322-326.

117

1132. PETRESCU, N/icolae/. Tilcuirea Apostolului duminical:


Duminica a II-a, a Tomii: Fapte, V, 12-20.
25, nr. 7-8, iul.-aug.
1973, p. 597-602.
1133. PETRESCU, Nic/olae/. Tilcuirea Apostolului duminical,
(III), Duminica a III-a dup[ Pa]ti, a mironosi\elor. Alegerea ]i
hirotonisirea celor ]apte diaconi.
25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p.
765-770.
1134. PETRESCU, Nic/olae/. Tilcuirea Apostolului duminical
(IV). Duminica a IV-a dup[ Pa]ti, a sl[b[nogului: Fapte, IX, 32-42.
25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. 959-964.
1135. PETRESCU, Nic/olae/. Tilcuirea Apostolului duminical,
(V). Duminica a VI-a dup[ Pa]ti, a orbului: Fapte, XVI, 16-34.
26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 41-46.
1136. PETRESCU, Nicolae. Tilcuirea Apostolului duminical,
(VI). Duminica a VII-a dup[ Pa]ti, a Sfin\ilor P[rin\i: Fapte, XX,
16-18, 28-36. 26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 288-293.
1137. PETRESCU, Nic/olae/. Tilcuirea Apostolului duminical,
(VII). Duminica Rusaliilor (a Cincizecimii): Fapte, II, 1-11. 26, nr.
5-6, mai-iun. 1974, p. 427-432.
1138. PETRESCU, Nicolae. Tilcuirea Apostolului duminical,
(VIII), Duminica I dup[ Rusalii (a Tuturor Sfin\ilor): Evrei, XI, 3340; XII, 1-2. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 609-615.
1139. PETRESCU, Nic/olae/. Tilcuirea Apostolului duminical,
(IX). Duminica a III-a dup[ Rusalii. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974,
p. 960-964.
1140. P/ETRESCU/, N/icolae/. C[s[toria cre]tin[. Pov[\uire
c[tre miri. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 980-983.

118

1141. PETRESCU, Nic/olae/. Tilcuirea Apostolului duminical.


(X). Duminica a IV-a dup[ Rusalii: Romani, IV, 18-23. 27, nr. 1-2,
ian.-febr. 1975, p. 70-73.
1142. PETRESCU, Nic/olae/. Tilcuirea Apostolului duminical,
(XI). Duminica a VI-a dup[ Rusalii. 27, nr. 5-6, mai-iun. 1975, p.
405-408.
1143. PETRESCU, Nic/olae/. Tilcuirea Apostolului duminical,
(XII). Duminica a VII-a dup[ Rusalii. 27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p.
543-546.
1144. PETRESCU, Nic/olae/. Tilcuirea Apostolului duminical,
(XIII). Duminica a VIII-a dup[ Rusalii: I Corinteni, I, 10-17. 27,
nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 714-717.
1145. PETRESCU, Nic/olae/. Tilcuirea Apostolului duminical,
(XIV). Duminica a IX-a dup[ Rusalii: I Corinteni, III, 9-17. 27, nr.
11-12, nov.-dec. 1975, p. 873-876.
1146. PETRESCU, Nic/olae/. Explicarea Apostolului de la 25
ianuarie Sf. Grigorie Teologul (1 Corinteni XII, 7-11). 32, nr. 1-2,
ian.-febr 1980, p. 62-67.
1147. PETRESCU, Nic/olae/. Tilcuirea Apostolului de la
Bunavestire: Evrei II, 11-18. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 481486.
1148. PETRESCU, Nic/olae/. Explicarea Apostolului de la
Na]terea Maicii Domnului. 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 632-638.
1149. PETRESCU, Nicolae. Tilcuirea Apostolului la
s[rb[torirea Sfin\ilor Apostoli Petru ]i Pavel - 29 iunie. 33, nr. 46, apr.-iun. 1981, p. 265-269.

119

1150. PETRESCU, Nicolae. Tilcuirea Apostolului de la


#n[l\area Sfintei Cruci: I Corinteni I, 18-24. 33, nr. 7-9, iul.-sept.
1981, p. 429-433.
1151. PETRESCU, Nic/olae/. Tilcuirea Apostolului de la 6
decembrie, Sf`ntul Ierarh Nicolae (Evrei XIII, 17-21). 33, nr. 1012, oct.-dec. 1981, p. 625-628.
1152. PETRESCU, Nic/olae/. Pr[zmuirea Duminicii.
10-12, oct.-dec. 1981, p. 629-635.

33, nr.

1153. PETRESCU, Nic/olae/. Tilcuirea Apostolului la T[ierea


capului Sf`ntului Ioan Botez[torul. 34, nr. 7-9, iul.-sept. 1982, p.
541-545.
1154. PETRESCU, Nic/olae/. Soborul Mai Marilor Voievozi
Mihail ]i Gavril. Tilcuirea Apostolului de la 8 noiembrie.
34, nr.
10-12, oct.-dec. 1982, p. 697-700.
1155. P~RVU, Constantin. Actualitatea omiletic[ a Sf. Grigore
de Nazianz. 7, nr. 5-6, mai-iun. 1955, p. 295-308.
1156. POPESCU, Mihail-Gabriel. Importan\a predicatorial[ a
chinonicului. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p. 346-352.
1157. POPESCU, Mihail-Gabriel. Predic[ la ziua Cuvioasei
Maicii noastre Paraschiva. 25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 824826.
1158. POPESCU, Teodor M. Predic[ la intrarea @n biseric[ a
Maicii Domnului. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 883-887.
1159. POPESCU, Teodor M. #nvierea Domnului.
mai-iun. 1986, p. 100-104.

38, nr. 3,

1160. POPESCU, Victor N. Despre iubirea cre]tin[ (medita\ie).


21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969, p. 613-616.

120

1161. PRESCURE, Vasile. Ajutorarea aproapelui.Predic[ la


Duminica a IV-a dup[ Pa]ti. 27, nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 431434.
1162. PRESCURE, Vasile. Adev[rata noastr[ comoar[ este
sufletul. Predic[ la Duminica a XXX-a dup[ Rusalii. 27, nr. 11-12,
nov.-dec. 1975, p. 887-890.
1163. PRESCURE, Vasile. Predic[ la Duminica a XVII-a dup[
Rusalii. Despre credin\a ]i st[ruin\a pe c[ile ei. 32, nr. 1-2, ian.febr. 1980, p. 56-59.
1164. PRESCURE, Vasile. Prezen\a ]i lucrarea harului divin @n
moa]tele sfin\ilor. 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 605-615.
1165. PRESCURE, Vasile. Predic[ la Duminica a XXVII-a dup[
Rusalii. (Iubirea cre]tin[). 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 621625.
1166. PRESCURE, Vasile. Predic[ la Duminica Fiului Risipitor.
34, nr. 1-3, ian.-mart. 1982, p. 71-75.
1167. PRESCURE, Vasile. Pace cu noi @n]ine, pace cu
Dumnezeu ]i pace @ntre oameni. 35, nr. 11-12, nov.-dec. 1983, p.
765-769.
1168. PRESCURE, Vasile. Despre cinstirea sfin\ilor.
2, ian.-febr. 1984, p. 68-74.

36, nr. 1-

1169. PRODEA, Vasile. Cinstirea sfin\itelor icoane.


4, mart.-apr. 1973, p. 319-322.

25, nr. 3-

1170. RADU, Dumitru. Predic[ la Duminica a V-a din post. 32,


nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 476-480.

121

1171. RADU, Simion. Despre lucrarea Sf`ntului Duh.


5-6, mai-iun. 1966, p. 521-524.

18, nr.

1172. RADU, Simion. La Na]terea Pruncului Divin. 18, nr. 1112, nov.-dec. 1966, p. 1024-1026.
1173. RADU, Simion. Dumnezeu ne ]tie drumul vie\ii.
11-12, nov.-dec. 1966, p. 1026-1027.

18, nr.

1174. RADU, Simion. Cinstirea bisericii - l[ca]ul lui Dumnezeu.


19, nr. 3-4, mart.-apr. 1967, p. 307-309.
1175. RADU, Simion. Cre]tinul - Omul dragostei lucr[toare.
19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 960-961.
1176. RADU, Simion. Valoarea timpului, du]manii lui ]i
mijloace pentru @ndep[rtarea lor. 19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p.
961-963.
1177. RADU, Simion. S[ @mplinim poruncile biserice]ti.
Medita\ie. 20, nr. 1-2, ian-febr. 1968, p. 106-108.
1178. RADU, Simion. Sf`ntul Ioan Botez[torul.
ian.-febr. 1969, p. 96-99.

21, nr. 1-2,

1179. R{DU|, Ion. Predic[ la t[ierea capului Sf`ntului Ioan


Botez[torul. 43, nr. 4, iul.-dec. 1991, p. 104-107.
1180. REDAC|IA. <<Cu harul lui Dumnezeu sunt ceea ce
sunt>>: P.S. Episcop Iosif al R`mnicului ]i Arge]ului la 20 de ani
de arhierie. 15, nr. 11-12, nov.-dec. 1963, p. 838-843.
1181. REZU}, Petru. Temeiuri de pastora\ie ortodox[.
3-4, mart.-apr. 1959, p. 153-156.

11, nr.

1182. REZU}, Petru. Principiile ortodoxe ale propov[duirii.


21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 3-12.

122

1183. SAKKOS, S.N. Explicarea Evangheliilor duminicale. Din


Sf`nta Evanghelie dup[ Luca. Evanghelia @nt`ia, (Chemarea celor
dint`i ucenici). Duminica a XVIII-a dup[ Rusalii. /Traducere de
Olimp N. C[ciul[/. 25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 589-597.
1184. SAKKOS, S.N. Explicarea Evangheliilor duminicale. Din
Sf`nta Evanghelie dup[ Luca. Evanghelia a treia. Duminica a XX-a
dup[ Rusalii. /Traducere de Olimp N. C[ciul[/. 25, nr. 11-12, nov.dec. 1973, p. 954-959.
1185. SANDU, Dumitru. Predic[ la ziua #n[l\[rii Sfintei Cruci.
14 Septembrie. 27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 743-745.
1186. SANDU, Dumitru. Predic[ la Sfin\ii Apostoli Petru ]i
Pavel. 34, nr. 7-9, iul.-sept. 1982, p. 536-538.
1187. SANDU, Dumitru. Predic[ la s[rb[torirea Sf`ntului
Prooroc Ilie Tesviteanul. 43, nr. 4, iul.-dec. 1991, p. 99-101.
1188. SANDU, Dumitru. Predic[ la Duminica Ortodoxiei.
nr. 1-2, ian.-febr. 1995, p. 114-116.

47,

1189. SANDU, Dumitru. Predic[ la Sfin\ii Apostoli Petru ]i


Pavel. 49, nr. 1-3, ian.-iun. 1997, p. 138-140.
1190. S{VOIU, Em. E. Elemente sociale @n predica
Mitropolitului Antim Ivireanul. 25, nr. 1-2, ian.-febr. 1973, p. 150155.
1191. SBEREA, Mihail. Predic[ la Duminica a IV-a dup[
Rusalii. 26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 458-460.
1192. SEBASTIAN, Preotul. Drumar omiletic. 2 mai 1954,
Duminica a II-a dup[ Pa]ti, a Tomei. 6, nr. 1-3, ian.-mart. 1954, p.
81-84.

123

1193. SEBASTIAN, Preotul. Drumar Omiletic. 6, nr. 4-6, apr.iun. 1954, p. 234-238.
1194. SEBASTIAN, Preotul. Drumar omiletic. 5 septembrie
1954, Duminica a XII-a dup[ Rusalii (Mat. XIX, 16-26). 6, nr. 7-8,
iul.-aug. 1954, p. 391-395.
1195. SEBASTIAN, Preotul. Drumar omiletic.
nov.-dec. 1954, p. 636-641.

6, nr. 11-12,

1196. SEBASTIAN, Preotul. Drumar omiletic. 7, nr. 1-2, ian.febr. 1955, p. 48-55.
1197. SEBASTIAN, Preotul. Drumar omiletic. 7, nr. 3-4, mart.apr. 1955, p. 174-181.
1198. SEMEN, P/etre/. Predic[ la Duminica a XXV-a dup[
Rusalii. (Samarineanul milostiv). 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p.
619-621.
1199. SEMEN, Petre. Predic[ la Duminica a XXI-a dup[ Rusalii.
35, nr. 7-8, iul.-aug. 1983, p. 502-504.
1200. SEMEN, P/etre/. Botezul ]i via\a @n Hristos. 36, nr. 7-8,
iul.-aug. 1984, p. 484-486.
1201. SEMEN, Petre. Predic[ la Duminica a 29-a dup[
Pogor`rea Duhului Sf`nt. 37, nr. 1-2, ian.-febr. 1985, p. 50-53.
1202. SEMEN, Petre. Predic[ la Duminica a XI-a dup[ Rusalii.
37, nr. 7-8, iul.-aug. 1985, p. 612-616.
1203. SEMEN, Petre. Predic[ la Duminica a III-a dup[ Rusalii.
38, nr. 4, iul.-aug. 1986, p. 87-90.
1204. SEMEN, Petre. Predic[ la Duminica a XXXIV-a dup[
Rusalii. 39, nr. 1, ian.-febr. 1987, p. 74-77.

124

1205. SEMEN, Petre. Duminica a VI-a dup[ Pa]ti. 39, nr. 3,


mai-iun. 1987, p. 77-80.
1206. SEMEN, Petre. Predic[ la Duminica a IX-a dup[ Rusalii.
39, nr. 4, iul.-aug. 1987, p. 72-75.
1207. SEMEN, Petre. Predic[ la Duminica a XX-a dup[ Rusalii.
39, nr. 5, sept.-oct. 1987, p. 122-124.
1208. SEMEN, P/etre/ P. Predic[ la Duminica a V-a dup[ Pa]ti.
40, nr. 3, mai-iun. 1988, p. 50-54.
1209. SEMEN, P/etre/. Despre cinstirea Maicii Domnului.
nr. 4, iul.-aug. 1988, p. 43-47.

40,

1210. SEMEN, P/etre/. Predic[ la Duminica a X-a dup[ Rusalii.


40, nr. 4, iul.-aug. 1988, p. 90-93.
1211. SEMEN, Petre. Predic[ la Duminica dinaintea #n[l\[rii
Sfintei Cruci. 40, nr. 5, sept.-oct. 1988, p. 93-96.
1212. SEMEN, Petre. Predic[ la Duminica a XXVIII-a dup[
Rusalii. 40, nr. 6, nov.-dec. 1988, p. 82-85.
1213. SEMEN, P/etre/. Predic[ la Duminica L[satului sec de
br`nz[. 41, nr. 2, mart.-apr. 1989, p. 38-41.
1214. SEMEN, Petre. Predic[ la Duminica a XXIV-a dup[
Rusalii. 41, nr. 5, iul.-aug. 1989, p. 79-83.
1215. SEMEN, Petre. Predic[ la Duminica a XXII-a dup[
Rusalii. 41, nr. 6, nov.-dec. 1989, p. 122-126.
1216. SEMEN, Petre. <<Ferici\i cei ce n-au v[zut ]i au
crezut>>. 42, nr. 1-3, ian.-iun. 1990, p. 209-211.

125

1217. SEMEN, Petre. Cred... <<}i @ntr-unul Duh Sf`nt, Domn de


via\[ f[c[torul>>. 42, nr. 1-3, ian.-iun. 1990, p. 211-214.
1218. SEMEN, Petre. "Ferici\i cei ce n-au v[zut ]i au crezut"
(Ioan XX, 29). 44, nr. 1-6, ian.-dec. 1992, p. 138-139.
1219. SFETCU, Ioan }t. Predic[ la Sf`ntul Mare Mucenic
Dimitrie. 39, nr. 5, sept.-oct. 1987, p. 124-125.
1220. SFETCU, Ioan }t. Predic[ la Intrarea @n Biseric[ a Maicii
Domnului. 39, nr. 6, nov.-dec. 1987, p. 79-82.
1221. SFETCU, I/oan/ }t. Predic[ la Duminica dup[ #n[l\area
Sfintei Cruci. 40, nr. 5, sept.-oct. 1988, p. 96-99.
1222. SFETCU, Ioan }t. Predic[ la Botezul Domnului.
1-3, ian.-iun. 1990, p. 199-201.

42, nr.

1223. SFETCU, Ioan }t. Predic[ la Duminica l[satului sec de


br`nz[. 42, nr. 1-3, ian.-iun. 1990, p. 205-207.
1224. SFETCU, Ioan }t. Predic[ la Adormirea Maicii Domnului.
42, nr. 4-6, iul.-dec. 1990, p. 213-215.
1225. SFETCU, Ioan }t. Predic[ la Anul Nou.
febr. 1991, p. 73-75.

43, nr. 1, ian.-

1226. SFETCU, Ioan }t. Predic[ la Duminica L[satului sec de


br`nz[. 48, nr. 1-2, ian.-apr. 1996, p. 119-121.
1227. SIMONESCU, Dan. Tendin\e sociale ]i estetice @n
predicile lui Antim Ivireanul. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 856860.
1228. SLEVOAC{, }t/efan/. Predic[ la Duminica a doua din
post. Despre #mp[r[\ia lui Dumnezeu. 40, nr. 2, mart.-apr. 1988, p.
87-90.

126

1229. SLEVOAC{, }t/efan/. Datoriile credincio]ilor fa\[ de


Sf`nta Biseric[. 43, nr. 2, mart.-apr. 1991, p. 83-87.
1230. SLEVOAC{, }t/efan/. Predic[ la Duminica a IX-a dup[
Rusalii. 43, nr. 4, iul.-dec. 1991, p. 95-98.
1231. SLEVOAC{, }t/efan/. Cercetarea cugetului
spovedanie. 44, nr. 1-6, ian.-dec. 1992, p. 134-137.

la

1232. SLEVOAC{, }t/efan/. Pa]tile - izvorul nesecat al


bucuriei. 45, nr. 1-6, ian.-dec. 1993, p. 155-158.
1233. SLEVOAC{, }t/efan/. Sfin\i @n via\a zilnic[. 45, nr. 1-6,
ian.-dec. 1993, p. 159-161.
1234. SOARE, Dumitru. Predic[ la Duminica a XXI-a dup[
Rusalii. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 798-802.
1235. SOARE, Dumitru. L`ng[ ieslea Vitleemului. 20, nr. 11-12,
nov.-dec. 1968, p. 979-980.
1236. SOARE, Dumitru. Pogor`rea Duhului Sf`nt.
mai-iun. 1969, p. 443-447.

21, nr. 5-6,

1237. SOARE, Dumitru. Predica la Duminica a II-a din Postul


Mare. 24, nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p. 288-292.
1238. SPIRU, Ion. Despre Sf`nta Biseric[. 37, nr. 1-2, ian.-febr.
1985, p. 64-66.
1239. STAMATOIU, D/umitru/. Predic[ la Duminica a II-a din
Post. Despre via\a ]i @nv[\[tura Sf`ntului Grigorie Palama). 26, nr.
3-4, mart.-apr. 1974, p. 309-313.
1240. STAMATOIU, D/umitru/. Predic[ la Duminica a VII-a
dup[ Pa]ti. (a Orbului). 26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 447-451.

127

1241. STAMATOIU, D/umitru/. Predic[ la Duminica a XX-a


dup[ Rusalii. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 847-850.
1242. STAMATOIU, D/umitru/. Explicarea pericopei
evanghelice din Duminica a XIX-a dup[ Rusalii. 43, nr. 4, iul.-dec.
1991, p. 107-111.
1243. ST{NCIULESCU-BIRDA, Alexandru. Cu- v`nt la
praznicul Sf. Grigorie Teologul. 25, nr. 1-2, ian.-febr. 1973, p. 174178.
1244 .ST{NCIULESCU-BIRDA,Alexandru Predi- c[ la
Duminica a treia din Postul Mare. 39, nr. 2, mart.-apr. 1987, p. 8892.
1245. ST{NILOAE, D/UMITRU/. #n jurul
"Omiliilor
Duhovnice]ti" ale Sf`ntului Macarie Egipteanul. 10, nr. 1-2, ian.febr. 1958, p. 15-38.
1246. STOIAN, Ion M. Schimbarea la Fa\[.
aug. 1968, p. 609-613.

20, nr. 7-8, iul.-

1247. STOIAN, I/on/ M. Predic[ la Duminica Tomii. 25, nr. 56, mai-iun. 1973, p. 498-503.
1248. STOIAN, I/on/ M. Sim\[minte de Sfintele Pa]ti. 26, nr. 34, mart.-apr. 1974, p. 317-321.
1249. STOIAN, I/on/ M. Predic[ la Duminica a VII-a dup[
Rusalii. 35, nr. 7-8, iul.-aug. 1983, p. 499-502.
1250. STOIAN, I/on/ M. Predic[ la Duminica Mironosi\elor.
36, nr. 5-6, mai-iun. 1984, p. 349-352.
1251. }ESAN, M. Medita\ii.
759-761.

21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p.

128

1252. TEOCTIST, Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolitul


Olteniei. Pastoral[ la nvierea Domnului - 1973. 25, nr. 3-4, mart.apr. 1973, p. 195-199.
1253. TEOCTIST, Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolit al
Olteniei. Pastorale la Na]terea Domnului 1973.
25, nr. 11-12,
nov.-dec. 1973, p. 891-895.
1254. TEOCTIST, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Cununa anului.
26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 3-7.
1255. TEOCTIST, Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolit al
Olteniei. Pastoral[ la #nvierea Domnului - 1974. 26, nr. 3-4, mart.apr. 1974, p. 193-197.
1256. TEOCTIST, Arhiepiscop ]i Mitropolit al Olteniei.
Cuv`ntul vie\ii. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 833-836.
1257. TEOCTIST, Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolitul
Olteniei. Pastoral[ la Na]terea Domnului - 1974.
26, nr. 11-12,
nov.-dec. 1974, p. 926-929.
1258. TEOCTIST, Arhiepiscop ]i Mitropolit al Olteniei. Iconomi
ai harului. 27, nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p. 3-5.
1259. TEOCTIST, Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolitul
Olteniei. Pastoral[ la #nvierea Domnului - 1975. 27, nr. 5-6, maiiun. 1975, p. 331-335.
1260. TEOCTIST, Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolitul
Olteniei. Pastorala la Na]terea Domnului - 1975. 27, nr. 11-12,
nov.-dec. 1975, p. 803-807.
1261. TEODOR, S. Antimisul.
558-561.

129

6, nr. 9-10, sept.-oct. 1954, p.

1262. VASILE CEL MARE, Sf`ntul. Cuv`nt pentru instalarea


preo\ilor. /Traducere de Prof. Nicolae Petrescu/. 19, nr. 5-6, maiiun. 1967, p. 468-469.
1263. VASILE CEL MARE, Sf`ntul. Cuv`nt la Duminica a XIIa dup[ Rusalii. /Traducere de Fecioru D./. 20, nr. 9-10, sept.-oct.
1968, p. 784-794.
1264. VASILE CEL MARE, Sf`ntul. Omilie la textul: <<La
@nceput era cuv`ntul>> (Ioan I, 1). /Traducere de Pr. Prof. Nic.
Petrescu/. 21, nr. 3-4, ,art.-apr. 1969, p. 279-284.
1265. VASILE CEL MARE, Sf`ntul. Omilie la @nceputul
Proverbelor. /Traducere de D.Fecioru/.
27, nr. 9-10, sept.-oct.
1975, p. 718-733.
1266. VENIAMIN, Micle. Preocup[rile omiletice ale
Mitropolitului Andrei }aguna. 25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. 926942.
1267. VENIAMIN, Micle. Cele trei condi\ii ale m`ntuirii.
Duminica a XXXII-a dup[ Rusalii. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p.
79-83.
1268. VENIAMIN, Micle. Predic[ la Duminica a VII-a dup[
Pa]ti. 26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 454-458.
1269. VENIAMIN, Micle. Predic[ la Duminicaa XXI-a dup[
Rusalii. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 850-854.
1270. VENIAMIN, Micle. Sf`nta Fecioara Maria - vas ales al
m`ntuirii noastre. Predic[ la 21 noiembrie. 26, nr. 11-12, nov.-dec.
1974, p. 990-994.
1271. VENIAMIN, Micle. Despre @ndurarea lui Dumnezeu.
Predic[ la Duminica a XVII-a dup[ Rusalii. 27, nr. 1-2, ian.-febr.
1975, p. 104-107.

130

1272. VENIAMIN, Micle. Tematica moral-religioas[ a


predicilor Sfin\ilor Trei Ierarhi. 27, nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 394404.
1273. VENIAMIN, Micle. La Duminica a III-a dup[ Pa]ti.
nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 428-431.

27,

1274. VENIAMIN, Micle. Predicile Sf`ntului Vasile Cel Mare @n


traducere rom`neasc[. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 469-475.
1275. VENIAMIN, Micle. Predic[ la Duminica a XVIII-a dup[
Rusalii. 33, nr. 7-9, iul.-sept. 1981, p. 425-429.
1276. VENIAMIN, Micle. Predic[ la Duminica a XXX-a dup[
Rusalii. 34, nr. 1-3, ian.-mart. 1982, p. 64-68.
1277. VENIAMIN, Micle. Predic[ la Duminica a XXIII-a dup[
Rusalii. 35, nr. 7-8, iul.-aug. 1983, p. 508-512.
1278. VESA, I. La na]terea Domnului. 15, nr. 11-12, nov.-dec.
1963, p. 872-875.
1279. VESA, I. Episoade din pruncia lui Iisus.
nov.-dec. 1963, p. 875-877.

15, nr. 11-12,

1280. VESA, I. La Na]terea Domnului. 16, nr. 11-12, nov.-dec.


1964, p. 856-858.
1281. VESA, I. Predic[ la Duminica @nt`ia dup[ Rusalii.
nr. 5-6, mai-iun. 1965, p. 490-493.
1282. VESA, I. La Praznicul Sfintei Treimi.
iun. 1966, p. 524-527.

17,

18, nr. 5-6, mai-

1283. VESA, I. Predic[ la Duminica a XXIX-a dup[ Rusalii.


(Cei 10 lepro]i). 19, nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p. 134-137.

131

1284. VESA, I. Predic[ la Duminica a III-a din Triod: Judecata


din urm[. 19, nr. 3-4, mart.-apr. 1967, p. 300-303.
1285. VESA, I. Despre Cuv`ntul lui Dumnezeu.
sept.-oct. 1967, p. 790-793.

19, nr. 9-10,

1286. VESA, I. Predic[ la Duminica a XXXIII-a dup[ Rusalii.


Parabola vame]ului ]i fariseului.
20, nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p.
103-106.
1287. VESA, I. Predic[ la #n[l\area Domnului.
mai-iun. 1968, p. 439-442.

20, nr. 5-6,

1288. VESA, I. Predic[ la Duminica a II-a din post. Sl[b[nogul


din Capernaum. 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 268-271.
1289. VESA, I. Predic[ la Duminica a XXVIII-a dup[ Rusalii.
(Luca XIV, 16-24). 21, nr. 11-12, nov.-dec., 1969, p. 968-970.
1290. Z{GREAN, Ion. Predic[ la Duminica a XXXII-a dup[
Rusalii. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 93-96.
Recenzii
1291. B~LCA, Nicolae. Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Rom`ne: Apostolat Social - Pentru pacea a toat[ lumea. Pilde ]i
@ndemnuri pentru cler. Editura Institutului Biblic ]i de Misiune
Ortodox[, Bucure]ti, 1955, 372+XVI p. 8, nr. 1-3, ian.-mart. 1956,
p. 137-141.
1292. BRATAN, Ilie D. Gala Galaction: Ziua Domnului Editura Institutului Biblic ]i de Misiune Ortodox[, Bucure]ti, 347
pag. 11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p. 122-127.

132

1293. BUCEVSCHI, Orest. Christian Rmer: Wilhelm Gmbel:


Textbuch fur Prediger, Calwer Verlag, 1960. 14, nr. 7-9, iul.-sept.
1962, p. 572.
1294. CHILEA, Sebastian. Nicolae
Mitropolitul Kruti\ki:
Cuv`nt[ri biserice]ti, I-III, Bucure]ti, Editura Institutului Biblic ]i
de Misiune, 1949-1952, trad. Preot Prof. Niculae M. Popescu. 6,
nr. 7-8, iul.-aug. 1954, p. 425-431.
1295. CUNESCU, Gh/eorghe/. Epifanie Norocel: Episcopul
Buz[ului. #n slujba credin\ei str[bune ]i a @n\elegerii @ntre oameni,
Editura Episcopiei Buz[ului, Buz[u, 1987, 363 p. 41, nr. 1, ian.febr. 1989, p. 141-142.
1296. GEORGESCU, O. Dom D.M. Sortais: Les choses qui
plaisent Dieu, Marne, 1968, 392 p. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969,
p. 1009.
1297. GU}{, }tefan. Vasile Comar: Cuvinte pentru suflet,
Editura Episcopiei Oradiei, 1985, 379 p. 39, nr. 1, ian.-febr. 1987,
p. 133-135.
1298. GU}{, }tefan. Protos Ioanichie B[lan: Convorbiri
duhovnice]ti, Vol. II, Editura Episcopiei Romanului ]i Hu]ilor,
1988, 808 p. 41, nr. 4, iul.-aug. 1989, p. 140-142.
1299. ISVORANU, Alexandru. Dumitru I. Bodale: Tr[iri @n
Hristos, Colec\ia teologic[ "Cuv`ntul vie\ii", Detroit, Michigan,
1985, 188 p. 39, nr. 3, mai-iun. 1987, p. 142-144.
1300. IUFU, I. Chiril, Patriarhul Bulgariei: Cuv`ntul vie\ii,
Sofia 1953, pp. 360. 6, nr. 4-6, apr.-iun. 1954, p. 261-262.
1301. LEFTER, A/natolie/. S.S. Patriarhul Alexei: Cuv`nt[ri,
discursuri, pastorale ]i scrisori irenice, vol. IV. 16, nr. 7-8, iul.aug. 1964, p. 657.

133

1302. LEFTER, A/natolie/. Aleksi, Patriarhul Moscovei:


Cuv`nt[ri, discursuri, pastorale ]i mesaje 1957-1963, Editura
Patriarhiei din Moscova, 1963, 236 p.
16, nr. 9-10, sept.-oct.
1964, p. 817-820.
1303. LEON, Iftodi. Vasile Episcopul Oradei: Cuv`nt[ri
liturgice, Editura Episcopiei Ortodoxe-Oradea, 1973-1974. 26, nr.
5-6, mai-iun. 1974, p. 539-540.
1304. MOISIU, Alexandru. Mario Ruffini: Operele de omiletic[
catolic[ @n biblioteca Stolnicului Constantin Cantacuzino, in
<<Societas Accademica dacoromana>>, Acta Historica, tom. VIII,
Roma, 1968, p. 161-170. 21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969, p. 649-650.
1305. NEAGA, Nicolae. W. Sthelin: Predigtenhilfen uber
attestamentliche und apostolische Texte, Kassel, 1954, p. 153.
9,
nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 891-894.
1306. PETRESCU, Nic. Ion Bunea: Cuv`nt de @nv[\[tur[ la
Duminici ]i s[rb[tori, Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe Rom`ne a
Vadului, Feleacului ]i Clujului, 1983, p. 366. 36, nr. 11-12, nov.dec. 1984, p. 849.
1307. POPESCU, O. R. Voillaume: Frres de tous (Coll. <<Foi
vivante>>, 53), Paris, Cerf, 1967, 126 p.
21, nr. 1-2, ian.-febr.
1969, p. 164.
1308. POPESCU, O. Louis Sintas: Pluralisme dans l'Eglise
(Coll. <<Prfr et vie>>), Paris, 1968, 116 p. 21, nr. 3-4, mart.apr. 1969, p. 329.
1309. POPESCU-URLUENI, T. Justinian Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Rom`ne: Apostolat social, Vol. XI, @n duhul @nfr[\irii ]i al
dragostei, Editura Institutului Biblic ]i de Misiune Ortodox[,
Bucure]ti, 1973, 302 pagini. 25, nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 548-550.

134

1310. }ESAN, M. Rose Carol: Predicile Bisericii Ortodoxe


Ruse, Editura evanghelic[, Berlin, 1952. 8, nr. 6-7, iun.-iul. 1956,
p. 442.
1.3.4.2. Rela\ia dintre preo\i ]i credincio]i
Articole
1311. B{LA}A, Nicolae. Spiritualitate ]i spovedanie @ntre
tradi\ie ]i criza modern[. 48, nr. 3-6, mai-dec. 1996, p. 70-79.
1312. BUNEA, Ion. Lupta preotului @mpotriva p[catului.
nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 517-523.

20,

1313.C~NDEA, Spiridon. M[rturisirea p[catelor. 6, nr. 9-10,


sept.-oct. 1954, p. 456-477.
1314. C~NDEA, Spiridon. Binele
ob]tesc ]i mijloacele
pastorale pentru realizarea lui. 7, nr. 1-2, ian.-febr. 1955, p. 8-18.
1315. C~NDEA, Spiridon. Taina Sfintei m[rturisiri ca mijloc de
pastora\ie individual[. 8, nr. 6-7, iun.-iul. 1956, p. 315-323.
1316. COSMA, A. C. Taina Sfintei M[rturisiri.
mart.-apr. 1962, p. 191-208.

14, nr. 3-4,

1317. NICOLAE, Kruti\ki Mitropolit. Iertare din am`ndou[


p[r\ile. Spovedania. (Traducere din limba rus[ de Pr. Prof. Niculae
M.Popescu). 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 182-190.
1318. PETRESCU, Nic/olae/. Preo\ia ierarhic[, divin[, @n Biserica Ortodox[. 34, nr. 7-9, iul.-sept. 1982, p. 546-553.
1319. PRESCURE, Vasile. Spovedania ]i via\a duhovniceasc[.
49, nr. 3-6, iul.-dec. 1997, p. 89-95.
1320. RADU, Simion. Despre sensul ortodox al canonului @n
taina Sfintei Poc[in\e. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 629-634.

135

1321 .SIMEDREA,Tit. #nsemn[ri despre @mp[rt[- ]anie ]i


duhovnic. 7, nr. 7-9, iul.-sept. 1955, p. 399-409.
1322. S~RBU, Corneliu. Duhovnicul cunosc[tor de suflete.
nr. 3-4, mart.-apr. 1957, p. 139-148.

9,

1323. TEOCTIST, Arhiepiscop ]i Mitropolit. La Emaus. 27, nr.


5-6, mai-iun. 1975, p. 416-419.

1.3.4.3. Starea ]i obliga\iile preo\ilor


Articole
1324. ASISTENT. Conferin\ele protopope]ti de orientare din
luna noiembrie 1973. 25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. 1040-1043.
1325. ASISTENT. Conferin\ele protopope]ti.
nov.-dec. 1974, p. 1041-1047.

26, nr. 11-12,

1326. ASISTENT. Conferin\ele protopope]ti din luna septembrie


1975. 27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 765-767.
1327. ASISTENT. Conferin\ele administrative din Octombrie
1975. 27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 767-769.
1328. B{DE|EANU-CIOLAN, Puiu. Conferin\ele de orientare
din luna martie 1981. 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 307-309.
1329. B~LA, Nic/olae/. Conferin\ele protopope]ti de orientare
din luna martie 1973. (Episcopia R`mnicului ]i Arge]ului). 25, nr.
3-4, mart.-apr. 1973, p. 360-361.
1330. B{NESCU, Marcu. Inspira\ie ]i str[danie @n predic[.
37, nr. 1-2, ian.-febr. 1985, p. 29-35.

136

1331. BRANI}TE, Ene. Sfaturi ]i @ndrum[ri pentru duhovnici @n


vechile c[r\i rom`ne]ti de @nv[\[tur[ pentru preo\i. 8, nr. 10-12,
oct.-dec. 1956, p. 616-627.
1332. BRANI}TE, Marin M. Alegerea ]i a]ezarea preo\ilor @n
slujb[, sub Regulamentul Organic @n |ara Rom`neasc[, dup[
documentele arge]ene. 13, nr. 7-9, iul.-sept. 1961, p. 619-634.
1333. BR{TAN, Ilie D. R[spunderea duhovniceasc[. 9, nr. 1-2,
ian.-febr. 1957, p. 24-28.
1334. BR{TAN, Ilie D. Sfatul Duhovnicesc.
sept.-oct. 1973, p. 770-774.
1335. BR{TAN, Ilie D. Tactul pastoral.
1974, p. 300-308.

25, nr. 9-10,

26, nr. 3-4, mart.-apr.

1336. BR{TAN, Ilie D. Conferin\ele preo\e]ti. (Arhiepiscopia


Craiovei). 26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 518-530.
1337. B/R{TAN/, I/lie/ D. Conferin\e protopope]ti
administrative din luna octombrie 1979. 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980,
p. 216-219.
1338. BUCEVSCHI, Orest. Purtarea moral[ a preotului.
nr. 5-6, mai-iun. 1955, p. 254-260.

7,

1339. BUCEVSCHI, Orest. Via\a l[untric[ a preotului ]i


lucrarea lui pastoral[. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 546-554.
1340. BUCEVSCHI, O/rest/. Despre duhovnicie.
mai-iun. 1957, p. 313-317.

9, nr. 5-6,

1341. BUNEA, Ion. Rutina, piedica @n calea des[v`r]irii


suflete]ti a preotului. 10, nr. 5-6, mai-iun. 1958, p. 346-350.

137

1342. CHILEA, Sebastian. Rug[ciunea preotului.


mart.-apr. 1955, p. 167-173.

7, nr. 3-4,

1343. CHILEA, Sebastian. Doctor al sufletelor. 8, nr. 6-7, iun.iul. 1956, p. 332-342.
1344. CHILEA, Sebastian. Personalitatea preotului ca pastor
sufletesc. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 70-73.
1345. X X X Conferin\ele Protopope]ti. (Culturale).
iun. 1951, p. 5-9.
1346. X X X Conferin\ele Protopope]ti.
10-11.

2, nr. 6,

2, nr. 5, mai 1951, p.

1347. X X X Conferin\ele Protopope]ti de orientare din luna


septembrie. 25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 855-865.
1348. CORNEANU, Nicolae. Preo\i ]i b[tr`ne\e.
mart.-apr. 1960, p. 199-202.

12, nr. 3-4,

1349. CRISTEA, T. Conferin\ele administrative ale clerului din


luna aprilie 1982. 34, nr. 4-6, apr.-iun. 1982, p. 420-421.
1350. CRISTESCU, Grigore. Pasiunea ]i emo\ia @n predic[.
6, nr. 4-6, apr.-iun. 1954, p. 134-138.
1351. CRONICAR. Conferin\a protopopeasc[ de orientare de la
14 decembrie 1973; - O zi @nsemnat[ la Parohia Bucov[\; - Colinde
de Cr[ciun la Craiova la Seminarul teologic /]i/ la Catedrala
Mitropolitan[; Cu Ajunul <<La Betleem>>. 25, nr. 11-12, nov.dec. 1973, p. 1043-1051.
1352. CRONICAR. Conferin\ele protopope]ti.
mart.-apr. 1974, p. 337-343.

138

26, nr. 3-4,

1353. DAVID, P/etru/ I. Slujirea aproapelui, temelie a


cre]tinismului. Predic[ la Duminica dinaintea #n[l\[rii Sfintei
Cruci. 27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 740-743.
1354. DEJAN, Constantin. Ierarhul @ntre preo\ii s[i. 26, nr. 3-4,
mart.-apr. 1974, p. 219-223.
1355. DORAN, Ion. Conferin\ele protopope]ti din luna
septembrie 1980. 33, nr. 1-3, ian.-mart. 1981, p. 147-149.
1356. DORAN, Ion. Conferin\ele protopope]ti din luna mai
1980. 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 704-706.
1357. DORAN, Ion. Conferin\ele administrative ale clerului din
luna octombrie 1981. 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 679-681.
1358. DORAN, Ion. Conferin\ele de orientare ale clerului din
luna martie 1982. 34, nr. 4-6, apr.-iun. 1982, p. 417-419.
1359. DORAN, Ion. Conferin\ele protopope]ti de orientare ale
clerului pe luna mai 1982. 34, nr. 7-9, iul.-sept. 1982, p. 626-627.
1360. DORAN, Ion. Conferin\ele de orientare ale clerului din
luna septembrie 1982. 34, nr. 10-12, oct.-dec. 1982, p. 770-772.
1361. DORAN, Ion. Conferin\ele de orientare ale clerului din
luna mai 1983. 35, nr. 7-8, iul.-aug. 1983, p. 559-561.
1362. DORAN, Ion. Conferin\ele preo\e]ti din luna septembrie
1983. 35, nr. 9-10, sept.-oct. 1983, p. 681-683.
1363. DORAN, Ion. Conferin\ele administrative ale clerului din
luna aprilie 1984. 36, nr. 3-4, mart.-apr. 1984, p. 245-247.
1364. DORAN, Ion. Conferin\a preo\easc[ a slujitorilor biserice]ti din jude\ul Mehedin\i - Drobeta-Tr. Severin - 9 august 1984.
36, nr. 7-8, iul.-aug. 1984, p. 448-452.

139

1365. DORAN, Ion. Conferin\ele administrative ale clerului din


luna noiembrie 1984. 36, nr. 11-12, nov.-dec. 1984, p. 803-805.
1366. DUMITRESCU, Ion. Episcopia R`mnicului ]i Arge]ului.
Conferin\ele protopope]ti din luna martie 1980. 32, nr. 7-9, iul.sept. 1980, p. 719-720.
1367. FIRMILIAN, Mitropolitul Olteniei. Preotul.
ian.-febr. 1955, p. 5-7.

7, nr. 1-2,

1368. FIRMILIAN, Mitropolitul Olteniei. Duhovnicul.


1-3, ian.-mart. 1956, p. 3-4.

8, nr.

1369. GRIFONI, Victor P. Conferin\ele de orientare ale clerului


din luna martie 1983. 35, nr. 7-8, iul.-aug. 1983, p. 555-557.
1370. GRIFONI, Vincen\iu. Conferin\ele administrative ale
clerului din luna octombrie 1983. 35, nr. 9-10, sept.-oct. 1983, p.
683-685.
1371. GRIFONI, Vincen\iu. Conferin\ele preo\e]ti din luna mai
1984. 36, nr. 5-6, mai-iun. 1984, p. 406-407.
1372. GRIFONI, Vincen\iu. Conferin\ele preo\e]ti pe luna mai
1986. 38, nr. 4, iul.-aug. 1986, p. 123-125.
1373. X X X Instruc\iuni privitoare la inventarierea bunurilor
parohiale. Alte instruc\iuni de inventar. Bazarul eparhial. 2, nr. 5,
mai 1951, p. 54-63.
1374. IOANICESCU, Ioan. Conferin\ele protopope]ti, august
1974. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 686-690.
1375. IOANICESCU, I/oan/. Conferin\ele administrative din
octombrie 1974. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 891-892.

140

1376. IORDACHE, Ion. Conferin\ele de orientare din luna mai.


25, nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 539-540.
1377. IVAN, Ilie I. Preg[tirea pentru preo\ie.
iun. 1984, p. 313-325.

36, nr. 5-6, mai-

1378. IVAN, Ilie I. Harul, credin\a ]i faptele bune @n


propov[duirea bisericii. 37, nr. 5-6, mai-iun. 1985, p. 376-390.
1379. MARCU, Grigorie. Bucuria vie\ii. Datoria preotului de a o
cultiva ]i spori @n mijlocul p[stori\ilor s[i. 9, nr. 11-12, nov.-dec.
1957, p. 729-736.
1380. MOISIU, Al. Cump[tarea preotului. 26, nr. 1-2, ian.-febr.
1974, p. 73-78.
1381. X X X Momente vrednice de @nsemnat @n Prim[var[.
#nsemn[ri de la Conferin\ele protopope]ti. Noua organizare a
centrelor parohiale. Monahale. Numiri de stare\i.
2, nr. 5, mai
1951, p. 38-52.
1382. NEDELESCU, Emil. De la conferin\ele protopope]ti. 12,
nr. 5-6, mai-iun. 1960, p. 369-373.
1383. NICOLAESCU, Gh. Arhiepiscopia Craiovei. Conferin\a
de orientare din luna martie 1972. Recep\ie de Pa]ti. 24, nr. 3-4,
mart.-apr. 1972, p. 303-305.
1384. POPESCU, Justin. Conferin\ele de orientare din luna
martie 1973. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 357-358.
1385. PETRESCU, Nic/olae/. despre slujirea preo\easc[.
nr. 1-2, ian.-febr. 1985, p. 35-44.

37,

1386. POPESCU, Teodor M. Familia preotului. 7, nr. 7-9, iul.sept. 1955, p. 429-435.

141

1387. POPESCU-URLUENI, Teodor. "Suntem trimi]i s[ servim


lumii". Preo\imea Bisericii Ortodoxe Rom`ne sub arhip[storirea
Prea Fericitului P[rinte Patriarh Justinian.
25, nr. 5-6, mai-iun.
1973, p. 394-403.
1388. RADU, Simion. Despre cur[\enia duhovniceasc[ ]i
sfin\enia vie\ii preotului. 12, nr. 1-2, ian.-febr. 1960, p. 3-11.
1389. R{DULESCU, George A. Conferin\ele protopope]ti de
orientare. Luna martie 1980. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 525528.
1390. R{DULESCU, Gheorghe. Conferin\ele administrative ale
clerului din luna aprilie 1980. 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 702704.
1391. R{DULESCU, Gheorghe. Conferin\ele de orientare ale
clerului din luna noiembrie 1980. 33, nr. 1-3, ian.-mart. 1981, p.
149-150.
1392. R{DULESCU, Gheorghe. Conferin\ele administrative ale
clerului din luna aprilie 1981. 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 309311.
1393. R{DULESCU, Gh/eorghe/. Conferin\ele de orientare ale
clerului din luna septembrie 1981. 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p.
678-679.
1394. R/{DULESCU/ G/heorghe/. Conferin\ele administrative
ale clerului din luna octombrie 1982. 34, nr. 10-12, oct.-dec. 1982,
p. 772-773.
1395. R{DULESCU, Gheorghe. Conferin\ele de orientare ale
clerului din luna noiembrie 1982. 34, nr. 10-12, oct.-dec. 1982, p.
773-774.

142

1396. R{DULESCU, Gheorghe. Conferin\ele administrative ale


clerului din luna aprilie 1983. 35, nr. 7-8, iul.-aug. 1983, p. 557559.
1397. R{DULESCU, Gh/eorghe/. Conferin\ele preo\e]ti din luna
februarie 1984 din cadrul Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei. 36, nr.
3-4, mart.-apr. 1984, p. 243-245.
1398. R{DULESCU, Gh/eorghe/. Conferin\a preo\easc[ a
slujitorilor biserice]ti din jude\ul Gorj - Tg. Jiu, 10 august 1984.
36, nr. 5-6, mai-iun. 1984, p. 453-457.
1399. R{DULESCU, Gh/eorghe/. Conferin\ele preo\e]ti din luna
octombrie 1984. 36, nr. 11-12, nov.-dec. 1984, p. 802-803.
1400. R{DULESCU, Gh/eorghe/. Conferin\ele preo\e]ti din luna
mai 1985. 37, nr. 5-6, mai-iun. 1985, p. 466-467.
1401. R{DU|, Ion. Conferin\a preo\easc[ a slujitorilor biserice]ti din jude\ul Dolj - Craiova, 8 august 1984. 36, nr. 7-8, iul.aug. 1984, p. 438-448.
1402. R{DU|, Ion. Conferin\ele preo\e]ti ale clerului din luna
septembrie 1986. 38, nr. 5, sept.-oct. 1986, p. 122-124.
1403. R{DU|, Ion. Conferin\ele preo\e]ti din luna martie 1987.
39, nr. 3, mai-iun. 1987, p. 124-126.
1404. R{DU|, Ion. Arhiepiscopia Craiovei. Conferin\ele
preo\e]ti din luna mai 1987. 39, nr. 4, iul.-aug. 1987, p. 140-142.
1405. R{DU|, I/on/. Conferin\ele preo\e]ti din luna martie
1988. 40, nr. 2, mart.-apr. 1988, p. 128-131.
1406. R{DU|, I/on/. Conferin\ele administrative ale clerului din
luna septembrie 1988. 40, nr. 5, sept.-oct. 1988, p. 132-134.

143

1407. R{DU|, I/on/. Arhiepiscopia Craiovei. Conferin\ele


preo\e]ti din luna martie 1989. 41, nr. 2, mart.-apr. 1989, p. 130132.
1408. R{DU|, Ion. Conferin\ele administrative ale clerului din
luna octombrie 1989. 41, nr. 5, iul.-aug. 1989, p. 147-148.
1409. REZU}, Petru. Preotul ]i @ngrijirea Bisericii. 14, nr. 7-9,
iul.-sept. 1962, p. 423-425.
1410. REZU}, Petru. Experien\[ ]i m[iestrie pastoral[.
1-2, ian.-febr. 1966, p. 3-8.

18, nr.

1411. SACERDO|EANU, A. Reguli pentru ob]tea c[lug[rilor


de la Tismana. 19, nr. 9-10, sept.-oct. 1967, p. 769-771.
1412. SEMEN, Petre. Despre rolul familiei preotului @n
pastora\ie. 41, nr. 5, iul.-aug. 1989, p. 84-95.
1413. STAN, Liviu. Cooperative ]i ateliere m`n[stire]ti. 6, nr.
9-10, sept.-oct. 1954, p. 478-487.
1414. ST{NILOAE, D/umitru/. Sublimitatea preo\iei
@ndatoririle preotului. 9, nr. 5-6, mai-iun. 1957, p. 298-312.

]i

1415. STREZA, Liviu. Preotul ]i @ndatorirea sa pastoral[ fa\[


de credincio]ii bolnavi. 39, nr. 1, ian.-febr. 1987, p. 78-86.
1416. TEOCTIST, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Preo\ia Cre]tin[.
25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 715-720.
1417. |~N|{RENI-POPESCU, Gh. Preot ]i pastora\ie.
nr. 9-10, sept.-oct. 1965, p. 795-801.

17,

1418. VINCEN|IU, Protos. Conferin\ele preo\e]ti din luna


martie 1985. 37, nr. 5-6, mai-iun. 1985, p. 464-466.

144

Recenzii
1419. B{NESCU, Marcu. #ndrum[tor bisericesc, misionar ]i
patriotic, nr. 9, Editura Mitropolia Banatului, Timi]oara, 1988.
41, nr. 1, ian.-febr. 1989, p. 143-144.
1420. COMAN, Vasile. C`nd fra\ii sunt @mpreun[, Sibiu, 1956,
332 p. 8, nr. 10-12, oct.-dec. 1956, p. 759-760.
1421. CUNESCU, Gh/eorghe/. Antonie Pl[m[deal[, Mitropolitul
Ardealului: Voca\ie ]i Misiune cre]tin[ @n vremea noastr[, Sibiu,
1984, 462 p. 38, nr. 1-2, ian.-febr. 1986, p. 142-143.
1422. GHERGHE, Ioana. #ndrum[tor bisericesc pe anul comun
de la Hristos, 1973, Sibiu, (Tiparul Tipografiei Eparhiale), 222 p.
25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 697-698.
1423. IONESCU, I/on/. P.S.N[sturel: Une reminiscence
roumaine de la messe latine l'poque de la liturgie slave, pp. 198209, in Romanoslavica, I (1958). 11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p.
132-133.
1424. MANOLACHE, Teodor N. Supersti\iile astrologice.
nr. 3-4, mart.-apr. 1957, p. 239-240.

9,

1425. NICOL{ESCU, N.I. Sebastian, Mitropolitul Moldovei ]i


Sucevei: Osteneli Chiriarhale, vol. I, Editura Centrului Mitropolitan
Ia]i, Tipografia din M`n[stirea Neam\u, 1954, 465 pp. 6, nr. 1112, nov.-dec. 1954, p. 698-705.
1426. POPESCU, O. Andre Mamaranche: Pretres la manire
des Aptres, pour les hommes de demain. Ed. du Centurion, 1967,
232 p. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 480.
1427. POPESCU, O. Jean Laplace: Le pretre la recherche du
lui-mme, Ed. du Chalet, Lyon, 1968. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p.
483.

145

1.3.5. Biserica cre]tin[ @n general


Articole
1428. ANANIA, Valeriu I. Bisericile Cre]tine de alte Confesiuni.
Conferin\a Bisericilor Orientale. 17, nr. 3-4, mart.-apr. 1965, p.
306-308.
1429. BARNEA, I/oan/. Preocup[ri ale Sf`ntului Constantin cel
Mare la Dun[rea de jos. 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p. 17-32.
1430. BOBOC, Viorel. Cre]tinismul ]i cultura p[g`n[ @n primele
trei secole. 43, nr. 4, iul.-dec. 1991, p. 54-71.
1431. BUCEVSCHI, O/rest/. Adunarea plenar[ a <<Conferin\ei
biserice]ti pan-africane>>). 15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 815.
1432. CRONICAR. Anivers[rile jubiliare ale Bisericii Ortodoxe
Rom`ne @n cadrul Conferin\elor protopope]ti din Arhiepiscopia
Craiovei. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 852-855.
1433. DR{GULIN, Gheorghe I. Glosolalie
bisericeasc[. 34, nr. 7-9, iul.-sept. 1982, p. 515-522.

]i

istorie

1434. GEORGESCU, I.I.; HRISTOV, Iordan. Extremul orient.


Date statistice asupra cre]tinilor. 10, nr. 1-2, ian.-febr. 1958, p.
100.
1435. LEFTER, An/atolie/. Patriarhia copt[ din Alexandria Participarea unor reprezentan\i ai Bisericii Romano-Catolice la
s[rb[torirea @mplinirii a 1900 de ani de la moartea Sf`ntului
Apostol Marcu. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 821.
1436. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. S[rb[torirea @mplinirii a
dou[ decenii de la Reintegrarea Bisericii Ortodoxe Rom`ne din
Transilvania. 20, nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p. 981-983.

146

1437. N{STUREL, Petre S. C`teva @nsemn[ri despre Sinodul de


la Floren\a. 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p. 643-648.
1438. NEGOI|{, Ath. Cele trei patriarhii cre]tine din |ara
Sf`nt[. 24, nr. 5-6, mai-iun. 1972, p. 341-348.
1439. NESTOR, Vornicescu, Arhiepiscop ]i Mitropolit.
Leg[turile Patriarhiei din Constantinopol cu Biserica Rom`neasc[
@n veacul al XVI-lea. 10, nr. 3-4, mart.-apr. 1958, p. 191-202.
1440. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. La
@mplinirea a 100 de ani de la recunoa]terea autocefaliei Bisericii
Ortodoxe Rom`ne. 1885-1985. 37, nr. 5-6, mai-iun. 1985, p. 324333.
1441. PARASCHIV, Ion V. <<Biserica Ortodox[ ]i lumea>>.
19, nr. 9-10, sept.-oct. 1967, p. 773-781.
1442. PARASCHIV, Ion V. Biserica cre]tin[ @n noile condi\ii
sociale. 19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 948-955.
1443. P/ARASCHIV/, I/on/ V. Interviul Dr. Eugene Blake despre
sarcinile ]i starea actual[ a Bisericilor Cre]tine.
20, nr. 11-12,
nov.-dec. 1968, p. 955+958.
1444. P{TULEANU, Constantin. Sinodul Tridentin ]i ecourile
lui @n Biserica Ortodox[. 47, nr. 1-2, ian.-febr. 1995, p. 52-65.
1445. POPESCU, Teodor M. Biserici Ortodoxe. Biserica Copt[
din Egipt. 9, nr. 5-6, mai-iun. 1957, p. 372-373.
1446. STAN, Liviu. Leg[turi ale Bisericii Ortodoxe Rom`ne cu
Biserica Ortodox[ din Grecia. 14, nr. 3-4, mart.-apr. 1962, p. 241255.
1447. S~RBU, Corneliu. Diverse.
474-475.

147

15, nr. 5-6, mai-iun. 1963, p.

1448. S~RBU, C/orneliu/. Conferin\a bisericeasc[ pan-african[


constituit[. 15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 821.
1449. TEOCTIST, Arhiepiscop ]i Mitropolit. S[rb[toarea Bisericii. 25, nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 379-384.
1450. VESA, I. Bisericile de alte confesiuni.
aug. 1965, p. 704.

17, nr. 7-8, iul.-

Recenzii
1451. BACONSKY, Teodor. Christian Spirituality: Origins to
the Twelfth Century, Edited by Bernard Mcbinn and John
Meyendorff in collaboration with Jean Leclercq, Crossroad, New
York, 1986, 502p. 40, nr. 3, mai-iun. 1988, p. 129-136.
1452. B{J{U, I. Antonie, Arhiepiscopul Minscului ]i Belorusiei:
Despre cre]tinismul din Pompei ]i Herculane, in <<Studii
Teologice>>, revista Patriarhiei din Moscova, nr. 10/1973, p. 5967. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 1077-1078.
1453. BRANI}TE, Ene. E. Kovalevsky: La sainte Messe selon
l'ancien rite des Gaules ou Liturgie selon Saint Germain de Paris.
Paris, 1956, Editions orthodoxes Saint-Irne, 32+XXIV pp. 10, nr.
9-10, sept.-oct. 1958, p. 711-717.
1454. BUCEVSCHI, Orest. Nicolas Zernov: Die Christenheit des
Ostens, 1961. 14, nr. 10-12, oct.-dec. 1962, p. 721.
1455. DR{GULIN, Gh/eorghe/. N.N. Rozental: Din Istoria
Ortodoxiei, a Catolicismului ]i Protestantismului, Moscova 1957, 40
pp. 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 234-236.
1456. DR{GULIN, Gh/eorghe/. N.N. Rozental: Din Istoria
Ortodoxiei, a Catolicismului ]i Protestantismului, Moscova 1957, 40
pp. 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 234-236.

148

1457. GEORGESCU, I.I. P. Alphondery: La chrtiente et l'ide


de croisade. Les premires croisades. Texte tabli par Alphonse
Dupront, Paris 1954, XXI + 244 p + 4 plan]e + 1 hart[. 10, nr. 12, ian.-febr. 1958, p. 153-154.
1458. GEORGESCU, Ion V. Diac. Ion Bria: Aspecte dogmatice
ale unirii Bisericilor cre]tine, Bucure]ti, 1968, 175 p. 20, nr. 11-12,
nov.-dec. 1968, p. 1011-1016.
1459. IONESCU, I/on/. S. Dragomir: Rom`nii din Transilvania
]i Unirea cu Biserica Romei, in <<Studii ]i materiale de istorie
medie"". Vol. III, Ed. Acad. R.P.R. 1959, pp. 323-339. 12, nr. 3-4,
mart.-apr. 1960, p. 253-254.
1460. POPESCU, O. Van A. Harvey: A bandbook of theological
terms,Londres, George Allen et Unwin, 1964, 217 p. 20, nr. 3-4,
mart.-apr. 1968, p. 348.
1461. POPESCU, O. Robert Rouquette: Une Nouvelle chrtient:
le premier Synode piscopal. (Coll. <<Unam Sanctam>>), Paris,
Ed. du Cerf, 1968, 22 p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 478.
1462. POPESCU, O. Robert Rouqette: La fin d'un chrtient.
Chroniques (Coll. <<Unam Sanctam>>). Ed. du Cerf, 1968, 720 p.
in 2 vol. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 677.
1463. POPESCU, O. John M. Oesterreicher: L'Eglise, Israel de
Dieu. Traduit de l'americain par F.F.Chambert et Didier Pivetan
Coll. <<Paroles de vie>>), Marne, 1966, 195 p. 20, nr. 11-12,
nov.-dec. 1968, p. 1026.
1464. POPESCU, O. M. Meslin et J.R. Palanque: Le
Christianisme antique, Armand Colin, 1967, 318 p. 20, nr. 11-12,
nov.-dec. 1968, p. 1026.

149

1465. POPESCU, O. Reginald Pole: Dfense de l'unit de


l'Eglise. Texte traduit, prsent et annot par Noelle-Marie Egretier,
Paris, Vrin, 1967, 352 p. 20, nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p. 1026.
1466. POPESCU, O. Louis Cognet: Introduction la vie
chrtienne (Coll. <<Lumire de la foi>>, nr. 29, 30, 31). Paris,
Editions du Cerf, 1967: tom. I: <<Les problmes de la
spiritualit>>, 192 p.; tom. II: <<L'ascse chrtienne>>, 184 p. ;
tom. III: <<La prire du chrtien>>, 192 p. 21, nr. 1-2, ian.-febr.
1969, p. 164.
1467. POPESCU, O. Annie Jaubert: Les premiers chrtiens
(Coll. <<Le temps qui court>>), Paris, Seuil, 1967, 189 p. 21, nr.
3-4, mart.-apr. 1969, p. 330.
1468. POPESCU, O. Annie Perchenet: Chrtiens ensemble.
Journal d'Upsal (Juillet 1969). (Coll. <<Remise en cause>>),
Descle et C-ie, Paris, 1968, 206 p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p.
484.
1469. POPESCU, O. Aziz S. Aliya: A History of Eastern
Christianity, London, Methuen and Co Rtd, 1968, XIV+486 p., 7
h[r\i ]i 19 plan]e. 21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p. 814.
1.3.6. Ecumenism. Vizite interconfesionale
Articole
1470. ALEXE, Gh/eorghe/. Dialog teologic @ntre ortodoc]i ]i
anglicani @n S.U.A. 16, nr. 7-8, iul.-aug. 1964, p. 627.
1471. ALEXE, }tefan C. Conferin\ele P.C. Pr. Prof. D. St[niloae
de la Institutul Teologic din Bucure]ti @n R.F. Germania. 25, nr. 56, mai-iun. 1973, p. 530.
1472. A/LEXE/, }/tefan/ C. Consiliul Ecumenic al bisericilor ]i
problema dezarm[rii, a securit[\ii ]i a cooper[rii @n Europa. 25,
nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 545.

150

1473. A/LEXE/, }/tefan/ C. Patriarhul Abuna Theophilos al bisericii Vechi Orientale din Etiopia a vizitat Consiliul Ecumenic al
Bisericilor. 25, nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 545.
1474. A/LEXE/, }/tefan/ C. Sesiunea Prezidiului Conferin\ei
Bisericilor Europene. 25, nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 546.
1475. A/LEXE/, }/tefan/ C. Conferin\a cre]tin[ din Asia
Oriental[. 25, nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 547.
1476. ALEXE, }tefan C. Biserica Ortodox[ Rom`n[. Activitate
ecumenist[ intern[; Reprezentan\i ai comisiunii <<Misiune ]i
Evanghelizare>> a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, oaspe\i @n
Rom`nia; Vizita @n Spania a rectorilor Institutelor Teologice
Ortodoxe din \ara noastr[; Conferin\ele \inute de P.C.Pr. Prof. Dr.
Dumitru St[niloae @n Fran\a. 25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 837839.
1477. ALEXE, }tefan C. Prea Fericitul Pimen, Patriarhul
Moscovei ]i a toat[ Rusia, @n vizit[ la Consiliul Ecumenic al
Bisericilor. 25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 872.
1478. ALEXE, }tefan C. Activitatea Conferin\ei Bisericilor
Europene. 25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 872-873.
1479. ANTIM, T`rgovi]teanul Episcop. Aspecte dintr-o vizit[
bisericeasc[. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p. 353-359.
1480. ANTIM, T`rgovi]teanul Episcop. Vizitarea Bisericilor
Vechi Orientale din Egipt, India ]i Etiopia de c[tre Prea Fericitul
Patriarh Justinian. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 100-103.
1481. ASISTENT. Participarea #nalt Prea Sf`n\itului Mitropolit
Nestor la festivit[\ile s[rb[toririi a 70 de ani de la restabilirea
autocefaliei Bisericii Orientale din India.
34, nr. 10-12, oct.-dec.
1982,p. 734-745.

151

1482. X X X Biserica - @n ap[rarea p[cii ]i a unit[\ii. Traducere


de G.R[dulescu - din revista Soepi, nr. 40 - noiembrie 1985. 38, nr.
2, mart.-apr. 1986, p. 134-136.
1483. BOHOL|EANU, Vasile P.; VENIAMIN, Ieromonahul.
#ntrunirea interconfesional[ de Cluj. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p.
671-674.
1484. BOROVOI, B. Problema referitoare la <<Platforma>>
Consiliului Mondial al Bisericilor. /Traducere din limba rus[, A.
Lefter/. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 238-247.
1485. B/OTEZ/, Al/exei/ A. Mi]carea Ecumenic[. }tiri diverse.
18, nr. 7-8, iul.-aug. 1966, p. 730-733.
1486. B/OTEZ/, Al/exei/ A. Mi]carea Ecumenic[. }tiri diverse.
18, nr. 9-10, sept.-oct. 1966, p. 900-903.
1487. B/R{TAN/, I/lie/ /D/. Mi]carea ecumenic[ ]i
<<acomodarea>> mesajului Evangheliei. 19, nr. 1-2, ian.-febr.
1967, p. 150-151.
1488. B/R{TAN/, I/lie/ /D/. <<Sf`ntul oficiu>> face concesii
teologice. 19, nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p. 151.
1489. B/R{TAN/, I/lie/ /D/. Patriarhia Ecumenic[. Avertizarea
Patriarhului Ecumenic @n leg[tur[ cu intercomuniunea. 19, nr. 56, mai-iun. 1967, p. 474.
1490. B/R{TAN/, I/lie/ /D/. Mi]carea Ecumenic[. Consiliul
Ecumenic al Bisericilor. 19, nr. 5-6, mai-iun. 1967, p. 476.
1491. B/R{TAN/, I/lie/ /D/. #nt`lniri Interconfesionale.
5-6, mai-iun. 1967, p. 476-477.
1492. B/R{TAN/, I/lie/ /D/. Vizit[ Canonic[.
aug. 1973, p. 671-672.

152

19, nr.

25, nr. 7-8, iul.-

1493. BR{TAN, Ilie D. Vizita Sanctit[\ii Sale Elias al IV-lea,


Patriarhul Antiohiei ]i al #ntregului Orient, @mpreun[ cu Prea
Fericitul P[rinte Patriarh Justinian al Bisericii Ortodoxe Rom`ne,
la Craiova. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 788-806.
1494. B/R{TAN/, I/lie/ /D/. Opinii @n leg[tur[ cu revizuirea
catalogului de teme stabilite de Rhodos I., pentru viitorul Sinod
ecumenic. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 875.
1495. B/R{TAN/, I/lie/ /D/. Vizita canonic[ la Parohia Ghindeni, Jude\ul Dolj. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 1035-1040.
1496. B/R{TAN/, I/lie/ /D/. Conferin\a Bisericilor Europene.
27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 301-302.
1497. BR{TAN, Ilie D. Vizita #nalt Prea Sfin\itului Mitropolit
Hrisantos de Lineassol, din Cipru, la Craiova. 27, nr. 11-12, nov.dec. 1975, p. 917-923.
1498. BRIA, I. Prea Fericitul Patriarh Justinian a vizitat
Biserica Angliei ]i Consiliul Ecumenic al Bisericilor. 18, nr. 9-10,
sept.-oct. 1966, p. 883-889.
1499. BUCEVSCHI, Orest. Patriarhia ecumenic[. Vizita
Arhiepiscopului Veterocatolic de Utrecht.
14, nr. 7-9, iul.-sept.
1962, p. 496.
1500. BUCEVSCHI, Orest. Noul Exarh al Bisericii Ortodoxe
Ruse @n America. 14, nr. 7-9, iul.-sept. 1962, p. 505-506.
1501. BUCEVSCHI, Orest. Un mesaj al Consiliului Ecumenic al
Bisericilor. 15, nr. 1-2, ian.-febr. 1963, p. 141-143.
1502. BUCEVSCHI, O/rest/. Biserica Romano-Catolic[ @n
rela\iile interconfesionale. 15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 815.

153

1503. BUCEVSCHI, O/rest/. #nt`lnire bisericeasc[ Est-Vest.


15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 816.
1504. BUCEVSCHI, O/rest/. Institutul Ecumenic @nfiin\at de
"Alian\a luteran[ mondial[". 15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 817.
1505. B/UCEVSCHI/, O/rest/. Informa\ii diverse cu profil
ecumenist. 16, nr. 7-8, iul.-aug. 1964, p. 627-629.
1506. BUCEVSCHI, O/rest/. Mi]carea Ecumenic[. Sesiunea a
IV-a de la Nyborg a Conferin\ei Bisericilor Europene. 17, nr. 1-2,
ian.-febr. 1965, p. 107-110.
1507. BUCEVSCHI, Orest. Mi]carea Ecumenic[. Sesiunea
Comitetului Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor. 17, nr.
3-4, mart.-apr. 1965, p. 308-309.
1508. C{CIULA, Ol. Patriarhia din Constantinopol. Vizita
patriarhului Gherman al Serbiei la Patriarhia Ecumenic[. Vizita
Arhiepiscopului Theoclitos al Athenei la Patriarhia Ecumenic[.
Reprezentantul Scaunului papal de la Constantinopol @n vizit[ la
Patriarhul Ecumenic. Alegeri de arhierei. Biblioteca manuscriselor
Patriarhiei Ecumenice. 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p. 621-627.
1509. C/~RSTEA/, V/asile/. Conferin\a la Aarhus. 25, nr. 5-6,
mai-iun. 1973, p. 547.
1510. CONSILIER. Din cuprinsul Arhiepiscopiei Craiovei.
Vizita delega\iei Bisericii Ortodoxe Rom`ne @n R.P.F. Yugoslavia.
Primirea f[cut[ I.P.S. Mitropolit Firmilian de clerul ]i credincio]ii
din Arhiepiscopia Craiovei, la re@ntoarcere. Comemorarea a 500 de
ani de la urcarea pe tronul Moldovei a voievodului }tefan cel Mare.
9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957, p. 499-503.
1511. CORNI|ESCU, Emilian. Despre cel de-al XIII-lea
Congres interna\ional de Studii biblice - Iosot, Leuven; 27 august - 1
septembrie 1989. 42, nr. 1-3, ian.-iun. 1990, p. 334-336.

154

1512. CRONICAR. Craiova. R`mnicul V`lcea. Vizite canonice.


6, nr. 4-6, apr.-iun. 1954, p. 205-208.
1513. CRONICAR. Din cuprinsul Mitropoliei Olteniei. Vizita
domnului Ministru al Cultelor. 6, nr. 7-8, iul.-aug. 1954, p. 396397.
1514. CRONICAR. Conferin\[ interconfesional[.
ian.-febr. 1955, p. 61-62.

7, nr. 1-2,

1515. CRONICAR. Din cuprinsul Arhiepiscopiei Craiovei.


Vizita Prea Sfin\itului Vasile Samaha, Episcop de Serghipolis. 10,
nr. 3-4, mart.-apr.1958, p. 211-223.
1516. CRONICAR. Vizite canonice.
1973, p. 848-849.

25, nr. 9-10, sept.-oct.

1517. CRONICAR. Ajunul Anului Nou, 1974. Vizita pastoral[ la


bisericile din Co]oveni. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 152-155.
1518. CRONICAR. Vizite Chiriarhale.
1974, p. 160-162.

26, nr. 1-2, ian.-febr.

1519. CRONICAR. Patriarhia Ecumenic[.


oct. 1974, p. 908-911.

26, nr. 9-10, sept.-

1520. CRONICAR. Consiliul Ecumenic al Bisericilor. 26, nr. 910, sept.-oct. 1974, p. 911-912.
1521. CRONICAR. Conferin\a Bisericilor Europene. 26, nr. 910, sept.-oct. 1974, p. 912.
1522. DAVID, P/etru/ I. Episcopia R`mnicului ]i Arge]ului.
#nt`ist[t[torii Bisericilor Ortodoxe Rus[ ]i Rom`n[ - oaspe\i ai
Eparhiei R`mnicului ]i Arge]ului. 24, nr. 9-10, sept.-oct. 1972, p.
808-814.

155

1523. DAVID, Petru I. Personalitatea ecumenist[ a Gra\iei Sale


dr. Robert Runcie, noul Arhiepiscop de Canterbury, primat a toat[
Anglia ]i Mitropolit. 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 336-343.
1524. DINEA|{, Ghermano. #nfr[\irea cultelor @n Republica
Popular[ Rom`n[. 6, nr. 7-8, iul.-aug. 1954, p. 341-346.
1525. DR{GULIN, Gheorghe I. #n vizit[ la rom`nii ortodoc]i
din America ]i din Canada. 45, nr. 1-6, ian.-dec. 1993, p. 194-200.
1526. DR{GULIN, Gheorghe I. Participarea rom`neasc[ bisericeasc[ la al XXVIII-lea Congres Interna\ional de Studii
Medievale, Kalamazoo, 6-9 mai 1993. 45, nr. 1-6, ian.-dec. 1993,
p. 202-205.
1527. DUMITRESCU, Ioan C. O vizit[ ecumenist[ la Centrul
episcopal din R`mnicu-V`lcea. 26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 531532.
1528. DUMITRESCU, Ioan C. O @nt`lnire ecumenic[ la
R`mnicu V`lcea. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 905-908.
1529. GAFTON, Lucian; GAVRIL, Mihail. Vizita delega\iei
Bisericii Ortodoxe S`rbe la Mitropolia Olteniei.
14, nr. 10-12,
oct.-dec. 1962, p. 661-684.
1530. GALERIU, Constantin. Ecumenism. Dialogul Ortodox Reformat. 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p. 223-225.
1531. GALERIU, Constantin. Concep\ia ecumenic[ a Prea
Fericirii Sale P[rintelui Patriarh Justin. 32, nr. 3-6, mart.-iun.
1980, p. 377-388.
1532. GEORGESCU, Ion V. Din problemele dialogului @ntre
ortodoc]i ]i protestan\i. 17, nr. 1-2, ian.-febr. 1965, p. 72-82.

156

1533. GEORGESCU, Ion V. Rolul Conciliului al II-lea de la


Vatican @n purtarea dialogului ecumenic @ntre Bisericile cre]tine.
17, nr. 5-6, mai-iun. 1965, p. 467-485.
1534. GEORGESCU, Ion V. Perspective ale Dialogului @ntre
Bisericile Ortodoxe R[s[ritene ]i Bisericile Ortodoxe Orientale.
17, nr. 7-8, iul.-aug. 1965, p. 664-680.
1535. GEORGESCU, Ion V. Perspectivele ecumenismului @n
Bisericile Vechi-Orientale. 19, nr. 3-4, mart.-apr. 1967, p. 279-290.
1536. GRIFONI, Vincen\iu. Vizita #nalt Prea Sfin\iei Sale dr.
Nestor Vornicescu, Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolit al Olteniei,
la Parohiile Ortodoxe Rom`ne din Australia ]i Noua Zeeland[.
37, nr. 9-10, sept.-oct. 1985, p. 713-717.
1537. GRIFONI, Vincen\iu. Participarea #nalt Prea Sfin\itului
Dr. Nestor Vornicescu, Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolit al
Olteniei la lucr[rile celui de al IX-lea Simpozion interna\ional,
organizat de Seminarul de Teologie Sud-Est european[, de la
Universitatea din Heidelberg, R.F.G., 21-27 august 1989. 41, nr. 5,
iul.-aug. 1989, p. 133-134.
1538. IANA, C.M. Biserica Ortodox[ Rom`n[. Vizita unui grup
de spanioli catolici. 24, nr. 9-10, sept.-oct. 1972, p. 801.
1539. IANA, C.M. Vizita f[cut[, de prea Sfin\itul Episcop Vicar
Nestor Severineanul, loc\iitor de Arhiepiscop al Craiovei, la
conducerea Jude\ului Dolj. 24, nr. 11-12, nov.-dec. 1972, p. 1008.
1540. X X X Ierarhi ortodoc]i despre refacerea unit[\ii cu
vechii-catolici. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 820.
1541. IGNATIE, Hazim. Mitropolit al Latakiei. Rolul Ortodoxiei
@n cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor. (Prezentare de
Paraschiv V.Ion). 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 259-267.

157

1542. IOANICESCU, Ioan. Itinerar Pastoral.


iun. 1975, p. 465-466.

27, nr. 5-6, mai-

1543. IOANICESCU, Ioan. Popas chiriarhal la Biserica Obedeanu - Craiova, 21 mai 1991. 43, nr. 4, iul.-dec. 1991, p. 194195.
1544. IONI|A, Viorel. Participarea I.P.S. dr. Nestor
Vornicescu, Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolitul Olteniei
@nconjurat de un sobor de preo\i ]i c[lug[ri\e la<< Programul
Liturghii vechi oaspete @n Bisericile Romanice din Koln>>, 2-8
septembrie 1985. 37, nr. 9-10, sept.-oct. 1985, p. 725-728
1545. IONI|{, Viorel. A XVIII-a @ntrunire a Comisiei Rom`ne
de istorie eclesiastic[ comparat[, Bucure]ti, 17 decembrie 1986.
39. nr. 1, ian.-febr. 1987, p. 117-121.
1546. IONI|{, Viorel; R{DU|, Ion. Participarea I.P.S. dr.
Nestor Vornicescu Arhiepiscopul Craiovei ]i Mitropolitul Olteniei @n
fruntea delega\iei Comisiei de istorie ecleziastic[ comparat[ a
Bisericii Ortodoxe Rom`ne, la lucr[rile celui de-al XVI-lea Congres
Mondial al }tiin\elor istorice, Stuttgart, 25 august - 1 septembrie
1985. 37, nr. 9-10, sept.-oct. 1985, p. 718-725.
1547. IONI|{, Viorel; R{DU|, Ion. Participarea I.P.S. dr.
Nestor Vornicescu, Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolitul Olteniei
la lucr[rile Congresului Comisiei Interna\ionale de Istorie
Eclesiastic[ comparat[ (Salamanco - Spania). 25-30 august 1987.
39, nr. 5, sept.-oct. 1987, p. 126-130.
1548.IORDACHE, I. Vizite chiriarhale @n Eparhie. La
m`n[stirea Tismana. 25, nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 536-539.
1549. JIVI, Aurel; DAVID, Petru I. A XXI-a @ntrunire a Comisiei Rom`ne de Istorie Eclesiastic[ Comparat[, Bucure]ti, 28
ianuarie 1989. 41, nr. 1, ian.-febr. 1989, p. 118-121.

158

1550. LAZEA, Ramona. Roma ]i Constantinopolul urm[resc


unitatea bisericii. 45, nr. 1-6, ian.-dec. 1993, p. 200-202.
1551. LEFTER, A/natolie/. Conferin\e ]i ac\iuni cre]tine.
Conferin\a bisericilor europene. 15, nr. 5-6, mai-iun. 1963, p. 407410.
1552. LEFTER, A/natolie/. Participarea unei delega\ii a
Bisericii Ortodoxe Ruse @n al IV-lea Congres al patrologilor, la
Oxford. Mutarea c[tre Domnul a Arhiepiscopului Benedict. 16, nr.
1-2, ian.-febr. 1964, p. 67-69.
1553. LEFTER, A/natolie/. Eugen Carson Blake, noul secretar
general al Consiliului Ecumenic al Biserice]ti. 19, nr. 1-2, ian.-febr.
1967, p. 152-153.
1554. LEFTER, A/natolie/. Conferin\a Bisericilor Europene.
19, nr. 5-6, mai-iun. 1967, p. 478.
1555. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Un @ndreptar catolic pentru
ac\iuni ecumenice. 19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967, p. 628-629.
1556. MANOLACHE, T/eodor/ N. Festivit[\ile de la Capela
ortodox[ rom`n[ din Viena la a LX-a aniversare. 19, nr. 7-8, iul.aug. 1967, p. 656-658.
1557. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Mi]carea Ecumenic[. 19,
nr. 9-10, sept.-oct. 1967, p. 800-803.
1558. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Sanctitatea sa Atenagora,
Patriarhul ecumenic, oaspete al Bisericii Ortodoxe Rom`ne. 19, nr.
11-12, nov.-dec. 1967, p. 964-968.
1559. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Patriarhia Ecumenic[. 19,
nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 977-978.

159

1560. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Patriarhia Ecumenic[. 20,


nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p. 131-132.
1561. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Mi]carea Ecumenic[.
nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p. 135-136.

20,

1562. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Mi]carea Ecumenic[.


nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 316-317.

20,

1563. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Mi]carea Ecumenic[. A


patra Adunare general[ a Consiliului Ecumenic al Bisericilor. 20,
nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 822-826.
1564. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Mi]carea Ecumenic[.
nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p. 994.

20,

1565. MANOLACHE, Teodor N. Vizita @n \ara noastr[ a


Maiest[\ii Sale Regele Husein Ibntalal al Regatului Hasemit al
Iordaniei. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 143.
1566. MIH{I|{, Nicolae. Participarea I.P.S. Mitropolit Nestor
ca delegat al Bisericii Ortodoxe Rom`ne la Consulta\ia de la
Karlovy Vary. (Cehoslovacia, 21-23 noiembrie 1975). 32, nr. 1-2,
ian.-febr. 1980, p. 198-206.
1567. MIH{I|{, Nicolae. Itinerar ecumenic al Prea Fericitului
P[rinte Patriarh Justin. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 370-376.
1568. MOISESCU, Gheorghe I. Din cuprinsul Mitropoliei
Olteniei. Soliile Bisericilor Ortodoxe Rus[, Greac[ ]i Bulgar[ la
Craiova. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 594-612.
1569. MOISESCU, Gh/eorghe/ I. Patriarhia din Constantinopol:
Foaia Patriarhiei de Constantinopol despre Consiliul Mondial al
Bisericilor. Trebuie s[ participe clericii ortodoc]i la Conferin\a
Consiliului Mondial al Bisericilor? Un ierarh al Bisericii din Grecia

160

despre participarea ortodox[ la Mi]carea ecumenic[.


mart.-apr. 1959, p. 191-195.

11, nr. 3-4,

1570. MOISESCU, Gh/eorghe/ I. Conferin\a de la Lambeth.


11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 227-228.
1571. NEAM|U, Marin. Mi]carea ecumenic[.
febr. 1972, p. 133-135.

24, nr. 1-2, ian.-

1572. NEAM|U, M/arin/. Mi]carea ecumenic[.


mai-iun. 1972, p. 473-474.

24, nr. 5-6,

1573. NEAM|U, M/arin/. Bisericile Ortodoxe surori. Patriarhia


ecumenic[.
24, nr. 9-10, sept.-oct. 1972, p. 817-823.
1574. NEAM|U, M/arin/. Mi]carea ecumenic[. Reuniune
interbisericeasc[ european[ @n Ungaria.
24, nr. 9-10, sept.-oct.
1972, p. 825-826.
1575. NEAM|U, M/arin/. Patriarhia ecumenic[.
nov.-dec. 1972, p. 1019-1020.

24, nr. 11-12,

1576. NEAM|U, M/arin/. Mi]carea ecumenic[. Noul Secretar


general al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, pastorul Philip
Potter. 24, nr. 11-12, nov.-dec. 1972, p. 1024-1025.
1577. NEAM|U, M/arin/. Patriarhia Ecumenic[. (Bisericile
Ortodoxe Surori). 25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 680-681.
1578. NEAM|U, M/arin/. Mi]carea Ecumenic[.
iul.-aug. 1973, p. 684.

25, nr. 7-8,

1579. NEAM|U, M/arin/. Sf`ntul ]i Marele Sinod al Ortodoxiei


@n aten\ia ]i cercetarea teologilor romano-catolici. 25, nr. 9-10,
sept.-oct. 1973, p. 870-871.

161

1580. NEAM|U, M/arin/. S[rb[torirea celei de a XXV-a


anivers[ri a Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
25, nr. 9-10,
sept.-oct. 1973, p. 871-872.
1581. NEAM|U, M/arin/. Patriarhia Ecumenic[.
mart.-apr. 1974, p. 352-353.

26, nr. 3-4,

1582. NEAM|U, M/arin/. Consiliul Ecumenic al Bisericilor.


26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974,p. 354-355.
1583. NEAM|U, M/arin/. A cincea Adunare Mondial[ a
Consiliului Ecumenic al Bisericilor. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975,
p. 950-951.
1584. NEDELESCU, Emil. Vizita delega\iei Bisericii Ortodoxe
Bulgare @n Oltenia. 6, nr. 11-12, nov.-dec. 1954, p. 652-669.
1585. NEDELESCU, Emil. Episcopia R`mnicului ]i Arge]ului.
Vizita delega\iei Bisericii Luterane din Danemarca la R. V`lcea. 9,
nr. 3-4, mart.-apr. 1957, p. 200-205.
1586. NEDELESCU, Emil. Episcopia R`mnicului ]i Arge]ului.
Lucr[rile Adun[rii Eparhiale din 15 februarie 1959. S[rb[torirea
Centenarului, Unirii la Centrul Eparhial R.V`lcea. Conferin\a
interconfesional[ din Regiunea Pite]ti. 11, nr. 5-6, mai-iun., 1959,
p. 330-339.
1587. NED/ELESCU/, Em/il/; NIC/OLAESCU/, N. Vizita
Domnului Ministru al Cultelor @n Oltenia. 6, nr. 11-12, nov.-dec.
1954, p. 648-651.
1588. NEGOESCU, Constantin. Conferin\a teologic[
interconfesional[ de la Sibiu. 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p. 226227.

162

1589. NEGOESCU, C/onstantin/. Conferin\a teologic[


interconfesional[ de la Cluj-Napoca. 33, nr. 1-3, ian.-mart. 1981, p.
157-159.
1590. NEGOI|{, Ath/anasiu/. Spre unirea tuturor confesiunilor
cre]tine. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p. 436-439.
1591. NESTOR, Vornicescu, /Arhiepiscop ]i Mitropolit. Pentru
unirea tuturor bisericilor cre]tine. 24, nr. 1-2, ian.-febr. 1972, p. 38.
1592. NESTOR, /Vornicescu, Arhiepiscop ]i Mitropolit.
Patriarhia Ecumenic[. P[rintele Prof. Dumitru St[niloae despre
viitorul Sf`nt ]i Marele Sinod. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 167.
1593. NESTOR, /Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit.
Mi]carea Ecumenic[. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 168.
1594. NESTOR, Vornicescu /Arhiepiscop ]i Mitropolit. Ghid
ortodox ecumenic. 26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 496.
1595. NESTOR, Vornicescu /Arhiepiscop ]i Mitropolit. #n vederea @nceperii unui dialog teologic @ntre ortodoc]i ]i romano-catolici.
26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 497.
1596. NESTOR, Vornicescu /Arhiepiscop ]i Mitropolit/. #n
leg[tur[ cu Ierusalimul ]i Locurile Sfinte. 26, nr. 5-6, mai-iun.
1974, p. 497-498.
1597. NESTOR, Vornicescu /Arhiepiscop ]i Mitropolit/. Mesajul
Consiliului Ecumenic al Bisericilor publicat cu prilejul Rusaliilor 1974. 26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 498.
1598. NESTOR, /Vornicescu / Arhiepiscop ]i Mitropolit/.
Patriarhia Ecumenic[. 26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 532-534.

163

1599. NESTOR, /Vornicescu /Arhiepiscop ]i Mitropolit/.


Mi]care Ecumenic[. 26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 535-537.
1600. NESTOR, /Vornicescu/ Arhiepiscop ]i Mitropolit/. La
aniversarea celui de-al XVI-lea centenar al Sinodului II ecumenic.
33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 569-583.
1601. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Vizita delega\iei Ortodoxe
Ruse la Craiova. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 630-634.
1602. NISSIOTIS, Nikos A. Cre]tin[tatea Ortodox[. Biserica
una ]i ecumenismul. (Traducere ]i prezentare de Ioan I.Ic[). 21, nr.
1-2, ian.-febr. 1969, p. 74-92.
1603. PAVEL, Constantin. Comentarii @n jurul celei de a III-a
Adun[ri Generale a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la New Delhi. 15, nr. 3-4, mart.-apr. 1963, p. 253-258.
1604. P/ARASCHIV/, Ion V. Considera\ii asupra sarcinii
teologiei ortodoxe @n cadrul panortodox ]i ecumenic actual. 20, nr.
11-12, nov.-dec. 1968, p. 958-960.
1605. PARASCHIV, Ion V. Rela\ii interconfesionale. 21, nr. 78, iul.-aug. 1969, p. 586-601.
1606. PARASCHIV, Ion V. Raporturile @ntre cre]tini ]i
musulmani @n preocuparea cercurilor ecumeniste. 21, nr. 9-10,
sept.-oct. 1969, p. 751-755.
1607. P{CURARIU, Mircea. Participarea I.P.S. Dr. Nestor
Vornicescu, Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolitul Olteniei, @n
fruntea delega\iei Bisericii Ortodoxe Rom`ne, la Simpozionul
interna\ional consacrat @mplinirii a 1100 de ani de la moartea
Sf`ntului Metodiu - Sofia, 10-16 iunie 1985. 37, nr. 7-8, iul.-aug.
1985, p. 628-633.

164

1608. P{DUREANU, L. #n slujba adev[rului. 8, nr. 6-7, iun.iul. 1956, p. 311-314.


1609. P{DUREANU, L. Mi]carea ecumenic[. 10, nr. 5-6, maiiun. 1958, p. 444-448.
1610. P{DUREANU, L. Spre un nou Sinod Ecumenic?
9-12, sept.-dec. 1959, p. 682-697.

11, nr.

1611.
P{UNESCU,
D/umitru/.
Directorul
Direc\iei
Monumentelor Istorice @n vizita la Craiova. 25, nr. 3-4, mart.-apr.
1973, p. 350-351.
1612. P{UNESCU, D/umitru/. Vizite pastorale f[cute de I.P.S.
Mitropolit Teoctist al Olteniei. Sfin\irea Bisericii din Parohia
<<Adormirea Maicii Domnului>> - Maioreasa - Drobeta-Turnu
Severin. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 1031-1034.
1613. POPESCU, Justin; IANA, C.M. Arhiepicopia Craiovei.
Vizitatori din Geneva la Mitropolia Olteniei.
24, nr. 9-10, sept.oct. 1972, p. 803-805.
1614. POPESCU, Justin. Popasuri chiriarhale.
mart.-apr. 1973, p. 345-346.

25, nr. 3-4,

1615. P/OPESCU/, J/ustin/. I.P.S. Mitropolit Teoctist la


Seminarul teologic mitropolitan.
25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p.
350.
1616. POPESCU, Nicolae M. Biserica Ortodox[ Rus[.
Participarea reprezentan\ilor Patriarhiei Moscovei la Conferin\e
religioase interna\ionale. 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 196-197.
1617. POPESCU, Teodor M. Patriarhia din Alexandria.
Restabilirea armoniei @ntre conducerea bisericii ]i comunitate. 8,
nr. 6-7, iun.-iul. 1956, p. 394.

165

1618. POPESCU, Teodor M. Mi]carea ecumenic[.


mart.-apr., 1957, p. 270.

9, nr. 3-4,

1619. POPESCU, Teodor M. Mi]carea ecumenic[. Raporturi cu


caracter irenic, ecumenist. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 695-697.
1620. POPESCU, Teodor M. Patriarhia ecumenic[. Patriarhia
ecumenic[ a fost invitat[ s[ trimit[ un delegat la Congresul al XVIIlea al Bisericii Vechi Catolice. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 873874.
1621. POPESCU, Teodor M. Un contact anual @ntre Biserica
Ortodox[ ]i Romano-Catolic[. 10, nr. 7-8, iul.-aug. 1958, p. 586593.
1622. POPESCU, Vintil[. Spiritul ecumenist @n Biserica Angliei
din secolul XIX p`n[ @n anul 1935. 10, nr. 3-4, mart.-apr. 1958, p.
303-309.
1623.
PRESCURE,
Vasile.
Conferin\a
teologic[
interconfesional[ de la Sibiu. 25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p.
1021-1022.
1624. PUNGU|{, Vichentie. Prozelitismul ca ac\iune
antiecumenic[ ]i contram[rturie cre]tin[. 1, nr. 6, nov.-dec. 1989,
p. 24-36.
1625. R{DULESCU, A. Adev[ratele scopuri ]i semnifica\ii ale
"Sinodului Ecumenic" anun\at de Papa Ioan al XXIII-lea. 11, nr. 78, iul.-aug. 1959, p. 523-529.
1626. R{DULESCU, A. Sesiunea de la Rodos a Consiliului
Mondial al Bisericilor. 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p. 702-708.
1627. R{DULESCU, Eugen. Vizite canonice.
nov.-dec. 1958, p. 784.

166

10, nr. 11-12,

1628. R{DULESCU-LIPAV, George. /}tiri ecumenice/. 32, nr.


3-6, mart.-iun.1980, p. 557-559.
1629. R{DU|, Ion. #nalt Prea Sfin\itul Mitropolit Nestor la
Funda\ia "Pro Oriente" ]i Asocia\ia "Unirea" din Viena; La
mormintele osta]ilor rom`ni de la Tulln ]i Zwentendorf - Austria.
32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 687-694.
1630. R{DU|, Ion. Arhiepiscopia Craiovei. Vizita reverendului
Liubomir Mirejovsky, Secretar General al Conferin\ei Cre]tine
pentru pace, la Craiova. 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 701-702.
1631. R{DU|, Ion. Conferin\a Teologic[ Interconfesional[ de
la Bucure]ti (22-23 Mai 1980). 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 725726.
1632. R{DU|, Ion. Participarea #nalt Prea Sfin\itului Mitropolit
Nestor la @ntronizarea noului Patriarh al Ierusalimului, Sanctitatea
Sa Diodoros I (Duminic[, 1 martie 1981). 33, nr. 4-6, apr.-iun.
1981, p. 294-297.
1633. R{DU|, Ion. Vizita canonic[ ]i panihid[ la Biserica
Adormirea Maicii Domnului din Prejna - Mehedin\i, ctitorie a lui
Tudor Vladimirescu (27 mai 1981). 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p.
327-330.
1634. R{DU|, I/on/. Participarea I.P.S. Mitropolit Nestor la
festivit[\ile prilejuite de aniversarea a 1600 de ani de la Sinodul II
ecumenic, Istanbul, 6 ]i 7 iunie 1981. 33, nr. 7-9, iul.-sept. 1981, p.
471-476.
1635. R{DU|, Ion. Conferin\a teologic[ interconfesional[ de la
Bucure]ti (23 noiembrie 1981). 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p.
691-692.
1636. R{DU|, Ion. Vizita Excelen\ei Sale, Domnul Paul
Holmes, ambasadorul Angliei la Bucure]ti, la Centrul Mitropoliei

167

Olteniei din Craiova - 19 aprilie 1982. 34, nr. 4-6, apr.-iun.1982, p.


411-412.
1637. R{DU|, Ion. Via\a ]i ra\iunea s[ triumfe @n lume!
#ntrunirea pentru pace a preo\ilor ]i c`nt[re\ilor biserice]ti din
Protopopiatele Craiova I, Craiova II ]i B[ile]ti, jude\ul Dolj,
Craiova, 28 octombrie 1983. 35, nr. 11-12, nov.-dec. 1983, p. 774785.
1638. R{DU|, I/on/. Distin]i oaspe\i la Centrul Mitropoliei
Olteniei, din Craiova, 13-14 mai 1984. 36, nr. 5-6, mai-iun. 1984,
p. 403-406.
1639. R{DU|, Ion. Conferin\a teologic[ interconfesional[,
Bucure]ti, 27-28 noiembrie 1984. 36, nr. 11-12, nov.-dec. 1984, p.
845-847.
1640. R{DU|, Ion. Participarea I.P.S. Dr. Nestor Vornicescu,
Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolit al Olteniei la Congresul
Interna\ional Kiril ]i Metodiu, Roma, 7-13 octombrie 1985. 37, nr.
9-10, sept.-oct. 1985, p. 728-731.
1641. R{DU|, I/on/. Vizita Excelen\ei Sale, Domnul Jaques
Simard, Ambasadorul Canadei la Bucure]ti, la Centrul Mitropoliei
Olteniei din Craiova - 15 mai 1986. 38, nr. 3, mai-iun. 1986, p.
116-119.
1642. R{DU|, Ion. A 47-a Conferin\[ teologic[
interconfesional[, Bucure]ti 22-23 mai 1986. 38, nr. 3, mai-iun.
1986, p. 127-134.
1643. R{DU|, Ion. Vizita P[rintelui Dr. Albert Rauch,
directorul Institutului pentru Bisericile r[s[ritene din Regensburg,
Republica Federal[ Germania, @nso\it de Wagner Maria ]i Scheer
Maria de la acela]i Institut, @n Arhiepiscopia Craiovei, 30
septembrie - 1 octombrie 1986. 38, nr. 5, sept-.oct. 1986, p. 104107.

168

1644. R{DU|, I/on/. Vizita Sanctit[\ii Sale Diodoros I,


Patriarhul Ierusalimului, @n Mitropolia Olteniei. 38, nr. 6, nov.dec. 1986, p. 108-118.
1645. R{DU|, Ion. Vizita unui grup de profesori de la Institutul
Ecumenic Bossey - Elve\ia, @n frunte cu dr. Adriaan Geense,
directorul Institutului @n Arhiepiscopia Craiovei, 4 mai 1987. 39,
nr. 3, mai-iun. 1987, p. 118-120.
1646. R/{DU|/, I/on/. Vizita Domnului Profesor Sumiya
Haruya, din Japonia, la Centrul Mitropoliei Olteniei din Craiova, 4
iulie 1988. 40, nr. 3, mai-iun. 1988, p. 119-120.
1647. R{DU|, I/on/. Participarea #nalt Prea Sfin\itului
Mitropolit Dr. Nestor Vornicescu la festivit[\ile jubiliare prilejuite
de cea de a XXX-a aniversare a C.C.P. Praga, 23-24 octombrie
1988. 40, nr. 5, sept.-oct. 1988, p. 125-127.
1648. R{DU|, Ion. Distin]i oaspe\i la Centrul Mitropoliei
Olteniei ]i @n Sf`nta Arhiepiscopie a Craiovei. 41, nr. 4, iul.-aug.
1989, p. 117-120.
1649. R{DU|, Ion. Participarea #nalt Prea Sfin\itului Mitropolit
Dr. Nestor Vornicescu, la Chi]in[u - Republica Moldova - la
inaugurarea monumentului <<Lupoaica - Romulus ]i Remus>>.
43, nr. 1, ian.-febr. 1991, p. 113-116.
1650. R{DU|, Ion. #nalt Prea Sfin\itul Mitropolit Dr. Nestor
Vornicescu, @n delega\ie la Cern[u\i, Republica Ucraina. 4-6
februarie 1991. 43, nr. 2, mart.-apr. 1991, p. 130-133.
1651. /REDAC|IA/. Patriarhia Ecumenic[.
aug. 1968, p. 649-651.

20, nr. 7-8, iul.-

1652. REDAC|IA. Prima sesiune anual[ de lucru a noului


Comitet Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor. 21, nr. 910, sept.-oct. 1969, p. 794-796.

169

1653. REDAC|IA. Vizita unor clerici de peste hotare la Centrul


arhiepiscopal Craiova. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 679-680.
1654. REDAC|IA. Participarea unei delega\ii a Bisericii
Ortodoxe Rom`ne la solemnit[\ile de @ntronizare a noului Primat al
Bisericii Anglicane. 27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 286-291.
1655. REZU}, Petru. Coresponsabilitatea Bisericilor cre]tine @n
fa\a problemelor contemporane. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p.
933-937.
1656. RO}CA, Iancu Florin. Participarea I.P.S. Mitropolit
Nestor la festivit[\ile biserice]ti care au avut loc la Centrul Eparhial
Armean din Bucure]ti (11 mai 1980). 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p.
683-685.
1657. SANDU, Dumitru. O clip[ de neuitat.
oct. 1973, p. 868.
1658. S~RBU, Corneliu. Ecumenism.
1963, p. 467-472.

25, nr. 9-10, sept.-

15, nr. 5-6, mai-iun.

1659. S~RBU, C/orneliu/. A patra Conferin\[ mondial[ pentru


Credin\[ ]i Organiza\ie bisericeasc[ de la Montreal (12-26 iulie
1963). 15. nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 818-820.
1660. S~RBU,C/orneliu/.Observatori romano-catolici la ultima
sesiune a Comitetului Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 821.
1661. S~RBU, C/orneliu/. Lic\ionar comun al bisericii cre]tine?
15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 822
1662. S~RBU, C/orneliu/. Simbol al @mp[c[rii cre]tine la o
expozi\ie universal[. 15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 822.

170

1663. S~RBU, C/orneliu/. Ecumenismul ]i problemele lumii


comtemporane. 16, nr. 1-2, ian.-febr. 1964, p. 3-17.
1664. S~RBU, C/orneliu/. Preocup[rile ecumenismului
contemporan. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 573-587.
1665. SBEREA, Mihail. Vizita canonic[ la Parohia Runcu,
jude\ul Gorj. 25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p.677-679.
1666. XXX SF~NTUL SINOD AL BISERICII ORTODOXE
ROM~NE. Apel c[tre Bisericile cre]tine, religiile din @ntreaga lume
]i oamenii doritori de bine de pretutindeni. Apel c[tre ortodoc]ii
rom`ni de peste hotare. 32, nr.10-12, oct.-dec. 1980, p. 735-738.
1667. SOARE, Dumitru; VASILIU, Cezar. Participarea #nalt
Prea Sfin\itului Mitropolit Nestor la Conferin\a de la Moscova. 34,
nr. 7-9, iul.-sept. 1982, p. 600-608.
1668. STAMATOIU, D/ionisie/. Conferin\a teologic[
interconfesional[ de la Sibiu. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p.
1023-1025.
1669. STAMATOIU, D/ionisie/. #n slujba ecumenismului.
nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 459-461.

27,

1670. STAMATOIU, Dionisie. "}i pe p[m`nt pace!" Temeiuri


din revela\ia divin[ pentru o luminoas[ n[dejde.
35, nr. 11-12,
nov.-dec. 1983, p. 754-761.
1671. STAN, L/iviu/. Un nou "Sobor ecumenicist".
apr.-iun. 1954, p. 243-245.

6, nr. 4-6,

1672. STAN, Liviu. Pacea, unitatea ecumenic[ a bisericii ]i


problemele practice ale mi]c[rii ecumenice. 8, nr. 1-3, ian.-mart.
1956, p. 5-14.

171

1673.
STAN,
Liviu.
Organiza\ii
interna\ionale
interconfesionale. 8, nr. 10-12, oct.-dec. 1956, p. 735-752.

]i

1674. STAN, Liviu. #n cump[na veacului - Reflexii ]i preciz[ri


@n leg[tur[ cu reuniunea bisericilor. 9, nr. 1-2, ian.-febr. 1957, p.
97-108.
1675. STAN, Liviu. Conferin\a Lambeth din 1958. 10, nr. 5-6,
mai-iun. 1958, p. 441-444.
1676. STAN, Liviu. Mi]carea Ecumenic[. A treia Adunare General[ a Consiliului Ecumenic al Bisericilor. 14, nr. 1-2, ian.-febr.
1962, p. 102-118.
1677. STAN, Liviu. Sub steagul p[cii. Pacea ]i libertatea @n
perspectiva ecumenic[. 14, nr. 5-6, mai-iun. 1962, p. 284-290.
1678. STAN, Liviu. Mi]carea Ecumenic[ sau Consiliul
Ecumenic al Bisericilor. 14, nr. 5-6, mai-iun. 1962, p. 404-412.
1679. }TEF{NESCU, Petre D. O revedere de neuitat.
3-4, mart.-apr. 1973, p. 362-363.

25, nr.

1680. TEOCTIST, Mitropolit al Olteniei. Unitatea panortodox[.


26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 568-572.
1681. VASILIU, Cezar. Vizita f[cut[ Bisericii Ortodoxe Rom`ne
de Pastorul Sverre Smaadal. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 340.
1682. VASILIU, Cezar. Mitropolia Ardealului. Vizita I.P.S.
Mitropolit Nicolae al Ardealului la Facult[\ile de teologie
protestant[ din Halle ]i Berlin. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 341.
1683. V/ASILIU/, C/ezar/. Conferin\a mondial[ misionar[.
<<M`ntuirea ast[zi>>. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 364.

172

1684. V/ASILIU/, C/ezar/. A III-a Adunare mondial[ aComisiei


<<Misiune ]i Evanghelizare>>.
25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p.
364.
1685. V/ASILIU/, C/ezar/. Lucr[rile <<Comitetului de cinci>>
de la Bassey. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 364.
1686. VASILIU, Cezar. Ecumenism local. 25, nr. 5-6, mai-iun.
1973, p. 527-529.
1687. VASILIU, Cezar. C[l[torie de studii @n Rom`nia a unui
grup de studen\i din Biserica Presbiterian[ Unit[ - S.U.A. 25, nr.
5-6, mai-iun. 1973, p. 529.
1688. VASILIU, Cezar. Vizita @n Rom`nia a dou[ monarhii
anglicane. 25, nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 529.
1689. V/ASILIU/, C/ezar/. Mi]carea Ecumenic[.
mai-iun. 1973, p. 544-545.

25, nr. 5-6,

1690. VASILIU, Cezar. Pastori germani, oaspe\i ai Bisericii


Ortodoxe Rom`ne. 25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 839.
1691. VASILIU, Cezar. Sesiunea de lucru a Comisiei
preg[titoare pentru Adunarea General[ Nyborg VII.
26, nr. 1-2,
ian.-febr. 1974, p. 149-151.
1692. VASILIU, Cezar. Vizita unei delega\ii a Episcopiei
Ortodoxe Catolice a Fran\ei @n Rom`nia. 26, nr. 1-2, ian.-febr.
1974, p. 151.
1693. V/ASILIU/, C/ezar/. Al doilea seminar teologic sud-est
european de la Heidelberg. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 168-169.
1694. VASILIU, Cezar. Rela\ii ecumenice ale Bisericii Ortodoxe
Rom`ne. 26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 336-337.

173

1695. VASILIU, Cezar. Vizita pastorului dr. Karoly Toth,


secretar general al Conferin\ei Cre]tine pentru pace. 26, nr. 7-8,
iul.-aug. 1974, p. 676.
1696. VASILIU, Cezar. Mi]carea Ecumenic[. Simpozion
ecumenic. Conferin\ele Pr.loae @n R.F.Germania. 26, nr. 7-8, iul.aug. 1974, p. 694-695.
1697. VASILIU, Cezar. #nt`lnirea Prea Fericitului Patriarh
Justinian cu Sanctitatea Sa Patriarhul Prim al Moscovei cu ocazia
trecerii acestuia prin Bucure]ti.
26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p.
1022.
1698. VASILIU, Cezar. Vizita unei delega\ii a Bisericii
Evanghelice din R.F.Germania. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p.
1022.
1699. VASILIU, Cezar. Vizita unei delega\ii japoneze a Conferin\ei cre]tine pentru pace. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 10221023.
1700. V/ASILIU/, C/ezar/. Mi]carea Ecumenic[. 26, nr. 11-12,
nov.-dec. 1974, p. 1075-1076.
1701. VASILIU, Cezar. Participarea unor delega\i al Bisericii
Ortodoxe Rom`ne la Colocviul Teologic Interortodox din Creta.
27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 293-294.
1702. VASILIU, Cezar. #ntrunirea Comitetului preg[titor al
celui de al II-lea Congres al teologilor ortodoc]i.
27, nr. 3-4,
mart.-apr. 1975, p. 294.
1703. VASILIU, Cezar. Mi]carea Ecumenic[.
mart.-apr. 1975, p. 304.

174

27, nr. 3-4,

1704. VASILIU, Cezar. Participarea unor teologi rom`ni la


Simpozionul de la Bossey privind teologia ]i cultul ortodox. 27, nr.
5-6, mai-iun. 1975, p. 457.
1705. VASILIU, Cezar. Vizita neoficial[ @n Rom`nia a
Sanctit[\ii Sale Vazken I., Patriarhul Suprem Catholicos al tuturor
armenilor. 27, nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 457-458.
1706. VASILIU, Cezar. Prima @ntrunire a Comisiei teologice
mixte pentru dialogul oficial dintre Biserica Ortodox[ ]i Biserica
Vechilor-Catolici. 27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 781-782.
1707. VASILIU, Cezar. Consiliul Ecumenic al Bisericilor.
nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 782-783.

27,

1708.
VENIAMIN,
Micle.
Conferin\a
teologic[
interconfesional[ de la Bucure]ti. 27, nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p.
147-148.
1709. VESA, I. Mi]carea Ecumenic[.
1965, p. 705.

17, nr. 7-8, iul.-aug.

1710. ZGLIMBEA, D.; NIC/OLESCU/, N. Vizite canonice.


nr. 11-12, nov.-dec. 1954, p. 675-677.

