Sunteți pe pagina 1din 7

Programul Opera ional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbunt irea infrastructurii sociale Domeniul de interven ie 3.

.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Model D
Con inutul cadru al Studiului de fezabilitate/ documenta iei de avizare a lucrrilor de interven ii PARTEA I Studiul de fezabilitate (model recomandat) Studiul de fezabilitate reprezint documenta ia n care sunt prezentate principalele caracteristici tehnicoeconomice ale investi iei, prin care se asigur utilizarea ra ional i eficient a capitalului i acoperirea cheltuielilor materiale ntr-un mod ce satisface cerin ele economice i sociale. ATENTIE: Acest model este valabil numai pana la intrarea in vigoare a HG nr. 28/20082008 pentru aprobarea con inutului-cadru al documenta iei tehnico-economice aferente investi iilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective i lucrri de interven ii . A. Pr ile scrise 1. Date generale a. Denumirea investi iei b. Elaborator c. Ordonatorul principal de credite d. Autoritatea contractant e. Amplasamentul (regiunea, jude ul, localitatea) f. Tema, cu fundamentarea necesit ii i oportunit ii avute n vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate (tema de proiectare, fundamentare necesit i i oportunit i, cadrul general de dezvoltare a infrastructurii regionale) g. Descrierea investi iei (descriere general, stare actual, preconizri) 2. Date tehnice ale investi iei a. Date generale (zona i amplasamentul, statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat, caracteristicile geofizice ale terenului - studiu geotehnic, studii topografice, date climatice, date seismice) b. Situa ia existent a utilit ilor i analiza acesteia c. Obiectivele studiului de fezabilitate/priorit i (probleme i priorit i care vor fi abordate, obiectivele studiului de fezabilitate) d. Analiza i selec ia alternativelor optime e. Ipoteze de lucru i evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale (aspecte relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu, legalitate, riscuri) 3. Durata de realizare i etape principale 4. Costul estimativ al investi iei Devizul general estimativ al investi iei: a. deviz general ntocmit conform Hotrrii Guvernului nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general i a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investi ii i lucrri de interven ii b. devize pe obiect c. evaluri pe baza crora se ntocmesc devizele pe obiect d. lista de pre uri unitare rezultate n urma ntocmirii msurtorilor pe baza crora s-au ntocmit evalurile categoriilor de lucrri 5. Analiza economico-financiar a. Investi ia de capital b. Strategia de contractare c. Ipoteze n evaluarea alternativelor (scenariilor) (Ipoteze la diferite niveluri, Ipoteze privind analiza financiar i analiza economic) d. Evolu ia prezumat a tarifelor (dac este cazul) e. Evolu ia prezumat a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor investi ii, ntre inerea de rutin i repara ii)
1

Vezi Anexa 2 Recomandri privind elaborarea analizei cost beneficiu la Ghidul Solicitantului.

Programul Opera ional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbunt irea infrastructurii sociale Domeniul de interven ie 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Model D
Con inutul cadru al Studiului de fezabilitate/ documenta iei de avizare a lucrrilor de interven ii f. Evolu ia prezumat a veniturilor (dac este cazul) g. Analiza cost beneficiu1 i. Analiza financiar (modelul financiar, proiec iile financiare, sustenabilitatea proiectului) ii. Analiza economic (metodologie, corec iile fiscale i pre urile umbr, costuri economice i beneficii, analiza cost beneficiu) iii. Corec ii: externalit i, fiscale, pre uri contabile h. Analiza de risc (riscuri asumate : tehnice, financiare, institu ionale, legale) i. Analiza de senzitivitate j. Indicatori calitativi (beneficii socio-economice ateptate, efectul multiplicator) k. Indicatori cantitativi (indicatori fizici de infrastructur, indicatori economici) 6. Finan area investi iei Din valoarea total a investi iei: a. sume nerambursabile provenite de la Comisia European i de la bugetul de stat; b. mprumuturi; c. bugetul local. 7. Estimri privind for a de munc ocupat prin realizarea investi iei a. Numr de locuri de munc create n faza de execu ie b. Numr de locuri de munc create n faza de operare 8. Avize i acorduri emise de organele n drept, potrivit legisla iei n vigoare, privind: a. avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea i oportunitatea realizrii investi iei; b. avizele privind asigurarea utilit ilor (energie termic i electric, gaz metan, ap, canal, telecomunica ii etc.); c. acordurile i avizele pentru protec ia mediului i a apelor; d. alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozi iilor legale. B. Pr ile desenate a. Plan de amplasare n zon (1:25.000-1:5.000) b. Plan general (1:5.000-1:500)

