Sunteți pe pagina 1din 21

AGEN IA DE PL I I INTERVEN IE PENTRU AGRICULTUR DIREC IA MSURI DE PIA Bucureti 2010

CUPRINS 1. Scopul ghidului solicitantului .............................................................................................. 2 1.1. Actualizarea ghidului ............................................................. 2 1.2. Ob inerea formularelor de cerere i a informa iilor necesare . 2 2. Obiectivul msurii .............................................................................................................. 2 3. Defini ii .............................................................................................................................. 3 4. Cadrul legislativ .................................................................................................................. 3 4.1 Legisla ia comunitar ............................................................. 3 4.2. Legisla ia na ional ............................................................... 3 5. Solicitan ii ajutorului financiar............................................................................................. 4 6. Beneficiarii ajutorului financiar ........................................................................................... 4 7. Condi ii de eligibilitate .......................... ............................................................................. 5 7.1. Lupta contra varoozei ........................................................... 5 7.2. Refacerea eptelului apicol prin achizi ia de mtci, roi la pachet, roi pe faguri i familii de albine ................................................... 6 8. Cheltuieli eligibile: .............................................................................................................. 6 8.1. Lupta contra varoozei ........................................................... 6 8.2. Refacerea eptelului apicol prin achizi ia de mtci, roi la pachet, roi pe faguri i familii de albine ................................................... 6 9. Solicitarea ajutorului financiar ............................................................................................ 7 9.1 Etapele de urmat in cazul solicitarii ajutorului financiar de ctre apicultori:..................................................................................... 7 9.2 Documentele depuse anual de apicultori la forma asociativ pentru a beneficia de sprijin financiar ......................................... 8 9.3 Etapele de urmat n cazul solicitrii ajutorului financiar de ctre Formele asociative......................................................................... 9 9.4 Depunerea cererii de plat...................................................... 9 9.5 Completarea cererii de plat ................................................... 9 9.6 Cereri incomplete.................................................................... 9 10. Stabilirea nivelului ajutorului financiar ............................................................................. 10 11. Plata ajutorului financiar .................................................................................................... 10 12. Pstrarea documentelor ...................................................................................................... 10 13. Controlul ............................................................................................................................ 11 14. Contesta ii .......................................................................................................................... 11 15. Responsabilit ile Agen iei de Pl i i Interven ie pentru Agricultur .............................. 11 16. Anexe ................................................................................................................................. 12

1. Scopul ghidului solicitantului transpunerea prevederilor regulamentelor i directivelor UE care se aplic n Romnia, n vederea acordrii de ajutor financiar comunitar i na ional pentru sectorul apicol; garantarea preciziei i corectitudinii informa iilor furnizate solicitan ilor i beneficiarilor ajutorului financiar.

1.1. Actualizarea ghidului APIA va actualiza acest ghid ori de cte ori regulile i regulamentele UE, respectiv legisla ia na ional care se aplic acestei msuri se vor modifica. Acest ghid trebuie urmrit i citit att de apicultori crescatori de familii de albine, de reprezentantii formele asociative prin intermediul crora se depune cererea de plat la APIA, ct i de reprezentantii unitatile care pot vinde produsele decontate prin Programul National Apicol. Ob inerea formularelor de cerere de plat i a informa iilor privind accesarea ajutorului financiar Informa iile privind accesarea fondurilor comunitare i na ionale pentru sectorul apicol, precum i formularele necesare pentru participarea n cadrul schemei vor fi procurate de la centrele jude ene APIA, respectiv al Municipiului Bucureti Serviciul ajutoare de stat Msuri de Pia , sau vor fi disponibile pe pagina de web a APIA www.apia.org.ro. Solicitan ii ajutorului financiar forme asociative legal constituite trebuie s de in un numr unic de indentificare atribuit de centrul jude ean APIA la momentul depunerii cererii, generat de Registrul Fermierilor din cadrul compartimentului IACS. n acest sens formele asociative care nu au mai depus cerere de plat, dar inten ioneaz s depun anul acesta, va trebui s se prezinte la centrul jude ean APIA, respectiv al municipiului Bucureti, pe raza creia i are sediul nregistrat n actele de constituire, cu urmtoarele documente: certificat de nscriere n Registrul asocia iilor i funda iilor (va cuprinde: denumirea asocia iei, sediul, durata de func ionare, numrul i data nscrierii n Registrul asocia iilor i funda iilor); actul constitutiv; statutul; CUI; Certificat fiscal. 1.2.