6,

Recenzii
1711. DR{GULIN, Gheorghe I. Bernard Brons: Gottund die
seienden. Untersunchungen zum Verhltnis von neuplatonischer
Metaphysik und christlicher Tradition Dionysius Areopagita.
Gttingen, 1980, 346 p. 36, nr. 3-4, mart.-apr. 1984, p. 252-254.
1712. DURA, Nicolae. Ieromonah Ioanichie B[lan: M[rturii
rom`ne]ti la locurile sfinte, Editura Episcopiei Romanului ]i
Hu]ilor, 1986. 40, nr. 1, ian.-febr. 1988, p. 141-144.

175

1713. GEORGESCU, O. Joseph Lecuyer: El Sacrificio de la


Nueva Allianza E. Herded, Barcelona, 1969, 371 p. 21, nr. 11-12,
nov.-dec. 1969, p. 1010.
1714. LEFTER, An/atolie/. Prof. Protoiereu Liveriu A. Voronov:
Confesionalism ]i ecumenism - Atitudinea ortodoxiei fa\[ de
eterodoxie, @n <<Revista Patriarhiei din Moscova>>, nr. 8/1968, p.
52-72. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 843-845.
1715. MANOLACHE, Teodor N. Vizita @n Germania a unei
delega\ii a Bisericii Ortodoxe Ruse. 7, nr. 5-6, mai-iun. 1955, p.
350-351.
1716. MANOLACHE, Teodor N. Impresiile culese din \ara
noastr[ de un ziarist ]i teolog protestant din R.F.Germania. 9, nr. 34, mart.-apr. 1957, p. 237-238.
1717. MANOLACHE, Teodor N. "Glasul bisericilor la
Stockholm". 10, nr. 9-10, sept.-oct. 1958, p. 685-687.
1718. MANOLACHE, Teodor N. Ecouri de la Conferin\a
Interconfesional[ din Craiova. 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 217218.
1719. POPESCU, O. P. Bazoche: Eglise et socit (Genve,
Juillet 1966), in <<Irenikon>>, tom. XL (1967), nr. 1, p. 15-29.
19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967, p. 690-691.
1720. POPESCU, O. Madeleine Barot: Le mouvement
oecumnique, Collection <<Que sais je?>>, Paris, Presses
Universitaires de France, 1967, 128 p. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968,
p. 481.
1721. POPESCU, O. Max Thurian: La Pain unique. Presses de
Taiz, 1967, 176 p. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 481.

176

1722. POPESCU, O. Pierre-Jean, Labarierre: L'existence


rconcilie, Descle de Brouwer, 1967, 204 p. 20, nr. 7-8, iul.-aug.
1968, p. 676.
1723. POPESCU, O. W.H.Van de Pol: La Communion
anglicaine et l'oecumnisme d'aprs les documents officiels. Prface
par Mgr. Willebrands. Trad. de neerlandais, Paris, Ed. du Cerf, 292
p. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 164.
1724. POPESCU, O. J.-L. Leuba: A la dcouverte de l'espace
oecumnique. Bibliothque Thologique, Neuchtel, Delachau et
Hiestle, 1967, 240 p. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 168.
1725. POPESCU, O. Bernard Ohse: Der Patriarch Athenagoras
/ Von Konstantinopel. Ein kumenischer Visionair, Gttingen,
Vandenhoeck und Ruprecht, 1969, 236 p.
21, nr. 7-8, iul.-aug.
1969, p. 654.
1726. POPESCU, O. Gunnar Herring: Qekumenisches
Patriarhat
und
Europische
Politik,
1620-1638.
(<<Verffentlichungen des Instituts fur Europische Geschiche
Mainz>>, Bd. 45), Wiesbaden, Steiner, 1968, X+440 p. 21, nr. 910, sept.-oct., 1969, p. 813.
1727. POPESCU, O. Stelios Castanos de Medicis: Athnagoras
I-er, L'apport de l'Ortodoxie a l'oecumnisme. Prface par Mgr
Mltios, Mitropolite de France. Lausanne, L'ge d'homme, 1968,
177 p. 21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p. 813.
1728. POPESCU, O. Johannes Brosseder: Oekumenische
Theologie, Geschichte - Probleme (Coll. <<Theologische Fragen
heute, Bd. 10), Mnich, Max Hueber Verlag, 1967, 168 p. 21, nr. 910, sept.-oct. 1969, p. 814.
1729. URSU, Gheorghe. Nouvelle-Delhi 1961. Conseil
oecumnique des Eglises. Rapport de la Troisime Assemble publi
sous la direction de W.A. Visser't Hooft. 15, nr. 1-2, ian.-febr.
1963, p. 144-148.

177

1.3.7. Biserica Ortodox[


Generalit[\i
Articole
1730. DR{GULIN, Gheorghe I. Psihologia ]i teologia ca
mijloace de persecutare a Bisericii Ortodoxe. 43, nr. 4, iul.-dec.
1991, p. 171-173.
1731. IOSIF, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Afirm[ri
interortodoxe @n ultimii zece ani. 6, nr. 7-8, iul.-aug. 1954, p. 287296.
1732. METZULESCU, Stelian. Sf`nta Prea Cuvioasa
Paraschiva @n istoria Bisericilor Ortodoxe din sud-estul european ]i
@n documente plastice rom`ne]ti.
24, nr. 7-8, iul.-aug. 1972, p.
501-516.
1733. STAN, Liviu. Autocefalia ]i autonomia @n Ortodoxie.
nr. 5-6, mai-iun. 1961, p. 278-316.
1734.V/ASILIU/, C/ezar/. Bisericile Ortodoxe Surori.
11-12, nov.-dec. 1975, p. 949-950.

13,

27, nr.

Recenzii
1735. B{NESCU, Marcu. Nicolae, Mitropolitul Banatului:
Temeiurile @nv[\[turii ortodoxe, Editura Mitropoliei Banatului,
Timi]oara, 1981, p. 152 p. 35, nr. 3-4, mart.-apr. 1983, p. 270-272.
1736. BUZESCU, N.C. Jean Meyendorf: Orthodoxie et
Catholicit, Edition du Seuil, Paris, 1965. 19, nr. 5-6, mai-iun.
1967, p. 484-489.

178

1737. ILIESCU, V/ictor/. Benz D.: Mlanchton et l'Eglise


ortodoxe, in rev. Iremikon, vol. 29 (1956). 9, nr. 11-12, nov.-dec.
1957, p. 889-890.
1738. LEFTER, A/natolie/. <<Golos Pravoslavija>>. Stimme
der Orthodoxie (Glasul Ortodoxiei), nr. 1 (ianuarie), Berlin, 1966.
18, nr. 3-4, mart.-apr. 1966, p. 343-344.
1739. POPESCU, O. V.T. Istavridis: Orthodoxy and
Anglicanism. Translated by Colin Davey, Londres, S.P.C.K., 1966,
185 p. 21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p. 814.
1740. PRESCURE, Vasile. Antonie Pl[m[deal[, Mitropolitul
Ardealului: Tradi\ie ]i libertate @n spiritualitatea ortodox[, Sibiu,
1983, 410 p. 36, nr. 7-8, iul.-aug. 1984, p. 557-559.
1.3.8. Biserica ortodox[ rom`n[
1.3.8.1. Generalit[\i
Articole
1741. ARAM{, Dalila-Lucia. O procesiune religioas[ la
Craiova @n anul 1779 ]i Cuv`ntul rostit cu acest prilej de episcopul
Chesarie al R`mnicului. 27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 659-665.
1742. BAZILESCU, }tefan. Rela\iile lui Neagoe Basarab cu
lumea ortodox[ din afara grani\elor |[rii Rom`ne]ti, (II). 24, nr.
5-6, mai-iun. 1972, p. 374-384.
1743. BR{TAN, Ilie D. Serb[rile aniversare. /50 de ani de la
@nfiin\area Patriarhiei Rom`ne/. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p.
811-815.
1744. B/R{TAN/, I/lie/ D. "Ale Tale dintru ale Tale...". 25, nr.
5-6, mai-iun. 1973, p. 387.

179

1745. CIUREA, Al. I. Clerici ]i personalit[\i ale Bisericii


Ortodoxe Rom`ne din Transilvania ]i Banat, membri ai Academiei
Rom`ne @nainte de 1918. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 13-35.
1746. D{NIL{, Nicolae. Via\a cre]tin[ @n Oltenia @n secolele
IV-VI @n lumina documentelor romano-bizantine. 36, nr. 5-6, maiiun. 1984, p. 325-341.
1747. IONESCU, I/oan/. Chipuri de preo\i din mun\ii Apuseni.
19, nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p. 79-82.
1748. IONESCU, I/oan/. Cadrul istoric al reintegr[rii Bisericii
Ortodoxe Rom`ne din Transilvania. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p.
697-713.
1749. JIANU, }t. Jubileul bisericii "Sf. Treime" din Craiova.
25, nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 541-543.
1750. LUP}OR, Stelian. Aniversarea a 40 de ani de la
re@nfiin\area Mitropoliei Olteniei 1949 - 25 martie-1989. Slujba
arhiereasc[ la Catedrala Mitropolitan[ <<Sf`ntul Dumitru>> din
Craiova. 41, nr. 2, mart.-apr. 1989, p. 88-99.
1751. N{STUREL, Petre }. Leg[turile |[rilor Rom`ne cu
Muntele Athos p`n[ la mijlocul veacului al XV-lea. 10, nr. 11-12,
nov.-dec. 1958, p. 735-758.
1752. N{STUREL, Petre }. Urm[rile c[derii |arigradului
pentru Biserica Rom`neasc[. 11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p. 45-73.
1753. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Noul
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Rom`ne. 38, nr. 6, nov.-dec. 1986, p.
19-21.
1754. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit al
Olteniei. Propuneri simultane pentru @nfiin\area Patriarhatului la
Bucure]ti ]i a unei Mitropolii la Craiova, @ntre anii 1882-1924. 27,
nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 821-851.

180

1755. P{CURARIU, Mircea. Ajutoarele acordate de |ara


Rom`neasc[ Bisericii Ortodoxe din Ardeal. 12, nr. 9-12, sept.-oct.
1960, p. 601-626.
1756. P{CURARIU, Mircea. Biserica Ortodox[ Rom`n[ dup[
23 August 1944. 21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969, p. 527-540.
1757. POPA, Ioasaf. }tiri despre via\a m`n[stireasc[ din |ara
Rom`neasc[ @n veacul al XVI-lea dup[ documentele publicate de
Academia R.P.R. @n anii 1951-1952. 9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957, p.
469-481.
1758. POPESCU, Niculae M. Arhierei - Vicari ai Craiovei.
nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 542-545.

7,

1759. POPESCU, Teodor M. Treizeci de ani de la @nfiin\area


Patriarhiei Rom`ne. 7, nr. 5-6, mai-iun. 1955, p. 309-311.
1760. R{DULESCU, Eugen. Re@ntregirea Ortodoxiei rom`ne]ti.
6, nr. 7-8, iul.-aug. 1954, p. 354-360.
1761. REDAC|IA. Biserica Ortodox[ Rom`n[ al[turi de popor,
@n <<Frontul Unit[\ii Socialiste>>. 26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p.
371-380.
1762. RESCEANU, }tefan. Influen\a Ortodoxiei grece]ti @n
|[rile Rom`ne @n secolele XVII-XVIII. 48, nr. 3-6, mai-dec. 1996,
p. 52-65.
1763. RESCEANU, }tefan. G`ndirea ortodox[ rom`neasc[ @n
perioada secolelor XVII-XVIII. 49, nr. 3-6, iul.-dec. 1997, p. 53-60.
1764. SACERDO|EANU, A/urelian/. Rolul Sinodului
Mitropoliei Ungrovlahiei la @nceputul sec. XVII. Cu ocazia unei
ad[ogiri la lista episcopilor de R`mnic.
11, nr. 1-2, ian.-febr.
1959, p. 96-99.

181

1765. ST{NCIULESCU-BIRDA, Alexandru. Cle- rul rom`n ]i


ideile revolu\iei franceze. 42, nr. 4-6, iul.-dec. 1990, p. 243-254.
1766. }ERB{NESCU, Niculae. Ierarhii plaiurilor oltene @n
prima sut[ de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Rom`ne, 188525 aprilie-1985. 37, nr. 5-6, mai-iun. 1985, p. 334-336.
1767.}ESAN, M/ilan/. Din leg[turile Episcopiei R`mnicului cu
Bra]ovul @n secolul al XVIII-lea. 27, nr. 5-6, mai-iun., 1975, p. 444446.
1768. TAMA}, Veronica. Aripi de lumin[. 46, nr. 1-6, ian.-dec.
1994, p. 160-161.
1769. TAMA}, V/eronica/. Reforma bisericeasc[ a lui
Constantin Mavrocordat. 42, nr. 4-6, iul.-dec. 1990, p. 228-234.
1770. TEOCTIST, Arhiepiscop ]i Mitropolit. La popasul Jubiliar
al Patriarhiei Rom`ne. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 816-820.
1771. VASILIU, C/ezar/. Episcopia Misionar[ Ortodox[
Rom`n[ @n America. P.S. Episcop Victorian-Sexagenar. 24, nr. 910, sept.-oct. 1972, p. 816-817.
1772. VASILIU, Cezar. Ridicarea Episcopiei Misionare
Ortodoxe Rom`ne @n America la rang de Arhiepiscopie. 27, nr. 3-4,
mart.-apr. 1975, p. 291-292.
1773. VASILIU, Cezar. Noi monahi rom`ni la muntele Atos. 27,
nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 458-459.
1774. VASILIU, Cezar. Parohiile de peste hotare ale Bisericii
Ortodoxe Rom`ne. Parohia <<Sf`nta Maria>> din SydneyAustralia. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 949.

182

Recenzii
1775. ANDREESCU, }tefan. Mircea P[curariu: Leg[turile Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu |ara Rom`neasc[ ]i Moldova
@n secolele XVI-XVIII. 20, nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p. 1018-1020.
1776. B/{LA}A/, D/umitru/. Pr. Dr. Mircea P[curariu: Istoria
Bisericii Ortodoxe Rom`ne, Sibiu, 1972, p. 388 p. 25, nr. 7-8, iul.aug. 1973, p. 693-695.
1777. B{NESCU, Marcu. Nicolae Corneanu: Biserica
rom`neasc[ din nord-vestul \[rii @n timpul prigoanei horthyste,
Editura Institutului Biblic ]i de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Rom`ne, 1986, 213 p. 39, nr. 1, ian.-febr. 1987, p. 131-133.
1778. B{NESCU, Marcu. Nicolae Gudea; Ioan Ghiurco: Din
istoria cre]tinismului la rom`ni - M[rturii arheologice. Cu o prefa\[
de Prea Sfin\itul Dr. Vasile Coman, Episcopul Oradiei. Oradea,
1988, p. 274 p. 40, nr. 5, sept.-oct. 1988, p. 136-138.
1779. BR{TAN, Ilie D. Gheorghe I. Moisescu, }tefan Lup]a ]i
Alexandru Filipa]cu: Istoria Bisericii Rom`ne. vol. I (-1632) Editura
Institutului Biblic ]i de Misiune Ortodox[, Bucure]ti, 1957, 464 p. cu
54 figuri. 10, nr. 9-10, sept.-oct. 1958, p. 696-711.
80.DELAROHIA,NicolaeMonahul. Desv`r]irea unit[\ii noastre
na\ionale - fundament al unit[\ii Bisericii str[bune, de Dr. Nestor
Vornicescu, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Editura <<Mitropoliei
Olteniei>>, Craiova, 1988, 668 pagini. 40, nr. 6, nov.-dec. 1988, p.
140-142.
1781. ILIE}, A. Pr. Paul Mihail: Din coresponden\a Episcopului
Melchisedec, @n rev. Bisericii Ortodoxe Rom`ne, an 77 (1959), pp.
493-612. 12, nr. 3-4, mart.-apr. 1960, p. 252-253.
1782. IONESCU, I/on/. Sorin Ulea: Portretul unui ctitor uitat al
m`n[stirii Sucevi\a: Teodosie Barbovski, Mitropolitul Moldovei, @n

183

<<Studii ]i cercet[ri de istoria artei>>, nr. 2/1959, Ed. Academiei


R.P.R., pp. 241-249. 12, nr. 7-8, iul.-aug. 1960, p. 542-543.
1783. LEFTER, A/natolie/. Dragomir Silviu: Rom`nii din
Transilvania ]i unirea cu Biserica Romei, @n <<Studii ]i materiale
de istorie medie>>, Vol. III, 1959, pp. 323-339. 13, nr. 1-4, ian.apr. 1961, p. 267.
1784. MANOLACHE, T/eodor/ N. Mircea P[curariu: Leg[turile
Bisericii Ortdoxe din Transilvania cu |ara Rom`neasc[ ]i Moldova
@n secolele XVI-XVIII. Tez[ de doctorat @n teologie, Sibiu, 1968,
XII+204 p. +14 pl. cu 36 fig. 20, nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p.
1016-1018.
1785. OPRI}A, L.I. Biserica Ortodox[ Rom`n[, Editura
Institutului Biblic ]i de Misiune Ortodox[, Bucure]ti, 1967, 22
plan]e. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 666-670.
1786. POPESCU, O. Mario Ruffini: l'attuale Ordinamento della
Patriarhia Ortodossa Rom`na; Estrato da <<Oikamenikon>>,
Roma, 1966, vol. IV, 133, p. 347-360. 19, nr. 1-2, ian.-febr. 1967,
p. 162.
1787. POPOVICI, Victoria. Maria Protase: Semnifica\ia socialpolitic[ a <<Procanonului>> lui Petru Maior, Cluj, 1963. 17, nr.
1-2, ian.-febr. 1965, p. 119-121.
1788. VENIAMIN, Micle. De la Thologie Orthodoxe Roumaine
des origines nos Jours, Editions de l'Institut Biblique et de Mission
Orthodoxe, Bucarest, 1974, 528 p. 27, nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p.
157-159.
1789. ZUB, Al/exandru/. Mircea P[curariu: Politica statului
ungar fa\[ de Biserica rom`neasc[ din Transilvania @n perioada
dualismului, 1867-1918, Sibiu, Editura Institutului Biblic ]i de Misiune Ortodox[, 1986, 303 p. 39, nr. 1, ian.-febr. 1987, p. 135-137.

184

1790. ZUB, Al/exandru/. Dr. Nestor Vornicescu, Arhiepiscop al


Craiovei ]i Mitropolit al Olteniei: Des[v`r]irea unit[\ii noastre
na\ionale - fundament al Unit[\ii Bisericii str[bune, Craiova.
Ed.Mitropoliei Olteniei, 1988, 668 p. 41, nr. 3, mai-iun. 1989, p.
136-139.

1.3.8.2. Via\[ bisericeasc[.


Generalit[\i (adun[ri eparhiale, s[rb[toriri, recep\ii,
Articole
1791. X X X Arhiepiscopia Craiovei. Sinodul Mitropolitan. 11,
nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p. 142-144.
1792. ASISTENT. Episcopia R`mnicului ]i Arge]ului. Lucr[rile
Adun[rii Eparhiale. 9, nr. 5-6, mai-iun. 1957, p. 359-365.
1793. ASISTENT. Reuniune colegial[.
1969, p. 619.

21, nr. 7-8, iul.-aug.

1794. ASISTENT. Lucr[rile Sinodului Mitropolitan.


2, ian.-febr. 1974, p. 151-152.

26, nr. 1-

1795. ASISTENT. De ziua #nvierii. 26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974,


p. 346-351.
1796. ASISTENT. Tradi\ionala recep\ie de Pa]ti la Centrul
Mitropolitan - Craiova, 1980. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 530533.
1797. X X X Aspecte de la desf[]urarea festivit[\ilor @n[l\[rii
Arhiepiscopiei Craiovei la rangul de Mitropolie a Olteniei. 2, nr. 45, apr.-mai. 1949, p. 4-7.
1798. X X X Autoriza\iile de @nmorm`ntare. Avans[ri, mi]c[ri
de personal. Consistoriale, Disciplinare, Desfiin\[ri de post.
Demisii, Vacan\e. 2, nr. 6, iun., 1951, p. 11-13.

185

1799. B{DE|EANU-CIOLAN, Puiu. Tradi\ionala recep\ie de


Pa]ti la Centrul Mitropolitan - Craiova (27 aprilie 1981). 33, nr. 46, apr.-iun. 1981, p. 317-319.
1800. B{DI|A, Anastasie. O audien\[ la Prea Fericitul P[rinte
Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom`ne. 25, nr. 5-6, maiiun. 1973, p. 487-488.
1801. B{J{U, Ion. #nt`lnirea festiv[ de Anul Nou a I.P.S.
Mitropolit dr. Nestor Vornicescu cu fiii duhovnice]ti, 2 ianuarie
1986. 38, nr. 1-2, ian.-febr. 1986, p. 103-104.
1802. B/{LA}A/, D/umitru/. S[rb[torirea Anului Nou - 1972.
24, nr. 1-2, ian.-febr. 1972, p. 123-124.
1803. B/{LA}A/, D/umitru/. Duminica Ortodoxiei la Catedrala
Mitropolitan[. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 348-349.
1804. B/{LA}A/, D/umitru/. Sfintele Pa]ti.
apr. 1973, p. 352-353.

25, nr. 3-4, mart.-

1805. B/{LA}A/, D/umitru/. A doua #nviere. 25, nr. 3-4, mart.apr. 1973, p. 353-355.
1806. B/{LA}A/, D/umitru/. Recep\ia din ziua #nvierii 1973.
25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 355-356
1807. B/{LA}A/, D/umitru/. #nalt popas aniversar la Catedrala
Mitropolitan[-Craiova. 25, nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 522-525.
1808. B/{LA}A/, D/umitru/. Noi sfetnici la Centrul Eparhial.
25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 668-670.
1809. B/{LA}A/, D/umitru/. #nc[ un cleric pentru rom`nii din
Australia. 25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 672-673.

186

1810. B{L{, Nicolae. Adunarea Eparhial[ - 1971. /Episcopia


R`mnicului ]i Arge]ului/. 24, nr. 1-2, ian.-febr. 1972, p. 126-128.
1811. B{L{, N/icolae/. Episcopia R`mnicului ]i Arge]ului. 24,
nr. 7-8, iul.-aug. 1972, p. 645-646.
1812. B{L{, Nic/olae/. #nfiin\area Eparhiei R`mnicului ]i
Arge]ului ]i ridicarea Arhiepiscopiei Craiovei la treapta de
Mitropolie. 24, nr. 11-12, nov.-dec. 1972, p. 859-864.
1813. BR{TAN, Ilie D. Din cuprinsul Mitropoliei Olteniei.
Lucr[rile Adun[rii Eparhiale a Arhiepiscopiei Craiovei din sesiunea
anului 1956. 8, nr. 4-5, apr.-mai 1956, p. 221-231.
1814. B/R{TAN/, I/lie/ D. <<Ajutorul interbisericesc>>.
nr. 5-6, mai-iun. 1967, p. 478.
1815. BR{TAN, Ilie D. Itinerar chiriarhal.
iun. 1973, p. 534-536.

19,

25, nr. 5-6, mai-

1816. B/R{TAN/, I/lie/ D. Primire de Anul Nou.


ian.-febr. 1974, p. 156-158.

26, nr. 1-2,

1817. B/R{TAN/, I/lie/ D. Itinerar chiriarhal. 26, nr. 5-6, maiiun. 1974, p. 518-519.
1818. B/R{TAN/, I/lie/ D. Buletin Informativ.
mart.-apr. 1975, p. 304-306.

27, nr. 3-4,

1819. BR{TAN, Ilie D.; JIANU, }t. Clujul, re]edin\[


arhiepiscopal[. 25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 794-798.
1820. B/UCEVSCHI/, O/rest/. Buletin informativ.
ian.-febr. 1965, p. 111.

17, nr. 1-2,

1821. BUCEVSCHI, O/rest/. Buletin informativ. Statistica bisericilor na\ionale r[s[ritene. 17, nr. 7-8, iul.-aug. 1965, p. 707.

187

1822. B/UCEVSCHI/, O/rest/. Buletin Informativ.


iul.-aug. 1966, p. 735-737.

18, nr. 7-8,

1823. C{LINOIU, Constantin. S[rb[torirea Sf`n- tului Ierarh


Grigorie Teologul, ocrotitorul Seminarului Teologic din Craiova. 25
ianuarie 1988. Mitropolia Olteniei. 41, nr. 1, ian.-febr. 1989, p.
123-131.
1824. X X X Comunicat. Clasificarea Parohiilor. Des[rcinare.
Mi]care de personal. Demitere. Punere @n disponibilitate, Ie]ire din
Eparhie. Monahale. Posturi vacante. Mul\umiri. 2, nr. 5, mai 1951,
p. 12-36.
1825. CONSILIER. Din cuprinsul Mitropoliei Olteniei.
Consf[tuire administrativ[. 6, nr. 1-3, ian.-mart. 1954, p. 85-87.
1826. CONSILIER. Din cuprinsul Mitropoliei Olteniei.
#nt`mpinarea Anului Nou. 9, nr. 1-2, ian.-febr. 1957, p. 70-71.
1827. CONSILIER. Arhiepiscopia Craiova. 9, nr. 5-6, mai-iun.
1957, p. 357-359.
1828. CONSILIER. Arhiepiscopia Craiovei.
ierarhului. 10, nr. 11-12, nov.-dec. 1958, p. 783-784.

Onomastica

1829. XXX Convocarea noii Adun[ri Eparhiale.


apr.-mai 1949, p. 35-63.

2, nr. 4-5,

1830. CORAVU, Dimitrie. S[rb[torirea Sf`ntului Grigorie


Teologul ocrotitorul Seminarului Teologic din Craiova. 32, nr. 3-6,
mart.-iun. 1980, p. 520-524.
1831. CRISTESCU, Sandu. Aniversare la Centrul Eparhial. 33,
nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 688-689.

188

1832. CRISTESCU, Sandu. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale a


Sfintei Episcopii a R`mnicului ]i Arge]ului - 28 noiembrie 1982.
34, nr. 10-12, oct.-dec. 1982, p. 777-780.
1833. CRISTESCU, Sandu. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale a
Sfintei Episcopii a R`mnicului ]i Arge]ului, 27 noiembrie 1983. 36,
nr. 1-2, ian.-febr. 1984, p. 136-138.
1834. CRISTESCU, Sandu. }edin\a Adun[rii Eparhiale a Sfintei
Episcopii a R`mnicului ]i Arge]ului - 24 noiembrie 1985. 37, nr.
11-12, nov.-dec. 1985, p. 833-836.
1835. CRONICAR. Scurt popas. 6, nr. 1-3, ian.-mart. 1954, p.
76-79.
1836. CRONICAR. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale
Arhiepiscopiei Craiovei. 7, nr. 3-4, mart.-apr. 1955, p. 182-195.

1837. CRONICAR. Din cuprinsul Mitropoliei Olteniei. Lucr[rile


Adun[rii Eparhiale a Episcopului R`mnicului ]i Arge]ului. 7, nr. 56, mai-iun. 1955, p. 316-322.
1838. CRONICAR. Din Eparhia R`mnicului ]i Arge]ului.
Dezbaterile Adun[rii Eparhiale din 30 ianuarie 1956.
8, nr. 6-7,
iun.-iul. 1956, p. 383-388.
1839. CRONICAR. Momente de @nalt[ pre\uire ]i sublim[ tr[ire
duhovniceasc[. A V-a medalie jubiliar[. 25, nr. 9-10, sept.-oct.
1973, p. 788-789.
1840. CRONICAR. Pe urme str[bune.
1973, p. 843-846.

25, nr. 9-10, sept.-oct.

1841. CRONICAR. Ar[tatu-te-ai ast[zi lumii! 26, nr. 1-2, ian.febr. 1974, p. 158-160.

189

1842. CRONICAR. }edin\a Sinodului Mitropolitan.


10, sept.-oct. 1974, p. 884.

26, nr. 9-

1843. CRONICAR. De Anul Nou, la Re]edin\a Mitropolitan[ din


Craiova. 27, nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p. 148-150.
1844. CRONICAR. #n spiritul solidarit[\ii ob]te]ti. 27, nr. 7-8,
iul.-aug. 1975, p. 487-488.
1845. CRONICAR. #nt`lnirea festiv[ de la Anul Nou a I.P.S.
Mitropolit Nestor cu fiii s[i duhovnice]ti.
32, nr. 1-2, ian.-febr.
1980, p. 214-216.
1846. CRONICAR. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei, 11 iunie - 30 august 1984.
36, nr. 7-8,
iul.-aug. 1984, p. 536-540.
1847. DAMASCHIN, Coravu Severineanul. Activitatea Vicarilor
Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei de la re@nfiin\area Mitropoliei
Olteniei, p`n[ @n prezent. /Cu o not[ de R[du\ Ion/. 41, nr. 2, mart.apr. 1989, p. 114-128.
1848. DAMASCHIN, Coravu Severineanul. Rela\iile Bisericii
Ortodoxe cu protestantismul @n secolul al XVI-lea. 48, nr. 3-6, maidec. 1996, p. 18-25.
1849. X X X Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Arhiepiscopiei
Craiovei. 32, nr. 10-12, oct.-dec. 1980, p. 797-800.
1850. DINEA|{, Ghermano. #noiri @n via\a Sfintei Episcopii a
R`mnicului ]i Arge]ului (@n ultimii 15 ani). 15, nr. 11-12, nov.-dec.
1963, p. 891-900.
1851. DORAN, Ion. De Sfintele Pa]ti la Mitropolia Olteniei:
Vecernia din prima zi de Pa]ti. 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 314316.

190

1852. DORAN, Ion. Tradi\ionala recep\ie de Pa]ti la Mitropolia


Olteniei - Craiova, 19 aprilie 1982. 34, nr. 4-6, apr.-iun. 1982, p.
424-428.
1853. DORAN, Ion. #nt`lnirea festiv[ de Anul Nou a I.P.S.
Mitropolit dr. Nestor Vornicescu cu fiii duhovnice]ti, 2 ianuarie
1984. 36, nr. 1-2, ian.-febr. 1984, p. 127-129.
1854. DORAN, Ion. Tradi\ionala recep\ie de Pa]ti la Centrul
mitropolitan Craiova, 1984. 36, nr. 3-4, mart.-apr. 1984, p. 242243.
1855. DORAN, Ion. Tradi\ionala recep\ie de Pa]ti la Mitropolia
Olteniei, Craiova - 5 mai 1986. 38, nr. 3, mai-iun. 1986, p. 123124.
1856. DUMITRESCU, Ion. O zi @n excursie la M`n[stirea
S`mb[ta de Sus, jude\ul Bra]ov. 25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p.
869-870.
1857. DUMITRESCU, Ion. Realiz[ri din Episcopia R`mnicului
]i Arge]ului. #noiri @n Vatra Sf`ntului Calinic. 26, nr. 3-4, mart.apr. 1974, p. 207-213.
1858. DUMITRESCU, Ion. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale a
Episcopiei R`mnicului ]i Arge]ului. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975,
p. 943-948.
1859. DUMITRESCU, Ion. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale a
Sfintei Episcopii a R`mnicului ]i Arge]ului. 33, nr. 1-3, ian.-mart.
1981, p. 154-156.
1860. DUMITRESCU, Ion. #nt`lnirea festiv[ de Anul Nou a
Prea Sfin\itului Episcop Gherasim cu fiii duhovnice]ti - 2 ianuarie
1985. 37, nr. 1-2, ian.-febr. 1985, p. 124-126.

191

1861. FIRMILIAN, Mitropolitul Olteniei. Statorniciri biserice]ti @n Oltenia. 6, nr. 7-8, iul.-aug. 1954, p. 284-286.
1862. GAVRIL, Mihail. S[rb[torirea Sfintelor Pa]ti la
Arhiepiscopia Craiovei. 14, nr. 5-6, mai-iun. 1962, p. 349-351.
1863. GAVRIL, Mihail. S[rb[torirea Sfintelor Pa]ti la
Arhiepiscopia Craiovei. 15, nr. 5-6, mai-iun. 1963, p. 399-401.
1864. GAVRIL, Mihail. Anul Nou la Centrul Eparhial.
1-2, ian.-febr., 1964, p. 65-67.

16, nr.

1865. GEORGESCU, Caliopie Arhim/andrit/. Despre via\a bisericeasc[ din Sfintele M`n[stiri ]i Schituri. Exarhii @n ace]ti 40 de
ani de la re@nfiin\area Mitropoliei Olteniei.
41, nr. 2, mart.-apr.
1989, p. 110-112.
1866. GEORGESCU, Ion V. Via\[ nou[ @ntr-o Biseric[ Veche.
19, nr. 5-6, mai-iun. 1967, p. 453-463.
1867. GRIFONI, V/incen\iu/. #nt`lnirea festiv[ de Anul Nou a
I.P.Sfin\itului Mitropolit dr. Nestor Vornicescu cu fiii duhovnice]ti, 2
ianuarie 1987. 39, nr. 1, ian.-febr. 1987, p. 125-126.
1868. IOANICESCU, I/oan/. Revedere colegial[.
mai-iun. 1974, p. 511-512.

26, nr. 5-6,

1869. I/OANICESCU/, Ioan. #nm`n[ri de ordine ]i medalii


#nal\ilor Ierarhi ]i unor slujitori biserice]ti din Mitropolia Olteniei,
cu prilejul anivers[rii Jubiliare 23 August 1974. 26, nr. 7-8, iul.aug. 1974, p. 677-679.
1870. IOANICESCU, I/oan/. #nm`narea medaliei Jubiliare unor
slujitori biserice]ti din Arhiepiscopia Craiovei. 26, nr. 9-10, sept.oct. 1974, p. 891.

192

1871. IOANICESCU, I/oan/. }edin\a Sinodului Mitropolitan.


27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 295.
1872. IOANICESCU, I/oan/. }edin\a Sinodului Mitropolitan.
27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 916-917.
1873. IOANICESCU, I/oan/. La Catedrala mitropolitan[ <<Sf.
Dumitru>> din Craiova. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 941-942.
1874. IONESCU, I/oan/. Arhiepiscopia Craiovei. Lucr[rile
Adun[rii Eparhiale a Arhiepiscopiei Craiovei din sesiunea anului
1956. 9, nr. 3-4, mart.-apr. 1957, p. 182-193.
1875. IONESCU, I/oan/. Arhiepiscopia Craiovei.
m`n[stireasc[. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 794.
1876. IONESCU, Ioan. Arhiepiscopia Craiovei.
ian.-febr. 1958, p. 84-91.

Via\a

10, nr. 1-2,

1877. IONESCU, Ioan. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale din


sesiunea anului 1957. 10, nr. 3-4, mart.-apr. 1958, p. 223-231.
1878. IONESCU, I/oan/. Arhiespiscopia Craiovei. Centenarul
Unirii @n ora]ul Craiova. 11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p. 76-87.
1879. IONESCU, I/oan/. Arhiepiscopia Craiovei. Sesiunea
Adun[rii Eparhiale. 11, nr. 5-6, mai-iun. 1959, p. 322-330.
1880. IONESCU, Ioan. Sesiunea Adun[rii Eparhiale din
ianuarie 1960. 12, nr. 1-2, ian.-febr. 1960, p. 68-80.
1881. IORDACHE, I. Lucr[rile Sinodului Mitropolitan.
5-6, mai-iun., 1973, p. 530-532.

25, nr.

1882. ISVORANU, Alexandru. S[rb[torirea Sf`ntului Grigorie


Teologul, ocrotitorul Seminarului Teologic din Craiova - 25
ianuarie 1981. 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 304-307.

193

1883. ISVORANU, Alexandru. Tradi\ionala recep\ie de Sfintele


Pa]ti la Mitropolia Olteniei - Craiova, 15 aprilie 1985. 37, nr. 3-4,
mart.-apr. 1985, p. 296-297.
1884. IUFU, I. Din cuprinsul Patriarhiei Rom`ne. S[rb[torirea
hramului Bisericii Bulgare din Bucure]ti.
7, nr. 7-9, iul.-sept.
1955, p. 443-444.
1885. JIANU, }t/efan/. Din activitatea Adun[rii Eparhiale a
Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei /1947-1972/. 24, nr. 11-12, nov.dec. 1972, p. 865-868.
1886. JUSTINIAN, Patriarhul Rom`niei. Temeiurile unei vechi
prietenii. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 519-520.
1887. LEFTER, A/natolie/; BUCEVSCHI, Orest. Buletin
Informativ. 17, nr. 3-4, mart.-apr. 1965, p. 310.
1888. LEFTER, A/natolie/. Buletin Informativ. 17, nr. 7-8, iul.aug. 1965, p. 705-706.
1889. LEFTER, A/natolie/. Buletin Informativ.
sept.-oct. 1965, p. 863.

17, nr. 9-10,

1890. LEFTER, A/natolie/. Buletin Informativ.


nov.-dec. 1965, p. 1015.

17, nr. 11-12,

1891. LEFTER, A/natolie/. Buletin Informativ. 18, nr. 1-2, ian.febr. 1966, p. 165.
1892. L/EFTER/, A/natolie/. Buletin Informativ.
mai-iun. 1966, p. 531.

18, nr. 5-6,

1893. LEFTER, A/natolie/. Buletin Informativ. 18, nr. 7-8, iul.aug. 1966, p. 733-735.

194

1894. LEFTER, A/natolie/. Buletin Informativ.


sept.-oct. 1966, p. 903.

18, nr. 9-10,

1895. LEFTER, A/natolie/. Buletin informativ.


nov.-dec. 1966, p. 1037-1038.

18, nr. 11-12,

1896. LEFTER, A/natolie/. Buletin Informativ. 19, nr. 1-2, ian.febr. 1967, p. 153-155.
1897. LEFTER, A/natolie/. Buletin Informativ. 19, nr. 5-6, maiiun. 1967, p. 479-480.
1898. LEFTER, A/natolie/. Buletin Informativ. 19, nr. 7-8, iul.aug. 1967, p. 683-684.
1899. LEFTER, A/natolie/; M/ANOLACHE/, T/eodor/ N.
Buletin Informativ. 19, nr. 9-10, sept.-oct. 1967, p. 803-804.
1900. LEFTER, An/atolie/. Buletin Informativ. 20, nr. 1-2, ian.febr. 1968, p. 136-138.
1901. LEFTER, A/natolie/. Buletin Informativ. 20, nr. 5-6, maiiun. 1968, p. 453-455.
1902. LEFTER, An/atolie/. Buletin Informativ.
sept.-oct. 1968, p. 827.

20, nr. 9-10,

1903. LEFTER, An/atolie/. Buletin Informativ.


nov.-dec. 1968, p. 994-995.

20, nr. 11-12,

1904. LEFTER, An/atolie/. Buletin Informativ. 21, nr. 1-2, ian.febr. 1969, p. 133-136.
1905. LEFTER, An/atolie/. Buletin Informativ.
mart.-apr. 1969, p. 299-301.

195

21, nr. 3-4,

1906. LEFTER, An/atolie/. Buletin Informativ. 21, nr. 7-8, iul.aug. 1969, p. 629.
1907. LEFTER, An/atolie/. Buletin Informativ.
sept.-oct. 1969, p. 797.

21, nr. 9-10,

1908. LEFTER, An/atolie/. Buletin Informativ.


nov.-dec. 1969, p. 987-988.

21, nr. 11-12,

1909. LEFTER, An/atolie/. Buletin Informativ. 24, nr. 1-2, ian.febr. 1972, p. 135.
1910. LEFTER, An/atolie/. Buletin Informativ.
mart.-apr. 1972, p. 305-306.
1911. LEFTER, An/atolie/. Buletin Informativ.
nov.-dec. 1972, p. 1025-1026.

24, nr. 3-4,

24, nr. 11-12,

1912. LEFTER, Anatolie. Buletin Informativ. 26, nr. 1-2, ian.febr. 1974, p. 169.
1913. X X X Lucr[rile Adun[rii Eparhiale a Sfintei Episcopii a
R`mnicului ]i Arge]ului. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 116-119.
1914. MANOLACHE, Teodor N. Buletin Informativ. ProOriente; Biserica Austriei @n cifre. 17, nr. 7-8, iul.-aug. 1965, p.
707-708.
1915. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Buletin Informativ. 18, nr.
3-4, mart.-apr. 1966, p. 335-336.
1916. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Buletin Informativ. 18, nr.
5-6, mai-iun. 1966, p. 530-531.
1917. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Buletin Informativ.
7-8, iul.-aug. 1966, p. 735.

196

18, nr.

1918. MANOLACHE, Teodor N. Buletin Informativ.


10, sept.-oct. 1966, p. 904-906.

18, nr. 9-

1919. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. }tiri diverse. 18, nr. 11-12,


nov.-dec. 1966, p. 1038-1040.
1920. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. /}tiri diverse/ . 19, nr. 1-2,
ian.-febr. 1967, p. 155-156.
1921. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Buletin Informativ.
3-4, mart.-apr. 1967, p. 317-318.
1922. M/ANOLACHE/, Teodor N. /}tiri diverse/.
mai-iun. 1967, p. 482-483.

19, nr.

19, nr. 5-6,

1923. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. /}tiri Diverse/. 19, nr. 7-8,


iul.-aug. 1967, p. 684-685.
1924. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Buletin Informativ.
11-12, nov.-dec. 1967, p. 986-987.

19, nr.

1925. M/ANOLACHE/, T/eodor/, N. }tiri diverse. 20, nr. 1-2,


ian.-febr. 1968, p. 138-139.
1926. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Buletin Informativ.
3-4, mart.-apr. 1968, p. 321-324.

20, nr.

1927. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Buletin Informativ.


5-6, mai-iun. 1968, p. 455-457.

20, nr.

1928. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Buletin Informativ, }tiri


diverse. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 654-657.
1929. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Note ]i ]tiri. 20, nr. 9-10,
sept.-oct. 1968, p. 751-752.

197

1930. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. }tiri diverse. 20, nr. 9-10,


sept.-oct. 1968, p. 827-830.
1931. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. }tiri diverse. 20, nr. 11-12,
nov.-dec. 1968, p. 995-998.
1932. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Buletin Informativ.
1-2, ian.-febr. 1969, p. 136-137.
1933. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. }tiri diverse.
mart.-apr. 1969, p. 301-303.

21, nr.

21, nr. 3-4,

1934. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Buletin Informativ.


5-6, mai-iun. 1969, p. 453-454.

21, nr.

1935. MANOLACHE, Teodor N. Ac\iuni ]i @nf[ptuiri din Patria


noastr[ ]i din alte \[ri ale lumii, - martie-aprilie 1978. 27, nr. 3-4,
mart.-apr. 1975, p. 280-285.
1936. MARICA, Dumitru. Despre activitatea administrativ-bisericeasc[ din cadrul Mitropoliei Olteniei.
41, nr. 2, mart.-apr.
1989, p. 103-104.
1937. NEAGOE, Gheorghe. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale a
Sfintei Episcopiei a R`mnicului ]i Arge]ului. 29 noiembrie 1987.
39, nr. 6, nov.-dec. 1987, p. 125-128.
1938. NEAGOE, Gheorghe. #nt`lnirea festiv[ de Anul Nou a
Prea Sfin\itului Episcop Gherasim cu fiii s[i duhovnice]ti, 2 ianuarie
1988. 40, nr. 1, ian.-febr. 1988, p. 137-138.
1939. NEAGOE, Gheorghe. #nt`lnirea festiv[ de Anul Nou a
Prea Sfin\itului Episcop Gherasim cu fiii s[i duhovnice]ti, 2 ianuarie
1989. 41, nr. 1, ian.-febr. 1989, p. 139-140.
1940. N/EDELESCU/, Em/il/. Consf[tuiri ]i conferin\e.
7-8, iul.-aug. 1954, p. 399-402.

198

6, nr.

1941. NEDELESCU, Emil. Din Eparhia R`mnicului ]i


Arge]ului. Vizite canonice. 7, nr. 7-9, iul.-sept. 1955, p. 456-463.
1942.
Arge]ului.
Sf`ntului
Arge]ului.

NEDELESCU, Emil. Din Eparhia R`mnicului ]i


Desf[]urarea solemnit[\ii pentru generalizarea cultului
Grigorie Decapolitul la Episcopia R`mnicului ]i
8, nr. 1-3, ian.-mart. 1956, p. 72-82.

1943. NEDELESCU, Em/il/. Episcopia R`mnicului ]i Arge]ului.


Inaugurarea noului local al cancelariilor Eparhiale. 10, nr. 3-4,
mart.-apr. 1958, p. 231-232.
1944. NEDELESCU, Em/il/. Episcopia R`mnicului ]i Arge]ului.
10, nr. 5-6, mai-iun. 1958,p. 398-403.
1945. NEDELESCU, Emil. Arhiepiscopia Craiovei. 10, nr. 7-8,
iul.-aug. 1958, p. 544-545.
1946. NEDELESCU, Emil. Episcopia R`mnicului ]i Arge]ului.
10, nr. 7-8, iul.-aug. 1958, p. 545-550.
1947. NEDELESCU, Emil. Episcopia R`mnicului ]i Arge]ului.
10, nr. 9-10, sept.-oct. 1958, p. 674-680.
1948. NEDELESCU, Emil. Episcopia R`mnicului ]i Arge]ului.
Lucr[rile Adun[rii Eparhiale. 11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p. 87-92.
1949. NEDELESCU, Emil. Episcopia R`mnicului ]i Arge]ului.
Lucr[rile Adun[rii Eparhiale din 15 februarie 1959. 11, nr. 5-6,
mai-iun. 1959, p. 330-339.
1950. NEDELESCU, Emil. Episcopia R`mnicului ]i Arge]ului.
Lucr[rile Adun[rii Eparhiale din 10 ian. 1960. 12, nr. 5-6, maiiun. 1960, p. 363-369.

199

1951. NEGOESCU, C. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a


Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei. 1 octombrie 1979 - 31 decembrie
1979. Colinde de Cr[ciun la Catedrala Mitropolitan[ Sf. Dumitru
din Craiova. 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p. 207-210.
1952. NESTOR, Vornicescu Mitropolit. Buletin Informativ.
nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 537.

26,

1953. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Din cuprinsul Mitropoliei


Olteniei. S[rb[torirea Anului Nou la re]edin\a mitropolitan[. 8,
nr. 1-3, ian.-mart. 1956, p. 66-70.
1954. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. S[rb[torirea Anului Nou.
13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 159-167.
1955. NICOLAESCU, Gheorghe. Arhiepiscopia Craiovei.
Lucr[rile Adun[rii Eparhiale. 17, nr. 1-2, ian.-febr. 1965, p. 87-91.
1956. NICOLAESCU, Gheorghe. S[rb[torirea Anului Nou. 17,
nr. 1-2, ian.-febr. 1965, p. 91-93.
1957. NICOLAESCU, Gheorghe. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale.
18, nr. 1-2, ian.-febr. 1966, p. 160-161.
1958. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. La Biserica <<Sf`ntul
Nicolae>> din Parohia Dobrote]ti, Raionul Caracal. 20, nr. 1-2,
ian.-febr. 1968, p. 116.
1959. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Popas la Biserica
<<Ovedenia>> din Parohia Crainiei, Raionul Strehaia. 20, nr. 12, ian.-febr. 1968, p. 116.
1960. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. La Biserica <<Sf. Nicolae>>
din satul Gr[dinile, comuna Stuchia, Raionul Caracal. 20, nr. 1-2,
ian.-febr. 1968, p. 117-118.

200

1961. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Lucr[rile Adun[- rii


Eparhiale a Sf. Arhiepiscopii a Craiovei. S[rb[torirea Anului Nou.
20, nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p. 118-126.
1962. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Lucr[rile Adun[- rii
Eparhiale a Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei. 21, nr. 1-2, ian.-febr.
1969, p. 107-110.
1963. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. S[rb[torirea Anului Nou.
21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 110-113.
1964. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Sesiunea anual[ a Adun[rii
Eparhiale a Arhiepiscopiei Craiovei. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969,
p. 980-984.
1965. NICOLAESCU, N. Din cuprinsul Mitropoliei Olteniei.
S[rb[torirea Anului Nou. 7, nr. 1-2, ian.-febr. 1955, p. 56-61.
1966. NICOLAESCU, N. Din cuprinsul Mitropoliei Olteniei.
Popas la ]coala de c`nt[re\i biserice]ti. 7, nr. 7-9, iul.-sept. 1955,
p. 445-448.
1967. NICOLAESCU, N. Din cuprinsul Arhiepiscopiei Craiova.
Un nou altar @n ora]ul Craiova. Sfin\iri de biserici. 8, nr. 6-7, iun.iul. 1956, p. 379-380.
1968. NICOLAESCU, N.; IOANICESCU, Ioan. Itinerar
chiriarhal. 27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p. 599-601.
1969. OBSERVATOR. Episcopia R`mnicului ]i Arge]ului. De la
Conferin\ele protopope]ti. 8, nr. 10-12, oct.-dec. 1956, p. 674-677.
1970. PARTICIPANT. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei - 29 noiembrie 1982. 34, nr. 10-12, oct.dec. 1982, p. 761-768.

201

1971. PARTICIPANT. #nt`lnirea festiv[ de Anul Nou a #nalt


Prea Sfin\itului Mitropolit dr. Nestor Vornicescu cu fiii duhovnice]ti
- 2 ianuarie 1985. 37, nr. 1-2, ian.-febr. 1985, p. 113-115.
1972. P{TULEANU, Constantin. Via\a bisericeasc[ din
Bucovina de la r[zboiul de re@ntregire p`n[ la ocuparea ei de c[tre
sovietici. 45, nr. 1-6, ian.-dec. 1993, p. 125-139.
1973. P{UNESCU, Dumitru. S[rb[torirea Anului Nou 1966.
18, nr. 1-2, ian.-febr. 1966, p. 161-163.
1974. P{UNESCU, Dumitru. Inaugurarea localului Protoieriei
Gilort. 18, nr. 7-8, iul.-aug. 1966, p. 727-728.
1975. P{UNESCU, Dumitru. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale. 19,
nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p. 141-143.
1976. P{UNESCU, Dumitru I. Realiz[ri pe t[r`m gospod[resc
@n cei 40 de ani de la ridicarea Arhiepiscopiei Craiovei la rangul de
Mitropolie a Olteniei. 41, nr. 2, mart.-apr. 1989, p. 99-102.
1977. PETRESCU, Grigore. Pe urmele Cuviosului Nicodim cel
Sfin\it de la Tismana. 43, nr. 4, iul.-dec. 1991, p. 192-194.
1978. PLATICA, Mihail. Sobornicitate ]i autocefalie. 12, nr. 56, mai-iun. 1960, p. 398-403.
1979. POPESCU, Aurel. Episcopia R`mnicului ]i Arge]ului.
Revedere colegial[. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale.
24, nr. 11-12,
nov.-dec. 1972, p. 1015-1019.
1980. POPESCU, Aurel. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale a
Episcopiei R`mnicului ]i Arge]ului. 25, nr.11-12, nov.-dec. 1973,
p. 1059-1063.

202

1981. POPESCU, Aurel. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale a Sfintei


Episcopii a R`mnicului ]i Arge]ului. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974,
p. 1965-1069.
1982. POPESCU, Paul. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale a
Arhiepiscopiei Craiovei. 27, nr. 11-12, nov.-dec.1975, p. 929-939.
1983. POPESCU, Aurel. }edin\a Adun[rii Eparhiale a Sfintei
Episcopii a R`mnicului ]i Arge]ului - 29 noiembrie 1981. 34, nr.
1-3, ian.-mart. 1982, p. 158-161.
1984. POPESCU, Constantin. S[rb[torirea Sf`ntului Grigorie
Teologul, ocrotitorul Seminarului Teologic din Craiova, 25 ianuarie
1984. 36, nr. 3-4, mart.-apr. 1984, p. 237-239.
1985. POPESCU, Justin. Arhiepiscopia Craiovei ]i Mitropolia
Olteniei. Centenar ]i participare. 24, nr. 5-6, mai-iun. 1972, p. 469470.
1986. P{UNESCU, D/umitru/. Arhiepiscopia Craiovei. 24, nr.
7-8, iul.-aug. 1972, p. 644-645.
1987. POPESCU, Paul. Itinerar mehedin\ean. Popas la biserica
din Corcova; Sfin\irea bisericii din B@cle]. 25, nr. 9-10, sept.-oct.
1973, p. 852-855.
1988. X X X Posturi vacante. Men\iuni. 2, nr. 5, mai 1951, p.
53.
1989. X X X Posturi vacante. 2, nr. 6, iun. 1951, p. 27.
1990. PREDA, Virgil. Despre inspectorii biserice]ti ]i atribu\iile
lor @n cei 40 de ani de la re@nfiin\area Mitropoliei Olteniei. 41, nr.
2, mart.-apr. 1989, p. 109-110.

203

1991. PRESCURE, Vasile. S[rb[torirea Sf`ntului Grigorie


Teologul, ocrotitorul Seminarului Teologic din Craiova - 25 ian.
1982. 34, nr. 1-3, ian.-mart. 1982, p. 132-134.
1992. R{DULESCU, Gh/eorghe/. #nt`lnirea festiv[ de Anul Nou
a I.P.S. Mitropolit Nestor cu fiii duhovnice]ti - 2 ianuarie 1981. 33,
nr. 1-3, ian.-mart. 1981, p. 141-142.
1993. R{DULESCU, Gheorghe. Tradi\ionala recep\ie de Pa]ti
la Centrul Eparhial al Mitropoliei Olteniei. Craiova - 9 mai 1983.
35, nr. 7-8, iul.-aug. 1983, p. 553-555.
1994. R{DULESCU, Gh/eorghe/. Tradi\ionala recep\ie de Pa]ti
la Centrul Mitropoliei Olteniei. Craiova - 20 aprilie 1987. 39, nr. 3,
mai-iun. 1987, p. 122-123.
1995. R{DU|, I/on/. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 10481056.
1996. R{DU|, I/on/. }tiri diverse. 27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975,
p. 306-307.
1997. R{DU|, I/on/. Praznicul #nvierii Domnului la Catedrala
Mitropolitan[ <<Sf. Dumitru>> din Craiova. 27, nr. 5-6, mai-iun.
1975, p. 466-467.
1998. R{DU|, Ion. Mitropolia Olteniei. }tiri biserice]ti din
cuprinsul Sf. Arhiepiscopii 1 aprilie 1980 - 30 iunie 1980. Sesiunea
de lucru a Sinodului Mitropolitan. 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p.
695-697.
1999. R/{DU|/, I/on/. Mitropolia Olteniei. Lucr[rile Sinodului
Mitropolitan. 32, nr. 10-12, oct.-dec. 1980, p. 796-797.

204

2000. R/{DU|/, I/on/. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a


Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei, 1-31 decembrie 1980. 33, nr. 1-3,
ian.-mart. 1981, p. 129-130.
2001. R{DU|, Ion. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei - 30 noiembrie 1980. 33, nr. 1-3, ian.mart. 1981, p. 131-139.
2002. R{DU|, I/on/. Lucr[rile Sinodului Mitropolitan (19 mai
1981). 33, nr. 7-9, iul.-sept. 1981, p. 476-477.
2003. R/{DU|/, I/on/. Lucr[rile Sinodului Mitropolitan. 33, nr.
10-12, oct.-dec. 1981, p. 661-662.
2004. R/{DU|/, I/on/. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei - 22 noiembrie 1981. 34, nr. 1-3, ian.mart. 1982, p. 135-141.
2005. R/{DU|/, I/on/. Lucr[rile Sinodului Mitropolitan - 1
aprilie 1982. 34, nr. 4-6, apr.-iun. 1982, p. 409-410.
2006. R/{DU|/, Ion. Distin]i oaspe\i @n Arhiepiscopia Craiovei 29-30 septembrie 1982. 34, nr. 10-12, oct.-dec., 1982, p. 754-759.
2007. R/{DU|/, I/on/. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei, 27 noiembrie 1983. 36, nr. 1-2, ian-.febr.
1984, p. 120-123.
2008. R{DU|, I/on/. }edin\a Sinodului Mitropolitan.
4, mart.-apr. 1984, p. 233-234.

36, nr. 3-

2009. R{DU|, Ion. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale a Sfintei


Arhiepiscopii a Craiovei, 9 decembrie 1984. 36, nr. 11-12, nov.dec. 1984, p. 791-799.
2010. R/{DU|/, I/on/. }edin\a Sinodului Mitropolitan.
3-4, mart.-apr. 1985, p. 291-292.

205

37, nr.

2011. R{DU|, I/on/. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale a Sfintei


Arhiepiscopii a Craiovei, 24 noiembrie 1985. 37, nr. 11-12, nov.dec. 1985, p. 824-832.
2012. R/{DU|/, I/on/. Lucr[rile Sinodului Mitropolitan.
nr. 1-2, ian.-febr. 1986, p. 97-100.

38,

2013. R{DU|, Ion. Lucr[rile Sinodului Mitropolitan, 1


octombrie 1987. 39, nr. 5, sept.-oct.1987, p. 134-136.
2014. R{DU|, Ion. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei - 22 noiembrie 1987. 39, nr. 6, nov.-dec.,
1987, p. 107-115.
2015. R/{DU|/, I/on/. #nt`lnirea festiv[ de Anul Nou a #nalt
Prea Sfin\itului Mitropolit Dr. Nestor Vornicescu cu fiii
duhovnice]ti. 2 ianuarie 1988. 40, nr. 1, ian.-febr., 1988, p. 128129.
2016. R{DU|, I/on/. }edin\a de lucru a Sinodului Mitropolitan.
26 iunie 1988. 40, nr. 3, mai-iun. 1988, p. 118-119.
2017. R{DU|, Ion. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei. 20 noiembrie 1988. 40, nr. 6, nov.-dec.
1988, p. 119-129.
2018. R/{DU|/, I/on/. #nt`lnirea festiv[ de Anul Nou a #nalt
Prea Sfin\itului Mitropolit Dr. Nestor Vornicescu cu fiii s[i
duhovnice]ti, 2 ianuarie 1989. 41, nr. 1, ian.-febr. 1989, p. 132134.
2019. R{DU|, I/on/. Lucr[rile Sinodului Mitropolitan. 27
martie 1989. 41, nr. 2, mart.-apr. 1989, p. 128-130.

206

2020. R{DU|, I/on/. De Sfintele Pa]ti la Mitropolia Olteniei.


Vecernia din prima zi de Pa]ti. 41, nr. 3, mai-iun. 1989, p. 130133.
2021. R{DU|, Ion. Lucr[rile Sinodului Mitropolitan. 13 sept.
1989. 41, nr. 5, iul.-aug. 1989, p. 141-143.
2022. R{DU|, Ion. Praznicul Intr[rii Domnului @n Ierusalim, la
Catedrala Mitropolitan[ <<Sf. Dumitru>>, din Craiova. 42, nr. 13, ian.-iun. 1990, p. 354-357.
2023. R{DU|, Ion. De Sfintele Pa]ti la Mitropolia Olteniei.
Vecernia din prima zi de Pa]ti. 15 aprilie 1990. 42, nr. 1-3, ian.iun. 1990, p. 357-359.
2024. R{DU|, Ion. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei. 4 noiembrie 1990. 43, nr. 1, ian.-febr.
1991, p. 121-124.
2025. R{DU|, Ion. #nt`lnirea festiv[ a #nalt Prea Sfin\itului
Mitropolit Dr. Nestor Vornicescu cu fiii s[i duhovnice]ti. 2 ian.
1991. 43, nr. 1, ian.-febr. 1991, p. 125-128.
2026. R{DU|, Ion. De Sfintele Pa]ti la Mitropolia Olteniei.
Vecernia din prima zi de Pa]ti. 43, nr. 3, mai-iun. 1991, p. 125-127.
2027. R{DU|, I/on/. Tradi\ionala recep\ie de Pa]ti la Centrul
Mitropolitan din Craiova, 8 aprilie 1991. 43, nr. 3, mai-iun. 1991,
p. 128-130.
2028. R{DU|, Ion. S[rb[torirea Sf`ntului Grigorie Teologul,
patronul Seminarului Teologic liceal din Craiova. 45, nr. 1-6, ian.dec. 1993, p. 191-193.
2029. R{DU|, Ion. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei. 47, nr. 1-2, ian.-febr. 1995, p. 152-155.

207

2030. R{DU|, Ion. }edin\a de lucru a Sinodului Mitropolitan,


16 septembrie 1997. 49, nr. 3-6, iul.-dec. 1997, p. 145-146.
2031.
REDAC|IA.
Comandamentul
zilei.
#n[l\area
Arhiepiscopiei Craiovei la rangul de Mitropolie. 2, nr. 4-5, apr.mai 1949, p. 1-3.
2032. REDAC|IA. Popas la cinci ani /de la @nfiin\area
Mitropoliei Olteniei/. 6, nr. 1-3, ian.-mart. 1954, p. 3-6.
2033. REDAC|IA. }tiri diverse.
629-631.

21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969, p.

2034. REDAC|IA. }tiri diverse. 21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p.


798.
2035. REDAC|IA. Arhiepiscopia Craiovei. Adunarea Eparhial[
a Arhiepiscopiei Craiovei. 24, nr. 11-12, nov.-dec. 1972, p. 10021008.
2036. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 516-518.
2037. REDAC|IA. Lucr[rile Sinodului Mitropolitan. 32, nr. 36, mart.-iun. 1980, p. 519-520.
2038. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei. 1 ianuarie-30 aprilie 1981. 33, nr. 4-6,
apr.-iun. 1981, p. 300-304.
2039. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei, 1 mai-31 iulie 1981. 33, nr. 7-9, iul.-sept.
1981, p. 480-483.
2040. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei. 1 august - 30 noiembrie 1981. 33, nr. 1012, oct.-dec. 1981, p. 662-668.

208

2041. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei


Arhiepiscopii a Craiovei. (1 dec. 1981-31 ian. 1982). 34, nr. 1-3,
ian.-mart. 1982, p. 129-131.
2042. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i
Arhiepiscopiei Craiovei, 1 februarie - 30 aprilie 1982. 34, nr. 4-6,
apr.-iun. 1982, p. 412-416.
2043. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei 1 mai-31 august 1982.
34, nr. 7-9, iul.sept. 1982, p. 611-614.
2044. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i
Arhiepiscopiei Craiovei 1 septembrie - 30 noiembrie 1982. 34, nr.
10-12, oct.-dec., 1982, p. 746-751.
2045. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei. 35, nr. 7-8, iul.-aug. 1983, p. 549-553.
2046. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei, 1 mai-31 octombrie 1983. 35, nr. 9-10,
sept.-oct. 1983, p. 656-665.
2047. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei (1 noiembrie-30 decembrie 1983). 36, nr.
1-2, ian.-febr. 1984, p.113-116.
2048. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei - 11 ianuarie - 30 martie 1984. 36, nr. 3-4,
mart.-apr. 1984, p. 230-233.
2049. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei, 1 septembrie - 31 octombrie 1984. 36, nr.
9-10, sept.-oct. 1984, p. 644-647.

209

2050. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a


Arhiepiscopiei Craiovei, 1 noiembrie-31 decembrie 1984. 36, nr.
11-12, nov.-dec. 1984, p. 788-790.
2051. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii - 1 ianuarie - 28 februarie 1985. 37, nr. 1-2, ian.-febr.
1985, p. 111-113.
2052. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei - 1 martie -30 aprilie 1985. 37, nr. 3-4,
mart.-apr. 1985, p. 286-290.
2053. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei - 1-31 mai 1985.
37, nr. 5-6, mai-iun.
1985, p. 463-464.
2054. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei. 37, nr. 9-10, sept.-oct. 1985, p. 731-736.
2055. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei. 1 noiembrie - 29 decembrie 1985. 37, nr.
11-12, nov.-dec. 1985, p. 815-819.
2056. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei. 38, nr. 1-2, ian.-febr. 1986, p. 95-97.
2057. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei. 1-28 februarie 1986. 38, nr. 2, mart.-apr.
1986, p. 130-131.
2058. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei, 1 martie-30 aprilie 1986. 38, nr. 3, maiiun. 1986, p. 113-116.
2059. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei, 1 mai-30 iunie 1986. 38, nr. 4, iul.-aug.
1986, p. 120-123.

210

2060. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a


Arhiepiscopiei Craiovei, 1 iulie-30 septembrie 1986. 38, nr. 5,
sept.-oct. 1986, p. 107-111.
2061. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei, 1 octombrie-30 noiembrie 1986. 38, nr. 6,
nov.-dec. 1986, p. 102-105.
2062. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei, 1 decembrie 1986 - 28 ianuarie 1987. 39,
nr. 1, ian.-febr. 1987, p. 122-124.
2063. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei, 1-28 februarie 1987. 39, nr. 2, mart.-apr.
1987, p. 125-126.
2064. REDAC|IA.Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei, 1 martie-30 aprilie 1987. 39, nr. 3, maiiun. 1987, p. 113-118.
2065. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei, 1 mai-29 iunie 1987. 39, nr. 4, iul.-aug.
1987, p. 137-140.
2066. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei, 1 iulie - 30 septembrie 1987. 39, nr. 5,
sept.-oct. 1987, p. 130-134.
2067. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei. 39, nr. 6, nov.-dec. 1987, p. 101-105.
2068. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei, 1-31 ianuarie 1988. 40, nr. 1, ian.-febr.
1988, p. 113-115.

211

2069. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a


Arhiepiscopiei Craiovei, 1 febr.-30 apr. 1988. 40, nr. 2, mart.-apr.,
1988, p. 123-128.
2070. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei. 1 mai-30 iunie 1988. 40, nr. 3, mai-iun.
1988, p. 115-118.
2071. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei. 1 iulie-31 august 1988. 40, nr. 4, iul.-aug.
1988, p. 129-131.
2072. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei, 1 septembrie-30 octombrie 1988. 40, nr.
5, sept.-oct. 1988, p. 130-132.
2073. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei. 1 noiembrie-31 decembrie 1988. 40, nr.
6, nov.-dec. 1988, p. 111-115.
2074. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei, 1 ianuarie-28 februarie 1989. 41, nr. 1,
ian.-febr. 1989, p. 121-123.
2075. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei. 41, nr. 3, mai-iun. 1989, p. 119-123.
2076. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei. 41, nr. 4, iul.-aug. 1989, p. 113-117.
2077. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei. 4 sept.-6 noiembrie 1989. 41, nr. 5, iul.aug. 1989, p. 139-141.
2078. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei. 42, nr. 1-3, ian.-iun. 1990, p. 343-353.

212

2079. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a


Arhiepiscopiei Craiovei. 1 iulie-30 oct. 1990. 42, nr. 4-6, iul.-dec.
1990, p. 278-284.
2080. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei. 1 nov.-30 dec., 1990. 43, nr. 1, ian.-febr.
1991, p. 117-121.
2081. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei. 43, nr. 2, mart.-apr. 1991, p. 134-137.
2082. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei. 43, nr. 3, mai-iun., 1991, p. 120-125.
2083. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei, 1 octombrie-31 decembrie 1992. 44, nr. 16, ian.-dec. 1992, p. 181-185.
2084. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei. 45, nr. 1-6, ian.-dec. 1993, p. 186-191.
2085. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei, 1 ianuarie-31 decembrie 1994. 46, nr. 16, ian.-dec. 1994, p. 174-178.
2086. <<REDAC|IA>>. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei.
47, nr. 1-2, ian.-febr. 1995, p.
147-151.
2087. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei, 1 ianuarie-31 martie 1966. 48, nr. 1-2,
ian.-apr. 1996, p. 149-153.
2088. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei. 48, nr. 3-6, mai-dec. 1996, p. 123-134.

213

2089. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a


Arhiepiscopiei Craiovei, 1 ianuarie - 30 aprilie 1997. 49, nr. 1-3,
ian.-iun.1997,p. 148-154.
2090. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei, 1 mai-31 decembrie 1997. 49, nr. 3-6,
iul.-dec. 1997, p. 146-159.
2091. REPORTER. Inaugurarea sediului protopopesc de la
Drobeta -Turnu Severin. 25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. 10221025.
2092. REPORTER. Sesiunea Adun[rii Eparhiale a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei. 25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. 10321040.
2093. R/E}CEANU/, }tefan. Buletin Informativ. 26, nr. 11-12,
nov.-dec. 1974, p. 1076.
2094. RE}CEANU, }tefan. De Sfintele Pa]ti- 1975. 27, nr. 5-6,
mai-iun. 1975, p. 467-469.
2095. RE}CEANU, }tefan. #nt`lnirea festiv[ de Anul Nou a
#nalt Prea Sfin\itului Mitropolit Nestor, cu fiii duhovnice]ti - 2
ianuarie 1982. 34, nr. 1-3, ian.-mart. 1982, p. 149-151.
2096. RE}CEANU, }tefan. S[rb[torirea Sfin\ilor Trei Ierarhi
Vasile, Grigore ]i Ioan, Patronii Facult[\ii de Teologie din Craiova.
47, nr. 1-2, ian.-febr. 1995, p. 156-158.
2097. STAMATOIU, D/umitru/. S[rb[torirea Sf`ntului Grigorie
Teologul, ocrotitorul Seminarului Teologic din Craiova. 38, nr. 12, ian.-febr. 1986, p. 100-103.
2098. STAN, Liviu. Popas la Agapia.
1954, p. 561-562.

214

6, nr. 9-10, sept.-oct.

2099. S/TAN/, L/iviu/. Grija pentru biserici ]i alte monumentele


religioase. 7, nr. 5-6, mai-iun. 1955, p. 331-332.
2100. STAN, Liviu. Iar[]i...libertatea religioas[.
mai-iun. 1955, p. 333-336.
2101. ST{NILOAE, Dumitru. Cuv`nt de bucurie.
nov.-dec. 1989, p. 8.

7, nr. 5-6,

1, nr. 6,

2102. TEOCTIST. Interviul acordat de I.P.S. Mitropolit Teoctist


al Olteniei, revistei "La Roumanie D'Aujourd'hui". /Traducere ]i
prezentare de Ilie D. Br[tan/. 25, nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 482487.
2103.VASILIU, Cezar. Biserica Ortodox[ Ro- m`n[.
8, iul.-aug. 1972, p. 637-644.

24, nr. 7-

2104. VASILIU, Cezar. Din via\a Bisericii Ortodoxe Rom`ne.


24, nr. 9-10, sept.-oct. 1972, p. 802-803.
2105. VASILIU, Cezar. Festivitatea decern[rii medaliei
Jubiliare <<a XXV-a aniversare a proclam[rii Republicii>> unor
reprezentan\i ai Bisericii Ortodoxe Rom`ne.
25, nr. 3-4, mart.apr.1973, p. 339.
2106. VASILIU, Cezar. Decernarea titlului de doctor @n teologie
a P.Cuv. Arhimadrit Timotei Seviciu, vicarul Arhiepiscopiei
Timi]oarei. 25, nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 529-530.
2107. VASILIU, Cezar. Serbarea Patronului teologic din
Bucure]ti. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 149.
2108. VASILIU, Cezar. Conferin\a Prof. Dr. Nikos Nissiotis la
Institutul Teologic din Bucure]ti. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 675.

215

2109. V/ASILIU/, C/ezar/. Un fiu duhovnicesc al Eparhiei


Craiova declarat doctor @n teologie. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974,
p. 1025.
2110. VASILIU, Cezar. Biserica Ortodox[ Rom`n[.
2, ian.-febr. 1975, p. 144-147.

27, nr. 1-

2111. VASILIU, Cezar. Parohia <<Sf. Nicolae>> din Adelaide


- Australia. 27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 292-293.
2112. VENIAMIN, Micle. Popas aniversar la R`mnicu V`lcea.
25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. 1063-1066.
2113. VINCEN|IU, G/rifon/. Recep\ia de Sfintele Pa]ti, de la
Centrul Eparhial al Mitropoliei Olteniei. 41, nr. 3, mai-iun. 1989,
p. 133-135.
2114. ZGLIMBEA, D/umitru/. }antiere eparhiale.
sept.-oct. 1954, p. 548-549.

6, nr. 9-10,

1.3.8.3. Zidiri, deschideri, cinstiri, sfin\iri ]i hramuri de


biserici
Articole
2115. ANDREESCU, }tefan. Data zidirii Polovragilor. 15, nr.
11-12, nov.-dec. 1963, p. 922-925.
2116. ASISTENT. Biserica din Parohia Poiana Mare III, Dolj.
27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 926-927.
2117. ASISTENT. Sfin\irea Bisericii Parohiei Dio]ti II, Comuna Dio]ti, jude\ul Dolj. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 536-538.
2118. ASISTENT. Sfin\irea Bisericii "Sfin\ii Voievozi" din
Parohia Fomete]ti, localitatea Rugetu-V`lcea. 33, nr. 7-9, iul.-sept.
1981, p. 486-490.

216

2119. B{LA}A, D/umitru/. S[rb[torirea @mplinirii a 400 de ani


de la zidirea M`n[stirii Co]una-Bucov[\. Cu colindul la P.S.
Episcop Vicar Nestor Severineanul, loc\iitor Arhiepiscop. 24, nr.
11-12, nov.-dec. 1972, p. 1008-1015.
2120. B/{LA}A/, D/umitru/. 24 de ani de la ridicarea
Arhiepiscopiei Craiovei la rangul de Mitropolie. 25, nr. 3-4, mart.apr. 1973, p. 349-350.
2121. B{LA}A, D/umitru/. Serbarea hramului la M`n[stirea
Dintr-un Lemn. 27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 779-780.
2122. B/{LA}A/, D/umitru/; P/OPESCU/, J/ustin/. Sfin\irea
Marelui Mir. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 336-339.
2123. B{L{, Nicolae. Sfin\iride biserici. 24, nr. 9-10, sept.-oct.
1972, p. 814-816.
2124. B{L{, Nicolae. Sfin\iri de biserici; Alte biserici sfin\ite @n
anul 1974. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 1069-1073.
2125. B~LTEANU, I. Sfin\irea Bisericii din satul Str`mbaVulcan, jude\ul Gorj. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 164-165.
2126. B~LTEANU, I. Sfin\irea Bisericii din satul Runcurelu,
Parohia Br[detu, jude\ul Gorj. 27, nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p. 154155.
2127. BRANI}TE, Marin M. Redeschiderea Bisericii domne]ti
Sf`ntul Gheorghe din Pite]ti. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 114115.
2128. B/R{TAN/, I/lie/. Sfin\irea Bisericii din Parohia Budieni
(Gorj). 27, nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p. 153-154.

217

2129. B/R{TAN/, I/lie/. De Sfintele Pa]ti la Mitropolia Olteniei.


Vecernia din prima zi de Pa]ti. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 528530.
2130. BR{TULESCU, Olga; BR{TULESCU, Victor. Biserici
cu hramul Sfin\ii Apostoli Petru ]i Pavel. 19, nr. 5-6, mai-iun.
1967, p. 390-393.
2131. BUDIN, Ilie C. Sfin\irea Bisericii "Sf. Arhangheli Mihail ]i
Gavril" din satul Gabru - Parohia Lazu-Dolj. 32, nr. 10-12, oct.dec. 1980, p. 811.
2132. BUZERA, A/lexie/ A. Resfin\irea Bisericii Har]u din
Craiova (4 octombrie 1981). 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 674677.
2133. BUZERA, A/lexie/ /A/. S[rb[toarea hramului la Sfintele
m`n[stiri Lainici - Locurele ]i Polovraci - 6 ]i 15 august 1982. 34,
nr. 7-9, iul.-sept. 1982, p. 619-625.
2134. BUZERA, A/lexie/ A. S[rb[torirea hramului Catedralei
Mitropolitane "Sf`ntul Dumitru" din Craiova - 26 octombrie 1982 - .
34, nr. 10-12, oct.-dec. 1982, p. 759-761.
2135. BUZERA, Alexie A. S[rb[torirea hramului Catedralei
Mitropolitane "Sf`ntul Dumitru", din Craiova - 1983. 35, nr. 9-10,
sept.-oct. 1983, p. 676-679.
2136. C{CIULA, Olimp N. Biserica din Plopeasa, Jude\ul
Buz[u ]i sfin\irea ei. 21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p. 762-782.
2137. CHIRI|A, Marian. Episcopia R`mnicului ]i Arge]ului.
Sfin\irea Bisericii din Parohia Pope]ti Mo\oie]ti, jude\ul V`lcea.
32, nr. 10-12, oct.-dec. 1980, p. 812.

218

2138. CHIRI|{, Marin. Resfin\irea Bisericii parohiale


}erb[ne]tii de Jos protopopiatul Slatina, jud. Olt. 33, nr. 1-3, ian.mart. 1981, p. 151-153.
2139. CHIRI|{, Marin. Resfin\irea Bisericii filiale Mo\oie]ti,
comuna B[r[]ti, protopopiatul Slatina, jude\ul Olt.
33, nr. 1-3,
ian.-mart. 1981, p. 153.
2140. CIOBANU, Ion. Sfin\iri de biserici. 32, nr. 3-6, mart.-iun.
1980, p. 553-554.
2141. CIOLAN-B{DE|EANU, Puiu. Hramul Catedralei
mitropolitane din Craiova. 32, nr.10-12, oct.-dec. 1980, p. 810-811.
2142. C~RSTEA, Vasile. Hramul Bisericii Polovraci. 24, nr. 910, sept.-oct. 1972, p. 806.
2143. C~RSTEA, Vasile. Sfin\irea bisericii din Parohia Crasna,
jude\ul Gorj. 25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. 1030-1032.
2144. C~RSTEA, V/asile/. Sfin\irea Bisericii din Bulbuceni,
satul Cocorova, jude\ul Gorj. 26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 512514.
2145. CONSILIER. Dou[ sute de ani de la zidirea Bisericii Sf.
Spiridon din Craiova. 11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p. 74-75.
2146. CRONICAR. Hramul Catedralei Mitropolitane. 6, nr. 1112, nov.-dec. 1954, p. 669-670.
2147. CRONICAR. Priveghi la hramul Catedralei Mitropolitane
din Craiova. 25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 840-842.
2148. CRONICAR. Sf. M.M. Dimitrie. 25, nr. 9-10, sept.-oct.
1973, p. 842-843.

219

2149. CRONICAR. Sfin\irea bisericii din D[buleni I. 25, nr. 910, sept.-oct. 1973, p. 846-848.
2150. DORAN, Ion. S[rb[toarea hramului Catedralei
mitropolitane "Sf`ntul Dumitru" din Craiova, 1981. 33, nr. 10-12,
oct.-dec. 1981, p. 677-678.
2151. DOROBAN|U, Ion. Sfin\irea bisericii din Parohia
Arcani, jude\ul Gorj. 27, nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 473-474.
2152. DUMITRESCU, Ion. S[rb[toare la Biserica din Mrene]ti.
25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 868-869.
2153. DUMITRESCU, Ion. S-a @nceput zidirea unei noi biserici.
25, nr.11-12, nov.-dec.1973, p. 1053-1054.
2154. DUMITRESCU, Ion. Un nou l[ca] de @nchin[ciune se
temeluie]te. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 691-693.
2155. DUMITRESCU, Ion. Sfin\irea bisericii din parohia
Com[ni\a, jude\ul Olt. 27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p. 618-620.
2156. DUMITRESCU, Ion. Sfin\irea bisericii din Parohia
Cezieni, Olt. 27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 780-781.
2157. DUMITRESCU, Ion. Sfin\irea Bisericii Parohiale "Sf.
Mucenic Dimitrie" din Parohia S[lt[ne]ti, comuna Priseaca, jud.
Olt. 32, nr. 10-12, oct.-dec. 1980, p. 812-813.
2158. DUMITRESCU, Ion. Sfin\irea Bisericii "Sf. Nicolae" din
Parohia Galicea, jude\ul V`lcea - 5 iulie 1981. 33, nr. 7-9, iul.sept. 1981, p. 490.
2159. DUMITRESCU, Ion. Sfin\irea Bisericii cu Hramul
"Cuvioasa Paraschiva "din Parohia Col\e]ti, jude\ul V`lcea. 34, nr.
4-6, apr.-iun. 1982, p. 435-437.

220

2160. FIRMILIAN, Mitropolitul Olteniei. La 450 de ani de la


sfin\irea Bisericii M`n[stirii Curtea de Arge].<<Prea @nfrumuse\ata
biseric[>> a M`n[stirii Arge]. 19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967, p. 505509.
2161. GAVRIL, Mihail. Redeschiderea bisericii din Parohia
Grece]ti, Raionul Segarcea. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 683684.
2162. GAVRIL, Mihail. Sfin\irea Bisericii din Parohia |ig[ne]ti.
12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 684-685.
2163. GAVRIL, Mihail. Sfin\irea bisericii din Parohia
Curti]oara, satul Horezu. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 685-686.
2164. GAVRIL, Mihail. Sfin\irea Bisericii din Parohia Rogova,
raionul V`nju Mare. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 686-687.
2165. GAVRIL, Mihail. Arhiepiscopia Craiovei. Sfin\ire de biseric[. 15, nr. 7-8, iul.-aug. 1963, p. 579-580.
2166. GAVRIL, Mihail. Sfin\irea Bisericii din Parohia Sm`rdan,
Raionul Calafat. 15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 775-776.
2167. GAVRIL, Mihail. Sfin\irea Bisericii din satul Br`ndu]a,
Parohia Plosca. 15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 776-777.
2168. GAVRIL, Mihail. Redeschiderea Bisericii din Parohia
Gogo]u, raionul V`nju-Mare. 15, nr. 11-12, nov.-dec. 1963, p. 889890.
2169. GAVRIL, Mihail. Sfin\irea Bisericii din Parohia Col\e]ti,
raionul Gilort. 15, nr. 11-12, nov.-dec. 1963, p. 890.
2170. GAVRIL, Mihail. Arhiepiscopia Craiovei. Sfin\iri de biserici. 16, nr. 11-12, nov.-dec. 1964, p. 917-918.

221

2171. GAVRIL{, Ion. Slujba resfin\irii Bisericii Sf. Ilie din


Ora]ul Dr[g[]anu, jude\ul V`lcea - 3 octombrie 1982. 34, nr. 1012, oct.-dec. 1982, p. 776.
2172. G/RIFONI/, V/ictor/ P. S[rb[torirea hramului la Sf`nta
M`n[stire Lainici - Locurele, jude\ul Gorj - 6 august 1983. 35, nr.
7-8, iul.-aug. 1983, p. 561-563.
2173. GRIFONI, Victor P. S[rb[torirea hramului la Sf`nta
M`n[stire Tismana - Gorj, 15 august 1983. 35, nr. 7-8, iul.-aug.
1983, p. 565-569.
2174. X X X Hramul Catedralei episcopale din R`mnicu-V`lcea.
21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 116.
2175. IANA, C.M. Punerea pietrei fundamentale la bisericile din
parohiile: Jupalnic ]i E]elni\a, jude\ul Mehedin\i. Hramul
M`n[stirii Tismana. 24, nr. 9-10, sept.-oct. 1972, p. 805-806.
2176. IOAN, Ion. Bucurie cu prilejul resfin\irii bisericii "Sfin\ii
Voievozi" filiala M[ine]ti - Bal], jude\ul Olt. 36, nr. 1-2, ian.-febr.
1984, p. 136.
2177. IOANICESCU, I/oan/. Hramul schitului <<Locurele>> Lainici. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 681-683.
2178. IOANICESCU, I/oan/. Biserica din parohia Goicea Mic[,
jude\ul Dolj. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 893-894.
2179. IOANICESCU, I/oan/. Biserica din Parohia Cornu,
jude\ul Dolj. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 894-897.
2180. IOANICESCU, I/oan/. Biserica din parohia Mo\[\ei I,
jude\ul Dolj. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 897-898.

222

2181. IOANICESCU, I/oan/. Sfin\irea Bisericii din Parohia


<<Ungureni>>, comuna Gherce]ti, Dolj. 26, nr. 11-12, nov.-dec.
1974, p. 1027-1028.
2182. IOANICESCU, I/oan/. Pr[zmuirea hramului Catedralei
mitropolitane din Craiova. 27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 769-772.
2183. IOANICESCU, Ioan. Sfin\irea bisericii "Sf. Ioan
Botez[torul" din cimitirul Parohiei Desa-Dolj. 33, nr. 7-9, iul.-sept.
1981, p. 484.
2184. IOANICESCU, Ioan. Resfin\irea Bisericii din Parohia
Unirea I, jude\ul Dolj, 11 septembrie 1983. 35, nr. 9-10, sept.-oct.
1983, p. 668-670.
2185. IOANICESCU, Ioan. Resfin\irea Bisericii din Parohia
Galicea Mare, jude\ul Dolj, 30 octombrie 1983. 35, nr. 9-10, sept.oct. 1983, p. 679-681.
2186. IOANICESCU, Ioan. Slujba de resfin\ire a Bisericii
"Izvorul T[m[duirii" din ora]ul Calafat- Dolj. 3 noiembrie 1985.
37, nr. 11-12, nov.-dec. 1985, p. 822-823.
2187. IOANICESCU, Ioan. Slujba de sfin\ire a Bisericii Sf.
Nicolae din Parohia Desa-Dolj, 10 noiembrie 1985. 37, nr. 11-12,
nov.-dec. 1985, p. 823-824.
2188. IOANICESCU, I/oan/. Slujba de resfin\ire a Bisericii
"Sfin\ii #mp[ra\i Constantin ]i Elena" - Obedeanu din Craiova, 19
mai 1986. 38, nr. 4, iul.-aug. 1986, p. 125-127.
2189. IOASAF, Ganea. Sfin\irea Bisericii din satul F`nt`na
Banului, comuna Cetate. - Vizite canonice. 25, nr. 11-12, nov.-dec.
1973, p. 1027-1029.
2190. IONESCU, Gh/eorghe/. Sfin\irea Bisericii din Parohia
Br[ne\, jude\ul Olt. 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 334-335.

223

2191. IONESCU, I/oan/. Din cuprinsul Arhiepiscopiei Craiova.


Sfin\iri ]i redeschideri de biserici. 8, nr.10-12, oct.-dec. 1956, p.
668-674.
2192. IONESCU, I/oan/. Pr[zmuirea hramului bisericii "Sf.
Apostoli" Craiova. 9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957, p. 503-505.
2193.IONESCU, Ioan. Resfin\irea Bisericii "Ador- mirea Maicii
Domnului" din ora]ul Turnu Severin. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p.
648-650.
2194. IONESCU, Ioan. Sfin\irea Bisericii din satul "Urdini\a".
9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 650-651.
2195. IONESCU, I/oan/. Biserica parohial[ Curm[tura din Com.
Giurgi\a, raionul Segarcea. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 795.
2196. IONESCU, I/oan/. Biserica filial[ "Cuvioasa Paraschiva"
din Parohia R[]ina raionul Gilort. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p.
795-796.
2197. IONESCU, I/oan/. Biserica parohial[ Serada, raionul
Gilort. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 796-797.
2198. IONESCU, I/oan/. Biserica filial[ Izim]ea din Parohia
Aurora, com. Aurora raionul Cujmir. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957,
p. 797.
2199. IONESCU,I/oan/.Biserica parohial[ Port[re]ti, raionul
Segarcea. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 797-798.
2200. IONESCU, I/oan/. Biserica parohial[ Panaghia, raionul
Segarcea. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 798-799.
2201. IONESCU, I/oan/. Biserica parohial[ Bresni\a de Ocol,
raionul Tr. Severin. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 799.

224

2202. IONESCU, I/oan/. Biserica parohial[ Oota din ora]ul


Craiova. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 799-801.
2203. IONESCU, Ioan. Arhiepiscopia Craiovei. Sfin\irea
Bisericii parohiale din satul Valea Stanciului. 10, nr. 5-6, mai-iun.
1958, p. 397-398.
2204. IONESCU, I/oan/. Resfin\irea Bisericii parohiale din com.
Lipov, raionul Segarcea. 10, nr. 9-10, sept.-oct. 1958, p. 672-673.
2205. IONESCU, I/oan/. Arhiepiscopia Craiovei. La Praznicul
Bunei-Vestiri din 1960. 12, nr. 5-6, mai-iun. 1960, p. 359-363.
2206. IONESCU, I/oan/. S[rb[torirea a 450 de ani de la
sfin\irea Bisericii M`n[stirii Arge]. 19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967, p.
665-672.
2207. ISVORANU, Alexandru. Sfin\irea Bisericii "Sfin\ii
#mp[ra\i Constantin ]i Elena" din Parohia S[rb[toarea, jud. Dolj.
32, nr. 10-12, oct.-dec. 1980, p. 811.
2208. ISVORANU, A/lexandru/. Resfin\irea Bisericii Sf. Ierarh
Nicolae, din Parohia Dane\i-Bune]ti-Comuna Dane\i, jud. Dolj. 34,
nr. 10-12, 1982, p. 768-770.
2209. JIANU, }tefan. Sfin\irea Bisericii din satul Obaba,
Parohia Bod[ie]ti, jud. Dolj. 25, nr. 9-10, sept.-oct., 1973, p. 852.
2210. JINGA, Nicolae. Slujba de resfin\ire a bisericii din
Parohia Tuf[ri, Or]ova, jude\ul Mehedin\i, 2 octombrie 1983. 35,
nr. 9-10, sept.-oct. 1983, p. 670-673.
2211. MANOLACHE, Teodor N. Biserica domneasc[ din
Caracal. 20, nr.11-12, nov.-dec. 1968, p. 1005-1006.

225

2212. M/{R{}ESCU/, V/irgil/. Sfin\irea Bisericii din Parohia


}tef[ne]ti, jude\ul Gorj. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 10341035.
2213. MOTOCU, Solomon. Biserica cu hramul "Intrarea @n Biseric[", din Parohia B[lce]ti-Gorj. 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p.
708-709.
2214. N.I.}. Arhiepiscopia Craiovei. Redeschiderea Bisericii
<<Sf`ntul Ioan Botez[torul>> - Grecescu din Turnu-Severin. 17,
nr. 11-12, nov.-dec. 1965, p. 1010-1012.
2215. NEAGOE, Gheorghe. Sfin\iri de Biserici @n Eparhia
R`mnicului ]i Arge]ului. 39, nr. 6, nov.-dec. 1987, p. 128-129.
2216. NEAM|U, M. Hramul al doilea al Bisericii "Madona
Dudu" - Craiova. 10, nr. 1-2, ian.-febr. 1958, p. 91-92.
2217. NEDELESCU, Em/il/. Preotul Gheorghe Sacerdo\eanu.
S[rb[torirea celui de al doilea hram al Catedralei episcopale din R.
V`lcea. Slujba arhiereasc[. 8, nr. 6-7, iun.-iul. 1956, p. 388-389.
2218. NEDELESCU, Emil. Episcopia R`mnicului ]i Arge]ului.
Sfin\irea Bisericii Horia din Ol[ne]ti -V`lcea. 11, nr. 7-8, iul.-aug.
1959, p. 474-478.
2219. NEGOESCU, Const/antin/. S[rb[torirea Sf`ntului
Grigorie Teologul ocrotitorul Seminarului teologic din Craiova, 25
ianuarie 1983. 35, nr. 1-2, ian.-febr. 1983, p. 137-143.
2220. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Biserica din satul PorceniMo]neni, Parohia S`mbotin, raionul T`rgu-Jiu. 8, nr. 6-7, iun.-iul.
1956, p. 381-382.
2221. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Renovarea Bisericii Sf.
Nicolae - Amaradia din Craiova. 10, nr. 11-12, nov.-dec. 1958, p.
786-787.

226

2222. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Sfin\irea Bisericii din


Parohia F[rc[]e]ti, raionul Tg.Jiu. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p.
682-683.
2223. NICOLAESCU, Gheorghe. Sfin\iri de biserici. Parohia
Bo]oteni, Parohia Mo\[\ei ]i Parohia Pocruia. 16, nr. 11-12, nov.dec. 1964, p. 920-923.
2224. NICOLAESCU, Gh/eorghe/ Biserica <<Sf`ntul
Nicolae>> din Parohia C`ineni-Gorj. 17, nr.7-8, iul.-aug. 1965, p.
698-699.
2225. NICOLAESCU, Gheorghe. Sfin\iri de Biserici.
2, ian.-febr. 1966, p. 158-159.

18, nr. 1-

2226. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. La Biserica din satul V`n[ta,


Parohia Tismana, Raionul Gorj. 18, nr. 11-12, nov.-dec. 1966, p.
1029-1030.
2227. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. La Biserica din Parohia
Babiciu II, Raionul Caracal. 18, nr. 11-12, nov.-dec. 1966, p. 1033.
2228. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Sfin\irea Bisericii din
Parohia C`rcea, Raionul Craiova. 18, nr. 11-12, nov.-dec. 1966,
p. 1035-1036.
2229. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Biserica Sf`ntul Mare
Mucenic Dimitrie din satul Bohorei, Parohia Negomir-Curti]oara
Raionul Gorj. 19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967, p. 674-675.
2230. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Biserica <<Sf. Nicolae>>din
Parohia Ilov[\, Raionul Turnu-Severin. 19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967,
p. 675-676.

227

2231. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Biserica <<Sf. Dimitrie>>


din Parohia Corlate, Raionul B[ile]ti. 19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967, p.
676-677.
2232. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Slujba sfin\irii Bisericii
<<Sf. Voievozi>> din Parohia Dr[gote]ti, Raionul Strehaia. 20,
nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p. 115-116.
2233. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. S[rb[torirea Patronului
Seminarului Teologic Craiova. 20, nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p. 126127.
2234. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Sfin\irea Bisericii <<Sfin\ii
Arhangheli Mihail ]i Gavril>> din parohia Ceauru Jude\ul Gorj.
20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 637-638.
2235. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Sfin\irea Bisericii <<Sf`ntul
Mare Mucenic Dimitrie>> din Parohia G`ngiova, jude\ul Dolj. 20,
nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p. 987-988.
2236. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. S[rb[torirea Patronului
Seminarului Teologic Craiova. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 104106.
2237. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Sfin\iri de biserici.
9-10, sept.-oct. 1972, p. 806-807.

24, nr.

2238. N/ICOLAESCU/, N/icolae/. Sfin\iri ]i redeschideri de biserici. 6, nr. 11-12, nov.-dec. 1954, p. 671-675.
2239. NICOLAESCU, N/icolae/. Redeschideri de biserici.
nr. 10-12, oct.-dec., 1955, p. 612-613.
2240. NICOLAESCU, N/icolae/. Biserica din
Bulbuceni. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 615-616.

228

7,

Parohia

2241. NICOLAESCU, N/icolae/. Biserica din satul Govodarva,


Parohia Severine]ti. Sfin\iri de biserici. 8, nr. 6-7, iun.-iul. 1956, p.
380-381.
2242. NICOLAESCU, N/icolae/. Sfin\irea Bisericii din Parohia
B`rca, Raionul Segarcea. 10, nr. 9-10, sept.-oct. 1958, p. 671-672.
2243. NICOLAESCU, Nicolae. Sfin\irea Bisericii Cuvioasa
Paraschiva din Strehaia. 10, nr. 11-12, nov.-dec. 1958, p. 784-786.
2244. NICOLAESCU, N/icolae/. Deschiderea Bisericii din
Parohia S[ule]ti, Raionul Gilort. 12, nr. 1-2, ian.-febr. 1960, p. 8182.
2245. NICOLAESCU, N/icolae/. La Biserica <<Sf. Trei
Ierarhi>> din Parohia Br[detu, Raionul Gorj. 18, nr. 11-12, nov.dec. 1966, p. 1030.
2246. NICOLAESCU, N/icolae/. Sfin\irea Bisericii <<Sf`ntul
Nicolae>> din Parohia Arcani, jude\ul Gorj. 25, nr. 11-12, nov.dec., 1973, p. 1029-1030.
2247. P{UNESCU, D/umitru/. Sfin\iri de biserici. Parohia
Pop`nz[le]ti - Bal]. 17, nr. 7-8, iul.-aug. 1965, p. 696-697.
2248. P{UNESCU, D/umitru/. La Biserica din Parohia Traian,
Raionul Caracal. 18, nr. 11-12, nov.-dec. 1966, p. 1028-1029.
2249. P{UNESCU, D/umitru/. La Biserica din Parohia
F`nt`na-Domneasc[, Raionul Tr. Severin. 18, nr. 11-12, nov.-dec.
1966, p. 1030-1033.
2250. P{UNESCU, D/umitru/. La Biserica din Parohia Cujmir,
Raionul Calafat. 18, nr. 11-12, nov.-dec. 1966, p. 1033.
2251. P{UNESCU, D/umitru/. Sfin\irea Bisericii din Chinte]ti,
Raionul Bal]. 18, nr. 11-12, nov.-dec. 1966, p. 1033-1034.

229

2252. P{UNESCU, Dumitru. Sfin\irea Bisericii din Parohia


Dr[ghiceni, Raionul Caracal. 19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967, p. 672673.
2253. P{UNESCU, D/umitru/. Redeschiderea Bisericii
<<Bunavestire>> din Caracal. 19, nr. 9-10, sept.-oct. 1967, p.
794.
2254. P{UNESCU, Dumitru. Sfin\iri de Biserici. 19, nr. 11-12,
nov.-dec. 1967, p. 968-970.
2255. P{UNESCU, Dumitru. Redeschideri de biserici.
11-12, nov.-dec. 1967, p. 970-973.

19, nr.

2256. P{UNESCU, D/umitru/. Sfin\irea Bisericii din Parohia


Marotinul de Jos, Jude\ul Dolj.
24, nr. 9-10, sept.-oct. 1972, p.
807.
2257. P{UNESCU, Dumitru. Sfin\irea Bisericii din Jupalnic,
ora]ul Or]ova. 25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 850-851.
2258. P{UNESCU, D/umitru/. Sfin\irea Bisericii din Parohia
Preajba de P[dure, jude\ul Dolj. 25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p.
1025-1026.
2259. P{UNESCU, Dumitru. Resfin\irea Bisericii cu hramul Sf.
#mp[ra\i Constantin ]i Elena din Parohia Micule]ti, jud. Gorj. 33,
nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 331-332.
2260. PETRESCU, Grigore. Sfin\irea Bisericii parohiale
<<Schela Cladovei>> municipiul Drobeta Tr.Severin, jude\ul
Mehedin\i.13noiembrie 1988. 40, nr. 6, nov.-dec. 1988, p. 118-119.
2261. POPESCU, Aurel. Sfin\irea Bisericii din Ulmetu, Parohia
B[lteni, comuna Cop[ceni, V`lcea - 16 august 1981. 33, nr. 10-12,
oct.-dec. 1981, p. 689-690.

230

2262. POPESCU, Aurel. Slujba resfin\irii Bisericii M`n[stirii


C[luiu, 30 august 1981. 34, nr. 1-3, ian.-mart. 1982, p. 163-164.
2263. POPESCU, Ion I. Sfin\irea Bisericii <<Cuvioasa
Paraschiva>> din Tg. Logre]ti, Gorj.
26, nr. 11-12, nov.-dec.
1974, p. 1026-1027.
2264. POPESCU, Ion I. Sfin\irea Bisericii din satul Traian V`nju Mare - jude\ul Mehedin\i. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p.
1028-1031.
2265. POPESCU, Lauren\iu M. Resfin\irea Bisericii din Parohia
Bro]teni, Protoieria Coste]ti, jude\ul Arge].
34, nr. 4-6, apr.-iun.
1982, p. 437-438.
2266. POPESCU, Lauren\iu M. Resfin\irea Bisericii L[ceni din
Parohia Bro]teni, ora]ul Coste]ti, jude\ul Arge]. 34, nr. 10-12,
oct.-dec. 1982, p. 776-777.
2267. POPESCU, Lauren\iu M. Resfin\irea Bisericii din Parohia
Recea de Jos, Protopopiatul Coste]ti-Arge], 4 septembrie 1983. 36,
nr. 1-2, ian.-febr. 1984, p. 135-136.
2268. POPESCU, Teodor M. Pr[zmuirea hramului bisericesc
Ungurenilor. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 804-805.
2269. POPESCU, Teodor M. Redeschiderea Bisericii parohiale
"Sf. Nicolae" Bucov[\ul-Nou, Raionul Craiova. 9, nr. 11-12, nov.dec. 1957, p. 805-806.
2270. POPESCU, Teodor M. Sfin\irea Bisericii din Parohia
Z[noaga, jude\ul Dolj. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 107.
2271. PRESCURE, Vasile. S[rb[torirea Patronului Seminarului
Teologic mitropolitan din Craiova. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p.
342-343.

231

2272. PRESCURE, Vasile; IOASAF, Ganea. S[rb[torirea


Sf`ntului Grigorie Teologul, Patronul Seminarului Teologic din
Craiova. 27, nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p. 150-151.
2273. R{DULESCU, Eugen. 170 de ani de la zidirea Bisericii
din |`n\aru. 7, nr. 7-9, iul.-sept. 1955, p. 439.
2274. R{DULESCU, Eu/gen/. Biserica din Parohia Salcia. 7,
nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 613-614.
2275. R{DULESCU, Eugen. Sfin\irea Bisericii din Parohia
Piria, Strehaia. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 653.
2276. R{DULESCU, Eugen. Sfin\irea Bisericii din satul Valea
Ursului, Parohia Lacu, Raionul Strehaia. 12, nr. 9-12, sept.-oct.
1960, p. 686.
2277. R{DULESCU, Eugen. Sfin\irea Bisericii din satul
Costeni, Parohia Covrigi, Raionul Strehaia. 15, nr. 9-10, sept.-oct.
1963, p. 775.
2278. R{DULESCU, Eugen. Sfin\iri de biserici. Parohia Golfin
]i Parohia Aurora. 16, nr. 11-12, nov.-dec. 1964, p. 918-920.
2279. R{DULESCU, George. Sfin\iri de biserici. Sfin\irea Bisericii din Parohia Oota, Craiova. 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p.
219-220.
2280. R{DULESCU, George. Slujb[ arhiereasc[ la Parohia
Har]u-Craiova. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 543-545.
2281. R{DULESCU, Gheorghe. Biserica din St[nce]ti, comuna
Mu]ete]ti, jude\ul Gorj. 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 709-710.
2282. R{DULESCU, Gheorghe. S[rb[torirea hramului
Catedralei mitropolitane "Sf. Dumitru" din Craiova, 26 octombrie
1985. 37, nr. 9-10, sept.-oct. 1985, p. 739-742.

232

2283. R{DU|, Ion. S[rb[torirea hramului


Polovragi. 27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p. 6-7-609.

M`n[stirii

2284. R/{DU|/, I/on/. S[rb[torirea hramului la M`n[stirea


Tismana-Gorj. 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 710-712.
2285. R{DU|, Ion. Sfin\iri de biserici.
1980, p. 706-708.

32, nr. 7-9, iul.-sept.

2286. R{DU|, I/on/. Slujba de resfin\ire a Bisericii cu hramul


"Sf`ntul Nicolae", din Parohia Dr[g[ne]ti, jude\ul Dolj, 23
octombrie 1983. 35, nr. 9-10, sept.-oct. 1983, p. 673-675.
2287. R/{DU|/, I/on/. S[rb[torirea hramului la M`n[stirea
Polovragi, jude\ul Gorj, 15 august 1984. 36, nr. 7-8, iul.-aug. 1984,
p. 542-546.
2288. R{DU|, Ion. Slujba de sfin\ire a Bisericii cu hramul
"Sf`ntul Mucenic Nestor", din Parohia Motru, jude\ul Gorj, 27
octombrie 1986. 38, nr. 6, nov.-dec. 1986, p. 120-123.
2289. R{DU|, Ion. Lucr[rile Adun[rii Eparhiale a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei - 30 noiembrie 1986. 38, nr. 6, nov.-dec.
1986, p. 125-133.
2290. R{DU|, Ion. S[rb[torirea hramului la M`n[stirea GuraMotrului, jude\ul Mehedin\i, 14 octombrie 1986. 38, nr. 5, sept.oct. 1986, p. 134.
2291. R{DU|, I/on/. S[rb[torirea hramului la Sf`nta M`n[stire
Tismana - Gorj. 15 august 1988. 40, nr. 4, iul.-aug. 1988, p. 139143.
2292. R{DU|, Ion. S[rb[torirea hramului la Sf`nta M`n[stire
Lainici - Locurele - Gorj. 41, nr. 4, iul.-aug 1989, p. 122-126.

233

2293. R{DU|, Ion. Sfin\irea Bisericii din Parohia Bulze]ti,


jude\ul Dolj. 22 oct., 1989. 41, nr. 5, iul.-aug. 1989, p. 143-146.
2294. R{DU|, Ion. Pr[zmuirea hramului la Sf`nta M`n[stire
Gura Motrului - Mehedin\i. 41, nr. 5, iul.-aug. 1989, p. 149-151.
2295. R{DU|, Ion. S[rb[torirea hramului la Sf`nta M`n[stire
Lainici - Locurele. 6 aug., 1990. 42, nr. 4-6, iul.-dec. 1990, p. 284286.
2296. R{DU|, Ion. Slujba de sfin\ire a bisericii cu hramul
<<Sf`nta Treime>>, din Parohia Milu\a - Gorj. 16 sept. 1990. 42,
nr. 4-6, iul.-dec., 1990, p. 286-289.
2297. R{DU|, Ion. Slujba de sfin\ire a Bisericii "Sf`ntul
Gheorghe Nou" din Craiova, 18 octombrie 1992. 44, nr. 1-6, ian.dec. 1992, p. 185-187.
2298. REDAC|IA. La 400 de ani de la zidirea M`n[stirii
Bucov[\. Evocare festiv[. 24, nr. 9-10, sept.-oct. 1972, p. 663-667.
2299. RE}CEANU, }tefan. Sfin\iri de biserici. Biserica din
Parohia Ad`ncata, satul Pomete]ti, jude\ul Dolj.
26, nr. 9-10,
sept.-oct. 1974, p. 892-893.
2300. R/E}CEANU/, }/tefan/. Sfin\irea Bisericii din satul
Ruptura, Parohia Dobromira, comuna V`rvor, jude\ul Dolj. 27, nr.
5-6, mai-iun. 1975, p. 473.
2301. RE}CEANU, }tefan. Biserica din Parohia R[dine]ti,
comuna D[nciule]ti, jude\ul Gorj. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p.
924-925.
2302. RE}CEANU, }t/efan/. Biserica din Tg. C[rbune]ti, Gorj.
27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 925-926.

234

2303. RUSU, Augustin. Sfin\irea Bisericii cu hramul Sf. Apostoli


Petru ]i Pavel din Parohia B`rcaciu, satul Ar]eni, comuna
Mu]ete]ti, jude\ul Gorj, 2 mai 1982. 34, nr. 4-6, apr.-iun. 1982, p.
428-433.
2304. SBEREA, Mihail. Hramul Sfintei M`n[stiri Tismana. 25,
nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 675-677.
2305. SBEREA, Mihail. Hramul Sfintei M`n[stiri Tismana. 26,
nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 683-686.
2306. SBEREA, Mihail. Ziua hramului Sfintei M`n[stiri
Tismana. 27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p. 605-607.
2307. SEMEN, Petre. S[rb[torirea hramului Bisericii "Sfin\ii
P[rin\i Ioachim ]i Ana" - Har]u, Craiova, 9 septembrie 1983. 35,
nr. 9-10, sept.-oct. 1984, p. 665-667.
2308. STOICA, Haralambie. Biserica din satul Mo\[\ei -gara,
Parohia Mo\[\ei II, jude\ul Dolj. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p.
928-929.
2309. }ERB{NESCU, Niculae. 500 de ani de la punerea
temeliei M`n[stirii Putna. 18, nr. 7-8, iul.-aug. 1966, p. 652-674.
2310. }ESAN, M. Cinstirea Cuvioasei Paraschiva @n Oltenia.
17, nr. 7-8, iul.-aug. 1965, p. 632-638.
2311. U.J. Sfin\irea Bisericii Sf. Gheorghe ]i Sf. Nicolae din
Parohia Ciuperceni, jud. Gorj - Duminic[, 17 mai 1981 -. 33, nr.
4-6, apr.-iun. 1981, p. 330-331.
2312. UDROIU, N. Sfin\ire de biseric[.
1955, p. 455-456.

235

7, nr. 7-9, iul.-sept.