Programul Opera ional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbunt irea infrastructurii sociale Domeniul de interven ie 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Model D
Con inutul cadru al Studiului de fezabilitate/ documenta iei de avizare a lucrrilor de interven ii PARTEA a II-a Con inutul cadru al studiului de fezabilitate2 A. PIESE SCRISE Date generale 1. Denumirea obiectivului de investi ii 2. Amplasamentul (jude ul, localitatea, strada, numrul) 3. Titularul investi iei 4. Beneficiarul investi iei 5. Elaboratorul studiului Informa ii generale privind proiectul 1. Situa ia actual i informa ii despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului 2. Descrierea investi iei a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investi ii pe termen lung (n cazul n care au fost elaborate n prealabil) privind situa ia actual, necesitatea i oportunitatea promovrii investi iei, precum i scenariul tehnico-economic selectat b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investi ii pot fi atinse (n cazul n care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investi ii pe termen lung): - Scenarii propuse (minim dou) - Scenariul recomandat de ctre elaborator - Avantajele scenariului recomandat c) Descrierea constructiv, func ional i tehnologic, dup caz 3. Date tehnice ale investi iei a) Zona i amplasamentul b) Statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat c) Situa ia ocuprilor definitive de teren: suprafata total, reprezentnd terenuri din intravilan/ extravilan; d) Studii de teren: - studii topografice cuprinznd planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere n sistem de referin na ional; - studiu geotehnic cuprinznd planuri cu amplasamentul forajelor, fielor complexe cu rezultatele determinrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandrile pentru fundare i consolidri; - alte studii de specialitate necesare, dup caz. e) Caracteristicile principale ale construc iilor din cadrul obiectivului de investi ii, specifice domeniului de activitate i variantele constructive de realizare a investi iei cu recomandarea variantei optime pentru aprobare f) Situa ia existent a utilit ilor i analiza de consum - Necesarul de utilit i pentru varianta propus promovrii - Solu ii tehnice de asigurare cu utilit i g) Concluziile evalurii impactului asupra mediului 4. Durata de realizare i etapele principale; Graficul de realizare a investi iei
2

Model obligatoriu conform HG nr.28/09.01.2008 pentru aprobarea con inutului-cadru al documenta iei tehnico-economice aferente investi iilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective i lucrri de interven ii, publicat n MO nr. 48/22.01.2008

Programul Opera ional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbunt irea infrastructurii sociale Domeniul de interven ie 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Model D
Con inutul cadru al Studiului de fezabilitate/ documenta iei de avizare a lucrrilor de interven ii

Costurile estimative ale investi iei 1. Valoarea total cu detalierea pe structura devizului general 2. Ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investi iei Analiza cost-beneficiu 1. Identificarea investi iei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referin 3 2. Analiza op iunilor 3. Analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar: fluxul cumulat, valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu 4. Analiza economic, inclusiv calcularea indicatorilor de performan economic: valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu 5. Analiza de senzitivitate 6. Analiza de risc Sursele de finan are a investi iei Sursele de finan are a investi iilor se constituie n conformitate cu legisla ia n vigoare i constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte surse legal constituite Estimri privind for a de munc ocupat prin realizarea investi iei 1. Numr de locuri de munc create n faza de execu ie 2. Numr de locuri de munc create n faza de operare Principalii indicatori tehnico-economici ai investi iei 1. Valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei) (n pre uri luna, anul, 1Euro = lei) din care: a) Construc ii montaj (C+M) 2. Ealonarea investi iei (INV/C+M) Anul I Anul II .. 3. Durata de realizare (luni) 4. Capacit i (n unit i fizice i valorice) 5. Al i indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investi ia, dup caz

Avize i acorduri de principiu 1. Avizul beneficiarului de investi ie privind necesitatea i oportunitatea investi iei 2. Certificatul de urbanism

Varianta zero (varianta fr investi ie), varianta maxim (varianta cu investi ie maxim), varianta medie (varianta cu investi ie medie); se va preciza varianta selectat
4