2. Obiectivul msurii Obiectivul msurii este sprijinirea financiar a activit ilor care favorizeaz ob inerea n toate stupinele a produselor de cea mai nalt calitate, precum i profilaxia i combaterea varoozei. Msura de pia pentru sprijinirea apicultorilor are la baz principiile Organizrii Comune de Pia (PAC). Ac iunile pentru care se acord ajutor financiar sunt: lupta contra varoozei prin decontarea contravalorii medicamentelor folosite in combaterea acesteia; refacerea eptelului apicol prin cumpararea de mtci provenite din ferme de elit i de multiplicare, roiuri la pachet, roiuri pe faguri i familii de albine. 2

3. Defini ii Forme asociative asocia ii de cresctori de albine, uniuni apicole, cooperative, grupuri de productori, constituite conform legisla iei n vigoare. Varooz ectoparazitoz care afecteaz ntreaga popula ie de albine i se manifest n tot cursul anului, dezvoltndu-se n celulele cu puiet de trntor i albine lucrtoare. Agentul etiologic este acarianul Varroa Jacobsoni, cu un ciclu evolutiv de 7-8 zile, care se hrnete cu hemolimf. Atunci cnd colonia are puiet, durata de via a parazitului este de 3-4 luni. n absen a puietului durata de via poate fi mult mai lung. Prezen a parazitului n numr mare ntr-o singur colonie de albine contribuie la reinfestarea ntregii stupine i la apari ia simptomelor de parazitoz. Matca de albine singura femel capabil de reproducere din cadrul coloniei de albine, purttoare a patrimoniului ereditar capabil s asigure perpetuarea speciei. Familia de albine o unitate integral, complex din punct de vedere biologic, compus din cteva zeci de mii de albine lucrtoare, cteva sute sau mii de trntori i o matc, n interiorul creia au loc comunicri alimentare i hormonale ntre indivizi. Roi pe faguri unitate biologic nou format prin diferite metode de recoltare a fagurilor cu albin, puiet i hran din alte familii de albine, creia i se d o matc tnr, n scopul nmul irii dirijate a efectivului de albine. Roi la pachet unitate biologic nou format care se compune numai din albine lucrtoare, o matc i hran pentru cteva zile introdus ntr-un ambalaj special care nu con ine faguri. Stupina un efectiv de colonii de albine cu numr variabil ntre inut n stupi. Stupina de multiplicare pepiniera productoare de mtci este unitatea apicol care realizeaz multiplicarea materialului biologic apicol folosind pentru multiplicare material biologic provenit din stupinele de elit i furnizeaz material biologic selec ionat. 4. Cadrul legislativ 4.1 Legisla ia comunitar Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizri comune a pie elor agricole i privind dispozi ii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), cu modificrile ulterioare; Regulamentul (CE) nr. 917 din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 797/2004; Decizia Comisiei din 17.08.2007 privind aprobarea programului de mbunt ire a produc iei i a comercializrii produselor apicole prezentate de Romnia n temeiul Regulamentului (CE) nr. 797 al Consiliului; R (CE) nr. 811/2007 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr.917/2004 de stabilire a normelor de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului referitor la ac iunile care au ca scop mbunt irea condi iilor de producere i de comercializare a produselor apicole. 4.2. Legisla ia na ional Hotrrea de Guvern nr. 556 din 28.05.2008 privind aprobarea Programului Na ional Apicol pentru perioada 2008 2010, precum i a normelor de aplicare a acestuia; Hotrre nr. 402 din 1 aprilie 2009 pentru modificarea i completarea anexelor nr. 1 i 2 la Hotrrea de Guvern nr. 556/2008 privind aprobarea Programului na ional apicol pentru perioada 2008-2010, precum i a normelor de aplicare a acestuia; 3

Hotrrea nr. 213 din 17 martie 2010 pentru completarea Anexei nr.2 la Hotrrea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului na ional apicol pentru perioada 2008 - 2010, precum i a normelor de aplicare a acestuia; OMADR nr. 413 din 20 iunie 2008 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare; Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 172 din 21aprilie 2000; Ordonan a de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii,aprobat cu modificri i completri prin Legea 246 din 18 iulie 2005; Ordinul nr. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor privind procedurile de nregistrare a activit ilor de vnzare direct de produse primare, a activit ilor de vnzare cu amnuntul i a activit ilor de fabricare a alimentelor cu modificrile i completrile ulterioare. 5. Solicitan ii ajutorului financiar

Ajutorul financiar destinat apicultorilor poate fi solicitat numai prin intermediul formei asociative unde acetia sunt nscrii. Pot depune cerere de plat n numele membrilor si, pentru cele dou ac iuni prevzute n HG. nr. 556/2008, urmtoarele forme asociative organizate conform legisla iei n vigoare: asocia iile de cresctori de albine n nume propriu; uniunile apicole n nume propriu; cooperativele apicole n nume propriu; grupurile de productori n nume propriu. Asocia iile cresctorilor de albine care au nfiin ate societ i comerciale pot solicita prin acestea ajutorul financiar n numele membrilor asocia i, iar potrivit atr.5 alin.10 din OUG 146/2002 transferurile i subven iile alocate de la bugetul de stat se vireaz n conturi deschise n numele acestora, la unit ile trezoreriei statului n a cror raz sunt nregistrate fiscal. Celelalte forme asociative organiza ii non-profit de tip ONG, pot avea conturi deschise la bncile comerciale. 6. Beneficiarii ajutorului financiar Beneficiarii ajutorului financiar sunt apicultorii, persoane fizice, persoane fizice autorizate sau juridice organiza i n asocia ii de cresctori de albine, uniuni apicole, cooperative sau grupuri de productori, constituite conform legisla iei n vigoare. IMPORTANT! Apicultorii nu pot solicita ajutorul financiar n nume propriu pentru cele dou ac iuni aprobate prin HG nr. 556/2008. Acetia trebuie s depun cererea de sprijin financiar anual la sediul formei asociative din care fac parte. Apicultorii care au achizi ionat sau urmeaz s achizi ioneze n cursul anului 2010 familii de albine, roiuri, matci i produse pentru combaterea varoozei cu fonduri ob inute prin accesarea masurilor finan ate de FEADR, nu pot solicita ajutor financiar pentru ac iunile finan ate prin Programul Na ional Apicol. 4