2313. VASILIU, Cezar. Resfin\irea Bisericii Radu Vod[ ]i


hramul Seminarului Teologic din Bucure]ti. 25, nr. 3-4, mart.-apr.
1973, p. 340.
2314. VENIAMIN, Micle. Hramul Schitului Locurele-Lainici.
27, nr. 7-8, iul.-aug.1975, p. 602-605.
2315. VENIAMIN, Micle. Sfin\irea Bisericii <<Sf`ntul
Nicolae>> din G`lce]ti, Parohia Scrada, jude\ul Gorj. 27, nr. 7-8,
iul.-aug.1975, p. 609-613.
2316. VENIAMIN, Micle. Sfin\irea Bisericii din Parohia Bota,
Protoieria Tg. Jiu. 27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 772-774.
2317. VENIAMIN, Micle. Sfin\irea Bisericii din Parohia Padea,
Protoieria Craiova II, Dolj. 27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 774775.
2318. VENIAMIN, Micle. Biserica din Parohia Rob[ne]ti Dolj. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 923-924.
2319. VE|ELEANU, Gheorghe I. Sfin\irea Bisericii cu hramul
"Sfin\ii Arhangheli", din Ocni\a, Ocnele Mari - V`lcea. 34, nr. 46, apr.-iun. 1982, p. 438-439.
2320. VINCEN|IU, Grifoni. S[rb[torirea hramului la Sf.
M`n[stire Lainici-Locurele -Gorj, 6 august 1984. 36, nr. 7-8, iul.aug. 1984, p. 540-542.
2321. VINCEN|IU, Grifoni. S[rb[torirea hramului Catedralei
mitropolitane "Sf`ntul Dimitrie" din Craiova, 26 octombrie 1984.
36, nr. 9-10, sept.-oct. 1984, p. 649-652.
2322. VINCEN|IU, Grifoni. S[rb[torirea hramului la Sf`nta
M`n[stire Lainici - Locurele - Gorj, 6 august 1986.
38, nr. 5,
sept.-oct. 1986, p. 124-127.

236

2323. VINCEN|IU, Grifoni. S[rb[torirea hramului la Sf`nta


M`n[stire Tismana, jude\ul Gorj, 15 august 1986. 38, nr. 5, sept.oct. 1986, p. 127-130.
2324. VINCEN|IU, Grifoni. Pr[zmuirea hramului Catedralei
mitropolitane Sf. Dimitrie din Craiova - 2 octombrie 1986. 38, nr. 6,
nov.-dec. 1986, p. 118-120.
2325. VINCEN|IU, Grifoni. S[rb[torirea hramului la Sf`nta
M`n[stire Lainici - Locurele - Gorj, 6 august 1987. 39, nr. 5, sept.oct. 1987, p. 136-138.
2326. VINCEN|IU, Grifoni. Pr[zmuirea hramului Catedralei
mitropolitane "Sf.Dimitrie" din Craiova - 26 octombrie 1987. 39,
nr. 6, nov.-dec. 1987, p. 105-107.
2327. VINCEN|IU, Grifoni. Slujba de resfin\ire a Bisericii
<<Maica Domnului-Dudu>>, din Craiova. 21.XI.1988. 40, nr. 6,
nov.-dec. 1988, p. 129-132.
2328. VINCEN|IU, Grifoni. Pr[zmuirea la Sf`nta M`n[stire
Lainici-Locurele. 6 august 1988. 40, nr. 4, iul.-aug. 1988, p. 134137.
2329. VINCEN|IU, Grifoni. Pr[zmuirea hramului Sfintei
M`n[stiri Polovragi, jude\ul Gorj. 41, nr. 4, iul.-aug. 1989, p. 126129.
2330. ZAMFIR, Gheorghe. Slujba de sfin\ire a Bisericii cu
hramul Sf`ntul Mare Mucenic Gheorghe ]i Sf`ntul Mucenic Nestor
din Parohia |uglui, jude\ul Dolj. 2 noiembrie 1986. 38, nr. 6, nov.dec. 1986, p. 123-125.
2331. ZGLIMBEA, D. Sfin\iri de biserici. 7, nr. 10-12, oct.-dec.
1955, p. 614-615.

237

1.3.8.4. Slujbe arhiere]ti


Articole
2332. B{J{U, Ion. Slujba arhiereasc[ la Biserica <<Sf. Ioan
Sebastian>>, din Craiova. 8 ianuarie 1989. 41, nr. 1, ian.-febr.
1989, p. 137-139.
2333. B/{LA}A/, D/umitru/. Denia din Joia Mare la Catedrala
Patriarhal[. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 339.
2334. B/{LA}A/, D/umitru/. Slujba Prohodului la Catedrala
mitropolitan[ din Craiova. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 351-352.
2335. B{L{, Nic/olae/. Slujba Vecerniei de Sfintele Pa]ti la
Catedrala Episcopal[. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 361-362.
2336. B{L{, N/icolae/. Slujbe arhiere]ti ]i sfin\iri de biserici.
25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. 1054-1059.
2337. BUZERA, A/lexie/ A. Slujba arhiereasc[ la Biserica
"Sf`nta Treime" din Craiova - 7 iunie 1982. 34, nr. 7-9, iul.-sept.
1982, p. 615-617.
2338. CIOLAN, Puiu. Slujb[ arhiereasc[ la Catedrala
mitropolitan[ Sf. Dumitru din Craiova. La Botezul Domnului. 33,
nr. 1-3, ian.-mart. 1981, p. 144-147.
2339. DORAN, Ion. Slujb[ arhiereasc[ la Catedrala
mitropolitan[ Sf. Dumitru din Craiova. La 1 ianuarie 1981. 33, nr.
1-3, ian.-mart. 1981, p. 143-144.
2340. DORAN, Ion. De Sfintele Pa]ti la Mitropolia Olteniei.
Vecernia din prima zi de Pa]ti. 34, nr. 4-6, apr.-iun. 1982, p. 422424.

238

2341. DORAN, Ion. Slujba arhiereasc[ la Biserica PostelnicuFir, din Craiova - 23 mai 1982. 34, nr. 4-6, apr.-iun. 1982, p. 433435.
2342. DORAN, Ion. Slujb[ arhiereasc[ la Catedrala
mitropolitan[ Sf`ntul Dumitru din Craiova. 35, nr. 3-4, mart.-apr.
1983, p. 266-269.
2343. DORAN, ion. Slujba arhiereasc[ la Biserica
<<Postelnicu-Fir>>, din Craiova, 31 ianuarie 1988.
40, nr. 1,
ian.-febr., 1988, p. 130-133.
2344. G/RIFONI/, Victor P. Slujba arhiereasc[ la Parohia
Runcu - 7 august 1983. 35, nr. 7-8, iul.-aug. 1983, p. 563-565.
2345. IOANICESCU, Ioan. Slujba arhiereasc[ @n Parohia
Mo\[\ei II, - Dolj- 21 iunie 1981. 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p.
671-673.
2346. IOANICESCU, Ioan. Slujb[ arhiereasc[ la Parohia
"Adormirea Maicii Domnului" din ora]ul B[ile]ti- 13 octombrie
1985. 37, nr. 9-10, sept.-oct. 1985, p. 742-743.
2347. IVAN, Ilie I. Slujbe arhiere]ti la Catedrala episcopal[
"Sf`ntul Nicolae" din R`mnicu V`lcea la Na]terea Domnului, Anul
Nou ]i Botezul Domnului, 1985-1986. 38, nr. 1-2, ian.-febr. 1986,
p. 126-130.
2348. JACOTA, Dorin. Episcopia R`mnicului ]i Arge]ului. De
Sfintele Pa]ti la Centrul Eparhial din Rm.V`lcea. Slujba Vecerniei
@n prima zi de Pa]ti la Catedrala Episcopal[. 32, nr. 3-6, mart.-iun.
1980, p. 552-553.
2349. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Slujba solemn[ la Biserica
<<Sfin\ii Apostoli>> din B[ile]ti. 20, nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p.
985-986.

239

2350. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Slujba solemn[ la Biserica


<<Adormirea Maicii Domnului>> din Parohia R[]ina, jude\ul
Gorj. 20, nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p. 986.
2351. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Slujbe solemne la biserici din
Eparhie. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 977-979.
2352. POPESCU, Justin. #nt`ia slujb[ arhiereasc[ a noului
Mitropolit al Olteniei. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 346-347.
2353. POPESCU, Justin. Liturghie arhiereasc[ la Seminarul
Teologic mitropolitan. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 347-348.
2354. R{DU|, Ion. Slujba arhiereasc[, la Catedrala
mitropolitan[ Sf`ntul Dumitru din Craiova. 32, nr. 1-2, ian.-febr.
1980, p. 211-213.
2355. R/{DU|/, I/on/. Slujba arhiereasc[ la Catedrala
mitropolitan[ Sf. Dumitru din Craiova, @n Duminica Ortodoxiei,
1980. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 538-540.
2356. R/{DU|/, I/on/. Slujb[ arhiereasc[ la Biserica "Izvorul
T[m[duirii" din Parohia Lunca Jiului - Craiova. 32, nr. 3-6, mart.iun. 1980, p. 540-543.
2357. R/{DU|/, I/on/. Slujb[ arhiereasc[ la Biserica Sf`ntul
Nicolae - Amaradia, din Craiova, 22 martie1981. 33, nr. 4-6, apr.iun. 1981, p. 311-314.
2358. R{DU|, Ion. Slujba arhiereasc[ la Biserica cu hramul
"Cuvioasa Paraschiva" din Parohia Vladimir - Gorj - 24 mai 1981.
33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 319-327.
2359. R{DU|, I/on/. Slujb[ arhiereasc[ la Catedrala
mitropolitan[ "Sf`ntul Dumitru" din Craiova. 34, nr. 1-3, ian.-mart.
1982, p. 146-148.

240

2360. R{DU|, Ion. Slujba de resfin\ire a Bisericii "Sf`ntul Ioan


Botez[torul" din Drobeta Turnu-Severin - 11 iulie 1982. 34, nr. 79, iul.-sept. 1982, p. 617-619.
2361. R{DU|, Ion. Slujba arhiereasc[ la Catedrala
mitropolitan[ Sf`ntul Dumitru, din Craiova. 35, nr. 1-2, ian.-febr.
1983, p. 148-152.
2362. R/{DU|/, I/on/. De Sfintele Pa]ti la Mitropolia Olteniei.
Vecernia din prima zi de Pa]ti. 36, nr. 3-4, mart.-apr. 1984, p. 241242.
2363. R{DU|, I/on/. Vecernia din prima zi a #nvierii.
3-4, mart.-apr. 1985, p. 294-296.

37, nr.

2364. R/{DU|/, I/on/. De Sfintele Pa]ti la Mitropolia Olteniei.


Vecernia din prima zi de Pa]ti - 4 mai 1986. 38, nr. 3, mai-iun.
1986, p. 121-123.
2365. R/{DU|/, I/on/. De Sfintele Pa]ti la Mitropolia Olteniei.
Vecernia din prima zi de Pa]ti, 10 aprilie 1988. 40, nr. 2, mart.-apr.
1988, p. 131-133.
2366. R{DU|, Ion. Slujb[ arhiereasc[ la M`n[stirea Lainici Gorj cu prilejul punerii pietrei de temelie a noi biserici cu hramul
<<Na]terea Domnului>> ]i <<Izvorul T[m[duirii>> 42, nr. 1-3,
ian.-iun. 1990, p. 359-362.
2367. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei, 1-31 decembrie 1982. 35, nr. 1-2, ian.febr. 1983, p. 135-136.
2368. REDAC|IA. Din cronica Mitropoliei Olteniei ]i a
Arhiepiscopiei Craiovei. 36, nr. 5-6, mai-iun. 1984, p. 401-403.

241

2369. SEMEN, Petre. Slujb[ arhiereasc[ la Biserica Har]u din


Craiova, cu prilejul hramului "Sfin\ii P[rin\i Ioachim ]i Ana", 9
septembrie 1984. 36, nr.9-10, sept.-oct. 1984, p. 647-649.
2370. UNCHE}ELU, Ioan. La Botezul Domnului.
ian.-mart. 1982, p. 148-149.

34, nr. 1-3,

2371. VENIAMIN, Micle. Prohodul Domnului ]i slujba Sfintelor


Pa]ti la Catedrala Mitropolitan[ din Craiova.
26, nr. 3-4, mart.apr. 1974, p. 343-346.
2372. VINCEN|IU, Grifoni. Slujb[ arhiereasc[ la Catedrala
Mitropolitan[ din Craiova - la Botezul Domnului - 6 ianuarie 1984.
36, nr. 1-2, ian.-febr. 1984, p. 129-130.
2373. VINCEN|IU, Grifoni. Slujbe arhiere]ti @n S[pt[m`na
Patimilor Domnului. 36, nr. 3-4, mart.-apr. 1984, p. 239-241.
2374. VINCEN|IU, Grifoni. Slujb[ arhiereasc[ la Catedrala
Mitropolitan[ Sf. Dumitru din Craiova, la Botezul Domnului, 6 ian.
1985. 37, nr. 1-2, ian.-febr. 1985, p. 117-119.
2375. VINCEN|IU, Grifoni. Slujbe arhiere]ti @n S[pt[m`na
Patimilor Domnului. 37, nr. 3-4, mart.-apr. 1985, p. 292-294.
2376. VINCEN|IU, Grifoni. Slujbe arhiere]ti la Catedrala
Sf`ntul Dumitru din Craiova. 38, nr. 1-2, ian.-febr. 1986, p. 105109.
2377. VINCEN|IU, Grifoni. Slujbe arhiere]ti @n S[pt[m`na
Patimilor Domnului, @n Catedrala Mitropolitan[ "Sf. Dumitru" din
Craiova. 38, nr. 3, mai-iun. 1986, p. 119-120.
2378. VINCEN|IU, Grifoni. De Sfintele Pa]ti la Mitropolia
Olteniei. Vecernia din prima zi de Pa]ti. 39, nr. 3, mai-iun. 1987, p.
121-122.

242

2379. VINCEN|IU, Grifoni. Slujbe arhiere]ti la Catedrala


Mitropolitan[ Sf`ntul Dumitru din Craiova.
39, nr. 1, ian.-febr.
1987, p. 127-130.
2380. VINCEN|IU, Grifoni. Slujbe arhiere]ti @n Catedrala
Mitropolitan[ <<Sf`ntul Dumitru>> din Craiova, la Anul Nou ]i
Botezul Domnului. 40, nr. 1, ian.-febr. 1988, p. 124-127.
2381. VINCEN|IU, Grifoni. Slujba arhiereasc[ la Sf. M`n[stire
Polovragi-Gorj, 20 iulie 1988.
40, nr. 4, iul.-aug. 1988, p. 132133.
2382. VINCEN|IU, Grifoni. Slujba arhiereasc[ la Biserica
Parohiei V[deni - Tg. Jiu, 7 august 1988. 40, nr. 4, iul.-aug. 1988,
p. 137-139.
2383. VINCEN|IU, G/rifoni/. Slujba de sfin\ire a Bisericii
Sfintei M`n[stiri Jitianu - Craiova.
41, nr. 4, iul.-aug. 1989, p.
120-122.
2384. VINCEN|IU, G/rifoni/. Slujba arhiereasc[ din Duminica
Floriilor, de la Catedrala Mitropolitan[ <<Sf`ntul Dumitru>> din
Craiova. 41, nr. 3, mai-iun. 1989, p. 123-125.
2385. VINCEN|IU, G/rifoni/. Slujbe arhiere]ti @n S[pt[m`na
Patimilor Domnului, @n Catedrala Mitropolitan[ <<Sf`ntul
Dumitru>> din Craiova. 41, nr. 3, mai-iun. 1989, p. 126-130.
2386. VINCEN|IU, G/rifoni/, Arhimandrit. Slujbe arhiere]ti la
Catedrala Mitropolitan[ <<Sf`ntul Dumitru>> din Craiova. 41,
nr. 1, ian.-febr. 1989, p. 134-137.

243

1.3.8.5. Hirotonisiri, @ntron[ri, instal[ri ]i @nsc[un[ri de


preo\i
Articole
2387. ASISTENT. Instalarea noului consilier cultural al Sfintei
Arhiepiscopii a Craiovei. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 524-525.
2388. B{L{, Nic/olae/. Hirotonii de preo\i.
apr. 1973, p. 362.

25, nr. 3-4, mart.-

2389. B{L{CEANU, Ion. Alegerea, recunoa]terea ]i


hirotonisirea noului Arhiereu - vicar al Episcopiei R`mnicului ]i
Arge]ului, Prea Sfin\itul Calinic Arge]anul, 17 noiembrie 1985. 38,
nr. 1-2, ian.-febr. 1986, p. 113-126.
2390. CIRSTEA, Vasile. Hirotonii.
p. 543.

25, nr. 5-6, mai-iun. 1973,

2391. CRISTESCU, Sandu. Prea Sfin\itul Gherasim Cristea noul


Episcop al Eparhiei R`mnicului ]i Arge]ului. Alegerea, cercetarea
canonic[, recunoa]terea preziden\al[ ]i @nsc[unarea. 36, nr. 11-12,
nov.-dec. 1984, p. 805-835.
2392. CRONICAR. Instal[ri de noi preo\i la parohii.
8, iul.-aug. 1975, p. 613-614.

27, nr. 7-

2393. DUMITRESCU, Ion C. Instalarea noului preot la Parohia


C[lim[ne]ti I, jude\ul V`lcea. 27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 300301.
2394. DUMITRESCU, Ion C. Instalare de stare\[ la Sf`nta
M`n[stire Hurezi-V`lcea - 13 august 1980. 33, nr. 7-9, iul.-sept.
1981, p. 491.
2395. IOANICESCU, I/oan/. Noul secretar al Centrului eparhial
Craiova. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 1057-1058.

244

2396. X X X #nsc[unarea I.P.S. Arhiepiscop Firmilian ca


Mitropolit al Olteniei. 2, nr. 4-5, apr.-mai. 1949, p. 8-27.
2397. X X X #nsc[unarea P.S. Iosif.
p. 28-32.

2, nr. 4-5, apr.-mai. 1949,

2398. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Alegerea, @nvestirea ]i


instalarea @n scaun. 19, nr. 5-6, mai-iun. 1967, p. 471-473.
2399. NICOLAESCU, N/icolae/. Alegeri de noi ierarhi.
7-8, iul.-aug. 1973, p. 662-664.

25, nr.

2400. P{UNESCU, D/umitru/. Instalarea Prea Sfin\itului


Episcop Dr. Antim Nica al Episcopiei Dun[rea de Jos. 25, nr. 7-8,
iul.-aug. 1973, p. 664-666.
2401. P[UNESCU, D/umitru/. Instalarea Prea Sfin\itului
Episcop Visarion al Aradului. 25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 666667.
2402. P/OPESCU, Justin. Hirotonii s[v`r]ite de I.P.S. Mitropolit
Teoctist. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 357.
2403. POPESCU, Justin; B{LA}A, D/umitru/. P.S. Teoctist,
Episcopul Aradului, a fost ales Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolit
al Olteniei. 25, nr. 1-2, ian.-febr. 1973, p. 5-17.
2404. POPESCU, Justin; B{LA}A, D/umitru/. Validarea
alegerii #nalt Prea Sfin\itului Teoctist, de c[tre Sf`ntul Sinod. 25,
nr. 1-2, ian.-febr. 1973, p. 17-18.
2405. POPESCU, Justin; B{LA}A, D/umitru/. Solemnitatea
recunoa]terii I.P.S. Teoctist ca Arhiespicop al Craiovei ]i Mitropolit
al Olteniei. 25, nr. 1-2, ian.-febr. 1973, p. 18-22.
2406.POPESCU, Justin; B{LA}A, D/umitru/. Festivitatea
@ntron[rii #nalt Prea Sfin\itului Teoctist @n postul de Arhiepiscop al

245

Craiovei ]i Mitropolit al Olteniei. 25, nr. 1-2, ian.-febr. 1973, p. 2353.


2407. R{DU|, Ion. Arhiepiscopia Craiovei. Alegerea,
recunoa]terea ]i hirotonisirea @ntru Arhiereu a noului Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Craiovei, Damaschin Severineanul. 32, nr. 10-12,
oct.-dec. 1980, p. 801-810.
2408. REDAC|IA. Alegerea, investirea ]i @ntronizarea Prea
Fericitului P[rinte Patriarh Teoctist al Bisericii Ortodoxe Rom`ne 9 noiembrie 1986. 38, nr. 6, nov.-dec. 1986, p. 21-25.
2409. RE}CEANU, }t/efan/. Intronizarea #nalt Prea Sfin\itului
Antim Nica, Arhiepiscopul Tomisului ]i al Dun[rii de Jos.
Hirotonisirea ]i instalarea Prea Sfin\itului Episcop Vicar Epifanie
Tomitanul. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 900-901.
2410. SANDU, D. Instalarea Prea Sfin\itului Gherasim
Pite]teanul ca Arhiereu Vicar al Episcopiei R`mnicului ]i Arge]ului.
27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 902-911.
Recenzii
2411. P{CURARIU, M. Nikola Gavrilovici: Kako je Beogradoki
Mitropolit Vicentije Jovanovic hirotonisao R@mnickog Vladiku
Klimenta u Beogradu 1737 godine (Cum a fost hirotonisit Episcopul
Climent al R`mnicului de c[tre Mitropolitul Vikentie Ioanovici al
Belgradului, la Belgrad @n anul 1737), in<<Analele Societ[\ii de
Limba rom`n[ din R.S.A. Voivodina>>, Panciova, p. 173-192. 26,
nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 914-915.
2412. REDAC|IA. Din cuprinsul Patriarhiei Rom`ne.
#nsc[unarea I.P.S. Dr. Iustin Moisescu, noul Mitropolit al Moldovei
]i Sucevei. 9, nr. 1-2, ian.-febr. 1957, p. 66-70.

246

1.3.8.6. Istoria bisericilor, m`n[stirilor, metohurilor ]i


schiturilor
Articole
2413. ALEXANDRU, D. Complet[ri la istoricul M`n[stirii
Mamul. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 816-825.
2414. ANDREESCU, }tefan. Ctitori de la Polovragi. 16, nr. 34, mart.-apr. 1964, p. 231-235.
2415. ANDREESCU, }tefan. Contribu\ii cu privire la trecutul
M`n[stirii Tutana. 18, nr. 3-4, mart.-apr. 1966, p. 251-288.
2416. ANDREESCU, }tefan. Trei veacuri de la @ntemeierea
M`n[stirii Cornet ]i a bisericii de la B[je]ti. (1666-1966). 18, nr.
7-8, iul.-aug. 1966, p. 674-687.
2417. ANDREESCU, }tefan. M`n[stirea Arge]ului @n ambian\a
vremii. 19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967, p. 510-526.
2418. ANDREESCU, }tefan; CAZACU, Matei. Biserica
M`n[stirii Vi]ina, un monument din veacul al XIV-lea.
21, nr. 12, ian.-febr. 1969, p. 61-65.
2419. AT{N{SESCU, I.L. M`n[stirea Br`ncoveni.
3, ian.-mart. 1954, p. 47-51.

6, nr. 1-

2420. AT{N{SESCU, I.L. Adev[ruri privind t`mpla Bisericii


Schitului Crasna din Raionul Novaci.
9, nr. 3-4, mart.-apr. 1957,
p. 218-220.
2421. BADEA, Ion. #n leg[tur[ cu epitaful de la M`n[stirea
Cozia. 7, nr. 3-4, mart.-apr. 1955, p. 202-204.
2422.BAZILESCU, }tefan. M[rturii despre Craiova, despre
bisericile ]i m`n[stirile ei @n secolele XVI-XIX, apar\in`nd unor
c[l[tori str[ini. 27, nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 381-386.

247

2423. B{LA}A, D/umitru/. M`n[stirea Mamul. 8, nr. 1-3, ian.mart. 1956, p. 48-54.
2424. B{LA}A, Dumitru. Schitul M[ine]ti. (Raionul Bal],
Regiunea Craiova). 9, nr. 3-4, mart.-apr. 1957, p. 161-165.
2425. B{LA}A, Dumitru. Schitul V[leni (Plaiul Lovi]teaArge]). 9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957, p. 519-521.
2426. B{LA}A, D/umitru/. Sih[striile: Ovidenia ]i Sfin\ii #ngeri.
9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 662-666.
2427. B{LA}A, D/umitru/. Contribu\ie la istoria Schitului
Topolni\a. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 825-830.
2428. B{LA}A, D/umitru/. Contribu\ii la istoria Bisericii
"P[tru Boj" (Sf. Mina) din Craiova. 10, nr. 9-10, sept.-oct. 1958,
p. 661-668.
2429. B{LA}A, Dumitru. Biserica Hagi Enu]i din Craiova.
11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 166-181.
2430. B{LA}A, D/umitru/. M`n[stirea Dobru]a.
mai-iun. 1959, p. 341-353.

11, nr. 5-6,

2431. B{LA}A, D/umitru/. Ctitoria lui Matei Mor`nglavu din


satul }erb[ne]ti. (Raionul Dr[g[]ani). 11, nr. 7-8, iul.-aug.1959,
p. 436-445.
2432. B{LA}A, D/umitru/. Schituri oltene.
apr. 1965, p. 280-285.

17, nr. 3-4, mart.-

2433. B{LA}A, D/umitru/. M`n[stirea Lipovul. (Raionul


B[ile]ti). 17, nr. 9-10, sept.-oct. 1965, p. 811-814.

248

2434. B{LA}A, D/umitru/. Complexul C[lim[ne]ti: M`n[stirea


C[lim[ne]ti - Ostrov, M`n[stirea Cozia cu Bolni\a, Schitul Piatra ]i
Biserica de Mir din C[lim[ne]ti. 20, nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p. 3861.
2435. B{LA}A, D/umitru/. Schitul Tei]ul sau Teiu]ul.
5-6, mai-iun. 1968, p. 403-405.
2436. B{LA}A, D/umitru/. Biserici din Gorj.
iun. 1969, p. 402-408.

20, nr.

21, nr. 5-6, mai-

2437. B{LA}A, D/umitru/. Biserica din c[tunul Sarapatini,


Parohia Rosova (Gorj). 21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p. 730-735.
2438. B{LA}A, D/umitru/. Pagini din trecutul M`n[stirii
Co]una - Bucov[\ul Vechi.
24, nr. 9-10, sept.-oct. 1972, p. 726772.
2439. B{LA}A, D/umitru/. Bunurile M`n[stirii Co]una
(Bucov[\). 24, nr. 11-12, nov.-dec. 1972, p. 899-922.
2440. B{LA}A, D/umitru/. Biserica Domneasc[ <<Sf.
Dumitru>> ]i vechimea ora]ului Craiova. 27, nr. 7-8, iul.-aug.
1975, p. 492-505.
2441. B{LA}A, D/umitru/. Localit[\i din Oltenia ]i bisericile
lor. 35, nr. 9-10, sept.-oct. 1983, p. 636-642.
2442. B{LA}A, D/umitru/. Localit[\i din Oltenia ]i bisericile
lor. 36, nr. 1-2, ian.-febr. 1984, p. 101-107.
2443. B{LA}A, D/umitru/. Localit[\i din Oltenia ]i bisericile
lor. 36, nr. 3-4, mart.-apr. 1984, p. 223-229.
2444. B{LA}A, D/umitru/. Localit[\i din Oltenia ]i bisericile
lor. 36, nr. 5-6, mai-iun. 1984, p. 383-388.

249

2445. B{LA}A, D/umitru/. Localit[\ile din Oltenia ]i bisericile


lor. 38, nr. 3, mai-iun. 1986, p. 105-112.
2446. B{LA}A, D/umitru/. Localit[\ile din Oltenia ]i bisericile
lor. 39, nr. 2, mart.-apr. 1987, p. 103-108.
2447. B{LA}A, D/umitru/. Localit[\i din Oltenia ]i bisericile
lor. 39, nr. 3, mai-iun. 1987, p. 98-109.
2448. B{LA}A, D/umitru/. Localit[\ile din Oltenia ]i bisericile
lor. Plasa Mijlocului (Carac[l). 39, nr. 6, nov.-dec. 1987, p. 94100.
2449. B{LA}A, D/umitru/; B{L{NESCU, V/ictor/. Biserica Sf.
Gheorghe din R`mnicu V`lcea. 25, nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 438457.
2450. B{TR~NA, Lia; B{TR~NA, Adrian. Contribu\ii la
dotarea bisericii fostei m`n[stiri Cotmeana. 26, nr. 5-6, mai-iun.
1974, p. 470-476.
2451. BOBULESCU, C. Satul ]i biserica B[t`r[]ti, comuna
Gl[vile, jude\ul V`lcea /cu o not[ de Ion Const. Vasile/. 21, nr. 5-6,
mai-iun. 1969, p. 408-411.
2452. BRANI}TE, Marin. Schitul Buliga. Un metoc @n Pete]ti al
Mitropoliei |[rii Rom`ne]ti. 18, nr. 1-2, ian.-febr. 1966, p. 47-106.
2453. BR{TAN, Ilie D. Valori artistice la M`n[stirea Bucov[\ul
Vechi. (Co]una). 25, nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 458-465.
2454. B/R{TAN/, I/lie/. Tismana, obiectul unor noi restaur[ri.
25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 673-674.
2455. BR{TULESCU, Victor. Biserica din Bogd[ne]ti, Raionul
R`mnicu V`lcea. 12, nr. 1-2, ian.-febr. 1960, p. 84-93.

250

2456. BR{TULESCU, Victor. Biserica din Valea Danului.


Raionul Curtea de Arge]. 12, nr. 1-2, ian.-febr. 1960, p. 88-93.
2457. BR{TULESCU, Victor. Biserica Adormirea Maicii
Domnului din Capul Dealului - Dr[g[]ani. 12, nr. 5-6, mai-iun.
1960, p. 374-375.
2458. BR{TULESCU, Victor. Biserica din Rociu, Raionul
Curtea de Arge]. 12, nr. 7-8, iul.-aug. 1960, p. 513.
2459. BR{TULESCU, Victor. Biserica din
Mehedin\ilor. 16, nr. 7-8, iul.-aug. 1964,p. 588-592.

Podenii-

2460. BR{TULESCU, Victor. Ctitoria de la Br`ncoveni.


nr. 9-10, sept.-oct. 1964, p. 728-743.

16,

2461. BR{TULESCU, Victor. Biserica Sfin\ii Nicolae ]i


Spiridon din Cerne\i. Aspectul arhitectural ]i desf[]urarea planului
iconografic. 19, nr. 3-4, mart.-apr. 1967, p. 188-204.
2462. BULAT, T. G. O funda\ie a Episcopului Serafim l`ng[
ora]ul Slatina. Cine este ctitorul schitului Strihare\. 14, nr. 5-6,
mai-iun. 1962, p. 370-375.
2463. BULAT, T.G. }tiri noi cu privire la funda\iunile
br`ncovene]ti oltene (Br`ncoveni, Mamul ]i Hurezi). 16, nr. 9-10,
sept.-oct. 1964,p. 746-757.
2464. BULAT, T.G. }tiri noi despre M`n[stirea Jitianu (Dolj).
19, nr. 5-6, mai-iun. 1967, p. 430-444.
2465. BULAT, T.G. O m`n[stire doljean[ @nchinat[ Patriarhiei
de Alexandria: Segarcea. 21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969, p. 551-569.
2466. BULAT, T.G. Schitul Goranul.
1972, p. 392-396.

251

24, nr. 5-6, mai-iun.

2467. BULAT, T.G. Metocuri m`n[stire]ti @n Craiova ]i


importan\a lor. 27, nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 374-380.
2468. BUZATU, D/umitru/. Schitul Topolni\a.
oct.-dec. 1956, p. 638-647.

8, nr. 10-12,

2469. BUZATU, D/umitru/. Biserica Ungurenilor din Craiova.


12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 646-652.
2470. BUZATU, D/umitru/. De la Vodi\a la Tismana.
10-12, oct.-dec. 1961, p. 752-760.

13, nr.

2471. BUZATU, D/umitru/. Biserica Oota din Craiova.


10-12, oct.-dec. 1962, p. 641-647.

14, nr.

2472. BUZATU, D/umitru/. Cerne\ul, cu bisericile sale. 16, nr.


7-8, iul.-aug. 1964, p. 569-587.
2473. BUZESCU, Nicolae C. M`n[stirea Lainici ]i Schitul
Locurele - Gorj. 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p. 117-168.
2474. CAZACU, Matei. O ctitorie a Nemanizilor @n |ara
Rom`neasc[. 17, nr. 1-2, ian.-febr. 1965, p. 50-52.
2475. C{R{BI}, Vasile. Biserici de pe Valea Jale]ului. 10, nr.
5-6, mai-iun. 1958, p. 351-368.
2476. C{R{BI}, Vasile. O l[murire @n leg[tur[ cu Schitul
Teiu]-Gorj. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 65-66.
2477. CHIHAIA, Pavel. Cele dou[ loca]uri ale Mitropoliei din
Curtea de Arge], deduse din hrisoavele Bisericii lui Neagoe
Basarab. 19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967, p. 597-612.
2478. CHILEA, Sebastian. Tudor Vladimirescu ]i M`n[stirea
Tismana. 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 196-200.

252

2479. CHIRI|{, M. Balta Bistre\ ]i M`n[stirea Tismana @n


documentele vremii, 1378-1863. 39, nr. 4, iul.-aug. 1987, p. 92-105.
2480. CIOBOTEA, Dinic[. C`teva date privind bisericile comunei Secu (Dolj). 27, nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p. 131-136.
2481. CIULU, C. Biserici craiovene ctitorite de bresla]i. 27, nr.
7-8, iul.-aug. 1975, p. 506-519.
2482. CIUREA, Al.I. Tudor Vladimirescu ctitor ]i ajut[tor de
l[ca]uri str[bune. 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 186-196.
2483. COMAN, Vasile. Un simbol al unirii na\ionale: Biserica
<<Sf`ntul Nicolae>>, din Scheii Bra]ovului ]i a]ez]mintele
culturale din jurul ei. 20, nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p. 947-951.
2484. COTO}MAN, Gheorghe. Biserica de la Or]ova.
3-4, mart.-apr. 1973, p. 206-219.

25, nr.

2485. COTO}MAN, Gh/eorghe/. Parohia ]i biserica din


Jupalnic. Inscrip\ii ]i m[rturii istorice, toponimice ]i onomastice.
27, nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p. 108-115.
2486. CRE|EANU, Radu. Biserica din Baia de Aram[.
10-12, oct.-dec. 1955, p. 563-582.
2487. CRE|EANU, Radu. Biserica din Glogova.
iun.-iul. 1956, p. 360-366.

7, nr.

8, nr. 6-7,

2488. CRE|EANU, Radu. Biserici de zid de pe Valea Motrului.


9, nr. 1-2, ian.-febr. 1957, p. 29-45.
2489. CRE|EANU, Radu. #ntregiri la istoricul schitului
Topolni\a. 9, nr. 3-4, mart.-apr. 1957, p. 213-218.
2490. CRE|EANU, Radu. Bisericile de zid de pe Valea
Motrului. 9, nr. 5-6, mai-iun. 1957, p. 334-349.

253

2491. CRE|EANU, Radu. Biserici de lemn din raionul Baia de


Aram[. 11, nr. 5-6, mai-iun. 1959, p. 286-309.
2492. CRE|EANU, Radu. Despre istoria Bisericii Sf. Nicolae
din satul Lupoaia, comuna C[tunele, raionul Baia de Aram[. 12,
nr. 1-2, ian.-febr. 1960, p. 83-84.
2493. CRE|EANU, Radu. Bisericile de zid de pe Valea Co]u]tei.
(Raioanele Baia de Aram[, Turnu Severin ]i Strehaia). 13, nr. 7-9,
iul.-sept. 1961, p. 474-497.
2494. CRE|EANU, Radu. Bisericile de lemn din raionul TurnuSeverin. 13, nr. 10-12, oct.-dec. 1961, p. 682-687.
2495. CRE|EANU, Radu. Schituri oltene necunoscute.
1-2, ian.-febr. 1963, p. 35-77.

15, nr.

2496. CRE|EANU, Radu. Document privind M`n[stirea


Tismana. 15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 800-810.
2497. CRE|EANU, Radu. Bisericile de lemn din raionul
Strehaia. 16, nr. 5-6, mai-iun.1964, p. 387-427.
2498. CRE|EANU, Radu. #nsemn[ri despre bisericile din comunele Apele Vii ]i Castranova (Raionul Caracal), Bratovoie]ti ]i
Leu (raionul Craiova). 17, nr. 11-12, nov.-dec. 1965, p. 929-954.
2499. CRE|EANU, Radu. Preda Br`ncoveanu, ctitor al bisericii
de zid a M`n[stirii Dintr-un lemn. 18, nr. 7-8, iul.-aug. 1966, p.
645-651.
2500. CRE|EANU, Radu. Monumentele istorice din cuprinsul
Mitropoliei Olteniei @n lumina relat[rii lui Paul de Alep. 19, nr.
11-12, nov.-dec. 1967, p. 910-924.

254

2501. CRE|EANU, Radu; BRANI}TE, Marin M. Biserica de


lemn din Dr[ganu-Arge]. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 254-257.
2502. CRE|EANU, Radu. Monumentele religioase de pe Valea
R`ului Doamnei. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 36-46.
2503. CRE|EANU, Radu. #ndelungata pricin[ dintre
M`n[stirile Tismana ]i Baia de Aram[ pentru mo]ia Meri] (jud.
Mehedin\i). 24, nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p. 208-213.
2504. CRE|EANU, Radu. Preciz[ri cronologice privind
ansamblul m`n[stiresc Strehaia. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 644649.
2505. CRE|EANU, Radu. Bisericile de lemn din V`lcea.
nr. 1-3, ian.-mart. 1981, p. 104-114.

33,

2506. DAMASCHIN, Coravu Severineanul M`n[sti- rea din


Peri ]i importan\a sa istoric[. 34, nr. 7-9, iul.-sept. 1982, p. 496514.
2507. DAMASCHIN, Coravu Severineanul. Ctitoriile religioase
ale lui Mircea cel Mare (1386-1418). 45, nr. 1-6, ian.-dec. 1993, p.
45-47.
2508. DAVID, P/etre/ I. Trecut istoric ]i l[ca]uri de cult @n
localitatea Rugetu (Fomete]ti), jude\ul V`lcea.
33, nr. 7-9, iul.sept. 1981, p. 461-470.
2509. DIACONESCU, Ilie Gh. C`teva date ]i @nsemn[ri despre
ctitoriile din Ol[ne]tiii-V`lcii. 20, nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p. 7077.
2510. DIACONESCU, Ilie Gh. C`teva ctitorii arge]ene.
nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 494-499.

255

32,

2511. DINEA|{, Ghermano. Restaurarea M`n[stirii Cozia.


15, nr. 5-6, mai-iun. 1963, p. 331-346.
2512. DR{GHICEANU, Virg/il/. #n leg[tur[ cu Biserica
Domneasc[ de la Arge]. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 555-562.
2513. FLORESCU, A. C`teva ]tiri despre biserica din satul
Dobridor, jude\ul Dolj. 48, nr. 1-2, ian.-apr. 1996, p. 125-127.
2514. GAVRIL{, Irina. Danii f[cute de Mihai Viteazul
M`n[stirii Co]una - Bucov[\. 24, nr. 9-10, sept.-oct. 1972, p. 788793.
2515. GHERASIM, Pite]teanul. M`n[stirile v`lcene @n timpul
Revolu\iei din 1821. 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 182-186.
2516. GIURESCU, Const/antin/ C. Dou[ monumente religioase
din veacul al XIV-lea: Nucetul sau Cozia din V`lcea ]i Nucetul din
D`mbovi\a. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 38-49.
2517. G~RDU, Gh/eorghe/. Despre satele ]i bisericile sloboziilor din Valahia. 41, nr. 2, mart.-apr. 1989, p. 67-73.
2518. IOANICESCU, Ioan. Biserica Adormirea Maicii
Domnului din ora]ul B[ile]ti (Dolj). 34, nr. 1-3, ian.-mart. 1982, p.
122-128.
2519. IOASAF, Ganea. Un sfert de veac sub strea]ina M`n[stirii
Bucov[\. 24, nr. 11-12, nov.-dec. 1972, p. 923-927.
2520. IONESCU, I/oan/. Informa\ii noi despre bisericile bordeie
din Oltenia. 15, nr. 1-2, ian.-febr. 1963, p. 107-109.
2521. IONESCU, I/oan/. M`n[stirea Arge]ului @n istorie ]i art[.
19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967, p. 532-569.

256

2522. IONESCU, I/oan/. Despre primul l[ca] al Mitropoliei


|[rii Rom`ne]ti din Curtea de Arge]. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p.
55-60.
2523. IONESCU, Vasile. Biserica Mavrodolu - Pite]ti.
2, ian.-febr. 1955, p. 75-77.

7, nr. 1-

2524. IORGULESCU, Vasile. Schitul Iezerul din Jud. V`lcea.


39, nr. 4, iul.-aug. 1987, p. 83-91.
2525. LEON{CHESCU, Nicolae. Exercitarea dreptului de
proprietate al M`n[stirii Bistri\a-V`lcea asupra mo]iei Stroe]ti din
jude\ul Arge]. 21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p. 705-725.
2526. LICA, Paul; DINC{, Dana. Biserica ]i curtea domneasc[
din Caracal-Olt. 46, nr. 1-6, ian.-dec. 1994, p. 163-165.
2527. MANOLACHE, Teodor N. Descoperirea unui monument
unic @n \ara noastr[: o bisericu\[ de la sf`r]itul primului mileniu.
9, nr. 5-6, mai-iun. 1957, p. 384-385.
2528. MANOLACHE, Teodor N. M`n[stirea Hot[rani.
9-10, sept.-oct. 1968, p. 833.

20, nr.

2529. MATEESCU, Tudor; CIUC{, Marcel. M`n[stirile din


|ara Rom`neasc[ ]i Moldova ca locuri de depunere a
documentelor. 37, nr. 5-6, mai-iun., 1985, p. 445-452.
2530. MIOC, Damaschin; C{M{R{}ESCU, Ruxandra.
M`n[stirea Antim, Bucure]ti. 26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 461468.
2531. MIOC, Damaschin; R{DULESCU, Marieta; FOTINO,
Coralia. Repertoriul m`n[stirilor monumente istorice din |ara
Rom`neasc[ (I). 24, nr. 7-8, iul.-aug. 1972, p. 558-584.
2532. MOISESCU, Gh/eorghe/ I. Tricentenarul M`n[stirii
Polovragi. 6, nr. 11-12, nov.-dec. 1954, p. 624-626.

257

2533. N{STUREL, P.}. Fostul Schit Buna Vestire din Pietraru


de Jos. 7, nr. 3-4, mart.-apr. 1955, p. 105-210.
2534. NEDELESCU, Emil. Egumenii M`n[stirii Cozia @n
secolele XIV-XVII. 15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 705-734.
2535. NESTOR, Vornicescu Mitropolit al Olteniei. Ctitorii
M`n[stirii Bucov[\ Stepan, marele ban ]i fiul s[u P`rvu, marele
logof[t. 24, nr. 9-10, sept.-oct. 1972, p. 668-699.
2536. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. De la
<<Craiova>> la <<|ara Craiovei>>, Arhiepiscopia Craiovei. 27,
nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 646-658.
2537. NICOLA, Ion C. O vizit[ domneasc[ la biserica Iona]cu
din Slatina, @nainte de 1848. 18, nr. 5-6, mai-iun. 1966, p. 459-462.
2538. OPRI}, Ioan. Pagini din istoria restaur[rii monumentelor
istorice biserice]ti din Craiova. 1850-1950.
40, nr. 5, sept.-oct.
1988, p. 106-120.
2539. P{CURARIU, Mircea. Mihai Viteazul ]i Biserica
Ortodox[ rom`neasc[ din Transilvania. 27, nr. 5-6, mai-iun. 1975,
p. 350-356.
2540. P{RNUT{, Gheorghe; B{J{U, Nicolae. Peste patru
secole de atestare documentar[ a bisericii din Ruc[r-Muscel-Arge].
47, nr. 1-2, ian.-febr. 1995, p. 117-130.
2541. P{TRA}CU, D. Date din istoricul bisericii craiovene
<<Sf. Ioan-Sebastian>>. 27, nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p. 121-122.
2542. P{UNESCU, Dumitru. Punerea pietrei fundamentale a
celor dou[ biserici din Or]ova. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 807808.

258

2543. PLE}IA, Dan. Tot cu privire la Schitul Topolni\a. 15, nr.


5-6, mai-iun. 1963, p. 347-361.
2544. PLE}IA, Dan. Contribu\ii la istoricul M`n[stirii St[ne]ti
(V`lcea), ]i al cititorilor ei. 17, nr. 5-6, mai-iun. 1965, p. 407-417.
2545. PLE}IA, Dan. C`teva ]tiri noi din veacul al XVII-lea
despre schitul Robaia, metoh al M`n[stirii Arge]. 27, nr. 1-2, ian.febr. 1975, p. 115-121.
2546. POPESCU, Aurel. Bine chivernisid Biserica lui Hristos.
/Episcopia V`lcea/. 26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 217-219.
2547. POPESCU, Constantin D. Biserica din V`rtop, Dolj. 26,
nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 322-326.
2548. POPESCU-CILIENI, Ioan. Biserici craiovene disp[rute.
7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 635-637.
2549. POPESCU-CILIENI, Ioan. Biserici de lemn din raionul
Tg. jiu. 7, nr. 10-12, oct.-dec., 1955, p. 638-643.
2550. POPESCU-CILIENI, Ioan. Schituri oltene necunoscute.
8, nr. 1-3, ian.-mart. 1956, p. 114-127.
2551. POPESCU-CILIENI, Ioan. Biserici de lemn din raionul
Novaci. 8, nr. 6-7, ian.-iul. 1956, p. 408-414.
2552. POPESCU-CILIENI, Ioan. Biserici de lemn.
aug.-sept. 1956, p. 540-543.

8, nr. 8-9,

2553. POPESCU-CILIENI, Ioan. Biserica Sf`ntului Dumitru,


Catedrala Mitropolitan[. 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p. 556-588.
2554. POPESCU-CILIENI, Ioan. Biserica Sf`ntul Dumitru,
Catedrala Mitropolitan[ a Craiovei. 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959,
p. 576-588.

259

2555. POPESCU, Paul. Noi zidiri la Centrul Eparhial Craiova @n


ultimii treizeci de ani. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 563-565.
2556. POPESCU, Paul; M{R{}ESCU, Virgil. Ctitorii ]i anul
zidirii bisericii din Parohia Lupoaia. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974,
p. 997-1000.
2557. PROTOPOPESCU, C.A. M`n[stirea Strehaia
@nceputurile ]colii. 43, nr. 4, iul.-dec. 1991, p. 156-165.

]i

2558. SACA, Valentin. "Ovidenia" - Biserica @n st`nc[ de la


M`n[stirea Bistri\a -V`lcea. 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 288-292.
2559. SACA, Valentin. Biserica Sfin\ii Arhangheli din pe]tera
Sf. Grigore Decapolitul de la M`n[stirea Bistri\a - V`lcea. 34, nr.
1-3, ian.-mart. 1982, p. 117-121.
2560. SACERDO|EANU, A/urelian/. Satul ]i M`n[stirea
Cerne\i. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 50-70.
2561. SACERDO|EANU, A/urelian/. Unde a fost M`n[stirea
Rudina? 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 185-187.
2562. SACERDO|EANU, A/urelian/. Moara din R`mnic a
M`n[stirii Govora. 15, nr. 5-6, mai-iun. 1963, p. 371-390.
2563. SACERDO|EANU, Aurelian. Constantin Br`ncoveanu ]i
ctitoriile sale din Oltenia. 16, nr. 9-10, sept.-oct. 1964, p. 708-727.
2564. SACERDO|EANU, A/urelian/. Contribu\ie la istoria
M`n[stirii Bistri\a oltean[. 19, nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p. 83-101.
2565. SIMIONESCU, Gheorghe I.; SIMIONESCU, Petre I.
Contribu\ie la studiul vechimii bisericilor de lemn.
42, nr. 4-6,
iul.-dec. 1990, p. 109-154.

260

2566. SIMIONESCU, Gheorghe I.; SIMIONESCU, Petre I.


Biserica din satul P[ro]i-Mijlocu Olt. 47, nr. 1-2, ian.-febr. 1995,
p. 137-143.
2567. SINIGALIA, Tereza. Imaginea M`n[stirii Cozia la
c[l[torii din secolele XVII-XVIII. 38, nr. 5, sept.-oct. 1986, p. 2233.
2568. SPIRU, Ioan. Bisericile din Surdule]ti, pagini de
monografie. 43, nr. 1, ian.-febr. 1991, p. 89-101.
2569.ST{NCIULESCU-B#RDA, Alexandru. Vechi l[ca]uri de
cult ]i a]ez[ri umane pe p[m`ntul Olteniei. 36, nr. 5-6, mai-iun.
1984, p. 373-382.
2570. ST{NESCU, Gheorghe. M`n[stirea S[rindar cu prilejul
@mplinirii a cinci sute de ani de existen\[ documentar[ a
Bucure]tilor. 11, nr. 7-8, iul.-aug. 1959, p. 446-456.
2571. ST{TESCU, Ion. M`n[stirea S[r[cine]ti (V`lcea).
nr. 7-9, iul.-sept. 1981, p. 456-460.

33,

2572. STOICESCU, N. Monumentele |[rii Rom`ne]ti ]i


Moldovei acum un secol. Biserici ]i m`n[stiri. 21, nr. 11-12, nov.dec. 1969, p. 913-934.
2573. }ERB{NESCU, Niculae. Despre Episcopia Strehaiei.
nr. 9-10, sept.-oct. 1954, p. 488-510.

6,

2574. }ERB{NESCU, Niculae. Dou[ ]tiri din vremea


regulamentului organic privitoare la M`n[stirea Sadova. 7, nr. 7-9,
iul.-sept. 1955, p. 475-482.
2575. }ERB{NESCU, Niculae. Noi m[rturii despre Episcopia
Strehaiei ]i episcopul ei, Daniil. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 7179.

261

2576. TAMA}, Corneliu. Ion Antonescu ]i M`n[stirea Bistri\aV`lcea. 49, nr. 3-6, iul.-dec. 1997, p. 141-144.
2577. TOROPU, Oct/avian/; STOICA, Onoriu. Contribu\ii
arheologice ]i numismatice la istoricul M`n[stirii Jitianu. 20, nr.
9-10, sept.-oct. 1968, p. 747-750.
2578. TUDOR, D. Noi cercet[ri @n bazilica cre]tin[ de la
Sucidava. 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p. 14-16.
2579. URI|ESCU, Gr/igorie/. Schitul Trivalea din Pite]ti.
nr. 3-4, mart.-apr. 1965, p. 186-267.
2580. URI|ESCU, Grigorie. M`n[stirea Turnu.
mart.-apr. 1967, p. 205-246.

17,

19, nr. 3-4,

2581. VARTOLOMEU, Diacul. Schitul Pahomie. 8, nr. 10-12,


oct.-dec. 1956, p. 634-637.
2582. VASILIU, Cezar. Martiriconul ]i Osemintele de la
Niculi\el. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 340-341.
2583. V{DEANU, V. Biserici - Monumente istorice din epoca
lui Matei Basarab @n jude\ul Gorj. 38, nr. 5, sept.-oct. 1986, p. 7278.
Recenzii
2584. B{D{U|{, Al. Catedrala Mitropolitan[ Timi]oara,
pliant, @n culori, Editura Mitropoliei Banatului (@n limbile: rom`n[,
francez[, german[ ]i englez[). 17, nr. 1-2, ian.-febr. 1965, p. 123125.
2585. B{LA}A, D/umitru/. }tefan Bal] ]i Corina Nicolescu:
M`n[stirea Neam\, Editura Tehnic[, Bucure]ti, 1958, pp. 132. 11,
nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 246-248.

262

2586. BRANI}TE, Marin M. N. Grigora]: Biserica Trei Ierarhi


din Ia]i, @n revista <<Mitropolia Sucevei>>, nr. 5-6, (mai-iunie)
1961. 14, nr. 3-4, mart.-apr. 1962, p. 257-259.
2587. BR{TULESCU, Victor. Tit Simedrea: M`n[stirea
Titireciu, in rev. <<Glasul Bisericii>> an. XXII(1963), nr. 5-6, maiiun., p. 468-501. 16, nr. 5-6, mai-iun. 1964, p. 499-502.
2588. BUZERA, A/lexie/ A. Arhim. Veniamin Micle:
Monumentul istoric-bisericesc, Co]una-Bucov[\ul Vechi, Craiova,
Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova 1982, 79 p. 36, nr. 1-2, ian.febr. 1984, p. 141-142.
2589. DIANU, N. D. B[la]a ]i T.Hrisant: M`n[stirea Tismana Vatr[ str[bun[, Editura Mitropoliei Olteniei - Craiova, 1983, p. 174
p. 37, nr. 3-4, mart.-apr. 1985, p. 300-304.
2590. GEORGESCU, Ilie I. Teodora Voinescu: Note asupra
cur\ii ]i bisericii din Baje]ti, @n studii ]i cercet[ri de Istoria Artei, an
IV (1957), nr. 1-2, pp. 75-108. 10, nr. 1-2, ian.-febr. 1958, p. 154155.
2591. GEORGESCU, Ilie I. H. St[nescu: Cl[dirile m`n[stire]ti
de la Govora, @n studii ]i cercet[ri de Istoria Artei, an IV (1957) nr.
1-2, p. 332-342. 10, nr. 1-2, ian.-febr. 1958, p. 155.
2592. GEORGESCU, Ilie I. M.A. Muzicescu ]i M. Berza:
M`n[stirea Sucevi\a. Edit. Academiei R.P.R., Bucure]ti, 1958, 196
p. + 3 pl. + 5 pl. color. 10, nr. 5-6, mai-iun. 1958, p. 464-466.
2593. GEORGESCU, Ilie I. V. Dr[gu\: O biseric[ cu gropni\[ @n
Oltenia - sec. XVI. Biserica schitului Dobru]a, @n Monumente ]i
muzee I, 1958, pp. 175-180. 10, nr. 5-6, mai-iun. 1958, p. 467.
2594. GEORGESCU, Ilie. }tefan Bal] ]i Corina Nicolescu:
M`n[stirea Moldovi\a, ed. Tehnic[, Bucure]ti 1958, 128 p. 10, nr.
9-10, sept.-oct. 1958, p. 717-718

263

2595. GHERASIM, Oreste. Pr. Prof. Dr. Gheorghe Moisescu:


M`n[stirea Putna - la 500 de ani de la @ntemeiere 1466-1966,
Editura Parohiei Ortodoxe rom`ne din Viena, 1966, 95 p. (Cu
traducerea @n limba german[ de G. Beermann). 19, nr. 3-4, mart.apr. 1967, p. 321-322.
2596. IOASAF, Ganea. Sergiu Iosipescu: M`n[stirea Mira:
Zbuciumatul destin al unei ctitorii cantemire]ti, @n <<Magazin
istoric>>, anul VII, nr. 10, octombrie 1973, pag. 18-20. 25, nr. 910, sept.-oct. 1973, p. 877-878.
2597. IONESCU, I/oan/. I. Barnea ]i N. Constantinescu:
Sondajul de la M`n[stirea Cotmeana, @n Materiale ]i Cercet[ri
arheologice, vol. V, Ed. Acad. R.P.R., 1959, pp. 665-670. 11, nr. 56, mai-iun. 1959, p. 388-389.
2598. IONESCU, I/oan/. Emil L[z[rescu: Data zidirii Coziei, in
<,Studii ]i cercet[ri de istoria artei>>, 1/1962, ed. Acad. R.P.R.
15, nr. 5-6, mai-iun. 1963, p. 478-484.
2599. IONESCU, I/oan/. Vasile Dr[gu\: Biserica din Strei, in
<<Studii ]i cercet[ri de istoria artei>>, Seria <<Art[ plastic[>>,
tomul 12, nr. 2, 1965, p. 299-317. 18, nr. 9-10, sept.-oct. 1966, p.
915-918.
2600. IONESCU, I/oan/. Radu Popa: Biserica de piatr[ din
Cuhea ]i unele probleme privind istoria Maramure]ului @n secolul al
XIV-lea, @n <<Studii ]i cercet[ri de istorie veche>>, tomul XVII
(1966), nr. 3. 19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 991-995.
2601. IONESCU, I/oan/. Pavel Chihaia: Trecutul Bisericii
Batu]ari din Curtea de Arge], @n <<Studii ]i cercet[ri de istoria
artei, Seria <<art[ plastic[>>, tom. XIV, nr. 1/1967, p. 103-115.
20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 468-471.
2602. IONESCU, I/oan/. Virgil V[t[sianu: Dotarea M`n[stirii
Cozia, @n <<Studii ]i cercet[ri de istoria artei>>. Seria <<Art[

264

plastic[>>, tomul 16, nr. 1/1969, p. 31-34. 21, nr. 9-10, sept.-oct.
1969, p. 811-812.
2603. IONESCU, I/oan/. Gh. I. Cantacuzino: Probleme ale
cronologiei ruinelor fostei M`n[stiri Vodi\a, @n <<Studii ]i cercet[ri
de istorie veche>>, tomul 22, nr. 3, 1971, p. 469-477. 24, nr. 1-2,
ian.-febr. 1972, p. 146-147.
2604. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Corina Nicolescu: Locuin\e
domne]ti @n cuprinsul m`n[stirilor @n veacurile XV-XVIII, @n rev.
Studii ]i cercet[ri de istoria artei, an I, 3-4, iul.-dec. 1954, p. 63-82.
7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 668-669.
2605. MANOLACHE, Teodor N. Noi am[nunte despre
bisericu\a de cret[ descoperit[ la Basarabi. 9, nr. 9-10, sept.-oct.
1957, p. 684-685.
2606. MANOLACHE, Teodor N. Descoperirea urmelor unei
m`n[stiri din secolele XVII ]i XVIII. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p.
216-217.
2607. MANOLACHE, Teodor N. <<Cel mai vechi ]i mai
reprezentativ monument istoric>> din Pite]ti: Biserica Domneasc[
Sf`ntul Gheorghe. 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 306-307.
2608. MUNTEAN, Vasile. Pr. Prof. Dr. Mircea P[curariu:
Istoria M`n[stirii Prislop, Arad, 1986, 192 p. 40, nr. 3, mai-iun.
1988, p. 126-127.
2609. POPESCU, Justin. Gheorghe Ionescu: M`n[stirea Govora
]i Egumenia lui Meletie Macedoneanul, (I), @n "Buletinul
Monumentelor Istorice" , an XL 1971, nr. 2, p. 20-32. 24, nr. 1-2,
ian.-febr. 1972, p. 147-149.
2610. POPESCU, Justin. Vasile Dr]gu\: M`n[stirea V[c[re]ti ]i
locul ei @n contextul artei din |ara Rom`neasc[, @n "Buletinul
Monumentelor Istorice", anul XL, nr. 2, 1971, p. 33-39. 24, nr. 3-4,
mart.-apr. 1972, p. 312-313.

265

2611. POPESCU, O. Radu Cre\eanu ]i }t, Andreescu: O


inscrip\ie necunoscut[ din secolul al XVI-lea ]i problema
@nceputurilor M`n[stirii Polovragi, Academia R.S.Rom`nia, Centrul
de Istorie, Filologie ]i Etnografie din Craiova, Craiova, 1968, 12 p.
21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 331.
2612. V{T{MANU, N. Contribu\ii la istoricul Bisericii
Domne]ti de la Arge]. 17, nr. 9-10, sept.-oct. 1965, p. 802-808.
2613. VENIAMIN, /Micle/. M`n[stirea Tismana.
apr.-iun. 1954, p. 243.

6, nr. 4-6,

2614. V~RTOSU, Emil. Despre ctitorii de la M`n[stirea Baia


de Aram[. 7, nr. 3-4, mart.-apr. 1955, p. 211-214.
2615. V~RTOSU, Emil. O taini\[ pentru acte la M`n[stirea
Cozia. 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p. 571-575.
1.3.8.7. Documente. Pisanii. Pomelnice. Catagrafii.
Inscrip\ii.
Articole
2616. ANDREESCU, }tefan. #n leg[tur[ cu datarea
pomelnicului M`n[stirii Bistri\a. (V`lcea). 17, nr. 1-2, ian.-febr.
1965, p. 52-53.
2617. ANDREESCU, }tefan. Documente privitoare la Mare]
B[jescu ]i la ctitoriile sale. 18, nr. 7-8, iul.-aug. 1966, p. 697-705.
2618. B{LA}A, D/umitru/. Pomelnicul M`n[stirii Dintr-un
Lemn, scris de Dionisie - Eclesiarhul Mitropoliei Bucure]ti. 8, nr.
1-3, ian.-mart. 1956, p. 128-129.
2619. B{LA}A, D/umitru/. Pomelnicul Sf. M`n[stiri Dintr-un
Lemn. 8, nr. 4-5, apr.-mai 1956, p. 260-269.

266

2620. B{LA}A, D/umitru/. Pomelnicul Bisericii Sf. Ion-Hera


din Craiova scris de Florea Dasc[lul din Dr[goe]ti. 9, nr. 9-10,
sept.-oct. 1957, p. 676-682.
2621. B{LA}A, D/umitru/. Pomelnicul unui schit de maici
necunoscut, metoc al M`n[stirii Br[detul (Arge]).
21, nr. 9-10,
sept.-oct. 1969, p. 736-741.
2622. B{LA}A, D/umitru/. Inscrip\ii ]i @nsemn[ri din bisericile
Olteniei, (I). 24, nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p. 247-263.
2623. B{LA}A, D/umitru/. Cruci de piatr[ @n |ara Rom`neasc[
catagrafiate @n anul 1832. 24, nr. 5-6, mai-iun. 1972, p. 408-452.
2624. B{LA}A, D/umitru/. Un pergament slavon de la Matei
Basarab, 1637. 24, nr. 7-8, iul.-aug. 1972, p. 629-631.
2625. B{LA}A, D/umitru/. Documente privitoare la M`n[stirea
Co]una-Bucov[\ul Vechi. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 269-307.
2626. B{LA}A, D/umitru/. #nc[ dou[ pomelnice inedite ale
Bisericii Sf. Gheorghe din R`mnicu V`lcea.
25, nr. 7-8, iul.-aug.
1973, p. 616-624.
2627. B{LA}A, D/umitru/. Inscrip\ii ]i @nsemn[ri din bisericile
Olteniei, (II). 25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 811-817.
2628. B{LA}A, D/umitru/. Un pergament din arhiva Bisericii
<<Sf`nta treime>> din ora]ul Craiova. 25, nr. 11-12, nov.-dec.
1973, p. 1001-1002.
2629. B{LA}A, D/umitru/. Documente p[strate @n arhiva Bisericii <<Sf`nta treime>> din Craiova. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974,
p. 101-103.

267

2630. B{LA}A, D/umitru/. Inscrip\ii ]i @nsemn[ri din bisericile


Olteniei. #nsemn[ri pe c[r\ile vechi aflate @n Biblioteca Centrului
Mitropolitan din Craiova. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 103-113.
2631. B{LA}A, D/umitru/. Inscrip\ii, @nsemn[ri, odoare ]i c[r\i
vechi din bisericile Olteniei. Bisericile Amaradia, Sf. Apostoli ]i Sf.
Arhangheli din Craiova. 27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 693-702.
2632. B{LINTESCU, Al/exandru/. Manuscrise eclesiastice la
R`mnicu V`lcea. 24, nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p. 228-237.
2633. BRANI}TE, Marin M; DIACONESCU, Ilie. Catagrafia
preo\ilor din jude\ul Arge] la 1833. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p.
395-420.
2634. BRANI}TE, Marin M. #nsemn[ri ]i manuscrise din Biserica Mavrodolu - Pite]ti. 21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969, p. 578-585.
2635. BR{TULESCU, Victor. Pisanii, pomelnice ]i @nsemn[ri
din M`n[stirea S[r[cine]ti - V`lcea. 7, nr. 1-2, ian.-febr. 1955, p.
84-95.
2636. BR{TULESCU, Victor. Pisanii din Bolni\a M`n[stirii
Bistri\a, Schitul Dobruso ]i Biserica din Chiciura. 7, nr. 5-6, maiiun. 1955, p. 337-339.
2637. BR{TULESCU, Victor. Pomelnicul schitului Br[det de pe
apa Vilsanului. 11, nr. 5-6, mai-iun. 1959, p. 364-369.
2638. BR{TULESCU, Victor. Inscrip\ii ]i @nsemn[ri din
biserici. Din Arhiepiscopia Craiovei. 14, nr. 10-12, oct.-dec. 1962,
p. 690-701.
2639. BR{TULESCU, Victor. Hrisovul lui Alexandru Moruzi
pentru @nfiin\area Episcopiei Arge] ]i numirea lui Iosif ca titular al
noii eparhii. 15, nr. 11-12, nov.-dec. 1963, p. 931-936.

268

2640. BR{TULESCU, Victor. Inscrip\ii, note ]i @nsemn[ri


privind bisericile din comuna Stoic[ne]ti, Raionul Dr[g[]ani-Olt.
16, nr. 5-6, mai-iun. 1964, p. 470-471.
2641. BR{TULESCU, Victor. Catagrafia M`n[stirii Tismana
pe anii 1739-1740. 16, nr. 7-8, iul.-aug. 1964, p. 617-623.
2642. BR{TULESCU, Victor. Inscrip\ii ]i @nsemn[ri din biserici
]i m`n[stiri. 17, nr. 11-12, nov.-dec. 1965, p. 971-978.
2643. BR{TULESCU, Victor. Inscrip\ii ]i @nsemn[ri din biserici
]i m`n[stiri. 18, nr. 5-6, mai-iun. 1966, p. 463-476.
2644. BR{TULESCU, Victor. Date noi privitoare lapomelnic ]i
la zugr[virea ]i poleirea t`mplei de piatr[ a M`n[stirii Antim din
Bucure]ti. 18, nr. 9-10, sept.-oct. 1966, p. 841-844.
2645. BULAT, T. G. Un act necunoscut de la Antim Ivireanul,
Episcop de R`mnic. 14, nr. 5-6, mai-iun. 1962, p. 401-403.
2646. BULAT, T.G. M[rturii documentare cu privire la
episcopatul Sf`ntului Calinic al R`mnicului, Noul Severin, 18501868. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 258-280.
2647. BULAT, T.G. Documente r[mase de la Sf`ntul Episcop
Calinic @n leg[tur[ cu m`n[stirile. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p.
415-419.
2648. BULAT, T.G. Documente r[mase de la Sf`ntul Episcop
Calinic al R`mnicului @n leg[tur[ cu Seminarul eparhial. 20, nr. 78, iul.-aug. 1968, p. 568-572.
2649. BULAT, T.G. M[rturii de la Iosif, @nt`iul Episcop de
Arge] (1793-1820). 27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 264-268.
2650. BUZATU, D/umitru/. C[rei biserici apar\ine pomelnicul
de la }imnic? 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 244-246.

269

2651. C{R{BI}, Vasile. Trei documente privitoare la


M`n[stirea Tismana. 15, nr. 5-6, mai-iun. 1963, p. 464-466.
2652. C{R{BI}, Vasile. Catagrafia din anul 1864 a M`n[stirii
Baia de Aram[. 19, nr. 3-4, mart.-apr. 1967, p. 271-278.
2653. C{R{BI}, Vasile. Pisanii din jude\ul Gorj @ntre anii
1703-1887. 24, nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p. 263-276.
2654. CERN{TESCU, Violeta; STANCUT, Cornelia. Rarit[\i
artistice ]i documentare: un pergament din anul 1933. 25, nr. 3-4,
mart.-apr. 1973, p. 267-269.
2655. CHIRI|{, Mihai. M[rturii documentare referitoare la
Biserica de la Bistre\-Dolj. 43, nr. 2, mart.-apr. 1991, p. 104-115.
2656. CHIRI|{, Mihai. M[rturii documentare referitoare la
biserica de la Bistre\-Dolj:slujitorii bisericii.
43, nr. 3, mai-iun.
1991, p. 99-105.
2657. COCORA, Gabriel. Documente pentru via\a Sf`ntului
Calinic, Episcopul R`mnicului. 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p.
658-667.
2658. COCORA, Gabriel. Un manuscris al lui Dionisie
Eclesiarhul. 17, nr. 1-2, ian.-febr. 1965, p. 54-60.
2659. COCORA, Gabriel. }tiri despre Catedrala lui Neagoe
Basarab @n coresponden\a Episcopului de Arge] Iosif Naniescu.
19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967, p. 619-623.
2660. COJOC, Marin. O catagrafie a M`n[stirii Hot[rani.
nr. 4, iul.-dec. 1991, p. 125-133.

43,

2661. CONSTANTINESCU, Gh. Un manuscris inedit al


cronicarului Dionisie Eclesiarhul, 1818. Condica protopopului Ioan

270

Ciucioiul din Cacale\i, azi Castranova, jude\ul Dolj.


sept.-oct. 1973, p. 801-810.

25, nr. 9-10,

2662. CRE|EANU, Radu. Complet[ri la inscrip\iile din


bisericile de lemn din raionul Baia de Aram[. 14, nr. 10-12, oct.dec. 1962, p. 701-714.
2663. CRE|EANU, Radu. Documente privind trecutul bisericii
din T`rgul C[rbune]ti. 15, nr. 3-4, mart.-apr. 1963, p. 242-246.
2664. CRE|EANU, Radu. Noi complet[ri la inscrip\iile din bisericile de lemn din raionul Baia de Aram[. 16, nr. 1-2, ian.-febr.
1964, p. 70-76.
2665. DASC{LU, Ion. Documente. 6, nr. 1-3, ian.-mart. 1954,
p. 106-108.
2666. DAVID, P/etru/ I. M[rturiile unor l[ca]uri de cult la
Por\ile de Fier. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 250-253.
2667. DAVIDESCU, N. M[rturii documentare privind situa\ia
social-economic[ a preo\ilor din jude\ul Dolj @n epoca
Regulamentului Organic. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 858-863.
2668. DIACONESCU, /Ilie/ Gh. ; BRANI}TE, Marin M. Date
catagrafice biserice]ti @n fostul jude\ Olt, la anii 1832-1838. 14, nr.
5-6, mai-iun. 1962, p. 375-400.
2669. DIACONESCU, Ilie Gh.; BRANI}TE, Marin M. Pisanii ]i
@nsemn[ri de prin bisericile din Slatina. 16, nr. 9-10, sept.-oct.
1964, p. 788-799.
2670. DIACONESCU, Ilie Gh. Note documentare cu privire la
c`teva ctitorii arge]ene. 24, nr. 1-2, ian.-febr. 1972, p. 80-91.
2671. ECLESIARH. Inscrip\ii de pe raclele din Catedrala
Mitropoliei din Craiova. 12, nr. 1-2, ian.-febr. 1960, p. 93-96.

271

2672. GORNESCU, P. Dou[ documente din patrimoniul


Muzeului de Istorie al R.S.R. privind ap[rarea drepturilor na\ionale
@n problema m`n[stirilor @nchinate din |ara Rom`neasc[. 36, nr.
11-12, nov.-dec. 1984, p. 777-780.
2673. GUDEA, Nicolae. Despre dou[ piese cre]tine din secolul
al VI-lea @n Oltenia. 39, nr. 1, ian.-febr. 1987, p. 90-94.
2674. H/ASDEU/, B/ogdan/ P/etriceicu/. O carte de giudecat[ de
la Mitropolitul Varlaam din 1646. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p.
673-674.
2675. IONESCU, I/oan/.Catagrafia protopopiei Arge] la 1845.
8, nr. 6-7, iun.-iul. 1956, p. 416-423.
2676. IONESCU, Ioan. Catagrafia protopopiatului Mijlocul @n
anul 1845. Jude\ul Olt, ora]ul Slatina ]i Plasa Mijlocului. 9, nr. 12, ian.-febr. 1957, p. 82-87.
2677. IONESCU, Ioan. Pomelnicul Bisericii "Cuvioasa
Paraschiva" din ora]ul R`mnicu V`lcea. 10, nr. 7-8, iul.-aug. 1958,
p. 561-573.
2678. IONESCU, I/oan/. Catagrafia Episcopiei R`mnicului de la
1845. 17, nr. 3-4, mart.-apr. 1965, p. 286-302.
2679. IONESCU, I/oan/. Catagrafia Episcopiei R`mnicului:
jude\ul Dolj. 17, nr. 5-6, mai-iun. 1965, p. 434-457.
2680. IONESCU, I/oan/. Catagrafia Episcopiei R`mnicului de la
1845* jude\ul R`mnicu-V`lcea. 17, nr. 7-8, iul.-aug. 1965, p. 639663.
2681. IONESCU, I/oan/. Catagrafia Episcopiei R`mnicului de la
1845. (Jude\ul Mehedin\i).
17, nr. 9-10, sept.-oct. 1965, p. 815842.

272

2682. IONESCU, I/oan/. Catagrafia Episcopiei R`mnicului de la


1845. Plasa Amaradia ]i Plaiul Novaci). 17, nr. 11-12, nov.-dec.
1965, p. 989-1001.
2683. IONESCU, I/oan/. Dou[ pomelnice ale Schitului Cet[\uia
din R`mnicu V`lcea. 19, nr. 3-4, mart.-apr. 1967, p. 261-270.
2684. IONESCU, I/oan/. Documente din 1848 de la schitul
Fedele]oiu. 20, nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p. 81-85.
2685. IORGULESCU, Vasile. Pomelnicul Schitului Teiu],
jude\ul V`lcea. 36, nr. 1-2, ian.-febr. 1984, p. 89-99.
2686. N{STUREL, Petre }t. #nv[\[turile lui Neagoe Basarab @n
lumina pisaniilor de pe Biserica M`n[stirii de la Arge]. 12, nr. 12, ian.-febr. 1960, p. 12-23.
2687. NEDELESCU, Emil. Pomelnicul Sfintei M`n[stiri V[leni Arge]. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 831-844.
2688. NEDELESCU, Emil. Documente privitoare la un episod
trist din trecutul unui vechi monument istoric. 15, nr. 1-2, ian.-febr.
1963, p. 114-129.
2689. P{TRA}CU, D. Un document al obiceiului "Fr[sinet".
36, nr. 1-2, ian.-febr. 1984, p. 100.
2690. POPESCU, Ion. Trei documente biserice]ti inedite din
secolul al XVII-lea. 26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 479-481.
2691. P/OPESCU/, I/on/. O porunc[, un hrisov ]i o <<carte>>
cu referiri la m`n[stiri oltene. Un <<librezon de slug[rit>> din
1852. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 1002-1005.
2692. POPESCU, Ion. Un document pentru monografia bisericii
din Cojani-Gorj. 33, nr. 1-3, ian.-mart. 1981, p. 115-116.

273

2694. POPESCU-CILIENI, I/on/. Bisericile din Caracal dup[


catagrafia din 1840. 6, nr. 7-8, iul.-aug. 1954, p. 421-422.
2695. POPESCU-DOLJ, Alexandra. Un document de la Matei
Basarab pentru M`n[stirea Arnota. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p.
416-419.
2696. SACERDO|EANU, A/urelian/. C`teva observa\ii cu
privire la documentele lui Mircea cel B[tr`n pentru M`n[stirea
Tismana. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 603-614.
2697. SACERDO|EANU, Aurelian. Pomelnicul M`n[stirii
Govora. 13, nr. 10-12, oct.-dec. 1961, p. 789-823.
2698. SACERDO|EANU, A/urelian/. Pomelnicul M`n[stirii
Iezerul. 14, nr. 7-9, iul.-sept. 1962, p. 527-544.
2699. SACERDO|EANU, A/urelian/. Pomelnicul bisericii din
satul Coste]ti, Raionul Horezu. 16, nr. 3-4, mart.-apr. 1964, p. 238256.
2700. SACERDO|EANU, A/urelian/. Pomelnicul Bisericii din
satul Tom]ani, raionul Horezu. 17, nr. 1-2, ian.-febr. 1965, p. 6571.
2701. SACERDO|EANU, A/urelian/. Pomelnicul bisericii din
satul V[ratici. 17, nr. 5-6, mai-iun., 1965, p. 458-466.
2702. SACERDO|EANU, Aurelian. Pomelnicul M`n[stirii Bistri\a Oltean[. 18, nr. 5-6, mai-iun. 1966, p. 476-509.
2703. SACERDO|EANU, A/urelian/. Dionisie Eclesiarhul,
traduc[tor al hrisovului din 1609 pentru M`n[stirea Bucov[\ul.
19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 941-947.

274

2704. SACERDO|EANU, A/urelian/. Ocolnica M`n[stirii


Tismana. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 753-766.
2705. SACERDO|EANU, Aurelian. Pomelnicul schitului
Pietreni. 24, nr. 1-2, ian.-febr. 1972, p. 105-113.
2706. }ERB{NESCU, Niculae. Documente despre Episcopia
Strehaiei. 6, nr. 11-12, nov.-dec. 1954, p. 683-688.
2707. }ERB{NESCU, Niculae. Documente din veacul trecut,
privitoare la M`n[stirea Sadova. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p.
644-649.
2708. }ERB{NESCU, Niculae. Documente din timpul p[storiei
Mitropolitului Antim Ivireanul la R`mnic. 18, nr. 9-10, sept.-oct.
1966, p. 845-851.
2709. TAMAS, Corneliu; BARDA}U, Petre. Situa\ia socialeconomic[ a slujitorilor Bisericii din Plasa Oltul de Jos, jude\ul Olt,
@n catagrafia din 1838. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 254-266.
2710. VASILE, Const/antin/ Ion. Un document inedit despre
Biserica <<Adormirea>> din Dr[g[]ani. 21, nr. 9-10, sept.-oct.
1969, p. 742-746.
2711. VENIAMIN, Micle. Noi colec\ii de manuscrise ortodoxe
inedite. 26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 326-328.
Recenzii
2712. BR{TULESCU, Victor. Teodora Voinescu: Pomelnicul cu
donatori al M`n[stirii Moldovi\a, @n <<Studii ]i cercet[ri de istoria
artei>>, nr. 1/1963. Irineu Cr[ciuna], Pictura Bisericii de la
M`n[stirea Moldovi\a, @n rev. <<Mitropolia Moldovei>>, nr. 78/1963. 17, nr. 7-8, iul.-aug. 1965, p. 714-719.

275

2713 IONESCU, I/oan/. Mih[il[, G: Inscrip\ii slave vechi de la


Basarabi, @n <<Studii ]i cercet[ri lingvistice>>, I/1964, p. 39-58.
16, nr. 3-4, mart.-apr. 1964, p. 257-259.
2713 bis POPESCU, Justin. Costin Fene]an: Dou[ documente
privind M`n[stirea Viero], @n "Mitropolia Banatului", an XXI, 1971,
nr. 4-6, p. 311-314. 24, nr. 1-2, ian.-febr. 1972, p. 149-150.

1.3.8.8. Coresponden\[
2714. COCORA, Gabriel. Din coresponden\a Arhimandritului
Eufrosin Potec[. 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 207-213.
2715. CUNESCU, Gh/eorghe/. Trei scrisori inedite ale
P[rintelui Grigorie Gala Galaction. 42, nr. 1-3, ian.-iun. 1990, p.
324-330.
2716. DAMASCHIN, Coravu Severineanul. Scrisori ale Sf.
Vasile cel Mare ]i Epistola Bisericii Gotiei c[tre Biserica
Capadocia - Izvoare importante pentru Istoria Bisericii Rom`ne.
48, nr. 1-2, ian.-apr. 1996, p. 20-31.
2717. IORDACHE, I. Dou[ scrisori inedite ale Patriarhului
Fotie c[tre armeni. 24, nr. 5-6, mai-iun. 1972, p. 397-401.
2718. MOISESCU, Gheorghe I. Din coresponden\a
Arhimandritului Eufrosin Poteca - 1825-1858. 10, nr. 11-12, nov.dec. 1958, p. 807-834.
2719. NICOLAE, Mitropolitul Ardealului. Cuv`nt de pre\uire.
7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 634-635.
2720. P/OPESCU/, I/on/ O. O scrisoare inedit[.
nov.-dec. 1974, p. 1000-1001.

276

26, nr. 11-12,

2721. REDAC|IA. O rar[ bucurie. Scrisoarea Prea Fericitului


Patriarh Justinian. 7, nr. 7-9, iul.-sept. 1955, p. 372.
1.3.8.9. Note de c[l[torie
2722. MANOLACHE, Teodor N. C`teva impresii ale
Mitropolitului Nifon Saba al Siriei ]i Libanului culese din \ara
noastr[. 8, nr. 6-7, iun.-iul. 1956, p. 429.
2723. MANOLACHE, Teodor N. Impresiile unor vizitatori
rom`ni despre Biserica Sf`nta Sofia din Istanbul.
9, nr. 11-12,
nov.-dec. 1957, p. 871-872.
2724. MANOLACHE, Teodor N. Craiova se dezvolt[, se
@nfrumuse\eaz[. 11, nr. 7-8, iul.-aug. 1959, p. 513-515.
2725. MUNTEANU, Armand Alex. C[l[toria m`n[stirilor din
moldova. 15, nr. 7-8, iul.-aug. 1963, p. 631-633.
2726. NEDELESCU, Em/il/. C[l[toria Mitropolitului Neofit @n
|ara Rom`neasc[. 10, nr. 5-6, mai-iun. 1958, p. 426-429.
1.3.9. Alte biserici ortodoxe (#n ordinea alfabetic[ a \[rilor
sau localit[\ilor).
Alexandria
2727. C{CIUL{, Ol/imp/. Patriarhia din Alexandria.
Comunitate cre]tin[ @nfloritoare @n mijlocul Africii. 11, nr. 9-12,
sept.-dec. 1959, p. 627.
2728. C{CIUL{, Olimp. Patriarhia din Alexandria. Vizite
canonice. 12, nr. 7-8, iul.-aug. 1960, p. 501-502.
2729. GEORGESCU, I.I.; HRISTOV, Iordan. Patriarhia
Alexandriei. 10, nr. 1-2, ian.-febr. 1958, p. 93.

277

2730. LEFTER, A/natolie/. Patriarhia Alexandriei. Numirea


unor observatori pe l`ng[ sesiunile Conciliului al II-lea de la
Vatican. 17, nr. 1-2, ian.-febr. 1965, p. 100.
2731. LEFTER, An/atolie/. Patriarhia Alexandriei. 20, nr. 1-2,
ian.-febr. 1968, p. 132.
2732. LEFTER, An/atolie/. Patriarhia Alexandriei. Mi]care @n
clerul superior. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 984-985.
2733. MOISESCU, Gh/eorghe/ I. Patriarhia Alexandriei.
Mutarea sediului re]edin\ei Patriarhale.
11, nr. 1-2, ian.-febr.
1959, p. 94.
2734. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Patriarhia Alexandriei.
Moartea Patriarhului Hristofor al II-lea. 19, nr. 9-10, sept.-oct.
1967, p. 795.
2735. NEAM|U, Marin. Patriarhia Alexandriei.
ian.-febr. 1972, p. 129-130.

24, nr. 1-2,

2736. NEAM|U, M/arin/. Patriarhia Alexandriei.


iul.-aug. 1973, p. 681.

25, nr. 7-8,

2737. POPESCU, Teodor M. Patriarhia Alexandriei. Adunarea


general[ a comunit[\ii grece]ti. 9, nr. 1-2, ian.-febr. 1957, p. 71.
2738. POPESCU, Teodor M. Patriarhia de Alexandria.
5-6, mai-iun. 1957, p. 366-367.

9, nr.

2739. POPESCU, Teodor M. Patriarhia Alexandriei. Congresul


comunit[\ilor ortodoxe din Egipt ]i raporturile dintre stat ]i Biserica
Ortodox[. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 656-657.
2740. POPESCU, Teodor M. Patriarhia Alexandriei. Ajutoare
date de Biserica Ortodox[ Rus[ bisericilor din Egipt. 9, nr. 11-12,
nov.-dec. 1957, p. 810.

278

2741. POPESCU, Teodor M. Patriarhia Alexandriei. Viza


Patriarhului Hristofor @n Grecia. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p.
874.
2742. POPESCU, T/eodor/ M. Patriarhia Alexandriei. 10, nr. 56, mai-iun. 1958, p. 410-411.
2743. /REDAC|IA/. Biserica Alexandriei. 20, nr. 7-8, iul.-aug.
1968, p. 651-652.
2744. VASILIU, Cezar. Patriarhia Alexandriei. S[rb[torirea a
1600 de ani de la moartea Sf`ntului Atanasie Cel Mare. 26, nr. 78, iul.-aug. 1974, p. 693-694.
Antiohia
2745. C{CIUL{, Olimp N. Patriarhia din Antiohia.
Organizarea administrativ[ actual[. 12, nr. 7-8, iul.-aug., 1960, p.
502-503.
2746. CHI|ESCU, N. Biserica Antiohian[ @n trecut ]i @n prezent
]i actualul ei @nt`ist[t[tor. 9, nr. 5-6, mai-iun. 1957, p. 390-400.
2747. IONESCU, I/oan/. Patriarhia Antiohiei. Alegerea Prea
Fericitului Teodosie al VI-lea noul Patriarh al Antiohiei ]i @ntregului
Orient. 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p. 628-629.
2748. LEFTER, A/natolie/. Patriarhia Antiohiei. Trecere @n
revist[ asupra vie\ii Bisericii din Antiohia pe anii 1960 ]i 1961. 14,
nr. 5-6, mai-iun. 1962, p. 353-355.
2749. LEFTER, A/natolie/. Patriarhia Antiohiei. S[rb[torirea
Mitropolitului Ilie Salibi al Beirutului. 15, nr. 5-6, mai-iun. 1963, p.
402-403.

279

2750. LEFTER, A/natolie/. Patriarhia Antiohiei. Metocul


Patriarhiei Antiohiei, de pe l`ng[ Patriarhia din Moscova. 15, nr.
3-4, mart.-apr. 1963, p. 222-223.
2751. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ a Antiohiei.
S[rb[torirea hramului metocului din Moscova al Patriarhiei de
Antiohia. 15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 777-778.
2752. LEFTER, A. Biserica Ortodox[ a Antiohiei: Un dar al
Patriarhiei Ruse. 18, nr. 5-6, mai-iun. 1966, p. 528.
2753. LEFTER, A/natolie/. Patriarhia Antiohiei. Trei mitropoli\i
adormi\i @ntru Domnul. 19, nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p. 143-144.
2754. MOISESCU, Gh/eorghe/. Patriarhia Antiohiei. 11, nr. 12, ian.-febr. 1959, p. 94-95.
2755. POPESCU, Nicolae M. Metohul Patriarhiei de Antiohia,
@n Moscova. 6, nr. 9-10, sept.-oct. 1954, p. 554-557.
2756. POPESCU, Teodor M. Patriarhia de Antiohia.
mart.-apr. 1957, p. 206.

9, nr. 3-4,

2757. POPESCU, Teodor M. Patriarhia de Antiohia.


mai-iun. 1957, p. 367.

9, nr. 5-6,

2758. POPESCU, Teodor M. Patriarhia Antiohiei. Sesiune


sinoidal[. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 657.
2759. POPESCU, Teodor M. Patriarhia Antiohiei (Damasc).
C[l[toria Patriarhului Alexandru III @n Grecia ]i U.R.S.S. 9, nr.
11-12, nov.-dec. 1957, p. 811.
2760. POPESCU, T/eodor/ M. Patriarhia Antiohiei. 10, nr. 5-6,
mai-iun. 1958, p. 411-412.
2761. POPESCU, Teodor M. Patriarhia Antiohiei. 10, nr. 7-8,
iul.-aug. 1958, p. 550-551.

280

2762. POPESCU-URLUIENI, Th. Bisericile Ortodoxe surori.


Patriarhia Antiohiei. 24, nr. 7-8, iul.-aug. 1972, p. 646-647.
Australia
2763. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ din Australia.
9, nr. 1-2, ian.-febr. 1957, p. 77.
Bizan\
Articole
2764. B{NESCU, N/icolae/. Biserica @n primele veacuri ale
Bizan\ului. Politica religioas[ a lui Anastasius I. 13, nr. 1-4, ian.apr. 1961, p. 25-37.
2765. B{NESCU, N/icolae/. #mp[ratul Justinian I. (527-565).
14, nr. 1-2, ian.-febr. 1962, p. 13-22.
2766. B{NESCU, N/icolae/. O celebritate a tronului bizantin:
Athenais-Eudokia. 14, nr. 7-9, iul.-sept. 1962, p. 426-433.
2767. B{NESCU, N/icolae/. Anna Dalassena. (<<Mama
Comnenilor>>). 15, nr. 1-2, ian.-febr. 1963, p. 21-34.
2768. B{NESCU, N/icolae/. Basilios II Bulgaroktonos.
(Omor`torul de bulgari). 976-1025. 15, nr. 5-6, mai-iun. 1963, p.
318-330.
2769. B{NESCU, N/icolae/. #ntemeierea Constantinopolului.
15, nr. 7-8, iul.-aug. 1963, p. 506-510.
2770. B{NESCU, N/icolae/. Din istoria Imperiului Bizantin.
Perioada protobizantin[. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 355-356.

281

2771. C{CIUL{, Olimp N. Mozaicuri ]i fresce bizantine de


mare valoare readuse la lumina zilei. 14, nr. 10-12, oct.-dec. 1962,
p. 715-716.
2772. CEREMUHIN, Pavel A. #nv[\[tura despre iconomia
m`ntuirii @n teologia bizantin[. Soteriologia lui Nicolae Cabasila.
(Traducere de Ioan V. Paraschiv). 18, nr. 5-6, mai-iun. 1966, p.
400-431.
2773. CEREMUHIN, Pavel A. #nv[\[tur[ despre iconomia
m`ntuirii @n teologia bizantin[. Contribu\ia Episcopului Nicolae de
Metona la precizarea sateriologiei ortodoxe. (Prezentare ]i traducere de Ion V. Paraschiv). 18, nr. 11-12, nov.-dec. 1966, p. 960-990.
2774. COJOC, Marin. Leon Diaconul - izvor de istorie bizantin[
@n Sud-Estul Europei. 41, nr. 5, iul.-aug. 1989, p. 3-29.
2775. COJOC, Marin. Literatura patristic[ @n opera Patriarhului
Fotie. <<Biblioteca>>. 42, nr. 1-3, ian.-iun. 1990, p. 41-76.
2776. D{NIL{, Nicolae. Teritoriul Olteniei @n secolele VII-XIII
@n lumina documentelor bizantine. 36, nr. 5-6, mai-iun. 1984, p.
458-469.
2777. DR{GULIN, Gh/eorghe/. Preocup[ri
bizantinologie. 9, nr. 5-6, mai-iun.1957, p. 374-379.

actuale

de

2778. FLOCA, Ioan N. Legile agrare bizantine cunoscute de


rom`ni. 27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p. 587-588.
2779. MASTROGHIANNOPOULOS, Ilias. Bizan\, o lume a
spiritului ]i a dragostei (I). (Traducere de Olimp N. C[ciul[). 25,
nr. 1-2, ian.-febr. 1973, p. 66-87.
2780. MASTROGHIANNOPOULOS, Ilias. Bizan\, o lume a
spiritului ]i a dragostei (II). (Traducere de Pr. Olimp N. C[ciul[).
25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. 900-907.

282

2781. MASTROGHIANNOPOULOS, Ilias. Bizan\, o lume a


spiritului ]i a dragostei (III). (Traducere de Olimp N.C[ciul[). 26,
nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 266-278.
2782. MASTROGHIANNOPOULOS, Ilias. Bizan\, o lume a
spiritului ]i a dragostei (IV). (Traducere de Olimp N. C[ciul[). 26,
nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 394-405.
2783. MASTROGHIANNOPOULOS, Ilias. Bizan\, o lume a
spiritului ]i a dragostei, (V). (Traducere de Olimp N. C[ciul[). 27,
nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 186-195.
2784. MASTROGHIANNOPOULOS, Ilias. Bizan\, o lume a
spiritului ]i a dragostei (VI). (Traducere de Olimp N.C[ciul[). 27,
nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 387-393.
2785. MASTROGHIANNOPOULOS, Ilias. Bizan\, o lume a
spiritului ]i a dragostei (VII). (Traducere de Olimp N.C[ciul[). 27,
nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p. 537-542.
2786. MASTROGHIANNOPOULOS, Ilias. Bizan\, o lume a
spiritului ]i a dragostei (X). Sf. Ioan Gur[ de Aur, o prestigioas[
autoritate moral[. (Trad. de Olimp D.C[ciul[). 32, nr. 3-6, mart.iun. 1980, p. 427-429.
2787. MOISESCU, Gh/eorghe/. Congresul de bizantinologie. O
problem[ grea pentru grecii emigran\i. Trafic ]i @nstr[inare de copii
greci. Conferin\a de la Lambeth. Biserica etiopian[. 11, nr. 3-4,
mart.-apr. 1959, p. 226-233.
2788. URSU, Gheorghe. Studii bulgare de bizantinologie.
nr. 7-8, iul.-aug. 1963, p. 641-653.

15,

2789. URSU, Gheorghe. Aspecte religioase @n rela\iile medievale


slavo-bizantine. 16, nr. 1-2, ian.-febr. 1964, p. 77-85.

283

Recenzii
2790. A/LEXANDRU/, D. Dumbarton Oaks Papers, nr. 9-10.
Cambridge Mass., Harvard University Press, 1956, 316 p. 11, nr.
3-4, mart.-apr. 1959, p. 244-245.
2791. ALEXANDRU, D. Norman H. Baynes: Byzantine studies
and other essays. London, The Athlone Press, 1955, X +392 p. 11,
nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 245.
2792. ALEXANDRU, D. Studi bizantini e neoellenici, VII,
Roma, 1953, 2 vol. (I 512 p.; II 437 p. ). 11, nr. 3-4, mart.-apr.
1959, p. 245-246.
2793. B/{LA}A/, D/umitru/. G. Frances: Les relations russobyzantines au XII-e sicle et la domination de la Galice au basDanube, in rev. Byzantinoslarica,I. (Praga 1959), pp. 50-62. 11, nr.
7-8, iul.-aug. 1959, p. 534-535.
2794. B{RBULESCU, D. Prof. dr. Irmscher : Bizantinologia @n
cei zece ani de existen\[ a Republicii Democrate Germane, @n Studii,
Bucure]ti, 1960, 2, p. 236-241. 12, nr. 5-6, mai-iun. 1960, p. 413414.
2795. BULAT, T. G.R. Henry: Photius, Bibliothque. T.I. Texte
tabli et traduit par R.H., Paris, 1959, pp. LII + 191 (pages doubles)
et pp. 193-202. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 784.
2796. BUNEA, Ion. Nicolae B[nescu: Chipuri din istoria
Bizan\ului. Antologie, prefa\[ ]i note de Gheorghe Cron\. Editura
Albatros, Colec\ia Lyceum, Bucure]ti /1971/, 215 p. 24, nr. 1-2,
ian.-febr. 1972, p. 139-140.
2797. CIULU, Cornelia. Nicolae Iorga: Sinteza bizantin[,
Biblioteca pentru to\i, Editura Minerva, Bucure]ti, 1972, 281 p. 25,
nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 365-366.

284

2798. CORNEANU, Nicolae. K. Lechner: Hellenen und


Barbaren im Weltbild der Byzantines. Die alten Bezeichnungen als
Ausdruck eines nenen Kulturbewusstseins. Inaugural - Dissertation,
Munchen, 1955, pp. VI+139.
12, nr. 1-2, ian.-febr. 1960, p. 122123.
2799. GH/EORGHE/, F. Frano Barisici: Minunile Sf`ntului
Dimitrie Soluneanul ca izvor istoric. Belgrad, 1953, 157 p. 8, nr. 89, aug.-sept. 1956, p. 586-587.
2800. GEORGESCU, I/lie/ I. Paul Goubert: S.J., Byzance avant
l'Islam, t I: Byzance et l"Orient sous les successeurs de Justinien.
L'empereur Maurice, Paris 1951, 332 p + 1 hart[. 10, nr. 1-2, ian.febr. 1958, p. 152-153.
2801. GEORGESCU, Ilie I. B. Recatas: Aroumains ou Koutzo valaques du Pinde, in Actes du VI-e Congres Interna\ional d'Etudes
byzantines, Paris, 1950, pp. 393-399. 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959,
p. 715-716.
2802. GEORGESCU, I/lie/ I. Ladislas Galdi: L'idal ascetique
byzantin et l'ancienne posie italienne, in actes du XI-e Congres
international d'Etudes byzantines, Paris 1950, pp. 231-238. 11, nr.
9-12, sept.-dec. 1959, p. 716-717.
2803. GEORGESCU, Ilie I. Ladislas Galdi: L'ideal ascetique
byzantin et l'ancienne posie italienne, in Actes du XI-e Congres
International d'Etudes byzantines, Paris, 1950, pp. 231-238. 11,
nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p. 717-718.
2804. IONESCU, I/oan/. Ion Barnea: Un manuscrit bizantin
illustr du XI-e sicle, <<Revue des Etudes sud-est eupnnes, tom.
I, nr. 3-4/1963, p. 319-330. 17, nr. 11-12, nov.-dec. 1965, p. 1016.
2805. IONESCU, I/oan/. I.I.Russu: Ob`r]ia #mp[ratului
Constantinus I, in <<Acta Musei Napoceusis>>, II, 1965, p. 295305. 19, nr. 3-4, mart.-apr. 1967, p. 319-321.

285

2806. IONESCU, I/oan/. N. Pigulevskaya: Note sur les relations


de Byzance et des huns au VI-e S., in <<Revue des Etudes sud-est
europeennes>>, tome VII-1969, nr. 1, p. 199-203. 21, nr. 9-10,
sept.-oct. 1969, p. 809-811.
2807. ILIESCU, V. R. Janin: La gographie eclsiastique de
l'Empire Byzantin, t. III. Les Eglises et les Monasteres, Paris 1953,
610 p. + 3 h. 9, nr. 5-6, mai-iun. 1957, p. 408-409.
2808. ILIESCU, V. Wladimir Saszaloziecky: Die byzantinische
Baukunst in den Balkanlndern und ihre Differenzierung unter
abendlndischen und islamischen Einwirkungen. Studien zur
kunstgeschichte der Balknlander. Mnchen 1955, 147 p. + 16 pl.
9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 716-717.
2809. ILIESCU, V. Iohannes Irmscher: Aus der byzantinischen
Arbeit derDeutschen Demokratischen Republik, Academie-Verlag, t.
I Berlin, 1957. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 889.
2810. ILIESCU, V. Benz D.: La Confession d'Augsburg et
Byzance au XVI-e siecle, in rev. Irmikon, vol. 30 (1956). 9, nr. 1112, nov.-dec. 1957, p. 888-890.
2811. POPESCU, Nicolae M. I. Snegarov: Cre]tinismul @n
Bulgaria @nainte de cre]tinarea cneazului Boris @n Anuarul
Academiei Teologice din Sofia, I(31), 1955-1956, pp. 193-218. 10,
nr. 1-2, ian.-febr. 1958, p. 155-156.
2812. POPESCU, O. Deno J. Geanakoplos: Byzantine East and
Latin West, Osford, Blackwell, 1966, 206p. 20, nr. 3-4, mart.-apr.
1968, p. 348.
2813. POPESCU, O. Jean Meyendorff: Le Christ dans la
thologie byzantine (<<Bibliothque oecumenique>>, 2), Paris, Le
Cerf, 1969, 304 p. 21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p. 813.

286

2814. POPESCU, O. D. Stiernon: Constannople IV (Coll.


<<Histoire des Concilies Oecumeniques>>, 5), Paris, Ed. de
l'Orante, 1967, 395 p. 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 330.
2815. RE}CEANU, }tefan. R[zvan Teodorescu: Bizan\, Balcani,
Occident la @nceputurile culturii medievale rom`ne]ti (secolele XXIV), Editura Academiei Republicii Socialiste Rom`nia, Buc. 1974,
379 p. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 1078-1080.
2816. SOLCANU, Ioan. Ion Barnea; Octavian Iliescu; Corina
Nicolescu: Cultura bizantin[ @n Rom`nia, Bucure]ti, 1971, 263 p. +
ilustra\ii. 24, nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p. 308-309.

Bulgaria
Articole
2817. BODOGAE, T. Biserica Ortodox[ Bulgar[. 17, nr. 9-10,
sept.-oct. 1965, p. 861-863.
2818. GEORGESCU, I.I.; HRISTOV, Iordan. Biserica Ortodox[
Bulgar[. 10, nr. 1-2, ian.-febr. 1958, p. 95-96.
2819. IUFU, I. Biserica Bulgar[. 6, nr. 1-3, ian.-mart. 1954, p.
95-97.
2820. IUFU, I. Biserica Bulgar[.
240-242.

6, nr. 4-6, apr.-iun. 1954, p.

2821. IUFU, I. Biserica Ortodox[ Bulgar[. 8, nr. 1-3, ian.-mart.


1956, p. 94-96.
2822. LEFTER, A/natolie/. Patriarhia Bulgar[ la cea de-a
]aptea aniversare a restabilirii Patriarhiei @n Bulgaria. 12, nr. 7-8,
iul.-aug. 1960, p. 510-511.

287

2823. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Bulgar[. Alegerea


unui nou mitropolit. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p. 374-375.
2824. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Bulgar[.
C[l[toria Prea Fericitului Patriarh Chiril al Bulgariei @n Siria ]i
Locurile Sfinte. 14, nr. 5-6, mai-iun. 1962, p. 368-369.
2825. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Bulgar[. Un
moment @nsemnat din via\a Bisericii Ortodoxe Bulgare: a 10-a
aniversare a restaur[rii patriarhatului bulgar. 15, nr. 7-8, iul.-aug.
1963, p. 594-596.
2826. LEFTER, A/natolie/. Biserica ortodox[ Bulgar[.
S[rb[torirea Jubileului de 150 de ani al Academiei duhovnice]ti din
Moscova. 17, nr. 1-2, ian.-febr. 1965, p. 105-106.
2827. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Bulgar[.
3-4, mart.-apr. 1965, p. 306.

17, nr.

2828. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Bulgar[.


5-6, mai-iun. 1965, p. 494.

17, nr.

2829. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Bulgar[. 17, nr.


7-8, iul.-aug. 1965, p. 702-704.
2830. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Bulgar[. 19, nr.
3-4, mart.-apr. 1967, p. 316.
2831. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Bulgar[.
7-8, iul.-aug. 1967, p. 681.

19, nr.

2832. LEFTER, An/atolie/. Biserica Ortodox[ Bulgar[.


11-12, nov.-dec. 1968, p. 991.

20, nr.

2833. LEFTER, An/atolie/. Biserica Ortodox[ Bulgar[.


1-2, ian.-febr. 1969, p. 126-127.

21, nr.

288

2834. LEFTER, Anatolie. Biserica Ortodox[ Bulgar[.


5-6, mai-iun. 1969, p. 449.

21, nr.

2835. LEFTER, Anatolie. Biserica Ortodox[ Bulgar[.


11-12, nov.-dec. 1969, p. 986-987.

21, nr.

2836. LEFTER, An/atolie/. Biserica Ortodox[ Bulgar[.


1-2, ian.-febr. 1972, p. 130-131.

24, nr.

2837. LEFTER, An/atolie/. Biserica Ortodox[ Bulgar[.


11-12, nov.-dec. 1972, p. 1022-1023.

24, nr.

2838. M/ANOLACHE/, T/eodor/ M. Biserica Ortodox[ Bulgar[.


M`n[stirea Rila din Bulgaria descris[ de o revist[ francez[. 6, nr.
11-12, nov.-dec. 1954, p. 679-680.
2839. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Biserica Ortodox[ Bulgar[.
20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 813.
2840. NICOLAESCU, Gh. Biserica Ortodox[ Bulgar[.
3-4, mart.-apr. 1969, p. 296-298.

21, nr.

2841. PISTRUI, Chiril. Biserica din Boian - Bulgaria.


10-12, oct.-dec. 1962, p. 648-658.

14, nr.

2842. POPESCU, Nicolae M. Biserica Ortodox[ Bulgar[. I.P.S.


Patriarh Chiril al Bulgariei, despre unele @ntreb[ri ale zilei. 11, nr.
3-4, mart.-apr. 1959, p. 201-203.
2843. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ Bulgar[.
Moartea Mitropolitului }tefan. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 659660.
2844. V.I.H.; I.I.G. Biserica Ortodox[ Bulgar[. Pomenirea
exarhului Iosif. Noi descoperiri la |areve\ - T`rnovo. 11, nr. 5-6,
mai-iun. 1959, p. 339-340.

289

Recenzii
2845. B/{LA}A/, D/umitru/. V. Kiselkov: A existat vreodat[
P[rintele Bogomil? In: Istor. pregled, 2 (1958), p. 57-67. 12, nr. 12, ian.-febr. 1960, p. 117.
2846. B/{LA}A/, D/umitru/. S. Lisev: Cea de-a treia Cruciad[
]i bulgarii @n Izv. Inst. bulg. istorija 7 (1957/8), p. 205-236. 12, nr.
1-2, ian.-febr. 1960, p. 117.
2847. REZU}, Petru. M`n[stirea Rila, (Rialskiiat Monastir),
Sofia, Sinodano Izdatelstvo, 1960. 14, nr. 10-12, oct.-dec. 1962, p.
746-747.
Cehoslovacia
2848. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ din Cehoslovacia.
Schi\[ istoric[. 13, nr. 10-12, oct.-dec. 1961, p. 745-749.
2849. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ din Cehoslovacia.
Zece ani de existen\[ a Bisericii Autocefale Ortodoxe din
Cehoslovacia. 14, nr. 1-2, ian.-febr. 1962, p. 86-87.
2850. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Autocefal[ din
Cehoslovacia. Solemnit[\ile prilejuite de aniversarea Sfin\ilor
Metodie ]i Chiril, @nv[\[torii slovenilor. 15, nr. 9-10, sept.-oct.
1963, p. 787-788.
2851. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ din Cehoslovacia.
Alegerea unui nou Mitropolit Primat. 17, nr. 1-2, ian.-febr. 1965, p.
106-107.
2852. MANOLACHE, T/eodor/ N. Biserica Ortodox[ din
Cehoslovacia. Prof. dr. Iosif Hradil. 6, nr. 9-10, sept.-oct. 1954, p.
557.

290

2853. }ESAN, Milan. Biserica Ortodox[ din Cehoslovacia.


nr. 1-2, ian.-febr. 1955, p. 73-74.

7,

2854. }ESAN, Milan. Biserica Ortodox[ din Cehoslovacia.


nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 632-633.

7,

2855. }ESAN, M/ilian/. Biserica Ortodox[ din Cehoslovacia.


8, nr. 1-3, ian.-mart. 1956, p. 97-98.
2856. }ESAN, Milian. Biserica Ortodox[ din Cehoslovacia.
Demisia I.P.S. Mitropolit Elefterie. - Schimb[ri @n publicistica
religioas[. 8, nr. 4-5, apr.-mai 1956, p. 249-251.
2857. }ESAN, M/ilian/. Biserica Ortodox[ din Cehoslovacia.
Revista <<Odkaz Sv. Cyrila a Metoda>>. Cuprinsul pe scurt al
primelor patru numere. 8, nr. 6-7, iun.-iul. 1956, p. 404.
2858. }ESAN, M/ilian/. Biserica Ortodox[ din Cehoslovacia.
Alegerea ]i instalarea noului mitropolit. 8, nr. 10-12, oct.-dec.
1956, p. 684-685.
2859. }ESAN, M/ilian/. X X X Sbornicul Mitropoliei Ortodoxe
din Cehoslovacia pe 1957, Praha 1957, 192 p. 9, nr. 7-8, iul.-aug.
1957, p. 563.
Recenzii
2860. MANOLACHE, Teodor N. Garantarea libert[\ii
religioase @n Cehoslovacia. 10, nr. 5-6, mai-iun. 1958, p. 439-440.
China
2861. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ din China.
Recunoa]terea autonomiei Bisericii Ortodoxe din China ]i
hirotonisirea primului ei episcop. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p.
815.

291

Cipru
2862. C{CIUL{, Ol/imp/. Biserica Ortodox[ din Cipru. Alegerea noului Mitropolit al Pafosului. Mitropolitul Makarios III ales
pre]edinte al Republicii Independente Cipru. 11, nr. 9-12, sept.dec. 1959, p. 634-637.
2863. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ a Ciprului.
nr. 9-10, sept.-oct. 1964, p. 785-787.

16,

2864. LEFTER, An/atolie/. Biserica Ortodox[ a Ciprului.


nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 128-131.