Programul Opera ional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbunt irea infrastructurii sociale Domeniul de interven ie 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Model D
Con inutul cadru al Studiului de fezabilitate/ documenta iei de avizare a lucrrilor de interven ii 3. Avize de principiu privind asigurarea utilit ilor (energie termic i electric, gaz metan, ap-canal, telecomunica ii etc.) 4. Acordul de mediu 5. Alte avize i acorduri de principiu specifice

B. PIESE DESENATE 1. Plan de amplasare n zon (1:25000 1:5000) 2. Plan general (1:2000 1:500) 3. Planuri i sec iuni generale de arhitectur, rezisten , instala ii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialit ilor ce concur la realizarea proiectului. 4. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz

Programul Opera ional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbunt irea infrastructurii sociale Domeniul de interven ie 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Model D
Con inutul cadru al Studiului de fezabilitate/ documenta iei de avizare a lucrrilor de interven ii PARTEA a III-a

Con inutul cadru al documenta iei de avizare a lucrrilor de interven ii4 A. PIESE SCRISE Date generale: 1. Denumirea obiectivului de investi ii 2. Amplasamentul (jude ul, localitatea, strada, numrul) 3. Titularul investi iei 4. Beneficiarul investi iei 5. Elaboratorul documenta iei Descrierea investi iei 1. Situa ia existent a obiectivului de investi ii: Starea tehnic, din punct de vedere al asigurrii cerin elor esen iale de calitate n construc ii, potrivit legii Valoarea de inventar a construc iei Actul doveditor al for ei majore, dup caz 2. Concluziile raportului de expertiz tehnic/ audit energetic: Prezentarea a cel pu in 2 op iuni Recomandarea expertului/ auditorului energetic asupra solu iei optime din punct de vedere tehnic i economic, de dezvoltare n cadrul documenta iei de avizare a lucrrilor de interven ii Date tehnice ale investi iei 1. Descrierea lucrrilor de baz i a celor rezultate ca necesare de efectuat n urma finalizrii lucrrilor de baz 2. Descrierea, dup caz, a lucrrilor de modernizare efectuate n spa iile consolidate/ reabilitate/ reparate 3. Consumuri de utilit i: a) Necesarul de utilit i rezultate, dup caz n situa ia executrii unor lucrri de modernizare b) Estimri privind depirea consumurilor ini iale de utilit i Durata de realizare i etapele principale 1. Graficul de realizare a investi iei Costurile estimative ale investi iei 1. Valoarea total cu detalierea pe structura devizului general 2. Ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investi iei
Deleted:

Indicatori de apreciere a eficien ei economice


4

Model obligatoriu conform HG nr. 28/09.01.2008 pentru aprobarea con inutului-cadru al documenta iei tehnico-economice aferente investi iilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective i lucrri de interven ii, publicat n MO nr. 48/22.01.2008

Programul Opera ional Regional 2007-2013 Axa prioritar 3 mbunt irea infrastructurii sociale Domeniul de interven ie 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Model D
Con inutul cadru al Studiului de fezabilitate/ documenta iei de avizare a lucrrilor de interven ii

1.

Analiza comparativ a costului realizrii lucrrilor de interven ii fa de valoarea de inventar a construc iei

Surse de finan are a investi iei Sursele de finan are a investi iilor se constituie n conformitate cu legisla ia n vigoare i constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte surse legal constituite. Estimri privind for a de munc ocupat prin realizarea investi iei 1. Numr de locuri de munc create n faza de execu ie 2. Numr de locuri de munc create n faza de operare Principalii indicatori tehnico-economici ai investi iei 1. Valoarea total (INV), inclusive TVA (mii lei) (n pre uri luna, anul, 1 Euro = .. lei) din care: - Construc ii montaj (C+M) 2. Ealonarea investi iei (INV/C+M) Anul I Anul II .. 3. Durata de realizare (luni) 4. Capacit i (n unit i fizice i valorice) 5. Al i indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investi ia, dup caz. Avize i acorduri de principiu 1. Certificatul de urbanism 2. Avize de principiu privind asigurarea utilit ilor (energie termic i electric, gaz metan, ap-canal, telecomunica ii etc.) 3. Acordul de mediu 4. Alte avize i acorduri de principiu specifice tipului de interven ie B. PIESE DESENATE 1. Plan de amplasare n zon (1:25000 1:5000) 2. Plan general (1:2000 1:500) 3. Planuri i sec iuni generale de arhitectur, rezisten , instala ii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialit ilor ce concur la realizarea proiectului. 4. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz.

S-ar putea să vă placă și