7. Condi ii de eligibilitate ale beneficiarilor 7.1. Lupta contra varoozei Scopul activit ii este finan area cumprrii medicamentelor pentru combaterea varoozei, n vederea mbunt irii snt ii eptelului de albine i implicit a produc iei de miere de albine. Pentru a avea rezultate eficiente n acest domeniu, toate familiile de albine trebuie s fie tratate n perioada optim cu medicamentele autorizate. Ajutorul permite micorarea costurilor tratamentelor pentru combaterea varoozei. Ajutorul se acorda i pentru apicultorii autoriza i ca productori ecologici, sau care sunt n perioada de conversie care folosesc numai metode ecologice n combaterea varoozei. 7.1.1. Metode clasice de combatere a varoozei Pentru a beneficia de sprijinul financiar apicultorii trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi ii: s fie membru al unei forme asociative de profil, legal constituit; familiile de albine s fie nregistrate la Direc ia sanitar-veterinar i pentru siguran a alimentelor jude ean, respectiv a municipiului Bucureti dup caz i n Registrul agricol; s aib pregtire n domeniul apiculturii, confirmat prin atestat sau certificat sau diplom, conform legisla iei n vigoare; s de in i s completeze carnetul de stupin, document elaborat de forma asociativ i aprobat de Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor, conform legisla iei n vigoare, din care s rezulte c familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale; medicamentele achizi ionate prin forma asociativ s fie nscrise n lista medicamentelorde uz veterinar, omologate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice i Medicamentelor de Uz Veterinar; tratamentele s se desfoare n baza unui calendar ntocmit anual, conform tehnologiei apicole i urmrit de reprezentan ii formei asociative legal constituite. 7.1.2. Metode ecologice de combatere a varoozei Condi ii de eligibilitate: Apicultorii cresctori de familii de albine ecologice, conform OUG nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice, care folosesc metode ecologice de combaterea varoozei, solicit de asemenea anual ajutorul financiar prin intermediul formei asociative din care fac parte i depun la sediul acesteia documentele prevzute la pct. 7.1.1. la care se adaug urmtoarele: s de in calitatea de productor n agricultura ecologic fia de nregistrare aprobat de Direc ia pentru agricultur i dezvoltare rural jude ean i avizat de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale; s aib un contract cu un organism de inspec ie i certificare acreditat de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale; s fie nregistrat la Direc ia pentru agricultur i dezvoltare rural jude ean privind produc ia ecologic sau este n perioada de conversie.

7.2. Refacerea eptelului apicol prin achizi ia de mtci, roi la pachet, roi pe faguri i familii de albine Apicultorii pot s achizi ioneze prin intermediul formelor asociative mtci provenite din fermele de multiplicare sau de elit, acreditate conform OMADR nr. 413 din 20 iunie 2008, iar de la unit i autorizate / nregistrate sanitar veterinar, roi la pachet, roi pe faguri i familii de albine pentru refacerea eptelului apicol cu material biologic selec ionat garantat. Condi ii de eligibilitate: apicultorul s fie membru al unei forme asociative legal constituite, de profil; familiile de albine s fie nregistrate la Direc ia sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor jude ean i n Registrul agricol; s de in minimum 50 de familii de albine n cazul achizi ionrii mtcilor; s aib pregtire n domeniul apiculturii, confirmat prin atestat sau certificat sau diplom, conform legisla iei n vigoare; s de in i s completeze carnetul stupinei, document elaborat de forma asociativ i avizat de Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor, conform legisla iei n vigoare; apicultorul se angajaz, n scris, s nu nstrineze mtcile, familiile de albine, roiurile la pachet i roiurile pe faguri achizi ionate, timp de 1 an de la data pl ii ajutorului de ctre Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur; achizi ionarea de roiuri la pachet, roiuri pe faguri i familii de albine se face prin formele asociative numai de la unit ile autorizate/nregistrate sanitar-veterinar, conform legisla iei n vigoare; mtcile trebuie s fie achizi ionate numai din ferme de elit i de multiplicare acreditate de ctre Agen ia Na ional pentru Ameliorare i Reproduc ie n Zootehnie, conform OMADR nr.413/ 2008 privind aprobarea criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare. IMPORTANT! Formele asociative i apicultorii care doresc s achizi ioneze mtci selec ionate, familii i roiuri de albine pot accesa i site-ul ANARZ, la pagina www.anarz.ro, unde, la rubrica NOUT I, poate fi consultat lista actualizat cu stupinele de multiplicare. Formele asociative i apicultorii care vor s achizi ioneze familii de albine, roiuri pe faguri i la pachet de la unit i autorizate, pot consulta pagina de internet a ANSVSA la adresa www.ansvsa.ro, unde, la rubrica DATE UTILE, poate fi consultat lista actualizat a exploata iilor apicole. 8. Cheltuielile eligibile care se deconteaz formelor asociative 8.1. Lupta contra varoozei Formelor asociative li se deconteaz pre ul, costul fr TVA al medicamentelor i produselor biologice de combatere a varoozei, necesare tratamentului pentru ntreg efectivul de familii de albine de inut de beneficiar. 8.2. Refacerea eptelului apicol prin achizi ia de mtci, roiuri la pachet, roiuri pe faguri i familii de albine Formelor asociative li se deconteaz pre ul, costul (fr TVA) de achizi ie de mtci, roiuri la pachet, roiuri pe faguri i familii de albine. 6