21,

2865. MANOLACHE, Teodor N. Biserica Ortodox[ din Cipru.


Depostarea Arhiepiscopului Makarios. 8, nr. 4-5, apr.-mai 1956, p.
245-249.
2866. POPESCU, Vintil[. Biserica Ortodox[ din Cipru. C`teva
]tiri @n leg[tur[ cu depostarea Arhiepiscopului Makarios al
Ciprului. 8, nr. 6-7, iun.-iul. 1956, p. 398-399.
Recenzii
2867. MANOLACHE, Teodor N. Arhiepiscopul Makarios al IIIlea a fost ales pre]edinte al Republicii Cipru. 12, nr. 3-4, mart.apr. 1960, p. 235-236.
Constantinopol
2868. GEORGESCU, I.; HRISTOV, V.I. Patriarhia
Constantinopol. 10, nr. 3-4, mart.-apr. 1958, p. 232-233.
2869. IUFU, I. Patriarhia din Constantinopol. Canonizarea unui
nou sf`nt ortodox. 7, nr. 7-9, iul.-sept. 1955, p. 473-474.
2870. LEFTER, A/natolie/. Patriarhia de Constantinopol.
Hirotonia @ntru Arhiereu a Arhimandritului Emilian Timiadis,

292

reprezentantul permanent al Patriarhiei Ecumenice pe l`ng[


Consiliul Mondial al Bisericilor. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 167.
2871. MANOLACHE, T/eodor/ N. Patriarhia din
Constantinopol. Evenimentele dureroase de la Istanbul. Declara\iile
Bisericilor Ortodoxe Ruse. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 618-620.
2872. MOISESCU, Gh/eorghe/ I. Patriarhia din Constantinopol.
Interes pentru Mi]carea Ecumenic[ @n foaia Patriarhiei Ecumenice.
Situa\ia credincio]ilor greci. Promo\ia 1958 a Facult[\ii de Teologie
din Halki. 11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p. 93-94.
2873.
MOISESCU,
Gh/eorghe/
I.
Patriarhia
din
Constantinopol.FoaiaPatriarhiei de Constantinopole despre
Consiliul Mondial al Bisericilor. 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p.
191-195.
2874. NEAM|U, Marin. Patriarhia de Constantinopol.
1-2, ian.-febr. 1972, p. 128-129.

24, nr.

2875. NEAM|U, M/arin/. Patriarhia de Constantinopol. 24, nr.


5-6, mai-iun. 1972, p. 470-471.
2876. P{TULEANU, Constantin. #ntrunirea panortodox[ de la
Constantinopol din 1923 ]i problema Calendarului @n Ortodoxie azi.
46, nr. 1-6, ian.-dec. 1994, p. 80-88.
2877. POPESCU, Teodor M. Patriarhia din Constantinopol.
Moartea Mitropolitului Ghenadie de Iliopolis. Mi]care @n ierarhie.
Refacerea bisericilor distruse. Restric\ii @n s[v`r]irea tradi\ional[ a
slujbelor biserice]ti. 8, nr. 6-7, iun.-iul. 1956, p. 390-394.
2878. POPESCU, Teodor M. Biserica din Constantinopol.
nr. 8-9, aug.-sept. 1956, p. 526-534.

8,

2879. POPESCU, Teodor M. Patriarhia de Constantinopol.


Discu\ii @n leg[tur[ cu problema raporturilor Bisericii Anglicane cu
Biserica Ortodox[ Oriental[. 8, nr. 10-12, oct.-dec. 1956, p. 678.

293

2880. POPESCU, Teodor M. Patriarhia de Constantinopol.


nr. 3-4, mart.-apr. 1957, p. 205-206.
2881. POPESCU, Teodor M. Patriarhia de Constantinopol.
nr. 5-6, mai-iun. 1957, p. 366.

9,
9,

2882. POPESCU, Teodor M. Patriarhia din Constantinopol.


Str[ini @n vizit[ la Patriarhul Ecumenic. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957,
p. 653-655.
2883. POPESCU, Teodor M. Patriarhia din Constantinopol.
10, nr. 5-6, mai-iun. 1958, p. 403-407.
2884. POPESCU, Teodor M. Patriarhia din Constantinopol.
10, nr. 7-8, iul.-aug. 1958, p. 550.
Finlanda
2885. IHATSU, V.K. Biserica Ortodox[ Finlandez[. 6, nr. 7-8,
iul.-aug. 1954, p. 408-411.
2886. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ din Finlanda.
Alegerea Episcopului Pavel (Olmari) ca Arhiepiscop al Bisericii
Ortodoxe din Finlanda. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 178.
2887. LEFTER, A/natolie/. Biserica Autonom[ Ortodox[ din
Finlanda. Decesul Arhiepiscopului Gherman. 13, nr. 5-6, mai-iun.
1961, p. 375.
2888. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ din Finlanda.
Confirmarea alegerii Arhiepiscopului Pavel Olmari ca #nt`ist[t[tor
al Bisericii Ortodoxe din Finlanda. 13, nr. 7-9, iul.-sept. 1961, p.
603.
2889. NEAM|U, M/arin/. Biserica Ortodox[ din Finlanda.
nr. 5-6, mai-iun. 1972, p. 471-472.

294

24,

2890. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ din Finlanda.


Participarea unui trimis al Patriarhului ecumenic la Congresul
Tineretului Ortodox. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 660.
2891. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ din Finlanda.
Autonomia Bisericii Ortodoxe din Finlanda. 9, nr. 11-12, nov.-dec.
1957, p. 814.
Fran\a
2892. BIRDA}, Emilian. Teologia Ortodox[ @n Fran\a.
7-8, iul.-aug. 1957, p. 546-554.

9, nr.

Grecia
2893. C{CIUL{, Ol/imp/. Biserica Ortodox[ din Grecia. Vizita
Patriarhului Gherman al Serbiei la Salonic. 11, nr. 9-12, sept.-dec.
1959, p. 633.
2894. C{CIUL{, Ol/imp/. Biserica Ortodox[ din Grecia. Vizita
Patriarhului Gherman al Serbiei la Salonic. #n leg[tur[ cu
concordatul dintre Vatican ]i statul grec. Problema cursurilor de
@ndrumare social[ ]i misionar[ a clerului. 11, nr. 9-12, sept.-dec.
1959, p. 633-634.
2895. C{CIUL{, Olimp. Biserica Ortodox[ din Grecia.
#mpotriva filmelor imorale. 12, nr. 7-8, iul.-aug. 1960, p. 511.
2896. C{CIUL{, Olimp. Comunitatea ortodox[ greac[ de la
Paris. 14, nr. 10-12, oct.-dec. 1962, p. 717-718.
2897. C{CIUL{, Olimp. S[rb[torirea Mileniului Sf`ntului
Munte Atos. 15, nr. 7-8, iul.-aug. 1963, p. 502-505.
2898. CRONICAR. Biserica Ortodox[ a Greciei. 26, nr. 9-10,
sept.-oct. 1974, p. 911.

295

2899. GEORGESCU, I/lie/ I. Arhiepiscopia Ortodox[ Greac[


din America. 10, nr. 5-6, mai-iun. 1958, p. 409-410.
2900. GEORGESCU, I.I.; HRISTOV, Iordan V. Biserica
Ortodox[ Greac[. 10, nr. 1-2, ian.-febr. 1958, p. 93-94.
2901. GEORGESCU, I/lie/ I.; HRISTOV, I/ordan/ V. Biserica
Ortodox[ Greac[. 10, nr. 3-4, mart.-apr. 1958, p. 233.
2902. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Greac[. Jubileul
Mitropolitul Hrisostom al Filipilor. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p.
178.
2903. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Greac[. Mutarea
@ntru cele ve]nice a Arhiepiscopului Teoclit al Atenei ]i al @ntregii
Grecii. 14, nr. 3-4, mart.-apr. 1962, p. 230.
2904. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Greac[. Noul
Arhiepiscop al Atenei ]i al @ntregii Grecii. 14, nr. 5-6, mai-iun.
1962, p. 367.
2905. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Greac[. Vizita
unei delega\ii a Bisericii Ortodoxe Ruse @n Grecia. 14, nr. 10-12,
oct.-dec. 1962, p. 688-689.
2906. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Greac[.
Restituirea de c[tre Vatican a unor Sfinte Moa]te.
17, nr. 1-2,
ian.-febr. 1965, p. 106.
2907. MANOLACHE, Teodor N. Biserica Ortodox[ a Greciei.
19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967, p. 681-683.
2908. MOISESCU, Gh/eorghe/ I. Muntele Athos. O revist[
athonit[ ]i interesul pentru Sf`ntul Munte. 11, nr. 3-4, mart.-apr.
1959, p. 195-196.

296

2909. MOISESCU, Gh/eorghe/ I. Biserica Ortodox[ din Grecia.


Comemorarea marelui Patriarh Fotie: Monument @n cinstea
preo\ilor c[zu\i pentru patrie. Seminare inferioare. Noul Director al
Serviciului Misionar. Preg[tirea c`nt[re\ilor biserice]ti. Grija
pentru predicatori. Conferin\ele unui profesor vechi-catolic. #n
leg[tur[ cu sistemul transfer[rii ierarhilor. Lucr[rile Sf`ntului
Sinod. Arhiepiscopul Theoclitos despre preg[tirea ]i comportarea
Clerului ]i despre Serviciul Misionar. Un Episcop Vicar. 11, nr. 34, mart.-apr. 1959, p. 198-201.
2910. NEAM|U, Marin. Biserica Ortodox[ a Greciei.
1-2, ian.-febr. 1972, p. 131.

24, nr.

2911. NEAM|U, M/arin/. Biserica Ortodox[ a Greciei.


9-10, sept.-oct. 1972, p. 824.

24, nr.

2912. NEAM|U, M/arin/. Biserica Ortodox[ a Greciei. 24, nr.


11-12, nov.-dec. 1972, p. 1023-1024.
2913. NEAM|U, M/arin/. Biserica Ortodox[ a Greciei.
3-4, mart.-apr. 1974, p. 353-354.
2914, NESTOR, Arhiereul. Biserica Ortodox[ a Greciei.
nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 167-168.

26, nr.

26,

2915. P{TILEANU, Constantin. Situa\ia Patriarhiei Ecumenice


de la Patriarhul Athenagoras p`n[ ast[zi.
44, nr. 1-6, ian.-dec.
1992, p. 34-47.
2916. POPESCU, O. Panaghiotis Bratsiotis: Van der
griechischen Ortodoxie. Herausgegecben von Gunter Stacher (Coll.
<<Christliche Konfessionen in Selbestdarstellungen>>, Bd. IV),
Wurzburg, Echter-Verlag, 1966, 155 p.
21, nr. 9-10, sept.-oct.
1969, p. 813.
2917. POPESCU, Teodor M. Biserica Greac[. Situa\ia actual[ a
Bisericilor grece]ti. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 624-632.

297

2918. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ Greac[.


Moartea Arhiespiscopului Atenei ]i al @ntregii Grecii,Spiridon
Vlahas ]i alegerea noului Arhiepiscop, I.P.S. Dorotei. 8, nr. 6-7,
iun.-iul. 1956, p. 396-397.
2919. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ Greac[ din
Statele Unite ale Americii. Ideea Misiunii Ortodoxe.
8, nr. 6-7,
iun.-iul. 1956, p. 397.
2920. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ Greac[.
1-2, ian.-febr. 1957, p. 73-76.

9, nr.

2921. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ Greac[. Lista


temelor pentru Prosinodul Panortodox. 9, nr. 3-4, mart.-apr. 1957,
p. 209-211.
2922. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ Greac[ din
diaspora. 9, nr. 3-4, mart.-apr. 1957, p. 211.
2923. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ din Grecia. 9,
nr. 5-6, mai-iun. 1957, p. 371-372.
2924. POPESCU, Teodor M. Sf`ntul Munte Athos. }coala bisericeasc[ atonit[. 9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957, p. 507-508.
2925. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ Greac[.
Atitudinea Sf. Sinod ]i a teologilor @n leg[tur[ cu participarea la
mi]carea ecumenic[. Activitate l[udabil[.
9, nr. 7-8, iul.-aug.
1957, p. 512-513.
2926. POPESCU, Teodor M. Muntele Athos. C`teva date despre
manuscrise. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 655-656.
2927. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ Greac[. Alegerea ]i @nsc[unarea Noului Arhiepiscop al Atenei ]i a toat[ Grecia,
Theoclitos. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 658-659.

298

2928. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ Greac[ @n \[rile


din apus. Biserici noi. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 659.
2929. POPESCU, Teodor M. Muntele Athos. Discu\ii @n jurul
Regulamentului }colii Atonite. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 807810.
2930. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ din grecia.
#nfiin\area cursurilor de preg[tire spiritual[ a preo\ilor. 9, nr. 1112, nov.-dec. 1957, p. 813-814.
2931. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ Greac[ din
America. Noi biserici. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 814.
2932. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ din Grecia.
Noul decan al Facult[\ii de Teologie din Atena. 9, nr. 11-12, nov.dec. 1957, p. 874-875.
2933. POPESCU, Teodor M. Diaspora Ortodox[ Greac[.
nr. 5-6, mai-iun. 1958, p. 407-409.

10,

2934. POPESCU, T/eodor/ M. Biserica Ortodox[ Greac[.


nr. 5-6, mai-iun. 1958, p. 416-421.

10,

2935. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ Greac[.


nr. 7-8, iul.-aug. 1958, p. 551-552.

10,

2936. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ Greac[. Din


activitatea noului Arhiepiscop Dorotei - Lupta @mpotriva @ncheierii
unui concordat @ntre Vatican ]i statul grec. 8, nr. 10-12, oct.-dec.
1956, p. 681-684.
2937. P/OPESCU/-U/RLUENI/, Th/eodor/. Biserica Ortodox[ a
Greciei. 24, nr. 7-8, iul.-aug. 1972, p. 650.
2938. STAN, Liviu. Soborul panortodox de la Rhodos. (24 sept. 2 oct. 1961). Convorbire cu Prea Sfin\itul C`rmuitor al Episcopiei

299

Misionare Ortodoxe Rom`ne din America, P.S. Sa Episcopul Andrei


Moldovanu, membru al delega\iei Bisericii Ortodoxe Rom`ne la
Conferin\a Panortodox[ de la Rhodos. 13, nr. 10-12, oct.-dec.
1961, p. 716-733.
2939. VASILE, Costin. Biserica Ortodox[ a Greciei. 21, nr. 78, iul.-aug. 1969, p. 622-623.
2940. VASILIU, Cezar. Biserica Ortodox[ a Greciei. Congresul
interortodox de teologie ermineutic[. 24, nr. 7-8, iul.-aug. 1972, p.
650-651.
Recenzii
2941. B~RNEA, I. Gheorghe ]i Maria Sotiriu: Biserica
Sf`ntului Dimitrie din Tesalonic, text: XIII + 277 pp.; album: 102
plan]e, Biblioteca Societ[\ii de Arheologie din Atena, nr. 34, Athena
1952. 10, nr. 11-12, nov.-dec., 1958, p. 835.
2942. BRANI}TE, Marin M. Die Pilgerreise der Aetheria
(Peregrinatio Aetheriae), eingeleitei und erklrt von Hllne Ptr.
bersetzt von Karl Vretska, Wien, 1958. 14, nr. 3-4, mart.-apr.
1962, p. 261-262.
2943. C{CIUL{, Ol/imp/. Georges Crontz: Patriarhul ecumenic
Athanasios Patellarios @n Moldova, @n cea dint`i jum[tate a
secolului XVII. 27, nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 475.
2944. POPESCU, O. J.K. Chasiotis: Makarios Theodoros Kai
Nikephoros oi Melissenoi (Melis- sougei) - 1605-1705 (<<Etaireia
Makedonikon Spudon>>, 91), Thessalonique, 1966, 200 p. + 7 pl.
21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p. 815.
2945. PRESCURE, Vasile. Sotiris Kadas: Mont Athos, guide
illustr des vingts monastres, Ekdotike Athenon, S.A. Athnes, 1983,
200 p. 36, nr. 3-4, mart.-apr. 1984, p. 257-258.

300

Gruzia
2946. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Gruzin[.
#ncetarea din via\[ a Mitropolitului Dimitrie de Bodbusk. /Dup[
Jurnal Moscovskoi Patriarhi= Revista Patriarhiei din Moscova/.
14, nr. 1-2, ian.-febr. 1962, p. 86.
2947. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ a Gruziei. 18, nr.
5-6, mai-iun. 1966, p. 530.
Ierusalim
2948. ALEXANDRU, B.A. Ierusalimul ]i Biserica Sfintei
#nvieri. 14, nr. 3-4, mart.-apr. 1962, p. 135-149.
2949. C{CIUL{, Ol/imp/. Patriarhia din Ierusalim. Legea de
func\ionare a Patriarhiei din Ierusalim.
11, nr. 9-12, sept.-dec.
1959,,p. 629-630.
2950. C{CIUL{, Olimp. Patriarhia
Regulamentul ]colii patriarhale a Ierusalimului.
aug. 1960, p. 503-504.

din Ierusalim.
12, nr. 7-8, iul.-

2951. LEFTER, A/natolie/. Patriarhia de Ierusalim. Hirotonia


unui arhimandrit arab ca Arhiepiscop de Gherask.
13, nr. 1-4,
ian.-apr. 1961, p. 167.
2952. LEFTER, A/natolie/. Patriarhia Ierusalimului. Pelerinaj la
Nazaret. 14, nr. 5-6, mai-iun. 1962, p. 355.
2953. LEFTER, A/natolie/. Biserica ortodox[ a Ierusalimului.
Restituirea Moa]telor Prea Cuviosului Sava cel sfin\it de c[tre Biserica Romei. 18, nr. 5-6, mai-iun. 1966, p. 528.
2954. LEFTER, Anatolie. Patriarhia Ierusalimului.
10, sept.-oct. 1966, p. 899-900.

301

18, nr. 9-

2955. LEFTER, Anatolie. Patriarhia Ierusalimului. 21, nr. 1-2,


ian.-febr. 1969, p. 119-123.
2956. LEFTER, Anatolie. Patriarhia Ierusalimului. Noul
@nt`ist[t[tor al Arhiepiscopiei Sinai ]i Rait. 21, nr. 11-12, nov.-dec.
1969, p. 985.
2957. NEAM|U, M/arin/. Patriarhia Ierusalimului. 26, nr. 3-4,
mart.-apr. 1974, p. 353.
2958. NEGOI|{, At. Patriarhia din Ierusalim. Restituirea unei
m`n[stiri istorice Patriarhiei Ortodoxe din Ierusalim. 12, nr. 9-12,
sept.-oct. 1960, p. 687-688.
2959. NEGOI|{, At. |ara Sf`nt[. 14, nr. 3-4, mart.-apr. 1962,
p. 150-164.
2960. POPESCU, Teodor M. Patriarhia din Ierusalim.
Diferendul dintre arabi ]i greci @n leg[tur[ cu alegerea noului
patriarh. 8, nr. 6-7, iun.-iul. 1956, p. 394-396.
2961. POPESCU, Teodor M. Patriarhia Ierusalimului.
Am`narea alegerii Patriarhului. 9, nr. 1-2, ian.-febr. 1957, p. 71.
2962. POPESCU, Teodor M. Patriarhia de Ierusalim.
4, mart.-apr. 1957, p. 206-207.

9, nr. 3-

2963. POPESCU, Teodor M. Patriarhia de Ierusalim.


6, mai-iun. 1957, p. 367.

9, nr. 5-

2964. POPESCU, Teodor M. Patriarhia Ierusalimului. Biserica


Sf`ntului Morm`nt. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 658.
2965. POPESCU, T/eodor/ M. Patriarhia Ierusalimului.
5-6, mai-iun. 1958, p. 413.

302

10, nr.

2966. POPESCU, Teodor M. Patriarhia Ierusalimului.


7-8, iul.-aug. 1958, p. 551.

10, nr.

Japonia
2967. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ din Japonia.
Starea actual[. 8, nr. 10-12, oct.-dec. 1956, p. 686-687.
Polonia
2968. BUCEVSCHI, Orest. Numirea noului Mitropolit al
Bisericii Ortodoxe din Polonia. 14, nr. 7-9, iul.-sept. 1962, p. 510.
2969. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Polon[. Moartea
Mitropolitului Macarie al Var]oviei. 13, nr. 7-9, iul.-sept. 1961, p.
602-603.
2970. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Polon[. Mutarea
@ntru cele ve]nice a Mitropolitului Timotei al Var]oviei ]i al @ntregii
polonii. 14, nr. 7-9, iul.-sept. 1962, p. 509-510.
2971. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ din Polonia.
nr. 7-8, iul.-aug. 1965, p. 704.

17,

2972. LEFTER, An/atolie/. Biserica Ortodox[ din Polonia.


nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 449-450.

21,

2973. L/EFTER/, An/atolie/. Biserica Ortodox[ din Polonia.


24, nr. 7-8, iul.-aug. 1972, p. 651-652.
2974. MOISESCU, Gh/eorghe/ I. Biserica Ortodox[ din Polonia.
Facultatea de Teologie Ortodox[. 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p.
203.
2975. }ESAN, Milian. Biseric Ortodox[ Polon[.
ian.-febr. 1955, p. 74.

303

7, nr. 1-2,

2976. }ESAN, Milian. Biserica Ortodox[ din Polonia.


10-12, oct.-dec. 1955, p. 633.
2977. }ESAN, M. Biserica Ortodox[ din Polonia.
ian.-mart. 1956, p. 96-97.

7, nr.

8, nr. 1-3,

2978. }ESAN, Milian. Biserica Ortodox[ din Polonia.


Restaurarea bisericilor. - Cuprinsul pe scurt al revistelor biserice]ti.
8, nr. 4-5, apr.-mai 1956, p. 252.
2979. }ESAN, M/ilian/. Biserica Ortodox[ din Polonia.
S[rb[torirea Patronului I.P.S. Mitropolit Macarie. Cuprinsul pe
scurt al revistei <<|erkovni Vestorik>>, nr. 1/1956.
8, nr. 6-7,
iun.-iul. 1956, p. 402.-403.
Rus[.
Articole
2980. B{J{U, Ion L. Spiritualitatea ortodox[ la reprezentan\ii
de seam[ ai Bisericii ruse. 27, nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p. 123-125.
2981. BUCEVSCHI, O/rest/. Deziderate ale ortodoc]ilor ru]i din
cele dou[ Americi. 15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 815.
2982. DR{GULIN, Gheorghe. Ideea de biseric[ @n scrierile lui
A.S. Homiakov. La 150 de ani de la na]terea sa. 12, nr. 1-2, ian.febr. 1960, p. 42-56.
2983. DR{GULIN, Gheorghe. Biserica Ortodox[ Rus[. O
m[rturie vie a str[duin\elor Bisericii Ortodoxe Ruse pentru pace.
12, nr. 3-4, mart.-apr. 1960, p. 216-224.
2984. GEORGESCU, I.I. Biserica Ortodox[ Rus[. 10, nr. 5-6,
mai-iun. 1958, p. 413-414.
2985. IUFU, I. Din Exarhatul Asiei de r[s[rit al Patriarhiei
Moscovei. 6, nr. 7-8, iul.-aug. 1954, p. 407-408.

304

2986. LEFTER, A/natolie/. Patriarhia Rus[. Oaspe\i str[ini la


Patriarhia din Moscova. 12, nr. 7-8, iul.-aug. 1960, p. 505-510.
2987. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. Hot[r`rile
Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960,
p. 688-695.
2988. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. Mi]care @n
clerul superior. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 168.
2989. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. C[l[toria
unei delega\ii a Bisericii Ortodoxe Ruse @n Orientul Apropiat ]i
Mijlociu. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p. 362-374.
2990. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. Hot[r`ri
ale Sf`ntului Sinod. 13, nr. 7-9, iul.-sept. 1961, p. 588-593.
2991. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. Hot[r`ri
ale Sf`ntului Sinod. 13, nr. 10-12, oct.-dec. 1961, p. 736-745.
2992. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. Hot[r`ri
ale Sf`ntului Sinod. /Dup[ Jurnal Moscovskoi Patriarhi = Revista
Patriarhiei din Moscova/. 14, nr. 1-2, ian.-febr. 1962, p. 80-86.
2993. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. Hot[r`ri
ale Sf`ntului Sinod ]i decizii Patriarhale. 14, nr. 3-4, mart.-apr.
1962, p. 224-229.
2994. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. A 60-a
aniversare de la tunderea @n monahism a Sanctit[\ii Sale
Patriarhului Alexei al Moscovei ]i a toat[ Rusia. 14, nr. 5-6, maiiun. 1962, p. 355-366.
2995. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[.
Reprezentan\a permanent[ a Bisericii Ortodoxe Ruse pe l`ng[

305

Consiliul Mondial al Bisericilor. 14, nr. 7-9, iul.-sept. 1962, p. 496505.


2996. LEFTER, A/natolie/. Cuv`ntarea Sanctit[\ii Sale
Patriarhului Alexei rostit[ la Congresul Mondial pentru dezarmare
]i pace de la Moscova. 14, nr. 7-9, iul.-sept. 1962, p. 507-509.
2997. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. A 540-a
pr[zmuire aniversar[ a Cuviosului Serghie de Radonej. 14, nr. 1012, oct.-dec. 1962, p. 684-688.
2998. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. Hot[r`ri
ale Sf`ntului Sinod ]i decizii patriarhale. 15, nr. 1-2, ian.-febr.
1963, p. 78-98.
2999. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. Hot[r`ri
ale Sf`ntului Sinod. 15, nr. 3-4, mart.-apr. 1963, p. 207-222.
3000. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. Al treilea
Congres al Clerului ]i mirenilor din cuprinsul Exarhatului Bisericii
Ortodoxe Ruse din America.
15, nr. 5-6, mai-iun. 1963, p. 403407.
3001. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. Hot[r`ri
ale Sf`ntului Sinod. 15, nr. 7-8, iul.-aug. 1963, p. 580-594.
3002. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[.
S[rb[torirea Patriarhului Alexei la 50 de ani de la hirotonire @n
Arhiereu. 15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 778-788.
3003. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[.
Participarea Bisericii Ortodoxe Ruse la solemnit[\ile care au avut
loc la Atos. 15, nr. 11-12, nov.-dec. 1963, p. 900-907.
3004. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. Sesiunea de
la Odesa a Comitetului Executiv al Consiliului Ecumenic al bisericilor. O<<s[pt[m`n[ pentru rug[ciuni pentru unitatea
cre]tin[>> organizat[ la Moscova. Convorbirea studen\ilor teologi

306

ru]i cu reprezentan\ii Federa\iei Mondiale a studen\ilor cre]tini.


16, nr. 3-4, mart.-apr. 1964, p. 227-230.
3005. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[.
6, mai-iun. 1964, p. 446-448.

16, nr. 5-

3006. LEFTER, Anatolie. Biserica Ortodox[ Rus[. 16, nr. 7-8,


iul.-aug. 1964, p. 603-616.
3007. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[.
10, sept.-oct. 1964, p. 778-784.

16, nr. 9-

3008. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. Hot[r`ri


ale Sf`ntului Sinod. 16, nr. 11-12, nov.-dec. 1964, p. 925-928.
3009. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. Hot[r`ri
ale Sf`ntului Sinod. 17, nr. 1-2, ian.-febr. 1965, p. 100-105.
3010. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. 17, nr. 3-4,
mart.-apr. 1965, p. 303-306.
3011. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. 17, nr. 5-6,
mai-iun. 1965, p. 494.
3012. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. 17, nr. 7-8,
iul.-aug. 1965, p. 701-702.
3013. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortdox[ Rus[. 17, nr. 9-10,
sept.-oct. 1965, p. 860-861.
3014. LEFTER, Anatolie. Biserica Ortodox[ Rus[. 17, nr. 1112, nov.-dec. 1965, p. 1012-1015.
3015. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. 18, nr. 1-2,
ian.-febr. 1966, p. 164.

307

3016. LEFTER, Anatolie. Biserica Ortodox[ Rus[. 18, nr. 3-4,


mart.-apr. 1966, p. 334-335.
3017. LEFTER, A. Biserica Ortodox[ Rus[.
iun., 1966, p. 529-530.

18, nr. 5-6, mai-

3018. LEFTER, Anatolie. Biserica Ortodox[ Rus[. 18, nr. 7-8,


iul.-aug. 1966, p. 728-730.
3019. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[.
10, sept.-oct. 1966, p. 900.

18, nr. 9-

3020. LEFTER, Anatolie. Biserica Ortodox[ Rus[. 18, nr. 1112, nov.-dec. 1966, p. 1036-1037.
3021. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. 19, nr. 1-2,
ian.-febr. 1967, p. 144-148.
3022. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. 19, nr. 3-4,
mart.-apr. 1967, p. 314-316.
3023. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. 19, nr. 5-6,
mai-iun. 1967, p. 474-475.
3024. LEFTER, Anatolie. Biserica Ortodox[ Rus[. 19, nr. 7-8,
iul.-aug. 1967, p. 677-681.
3025. LEFTER, A/natolie/. Biserica Ortodox[ Rus[. 19, nr. 910, sept.-oct. 1967, p. 795-798.
3026. LEFTER, Anatolie. Biserica Ortodox[ Rus[. 20, nr. 1-2,
ian.-febr. 1968, p. 132-135.
3027. LEFTER, Anatolie. Biserica Ortodox[ Rus[. 20, nr. 5-6,
mai-iun. 1968, p. 449-452.

308

3028. LEFTER, Anatolie. Biserica Ortodox[ Rus[. 20, nr. 1112, nov.-dec. 1968, p. 988-991.
3029. LEFTER, Anatolie. Biserica Ortodox[ Rus[. 21, nr. 1-2,
ian.-febr. 1969, p. 123-126.
3030. LEFTER, Anatolie. Biserica Ortodox[ Rus[. 21, nr. 3-4,
mart.-apr. 1969, p. 293-296.
3031. LEFTER, Anatolie. Biserica Ortodox[ Rus[. 21, nr. 5-6,
mai-iun. 1969, p. 448-449.
3032. LEFTER, Anatolie. Biserica Ortodox[ Rus[. 21, nr. 7-8,
iul.-aug. 1969, p. 621-622.
3033. LEFTER, Anatolie. Biserica Ortodox[ Rus[. 21, nr. 9-10,
sept.-oct. 1969, p. 786-788.
3034. LEFTER, An/atolie/. Biserica Ortodox[ Rus[.
S[rb[torirea @mplinirii a 20 de ani de la @nf[ptuirea unit[\ii biserice]ti din Ucraina subcarpatic[. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p.
985.
3035. LEFTER, Anatolie. Biserica Ortodox[ Rus[. Participarea
unor delega\ii ale Bisericii Ortodoxe Ruse la diferite conferin\e,
sesiuni ]i @nt`lniri interbiserice]ti. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p.
985-986.
3036. LEFTER, Anatolie. Biserica Ortodox[ Rus[. Vizita
Sanctit[\ii Sale Patriarhul Nicolae al VI-lea al Alexandriei @n
Uniunea Sovietic[. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 986.
3037. LEFTER, Anatolie. Biserica Ortodox[ Rus[. 24, nr. 7-8,
iul.-aug. 1972, p. 647-648.
3038. LEFTER, Anatolie. Biserica Ortodox[ Rus[. 24, nr. 1112, nov.-dec. 1972, p. 1020-1022.

309

3039. MANOLACHE, Teodor N. #nv[\[m`ntul teologic @n Biserica Rus[. 6, nr. 1-3, ian.-mart. 1954, p. 94
3040. MANOLACHE, Teodor N. Biserica Ortodox[ Rus[. Noul
Mitropolit al Leningradului. - Serb[ri biserice]ti @n Rom`nia. Dou[ pastorale de Pa]te ale Prea Fericitului Patriarh Alexei. Vizita unei delega\ii a Consiliului Na\ional al Bisericilor lui Hristos
din S.U.A. @n U.R.S.S. 8, nr. 4-5, apr.-mai 1956, p. 232-245.
3041. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. O declara\ie de actualitate
f[cut[ de I.P.S. Mitropolit Nicodim al Leningradului. 19, nr. 9-10,
sept.-oct. 1967, p. 798.
3042. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Biserica Ortodox[ Rus[.
19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 978.
3043. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Biserica Ortodox[ Rus[.
20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 316.
3044. NEAM|U, Marin. Biserica Ortodox[ Rus[.
ian.-febr. 1972, p. 130.
3045. NEAM|U, M. Biserica Ortodox[ Rus[.
sept.-oct. 1972, p. 823.

24, nr. 1-2,

24, nr. 9-10,

3046. NEGRESCU, I. Biserica Ortodox[ Rus[ ]i lumea cre]tin[


@n cursul anului 1959. 12, nr. 3-4, mart.-apr. 1960, p. 224-229.
3047. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit.
S[rb[torirea mileniului @ncre]tin[rii Mu]ilor. (4-17 iunie, 1988).
40, nr. 4, iul.-aug. 1988, p. 113-129.
3048. NICOLAE, Mitropolit. Epistola Mitropolitului Nicolae
Kruti\ki c[tre p[rta]ii la Kirchentag-ul de la Lipsca 7-12 iulie 1954.
6, nr. 9-10, sept.-oct. 1954, p. 553-554.

310

3049. PAVEL, C/onstantin/. #nm`narea diplomei de doctor @n


teologie I.P.S. Mitropolit Nicolae Kruti\ki. 6, nr. 9-10, sept.-oct.
1954, p. 550-551.
3050. PISTRUI, Chiril. Cre]tinarea ru]ilor ]i apari\ia primelor
monumente de literatur[ slavon[. 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p.
648-657.
3051. POPESCU, Niculae M. Biserica Rus[.
mart. 1954, p. 90-94.

6, nr. 1-3, ian.-

3052. POPESCU, Niculae M. Biserica Rus[. 6, nr. 4-6, apr.-iun.


1954, p. 239-240.
3053. POPESCU, Niculae M. Biserica Rus[.
aug. 1954, p. 403-406.

6, nr. 7-8, iul.-

3054. POPESCU, Niculae M. Biserica Ortodox[ Rus[.


11-12, nov.-dec. 1954, p. 678-679.

6, nr.

3055. POPESCU, Niculae M. Biserica Ortodox[ Rus[.


Scrisoarea Mitropolitului Nicolae Kruti\ki c[tre Congresul Uniunii
Democratice a Republicii Democrate Gremane. 7, nr. 1-2, ian.febr. 1955, p. 67-68.
3056. POPESCU, Niculae M. Biserica Ortodox[ Rus[ ]i
Cehoslovac[. I.P.S. Mitropolit Nicolae Kruti\ki - de ]ase ori doctor
@n Teologia Ortodox[. 7, nr. 3-4, mart.-apr. 1955, p. 196-201.
3057. POPESCU, Niculae M. Biserica Ortodox[ Rus[.
6, mai-iun. 1955, p. 323-328.

7, nr. 5-

3058. POPESCU, Niculae M. Biserica Ortodox[ Rus[.


9, iul.-sept. 1955, p. 464-473.

7, nr. 7-

3059. POPESCU, Niculae M. Biserica Ortodox[ Rus[. }colile


Teologice. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 620-624.

311

3060. POPESCU, niculae M. Biserica Ortodox[ Rus[. O


pastoral[ ]i dou[ cuv`nt[ri ale Prea Fericitului Patriarh Alecsie.
Moartea Mitropolitului Grigorie al Leningradului ]i Novgoroodului.
Fericitul Maxim Grecul. 8, nr. 1-3, ian.-mart. 1956, p. 83-94.
3061. POPESCU, Niculae M. Biserica Ortodox[ Rus[. Episcopi
noi. 8, nr. 6-7, iun.-iul. 1956, p. 399-402.
3062. POPESCU, Nicolae M. Biserica Ortodox[ Rus[.
9, aug.-sept. 1956, p. 524-526.
3063. POPESCU, Niculae M. Biserica Ortodox[ Rus[.
10-12, oct.-dec. 1956, p. 678-681.

8, nr. 8-

8, nr.

3064. POPESCU, Niculae M. Biserica Ortodox[ Rus[. Vizita


canonic[ a I.P.S. Patriarh Alexei la Chi]in[u. 9, nr. 1-2, ian.-febr.
1957, p. 72-73.
3065. POPESCU, Niculae M. Biserica Ortodox[ Rus[.
4, mart.-apr. 1957, p. 207-209.

9, nr. 3-

3066. POPESCU, Niculae M. Biserica Ortodox[ Rus[. Slujbe


biserice]ti patriarhale. 9, nr. 5-6, mai-iun. 1957, p. 368-371.
3067. POPESCU, Niculae M. Biserica Ortodox[ Rus[. R[sunete
ale c[r\ii de predici a Mitropolitului Nicolae Kruti\ki, editate @n
limba francez[ (Mitropolite Nicolas Sermons. Edition de l'Eglise
ortodoxe patriarcale russe, Paris 1956). 9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957,
p. 509-512.
3068. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ Rus[. R[sunete
ale c[r\ii de predici a Mitropolitului Nicolae Kruti\ki - editat[ @n
limba francez[ (Metropolite Nicolas Sermons. Edition de l'Eglise
ortodoxe patriarcale russe, Paris, 1956.
9, nr. 11-12, nov.-dec.
1957, p. 811-813.

312

3069. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ Rus[. Biserica


Ortodox[ Rus[ dore]te s[ trimit[ c[lug[ri la Sf`ntul Munte. 9, nr.
11-12, nov.-dec. 1957, p. 874.
3070. POPESCU, Niculae M. Biserica Ortodox[ Rus[.
1-2, ian.-febr. 1958, p. 96-99.

10, nr.

3071. POPESCU, Teodor M. Biserica ortodox[ Rus[. 10, nr. 78, iul.-aug. 1958, p. 552-555.
3072. POPESCU, Niculae M. Biserica ortodox[ Rus[. Glasul
c[peteniilor Bisericilor Ortodoxe pentru ap[rarea p[cii. 10, nr. 1112, nov.-dec. 1958, p. 788-789.
3073. POPESCU, Nicolae M. Biserica Ortodox[ Rus[.
Participarea reprezentan\ilor Patriarhiei Moscovei la Conferin\e
Religioase Interna\ionale. 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 196-197.
3074. POPESCU, Niculae M. Biserica Ortodox[ Rus[.
Realizarea speran\ei. /Trad. din lb. rus[/. 11, nr. 9-12, sept.-dec.
1959, p. 630-632.
3075. /REDAC|IA/. Biserica Ortodox[ Rus[. 20, nr. 7-8, iul.aug. 1968, p. 652-654.
3076. S~RBU, Corneliu. Religia slavilor r[s[riteni. 11, nr. 1-2,
ian.-febr. 1959, p. 32-44.

Recenzii
3077. B/{LA}A/, D/umitru/ B. Primov: P[rintele Bogomil ]i
mi]carea Bogomililor @n Istor. pregled, 2 (1958), p. 57-67. 12, nr.
1-2, ian.-febr. 1960, p. 117.

313

3078. ILIESCU, V. Thomas Spidlik: Joseph de Volokolamsk. Un


chpitre de la spiritualit russe, Roma 1956, 153 p. 9, nr. 5-6, maiiun. 1957, p. 409-410.
3079. MANOLACHE, Teodor N. Zagorsk, centrul @ntregii vie\i a
Bisericii Ortodoxe Ruse. Bisericile ]i m`n[stirile din Moscova ]i
Kiev. 8, nr. 8-9, aug.-sept. 1956, p. 555-556.
3080. PARASCHIV, Ion V. L. Uspenski: Rolul Sinoadelor
Ortodoxe Ruse din veacul al XVI-lea @n dezvoltarea artei biserice]ti,
in <<Messager de l'Exarchat du Patriarche russe en Europe
Occidentale>>, XVI-e anne, nr. 64/1968, p. 217-250. 21, nr. 1-2,
ian.-febr. 1969, p. 161-163.
3081. POPESCU, O. Ren Marichal: Premiers chrtiens de
Russie, (<<Chrtiens de tous temps>>, 16), Paris, Le Cerf, 1955,
182 p. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 348.
3082. POPESCU, O. Yves-Nel, Lelouvier: Perspectives russes
sur L'Eglise. Un thologien russe contemporain (<<Eglise en son
temps>>), Etude, Paris, Centurion, 1968, 176 p. 21, nr. 1-2, ian.febr. 1969, p. 168.
Sinai
3083. POPESCU, Teodor M. Muntele Sinai. M`n[stirea Sf`nta
Ecaterina. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 874.

S`rb[
Articole
3084. C{CIUL{, Ol/imp/. Biserica Ortodox[ S`rb[. Impresii
din c[l[toria Patriarhului Gherman @n Orient. 11, nr. 9-12, sept.dec. 1959, p. 632-633.

314

3085. C{CIUL{, Olimp O. Patriarhia S`rb[. Biserica Ortodox[


a Macedoniei. 12, nr. 7-8, iul.-aug. 1960, p. 500.
3086. GEORGESCU, I/lie/ I.; HRISTOV, Iordan. Biserica
Ortodox[ S`rb[. 10, nr. 1-2, ian.-febr. 1958, p. 94-95.
3087. GEORGESCU, I/lie/ I. Biserica Ortodox[ S`rb[.
5-6, mai-iun. 1958, p. 414-416.

10, nr.

3088. LEFTER, A/natolie/. Patriarhia Ortodox[ din Iugoslavia.


#ntronizarea Prea Fericitului Patriarh Gherman al Bisericii
Ortodoxe S`rbe la Patriarhia din Peci. 12, nr. 9-12, sept.-oct.
1960, p. 695.
3089. LEFTER, An. Biserica Ortodox[ S`rb[.
nov.-dec. 1968, p. 991.

20, nr. 11-12,

3090. LEFTER, An. Biserica Ortodox[ S`rb[. Biserica


Ortodox[ Bulgar[. 24, nr. 7-8, iul.-aug. 1972, p. 648-650.
3091. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Biserica Ortodox[ S`rb[.
19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 979-980.
3092. MOISESCU, Gh/eorghe/ I. Biserica Ortodox[ S`rb[.
Moartea Patriarhului Vichentie. Alegerea noului Patriarh Gherman.
11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 198.
3093. NEAM|U, M. Biserica Ortodox[ S`rb[.
sept.-oct. 1972, p. 823-824.

24, nr. 9-10,

3094. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ S`rb[.


3-4, mart.-apr. 1957, p. 211-212.

9, nr.

3095. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ S`rb[.


Restabilirea armoniei @ntre conducerea Central[ a Bisericii ]i

315

Biserica din Republica Popular[ Macedonia.


957, p. 514-516.

9, nr. 7-8, iul.-aug.

3096. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ din Iugoslavia.


Reapari\ia revistei, Facult[\ii de Teologie din Belgrad. 9, nr. 1112, nov.-dec. 1957, p. 875.
3097. R~LE|, Kliment. Leg[turile biserice]ti ale M`n[stirii
Rila cu Rom`nia. /Traducere de Pr. Runcu, I./. 12, nr. 9-12, sept.oct. 1960, p. 696-700.
3098. SBEREA, Mihail. Biserica Ortodox[ S`rb[. 27, nr. 7-8,
iul.-aug. 1975, p. 620-621.
Recenzii
3099. /BOTEZ/, A/exei/ A. Borislav J. Giurici: Sopocani:
Societatea literar[ s`rb[ ]i Institutul de editur[ <<Pavestea>>,
1963, 140-141 p. 17, nr. 7-8, iul.-aug. 1965, p. 719-722.
S.U.A.
3100. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ din Statele Unite
ale Americii. Recunoa]terea Bisericii Ortodoxe @ntre confesiunile
oficiale. 8, nr. 10-12, oct.-dec. 1956, p. 684.
3101. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[. Ortodoxia @ntre
cultele oficiale din America. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 694.
Uganda
3102. POPESCU, Teodor M. Biserica Ortodox[ din Uganda.
Situa\ia actual[. 9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957, p. 516-517.
Ungaria

316

3103. GEORGESCU, I.I.; HRISTOV, Iordan. Biserica Ortodox[


din Ungaria. 10, nr. 1-2, ian.-febr. 1958, p. 100.
1.3.10. Diverse biserici cre]tine
Articole
3104. X X X Alegeri de noi episcopi.
1968, p. 820-821.

20, nr. 9-10, sept.-oct.

3105. X X X Biserica Romano-Catolic[. Enciclica <<Humanae


Vitae>>. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 814.
3106. X X X Biserica Romano-Catolic[. C[l[toria Papei Paul al
VI-lea @n Columbia. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 814-816.
3107. X X X Biserica Veche-Catolic[. Dialogul cu Biserica
Ortodox[ @n aten\ia vechilor catolici. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968,
p. 818-819.
3108. BOTEZ, Al/exandru/ A. Din teologia ecumenic[ a
anglicanilor. 16, nr. 7-8, iul.-aug. 1964, p. 559-568.
3109. B/R{TAN/, I/lie/. D. Biserica Romano-Catolic[. Opinii
primejdioase ]i eronate @n catolicism. 19, nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p.
148-149.
3110. B/R{TAN/, I/lie/. D. Biserica Anglican[. Propuneri
pentru organizarea sinodal[ @n Biserica Angliei. 19, nr. 1-2, ian.febr. 1967, p. 149-150.
3111. BUCEVSCHI, O/rest/. Congres al teologilor evanghelici.
15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 816.
3112. BUCEVSCHI, O/rest/. Primul decret conciliar al Bisericii
Catolice dup[ anul 1870. 15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 816.

317

3113. BUCEVSCHI, O/rest/. Congres luteran la Helsinki.


nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 817.

15,

3114. B/UCEVSCHI/, O/rest/. Tendin\e de apropiere @ntre Biserica Protestant[ ]i cea Romano-Catolic[. 16, nr. 7-8, iul.-aug.
1964, p. 629.
3115. C{CIUL{, Olimp. Bisericile Protestante. Protest
@ndrept[\it. 12, nr. 7-8, iul.-aug. 1960, p. 512.
3116. X X X Contacte vechi catolice cu Bisericile VechiOrientale. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 820.
3117. GEORGESCU, I/lie/ I.; HRISTOV, Iordan. Suedia.
Separarea de stat a Bisericii Luterane. 10, nr. 1-2, ian.-febr. 1958,
p. 100.
3118. LEFTER, A/natolie/. Vaticanul ]i <<Lupta lui pentru pace
]i prietenie @ntre popoare>>. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 231237.
3119. LEFTER, A/natolie/. Biserica din Danemarca. A doua
Conferin\[ a Bisericilor europene, \inut[ la Niborg. 13, nr. 5-6,
mai-iun. 1961, p. 376.
3120. LEFTER, A/natolie/. Bisericile Eterodoxe. #ntronizarea
Primatului Angliei - Arhiepiscop de Canterbury. 13, nr. 10-12, oct.dec. 1961, p. 749-751.
3121. LEFTER, A/natolie/. Biserica Romano-Catolic[.
5-6, mai-iun. 1965, p. 495.
3122. LEFTER, A/natolie/. Biserica Danemarcei.
mai-iun. 1965, p. 495-496.
3123. LEFTER, A/natolie/. Biserica Suediei.
iun. 1965, p. 496-499.

318

17, nr.

17, nr. 5-6,

17, nr. 5-6, mai-

3124. LEFTER, An/atolie/. Biserica Veche-Catolic[. 20, nr. 78, iul.-aug. 1968, p. 654.
3125. LEFTER, An/atolie/. Biserica Romano-Catolic[.
1-2, ian.-febr. 1969, p. 131-132.

21, nr.

3126. LEFTER, An/atolie/. Biserici vechi Orientale. Biserica


Copt[. 21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969, p. 628.
3127. LEFTER, An/atolie/. Biserica Veche-Catolic[. 21, nr. 910, sept.-oct. 1969, p. 789-794.
3128. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Biserica Romano-Catolic[.
Modific[ri structurale ale Administra\iei pontificale. 19, nr. 9-10,
sept.-oct. 1967, p. 798-800.
3129. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Biserica Romano-Catolic[.
19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 980.
3130. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Bisericile Protestante. 19,
nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 981.
3131. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Biserica Romano-Catolic[.
20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 452-453.
3132. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Biserica Anglican[. Cea de
a zecea Conferin\[ de la Lambeth. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p.
816-818.
3133. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Biserica Romano-Catolic[.
20, nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p. 993.
3134. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Biserica Protestant[.
nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 132.

319

21,

3135. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Biserica Romano-Catolic[.


21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 450-453.
3136. MOISESCU, Gh/eorghe/ I. Biserica Etiopian[.
4, mart.-apr. 1959, p. 228.
3137. NEAM|U, Marin. Bisericile Protestante.
ian.-febr. 1972, p. 132.

11, nr. 3-

24, nr. 1-2,

3138. NEAM|U, M/arin/. Biserica Romano-Catolic[.


5-6, mai-iun. 1972, p. 472.
3139. NEAM|U, M/arin/. Bisericile Protestante.
mai-iun. 1972, p. 472-473.

24, nr.

24, nr. 5-6,

3140. NEAM|U, M/arin/. Biserica Anglican[. 24, nr. 5-6, maiiun. 1972, p. 473.
3141. NEAM|U, M/arin/. Bisericile necalcedoniene. Prima
Enciclopedie Cre]tin[ a Indiei. 24, nr. 9-10, sept.-oct. 1972, p. 825.
3142. NEAM|U, M/arin/. Bisericile Apusene. Biserica
Anglican[. Impas @n tratativele de Uniune anglicano-metodist[. 24,
nr. 9-10, sept.-oct. 1972, p. 825.
3143. NEAM|U, M/arin/. Biserica Romano-Catolic[.
7-8, iul.-aug. 1973, p. 681-684.

25, nr.

3144. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Biserica


Anglican[. 26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 534-535.
3145. PARASCHIV, Ion V. Primatul papal ]i Ortodoxia. 20,
nr. 3-4, mart.-apr. 1988, p. 281-290.
3146. PARASCHIV, Ion V. #n leg[tur[ cu situa\ia preotului
catolic @n societatea actual[. 21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p. 747750.

320

3147. P{DUREANU, L. Sub semnul @nnoirilor.


ian.-apr. 1961, p. 222-231.

13, nr. 1-4,

3148. POPESCU, Teodor M. Din bisericile eterodoxe: Biserica


romano-catolic[. Biserica veche-catolic[. Bisericile protestante.
Biserica copt[. 9, nr. 3-4, mart.-apr. 1957, p. 269-270.
3149. POPESCU, Teodor M. Bisericile eterodoxe. Biserica
Anglican[. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 695.
3150. POPESCU, Teodor M. S[rb[torirea a o sut[ de ani de
existen\[ a Comunit[\ii Evanghelice - Luterane din ora]ul Craiova.
9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 806-807.
3151. POPESCU, Teodor M. Biserica Romano-Catolic[.
Manifest[ri religioase pentru pace. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p.
875-876.
3152. POPESCU, Teodor M. Biserica Protestant[. 9, nr. 11-12,
nov.-dec. 1957, p. 877-878.
3153. POPESCU-URLUENI, Th. Bisericile Apusene. Biserica
Anglican[. Mi]carea Ecumenic[. 24, nr. 7-8, iul.-aug. 1972, p. 652653.
3154. X X X Raporturi cu Biserica Romano-Catolic[. 20, nr. 910, sept.-oct. 1968, p. 819-820.
3155. R{DULESCU, A. Adev[ratele scopuri ]i semnifica\ii ale
Sinodului Ecumenic anun\at de Papa Ioan al XXIII-lea. 11, nr. 7-8,
iul.-aug. 1959, p. 523-529.
3156. REDAC|IA. Biserica Romano-Catolic[. 21, nr. 7-8, iul.aug. 1969, p. 624-627.
3157. REDAC|IA. Biserica Romano-Catolic[.
sept.-oct. 1969, p. 788-789.

321

21, nr. 9-10,

3158. RE}CEANU, }tefan. Biserica Anglican[.


nov.-dec. 1974, p. 1073-1074.

26, nr. 11-12,

3159. S~RBU, Corneliu. Din via\a cre]tin[t[\ii protestante. 15,


nr. 5-6, mai-iun. 1963, p. 472-473.
3160. S~RBU, Corneliu. Biserica din Anglia. 15, nr. 5-6, maiiun. 1963, p. 473-474.
3161. S~RBU, C/orneliu/. Noua conducere a Uniunii luterane
mondiale. 15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 820.
3162. S~RBU, C/orneliu/. Teologi protestan\i Doctori Honoris
Causa. 15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 821.
3163. S~RBU, C/orneliu/. Biserica Evanghelic[ Luteran[ Unit[
din Tanganica. 15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 822.
3164. }ESAN, Milan. Preocup[ri actuale @n Teologia
evanghelic[ Ceho-Morav[. 9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957, p. 554-556.
3165. }TEF{NESCU, Al. B. Aspecte din istoria Bisericii
Anglicane ]i principalele ei a]ez[minte ]i loca]uri sfinte. 18, nr. 910, sept.-oct. 1966, p. 889-894.
3166. VASILIU, Cezar. Conferin\ele Prof. Olivier Clement @n
Rom`nia. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 675-676.
Recenzii
3167. BALCA, N/icolae/. Internationale Kirchliche zeitschrift,
Bern, Januar-mrz, 1957, 1 heft. 12, nr. 3-4, mart.-apr. 1960, p.
257-260.
3168. DR{GULIN, Gh/eorghe/ I. Gribomont, OSB (Jean):
Commandements du Seigneur et libration evanglique. Etudes

322

monastiques proposes et discutes Saint-Anselme, 15-17 fvrier


1976. Roma, 1977, 322 p. 34, nr. 7-9, iul.-sept. 1982, p. 633-636.
3169. GEORGESCU, O. Hans Bernhard Meyer: Luther und die
messe. Eine Liturgiewissenschaftliche Untersuchung uber das
Verhltruss Luthers zum Messwesen des spaten mittelalters. (Coll.
<<Konfessionskundliche und Kontroverstheologische St- dien>>,
Bd. 11), Paderborn, Bonifacius Druckerei, 1965, 432 p. 21, nr. 1112, nov.-dec. 1969, p. 1006.
3170. GEORGESCU, O. Wilhelm Maurer: Der Junge
Melanchton, Zwischen Humanismus Reformation, Bd. I 247 p.:
<<Der Humanist>> Bd. 2617 p. : <<Der Theologe>>, Gttingen,
Vandenhoeck et Ruprecht, 1969. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p.
1006.
3171. GH/EORGHE/, F. Hippolytus Werke: Vierter Band: Die
Chronik. 8, nr. 10-12, oct.-dec. 1956, p. 766-767.
3172. ILIESCU, V. Karl Hensii: Abriss der Kirchengeschichte.
Weimar, 1957, 204 p. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 898.
3173. IONESCU, I. P.P. Panaitescu: Husitismul ]i cultura
slavon[ @n Moldova,@n <<Romanoslavica>>, X (1964), p. 275-287.
17, nr. 1-2, ian.-febr. 1965, p. 114-118.
3174. MANOLACHE, Teodor N. Clerici anglicani oaspe\i ai
\[rii noastre. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 655-656.
3175. MANOLACHE, Teodor N. Noua Orientare a politicii
Vaticanului. 11, nr. 7-8, iul.-aug. 1959, p. 518-520.
3176. MANOLACHE, Teodor N. Nout[\i din Vatican. 12, nr. 34, mart.-apr. 1960, p. 236-237.
3177. POPESCU, O. Erwin Iserloh: Luther Zwischen Reform
und Reformation, Mnster, Aschendorff, 1966, 90 p. 20, nr. 9-10,
sept.-oct. 1968, p. 849.

323

3178. POPESCU, O. Richard Stanffer: Le catholicisme la


dcouverte de Luther (Coll. <<Bibliothque thologique>>, 2),
Neuctel, Delachaux et Niestl, 1966, 130 p. 20, nr. 9-10, sept.-oct.
1968, p. 849.
3179. POPESCU, O. P. Janton: John Knox (cca 1513-1572).
L'homme et l'oeuvre (Coll. <<Etudes anglais>>, 26), Paris, Didier,
1967, 547 p. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 849-850.
3180. POPESCU, O. Paul de Vooght: Les pouvoires du Concile
et l'autorit du Pape au Concile de Constance. (Coll. <<Unam
Sanctam>>, 56), Paris, Editions du Cerf, 1965, 200 p. 20, nr. 910, sept.-oct. 1968, p. 850.
3181. POPESCU, O. Olivier de la Brosse: Le Pape et le Concile.
La comparaison de leurs pouvoirs la veille de la Rforme (Coll.
<<Unam Sanctam>>, 58), Paris, Editions du Cerf, 1965, 352 p.
20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 850-851.
3182. POPESCU, O. A.M. Ramsey: Rcents dveloppements de
la thologie anglicane. De Gore Temple; 1889-1939. Desclee et Cie, 1969, 294 p. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 164.
3183. POPESCU, O. Guy Bedonelle: L'Eglise d'Angleterre et la
socit politique contemporaine, Librairie gnrale de Droit et de
Jurisprudence, 1968, 298 p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 478.
3184. POPESCU, O. Jean Neuvecelle: Jean XXIII, Paris,
Grasset, 1968, 504 p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 478.
3185. POPOVICI, Victoria. A. Stekli: Thomas Mnzer,
Bucure]ti, Editura Tehnic[, 1963, 341 p. (Col. <<Oameni de
seam[>>). 16, nr. 3-4, mart.-apr. 1964, p. 264-266.
3186. S~RBU, Corneliu. X X X : Das Evangelum und die
Zweidentigkeit der Kirche. Die Verwirklichung der kirche im
Spannungsfeld von Sendung und Sein. In Colec\ia <<Evangelium
und Geschichte>>, Band 3. Heransgegeben von Vilmos Vajta.

324

Gtingen, Vandenboeck u. Ruprecht, 1973, 281 p.


aug. 1974, p. 696-699.

26, nr. 7-8, iul.-

3187. VENIAMIN, Micle. F. Andrieux et coll.: Serviteurs de


l'Evangile. Les ministres dans d'Eglise, Les Editions du Cerf,
Paris, 1971, 133 p. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 704-706.
1.3.11. Religii ]i culte necre]tine. Mitologie
Articole
3188. ALEXANDRU, D. Legenda Aurea ]i arhiologia. - Pentru
un dialog @ntre cre]tini ]i musulmani. - Laicii @n Biserica Catolic[. Un ciudat mozaic bizantin - Cre]tinismul din Malobar. - Lucrare de
la Karyie Djamii. - Inova\ii la Episcopialieni. - O icoan[ a Maicii
Domnului redescoperit[. 10, nr. 1-2, ian.-febr. 1958, p. 142-151.
3189. COMAN, Ioan G. Deceneugeniu religios ]i spiritual al
geto-dacilor. 32, nr. 10-12, oct.-dec. 1980, p. 747-753.
3190. LEFTER, An/atolie/. Biserici vechi-Orientale. Biserica
Haldeian[. 21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969, p. 628.
3191. X X X Leg[turi cu Bisericile Ortodoxe.
sept.-oct. 1968, p. 819.
3192. POPESCU, Teodor M. Religiile necre]tine.
mart.-apr. 1957, p. 270.

20, nr. 9-10,

9, nr. 3-4,

3193. V/ASILESCU/, Em/ilian/. Moartea marelui rabin al


Egiptului. 13, nr. 7-9, iul.-sept. 1961, p. 646.
Recenzii
3194. DAVID, P/etru/ I. Mircea Eliade: Aspecte ale mitului, @n
rom`ne]te de Paul G. Dinopol, prefa\[ de Vasile Nicolescu, Colec\ia
Eseuri, Editura Univers, Bucure]ti, 1978, 196 p. 33, nr. 1-3, ian.mart. 1981, p. 160-164.

325

3195. ILIESCU, V. Irenee Hausherr: Direction spirituelle en


Orient autre fois. Roma, 1955, 322 p. 9, nr. 5-6, mai-iun.1957, p.
405-408.
3196. MANOLACHE, Teodor N. Din curiozit[\ile hinduismului.
21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 311-312.
3197. MANOLACHE, Teodor N. Dispari\ia lent[
confucianismului. 21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p. 807-808.

3198. MANOLACHE, Teodor N. Descoperirea unor temple ale


vechii religii Maya. 10, nr. 3-4, mart.-apr. 1958, p. 301-302.
3199. POPESCU, O. Le livre des Morts des anciens Egyptiens,
present par Paul Barquet, Dessius relevs par Francoise Le Saout
(Coll. <<Littratures anciennes du Proche-Orient>>, nr. 1). Ed. du
Cerf, 1967, 312 p. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 480.
3200. POPESCU, O. G. Dumezil: La religion romaine
archaique, suvie d'un Appendice sur la religion des Etrusques,
Collection <<Les religions de l'humanit>>, Paris, Payot, 680 p.
20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 848.
3201. POPESCU, O. P. Barquet: Le livre des morts des anciens
Egyptiens (Coll. <<Littratures anciennes du Proche-Orient>>, 1).
Paris, Les Editions du Cerf, 1967, 307 p. 21, nr. 1-2, ian.-febr.
1969, p. 167.
3202. POPESCU, O. Gaston Zananiri: L'Eglise et l'Islam,
<<Spes>>, Paris, 1969, 388 p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 484.
3203. POPESCU, O. Andr Miguel: L'Islam et sa civilisation
(VII-e-XX-e sicle). (Coll. <<Destins du monde>>), Paris, A. Colin,
1968, 572 p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 478.

326

3204. VASILESCU, Emilian. Lucr[ri religioase indiene traduse


@n limba rus[. 13, nr. 10-12, oct.-dec. 1961, p. 836-841.
2. FILOSOFIE. LOGIC{
Articole
3205. BACONSKY, Teodor. Mircea Eliade, Dialectica sacrului
]i cre]tinismului. 39, nr. 3, mai-ian. 1987, p. 93-97.
3206. S~RBU, Cornel. Idealismul semantic, du]man al
adev[rului, al progresului ]i al p[cii. 8, nr. 1-3, ian.-mart. 1956, p.
15-38.
Recenzii
3207. BR{TAN, Ilie D. D.M. Pippidi: O nou[ traducere a operelor lui Filon din Alexandria, @n <<Studii clasice>> VII (1965), p.
349-351. 17, nr. 9-10, sept.-oct. 1965, p. 864.
3208. BUCEVSCHI, O/rest/. Erasmus: Despre r[zboi ]i pace, p.
153, Editura }tiin\ific[, Bucure]ti 1960.
12, nr. 3-4, mart.-apr.
1960, p. 254-257.
3209. BUCEVSCHI, O/rest/. Erasmus: Elogiul nebuniei, p. 167,
Editura }tiin\ific[, Bucure]ti 1959. 12, nr. 3-4, mart.-apr. 1960, p.
254-257.
3210. CREANG{, Corneliu. Monorodjon Roy: Istoria filozofiei
indiene. Vol. I. Moscova, Editura de Literatur[ str[in[, 1958, 546 p.
12, nr. 5-6, mai-iun. 1960, p. 405-408.
3211. CUNESCU, Gh/eorghe/. Coloana Infinit[; Din g`ndirea
rom`n[ modern[. Edi\ie @ngrijit[, indici ]i note de Alexandru
St[nciulescu-Birda, Editura Albatros (Colec\ia Cogito), Bucure]ti,
1987, 703 p. 41, nr. 1, ian.-febr. 1989, p. 142-143.

327

3212. DR{GULIN, Gheorghe I. V.V. B@cikov: Estetica


antichit[\ii t`rzii. Secolele II-III. Traducere de Lucian
Dragomirescu, prefa\[ de Ion Iano]i, Bucure]ti, Editura Meridiane,
1984, 419 p. 36, nr. 7-8, iul.-aug. 1984, p. 549-553.
3213. DURA, Nicolae. Erwin Rohde: Psyche, traducere ]i cuv`nt
@nainte de Mircea Popescu, Editura Meridiane, Bucure]ti, 1985, 237
p. 39, nr. 5, sept.-oct. 1987, p. 141-143.
3214. GEORGESCU, O. Cleobule Tsaurkas: Les debuts de
l'enseignement philosophique et de la libre pensee dans les Balkans.
La vie et l'oeuvre de Theophie Corydalee - 1570-1646 (<<Etaireia
Makedonikon Spudon>>, 95), Thessalonique, 1967, 441+24 pl. 21,
nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 1006.
3215. GEORGESCU, O. Jerome Carcopino: De Pythagore aux
Apotres. Etudes sur la conversion du monde romain. Deuxieme
edition. Paris, Flammarion, 1969, 416 p. 21, nr. 11-12, nov.-dec.
1969, p. 1008.
3216. GEORGESCU, O. Rodolphe Kasser: Bibliotheque
gnostique VII. L'Apocalypse de Paul, @n <<Revue de Theologie et de
Philosophie>> nr. IV/1969, p. 958-963. 21, nr. 11-12, nov.-dec.
1969, p. 1010.
3217. GEORGESCU, O. Rudolf Bultmann: Foi et
comprehension. Trad. sous la direction d'A. Malet, par A. et S.
Pfrimmer, S. Boet et A. Malet, Ed. du Seuil, Paris, 1969, 422 p. 21,
nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 1010.
3218. ILIE, Ivan I. Anton Dumitriu: Aletheia. #ncercare asupra
ideii de adev[r @n Grecia Antic[, Editura Eminescu, Bucure]ti, 1984.
37, nr. 1-2, ian.-febr. 1985, p. 142-144.
3219. ILIESCU, V/ictor/. Roger Mehl: La condition du
philosophe chretien. Neuchatel et Paris, 1947, 223 p. 8, nr. 10-12,
oct.-dec. 1956, p. 761-762.

328

3220. ILIESCU, Victor. Soren Holm: Gruntvig und Kierkegaard.


Parallelen und Kontraste, Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck,
Kopemhagen 1956 (102 p.). 10, nr. 5-6, mai-iun. 1958, p. 459-462.
3221. IONESCU, I. George Usc[tescu: Erasmus. Cuv`nt @nainte
de Zoe Dumitrescu-Bu]ulenga. Traducere de Darie Nov[ceanu,
Bucure]ti, 1982, 207 p. 37, nr. 1-2, ian.-febr. 1985, p. 139-142.
3222. MANOLACHE, Teodor N. Astrologia. Fals[ ]tiin\[
@ntemeiat[ pe vechi supersti\ii. 10, nr. 9-10, sept.-oct. 1958, p. 694695.
3223. MANOLACHE, Teodor N. Lucian Blaga despre credin\[
religioas[ a rom`nilor transilv[neni. 21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969, p.
634-635.
3224. MITRU, Nicolae. Sergiu Al. George: Filozofia indian[ @n
texte. Bhagavad - Gita, Samkhya-Karika, Tarka - Samgraha, Ed.
}tiin\ific[, Bucure]ti, 1971. 24, nr. 1-2, ian.-febr. 1972, p. 137-139.
3225. NEAGA, N/icolae/. G`ndirea asiro-babilonian[ @n texte.
Studiu introductiv: Constantin Daniel. Traducere, noti\e introductive
]i note: Athanase Negoi\[. Ed. }tiin\ific[, <<Bibliotheca
orientalis>>, Buc., 1975. 27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 784-785.
3226. N/EGOI|{/, At/hanasie/. Seronya Henri: Maimonide. Sa
vie, son oeuvre, sa philosophie. (<<Philosophie>>, collection
dirigee par Emile Brebier). Paris, 1961. 14, nr. 10-12, oct.-dec.
1962, p. 725.
3227. POPESCU, O. John W. Aldrigge: The hermeneutic of
Erasmus (Coll. <<Basel Studies of Theology edited by the Faculty of
Theology>>, 2), Zurich, E.V.Z. Verlag, 1966, 134 p. 20, nr. 7-8,
iul.-aug. 1968, p. 677.
3228. POPESCU, O. Jean-Claude Margalin: L'idee de la nature
dans la pensee d'Erasme, Basel, Helbing et Lichteunhahn, 1967, 67
p. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 848-849.

329

3229. POPESCU, O. Mikel Dufrenne: Pour l'homme. Paris, Ed.


du Seuil, 1968, 252 p. 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 330.
3230. POPESCU, O. Michel Philibert: L'Echelle des ages, Paris,
Ed. du Seuil, 1968, 420 p. 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 330-331.
3231. POPESCU, O. Christopher. F. Mooney: Teilhard de
Chardin et le mystere du Christ. La Revelation chretienne dans un
systeme evolutionniste de pensee (Coll. <<Theologie>>), Paris,
Auber, 1968, 288 p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 479.
3232. POPESCU, O. Maurice Pontet: Pascal et Theilhard
temoins de Jesus Christ (Coll. <<Christus>>, 27), Paris, Desclee de
Brouwer, 1968, 224 p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 479.
3233. POPESCU, O. Eugeno Garin: Moyen Age et Renaissance,
Gallimard, Paris, 1969, 276 p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 484.
3234. PRESCURE, Vasile. L. Annaeus Seneca:Scrisori c[tre
Luciliu, traducere ]i note de Gheorghe Gu\u, Editura }tiin\ific[,
Bucure]ti, 1957, 560 p. + LXVIII pl. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p.
671-673.
3235. PRESCURE, Vasile. Blaise Pascal: Scrieri alese Cuget[ri, Provinciale, Opere ]tiin\ifice-, trad. de George Iancu
Ghidu, Bucure]ti, 1967, 264 + CXIV p. 24, nr. 5-6, mai-iun. 1972,
p. 480-482.
3236. VASILESCU, Emilian. Culegere de cuget[ri filozofice,
morale ]i religioase. 24, nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p. 240-246.

330

3. SOCIOLOGIE. STATISTIC{
Recenzii
3237. MANOLACHE, Teodor N. Date statistice privitoare la
popula\ia globului ]i a Republicii Populare Rom`ne.
8, nr. 6-7,
iun.-iul. 1956, p. 430.
3238. MANOLACHE, Teodor N. Popula\ia R.P.R. pe na\ionalit[\i ]i limba matern[. 8, nr. 10-12, oct.-dec. 1956, p. 733-734.
3239. MANOLACHE, Teodor N. Popula\ia globului, condi\iile
existente @n lume ]i limbile vorbite. 9, nr. 5-6, mai-iun. 1957, p.
388-389.
3240. MANOLACHE, Teodor N. Regiunile Oltenia ]i Arge],
dup[ @mbun[t[\irea @mp[r\irii administrativ-teritoriale. 13, nr. 1-4,
ian.-apr. 1961, p. 209-211.
4. POLITIC{
Articole
3241. A/LEXE/, }/tefan/ C. Seminarul <<Consolidarea p[cii @n
Europa>>. Contribu\ia specific[ a Bisericilor. 25, nr. 5-6, maiiun., 1973, p. 546.
3242. X X X Apelul pentru dezarmare ]i pace al Frontului
Democra\iei ]i Unit[\ii Socialiste din Republica Socialist[ Rom`nia.
33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 501-504.
3243. X X X Apelul Marii Adun[ri Na\ionale a Republicii
Socialiste Rom`nia c[tre Parlamentele, Guvernele ]i popoarele
\[rilor europene, ale Statelor Unite ale Americii ]i Canadei. 33, nr.
10-12, oct.-dec. 1981, p. 505-507.
3244. X X X Apelul poporului rom`n c[tre popoarele ]i for\ele
progresiste ]i democratice din @ntreaga lume, pentru dezarmare ]i

331

pace, pentru securitate, independen\[ ]i progres.


oct.-dec. 1981, p. 508-510.

33, nr. 10-12,

3245. X X X Apelul poporului rom`n adresat sesiunii speciale a


Organiza\iei Na\iunilor Unite consacrat[ dezarm[rii. 34, nr. 4-6,
apr.-iun. 1982, p. 211-212.
3246. X X X Apelul pentru dezarmare ]i pace al Adun[rii
reprezentan\ilor organiza\iilor de mas[ ]i ob]te]ti ]i al celorlalte
organiza\ii componente ale Frontului Democra\iei ]i Unit[\ii
Socialiste. 35, nr. 11-12, nov.-dec. 1983, p. 719-721.
3247. X X X Apelul
Marii Adun[ri Na\ionale c[tre
Parlamentele ]i parlamentarii din Statele europene, S.U.A. ]i
Canada. 35, nr. 11-12, nov.-dec. 1983, p. 721-723.
3248. X X X Apelul pentru dezarmare ]i pace al Frontului
Democra\iei ]i Unit[\ii Socialiste din Republica Socialist[ Rom`nia,
adresat partidelor ]i organiza\iilor democratice, guvernelor, tuturor
popoarelor din \[rile europene, din Statele Unite ale Americii ]i
Canada. 37, nr. 7-8, iul.-aug. 1985, p. 485-489.
3249. /ASISTENT/. #nalt Prea Sfin\itul Mitropolit Nestor la
Sesiunea Comitetului de Continuare a lucr[rilor Conferin\ei
Cre]tine pentru Pace. Eisenach - R.D.G., 13-18 octombrie 1980.
33, nr. 1-3, ian.-mart. 1981, p. 125-129.
3250. B.I. Participarea I.P.S. Nestor, Mitropolitul Olteniei la
Lucr[rile Prezidiului l[rgit al Conferin\ei Cre]tine pentru pace.
Mulheim (R.F.Germania), 8-12 aprilie 1980. 32, nr. 3-6, mart.-iun.
1980, p. 513-515.
3251. X X X Bisericile Ortodoxe ]i Pacea lumii. Pentru pace.
Ve]tmintele biserice]ti. #ntocmirea Conferin\elor la Centrele
parohiale. 2, nr. 6, iun. 1951, p. 17-26.
3252. X X X Biserica @n ap[rarea p[cii ]i a unit[\ii. Traducere
de Gh. R[dulescu. 38, nr. 1-2, ian.-febr. 1986, p. 131-133.

332

3253. B/OTEZ/, Al/exei/ A. Consulta\ia preg[titoare pentru cea


de-a treia Adunare General[ Cre]tin[ pentru Pace. 19, nr. 11-12,
nov.-dec. 1967, p. 981-985.
3254. BOTEZ, Al/exei/A. Mi]carea Cre]tin[ pentru Pace. A
treia Adunare Cre]tin[ pentru pace. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p.
317-321.
3255. BUCEVSCHI, Orest. Conferin\a cre]tin[ pentru pace de
la Praga. 11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p. 116-119.
3256. BUCEVSCHI, Orest. Conferin\a Cre]tin[ pentru pace de
la Praga. 12, nr. 9-12, p. sept.-oct. 1960, p. 765-772.
3257. BUCEVSCHI, O/rest/. Ac\iuni pentru pace ale bisericilor
cre]tine. A doua Adunare mondial[ cre]tin[ pentru pace. 16, nr.
11-12, nov.-dec. 1964, p. 928-935.
3258. BUSUIOC, Lauren\iu. Noi eforturi pentru salvgardarea
p[cii. 6, nr. 9-10, sept.-oct. 1954, p. 444-447.
3259. BUSUIOC, Lauren\iu. Glasul Bisericii Ortodoxe Ruse @n
lupta pentru pace. 6, nr. 11-12, nov.-dec.1954, p. 596-597.
3260. BUSUIOC, Lauren\iu. Pe c[ile ap[r[rii p[cii. 7, nr. 7-9,
iul.-sept. 1955, p. 376-398.
3261. BUSUIOC, Lauren\iu. Sprijinirea campaniei agricole.
nr. 5-6, mai-iun. 1957, p. 296-297.

9,

3262. BUSUIOC, Lauren\iu. N[zuin\ele de pace ale omenirii dea lungul veacurilor. 10, nr. 9-10, sept.-oct. 1958, p. 624-660.
3263. BUZERA, Alexie. Pentru o pace trainic[ pe @ntreg globul
p[m`ntesc. Adunarea pentru pace ]i dezarmare de la Seminarul

333

teologic din Craiova, 1 noiembrie 1983.


1983, p. 785-791.

35, nr. 11-12, nov.-dec.

3264. X X X Chemarea cultelor religioase din R.S.Rom`nia


pentru dezarmare, pace ]i bun[ @n\elegere @ntre oameni ]i popoare.
33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 513-515.
3265. CHI|ESCU, N. Conferin\a pancre]tin[ pentru pace de la
Praga (13-18 iunie, 1961). 13, nr. 7-9, iul.-sept. 1961, p. 559-585.
3266. CIUREA, Al.I. Vizita Ambasadorului Finlandei @n
Arhiepiscopia Craiovei, 15-18 iunie 1983. 35, nr. 9-10, sept.-oct.
1983, p. 650-655.
3267. CIVITU, Constantin. #n slujba bunei st[ri a poporului. 6,
nr. 1-3, ian.-mart. 1954, p. 16-19.
3268. CIVITU, Constantin. Munca pe ogoare. Sprijiniri ]i
@nf[ptuiri. 6, nr. 4-6, apr.-iun. 1954, p. 173-176.
3269. X X X Comunicatul c[tre \ar[ al Consiliului Frontului
Salv[rii Na\ionale. 1, nr. 6, nov.-dec. 1989, p. 3-4.
3270. CONSTANTINESCU, P. Ac\iuni cu caracter ob]tesc ini\iate de Consiliile Frontului Unit[\ii Socialiste - Dolj. 26, nr. 1-2,
ian.-febr. 1974, p. 147-148.
3271. CORESPONDENT. Sesiunea Biroului Consiliului
Mondial al P[cii. 11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p. 119-121.
3272. CORESPONDENT. Cre]tinii @n fa\a armelor atomice. 11,
nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p. 697-701.
3273. COTEA, }tefan. Aniversarea zilei de 9 mai la Calafat Dolj. 42, nr. 1-3, ian.-iun. 1990, p. 362-364.

334

3274. CRISTESCU, Sandu. Lucr[rile pentru pace ale Adun[rii


eparhiale a Sfintei Episcopii a R`mnicului ]i Arge]ului, 27
noiembrie 1983. 35, nr. 11-12, nov.-dec. 1983, p. 827-832.
3275. CRONICAR. Mesajul Sf`ntului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Rom`ne trimis Domnului Nicolae Ceau]escu, Pre]edintele
Frontului Unit[\ii Socialiste din Republica Socialist[ Rom`nia. 26,
nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 547-550.
3276. CRONICAR. Slujitorii Bisericii r[spund chem[rilor
Frontului Unit[\ii Socialiste. Conferin\ele protopope]ti pe luna
martie 1975. 27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 295-297.
3277. DAVID, Petru. Ceau]escu - Rom`nia. 32, nr. 3-6, mart.iun. 1980, p. 444-449.
3278. DAVID, P/etru/. Pacea ]i respectul @ntre popoare.
Ini\iative rom`ne]ti la O.N.U. 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 670676.
3279. DR{GULIN, Gheorghe. Biserica Ortodox[ - factor
important pe calea solidarit[\ii cre]tine ]i umane. 16, nr. 5-6, maiiun. 1964, p. 441-446.
3280. DUMITRESCU, Ioan C. Conferin\a Cre]tin[ pentru pace.
27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 302.
3281. FIRMILIAN, Arhiepiscop ]i Mitropolit. #ndemn pentru
semnarea apelului Consiliului Mondial al P[cii. 7, nr. 1-2, ian.febr. 1955, p. 3-4.
3282. FIRMILIAN, Arhiepiscop ]i Mitropolit. 23 August 1969 Jubileul @mplinirii unui sfert de veac de la eliberarea scumpei
noastre patrii. 21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969, p. 515-518.
3283. GAVRIL, Mihail Fl. 23 August - Piatra de hotar.
7-9, iul.-sept.1961, p. 459-463.

335

13, nr.

3284. GEORGESCU, Ilie. Participarea I.P.S. Mitropolit Nestor


ca delegat al Bisericii Ortodoxe Rom`ne la Sesiunea Comitetului de
lucru C.C.P., de la Sofia. Sofia, 12-5 noiembrie 1979. 32, nr. 1-2,
ian.-febr. 1980, p. 196-198.
3285. GEORGESCU, Ilie; R{DU|, Ion. Participarea #nalt Prea
Sfin\itului Mitropolit Nestor la sesiunea Prezidiului l[rgit al
Conferin\ei Cre]tine pentru pace.Olanda, 24-28 octombrie 1981.
33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 655-659.
3286. GHERASIM, Pite]teanul. Adunarea pentru pace a
preo\ilor din Jude\ul Arge], Pite]ti - 20 octombrie 1983. 35, nr. 1112, nov.-dec. 1983, p. 811-818.
3287. GHERASIM, Pite]teanul. Adunarea pentru pace a
preo\ilor din protopopiatele R`mnicu-V`lcea, Dr[g[]ani ]i Horezu,
jude\ul V`lcea, Rm. V`lcea - 3 noiembrie 1983. 35, nr. 11-12, nov.dec. 1983, p. 818-822.
3288. GHERASIM, Pite]teanul. #ntrunirea pentru pace a
preo\ilor din jude\ul Olt, Municipiul Slatina, 27 octombrie 1983. 35,
nr. 11-12, nov.-dec. 1983, p. 822-827.
3289. HUREZI, P. Evenimente deosebite. 32, nr. 3-6, mart.-iun.
1980, p. 450-456.
3290. HUREZI, P. Sub semnul @nt[ririi continue a p[cii,
colabor[rii ]i bunei @n\elegeri @ntre \[ri ]i popoare.
32, nr. 7-9,
iul.-sept. 1980, p. 676-682.
3291. HUREZI, P. #narmarea, un pericol pentru toat[ f[ptura.
33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 211-214.
3292. IOANICESCU, I. Particip[ri ale preo\ilor din
Arhiepiscopia Craiovei la ac\iuni pentru pace, @n luna noiembrie
1981. 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 527-529.

336

3293. IONESCU, Alexandru. Lucr[rile Congresului Mondial


pentru dezarmare ]i pentru colaborare interna\ional[. 10, nr. 7-8,
iul.-aug. 1958, p. 478-485.
3294. IONESCU, I/oan/. Lupta pentru pace @n regiunea Craiova.
9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 801-802.
3295. IONESCU, I/oan/. Glasul Hiro]imei. 11, nr. 7-8, iul.-aug.
1959, p. 529-531.
3296. IONESCU, Ioan. Prietenia Rom`no-Sovietic[. 11, nr. 912, sept.-dec. 1959, p. 543-546.
3297. IONI|{, Viorel. Al doilea Congres al F.D.U.S., Bucure]ti,
17-18 ianuarie 1980. 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p. 187-192.
3298. IONI|{, Viorel. #nalt Prea Sfin\itul Mitropolit dr. Nestor
Vornicescu al Olteniei @n fruntea delega\iei Bisericii Ortodoxe
Rom`ne, la Sesiunea de lucru a Departamentului de Studii al
Conferin\ei Cre]tine pentru Pace, Bucure]ti 7-11 mai 1984. 36, nr.
5-6, mai-iun. 1984, p. 397-401.
3299. IOSIF, Episcop. Omagiu. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 814.
3300. X X X #ntrunirea reprezentan\ilor cultelor din Rom`nia
pentru dezarmare ]i pace. 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 511-512.
3301. JUSTINIAN, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom`ne.
Telegram[. 27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 183.
3302. LEFTER, A/natolie/. Conferin\a Cre]tin[ de la Praga
pentru ap[rarea p[cii. 12, nr. 7-8, iul.-aug. 1960, p. 534-535.
3303. LEFTER, A/natolie/. Biserica Luteran[ din S.U.A.
Chemare pentru pace. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p. 377.

337

3304. LEFTER, A/natolie/. Sesiunea de la Sofia a Comitetului


executiv al Conferin\ei Cre]tine pentru pace. 17, nr. 5-6, mai-iun.
1965, p. 498-499.
3305. MANOLACHE, Teodor N. Conferin\a de la Var]ovia
pentru destindere ]i securitate @n Europa. 11, nr. 7-8, iul.-aug.
1959, p. 505-509.
3306. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Primirea conduc[torilor
cultelor religioase din Rom`nia de c[tre Dl. Nicolae Ceau]escu,
Pre]edintele Consiliului de Stat. 20, nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p. 109115.
3307. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. #nsemn[ri pe file de
cronic[. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 327-334.
3308. M/ANOLACHE/, T/edoro/ N. Ac\iuni ]i @nf[ptuiri din
patria noastr[ ]i din alte \[ri ale lumii, iulie-august 1973. 25, nr. 78, iul.-aug. 1973, p. 655-661.
3309. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Ac\iuni ]i @nf[ptuiri din
patria noastr[ ]i din alte \[ri ale lumii , septembrie-octombrie 1973.
25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 829-836.
3310. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Ac\iuni ]i @nf[ptuiri din
patria noastr[ ]i din alte \[ri ale lumii, noiembrie-decembrie 1973.
25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. 1014-1020.
3311. MANOLACHE, Teodor N. Sesiunea Consiliului Mondial
al P[cii. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 146.
3312. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Ac\iuni ]i @nf[ptuiri din
patria noastr[ ]i din alte \[ri ale lumii, martie-aprilie 1974. 26, nr.
3-4, mart.-apr. 1974, p. 329-334.

338

3313. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Ac\iuni ]i @nf[ptuiri din


patria noastr[ ]i din alte \[ri ale lumii. 26, nr. 9-10, sept.-oct.
1974, p. 876-883.
3314. MANOLACHE, Tedoro N. Ac\iuni ]i @nf[ptuiri din patria
noastr[ ]i din alte \[ri ale lumii. Septembrie-decembrie 1974. 26,
nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 1011-1021.
3315. MANOLACHE, Teodor N. Ac\iuni ]i @nf[ptuiri din patria
noastr[ ]i din alte \[ri ale lumii, mai-iunie 1975. 27, nr. 5-6, maiiun., 1975, p. 448-455.
3316. X X X Mesajul de adeziune al Bisericii Ortodoxe Rom`ne.
1, nr. 6, nov.-dec. 1989, p. 5-6.
3317. MITROPOLIA Olteniei. 23 August. 20, nr. 7-8, iul.-aug.
1968, p. 515-516.
3318. MITROPOLIA Olteniei. Actul istoric din 28 martie 1974.
Proclamarea Domnului Nicolae Ceau]escu, Pre]edinte al Republicii
Socialiste Rom`nia. 26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 187-191.
3319. MITROPOLIA Olteniei. La cea de a XXXI-a aniversare a
eliber[rii patriei. Virtualit[\ile zilei de 23 August pentru noi. 27, nr.
7-8, iul.-aug. 1975, p. 483-485.
3320. MITROPOLIA Olteniei. A XXVIII-a aniversare a
Republicii. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 795-797.
3321. MITROPOLIA Olteniei. La cea de a XXXIII-a aniversare
a Republicii. 32, nr. 10-12, oct.-dec. 1980, p. 731-734.
3322. .MITROPOLIA/ Olteniei. La cea de a XXXIV-a aniversare
a Republicii. 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 535-537.
3323. MITROPOLIA Olteniei. La cea de a XXXVIII-a aniversare
a Revolu\iei de eliberare social[ ]i na\ional[, antifascist[ ]i

339

antiimperialist[ a patriei noastre - 23 August 1982.


iul.-sept. 1982, p. 447-449.

34, nr. 7-9,

3324. MITROPOLIA Olteniei. La cea de a XXXV-a aniversare a


Republicii noastre. 34, nr. 10-12, oct.-dec. 1982, p. 639-641.
3325. MITROPOLIA Olteniei. La cea de a XXXIX-a aniversare
a Revolu\iei de eliberare social[ ]i na\ional[, antifascist[ [i
antiimperialist[ a patriei noastre - 23 august 1983.
35, nr. 7-8,
iul.-aug. 1983, p. 459-461.
3326. MITROPOLIA Olteniei. La a 40-a aniversare a Revolu\iei
de Eliberare Social[ ]i Na\ional[, Antifascist[ ]i Antiimperialist[ a
patriei noastre - 23 august 1984. 36, nr. 7-8, iul.-aug. 1984, p. 435437.
3327. MITROPOLIA Olteniei. La cea de a XXXVII-a aniversare
a Republicii. 36, nr. 11-12, nov.-dec. 1984, p. 683-685.
3328. /MITROPOLIA Olteniei/. La cea de a XXXVIII-a
aniversare a Republicii, 1947- 30 decembrie 1985. 37, nr. 11-12,
nov.-dec. 1985, p. 753-755.
3329. MITROPOLIA Olteniei. La cea de a XXXIX-a aniversare
a Republicii. 38, nr. 6, nov.-dec. 1986, p. 6-8.
3330. MITROPOLIA Olteniei. La al 44-lea August al libert[\ii
noastre. 40, nr. 4, iul.-aug. 1988, p. 3-9.
3331. MOISESCU, Gh/eorghe/ I. O problem[ grea pentru grecii
emigra\i. 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 226-227.
3332. MOISESCU, Gh/eorghe/ I. Trafic ]i @nstr[inare de copii
greci. 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 227.
3333. MOISESCU, Iustin.Biserica Ortodox[ Rom`n[ @n slujba
p[cii. 6, nr. 7-8, iul.-aug. 1954, p. 306-334.

340

3334. NEDELESCU, Emil. Regimul de democra\ie popular[ ]i


libert[\ile religioase. 6, nr. 7-8, iul.-aug. 1954, p. 297-305.
3335. NEDELESCU, Emil. #n sprijinul muncilor agricole.
nr. 9-10, sept.-oct. 1954, p. 526-530.

6,

3336. NEDELESCU, Em/il/. Lupta pentru pace - Consf[tuiri ]i


aspecte. 7, nr. 1-2, ian.-febr. 1955, p. 62-66.
3337. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit al
Olteniei. Anul interna\ional al tineretului. 37, nr. 1-2, ian.-febr.
1985, p. 11-18.
3338. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit al
Olteniei. Noi ]i vibrante chem[ri pentru pace ale Rom`niei, ale
Pre]edintelui Nicolae Ceau]escu. 38, nr. 3, mai-iun. 1986, p. 3-11.
3339. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Mesajul conduc[torilor
Cultelor religioase din Republica Socialist[ Rom`nia c[tre slujitori
]i credincio]i, !n leg[tur[ cu declara\ia adoptat[ de Marea Adunare
Na\ional[ @n ziua de 22 August 1968. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p.
635-636.
3340. NICOLAESCU, N/icolae/. Preo\imea ]i munca de zidire a
vie\ii noi. 6, nr. 7-8, iul.-aug. 1954, p. 335-340.
3341. NICOLAESCU, N/icolae/. Conferin\a interconfesional[
pentru pace. 6, nr. 9-10, sept.-oct. 1954, p. 545-548.
3342. NICOLAESCU, N/icolae/. Luna prieteniei rom`nosovietic[. 6, nr. 11-12, nov.-dec. 1954, p. 642-643.
3343. NICOLAESCU, N/icolae/. Fondul de
interna\ional[. 24, nr. 1-2, ian.-febr. 1972, p. 61-64.

341

solidaritate

3344. NISTOR, Ioan; NICU|A, Dan. Edificarea unui obiectiv


memorial @nchinat eroilor patriei @n comuna Roe]ti - V`lcea. 43,
nr. 4, iul.-dec. 1991, p. 197-198.
3345. PETRESCU, Nicolae. Pacea scump[ tuturor. 35, nr. 1112, nov.-dec. 1983, p. 744-754.
3346. POPESCU, Nicolae M. #mprietenirea cre]tinilor @ntru
ap[rarea p[cii. 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 228-233.
3347. POPESCU-URLUIENI, T. Preo\imea noastr[ @n sprijinul
ini\iativelor ob]te]ti, sociale ]i patriotice dup[ 23 August 1944. 26,
nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 566-567.
3348. RADU, Simion. Pentru pace ]i dezarmare.
mart.-apr. 1966, p. 301-312.

18, nr. 3-4,

3349. R{DULESCU, Eugen. Adunarea reprezentan\ilor mi]c[rii


pentru pace din regiunea Oltenia. 14, nr. 5-6, mai-iun. 1962, p.
351-353.
3350. R{DULESCU, Gheorghe. Pacea imperativ fiin\ial al
@ntregii omeniri: #ntrunirea pentru pace a slujitorilor biserice]ti din
jude\ul Mehedin\i, 3 noiembrie 1983, Drobeta-Tr. Severin. 35, nr.
11-12, nov.-dec. 1983, p. 791-795.
3351. R{DU|, Ion. Participarea #nalt Prea Sfin\itului Nestor,
Mitropolitul Olteniei, la Lucr[rile sesiunii Comitetului de lucru al
Conferin\ei cre]tine pentru pace. Kiev, 28 martie - 3 aprilie 1981.
33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 297-300.
3352. R{DU|, Ion. Voin\a noastr[ ]i a tuturor oamenilor
iubitori de bine s[ statorniceasc[ pacea @n lumea @ntreag[. 33, nr.
10-12, oct.-dec. 1981, p. 516-520.
3353. R{DU|, Ion. Pacea s[ triumfe @n lume.
oct.-dec. 1981, p. 523-527.

342

33, nr. 10-12,

3354. R{DU|, I/on/. Pace ]i bun[voire @ntre oameni ]i popoare!


33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 531-534.
3355. R{DU|, Ion. Participarea I.P.S. Mitropolit Nestor la
Lucr[rile sesiunii Comitetului de lucru al Conferin\ei Cre]tine
pentru pace, Praga, 22-26 martie 1982. 34, nr. 4-6, apr.-iun. 1982,
p. 405-409.
3356. R/{DU|/, I/on/. Participarea I.P.S.Mitropolit dr. Nestor
Vornicescu la Consulta\ia despre contribu\ia Bisericilor la
promovarea dezarm[rii, Budapesta - 24-27 mai 1983 ]i la Sesiunea
de lucru a Prezidiului Conferin\ei Cre]tine pentru pace - Budapesta
- 28 mai 1983. 35, nr. 7-8, iul.-aug. 1983, p. 541-546.
3357. R{DU|, Ion. Participarea I.P.S. Mitropolit dr. Nestor
Vornicescu la festivit[\ile celei de a XXV-a anivers[ri a Conferin\ei
Cre]tine pentru pace, Praga, 13-14 octombrie 1983. 35, nr. 11-12,
nov.-dec. 1983, p. 770-773.
3358. R/{DU|/, I/on/. #ntrunirea pentru pace din cadrul
Adun[rii eparhiale a Arhiepiscopiei Craiovei - 27 noiembrie 1983.
35, nr. 11-12, nov.-dec. 1983, p. 801-809.
3359. R{DU|, I/on/. Plenara Consiliului Na\ional al Frontului
Democra\iei ]i Unit[\ii Socialiste, 28 iunie 1984. 36, nr. 5-6, maiiun. 1984, p. 305-309.
3360. R/{DU|/, I/on/. Participarea #nalt Prea Sfin\itului
Mitropolit dr. Nestor Vornicescu la #ntrunirea Comitetului de lucru
al Conferin\ei Cre]tine pentru Pace - Hernnhut (R.D.G.), 9-13
aprilie 1984. 36, nr. 5-6, mai-iun. 1984, p. 395-397.
3361. R/{DU|/, I/on. Participarea #nalt Prea Sfin\itului dr.
Nestor Vornicescu Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolit al Olteniei,
la @ntrunirea Prezidiului Conferin\ei Cre]tine pentru Pace care a
avut loc la Var]ovia (Polonia), 4-7 iunie 1984. 36, nr. 7-8, iul.aug. 1984, p. 528-530.

343

3362. R{DU|, I/on/. Participarea I.P.S. dr. Nestor Vornicescu,


Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolitul Olteniei la Reuniunea
Consultativ[ a Organiza\iilor neguvernamentale privind programul
Anului Interna\ional al p[cii (1986), Bucure]ti 4-5 iulie 1984. 36,
nr. 7-8, iul.-aug. 1984, p. 530-534.
3363. R/{DU|/, I/on/. Participarea #nalt Prea Sfin\itului
Mitropolit dr. Nestor Vornicescu la Lucr[rile Sesiunii Prezidiului
l[rgit al Conferin\ei Cre]tine pentru Pace, Velletri, 17 noiembrie
1984. 36, nr. 11-12, nov.-dec. 1984, p. 786-788.
3364. R{DU|, I/on/. Participarea #nalt Prea Sfin\itului dr.
Nestor Vornicescu, Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolitul Olteniei
la lucr[rile Conferin\ei Jude\ene a Frontului Democra\iei ]i Unit[\ii
Socialiste, Craiova, 28 ianuarie 1985. 37, nr. 1-2, ian.-febr. 1985,
p. 115-117.
3365. R{DU|, I/on/. Plenara Consiliului Na\ional al Frontului
Democra\iei ]i Unit[\ii Socialiste - 23 mai 1985. 37, nr. 5-6, maiiun. 1985, p. 320-323.
3366. R{DU|, I/on/. Participarea I.P.S. dr. Nestor Vornicescu,
Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolitul Olteniei, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Rom`ne, la @ntronirea Comitetului de lucru al
Conferin\elor Cre]tine pentru Pace - Budapesta, 13-17 mai 1985.
37, nr. 5-6, mai-iun. 1985, p. 461-463.
3367. R{DU|, Ion. #ntrunirea pentru pace a preo\ilor din
jude\ele Dolj, Mehedin\i ]i Gorj - 23, 30 ]i 31 iulie 1985.
37, nr.
7-8, iul.-aug. 1985, p. 490-497.
3368. R{DU|, I/on/. Participarea #nalt Prea Sfin\itului dr.
Nestor Vornicescu, Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolitul Olteniei
la lucr[rile celei de a VI-a Adun[ri Generale a Conferin\ei Cre]tine
pentru Pace. Praga, 2-9 iulie 1985. 37, nr. 9-10, sept.-oct. 1985, p.
708-713.

344

3369. R{DU|, I/on/. Participan\i de la Vatican la cea de a III-a


Adunare a Cultelor din Rom`nia pentru dezarmare ]i pace
Bucure]ti, 16-18 septembrie 1985, oaspe\i ai Mitropoliei Olteniei @n
zilele de 18-20 septembrie 1985: Mons. Eleuterio-Francesco Fortino
]i Mons. Salvatore Seribano. 37, nr. 9-10, sept.-oct. 1985, p. 736739.
3370. R{DU|, I/on/. Participarea I.P.S. dr. Nestor Vornicescu,
Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolitul Olteniei la Sesiunea de lucru
a Prezidiului Conferin\ei Cre]tine pentru Pace. Budapesta, 3-5
decembrie 1985. 37, nr. 11-12, nov.-dec. 1985, p. 812-815.
3371. R{DU|, I/on/. Participarea #nalt Prea Sfin\itului dr.
Nestor Vornicescu, Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolit al Olteniei,
la lucr[rile sesiunii Comitetului de lucru al Conferin\ei Cre]tine
pentru Pace, Sofia, 3-7 martie 1986. 38, nr. 2, mart.-apr. 1986, p.
126-129.
3372. R{DU|, I/on/. Participarea I.P.S. Mitropolit Nestor
Vornicescu la lucr[rile @ntrunirii Comitetului de lucru al Conferin\ei Cre]tine pentru Pace - Arnoldshain, Germania, 6-10 aprilie
1987. 39, nr. 3, mai-iun. 1987, p. 110-113.
3373. R{DU|, Ion. Participarea #nalt Prea Sfin\itului Mitropolit
dr. Nestor Vornicescu @n delega\ia Conferin\ei Cre]tine pentru Pace,
care a f[cut o vizit[ @n Grecia @ntre 2-10 martie 1987. 39, nr. 2,
mart.-apr. 1987, p. 126-130.
3374. R{DU|, I/on/. Participarea #nalt Prea Sfin\itului
Mitropolit Dr. Nestor Vornicescu, la @ntrunirea Comitetului de
continuare a lucr[rilor din cadrul Conferin\ei Cre]tine pentru Pace,
Gorlitz, Republica Democrat[ German[. 40, nr. 5, sept.-oct. 1988,
p. 122-124.
3375. R{DU|, I/on/. Participarea #nalt Prea Sfin\itului
Mitropolit Dr. Nestor Vornicescu, la @nt`lnirea interna\ional[,
<<Oa-meni ]i religii>> pentru pace, Roma. Roma, Italia, 25-30
octombrie 1988. 40, nr. 5, sept.-oct. 1988, p. 127-130.

345

3376. REDAC|IA. Sprijinirea muncilor agricole. 2, nr. 5, mai


1951, p. 1-4.
3377. REDAC|IA. Cinci ani de lupt[ pentru pace.
apr.-iun. 1954, p. 131-133.

6, nr. 4-6,

3378. REDAC|IA. Pe calea luminoas[ a p[cii. Sesiunea


Consiliului Mondial al P[cii de la Stockholm (Noiembrie 1954). 6,
nr. 11-12, nov.-dec. 1954, p. 583-595.
3379. REDAC|IA. Noi str[danii @n slujba p[cii.
mai-iun. 1955, p. 243-253.
3380. REDAC|IA. Pentru pacea lumii.
1955, p. 523-525.

7, nr. 5-6,

7, nr. 10-12, oct.-dec.

3381. REDAC|IA. Pentru pacea ]i bun[starea a toat[ lumea.


8, nr. 4-5, apr.-mai. 1956, p. 163-167.
3382. REDAC|IA. Uni\i @n numele p[cii.
1956, p. 307-310.

8, nr. 6-7, iun.-iul.

3383. REDAC|IA. Pentru @nflorirea patriei - Pentru pace.


nr. 1-2, ian.-febr. 1957, p. 3-6.

9,

3384. REDAC|IA. Mesajul p[cii - din insula Paradisului.


nr. 5-6, mai-iun. 1957, p. 291-295.

9,

3385. REDAC|IA. 23 August. 9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957, p. 419424.


3386. /REDAC|IA/. Colaborarea actual[ dintre bisericile
ortodoxe rus[ ]i rom`n[ @n sprijinul prieteniei dintre popoarele
Uniunii Sovietice ]i poporul rom`n. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p.
579-585.

346

3387. /REDAC|IA/. #n lupta pentru pace. 10, nr. 7-8, iul.-aug.


1958, p. 475-477.
3388. REDAC|IA. A zecea aniversare a Mi]c[rii Mondiale
pentru Pace. 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 147-152.
3389. REDAC|IA. 1 Mai.
254.

11, nr. 5-6, mai-iun. 1959, p. 251-

3390. REDAC|IA. Cinsprezece ani de via\[ nou[. 11, nr. 7-8,


iul.-aug. 1959, p. 395-404.
3391. REDAC|IA. A XII-a aniversare a proclam[rii Republicii
Populare Rom`ne. 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p. 539-542.
3392. REDAC|IA. Prietenie de veacuri. 12, nr. 9-12, sept.-dec.
1960, p. 547-560.
3393. REDAC|IA. A XIII-a aniversare a proclam[rii Republicii
Populare Rom`ne. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 653-655.
3394. REDAC|IA. 1 Iunie: ziua copilului. 13, nr. 5-6, mai-iun.
1961, p. 275-277.
3395.REDAC|IA. Aniversarea Republicii, s[b[toare
@ntregului popor. 15, nr. 11-12, nov.-dec. 1963, p. 835-837.

3396. REDAC|IA. A XVII-a aniversare a proclam[rii Republicii


Populare Rom`ne. 16, nr. 11-12, nov.-dec. 1964, p. 847-850.
3397. REDAC|IA. 23 August, marea noastr[ s[rb[toare
na\ional[. 18, nr. 7-8, iul.-aug. 1966, p. 611-612.
3398. REDAC|IA. La aniversarea Republicii.
nov.-dec. 1966, p. 939-940.

347

18, nr. 11-12,

3399. REDAC|IA. Marea noastr[ s[rb[toare.


aug. 1967, p. /503/-504.

19, nr. 7-8, iul.-

3400. REDAC|IA. La dou[ decenii ale Republicii. 19, nr. 1112, nov.-dec. 1967, p. 859-861.
3401. REDAC|IA. De ziua aniversar[ a Republicii. 20, nr. 1112, nov.-dec. 1968, p. 879-880.
3402. REDAC|IA. La @mplinirea a 25 de ani de la eliberarea
patriei. 21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969, p. 518-527.
3403. REDAC|IA. 23 August - piatr[ de hotar. 25, nr. 7-8, iul.aug. 1973, p. 555-558.
3404. REDAC|IA. A XXVII-a aniversare a Republicii.
Certitudini ]i perspective. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 923925.
3405. REDAC|IA. Voin\[ unanim[ pentru prop[]irea Patriei.
27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 175-177.
3406. REDAC|IA. Noile orizonturi de la Helsinki - August
1975. 27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p. 489-491.
3407. REDAC|IA. Sesiunea Marii Adun[ri Na\ionale din 18-20
Decembrie 1975. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 798-799.
3408. REDAC|IA. Realegerea Domnului Nicolae Ceau]escu @n
suprema func\ie: Pre]edinte ale Rom`niei. 32, nr. 3-6, mart.-iun.
1980, p. 243-247.
3409. REDAC|IA. A XXXVII-a aniversare a Revolu\iei de
eliberare social[ ]i na\ional[ antifascist[ ]i antiimperialist[. 33,
nr. 7-9, iul.-sept. 1981,p. 351-353.

348

3410. REDAC|IA. Congresul al III-lea al Frontului


Democra\iei ]i Unit[\ii Socialiste. 37, nr. 1-2, ian.-febr. 1985, p. 710.
3411. SEMEN, Petre. Vizita unei delega\ii japoneze, din cadrul
Conferin\ei Cre]tine pentru Pace, la Centrul Eparhial al Mitropoliei
Olteniei. 17-18 octombrie 1981. 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p.
659-660.
3412. SEMEN, Petre. "Duhule Sfinte, @mpac[ lumea ta".
3, mai-iun. 1991, p. 110-119.

43, nr.

3413. S~RBU, Corneliu. O m[rea\[ figur[ de savant[ ]i


lupt[toare pentru pace, Irene Joliot-Curie (1897-1956). 11, NR. 5-6,
mai-iun. 1959, p. 358-363.
3414. SF~NTUL SINOD al Bisericii Ortodoxe Rom`ne. Apelul
Sf`ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom`ne c[tre slujitorii
Sfintelor altare ]i credincio]ii ortodoc]i rom`ni de pretutindeni,
pentru ajutorarea copiilor handicapa\i, orfani, abandona\i ]i a
tuturor celor lipsi\i ]i suferinzi. 42, nr. 4-6, iul.-dec. 1990, p. 3-5.
3415. STAMATOIU, D/umitru/. Pacea ]i ra\iunea s[ triumfe @n
lume! 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 520-523.
3416. S/TAN/, L/iviu/. #n slujba p[cii ]i a @nfr[\irii dintre
popoare. 7, nr. 5-6, mai-iun. 1955, p. 328-330.
3417. }TEFAN, B. Despre patriotism. 36, nr. 11-12, nov.-dec.
1984, p. 783-785.
3418. TEOCTIST, Mitropolitul Olteniei. Ac\iuni ]i @nf[ptuiri din
patria noastr[ ]i din alte \[ri ale lumii, ian.-febr. 1974. 26, nr. 1-2,
ian.-febr. 1974, p. 141-142.
3419. TEOCTIST, Mitropolitul Olteniei. Telegrama adresat[ de
#nalt Prea Sfin\itul Mitropolit Teoctist Domnului Nicolae Ceau]escu,

349

Pre]edintele Republicii Socialiste Rom`nia. 26, nr. 3-4, mart.-apr.


1974, p. 192.
3420. TEOCTIST, Arhiepiscop ]i Mitropolit. #n sprijinul marilor
n[zuin\e ale poporului. 27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 178-182.
3421. TEOCTIST, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Dezarmarea,
chez[]ie a unei lumi mai drepte ]i mai bune. 27, nr. 11-12, nov.dec. 1975, p. 800-802.
3422. VASILESCU, Emilian. M[rturii ale oamenilor de seam[
@n favoarea p[cii. 19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 925-931.
3423. VASILIU, Cezar. Sesiunea de la Cernica a Comisiei
teologice a Conferin\ei Cre]tine pentru pace. 27, nr. 7-8, iul.-aug.
1975, p. 596-599.
3424. VINCEN|IU, Grifoni. Adunarea pentru pace a preo\ilor
din jude\ul Gorj, Tg. Jiu - 10 noiembrie 1983. 35, nr. 11-12, nov.dec. 1983, p. 795-801.
3425. VINCEN|IU, Grifoni. Adunarea Cultelor din Rom`nia
pentru dezarmare ]i pace, Bucure]ti, 21-23 iunie 1984. 36, nr. 5-6,
mai-iun. 1984, p. 291-305.
3426. VINCEN|IU, Grifoni. A III-a Adunare a Cultelor din
Rom`nia pentru dezarmare ]i pace - 16-18 septembrie 1985. 37, nr.
9-10, sept.-oct. 1985, p. 643-653.
Recenzii
3427. B., A. Pacea, preocuparea noastr[ permanent[. 15, nr. 12, ian.-febr. 1963, p. 130-136.
3428. BRANI}TE, Marin M. .........et paix sur la terre.
Documents de la Premire Assemble chrtienne pour la Paix,

350

Prague du 13 au 18 juin 1961, Prague, 1961.


apr. 1963, p. 272-274.

15, nr. 3-4, mart.-

3429. BR~NZEI, Const/antin/. Justinian, Patriarhul Bisericii


Ortodoxe Rom`ne: Pilde ]i @ndemnuri @n lupta pentru pace,
Bucure]ti 1952, pp. XIX + 520. 6, nr. 1-3, ian.-mart. 1954, p. 109110.
3430. BUCEVSCHI, O/rest/. Conferin\a cre]tin[ pentru pace de
la Praga. 11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p. 116-119.
3431. BUCEVSCHI, O/rest/. Damaskinos Papandreou:
Gottesdienst-Geschlosseue Geselschaft? Solidaritt mit der Welt
(Serviciul divin - societate @nchis[? Solidaritate cu lumea), in
<<Oekumenische Rundschau>>, 3/1973.
27, nr. 7-8, iul.aug.1975,p. 622-624.
3432. CORESPONDENT. Sesiunea Biroului Consiliului
Mondial al P[cii. 11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p. 119-121.
3433. GEORGESCU, Ion V. Pastor I.N. Martikainen: Temeiul
teologic al activit[\ii Bisericilor @n slujba p[cii, in <<Studii
Teologice>>, revist[ periodic[, editat[ de Patriarhia Moscovei,
Vol. VII, Moscova, 1971, p. 249-256. 25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973,
p. 874-875.
3434. IONESCU, I/oan/. F. Joliot Curie: Culegere de cuv`nt[ri,
declara\ii ]i mesaje, cu un cuv`nt @nainte de M. Sadoveanu ]i o
prefa\[. Ed. politic[ Bucure]ti, 1959, p. 143. 12, nr. 1-2, ian.-febr.
1960, p. 118-121.
3435. MANOLACHE, T/eodor/ N. Conferin\a de la Berlin.
nr. 1-3, ian.-mart. 1954, p. 103.

6,

3436. MANOLACHE, Teodor N. Sesiunea extraordinar[ a


Consiliului Mondial al P[cii. 6, nr. 7-8, iul.-aug. 1954, p. 414-415.

351

3437. MANOLACHE, Teodor N. Conferin\a Interna\ional[


pentru sl[birea @ncord[rii interna\ionale. 6, nr. 7-8, iul.-aug. 1954,
p. 415-417.
3438. MANOLACHE, Teodor N. Podul de peste Dun[re - al
prieteniei ]i p[cii. 6, nr. 7-8, iul.-aug. 1954, p. 417-418.
3439. MANOLACHE, Teodor N. Un deceniu de activitate a
A.R.L.U.S.-ului. 6, nr. 11-12, nov.-dec. 1954, p. 694-696.
3440. MANOLACHE, Teodor N. Ierarhia conduc[toare ]i
preo\ii Bisericii Ortodoxe Rom`ne protesteaz[ @mpotriva re@nvierii
militarismului german ]i sprijin[ hot[r`rile Conferin\ei de la
Moscova. 7, nr. 1-2, ian.-febr. 1955, p. 98-101.
3441. MANOLACHE, Teodor N. O ac\iune @ntreprins[ de
decanul de Canterbury, Hewlett Johnson @mpotriva @narm[rii
Germaniei occidentale. 7, nr. 1-2, ian.-febr. 1955, p. 102-103.
3442. MANOLACHE, Teodor N. #mpotriva armei atomice ]i a
r[zboiului - Declara\ia I.P.S. Mitropolit Nicolae al Cruti\iei ]i
Colomnei. 7, nr. 5-6, mai-iun. 1955, p. 380.
3443. MANOLACHE, Teodor N. Alte m[rturii despre libertatea
de con]tiin\[ din R.P.R. 8, nr. 1-3, ian.-mart. 1956, p. 133-135.
3444. MANOLACHE, Teodor N. Acad. P. Constantinescu - Ia]i,
despre noua etap[ @n lupta pentru triumful p[cii. 8, nr. 4-5, apr.mai 1956, p. 271-272.
3445. MANOLACHE, Teodor N. Portretul pilduitor al unui
preot ales deputat @n Sfatul Popular al unei comune. 8, nr. 4-5,
apr.-mai 1956, p. 272-273.
3446. MANOLACHE, Teodor N. Declara\iile Episcopului de
Chichester @n leg[tur[ cu problema dezarm[rii.
8, nr. 4-5, apr.mai 1956, p. 273.

352

3447. MANOLACHE, Teodor N. Str[vechi leg[turi de prietenie


@ntre poporul rom`n ]i cel ucrainean. 8, nr. 8-9, aug.-sept. 1956, p.
553-555.
3448. MANOLACHE, Teodor N. Protestul poporului rom`n ]i
al reprezetan\ilor bisericilor ]i cultelor religioase din R.P.R.
@mpotriva agresiunii din Egipt. 8, nr. 10-12, oct.-dec. 1956,p. 730731.
3449. MANOLACHE, Teodor N. Regiunea Craiova prezentat[
de revista "La Roumanie d'aujourd'hui". 8, nr. 10-12, oct.-dec.
1956, p. 732-733.
3450. MANOLACHE, Teodor N. Via\a nou[, @n plin[
dezvoltare, @n regiunea Craiova. 9, nr. 1-2, ian.-febr. 1957, p. 8890.
3451. MANOLACHE, Teodor N. Lucr[rile rodnice ale primei
sesiuni a celei de a III-a legislaturi a Marii Adun[ri Na\ionale. 9,
nr. 3-4, mart.-apr. 1957, p. 230-231.
3452. MANOLACHE, Teodor N. Chemarea adresat[ tineretului
cre]tin din lume de I.P.S.Mitropolit Nicolae al Kruti\ei ]i Kolomnei,
cu prilejul celui de al VI-lea Festival Mondial al Tineretului ]i
Studen\ilor. 9, nr. 5-6, mai-iun. 1957, p. 383-384.
3453. MANOLACHE, Teodor N. Bisericile de toate confesiunile
]i organiza\iile religioase cer interzicerea experien\elor cu arma
nuclear[. 9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957, p. 531-534.
3454. MANOLACHE, Teodor N. Mesajul Prea Fericitului
Patriarh Alexandru al III-lea al Antiohiei. 9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957,
p. 534.
3455. MANOLACHE, Teodor N. Albert Schweitzer ]i vibrantul
s[u mesaj. 9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957, p. 534-537.

353

3456. MANOLACHE, Teodor N. Arhiepiscopul Makarios


mul\ume]te poporului rom`n pentru sprijinul acordat @n problema
cipriot[. 9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957, p. 537-538.
3457. MANOLACHE, Teodor N. Ora]ul ]i Regiunea Craiova @n
anii democra\iei populare. 9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957, p. 540-542.
3458. MANOLACHE, Teodor N. Pentru @ncetarea experien\elor
cu arma atomic[. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 859-866.
3459. MANOLACHE, Teodor N. Suntem hot[r`\i s[ ducem la
biruin\[ steagul p[cii. 10, nr. 1-2, ian.-febr. 1958, p. 109-110.
3460. MANOLACHE, Teodor N. Activitatea exemplar[ a unei
cooperative ]i a unui preot @n c`mpul cooperativei. 10, nr. 1-2, ian.febr. 1958, p. 111-113.
3461. MANOLACHE, Teodor N. Sesiunea de la Delhi a
Biroului Consiliului Mondial al P[cii. 10, nr. 3-4, mart.-apr. 1958,
p. 293-295.
3462. MANOLACHE, Teodor N. O hot[r`re de @nsemn[tate
istoric[ pentru salvarea omenirii de pericolul r[zboiului atomic. 10,
nr. 3-4, mart.-apr. 1958, p. 295-299.
3463. MANOLACHE, Teodor N. Mi]carea pentru pace din \ara
noastr[ @n plin[ ac]iune. 10, nr. 3-4, mart.-apr. 1958, p. 299-301.
3464. MANOLACHE, Teodor N. Conferin\a Na\ional[ a
Mi]c[rii pentru pace din R.P.R. 10, nr. 5-6, mai-iun. 1958, p. 434438.
3465. MANOLACHE, Teodor N. Pastorul profesor Josef
Hromadka, distins cu Premiul Interna\ional "Lenin" pentru @nt[rirea
p[cii @ntre popoare. 10, nr. 5-6, mai-iun. 1958, p. 438-439.

354

3466. MANOLACHE, Teodor N. Declara\iile I.P.S. Mitropolit


Nicolae Kruti\ki @nainte de a pleca la Congresul Mondial pentru
Dezarmare ]i Cooperare Interna\ional[ de la Stockholm. 10, nr. 56, mai-iun. 1958, p. 440.
3467. MANOLACHE, Teodor N. Acad. Mihail Ralea despre
Congresul Mondial pentru dezarmare ]i colaborare interna\ional[
de la Stockholm. 10, nr. 7-8, iul.-aug. 1958, p. 574-575.
3468. MANOLACHE, Teodor N. Mesaj de pace @n preajma
Noului An. 10, nr. 11-12, nov.-dec. 1958, p. 794-795.
3469. MANOLACHE, Teodor N. #n @nt`mpinarea celei de a X-a
anivers[ri a Mi]c[rii Mondiale pentru pace. Plenara Comitetului
Na\ional pentru Ap[rarea p[cii.
11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p.
105-107.
3470. MANOLACHE, Teodor N. Forurile Consiliului Mondial
al p[cii @n plin[ activitate. 11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, 107-109.
3471. MANOLACHE, Teodor N. A zecea aniversare a Mi]c[rii
Mondiale pentru Pace. Ecouri de la Conferin\a interconfesional[
din Craiova. Organiza\iile religioase ]i pacea. O carte a savantului
dr. Albert Schweitzer despre primejdia armelor atomice.
Semicentenarul
Bibliotecii
regionale
Craiova.
Moartea
muzicologului ]i folcloristului muzical Constantin Br[iloiu. 11, nr.
3-4, mart.-apr. 1959, p. 214-225.
3472. MANOLACHE, Teodor N. A zecea aniversare a Mi]c[rii
Mondiale pentru Pace. 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 214-217.
3473. MANOLACHE, Teodor N. Organiza\iile religioase ]i
pacea. 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 218-219.
3474. MANOLACHE, Teodor N. Sesiunea Jubiliar[ a
Consiliului Mondial al P[cii. Congresul european pentru dezarmare
nuclear[. Mar]ul de la Aldermaston la Londra al partizanilor
dezarm[rii nucleare. Marea manifesta\ie a partizanilor p[cii din
Anglia. Rolul organiza\iilor religioase @n Mi]carea pentru pace a

355

germanilor ]i manifestarea atomist[ a unor teologi. Fondul p[cii.


Gala Galaction octogenar. Ion Chirescu a @mplinit 70 de ani. 11,
nr. 5-6, mai-iun. 1959, p. 370-376.
3475. MANOLACHE, Teodor N. Mar]ul de la Aldermaston la
Londra al partizanilor dezarm[rii nucleare - Marea manifesta\ie a
partizanilor p[cii din Anglia. 11, nr. 5-6, mai-iun. 1959, p. 376378.
3476. MANOLACHE, Teodor N. Congresul european pentru
dezarmare nuclear[. 11, nr. 5-6, mai-iun. 1959, p. 375-376.
3477. MANOLACHE, Teodor N. Rolul organiza\iilor religioase
@n mi]carea pentru pace a germanilor ]i manifestarea atomist[ a
unor teologi. 11, nr. 5-6, mai-iun. 1959, p. 378-379.
3478. MANOLACHE, Teodor N. Fondul p[cii. 11, nr. 5-6, maiiun. 1959, p. 379-380.
3479. MANOLACHE, Teodor N. #n ap[rarea lui Manole
Glezos. Conferin\a de la Var]ovia pentru destindere ]i securitate @n
Europa. La Hiro]ima, dup[ 14 de la zguduitorul bombardament
atomic. Craiova se dezvolt[, se @nfrumuse\eaz[. Poporul tibetan se
bucur[ de deplin[ libertate religioas[. Noua orientare a politicii
Vaticanului. Al patrulea centenar al Universit[\ii din Geneva
@nfiin\at[ de Calvin. 11, nr. 7-8, iul.-aug. 1959, p. 502-522.
3480. MANOLACHE, Teodor N. La Hiro]ima, dup[ 14 ani de
la zguduitorul bombardament atomic. 11, nr. 7-8, iul.-aug., 1959, p.
509-513.
3481. MANOLACHE, Teodor N. "Conferin\a de la Pugwash"
despre pericolul armelor biologice ]i chimice. 11, nr. 9-12, sept.dec. 1959, p. 668-669.
3482. MANOLACHE, Teodor N. Conferin\a de Pugwash despre
pericolul armelor biologice ]i chimice. Ziua interna\ional[ de lupt[
@mpotriva primejdiei unui nou r[zboi. Canonicul John Collins

356

despre campania pentru dezarmarea nuclear[. S[rb[torirea zilei de


23 August la Craiova. Patru veacuri de la tip[rirea primei c[r\i
rom`ne]ti ajuns[ p`n[ @n zilele noastre. 500 de ani de la cea mai
veche men\iune documentar[ despre existen\a ora]ului Bucure]ti.
11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p. 669-681.
3483. MANOLACHE, Teodor N. Consiliul Mondial al p[cii a
acordat distinc\ii unor activi]ti ai Mi]c[rii pentru pace din \ara
noastr[. 12, nr. 1-2, ian.-febr. 1960, p. 111-112.
3484. MANOLACHE, Teodor N. Primatul Bisericii anglicane sa pronun\at pentru sprijinirea planului de dezarmare general[ ]i
total[ propus de Uniunea Sovietic[. 12, nr. 1-2, ian.-febr. 1960, p.
112-113.
3485. MANOLACHE, Teodor N. Chemarea la ac\iune a
profesorului John Bernal, pre]edinte delegat al Consiliului Mondial
al P[cii. 12, nr. 3-4, mart.-apr., 1960, p. 230-231.
3486. MANOLACHE, Teodor N. Ac\iunile Prezidiului
Consiliului Mondial al P[cii privitoare la problemele actuale
interna\ionale. 12, nr. 3-4, mart.-apr. 1960, p. 231-232.
3487. MANOLACHE, Teodor N. O declara\ie @n spiritul p[cii a
Arhiepiscopului de York, dr. Ramsay. 12, nr. 3-4, mart.-apr. 1960,
p. 232.
3488. MANOLACHE, Teodor N. Un cleric american se
pronun\[ pentru planul de dezarmare propus de N.S.Hru]ciov @n
numele Uniunii Sovietice. 12, nr. 3-4, mart.-apr. 1960, p. 233-234.
3489. MANOLACHE, Teodor N. Tradi\ionalul mar] al
lupt[torilor pentru dezarmare nuclear[ din Anglia. 12, nr. 5-6,
mai-iun. 1960, p. 382-384.
3490. MANOLACHE, Teodor N. Canonicul John Collins despre
problema @ncet[rii experien\elor nucleare. 12, nr. 5-6, mai-iun.
1960, p. 384-385.

357

3491. MANOLACHE, Teodor N. Oamenii de bun[ credin\[ din


Fran\a cer cu hot[r`re s[ se pun[ cap[t experien\elor nucleare.
12, nr. 5-6, mai-iun. 1960, p. 385-387.
3492. MANOLACHE, Teodor N. Intens[ activitate a forurilor
conduc[toare ale Consiliului Mondial al P[cii. 12, nr. 7-8, iul.-aug.
1960, p. 514-519.
3493. MANOLACHE, Teodor N. Schimb de scrisori @ntre
canonicul L.John Collins ]i Pre]edintele Guvernului Uniunii
Sovietice, N.S. Hru]ciov, cu privire la situa\ia interna\ional[. 12,
nr. 7-8, iul.-aug. 1960, p. 519-520.
3494. MANOLACHE, Teodor N. A VI-a Conferin\[
interna\ional[ pentru interzicerea armelor atomice ]i cu hidrogen.
12, nr. 7-8, iul.-aug. 1960, p. 520-522.
3495. MANOLACHE, Teodor N. #n duhul credin\ei ]i al
dragostei cre]tine. O scrisoare a profesorului-protoiereu K. Rufi\ki
cu privire la condamnarea lui Manolis Glezos. 12, nr. 7-8, iul.-aug.
1960, p. 523-524.
3496. MANOLACHE, Teodor N. Politica de ferm[ ap[rare a
p[cii a poporului rom`n. Biserica Ortodox[ Rom`n[ al[turi de
popor @n aceast[ nobil[ ac\iune. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p.
739-743.
3497. MANOLACHE, Teodor N. Congresul euharistic de la
Munchen, o demonstra\ie a revan]arzilor germani ]i a
imperiali]tilor. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 743-745.
3498. MANOLACHE, Teodor N. U.N.E.S.C.O. sprijin[
propaganda catolic[? 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 745-747.
3499. MANOLACHE, Teodor N. S[rb[torirea zilei de 23 August
la Craiova. 12, nr. 7-8, iul.-aug. 1960, p. 528.

358

3500. MANOLACHE, Teodor N. Sesiunea de la Bucure]ti a


Prezidiului Consiliului Mondial al P[cii. 12, nr. 9-12, sept.-oct.
1960, p. 757-761.
3501. MANOLACHE, Teodor N. Principalele ac\iuni ale
Mi]c[rii pentru ap[rarea p[cii din \ara noastr[. 13, nr. 5-6, maiiun. 1961, p. 423-425.
3502. MANOLACHE, Teodor N. Problemele p[cii, @n lumina
evenimentelor actuale. Sesiunea de la Delhi a Consiliului Mondial al
P[cii. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p. 425-429.
3503. MANOLACHE, Teodor N. Manifesta\ii pentru pace ]i
dezarmare @n S.U.A. ]i @n Anglia. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p. 429432.
3504. MANOLACHE, Teodor N. La a XX-a aniversare a
Mi]c[rii mondiale pentru Pace. 21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969, p. 632634.
3505. MANOLACHE, Teodor N. Permanen\e ale luptei pentru
ap[rarea vie\ii. 21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p. 802-804.
3506. NEGREANU, Ion N. Nicolae Iorga: Discursuri
parlamentare, Editura politic[, 1981. 35, nr. 9-10, sept.-oct. 1983,
p. 693-697.
3507. P/ARASCHIV/, I/on/ V. Jean Heller: <<Caut[ pacea ]i
urmeaz-o>>, in <<Confrence Chrtienne de la Paix>>, nr. 26,
fevr., 1968, p. 23-24. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 463-466.
3508. POPESCU, O. Pastorul Emilio Castro: Salva\i omul,
pacea este cu putin\[, @n <<Confrence Chrtienne pour la
Paix>>, nr. 26, fevr. 1968, p. 1-3. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p.
481.

359

3509. }ESAN, M/ilan/. I.P.S. Mitropolit Nicolae al Cruti\elor:


Pentru pace, Moscova, 1955. Traducere ceh[, Praga, 1956.
8, nr.
6-7, iun.-iul. 1956, p. 442.
3510. VESA, I/on/. Urm[rile Hiro]imei.
1963, p. 597.

15, nr. 7-8, iul.-aug.

5. ECONOMIE
Articole
3511. BODOGAE, T. C`nd a intrat Hagi Petru Luca
Craioveanu @n Compania de comer\ a Sibiului? 18, nr. 1-2, ian.febr. 1966, p. 132-135.
3512. BRANI}TE, Marin M. Privilegiile acordate negustorilor
]i meseria]ilor b[jenari, @n cadrul a]ez[mintelor coloni]tilor bulgari
din 1830. 14, nr. 7-9, iul.-sept. 1962, p. 544-548.
3513. X X X Impozite pe salarii. De]euri. Concurs pentru
ap[r[tori biserice]ti. 2, nr. 5, mai 1951, p. 5-9.
3514. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. <<Craiova, centru
industrial al Olteniei>>. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 561.
3515. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Ac\iuni ]i @nf[ptuiri din
patria noastr[ ]i din alte \[ri ale lumii, mai-iunie 1973. 25, nr. 5-6,
mai-iun. 1973, p. 514-520.
3516. X X X Men\iuni.

2, nr. 5, mai 1951, p. 37.

3517. X X X /Probleme economice/. 2, nr. 4-5, apr.-mai, 1949,


p. 64-67.
3518. X X X Semnal[ri din Buletinul Oficial.
1951, p. 15-16.

360

2, nr. 6, iun.

Recenzii
3519. MANOLACHE, Teodor N. Craiova- Ora]ul din inima
Olteniei. /Dup[ Rom`nia Liber[ din 4 august 1954/.
6, nr. 9-10,
sept.-oct. 1954, p. 565.
3520. MANOLACHE, Teodor N. Ora]ul Craiova @n plin
progres. 7, nr. 1-2, ian.-febr. 1955, p. 96-97.
3521. MANOLACHE, Teodor N. Craiova.
dec. 1955, p. 650-651.

7, nr. 10-12, oct.-

3522. MANOLACHE, Teodor N. Cifre ]i fapte din regiunea


Craiova. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 651-653.
3523. MANOLACHE, Teodor N. Iar[]i despre Craiova.
4-5, apr.-mai 1956, p. 270-271.

8, nr.

3524. MANOLACHE, Teodor N. Craiova @n trecut ]i ast[zi.


10, nr. 7-8, iul.-aug. 1958, p. 576-579.
3525. MANOLACHE, Teodor N. Oltenia, o regiune @n continu[
dezvoltare. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 211-214.
3526. POPESCU, O. J. Jeremias: Jerusalem au temps de Jesus;
Recherches d'histoire conomique et sociale pour la priode
neotestamentaire, Paris, Ed. du Cerf, 1967, 528 p.
21, nr. 3-4,
mart.-apr. 1969, p. 332.

6. DREPT LAIC }I CANONIC


Articole
3527. BOTEZ, Al. A. Un litigiu din vremea st[re\iei Sf`ntului
Calnic de la Cernica. 11, nr. 7-8, iul.-aug. 1959, p. 493-501.

361

3528. CHI|U, V. Norme disciplinare @n c[r\ile de @nv[\[tur[


pentru preo\i, din veacurile al XVII-lea - al XIX-lea.
18, nr. 7-8,
iul.-aug. 1966, p. 620-631.
3529. DOLOFAN, Vasile. Probleme canonice @n coresponden\a
Patriarhului Eftimie al T`rnovei cu Mitropolitul Antim (Critopulos)
al Ungrovalahiei. 33, nr. 7-9, iul.-sept. 1981, p. 447-455.
3530. DR{GULIN, Gheorghe. Noi edi\ii ale Pidalionului.
nr. 7-8, iul.-aug. 1964, p. 626-627.

16,

3531. FLOCA, Ioan N. #nsemn[tatea Sinodului de la Calcedon.


27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p. 588-591.
3531. G{IN{, Dumitru. Laicii @n via\a Bisericii. 48, nr. 3-6,
mai-dec. 1996, p. 100-104.
3532. STAN, Liviu. Noul Cod al Familiei. Probleme ]i aspecte.
6, nr. 4-6, apr.-iun.1954, p. 162-172.
3533. STAN, Liviu. Legisla\ia bisericeasc[ ]i valoarea ei
canonic[. 6, nr. 11-12, nov.-dec. 1954, p. 598-617.
3534. STAN, Liviu. Ecumenicitate ]i ortodoxia ecumenic[.
nr. 5-6, mai-iun. 1955, p. 261-276.
3535. STAN, Liviu. Biserica ]i dreptul.
1956, p. 482-489.

7,

8, nr. 8-9, aug.-sept.

3536. STAN, Liviu. Ob`r]ia autocefaliei ]i autonomiei. Teze noi.


13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 80-113.
3537. STAN, Liviu. Pravila Sf`ntului Calinic. Un veac de la
apari\ia ei. 14, nr. 3-4, mart.-apr. 1962, p. 209-223.
3538. STAN, Liviu. Concep\ia canonic[ a Sfin\ilor Trei Ierarhi.
#n crugul vremii ]i al vie\ii biserice]ti. 18, nr. 1-2, ian.-febr. 1966,
p. 9-15.

362

3539. STAN, Liviu. Ob`r]ia ]i dezvoltarea istoric[ a Dreptului


bisericesc. 20, nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p. 3-11.
3540. STAN, Liviu. Canonizarea sfin\ilor dup[ @nv[\[tura ]i
dup[ r`nduielile Ortodoxiei. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 360-368.
3541. STOIAN, I.M. Actualitatea canoanelor Sinodului al II-lea
ecumenic @n legisla\ia Bisericii Ortodoxe. 33, nr. 10-12, oct.-dec.
1981, p. 584-590.
Recenzii
3542. B/UCEVSCHI/, O/rest/. Alexander Lechno: Das Konzilein Forum des Episcopats. 17, nr. 5-6, mai-iun. 1965, p. 500-501.
3543. GEORGESCU, O. N.J.Pantazopoulos: Church and Law in
the Balkan Peninsula during the Otoman Rule, (<<Etaireia
Makedonikon Spoudon>>, 92), Thessalonique, 1967, 125 p. 21, nr.
11-12, nov.-dec. 1969, p. 1005-1006.
3544. GH/EORGHE/, F. Legiuirea Caragea. Edi\ie critic[
/Bucure]ti/, Editura Academiei R.P.R., 1955. 8, nr. 10-12, oct.-dec.
1956, p. 763.
3545. IONESCU, I/on/. Gheorghe Cron\: Dreptul bizantin @n
|[rile Rom`ne - #ndreptarea legii din 1652, @n <<Studii>>, revista
de istorie, nr. 1/1960, pp. 57-82. 12, nr. 7-8, iul.-aug. 1960, p. 539541.
3546. MOISESCU, Gh/eorghe/ I. Legiuirile Bisericii Ortodoxe
Rom`ne sub #nalt Prea Sf`ntul Patriarh Iustinian 1948-1953,
Editura Institutului Biblic ]i de Misiune Ortodox[, Bucure]ti 1953,
VIII + 526 p. 6, nr. 4-6, apr.-iun. 1954, p. 256-261.
3547. POPESCU, O. Marc Philonenko: Le Decret apostolique et
les interdits alimentaires du Coran, in <<Revue d'histoire et de

363

philosophie religieuses>>, XLII (1967), nr. 2, p. 165-172. 19, nr. 910, sept.-oct. 1967, p. 832-833.
3548. POPESCU, O. Le droit d'tre un homme. Recueil de textes
prpar sous la direction de Jeanne Herch, Paris, UNESCO, 1968,
588 p. 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 330.

7. EDUCA|IE. #NV{|{M~NT
Articole

3549. ALBU, C. #nv[\[m`ntul bisericesc ]i laic pe l`ng[ unele


biserici ]i m`n[stiri din Craiova de alt[dat[. 27, nr. 9-10, sept.oct. 1975, p. 682-686.
3550. ASISTENT. Deschiderea cursurilor noului an ]colar
1969-1970 la Seminarul Teologic din Craiova. 21, nr. 9-10, sept.oct. 1969, p. 783-785.
3551. ASISTENT. Cursurile pentru ghizi. 26, nr. 1-2, ian.-febr.
1974, p. 162-164.
3552. B{LA}A, D/umitru/. #nv[\[m`ntul @n Dr[g[]ani @ntre anii
1793-1900. 42, nr. 4-6, iul.-dec. 1990, p. 256-262.
3553. B{Z{VAN, }tefan. #nt`lnire colegial[.
sept.-oct. 1968, p. 808-810.

20, nr. 9-10,

3554. BRANI}TE, Marin M. C`teva ]tiri despre ]colile din


ora]ul Pite]ti @nfiin\ate pe l`ng[ biserici, @nainte de Regulamentul
Organic. 17, nr. 3-4, mart.-apr. 1965, p. 173-185.
3555. BRANI}TE, Marin M. Primele sedii ale ]colii publice din
Pite]ti. 24, nr. 1-2, ian.-febr. 1972, p. 70-80.

364

3556. BRANI}TE, Marin M. }coli particulare pite]tene - dintre


care unele pe l`ng[ biserici - @n veacul al XIX-lea.
26, nr. 3-4,
mart.-apr. 1974, p. 252-265.
3557. BR{TAN, Ilie D. }coala de c`nt[re\i biserice]ti de la
Craiova - cinci ani de la @nfiin\are. 6, nr. 7-8, iul.-aug. 1954, p.
397-399.
3558. BR{TAN, Ilie D. #nceput de an ]colar la Seminarul
Teologic din Craiova. 18, nr. 9-10, sept.-oct. 1966, p. 897-899.
3559. BR{TAN, Ilie D. Serbarea de an ]colar la }coala de
c`nt[re\i biserice]ti ]i Seminarul Teologic din Craiova. 21, nr. 7-8,
iul.-aug. 1969, p. 617-618.
3560. B/R{TAN/, I/lie/ D. Sf`r]it de an ]colar.
mai-iun. 1973, p. 532-534.

25, nr. 5-6,

3561. BR{TULESCU, Victor. Dasc[lii de zugravi Ioan ]i Mincu


de la R`mnic ]i Arge]. 15, nr. 11-12, nov.-dec. 1963, p. 859-871.
3562. BUZERA, Alexie A. }colile protopope]ti din Oltenia. 25,
nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 745-750.
3563. BUZERA, Alexie /A/. Deschiderea festiv[ a noului an
]colar la Seminarul Teologic din Craiova - 8 noiembrie 1982. 34,
nr. 10-12, oct.-dec. 1982, p. 751-754.
3564. BUZERA, A/lexie/ /A/. Serbarea de sf`r]it de an ]colar la
Seminarul Teologic din Craiova, 25 iunie 1983. 35, nr. 7-8, iul.aug. 1983, p. 546-548.
3565. BUZERA, Alexie A. #nv[\[m`ntul Teologic din Oltenia.
38, nr. 2, mart.-apr. 1986, p. 63-75.
3566. C{CIUL{, Olimp N. Patriarhia Ecumenic[. O nou[ serie
de absolven\i ai Facult[\ii de Teologie de la Halki. 12, nr. 7-8, iul.aug. 1960, p. 500-501.

365

3567. C{R{BI}, Vasile. Din trecutul ]colii rom`ne]ti de pe


Valea Jale]ului (Gorj). 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p. 390-394.
3568. CHIRIL{, Alexandru-Stanciu. Despre ]coala de c`nt[re\i
biserice]ti din Slatina. 42, nr. 1-3, ian.-iun. 1990, p. 302-308.
3569. COCORA, Gabriel. }coli pentru c`nt[re\ii biserice]ti
acum o sut[ de ani @n Eparhia R`mnicului. 15, nr. 1-2, ian.-febr.
1963, p. 110-113.
3570. COCORA, Gabriel. }tiri despre existen\a unei ]coli, acum
o sut[ de ani, @n M`n[stirea Hurezi. 17, nr. 1-2, ian.-febr. 1965, p.
60-61.
3571. CRONICAR. Deschiderea festiv[ a cursurilor de
@ndrumare misionar[ pentru seria a LX-a de preo\i. 26, nr. 7-8,
iul.-aug. 1974, p. 668-671.
3572. DAVID, Petru I. Grija Prea Fericitului Patriarh Iustin
pentru @nv[\[m`ntul teologic. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 358365.
3573. DAVID, Petru I. Distin]i fii ai Mitropoliei Olteniei,
profesori @n @nv[\[m`ntul Teologic superior. 38, nr. 4, iul.-aug.
1986, p. 56-83.
3574. DINCULESCU, N. Gh. Seminarul craiovean din secolul
XIX. 10, nr. 5-6, mai-iun. 1958, p. 389-394.
3575. GAVRIL, Mihail. Arhiepiscopia Craiovei. Deschiderea
noului an ]colar la seminarul teologic din Craiova. 12, nr. 9-12,
sept.-oct. 1960, p. 681-682.
3576. GAVRIL, Mihail. Serbarea sf`r]itului de an la }coala de
c`nt[re\i biserice]ti ]i SeminarulTeologic eparhial Mofleni-Craiova.
13, nr. 7-9, iul.-sept. 1961, p. 586-602.

366

3577. GAVRIL, Mihail. Deschiderea noului an ]colar la


Seminarul Teologic din Craiova. 13, nr. 10-12, oct.-dec. 1961, p.
733-736.
3578. GAVRIL, Mihail. Arhiepiscopia Craiovei. Deschiderea
cursurilor ]colare la Seminarul Teologic Mofleni. 14, nr. 10-12,
oct.-dec. 1962, p. 659-661.
3579. GHERASIM, Pite]teanul. Primul proiect de "}coala
@nalt[" cunoscut din vremea lui Matei Basarab. 35, nr. 9-10, sept.oct. 1983, p. 632-635.
3580. IONESCU, I/oan/. Aspecte din activitatea Institu\iilor de
#nv[\[m`nt Bisericesc din cuprinsul Sf. Arhiepiscopii a Craiovei. 8,
nr. 8-9, aug.-sept. 1956, p. 520-523.
3581. IONESCU, I/oan/. #nchiderea anului ]colar la }coala de
c`nt[re\i biserice]ti ]i Seminarul Teologic Eparhial. 9, nr. 7-8, iul.aug. 1957, p. 505-507.
3582. IONESCU, Ioan. Festivitatea deschiderii noului an ]colar
1957-1958, la Seminarul Teologic Mofleni - Craiova. 9, nr. 9-10,
sept.-oct. 1957, p. 651-653.
3583. IONESCU, I/oan/. Sesiunea Adun[rii Eparhiale. #nchiderea anului ]colar la }coala de c`nt[re\i biserice]ti ]i Seminarul
Teologic Eparhial din Craiova. 11, nr. 5-6, mai-iun. 1959, p. 322330.
3584. IONESCU, Ioan. S[rb[torirea bunei prietenii rom`nosovietice @n Eparhia Craiovei. Festivitatea deschiderii anului ]colar
1959-60 la Centrul }colar Mitropolitan Craiova.
11, nr. 9-12,
sept.-oct. 1959, p. 618-620.

367

3585. IONESCU, Ioan. Festivitatea deschiderii anului ]colar


1959-1960 la Centrul }colar Mitropolitan - Craiova. 11, nr. 9-12,
sept.-oct. 1959, p. 620-621.
3586. IONESCU, I/oan/. #nchiderea cursurilor la Centrul }colar
Mitropolitan din Craiova. 12, nr. 7-8, iul.-aug. 1960, p. 496-499.
3587. IONESCU, I/oan/. Deschiderea festiv[ a cursurilor anului
]colar 1964-1965 la }coala de c`nt[re\i biserice]ti ]i Seminarul
Teologic Craiova. 16, nr. 11-12, nov.-dec. 1964, p. 923-925.
3588. IONESCU, I/oan/. Deschiderea oficial[ a cursurilor
anului ]colar 1965-1966 la Seminarul Teologic din Craiova. 17, nr.
11-12, nov.-dec. 1965, p. 1009-1010.
3589. IONESCU, I/oan/. Universitatea din Craiova. 18, nr. 1-2,
ian.-febr. 1966, p. 131-132.
3590. IONESCU, I/oan/. Serbarea sf`r]itului de an ]colar 19671968 la Seminarul Teologic Eparhial Craiova. 20, nr. 7-8, iul.-aug.
1968, p. 636-637.
3591. ISVORANU, Alexandru. Serbarea de sf`r]it de an la
Seminarul Teologic din Craiova - 27 iunie 1981. 33, nr. 7-9, iul.sept. 1981, p. 477-480.
3592. ISVORANU, Alex/andru/. Deschiderea festiv[ a
cursurilor la Seminarul Teologic din Craiova. (6 noiembrie 1983).
36, nr. 1-2, ian.-febr. 1984, p. 116-118.
3593. ISVORANU, Alexandru. Serbarea de sf`r]it de an la
Seminarul Teologic din Craiova, 29 iunie 1984. 36, nr. 7-8, iul.aug. 1984, p. 535-536.
3594. ISVORANU, Alex/andru/. Deschiderea festiv[ a
cursurilor la Seminarul Teologic din Craiova, 3 oct., 1985. 37, nr.
11-12, nov.-dec. 1985, p. 820-821.

368

3595. ISVORANU, Alexandru. Deschiderea festiv[ a cursurilor


la Seminarul Teologic Craiova. 38, nr. 6, nov.-dec. 1986, p. 106108.
3596. KRITERION. #n fa\a noului an ]colar teologic. 25, nr. 910, sept.-oct. 1973, p. 789-794.
3597. LEB, Vasile Ioan. Leg[turi ale Universit[\ii din Halle cu
|ara Rom`neasc[, @n timpul domniei lui Constantin Br`ncoveanu.
41, nr. 3, mai-iun. 1989, p. 51-58.
3598. NEAM|U, Marin. Amintiri din vremea studen\iei cu Prea
Fericitul Patriarh Iustin la Strasbourg.
32, nr. 3-6, mart.-iun.
1980, p. 292-296.
3599. NEGREANU, Ion M. Universitatea Daciei Superioare
dup[ 60 de ani. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 508-510.
3600. NICOLAESCU, Gheorghe. #ncheierea cursurilor la
Centrul }colar Mitropolitan din Craiova.
17, nr. 7-8, iul.-aug.
1965, p. 694-696.
3601. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Deschiderea cursurilor
anului ]colar 1968-1969 la Seminarul Teologic din Craiova. 20, nr.
11-12, nov.-dec. 1968, p. 983-985.
3602. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. Reuniunea colegial[ a
absolven\ilor seminarului <<Sf. Grigore Decapolitul>> din
Craiova, seria 1929. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 979-980.
3603. NICOLAESCU, Gh/eorghe/. S[rb[torirea Patronului
Seminarului Teologic Craiova. 24, nr. 1-2, ian.-febr. 1972, p. 122.
3604. NICOLAESCU, N. I. Reorganizarea @nv[- \[m`ntului
teologic ]i a]ezarea lui sub obl[duirea bisericii. 6, nr. 7-8, iul.aug. 1954, p. 361-367.

369

3605. PARASCHIV, Ion V. Popas aniversar la M`n[stirea


Arge]. #nsemn[ri despre re@nt`lnirea colegial[ a seriei 1920-1928
de la seminarul Neagoe Vod[ din Curtea de Arge]. 20, nr. 7-8, iul.aug. 1968, p. 641-649.
3606. P{RNU|{, Gheorghe; S{VOIU, Adrian; MIHAIL,
Teodor. Vechi slujitor al ]colii biserice]ti din Craiova. (1821-1913).
41, nr. 5, iul.-aug. 1989, p. 117-128.
3607. PETRESCU, Nic/olae/. Bucov[\ul - Craiova, ]coala de
preg[tire profesional[ ]i educativ[ pentru preo\ii Mitropoliei
Olteniei, @n zilele noastre. 24, nr. 11-12, nov.-dec. 1972, p. 894898.
3608. PETRESCU, Nicolae. Principii didactice @n opere
patristice ]i aplicarea lor @n ]colile teologice. 25, 1-2, ian.-febr.
1973, p. 141-145.
3609. PIMEN, Mitropolitul. Despre sensul adev[ratului
@nv[\[m`nt teologic. Traducere de pr. T.N.Popescu-Urlueni. 24, nr.
1-2, ian.-febr. 1972, p. 114-116.
3610. P~RVULESCU, A.M. Cea mai veche ]coal[ din Craiova.
32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 500-501.
3611. PODOREANU, Bonifate. Arhiepiscopia Craiovei.
Festivitatea deschiderii noului an ]colar la Seminarul Teologic "Sf.
Grigorie Teologul" din Craiova. 10, nr. 9-10, sept.-oct. 1958, p.
669-671.
3612. POPESCU, Niculae M. Un mare c[rturar bisericesc profesorul V.V.Bolotov 1854-1900.
6, nr. 4-6, apr.-iun. 1954, p.
139-151.

370

3613. POPESCU, Pavel. Scumpe ]i duioase @nt`lniri. Prima


reuniune a promo\iei 1929 a fostului seminar din R`mnicu-V`lcea.
20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 811-812.
3614. X X X Preo\i cursi]ti. 2, nr. 4-5, apr.-mai. 1949, p. 33-63.
3615. PRESCURE, Vasile. Deschiderea cursurilor noului an
]colar 1974-1975 la Seminarul teologic din Craiova. 26, nr. 9-10,
sept.-oct. 1974, p. 884-886.
3616. PRESCURE, Vasile. Serbarea de sf`r]it de an de la
Seminarul teologic din Craiova. 27, nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 462465.
3617. PRESCURE, Vasile. Deschiderea festiv[ a noului an
]colar, 1975-1976, la Seminarul Teologic din Craiova. 27, nr. 9-10,
sept.-oct. 1975, p. 761-764.
3618. PRESCURE, Vasile. Serbarea de sf`r]it de an ]colar la
Seminarul Teologic din Craiova. 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 697700.
3619. R/{DULESCU/, G/heorghe/. Cursurile pastoral-misionare
de scurt[ durat[ \inute la Craiova cu unii preo\i din Sf`nta
Arhiepiscopie a Craiovei. 34, nr. 1-3, ian.-mart. 1982, p. 152.
3620. R{DULESCU, Gh/eorghe/. Cursurile de perfec\ionare a
muzeografilor, gestionarilor custozi sal[ ]i supraveghetorilor de
muzeu din cadrul Patriarhiei Rom`ne, deschise de I.P.S. Mitropolit
Nestor Vornicescu, Techirghiol, 18-30 mai 1987. 39, nr. mai-iun.
1987, p. 126-127.
3621. R{DU|, Ion. I.P.S.Mitropolit Teoctist @n mijlocul
dasc[lilor ]i al ucenicilor, la Seminarul Teologic din Craiova.
27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 297-299.

371

3622. R{DU|, Ion. Participarea #nalt Prea Sfin\itului Mitropolit


Dr. Nestor Vornicescu al Olteniei, la lucr[rile Consf[tuirii cadrelor
didactice din @nv[\[m`ntul teologic universitar, \inut[ la Institutul
Teologic din Bucure]ti, @n perioada 19-21 septembrie 1989. 41, nr.
5, iul.-aug. 1989, p. 138-139.
3623. R{DU|, Ion. #nt`lnirea #nalt Prea Sf`ntului Dr. Nestor
Vornicescu, Mitropolitul Olteniei, cu elevii din Basarabia, care
studiaz[ la Craiova. 22 sept. 1990. 42, nr. 4-6, iul.-dec. 1990, p.
289-290.
3624. REDAC|IA. La @mplinirea celui de al noulea deceniu de
via\[ academic[ @n \ara noastr[. 8, nr. 6-7, iun.-iul. 1956, p. 367369.
3625. RESCEANU, }tefan. Deschiderea festiv[ a noului an
]colar, 1981-1982, la Seminarul Teologic din Craiova. 33, nr. 1012, oct.-dec. 1981, p. 668-670.
3626. RESCEANU, }tefan. Seminarul Teologic din Craiova, la
40 de ani de bogat[ ]i rodnic[ activitate a Mitropoliei Olteniei. 41,
nr. 2, mart.-apr. 1989, p. 112-114.
3627. REZU}, Petru. Academia movilean[ din Kiev ]i rolul ei @n
dezvoltarea @nv[\[m`ntului teologic din \[rile rom`ne. 19, nr. 9-10,
sept.-oct. 1967, p. 699-708.
3628. RUSU, Augustin. I.P.S.Mitropolit Nestor a cercetat
studen\ii apar\in`nd Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei. 32, nr. 3-6,
mart.-iun. 1980, p. 533-536.
3629. SEMEN, Petre. Serbarea de sf`r]it de an ]colar la
Seminarul Teologic din Craiova - 27 iunie 1982. 34, nr. 7-9, iul.sept. 1982, p. 608-610.

372

3630. SEMEN, Petre. Deschiderea festiv[ a noului an ]colar la


Seminarul Teologic din Craiova, 27 octombrie 1984. 36, nr. 9-10,
sept.-oct. 1984, p. 652-655.
3631. STAMATOIU, D/umitru/. Popas Jubiliar la Seminarul
Teologic din Craiova. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 130-140.
3632. STAMATOIU, D/umitru/. Sf`r]it de an ]colar.
6, mai-iun., 1974, p. 508-511.

26, nr. 5-

3633. STAMATOIU, D/umitru/. Deschiderea festiv[ a cursurilor


la Seminarul Teologic din Craiova, 8 noiembrie 1988. 40, nr. 6,
nov.-dec. 1988, p. 115-117.
3634. ST{NCIULESCU, Alexandru N. Festivitatea de la
Seminarul Teologic din Craiova.
25, nr. 5-6, mai-iun. 1973, p.
525-527.
3635. VENIAMIN, Micle. Seminarii teologice la Craiova, @n
secolele XIX-XX. 27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 666-681.

Recenzii
3636. COVERC{, I/ / V. }tefan B`rs[nescu: Academia
Domneasc[ din Ia]i 1714-1821, Editura de Stat Didactic[ ]i
Pedago-gic[, Bucure]ti, 1962. 15, nr. 1-2, ian.-febr. 1963, p. 148154.
3637. IONESCU, Ioan. George Macovescu: Gheorghe Laz[r,
1779-1823, Editura Tineretului, Bucure]ti, 1954, pag. 93. 7, nr. 56, mai-iun. 1956, p. 359-362.

373

3638. IONESCU, I/oan/. V.Papacostea: Originile @nv[\[m`ntului


superior @n |ara Rom`neasc[, @n <<Studii>>, nr. 5/1961. 14, nr. 79, iul.-sept. 1962, p. 566-571.
3639. MANOLACHE, Teodor N. Al patrulea centenar al
Universit[\ii din Geneva, @nfiin\at[ de Calvin. 11, nr. 7-8, iul.-aug.
1959, p. 520-522.
3640. MANOLACHE, Teodor N. #nv[\[m`ntul medical ]i
farmaceutic din Bucure]ti, de la @nceputuri p`n[ @n prezent. Sub
redac\ia: Prof. Teodor Ilea, Conf. Iuliu Ghelerter, Dr. Benone
Du\escu. Secretar de redac\ie: Constantin P. Bercu]. Institutul de
Medicin[ ]i Farmacie Bucure]ti, 1963, 604 p. + 2 f. 15, nr. 11-12,
nov.-dec. 1963, p. 973-975.
3641. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. 150 de ani de la introducerea limbii rom`ne @n ]coal[. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 329330.
3642. MANOLACHE, Teodor N. Universitatea Popular[ de
var[ <<Nicolae Iorga>>, ]i-a redeschis por\ile. 20, nr. 11-12,
nov.-dec. 1968, p. 1006-1009.
3643. MUNTEANU, Armand Alex. Centenarul Catedrei de
Limba Rom`n[ la Universitatea din Torino.
15, nr. 7-8, iul.-aug.
1963, p. 636-638.
3644. PETRESCU, Nic/olae/. Manuale de limbi clasice pentru
clasa a III-a a Seminariilor teologice, tip[rite cu aprobarea ]i
binecuv`ntarea Prea Fericitului P[rinte Patriarh Justinian. 25, nr.
3-4, mart.-apr. 1973, p. 372.
3645. PETRESCU, Nic/olae/. Limba elin[, Manual pentru clasa
a III-a a Seminariilor teologice, Edi\ia a II-a, tip[rit cu aprobarea ]i
binecuv`ntarea Prea Fericitului P[rinte Justinian, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Rom`ne, Editura Institutului Biblic ]i de Mi-siune
Ortodox[, Bucure]ti, 1972, 293 pagini. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973,
p. 372-373.

374

3646. PETRESCU, Nic/olae/. Limba latin[, Manual pentru clasa


a III-a a Seminariilor teologice, Edi\ia a II-a, tip[rit[ cu aprobarea
]i binecuv`ntarea Prea Fericitului P[rinte Justinian, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Rom`ne, Editura Institutului Biblic ]i de Misiune
Ortodox[, Bucure]ti, 1971, 175 pagini. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973,
p. 373-374.
3647. POPOVICI, Victoria. Din istoria pedagogiei rom`ne]ti.
Vol. III. Culegere de studii, Bucure]ti, 1967, 232 p. 20, nr. 3-4,
mart.-apr. 1968, p. 335-341.
3648. POPOVICI, Victoria. G`ndirea pedagogic[ a genera\iei
de 1848. Studiu de introductiv ]i texte alese de A. Manolache, Gh. T.
Dumitrescu, Gh. Pirnu\[, Editura didactic[ ]i pedagogic[,
Bucure]ti, 1968, 368 p. 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 324-327.
3649. POPOVICI, V/ictoria/. Din Istoria Pedagogiei rom`ne]ti,
vol. IV, E.D.P., Bucure]ti, 1969, 282 p. 21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969,
p. 646-649.
3650. POPOVICI, Victoria. Gheorghe Pirnu\[: Istoria
@nv[\[m`ntului ]i g`ndirea pedagogic[ din |ara Rom`neasc[, (sec.
XVII-XIX), E.D.P., Bucure]ti, 1971, 352 p. 25, nr. 3-4, mart.-apr.
1973, p. 370-372.
3651. PRESCURE, Vasile. V. Popeang[: }coala Rom`neasc[
din Transilvania @n perioada 1867-1918 ]i lupta ei pentru unire.
26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 1086-1088.
3652. VESA, I/on/. Jean Amos Comenius: 1592-1670. Pages
choisies. (UNESCO, Lausanne, 1957, 206 p. cu 8 reproduceri). 15,
nr. 3-4, mart.-apr. 1963, p. 267-270.

375

8. ETNOGRAFIE. FOLCLOR
Articole
3653. ALBU, C. La tulpina m[rului, colind[ din Oltenia. 26, nr.
11-12, nov.-dec. 1974, p. 1092-1094.
3654. ALEXE, Gheorghe. Leg[tura @ntre om ]i firea
@nconjur[toare @n colindele rom`ne]ti. 8, nr. 4-5, apr.-mai 1956, p.
200-209.
3655. ALEXE, Gheorghe. Din coresponden\a lui Gala Galaction
cu preotul folclorist Teodor B[l[]el. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p.
384-390.
3656. ALEXE, Gheorghe. Din coresponden\a preotului folclorist
Teodor B[l[]el. 14, nr. 1-2, ian.-febr. 1962, p. 88-95.
3657. BELLU, Nicolae. Nunt[ olteneasc[... la anul 1657.
nr. 1-6, ian.-dec. 1994, p. 162-163.

46,

3658. BELLU, Nicolae. Un eseu numit durere sau ceremonial


\[r[nesc istorico-literar. 47, nr. 1-2, ian.-febr. 1995, p. 98-107.
3659. BIRDA-ST{NCIULESCU, N.Al. Vicleimul, Vicleiul sau
Irozii. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 893-899.
3660. BRANI}TE, Marin M. Contribu\ia preotului Teodor
B[l[]el (1869-1941), la organizarea unui congres al folclori]tilor, @n
1925, la R`mnicu-V`lcea. 26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 477-478.
3661. BUZATU, D/umitru/. Folclori]ti olteni. 11, nr. 7-8, iul.aug. 1959, p. 479-487.
3662. BUZATU, D/umitru/. Nedei, govii ]i cium[rei. 16, nr. 56, mai-iun. 1964, p. 428-435.
3663. BUZATU, D/umitru/. Nedeia, ciumarea, poitra.
mai-iun. 1969, p. 396-400.

376

21, 5-6,

3664. BUZERA, Al/exie/ A. Colinde. Bungind ]i-a ginditu.


nr. 1-2, ian.-febr. 1973, p. 169.

2,

3665. BUZERA, Al/exie/ A. Colinde. De c`nd ]i-a-n dumblatu


Domnul. 25, nr. 1-2, ian.-febr. 1973, p. 170.
3666. BUZERA, Al/exie/ A. Popa Stoica din F[rca]. Balad[.
25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 308-309.
3667. BUZERA, Alexie A. C`ntecele lui Popa }apc[.
7-8, iul.-aug. 1973, p. 652-654.

25, nr.

3668. BUZERA, Al/exie/ A. Colindi\a noastr[ sf`nt[. (din


colec\ia G.Breazul). 25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. 1069-1070.
3669. BUZERA, Alexie A. Colinde de Cr[ciun din Oltenia. 33,
nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 698-703.
3670. BUZERA,Al/exie/A.}tefan Bazilescu, culeg[-tor de folclor
]i compozitor de muzic[ psaltic[.
36, nr. 7-8, iul.-aug. 1984, p.
519-527.
3671. BUZERA, Alexie A. /Colinde de Cr[ciun/ la Seminarul
Teologic din Craiova, 19 dece,brie 1984. 36, nr. 11-12, nov.-dec.
1984, p. 800-802.
3672. BUZERA, Al/exie/ A. Ia scula\i voi ce dormi\i.
11-12, nov.-dec. 1985, p. 844.

37, nr.

3673. BUZERA, Alexie A. Concertul de colinde ]i datini


str[mo]e]ti la Seminarul din Craiova, 17 decembrie 1987. 39, nr. 6,
nov.-dec. 1987, p. 115-117.
3674. BUZERA, Alexie A. Balada lui Constantin Br`ncoveanu.
40, nr. 2, mart.-apr. 1988, p. 39-42.

377

3675. BUZERA, Alexie A. Concertul de colinde ]i datini


str[mo]e]ti de la Seminarul Teologic din Craiova, 16 dec. 1988.
40, nr. 6, nov.-dec. 1988, p. 132-134.
3676. CANTEMIR, Traian. Versifica\ia folcloric[ a epitafurilor.
36, nr. 7-8, iul.-aug. 1984, p. 509-517.
3677. CRISTESCU, Sandu. Colinde de Cr[ciun la Catedrala
Episcopal[ din R`mnicul V`lcea - 20 decembrie 1981. 34, nr. 1-3,
ian.-mart. 1982, p. 161-162.
3678. CRONICAR. Colinde de Cr[ciun - la Seminarul Teologic.
26, nr. 11-12, nov.-dec.1974, p. 1058-1060.
3679. X X X D'asta-i seara lui Ajun. /Culeas[ ]i armonizat[ de
Alexie A. Buzera/. 36, nr. 11-12, nov.-dec. 1984, p. 850.
3680. DR{GU}IN, Constantin. Ast[zi se na]te Hristos.
11-12, nov.-dec. 1985, p. 838-841.

37, nr.

3681. DUMITRESCU, Ion. Un scurt popas duhovnicesc @n


ctitoria folcloristului oltean preotul Theodor B[l[]el. 25, nr. 1112, nov.-dec. 1973, p. 1051-1053.
3682. DUMITRESCU, Ion. Concertul de colinde din Catedrala
Episcopal[ din R`mnicul V`lcea - 23 decembrie 1984. 37, nr. 1-2,
ian.-febr. 1985, p. 122-124.
3683. DUMITRESCU-BISTRI|A, Gh. N. M[rturi-siri.
11-12, nov.-dec. 1973, p. 990-992.

25, nr.

3684. DUMITRESCU-BISTRI|A, Gh. N. Ce sear[-i aceast[


sear[? (din arhiva de folclor <<Izvora]ul>>). 25, nr. 11-12, nov.dec. 1973, p. 1070.
3685. GANEA, Ioasaf. Colinde de Cr[ciun la Seminarul
Teologic din Craiova. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 939-941.

378

3686. GOGA, Octavian. Mo] Cr[ciun. Text din poezia lui


Octavian Goga. 25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 828.
3687. IOANICESCU, I/oan/. Colinde de Cr[ciun - la Catedrala
Mitropolitan[ <<Sf. Dumitru>> din Craiova. 26, nr. 11-12, nov.dec. 1974, p. 1061-1062.
3688. IONESCU, I/oan/. Despre folclorul rom`nesc. 11, nr. 1-2,
ian.-febr. 1959, p. 82-87.
3689. IONESCU, I/oan/. Datini legate de problema continuit[\ii
@n ritualul funerar din Oltenia. 24, nr. 7-8, iul.-aug. 1972, p. 490500.
3690. IONESCU, Ion. O practic[ str[veche @n ritualul funerar
din Oltenia. 41, nr. 5, iul.-aug. 1989, p. 128-132.
3691. IONESCU, I/on/. Moartea Sfin\ilor Br`ncoveni oglindit[
@n folclorul din Oltenia -la 280 de ani. 46, nr. 1-6, ian.-dec. 1994,
p. 167-173.
3692. IONESCU, Nelu. Trei crai de la r[s[rit.
nov.-dec. 1985, p. 842.

37, nr. 11-12,

3693. ISVORANU,Alex/andru/ ./Colinde de Cr[- ciun/. La


Seminarul Teologic din Craiova - 21 decembrie 1982. 35, nr. 1-2,
ian.-febr. 1983, p. 146-148.
3694. ISVORANU, Alexandru. Colinde de Cr[ciun. La
Seminarul Teologic Mitropolitan din Craiova - 15 decembrie 1983.
36, nr. 1-2, ian.-febr. 1984, p. 125-127.
3695. X X X Maria se preumbl[. Cules ]i transcris de C.Albu de
la Nicolae R`nda]u, de 12 ani, din Meline]ti, Dolj, 27 XII 1972. /Cu
note muzicale/. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 961-962.

379

3696. X X X Maria se preumbl[. /Cules, notat ]i armonizat de


Nelu Ionescu/. 36, nr. 11-12, nov.-dec. 1984, p. 851.
3697. MITRANA, D. Preotul Tudor B[l[]el, ap[r[tor al
\[r[nimii. 36, nr. 3-4, mart.-apr. 1984, p. 221-223.
3698. NEAGOE, Gheorghe. Colinde de Cr[ciun la Catedrala
Episcopal[ din R`mnicu-V`lcea. 20 decembrie 1987. 40, nr. 1,
ian.-febr. 1988, p. 136-137.
3699. NEAGOE, Gheorghe. Concertul de Colinde de Cr[ciun la
Catedrala Episcopal[ <<Sf. Nicolae>>din Rm. V`lcea. 20 dec.
1988. 40, nr. 6, nov.-dec. 1988, p. 137-139.
3700. NEDELCEA, Tudor.Folclorul rom`nesc- Surs[ de
inspira\ie universal[. 44, nr. 1-6, ian.-dec. 1992, p. 167-169.
3701. NEGOESCU,Const/antin/. Colinde de Cr[ciun. La
Catedrala mitropolitan[ Sf`ntul Dumitru din Craiova - 19
decembrie 1982. 35, nr. 1-2, ian.-febr. 1983, p. 144-146.
3702. NEGOESCU, C/onstantin/.Colinde de Cr[ciun. La
Catedrala mitropolitan[ "Sf`ntul Dumitru" ]i la Biserica "Maica
Domnului - Dudu" din Craiova. 36, nr. 1-2, ian.-febr. 1984, p. 123125.
3703. NEGOESCU, Constantin. Colindele de Cr[ciun la
Catedrala Episcopal[, biserica <<Maica Domnului-Dudu>>, din
Craiova, 18 dec. 1988. 40, nr. 6, nov.-dec. 1988, p. 134-135.
3704. POPESCU, Gabriel. Colindi\a.
1966, p. 997-999.

18, nr. 11-12, nov.-dec.

3705. POPESCU, Ion. Aspecte privind continuitatea rom`nilor,


@ntr-o carte de folclor. 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 668-669.

380

3706. POPOVICI, Victoria. Ou[le de Pa]ti.


iun. 1967, p. 445-450.

19, nr. 5-6, mai-

3707. R{DULESCU, Gheorghe. Colinde de Cr[ciun la


Catedrala Mitropolitan[ "Sf. Dumitru" din Craiova, 20 decembrie
1984. 36, nr. 11-12, nov.-dec. 1984, p. 799-800.
3708. R{DULESCU, Mihai. Folclorul-Arhiv[ vie. O balad[
inedit[: "Focul de la Coste]ti". 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 666668.
3709. X X X S[lta\i c`mpuri ]i livezi. Din colec\ia G.Breazul,
cules de B.Sandu. /Cu note muzicale/. 27, nr. 11-12, nov.-dec.
1975, p. 963-966.
3710. X X X }coal[, ]coal[, Domnu bun. Cules ]i transcris de
C.Albu, de la Fer Gh., Ni\[ Gh., Ungureanu Gh., v`rsta medie a
fiec[ruia 35 ani, din Brezoi, V`lcea, 23 XII 1970. /Cu note
muzicale/. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 962-963.
3711. SEVERIN, P. Mo] Cr[ciun. 25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973,
p. 827.
3712. SEVERIN, P. Toaca-n cer. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974,
p. 1089-1091.
3713. X X X Sf`nta Maic-a lui Iisus. /inf. Greculescu Doru, 12
ani din Turburea-Gorj, 19 IV 1980. Cules de Alexie A.Buzera. 35,
nr. 11-12, nov.-dec. 1983, p. 733.
3714. STAMATOIU, D/ionisie/. Concert de colinde la
Seminarul Teologic din Craiova - 18 decembrie 1981. 34, nr. 1-3,
ian.-mart. 1982, p. 143-146.
3715. STAMATOIU, Dionisie. Bog[\ia doctrinar[ a colindelor
de Cr[ciun. 48, nr. 3-6, mai-dec.1996, p. 25-33.

381

3716. ST{NCIULESCU, I. }t. Graiuri despre <<Sf`nta


m`n[stire>>. 19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967, p. 570-582.
3717. X X X Steaua sus r[sare. /Cules ]i armonizat de Nelu
Ionescu/. 36, nr. 11-12, nov.-dec. 1984, p. 852.
3718. X X X Trei Crai /inf. Baicu Alexandru, 19 ani ]i
Simidreanu Minel, 18 ani, Pe]teana-Gorj- 31-XII- 1979/. 45, nr.
11-12, nov.-dec. 1983, p. 728.
3719. UNCHE}ELU, Ioan. Concert de Colinde la Catedrala
Mitropolitan[ "Sf`ntul Dumitru" din Craiova.
34, nr. 1-3, ian.mart. 1982, p. 141-143.
3720. VE|ELEANU, Gheorghe I. Cromatica ou[lor de Pa]ti la
rom`ni. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 510-512.
Recenzii
3721. B/{LA}A/, D/umitru/. C`ntece b[tr`ne]ti din Oltenia,
(vol.II), culegere de Aurelian Popescu, Editura Academiei Republicii
Socialiste Rom`nia, Craiova, 1970, 464 p. 24, nr. 1-2, ian.-febr.
1972, p. 151-152.
3722. B/{LA}A/, D/umitru/. C`ntec vechi din Oltenia, culegere
de Marcel Locusteanu, Ilie Mitu ]i Aurelian Popescu, Craiova,
1967, 287 p. 24, nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p. 150-151.
3723. B/{LA}A/, D/umitru/. C`ntece b[tr`ne]ti din Oltenia (I),
culegere de Ilie Mitu, Aurelian I. Popescu ]i Marcel Locusteanu,
Craiova, 1968. 24, nr. 1-2, ian.-febr. 1972, p. 151.
3724. BUZERA, A/lexie/ A. Traian Cantemir: Folclor literar
v`lcean. Antologie ]i studiu introductiv, Rm. V`lcea, 333p. 34, nr.
4-6, apr.-iun. 1982, p. 442-443.

382

3725. BUZERA, A/lexie/ A. Traian Cantemir: Folclor literar


v`lcean. Antologie ]i studiu introductiv, Rm. V`lcea, 333 p. 34, nr.
10-12, oct.-dec. 1982, p. 791-792.
3726. CUNESCU, Gh/eorghe/. Simion Florea Marian: Legende
istorice din Bucovina. Edi\ie @ngrijit[ cu note ]i studiu introductiv de
Paul Lau, Junimea (Ia]i) 1981, 194 p.
33, nr. 10-12, oct.-dec.
1981, p. 697.
3727. IONESCU, I/oan/. Balade oltene]ti, culese de C.S.
Nicolaescu-Plop]or. Ed. Tineretului, 1961. 13, nr. 7-9, iul.-sept.
1961, p. 660-661.
3728. IOANICESCU, I/oan/. Ion Vl[du\iu: Etnografia
rom`neasc[, Bucure]ti, 1973. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 177178.
3729. MANOLACHE, Teodor N. Izvoarele c`torva supersti\ii.
8, nr. 4-5, apr.-mai 1956, p. 273-274.
3730. MANOLACHE, Teodor N. Doi preo\i folclori]ti olteni
omagia\i @n revista "Cultura Poporului". 8, nr. 8-9, aug.-sept. 1956,
p. 546-547.
3731. MANOLACHE, Teodor N. Activitatea folcloric[ a
preotului Gh. N. Dumitrescu - Bistri\a, subliniat[ de "Revista de
folclor". 10, nr. 1-2, ian.-febr. 1958, p. 110-111.
3732. MANOLACHE, T/eodor/ N. Datinile noastre str[mo]e]ti.
20, nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p. 140-143.
3733. MANOLACHE, Teodor N.Colindele rom`ne-]ti culese ]i
notate de Bela Bartoc. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 461-462.
3734. MANOLACHE, Teodor N. Un <<Urma] al Popii
Tanda>>; Pr. Gh. Dumitrescu-Bistri\a. 20, nr. 9-10, sept.-oct.
1968, p. 836.

383

3735. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Stadiul actual al


cercet[rilor rom`ne]ti @n etnografie ]i folclor. 21, nr. 1-2, ian.-febr.
1969, p. 147-148.
3736. NEGREANU, Ion M. I.C. Hin\escu: Proverbele
rom`nilor. Edi\ie @ngrijit[ de Constantin Negreanu ]i Ion Bratu.
Editura Facla, Timi]oara, 1985. 38, nr. 4, iul.-aug. 1986, p. 140142.
3737. NEGREANU, Ion M. Gabriel Gheorghe: Proverbele
rom`ne]ti ]i proverbele limbii romanice, Editura Albatros,
Bucure]ti, 1986. 40, nr. 1, ian.-febr. 1988, p. 139-140.

p.

3738. POPESCU, O. Vasile C[r[bi], Nedeile - Craiova, 1966, 42


20, nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p. 154-156.

3739. POPESCU, O. Vasile C[r[bi]: }iraguri de m[rg[ritare,


Folclor poetic, Craiova, 1967, 124 p. 20, nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p.
156-157.
3740. S~RBU, Corneliu. Preocup[ri ale etnografiei sovietice.
8, nr. 6-7, iun.-iul. 1956, p. 443.
3741. ST{NCULESCU, Ioan F. Eugenia Cernea: Contribu\ii la
tipologizarea muzicii colindelor rom`ne]ti: Observa\ii asupra
colindelor din Maramure], @n <<Revista de etnografie ]i folclor>>,
tomul 14, Bucure]ti, 1969, nr. 3, p 225-242. 21, nr. 3-4, mart.-apr.
1969, p. 329.
3742. ZUB, Al/exandru/. Alexandru Ligor: |[ranii. R[d[cini,
chipuri ]i port, de la Posada la Alba Iulia (1918), Bucure]ti, Ed.
Sport-Turism, 1984, 36 p. +ilustr. 37, nr. 1-2, ian.-febr. 1985, p.
144.

384

9. ISTORIE
9.1. Istorie universal[
Articole
3743. COJOC, Marin. C`teva aspecte ale istorie Sud-Est
Europene @n preocup[rile lui Eminescu. 41, nr. 3, mai-iun. 1989, p.
14-22.
3744. DUMITRESCU,Ilie.Participarea Prea Sfin\itului Episcop
Vicar Nestor Severinenaul la lucr[rile celui de al III-lea Congres
Interna\ional de Studii Sud-Est Europene. 26, nr. 9-10, sept.-oct.
1974, p. 889-890.
3745. IONI|{, Viorel. #nalt Prea Sfin\itul Mitropolit Nestor @n
fruntea delega\iilor de ierarhi ]i teologi la cel de al XV-lea Congres
Interna\ional de }tiin\e Istorice, Bucure]ti, 10-17 august 1980. 32,
nr. 10-12, oct.-dec. 1980, p. 768-777.
3746. MANOLACHE, Teodor N. Declara\ia istoricului iugoslav Jagos Ivanovic care ne-a vizitat \ara. 7, nr. 10-12, oct.-dec.
1955, p. 655.
3747. R{DU|, Ion. Participarea #nalt Prea Sfin\itului Dr.
Nestor Vornicescu, Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolitul Olteniei,
la lucr[rile celui de al XVII-lea Congres Interna\ional de }tiin\e
Istorice. Madrid-Spania, 26.08-2.11.1990.
42, nr. 4-6, iul.-dec.
1990, p. 270-278.
3748. VINCEN|IU, G/rifoni/. Participarea #nalt Prea Sfin\itului
Dr, Nestor Vornicescu, Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolit al
Olteniei la cel de-al VI-lea Congres Interna\ional de Studii Sud-Est
europene, Sofia, 30 august - 5 sept., 1989. 41, nr. 5, iul.-aug. 1989,
p. 135-137.

385

Recenzii
3749. ALEXANDRU, D. Paul Petit: Libanius et la vie
municipale Antioche du IV-e sicle aprs I.C.Paris, Paul
Geuthner, 1955, 446 p. 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 245.
3750. B/{LA}A/, D/umitru/. GUBOGLU, M.: Importan\a celui
de al XXV-lea Congres Interna\ional al orientali]tilor
(Moscova,august, 1960) pentru cercet[rile istorice, @n rev.
<<Studii>>, Bucure]ti, 1960, nr. 6. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p.
260-261.
3751. BR{TAN, Ilie D. Plutarh: Vie\i paralele, vol. II,
traducere, noti\e istorice ]i note de prof. N.I.Barbu, Editura
]tiin\ific[, Bucure]ti, 1963, 530 p. 15, nr. 11-12, nov.-dec. 1963, p.
957-960.
3752. MANOLACHE, Teodor N. Al X-lea Congres Interna\ional
al }tiin\elor Istorice. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 657-659.
3753. MANOLACHE, Teodor N. Acad. P. Constantinescu - Ia]i
despre Roma veche ]i cea nou[. 8, nr. 8-9, aug.-sept. 1956, p. 556557.
3754. MANOLACHE, Teodor N. Studiile de orientalistic[ @n
\ara noastr[. 9, nr. 5-6, mai-iun. 1957, p. 386-387.
3755. MANOLACHE, Teodor N. #n ap[rarea unui mare patriot
persecutat @n propria sa \ar[: Manolis Glezos. 11, nr. 7-8, iul.-aug.
1959, p. 502-505.
3756. MANOLACHE, Teodor N. O imixtuine a Vaticanului @n
politica intern[ a Fran\ei ]i @n diploma\ia interna\ional[. Cazul
canonicului Kir, primarul ora]ului Dijon.
12, nr. 5-6, mai-iun.
1960, p. 387-392.

386

3757. MANOLACHE, Teodor N. Republica Cipru. 12, nr. 7-8,


iul.-aug. 1960, p. 526-527.
3758. MANOLACHE, Teodor N. Al XXV-lea Congres
Interna\ional de orientalistic[. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 749751.
3759. MANOLACHE, Teodor N. Al XI-lea Congres
Interna\ional al istoricilor. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 751-754.
3760. POPESCU, O. Raymond Bloch: Etruscii, prezentare,
traducere ]i note de Prof. Univ. Nicolae Lascu, Editura }tiin\ific[,
Bucure]ti, 1966, 200 p. + 49 pl. 19, nr. 3-4, mart.-apr. 1967, p. 323.
3761. POPESCU, O. John C. Vasdrarellis: The Greek Struggle
for Independence; The Macedonians in the Revolution of 1821.
Transl. by Ph.P. Bourboulis (<<Etaireia Makedonikon Spredon>>,
94), Thessalonique, 1968, VI + 223 p. 21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969,
p. 815.
3762. PRESCURE, V/asile/. Plutarh: Vie\i paralele, vol. I,
Studiu introductiv, traducere ]i note, de prof. N.I.Barbu. Editura
]tiin\ific[, Bucure]ti, 1960. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p. 455-456.
3763. S~RBU, Corneliu. Go Mo-Jo: Epoca bronzului. Edi\ia I,
nou[. }anhai, Sin veni, 1951, 346 p. 8, nr. 6-7, iun.-iul. 1956, p.
442.
3764. S~RBU, Corneliu. Studii @n leg[tur[ cu Caucazul de Nord
]i mai ales Osetine. 8, nr. 6-7, iun.-iul. 1956, p. 442-443.
3765. S~RBU, C/orneliu/. Simone Waisbard ]i Roger Waisbard:
Mumiile din Peru. #n rom`ne]te de Radu Olteanu. Coperta de Sergiu
Georgescu, Bucure]ti, Editura }tiin\ific[, 1965, 253 p. 18, nr. 910, sept.-oct. 1966, p. 907-908.

387

9.2. Istoria Rom`niei


Articole
3766. ALEXE, Gheorghe. Harul Unirii @ntr-un cuget ]i @ntru o
inim[. 18, nr. 1-2, ian.-febr. 1966, p. 128-130.
3767. BARBU, Paul. Curtea ]i biserica domneasc[ din Caracal.
25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 203-205.
3768. BARBU, Paul. Unitatea na\ional[ a rom`nilor, obiectiv
major al Revolu\iei de la 1848. 46, nr. 1-6, ian.-dec. 1994, p. 136143.
3769. BAZILESCU, }tefan. Mitropolitul Dosoftei, sus\in[tor al
con]tiin\ei na\ionale. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 765-774.
3770. B{LA}A, D/umitru/. Dobromir, marele ban al Craiovei.
(1568-1583). Pagini din istoria banatului Craiovei.
12, nr. 1-2,
ian.-febr. 1960, p. 24-41.
3771. B{LA}A, D/umitru/. Fost-a localitate R`me]ti (Horezu),
la anul 1657, <<un ora] mic>>? 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p.
249-250.
3772. B{LA}A, D/umitru/. La 120 de ani de la revolu\ia din
1848. Caracterul religios al Proclama\iei de la Islaz. 20, nr. 5-6,
mai-iun. 1968, p. 369-376.
3773. B{LA}A, D/umitru/. Unirea Principatelor Rom`ne ]i
Proclama\ia din 27 ianuarie 1859. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p.
46-54.
3774. B{LA}A, Dumitru. Cermege]ti ]i Sue]ti, dou[ sate
v`lcene. 25, nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 419-438.
3775. B{LA}A, D/umitru/. Arhimandritul Theodosie
Bistriceanu participant la Revolu\ia din 1821. 36, nr. 7-8, iul.-aug.
1984, p. 518-519.

388

3776. B{LA}A, D/umitru/. B`zdina, o veche cetate getodacic[,restaurat[ de @mp[ratul Justinian (527-565). 42, nr. 4-6,
iul.-dec. 1990, p. 223-227.
3777. B{LA}A, D/umitru/. Cauza r[scoalei din 1907.
3, mai-iun. 1991, p. 106-107.

43, nr.

3778. B{LA}A, D/umitru/. Din trecutul comunei Gu]oeni, jud.


V`lcea. 46, nr. 1-6, ian.-dec. 1994, p. 143-159.
3779. BELLU, Nicolae. Mihai Viteazul, simbol peren al unit[\ii
na\ionale. 42, nr. 4-6, iul.-dec. 1990, p. 67-84.
3780. BRANI}TE, Marin M. Noi contribu\ii la localizarea luptei
de la Rovine din anul 1394. 15, nr. 7-8, iul.-aug. 1963, p. 612-618.
3781. BRANI}TE, Marin M. 107 ani de la Unirea Principatelor
Rom`ne 1959-1966. 18, nr. 1-2, ian.-febr. 1966, p. 107-128.
3782. BRANI}TE, Marin M. Morm`ntul - p`n[ acum
necunoscut - al Stanei din Br`ncoveni (1650). 20, nr. 3-4, mart.apr. 1968, p. 250-254.
3783. BRANI}TE, Marin M. Monografii de cultur[ feudal[ ]i
monumente de cult arge]ene. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 240246.
3784. B/R{TAN/, I/lie/ D. Craiova str[b[t`nd veacurile.
nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p. 532-536.

27,

3785. BULAT, T.G. Mihai Vod[ Viteazul ]i Biserica Olteniei.


27, nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 340-349.
3786. BUZATU, D/umitru/. Din istoria satelor oltene. 9, nr. 78, iul.-aug. 1957, p. 462-468.

389

3787. BUZATU, D/umitru/. Dou[ vechi sate oltene. 10, nr. 1-2,
ian.-febr. 1958, p. 101-106.
3788. BUZATU, D/umitru/. Craiova de alt[dat[ - aspecte din
secolul trecut. 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 157-165.
3789. BUZATU, D/umitru/. Sate oltene]ti disp[rute. 13, nr. 1-4,
ian.-apr. 1961, p. 179-185.
3790. BUZATU, D/umitru/. Din trecutul ora]ului Corabia. 13,
nr. 7-9, iul.-sept. 1961, p. 613-618.
3791. BUZATU, D/umitru/. Sate oltene @nainte de anul 1500.
15, nr. 3-4, mart.-apr. 1963, p. 235-241.
3792. BUZATU, D/umitru/. Birda-Pitula]i.
febr. 1964, p. 51-57.

16, nr. 1-2, ian.-

3793. BUZATU, D/umitru/. Un sat nou, Magheru. 16, nr. 9-10,


sept.-oct. 1964, p. 697-707.
3794. CARABI}, Vasile. Sate pe Valea Jale]ului. (Raionul
Tg.Jiu). 15, nr. 5-6, mai-iun. 1963, p. 430-448.
3795. C{R{BI}, Vasile. Sate de pe Valea Jale]ului.
6, mai-iun. 1965, p. 425-433.

17, nr. 5-

3796. C{R{BI}, Vasile. Sate de pe Valea Jale]ului (raionul


Gorj) Runcul. 17, nr. 11-12, nov.-dec. 1965, p. 979-987.
3797. C{R{BI}, Vasile. Sate de pe Valea Jale]ului. S[n[te]ti.
20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 405-414.
3798. C{R{BI}, Vasile. Sate de pe Valea Jale]ului (Gorj)
Stroe]ti. 24, nr. 7-8, iul.-aug. 1972, p. 550-557.

390

3799. C{R{BI}, Vasile. Morile ]i pivele m`n[stire]ti din


Oltenia @n secolele XIV-XIX. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 864871.
3800. CHILIM, Constantin P. A mai fost nevoie de @nc-o
r[stignire. 43, nr. 2, mart.-apr. 1991, p. 116-117.
3801. CHIRI|{, Mihai. Despre starea civil[ a popula\iei comunei Bistre\ - Dolj. (1832-1985). 40, nr. 1, ian.-febr. 1988, p. 104112.
3802. CIOBOTEA, Dinc[ ]i C{LINESCU, M/onica/.
Proprietatea asupra p[m`ntului @n jude\ul Dolj la mijlocul secolului
al XIX-lea (II). 43, nr. 3, mai-iun. 1991, p. 77-99.
3803.
CIOBOTEA,
Dinic[;
C{LINESCU,
M/onica/.
Proprietatea asupra p[m`ntului @n jude\ul Dolj la mijlocul secolului
al XIX-lea. 43, nr.2, mart.-apr. 1991, p. 92-104.
3804. CIOBOTEA, Dinic[; C{LINESCU, Monica. Proprietatea
asupra p[m`ntului @n jude\ul Dolj, la mijlocul secolului al XIX-lea
(III). 43, nr. 4, iul.-dec. 1991, p. 133-147.
3805. CIOBOTEA, Dinic[; C{LINESCU, M. Proprietatea
asupra p[m`ntului @n jude\ul Dolj, la mijlocul secolului al XIX-lea.
44, nr. 1-6, ian.-dec. 1992, p. 143-154.
3806. CIPRIAN, Arhim/andrit/. Binecredinciosul voievod
Neagoe Basarab. 37, nr. 11-12, nov.-dec. 1985, p. 766-782.
3807. C~RSTEA, Vasile. Monumentul eroului trac @n Oltenia.
26, nr. 5-6, mai-iun.1974, p. 469-470.
3808. CRE|EANU, Radu. Str[mut[ri de sate @n veacurile al
XIV-lea - al XVI-lea @n lumina documentelor M`n[stirii Tismana.
20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 539-547.

391

3809. CRE|EANU, Radu. Danii f[cute de Craiove]ti ]i de


craioveni la Locurile Sfinte ]i la Muntele Athos. 27, nr. 7-8, iul.aug. 1975, p. 520-530.
3810. CRON|, Gheorghe. Episcopul Luca al Buz[ului, sol
diplomatic al voievodului Mihai Viteazul.
27, nr. 5-6, mai-iun.
1975, p. 355-363.
3811. CRUCEAN{, Ion. Importan\a monografiilor P[rintelui
Ioan R[u\escu pentru cunoa]terea istoriei jude\ului Arge]. 25, nr.
7-8, iul.-aug. 1973, p. 603-607.
3812. CUNESCU, Gheorghe. "Tudor Sf`ntul": Gala Galaction
despre Tudor Vladimirescu. 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 200-204.
3813. DAVID, P/etru/ I. Evlavie str[bun[ @n lut ]i piatr[.
nr. 1-2, ian.-febr. 1973, p. 157-163.

25,

3814. DAVID, P/etru/ I. Aspecte ale vie\ii spirituale a tracodacilor @n timpul marelui rege Burebista.
32, nr. 7-9, iul.-sept.
1980, p. 574-594.
3815. DAVID, P/etru/ I. Mircea Mare-Voievod d[t[tor de legi ]i
datini, ctitor pentru eternitate. 40, nr. 5, sept.-oct. 1988, p. 68-79.
3816. DIANU, Al/exandru/ Dimensiunile unei personalit[\i
istorice de epopee: Vlad |epe], domnitor de valoare cu larg ecou @n
con]tiin\a european[. 39, nr. 4, iul.-aug. 1987, p. 116-136.
3817. DIANU, Al/exandru/. 130 de ani de la Unirea
Principatelor. Domnul Unirii ]i marii s[i sfetnici. 41, nr. 1, ian.febr. 1989, p. 3-19.
3818. DIANU, T. La opt decenii de la marea r[scoal[ din 1907.
39, nr. 2, mart.-apr. 1987, p. 3-20.

392

3819. DIMA, Elena. Date de istorie social[ @n Jurnalul


Arhimandritului Ghenadie P`rvulescu. 43, nr. 3, mai-iun. 1991, p.
70-77.
3820. DINU, Luca. Considera\ii cu privire la via\a social[,
cultural[ ]i bisericeasc[ din Oltenia @ntre anii 1916-1918. 25, nr.
3-4, mart.-apr. 1973, p. 220-232.
3821. DUICU, Sorin Sebastian. Epoca lui Mircea cel Mare,
moment de referin\[ @n contextul european.
38, nr. 5, sept.-oct.
1986, p. 18-22.
3822. DUMITRU, Radu Gh. 1 Decembrie 1918-temei al
@mplinirii unit[\ii politice a poporului rom`n. 20, nr. 11-12, nov.dec. 1968, p. 905-918.
3823. DUMITRIU-SNAGOV, Ion. }tefan cel Mare, domn
cre]tin rom`nilor ]i lumii sale. 44, nr. 1-6, ian.-dec., 1992, p. 4757.
3824. DUMITRESCU, Ilie. Patriotismul lui Tudor Vladimirescu.
33, nr. 1-3, ian.-mart. 1981, p. 79-83.
3825. DUR{, Ioan. Proschinitarul lui Ioan Comen (1701) ]i
]tirile cuprinse @n aceasta despre ajutoare rom`ne]ti date Sf`ntului
Munte Athos. 41, nr. 2, mart.-apr. 1989, p. 48-66.
3826. FLORESCU, A. Despre Tudor Vladimirescu. Opinii
autentice consemnate pe file de c[r\i vechi. 42, nr. 1-3, ian.-iun.
1990, p. 331-332.
3827. GAVRIL{, Irina. Tudora-Teofana monahia, mama lui
Mihai Viteazul. 24, nr. 11-12, nov.-dec. 1972, p. 928-934.
3828. G{R{U, Adriana; G{R{U, Zaharia. "Stindardul cel
Mare" al lui Tudor Vladimirescu, document programatic al
Revolu\iei de la 1821. 33, nr. 7-9, iul.-sept. 1981, p. 409-419.

393

3829. GHERASIM, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. 2050 de


ani de la organizarea primului stat dac centralizat independent.
Oltul ]i Jiul pun\i naturale de leg[tur[ @ntre rom`nii de pe ambele
versante ale Carpa\ilor. 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p. 7-13.
3830. GHERASIM, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Lupta
poporului rom`n pentru c`]tigarea deplinei independen\e @n anii
1877-1878. 40, nr. 6, nov.dec. 1988, p. 35-41.
3831. GHERASIM, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Despre
proclama\ia de la Islaz, din anul 1848. 41, nr. 3, mai-iun. 1989, p.
35-40.
3832. G~RDU, Gh/eorghe/. A]ez[ri str[vechi pe Valea Jale]ului
- Gorj. 34, nr. 7-9, iul.-sept. 1982, p. 554-559.
3833. HRISANT, Toma. 110 ani de la cucerirea independen\ei
de stat a Rom`niei. 39, nr. 3, mai-iun. 1987, p. 3-27.
3834. HRISANT, Toma. Femei din trecutul sfin\eniei rom`ne]ti.
1, nr. 6, nov.-dec. 1989, p. 62-99.
3835. ILINICIOIU, Ion. Contribu\ia slujitorilor bisericii la lupta
\[r[nimii din prim[vara anului 1907. 24, nr. 3-4, mart.-apr. 1972,
p. 194-202.
3836. IOANICESCU, Ioan. Manifest[ri omagiale la Craiova
prilejuite de s[rb[torirea a 375 de ani de la prima unire politic[ a
|[rilor Rom`ne sub Mihai Viteazul. 27, nr. 5-6, mai-iun. 1975, p.
456.
3837. I/ON/, I/oan/. Testamentul Maicii Teofana, mama lui
Mihai Viteazul. 27, nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 447.
3838. ION, Ioan. Nemuritoarea jertf[.
1990, p. 8.

394

42, nr. 1-3, ian.-iun.

3839. ION, Ioan. P[m`ntul unirii. 40, nr. 1, ian.-febr. 1988, p.


22-26.
3840. IONESCU, I/oan/. Centenarul Unirii @n ora]ul Craiova.
11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p. 76-80.
3841. IONESCU, I/oan/. Din trecutul istoric rom`no-rus. 11, nr.
9-12, sept.-dec. 1959, p. 638-640.
3842. IONESCU, I/oan/. Semicentenarul Unirii Transilvaniei cu
Rom`nia. 20, nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p. 889-904.
3843. IONESCU, I/oan/. Informa\ii @n leg[tur[ cu tezaurul tracogetic de la Craiova. 24, nr. 9-10, sept.-oct. 1972, p. 711-722.
3844. IONESCU, I/oan/. Pelendava, vatr[ a ctitoriei de la
Co]una - Bucov[\ul Vechi - Craiova. 24, nr. 11-12, nov.-dec. 1972,
p. 872-881.
3845. IONESCU, I/oan/. La aniversarea a 300 de ani de la
urcarea lui Constantin Br`ncoveanu pe tronul |[rii Rom`ne]ti:
1688-1988. 40, nr. 2, mart.-apr. 1988, p. 28-38.
3846. IONI|{, Viorel. 65 de ani de la f[urirea Statului Na\ional
Unitar Rom`n. 1 decembrie 1918 - 1 decembrie 1983. 35, nr. 1112, nov.-dec. 1983, p. 734-741.
3847. IONI|{, Viorel. Constantin Vod[ Br`ncoveanu voievodul,
omul ]i martirul. 43, nr. 3, mai-iun. 1991, p. 19-31.
3848. IONI|{, Viorel. Constantin Vod[ Br`ncoveanu voievodul,
omul ]i martirul (II). 43, nr. 4, iul.-aug. 1991, p. 37-54.
3849. IONI|{, Viorel. Constantin Vod[ Br`ncoveanul
voievodul, omul ]i martirul (III). 46, nr. 1-6, ian.-dec. 1994, p. 3444.

395

3850. ISCRU, G.D. Contribu\ii documentare privind steagul


Revolu\iei din 1821. 33, nr. 7-9, iul.-sept. 1981, p. 381-389.
3851. ISVORANU, Alexandru. Moment festiv la Seminarul
Teologic din Craiova cu prilejul celei de a 65-a anivers[ri a Unirii
Transilvaniei cu Rom`nia, 1 decembrie 1983. 36, nr. 1-2, ian.-febr.
1984, p. 118-120.
3852. ISVORANU, Alexandru. Moment s[rb[toresc la
Seminarul Teologic din Craiova cu prilejul anivers[rii a 125 de ani
de la Unirea Principatelor. 36, nr. 3-4, mart.-apr. 1984, p. 234236.
3853. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Silviu Dragomir - lupt[tor
pentru des[v`r]irea statului na\ional unitar.
20, nr. 11-12, nov.dec. 1968, p. 951-953.
3854. MANOLACHE, Teodor N. }tefan cel Mare imortalizat la
Piatra Neam\. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 144-145.
3855. MANOLI, L. Un om al Revolu\iei din 1821 - Ion
Cacale\eanu. 33, nr.7-9, iul.-sept. 1981, p. 390-391.
3856. MEHEDIN|EANU, Tudor. Aspira\ii seculare, idealuri
@mplinite. 41, nr. 2, mart.-apr. 1989, p. 3-9.
3857. MICU, I.; LUNGU, R. Aspecte ale patronajului cultural @n
timpul domniei lui Matei Basarab. 36, nr. 5-6, mai-iun. 1984, p.
362-372.
3858. MITROPOLIA, Olteniei. La aniversarea zilei
independen\ei Rom`niei ]i a victoriei asupra fascismului. 37, nr. 56, mai-iun. 1985, p. 315-319.
3859. MITROPOLIA, Olteniei. Un glorios triptic al vitejiei
rom`ne]ti: M[r[]ti-M[r[]e]ti - Oituz. 39, nr. 5, sept.-oct. 1987, p.
3-15.

396

3860. MITROPOLIA, Olteniei. O pr[zmuire de con]tiin\[ ]i


adev[r istroric. 140 de ani de la Revolu\iile din 1848. 40, nr. 2,
mart.-apr. 1988, p. 3-8.
3861. MOISESCU, Gheorghe I. Un veac de la Unirea |[rilor
Rom`ne. 11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p. 3-23.
3862. MURGU, Ioan. Lupta pentru libertate ]i independen\[ a
poporului rom`n de-a lungul bimilenarei sale istorii, cu prilejul
@mplinirii a 1900 de ani de la urcarea pe tronul Daciei a lui Decebal
(87-1987). 39, nr. 2, mart.-apr. 1987, p. 33-40.
3863. NEDELCEA, Tudor. Ecoul Unirii din 1859 @n |ara
Banilor. 43, nr. 1, ian.-febr. 1991, p. 3-6.
3864. NEDELCEA, Tudor. Oltenia ]i unirea.
apr. 1996, p. 3-5.

48, nr. 1-2, ian.-

3865. NEDELCEA, Tudor. Unirea - actul energic al @ntregii


na\iuni rom`ne. 49, nr. 1-3, ian.-iun. 1997, p. 3-7.
3866. NEGREANU, Ion M. Basarabia, p[m`nt ]i suflet
rom`nesc. 48, nr. 1-2, ian.-apr 1996, p. 128-144.
3867. NESTOR, Vornicescu Mitropolitul Olteniei. "Unde-i
turma, acolo-i p[storul". Participarea Mitropolitului Moldovei
Sofronie Miclescu la @nf[ptuirea Unirii Principatelor Rom`ne. 36,
nr. 1-2, ian.-febr. 1984, p. 7-38.
3868. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. |ara,
credin\a, idealurile din sufletele noastre. 1, nr. 6, nov.-dec. 1989,
p. 7-8.
3869. PLE}IA, Dan. O completare cu privire la Lupul
Mehedin\eanul. 16, nr. 5-6, mai-iun. 1964, p. 471-473.

397

3870. POPESCU, Ion. P[stori ardeleni @n Dolj. 26, nr. 5-6, maiiun. 1974, p. 481-482.
3871. POPESCU, Ion. Lucr[ri craiovene, mai vechi, despre
Tudor Vladimirescu. 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 557-559.
3872. POPESCU, Nic.I. #nsemn[ri din satul Or[]eni - Dolj
privind unele evenimente istorice din sec. XIX. 24, nr. 3-4, mart.apr. 1972, p. 223-225.
3873. POPOVICI, Victoria. Urme ale Rena]terii @n \[rile rom`ne
(sec. XV-XVI). 27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p. 591-593.
3874. POPESCU-CILIENI, I. C`teva ]tiri ]i acte noi @n leg[tur[
cu r[scoala lui Tudor Vladimirescu. 8, nr. 8-9, aug.-sept. 1956, p.
544-545.
3875. POPESCU-GRINDENI, Niculae. Atest[ri documentare ]i
vestigii arheologice din satul Ghidici-Dolj. 32, nr. 1-2, ian.-febr.
1980, p. 33-41.
3876. R{DULESCU, Mihai. Prietenia ]i colaborarea patriotic[
dintre Tudor Vladimirescu ]i Episcopul Ilarion al Arge]ului @n opere
literare. 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 564-568.
3877. R{DU|, Ion. Participarea #nalt Prea Sfin\itului Mitropolit
dr. acad. Nestor Vornicescu la Simpozionul interna\ional consacrat
unor aspecte ale r[zboiului Ruso-Rom`no-Turc, Vidin, 26-27
februarie 1994. 46, nr. 1-6, ian.-dec. 1994, p. 178-179.
3878. REDAC|IA. Anul 1907.
131-136.

9, nr. 3-4, mart.-apr. 1957, p.

3879. REDAC|IA. 23 August, ziua eliber[rii Rom`niei de sub


jugul fascist. 12, nr. 7-8, iul.-aug. 1960, p. 419-421.

398

3880. REDAC|IA. 23 August, marea s[rb[toare a poporului


rom`n. 14, nr. 7-8, iul.-aug. 1963, p. 499-501.
3881. REDAC|IA. Marea S[rb[toare a poporului rom`n: 23
August. 17, nr. 7-8, iul.-aug. 1965, p. 555-556.
3882. REDAC|IA. 23 August, zi crucial[ @n devenirea istoric[ ]i
social[ a Patriei noastre. 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 571-573.
3883. REDAC|IA. La 200 de ani de la Marea R[scoal[ condus[
de Horia, Clo]ca ]i Cri]an 1784-1984. 36, nr. 9-10, sept.-oct. 1984,
p. 565-567.
3884. REDAC|IA. La cea de a XLI-a aniversare a Revolu\iei de
eliberare social[ ]i na\ional[, antifascist[ ]i antiimperialist[ a
Patriei noastre, 23 August 1985. 37, nr. 7-8, iul.-aug. 1985, p. 479481.
3885. REDAC|IA. "Io, Mircea Voievod...". }ase veacuri de
nestins[ glorie. 38, nr. 5, sept.-oct. 1986, p. 3-7.
3886. SACERDO|EANU, Aurelian. Arge]. Evocare.
8, iul.-aug. 1967, p. 526-531.

19, nr. 7-

3887. S#RBU, C/orneliu/. Religia cre]tin[ ortodox[ @n cadrul


emancip[rii ora]elor ]i t`rgurilor. 19, nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p.
71-72.
3888. SORESCU, Marin. V. (Victorie). 1, nr. 6, nov.-dec. 1989,
p. 9-10.
3889. SPIRU, Ioan. Din trecutul satului Miro]i. 10, nr. 7-8, iul.aug. 1958, p. 556-560.
3890. SPIRU, Ion. Din trecutul satului Surdule]ti.
mai-iun. 1959, p. 353-358.

399

11, nr. 5-6,

3891. SPIRU, Ioan. Preo\imea ]i detronarea lui Alexandru Cuza.


18, nr. 7-8, iul.-aug. 1966, p. 688-691.
3892. ST{NCIULESCU-B#RDA, Alexandru. Elemente de
filosofie a istoriei @n prefe\ele mineielor Episcopului Chesarie al
R`mnicului. 37, nr. 3-4, mart.-apr. 1985, p. 280-285.
3893. ST{NCIULESCU-B#RDA, Alexandru. Preo\i mehedin\eni participan\i la lupta de la P[uli]. (14-20 septembrie 1944). 37,
nr. 5-6, mai-iun. 1985, p. 456-460.
3894. ST{NCIULESCU-B#RDA, Alexandru. Elemente cre]tine
@n g`ndirea istoric[ a lui Nicolae B[lcescu.
57, nr. 7-8, iul.-aug.
1985, p. 617-625.
3895. ST{NCIULESCU-B#RDA, Alex/andru/. Primul r[zboi
mondial reflectat @n presa bisericeasc[. 40, nr. 6, nov.-dec. 1988,
p. 41-58.
3896. ST{NCIULESCU-B#RDA, Alex/andru/.
privind monografia satului B@rda, jude\ul Mehedin\i.
nov.-dec. 1988, p. 93-104.

Contribu\ii
40, nr. 6,

3897. ST{NCIULESCU-B#RDA, Alexandru. Contribu\ii privind


revolu\ia lui Tudor Vladimirescu. 42, nr. 4-6, iul.-dec. 1990, p. 100109.
3898. STOIAN, I. #nr`urirea pravilelor asupra lui Tudor
Vladimirescu @n ap[rarea drepturilor poporului ]i alte \[ri. 33, nr.
10-12, oct.-dec. 1981, p. 548-557.
3899. }ERB{NESCU, Nicolae. Leg[turi biserice]ti, culturale ]i
politice @ntre rom`ni ]i s`rbi. 15, nr. 5-6, mai-iun. 1963, p. 307317.
3900. TAMA}, C/orneliu/. R[scoala din 1907 ]i intelectualitatea
din V`lcea. 24, nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p. 203-207.

400

3901.TAMA}, Corneliu."Cererile norodului rom`-nesc" dup[


varianta p[strat[ la Arhivele Statului din R`mnicul V`lcea @n
"Manuscrisul 151". 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 559-564.
3902. TAMA}, V. Participarea clerului la revolu\ia din 1848 @n
jude\ul Arge]. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 376-382.
3903. TEODORESCU, Dorin. #nsemn[ri referitoare la
evenimente istorice din secolul XIX aflate pe c[r\i rom`ne]ti vechi
din jude\ul Olt. 39, nr. 1, ian.-febr. 1987, p. 87-90.
3904. TOROPU, Octavian. A]ez[ri antice la Mofleni-Bucov[\ ]i
@n @mprejurimi. 24, nr. 9-10, sept.-oct. 1972, p. 700-708.
3905. VASILESCU, Gh/eorghe/.
Tudor Vladimirescu ]i
pandurii s[i la M`n[stirile: Tismana, Strehaia, Gura Motrului ]i
|`n\[reni @n 1821. 33, nr. 7-9, iul.-sept. 1981, p. 391-402.
3906. V{DEANU, V. Jude\ul Gorj trecut, prezent ]i perspective.
39, nr. 1, ian.-febr. 1987, p. 106-116.
3907. VENIAMIN, Micle. Men\iuni despre rom`ni @n Cronicile
Franceze din secolul al XIII-lea. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p.
502-505.
3908. ZUB, Alexandru. Personalitatea istoric[ a rom`nilor.
38, nr. 4, iul.-aug. 1986, p. 98-101.
Recenzii
3909. ANASTASIA, Ioan. Dinic[ Ciobotea: Din istoria satelor
comunei Secu, jude\ul Dolj, Editura Helios, Craiova, 1997, 161 p.
49, nr. 3-6, iul.-dec. 1997, p. 160-161.
3910. B. C. Ion Barnea: Garv[n-Dinoge\ia. Bucure]ti, Editura
Meridiane, 1961. 14, nr. 10-12, oct.-dec. 1962, p. 725.

401

3911. B/{LA}A/, D/umitru/. N.A.Mohov; E.M.Russev;


P.G.Dimitriev; D.M.Dragnev ]i P.S.Sovietov (Chi]in[u): Documente
din Arhivele Sovietice privitoare la istoria medieval[ a Moldovei ]i
|[rii Rom`ne]ti, @n rev. Studii, nr. 3, pp. 135-162. 11, nr. 7-8, iul.aug. 1959, p. 533-534.
3912. B{LA}A, D/umitru/. Prof. univ. dr. docent Radu Vulpe:
Argedava - cetatea lui Burebista de la Pope]ti pe Arge], @n
"Magazin", 1972, martie 4, (nr. 752), p. 7. 24, nr. 3-4, mart.-apr.
1972, p. 315-316.
3913. B{LA}A, D/umitru/. Adolf Armbruster: Istoria unei idei:
Romanitatea rom`nilor, @n rev. "Lupta de clas[", 1972, aprilie, p.
73. 24, nr. 5-6, mai-iun. 1972, p. 475-476.
3914. B{NESCU, Marcu. I.D.Suciu: Unitatea poporului rom`n.
Contribu\ii istorice b[n[\ene, Editura Facla, Timi]oara, 1980, 180
p. 34, nr. 10-12, oct.-dec. 1982, p. 786-787.
3915. B{RBULESCU, D. N.I. Sokolski; D.B.}elov: Rolul istoric
al statelor antice de pe \[rmul de nord al M[rii Negre, @n probleme
de istorie, Bucure]ti, 1960, 1, p. 131-153.
12, nr. 5-6, mai-iun.
1960, p. 414-416.
3916. BULAT, T.G. }erban Papacostea: Oltenia sub st[p`nirea
austriac[, (1718-1739), Editura Academiei R.S.Rom`nia, Bucure]ti,
1971, 342 p. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 367-368.
3917. CALINIC, Ruc[reanu Arhimandrit. Gherasim Cristea,
Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului: Un pa]optist de seam[. Preotul
Radu }apc[, Ed. Episcopiei R`mnicului ]i Arge]ului, R`mnicuV`lcea. 41, nr. 3, mai-iun. 1989, p. 139-140.
3918. CIACHIR, Dan. N. Iorga: Istoria rom`nilor prin c[l[tori.
34, nr. 10-12, oct.-dec. 1982, p. 783-784.

402

3919. CIULU, Cornelia. Nicolae Iorga: Orizonturile mele. O


via\[ de om a]a cum a fost. Editura Minerva, Bucure]ti, 1972, 887
pagini. 25, nr. 1-2, ian.-febr. 1973, p. 189.
3920. CIULU, Corneli. Dumitru Manolache Cristea:
<<Am[r[]tii ot sud Romana\i>>. (Contribu\ii la istoria satelor
Am[r[]tilor din fostul jude\ Romana\i, 1973, 205 p. 25, nr. 9-10,
sept.-oct. 1973, p. 879.
3921. CIULU, Cornelia. Constantin C. Giurescu, Octavian
Toropu, Onoriu Stoica: Vechimea ]i originile Craiovei, @n revista
<<Ramuri>>, nr. 2/1974. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 173-174.
3922. CIUREA, Al.I. Gheorghe I. Br[tianu: Tradi\ia istoric[
despre @ntemeierea statelor rom`ne]ti, Editura Eminescu, Bucure]ti,
1980. LXXVI + 297 p. 33, nr. 7-9, iul.-sept. 1981, p. 494-498.
3923. CONSTANTINESCU, P. Titu Georgescu; Ion Ilincioiu:
1907. Intelectualii ]i r[scoala, Editura Scrisul Rom`nesc, Craiova,
1974. 27, nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p. 167-169.
3924. CUNESCU, Gh/eorghe/. Victor Spinei: Moldova @n
secolele XI-XIV, Editura ]tiin\ific[ ]i enciclopedic[, Bucure]ti, 1982,
p. 17x24. 35, nr. 9-10, sept.-oct. 1983, p. 691-693.
3925. CUNESCU, Gh/eorghe/. Victor Spinei: Rela\ii etnice ]i
politice @n Moldova meridional[ @n secolele X-XIII. Rom`ni ]i
Turanici, Editura Junimea, Ia]i, 1985, 238 p. 37, nr. 7-8, iul.-aug.
1985, p. 635-637.
3926. D/AVID/, P/etru/. }t. Andreescu: Une information negligee
sur la participation de la Valachie a la Bataille de Kosovo (1448), in
<<Revue des etudes sud-est europeennes>>, tome VI, no 1/1968, p.
85-92. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 846.
3927. DR{GULIN, M. Vasile Bogrea: Pagini istorico-filologice.
Edi\ie @ngrijit[, studiu introductiv ]i indice de Mircea Borcil[ ]i Ion

403

M[rii, Cluj, Editura Dacia, 1971, XVIII + 557 p. 24, nr. 3-4, mart.apr. 1972, p. 313-314.
3928. GEORGESCU, I/lie/ I. Matei Ionescu ]i Corina P[tra]cu:
Cu privire la pozi\ia unor puteri europene fa\[ de r[scoala din 1907,
@n Studii, revist[ de istorie, an X, 1957, nr. 1, p. 7-34. 9, nr. 5-6,
mai-iun. 1957, p. 414.
3929. GEORGESCU, I/lie/ I. Constantin C.Giurescu: Despre
rela\iile rom`no-egiptene ]i contribu\ia Rom`-niei la construirea
canalului de Suez, @n Studii, revist[ de istorie, (Institutul de Istorie al
Academiei R.P.R.) an X 1957, nr. 1, p. 91-109. 9, nr. 11-12, nov.dec. 1957, p. 898-899.
3930. GEORGESCU, Ilie I. L.E.Semenova: Rela\iile rom`noruse din sec. XVII-XVIII, Istoria, anul XIII, seria III, nr. 2, 1959, pp.
109-135. 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p. 714-715.
3931. GEORGESCU, Ilie I. Barbu T. C`mpina: Victoria o]tii lui
|epe] asupra sultanului Mahomed al II-lea (cu prilejul @mplinirii a
500 de ani), @n <<Studii>>, revist[ de istorie, anul XV (1962), nr. 3.
14, nr. 10-12, oct.-dec. 1962, p. 743-744.
3932. GEORGESCU, Ilie I
L.E. Semionova: Stabilirea
leg[turilor diplomatice permanente @ntre |ara Rom`neasc[ ]i Rusia
la sf`r]itul secolului al XVII-lea ]i @nceputul secolului al XVIII-lea,
@n <<Romanoslavica>>, V, Istorie, 1962. 14, nr. 10-12, oct.-dec.
1962, p. 744-745.
3933. GHERGHE, I. Constantin C. Giurescu: Formarea
poporului rom`n, Editura Scrisul Rom`nesc, Craiova, 1973. 27,
nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p. 161-163.
3934. IOANICESCU, I/oan/. Oltenia. Studii ]i comunic[ri
istorice, Craiova, 1974. 27, nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p. 165-167.

404

3935. IOANICESCU, I/oan/. Traian Ionescu-Ni]cov ]i Maria


Soveja: Acte de cancelarie domneasc[, Editura Meridiane,
Bucure]ti, 1974. 27, nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 476-478.
3936. IONESCU, Ioan. C. Daicoviciu: Au cunoscut dacii scrisul?
@n Steaua, revist[ a Uniunii Scriitorilor din R.P.R., nr. 8, noiembrie
1954. 7, nr. 5-6, mai-iun. 1955, p. 362-363.
3937. IONESCU, I/oan/. R.Pava: Criptograma din Psaltirea
}cheian[, @n <<Studii ]i Materiale de Istorie Medie", vol. III, Ed.
Acad. R.P.R., 1959, pp. 365-372. 12, nr. 3-4, mart.-apr. 1960, p.
253.
3938. IONESCU, I/oan/. C. Daicoviciu; }t. Pascu; V.
Chereste]iu; T. Morariu: Din Istoria Transilvaniei, I. Ed. Acad.
R.P.R., 1960, 230 pp. 12, nr. 7-8, iul.-aug. 1960, p. 536-539.
3939. IONESCU, I/oan/. Cronicile slavo-rom`ne din sec. XVXVI, publicate de Ion Bogdan. Edi\ie rev[zut[ ]i completat[ de
P.P.Panaitescu, Ed. Acad. R.P.R., 1959, XIV +332 p. 12, nr. 9-12,
sept.-oct. 1960, p. 789-794.
3940. IONESCU, I/oan/. Emil V`rtosu: Titulatura domnilor ]i
asocierea la domnie @n |ara Rom`neasc[ ]i Moldova p`n[ @n
secolul al XVI-lea, Ed. Acad. R.P.R., 1960, 314 p.
12, nr. 9-12,
sept.-oct. 1960, p. 794-797.
3941. IONESCU, I/oan/. A.A. Bol]acov: Localizarea b[t[liei de
la Rovine, @n <<Studii ]i Materiale de Istorie Medie>>, vol. IV, Ed.
Acad. R.P.R., 1960. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p. 446-447.
3942. IONESCU, I/oan/. Silviu Dragomir: Vlahii din nordul
Peninsulei Balcanice, @n Evul Mediu, Ed. Acad. R.P.R., 1959, 224
pp. 13, nr. 10-12, oct.-dec. 1961, p. 845-848.
3943. IONESCU, I/oan/. Pavel Chihaia: C`teva date @n leg[tur[
cu paftaua de la Arge], @n <<Omagiu lui George Opres-cu>>, Ed.
Acad. R.P.R., 1961. 14, nr. 7-9, iul.-sept. 1962, p. 564-565.