9. Solicitarea ajutorului financiar de ctre apicultori 9.1 Etapele solicitrii ajutorului financiar Apicultorii trebuie: a) s nregistreze familiile de albine n Registrul agricol, la consiliul local pe raza cruia exploata ia/unitatea i desfoar activitatea n mod permanent i s solicite eliberarea unei adeverin e; b) s nregistreze familiile de albine la Direc ia sanitar veterinar i s solicite eliberarea unui document din care s reias c este nregistrat sanitar veterinar; c) cresctorii de familii de albine ecologice, trebuie s se nregistreze ca productor n agricultura ecologic la Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale i la Direc ia pentru agricultur i dezvoltare rural jude ean, respectiv a Municipiului Bucureti, n vederea ob inerii documentelor justificative necesare ob inerii ajutorului financiar pentru combaterea varoozei prin metode ecologice; d ) s intre n posesia listei medicamentelor biologice de uz veterinar omologate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice i Medicamentelor de Uz Veterinar i s solicite medicamentele prin forma asociativ n care sunt nscrisi; e) s ntocmeasc sau s solicite de la forma asociativ calendarul tratamentelor care va fi urmrit de reprezentan ii formei asociative; f) forma asociativ s pun la dispozi ia membrilor si lista unit ilor autorizate/nregistrate sanitar-veterinar, de la care se pot cumpra roiuri la pachet, roiuri pe faguri i familii de albine; g) forma asociativ s pun la dispozi ia apicultorilor interesa i s achizi ioneze mtci, lista unit ilor acreditate de ctre Agen ia Na ional pentru Ameliorare i Reproduc ie n Zootehnie, conform OMADR nr. 413/2008 privind criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare; h) s solicite de la forma asociativ carnetul de stupin, avizat de Autoritatea Na ional Sanitar-Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor, document care trebuie de inut i completat de fiecare apicultor. IMPORTANT! Se pot nscrie n formele asociative s depun cererea de sprijin financiar i persoanele care nu de in familii de albine, dar acetia trebuie s fac dovada c au pregtire n domeniul apiculturii. 9.2 Documentele ce se depun anual de apicultori la forma asociativ din care fac parte pentru a beneficia de sprijin financiar cerere pe baza creia solicit ajutorul financiar cuvenit i n care se men ioneaz acordul acestora de derulare a ajutorului prin intermediul formei asociative; declara ie pe propria rspundere din care s reias c acetia nu au mai solicitat ajutor financiar prin intermediul altei forme asociative iar pentru refacerea eptelului apicol se angajeaz n scris s nu nstrineze mtcile, familiile de albine, roiurile la pachet i roiurile pe faguri achizi ionate, timp de un an de la data achizitionarii; copie de pe actul de identificare B.I./C.I., n cazul persoanelor fizice; copie de pe certificatul unic de nregistrare, n cazul persoanelor juridice; copie de pe adeverin a care s ateste proprietatea i numrul familiilor de albine nscrise n Registrul agricol, eliberat de consiliul local; copie de pe atestat sau certificat ori diplom care s confirme pregtirea apicultorului n 7

a. b.

c. d. e. f.