405

3944. IONESCU, I/oan/. }tefan }tef[nescu: B[nia @n |ara


Rom`neasc[, Ed. }tiin\ific[, Bucure]ti, 1965, 247 p. 18, nr. 11-12,
nov.-dec. 1966, p. 1041-1051.
3945. IONESCU, I/oan/. D.Tudor: Via\a rom`n[ @n c`mpia
romana\ean[, @n <<Analele Universit[\ii Bucure]ti>>, Seria }tiin\e
social-istorice, anul XIV (1965), p. 23-43. 19, nr. 9-10, sept.-oct.
1967, p. 810-814.
3946. IONESCU, I/oan/. Acad. C. Daicoviciu: #nsemn[ri despre
Dacia (II), Limba rom`n[ ]i continuitatea, @n <<Steaua>>, nr.
7/210/iulie, 1967, p. 111-113. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 341343.
3947. IONESCU, I/oan/. Aurelian Sacerdo\eanu: Originea
B[niei ]i a <<banilor>> la rom`ni, @n <<Ramuri>>, an. IV, nr.
3(36), 15 iunie, 1967, p. 19.
20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 471475.
3948. IONESCU, I/oan/. C. Cihodaru: Litoralul de apus al M[rii
Negre ]i cursul inferior al Dun[rii @n catagrafia medieval[ (secolele
XII-XIV), @n <<Studii, revist[ de istorie>>, nr. 2/1968, p. 217-241.
21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 153-156.
3949. IONESCU, Ioan. Nicolae Stoicescu: La politique de
Neagoe Basarab et ses Precepts pour son fils Teodosie, dans
<<Revue roumaine d'histoire>>, no. 1/1970, p. 19-42. 26, nr. 1-2,
ian.-febr. 1974, p. 174-177.
3950. JOI|A, Virgil. Alexandru Zub: Istorie ]i istorici @n
Rom`nia interbelic[, Ia]i, Edit. <<Junimea>>, 1989, 412 p. 41,
nr. 4, iul.-aug. 1989, p. 130-131.
3951. JOI|A, Virgil. Aurelia Florescu: Daco-rom`nia, idealul
na\ional al tuturor rom`nilor @n Revolu\ia de la 1848, Craiova,
Editura "Oltenia" 1992, 192 p. 45, nr. 1-6, ian-dec.1993, p. 209-212

406

3952. LAZEA, Ramona. Nicolae Iorga: Rom`nii de peste Nistru,


Ed. Excelsior, Olt, 1990.
43, nr. 4, iul.-dec.1991, p.199-200.
3953. LEB, Ioan-Vasile. Unirea Principatelor ]i Puterile
Europene, Editura Academiei Republicii Socialiste Rom`nia,
Bucure]ti, 1984, 280 p. 36, nr. 9-10. sept.-oct. 1984. p. 664-666.
3954. M/ANOLACHE/, T/eodor/. N.Constantinescu - Ia]i P.:
Despre rom`ni ]i bulgari. Contribu\ii istorice la prietenia rom`nobulgare. Editura de Stat, Bucure]ti, 1949, 107 p. 6, nr. 9-10, sept.oct. 1954, p. 571-572.
3955. MANOLACHE, Teodor N. Prietenia rom`no-bulgar[.
Acad. prof. P.Constantinescu - Ia]i, a fost ales membru al Academiei
de }tiin\e a R.P.Bulgaria. 7, nr. 1-2, ian.-febr. 1955, p. 101-102.
3956. MANOLACHE, Teodor N. Cercet[ri istorice ]i filologice
locale. 7, nr. 5-6, mai-iun. 1955, p. 342-343.
3957. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. I. Iona]cu: }tefan cel Mare.
Colec\ia Societ[\ii pentru r[sp`ndirea ]tiin\ei ]i culturii, nr. 131,
1955, 47 p. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 669.
3958. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. I. Popescu-Cilieni:
Participarea unor profesori olteni la revolu\ia din 1848. #n vol.
Comu- nic[ri ]i articole de istorie /publicat de/ "Societatea de
}tiin\e istorice ]i filologice, Bucure]ti, 1955, p. 45-58. 7, nr. 10-12,
oct.-dec. 1955, p. 671.
3959. MANOLACHE, Teodor N. Activitate rodnic[ @n domeniul
istoriei patriei noastre. 8, nr. 8-9, aug.-sept. 1956, p. 553.
3960. MANOLACHE, Teodor N. Pe urmele trecutului nostru, la
arhivele din Moscova. 9, nr. 1-2, ian.-febr. 1957, p. 92-93.
3961. MANOLACHE, Teodor N. A 50-a aniversare a
r[scoalelor din 1907. 9, nr. 3-4, mart.-apr. 1957, p. 231-234.

407

3962. MANOLACHE, Teodor N. Centenarul |[rilor Rom`ne, la


Craiova - c`teva evolu\ii istorice. 11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p.
109-112.
3963. MANOLACHE, Teodor N. 500 de ani de la cea mai veche
men\iune documentar[ despre existen\a ora]ului Bucure]ti. 11, nr.
9-12, sept.-dec. 1959, p. 677-681.
3964. MANOLACHE, Teodor N. <<Monumente istorice pe
Valea Olte\ului>>. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 661-662.
3965. MANOLACHE, Teodor N. Popa Radu }apc[ portretizat
de Petre Pandrea. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 834-836.
3966. MIH{LCESCU, C. Constantin Corbu: 1877-1878,
R[zboiul na\ional ]i popular al rom`nilor pentru independen\a
deplin[, Editura politic[, Bucure]ti, 1977, 220 p. 32, nr. 1-2, ian.febr. 1980, p. 235-238.
3967. MITRU, Alexandru. Constantin Mateescu: Memoria
R`mnicului, Bucure]ti, 1979. 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p. 238239.
3968. NEAGA, Nicolae.
Akademie der rum- nischen
Volksrepublic,
Zweigstelle
Cluj,
Sektion
fur
Gesellschaftswissenschaften Sibiu, Forschungen zur Volks und
Landeskunde, Sibiu 1958, p. 221. 10, nr. 9-10, sept.-oct. 1958, p.
722-723.
3969. NEAGA, Nicolae. Angela Banciu: Nicolae Iorga, Pagini
alese, Bucure]ti, 1985. 38, nr. 4, iul.-aug. 1986, p. 137-140.
3970. NEAGA, Nicolae. Al. Zub: Pe urmele lui Vasile P`rvan,
Bucure]ti, 1983, 383 p. 37, nr. 3-4, mart.-apr. 1985, p. 304-307.

408

3971. NEAGA, Nicolae. Dumitru Berciu ]i Adina Berciu Dr[ghicescu: R[zboiul dintre ge\i ]i per]i (514 @.e.n.), Bucure]ti,
1986. 39, nr. 1, ian.-febr. 1987, p. 140-142.
3972. NEGREANU, Ion M. Nicolae Andrei: 1907 @n Oltenia.
Contribu\ia intelectualilor la marea r[scoal[, Craiova, 1985. 37,
nr. 1-2, ian.-febr. 1985, p. 130-133.
3973. NEGREANU, Ion M. Gh. Platon: Istoria modern[ a
Rom`niei, Editura Didactic[ ]i Pedagogic[, Bucure]ti, 1985. 38,
nr. 6, nov.-dec. 1986, p. 134-137.
3974. P{CURARIU, Mircea. Silviu Dragomir: Avram Iancu,
Bucure]ti, Editura }tiin\ific[, 1965, 304 p. (Colec\ia <<Pagini din
Istoria Patriei>>). 18, nr. 3-4, mart.-apr. 1966, p. 237-238.
3975. POPESCU, O. Dumitru Berciu: Z[rile istoriei @n Carpa\i
]i la Dun[re, Editura }tiin\ific[, Bucure]ti, 1966, 320 p. + 34 pl.
19, nr. 3-4, mart.-apr. 1967, p. 323-324.
3976. POPESCU, O. S.Columbeanu; Radu Valentin: Constantin
Br`ncoveanu ]i epoca sa, Editura }tiin\ific[, Bucure]ti, 1967, 96 p.
19, nr. 5-6, mai-iun. 1967, p. 495.
3977. P/OPESCU/ -C/ILIENI/, I/on/. Academia Republicii
Populare Rom`ne: Documente privind istoria Rom`niei. 6, nr. 910, sept.-oct. 1954, p. 575-576.
3978. PRESCURE, Vasile. Prof. univ. dr. docent Dumitru
Tudor: Tab[ra lui Traian de pe malul Oltului, @n s[pt[m`nalul
<<Magazin>>, XVII (1973), nr. 825, s`mb[t[ 22 iulie. 25, nr. 910, sept.-oct. 1973, p. 876-877.
3979. R{DU|, I/on/. Pavel Chihaia: Din cet[\ile de scaun ale
|[rii Rom`ne]ti, Editura Meridiane, Bucure]ti, 1974. 26, nr. 11-12,
nov.-dec. 1974, p. 1083-1084.

409

3980. R{DU|, I/on/. Dinu C. Giurescu: |ara Rom`neasc[ @n


secolele XIV-XV, Editura }tiin\ific[, Bucure]ti, 1973, 495 p. 27, nr.
1-2, ian.-febr. 1975, p. 163-165.
3981. S. Studii asupra tezaurului restituit de U.R.S.S. Editura
Academiei R.S.R. 1958, 275 pag. 11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p.
133-139.
3982. S#RBU, Corneliu. Hadrian Daicoviciu: Dacii. #n Colec\ia
<<Pagini din Istoria patriei>>, Bucure]ti, Editura }tiin\ific[, 1965,
262 p. 18, nr. 7-8, iul.-aug. 1966, p. 738-739.
3983. ST{NCIULESCU, Ioan F. }tefan Ionescu ]i Panait I.
Panait: Constantin Vod[ Br`ncoveanu, Via\a, domnia, epoca,
Editura ]tiin\ific[, 1969, 464 p. + 2 h[r\i.
21, nr. 7-8, iul.-aug.
1969, p. 642-646.
3984. STOICESCU, Nicolae. Nestor Vornicescu, Mitropolitul
Olteniei: Desc[tu]area, 1821, Edit. Mitropoliei Olteniei, Craiova,
1981, 217 p. 35, nr.7-8, iul.-aug. 1983, p. 574-576.
3985. ZAREA, A. I.Lespezeanu; L. Marcu: Nebiruitul Vod[
}tefan, 47 de ani glorio]i, ed. II, Edit. }tiin\ific[, Bucure]ti, 1962,
406 p. 15, nr. 5-6, mai-iun. 1963, p. 492-494.
3986. ZUB, Al/exandru/. Nicolae Gostar ]i Vasile Lica:
Societatea geto-dacic[ de la Burebista la Decebal, Ia]i, Ed.
"Junimea", 1984, 199 p. 37, nr. 5-6, mai-iun. 1985, p. 471-472.

10. }TIIN|E AUXILIARE ALE ISTORIEI


10.1. Arheologie. Documente istorice
Articole
3987. ALEXANDRU, B. A. Sanctuarul de pe muntele Mariah.
15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p, 686-697.

410

3988. B{LA}A, Dumitru. Documente arge]ene. 9, nr. 7-8, iul.aug. 1957, p. 528-530.
3989. B{LA}A, D/umitru/. Documente privind istoria Craiovei.
9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 845-858.
3990. B{LA}A, D/umitru/. Hrisoave ]i scrisori vechi.
1-2, ian.-febr. 1960, p. 97-100.

12, nr.

3991. B{LA}A, D/umitru/; BUZATU, D/umitru/. Un hrisov


inedit de la Mihai Viteazul. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 72-73.
3992. B{LA}A, D/umitru/. Trei pergamente slavone privitoare
la satele Iablani\a (Mehedin\i) ]i }tef[ne]ti (Gorj).
21, nr. 5-6,
mai-iun. 1969, p. 412-416.
3993. B{LA}A, D/umitru/. Un document (copie) privitor la
satul Cermege]ti ]i @mprejurimi. 1850-1851 noiembrie. Carte de
hot[rnicie cu alegerea mo]iei mo]nenilor Cermege]ti, jude\ul
V`lcea, fa\[ de asuprirea ce face Petrache Sutescu ]i Ioni\[
N[st[]oiu. Se prezint[ aici acte de proprietate, @ncep`nd cu anul
1557-1558. 25, nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 489-497.
3994. B{LA}A, D/umitru/. Constantin Br`ncoveanu voievod ]i
Ioan Arhimandritul. Un manuscris inedit al lui Ioan, egumenul
M`n[stirii Hurezi. (1692-1726). 25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p.
993-1001.
3995. B{LA}A, Dumitru. Documente privitoare la Istoria
Olteniei. 47, nr. 1-2, ian.-febr.1995, p. 130-136.
3996. B{LA}A, D/umitru/. Documente privitoare la Istoria
Olteniei. 48, nr. 3-6, mai-dec. 1996, p. 116-122.
3997. B{LA}A, D/umitru/. Documente privitoare la trecutul
Olteniei. 49, nr. 1-3, ian.-iun.1997, p. 141-147.

411

3998. BR{TULESCU, Victor. Dieta lui Cornea Br[iloiu.


nr. 5-6, mai-iun. 1964, p. 474-475.

16,

3999. BUZATU, D/umitru/. Un hrisov br`ncovenesc inedit.


10, nr. 5-6, mai-iun. 1958, p. 431-433.
4000. BUZATU, D/umitru/. O condic[ cu acte vechi.
6, mai-iun. 1960, p. 376-381.

12, nr. 5-

4001. C{R{BI}, Vasile. Danii ]i diate de pe Valea Jale]ului Gorj. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 722-731.
4002. C{R{BI}, Vasile. Documente din jude\ul Gorj - sec.
XVII. 25, nr. 1-2, ian.-febr. 1973, p. 164-168.
4003. CONSTANTINESCU, N. Cercet[rile arheologice de la
Cozia. 17, nr. 7-8, iul.-aug.1965, p. 587-601.
4004. CRE|EANU, Radu. Documentele schitului Topolni\a.
15, nr. 5-6, mai-iun. 1963, p. 449-464.
4005. CRISTOCEA, Spiridon; RIZEA, Iulian. Un document
necunoscut de la Vladislav al III-lea, domnul |[rii Rom`ne]ti (15231525). 25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 624-625.
4006. DAVID, P.I. Primii martiri cre]tini cunoscu\i pe teritoriul
patriei noastre. "Martyriconul" de la Niculi\ei (Jud. Tulcea). 24, nr.
3-4, mart.-apr. 1972, p. 277-281.
4007. DAVID, P.I. O bimilenar[ civiliza\ie: burii dacici.
nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 96-100.

26,

4008. DIACONU, Petre; N{STUREL, P.S. C`teva observa\ii @n


leg[tur[ cu complexul arheologic de la Murfatlar (Basarabi). 20,
nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p. 937-946.

412

4009. HUREZI, P. Diac. Un important tezaur mehedin\ean @n


Muzeul de Istorie al Rom`niei. 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p.
651-654.
4010. I.P. O hot[rnicie de la Constantin Mihail Cehan Racovi\[
din 1756. 24, nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p. 282-283.
4011. IONA}CU, Ion. Documente. Despre jude\ele Olt ]i Arge]
@n Catagrafia din anii 1773-1774, de la Moscova.
10, nr. 3-4,
mart.-apr. 1958, p. 249-292.
4012. IONESCU, I/oan/. Un hrisov inedit din anul 1633.
3-4, mart.-apr. 1957, p. 221-229.

9, nr.

4013. IONESCU, I/oan/. Problema gemelor gnostice descoperite pe teritoriul Rom`niei. 25, nr. 1-2, ian.-febr. 1973, p. 88-96.
4014. ISCRU, G. D. Un document despre Popa }apc[.
9-10, sept.-oct. 1967, p. 771-772.

19, nr.

4015. NEGOI|{, Atanase. Mediul @n care a ap[rut Noul


A]ez[m`nt. Cultura nebateenilor @n lumina ultimelor s[p[turi
arheologice. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 561-575.
4016. POENARU, Liviu; B{LA}A, Dumitru. Un pergament
inedit din jude\ul Gorj. 41, nr. 4, iul.-aug. 1989, p. 76-81.
4017. POPESCU, Ion. Un document inedit din anul 1872.
nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 482.

26,

4018. SACERDO|EANU, A/urelian/. Hrisovul lui Constantin


Br`ncoveanu, pentru M`n[stirea Hurezi. (1695).
12, nr. 9-12,
sept.-oct. 1960, p. 705-721.
4019. ST{NCIULESCU, Alex/andru/. Un document privitor la
satele Coliba] ]i G@rbov[\ din jude\ul Mehedin\i. 25, nr. 3-4, mart.apr. 1973, p. 266-267.

413

4020. ST{NIC{, C. Din trecutul Olteniei.


1957, p. 380-382.

9, nr. 5-6, mai-iun.

4021. TOROPU, Octavian; STOICA, Onoriu. Necropola


prefeudal[ cre]tin[ de la Ob`r]ia Nou[, jude\ul Olt. Not[
preliminar[. 21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969, p. 570-577.
4022. VENIAMIN, Micle. M[rturiile arheologice de la Polovragi. 32, nr. 10-12, oct.-dec. 1980, p. 766.
4023. VESA, I. Antichit[\i cre]tine. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961,
p. 247-253.
Recenzii
4024. B/{LA}A/, D/umitru/. Ion Nestor: Slavii pe teritoriul
R.P.R., @n lumina documentelor arheologice, @n Studii ]i Cercet[ri de
Istorie Veche, Bucure]ti, 1(1959), pp. 49-64. 12, nr. 1-2, ian.-febr.
1960, p. 115-116.
4025. B/{LA}A/, D/umitru/. D. Berciu: O descoperire tracoscitic[ din Dobrogea ]i problema scitic[ la Dun[rea de Jos, @n
Studii ]i cercet[ri de Istorie Veche, Bucure]ti, 1959, 1, p. 7-48. 12,
nr. 1-2, ian.-febr. 1960, p. 117.
4026. B{LA}A, D/umitru/. Ileana Petrescu: Documente privind
Revolu\ia din 1848 @n Oltenia, Craiova, 1959, 314 p. 24, nr. 3-4,
mart.-apr. 1972, p. 316.
4027. B{RBULESCU, C. Bucure]tii de odinioar[ @n lumina
s[p[turilor arheologice, Bucure]ti, Editura ]tiin\ific[, 1959, 239 p.
12, nr. 5-6, mai-iun. 1960, p. 408-411.
4028. BR{TAN, Ilie D. C.S.Nicolaescu-Plop]or ]i colectivul:
Cercet[rile arheologice de la Cazane, @n <<Studii ]i cercet[ri de

414

Istorie Veche>>, nr. 2, 1965, p. 407-412.


1966, p. 166.
4029. BR{TAN, Ilie D. D.
arheologice @n zona viitorului, lac
<<Por\ile de Fier>>, @n <<Studii
nr. 2, tomul 16, 1965, p. 395-406.
344-345.

18, nr. 1-2, ian.-febr.

Tudor ]i colectivul: Cercet[ri


de acumulare al Hidrocentralei
]i cercet[ri de Istorie Veche>>,
18, nr. 3-4, mart.-apr. 1966, p.

4030. CAZACU, Matei. <<Documenta Rumaniae Historica, B.


|ara Rom`neasc[>>, Vol. XXI 1926-1927), @ntocmit de Damaschin
Mioc, Editura Academiei Republicii Socialiste Rom`nia, Bucure]ti,
1965, XLII -594 (-596) p. 18, nr. 5-6, mai-iun. 1966, p. 537-540.
4031. GEORGESCU, Ilie I. Corina Nicolescu: #nceputurile artei
feudale din \ara noastr[ @n lumina ultimelor descoperiri
arheologice, @n Studii ]i cercet[ri de Istoria Artei, anul VI (1959),
nr. 1, pp. 47-59. 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p. 713-714.
4032. IONESCU, I/oan/. Corina Nicolescu: #nceputurile artei
feudale din \ara noastr[ @n lumina ultimelor descoperiri
arheologice, @n Studii ]i cercet[ri de Istoria Artei, nr. 1/1959, Ed.
Acad. R.P.R., pp. 47-59. 12, nr. 1-2, ian.-febr. 1960, p. 123-125.
4033. IONESCU, I/oan/. C. Daicoviciu: E Malva la Cioroiul
Nou?, @n <<Acta Musei Napoceusis>>, II, 1965, p. 654-655. 19,
nr. 3-4, mart.-apr. 1967, p. 321.
4034. IONESCU, I/oan/. Mustafa A. Mehmet: Dou[ documente
turce]ti despre Neagoe Basarab, @n <<Studii>>, revist[ de istorie,
tom. 21, nr. 5/1968, p. 921-930. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 838840.
4035. IONESCU, I/oan/. Octavian Toropu et Onoriu Stoica: La
necropole prefeodale d'Ob@r]ia-Olt (Note preliminaire), dans
<<Dacia-Revue d'Archeologie et d'Histoire ancienne>>, XVI,
1972, p. 164-188. 25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 690-692.

415

4036. IONESCU, Ioan. Constantin C.Petolescu; Oct/avian/


Onea: Cercet[ri @n Necropola Sucidavei, jud. Olt (1968), in
<<Materiale ]i cercet[ri arheologice>>, Vol. X, Ed. Acad.
R.S.Rom`nia, Bucure]ti, 1973, p. 125-140.
26, nr. 11-12, nov.dec.1974, p. 1080-1081.
4037. IONESCU, I/oan/. Magdalena Georgescu: Un document
muntenesc inedit din secolul al XVI-lea, @n <<Limba rom`n[>>, 3,
anul XXIII, 1974, p. 223-232.
26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p.
1082.
4038. MANOLACHE, Teodor N. O senza\ional[ descoperire
arheologic[ @n Egipt. (Primele arhive au fost organizate de st[p`nii
de sclavi din vechiul Egipt ]i din Mesopotamia/. 6, nr. 9-10, sept.oct. 1954, p. 567-568.
4039. MANOLACHE, Teodor N. Comori ]i m[rturii pre\ioase
ale trecutului descoperite pe ]antierele arheologice din \ar[. 8, nr.
8-9, aug.-sept. 1956, p. 552-553.
4040. MANOLACHE, Teodor N. Cercet[rile arheologice
@ntreprinse la Basarabi, dup[ descoperirea bisericu\ei din cret[.
12, nr. 3-4, mart.-apr. 1960, p. 238-241.
4041. NEAGA, N/icolae/. H.W.Hertzberg: Bliecke in das laud
der Bibel (Priviri @n \ara Bibliei), Berlin, 1963, 103 p. 17, nr. 3-4,
mart.-apr. 1965, p. 311.
4042. NEAGA, Nicolae. Siegfried Oertwig: C[l[torie prin ora]e
disp[rute: o incursiune @n domeniul Arheologiei, @n rom`ne]te de
Virgil C`ndea, Bucure]ti, 1966, 189 p. 19, nr. 9-10, sept.-oct. 1967,
p. 805-807.
4043. RE}CEANU, }tefan. D. Tudor: Sucidava, Editura Scrisul
Rom`nesc, Craiova, 1974, 154 p. 27, nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p.
159-161.

416

4044. S#RBU, C/orneliu/. Una din minunile lumii: Mormintele


chineze ale dinastiei Ming. 13, nr. 10-12, oct.-dec. 1961, p. 824836.
4045. S#RBU, C/orneliu/. Academia Republicii Populare
Rom`ne, Institutul de Arheologie: Materiale ]i cercet[ri
arheologice, VIII, Bucure]ti, Editura Academiei Republicii Populare
Rom`ne, 1962, 806 p. 15, nr. 3-4, mart.-apr. 1963, p. 279-282.
4046. ST{NCULESCU, Ioan F. I. Burlacu; Tr. Rus: Contribu\ii
documentare privind rolul Ligii Culturale @n f[urirea Statului
Na\ional Unitar Rom`n, @n <<Revistele Arhivelor>>, an XI, 2,
1968, p. 105-119. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 847.
10.2. Arhivistic[
Articole
4047. R{DU|, Ion. Participarea #nalt Prea Sfin\itului Mitropolit
Dr. Nestor Vornicescu la sesiunea de comunic[ri ]tiin\ifice dedicate
@mplinirii a 60 de ani de la @nfiin\area Arhivelor Statului din
Craiova. 43, nr. 2, mart.-apr. 1991, p. 137-140.
4048. VASILESCU, Gh/eorghe/. Activitatea lui Eufrosin Potec[
@n comisia pentru @nscrierea @n condici a documentelor m`n[stire]ti.
34, nr. 10-12, oct.-dec. 1982, p. 708-731.
4049. V#RTOSU, Emil. O taini\[ pentru acte la m`n[stirea
Cozia. 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p. 571-575.
4050. V#RTOSU, Emil. Tot despre arhivele m`n[stire]ti.
nr. 7-9, iul.-sept. 1962, p. 518-520.

14,

Recenzii
4051. B/{LA}A/, D/umitru/. N.A. Mohov; E.M. Rusev;
P.G.Dimitriev; D.M.Dragneo ]i P.S.Sovietov: Documente din
arhivele sovietice privitoare la istoria medieval[ a Moldovei ]i |[rii

417

Rom`ne]ti, @n rev. Studii, nr. 3 (Bucure]ti 1959), pp. 135-162. 11,


nr. 7-8, iul.-aug. 1959, p. 533-534.
4052. IONESCU, I/oan/. Direc\ia General[ a Arhivelor Statului,
Indice cronologic nr. 3: Episcopia Buz[u, Bucure]ti, 1958. (Lucrare
@ntocmit[ de M.Regleanu). 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 259-260.
4053. MANOLACHE, Teodor N. Arhivele Statului, baza
documentar[ a istoriei patriei noastre. /articol semnat de Vasile
Maciu @n Rom`nia Liber[ din 26 august 1954/. 6, nr. 9-10, sept.oct. 1954, p. 565-567.
4054. POPOVICI, Victoria. #ndrumar @n Arhivele Centrale Vol.
I, partea I-a, @ntocmit de Maria Loveja, Iulia Gheorghian, Marcel
Dumitru Ciuc[, Bucure]ti, 1971, (Direc\ia General[ a Arhivelor
Statului din R.S.Rom`nia). 24, nr. 1-2, ian.-febr. 1972, p. 143-144.
10. 3. Diplomatic[
Articole
4055. NEDELCEA, Tudor. Despre Nicolae Titulescu.
4, iul.-dec. 1991, p. 169-171.

43, nr.

4056. P{TRA}CU, Ion. Un rom`n diplomat al lumii: Nicolae


Titulescu. 43, nr. 4, iul.-dec. 1991, p. 173-175.
10.4. Numismatic[. Medalistic[. Heraldic[
Articole
4057. IONESCU, I/oan/. Dou[ drahme de la Dyrrhachium aflate
pe teritoriul Olteniei, @n comuna Filia]i. 20, nr. 9-10, sept.-oct.
1968, p. 745-747.
4058. IONESCU, I/oan/. O tetradrahm[ de la Filip al II-lea
aflat[ pe teritoriul ora]ului Craiova. 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p.
250-251.

418

4059. GEORGESCU, George. Dou[ monede vechi.


12, nov.-dec. 1972, p. 966.

24, nr. 11-

4060. P{TRA}CU, Ion. Medalii - portret al lui Constantin


Br`ncoveanu. 40, nr. 5, sept.-oct.1988, p. 120-121.
4061. POPESCU, Ion. O interesant[ pies[ medalistic[.
9-10, sept.-oct. 1973, p. 810-811.

25, nr.

4062. POPESCU, Ion. O recent[ descoperire de monede antice


prezente azi la Craiova. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 10091010.
4063. STOICA, Honoriu. Un tezaur de monede romane
republicane descoperit la Mofleni. 24, nr. 9-10, sept.-oct. 1972, p.
709-710.
4064. STOICA, Nicolae. Medalia lui Constantin Br`ncoveanu.
40, nr. 3, mai-iun. 1988, p. 86-88.
Recenzii
4065. D/AVID/, P.I. A. Sacerdo\eanu: Stema lui Dan al II-lea @n
leg[tur[ cu familiile Huniade ]i Olah, @n <<Revista Muzeelor>>,
nr. 1/1968, p. 5-16. 20, nr. 9-10, sept.-oct., 1968, p. 846.
4066. GHERGHE, I/oan/. Neculai }andru: Vulturul Cantacuzin,
Editura Albatros, Buc., 1975. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 954956.

419

10.5. Sigilografie
Articole
4067. CUNESCU, Gheorghe. O matrice sigilar[ deosebit[ a
bisericii "Madona Dudu" din Craiova. 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980,
p. 651-666.P
4068. DOGARU, M. Matrice sigilar[ provenind de la Tudor
Vladimirescu. 33, nr. 7-9, iul.-sept. 1981, p. 377-379.
4069. DOGARU, M. Sf`ntul Gheorghe reprezentat @n sigiliul
inedit al lui Ioni\[, c[pitan @n oastea lui Tudor Vladimirescu. 33,
nr. 7-9, iul.-sept. 1981, p. 379-381.
4070. NESTOR, Vornicescu Mitropolit al Olteniei. O matrice
sigilar[ inedit[ <<1821>> ]i semnifica\ia sa istoric[. 33, nr. 7-9,
iul.-sept. 1981, p. 354-374.
4071. POPESCU, Ion. Un sigiliu de carantin[ cu simbolistic[
folcloric-religioas[. 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 292-293.
4072. SACERDO|EANU, A/urelian/. Sigiliile Mitropolitului
Antim Ivireanul. 18, nr. 9-10, sept.-oct. 1966, p. 838-841.
II MEDICIN{
Articole
4073. BOLOGA, Valeriu L.Semnifica\ia medico-istoric[ a
bolni\elor m`n[stire]ti. E necesar[ dezbaterea problemei bolni\elor
m`n[stire]ti? 21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p. 681-682.
4074. BR{TESCU, G. De la bolni\a m`n[stireasc[ la spitalul
civil. 21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p. 688-696.
4075. BR{TESCU, G.; MANOLIU, V.: Bolni\ele m`n[stire]ti la
noi ]i la vecini. 21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p. 700-704.

420

4076.
COZARESCU,
Epifanie.
Bolni\a
M`n[stirii
<<Precista>> din Roman. Precursoare a spitalului actual. 21, nr.
11-12, nov.-dec. 1969, p. 908-912.
4077. CRONICAR. Centenarul Spitalului "Filantropia" din
Craiova. 8, nr. 10-12, oct.-dec. 1956, p. 652-653.
4078. DUTESCU, B.; MARCU, Nicolae. Bolni\e ]i spitale
rom`ne]ti @n secolul al XVIII-lea. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p.
885-892.
4079. MARINESCU, Valerian. C`t \ine legenda ]i unde @ncepe
adev[rul despre Bolni\a Simidreni - Fl[m`nze]ti din Curtea de
Arge]. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 899-908.
4080. MIROIU, Petre. Despre tipicul bolni\elor m`n[stire]ti. 21,
nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p. 696-700.
4081. MIROIU, Petre. Casa de oaspe\i ]i spitalul m`n[stiresc de
la Curtea de Arge]. 24, nr. 7-8, iul.-aug. 1972, p. 517-527.
4082. NEGOI|{, Ath. Bolni\ele m`n[stirilor.
sept.-oct. 1969, p. 683-687.

21, nr. 9-10,

4083. NESTOR, Vornicescu Mitropolit al Olteniei. #ngrijirea


s[n[t[\ii @n vechile noastre m`n[stiri. 20, nr. 1-2, ian.-febr. 1968,
p. 65-69.
4084. POPESCU-DOBROTINEANU, Irina. Bolni\a de la
m`n[stirea Cozia. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 897-899.
4085. POPESCU, Romulus; POPESCU, Irina. #nsemn[tatea
medico-istoric[ a bolni\elor din jude\ul V`lcea. 21, nr. 11-12, nov.dec. 1969, p. 892-897.

421

4086. PROTOPOPESCU, C.A. #nfiin\area primelor spitale


rurale de stat, @n jurul unor m`n[stiri. Spitalul din Strehaia (18831983). 35, nr. 9-10, sept.-oct. 1983, p. 642-649.
4087. TEODORESCU, Mihai C. Valoarea sacrului @n medicin[.
48, nr. 1-3, ian.-apr.1996, p. 88-100.
4088. TEODORESCU, Mihai C. Diavolul alcoolismului @n
perspectiva axiologiei medicale. 49, nr. 3-6, iul.-dec. 1997, p. 6173.
4089. TEODORESCU, Mihai C. Axiologia medical[ a patimilor
trupe]ti de nutri\ie ]i reproducere @n perspectiva religiei cre]tine.
49, nr. 1-3, ian.-iun. 1997, p. 78-91.
4090. V{T{MANU, Nicolae. Semnifica\ia medico-istoric[ a
bolni\elor m`n[stire]ti. <<Bolni\a>> ]i <<Vraceavni\a>>.
21,
nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 879-884.
Recenzii
4091. DAVID, P/etre/ I. G. Br[tescu: Hipocratismul de-a lungul
secolelor, Editura ]tiin\ific[, Bucure]ti, 1968, 396 p. + cli]ee +
indice. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 989-995.

III. ART{
1. Generalit[\i
Recenzii
4092. BRANI}TE, Marin M.; NICULESCU, Vasile V. Richard
Hamann: Geschichte der Kunst von der altchristlichen zeit bis zr
Gegenwart. (Istoria artei din vremea veche cre]tin[ p`n[ @n
prezent), neu durchgeschende Auflage, Akademie - Verlag, Berlin,
1962, 1001 p. 16, nr. 5-6, mai-iun. 1964, p. 496-497.

422

4093. CIULU, Cornelia. Henri Focillon: Anul o mie, Editura


Meridiane, Bucure]ti, 1971, 132 p. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p.
365.
4094. DUICU, Sorin Sebastian. Vasile Dr[gu\: Arta gotic[ @n
Rom`nia, Editura Meridiane, Bucure]ti, 1979. 33, nr. 1-3, ian.mart. 1981, p. 164-168.
4095. IONESCU, I/oan/. Academia R.P.R.: Monumente ]i muzee;
Buletinul Comisiei }tiin\ifice a muzeelor ]i monumentelor istorice ]i
artistice, I, Edit. Acad. R.P.R., Bucure]ti, 1958, 296 p. 10, nr. 9-10,
sept.-oct. 1958, p.718-720.
4096. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Problema inventarierii
patrimoniului istoric ]i artistic na\ional. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969,
p. 143-144.
4097. P{CURARIU, Mircea. Repertoriul monumentelor ]i obiectelor de art[ din timpul lui }tefan cel Mare (Bucure]ti), Editura
Academiei R.P.Rom`n[, 1958, 512 p. 11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959,
p. 139-141.
2. Arhitectur[ laic[ ]i religioas[. Urbanism. Costruc\ii
funerare
Articole
4098. B{LA}A, D/umitru/. Cruci de piatr[ @n |ara Rom`neasc[
catagrafiate @n anul 1832. 24, nr. 1-2, ian.-febr. 1972, p. 92-104.
4099. BRANI}TE, Marin M.; DIACONESCU, Ilie Gh. Vechile
cruci de piatr[ din cuprinsul ]i vecin[tatea ora]ului Pite]ti. 16, nr.
1-2, ian.-febr. 1964, p. 39-57.
4100. BR{TULESCU, Victor. C`teva l[muriri despre pietre de
morm`nt de la biserica M`n[stirii Arge]ului. 19, nr. 7-8, iul.-aug.
1967, p. 614-615.

423

4101. BUZATU, D/umitru/. P[strarea monumentelor de art[


bisericeasc[. 17, nr. 1-2, ian.-febr. 1965, p. 9-21.
4102. BUZESCU, Nicolae C. Grija pentru monumentele istorice
]i de art[ religioas[ ]i valorile muzeale din Arhiepiscopia Craiovei.
39, nr. 5, sept.-oct. 1987, p. 43-56.
4103. CAZACU, Matei. Influen\a decora\iei @n piatr[ de la
Arge] @n activitatea sculptorului Grigore Cornescu. 19, nr. 9-10,
sept.-oct. 1967, p. 730-742.
4104. C/RE|EANU/, R/adu/. Despre vechile construc\ii de lemn
din Oltenia. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 674-675.
4105. GEORGESCU, I.B. Pietrele de morm`nt din vechea biseric[ a M`n[stirii Bucov[\ul, zis[ Co]una. 8, nr. 1-3, ian.-mart.
1956, p. 107-113.
4106. GEORGESCU, I.B. Hanul M`n[stirii Hurezi din ora]ul
Craiova. 10, nr. 3-4, mart.-apr. 1958, p. 239-247.
4107. GHERASIM, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului.
P[strarea tezaurului arhitectonic na\ional, cerin\a epocii actuale.
38, nr. 5, sept.-oct. 1986, p. 8-11.
4108. OPRI}, Ioan. Restaur[ri la monumentelor istorice din
Oltenia @ntre 1850-1950. 40, nr. 4, iul.-aug. 1988, p. 10-33.
4109. PLE}OIANU, Iordache. Cimitirele Craiovei - Vechi locuri
de s[l[]luire a memoriei inimii - Sineasca.
40, nr. 3, mai-iun.
1988, p. 88-114.
4110. POPESCU-CILIENI, I/on/. Monumentul eroilor ru]i
ridicat la Craiova @n 1830. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 732-738.

424

4111. POPESCU-|~N|{RENI, Gh/eorghe/. Aspectul social


oglindit @n monumentele de art[ bisericeasc[. 20, nr. 7-8, iul.-aug.
1968, p. 524-538.
4112. POPESCU-|~N|{RENI, Gh/eorghe/. Cioplitori de cruci.
26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 871-873.
4113. POPOVICI, Victoria. Un monument al arhitecturii
populare transilv[nene. Biserica lui Horea, rectitorit[ de Prea
Fericitul Patriarh Justinian @n Ol[ne]ti, V`lcea. 25, nr. 7-8, iul.aug. 1973, p. 608-611.
4114. SANDU, Dumitru. Despre un temeluitor de biseric[ ]i doi
cioplitori de cruci din Jiblea Veche-C[lim[ne]ti. 32, nr. 1-2, ian.febr.1980, p. 168-171.
4115. TUDORAN, O. Arta br`ncoveneasc[ la Craiova.
9-10, sept.-oct. 1975, p. 687-692.

27, nr.

4116. ZAREA, Anatolie. Monumentele noastre istorice.


7-8, iul.-aug. 1963, p. 618-630.

15, nr.

Recenzii
4117. BARNEA, I. Anastasios K. Orlandos: Basilica
paleocre]tin[ cu scheletul acoperi]ului de lemn, din Bazinul M[rii
Mediterane (Biblioteca Societ[\ii de Arheologie din Atena, nr. 35).
9, nr. 1-2, ian.-febr. 1957, p. 110-128.
4118. B/{LA}A/, D/umitru/. Pavel Chihaia: Un complex
necunoscut de sih[strii din mun\ii Buz[ului din vremea lui Neagoe
Basarab, @n <<Studii ]i cercet[ri de istoria artei>>, Seria Art[
plastic[, 1973, tom. 20, nr. 1, p. 3-19. 25, nr. 7-8, iul.-aug., 1973,
p. 695.

425

4119. B{RBULESCU, C. A. Svobodine: Des beauts


imperissables, in <<Femme de nos jours>>, Moscou, 1960, nr. 9, p.
48. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 780.
4120. B{RBULESCU, C. N. Golub\ov: Prea Sf`nta Troi\[ ]i
arta arhitectonic[, @n Jurnal Moskovskoi latriarxii, Moskva, 1960,
nr. 7, p. 32-40. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 782-783.
4121. BR{TAN, Ilie. Petru Comarnescu: #ndreptar artistic al
monumentelor din nordul Moldovei, Casa regional[ a crea\iei
populare, Suceava, 349 p. (Arhitectura ]i fresca @n sec. XV-XVI), cu
o precuv`ntare de Eusebiu Camilar. 15, nr. 11-12, nov.-dec. 1963,
p. 961-973.
4122. BR{TAN, Ilie D. Grigore Ionescu: Istoria arhitecturii @n
Rom`nia (De la or`nduirea comunei primitive p`n[ la sf`r]itul
veacului al XVI-lea), Editura Academiei R.P.R., 1963, vol. I, 540 p.
16, nr. 7-8, iul.-aug. 1964, p. 634-652.
4123. CIULU, Cornelia. M. Davidescu: Monumente medievale
din n.v. Olteniei, Editura Meridiane, Bucure]ti, 1970. 25, nr. 7-8,
iul.-aug. 1973, p. 699.
4124. GEORGESCU, I.I. Radu Cre\eanu: Culele ]i casele
@nt[rite de pe Valea Motrului, @n Monument ]i muzee, I, 1958, pp.
93-117. 10, nr. 5-6, mai-iun. 1958, p. 466-467.
4125. IONESCU, I/oan/. M. Davidescu: Monumente istorice din
Oltenia, Ed. Meridiane, Bucure]ti, 1964, 102 p. 16, nr. 11-12, nov.dec. 1964, p. 959-973.
4126. IONESCU, I/oan/. Aurelia Minc[ ]i Mihail Butoi:
Monumente istorice ]i de art[ din jude\ul Olt, Editura Meridiane,
Bucure]ti, 1984. 38,nr. 2. mart.-apr. 1986, p. 137-140.
4127. MANOLACHE, Teodor N. Monumentele religioase din
URSS. 6, nr. 4-6, apr.-iun. 1954, p. 246-247.

426

4128. MANOLACHE, T/eodor/ N. Pentru o mai bun[ @ngrijire a


monumentelor noastre de cultur[.
7, nr. 7-9, iul.-sept. 1955, p.
502.
4129. MANOLACHE, Teodor N. Cioplitorul de cruci Ion Stan
P[tra]. 10, nr. 1-2, ian.-febr.1958, p. 117-119.
4130. MANOLACHE, Teodor N. Mutarea unor monumente
istorice. 12, nr. 3-4, mart.-apr. 1960, p. 237-238.
4131. MANOLACHE, Teodor N. Restaurarea casei
Mitropolitului Dosoftei. 20, nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p. 10041005.
4132. MOISESCU, Gh/eorghe/ I. P/etre/ Constantinescu - Ia]i:
Influen\e ale arhitecturii vechi ruse]ti asupra vechii arhitecturi
rom`ne]ti, Bucure]ti, 1951, pp. 237. 6, nr. 1-3, ian.-mart. 1954, p.
110-113.
4133. POPESCU, O. Paul Petrescu: Unitatea de concep\ie
constructiv[ ]i decorativ[ a bisericilor de lemn rom`ne]ti, @n
<<Studii ]i cercet[ri de istoria artei. Sec\ia: <<Arta plastic[>>,
Editura Academiei R.S.Rom`nia, tom. XIV, nr. 1, p. 23-40. 19, nr.
5-6, mai-iun. 1967, p. 493-494.
4134. POPOVICI, Victoria. Valeriu Butur[: Un monument al
arhitecturii populare transilv[nene, Biserica de lemn din Cizer, @n
<<Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, pe anii 19591961>>, Cluj, 1964. 17, nr. 3-4, mart.-apr. 1965, p. 311.
4135. VENIAMIN, Micle. Monumente istorice biserice]ti din
Mitropolia Moldovei ]i Sucevei, Editura Mitropoliei Moldovei ]i
Sucevei, Ia]i 1974, 453 p. 27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 308-318.
4136. ZUB, Al/exandru/. Paul Henry: Monumentele din Moldova
de Nord de la origini p`n[ la sf`r]itul secolului al XVI-lea, trad. de
Constan\a T[n[sescu, Bucure]ti, Ed. Meridiane, 1984, 303 p. 37,
nr. 3-4, mart.-apr. 1985, p. 308-309.

427

3. Arte plastice. Pictur[. Desen. Sculptur[. Arte decorative.


Gravur[
Articole
4137. ALEXANDRU, B. A. Scena de la Hebron @n iconografie.
13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 114-124.
4138. ANDREESCU, }tefan. U]ile br`ncovene]ti ale M`n[stirii
Bistri\a (V`lcea). 16, nr. 9-10, sept.-oct. 1964, p. 743-745.
4139. ANDREESCU, }tefan. Identificarea portretelor din naosul
bisericii de la St[ne]ti (V`lcea). 20, nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p. 7780.
4140. B. <<Colec\iile de art[>> de la Dresda.
sept.-oct. 1960, p. 773-774.

12, nr. 9-12,

4141. B{JEU, Ioan. M[rturii din primele veacuri privind


iconografia cre]tin[. 48, nr. 3-6, mai-dec. 1996, p. 79-87.
4142. BELLU, N/icolae/. Eminescu @n viziunea sculptorului Gh.
D.Anghel. 41, nr. 3, mai-iun. 1989, p. 30-34.
4143. BODOGAE, T. Un miniaturist s`rb @n Craiova @n secolul
al XVI-lea protopopul Iovan. 15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 789791.
4144. BRANI}TE, Marin M. Icoane vechi @n biserica Mecule]ti
din Pite]ti. 26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 476-477.
4145. BR{TULESCU, Victor. Zugravul Constantinos.
10-12, oct.-dec.1961, p. 688-698.

13, nr.

4146. BR{TULESCU, Victor. Zugravul c`nt[re\ GheorgheGherontie. 14, nr. 1-2, ian.-febr. 1962, p. 23-39.

428

4147. BR{TULESCU, Victor. Zugravi de biserici @n Oltenia @n


veacul al XVI-lea. 15, nr. 3-4, mart.-apr. 1963, p. 197-206.
4148. BR{TULESCU, Victor. Zugravul Dobromir.
mai-iun. 1963, p. 362-370.

15, nr. 5-6,

4149. BR{TULESCU, Victor. Ini\iale ]i monograme legate de


semnul crucii. 17, nr. 7-8, iul.-aug. 1965, p. 568-586.
4150. BR{TULESCU, Olga; BR{TULESCU, Victor. Sfin\ii
Apostoli Petru ]i Pavel @n iconografie. 19, nr. 5-6, mai-iun. 1967, p.
368-386.
4151. BR{TULESCU, Victor. Frescele lui Dobromir, zugravul
M`n[stirii Curtea de Arge]. 19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967, p. 582-597.
4152. BUZATU, Dimitrie. Micii colec\ionari.
nov.-dec. 1958, p. 759-766.

10, nr. 11-12,

4153. BUZATU, D/umitru/. Paniornamentica. 15, nr. 7-8, iul.aug. 1963, p. 568-578.
4154. C.V. Expozi\ie de pictur[ pe sticl[. 25, nr. 5-6, mai-iun.
1973, p. 546.
4155. CIOAB{, Grigore. Sfintele u]i ale bisericii din Parohia
Plo]tina - Gorj. 46, nr. 1-6, ian.-dec. 1994, p. 166.
4156. CIOCAN-IV{NESCU, Rodica. Pictorul Emile Menpiot
(1858-1945). Frescele de la Curtea de Arge], Trei Ierarhi ]i Sf.
Nicolae Domnesc - Ia]i ]i Sf. Dumitru - Craiova. 24, nr. 3-4, mart.apr. 1972, p. 284-287.
4157. CIOCAN-IV{NESCU, Rodica; B{LA}A, D/umitru/.
Portretele ctitorilor de la Biserica Domneasc[ "Sf.Dumitru" din

429

Craiova, demolat[ @ntre 1887-1888.


528-536.

24, nr. 7-8, iul.-aug. 1972, p.

4158. COCORA, Gabriel. Antimisul Mitropolitului Antim


Ivireanul. 18, nr. 9-10, sept.-oct. 1966, p. 835-837.
4159. CONSTANTINESCU, Petre. Zodiacul @n pictura de la
Biserica Bucov[\ul Vechi. 24, nr. 11-12, nov.-dec. 1972, p. 882893.
4160. DAVI|OIU, Nicolae I. Expozi\ia retrospectiv[ Stoica
Dumitrescu. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 147.
4161. DAVI|OIU, Nicolae I. Prima expozi\ie de art[ plastic[ a
tinerilor Gorjeni. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 147.
4162. DIACUL, Vartolomeu. O lucrare istoric[: restaurarea
picturii din M`n[stirea Tismana. 7, nr. 7-9, iul.-sept. 1955, p. 448455.
4163. DIACUL, Vartolomeu. Moment festiv: vechea fresc[ de la
M`n[stirea Tismana comunicat[ @n Academia R.P.R.
8, nr. 6-7,
iun.-iul. 1956, p. 405-407.
4164. DUICU, Sorin Sebastian. Un ansamblu de pictur[
br`ncoveneasc[ necunoscut la Biserica Sf`nta Paraschiva din satul
Brabe\i, comuna Dane\i - Dolj.
34, nr. 10-12, oct.-dec. 1982, p.
732-733.
4165. DUICU, Sorin Sebastian; BERINDEI, Marcel. M[rturii
artistice biserice]ti din c`mpia doljan[. 39, nr. 4, iul.-aug. 1987, p.
105-115.
4166. EFREMOV, Al. Pictura de icoane @n "Epoca lui Matei
Basarab". 34, nr. 7-9, iul.-sept. 1982, p. 467-485.

430

4167. FIRMILIAN, Mitropolitul Olteniei. Comorile de art[.


nr. 1-3, ian.-mart. 1954, p. 7-12.
4168. FLOREA, N. Gravorul Ivan Bacov la R`mnic.
4, mart.-apr. 1984, p. 218-220.

6,

36, nr. 3-

4169. FLOREA, N. Gravorul Dimitrie la R`mnic. 36, nr. 11-12,


nov.-dec. 1984, p. 780-782.
4170. FLOREA, N. Gravorul Mihai R`mniceanul. 37, nr. 1-2,
ian.-febr. 1985, p. 83-89.
4171. FLOREA, N. Gravorul Constantin Atanasievici.
3-4, mart.-apr. 1985, p. 274-279.

37, nr.

4172. FLOREA, N. Gravorul Dimitrie Mihailovici. 37, nr. 5-6,


mai-iun. 1985, p. 452-455.
4173. FLOREA, N. Gravorul Constantin Mihailovici.
7-8, iul.-aug. 1985, p. 625-627.
4174. FLOREA, N. Gravorul Gheorghe Vl[descu.
12, nov.-dec. 1985, p. 808-811.

37, nr.

37, nr. 11-

4175. FLOREA, N. Gravorul Gheorghe Sin Popa Costandin.


38, nr. 5, sept.-oct. 1986, p. 70-72.
4176. GIURESCU, Dinu C. O cutie de argint d[ruit[ Tismanei
@n 1670-1671. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p. 331-345.
4177. IONESCU, I/oan/. Not[ explicativ[ la un tablou pictural
din biserica fostei M`n[stiri Bucov[\ul Vechi-Craiova (Mofleni).
21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 948-950.
4178. IOSIF, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului. Monumentele
noastre. 6, nr. 1-3, ian.-mart. 1954, p. 13-15.

431

4179. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. M[rturisiri de mare pre\:


Monumentele de art[ ]i cultur[, <<o nepre\uit[ comoar[ pentru
@ntregul nostru popor>>. 19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967, p. 663-665.
4180. MIHAIL, Paul. Gravur[ original[ ro- m`neasc[ @n secolul
al XVII-lea. Molitvelnicul Mitropolitului Dosoftei din 1681. 33, nr.
10-12, oct.-dec. 1981, p. 640-651.
4181. MIRCEA, Ion Radu. C`teva observa\ii asupra unor broderii rom`ne]ti de la m`n[stirile Dionisie-Athos ]i Tismana - Gorj.
11, nr. 7-8, iul.-aug. 1959, p. 431-435.
4182. MOLIN, Virgil. Xilograful Petru-Popovici-R`mniceanu,
inovatorul artei de a ilustra c[r\i biserice]ti. 20, nr. 3-4, mart.-apr.
1968, p. 199-210.
4183. N{STUREL, Petre }. Cuviosul Nicodim cel Sfin\it ]i
od[jdiile Mitropolitului Antim Critopol de la Tismana. 11, nr. 7-8,
iul.-aug. 1959, p. 419-430.
4184. N{STUREL, P/etre/ }. Un patrafir de la Preda Banul
Buzescu g[sit @n Grecia. 13, nr. 10-12, oct.-dec. 1961, p. 699-708.
4185. NI|ULESCU, Horia. Mari pictori rom`ni, zugravi de biserici. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 950-951.
4186. PARASCHIV, Ion V. Semnifica\ia icoanei ortodoxe.
nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 420-439.

21,

4187. PAVEL, C. C`teva date @n leg[tur[ cu portretele votive


din <<Biserica lui Neagoe>> din Curtea de Arge]. 14, nr. 7-9, iul.sept. 1962, p. 449-472.
4188. POPESCU-CILIENI, I. Vechi zugravi craioveni.
4-5, apr.-mai 1956, p. 256-259.

432

8, nr.

4189. R{DULESCU, Toma. Cronica mural[ de la Bucov[\.


24, nr. 9-10, sept.-oct. 1972, p. 773-787.
4190. SAVIN, Ioan Gh. Despre chipul iconografic al
M`ntuitorului. 17, nr. 9-10, sept.-oct.1965, p. 775-794.
4191. SEBASTIAN, Sorin D. Vechi sfinte antimise din colec\ia
de la M`n[stirea Jitianu din Craiova. 36, nr. 11-12, nov.-dec.
1984, p. 712-729.
4192. SP{TARU-IANCULESCU, Teodora. Restaurarea picturii
murale de la biserica, monument istoric cu hramul <<Duminica
tuturor sfin\ilor>> din Baia de Fier - Gorj.
40, nr. 3, mai-iun.
1988, p. 60-71.
4193. ST{NCIULESCU-B#RDA, Alex. Un tablou inedit al
pictorului Dumitru Ghia\[. 38, nr. 5, sept.-oct. 1986, p. 78-81.
4194. STOICESCU, N. Cum se zugr[veau bisericile @n secolul al
XVIII-lea ]i @n prima jum[tate a secolului al XIX-lea. 19, nr. 5-6,
mai-iun. 1967, p. 408-429.
4195. }TEF{NESCU, I. D. Originalitatea decorurilor din
Oltenia. 14, nr. 5-6, mai-iun. 1962, p. 291-301.
4196. TELEGU|, Mircea. M`n[stiri din Oltenia v[zute de un
pictor francez. 18, nr. 7-8, iul.-aug. 1966, p. 632-644.
4197. TELEGU|, Mircea. Un "Pictore Academicu" b[n[\ean.
24, nr. 5-6, mai-iun. 1972, p. 401-407.
4198. URSU, Gheorghe. Despre vechea art[ bisericeasc[ din
Iugoslavia. 15, nr. 11-12, nov.-dec. 1963, p. 937-941.
4199. USPENSKI, L. Primele icoane ale M`ntuitorului ]i ale
Maicii Domnului. 13, nr. 10-12, oct.-dec. 1961, p. 671-681.

433

4200. V{T{MANU, Nicolae. Considera\ii @n leg[tur[ cu


iconografia r[s[ritean[ a sfin\ilor vindec[tori. 21, nr. 3-4, mart.apr. 1969, p. 202-206.
Recenzii
4201. ANDREESCU, St. Istoria ilustrat[ a picturii, de la arta
rupestr[ la arta abstract[, Editura Meridiane, Bucure]ti, 1968, VII
+ 328 p. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 847.
4202. ANDREESCU, V. I. Sabetay: Leonardo da Vinci,
Bucure]ti, 1964, p. 82 p. 16, nr. 7-8, iul.-aug. 1964, p. 652-656.
4203. B{J{U, I. A.P. Grecov: Frescele bisericii <<Schimbarea
la fa\[ a M`ntuitorului>> din Covalev, Moscova, 1987. 42, nr. 13, ian.-iun. 1990, p. 365-367.
4204. B{RBULESCU, C. Jean, Keim A: Les icones, images
peintes avec toute la force de la foie, @n <<Connaissance des
Arts>>, Paris, Novembre, 1959, p. 54-59. 12, nr. 9-12, sept.-oct.
1960, p. 783.
4205. B{RBULESCU, D. Andre Xyngopoulous: Thssalonique
et la peinture macdonienne, Athnes, imprimerie M. Myrtidis, 1955,
78 p. + 21 p. 12, nr. 5-6, mai-iun. 1960, p. 411-413.
4206. B{RBULESCU, D. Jacqueline Lafontaine: Scnes de
l'enfance de la Vierge dans le temple dit de la Fortune virile
Rome, @n Byzantion, Bruxelles, 1957, fasc. II, p. 623-630. 12, nr. 56, mai-iun. 1960, p. 416.
4207. B~RNEA, I. Gheorghe ]i Maria Sotiriu: Icones du Mont
Sinai, t. I, Album: VIII plan]e @n culori + 238 pl. ]i fig., cu prefa\[ ]i
legende @n l. greac[ ]i francez[ Athena 1956, t. II: Text grec, p. 1226 ]i rezumat francez, p. 227-247, Athena 1958. 10, nr. 11-12,
nov.-dec. 1958, p. 835-845.

434

4208. C.B. Teodora Voinescu: Modelele tradi\ionale ]i


observa\iile din realitate @n pictura munteneasc[ a veacului al
XVIII-lea: Caietul de modele al lui Radu Zugravul, @n <<Studii ]i
cercet[ri de istoria artei>>, seria <<Art[ plastic[>>. 19, nr. 1112, nov.-dec. 1967, p. 1001-1002.
4209. CHILEA, Sebastian. Gh. Oprescu: Scurt[ istorie a artelor
plastice @n R.P.R., vol. I. Arta rom`neasc[ @n epoca feudal[. Editura
Academiei Republicii Populare Rom`ne, Bucure]ti, 1957, 306 pag.
9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957, p. 557-563.
4210. CONSTANTINESCU, P. Virgil V[t[]ianu: Pictura
mural[ din nordul Moldovei, Editura Meridiane, Bucure]ti, 1974, 37
p. 27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p. 627-629.
4211. CORAVU, Dimitrie. Constantin D. Calokiri, profesor
permanent al Universit[\ii din Tesalonic: Maica Domnului @n
iconografia R[s[ritului ]i a Apusului. Tesalonic, 1972, 302 + 304 p.,
cu reproduceri. 25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 701-704.
4212. D.B. E. Grigorie: Despre reprezentarea lui Dumnezeu Tat[l @n pictura icoanelor la ortodoc]i, @n Revista Patriarhiei
Moscovei, nr. 7 (1959), pp. 36-38.
11, nr. 7-8, iul.-aug. 1959, p.
532.
4213. D.B. G. Meslenitsim: Pictorul rus din sec. XVII Semen
Spiridonov, @n rev. Iskusstvo 6 (Moscova 1959), pp. 67-71. 11, nr.
7-8, iul.-aug. 1959, p. 532-533.
4214. D. B. Maria Pietrusinska: Cristelni\e protogonice din
bronz din Legnica, @n <<Biuletin historii sztuki>>, Var]ovia, XXII
(1960), nr. 1. 13, nr.1-4, ian.-apr. 1961, p. 264-265.
4215. GEORGESCU, I.I. M.N. Muzicescu ]i D. Gh. N[stase:
Cercet[ri de art[ veche rom`neasc[ @n secolul al XIX-lea.
Introducere @n studiul istoriografiei artei medievale rom`ne]ti, @n
<<Studii ]i cercet[ri de Istoria Artei>>, an. III (1956), nr. 1-2, p.
129-147. 9, nr. 5-6, mai-iun. 1957, p. 413.

435

4216. GEORGESCU, I.I. G. Wertheimer: Pictorul T[tt[rescu,


elev al pictorului Nicolae Teodorescu ]i prima sa lucrare proprie:
T`mpla bisericii One]ti, @n <<Studii ]i cercet[ri de Istoria Artei>>,
an. IV (1957), nr. 1-2, pp. 349-351. 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p.
240.
4217. GEORGESCU, I.I. Barbu Bruzeanu: Cea din urm[
biseric[ pictat[ de Grigorescu, @n <<Studii ]i cercet[ri de Istoria
Artei>>, an. IV (1957), nr. 1-2, p. 255-276. 11, nr. 3-4, mart.-apr.
1959, p. 241-242.
4218. GEORGESCU, I.I. Emil L[z[rescu: #n jurul dat[rii a dou[
vechi broderii rom`ne]ti, @n <<Studii ]i cercet[ri de Istoria
Artei>>, an. V (1958), nr. 2, pp. 168-173.
11, nr. 5-6, maiiun.1959, p. 387-388.
4219. GEORGESCU, I.I. Maria-Ana Muzicescu: O broderie
necunoscut[ din vremea lui Neagoe Basarab, @n <<Studii ]i
cercet[ri de Istoria Artei>>, an. V (1958), nr. 2, pp. 35-49. 11, nr.
5-6, mai-iun. 1959, p. 386-387.
4220. GEORGESCU, I.I. Emil L[z[rescu: #n jurul dat[rii a dou[
vechi broderii rom`ne]ti, @n <<Studii ]i cercet[ri de Istoria
Artei>>, an. V (1958), nr. 2, pp. 168-173.
11, nr. 5-6, maiiun.1959, p. 387-388.
4221. I/LIESCU/, V. Louis Reau: Iconographie de l'art chrtien,
tome I. Introduction gnrale, Paris, Presses universitaires de
9, nr. 5-6, mai-iun.
France, 1955, in 80, VIII - 480 p. + 32 pl.
1957, p. 405.
4222. ILIESCU, V.I. Louis Reau: Iconographie de l'art chrtien,
Paris, Presses Universitaires de France, t. I, 1955, 480 p.; t. II,
1956, 470 p. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 717-720.

436

4223. IONESCU, I. Vasile V. Niculescu: Contribu\ii la


cunoa]terea icoanelor pe sticl[ ]i xilogravurilor \[ranilor rom`ni
din Transilvania, @n <<Studii ]i cercet[ri de Istoria Artei>>, an. IV,
nr. 3-4, Bucure]ti, 1957, pp. 297-315. 11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p.
130-132.
4224. IONESCU, I/oan/. Maria-Ana Muzicescu: Date noi cu
privire la epitrahilul de la Alexandru cel Bun, @n <<Studii ]i
cercet[ri de Istoria Artei>>, nr. 1/1958, Ed. Acad., R.P.R., pp. 75114. 11, nr. 5-6, mai-iun. 1959, p. 389-391.
4225. IONESCU, I/aon/. Sorin Ulea: Portretul funerar al lui Ion
- un fiu necunoscut al lui Petru Rare] - ]i datarea ansamblului de
pictur[ de la Probota @n "Studii ]i cercet[ri de Istoria Artei", nr.
1/1959, Ed. R.P.R., pp. 61-70. 12, nr. 1-2, ian.-febr. 1960, p. 126127.
4226. IONESCU, I/oan/ I. Maria Ana Musicescu: Un epitaf de la
Miron Barnovschi, @n <<Studii ]i cercet[ri de Istoria Artei>>, nr.
2/1959, Ed. Acad. R.P.R., pp. 238-241. 12, nr. 7-8, iul.-aug. 1960,
p. 541-542.
4227. IONESCU, I/oan/. V.N. Lazarev: Andrei Rublev, Moscova,
1960. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p. 450-454.
4228. IONESCU, I/oan/. Petre S. N[sturel: Date noi asupra
unor odoare de la M`n[stirea Putna (II), @n <<Romanoslavica>>,
IV, Bucure]ti, 1960. 14, nr. 1-2, ian.-febr. 1962, p. 124-126.
4229. IONESCU, I/oan/. Petre }. N[sturel: O dver[ necunoscut[
de la Arge] ]i rostul acelora de la M`n[stirea Putna ]i Slatina, @n
<<Studii ]i Cercet[ri de Istoria Artei>>, 2/1960, pp. 198-202. 14,
nr. 3-4, mart.-apr. 1962, p. 256-257.
4230. IONESCU, I/oan/ I. Paul Petrescu: <<Pomul vie\ii>> @n
arta popular[ din Rom`nia, @n <<Studii ]i cercet[ri de Istoria
Artei>>, nr. 1/1961. 14, nr. 7-9, iul.-sept. 1962, p. 553-557.

437

4231. IONESCU, I/oan/. Petre S. N[sturel: Cercet[ri asupra


unor broderii din |ara Rom`neasc[ ]i Moldova (veacurile XVXVIII), @n <<Studii ]i cercet[ri de Istoria Artei>>, nr. 2/1961. 14,
nr. 7-9, iul.-sept. 1962, p. 557-559.
4232. IONESCU, I/oan/. Teodora Voinescu: }coala de pictur[ de
la Hurezi, @n Omagiu lui George Oprescu, Ed. Acad. R.P.R., 1961.
14, nr. 7-9, iul.-sept. 1962, p. 559-564.
4233. IONESCU, I/on/. Canarache, V; Aricescu, A.; Barbu, V.;
R[dulescu, A: Tezaurul de sculpturi de la Tomis. Ed. }tiin\ific[,
Bucure]ti, 1963, 154 p. 16, nr. 1-2, ian.-febr. 1964, p. 94-104.
4234. IONESCU, I/oan/. Teodora Voinescu: Cea mai veche
oper[ de argint[rie medieval[ din Moldova, @n <<Studii ]i cercet[ri
de Istoria Artei>>, Seria Art[ Plastic[, 2/1964, p. 265-289. 17, nr.
5-6, mai-iun. 1965, p. 501-504.
4235. IONESCU, I/oan/. Sorin Ulea: Gavril Uric, primul artist
rom`n cunoscut, @n <<Studii ]i cercet[ri de Istoria Artei>>, Seria
<<Art[ plastic[>>, nr. 2/1964, p. 235-263. 17, nr. 3-4, mart.-apr.
1965, p. 314-316.
4236. IONESCU, I/oan/. Gunther Otto: Muzeul de icoane din
Recklinghausen ]i literatura german[ despre arta religioas[ din
r[s[ritul Europei, @n <<Studii ]i cercet[ri de istoria artei>>. Seria
<<Art[ plastic[>>, tomul 12, nr. 1/1965. 17, nr. 11-12, nov.-dec.
1965, p. 1017-1019.
4237. IONESCU, I. Vasile Dr[gu\: Picturi murale exterioare @n
Transilvania medieval[, @n <<Studii ]i cercet[ri de Istoria Artei,
Seria Art[ plastic[>>, tomul 12, nr. 1/1965, p. 75-101 text, 9
ilustra\ii, dintre care 3 @n culori.
18, nr. 1-2, ian.-febr. 1966, p.
174-180.
4238. IONESCU, I/oan/. Prof. V.G. Paleolog: #nceput despre
artistul caligraf ]i miniaturist Dionisie Eclesiarhul, @n

438

<<Ramuri>>, nr. 3 (20), martie, 1966 (]i extras, 11 p).


10, sept.-oct. 1966, p. 912-914.

11, nr. 9-

4239. IONESCU, I/oan/. Vasile Dr[gu\: Zugravul Mihu ]i epoca


sa, @n <<Studii ]i cercet[ri de Istoria Artei>>, Seria <<Art[
plastic[>>, nr. 1/1966. 19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 996-999.
4240. IONESCU, I/oan/. Cornel Irimie ]i Marcela Foc]a: Icoane
pe sticl[, Ed. Meridiane, Bucure]ti, 1968, 35 p. + 148 de
reproduceri. 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 313-317.
4241. IONESCU, I. Ion Istudor ]i Ion Bal]: Contribu\ii la
cunoa]terea materialelor folosite @n pictura mural[ exterioar[ a bisericilor din secolul al XVI-lea din Bucovina ]i la unele probleme de
tehnic[, @n <<Revista muzeelor>>, anul V (1968), nr. 6, p. 491-497.
21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 469-471.
4242. IONESCU, I/oan/.Lidia A. Demeny: Xilogravurile lui Filip
Moldoveanul, @n <<Studii ]i cercet[ri de Istoria Artei>>, Seria
<<Art[ plastic[>>, tomul 16, nr. 2/1969, p. 229-241. 21, nr. 1112, nov.-dec. 1969, p. 1001-1004.
4243. IORDACHE, Ioan. Alexandru Efremov: Portrete de
donatori @n pictura de icoane din |ara Rom`neasc[, @n "Buletinul
monumentelor istorice", an XL (1971), nr. 1, pag. 41-48. 24, nr. 34, mart.-apr. 1972, p. 309-311.
4244. LEFTER, A. Paul Henri Stahl: Arta popular[ rom`neasc[
]i arta or[]eneasc[, @n <<Studii ]i cercet[ri de Istoria Artei. Seria:
Arta plastic[>>, Editura Academiei R.S.Rom`nia, tom. XIV (1967),
nr. 1, p. 11-21. 19, nr. 5-6, mai-iun. 1967, p. 489-490.
4245. MANOLACHE, Teodor N. Sculptura @n lemn. /Articol
semnat de Mac Constantinescu @n revista Flac[ra din 1 iunie 1954/.
6, nr. 9-10, sept.-oct. 1954, p. 568-569.
4246. MANOLACHE, Teodor N. Unde ]i cum se \es covoarele
rom`ne]ti. 7, nr. 3-4, mart.-apr. 1955, p. 225-226.

439

4247. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Lelia Ruda]cu: Contribu\ie


la cercetarea perioadei de forma\ie a lui Nicolae Grigorescu, @n rev.
<<Studii ]i cercet[ri de Istoria Artei>>, an. I, 3-4, iulie-decembrie
1954, p. 97-104. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 668.
4248. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Teodora Voinescu:
Elemente locale @n pictura religioas[ din regiunea Craiova @n rev.
<<Studii ]i cercet[ri de Istoria Artei>>, an. 1, 1-2, ian.-iun. 1954,
p. 61-67. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 669-670.
4249. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Teodora Voinescu ]i Petre
Oprea: Me]terii locali @n pictura feudal[ din Regiunea Craiova, @n
rev. <<Studii ]i cercet[ri de Istoria Artei>>, an. 1, 1-2, ian.-iun.
1954, p. 217-218. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 670-671.
4250. MANOLACHE, Teodor N. Pledoarie pentru o art[ dat[
uit[rii. 8, nr. 10-12, oct.-dec. 1956, p. 734.
4251. MANOLACHE, Teodor N. Icoane ]i obiecte
reprezentative de art[ rom`neasc[ medieval[. 9, nr. 1-2, ian.-febr.
1957, p. 90-91.
4252. MANOLACHE, Teodor N. Tradi\ie ]i inova\ie @n pictura
bisericeasc[. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 685-688.
4253. MANOLACHE, Teodor N. Despre Br`ncu]i ]i satul lui
natal. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 689-690.
4254. MANOLACHE, Teodor N. Gala Galaction cronicar de
art[ plastic[. 10, nr. 1-2, ian.-febr. 1958, p. 113-114.
4255. MANOLACHE, Teodor N. Stan Zugravul din R[]inari.
21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 307-308.

440

4256. MANOLACHE, Teodor N. Icoanele pe sticl[, specific al


artei populare din Transilvania. 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p.
308-309.
4257. MANOLACHE, Teodor N. Sculptorul Oscar Han despre
arta monumental[. 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 309-311.
4258. MANOLACHE, Teodor N. Icoanele Melkite. 21, nr. 7-8,
iul.-aug. 1969, p. 640-641.
4259. MUNTEANU, Armand Alex. Galeria de art[ din Dresda.
15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 811-814.
4260. NEAGA, N. Alexandra B[r[cil[: Mae]trii artei
universale: Cimabue, Bucure]ti, 1958, 54 p. 11, nr. 5-6, mai-iun.
1959, p. 391-392.
4261. NEAM|U, M. Erminia picturii bizantine. Edi\ie @ngrijit[
de C.S[ndulescu - Verna, Editura Mitropoliei Banatului, 1979, 507
p. 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 727-728.
4262. NEGREANU, Ion M. Maria ]i Nicolae Zahacinski:
Elemente de art[ decorativ[ popular[ rom`neasc[, Editura Litera,
1985. 37, nr. 3-4, mart.-apr. 1985, p. 310-312.
4263. POPESCU, Justin. Carmen Laura Dumitrescu: Pictura de
la Bucov[\ @n "Buletinul monumentelor istorice", an XL (1971), nr.
4, p. 63-72. 24, nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p. 311-312.
4264. POPESCU, O. Teodora Voinescu: Modele tradi\ionale ]i
observa\ii din realitatea @n pictura munteneasc[ a veacului al XVIIIlea: caietul de modele al lui Radu Zugravul, @n <<Studii ]i cercet[ri
de Istoria Artei, seria:Arta plastic[>>, Editura Academiei
R.S.Rom`nia, tom. XIV, nr. 1, p. 57-70. 19, nr. 5-6, mai-iun. 1967,
p. 492.
4265. POPESCU, O. Prof. Emil Diaconescu: Contracte de
zugravi de biserici, @n <<Studii ]i cercet[ri de Istoria Artei, Seria:

441

Art[ plastic[>>, Editura Academiei R.S.Rom`nia, tom XIV, nr. 1, p.


95-104. 19, nr. 5-6, mai-iun. 1967, p. 492.
4266. POPESCU, O. Vasile Dr[gu\: Picturile murale din
biserica evanghelic[ din M[lincrav, @n <<Studii ]i cercet[ri de
Istoria Artei, seria: Arta plastic[>>, Editura Academiei
R.S.Rom`nia, tom XIV (1967), nr. 1. 19, nr. 5-6, mai-iun. 1967, p.
494-495.
4267. P/OPESCU/, O. Pierre du Bourguet ]i Francine Piel
Melcion d'Arc: Prsence d'un pharaon, @n <<Etudes>>, 1967,
avril, p. 535-544. 19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 1006.
4268. POPESCU, O. E. Kubach et P. Bloch: L'Art roman de ses
dbuts son apoge, Paris, Editions Albin Michel, 1966, 297 p. +
55 h. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 847-848.
4269. POPOVICI, Victoria. Constantin Luter: Istoria Artelor
plastice, Editura Didactic[ ]i Pedagogic[, Bucure]ti, 1963, 356 p.
16, nr. 3-4, mart.-apr. 1964, p. 261-264.
4270. POPOVICI, Victoria. O. Zomova: Tezaurul de art[ al
Kremlinului din Moscova. Editura de Stat pentru arta figurativ[,
Moscova, 1963, 22 p. + 50 fl. ilustrat[. 16, nr. 5-6, mai-iun. 1964,
p. 497-498.
4271. POPOVICI, Victoria. Paul Petrescu: O lume ne]tiut[ a
culorilor, @n <<Arta plastic[>>, 1967, p. 1, p. 22-25. 19, nr. 7-8,
iul.-aug. 1967, p. 686-688.
4272. POPOVICI, Victoria. Andrei P[noiu: Matei Zugravul - un
premerg[tor al picturii moderne rom`ne]ti, @n <<Revista
muzeelor>>, nr. 1, 1967. 19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 9991001.
4273. POPOVICI, Victoria. Andrei P[noiu: Pictura votiv[ din
nordul Olteniei, Bucure]ti, Ed. Meridiane, 1968, 40 p. + 60 f. ilustr.
20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 840-843.

442

4274. R{DU|, I/on/. Corina Nicolescu: Icoane vechi rom`ne]ti,


Edi\ia a II-a rev[zut[, Editura Meridiane, Bucure]ti, 1973. 27, nr.
3-4, mart.-apr. 1975, p. 320-321.
4275. RE}CEANU, }tefan. Corina Nicolescu: Arta metalelor
pre\ioase @n Rom`nia, Editura Meridiane, Bucure]ti, 1973, 64 p.
27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 318-319.
4276. RE}CEANU, }t/efan/. Andrei P[noiu: Mobilierul vechi
rom`nesc, Editura Meridiane, Buc., 1975.
27, nr. 7-8, iul.-aug.
1975, p. 629-631.
4277. SINIGALIA, Tereza. Andrei Paleolog: Pictura exterioar[
din |ara Rom`neasc[ (secolele XVIII-XIX), Ed. Meridiane,
Bucure]ti, 1984, 108 pag., 75 ilustra\ii. 38, nr. 6, nov.-dec. 1986, p.
138-141.
4278. ST{NCULESCU, Ioan F. Alexandru Efremov: Icoane de
la Bistri\a craiove]tilor, @n <<Revista Muzeelor>>, nr. 5, 1969, p.
467-470. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 1004-1005.
4279. ST{NILOAE, Dumitru. Wilhelm Nyssen: Die Flamme des
Heils. Fresken der orthodoxen Kirche " St. Johannes des Tufers" in
Ferentari bei Bukarest (Flac[ra m`ntuirii. Frescele din bi-serica
ortodox[ "Sf. Ioan Botez[torul" din Ferentari-Bucure]ti), Luthe
Verlag, Kln, 1983. 36, nr. 9-10, sept.-oct. 1984, p. 660-661.
4280. }ESAN, M/ilan/. Wendt Heinrich C.: Rumaenische
Ikonenmalerei, Eisenach, 1953, Editura Erich Roth, 67 p. 7, nr. 34, mart.-apr. 1955, p. 233-234.
4281. VENIAMIN, Micle. Teodora Voinescu: Comori de art[
bisericeasc[. Colec\ia Arhiepiscopiei Craiovei de la M`n[stirea
Jitianu - Craiova, Editura Arhiepiscopiei Craiova, Craiova, 1980,
204 p. 34, nr. 10-12, oct.-dec. 1982, p. 789-791.

443

4. MUZIC{
Articole
4282. ALEXE, Gheorghe. Un pre\ios manuscris psaltic:
"Tractatu teoretico-practicu de music[ ecclesiastic[ Gr. Oriental["
de George Ucenescu. 8, nr. 10-12, oct.-dec. 1956, p. 688-695.
4283. ALEXE, Gheorghe. Poemul coral <<La Cozia pe Olt>>.
19, nr. 5-6, mai-iun. 1967, p. 450-452.
4284. X X X Ardealul. /Vechi c`ntec patriotic, armonizat de
A.Buzera/. 35, nr. 11-12, nov.-dec. 1983, p. 742-743.
4285. B, Sandu. Din opera muzical[ a lui Ghelasie
Arhimandritul. M[rimurile, crea\ia lui Filotei, monahul de la Cozia.
32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 507-508.
4286. B{DE|EANU, Puiu Gh. Colinde de Cr[ciun la Catedrala
Mitropolitan[ "Sf`ntul Dumitru" din Craiova - 21 decembrie 1980.
33, nr. 1-3, ian.-mart. 1981, p. 139-140.
4287. B{LA}A, D/umitru/. }ase manuscrise psaltice ale lui
Anton Pann. 7, nr. 1-2, ian.-febr. 1955, p. 78-83.
4288. B#RCA, Mihail. Leag[n verde.
1972, p. 1030.

24, nr. 11-12, nov.-dec.

4289. BUCUR-BARBU, Sebastian. Doxologie.


iun. 1988, p. 137-144.

40, nr. 3, mai-

4290. BUZERA, Alexie A. Contribu\ii la istoricul muzicii biserice]ti ]i laice din Craiova. 24, nr. 7-8, iul.-aug. 1972, p. 537-549.
4291. BUZERA, Alexie A. 100 de ani de la @nfiin\area corului
Bisericii Sf. Ilie din Craiova. 24, nr. 11-12, nov.-dec. 1972, p. 967971.

444

4292. BUZEREA, Al/exie/ A. Colo-n jos, pe mare-n jos. 24, nr.


11-12, nov.-dec. 1972, p. 1029.
4293. BUZERA, Alexie A. Chiri\[ Rosescu: - c`nt[re\ bisericesc
]i poet craiovean. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 233-239.
4294. BUZERA, Alexie A. Contribu\ii la istoria muzicii biserice]ti ]i laice din Craiova. 25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 576-586.
4295. BUZERA, Alexie A. Contribu\ii la biografia unui @nainta]
al muzicii corale G. }tef[nescu. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 654659.
4296. BUZERA, Alexie A. Un nou manuscris psaltic din secolul
al XIX-lea @ntocmit de Ilie Stoianovici. 33, nr. 1-3, ian.-mart. 1981,
p. 118-122.
4297. BUZERA, Alexie A. Tudor Vladimirescu ]i Episcopul
Ilarion al Arge]ului @n crea\ia muzical[ rom`neasc[. 33, nr. 4-6,
apr.-iun. 1981, p. 204-209.
4298. BUZERA, Alexie A. Slujba Sf. Grigorie Teologul.
nr. 1-3, ian.-mart. 1982, p. 1-12.

34,

4299. BUZERA, A/lexie/ A. C`ntece inedite care au r[sunat la


Craiova @n preajma Unirii Principatelor Rom`ne. 36, nr. 1-2, ian.febr. 1984, p. 39-46.
4300. BUZERA, Alexie A. Cu privire la programa de muzic[ a
Seminariilor teologice din cadrul Bisericii Ortodoxe. 36, nr. 5-6,
mai-iun. 1984, p. 388-393.
4301. BUZERA, Alexie A. Prea Sf`nt[ N[s- c[toare. 36, nr. 56, mai-iun. 1984, p. 432.
4302. BUZERA, Alexie A. Catavasii la Duminica Fiului
risipitor. 39, nr. 2, mart.-apr. 1987, p. 139-142.

445

4303. CONSTANTINESCU, P.
Filarmonica de Stat
<<Oltenia>> din Craiova la 20 de ani. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974,
p. 148.
4304. MOLDOVEANU, Nicu. Preocup[ri muzicale ale lui
Dimitrie Cantemir. 25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. 908-916.
4305. NEAM|U, M.
#nfiin\area
Asocia\iei "Rom`nia".
Catalogarea ]i valorificarea manuscriselor de muzic[ bizantin[ de
la Muntele Athos. 24, nr. 9-10, sept.-oct. 1972, p. 794-795.
4306. NEDELCEA, Tudor. Muzica @n timpul lui Mircea cel
B[tr`n. 45, nr. 1-6, ian.-dec. 1993, p. 183-185.
4307. NIJLOVEANU, Ion. Un caiet de c`ntece din 1883.
nr. 1, ian.-febr. 1991, p. 101-108.

43,

4308. PETRU, David I. Pre\uirea pruncilor @n colindele


religioase rom`ne]ti. 19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 875-887.
4309. POPESCU, Gabriel. Sfin\ii Apostoli Petru ]i Pavel @n
imnografia ortodox[. 19, nr. 5-6, mai-iun. 1967, p. 386-390.
4310. POPESCU, Niculae M. Preotul compozitor Petru I.
Turcianinov 1779-1856. 8, nr. 8-9, aug.-sept. 1956, p. 535-540.
4311. R{DU|, Ion. Valoarea catehetic[ a muzicii @n cultul
ortodox. 27, nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 424-427.
Recenzii
4312. ALEXE, Gheorghe. Vechi c`ntece de viteji - culegere
alc[tuit[ sub @ngrijirea Institutului de Folclor, Bucure]ti, E.S.P.L.A.,
1956, 135 p. 9, nr. 3-4, mart.-apr., 1957, p. 281-282.

446

4313. B{LA}A, D. Marin I. Br@naru: Oltean m`ndru ]i voinic.


Casa Crea\iei Populare - V`lcea, 1969, 128 p. 24, nr. 3-4, mart.apr. 1972, p. 317.
4314. B{LA}A, D. Al.A. Buzerea ]i Gh. I. Bu]u: De la Jiu @n
lung ]i-n lat - C`ntece b[tr`ne]ti, volum editat de Comitetul de
cultur[ ]i educa\ie socialist[ Dolj, 1971, 369 p. 24, nr. 3-4, mart.apr. 1972, p. 317-318.
4315. BUZERA, Alexe Al. Grigore Pan\`ru: Nota\ia ]i ehurile
muzicii bizantine, Editura Muzical[ a Uniunii Compozitorilor,
Bucure]ti, 1971, 307 p. 24, nr. 5-6, mai-iun. 1972, p. 478-480.
4316. BUZERA, Alexie Al. Ioan D. Chirescu: C`nt[rile Sfintei
Liturghii, tip[rite cu binecuv`ntarea Prea Fericitului Justinian,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom`ne, Bucure]ti, 1974, 307 p. 26,
nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 357-359.
4317. BUZERA, Alexie A. Gheorghe Ciobanu: Studii de
etnomuzicologie ]i bizantinologie, vol. II, Bucure]ti, Editura
Muzical[, 1979, 379 p. 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 347-348.
4318. BUZERA, A/lexie/ A. Sebastian Barbu-Bucur: Filothei
Sin Ag[i Jipei, Psaltichie rum`- neasc[, 1, Catavasier, Editura
Muzical[, Bucure]ti, 1981, 514 p. 35, nr. 11-12, nov.-dec. 1983, p.
839-842.
4319. BUZERA, A/lexie/ A. Diacon Conf. univ. dr. Nicu
Moldoveanu: Repertoriul coral, Editura Institutului Biblic ]i de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom`ne, Bucure]ti, 1983, 556 p. 36,
nr. 3-4, mart.-apr. 1984, p. 254-257.
4320. BUZERA, A/lexie/ /A/. Sebastian Barbu-Bucur: Filothei
sin Ag[i Jipei, Psaltichie rum`neasc[, II, Anastasimatar, Editura
Muzical[, Bucure]ti, 1984, 344 p. 36, nr. 9-10, sept.-oct. 1984, p.
666-667.

447

4321. BUZERA, Alexie A. Marin M. Velea: Compozi\ii ]i


prelucr[ri corale pentru voci egale, mixte ]i b[rb[te]ti, I, Editura
Li-tera, Bucure]ti, 1985, 50 p. 39, nr. 2, mart.-apr. 1987, p. 134135.
4322. BUZERA, Alexie A. Viorel Cosma: Muzicieni din
Rom`nia, Lexicon, vol. I, (A-C), Editura Muzical[, Bucure]ti, 1989,
344 p. 41, nr. 4, iul.-aug. 1989, p. 139-140.
4323. DR{GULIN, Gheorghe I. Raoul Husson: Vocea c`ntat[.
Traducere, cuv`nt @nainte ]i glosar de Nicolae Gafton. Bucure]ti,
Editura muzical[ a Uniunii Compozitorilor din R.S.Rom`nia, 1968,
256 p. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 159-160.
4324. IOANICESCU, Ioan. Viorel Cosma: Ioan }t. Paulian @n
lumina izvoarelor documentare, Drobeta- Tr. Severin, 1973, 280 p.
25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 707-708.
4325. IOANICESCU, I/oan/. Sebastian Barbu-Bucur: Ioan sin
Radului Duma Bra]oveanu, @n <<Studii de muzicologie>>, vol. X,
1974. 27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p. 631-632.
4326. IONESCU, Ioan. Ion Runcu: C`nt[rile liturgice @n stil
psaltic pentru cor b[rb[tesc, cor mixt, cor pe trei voci egale, cor pe
dou[ voci, Bucure]ti, 1956, 130 p.
9, nr. 3-4, mart.-apr. 1957, p.
279-281.
4327. IONESCU, I/oan/. R. Pava: Cartea de c`ntece a lui
Evstatie de Putna, @n <<Studii ]i materiale de istorie medie>>, vol.
V, Ed. Academiei R.P.R., 1962. 15, nr. 3-4, mart.-apr. 1963, p. 270272.
4328. MANOLACHE, Teodor N. Oratoriul "Tudor Vladimirescu". 7, nr. 3-4, mart.-apr. 1965, p. 220-222.
4329. MANOLACHE, Teodor N. O sear[ de muzic[ @nchinat[
lui Anton Pann. 7, nr. 3-4, mart.-apr. 1955, p. 222-224.

448

4330. MANOLACHE, Teodor N. T/eodora/ V/oinescu/:


Manuscrise ale lui Anton Pann @n biblioteca M`n[stirii Tismana, @n
rev. <<Studii ]i cercet[ri de Istoria Artei", an. I, 1-2, ianuarie-iunie
1954, p. 218-219. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 665-666.
4331. MANOLACHE, Teodor N. G. Breazul: Rela\ii muzicale
rom`no-ruse. Supliment la Muzica, revista Uniunii Compozitorilor
din R.P.R., nr. 11-12, 1954, 31 p.
7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p.
666.
4332. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. G. Breazul: #nv[\[m`ntul
muzical @n |ara Rom`neasc[. Supliment la Muzica, revista Uniunii
Compozitorilor din R.P.R., nr. 6-7-8/1955, 48 p. 7, nr. 10-12, oct.dec. 1955, p. 666-668.
4333. MANOLACHE, Teodor N. Varia\ii pe un c`ntec de Anton
Pann. 8, nr. 1-3, ian.-mart. 1956, p. 135-136.
4334. MANOLACHE, Teodor N. "Pagini frumoase" dintr-o
carte de muzic[ bisericeasc[ a lui Anton Pann, transcrise ]i
comentate de scriitorul Eusebiu Camilar. 8, nr. 6-7, iun.-iul. 1956,
p. 428-429.
4335. MANOLACHE, Teodor N. Pledoarie pentru o integral[
cunoa]tere a crea\iei lui Paul Constantinescu. 9, nr. 3-4, mart.-apr.
1957, p. 238-239.
4336. MANOLACHE, Teodor N. <<Oratoriul Bizantin>>.
26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 145-146.
4337. MANOLACHE, Teodor N. Cronica unui c`nt[re\
bisericesc. 21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969, p. 636-638.
4338. M/{R{}ESCU/, V/irgil/. Sebastian Barbu-Bucur:
Propedii ale muzicii psaltice @n nota\ie cucuzelian[, I, @n <<Studii ]i
cercet[ri de Istoria Artelor>>, tomul 21, 1974, p. 27-39. 26, nr.
11-12, nov.-dec. 1974, p. 1085-1086.

449

4339. MUNTEANU, Armand Alex. Prezen\e rom`ne]ti peste


hotare. 15, nr. 7-8, iul.-aug. 1963, p. 633-636.
4340. NOVAC, S. Arhid. prof. Alexie Buzera: Muzica liniar[,
manual pentru Seminariile teologice, Editura Institutului Biblic ]i de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom`ne, Bucure]ti, 1988, 507 pagini.
41, nr. 4, iul.-aug. 1989, p. 137-139.
4341. POPOVICI, Victoria. Ionel Hristea: Povestiri despre
George Enescu, Editura Tineretului, 1963, 134 p. 16, nr. 5-6, maiiun. 1964, p. 498-499.
4342. }TEFAN, B. Studii muzicologice. 36, nr. 11-12, nov.-dec.
1984, p. 848-849.
4343. VELEA, Marin. Petre Br`ncu]i: Muzica rom`neasc[ ]i
marile ei primeniri, vol. II, Editura Muzical[, Bucure]ti, 1980, 517
p. 34, nr. 10-12, oct.-dec. 1982, p. 787-788.

5. TEATRU
Articole
4344. BUZERA, Alexie A. O ini\iativ[ necunoscut[ @n leg[tur[
cu construirea teatrului din Craiova. 27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975,
p. 755-756.
4345. MANOLACHE, Teodor N. Centenarul Teatrului Na\ional
din Craiova. 8, nr. 1-3, ian.-mart. 1956, p. 130-132.
Recenzii
4346. MANOLACHE, Teodor N. "Vlaicu Vod[" pe scena
Teatrului Na\ional din Craiova. 7, nr. 5-6, mai-iun. 1955, p. 340342.

450

IV. FILOLOGIE. LINGVISTIC{


Articole
4347. B{LA}A, D/umitru/. Cuv`ntul rom`nesc Cr[ciun @n
antroponimie, toponimie, folclor ]i etimologie.
25, nr. 1-2, ian.febr. 1973, p. 97-140.
4348. B{LA}A, Dumitru. Dic\ionarul istoric al localit[\ilor din
Oltenia. 42, nr. 1-3, ian.-iun. 1990, p. 264-302.
4349. BR{TULESCU, Victor. <<C`teva nume vechi>>.
nr. 3-4, mart.-apr. 1964, p. 236-237.
4350. BUZATU, D/umitru/. Nume de sate oltene]ti.
4, mart.-apr. 1960, p. 184-198.

16,

12, nr. 3-

4351. BUZATU, D/umitru/. Contribu\ii la onomastica din


Oltenia. 12, nr. 7-8, iul.-aug. 1960, p. 472-481.
4352. BUZATU, D/umitru/. Numele bisericilor din Craiova.
13, nr. 7-9, iul.-sept. 1961, p. 604-613.
4353. BUZATU, D/umitru/. Ob`r]ia numelor de oameni.
nr. 1-2, ian.-febr. 1962, p. 95-101.

14,

4354. BUZATU, D/umitru/. Etnicul oglindit @n toponimia


oltean[. 14, nr. 5-6, mai-iun. 1962, p. 334-341.
4355. BUZATU, D/umitru/. Celeiul Romana\ilor.
iul.-sept. 1962, p. 473-479.

14, nr. 7-9,

4356. BUZATU, D/umitru/ I. Aspecte din toponimia Olteniei.


14, nr. 7-9, iul.-sept. 1962, p. 511-518.
4357. BUZATU, D/umitru/. Procesul denumirii a]ez[rilor
umane. 15, nr. 5-6, mai-iun. 1963, p. 416-430.

451

4358. BUZATU, D/umitru/. C`teva nume vechi.


iul.-aug. 1963, p. 597-603.

15, nr. 7-8,

4359. BUZATU, D/umitru/. Toponimie doljan[.


ian.-febr.1967, p. 59-70.

19, nr. 1-2,

4360. BUZATU, D/umitru/.Despre numele rom`ne]ti. 20, nr. 910, sept.-oct. 1968, p. 732-744.
4361. BUZATU, D/umitru/. Observ[ri de terminologie
bisericeasc[. 21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p. 673-680.
4362. CIOBOTEA, Dinic[; SBAROI, V. O carte rar[: Primul
dic\ionar istoric al localit[\ilor din jude\ul Gorj. 42, nr. 1-3, ian.iun. 1990, p. 308-310.
4363. DAMASCHIN, Coravu-Severineanul. Rolul religiei
cre]tine @n conservarea cuvintelor de origine latin[ @n limba
rom`n[. 49, nr. 1-3, ian.-iun. 1997, p. 19-23.
4364. GIUGLEA, G. Pe urme de cuv`nt oltenesc. 17, nr. 11-12,
nov.-dec. 1965, p. 955-968.
4365. IONESCU, Ioan. Privire asupra cuvintelor cu sens religios
din fondul principal lexical al limbii rom`ne.
8, nr. 6-7, iun.-iul.
1956, p. 343-359.
4366. IONESCU, I/oan/. Semnifica\ia Arge]ului.
iul.-aug. 1968, p. 563-567.

20, nr. 7-8,

4367. MANOLACHE, Teodor N. #nsemn[ri critice pe marginea


"Dic\ionarului Limbii Rom`ne Literare Contemporane, vol. I, literele A-C. 7, nr. 7-9, iul.-sept. 1955, p. 482-498.

452

4368. MANOLACHE, Teodor N. #nsemn[ri critice pe marginea


"Dic\ionarului Limbii Rom`ne Literare Contemporane", vol. II, literele D-L. 8, nr. 10-12, oct.-dec. 1956, p. 695-729.
4369. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Originea
rom`neasc[ a denumirii municipiului Craiova ]i a Arhiepiscopiei
Craiovei. 27, nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 364-373.
4370. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit. Bogdan
Petriceicu Ha]deu, despre originea denumirii ora]ului Craiova ]i
despre zidirea bisericii <<Sf. Dumitru>> din Craiova. 40, nr. 5,
sept.-oct. 1988, p. 3-23.
4371. PARASCHIV, Ion V. Couroyer B. <<Cor- arc-bra\>>,
elemente ale unei expresii metaforice folosite @n cult. 20, nr. 1-2,
ian.-febr. 1968, p. 86-97.
4372. P{TRA}CU, Ion. Filologi craioveni, membri ai
Academiei Rom`ne. 43, nr. 4, iul.-dec. 1991, p. 71-75.
4373. R{DU|, Ion. O comunicare a Prea Sfin\itului Episcop Vicar Nestor Severineanul despre denumirea <<Craiova>>. 26,
nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 1008-1009.
4374. SACERDO|EANU, A/urelian/. <<Catarii>>
R`mnicul V`lcii. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p. 317-330.

La

4375. SPINEI, Nicolae N. Despre limba noastr[ @n preajma lui 1


decembrie 1918. 40, nr. 2, mart.-apr. 1988, p. 106-113.
Recenzii
4376. B/{LA}A/, D/umitru/. Emilian Bure\ea: Considera\ii
asupra cuvintelor de origine slav[ din <<Hronograful>> lui
Dionisie Eclisiarhul, @n volumul "Contribu\ii filologice", Editura
Academiei de }tiin\e Sociale ]i politice a Republicii Socialiste

453

Rom`nia - Centrul de }tiin\e Sociale Craiova, 1972, 26 p.


3-4, mart.-apr. 1973, p. 370.

25, nr.

4377. B/{LA}A/, D/umitru/. G. Mih[il[: Studii de lexicologie ]i


istorie a lingvisticii rom`ne]ti, Editura Didactic[ ]i Pedagogic[,
Bucure]ti, 1973, 229 pag. 25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 880.
4378. B{RBULESCU, C. Ion Ghe\ie: Cu privire la textele slavorom`ne cu traducere interlinear[ din secolele al XVI-lea ]i al XVIIlea, @n <<Limba rom`n[>>, Bucure]ti, XVII (1968), nr. 1, p.
75+78. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 343-344.
4379. BR{TAN, Ilie D. Teofil Teaha: Despre Atlasul lingvistic
al Olteniei, @n <<Limba rom`n[>>, nr. 3 (1965), p. 351-359. 17,
nr. 9-10, sept.-oct. 1965, p. 864-865.
4380. DAVID, P/etru/ I. Texte dialectale din Oltenia, publicate
sub redac\ia Prof. Boris Cazacu, de Cornelia Cohu\, Galina
Ghiculete, Maria M[rd[rescu, Valeriu }uteu ]i Magdalena Vulpe,
Editura Academiei R.S.Rom`nia, Bucure]ti, 1967, LIII + 436 p. 20,
nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p. 1020-1024.
4381. DR{GULIN, Gheorghe I. Adalbert G. Hamman:
Dictionnaire des pres de l'Eglise. Prsentation des principaux
crivains. Lexique pratique des auteurs chrtiens de l'antiquit.
Repres bibliographiques, Paris, Descle de Brouwer, 1982, 241 p.
(Col. "Les Pres dans la foi"). 36, nr. 5-6, mai-iun. 1984, p. 428431.
4382. DR{GULIN, M. Aurel Berinde ]i Simion Lugojan:
Contribu\ii la cunoa]terea limbii dacilor. Prefa\[ de Ariton Vraciu,
Timi]oara, Editura Facla, 1984, 256 p. 38, nr. 4, iul.-aug. 1986, p.
132-134.
4383. GH/EORGHE/, F. Otokar Klima ]i Stanislav Segert:
Mluvnice hebrejstiny a aramijstiny. (Gramatic[ ebraic[ ]i
aramaic[) Praha, Nakladestvi Ceskoslovenske Akademie Ved, 1956,
306 p. 8, nr. 10-12, oct.-dec. 1956, p. 769.

454

4384. IOANICESCU, Ioan. Pandele Olteanu: Sintaxa ]i stilul


paleoslavei ]i slavonei, Editura }tiin\ific[, Bucure]ti, 1974. 27, nr.
3-4, mart.-apr. 1975, p. 323-324.
4385. IONESCU, Ioan. Al. Rossetti: Influen\a limbilor slave
meridionale asupra limbii rom`ne (sec. VI-XIII). Ed. Acad. R.P.R.,
1954, 95 p. 8, nr. 6-7, iun.-iul. 1956, p. 439-441.
4386. IONESCU, Ioan. S.B. Bernstein: Cu privire la leg[turile
lingvistice slavo-rom`ne, @n "Omagiu lui Iorgu Iordan, cu prilejul
@mplinirii a 70 de ani", Edit. Acad. R.P.R., Bucure]ti, 1958, pp.7779. 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 236-237.
4387. IONESCU, I/oan/. Mih[escu H.: Limba latin[ @n
provinciile dun[rene ale Imperiului roman. Edit. Acad. R.P.R., 1961.
13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 254-258.
4388. IONESCU, I/oan/. Vladimir Georgiev: (Sofia), Raporturile
dintre limbile dac[, trac[ ]i frigian[, @n <<Studii clasice>>, II, Ed.
Acad. R.P.R., 1960. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p. 443-446.
4389. IONESCU, I/oan/. G. Mih[il[: #mprumuturi vechi sudslave @n limba rom`n[, studiu lexico-semantic. Editura Acad. R.P.R.,
Bucure]ti, 1960. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p. 447-450.
4390. IONESCU, I/oan/. Acad. Al. Rosetti; Rom. Cr[ciun, @n
<<Romanoslavica>>, IV, Bucure]ti, 1960, pp. 65-71. 13, nr. 1012, oct.-dec. 1961, p. 848-849.
4391. IONESCU, I/oan/. Eqrem Cabey (Tirana): Cr[ciun, (@n
rom`ne]te de Maria Iliescu), @n <<Studii ]i cercet[ri lingvistice>>,
nr. 3, 1961. 14, nr. 1-2, ian.-febr. 1962, p. 121-122.
4392. IONESCU, I/oan/. Sorin Stati: Limba latin[ @n inscrip\iile
din Dacia ]i Scythia Minor. Ed. Acad. R.P.R., 1961. 14, nr. 1-2,
ian.-febr. 1962, p. 126-128.

455

4393. IONESCU, I/oan/. Pandele Olteanu: Contribu\ii la studiul


elementelor slave din cele mai vechi traduceri rom`ne]ti. II. Verbe,
adjective, adverbe, prepozi\ii, particule, @n "Limb[ ]i literatur[",
1962, p. 67-97. 15, nr. 11-12, nov.-dec. 1963, p. 942-949.
4394. IONESCU, Ioan. Mosko Moskov (Sofia): Un cuv`nt
rom`nesc de origine cuman[, @n <<Studii ]i cercet[ri lingvistice>>,
XVII (1966), nr. 2, p. 235-239. 18, nr. 7-8, iul.-aug. 1966, p. 739740.
4395. IONESCU, Ioan. Acad. Emil Petrovici: Toponimice sudslave occidentale @n Oltenia @n <<Romanoslavica>>, XII (1965), p.
11-19. 18, nr. 7-8, iul.-aug. 1966, p. 740-743.
4396. IONESCU, Ioan. Constantin C. Giurescu: #n\elesul
topicului <<Par`ng>>, Date despre agricultura rom`neasc[ din
Carpa\i @n Evul mediu, @n<<Omagiu lui Alexandru Rosetti>>,
Editura Academiei R.S.Rom`nia, Bucure]ti, 1965, p. 303-306. 19,
nr. 1-2,ian.-febr. 1967, p. 1959-1961.
4397. IONESCU, I/oan/. Alexandru Mare]: Rumn "roman" @n
vechile texte rom`ne]ti, @n "Studii ]i cercet[ri lingvistice", nr. 1,
1972, p. 63-67. 24, nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p. 315.
4398. IONESCU, I/oan/. St[nciulescu-B`rda: Chipuri ]i icoane.
48, nr. 3-6, mai-dec. 1996, p. 136-139.
4399. MANOLACHE, T/eodor/ N. #mbun[t[\irea normelor
ortografice ale limbii rom`ne. 6, nr. 1-3, ian.-mart. 1954, p. 105.
4400. MANOLACHE, Teodor N. Mihail Sadoveanu, "Despre
limba literar[" ]i Limba povestirilor istorice". 7, nr. 3-4, mart.-apr.
1955, p. 226-228.
4401. MANOLACHE, Teodor N. Studii ]i cer- cet[ri din
domeniul }tiin\ei limbii. 7, nr. 5-6, mai-iun. 1955, p. 343-344.

456

4402. MANOLACHE, Teodor N. C`teva considera\ii despre


originea ]i etimologia cuv`ntului <<Cr[ciun>>. 20, nr. 1-2, ian.febr. 1968, p. 143-146.
4403. MANOLACHE, Teodor N. Alte considera\ii despre
originea ]i etimologia cuv`ntului <<Cr[ciun>>. 20, nr. 5-6, maiiun. 1968, p. 459-461.
4404. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Acad. Andrei O\etea despre
<<Romanitatea Oriental[>>. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 138139.
4405. MANOLACHE, Teodor N. Trei cuvinte rom`ne]ti re\inute
pentru un dic\ionar interna\ional de termeni literari. 21, nr. 9-10,
sept.-oct. 1969, p. 804-806.
4406. NEGREANU, Ion N. Petre Petria: Oameni de ]tiin\[,
cultur[ ]i art[. Dic\ionar - 1996. 48, nr. 3-6, mai-dec. 1996, p. 139140.
4407. PAPASTATE, C/onstantin/ D. B.P.Ha]deu: Cuvinte den
b[tr`ni, Bucure]ti, Edi\ia 1983-1984. 37, nr. 1-2, ian.-febr. 1985, p.
128-129.
4408. PAUL, Zam. Dic\ionarul Limbii rom`ne moderne. Ed.
Academiei R.P.R., Bucure]ti, 1958, p. 961. 11, nr. 9-12, sept.-dec.
1959, p. 709-710.
4409. POPESCU, O. Claude Cuenot: Nouveau Lexique Teilhard
de Chardin, Paris, Seuil, 1968, 224 p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p.
479.
4410. V#RTOSU, Emil. Tudor Vianu: Dic\ionar de maxime
comentat, Bucure]ti, Editura ]tiin\ific[, 1952, @n - 80, 296 p. 14, nr.
7-9, iul.-sept. 1962, p. 551-552.

457

V. LITERATUR{
1. Literatur[ rom`n[
1.1. Istorie ]i critic[ literar[
Articole
4411. ALEXE, Gheorghe. Gala Galaction. 13, nr. 5-6, mai-iun.
1961, p. 359-361.
4412. BARBU, Paul. Ioan Maiorescu - ini\iatorul teoriei
"formelor f[r[ fond". 45, nr. 1-6, ian.-dec. 1993, p. 162-166.
4413. B{LA}A, D/umitru/. #nc[ un manuscris necunoscut al
cronicarului Dionisie Eclesiarhul. Pomelnicul Bisericii Sf`ntul
Nicolae din T`rgu-Jiu, 1814. 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 252258.
4414. B{LA}A, D/umitru/.Cronicarul Dionisie Eclesiarhul.
34, nr. 1-3, ian.-mart. 1982, p. 89-112.
4415. BELLU, Nicolae. Pagini literare @n epopeea des[v`r]irii
unit[\ii noastre na\ionale. 40, nr. 6, nov.-dec. 1988, p. 5-22.
4416. BELLU, Nicolae. Despre o vacan\[ a lui Mihai Eminescu
@n Oltenia. 40, nr. 2, mart.-apr. 1988, p. 96-106.
4417. BELLU, Nicolae. Eminescu-Arghezi.
spirituale. 41, nr. 3, mai-iun. 1989, p. 22-29.
4418. BELLU, Nicolae. Prolegomene la
<<Neat`rn[rii>>. 42, nr. 1-3, ian.-iun. 1990, p. 9-19.

Convergen\e

literatura

4419. BELLU, Nicolae. Eminescu - @n recep\ia craioveanului T.


Demetrescu. 44, nr. 1-6, ian.-dec. 1992, p. 169-174.
4420. BELLU, Nicolae. #ncrust[ri @n rama bibliotecii critice
eminesciene. 45, nr. 1-6, ian.-dec. 1993, p. 97-112.

458

4421. BELLU, Nicolae. Cu Eminescu prin v`rstele presei oltene.


48, nr. 1-2, ian.-apr. 1996, p. 74-87.
4422. BOGDAN, Damian P. Despre unele texte rom`ne]ti vechi.
34, nr. 10-12, oct.-dec. 1982, p. 663-673.
4423. BR{TAN, Ilie D. Lumina unei umbre. 25, nr. 9-10, sept.oct. 1973, p. 731-734.
4424. BUZERA, Alexie Al. Dou[ manuscrise inedite @ntocmite
de Ghelasie Arhimandritul. 42, nr. 1-3, ian.-iun. 1990, p. 310-324.
4425. CALCIU, Gh/eorghe/. Poezia religioas[ a Sf`ntului
Grigorie Teologul. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 8-14.
4426. CIOBOTEA, Dinic[. Craiova de alt[dat[ @n scrierile literare mai pu\in cunoscute. 43, nr. 3, mai-iun. 1991, p. 107-109.
4427. F{NU}, B. }tefan cel Mare @n literatura rom`n[.
nr. 4, iul.-aug. 1989, p. 12-24.

41,

4428. GEORGESCU, I.I. O copie necunoscut[ a Letopise\ului


cantacuzinesc. 13, nr. 7-9, iul.-sept. 1961, p. 498-549.
4429. GU}{, }tefan. Neagie Basarab ]i Me]terul Manole sau
legenda M`n[stirii Arge]. 46, nr. 1-6, ian.-dec. 1994, p. 111-120.
4430. IONESCU-MARICA, S. O carte despre via\a ]i activitatea
scriitorului Gala Galaction. 24, nr. 1-2, ian.-febr., 1972, p. 65-69.
4431. IUFU, I. /Ion/. Despre prototipurile literaturii slavorom`ne din secolul al XV-lea. 15, nr. 7-8, iul.-aug. 1963, p. 511535.
4432. M{MULARU, Gh/eorghe/. Mihai Eminescu ]i M`n[stirea
Cozia. 42, nr. 4-6, iul.-dec. 1990, p. 254-256.

459

4433. MEHEDIN|EANU, T. Anton Pann, scriitorul.


11-12, nov.-dec. 1984, p. 708-711.
4434. MIH{LCESCU, Constantin. Umanistul
Cantemir. 25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 735-745.