domeniul apicol; g. copie de pe documentul de nregistrare sanitar veterinar, eliberat de direc ia sanitar-veterinar i pentru siguran a alimentelor jude ean, respectiv a municipiului Bucureti, pe raza creia i desfoar permanent activitatea exploata ia/unitatea; Pe lng documentele enumerate mai sus, apicultorii cresctori de familii de albine ecologice mai depun urmtoarele: a. copie de pe Fia de nregistrare a productorului n agricultura ecologic, aprobat de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale; b. copie de pe contractul productorului ecologic ncheiat cu un organism de inspec ie i certificare, aprobat de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale; c. copie de pe certificatul de confirmare/conformitate elaborat de organismul de inspec ie i certificare, pentru familiile n conversie sau certificate; d. copie de pe Certificatul de atestare ecologic a familiilor de albine sau Certificatul MASTER nso it de anex, pentru solicitan ii care fac parte dintr-o schem de certificare "n grup", dup caz, eliberat de organismul de inspec ie i certificare acreditat de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale cu care productorul a ncheiat contract. 9.3 Etapele de urmat n cazul solicitrii ajutorului financiar de ctre formele asociative Formele asociative depun cererea de plat a ajutorului financiar comunitar i na ional pe baza cererilor i a documentelor depuse de membrii si, la centrul jude ean APIA, la biroul Registratur, respectiv al municipiului Bucureti pe raza cruia i are sediul nregistrat n actele de constituire, conform modelului prevzut n Anexa nr. 1 formular care poate fi procurat de la centrele jude ene APIA sau de pe pagina de web a Agen iei. Documentele care trebuie s nso easc cererea de plat sunt: a. devizul de cheltuieli cu medicamentele folosite, pentru combaterea varoozei, pe familia de albine i devizul de cheltuieli pentru refacerea eptelului; b. centralizatorul cu membrii asocia iei care solicit ajutor financiar pentru fiecare ac iune n parte; c. centralizatorul documentelor justificative ale membrilor asocia iei care solicit ajutor financiar. d. copie de pe actele de constituire a formei asociative la Registrul Comer ului; e. documentul de identitate bancar a formei asociative; f. pentru fiecare ac iune n parte copie de pe factura fiscal de achizi ie a produselor (medicamente, matc, roi pe faguri, roi la pachet, familii de albine) -- factura fiscal de achizi ie s fie emis pe numele formei asociative care depune cererea; g. copie de pe documentele fiscale de plat emise pe numele formei asociative care depune cererea de efectuare a pl ii medicamentelor achizi ionate; h. copie de pe documentele fiscale ale formei asociative care depune cererea de efectuare a pl ii mtcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine; i. copie de pe certificatul de origine care atest provenien a mtcilor din ferme de elit acreditate de ctre Agen ia Na ional pentru Ameliorare i Reproduc ie n Zootehnie i autorizate sanitarveterinar, precum i de pe acreditarea acestora; j. copie de pe Declara ia de conformitate (Anexa nr. 7 la OMAPDR nr. 413/2008) care atest provenien a mtcilor din ferme de multiplicare acreditate de ctre Agen ia Na ional pentru Ameliorare i Reproduc ie n Zootehnie i autorizate sanitar-veterinar, precum i de pe acreditarea acestora; k. copie de pe nregistrarea/autoriza ia sanitar-veterinar a unit ilor de la care s-au achizi ionat familii de albine, roiuri la pachet i roiuri pe faguri. 8

IMPORTANT! vor fi luate n calcul la plat numai facturile emise pe numele formei asociative care depune cererea de plat, facturi care trebuie s con in numai medicamentele omologate pentru combaterea varoozei (fr alte produse care nu fac obiectul tratamentului varoozei), respectiv produsele pentru refacerea eptelului apicol (matc, familii de albine, roiuri pe faguri i roiuri la pachet); documentele fiscale de plat emise tot pe numele formei asociative se ataeaz dup fiecare factura i trebuie s con in valoarea total (inclusiv TVA) a facturii, numrul i data facturii pe care o achit, tampila bncii, data ntocmirii i semntura. 9.4 Depunerea Cererii de plat Pentru ac iunile realizate n anul 2010, prevzute n Programul Na ional Apicol, termenul limit de depunere a Cererii de plat i a documentelor care o nso esc este 16 august 2010. 9.5 Completarea Cererii de plat Cererea de plat trebuie s con in elementele de identificare a solicitantului, datele specifice, devizul de cheltuieli cu medicamentele, mtcile, familiile de albine, roiuri pe faguri i roiuri la pachet procurate i Centralizatorul membrilor asocia iei care solicit ajutor financiar. Rubricile din cerere care trebuie completate sunt: Numrul apicultorilor la completare se va lua n calcul numrul apicultorilor membri ai formei asociative legal constituite; Numrul stupinelor la completare se va lua n calcul numrul stupinelor pentru care se solicit ajutor financiar; Numarul familiilor de albine de inute de membrii asocia iei; Angajamentul care trebuie semnat de ctre reprezentantul legal al formei asociative legal constituite. Lista detaliat a cheltuielilor din cerere se va completa astfel: colona 2 numrul facturii; coloana 3 data emiterii facturii; coloana 4 furnizorul; coloana 5 descrierea detaliat a cheltuielilor. Se vor descrie produsele achizi ionate (medicamente, mtci, roiuri pe faguri, roiuri la pachet, familii de albine). coloana 6 cantitatea; coloana 7 unitatea de masur; coloana 8 pre unitar; coloana 9 valoarea net; coloana 10 TVA %; coloana 11 TVA din valoare; coloana 12 valoarea brut. 9.6 Cereri incomplete n cazul cererilor incomplete, solicitan ii vor fi notifica i de ctre Serviciul ajutoare de stat msuri de pia din cadrul centrelor jude ene APIA, respectiv al municipilui Bucureti n vederea solu ionrii elementelor lips sau incorecte din cererea de plat. 9

10. Stabilirea nivelului ajutorului financiar Pe baza Cererii de plat i a documentelor anexate acesteia, n urma verificrii, Agen ia stabilete i deconteaz, n contul solicitantului, valoarea ajutorului financiar. Pentru ac iunile realizate n 2010, prevzute n H.G. nr. 556/2008, se pot deconta cheltuielile cu achizi ia de medicamente, mtci, familii de albine, roiuri pe faguri i roiuri la pachet, conform facturilor i documentelor de plat emise numai pe numele formei asociative i ataate la Cererea de plat. Nivelul ajutorului financiar se stabilete, n func ie de solicitri, dup cum urmeaz: n cazul n care sumele solicitate de beneficiari prin intermediul formei asociative, legal constituit i aprobat de Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur, se ncadreaz n limita sumei aprobate prin Decizia Comisiei Europene din data de 17.08.2007, nivelul ajutorului financiar se stabilete la valoarea de achizi ie, fr TVA, a mtcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri i a familiilor de albine, medicamentelor pentru combaterea varoozei, respectiv conform facturii; dac, n urma centralizrii sumelor solicitate de beneficiari prin intermediul formei asociative, se depete suma/sumele aprobate prin decizia CE, nivelul ajutorului financiar se stabilete la valoarea cea mai mic de achizi ie, fr TVA, a mtcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri i a familiilor de albine, respectiv a medicamentelor pentru combaterii varoozei, conform facturii; n situa ia n care, dup stabilirea nivelului ajutorului la valoarea cea mai mic de achizi ie, se depete suma/sumele aprobate de CE, valoarea ajutorului pe fiecare ac iune i forma asociativ se stabileste ca procent din valoarea cea mai mic de achizi ie, fr TVA, a mtcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri i a familiilor de albine, respectiv a medicamentelor pentru combaterea varoozei, conform facturii, pentru to i beneficiarii, pn la limita sumei aprobate. 11. Plata ajutorului financiar Dup stabilirea nivelului ajutorului pentru cele dou ac iuni i pe fiecare form asociativ, Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur vireaz sumele cuvenite n conturile solicitan ilor ajutorului financiar, conform legisla iei n vigoare. 12. Pstrarea documentelor Forma asociativ legal constituit are obliga ia de a pstra, la sediul acesteia, documentele solicitate la pct. 9.2, la care se adaug: proces verbal din care s reias c membrii formei asociative au primit de la aceasta mtcile, roiurile i familiile de albine, precum i medicamentele pentru combaterea varoozei solicitate; calendarul tratamentelor, ntocmit i urmrit de reprezentan ii formei asociative; registrul membrilor care au solicitat ajutor financiar; copie de pe acreditarea stupinelor de elit sau de multiplicare (Anexa nr.8 conform OMADR nr. 413/2008) n cazul procurrii de mtci selec ionate; certificatul de origine care atest provenien a mtcilor din ferme de elit acreditate de ctre Agen ia Na ional pentru Ameliorare i Reproduc ie n Zootehnie i autorizate sanitarveterinar; 10

declara ia de conformitate (Anexa nr. 7 din OMADR nr. 413 din 20 iunie 2008 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare) care atest provenien a mtcilor din ferme de multiplicare acreditate de ctre Agen ia Na ional pentru Ameliorare i Reproduc ie n Zootehnie i autorizate sanitar-veterinar. Toate documentele de inute vor fi arhivate conform legisla iei n vigoare. 13. Controlul

Formele asociative precum i apicultorii se vor supune la orice control efectuat de reprezentan ii APIA, ai MADR, ai organismului de certificare, precum i de cei ai Comisiei Europene. Controalele sunt destinate s verifice respectarea condi iilor de acordare a ajutoarelor financiare, instituite n temeiul programului apicol aprobat de Comisie. Controalele sunt efectuate la nivel administrativ i la fa a locului. Controalele se vor desfura obligatoriu! nainte de efectuarea pl ii. n vederea efecturii controlului, forma asociativ legal constituit are obliga ia de a prezenta documentele enumerate la punctul 12. 14. Contesta ii Att beneficiarii ct i solicitan ii ajutorului financiar pot contesta orice notificare emis de APIA n termen de 30 de zile dac prin aceasta consider c au fost vtma i ntr-un drept al lor. Contesta ia va fi depus i nregistrat la APIA Aparat central la Serviciul Rela ii cu Publicul/ Centrul jude ean, n func ie de autoritatea public emitent. Contesta ia formulat se solu ioneaz n termen de 30 de zile de la depunere, conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, n urma analizrii i verificrii fiecrei situa ii de fapt n parte.