36, nr.

Dimitrie

4435. NEDELCEA, Tudor. Eminescu ]i cugetarea sacr[.


nr. 1, ian.-febr. 1991, p. 29-44.

43,

4436. NESTOR, Vornicescu, Arhiepiscop ]i Mitropolit al


Olteniei. Una dintre primele scrieri ale literaturii rom`ne str[vechi:
<<P[timirea Sfin\ilor Epictet ]i Astion>> (de la cump[na secolelor
III-IV). 41, nr. 1, ian.-febr. 1989, p. 20-74.
4437. PAPASTATE, C/onstantin/ D. Considera\ii @n leg[tur[ cu
opera poetic[ a Mitropolitului Dosoftei.
26, nr. 9-10, sept.-oct.
1974, p. 747-752.
4438. P{TRA}CU, Ion. Pa]opti]ti craioveni: Ioan Maiorescu ]i
Gh. Chi\u. 40, nr. 3, mai-iun. 1988, p. 11-15.
4439. PISTRUI, Chiril. Cre]tinarea ru]ilor ]i apari\ia primelor
monumente de literatur[ slavon[. 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p.
648-657.
4440. POPESCU, Ion. Momente din trecutul poporului rom`n, @n
vechea noastr[ literatur[ religioas[. 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p.
595-599.
4441. POPESCU, Niculae M. Monumente de literatur[ veche
cre]tin[. 8, nr. 6-7, iun.-iul. 1956, p. 431-438.
4442. POPESCU, Victor N. Via\a cre]tin[ @n romanele lui Gala
Galaction. 18, nr. 3-4, mart.-apr. 1966, p. 237-250.
4443. POPESCU, Victor N. Ecumenismul religios @n literatura
lui Gala Galaction. 18, nr. 11-12, nov.-dec. 1966, p. 991-996.

460

4444. POPESCU, Victor N. Concep\ia cre]tin[ @n schi\ele ]i


nuvelele lui Gala Galaction. 19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 904909.
4445. POTCOAV{, M/onica/. Timotei Cipariu: O @ntoarcere la
izvoarele istoriei. 40, nr. 4, iul.-aug. 1988, p. 34-42.
4446. POTCOAV{, M/onica/. Sentimentul religios oglindit @n
opera lui Mihail Eminescu. 41, nr. 3, mai-iun. 1989, p. 5-13.
4447. POTCOAV{, M/onica/. Valori etice @n cronica lui
Grigore Ureche. 42, nr. 1-3, ian.-iun. 1990, p. 76-87.
4448. POTCOAV{, Monica. Dimitrie Cantemir - c[r\i de
@nv[\[tur[, de sim\ire ]i de tr[ire cre]tin[. 44, nr. 1-6, ian.-dec.
1992, p. 57-88.
4449. POTCOAV{, Monica. Valori ale artei literare @n Cronica
rom`neasc[ a lui Gheorghe Brancovici.
45, nr. 1-6, ian.-dec.
1993, p. 174-182.
4450. RAZE}UL, }erban. B.P.Ha]deu despre Mitropolitul
Varlaam. (Cu prilejul comemor[rii lor). 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957,
p. 672-673.
4451.ST{NCIULESCU-B#RDA,Al/exandru/.
Dionisie
Eclesiarhul : Hronograf (1764-1815), (text @ngrijit, studiu
introductiv, note, comentarii, indice ]i glosar de pr. Dumitru B[la]a
]i Nicolae Stoicescu), Bucure]ti, Editura Academiei, 1987, 184 p.
39, nr. 6, nov.-dec. 1987, p. 141-144.
4452. ZUB, Al/exandru/. Mircea Eliade: #n c[utarea universului
uman. 39, nr. 3, mai-iun. 1987, p. 90-92.

461

Recenzii
4453. ALEXE, Gheorghe. I.D.Negrescu: Despre <<#nv[\[turile
lui Neagoe Basarab>> @n <<Revista de Pedagogie>>, Bucure]ti,
An XI, 1962, nr. 7. 14, nr. 10-12, oct.-dec. 1962, p. 732-734.
4454. AVRAM, Const/antin/ F. Carte cu olteni, de Ilie Purcaru,
Editura <<Scrisul Rom`nesc>>, Craiova, 1988. 40, nr. 5, sept.oct. 1988, p. 138-139.
4455. B/{LA}A/, D/umitru/. Valeriu Ciobanu: Rela\ii literare
rom`no-ruse, @n epoca feudal[, @n <<Studii ]i cercet[ri de Istorie
literar[ ]i folclor>>, Bucure]ti, IX (1960), nr. 2. 13, nr. 1-4, ian.apr. 1961, p. 261-263.
4456. B{NESCU, Marcu. Coresponden\a lui Vincen\iu Babe],
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1983, (#n colec\ia ("Testimonia"), 306
p. 36, nr. 7-8, iul.-aug. 1984, p. 559-561.
4457. B{NESCU, Marcu. Nicolae Stoica de Ha\eg: Scrieri Cronica Mehadiei ]i a B[ilor Herculane. Pove]ti mo][]ti. Varia.
Edi\ie @ntocmit[ de Damaschian Mioc ]i Costin Fene]an, Ed. Facla,
Timi]oara, 1984, 215 p. + 15 ilustr. 37, nr. 5-6, mai-iun. 1985, p.
473-474.
4458. BOGDAN, V/alentin/. Mihail Diaconescu: Marele c`ntec,
Editura Eminescu, Bucure]ti, 1967. 35, nr. 7-8, iul.-aug. 1983, p.
573-574.
4459. B/OGDAN/, Valentin. Mihail Diaconescu: C[l[toria spre
zei, Editura Cartea Rom`neasc[, Bucure]ti, 1982, 395 pagini. 37,
nr. 7-8, iul.-aug. 1985, p. 637-638.
4460. BOGDAN, Valentin. Mihail Diaconescu:Speran\a,
Editura Eminescu, Bucure]ti, 1984, 612 pagini. 37, nr. 9-10, sept.oct. 1985, p. 746-747.

462

4461. BOHOLTEANU, Vasile P. Mihail Diaconescu:Culorile


s`ngelui, Editura Cartea Rom`- neasc[, Bucure]ti, 1973, 424 p.
27, nr. 3-4, mart.-apr. 1978, p. 321-322.
4462. BRANI}TE, Ene. Vladimir Dr`mba: O copie din secolul
al XVII-lea a "T@lcului Evangheliilor" ]i "Molitevnicului" diaconului
Coresi, @n <<Studii ]i cercet[ri de Istorie literar[ ]i folclor>>, an
IV, 1955, pp. 535-571 + 2 foi facs.
9, nr. 5-6, mai-iun. 1957, p.
401-405.
4463. BR{TAN, Ilie D. Mihail Sadoveanu: Opere, vol. 8,
E.S.P.L.A., Edi\ia I-a. 6, nr. 9-10, sept.-oct. 1954, p. 576.
4464. BR{TAN, Ilie D. Gala Galaction: Ziua Domnului.
Editura Institutului Biblic ]i de Misiune Ortodox[, Bucure]ti, 343
pag. 11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p. 122-127.
4465. BR{TAN, Ilie D. Ioan Alexandru: Convorbire cu Pierre
Emmanuel - Un poet vr[jit de frumuse\e, @n rev. <<Tribuna>>,
Cluj, an XVII, nr. 25, 21 iunie, 1973, p. 16.
25, nr. 7-8, iul.-aug.
1973, p. 708-710.
4466. BUZERA, A/exie/ A. I.D. P`rv[nescu ]i Al. St[nciulescu B@rda: G. C[linescu - Aforisme ]i reflec\ii, Ed. Albatros, Bucure]ti,
1984, 201 p. 38, nr. 5, sept.-oct. 1986, p. 138-139.
4467. CIULU, Cornelia. Ilie Purcaru: |ara Banilor, Editura
Scrisul Rom`nesc, Craiova, 1972, 383 p.
25, nr. 3-4, mart.-apr.
1973, p. 366-367.
4468. CIULU, Cornelia. Virgil Br[d[\eanu: #nt`lnirea cu
capodopera, (Redac\ia <<Literatur[ pentru tineret>>), Bucure]ti,
1973. 25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 700.
4469. CUNESCU, Gh. Valeriu Anania: Str[inii din Kipukna,
roman, Editura Cartea Rom`neasc[, Bucure]ti, 1979, 398 p. 32,
nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p. 229-231.

463

4470. CUNESCU, Gheorghe. Cronica lui Ion Neculce copiat[ de


Ioasaf Luca. Manuscrisul "Mihail". Edi\ie @ngrijit[ de Zamfira
Mihail ]i Paul Mihail. Cuv`nt @nainte de }tefan }tef[nescu, Editura
Litera, Bucure]ti, 1980, 263 p. 33, nr. 7-9, iul.-sept. 1981, p. 492494.
4471. CUNESCU, Gh/eorghe/. Onisifor Ghibu: Pe baricadele
vie\ii, Anii mei de @nv[\[tur[. Edi\ie @ngrijit[, prefa\[, note ]i comentarii de Nadia Nicolescu. Postfa\[ de Mircea Zaciu. Editura
Dacia Cluj-Napoca, 1981, 382 p.
34, nr. 4-6, apr.-iun. 1982, p.
443-444.
4472. CUNESCU, Gh/eorghe/. Dreapta credin\[ @n scrierile
P[rintelui Gala Galaction. 35, nr. 9-10, sept.-oct. 1983, p. 595-611.
4473. CUNESCU, Gh/eorghe/. Valeriu Anania: Rotonda plopilor
aprin]i, Editura Cartea Rom`neasc[, Bucure]ti, 1983, 262 p. 36,
nr. 1-2, ian.-febr. 1984, p. 142-144.
4474. CUNESCU, Gheorghe. Constela\ia Lirei. Cu un Cuv`nt
@nainte, de Ioan Alexandru, Cartea Rom`neasc[, 1987, 378 p. 39,
nr. 6, nov.-dec. 1987, p. 137-140.
4475. CUNESCU, Gh/eorghe/. Grigore Vieru: R[d[cina de foc,
Poeme, Confesiuni, Cuv`nt @nainte, de Ioan Alexandru. Postfa\[ de
Victor Cr[ciun, Editura Univers, Bucure]ti, 1988, 372 pagini. 40,
nr. 6, nov.-dec. 1988, p. 142-144.
4476. DR{GULIN, Gheorghe I. Mihail Diaconescu: Dep[rtarea
]i timpul, Editura Eminescu, 1986, 559 p. 39, nr. 3, mai-iun. 1987,
p. 139-142.
4477. X X X /EMINESCU, Mihai/: <<}i iar[]i bat la poart[>>.
/Opere, vol. XII, Ed. Academiei, 1985, p. 134-135/.
41, nr. 3, maiiun. 1989, p. 3-4.

464

4478. FLORESCU, Nicolae. Cronici ]i povestiri rom`ne]ti


versificate. Studiu ]i edi\ie critic[ de Dan Simonescu, 1967, 355 p.
(Editura Academiei Republicii Socialiste Rom`nia. Colec\ia
<<Cronici medievale ale Rom`niei>>, vol. VI). 19, nr. 9-10, sept.oct. 1967, p. 819-820.
4479. GHERGHE, Ioana. Nicolae B[lcescu: Scrieri alese,
Editura Minerva, Bucure]ti, 1973, 381 p. 25, nr. 7-8, iul.-aug.
1973, p. 696-697.
4480. HRISANT, Toma. Dan Ceachir: Muzic[ ]i memorie,
Editura "Cartea Rom`neasc[", Bucure]ti, 1984, 104 p. 37, nr. 3-4,
mart.-apr. 1985, p. 307-308.
4481. HRISANT, T/oma/. Cronica: Ecouri revelatoare.
3, mai-iun. 1986, p. 134-142.

38, nr.

4482. IONESCU, Ioan. Oltenia literar[. Culegere din lucr[rile


membrilor Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din R.P.R. ]i
cercurilor literare din regiunea Craiova, 1955, 222 p. 8, nr. 4-5,
apr.-mai 1956, p. 298-299.
4483. IONESCU, I/oan/. Antim Ivireanul: Predici, Edi\ie critic[,
studiu introductriv ]i glosar de G. }trempel, Ed. Acad. R.P.R., 1962.
14, nr. 10-12, oct.-dec. 1962, p. 734-743.
4484. IONESCU, I/oan/. G. Mih[il[: Observa\ii asupra
manuscrisului slavo-rom`n al popii Bratul (1559-1560), @n "Studii
de limb[ literar[ ]i filologie", vol. II, Ed. Acad. R.S.Rom`nia,
Bucure]ti, 1972, p. 301-345.
24, nr. 7-8, iul.-aug. 1972, p. 656658.
4485. IONESCU, I/oan/. Mihail Moxa: Cronica Universal[.
Edi\ie critic[, @nso\it[ de izvoare, studiu introductiv, note ]i indici de
G. Mih[il[, Bucure]ti, 1989, 426 p. + facsimile 429-585 p. 41, nr.
4, iul.-aug. 1989, p. 132-134.

465

4486. JINGA, Nicolae. Ovid S. Crohm[lniceanu: Amintiri


deghizate, Editura Nemira, Bucure]ti, 1994. 46, nr. 1-6, ian.-dec.
1994, p. 187-188.
4487. JINGA, Nicolae. Arsavin Acterian: Jurnal @n c[utarea lui
Dumnezeu. 47, nr. 1-2, ian.-febr. 1995, p. 162-165.
4488. JINGA, Nicolae. }tefan Baciu: <<Un bra]ovean @n
Arhipelagul Sandwich-Hawaii>>. 47, nr. 1-2, ian.-febr. 1995, p.
165-168.
4489. JINGA, Nicolae. Poezia reformei cre]tine, Editura "Casa
}coalelor", Bucure]ti, 1994. /Antologie ]i cuv`nt @nainte de Mircea
Ciobanu/. 48, nr. 1-2, ian.-apr. 1996, p. 154-156.
4490. L{UDAT, I.D. I. }iadbei: Istoria literaturii rom`ne vechi,
Editura Albatros, 1975, 191 p. 27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p. 632636.
4491. MANOLACHE, Teodor N. Casa -Muzeu Ion Creang[.
6, nr. 4-6, apr.-iun. 1954, p. 247-248.
4492. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Gala Galaction: Opere. I.
Editura pentru Literatur[ ]i Art[ a Scriitorilor din R.P.R., Bucure]ti,
1949, 688 p. 6, nr. 9-10, sept.-oct. 1954, p. 572-573.
4493. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Anton Pann: Pagini alese.
Edi\ie @ngrijit[ de I. Fischer, (vol. I-II. Editura de Stat pentru
Literatur[ ]i Art[), Bucure]ti, 1953, 1 pl. + 326 p.
6, nr. 9-10,
sept.-oct. 1954, p. 573-574.
4494. MANOLACHE, Teodor N. Grigore Alexandrescu: Memorial de c[l[torie. Editura Tineretului a C.C. al U.T.M.,
(Bucure]ti), 1952, 64 p. (Biblioteca ]colarului). 6, nr. 11-12, nov.dec. 1954, p. 705.

466

4495. MANOLACHE, Teodor N. Gala Galaction: Nuvele,


Editura de Stat pentru Literatur[ ]i Art[, 1954, (Biblioteca pentru
to\i). 6, nr. 11-12, nov.-dec. 1954, p. 705-706.
4496. MANOLACHE, Teodor N. Nicolae Filimon.
mai-iun. 1955, p. 344-347.

7, nr. 5-6,

4497. MANOLACHE, Teodor N. Tudor Vianu: Anton Pann:


Societatea de ]tiin\e istorice ]i filologice, 1955, 42 p. 7, nr. 10-12,
oct.-dec. 1955, p. 664-665.
4498. MANOLACHE, Teodor N. Anton Pann: De prin lume
adunate...Editura de Stat pentru Literatur[ ]i Art[. Colec\ia Albina Bucure]ti, 1955, 45 p. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 665.
4499. MANOLACHE, Teodor N. Anton Pann: O ]ez[toare la
\ar[ sau c[l[toria lui Mo] Albu, Ed. Tineretului, 1955. 7, nr. 1012, oct.-dec. 1955, p. 665.
4500. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Mihai Ralea: #n Extremul
Occident. Note de drum din Antile, California, Canada. Editura de
Stat pentru Literatur[ ]i Art[, Bucure]ti, 1955, p. 151. 7, nr. 10-12,
oct.-dec. 1955, p. 671-672.
4501. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. G.C[linescu: Am fost @n
China Nou[. Editura de Stat pentru Literatur[ ]i Art[, Bucure]ti,
1955, 181 p. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 672-673.
4502. MANOLACHE, Teodor N. Raportul "#ntre dogma
religioas[ ]i umanitarism" @n scrierile literare ale lui Gala
Galaction. 9, nr. 1-2, ian.-febr. 1957, p. 91-92.
4503. MANOLACHE, Teodor N. Popularizarea literaturii lui
Gala Galaction peste hotare. 9, nr. 5-6, mai-iun. 1957, p. 385-386.
4504. MANOLACHE, Teodor N. M[rturisirile lui Damian
St[noiu. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 659-661.

467

4505. MANOLACHE, Teodor N. Literatura enciclopedic[


rom`neasc[. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 831-832.
4506. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Spicuiri din <<Pagini
inedite>> ale lui Lucian Blaga. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 140142.
4507. MANOLACHE, Teodor N. Prof. Dan Simonescu despre
unele probleme @n leg[tur[ cu literatura rom`n[ veche. 21, nr. 7-8,
iul.-aug. 1969, p. 635-636.
4508. MEHEDIN|EANU, Teofil. Dan Simonescu: Contribu\ii
(Editura Eminescu, 1984). 36, nr. 9-10, sept.-oct. 1984, p. 662-664.
4509. MEHEDIN|EANU, Teofil. Ioan Alexandru: Iubirea de
patrie, Editura Eminescu, Bucure]ti, 1985.
37, nr. 5-6, mai-iun.
1985, p. 469-471.
4510. MEHEDIN|EANU, T/eofil/. Dan Zamfirescu: Un om
pentru istorie, Editura Eminescu, Buc., 1985, 194 p. 38, nr. 4, iul.aug. 1986, p. 136-137.
4511. MEHEDIN|EANU, Teofil. Ioan Zoba din Vin\: Sicriul de
aur. Ed. @ngrijit[ ]i studiu introductiv de Anton Gotia, Bucure]ti,
Minerva, 1984, 360 p. 38, nr. 2, mart.-apr. 1986, p. 142-143.
4512. MIHAIL, Paul. Emil Turdeanu: Etudes de littrature
roumaine et d'crits slaves et grecs des Principauts Roumaines,
Leiden, E.J. Brill, 1985, 509 p.
39, nr. 3, mai-iun. 1987, p. 133139.
4513. NEAGA, N/icolae/. H. Scurla: Reisen in Orient (c[l[torii
@n Orient), Berlin 1962. 15, nr. 3-4, mart.-apr. 1963, p. 274-277.

468

4514. NEAGA, N/icolae/. Radu C`rneci: C`ntarea C`nt[rilor,


poem liric-dramatic, Bucure]ti, 1973, 151 p. ]i Postfa\[ 3 p. 25, nr.
9-10, sept.-oct.1973, p. 875-876.
4515. NEDELESCU, Em/il/. G. C[linescu: Istoria literaturii
rom`ne, vol. I, Editura de Stat pentru Literatur[ ]i Art[, Bucure]ti,
1954. 7, nr. 3-4, mart.-apr. 1955, p. 231-233.
4516. NEGREANU, Ion M. Corneliu Vadim Tudor: Miracole,
Editura Albatros, Bucure]ti, 1986. 39, nr. 6, nov.-dec. 1987, p. 134137.
4517. NEGREANU, Ion M. Marin Sorescu: U]or cu pianul pe
sc[ri, Editura Cartea Rom`neasc[, 1985. 39, nr. 1, ian.-febr. 1987,
p. 137-140.
4518. NEGREANU, Ion M. Florea Firan: Profiluri ]i structuri
literare, Scrisul rom`nesc, Craiova, 1986.
39, nr. 5, sept.-oct.
1987, p. 143-144.
4519. NEGREANU, Ion N. Tudor Nedelcea: Eminescu ]i
cugetarea sacr[, Editura AIUS, Craiova, 1994.
46, nr. 1-6, ian.dec. 1994, p. 185-187.
4520. PAPASTATE, C/onstantin/ D. Tudor Nedelcea: Geneza
ideilor social-politice ]i filosofice @n literatura rom`n[ veche
Craiova, 1987. 39, nr. 6, nov.-dec. 1987, p. 130-131.
4521. POPESCU, Gabriel. Antim Ivireanul: Opere, Edi\ie critic[
]i studiu introductiv de Gabriel }trempel, Bucure]ti, 1972, LXIII +
474 p. 24, nr. 11-12, nov.-dec. 1972, p. 1027-1028.
4522. POPOVICI, Victoria. Vasile Netea: George Bari\iu. Via\a
]i activitatea sa. Bucure]ti, Editura }tiin\ific[, 1966, 365 p. 19, nr.
9-10, sept.-oct. 1967, p. 820-828.

469

4523. R{DU|, Ion. Dumitru Velciu: Grigore Ureche, Colec\ia


Universitas, Editura Minerva, Bucure]ti, 1979, 420 p. 32, nr. 1-2,
ian.-febr. 1980, p. 231-233.
4524. SAFTA, C. Antim Ivireanul: Opere, edi\ie critic[ ]i studiu
introductiv de Gabriel }trempel, Ed. Minerva, Bucure]ti, 1972,
LXIII + 474 p. 24, nr. 5-6, mai-iun. 1972, p. 477-478.
4525. S#RBU, C/orneliu/. Thor Heyerdahi: Expedi\ia Kon-Tiki.
Cu plata pe Oceanul Pacific. Traducere de }erban Andronescu.
Bucure]ti, Editura }tiin\ific[, 1960. 14, nr. 3-4, mart.-apr. 1962, p.
259-261.
4526. ST{NCULESCU, Ioan F. Ioan Grigorescu: Casa memorial[ <<Anton Pann>> @n <<Revista Muzeelor>>, nr. 5, 1969, p.
428-430. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 1005.
4527. ZAREA, A. Raul C[linescu: Excursii @n @mprejurimile
capitalei, Editura Uniunii de Cultur[ Fizic[ ]i Sport, Bucure]ti,
1962, 168 p. 15, nr. 5-6, mai-iun. 1963, p. 495.
4528. ZUB, Al/exandru/. Onisifor Ghibu: Nu din partea aceea.
Studii ]i articole, 1904-1914 de Vasile Popeanga, Ed. Eminescu,
Bucure]ti, 1985, 423 p. 38, nr. 5, sept.-oct. 1986, p. 139-142.
1.2. Poezie
4529. ALEXANDRU, Ioan. Tudor. 33, nr. 1-3, ian.-mart. 1981,
p. 78.
4530. ANANIA, Valeriu. Pas[rea m[iastr[. 38, nr. 3, mai-iun.
1986, p. 31-70.
4531. JINGA, Nicolae. Poem pentru pace.
dec. 1981, p. 530-531.

470

33, nr. 10-12, oct.-

4532. JINGA, Nicolae. Psalm. O c`ntare pentru pacea lumii @n


care vie\uim. 35, nr. 11-12, nov.-dec. 1983, p. 809-810.
4533. ST{NESCU, Mihai. Ctitorii. 19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967,
p. 613.
4534. ST{NESCU, Mihai. Colind.
1968, p. 888.

20, nr. 11-12, nov.-dec.

4535. ST{NESCU, Mihai. Din dalt[ ]i peneluri de sc`ntei.


(Troi\a). 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 401.

1.3. Proz[
4536. ANANIA, Valeriu. #nt`lnire la Vodi\a. 37, nr. 1-2, ian.febr. 1985, p. 19-28.
4537. ANANIA, Valeriu. Iezerul amintirii. /Din volumul Salba
Carpa\ilor/. 37, nr. 3-4, mart.-apr. 1985, p. 182-198.
4538. ANANIA, Valeriu. Nelini]titele cumpeni. (Din volumul
Salba Carpa\ilor, @n preg[tire). 37, nr. 7-8, iul.-aug. 1985, p. 498526.
4539. ANANIA, Valeriu. Tustreiul. (Din volumul Salba
Carpa\ilor, @n preg[tire). 37, nr. 9-10, sept.-oct. 1985, p. 658-679.
4540. ANANIA, Valeriu. De-ale p[m`ntului. /Din volumul Salba
Carpa\ilor/. 38, nr. 1-2, ian.-febr. 1986, p. 18-31.
4541. ANANIA, Valeriu. Portretul /Din volumul Salba
Carpa\ilor/. 38, nr. 5, sept.-oct. 1986, p. 39-57.
4542. ANANIA, Valeriu. Pe-un picior de plai. /Din volumul
Salba Carpa\ilor/. 38, nr. 6, nov.-dec. 1986, p. 26-31.

471

4543. ANANIA, Valeriu. }arpele Tismanei. (Din volumul Salba


Carpa\ilor sau amintirile peregrinului apter). 39, nr. 1, ian.-febr.,
1987, p. 7-21.
4544. ANANIA, Valeriu. Vasul de lut.
1987, p. 24-38.

39, nr. 4, iul.-aug.

4545. ANANIA, Valeriu. Talanga. 39, nr. 6, nov.-dec. 1987, p.


20-37.
4546. ANANIA, Valeriu. Cele patru domni\e.
febr. 1988, p. 31-67.
4547. ANANIA, Valeriu. Albumi\a.
p. 53-62.

40, nr. 1, ian.-

40, nr. 2, mart.-apr. 1988,

4548. B{NESCU, Marcu. Popas la Tismana.


sept.-oct. 1984, p. 655-658.

36, nr. 9-10,

4549. C{CIUL{, Ol. Biserica Ortodox[ S`rb[. Impresii din


c[l[toria Patriarhului Gherman @n Orient. 11, nr. 9-12, sept.-dec.
1959, p. 632-633.
4550. DUMITRIU, }t/efan/. Decebalul secolului XXI.
2, mart.-apr. 1991, p. 117-129.

43, nr.

4551. IOANICESCU, Ioan. #nsemn[ri de excursie. 32, nr. 7-9,


iul.-sept. 1980, p. 712-716.
4552. IONESCU, I/oan/. Cunosc`nd \ara. 16, nr. 11-12, nov.dec. 1964, p. 936-949.
4553. MIHAIL, Paul. Jurnalul c[l[toriei de studii @n sud-estul
Europei (1931). Partea I @n Bulgaria. 41, nr. 3, mai-iun. 1989, p.
86-118.

472

4554. MIHAIL, Paul. Jurnalul c[l[toriei de studii @n Sud-Estul


Europei (1931). Partea a II-a: @n Grecia. 41, nr. 4, iul.-aug. 1989, p.
82-107.
4555. MIHAIL, Paul. Jurnalul c[l[toriei de studii @n Sud-Estul
Europei (1931). Partea a III-a: La Muntele Athos. 41, nr. 5, iul.aug. 1989, p. 96-115.
4556. MIHAIL, Paul. Jurnalul c[l[toiriei de Studii @n Sud-Estul
Europei (1931). Partea a IV-a: @n Turcia. 1, nr. 6, nov.-dec. 1989,
p. 132-147.
4557. MIHAIL, Paul. Jurnalul c[l[toriei de studii @n Sud-Estul
Europei (1931). Partea a V-a: @n Bulgaria. 42, nr. 1-3, ian.-iun.
1990, p. 235-258.
4558. RE}CEANU, }tefan. Itinerar pastoral. 27, nr. 3-4, mart.apr. 1975, p. 299.
1.4. Coresponden\[
4559. RUC{REANU, Calinic. O scrisoare inedit[ a lui Anton
Pann. 33, nr. 1-3, ian.-mart.1981, p. 116-117.
2. ALTE LITERATURI
Articole
4560. ALEXANDRU, B. A. O jum[tate de secol de la moartea
lui Lev Nikolaevici Tolstoi. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 656664.
4561. NEDELCEA, Tudor. Despre Marcel Proust ]i Oltenia.
43, nr. 4, iul.-dec. 1991, p. 165-169.
4562. NEDELCEA, Tudor. Selona Lagerlof sau dragostea
pentru oameni. 47, nr. 1-2, ian.-febr. 1995, p. 143-145.

473

4563. POPESCU, Ion. Un manuscris de poetic[ religioas[. 27,


nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 250-263.
4564. POPESCU, O. Epopeea lui Ghilgame], @n rom`ne]te de
Virginia }erb[nescu ]i Al. Dima. Editura pentru literatura
universal[, Bucure]ti, 1966, 168 p. 19, nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p.
162-163.

Recenzii
4565. CHILEA, Sebastian. Dante Alighieri: Divina Comedie,
traducere de Eta Boeriu. Note ]i comentarii de Alex. Du\u ]i T.
P`rvulescu. Controlul ]tiin\ific de Prof. Alex. Balaci, membru al
Academiei Republicii Socialiste Rom`nia. Editura pentru Literatura
Universal[, Bucure]ti, 1965, 575 p. 18, nr. 9-10, sept.-oct. 1966, p.
909-912.
4566. DAVID, Petru I. Henryk Sienkiewicz: Quo Vadis. Traducere de Remus Luca ]i Elena Lin\a, prefa\[ de Stan Velea.
Colec\ia<<Clasicii literaturii universale>>. Ed. pentru literatur[
universal[, Bucure]ti, 1967, 552 p. 19, nr. 9-10, sept.-oct. 1967, p.
814-819.
4567. DR{GULIN, Gheorghe I. Jacques Fontaine: La littrature
latine chrtienne, Paris, P.U.F., 1970, 128 p. 25, nr. 7-8, iul.-aug.
1973, p. 687-688.
4568. GH/EORGHE/, F. Christian Lacombrade: Synsios de
Cyrene, hellene et chrtien. Thse pour le doctorat s lettres, Paris,
"Les Belles Lettres", 1951, 320 p. (Universit de Paris. Facult des
Lettres). 8, nr. 8-9, aug.-sept. 1956, p. 587-588.
4569. IONESCU, I/oan/. L.N. Tolstoi: #nvierea, Ed. E.S.P.L.A.,
Cartea Rus[, Bucure]ti, 1960. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p. 454455.

474

4570. I/ONESCU/, V/asile/. N.S. Lescov: P[\aniile unui pelerin


(Traducere de Nicolae D. Gane). Ed. Cartea Rus[, 1954, pag. 258.
7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 673-674.
4571. I/ONESCU/, V/asile/. Bozena Nemcova: Bunicu\a (@n
rom`ne]te de Jean Grosu ]i Alice Gabrielescu). Ed de Stat pentru
Literatur[ ]i Art[, Bucure]ti, 1955, p. 310. 7, nr. 10-12, oct.-dec.
1955, p. 674-675.
4572. MANOLACHE, Teodor N. Poetul Ovidiu @n tradi\ia ]i
credin\ele populare. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 866-869.
4573. N/EGOI|{/, At/hanasiu/. I. Gaster Th. H.: Les plus
anciens contes de l'humanit, trad. fr. de S.M.Guillemin.
(Bibliothque historique). Paris, Payot, 1959. 14, nr. 10-12, oct.dec. 1962, p. 724.
4574. P{TRA}CU, Ion. Giovanni Papini: M[rturiile Calvarului,
Craiova, "Universalia", 1991. 43, nr. 4, iul.-dec. 1991, p. 200.
4575. POPESCU, O. Anne-Marie Malingrey: La littrature
grecque chrtienne, Paris, Presses Universitaires de France, 1968,
128 p. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 166-167.
4576. POPOVICI, Victoria. Elena Vianu: Morali]ti francezi,
Bucure]ti, Editura pentru literatur[, 1963, 445 p.
16, nr. 3-4,
mart.-apr. 1964, p. 266.
4577. R{DU|, I/oan/. A.E.Tachiaos: L'autobiographie en tant
que genre littraire de la littrature balkanique slave du XVIII-e
sicle, Thessalonique, 1975. 27, nr. 5-6, mai-iun. 1975, p. 475-476.

475

VI. CULTUR{. CIVILIZA|IE


1. GENERELIT{|I
Articole
4578. ANGHELESCU, Gheorghe F. Aspecte ale culturii ]i
civiliza\iei rom`ne]ti @n vremea lui Mircea cel Mare.
38, nr. 5,
sept.-oct. 1986, p. 11-17.
4579. B{LA}A, D/umitru/. Pe urmele vetrelor de cultur[
str[bun[. 37, nr. 1-2, ian.-febr. 1985, p. 89-92.
4580. BODOGAE, T. C`teva caracteristici ale vie\ii spirituale
rom`ne]ti dintre 1500-1650 @n compara\ie cu cele ale altor popoare
europene contemporane. 33, nr. 7-9, iul.-sept. 1981, p. 442-447.
4581. CONSTANTINESCU, P. Consf[tuire despre alc[tuirea
monografiilor satelor noastre \inut[ la Craiova la 31 martie 1974.
26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 335.
4582. CRONICAR. Manifest[ri culturale @n cinstea
anivers[rilor: 1750 - Pelendava - Craiova - 500. 27, nr. 9-10, sept.oct. 1975, p. 703-704.
4583. DAVID, P/etru/. Constantin Br`ncu]i @n cultura
rom`neasc[ ]i @n arta universal[. 24, nr. 11-12, nov.-dec. 1972, p.
972-997.
4584. HURDUBE|IU, Ion. C`teva ]tiri privitoare la rela\iile
culturale rom`no-suedeze.
11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p. 640643.
4585. IONESCU, I/oan/. O m[rturie din trecut despre leg[turile
culturale rom`no-ruse. 10, nr. 9-10, sept.-oct. 1958, p. 681-684.
4586. IONESCU, I/oan/. Oltenia @n imagini.
iun. 1966, p. 455-458.

476

18, nr. 5-6, mai-

4587. IONESCU, I/oan/. Centrul de cercet[ri ]tiin\ifice din


Craiova al Academiei Republicii Socialiste Rom`nia. 18, nr. 7-8,
iul.-aug. 1966, p. 693-696.
4588. IONESCU, I/oan/. Despre Maramure]. Considera\ii
istorice, de via\[ ]i cultur[ bisericeasc[ ]i de etimologie. 24, nr. 12, ian.-febr. 1972, p. 26-39.
4589. IONESCU, I/oan/. A XII-a Conferin\[ interna\ional[ a
Comitetului <<Eirene>>. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 335.
4590. MANOLACHE, Teodor N. O realizare de deosebit[
valoare artistic[: filmul "Tudor". Muzeul de Art[ din Craiova.
Manifest[ri de prietenie @ntre ora]ele @nfr[\ite Nanterre (Fran\a) ]i
Craiova. << Pe Muntele Athos>>; <<Blestemul faraonilor>>.
Popula\ia p[m`ntului. 16, nr. 1-2, ian.-febr. 1964, p. 86-93.
4591. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Din planurile editoriale
pentru anul 1969. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 145-147.
4592. NICHIFOR, Gheorghe. Din activitatea Societ[\ii
"Mormintele eroilor" - Gorj. 44, nr. 1-6, ian.-dec. 1992, p. 174-180.
4593. POPOVICI, Victoria. Istoria dezvolt[rii ]tiin\ifice ]i
culturale a umanit[\ii. 19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 939-940.
4594. R{DU|, Ion. #mpliniri culturale @n cei 40 de ani de la
re@nfiin\area Mitropoliei Olteniei. 41, nr. 2, mart.-apr. 1989, p. 104109.
Recenzii
4595. ANGHELEA, Vasile C. Acad. Andrei O\etea: Rena]terea.
Editura }tiin\ific[, Bucure]ti, 1964, 470 p. + 93 fig. ]i 8 pl. 18, nr.
5-6, mai-iun. 1966, p. 541.

477

4596. B{RBULESCU, C. Virgil C`ndea: Caractres dominants


de la culture roumaine mdivale, in <<Bulletin de l'Association
internationale d'Etudes du sud-est europen>>, Bucarest, VI
(1968), nr. 1-2, p. 65-75. 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 995-996.
4597. C.B. Alexandru Du\u: <<Le miroir des princes>> dans la
culture roumaine, in <<Revue des tudes sud-est europennes>>,
Bucarest, tome VI (1968), nr. 3, p. 439-479. 21, nr. 1-2, ian.-febr.
1969, p. 156-159.
4598. CORNI|ESCU, Emilian. G.A. Mansuelli: Civiliza\iile
Europei vechi, trad. de Alexandru Slavu, Editura Meridiane,
Bucure]ti, 1978, 369 p. 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p. 233-235.
4599. GH/EORGHE/, F. M. Arnaudov: F[uritorii rena]terii
spirituale bulgare. Sofia, 1954, 135 p. 8, nr. 8-9, aug.-sept. 1956, p.
585-586.
4600. IONESCU, I/oan/. P.Olteanu: Aux origines de la culture
slave dans la Transilvanie du nord et le Maramure], @n
Romanoslavica, I. Bucure]ti, 1958, pp. 169-197. 11, nr. 1-2, ian.febr. 1959, p. 127-130.
4601. MANOLACHE, T/eodor/ N. Din via\a cultural[ a
Craiovei. 6, nr. 1-3, ian.-mart. 1954, p. 105.
4602. MANOLACHE, Teodor N. Craiova, @n pagina
"Literatura, muzica, teatru" a ziarului "Rom`nia liber[". 8, nr. 6-7,
iun.-iul. 1956, p. 424-425.
4603. MANOLACHE, Teodor N. Turnu Severin, "Ora]ul celor
trei anivers[ri". 10, nr. 9-10, sept.-oct. 1958, p. 692-694.
4604. MANOLACHE, Teodor N. "Oltenia" nou[ oglindit[ @n
"Luceaf[rul". 11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p. 112-113.

478

4605. MANOLACHE, Teodor N. Istoria Patriei, lingvistica,


istoria literar[ ]i istoria artei rom`ne @n anii 1960-1961. 13, nr. 14, ian.-apr. 1961, p. 214-215.
4606. MANOLACHE, Teodor N. Templele de la Abu Simbel au
fost salvate. 20, nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p. 1009-1010.
4607. MANOLACHE, Teodor N. <<Un pas mic pentru om, dar
un salt uria] pentru omenire>>. 21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p.
799-802.
4608. MOISESCU, Gh/eorghe/ I. P. Constantinescu-Ia]i:
Rela\iile culturale rom`no-ruse din trecut, Editura Academiei
R.P.R., Bucure]ti, 1954, 288 pp. 7, nr. 7-9, iul.-sept. 1955, p. 503510.
4609. MUNTEAN, Vasile. }t. B[lan ]i N. Mih[ilescu: Istoria
]tiin\ei ]i tehnicii @n Rom`nia - date cronologice. Ed. Academiei,
Bucure]ti, 1985, 488 p. 38, nr. 4, iul.-aug. 1986, p. 135-136.
4610. POPESCU, O. V. Gordon Childe: F[urirea civiliza\iei,
traducere de Florica-Eugenia Condurachi, cu prefa\a (p. 5-20) ]i
note de Acad. Em. Condurachi, Editura }tiin\ific[, Bucure]ti, 1966,
280 p., + 24 plan]e. 19, nr. 3-4, mart.-apr. 1967, p. 323.
4611. POPESCU, O. Dr. Dan Dumitrescu: Cuv`nt @nainte la
Calendarul pe 1967 al #ntreprinderii poligrafice <<Arta grafic[>>,
@n <<Poligrafia>>, revist[ de cultur[ ]i tehnic[ poligrafic[, editat[
de Comitetul de Stat pentru cultur[ ]i art[, nr. 1(13), 1967, p. 15-16.
19, nr. 5-6, mai-iun. 1967, p. 493.
4612. STOICA, Haralambie. Sabatino
Moscati: Vechile
civiliza\ii semite, traducere de Eugen Costescu, Editura Meridiane,
Buc., 1975, 314 p. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p. 952-954.
4613. ZUB, Al/exandru/. Victor Papacostea: Civiliza\ia
rom`neasc[ ]i civiliza\ia balcanic[. Ed. @ngrijit[ de Cornelia
Papacostea - Danielopolu. Studiu introductiv de Nicolae-}erban

479

Tana]oca, Bucure]ti, Ed. Eminescu, 1983, 528 p.


nov.-dec. 1983, p. 838-839.

35, nr. 11-12,

4614. ZUB, Al/exandru/. Alexandru Du\u: Alexandria ilustrat[


de N[stase Negrule, Bucure]ti, Ed. Meridiane, 1984, 140 p. + ilustr.
37, nr. 5-6, mai-iun. 1985, p. 472.

2. Bibliografie
Articole
4615. BUZATU, D/umitru/. Satul oltean @n bibliografie.
3-4, mart.-apr. 1962, p. 231-240.

14, nr.

4616. CORAVU, Dimitrie. Preciz[ri ]i contribu\ii la bibliografia


rom`neasc[ veche. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 722-731.
4617. FLORESCU, Aurelia. Contribu\ii la "Bibliografia
rom`neasc[ veche"; un "Acatist" tip[rit la R`mnic @ntre 1737-1739.
32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 491-494.
4618. MANOLACHE, Teodor N. Semicentenarul Bibliotecii
Regionale Craiova. 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 221-223.
4619. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Biblioteca Academiei
Republicii Socialiste Rom`nia la o sut[ de ani. 20, nr. 3-4, mart.apr. 1968, p. 325-329.
4620. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Necesitatea catalog[rii ]i
p[str[rii fondului de carte veche. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p.
145.
4621.MUNTEANU, Armand-Alexandru. Ghid bibliografic. 32,
nr. 1-2, ian.-febr. 1980,p. CLXX-CCXIX.

480

4622. MUNTEANU, Armand-Alexandru. Bibliografia Prea


Fericitului P[rinte Patriarh Iustin. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p.
389-401.
4623. MUNTEANU,Armand-Alexandru. Ghid bibliografic. 33,
nr.7-9, iul.-sept.1981, p. CCXX- CCXLV.
4624. MUNTEANU, Armand-Alexandru. Ghid bibliografic.
33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 704.
4625. MUNTEANU, Armand-Alexandru. Ghid bibliografic. 34,
nr. 1-3, ian.-mart. 1982, p. CCXLVI- CCLXXVII.
4626. MUNTEANU, Armand-Alex/andru/. Ghid bibliografic.
35, nr. 7-8, iul.-aug. 1983, p. 577-592.
4627. MUNTEANU, Armand-Alex/andru/. Ghid bibliografic.
35, nr. 9-10, sept.-oct. 1983, p. 698-714.
4628. MUNTEANU, Armand-Alex/andru/. Ghid bibliografic.
36, nr. 3-4, mart.-apr. 1984, p. 259-288.
4629. NESTOR, Vornicescu - Arhiepiscop ]i Mitropolit.
Valoroase contribu\ii recente la bibliografia rom`neasc[ veche.
26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 91-95.
4630. P{TRA}CU, Ion. Date bibliografice pentru o monografie
a bisericii din comuna Z[val - jude\ul Dolj. 41, nr. 5, iul.-aug.
1989, p. 116-117.
4631. POPESCU, Ion. #nsemn[ri bibliografice despre
Mitropolitul Dosoftei. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 774-777.
4632. ST{NCIULESCU-B#RDA, Alexandru. Contribu\ii privind
activitatea ]i bibliografia Arhim. Iuliu Scriban.
42, nr. 4-6, iul.dec. 1990, p. 262-269.

481

4633. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografia monumentelor


feudale din |ara Rom`neasc[. 16, nr. 1-2, ian.-febr. 1964, p. 105163.
4634. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografia monumentelor
feudale din |ara Rom`neasc[. 16, nr. 3-4, mart.-apr. 1964, p. 272347.
4635. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografia monumentelor
feudale din |ara Rom`neasc[. 16, nr. 5-6, mai-iun. 1964, p. 503532.
4636. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografia monumentelor
feudale din |ara Rom`neasc[. 16, nr. 7-8, iul.-aug. 1964, p. 661684.
4637. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografia monumentelor
feudale din |ara Rom`neasc[. 16, nr. 9-10, sept.-oct. 1964, p. 820844.
4638. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografia monumentelor
feudale din |ara Rom`neasc[. 16, nr. 11-12, nov.-dec. 1964, p.
987-1020.
4639. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografia monumentelor
feudale din |ara Rom`neasc[. 17, nr. 1-2, ian.-febr. 1965, p. 134168.
4640. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografia monumentelor
feudale din |ara Rom`neasc[. 17, nr. 3-4, mart.-apr. 1965, p. 324348.
4641. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografia monumentelor
feudale din |ara Rom`neasc[. 17, nr. 5-6, mai-iun. 1965, p. 509551.

482

4642. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografia monumentelor


feudale din |ara Rom`neasc[. 17, nr. 7-8, iul.-aug. 1965, p. 735772.
4643. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografia monumentelor
feudale din |ara Rom`neasc[. 17, nr. 9-10, sept.-oct. 1965, p. 877911.
4644. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografia monumentelor
feudale din |ara Rom`neasc[. 17, nr. 11-12, nov.-dec. 1965, p.
1031-1075.
4645. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografia monumentelor
feudale din |ara Rom`neasc[. (Complet[ri D, E, F, G, H, I, J, L, M,
N). 18, nr. 1-2, ian.-febr. 1966, p. 181-208.
4646. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografia monumentelor
feudale din |ara Rom`neasc[. (Complet[ri: O, P, R, S, T, U, Z +
erat[). 18, nr. 3-4, mart.-apr. 1966, p. 351-380.
4647. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografie privind monumentele
feudale din Moldova. (Abrevieri folosite, bibliografie general[ ]i
ora]ul Ia]i). 18, nr. 5-6, mai-iun. 1966, p. 549-607.
4648. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografie privind monumentele
feudale din Moldova. 18, nr. 9-10, sept.-oct. 1966, p. 928-936.
4649. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografie privind monumentele
feudale din Moldova. 18, nr. 11-12, nov.-dec. 1966, p. 1059-1108.
4650. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografie privind monumentele
feudale din Moldova. 19, nr. 3-4, mart.-apr. 1967, p. 328-356.
4651. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografie privind monumentele
feudale din Moldova. 19, nr. 9-10, sept.-oct. 1967, p. 840-856.

483

4652. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografie privind monumentele


feudale din Moldova. 20, nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p. 171-180.
4653. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografia privind monumentele
feudale din Moldova. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 495-512.
4654. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografie privind monumentele
feudale medievale din Dobrogea. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 685692.
4655. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografia monumentelor
feudale din Moldova. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 859-876.
4656. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografie privind monumentele
feudale din Moldova. (I.J.L.).
20, nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p.
1034-1044.
4657. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografie privind monumentele
feudale din Moldova. 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 340-352.
4658. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografie privind monumentele
feudale din Moldova. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 495-512.
4659. STOICESCU, N/icolae/. Bibliografie privind monumentele
feudale din Moldova. 21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p. 826-860.
Recenzii
4660. GEORGESCU, I.I. M. Stoicescu: Bibliografie privind
monumentele istorice din R.P.R., I, @n studii ]i cercet[ri de Istoria
Artei, an IV(1957), nr. 1-2, pp. 155-199. 11, nr. 3-4, mart.-apr.
1959, p. 241.
4661. MANOLACHE, Teodor N. Buletin bibliografic. 17, nr. 78, iul.-aug. 1965, p. 728-729.

484

4662. MANOLACHE, Teodor N. Buletin bibliografic. 17, nr. 910, sept.-oct. 1965, p. 868-869.
4663. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Buletin bibliografic. 17,
nr. 11-12, nov.-dec. 1965, p. 1024-1025.
4664. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Buletin bibliografic. 18, nr.
3-4, mart.-apr. 1966, p. 345-346.
4665. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Buletin bibliografic. 18, nr.
9-10, sept.-oct. 1966, p. 921.
4666.MEHEDIN|EANU, Teofil. Cartea rom`- neasc[ veche @n
bibliotecile documentare ale arhivelor statului, Catalog, Bucure]ti,
1985, 368 p. (Direc\ia General[ a Arhivelor Statului din Rom`nia).
39, nr. 2, mart.-apr. 1987, p. 136-138.
4667. POPESCU, O. Irenee Doens: Bibliographie de la Sainte
Montagne de l'Athos (Extrait de <<Le Milnaire du Mont Athos,
963-1963>>. Etudes et Mlanges, II, p. 337-495), Chevetogne,
1965, 158 p. 19, nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p. 161.
4668. POPESCU, O. Note bibliografice.
1968, p. 159-164.

20, nr. 1-2, ian.-febr.

4669. POPESCU, O. La nouvelle Bibliothque de l'Honnte


Homme. Publie sous la direction de Pierre Wigny, Ministre de la
Justice et Ministre de la Culture franaise. Anvers, Imprimerie
Excelsior, 1968, 804 p. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 167.
4670. POPESCU, Teodor N. Note bibliografice. 8, nr. 1-3, ian.mart. 1956, p. 142-156.
3. Istoria c[r\ii ]i tiparului. Biblioteci
Articole
4671. ALEXANDRU, D. O discu\ie care se continu[:
manuscrisele de la Marea Moart[ - o important[ @ncercare de unire

485

- un pe-lerin r[t[cit - m[rturie bizantin[ readus[ la via\[ - o nou[


dezlegare a nodului gordian - fr[m`nt[ri anglicane. 9, nr. 9-10,
sept.-oct. 1957, p. 708-713.
4672. ANDREESCU, }tefan. Exemplar unic? 19, nr. 5-6, maiiun. 1967, p. 452.
4673. ARGE}EANU, }tefan. Despre unele tip[- rituri ortodoxe
din secolele XV-XVI. 34, nr. 7-9, iul.-sept. 1982, p. 583-599.
4674. BASARAB, Mircea. Prefe\ele mineielor de la R`mnic
(1776-1780). Problema originii latine a poporului ]i a limbii
rom`ne. 19, nr. 9-10, sept.-oct. 1967, p. 763-768.
4675. B/{LA}A/, D/umitru/. Leg[toria de c[r\i de la
M`n[stirea Bistri\a V`lcii. 24, nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p. 237.
4676. B{LA}A, D/umitru/. Revolu\ia din 1821 reflectat[ @n
@nsemn[rile micilor cronicari aflate pe filele unor vechi c[r\i
rom`ne]ti. 33, nr. 7-9, iul.-sept. 1981, p. 402-409.
4677. B{LA}A, D/umitru/. Cronicarul Dionisie Eclesiarhul
leg[tor de c[r\i. 10, nr. 1-2, ian.-febr. 1988, p. 106-107.
4678. B{LA}A, D/umitru/. "C[r\i arhiere]ti" aflate @n condica
satului B[rb[te]ti, jude\ul V`lcea, alc[tuit[ @n 1822. 36, nr. 9-10,
sept.-oct. 1988, p. 640-643.
4679. B{LA}A, D/umitru/. Reconstituirea din petece a dou[
c[r\i rom`ne]ti. 44, nr. 1-6, ian.-dec. 1992, p. 140-143.
4680. B{RBULESCU, D. O carte veche rom`neasc[
necunoscut[. Acatist, R`mnic, @ntre anii 1737-1760. 12, nr. 9-12,
sept.-oct. 1960, p. 701-704.
4681. BELLU, Nicolae. 350 de ani de la apari\ia <<Pravilei de
la Govora>>. 42, nr. 1-3, ian.-iun. 1990, p. 115-122.

486

4682. BOGDAN, D. R[sp`ndirea c[r\ii ruse biserice]ti @n


Oltenia. Traduceri rom`ne]ti manuscrise dup[ texte ruse]ti. 12, nr.
3-4, mart.-apr. 1960, p. 152-166.
4683. BRANI}TE, Marin M. #nsemn[ri pe vechile c[r\i de slujb[
de la bisericile din Pite]ti. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 195-208.
4684. BRANI}TE, Marin M. #nsemn[ri de c[r\i biserice]ti vechi.
(Regiunea Arge]). 19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 932-938.
4685. BRATU, Daniela. C`teva tip[rituri necunoscute. /C[r\i
tip[rite @n perioada 1508-1830/. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 666671.
4686. BRATU, Daniela. C[r\i vechi necunoscute.
ian.-febr. 1958, p. 107-108.

10, nr. 1-2,

4687. BUZATU, D/umitru/. #nsemn[ri de pe c[r\i biserice]ti.


15, nr. 11-12, nov.-dec. 1963, p. 926-930.
4688. CARDA}, Gh/eorghe/.O tip[ritur[ rom`neasc[
necunoscut[ din anul 1741. 16, nr. 1-2, ian.-febr. 1964, p. 24-38.
4689. CARDA}, Gh/eorghe/. Teodor Corbea poet ]i traduc[tor
al Psaltirii <<vel pisar I can\elar>> al @mp[ratului Petru cel Mare.
19, nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p. 28-44.
4690. C{CIUL{, Ol. Biblioteca manuscriselor Patriarhiei
ecumenice. 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p. 626-627.
4691. CIUREA, Al. I. Tiparul, cartea ]i periodicele teologicebiserice]ti din timpul arhip[storirii Prea Fericitului P[rinte
Patriarh Iustin (1977-1985). 37, nr. 3-4, mart.-apr. 1985, p. 176181.

487

4692. CIUREA, Al. I. Tiparul, cartea ]i presa bisericeasc[ pe


meleagurile Olteniei @n prima sut[ de ani de la autocefalia Bisericii
Ortodoxe Rom`ne (1885-1985). 37, nr. 5-6, mai-iun. 1985, p. 366375.
4693. COCORA, Gabriel. Prima editur[ religioas[ din \ara
noastr[. 15, nr. 7-8, iul.-aug. 1963, p. 604-612.
4694. COCORA, Gabriel. O ini\iativ[ a Episcopului Iosif de
Arge] de a @nfiin\a tipografie. 18, nr. 7-8, iul.-aug. 1966, p. 691693.
4695. CONSTANTINESCU, P. Expozi\ia c[r\ii ]tiin\ifice ]i
tehnice franceze la Craiova. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 148.
4696. CONSTANTINESCU, P. Expozi\ia <<Istoria tiparului @n
Craiova>>. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 665-667.
4697. CORAVU, Dimitrie. Tipografi de la R`mnic din prima
jum[tate a secolului al XVIII-lea. 19, nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p.
45-58.
4698. CORAVU, Dimitrie. Me]teri tipografi de la R`mnic din a
doua jum[tate a secolului al XVIII-lea ]i primul p[trar al secolului
al XIX-lea. 19, nr. 3-4, mart.-apr. 1967, p. 247-260.
4699. CORNELIUS, D.D. Ilustra\ia c[r\ii rom`ne]ti vechi. 34,
nr. 1-3, ian.-mart. 1982, p. 23-39.
4700. CRONICAR. Leg[torii biserice]ti. 6, nr. 11-12, nov.-dec.
1954, p. 681-682.
4701. DAMIAN, T. R[sp`ndirea c[r\ii biserice]ti ruse @n
Oltenia. 7, nr. 3-4, mart.-apr. 1955, p. 145-162.
4702. DASC{LU, Ion. #nsemn[ri pe c[r\i biserice]ti. 6, nr. 7-8,
iul.-aug. 1954, p. 422-424.

488

4703. DASC{LU, Ion. De pe c[r\i vechi. 6, nr. 11-12, nov.-dec.


1954, p. 681.
4704. GHERASIM, Pite]teanul. Cartea ca mijloc de afirmare
na\ional[ ]i prop[]ire cultural[, @n g`ndirea ]i opera Episcopului
Chesarie al R`mnicului. 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 284-287.
4705. IONESCU, I/oan/. #nsemn[ri de pe c[r\i vechi biserice]ti
de ritual. 9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957, p. 521-527.
4706. IONESCU, I/oan/. Semicentenarul Bibliotecii Centrale
Regionale Craiova. 11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p. 80-82.
4707. IONESCU, I/oan/. Un exemplar al Liturghierului lui Antim
Ivireanul. 19, nr. 9-10, sept.-oct. 1967, p. 762-763.
4708. IONESCU, I/oan/. Tipograful Lavren\ie Ieromonahul. 24,
nr. 5-6, mai-iun. 1972, p. 385-391.
4709. IONESCU, I/oan/. Patru sute de ani de la tip[rirea Paliei
de la Or[]tie (1581-1582). 35, nr. 7-8, iul.-aug. 1983, p. 535-540.
4710. LEON{CHESCU, Nicolae. #nsemn[ri pe vechi c[r\i de
cult p[strate @n Stroie]ti-Arge]. 37, nr. 1-2, ian.-febr. 1985, p. 9398.
4711. LUPA}, I. Kiriacodromionul lui Nikifor Theotokis ]i
p[trunderea lui @n serviciul Amvoanelor rom`ne]ti.
10, nr. 5-6,
mai-iun. 1958, p. 325-331.
4712. LUP}OR, Stelian. Semnifica\ia istoric[ a unei tip[rituri
bucure]tene pu\in cunoscute din secolul al XVII-lea. O comunicare a
I.P.S. Mitropolit Nestor. 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 686-687.
4713. MANCIULEA, }tefan. Biblioteca lui Timotei Cipariu sub
aspect istoric. 19, nr. 9-10, sept.-oct. 1967, p. 709-729.

489

4714. MANOLACHE, Teodor N. Un @nsemnat eveniment


cultural: deschiderea Bibliotecii Centrale de Stat. 8, nr. 8-9, aug.sept. 1956, p. 551-552.
4715. MANOLACHE, Teodor N. Coravul @n miniatur[. 9, nr.
5-6, mai-iun. 1957, p. 387-388.
4716. MANOLACHE, Teodor N. "Cartea noastra de-nceput":
Liturghierul de la 1508. 10, nr. 9-10, sept.-oct. 1958, p. 687-690.
4717. MANOLACHE, Teodor N. 250 de ani de la @nfiin\area
primei tipografii @n Gruzia. 12, nr. 1-2, ian.-febr. 1960, p. 108-111.
4718. MANOLACHE, Teodor N. Descifrarea unor vechi manuscrise ale indienilor maya. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 217218.
4719. M/ANOLACHE/, Teodor N. Descoperirea unui nou manuscris @n regiunea M[rii Moarte. 19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p.
938-939.
4720. MANOLACHE, Teodor N. 440 de ani de existen\[
documentar[ a unei tipografii la Sibiu. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968,
p. 832-833.
4721. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. <<Lumina @nchis[ @n slova
veche>>. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 142-143.
4722. MARINESCU, Florin. #nsemn[ri pe posesor de c[r\i
br`ncovene]ti aflate @n Biblioteca Academiei R.S.R. 27, nr. 1-2,
ian.-febr. 1975, p. 127-131.
4723. MEHEDIN|EANU, Teofil. Izb`nda scrisului @n limba
rom`n[. 1, nr. 6, nov.-dec. 1989, p. 147-150.

490

4724. MOLIN, Virgil. Tiparni\a de la R`mnic, mijloc de lupt[


ortodox[ @mpotriva catolicismului din Transilvania (1705-1800).
12, nr. 7-8, iul.-aug. 1960, p. 458-471.
4725. MOLIN, Virgil. #nlocuirea alfabetului chirilic cu alfabetul
latin @n tip[riturile noastre biserice]ti.
14, nr. 10-12, oct.-dec.
1962, p. 624-640.
4726. MOLIN, Virgil. Tiparni\a de la R`mnic @n timpul
Episcopului Ioanichie. 15, nr. 3-4, mart.-apr. 1963, p. 187-196.
4727. MOLIN, Virgil. Aria de r[sp`ndire a c[r\ilor de la
R`mnic @n Banat @n secolul al XVIII-lea.
16, nr. 11-12, nov.-dec.
1964, p. 859-869.
4728. MOLIN, Virgil. O leg[torie de carte a R`mnicului ambulant[, activ`nd prin eparhiile din Moldova (1777).
17, nr. 5-6,
mai-iun. 1965, p. 418-424.
4729. MOLIN, Virgil. Considera\ii bibliologice cu privire la
unele c[r\i necunoscute, tip[rite la R`mnic. 18, nr. 3-4, mart.-apr.
1966, p. 295-299.
4730. MOLIN, Virgil. Antim Ivireanul - editor ]i tipograf la
R`mnic (1705-1708). 18, nr. 9-10, sept.-oct. 1966, p. 825-834.
4731. MOLIN, Virgil. C[r\i biserice]ti tip[rite la R`mnic pentru
Mitropolia de la Carlov[\. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 548-559.
4732. MOLIN, Virgil. A inten\ionat R`mnicul s[ @nfiin\eze o
tiparni\[ @n Banat. Ac\iunea lui Popa Constantin @n 1767. 21, nr. 12, ian.-febr. 1969, p. 67-71.
4733. MOLIN, Virgil. O ac\iune editorial[ comun[ @ntre Buda ]i
R`mnic. Tip[rirea @n dou[ edi\ii identice a Octoihului din 1811. 26,
nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 15-24.

491

4734. MUNTEANU, Armand-Alex/andru/. 1100 ani de la


apari\ia scrierii slave. 15, nr. 7-8, iul.-aug.1963, p. 638-640.
4735. NEDELCEA, Tudor. Tipar rom`nesc pentru \[ri str[ine.
48, nr. 1-2, ian.-apr. 1996, p. 145-148.
4736. NEDELCEA, Tudor. Odiseea culturii scrise din
Basarabia. 48, nr. 3-6, mai-dec. 1996, p. 104-113.
4737. N/EDELESCU/, Em/il/. #nsemn[ri din c[r\i vechi. 8, nr.
6-7, iun.-iul. 1956, p. 414-415.
4738. NEGOI|{, At/anasiu/. Manuscrisele de la Marea Moart[
la Universitatea din Cambridge. 16, nr. 5-6, mai-iun. 1964, p. 492493.
4739. NEGREANU, Ion M. 340 de ani de la tip[rirea Noului
Testament de la B[lgrad. (Alba Iulia), 1648.
40, nr. 3, mai-iun.
1988, p. 3-10.
4740. NEGREANU, Ion M. 150 de ani de activitate tipografic[
la Craiova. 40, nr. 1, ian.-febr. 1988, p. 26-30.
4741. NEGRESCU, Ioan. Epoca slavon[ ]i introducerea
tiparului @n |ara Rom`neasc[. 10, nr. 5-6, mai-iun. 1958, p. 369382.
4742. NEGRESCU, I/oan/. 1100 ani de la apari\ia scrierii slave.
15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 768-774.
4743. NESTOR, Vornicescu, Arhiepiscop ]i Mitropolit.
#nsemn[ri vechi de pe unele c[r\i de la Pop`nz[le]ti - Dolj. 24, nr.
3-4, mart.-apr. 1972, p. 214-217.
4744. NESTOR, Vornicescu, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Trei
manuscrise psaltice, vechi... . 24, nr. 11-12, nov.-dec. 1972, p. 935965.

492

4745. NICOLESCU, A.F.; R{DULESCU, Gh. La 275 de ani de


la @nfiin\area tipografiei r`mnicene: R`mnicu V`lcea, vechi centru
tipografic. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 487-491.
4746. P{DUREANU, Liviu. Considera\ii privind semnifica\ia
unui eveniment editorial. 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p. 179-186.
4747. POPESCU-GRINDENI, Nicolae. #nsemn[ri pe c[r\i de
ritual. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 662-665.
4748. POPESCU, Ion. Despre unele c[r\i ale lui Eufrosin
Poteca. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 505-507.
4749. POPESCU-|#N|{RENI, Gh. 300 de ani de la apari\ia
Psaltirii @n versuri a Mitropolitului Dosoftei al Moldovei. 25, nr. 910, sept.-oct. 1973, p. 751-756.
4750. R{DU|, Ion. Despre un codicemiscelaneu @n limba
rom`n[, descoperit de cur`nd la Bra]ov. 27, nr. 1-2, ian.-febr.
1975, p. 125-127.
4751. SACERDO|EANU, A/urelian/. Tipografia Episcopiei
R`mnicului (1705-1825). 12, nr. 5-6, mai-iun. 1960, p. 291-349.
4752. SACERDO|EANU, A/urelian/. #nsemn[ri pe c[r\i vechi.
14, nr. 10-12, oct.-dec. 1962, p. 714.
4753. SACERDO|EANU, A. Documente de cultur[ rom`neasc[
veche. 16, nr. 5-6, mai-iun. 1964, p. 449-463.
4754. SIMEDREA, Tit. #nsemn[ri pe o veche carte rom`neasc[.
8, nr. 1-3, ian.-mart. 1956, p. 99-106.
4755. SIMEDREA, Tit. Descoperirea unei biblioteci gnostice @n
Egiptul de Sus. 10, nr. 1-2, ian.-febr. 1958, p. 120-141.

493

4756. SIMEDREA, Tit. Glos[ pe marginea unei @nsemn[ri.


nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 15-24.

13,

4757. }ERB{NESCU, Niculae. Promovarea ideii despre


unitatea neamului rom`nesc @n predosloviile c[r\ilor biserice]ti.
20, nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p. 918-928.
4758. TEODORESCU, Dorin. Aspecte privind circula\ia @n
jude\ul Olt a c[r\ilor rom`ne]ti vechi tip[rite la Blaj, Bra]ov ]i
Sibiu. 39, nr. 2, mart.-apr. 1987, p. 108-112.
4759. THEODOR, N/icolae/. Despre tip[rirea c[r\ilor rom`ne]ti
vechi. 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p. 111-116.
4760. THEODORESCU, Barbu. Cartea veche rom`neasc[ 15081830. 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p. 589-602.
4761. VALERIU, M. Contribu\ia preo\imii oltene la tip[rirea
<<Cronicii>> lui Gheorghe }incai. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p.
873-874.
4762. VASILESCU, Emilian. Cercet[ri noi @n leg[tur[ cu
biblioteca gnostic[ descoperit[ @n Egiptul de Sus. 11, nr. 7-8, iul.aug. 1959, p. 487-492.
4763. V/ASILESCU/, Em/ilian/. Cump[rarea de manuscrise de
la Marea Moart[ de c[tre Iordania cu ajutoare din afar[. 13, nr.
7-9, iul.-sept. 1961, p. 646.
4764. VESA, I/on/. Un orb la Pantheon: Louis Braille.
7-9, iul.-sept. 1962, p. 520-521.

14, nr.

4765. V/#RTOSU/, Em/il/. Manuscrisele Vaticanului pe


microfilme. /Din informations UNESCO, nr. 252, 2 sept., 1957, p. 1/.
12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 773.

494

4766. V/#RTOSU/, Em/il/. Descoperirea unor noi pergamente pe


\[rmul israelian al M[rii Moarte. 13, nr. 7-9, iul.-sept. 1961, p.
645.
4767. V/#RTOSU/, Em/il/. Manuscrisele de la Marea Moart[
apar\in`nd Iordaniei vor fi expuse @n str[in[tate. 13, nr. 7-9, iul.sept. 1961, p. 645.
4768. VOINEA, Vasile Ion. #nsemn[ri marginale pe c[r\ile de
cult de la biserica parohial[ din satul Stoene]ti-Muscel. 42, nr. 4-6,
iul.-dec. 1990, p. 235-243.
Recenzii
4769. ANDREESCU, }t/efan/. Emil V@rtosu: Paleografia
rom`no-chirilic[, Editura }tiin\ific[, Bucure]ti, 1968, 346 p.
20,
nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 677.
4770. ANGHELESCU, Gheorghe F. Tudor Nedelcea: Civiliza\ia
c[r\ii, Craiova, Scrisul Rom`nesc, 1996.
49, nr. 1-3, ian.-iun.
1997, p. 155-160.
4771. B/{LA}A/, D/umitru/.M.N.Tihomirov: #nce- puturile
scrierii slave @n lumina ultimelor descoperiri, @n Analele Rom`noSovietice, Seria Istorie, Bucure]ti, 1959 (p. 141-147). 12, nr. 1-2,
ian.-febr. 1960, p. 114-115.
4772. B/{LA}A/, D/umitru/. Anghelov: Cu privire la anul
creerii scrierii slave, @n Istor, pregled., 3(1958), p. 101-107.
12,
nr. 1-2, ian.-febr. 1960, p. 116.
4773. B/{LA}A/, D/umitru/. Livres anciens en Roumanie,
d'aprs les fonds de la Bibliothque de l'Acadmie de la Rpublique
Populaire Roumaine. Prsentation et commentaires de Virgil
C`ndea, Bucarest. UNESCO, Commission nationale de la R.P.R.,
pour l'UNESCO, 1962, 24 p. texte + 6 reproductions en couleurs +
45 repr. monocouleur. 15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 823-827.

495

4774. B{LA}A, D/umitru/. Radu Constantinescu: Dionisie din


Pietrari miniaturist ]i caligraf, Editura Meridiane, Bucure]ti, 1982.
36, nr. 5-6, mai-iun. 1984, p. 427.
4775. B{NESCU, Marcu. Ion B. Mure]iaru: Cartea veche bisericeasc[ din Banat. Precuv`ntare de I.P.S. Mitropolit dr. Nicolae
Corneanu ]i Argument, de prof. dr. docent Dan Simionescu. Editura
Mitropoliei Banatului, Timi]oara, 1985, 326 p. 39, nr. 6, nov.-dec.
1987, p. 131-133.
4776. B{RBULESCU, C.
I. Pervan: Alexandru Gavra,
@ntemeietor al <<Societ[\ii bibliografice]ti>> (1833) ]i al revistei
<<Ateneul rom`nesc>> (1835), @n <<Studia Universitatis Babe]Bolyai>>, Cluj, Series Philologia, fasc. 1, 1968, p. 3-30. 20, nr. 34, mart.-apr. 1968, p. 344.
4777. B{RBULESCU, C. S. Jako: Filigrane transilv[nene din
secolul al XVI-lea, @n <<Studia Universitatis Babe]-Bolyai>>, Cluj,
Series Historia fasc. 1, 1968, p. 3-19. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968,
p. 344.
4778. BRANI}TE, Ene. #ndrum[ri tipiconale pe anul 1955,
Editura Mitropoliei Banatului: - Almanahul Cre]tin Ortodox pe anul
1955, Editura Episcopiei Ortodoxe Rom`ne a Oradiei. 7, nr. 3-4,
mart.-apr. 1955, p. 229-231.
4779. BRANI}TE, Marin. Nicolae Stoicescu: Repertoriul
bibliografic al monumentelor feudale din Bucure]ti, Bucure]ti,
Editura Academiei R.P.R., 1961.
14, nr. 5-6, mai-iun. 1962, p.
413-414.
4780. BR{TAN, I/lie/ D. Liturghierul lui Macarie (1508),
Editura Academiei R.P.R., Bucure]ti, 1961. 14, nr. 10-12, oct.-dec.
1962, p. 726-732.
4781. BR{TULESCU, Victor. Corina, Nicolescu: Miniatura ]i
ornamentul c[r\ii manuscrise din |[rile Rom`ne, secolele al XIV-

496

lea -al XVIII-lea. Catalog iulie-septembrie, 1964, Muzeul de Art[ al


R.P.R. 17, nr. 1-2, ian.-febr. 1965, p. 121-123.
4782. DAVID, P/etru/ I. }erban Andronescu: Cadmos - scurt[
istorie a scrisului, Editura }tiin\ific[, Bucure]ti, 1966, 360 p. 20,
nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p. 153-154.
4783. DOGARU, M. Damian P. Bogdan: Paleografia rom`noslav[. Tratat ]i album, Bucure]ti, 1978, 423 p. +LXIII plan]e
facsimilate. 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 695-696.
4784. DR{GULIN, Gheorghe I. Ioan G. Coman: Scriitori biserice]ti din epoca str[rom`n[. Editura Institutului Biblic ]i de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom`ne, Bucure]ti, 1979, 371 p. 32,
nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 560-566.
4785. DR{GULIN, Gheorghe I. Herman Goltz: Hiera Mesiteia.
Zur Theorie der hierarchischen Soziett im "Corpus areopagiticum".
Erlangen, 1978, 204 p. 34, nr. 1-3, ian.-mart. 1982, p. 171-173.
4786. DUMITRESCU, Dinu A. Dr. Arnold Huttmann ]i Pavel
Binder: Prima carte tip[rit[ @n limba rom`n[, @n <<C[l[uza
bibliotecarului>>, XVIII (1965), nr. 2 (februarie) p. 94-96. 18, nr.
1-2, ian.-febr. 1966, p. 173-174.
4787. FIRESCU, Al/exandru/. C. Argatu Arge]anu: Bucuria
lecturii. 42, nr. 4-6, iul.-dec. 1990, p. 291-296.
4788. GEORGESCU, I.I. Teodora Voinescu: Contribu\ii la
studiul manuscriselor ilustrate din m`n[stirile Sucevi\a ]i
Dragomirna, @n revista "Studii ]i cercet[ri de Istoria Artei", an II
(1955), 1-2, p. 89-114.
9, nr. 5-6, mai-iun. 1957, p. 412-413.
4789. GEORGESCU, I.I. M. Stoicescu: Bibliografie privind
monumentele istorice din R.P.R., I, @n "Studii ]i cercet[ri de Istoria
Artei", an IV (1957), nr. 1-2, pp. 155-199. 11, nr. 3-4, mart.-apr.
1959, p. 241.
4790. IFTODI, Leon. Dosoftei: Dumnez[iasc[ Liturghie 1679,
edi\ie critic[ de N.A. Ursu, cu un studiu introductiv de #nalt Prea

497

Sfin\itul Teoctist, Arhiepiscop al Ia]ilor ]i Mitropolit al Moldovei ]i


Sucevei, Ia]i, 1980. 34, nr. 1-3, ian.-mart. 1982, p. 170-171.
4791. IOANICESCU, I/oan/. Gh. Popescu-V`lcea: Slujebnicul
Mitropolitului }tefan al Ungro Vlahiei, Ed. Meridiane, Buc., 1974.
26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 1084-1085.
4792. IONESCU, I/oan/. }t. Pa]ca: Contribu\ii la istoria
@nceputului scrisului rom`nesc, @n "Cercet[ri de lingvistic[", an I,
nr. 1-4, 1956, ed. Acad. R.P.R. - Filiala Cluj, pp. 79-90. 10, nr. 34, mart.-apr. 1958, p. 317-319.
4793. IONESCU, I/oan/. Al. Rosetti: Cu privire la datarea
primelor traduceri rom`ne]ti de c[r\i religioase @n rev. Limba
Rom`n[, nr. 2, 1958, pp. 20-22. 10, nr. 9-10, sept.-oct. 1958, p.
720-721.
4794. IONESCU, I/oan/. Maria R[dulescu: Originalul slav al
Evangheliei cu @nv[\[tur[ a Diaconului Coresi. Versiuni ]i redac\ii
ale colec\iei de omilii a Patriarhului Ioan Calica. Ed. Acad. R.P.R.,
1959, pp. 104. 11, nr. 9-12, sept.-dec. 1959, p. 710-713.
4795. IONESCU, I/oan/. P.P. Panaitescu: #nceputurile scrisului
@n limba rom`n[ @n <<Studii ]i Materiale de Istorie medie>>, Vol.
IV, Ed. Academiei R.P.R., 1960. 13, nr. 7-9, iul.-sept. 1961, p. 647660.
4796. IONESCU, I/oan/. I. Barnea: Un cronograf rom`n ilustrat
din secolul al XVIII-lea, @n <<Studii ]i cercet[ri de Istoria Artei>>,
2/1960, pp. 184-195. 13, nr. 10-12, oct.-dec. 1961, p. 849-850.
4797. IONESCU, I/oan/. Carte rom`neasc[ de @nv[\[tur[, edi\ie
critic[, Ed. Acad. R.P.R., 1961, 431 pp.
13, nr. 10-12, oct.-dec.
1961, p. 850-854.
4798. IONESCU, I/oan/. Gh. Cron\: Pravila de la Govora din
1640, @n <<Studii>>, revist[ de istorie, nr. 5/1961. 14, nr. 1-2,
ian.-febr. 1962, p. 122-124.

498

4799. IONESCU, I/oan/. Maria R[dulescu: Tip[rituri rom`ne]ti


@n limba slavon[ @n Biblioteca Na\ional[ din Sofia, @n
<<Romanoslavica>> VI, Buc., 1962. 14, nr. 7-9, iul.-sept. 1962,
p. 552-553.
4800. IONESCU, I/oan/. Demaschin Mihoc: Date noi cu privire
la Macarie tipograful, @n <<Studii>>, revist[ de istorie, nr. 2/1963,
p. 429-440. 15, nr. 7-8, iul.-aug. 1963, p. 654-657.

4801. IONESCU, I/oan/. P.P.Panaitescu: #nceputurile scrisului


@n limba rom`n[. Noi contribu\ii, @n <<Studii ]i cercet[ri
bibliografice>>, V, ed. Acad. R.P.R., 1963. 15, nr. 5-6, mai-iun.
1963, p. 484-492.
4802. IONESCU, I/oan/. Pandele Olteanu: Les originaux slavorusses des plus anciennes collections d'homlies roumaines, in
<<Romanoslavica>>, IX, Bucure]ti, 1963, p. 163-193. 15, nr. 1112, nov.-dec. 1963, p. 949-952.
4803. IONESCU, Ioan. Paul Mihail: Tirkula\ia v Ruminskih
Rniajestvale Slavianskoi Psalt[ri Nadeciatanoi V Vene\ii.
(Circula\ia @n |[rile Rom`ne a Psaltirii slavone tip[rit[ @n Vene\ia),
@n <<Revue des Etudes Sud-Est europeennes>>, tome. II, 1964, nr.
1-2, p. 255-258, text. reproduceri @n culori. 17, nr. 11-12, nov.-dec.
1965, p. 1017.
4804. IONESCU, I/oan/. Livia Bac@ru: Povestea unei c[r\i sau
... O carte cu poveste, @n <<C[l[uza bibliotecarului>>, nr. 2/1965,
p. 97-100. 18, nr. 3-4, mart.-apr. 1966, p. 338-342.
4805. IONESCU, I/oan/. Emil L[z[rescu: Nicodim de la Tismana
]i rolul s[u @n cultura veche rom`neasc[. I (p`n[ @n 1385), @n
<<Romanoslavica>>, XX /1965, p. 237-285. 18, nr. 5-6, mai-iun.
1966, p. 532-537.

499

4806. IONESCU, I/oan/. Atanasie Popa: Exist[ o cazanie


moldoveneasc[ @n secolul al XVI-lea? #n leg[tur[ cu izvoarele
Cazaniei lui Varlaam, @n <<Cercet[ri de lingvistic[>>, X (1965),
nr. 1, p. 73-84. 18, nr. 7-8, iul.-aug. 1966, p. 743-747.
4807. IONESCU, I/oan/. Pandele P. Olteanu:Presupusul original unguresc al Cazaniei I, din 1564, a Diaconului Coresi:
corectarea unei erori, @n <<Omagiu lui Alexandru Rosetti>>,
Editura Academiei R.S.Rom`nia, Bucure]ti, 1965, p. 645-650. 19,
nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p. 157-158.
4808. IONESCU, I/oan/. Mara Harisiadis: Les miniatures du
Tetraevangile Moldave de la Bibliothque du Srail Istanbul, @n
<<Romanoslavica>>, XII, Bucure]ti, 1965, p. 249-251 + 8
reproduceri. 19, nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p. 159.
4809. IONESCU, I/oan/. L. Demeny: Stema Moldovei @n prima
tip[ritur[ rom`neasc[ din Transilvania, @n <<Revista muzeelor>>,
III (1966), nr. 4, p. 346-348. 19, nr. 9-10, sept.-oct. 1967, p. 807810.
4810. IONESCU, I/oan/. Ion Ghe\ie: C`teva preciz[ri @n
leg[tur[ cu datarea Catehismului lui Coresi, @n <<Studii ]i cercet[ri
lingvistice>>, XVII/1966/, nr. 5. 19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p.
988-991.
4811. IONESCU, I/oan/. Palia de la Or[]tie, 1581-1582. Text
<<facsimil>>, indice. Edi\ie @ngrijit[ de Viorica Pamfete, doctor @n
filologie. Ed. Academiei R.S.Rom`nia, Bucure]ti, 1968. 20, nr. 910, sept.-oct. 1968, p. 837-838.
4812. IONESCU, I/oan/. Arnold Huttmann ]i Pavel Binder:
Contribu\ii la biografia lui Filip Moldoveanul, primul tipograf
rom`n. Evolu\ia vie\ii culturale rom`ne]ti la Sibiu @n epoca
umanist[, @n <<Limb[ ]i literatur[>>, XVI, (1968), p. 145-174.
21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 318-324.

500

4813. IONESCU, I/oan/. L. Demny: L'imprimerie cyrillique de


Macarios de Valachie, <<Revue roumaine d'histoire>>, tome VIII
(1969), nr. 3, p. 549-574. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 467-469.
4814. IONESCU, I/oan/. Institutul de Lingvistic[: Liturghierul
lui Coresi. Text stabilit, studiu introductiv ]i indice de Al. Mare], Ed.
Academiei R.S.Rom`nia, Bucure]ti, 1969, 188 p. +85 facsimile. 21,
nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 997-1001.
4815. IONESCU, I/oan/. Alexandru Mare]: Activitatea
tipografic[ a Ieromonahului Lavren\ie @n lumina unor noi informa\ii,
@n <<Limba Rom`n[>>, anul XXI (1972), nr. 4, p. 307-315. 25, nr.
3-4, mart.-apr. 1973, p. 368-369.

4816. LEFTER, A/natolie/. A. Dupont-Sommer: Les Ecrits


essniens decouvertes prs de la Mer Morte. Paris, Payot, 1959. 13,
nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 265-266.
4817. LEFTER, A/natolie/. Ceasoslov, Editura Patriarhiei din
Moscova, 1963, 322 p. 16, nr. 3-4, mart.-apr. 1964, p. 267.
4818. LEFTER, A/natolie/. Pravoslavn@i |erkovn@i Kalendari
(Calendar bisericesc ortodox) pe 1965, editat de Patriarhia din
Moscova, 80 p. + 26 ilustra\ii. 17, nr. 3-4, mart.-apr. 1965, p. 316317.
4819. LEFTER, A/natolie/. Pravoslovn@i Terkovn@i Kalendari
(Calendar bisericesc ortodox pe 1966, editat de Patriarhia din
Moscova, 80 p. + 27 ilustra\ii). 18, nr. 3-4, mart.-apr. 1966, p. 342.
4820. NEAGA, N/icolae/. I.D. Amusin: Manuscrisele de la
Marea Moart[, Bucure]ti, 1963. 15, nr. 3-4, mart.-apr. 1963, p.
277-279.

501

4821. PARASCHIV, Ion V. Paul Mihail: Dou[ manuscrise


necunoscute din secolul al XVIII-lea, @n <<Romanoslavica>>, X
(1964), p. 457-466. 18, nr. 1-2, ian.-febr. 1966, p. 172-173.
4822. POPOVICI, Victoria. Mioc Damaschin: Date noi cu
privire la Macarie Tipograful, @n <<Studii>>, XVI (1963), nr. 2, p.
429-440. 16, nr. 3-4, mart.-apr. 1964, p. 259-261.
4823. POPOVICI, Victoria. Ion Radu Mircea: Cel mai vechi
manuscris miniat din |ara Rom`neasc[ Tetraevanghelul Popii
Nicodim (1404-1405), @n <<Romanoslavica>>, XIII (1966), p. 203240. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 475-478.
4824. SBEREA, Mihail. Pravoslavn@i |ercovn@i Kalendari,
Moscova, 1972, 80 p. 24, nr. 1-2, ian.-febr. 1972, p. 142-143.
4825. S#RBU, C/orneliu/. Elisabeth Hering: Povestea scrisului.
Bucure]ti, Editura Tineretului 1960. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p.
440-441.
4826. ST{NCULESCU, Ioan F. L. Demny: Noi contribu\ii la
activitatea tipografic[ a lui Lavrentie, @n <<Revista
Bibliotecilor>>, publica\ie a Comitetului de Stat pentru Cultur[ ]i
Art[, p. 219-227. 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 328.
4827. ST{NCULESCU, Ioan F. Anton Balot[: Autenticitatea
<<#nv[\[turilor lui Neagoe Basarab>>, @n <<Studii>>, revist[ de
istorie, tom. 22(1969), nr. 2, p. 271-280. 21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969,
p. 655.
4828. THEODOR, N. Dan Simonescu ]i Gheorghe B[lu\[:
Pagini din istoria c[r\ii rom`ne]ti. 34, nr. 10-12, oct.-dec. 1982, p.
784-786.
4829. TUDOR, N. Dan Simonescu: Codex aureus, Editura
Meridiane, Bucure]ti, 1972, 104 p. 25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p.
700-701.

502

4830. ZAREA, A/natolie/. Prof. At. Popa: Codicele Dr[ganu.


Preciz[ri privind vechimea lui, @n <<Steaua>>, revist[ a Uniunii
Scriitorilor din R.P.R., Cluj, anul XIV/156, ian. 1963. 15, nr. 5-6,
mai-iun.1963, p. 495-496.
4831. ZAREA, A/natolie/. Manuscrisul <<Colec\ia de @nv[\[turi
referitoare la s[rb[tori>>, @n <<Ia]ul Literar>>, revist[ a Uniunii
Scriitorilor din R.P.R., 1963, nr. 2, p. 85-86). 15, nr. 5-6, mai-iun.
1963, p. 496.
4832. ZAREA, A/natolie/. Psaltirea cu adausuri. Cu
binecuv`ntarea I.P.S. Patriarh Alexei al Moscovei ]i al @ntregii
Rusii, Editura Patriarhiei din Moscova, 1960. 15, njr. 7-8, iul.-aug.
1963, p. 657-658.
4. Societ[\i. Asocia\ii. Muzee
Articole
4833. NEAM|U, M/arin/. Organiza\ii cre]tine. 24, nr. 5-6, maiiun. 1972, p. 474.
4834. R{DU|, Ion. Prea Sfin\itul Damaschin Severineanul la
Funda\ia <<Pro Oriente>> din Viena - Austria, 15-29 noiembrie
1987. 40, nr. 1, ian.-febr. 1988, p. 115-119.
Recenzii
4835. IONESCU, I/oan/. Academia de }tiin\e Sociale ]i Politice
a Republicii Socialiste Rom`nia, Centrul de }tiin\e Sociale din
Craiova, Historica, II, 1971, 321 p. 24, nr. 7-8, iul.-aug. 1972, p.
654-656.
4836. MANOLACHE, Teodor N. Muzeul Raional din Caracal.
6, nr. 4-6, apr.-iun. 1954, p. 248.
4837. MANOLACHE, Teodor N. Muzeul raional din Caracal a
@mplinit cinci ani de existen\[. 6, nr. 11-12, nov.-dec. 1954, p. 689.

503

4838. MANOLACHE, Teodor N. Despre Muzeul din Corabia ]i


directorul lui. 8, nr. 1-3, ian.-mart. 1956, p. 132-133.
4839. MANOLACHE, Teodor N. Activitatea Filialei Craiova a
Societ[\ii de }tiin\e Istorice ]i Filologice din R.P.R., apreciat[ ca
"pilduitoare" de ziarul "Sc`nteia".
8, nr. 4-5, apr.-mai 1956, p.
271.
4840. POPESCU, O. Jean Gaudement, Institutions de
l'Antiquit, Paris, Sirey, 1967, 909 p. + 10 ilustr. et 8 cartes. 20,
nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p. 1025.
4841. POPOVICI, Victoria. Ilie Popescu Teiu]an: Ateneul
Rom`n, Bucure]ti, Edit. Meridiane, 1968, 47 p. + 38 ilustra\ii. 20,
nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 478-479.
5. Pres[. Ziaristic[
Articole
4842. B{LA}A, D/umitru/. O sut[ de ani de la apari\ia revistei
<<Biserica Ortodox[ Rom`n[>>: 1874-1974. 26, nr. 11-12, nov.dec. 1974, p. 1006-1008.
4843. MANOLACHE, Teodor N. Presa ]i tip[riturile religioase
sub regimul de democra\ie popular[. 6, nr. 7-8, iul.-aug. 1954, p.
347-353.
4844. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. O nou[ f[clie cultural[:
revista <<Arge]>>. 18, nr. 7-8, iul.-aug. 1966, p. 759-760.
4845. MITROPOLIA OLTENIEI. Revista Ramuri la 75 de ani
de existen\[. 32, nr. 10-12, oct.-dec. 1980, p. 765.
4846. NEDELESCU, Em/il/. O gazet[ bisericeasc[ acum o sut[
de ani. 10, nr. 5-6, mai-iun. 1958, p. 422-426.

504

4847. THEOFIL, Arhimandritul. Presa religioas[ @n R.P.R.


nr. 1-3, ian.-mart. 1954, p. 98-101.

6,

Recenzii
4848. B/{LA}A/, D/umitru/. Spicuiri din reviste. 25, nr. 9-10,
sept.-oct. 1973, p. 881-883.
4849. MANOLACHE, Teodor N. Revista "Partizanii p[cii" a
@mplinit 5 ani. 6, nr. 9-10, sept.-oct. 1954, p. 569-570.
4850. MANOLACHE, Teodor N. Studiile ]i cercet[rile
Institutului de Lingvistic[. 9, nr. 1-2, ian.-febr. 1957, p. 93-94.
4851. MANOLACHE, Teodor N. Cincizeci de ani de la apari\ia
primului num[r al revistei <<Izvora]ul>>.
21, nr. 7-8, iul.-aug.
1969, p. 638-639.
VII. DIVERSE
Articole
4852. HRISANT, Toma. Din via\a patriei.
1986, p. 15-21.

38, nr. 2, mart.-apr.

4853. HRISANT, Toma. Lauda nostra, Lauda Patriae!


1-3, ian.-iun. 1990, p. 5-8.

42, nr.

4854. MANOLACHE, Teodor N. Conferin\a apicultorilor


rom`ni ]i s[rb[torirea centenarului primei asocia\ii a lor. 26, nr.
1-2, ian.-febr. 1974, p. 143-144.
4855. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Ac\iuni ]i @nf[ptuiri din
Patria noastr[ ]i din alte \[ri ale lumii. Mai-iunie 1974. 26, nr. 56, mai-iun. 1974, p. 499-505.

505

4856. NESTOR, Vornicescu Arhiepiscop ]i Mitropolit.


Binecuv`nteaz[, Doamne, cununa anului ce a sosit - 1990. 42, nr.
1-3, ian.-iun. 1990, p. 3-5.
4857. REDAC|IA. Dup[ dou[zeci de ani de la @ntoarcerea la
matc[. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 695-697.
4858. VASILESCU, Emilian. Edit[ri ]i traduceri de texte
religioase. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 697-702.
Recenzii
4859. ION, I/oan/. Ana To]a Turdeanu: Oltenia, Geografie
istoric[ @n h[r\ile secolului al XVIII-lea, Edit. Scrisul Rom`nesc,
Craiova, 1975. 27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p. 625-627.
4860. IONESCU, I/oan/. Tit Simedrea: Les "Pripela" du moine
Philothee. Etude -texte - traduction, @n "Romanoslavica", XII, 1970,
p. 183-225. 24, nr. 1-2, ian.-febr. 1972, p. 144-146.
4861. JINGA, Nicolae. Ioan Buga: Carte de suflet, Editura
Symbol, Bucure]ti, 1994. 46, nr. 1-6, ian.-dec. 1994, p. 189-192.
4862. MANOLACHE, Teodor N. Noi descoperiri antropologice.
7, nr. 5-6, mai-iun. 1955, p. 348-350.
4863. MANOLACHE, Teodor N. Monumente ale naturii @n
Oltenia. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 653-655.
4864. MANOLACHE, Teodor N. C`teva reviste despre Jocurile
Olimpice ]i despre un pastor campion olimpic. 9, nr. 1-2, ian.-febr.
1957, p. 95-96.
4865. MANOLACHE, Teodor N. Festivit[\i aniversare la
Craiova. 9, nr. 3-4, mart.-apr. 1957, p. 234-237.

506

4866. MANOLACHE, Teodor N. Fantezia naturii @n pe]tera de


l`ng[ P`r`ul Galben. 10, nr. 7-8, iul.-aug. 1958, p. 584-585.
4867. MANOLACHE, Teodor N. Stejarii seculari de la
M`n[stirea Dintr-un lemn. 20, nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p. 1006.
4868. MANOLACHE, Teodor N. Spiritul practic al elve\ienilor.
21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p. 806-807.
4869. POPESCU, O. Lodovico Geymont: Galile, Paris, Robert
Laffont, 1968, 350 p. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 479.
4870. S~RBU, Corneliu. Tian Vei - Djan: Descoperirile
]tiin\ifice chineze. Pekin, Ciungo Ciuban]e, 1953, 108 pag. 8, nr.
6-7, iun.-iul. 1956, p. 442.
4871. ZAREA, A. Gh. Epuran: |ara B`rsei, Edit. Uniunii de
Cultur[ Fizic[ ]i Sport, Bucure]ti, 1962. 15, nr. 5-6, mai-iun. 1963,
p. 494-495.
VIII. ANIVERS{RI. COMEMOR{RI. NECROLOGURI
Articole
4872. ALBU, C. #n memoria muzicianului Grigore Gabrielescu
(1859-1915). 27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 247-249.
4873. ALEXANDRU, D. Ieromonahul }tefan Tism[neanul ]i
t`rnosirea Bisericii Sf. Nicolae de la Cernica. 9, nr. 1-2, ian.-febr.
1957, p. 78-81.
4874. ALEXANDRU, D. O luminoas[ figur[ de monah
c[rturar: Grigore R`mniceanu. 9, nr. 9-10, sept.-oct. 1957, p. 615632.
4875. ALEXE, Gheorghe. La 50 de ani de la moartea preotului
folclorist Simion Florea Marian. 9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957, p. 482486.

507

4876. ANDREESCU, }t/efan/. O men\iune privitoare la


Episcopul Climent al R`mnicului. 17, nr. 7-8, iul.-aug. 1965, p.
631-632.
4877. ASISTENT. Protosinghelul Macarie Dr[- gu\an. 34, nr.
1-3, ian.-mart. 1982, p. 168.
4878. ASISTENT. Preotul Vasile Gogulescu. 34, nr. 1-3, ian.mart. 1982, p. 169.
4879. ASISTENT. Pr. Ion I. Ionescu.
1982, p. 781.

34, nr. 10-12, oct.-dec.

4880. B. A. I. Gheorghe C. Morariu epitropul bisericii Ple]oiu,


jud. Olt. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 556.
4881. BALCA, Nic/olae/. 400 de ani de la na]terea g`nditorului
Francis Bacon. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 143-146.
4882. BALCA, N/icolae/. 320 de ani de la na]terea lui G.W.
Leibniz. 18, nr. 5-6, mai-iun. 1966, p. 447-451.
4883. BAZILESCU, }tefan. Mitropolitul Antim Ivireanul patriot ]i lumin[tor al poporului. 27, nr. 11-12, nov.-dec. 1975, p.
861-872.
4884. B{D{U|{, Al/exandru/. Ion Iufu. R`nduri t`rzii despre o
plecare timpurie. 16, nr. 3-4, mart.-apr. 1964, p. 224-226.
4885. B{LA, Nic/olae/. Cuv`nt ]i fapt[ vl[diceasc[. 26, nr. 3-4,
mart.-apr. 1974, p. 214-217.
4886. B{LA, Nicolae M. Preotul Constantin Ionescu.
10-12, oct.-dec. 1980, p. 814-815.

508

32, nr.

4887. B{LA, Nicolae M. Preotul Mihail Marian - Rm. V`lcea.


32, nr. 10-12, oct.-dec. 1980, p. 815-816.
4888. B{LA, Nicolae M. Pr. Ioan Roman. 36, nr. 1-2, ian.-febr.
1984, p. 139.
4889. B{LA}A, D/umitru/. Gheorghe Zograful, care @n
c[lug[rie s-a numit Gherontie. 19, nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p. 7279.
4890. B{LA}A, D/umitru/. C.S.Nicol[escu-Plop]or. 20, nr. 78, iul.-aug. 1968, p. 638-640.
4891. B{LA}A, D/umitru/. Sf`ntul Calinic, Episcopul
R`mnicului ]i Biserica <<Sfin\ii Apostoli>> din Craiova. 20, nr. 910, sept.-oct. 1968, p. 750-751.
4892. B{LA}A, D/umitru/. Funeraliile lui Andru\a Ceau]escu.
24, nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p. 299-302.
4893. /B{LA}A/, /Dumitru/. G`nduri pioase. La un an de la
trecerea la cele ve]nice a Mitropolitului Firmilian.
25, nr. 9-10,
sept.-oct. 1973, p. 798-799
4894. B{LA}A, D/umitru/. #n memoria Mitropolitului Firmilian
(1972). 27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 775-776.
4895. B{LA}A, D/umitru/. Cronicarul Dionisie Eclisiarhul (II).
34, nr. 7-9, iul.-sept. 1982, p. 559-583.
4896. B{LA}A, D/umitru/. La 570 de ani de la trecerea la cele
ve]nice a domnitorului Mircea cel Mare - 1418-1988. Ora]ul ]i
curtea domneasc[ a R`mnicului.
40, nr. 4, iul.-aug. 1988, p. 94101.
4897. B{LA}A, Titus. Prozatori de la vechea revist[ "Ramuri":
preotul Petre Partenie. 43, nr. 4, iul.-dec. 1991, p. 175-181.

509

4898. B{NESCU, /Marcu/. Constantin cel Mare.


mai-iun. 1969, p. 356-386.

21, nr. 5-6,

4899. B{NESCU, Marcu. Mihai Giurgea, m[rturisitor al


Ortodoxiei @n Banat (secolul al XVIII-lea). 36, nr. 1-2, ian.-febr.
1984, p. 107-112.
4900. B{RBULEANU, H. Preotul Iancu Corni\escu.
10, sept.-oct. 1983, p. 685-686.
4901. BEGU, Constantin. Mircea Popescu.
febr. 1975, p. 156.

35, nr. 9-

27, nr. 1-2, ian.-

4902. BINDIU, Olivian. O sut[ de ani de la na]terea lui Alexie


Mateevici. 40, nr. 2, mart-apr. 1988, p. 113-116.
4903. BODOGAE, T. 200 de ani de la apari\ia "Istoriei slavobulgare" a lui Paisie de Hilandar. (1762-1962). 15, nr. 11-12, nov.dec. 1963, p. 878-888.
4904. BODOGAE, T. Profesorul }tefan |ancov. (1881-1965).
17, nr. 9-10, sept.-oct. 1965, p. 809-810.
4905. BONCEA, Al. Preotul Nicolae Budescu - Fl[m`nze]ti.
32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 555.
4906. B/OTEZ/, Al/exandru/ A. Karl Barth la hotarul v`rstei
biblice. 13, nr. 10-12, oct.-dec. 1961, p. 841-844.
4907. BRANI}TE, Marin M. Patriarhi de Constantinopol prin
|[rile Rom`ne @n a doua jum[tate a secolului al XVII-lea. 10, nr.
1-2, ian.-febr. 1958, p. 45-61.
4908. BRANI}TE, Marin M. Partenie Nica Buligeanu (17861827). 15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 735-760.

510

4909. BRANI}TE, Marin M. Samuil T[rt[]escu, episcoplocotenent de Arge]. 16, nr. 11-12, nov.-dec. 1964, p. 870-908.
4910. BRANI}TE, Marin M. Samuil T[rt[]escu, episcop
locotenent de Arge] (1845-1849). Cercet[ri ]i rectific[ri. 21, nr. 34, mart.-apr. 1969, p. 247-250.
4911. BRATU, Gh/eorghe/. Myrrha Lot-Borodin. 9, nr. 11-12,
nov.-dec. 1957, p. 884-886.
4912. B/R{TAN/, I/lie/ D. A XXV-a aniversare a @nsc[un[rii
Prea Fericitului P[rinte Justinian ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Rom`ne. Prinosul Eparhiei. 25, nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 521-522.
4913. B/R{TAN/, I/lie/ D. Bucuria zilei de 22 februarie. /I.P.S.
Teoctist/. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 125-128.
4914. BR{TAN, Ilie D. O scump[ aniversare. /I.P.S. Teoctist/.
26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 129-130.
4915. B/R{TAN/, I/lie/ D. Trecerea la cele ve]nice a preotului
Dimitrie Petrescu. 26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 351-352.
4916. BR{TAN, Ilie D. Dosoftei, Mitropolitul c[rturar.
nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 732-737.

26,

4917. B/R{TAN/, I/lie/ D. La doi ani de la trecerea c[tre


Domnul a P[rintelui Firmilian Mitropolitul. (Omagii postume).
26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 898-899.
4918. B/R{TAN/, I/lie/ D. Adormirea @ntru Domnul a P[rintelui
profesor Gheorghe Moisescu. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 903904.
4919. BR{TAN, Ilie D. Dar peste dar... /Teoctist Patriarh/.
27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 183-185.

511

4920. B/R{TAN/, I/lie/ D. Preotul Gheorghe DumitrescuBistri\a Octogenar. 27, nr. 9-10, sept.-oct. 1975, p. 756-760.
4921. BR{TAN, Ilie D. Prea Sfin\itul Veniamin R`mniceanul
Arhiereu Vicar al Episcopiei Buz[ului. 27, nr. 11-12, nov.-dec.
1975, p. 911-915.
4922. B/R{TAN/, I/lie/ D. P[rintele Pantelimon Barbu. 27, nr.
11-12, nov.-dec. 1975, p. 943.
4923. BR{TAN, Ilie D. Activitatea Prea Fericitului Patriarh
Justin @nchinat[ pastora\iei. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 342357.
4924. BR{TAN, Ilie D. La @mplinirea a 10 ani de slujire arhiereasc[ a #nalt Prea Sfin\itului Mitropolit Nestor (27 dec. 1970 - 27
dec. 1980). 32, nr. 10-12, oct.-dec. 1980, p. 778-795.
4925. BR{TULESCU, Victor. Virgil Dr[ghi- ceanu.
1-2, ian.-febr. 1965, p. 86-87.

17, nr.

4926. BREZIANU, Barbu. Theodor Aman a fost pictor


bisericesc? 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 637-639.
4927. BRIA, Ion. Str[lucitul teolog preot profesor Ioan Gh.
Coman 1902-1987. 39, nr. 6, nov.-dec. 1987, p. 123-124.
4928. /BUDIN/, /Ilie/ C. Preotul Marin Co]ereanu.
mart.-iun. 1980, p. 549.
4929. BUDIN, Ilie C. Preotul Nicolae V[eti].
sept. 1981, p. 485.

32, nr. 3-6,

33, nr. 7-9, iul.-

4930. BUDIN, Ilie C. Pr. }tefan C@rlugea. 36, nr. 1-2, ian.-febr.
1984, p. 131-132.
4931. BUDIN, Ilie C. Pr. Iliescu Constantin.
febr. 1984, p. 132.

512

36, nr. 1-2, ian.-

4932. BUDIN, Ilie C. Pr. Prof. Stavrofor Elefterie Marinescu.


37, nr. 1-2, ian.-febr. 1985, p. 120-121.
4933. BUDIN, Ilie C. Preotul Constantin Begu.
ian.-febr. 1986, p. 109-110.
4934. BUDIN, Ilie C. Pr. Marin Dr[goi.
1986, p. 110-111.

38, nr. 1-2,

38, nr. 1-2, ian.-febr.

4935. BUDIN, Ilie C. C`nt[re\ul bisericesc Muga Ion.


1-2, ian.-febr. 1986, p. 111-112.

38, nr.

4936. BUDIN, Ilie C. Pr. Athanasie N.Popescu. 38, nr. 3, maiiun. 1986, p. 125-126.
4937. BUDIN, Ilie C. Pr. Grigorie Romanescu, 1912-1986.
nr. 2, mart.-apr. 1986, p. 133.

38,

4938. BUDIN, Ilie C. Preotul Justin Gabriel Dumitru Popescu.


40, nr. 1, ian.-febr. 1988, p. 133-136.
4939. BUDIN, Ilie C. Nicolae R[dulescu, preot. 40, nr. 2, mart.apr. 1988, p. 142-143.
4940. BULAT, T.G. Un stare\ vestit al m`n[stirii hurez: Hrisant
Penetis. 14, nr. 7-9, iul.-sept. 1962, p. 434-448.
4941. BULAT, T.G. Un episcop al R`mnicului, Noul Severin,
mare c[rturar: Ghenadie En[ceanu. 16, nr. 5-6, mai-iun. 1964, p.
373-386.
4942. BULAT, T.G. Ioan Arhimandritul, @nt`iul egumen al
M`n[stirii Hurezi. 18, nr. 5-6, mai-iun. 1966, p. 432-448.

513

4943. BULAT, T.G. Un secol de la moartea Sf`ntului Ierarh


Calinic. Episcop de R`mnic, Noul Severin, 1850-1868. 20, nr. 3-4,
mart.-apr. 1968, p. 230-240.
4944. BUSUIOS, Lauren\iu. /Prea Fericitul Justinian/: Omagiu.
6, nr. 1-3, ian.-mart. 1954, p. 75.
4945. BUTA, I. Protosinghelul Mar\ian Marin. 34, nr. 7-9, iul.sep. 1982, p. 629.
4946. BUZERA, A/lexie/ A. O lacrim[ la mor- m`ntul lui Ioan
D. Chirescu. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 546-548.
4947. BUZERA, A/lexie/ A. Preotul Vasile Constantin.
1-3, ian.-mart. 1982, p. 154-155.

34, nr.

4948. BUZERA, A/lexie/ A. Comemorarea lui Anton Pann la


Seminarul teologic din Craiova, 13 decembrie 1984. 36, nr. 11-12,
nov.-dec. 1984, p. 696-708.
4949. BUZERA, A/lexie/A. Moment aniversar la Seminarul
teologic din Craiova, 23 noiembrie 1987 - Profesorul Chiril
Popescu, nonagenar. 39, nr. 6, nov.-dec. 1987, p. 118-123.
4950. BUZERA, Alexie A. Centenarul na]terii compozitorului
Mihail B`rc[, fost dirijor al Corului Catedralei Mitropolitane din
Craiova. 1888-1988. 40, nr. 6, nov.-dec. 1988, p. 105-110.
4951. BUZERA, Alexie A. Despre Macarie Ieromonahul.
nr. 2, mart.-apr. 1989, p. 74-87.

41,

4952. BUZERA, Alexie A. S[rb[torirea profesorului Nicolae


Lungu, cu prilejul @mplinirii v`rstei de 90 de ani. 43, nr. 1, ian.febr. 1991, p. 109-112.
4953. BUZEREA, A/lexie/ A. Profesorul Chiril Popescu, 18971992. 44, nr. 1-6, ian.-dec. 1992, p. 192-195.

514

4954. CANTEMIR, Tr[ian. Ieromonahul Teodosie, copist ]i


versificator. 33, nr. 1-3, ian.-mart. 1981, p. 122-124.
4955. CHERESCU, Pavel. Bizantinologul rom`n Nicolae
B[nescu (1878-1971). Via\a ]i Opera. 40, nr. 4, iul.-aug. 1988, p.
102-112.
4956. CHILEA, Sebastian. Prea Fericitul Patriarh Justin,
eminent teolog contemporan. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 333341.
4957. CHIRI|{, Marin. Preotul Dumitru Dopiceanu.
1-3, ian.-mart. 1981, p. 156-157.

33, nr.

4958. CHIRI|ESCU, Gh/eorghe/. Iscusit m`nuitor al cuv`ntului.


/Iosif, Episcop al R`mnicului/. 26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 227228.
4959. CHITESCU, N. #n amintirea Mitropolitului Firmilian. La
doi ani de la moartea lui. (Omagii postume). 26, nr. 9-10, sept.oct. 1974, p. 901-902.
4960. CHI|U, Vasile. Preotul Toma Oancea.
oct.-dec. 1980, p. 813-814.

32, nr. 10-12,

4961. CHI|U, Vasile. Preotul Ion C`ndea-St[ne]ti.


3, ian.-mart. 1982, p. 166.
4962. CHI|U, Vasile. Preotul Nicolae Ne\.
mart. 1982, p. 167.

34, nr. 1-

34, nr. 1-3, ian.-

4963. CHI|U, Vasile. Diaconul Dumitru Glig[neanu. 34, nr. 46, apr.-iun. 1982, p. 440-441.
4964. CHI|U, Vasile. Preotul Ion Iord[chescu. 35, nr. 7-8, iul.aug. 1983, p. 570-571.

515

4965. CHI|U, Vasile. Preotul Marinescu B. Gheorghe.


5-6, mai-iun. 1984, p. 423-424.

36, nr.