15. Responsabilit ile Agen iei de Pl i i Interven ie pentru Agricultur Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur este responsabil cu: elaborarea formularisticii de solicitare, nregistrare, centralizare; procedurile de desfurare a activit ilor i procedura de control conform riscurilor evaluate; informarea solicitan ilor cu privire la modificarea regulilor i regulamentelor schemei prin publicarea acestor modificri pe pagina de web a APIA; actualizarea criteriilor de eligibilitate pentru solicitan i, termenele limit pentru depunerea cererilor de plat a ajutorului financiar comunitar i na ional; inspec ia la fa a locului la solicitan i.

11

Anexa nr. 1

APIA

Cerere de plat
Ajutor financiar comunitar i na ional acordat n sectorul apicol Cadru rezervat Agen iei de Pl i i Interven ie pentru Agricultur

AJP0 SA f001

Data primirii cererii: _____/_____/2010 Data limit de depunere a cererii 16.08.2010 Numrul unic de nregistrare la APIA R O Avizat/Respins (dup primirea Raportului de inspec ie) ef serviciu ajutoare de stat, msuri de pia , Nume i semntura, Data,
1. 2. 3.

Numr de nregistrare a cererii

*Data depunerii la pot____/___/2010


Aprobat/Respins (dup primirea Raportului de inspec ie DIRECTOR CENTRU JUDE EAN/MB, Nume, semntur i tampila Data,

OBSERVA II: Completa i numai cu MAJUSCULE! Nu terge i i nu folosi i past corectoare! Acest formular poate fi trimis prin pot cu confirmare de primire sau se depune personal la sediul centrului jude ean APIA.

*se va completa n cazul transmiterii prin pot.


PARTEA 1 DATELE DE IDENTITATE ALE FORMEI ASOCIATIVE LEGAL CONSTITUITE
1. Denumirea formei asociative legal constituit

2. Numele i prenumele reprezentantului legal 3. CNP al reprezentantului legal 4. CUI 5. Adresa formei asociative legal constituit

6. Cod potal 7. Judetul /sectorul 8. Telefon 9. Fax 10. E-mail 11. Adresa pentru coresponden a (completa i numai dac ea difer fa de cea din pct.. 4-7)

Denumirea bncii Nr. contului

12. Numrul apicultorilor nscrii n forma asociativ 13. Numrul stupinelor 14. Numrul familiilor de albine de inut de membri asocia i (apicultori) 15. Suma de plat solicitat pentru combaterea varoozei 16. Suma de plat solicitat pentru refacerea eptelului apicol 17. Suma total de plat solicitat exprimat n lei (combaterea varoozei + refacerea eptelului)

, , ,

PARTEA 2 ANGAJAMENT Subsemnatul, numele i prenumele _______________________________, func ia ________________________, reprezentant legal al formei asociative legal constituite__________________________________________, cunoscnd prevederile legii penale cu privire la falsul n declar ii, declar c mi asum urmtoarele angajamente: n eleg c toate documentele fiscale de achizi ie i plat depuse la cerere (dosar de plat), trebuie s fie emise pe numele formei asociative care depune cererea de plat i documentele justificative la APIA; m oblig s furnizez documentele justificative care vor fi solicitate de APIA, precum i la orice control autorizat; n cazul n care, ntre data depunerii cererii i data acordrii pl ii au intervenit modificri ale informa iilor declarate n cerere (schimbare de nume, sediu etc.) voi comunica aceste schimbri la APIA, n scris, n termen de 5 zile lucrtoare; nteleg c n termen de 30 zile de la virarea sumelor n contul formei asociative, s distribui ctre apicultori sumele/produsele solicitate n cerere i s depun/transmit la sediul APIA, sub semntur proprie, un tabel nominal care s con in numele i prenumele apicultorilor, datele de identificare (adresa, nr. de telefon/adresa de email), suma pe care a primit-o i semntura, precum i o declara ie pe proprie rspundere a reprezentantului legal al formei asociative care a depus i semnat cererea de plat, din care s reias c sumele/produsele din tabel corespund cu sumele/produsele primite de apicultori; n eleg s prezint, la controlul efectuat de reprezentan ii APIA, declara iile pe proprie rspundere ale fiecrui membru, din care s reias c apicultorul/apicultorii care solicit sprijin financiar, prin Programul Na ional Apicol, pentru achizi ia de familii de albine, mtci, roiuri de albine i/sau produse pentru combaterea varoozei, nu vor declara aceste produse i pentru finan area din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural). documentele justificative prezentate n dosarul de plat pentru achizi ia de familii de albine, roiuri, mtci sau produse pentru combaterea varoozei, nu vor fi prezentate i pentru justificarea fondurilor finan ate din FEADR; nerespectarea condi iilor de eligibilitate pentru acordarea ajutorului financiar, precum i nscrierea cu inten ie n formular a informa iilor incomplete, neconforme cu realitatea, atrag dup sine sanc iuni de natur financiar sau penal, dup caz; n cazul n care declara ia mea se va dovedi fals n privin a sumei solicitate la plat, m oblig s napoiez, la cererea APIA, suma care a fost virat necuvenit sub titlul de ajutor, n conformitate cu procedura de recuperare debite. Declar pe propria rspundere c, n cazul n care nu respect oricare din punctele prevzute mai sus, dosarul de plat s devin neeligibil i, n consecin , s nu primesc finan area, sau n situa ia c sumele au fost primite, la cererea APIA, s returnez aceast sum. ATENTIE: Cunoscnd prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul n declara ii, confirm pe proprie rspundere exactitatea datelor prezentate. tampila solicitantului,