4966. CHI|U, Vasile. Preotul Theodor Manda, Parohia Gale].


40, nr. 5, sept.-oct. 1988, p. 134-135.
4967. CINCIU, D. Preotul profesor dr. Ioan Popescu-Cilieni. 9,
nr. 3-4, mart.-apr. 1957, p. 194-198.
4968. CIOAB{, Grigore. Preotul Ion C. Runcanu. 46, nr. 1-6,
ian.-dec. 1994, p. 180-183.
4969. CIOBANU, Ion V. Pr. Iconom Stavrofor Ilie Cazacu.
33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 335.
4970. CIUREA, Al/exandru/ I. Sf`ntul Ierarh Calinic de la
Cernica, Episcop al R`mnicului ]i Noului Severin.
15, nr. 9-10,
sept.-oct. 1963, p. 667-685.
4971. CIUREA, Al/exandru/. Omagiul lui Vasile Alecsandri la
morm`ntul lui Cuza-Vod[, de la Ruginoasa. 33, nr. 4-6, apr.-iun.
1981, p. 278-281.
4972. CIUREA, Al/exandru/ I. Despre profesorul universitar dr.
Constantin N. Tomescu. 35, nr. 9-10, sept.-oct. 1983, p. 687-689.
4973. CIVITU, Const/antin/. Gala Galaction.
iun. 1954, p. 201-204.

6, nr. 4-6, apr.-

4974. C#NDEA, S.P. Popa Stoica din F[rca]. 18, nr. 3-4, mart.apr. 1966, p. 289-294.
4975. COCORA, Gabriel. Popa }apc[, curator la M`n[stirea
Cozia. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 758-765.

516

4976. COCORA, Gabriel. Arhimandritul Dionisie Romano,


stare\ la M`n[stirea Sadova. 10, nr. 5-6, mai-iun. 1958, p. 383-388.
4977. COCORA, Gabriel. Din activitatea gospod[reasc[ a
Arhimandritului Eufrosin Poteca la M`n[stirea Gura Motrului.
10, nr. 11-12, nov.-dec. 1958, p. 790-793.
4978. COCORA, Gabriel. C`teva ]tiri din via\a lui Popa Tun.
11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p. 100-104.
4979. COCORA, Gabriel. Arhimandritul Dionisie Romano n-a
fost redactor la "Predicatorul". 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 204206.
4980. COCORA, Gabriel. C`teva ]tiri @n leg[tur[ cu moartea
Sf`ntului Calinic, Episcopul R`mnicului. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961,
p. 378-383.
4981. COCORA, Gabriel. Episcopul Ilarion al Arge]ului.
nr. 5-6, mai-iun. 1962, p. 302-333.

14,

4982. COCORA, Gabriel. Alte ]tiri despre Arhimandritul Hrisant Hurezeanul. 15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 791-799.
4983. COCORA, Gabriel. O precizare @n plus referitoare la
genealogia Episcopului Grigorie Socoteanu. 18, nr. 11-12, nov.dec. 1966, p. 999-1002.
4984. COMAN, Ioan G. Jubileul de aur al I.P.S. Patriarh
Alexandru III al Antiohiei. 6, nr. 7-8, iul.-aug. 1954, p. 384-390.
4985. COMAN, Ioan G. 1600 de ani de la na]terea Sf. Ioan
Gur[ de Aur ]i a Fericitului Augustin. 6, nr. 9-10, sept.-oct. 1954,
p. 533-536.
4986. COMAN, Ioan G. Vasile P`rvan: Omagiu la un secol de la
na]terea sa. (1882-1982). 34, nr. 10-12, oct.-dec. 1982, p. 651-662.

517

4987. CONSILIER. Episcopia R`mnicului ]i Ar- ge]ului. Preotul


Constantin B[r[nescu. 10, nr. 1-2, ian.-febr. 1958, p. 92.
4988. CORAVU, Dimitrie. Via\a ]i activitatea Episcopului
}tefan al R`mnicului. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 211-229.
4989. CORFUS, Ilie. }tiri noi din timpul pribegiei Mitropolitului
Dionisie Lupu (1821-1825). 10, nr. 3-4, mart.-apr. 1958, p. 234239.
4990. CORNOIU, Alex. Preotul Aristide Geam[nu.
3, ian.-mart. 1982, p. 153.

34, nr. 1-

4991. COTEA, }tefan. Preot Vartolomeu Gavrilescu.


1-6, ian.-dec. 1993, p. 207-208.
4992. COTEA, }tefan. Preot Mihail Vasila]i.
1994, p. 183-184.

45, nr.

46, ian.-dec.

4993. COTO}MAN, Gh/eorghe/. Preo\i din Oltenia ]i |ara


Rom`neasc[ la parohiile din Banat. Contribu\ii la unitatea cultural[
a poporului rom`n @n secolul al XVIII-lea.
25, nr. 5-6, mai-iun.
1973, p. 466-476.
4994. CRAIOVEANU, Ilarion. A]a l-am cunoscut pe Prea
Sfin\itul Vl[dic[ Iosif Gafton, Episcopul R`mnicului ]i Arge]ului.
26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 225-226.
4995.CRAIOVEANUL, I/larion/. C[rturarul, d[ruitul idealului
@n[l\[rii prin cultur[. 39, nr. 5, sept.-oct. 1987, p. 56-121.
4996. CR{CIUN, Pufan. Preotul Petre Luca.
febr. 1974, p. 165-166.

26, nr. 1-2, ian.-

4997. CR{CIUN, Pufan. Preotul Ion Pocioag[. Preotul Ion


Burileanu. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 690-691.

518

4998. CRE|EANU, Radu. Cine era Lupu Buliga, ctitorul


Schitului Topolni\a ]i ceva despre sf`r]itul lui. 21, nr. 11-12, nov.dec. 1969, p. 935-947.
4999. CRE|EANU, Radu. Mari ctitori de l[ca]uri sfinte. 2.
Dionisie B[l[cescu. 25, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. 911-925.
5000. CRISTESCU, Sandu. La aniversarea a 87 de ani de via\[
ai Prea Sfin\itului Episcop Iosif - 5 decembrie 1983. 36, nr. 1-2,
ian.-febr. 1984, p. 134-135.
5001. CRISTESCU, Sandu. Din via\a ]i activitatea Prea
Sfin\itului Episcop Gherasim.
36, nr. 11-12, nov.-dec. 1984, p.
835-843.
5002. CRISTESCU, Sandu; SANDU, D. Funeraliile Episcopului
Iosif Gafton al R`mnicului ]i Arge]ului - 12 iunie 1984. 36, nr. 56, mai-iun. 1984, p. 411-423.
5003. CRONICAR. S[rb[torirea a 30 de ani de activitate bisericeasc[ a I.P.S. Patriarh Justinian. 6, nr. 11-12, nov.-dec. 1954,
p. 643-648.
5004. CRONICAR. Preotul I.C.Stavre, Gheorghe Pirscoveanu.
25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 359.
5005. CRONICAR. Preotul Dumitru Preotescu.
mart.-apr. 1973, p. 359-360.

25, nr. 3-4,

5006. CRONICAR. Parastas de un an pentru P[rintele


Mitropolit Firmilian. 25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 799-800.,
5007. CRONICAR. La onomastica #nalt Prea Sfin\itului
Mitropolit Teoctist. 25, nr. 9-10, sept.-oct. 1973, p. 839-840.

519

5008. CRONICAR. De ziua numelui #nalt Prea Sfin\itului nostru


Arhiepiscop ]i Mitropolit Teoctist. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p.
886-889.
5009. CUNESCU, Gheorghe. La centenarul na]terii lui Tudor
Arghezi. 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 639-646.
5010. CUNESCU, Gheorghe. La o sut[ de ani de la na]terea lui
Nicolae Titulescu. 34, nr. 4-6, apr.-iun. 1982, p. 393-404.
5011. C/UNESCU/, Gh/eorghe/. Prof. universitar dr. Constantin
N. Tomescu. 35, nr. 9-10, sept.-oct. 1983, p. 686-687.
5012. CUNESCU, Gh/eorghe/. Trepte la Vasile Voiculescu - cu
prilejul centenarului na]terii sale. 37, nr. 1-2, ian.-febr. 1985, p.
98-110.
5013. C/UNESCU/, Gh/eorghe/. Comemorarea p[rintelui
profesor Grigorie Gala Galaction - 11 martie 1986. 38, nr. 2,
mart.-apr. 1986, p. 131-132.
5014. CUNESCU, Gheorghe. Pe meleagurile Mitropoliei
Olteniei @nso\ind pe P[rintele Grigorie Gala Galaction - la 25 de ani
de la trecerea sa la cele ve]nice - 1961-1986.
38, nr. 4, iul.-aug.
1986, p. 101-108.
5015. CUNESCU, Gheorghe. Arhimandritul Mitrofor Iuliu
Scriban, ap[r[tor al Ortodoxiei rom`ne]ti.
38, nr. 5, sept.-oct.
1986, p. 87-103.
5016. DAVID, Petru I. Mitropolitul Dosoftei, ap[r[tor luminat
al Ortodoxiei. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 753-764.
5017. DAVID, P/etru/ I. O stea a diploma\iei mondiale: Nicolae
Titulescu. 34, nr. 7-9, iul.-sept. 1982, p. 486-495.

520

5018. DAVID, P/etru/ I. Distins slujitor ]i ap[r[tor al p[cii. 39,


nr. 5, sept.-oct. 1987, p. 22-31.
5019. DAVI|OIU, Const/antin/. Parastas pentru adormitul @n
Domnul Firmilian Mitropolitul. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 343344.
5020. DAVI|OIU, Nicolae I. Omagiu Elenei Farago. 26, nr. 12, ian.-febr. 1974, p. 146-147.
5021. DEJAN, C/onstantin/. Preotul Dumitru Popa - Pite]ti. 36,
nr. 3-4, mart.-apr. 1984, p. 250-251.
5022. DEJAN, Constantin. Pr. Aurelian Fuiorescu.
iul.-aug. 1986, p. 130-131.

38, nr. 4,

5023. DIACONU, Ioan }t. Preotul Nicolescu H. Constantin.


34, nr. 1-3, ian.-mart. 1982, p. 165.
5024. DIMA, Dumitru. Preotul Profesor universitar Petre
Vintilescu. 26, nr. 5-6, mai-iun. 1974, p. 506-508.
5025. DINC{, Mihail. Preotul Moan\[ Ioan.
sept. 1981, p. 485-486.

33, nr. 7-9, iul.-

5026. DINEA|{, Ghermano. S[rb[torirea Sf`ntului Calinic la o


sut[ de ani de la moartea sa. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 313316.
5027. DORAN, Ion. Preotul Gheorghe C@rlugea.
iul.-sept. 1980, p. 716.

32, nr. 7-9,

5028. DORAN, Ion. Preotul Mitric[ Nicolae - Craiova.


1-3, ian.-mart. 1981, p. 151.
5029. DORAN, Ion. Pr. Nicolae Boldoceanu.
iun. 1981, p. 332-333.

521

33, nr.

33, nr. 4-6, apr.-

5030. DORAN, Ion. Aniversarea a 150 de ani de la na]terea


pictorului Theodor Aman - Craiova, 20 martie 1981. 33, nr. 10-12,
oct.-dec. 1981, p. 636-637.
5031. DORAN, Ion. Preotul profesor Teofil San- da.
3, ian.-mart. 1982, p. 155-157.

34, nr. 1-

5032. DORAN, Ion. Preotul Petre Dumitrescu. 35, nr. 7-8, iul.aug. 1983, p. 569-570.
5033. DORAN, Ion. Protosinghelul Teofilact Busuioc.
1-2, ian.-febr. 1984, p. 130-131.
5034. DORAN, Ion. Pr. Petre Popescu.
1984, p. 247.

36, nr.

36, nr. 3-4, mart.-apr.

5035. DORAN, Ion. Pr. Eugen Vl[dulescu.


apr. 1984, p. 248.

36, nr. 3-4, mart.-

5036. DORAN, Ion. Preotul Constantin I. Tu\[. 36, nr. 7-8, iul.aug. 1984, p. 546-547.
5037. DORAN, Ion. Preotul Ioan Andreescu. 36, nhr. 7-8, iul.aug. 1984, p. 547.
5038. DORAN, Ion; M{RGINEANU, Iulian. Pr. Dan Sturzu.
34, nr. 10-12, oct.-dec. 1982, p. 774-775.
5039. DR{GHICI, T. Preotul Vasile Bunicelu.
sept.-oct. 1975, p. 778.

27, nr. 9-10,

5040. DR{GOI, Eugen. Participarea #nalt Prea Sfin\itului


Mitropolit Nestor Vornicescu al Olteniei la s[rb[torirea celei de a
80-a anivers[ri a zilei de na]tere a #nalt Prea Sfin\itului Dr. Antim
Nica, Arhiepiscopul Tomisului ]i Dun[rii de Jos, 20 febr. 1988. 40,
nr. 2, mart.-apr. 1988, p. 119-123.

522

5041. DR{GULIN, Gheorghe I.; DR{GULIN, Aug/ustin/. P.C.


Pr. Prof. Dr. Petru Rezu] la a 75-a aniversare. 1913-22 iunie 1988. 40, nr. 3, mai-iun. 1988, p. 72-86.
5042. DUDU, V. Sf`ntul Ierarh Calinic de la Cernica.
5-6, mai-iun. 1964, p. 464-468.

16, nr.

5043. DUMITRESCU, I/on/. P[rinteasca grij[ a adormitului


@ntru Domnul Mitropolit Firmilian fa\[ de Eparhia R`mnicului ]i
Arge]ului. 24, nr. 11-12, nov.-dec. 1972, p. 869-871.
5044. DUMITRESCU, Ion. Preotul Alexandru Podgurski.
nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 721-722.

32,

5045. DUMITRESCU, Ion. Preot Protoiereu Ion Ciobanu.


nr. 7-9, iul.-sept. 1982, p. 631-632.

34,

5046. DUMITRESCU, Ion. Preotul Aurel Bulacu.


ian.-febr. 1984, p. 140.

36, nr. 1-2,

5047. DUMITRESCU, Ion. Preotul Nicolae Ologu.


mart.-apr. 1984, p. 250.

36, nr. 3-4,

5048. DUMITRESCU, Ion. Preotul Stroe Dumitru. 36, nr. 1112, nov.-dec. 1984, p. 843-844.
5049. DUR{, Ioan. M[rturii despre num[rul monahilor rom`ni
de la Sf`ntul Munte Athos @n primele dou[ decenii ale secolului al
XX-lea. 45, nr. 1-6, ian.-dec. 1993, p. 169-173.
5050. DU|EANU, Gheorghe. Preot Gheorghe Iacobescu. 37,
nr. 3-4, mart.-apr. 1985, p. 298-299.
5051. E.M. Preotul Ion Iliescu. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p.
166.

523

5052. FILIUS. Profesorul Mihail B@rc[. 25, nr. 9-10, sept.-oct.


1973, p. 865-866.
5053. FIRMILIAN, Mitropolitul Olteniei. Mitropolitul Nicolae al
Ardealului. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 521-522.
5054. FIRMILIAN, Arhiepiscopul Craiovei ]i Mitropolitul
Olteniei. #nchinare. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 5-7.
5055. FIRMILIAN, Mitropolitul Olteniei. Cuv`nt de pomenire a
lui Antim Ivireanul, Mitropolitul |[rii Rom`ne]ti. 18, nr. 9-10,
sept.-oct. 1966, p. 763-770.
5056. FLORESCU, Ion. Pr. Alexandru Dobri]an.
iul.-aug. 1983, p. 571.

35, nr. 7-8,

5057. FLORESCU, Ion. Preotul Constantin B[di\escu.


2, mart.-apr. 1988, p. 143-144.

40, nr.

5058. GAFTON, Lucian I. Episcopi de R`mnic: Ignatie S`rbul ]i


Ignatie Grecul. 9, nr. 1-2, ian.-febr. 1957, p. 46-56.
5059. GALERIU, Constantin. #nalta purtare de grij[ a Prea
Fericitului Patriarh Justin pentru p[strarea dreptei credin\e.
37,
nr. 3-4, mart.-apr. 1985, p. 168-175.
5060. GANEA, Ioasaf. Prea Cuviosul Protos. Adrian Gar]tea.
40, nr. 6, nov.-dec. 1988, p. 136-137.
5061. GA}PAR, Justin. Sf`ntul Iosif Naniescu, Mitropolitul
Moldovei. 42, nr. 1-3, ian.-iun. 1990, p. 110-114.
5062. GAVRIL, Mihail. Arhiepiscopia Craiovei. S[rb[torirea
I.P.S. Firmilian, Arhiepiscopul Craiovei ]i Mitropolitul Olteniei, cu
prilejul @mplinirii v`rstei de 60 de ani. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p.
147-159.

524

5063. GAVRIL, Mihail. Trei sute de ani de la moartea


muceniceasc[ a Sf`ntului Ioan Valahul. 14, nr. 5-6, mai-iun. 1962,
p. 342-343.
5064. GAVRIL, Mihail. Arhimandritul Dr. Lauren\iu Busuioc.
14, nr. 7-9, iul.-sept. 1962, p. 489-496.
5065. GAVRIL{, Ion. Preotul Iancu Tudora.
aug. 1983, p. 572.

35, nr. 7-8, iul.-

5066. G{R{U, Zaharia. Corneliu M[rg[rit T[tulea.


mai-iun. 1991, p. 130-132.

43, nr. 3,

5067. GENUNCHE, Gheorghe. Preotul Nicolae D. Ani\a.


nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 723.

32,

5068. GHEORGHE, F. Un dasc[l ecumenic uitat: Cuviosul


Pavel Everghetinul. 8, nr. 8-9, aug.-sept. 1956, p. 456-481.
5069. GHEORGHESCU, Chesarie. La umbra lui Mircea de la
Cozia. 20, nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p. 128-130.
5070. GHEORGHESCU, Dumitru. Preot Stamate Marian.
nr. 3, mai-iun. 1988, p. 124.

40,

5071. GHERASIM, Arhiereu-Vicar al Episcopiei R`mnicului ]i


Arge]ului. Biserica parohial[ din C`nde]ti-Muscel, satul natal al
Prea Fericitului Patriarh Justin. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p.
282-285.
5072. GRIFONI, Vincen\iu. Ierodiaconul Ghenadie Bilbor.
nr. 5, sept.-oct. 1987, p. 139-140.
5073. GRIGORESCU, D. S. Arhidiaconul
Sacerdo\eanu. 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 724.

525

39,

Constantin

5074. GRIGORESCU, I/on/. Preot Eftimie Ion. /Episcopia


R`mnicului ]i Arge]ului/. 40, nr. 4, iul.-aug. 1988, p. 144.
5075. GRIGORIE, P[rinte. O lumin[ care lumineaz[ tuturor! La
@mplinirea v`rstei de 75 de ani a prof. onorar preotul Niculae M.
Popescu. 8, nr. 4-5, apr.-mai 1956, p. 210-211.
5076. I.C.P. Necrolog. 6, nr. 1-3, ian.-mart. 1954, p. 88-89.
5077. ILIE, Cornel. Ilie Can[ - c`nt[re\ bisericesc.
mart.-apr. 1987, p. 131.
5078. ILIE, }tefan. Preotul Ioan Popescu.
oct. 1975, p. 777-778.

39, nr. 2,

27, nr. 9-10, sept.-

5079. ILIESCU, V. C`teva lucr[ri mai de seam[ despre


Vladimir Soloviev. 8, nr. 10-12, oct.-dec. 1956, p. 760-761.
5080. IOANICESCU, I/oan/. Aniversarea zilei de na]tere a #nalt
Prea Sfin\itului Mitropolit Teoctist. 27, nr. 1-2, ian.-febr. 1975, p.
152-153.
5081. IOANICESCU, Ioan. Aniversarea @nsc[un[rii Prea
Fericitului P[rinte Patriarh Justinian. 27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975,
p. 594-596.
5082. IOANICESCU, I/oan/. Preotul Anton Berbeciu.
7-8, iul.-aug. 1975, p. 616-617.

27, nr.

5083. I/OANICESCU/, I/oan/. Preotul Constantin PopescuSt[ne]ti. 27, nr. 9-10, sep.-oct. 1975, p. 776.
5084. IOANICESCU, I/oan/. In memoriam: Preotul Florin
St[nescu-Gighera. 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p. 176-178.
5085. IOANICESCU, I/oan/. Preotul Ion Roventa. C`nt[re\ul
}tefan Irimia. 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p. 221-222.

526

5086. IOANICESCU, Ioan. Preotul Dumitru Popa.


apr.-iun. 1981, p. 333.

33, nr. 4-6,

5087. IOANICESCU, Ioan. Pr. Dumitru Dinulescu, Pr. Valentin


Diacu ]i Pr. Antonie C[liman. 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 681683.
5088. IOANICESCU, Ioan. Pr. Isaia Constantinescu.
9-10, sept.-oct. 1984, p. 658-659.

36, nr.

5089. IOANICESCU, Ioan. Preotul Gheorghe Demetrescu.


38, nr. 5, sept.-oct. 1986, p. 135-137.
5090. IOANICESCU, Ioan. Preotul Ioan Petcu. 39, nr. 3, maiiun. 1987, p. 129-130.
5091. IOANICESCU, Ioan. Preotul Gheorghe Dumitrescu.
nr. 3, mai-iun. 1987, p. 131-132.

39,

5092. IOANICESCU, Ioan. Preotul Ioan Iordache. 1913-1988.


40, nr. 3, mai-iun. 1988, p. 120-123.
5093. ION, }tefan. Trecerea la cele ve]nice a venerabilului preot
Gheorghe Dumitrescu - Bistri\a. 44, nr. 1-6, ian.-dec. 1992, p. 190192.
5094. IONESCU, Gh/eorghe/. Preotul Ion Sf`r`ial[.
6, apr.-iun. 1981, p. 336.

33, nr. 4-

5095. IONESCU, Gh/eorghe/. Preotul Alexandru M. Popescu.


37, nr. 7-8, iul.-aug. 1985, p. 633-634.
5096. IONESCU-CHEIA, Gh/eorghe/. Preotul
Silvestrovici. 20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 812.

527

Diomid

5097. IONESCU-CHEIA, Gh/eorghe/. Preotul Grigorie


R[doiescu. 25, nr. 7-8, iul.-aug. 1973, p. 679-680.
5098. IONESCU, I/oan/. Trei sute de ani de la moartea
Mitropolitului Varlaam al Moldovei. (1632-1653 + 1657). 9, nr. 910, sept.-oct. 1957, p. 635-640.
5099. IONESCU, Ioan. #ncetarea din via\[ a Prea Fericitului
Alexandru al III-lea Patriarhul Antiohiei ]i al @ntregului Orient.
10, nr. 7-8, iul.-aug. 1958, p. 534-536.
5100. IONESCU, Ioan. Nicolae St[nescu.
1965, p. 94-100.

17, nr. 1-2, ian.-febr.

5102. IONESCU, I/oan/. Aldo Manuzio.


1966, p. 452-454.

18, nr. 5-6, mai-iun.

5103. IONESCU, I/oan/. C`teva aspecte din via\a ]i opera


Mitropolitului Antim Ivireanul. 18, nr. 9-10, sept.-oct. 1966, p. 812819.
5104. IONESCU, I/oan/. Comemorarea Mitropolitului Antim
Ivireanul de c[tre Biserica Ortodox[ Rom`n[. 18, nr. 9-10, sept.oct. 1966, p. 895-897.
5105. IONESCU, Ioan. Iohannes Gutenberg.
apr. 1968, p. 241-248.

20, nr. 3-4, mart.-

5106. IONESCU, I/oan/. Preciz[ri despre Preotul Radu }apc[.


21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p. 726-730.
5107. IONESCU, I/oan/. Pomenirea Sf`ntului martir Sava Gotul.
(12 aprilie 372 - 12 aprilie 1972). 24, nr. 3-4, mart.-apr. 1972, p.
180-193.
5108. IONI|{, Viorel. #mplinirea a 30 de ani de @nalt[ slujire
arhiereasc[ a Prea Fericitului P[rinte Patriarh dr. Iustin Moisescu.
38, nr. 2, mart.-apr. 1986, p. 22-28.

528

5109. IONI|{, Viorel. 600 de ani de la urcarea lui Mircea cel


Mare pe tronul |[rii Rom`ne]ti. 38, nr. 5, sept.-oct. 1986, p. 3439.
5110. IONI|{, Viorel. Comunicarea #nalt Prea Sfin\itului
Mitropolit dr. Nestor Vornicescu - 29 aprilie 1988. O dubl[
comemorare sub o @nalt[ egid[ academic[.
40, nr. 2, mart.-apr.
1988, p. 47-52.
5111. IONI|{, Viorel; R{DULESCU, Gh/eor- ghe/.
Prestigioasa activitate @n fruntea Comisiei rom`ne de Istorie
eclesiastic[ comparat[. 39, nr. 5, sept.-oct. 1987, p. 38-43.
5112. IOSIF, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului. /JUSTINIAN,
Patriarh/. Omagiu. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 355-359.
5113. IOSIF, Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului. Prea
Fericitului Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom`ne. 25, nr.
5-6, mai-iun. 1973, p. 385-386.
5114. ISVORANU, Alexandru. S[rb[torirea Sf`ntului Grigorie
Teologul, ocrotitorul Seminarului Teologic din Craiova 25 ianuarie
1988. 40, nr. 1, ian.-febr. 1988, p. 119-124.
5115. JIANU, }tefan. Preotul L[c[tu]u Nichita.
sept.-oct. 1973, p. 867.
5116. JIANU, }t/efan/. Pr. Pavel B[diceanu.
iun. 1974, p. 530-531.

25, nr. 9-10,

26, nr. 5-6, mai-

5117. L. R. Victor Doman - Parohia Izverna, jude\ul Mehedin\i.


32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 550-551.
5118. LAUR, Arhim. Vl[dica de la R`mnic.
mart. 1954, p. 80.

529

6, nr. 1-3, ian.-

5119. LEFTER, A/natolie/. Moartea unui marcant lupt[tor al


mi]c[rii ecumenice. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 238.
5120. LEFTER, A/natolie/. A mai c[zut un tr[snet pe-un stejar.
/Moartea Academicianului M. Sadoveanu/. 13, nr. 10-12, oct.-dec.
1961, p. 783-788.
5121. LEFTER, An/atolie/. Tudor Arghezi. 19, nr. 7-8, iul.-aug.
1967, p. 659-663.
5122. LUNGU, Nicolae. 50 de ani de la moartea lui G.
Muzicescu. 6, nr. 1-3, ian.-mart. 1954, p. 44-46.
5123. MANDA, N. Preotul Marin Diaconu.
aug. 1969, p. 619.

21, nr. 7-8, iul.-

5124. MANOLACHE, Mihai. Via\a ]i activitatea Episcopului


Inochentie al R`mnicului (1727-1735). 19, nr. 9-10, sept.-oct. 1967,
p. 743-754.
5125. MANOLACHE, Teodor N. 200 de ani de la na]terea lui
Gheorghe }incai. 6, nr. 4-6, apr.-iun. 1954, p. 248-249.
5126. MANOLACHE, Teodor N. 120 de ani de la na]terea lui
Alexandru Odobescu. 6, nr. 7-8, iul.-aug. 1954, p. 418-420.
5127. MANOLACHE, Teodor N. Comemorarea lui Anton Pann
la Academia R.P.R. 7, nr. 5-6, mai-iun. 1955, p. 350.
5128. MANOLACHE, T/eodor/ N. George Enescu.
iul.-sept. 1955, p. 499-501.

7, nr. 7-9,

5129. MANOLACHE, Teodor N. O sut[ de ani de la moartea lui


Anton Pann. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 589-593.

530

5130. MANOLACHE, Teodor N. La cincizeci de ani de la


moartea pictorului Nicolae Grigorescu. 9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957, p.
538-540.
5131. MANOLACHE, Teodor N. Comemorarea lui Vasile
P`rvan. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 869-871.
5132. MANOLACHE, Teodor N. Un vrednic protopop din
veacul trecut: Gheorghe Dimitriu, tat[l scriitorului Calistrat Hoga].
10, nr. 1-2, ian.-febr. 1958, p. 114-117.
5133. MANOLACHE, Teodor N. Frederic Joliot-Curie.
nr. 7-8, iul.-aug. 1958, p. 579-582.

10,

5134. MANOLACHE, Teodor N. Evocarea Mitropolitului Antim


Ivireanu @n paginile revistei "Orizonturi".
10, nr. 9-10, sept.-oct.
1958, p. 690-692.
5135. MANOLACHE, Teodor N. Selma Lagerlof. 10, nr. 11-12,
nov.-dec. 1958, p. 795-799.
5136. MANOLACHE, Teodor N. La @mplinirea a 450 de ani de
la moartea Sf`ntului Nifon, Patriarh al |arigardului. 10, nr. 1112, nov.-dec. 1958, p. 799-801.
5137. MANOLACHE, Teodor N. 250 de ani de la moartea lui
Nicolae Milescu Sp[tarul. 10, nr. 11-12, nov.-dec. 1958, p. 801804.
5138. MANOLACHE, Teodor N. #mplinirea a 100 de ani de la
moartea lui Eufrosin Potec[. 10, nr. 11-12, nov.-dec. 1958, p. 804805.
5139. MANOLACHE, Teodor N. Doliu ]i conclav la Vatican. /
Pius al XII-lea a @ncetat din via\[ la 82 de ani/.
10, nr. 11-12,
nov.-dec. 1958, p. 805-806.

531

5140. MANOLACHE, Teodor N. O jum[tate de veac de la


moartea lui Edouard Wachmann. 11, nr. 1-2, ian.-febr. 1959, p.
113-114.
5141. MANOLACHE, Teodor N. Cecil B de Mille. 11, nr. 1-2,
ian.-febr. 1959, p. 114-115.
5142. MANOLACHE, Teodor N. O carte a savantului dr. Albert
Schweitzer despre primejdia armelor atomice. 11, nr. 3-4, mart.apr. 1959, p. 219-221.
5143. MANOLACHE, Teodor N. Moartea muzicologului ]i
folcloristului muzical Constantin Br[iloiu.
11, nr. 3-4, mart.-apr.
1959, p. 223-225.
5144. MANOLACHE, Teodor N. Gala Galaction octogenar.
11, nr. 5-6, mai-iun. 1959, p. 380-382.
5145. MANOLACHE, Teodor N. Ion Chirescu a @mplinit 70 de
ani. 11, nr. 5-6, mai-iun. 1959, p. 382-385.
5146. MANOLACHE, Teodor N. Albert Schweitzer a @mplinit
v`rsta de 85 de ani. 12, nr. 3-4, mart.-apr. 1960, p. 234-235.
5147. MANOLACHE, Teodor N. Albert Schweitzer la 85 de ani.
12, nr. 7-8, iul.-aug. 1960, p. 524-526.
5148. MANOLACHE, Teodor N. Popas s[rb[toresc pentru
Tudor Arghezi la @mplinirea v`rstei de 80 de ani. 12, nr. 7-8, iul.aug. 1960, p. 528-533.
5149. MANOLACHE, Teodor N. S[rb[torirea lui Mihail
Sadoveanu cu prilejul @mplinirii v`rstei de 80 de ani. 12, nr. 9-12,
sept.-oct. 1960, p. 761-764.

532

5150. MANOLACHE, Teodor N. #nalte aprecieri aduse Prea


Fericitului Patriarh Justinian cu prilejul @mplinirii v`rstei de 60 de
ani. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p. 421-423.
5151. MANOLACHE, Teodor N. 150 de ani de la moartea
c[rturarului s`rb Dositei Obradonici. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p.
433-435.
5152. MANOLACHE, Teodor N. Ion B[jenaru - r`nduri comemorative de 100 de ani de la na]terea lui. 15, nr. 1-2, ian.-febr.
1963, p. 99-106.
5153. MANOLACHE, Teodor N. Constantin Erbiceanu.
nr. 3-4, mart.-apr. 1963, p. 247-252.

15,

5154. MANOLACHE, Teodor N. Ion Cornoiu. La o jum[tate de


secol de la moartea lui. 15, nr. 5-6, mai-iun. 1963, p. 411-415.
5155. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Nicolae Colan, Mitropolit al
Ardealului. 19, nr. 3-4, mart.-apr. 1967, p. 310-314.
5156. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. 100 de ani de la na]terea
istoricului Andrei Veress. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 330-331.
5157. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Profesorul dr. docent Dan
Simonescu la 65 de ani. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 331-332.
5158. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. A plecat dintre noi Virgil
Molin. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 332-334.
5159. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. La 20 de ani de la
@nsc[unarea Prea Fericitului Patriarh Justinian. 20, nr. 7-8, iul.aug. 1968, p. 623-630.
5160. MANOLACHE, Teodor N. La o sut[ de ani de la na]terea lui Elie Michailescu. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 662-664.

533

5161. MANOLACHE, Teodor N. Constantin S. NicolaescuPlop]or v[zut de unii din ucenicii s[i. 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p.
664-665.
5162. MANOLACHE, Teodor N. Un mare lupt[tor pentru
drepturile rom`nilor din Transilvania: Ioan Inochentie Micu. 20,
nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p. 999-1003.
5163. MANOLACHE, Teodor N. 200 de ani de la na]terea
Mitropolitului Veniamin Costachi. 20, nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p.
1003-1004.
5164. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. La o sut[ de ani de la
na]terea lui Simion Mehedin\i. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 149152.
5165. MANOLACHE, Teodor N. Ioan D. Chirescu octogenar Evoc[ri ]i opinii @n cadrul unei convorbiri. 21, nr. 3-4, mart.-apr.
1969, p. 304-305.
5166. MANOLACHE, Teodor N. A @ncetat din via\[ un clasicist
de seam[: Theofil Simenschy. 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 311.
5167. MANOLACHE, Teodor N. A murit preotul folclorist Ion
B@rlea. 21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969, p. 639-640.
5168. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. Jubileul Domnului Emil
Bodn[ra]. 26, nr. 1-2, ian.-febr. 1974, p. 128-129.
5169. MANOLACHE, Teodor N. Manifest[ri comemorative la
350 de ani de la na]terea Mitropolitului Dosoftei.
26, nr. 9-10,
sept.-oct. 1974, p. 778-787.
5170. MARCHI}, Iustin. Arhim. David Gl[van. 32, nr. 7-9, iul.sept. 1980, p. 721.

534

5171. MARICA, Constantin. Preotul Gheorghe Popescu.


nr. 4-6, apr.-iun. 1982, p. 439-440.

34,

5172. MARICA, D/umitru/. Preot Marin Constantinescu.


nr. 5-6, mai-iun. 1984, p. 408.

36,

5173. MARINESCU, Florin. Dragostea de carte a Episcopului


Ghenadie En[ceanu. 27, nr. 3-4, mart.-apr. 1975, p. 275-279.
5174. MARINOIU, Vasile. Iosif Keber (1897-1898).
nov.-dec. 1989, p. 151-156.
5175. MATEESCU, Ioan D. Pr. Florea Popescu.
mart.-apr. 1984, p. 249.

1, nr. 6,

36, nr. 3-4,

5176. MATEESCU, Tudor. }tiri noi despre Episcopul Galaction


al R`mnicului. 43, nr. 4, iul.-dec. 1991, p. 121-125.
5177. MEGAN, Jean. Pr. Te]il[ Petre. 38, nr. 4, iul.-aug. 1986,
p. 128-129.
5178. MELCHISEDEC, Arhimandrit. Sf`ntul Nicodim, ctitor al
M`n[stirii Vi]ina - Gorj. 48, nr. 3-6, mai-dec. 1996, p. 113-116.
5179. MIHAIL, R. Mitropolitul Dionisie Lupu. 11, nr. 5-6, maiiun. 1959, p. 255-285.
5180. X X X <<Mitropolia Olteniei>>. Noul Mitropolit al
Ardealului, I.P.S. Dr. Nicolae Mladin. 19, nr. 5-6, mai-iun. 1967, p.
470-471.
5181. X X X << Mitropolia Olteniei>>. Popas aniversar. 19,
nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 862-866.
5182. MITROPOLIA OLTENIEI. La un deceniu de la alegerea
Excelen\ei Sale, Domnul Nicolae Ceau]escu, Pre]edinte al

535

Republicii Socialiste Rom`nia.


147-150.

36, nr. 3-4, mart.-apr. 1984, p.

5183. <<MITROPOLIA, Olteniei>>. Sl[viri omagiale la a 70-a


aniversare a Pre]edintelui Rom`niei Socialiste, Excelen\a Sa,
Domnul Nicolae Ceau]escu. 40, nr. 1, ian.-febr. 1988, p. 3-8.
5184. MOISESCU, Gh/eorghe/. Popa }apc[ egumen la
M`n[stirea Sadova. 6, nr. 1-3, ian.-mart. 1954, p. 39-43.
5185. MOISESCU, Gh/eorghe/ I. 240 de ani de la moartea lui
Antim Ivireanu. 8, nr. 8-9, aug.-sept. 1956, p. 511-514.
5186. MOISESCU, Gh/eorghe/ I. #nalt Prea Sfin\itul Mitropolit
Firmilian a @mplinit zece ani de arhipastorie. 10, nr. 1-2, ian.-febr.
1958, p. 62-64.
5187. MOISESCU, Gh/eorghe/ I. O sut[ de ani de la moartea
Arhimandritului Eufrosin Poteca, egumenul M`n[stirii Gura
Motrului. 10, nr. 11-12, nov.-dec. 1958, p. 767-779.
5188. MOISESCU, Gheorghe I. O lacrim[ la morm`ntul
Mitropolitului Firmilian al Olteniei. (Omagii postume). 26, nr. 910, sept.-oct. 1974, p. 899-901.
5189. MORARU, Dumitru. Amintiri. /Iosif, Episcop/.
3-4, mart.-apr. 1974, p. 228-230.

26, nr.

5190. MOROZANU, Serafim. 1550 de ani de la moartea


Sf`ntului Ioan Gur[ de Aur. 9, nr. 11-12, nov.-dec. 1957, p. 779788.
5191. MOTOCU, Solomon. Preotul Gheorghe Sterfenitu.
nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 1063-1064.

26,

5192. MOTOCU, S/olomon/. Preotul Nicolae I. Popescu.


nr. 1-2, ian.-febr. 1984, p. 131.

36,

536

5193. N{STUREL, P/etre/ }. Contribu\ii la via\a lui Ioan


Cariofil @n leg[tur[ cu Biserica Rom`neasc[. 10, nr. 7-8, iul.-aug.
1958, p. 511-527.
5194. N{STUREL, Petre }. Cuviosul Nicodim cel Sfin\it ]i
Od[jdiile Mitropolitului Antim Critopol de la Tismana. 11, nr. 7-8,
iul.-aug. 1959, p. 419-430.
5195. N{STUREL, Petre }. Cine a fost Macarie al II-lea al
Ungrovlahiei? (circa 1512-circa 1521). 19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967,
p. 615-617.
5196. NEAM|U, Marin. Preotul Marcu Gigiu.
mart.-apr. 1957, p. 199-200.

9, nr. 3-4,

5197. NEAM|U, Marin. Arhipastora\ia ]i pastora\ia @n


concep\ia I.P.S. dr. Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olteniei.
39,
nr. 5, sept.-oct. 1987, p. 34-38.
5198. N/EDELESCU/, Em/il/. Episcopul Vartolomeu St[nescu.
6, nr. 11-12, nov.-dec. 1954, p. 670-671.
5199. NEDELESCU, Emil. Contribu\ia lui Antim Ivireanul la
restaurarea ]i @nfrumuse\area sfintelor l[ca]uri din Eparhia
R`mnicului Noului Severin. 18, nr. 9-10, sept.-oct. 1966, p. 820824.
5200. NEGREANU, Ion M. Aniversarea a 100 de ani de la
na]terea lui Mihail Sadoveanu. 32, nr. 10-12, oct.-dec. 1980, p.
759-765.
5201. NEGREANU, Ion M. Nicolae Iorga, culme a elocin\ei
rom`ne]ti.
43, nr. 1, ian.-febr. 1991, p. 45-52.
5202. NEGREANU, Ion M.; IOANICESCU, I/oan/. Doctor Sava
L[z[rescu. 27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p. 617-618.

537

5203. NEGU|, Nicolae. Preotul Filip (Filic[) Vasiloiu.


3-4, mart.-apr. 1985, p. 298.

37, nr.

5204. NESTOR, Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolit. Prea


Fericitul Patriarh Iustin, binevestitor ]i ap[r[tor al p[cii. 32, nr. 36, mart.-iun. 1980, p. 265-281.
5205. NESTOR, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Episcopul Ilarion al
Arge]ului sfetnic al lui TudorVladimirescu. 33, nr. 1-3, ian.-mart.
1981, p. 7-77.
5206. NESTOR, Arhiepiscop ]i Mitropolit. La cea de a 75-a
Aniversare a zilei de na]tere a Prea Fericitului Iustin Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Rom`ne. 37, nr. 3-4, mart.-apr. 1985, p. 161168.
5207. NE|OI, Ion V. Pr. Ioan C.Popa.
1985, p. 126-127.

37, nr. 1-2, ian.-febr.

5208. NICOLAE, Ion. Preotul Alexandru Dumitrescu-Parohia


Motoci - Dolj. 45, nr. 1-6, ian.-dec. 1993, p. 206-207.
5209. NICOLAESCU, Gh. Pr. Mihail Voinescu Protoiereul
raionului Gorj. 17, nr. 7-8, iul.-aug. 1965, p. 699-701.
5210. NICOLAESCU, Gh. S[rb[torirea onomasticii I.P.S.
Mitropolit Firmilian. Deschiderea cursurilor la }coala de c`nt[re\i
biserice]ti [u Seminarul teologic din Craiova pentru anul 19671968. 19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 973-976.
5211. NICOLAESCU, Gh. Arhiepiscopia Craiovei. Preotul
Nicolae Floroiu. 20, nr. 3-4, mart.-apr. 1968, p. 313-314.
5212. NICOLAESCU, Gh. Aniversarea zilei de na]tere a I.P.S.
Mitropolit Firmilian. 24, nr. 1-2, ian.-febr. 1972, p. 124-125.

538

5213. NI|U, Alexandru. Preotul Constantin St[nescu.


5-6, mai-iun. 1985, p. 467-468.

37, nr.

5214. OLTEAN, Vasile. M[rturii inedite despre Cuviosul


Nicodim de la Tismana ]i ucenicul s[u Pavel, @ntr-un manuscris din
sec. XVI-XVII, aflat @n }cheii Bra]ovului. 35, nr. 7-8, iul.-aug. 1983,
p. 528-535.
5215. PALEOLOG, Andrei. I.D. }tef[nescu.
mart. 1982, p. 113-117.

34, nr. 1-3, ian.-

5216. PALEOLOG, Andrei. Radu Cre\eanu (1906-1985).


nr. 5, sept.-oct. 1986, p. 82-86.

38,

5217. P{CURARIU, Mircea. Episcopul Climent al R`mnicului.


17, nr. 1-2, ian.-febr. 1965, p. 22-49.
5218. P{CURARIU, Mircea. Prea Fericitul P[rinte Patriarh
Justinian. 25, nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 404-414.
5219. P{CURARIU, Mircea. Un c[rturar transilv[nean @n |ara
Rom`neasc[: Aaron Florian (1805-1887). 44, nr. 1-6, ian.-dec.
1992, p. 155-167.
5220. P{SCULESCU-ORLEA, Emil. Popa Radu }apc[,
N[stavnic la Sadova @n 1848. 13, nr. 1-4, ian.-apr. 1961, p. 187195.
5221. P{SCULESCU-ORLEA, Em/il/. Popa }apc[ la
M`n[stirea Hot[rani. (Romana\i). 13, nr. 10-12, oct.-dec. 1961, p.
760-783.
5222. P{SCULESCU-ORLEA, Emil. C`teva date l[muritoare
cu privire la "Popa }apc[". C`nd a murit preotul Radu }apc[. 15,
nr. 11-12, nov.-dec. 1963, p. 908-922.

539

5223. P{SCULESCU-ORLEA, Em/il/. O pilduitoare fapt[ a


preotului Radu }apc[. 17, nr. 1-2, ian.-febr. 1965, p. 62-64.
5224. P{TRA}CU, Ion. D. Lungulescu - un preot craiovean cu
preocup[ri sociale. 24, nr. 1-2, ian.-febr. 1972, p. 64-65.
5225. P{TRA}CU, Ion. Un valoros om de cultur[: Preotul
Nicolae B`rzeanu. 25, nr. 1-2, ian.-febr. 1973, p. 155-156.
5226. P{TRA}CU, Ion. Creator de literatur[ istoric[patriotic[. 39, nr. 5, sept.-oct. 1987, p. 32-33.
5227. P{TRA}CU, Ion. La s[rb[torirea a 150 de ani de la
na]terea lui B.P.Ha]deu, 1838-1988. Fi]ier privind enciclopedismul
s[u. 40, nr. 2, mart.-apr. 1988, p. 42-47.
5228. P{UNESCU, D/umitru/. La 1 an de la trecerea la cele
ve]nice a regretatului preot Ion Ilinoiu fost paroh al Parohiei
Boro]teni - Jud. Gorj. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 550.
5229. PETRESCU, Grigore. Pr. Grigore Bordea.
iul.-sept. 1982, p. 628.
5230. PETRESCU, Grigore. Preotul Leon S[vulescu.
mai-iun. 1987, p. 130-131.

34, nr. 7-9,

39, nr. 3,

5231. PETRESCU, Nic/olae/. Prea Fericitul P[rinte Patriarh


Iustin ]i studiul Sfintei Scripturi. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p.
297-313.
5232. PETRESCU, Nic/olae/. In memoriam: Preotul Anghel
P@rv[nescu (1894-1931). 33, nr. 4-6, apr.-iun. 1981, p. 281-283.
5233. POPA, Ioasaf. Vrednicului de pomenire preot ]i dasc[l
Ioan G.Coman. 39, nr. 3, mai-iun. 1987, p. 128.

540

5234. POPA, Nicolae }t. Preotul Nicolae T@rziu -Slatina.


nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 722-723.

32,

5235. POPA, Niculae }t. Preotul Bo]tinescu Constantin.


nr. 3, mai-iun. 1988, p. 124-125.

40,

5236. POPA, Niculae }t. Preotul Popa Gheorghe, Parohia


Bacea, localitatea Movileni, jude\ul Olt. 44, nr. 1-6, ian.-dec. 1992,
p. 196.
5237. POPESCU, Aurel. Preotul Marin R[doi.
nov.-dec. 1974, p. 1073.

26, nr. 11-12,

5238. POPESCU, Aurel. Popas s[rb[toresc la a 78-a aniversare


a P.S.Episcop Iosif. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 1064-1065.
5239. POPESCU, Aurel. Pr. Constantin I. R[dulescu. 34, nr. 1012, oct.-dec. 1982, p. 780-781.
5240. POPESCU, Aurel. Preotul Gheorghe Ababir. 35, nr. 7-8,
iul.-aug. 1983, p. 570.
5241. POPESCU-C{PRENI, Nicolae. Despre familia
Episcopului Grigorie Socoteanu. 24, nr. 1-2, ian.-febr. 1972, p. 1725.
5242. POPESCU-C{PRENI, Nicolae. Chipul unui preot @nainta]
@n C[preni: Preot Andrei Z[icoianul. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p.
660-662.
5243. P/OPESCU/-C/ILENI/, I. Arhiereul Timotei Evdoxiados al
"Episcopiei" din Craiova. 6, nr. 7-8, iul.-aug. 1954, p. 412-413.
5244. POPESCU, Lauren\iu M. Preotul Constantin D. Tom]anu.
34, nr. 1-3, ian.-mart. 1982, p. 164-165.

541

5245. POPESCU, Lauren\iu M. C`nt[re\ul Teodor |ibrian.


nr. 10-12, oct.-dec. 1982, p. 782.

34,

5246. POPESCU, Lauren\iu M. Preotul Nicolae M[rg[ritescu.


35, nr. 9-10, sept.-oct. 1983, p. 690.
5247. POPESCU, Lauren\iu M. Pr. Ilie Diaconescu.
2, ian.-febr. 1984, p. 138-139.

36, nr. 1-

5248. POPESCU, Lauren\iu M. Preotul Florea M[nescu,


Parohia Corn[\el - Arge]. 41, nr. 5, iul.-aug. 1989, p. 152.
5249. POPESCU, Niculae M. Nicolae Dobrescu (1875-1914). 6,
nr. 11-12, nov.-dec. 1954, p. 627-635.
5250. POPESCU, Niculae M. 160 de ani de la moartea stare\ului
Paisie Velicicovschi. 7, nr. 1-2, ian.-febr. 1955, p. 41-47.
5251. POPESCU, Niculae M. Lavren\ie Ieromonahul,
Diortositor Oltean (1736-1759). 7, nr. 5-6, mai-iun. 1955, p. 312315.
5252. POPESCU, Niculae M. Aniversarea P[rintelui Grigore
Costea. 9, nr. 1-2, ian.-febr. 1957, p. 57-58.
5253. POPESCU, Paul. Preotul Petre Constantinescu.
7-8, iul.-aug. 1975, p. 614-615.
5254. POPESCU, Paul. Preotul Virgil M[r[]escu.
iul.-sept. 1980, p. 717.

27, nr.

32, nr. 7-9,

5255. POPESCU, Paul. C`nt[re\ul bisericesc Valentin C[plescu.


36, nr. 5-6, mai-iun. 1984, p. 409.
5256. POPESCU, Teodor M. Din cuprinsul Patriarhiei Rom`ne.
Profesorul }erban Ionescu (1887-1957). 9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957,
p. 497-499.

542

5257. POPESCU, Teodor M. In memoriam George Enescu.


nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 647-650.

32,

5258. POPESCU, Victor N. Gala Galaction, @ndrumar pastoral.


Popas la @mplinirea v`rstei de optzeci de ani. 11, nr. 9-12, sept.dec. 1959, p. 603-613.
5259. POPESCU, Justin; B{LA}A, D/umitru/. Scurt[ biografie
a I.P.S. Mitropolit Teoctist al Olteniei. 25, nr. 1-2, ian.-febr. 1973,
p. 49-53.
5260. POTCOAV{, Monica. Ioan Inocen\iu Micu-Klein,
voievodul sufletesc al rom`nilor de peste mun\i.
45, nr. 1-6, ian.dec. 1993, p. 83-96.
5261. X X X Preotul Constantin B`rneanu (1887-1951).
nr. 6, iun. 1951, p. 10.

2,

5262. PREOTUL, Dimitrie. "Telegraful rom`n" - Omagiu #nalt


Prea Sfin\iei Sale dr. Nicolae B[lan, Mitropolitul Ardealului. La
cincizeci de ani de activitate bisericeasc[ (1905-1955). Sibiu,
Tiparul Tipografiei Re@ntregirea, 1956. 8, nr. 8-9, aug.-sept. 1956,
p. 571-585.
5263. PRESCURE, V/asile/. Albert Schweitzer (1875-1965). 17,
nr. 11-12, nov.-dec. 1965, p. 969-970.
5264. PRESCURE, Vasile. Arhimandritul Caliopie Georgescu
(1916-1992). 44, nr. 1-6, ian.-dec. 1992, p. 188-189.
5265. PRESCURE, Vasile. A trecut la cele ve]nice Petrache
Lupu din Maglavit. 47, nr. 1-2, ian.-febr. 1995, p. 159-161.
5266. R{DESCU, Constantin. Pr. Vasile Tomescu.
iul.-aug. 1986, p. 127-128.

543

38, nr. 4,

5267. R/{DULESCU/, G/eorge/ A. P[rintele Eugeniu Neagoe.


32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 549-550.
5268. R/{DULESCU/, G/eorge/. Pr. Florea Nicola.
10-12, oct.-dec. 1982, p. 781-782.

34, nr.

5269. R{DULESCU, Gheorghe. Gheorghe Popescu, contabil ]ef


al Sf. Arhiepiscopii a Craiovei. 32, nr. 7-9, iul.-sept. 1980, p. 717718.
5270. R{DULESCU, Gh/eorghe/. Protosinghelul Achepsima
Rusu. 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 683-684.
5271. R{DU|, Ion. Preotul Pelin Nicolae. 27, nr. 1-2, ian.-febr.
1975, p. 155-156.
5272. R{DU|, Ion. Preotul Stan Constantin.
aug. 1975, p. 615-616.

27, nr. 7-8, iul.-

5273. R{DU|, I/on/. #nalt Prea Sfin\itul Arhiepiscop ]i


Mitropolit dr. Nestor Vornicescu la @mplinirea v`rstei de 60 de ani,
1927 - 1 octombrie 1987. 39, nr. 5, sept.-oct. 1987, p. 16-21.
5274. R{DU|, I/on/. La @mplinirea a zece ani de rodnic[
arhip[storire a #nalt Prea Sfin\itului Dr. Nestor Vornicescu, ca
Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolit al Olteniei, 1978-1988. 40,
nr. 2, mart.-apr. 1988, p. 133-142.
5275. R{DU|, Ion. Participarea #nalt Prea Sfin\itului Mitropolit
Dr. Nestor Vornicescu, Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolitul
Olteniei, @n Bulgaria, la festivit[\ile prilejuite de @mplinirea a 250 de
ani de la na]terea marelui Ierarh ]i @nfl[c[rat patriot bulgar, Sf`ntul
}ofronie Vraceanschi. 41, nr. 4, iul.-aug. 1989, p. 108-113.
5276. /REDAC|IA/. Treizeci de ani de slujire bisericeasc[ a
Prea Fericitului Patriarh Justinian. 6, nr. 9-10, sept.-oct. 1954, p.
439-443.

544

5277. REDAC|IA. Prinos. 6, nr. 11-12, nov.-dec. 1954, p. 623624.


5278. REDAC|IA. Zece ani de arhierie a Prea Fericitului
Patriarh Justinian. 7, nr. 7-9, iul.-sept. 1955, p. 436-438.
5279. REDAC|IA. Din cuprinsul Patriarhiei Rom`ne. Sebastian
Rusan, Mitropolitul Moldovei ]i Sucevei.
8, nr. 10-12, oct.-dec.
1956, p. 667-668.
5280. REDAC|IA. Omagiu. /La @mplinirea a 15 ani de la
@ntronizarea Patriarhului Justinian/. 15, nr. 5-6, mai-iun. 1963, p.
291-296.
5281. REDAC|IA. Amintirea Pre]edintelui Gheorghe
Gheorghiu-Dej. 17, nr. 3-4, mart.-apr. 1965, p. 171-172.
5282. REDAC|IA. Moartea ]i @nmorm`ntarea #nalt Prea
Sfin\itului Mitropolit Firmilian al Olteniei. 24, nr. 11-12, nov.-dec.
1972, p. 848-858.
5283. REDAC|IA. #ncetarea din via\[ a Prea Fericitului
P[rinte Iustin Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom`ne - 31 iulie 1986.
38, nr. 4, iul.-aug. 1986, p. 109-119.
5284. /REDAC|IA/. #nalt Prea Sfin\itul Acad. dr. Nestor
Vornicescu, Arhiepiscop al Craiovei ]i Mitropolitul Olteniei, la ceas
aniversar. 49, nr. 3-6, iul.-dec. 1997, p. 3-7.
5285. RESCEANU, }tefan. Preotul Iosif Ancu\escu.
10, sept.-oct. 1975, p. 776-777.
5286. RESCEANU, }tefan. Pr. Nicolae R[dulescu.
ian.-febr. 1985, p. 121-122.

545

27, nr. 9-

37, nr. 1-2,

5287. RESCEANU, }tefan. Vasile Ionescu, preot. 43, nr. 1, ian.febr. 1991, p. 130-131.
5288. RUC{REANUL, Calinic. La C`mpulung-Muscel unde
Prea Fericitul P[rinte Patriarh Iustin a urmat cursurile seminariale.
32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 286-291.
5289. SACERDO|EANU, A/urelian/. Arhimandritul Vasile
Tism[neanul ]i Mitropolitul Teodosie. 15, nr. 7-8, iul.-aug. 1963,
p. 546-567.
5290. SACERDO|EANU, Aurelian. Mircea cel B[tr`n. O
evocare la 550 de ani de la moarte. 20, nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p.
23-37.
5291. SANDU, Dumitru. Omagiul celor de la R`mnic.
/Mitropoli\ii Justinian, Calinic/. 25, nr. 5-6, mai-iun. 1973, p. 415418.
5292. SANDU, Dumitru. <<Chip bl`nde\elor>>. /Iosif, Episcop
al R`mnicului/. 26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 230-231.
5293. SANDU, Dumitru. La cea de a LXXXV-a aniversare a zilei
de na]tere a Prea Sfin\itului Episcop al R`mnicului ]i Arge]ului
1896- 5 decembrie - 1981. 33, nr. 10-12, oct.-dec. 1981, p. 685688.
5294. S{VOIU, Em/il/. Date noi cu privire la opera Sf`ntului
Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul R`mnicului. 27, nr. 3-4,
mart.-apr. 1975, p. 272-275.
5295. SBEREA, Mihail. Ilie Spinei.
1974, p. 904-905.

26, nr. 9-10, sept.-oct.

5296. SIMEDREA, Tit. Filoteiu Monahul de la Cozia.


10-12, oct.-dec. 1955, p. 526-541.

546

7, nr.

5297. SIMION, Radu. 260 de ani de la martirajul lui Constantin


Br`ncoveanu. 26, nr. 7-8, iu.-aug. 1974, p. 650-653.
5298. SIMONESCU, Dan. Istoricul Mihail Kog[lniceanu.
nr. 9-10, sept.-oct. 1967, p. 755-761.

19,

5299. SIMONESCU, Dan. Mitropolitul Dosoftei al Moldovei.


26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 738-746.
5300. S#RBU, Corneliu. O m[rea\[ figur[ de savant[ ]i
lupt[toare pentru pace, Irene Joliot-Curie (1897-1956). 11, nr. 5-6,
mai-iun. 1959, p. 358-363.
5301. SLEVOACA, }t/efan/. Preotul profesor dr. Vasile
Gheorghiu. 12, nr. 7-8, iul.-aug. 1960, p. 491-495.
5302. SM#NT#NESCU, Dan. Rafail Monahul. 10, nr. 1-2, ian.febr. 1958, p. 65-71.
5303. SOARE, Dumitru. Prea Fericitul Patriarh Iustin, p[rinte
iubitor ]i drept. 32, nr. 3-6, mart.-iun. 1980, p. 366-369.
5304. STAN, Liviu. La 70 de ani ai Mitropolitului Moldovei
Sebastian Rusan. 6, nr. 9-10, sept.-oct. 1954, p. 531-532.
5305. STAN, Liviu. Moartea Arhiepiscopului Dorotei al Atenei.
9, nr. 7-8, iul.-aug. 1957, p. 513-514.
5306. STAN, Liviu. Patriarhul Alexei al Moscovei. La 50 de ani
de arhierie al Sanctit[\ii Sale. 15, nr. 5-6, mai-iun. 1963, p. 297306.
5307. ST{NCIULESCU, Ion }t. O zi de neuitat. /Iosif, Episcop
de R`mnic/. 26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 223-225.
5308. ST{NCIULESCU, Ion }t. Preotul Gheorghe Dr[gu\. 36,
nr. 7-8, iul.-aug. 1984, p. 548.

547

5309. ST{NCIULESCU-B#RDA, Al. Preotul Ion }t. Sfetcu.


36, nr. 1-2, ian.-febr. 1984, p. 133-134.
5310. ST{NCIULESCU-B#RDA, Al. C`nt[re\ul bisericesc Ion
B[lan. 36, nr. 3-4, mart.-apr. 1984, p. 248-249.
5311. ST{NCIULESCU-B#RDA, Alexandru. La cea de a 90-a
aniversare a preotului Gheorghe Dumitrescu-Bistri\a (1895-15
septembrie 1985). 37, nr. 9-10, sept.-oct. 1985, p. 743-745.
5312. ST{NCIULESCU-B#RDA, Alex. La cea de a 75-a
aniversare a Preotului Dumitru B[la]a (1911-1 august - 1986).
38, nr. 5, sept.-oct. 1986, p. 112-122.
5313. ST{NESCU-GHIGHERA, Florian. Preotul Matei P`slaru
- Romana\i. 26, nr. 11-12, nov.-dec. 1974, p. 1062-1063.
5314. STOICESCU, N/icolae/. Aga Farca] din Brabova ]i popa
Stoica, logof[tul din F[rca]a.
18, nr. 11-12, nov.-dec. 1966, p.
1002-1005.
5315. STOICESCU, Nicolae. 350 de ani de la urcarea lui Matei
Basarab pe tronul |[rii Rom`ne]ti (septembrie 1632). 34, nr. 7-9,
iul.-sept. 1982, p. 450-467.
5316. }ERB{NESCU, Niculae. Episcopii R`mnicului. 16, nr. 34, mart.-apr. 1964, p. 171-212.
5317. }ERB{NESCU, Niculae. Episcopii Arge]ului.
8, iul.-aug. 1965, p. 602-630.

17, nr. 7-

5318. }ERB{NESCU, Niculae. Mitropolitul Antim Ivireanul.


1716 - septembrie - 1966. 18, nr. 9-10, sept.-oct. 1966, p. 771-811.
5319. TAMA}, Corneliu. Preotul Gheorghe I.Petre - Govora, la
80 de ani. 42, nr. 1-3, ian.-iun. 1990, p. 337-340.

548

5320. TAMA}, Corneliu. Date noi despre Episcopul R`mnicului


Damaschin Voinescu. 49, nr. 3-6, iul.-dec.1997, p. 131-140.
5321. TAMA}, Corneliu; TAMA}, Cristian. Arhimandritul
Theodosie, egumenul M`n[stirii Bistri\a participant la Revolu\ia din
1821, condus[ de Tudor Vladimirescu. 45, nr. 1-6, ian-dec. 1993, p.
166-168.
5322. TEOCTIST, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Soroc fericit. /Iosif,
Episcop de R`mnic/. 26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 201-202.
5323. TEOCTIST, Arhiepiscop ]i Mitropolit. 350 de ani de la
na]terea Mitropolitului Dosoftei al Moldovei. Mesajul Mitropolitului
Dosoftei. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 715-717.
5324. TEOCTIST, Arhiepiscop ]i Mitropolit. Un f[clier al
monahismului rom`nesc. /Nicodim de la Tismana/. 26, nr. 11-12,
nov.-dec. 1974, p. 977-979.
5325. TEODOR, S. Filoteiu Monahul de la Cozia. Imnograf
rom`n. 6, nr. 1-3, ian.-mart. 1954, p. 20-35.
5326. TEODORESCU, Barbu. Episcopul
contribu\ia sa la crearea limbii literare rom`ne.
sept.-oct. 1960, p. 627-645.

Damaschin ]i
12, nr. 9-12,

5327. THEODOR, N. Eminescu ]i contribu\ia Bisericii noastre


la prop[]irea culturii rom`ne]ti. 130 de ani de la na]terea marelui
poet. 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p. 172-174.
5328. THEODORIAN, N.; VASILESCU, N. Omagiu lui Iosif
Constantin Dr[gan. 32, nr. 1-2, ian.-febr. 1980, p. 175.
5329. TOB{, I/on/. Preot Nicolae P. Panduru.
aug. 1989, p. 151-152.

549

41, nr. 5, iul.-

5330. TRANDAFIR, Ion. Slujirea preo\easc[ a Prea Sfin\itului


Episcop Iosif la Rotarii Prahovei ]i la Biserica Sf. Ecaterina din
Bucure]ti. 26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 231-234.
5331. TRANDAFIR, Ion. Pr. Dumitru Moraru. 34, nr. 7-9, iul.sept. 1982, p. 630-631.
5332. TUDOR, N. Tudor Vladimirescu.
1981, p. 210.

33, nr. 4-6, apr.-iun.

5333. |ICU, Gheorghe C. Preotul Ioan M.Mitu. 37, nr. 11-12,


nov.-dec. 1985, p. 837.
5334. UNCHE}ELU, Jan. Preotul Baidan Boris.
apr.-iun. 1981, p. 333-334.

33, nr. 4-6,

5335. URI|ESCU, Grigorie Arhimandrit. La 30 de ani de


arhierie ai Prea Sfin\itului Episcop Iosif al R`mnicului ]i Arge]ului.
26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 226-227.
5336. VAIDA, Gamaliil. Ieromonah Ioasaf Ionescu. 32, nr. 1012, oct.-dec. 1980, p. 816.
5337. VARTOLOMEU, Diacul. Mitropolitul Justin. 8, nr. 4-5,
apr.-mai 1956, p. 253-256.
5338. VASILE, Episcopul Oradiei. Prea Sfin\itul Iosif Gafton ca
p[stor de suflete. 26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 203-206.
5339. VASILESCU, Emilian. Preotul folclorist Gh. N.
Dumitrescu-Bistri\a. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 587-588.
5340. VASILESCU, Emilian. Comemorarea lui A.Loisy la 100
de ani de la na]terea sa. 12, nr. 3-4, mart.-apr. 1960, p. 243-244.

550

5341. VASILESCU, Emilian. Rene Dussaud (1868-1958)


(savant arheolog ]i istoric al religiilor). 12, nr. 3-4, mart.-apr.
1960, p. 244-245.
5342. VASILESCU, Emilian. H. de Lubac academician
(profesor de teologie fundamental[ ]i istoria religiilor, ]i-a
concentrat aten\ia asupra religiilor indiene ]i asupra budismului).
12, nr. 3-4, mart.-apr. 1960, p. 245.
5343. VASILESCU, Emilian. Andre Boulanger.
mart.-apr. 1960, p. 245.

12, nr. 3-4,

5344. VASILIU, Cezar. 120 ani de apari\ie ne@ntrerupt[ a


<<Telegrafului Rom`n>>. 25, nr. 3-4, mart.-apr. 1973, p. 341.
5345. VASILIU, Cezar. Episcopul Chesarie P[unescu. 27, nr.
11-12, nov.-dec. 1975, p. 915-916.
5346. VEDERNICOV, A. Luminoas[ amintire
Mitropolitul Nicolae. /Traducere din ruse]te de A.Lefter/.
1-2, ian.-febr. 1962, p. 72-80.

despre
14, nr.

5347. V#RTOSU, Emil. Din via\a ]i activitatea Mitropolitului


Dionisie Lupul. 8, nr. 4-5, apr.-mai 1956, p. 187-199.
5348. V/#RTOSU/, Em/il/. Agostino Gemelli (1878-1959). /Din
rev. Philos. de Louvain, t. 57, aug. 1959, p. 51-53/. 12, nr. 9-12,
sept.-oct. 1960, p. 772.
5349. V/#RTOSU/, Em/il/. Paul-Louis Couchoud (1878-1959).
/Din rev. Philos de Louvain, t. 57, aug. 1959, p. 499/. 12, nr. 9-12,
sept.-oct. 1960, p. 772.
5350. V/#RTOSU/, Em/il/ I. Louis Massignon. 15, nr. 5-6, maiiun. 1963, p. 475.

551

5351. V/#RTOSU/, Em/il/. Comemorarea celui de-al III-lea


Centenar al mor\ii lui Blaise Pascal @n Fran\a. 15, nr. 5-6, mai-iun.
1963, p. 476-477.
5352. VRAPCEA, I/on/. Pr. Teodosie Raicu. 35, nr. 9-10, sept.oct. 1983, p. 689.
5353. VRAPCEA, Ion. Vrapcea Gheorghe.
1988, p. 136.

40, nr. 6, nov.-dec.

5354. VRAPCEA, Ion. Iorga Gheorghe, preot.


febr. 1991, p. 131-132.

43, nr. 1, ian.-

5355. VRAPCEA, Ion. Preot Petre T[m`].


1991, p. 195-196.

43, nr. 4, iul.-dec.

5356. VRAPCEA, Ion. Cra]ereanu Mircea.


dec. 1996, p. 135.

48, nr. 3-6, mai-

5357. ZOICAN, Stelian. Pr. Ilie Isverceanu. 38, nr. 4, iul.-aug.


1986, p. 129-130.
5358. ZORIL{, Mihai. Trecerea la cele ve]nice a P[rintelui
Protosinghel Gra\ian R[dac, stare\ul schitului Topolni\a-Mehedin\i.
43, nr. 1, ian.-febr. 1991, p. 129-130.
Recenzii
5359. ALEXE, Gh/eorghe/. Andrei Bodor: Un nou monument
funerar de la Gil[u @nf[\i]`nd bouchetul funebru, @n Omagiu lui
Constantin Daicoviciu cu prilejul @mplinirii a 60 de ani, Bucure]ti,
1960, p. 41-54. 12, nr. 5-6, mai-iun. 1960, p. 404-405.
5360. B{RBULESCU, C. Comemorarea pictorului rus Andrei
Rubliov (1360-1430) cu prilejul @mplinirii a ]ase sute de ani de la
na]terea lui. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 775-776.

552

5361. B{RBULESCU, C. A. Nicolaev: #nt`lnire cu ve]nicia (la


600 de ani de la na]terea lui Andrei Rubliov) @n Cueha, Moscova,
1960, nr. 18, p. 26-27. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 776-777.
5362. B{RBULESCU, C. Michel Watrin: Andr Roublev: le
ma@tre de l'icone, @n rev. <<France - U.R.S.S. Magasine>>, Paris,
1960, nr. 177, octombrie, p. 28-29. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p.
777-778.
5363. B{RBULESCU, C. M.Alpatov: Rubliov: Le Raphael
russe, @n rev. <<France - URSS Magasine>>, Paris, 1960, nr. 177 octombre, p. 30-31. 12, nr. 9-12, sept.-oct. 1960, p. 778-780.
5364. B{RBULESCU, C. Nikolai Kouzmine: Andre Roublev, in
<<Oeuvres et opinions>> Moscou, 1960, nr. 8, p. 181-186. 12, nr.
9-12, sept.-oct. 1960, p. 780-782.
5365. IONESCU, I/oan/. Radu Vulpe: Argedava, @n Omagiu lui
Constantin Daicoviciu cu prilejul @mplinirii a 60 de ani. Ed. Acad.
R.P.R., 1960. 13, nr. 5-6, mai-iun. 1961, p. 441-44.
5366. LEFTER, A/natolie/. Revista Patriarhiei din Moscova, 50
de ani de slujire arhiereasc[ a Sanctit[\ii Sale Patriarhului Alexei al
Moscovei ]i a toat[ Rusia, 1963, 80 p. + 30 ilustra\ii. 16, nr. 3-4,
mart.-apr. 1964, p. 268-269.
5367. N/ICOLAE/, I/on/. Andrei Rublev: La 600 de ani de la
na]terea lui. 12, nr. 7-8, iul.-aug. 1960, p. 482-490.
5368. P{CURARIU, M/ircea/. Ernst Chr. Suttner: Paisij
Velickovsky im Spiegel des geistlichen Testaments seines Schulers
Gheorghe de la Cernica (P.V. @n lumina testamentului duhovnicesc
al ucenicului s[u Gh. de la C.), in <<Ostkirchlichen Studien>>,
Wurzburg, 22 Band, Heft 2-3, September 1973, p. 184-189. 26, nr.
9-10, sept.-oct. 1974, p. 913-914.

553

IX. REVISTA PRESEI


5369. ALEXANDRU, D. Dumbarton Oaks Papers, nr. 9-10.
Cambridge Mass., Harvard University Press, 1956, 316 p. 11, nr.
3-4, mart.-apr. 1959, p. 244.
5370. BASILESCU, }tefan. Revista Muzeelor ]i Monumentelor,
seria Monumente Istorice ]i de Art[, nr. 1 ]i 2, 1983. 36, nr. 7-8,
iul.-aug. 1984, p. 553-557.
5371. B{D{U|{, Al. "Ramuri", revista lunar[ editat[ de
Comitetul pentru Cultur[ ]i Art[ al regiunii Oltenia (an. I, nr. 1,
Craiova). 16, nr. 9-10, sept.-oct. 1964, p. 815-817.
5372. B{JEU, Ioan. Revista Patriarhiei din Moscova, nr. 7, 8,
9/1971. 24, nr. 1-2, ian.-febr. 1972, p. 153-154.
5373. B{JEU, Ioan. <<Studii Teologice>>, Revist[ periodic[ a
Patriarhiei din Moscova, 1974, nr. 12.
27, nr. 3-4, mart.-apr.
1975, p. 325-326.
5374. B{LA}A, D/umitru/. O nou[ revist[ rom`neasc[ @n
America: <<Romanian Communion - Comuniunea. 25, nr. 9-10,
sept.-oct. 1973, p. 884.
5375. B{LA}A, D/umitru/. <<Altarul str[bun>>, II (1973), nr.
4., (mai-iunie), publica\ie editat[ de Parohia Ortodox[ Rom`n[
<<Sf. Petru ]i Pavel din Melbourne, Australia. 25, nr. 9-10, sept.oct. 1973, p. 884-885.
5376. B{NESCU, Marcu. Almanah pe anul 1986 (XXV) editat
de Parohia Ortodox[ Rom`n[ din Viena, 303 pagini. 39, nr. 2,
mart.-apr. 1987, p. 132-134.
5377. BODOGAE, T. Anuarul Academiei teologice <<Sf.
Climent>> din Sofia, XIII (XXXIX) - 1963-1964, 432 p., Sofia 1964

554

(text @n limba bulgar[, rezumate @n limbile francez[, german[ ]i


rus[). 17, nr. 11-12, nov.-dec. 1965, p. 1022-1024.
5378. BR. I.D. Vestitorul, Publica\ie religioas[, moral[ ]i
na\ional[ a Bisericii Ortodoxe Rom`ne din Paris, Seria II, an I, nr.
4, decembrie 1972, Num[r special de Cr[ciun ]i Anul Nou. 25, nr.
1-2, ian.-febr. 1973, p. 190.
5379. BRANI}TE, Marin M. Preot Prof. Dr. Gheorghe I.
Moisescu: Almanahul Parohiei Ortodoxe Rom`ne din Viena pe anul
1962, Viena. 14, nr. 5-6, mai-iun. 1962, p. 416-419.
5380. BRANI}TE, Marin M. Almanahul Parohiei Ortodoxe
Rom`ne din Viena pe anul 1963, Viena 1963, 252 p. 15, nr. 11-12,
nov.-dec. 1963, p. 952-957.
5381. BRANI}TE, Marin M. Almanahul Parohiei Ortodoxe
Rom`ne din Viena pe anul 1964, Viena, 1964, 298 p. 16, nr. 7-8,
iul.-aug.1964, p. 630-634.
5382. BRANI}TE, Marin M. Almanahul Parohiei Ortodoxe
Rom`ne din Viena pe anul 1965, Viena, 1965. 17, nr. 7-8, iul.-aug.
1965, p. 722-726.
5383. BRANI}TE, Marin M. Alamanhul Parohiei Ortodoxe
Rom`ne din Viena pe anul 1966, Viena, 1966, 280p. 18, nr. 7-8,
iul.-aug. 1966, p. 747-752.
5384. BUCEVSCHI, O/rest/. <<Theologische -Praktische
Quartalschrift>> nr. 4, 1969, Linz (Austria). 21, nr. 9-10, sept.-oct.
1969, p. 818-820.
5385. CORNEANU, N. Bogoslovlie, revista Facult[\ii de
Teologie din Belgrad, anul I (XVI), nr. 1 (1957), 96 pp. 9, nr. 1112, nov.-dec. 1957, p. 890-891.

555

5386. CORNEANU, N. Bogoslovlie, Revista Facult[\ii de


Teologie din Belgrad, anul I (XVI), nr. 2, 1957, 112 pagini. 10, nr.
7-8, iul.-aug. 1958, p. 599-601.
5387. DAVID, P/etru/ I. <<The Altar>> (Altarul), revista
Parohiei Ortodoxe Rom`ne din Londra, II (1968), nr. 2. 21, nr. 5-6,
mai-iun. 1969, p. 487-488.
5388. DIACONU, Petre. Serdica, tom. I, Sofia, 1964, 230 p. 18,
nr. 1-2, ian.-febr. 1966, p. 167-172.
5389. GANEA, Ioasaf. Altarul Str[bun, Melbourne, Australia,
an II, nr. 7/1973. 26, nr. 3-4, mart.-apr. 1974, p. 365-366.
5390. GEORGESCU, I.I. Algyptus - revista italiana di
Egittologie e di Papirologia - publicata dalla scuola di Papitologia
dell'Universita Cattolica del Sacro Cuore - Milano, an XXXVI
(1956), fasc. 1 ]i 2. 11, nr. 3-4, mart.-apr. 1959, p. 242-244.
5391. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Glasul Bisericii>>, revist[
oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, an. XXIII (1964). 17,
nr. 1-2, ian.-febr. 1965, p. 127-128.
5392. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Moldovei ]i
Sucevei>>, revista oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei
Romanului ]i Hu]ilor, an. XL (1964). 17, nr. 1-2, ian.-febr. 1965,
p. 128-130.
5393. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Ardealului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Eparhiilor Clujului ]i
Oradiei, an. IX (1964). 17, nr. 1-2, ian.-febr. 1965, p. 130-132.
5394. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Banatului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Timi]oarei ]i Caransebe]ului ]i a
Episcopiei Aradului, an. XIV (1964). 17, nr. 1-2, ian.-febr. 1965, p.
132-133.

556

5395. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Glasul Bisericii>>, revista


oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, an. XXIII (1964). 17,
nr. 3-4, mart.-apr. 1965, p. 318-319.
5396. GEORGESCU, Ioan V. <<Mitropolia Moldovei ]i
Sucevei>>, revista oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei
Romanului ]i Hu]ilor, an. XL (1964). 17, nr. 3-4, mart.-apr. 1965,
p. 319-320.
5397. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Ardealului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Episcopiilor Clujului ]i
Oradiei, an. IX (1964). 17, nr. 3-4, mart.-apr. 1965, p. 321-322.
5398. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Banatului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Timi]oarei ]i Caransebe]ului ]i a
Episcopiei Aradului, an. XIV (1964). 17, nr. 3-4, mart.-apr. 1965,
p. 322-323.
5399. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Glasul Bisericii>>, revista
oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, an. XXIII (1964). 17,
nr. 5-6, mai-iun. 1965, p. 506.
5400. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Moldovei ]i
Sucevei>> - revista oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei
Romanului ]i Hu]ilor, an. XL (1964). 17, nr. 5-6, mai-iun. 1965, p.
506-507.
5401. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Ardealului>> revista oficial[ a Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Episcopiilor Clujului ]i
Oradiei, an. IX (1964). 17, nr. 5-6, mai-iun. 1965, p. 507-508.
5402. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Banatului>> revista oficial[ a Arhiepiscopiei Timi]oarei ]i Caransebe]ului ]i a
Episcopiei Aradului, an. XIV (1964). 17, nr. 5-6, mai-iun. 1965, p.
508.

557

5403. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Glasul Bisericii>>, revist[


oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, an. XXIV (1965). 18,
nr. 5-6, mai-iun. 1966, p. 544.
5404. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Moldovei ]i
Sucevei>>, revista oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei
Romanului ]i Hu]ilor, an. XLI (1965). 18, nr. 5-6, mai-iun. 1966,
p. 545.
5405. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Banatului>>,
revist[ oficial[ a Arhiepiscopiei Timi]oarei ]i Caransebe]ului ]i a
Episcopiei Ardealului, an. XV (1965). 18, nr. 5-6, mai-iun. 1966, p.
547-548.
5406. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Glasul Bisericii>>, revista
oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, an. XXV (1966). 18,
nr. 7-8, iul.-aug. 1966, p. 754-755.
5407. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Moldovei ]i
Sucevei>>, revist[ oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei
Romanului ]i Hu]ilor, an. XLII (1966). 18, nr. 7-8, iul.-aug. 1966,
p. 755-757.
5408. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Ardealului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Episcopiilor Clujului ]i
Oradiei, an. XI (1966). 18, nr. 7-8, iul.-aug. 1966, p. 757-758.
5409. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Banatului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Timi]oarei ]i Caransebe]ului ]i a
Episcopiei Aradului, an. XVI (1966). 18, nr. 7-8, iul.-aug. 1966, p.
758-759.
5410. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Glasul Bisericii>>, revista
oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, an. XXV (1966). 18, nr.
9-10, sept.-oct. 1966, p. 922-924.

558

5411. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Moldovei ]i


Sucevei>>, revista oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei
Romanului ]i Hu]ilor, an. XLII. 18, nr. 9-10, sept.-oct. 1966, p.
924-927.
5412. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <Glasul Bisericii>>, revista
oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, an. XXV (1966). 19, nr.
1-2, ian.-febr.1967, p. 165-166.
5413. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Moldovei ]i
Sucevei>>, revista oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei
Romanului ]i Hu]ilor, an. XLII .
19, nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p.
166-169.
5414. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Ardealului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Episcopiilor Clujului ]i
Oradiei, an. XI (1966). 19, nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p. 169-170.
5415. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Banatului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Timi]oarei ]i Caransebe]ului ]i a
Episcopiei Aradului, an. XVI (1966). 19, nr. 1-2, ian.-febr. 1967, p.
170-171.
5416. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Glasul Bisericii>>, revista
oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei>>, an XXV (1966). 19,
nr. 3-4, mart.-apr. 1967, p. 325-326.
5417. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Ardealului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Episcopiilor Clujului ]i
Oradiei, an. XI (1966). 19, nr. 3-4, mart.-apr. 1967, p. 326-327.
5418. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Glasul Bisericii>>, revista
oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlahiei, an. XXV. 19, nr. 5-6,
mai-iun. 1967, p. 496-497.
5419. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Moldovei ]i
Sucevei>>, revista oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei

559

Romanului ]i Hu]ilor, an. XLII (1966). 19, nr. 5-6, mai-iun. 1967,
p. 497-498.
5420. GEORGESCU, Ioan V. <<Mitropolia Ardealului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Episcopiilor Clujului ]i
Oradiei, an. XII (1966). 19, nr. 5-6, mai-iun. 1967, p. 498-499.
5421. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Banatului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Timi]oarei ]i a Caransebe]ului ]i a
Episcopiei Aradului, an. XVI (1966). 19, nr. 5-6, mai-iun. 1967, p.
499-500.
5422. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Moldovei ]i
Sucevei>>, revista oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei
Romanului ]i Hu]ilor, an. XLIII (1967). 19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967,
p. 694-696.
5423. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Glasul Bisericii>>, revista
oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, an. XXVI (1967). 19,
nr. 9-10, sept.-oct. 1967, p. 834-835.
5424. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Moldovei ]i
Sucevei>>, revista oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei
Romanului ]i Hu]ilor, an. XLIII (1967). 19, nr. 9-10, sept.-oct.
1967, p. 835-836.
5425. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Ardealului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Episcopiilor Clujului ]i
Oradiei, an. XII (1967). 19, nr. 9-10, sept.-oct. 1967, p. 836-837.
5426. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Banatului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Timi]oarei ]i a Caransebe]ului ]i a
Episcopiei Aradului, an XVII (1967). 19, nr. 9-10, sept.-oct. 1967,
p. 837-839.

560

5427. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Glasul Bisericii>>, revista


oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, an XXVI. 19, nr. 1112, nov.-dec. 1967, p. 1011-1013.
5428. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Moldovei ]i
Sucevei>>, revista oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei
Romanului ]i Hu]ilor, an XLII (1967).
19, nr. 11-12, nov.-dec.
1967, p. 1013-1014.
5429. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Ardealului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Episcopiilor Clujului ]i
Oradiei, an XII. 19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967, p. 1014.
5430. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Banatului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Timi]oarei ]i Caransebe]ului ]i a
Episcopiei Aradului, an XVII (1967). 19, nr. 11-12, nov.-dec. 1967,
p. 1015.
5431. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Glasul Bisericii>>, revista
oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, an XXVI (1967). 20,
nr. 1-2, ian.-febr. 1968, p. 165-170.
5432. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Glasul Bisericii>>, revista
oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, an XXVI (1967). 20, nr.
3-4, mart.-apr. 1968, p. 349.
5433. G/EORGESCU/, I/oan/ . <<Mitropolia Moldovei ]i
Sucevei>>, revista oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei
Romanului ]i Hu]ilor, an XLIII (1967).
20, nr. 3-4, mart.-apr.
1968, p. 351-352.
5434. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Glasul Bisericii>>, revista
oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, an XXVII (1968), nr. 12, pe ianuarie-februarie. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 488-490.
5435. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Moldovei ]i
Sucevei>>, revista oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei

561

Romanului ]i Hu]ilor, an XLIV (1968), nr. 1-2 pe ianuariefebruarie. 20, nr. 5-6, mai-iun. 1968, p. 490-491.
5436. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Ardealului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Episcopiilor Clujului ]i
Oradiei>>, an XII (1967), nr. 8-9, pe august-septembrie. 20, nr. 56, mai-iun. 1968, p. 491-493.
5437. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Banatului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Timi]oarei ]i Caransebe]ului ]i
Episcopiei Aradului, an XVII (1967): nr. 10-12. 20, nr. 5-6, maiiun. 1968, p. 493-494.
5438. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Glasul Bisericii>>, revista
oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, an XXVII (1968). 20,
nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 679-680.
5439. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Moldovei ]i
Sucevei>>, revist[ oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei
Romanului ]i Hu]ilor, an XLIV (1968). 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968,
p. 680-681.
5440. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Ardealului>>,
revist[ oficial[ a Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Episcopiilor Clujului ]i
Oradiei, an XII (1967). 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 682.
5441. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Banatului>>,
revist[ oficial[ a Arhiepiscopiei Timi]oarei ]i Caransebe]ului ]i a
Episcopiei Aradului, an XVIII (1968). 20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p.
683-684.
5442. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Glasul Bisericii>>, revista
oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, an XXVII (1968). 20,
nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 853-855.
5443. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Moldovei ]i a
Sucevei>>, revista oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei

562

Romanului ]i Hu]ilor, an XLIV (1968), nr. 5-6, pe lunile mai-iunie.


20, nr. 9-10, sept.-oct. 1968, p. 855-856.
5444. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Ardealului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Episcopiilor Clujului ]i
Oradiei, an XIII (1968): nr. 1-3, pe ian.-mart. 20, nr. 9-10, sept.oct. 1968, p. 856.
5445. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Banatului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Timi]oarei ]i a Caransebe]ului ]i a
Episcopiei Aradului, an XVIII (1968), nr. 4-6, pe apr.-iun. 20, nr.
9-10, sept.-oct. 1968, p. 857-858.
5446. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Glasul Bisericii>>, revista
oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, an XXVII (1968): nr. 78. 20, nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p. 1028-1029.
5447. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Moldovei ]i
Sucevei>>, revista oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei
Romanului ]i Hu]ilor, an XLIV (1968), nr. 7-8. 20, nr. 11-12, nov.dec. 1968, p. 1030-1032.
5448. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Ardealului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Episcopiei Clujului ]i
Oradiei, an XIII (1968): nr. 4-6. 20, nr. 11-12, nov.-dec. 1968, p.
1032-1033.
5449. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Glasul Bisericii>>, revista
oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, an. XXVII (1968): nr. 910. 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 170-172.
5450. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Moldovei ]i
Sucevei>>, revista oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei
Romanului ]i Hu]ilor, an. XLIV (1968). 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969,
p. 172-173.
5451. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Ardealului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Episcopiilor Clujului ]i
Oradiei, an. XIII (1968). 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969, p. 174-175.

563

5452. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Banatului>>,


revista oficial[ a Arhiepiscopiei Timi]oarei ]i Caransebe]ului ]i a
Episcopiei Aradului, an. XVIII (1968). 21, nr. 1-2, ian.-febr. 1969,
p. 175-176.
5453. GEORGESCU, Ioan V. <<Glasul Bisericii>>, revista
oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, an. XXVII (1968): nr.
11-12. 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 334-335.
5454. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Moldovei ]i
Sucevei>>, revista oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei
Romanului ]i Hu]ilor, an. XLIV (1968). 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969,
p. 335-337.
5455. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Ardealului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Episcopiilor Clujului ]i
a Oradiei, an. XIII (1968). 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969, p. 337-338.
5456. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Banatului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Timi]oarei ]i Caransebe]ului ]i a
Episcopiei Aradului, an. XVIII (1968). 21, nr. 3-4, mart.-apr. 1969,
p. 338-339.
5457. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Glasul Bisericii>>, revista
oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, an. XXVIII (1969). 21,
nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 488-490.
5458. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Moldovei ]i
Sucevei>>, revista oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei
Romanului ]i Hu]ilor, an. XLV (1969). 21, nr. 5-6, mai-iun.1969,
p. 491-492.
5459. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Ardealului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Episcopiilor Clujului ]i
Oradiei, an. XIII (1968). 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 492-493.

564

5460. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Banatului>>,


revista oficial[ a Arhiepiscopiei Timi]oarei ]i Caransebe]ului ]i a
Episcopiei Aradului, an. XIX (1969). 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p.
493-494.
5461. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Glasul Bisericii>>, revista
oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, an. XXVIII (1969). 21,
nr. 7-8, iul.-aug. 1969, p. 656-658.
5462. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Moldovei ]i
Sucevei>>, revista oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei
Romanului ]i Hu]ilor, an. XLV (1969). 21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969,
p. 658-660.
5463. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Ardealului>>,
revist[ oficial[ a Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Episcopiilor Clujului ]i
Oradiei, an. XIV (1969). 21, nr. 7-8, iul.-aug. 1969, p. 660.
5464. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Glasul Bisericii>>, revista
oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, an. XXVIII (1969). 21,
nr. 9-10, sept.-oct. 1969, p. 820-822.
5465. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Moldovei ]i
Sucevei>>, revista oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei
Romanului ]i Hu]ilor, an. XLV (1969). 21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969,
p. 822-824.
5466. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Banatului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Timi]oara ]i a Caransebe]ului ]i a
Episcopiei Aradului, an. XIX (1969). 21, nr. 9-10, sept.-oct. 1969,
p. 824-825.
5467. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Glasul Bisericii>>, revista
oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, an. XXVIII (1969). 21,
nr. 11-12,nov.-dec. 1969, p. 1011-1014.

565

5468. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Moldovei ]i


Sucevei>>, revista oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei
Romanului ]i Hu]ilor, an. XLV (1969).
21, nr. 11-12, nov.-dec.
1969, p. 1014-1017.
5469. G/EORGESCU/, I/oan/ V. <<Mitropolia Ardealului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Episcopiilor Clujului ]i
Oradiei, an. XIV (1969). 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969, p. 10171019.
5470. GEORGESCU, I/oan/ V. <<Mitropolia Banatului>>,
revista oficial[ a Arhiepiscopiei Timi]oarei ]i Caransebe]ului ]i a
Episcopiei Aradului, an. XIX (1969). 21, nr. 11-12, nov.-dec. 1969,
p. 1019-1020.
5471. X X X <<Glasul Bisericii>>, revista oficial[ a Sfintei
Mitropolii a Ungrovlahiei, an. XXIV (1965). 17, nr. 7-8, iul.-aug.
1965, p. 730-731.
5472. X X X <<Glasul Bisericii>>, revista oficial[ a Sfintei
Mitropolii a Ungrovlahiei, an. XXIV (1965). 17, nr. 9-10, sept.-oct.
1965, p. 870-872.
5473. X X X <<Glasul Bisericii>>, revist[ oficial[ a Sfintei
Mitropolii a Ungrovlahiei, an. XXIV (1965). 17, nr. 11-12, nov.-dec.
1965, p. 1026-1027.
5474. X X X <<Glasul Bisericii>>, revista oficial[ a Sfintei
Mitropolii a Ungrovlahiei, an. XXIV (1965): nr. 9-10. 18, nr. 3-4,
mart.-apr. 1966, p. 347-348.
5475. I/OANICESCU/, Ioan. <<Comuniunea Rom`neasc[>>,
Detroit, nr. 1, 1974. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 708.
5476. I/OANICESCU/, Ioan. <<Candela>>, publica\ie a
Parohiei ortodoxe rom`ne din Suedia, nr. 1 ]i nr. 2/1974. 26, nr. 78, iul.-aug. 1974, p. 708-709.

566

5477. I/OANICESCU/, Ioan. <<Altarul Str[- bun>>,


Melbourne, Australia, nr. 3, 1974. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p.
709.
5478. I/OANICESCU/, Ioan. Credin\a - The Fait, Detroit,
Michigan, nr. 5 ]i nr. 6, 1974. 26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 709710.
5479. I/OANICESCU/, Ioan. <<Vestitorul>>, publica\ie a Bisericii Ortodoxe Rom`ne din Paris, nr. 5, 1974. 26, nr. 7-8, iul.aug. 1974, p. 710.
5480. IOANICESCU, I/oan/. Studii v`lcene, edi\ia III, R`mnicu
V`lcea, 1974, 215 p. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p.915-916.
5481. IOANICESCU, I/oan/; VALERIU, M. <<#nvierea - The
Resurrection>>, revista de teologie ]i cultur[ rom`neasc[ editat[
de Comitetul parohial al Reprezentan\ei Patriarhiei Ortodoxe
Rom`ne la Ierusalim, an. II, 1974, nr. 7-9. 26, nr. 9-10, sept.-oct.
1974, p. 917.
5482. IOANICESCU, I/oan/; VALERIU, M. <<Credin\a - The
Faith>>, revist[ rom`neasc[ de spiritualitate ortodox[, Detroit,
Michigan, vol. XXIV, mai 1974, nr. 5. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974,
p. 917-918.
5483. IOANICESCU, I/oan/; VALERIU, M. <<Candela>>,
publica\ie cultural[ a Parohiei Ortodoxe Rom`ne din Suedia, an. II,
nr. 7/1974. 26, nr. 9-10, sept.-oct. 1974, p. 918.
5484. I/OANICESCU/, I/oan/. <<Altarul Str[bun>>,
Melbourne, Australia, nr. 5/1974.
27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p.
637.
5485. I/OANICESCU/, I/oan/. <<Candela>>, Suedia, nr.
2/1975. 27, nr. 7-8, iul.-aug. 1975, p. 637-638.

567

5486. LEFTER, A/natolie/. Jurnal Moskovckou Patriarhii.


Revista Patriarhiei din Moscova, nr. 7-9 (iulie-sept.) 1961. 12, nr.
9-12, sept.-oct. 1960, p. 798-807.
5487. LEFTER, A/natolie/. Jurnal Moskovskoi Patriarhii.
(Revista Patriarhiei din Moscova), nr. 10, 11 ]i 12/1960. 13, nr. 14, ian.-apr. 1961, p. 267-271.
5488. LEFTER, A/natolie/. Jurnal Moskovsckoi Patriarxii.
(<<Revista Patriarhiei din Moscova>>). 13, nr. 7-9, iul.-sept.
1961, p. 661-668.
5489. LEFTER, A/natolie/. Jurnal Moskovskoi Patriarhii.
(<<Revista Patriarhiei din Moscova), n-rele 7-9/1961. 13, nr. 1012, oct.-dec. 1961, p. 856-860.
5490. LEFTER, A/natolie/. Jurnal Moskovskoi Patriarhii.
(Revista Patriarhiei din Moscova), nr. 10-12/1961. 14, nr. 1-2, ian.febr. 1962, p. 128-132.
5491. LEFTER, A/natolie/. Jurnal Moskovskoi Patriarhii.
(Revista Patriarhiei din Moscova), n-rele 1, 2, 3/1962. 14, nr. 3-4,
mart.-apr. 1962, p. 262-268.
5492. LEFTER, A/natolie/. Jurnal Moskovskoi Patriarxii.
(Revista Patriarhiei din Moscova), n-rele 4, 5, 6/1962. 14, nr. 7-9,
iul.-sept. 1962, p. 573-579.
5493. LEFTER, A/natolie/. Jurnal Moskovskoi Patriarxii.
(Revista Patriarhiei din Moscova), n-rele 7, 8 ]i 9/1962. 14, nr. 1012, oct.-dec. 1962, p. 747-751.
5494. LEFTER, A/natolie/. Jurnal Moskovskoi Patriarxii.
(<<Revista Patriarhiei din Moscova>>). 15, nr. 1-2, ian.-febr.
1963, p. 154-160.

568

5495. LEFTER, A/natolie/. Jurnal Moskovskoi Patriarxii.


(<<Revista Patriarhiei din Moscova>>), n-rele 1, 2 ]i 3/1963. 15,
nr. 3-4, mart.-apr. 1963, p. 282-288.
5496. LEFTER, A/natolie/. Jurnal Moskovskoi Patriarxii.
(<<Revista Patriarhiei din Moscova>>), nr. 4, 5 ]i 6/1963. 15, nr.
7-8, iul.-aug. 1963, p. 658-664.
5497.
LEFTER,
A/natolie/.
Jurnal
Moskovskoi
Patriarxii.(Revista Patriarhiei din Moscova), nr. 7, 8 ]i 9/1963.
15, nr. 9-10, sept.-oct. 1963, p. 827-832.
5498. LEFTER, A/natolie/. Pravoslavnii \erkovnii calendari.
(Calendar bisericesc ortodox pe 1964), editat de Patriarhia din
Moscova, 80 p. + 25 ilustra\ii. 16, nr. 3-4, mart.-apr. 1964, p. 266.
5499. LEFTER, A/natolie/. Revista Patriarhiei din Moscova, nr.
1, 2, 3/1964. 16, nr. 3-4, mart.-apr. 1964, p. 269-271.
5500. LEFTER, A/natolie/. Revista Patriarhiei din Moscova.
16, nr. 7-8, iul.-aug. 1964, p. 657-660.
5501. LEFTER, A/natolie/. Revista Patriarhiei din Moscova, nr.
7, 8 ]i 9/1964. 16, nr. 11-12, nov.-dec. 1964, p. 973-976.
5502. LEFTER, A/natolie/. Jurnal Moskovskoi Patriarxii.
(<<Revista Patriarhiei din Moscova>>), nr. 10 ]i 11/1964. 17, nr.
1-2, ian.-febr. 1965, p. 125-126.
5503. LEFTER, A/natolie/. Jurnal Moskovskoi Patriarxii
(<<Revista Patriarhiei din Moscova>>). Nr. 12/1964. 17, nr. 3-4,
mart.-apr. 1965, p. 317.
5504. LEFTER, A/natolie/. Jurnal Moskovskoi Patriarxii.
(Revista Patriarhiei din Moscova)), n-rele 1, 2 ]i 3/1965. 17, nr.
5-6, mai-iun. 1965, p. 504-505.

569

5505. LEFTER, A/natolie/. Jurnal Moskovskoi Patriarxii <<Revista Patriarhiei din Moscova>>, nr. 4-5 ]i 6/1965. 17, nr. 78, iul.-aug. 1965, p. 726-728.
5506. LEFTER, A/natolie/. Jurnal Moskovskoi Patriarxii
(<<Revista Patriarhiei din Moscova>>), numerele 7, 8 ]i 9/1965.
17, nr. 11-12, nov.-dec. 1965, p. 1019-1021.
5507. LEFTER, A/natolie/. Jurnal Moskovskoi Patriarxii.
(<<Revista Patriarhiei din Moscova>>), nr. 1, 2 ]i 3/1966. 18, nr.
5-6, mai-iun. 1966, p. 542-543.
5508. LEFTER, A/natolie/. Jurnal Moskovskoi Patriarxii
(Revista Patriarhiei din Moscova), nr. 4, 5 ]i 6/1966. 18, nr. 7-8,
iul.-aug. 1966, p. 752-753.
5509. LEFTER, Anatolie. <<Golas Pravoslavja>> - Stimme der
Orthodoxie (<<Glasul Ortodoxiei>>), nr. 2(64 p), nr. 3 (80 p.) ]i
nr. 4 (92 p.), 1966.
18, nr. 9-10, sept.-oct. 1966, p. 919-920.
5510. LEFTER, A/natolie/. Jurnal Moskovskoi Patriarxii.
(Revista Patriarhiei din Moscova), nr. 7, 8 ]i 9/1966. 18, nr. 11-12,
nov.-dec. 1966, p. 1052-1053.
5511. LEFTER, A/natolie/. Jurnal Moskovskoi Patriarxii
(Revista Patriarhiei din Moscova), nr. 10, 11 ]i 12/1966. 19, nr. 12, ian.-febr. 1967, p. 163-164.
5512. LEFTER, A/natolie/. Jurnal Moskovskoi Patriarxii
(<<Revista Patriarhiei din Moscova>>), n-rele 1, 2, 3/1967. 19,
nr. 5-6, mai-iun. 1967, p. 490-492.
5513. LEFTER, A/natolie/. <<Jurnal Moskovskoi Patriarxii>>
(Revista Patriarhiei din Moscova), nr. 4, 5 ]i 6/1967. 19, nr. 7-8,
iul.-aug. 1967, p. 688-690.

570

5514. LEFTER, A/natolie/. Jurnal Moskovskoi Patriarxii.


(Revista Patriarhiei din Moscova), nr. 7, 8, 9/1967. 19, nr. 11-12,
nov.-dec. 1967, p. 1009-1010.
5515. LEFTER, Anatolie. Jurnal Moskovskoi Patriarxii. (Revista
Patriarhiei din Moscova), nr. 10, 11 ]i 12/1967. 20, nr. 1-2, ian.febr. 1968, p. 157-159.
5516. LEFTER, A/natolie/.
Moscova>>, n-rele 4, 5 ]i 6/1968.
678.

<<Revista Patriarhiei din


20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p.

5517. LEFTER, Anatolie. <<Jurnal Moskovskoi Patriarxii>> (Revista Patriarhiei din Moscova), n-rele 10, 11 ]i 12/1968. 20, nr.
11-12, nov.-dec. 1968, p. 1027-1028.
5518. LEFTER, An/atolie/. <<Jurnal Moskovskoi Patriarxii>>
(Revista Patriarhiei din Moscova), nr. 1, 2 ]i 3/1969. 21, nr. 1-2,
ian.-febr. 1969, p. 169-170.
5519. LEFTER, An/atolie/. Revista Patriarhiei din Moscova, nr.
4, 5 ]i 6/1969. 21, nr. 5-6, mai-iun. 1969, p. 485-486.
5520. LEFTER, Anatolie. Jurnal Moskovskoi Patriarxii (Revista
Patriarhiei din Moscova), nr. 7, 8 ]i 9/1969.
21, nr. 9-10, sept.oct. 1969, p. 816-817.
5521. MANOLACHE, Teodor N. Expozi\ia "Rela\iile Rom`noRuse @n lumina tiparului". 6, nr. 11-12, nov.-dec. 1954, p. 689-694.
5522. MANOLACHE, Teodor N. Lucr[ri ale Institutului de
Istoria Artei. 7, nr. 3-4, mart.-apr. 1955, p. 224-225.
5523. MANOLACHE, Teodor N. Un pre\ios l[ca] de cultur[:
Biblioteca Teleky. 7, nr. 5-6, mai-iun. 1955, p. 347-348.

571

5524. MANOLACHE, T/eodor/ N. Cercet[ri noi privitoare la


cel dint`i tipograf din \ara noastr[, c[lug[rul s`rb Macarie. 7, nr.
7-9, iul.-sept. 1955, p. 501-502.
5525. MANOLACHE, Teodor N. Studii ]i cercet[ri de
bibliologie. 7, nr. 10-12, oct.-dec. 1955, p. 659-660.
5526. MANOLACHE, Teodor N. Vom avea un nou calendar?
9, nr. 3-4, mart.-apr. 1957, p. 240-241.
5527. MANOLACHE, Teodor N. "Studia Orientalia".
10, sept.-oct. 1957, p. 691-693.

9, nr. 9-

5528. M/ANOLACHE/, T/eodor/ N. <<Glasul Bisericii>>,


revista oficial[ a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei, an XXVI(1967).
19, nr. 7-8, iul.-aug. 1967, p. 693-694.
5529. MANOLACHE, Teodor N. <<Almanahurile de Viena>>.
20, nr. 7-8, iul.-aug. 1968, p. 658-659.
5530. M/ICLE/, V/eniamin/. #nvierea, revist[ de teologie ]i
cultur[ rom`neasc[ editat[ de Reprezentan\a Patriarhiei Ortodoxe
Rom`ne @n Ierusalim, an I, nr. 2, iulie-decembrie 1973. 26, nr. 1-2,
ian.-febr. 1974, p. 181-182.
5531. MICLE, V/eniamin/ ]i IOANICESCU, I/oan/. Credin\a The Fait, Detroit, Michigan, anul XXIII/1973, nr. 11 ]i 12. 26, nr.
3-4, mart.-apr. 1974, p. 363-365.
5532. MICLE, Veniamin. #nvierea - The Resurrection, Ierusalim,
anul II, nr. 1-3, ianuarie-martie 1974, nr. 4-6, aprilie-iunie 1974.
26, nr. 7-8, iul.-aug. 1974, p. 707-708.
5533. M/ICLE/, V/eniamin/. #nvierea - The Resurrection,
Ierusalim, anul II, nr. 10-12, octombrie-decembrie 1974. 27, nr. 12, ian.-febr. 1975, p. 170.

572

5534. M/ICLE/, V/eniamin/. <<#nvierea - The Resurrection>>,


Revist[ de teologie ]i cultur[ rom`neasc[, editat[ de Comitetul
parohial al Reprezentan\ei Patriarhiei Ortodoxe Rom`ne la
Ierusalim, anul III, nr. 1-4, ian.-febr. 1975.
27, nr. 7-8, iul.-aug.
1975, p. 638.
5535. MICLE, V/eniamin/. <<#nvierea - The Resurrection>>,
Revist[ de teologie ]i cultur[ rom`neasc[, editat[ de Comitetul
parohial al Reprezentan\ei Patriarhiei Ortodoxe Rom`ne la
Ierusalim, anul III, nr. 8-9, aug.-sept. 1975. 27, nr. 9-10, sept.-oct.
1975, p. 790.
5536. X X X <<Mitropolia Ardealului>>, revista oficial[ a
Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Episcopiilor Clujului ]i Oradiei, an X
(1965). 17, nr. 7-8, iul.-aug. 1965, p. 732-733.

5537. X X X <<Mitropolia Ardealului>>, revista oficial[ a


Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Episcopiilor Clujului ]i Oradiei, an X
(1965). 17, nr. 9-10, sept.-oct. 1965, p. 874-875.
5538. X X X <<Mitropolia Ardealului>>, revista oficial[ a
Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Episcopiilor Clujului ]i Oradiei, an X
(1965). 17, nr. 11-12, nov.-dec. 1965, p. 1028-1029.
5539. X X X <<Mitropolia Ardealului>>, revista oficial[ a
Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Episcopiilor Clujului ]i Oradiei, an X
(1965), nr. 9-10. 18, nr. 3-4, mart.-apr. 1966, p. 349-350.
5540. X X X <<Mitropolia Ardealului>>, revista oficial[ a
Arhiepiscopiei Sibiului ]i a Episcopiilor Clujului ]i Oradiei, an XI
(1966). 18, nr. 11-12, nov.-dec. 1966, p. 1054-1056.
5541. X X X <<Mitropolia Banatului>>, revista oficial[ a
Arhiepiscopiei Timi]oarei ]i Caransebe]ului ]i a Episcopiei
Aradului, an. XV (1965). 17, nr. 7-8, iul.-aug. 1965, p. 733-734.

573

5542. X X X <<Mitropolia Banatului>>, revista oficial[ a


Arhiepiscopiei Timi]oarei ]i Caransebe]ului ]i a Episcopiei
Aradului, an XV (1965). 17, nr. 9-10, sept.-oct. 1965, p. 875-876.
5543. X X X <<Mitropolia Banatului>>, revista oficial[ a
Arhiepiscopiei Timi]oarei ]i a Caransebe]ului ]i a Episcopiei
Aradului, an XV (1965). 17, nr. 11-12, nov.-dec. 1965, p. 10291030.
5544. X X X <<Mitropolia Banatului>>, revista oficial[ a
Arhiepiscopiei Timi]oarei ]i a Caransebe]ului ]i a Episcopiei
Aradului, an. XVI (1966). 18, nr. 11-12, nov.-dec. 1966, p. 10561058.
5545. X X X <<Mitropolia Moldovei ]i Sucevei>>, revista
oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei Romanului ]i
Hu]ilor, an XLI (1965). 17, nr. 7-8, iul.-aug. 1965, p. 731-732.
5546. X X X <<Mitropolia Moldovei ]i Sucevei>>, revista
oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei Romanului ]i
Hu]ilor, an. XLI (1965). 17, nr. 9-10, sept.-oct. 1965, p. 872-874.
5547. X X X <<Mitropolia Moldovei ]i Sucevei>>, revista
oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei Romanului ]i
Hu]ilor, an. XLI (1965). 17, nr. 11-12, nov.-dec. 1965, p. 10271028.
5548. X X X <<Mitropolia Moldovei ]i Sucevei>>, revista
oficial[ a Arhiepiscopiei Ia]ilor ]i a Episcopiei Romanului ]i
Hu]ilor, an XLI (1965): nr. 9-10. 18, nr. 3-4, mart.-apr. 1966, p.
348-349.
5549. MOISESCU, Gh/eorghe/ I. Muntele Athos. O revist[
a