ntocmit, _____________________________________(numele i prenumele) Func ia Data: ____________________________(n cadrul formei asociative) _____/_____/2010 Semntura,

IMPORTANT! Forma asociativ va completa i depune numai formularele standard, preluate de la centrele jude ene sau descrcate de pe site-ul APIA; Toate rubricile din formulare trebuie s fie completate; Angajamentele luate de solicitantul ajutorului pot fi reactualizate ori de cte ori va fi necesar, la cererea Agen iei de Pl i i Interven ie pentru Agricultur.

La depunere, Cererea de plat va avea ataate, n mod obligatoriu, urmtoarele documente, care vor fi prezentate i n original: devizul de cheltuieli cu medicamentele folosite pentru combaterea varoozei pe familia de albine i devizul de cheltuieli pentru refacerea eptelului; centralizatorul cu membrii asocia iei care solicit ajutor financiar pentru fiecare ac iune n parte; centralizatorul documentelor justificative ale membrilor asocia iei care solicit ajutor financiar; copie de pe actele de constituire la Registrul Comer ului ale formei asociative; documentul de identitate bancar al formei asociative;

pentru fiecare ac iune n parte copie dup factura fiscal de achizi ie a produselor (medicamente, matc, roi pe faguri, roi la pachet, familii de albine) -- factura fiscal de achizi ie trebuie s fie emis pe numele formei asociative care depune cererea; copie dup documentele fiscale de plat emise pe numele formei asociative care depune cererea, de efectuare a pl ii medicamentelor achizi ionate; copie dup documentele fiscale ale formei asociative care depune cererea, de efectuare a pl ii mtcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine; copie dup certificatul de origine care atest provenien a mtcilor din ferme de elit acreditate de ctre Agen ia Na ional pentru Ameliorare i Reproduc ie n Zootehnie i autorizate sanitar-veterinar, si de pe acreditarea acestora; copie dup Declara ia de conformitate (Anexa nr. 7 la OMAPDR nr. 413/2008) care atest provenien a mtcilor din ferme de multiplicare acreditate de ctre Agen ia Na ional pentru Ameliorare i Reproduc ie n Zootehnie i autorizate sanitar-veterinar, precum i de pe acreditarea acestora; copie de pe nregistrarea/autoriza ia sanitar veterinar a unit ilor de la care s-au achizi ionat familii de albine, roiuri la pachet i roiuri pe faguri. IMPORTANT! vor fi luate n calcul la plat numai facturile emise pe numele formei asociative care depune cererea de plat, facturi care trebuie s con in numai medicamentele omologate pentru combaterea varoozei (fr alte produse - care nu fac obiectul tratamentului varoozei), respectiv produsele pentru refacerea eptelului apicol (matca, familii de albine, roiuri pe faguri i roiuri la pachet); documentele fiscale de plat emise pe numele formei asociative se ataeaz dup fiecare factur i trebuie s con in valoarea total (inclusiv TVA) a facturii, numrul i data facturii pe care o achit, tampila bncii, data ntocmirii, semntura.

tampila solicitantului, Luat cunotin , _____________________________(numele i prenumele) Func ia Data: ____________________________(n cadrul formei asociative) _____/_____/2010 Semntura,

*DEVIZ DE CHELTUIELI
Ac iunea solicitat: Lupta contra varoozei (achizi ia de medicamente/produse pentru combaterea varoozei)

(Se va completa de ctre forma asociativ)


Cantitate facturat Nr. crt Descrierea detaliat a cheltuielilor distribuit Data emiterii facturii Felul documentului de plat (nr/serie/dat) 3 Unitate de msur Valoarea net TVA [%] TVA din valoare Valoarea brut

*1Se va completa de ctre APIA CJ/MB

Nr. factur

Pre unitar

Valoarea net stabilit pentru plat

0 1.

10

11

12

13

2.

.... Total sum solicitat pentru combaterea varoozei prin metode clasice Total sum solicitat pentru combaterea varoozei prin metode ecologice Total sum solicitat la plat *se va completa de ctre forma asociativ care depune cererea i se va ataa la aceasta; *1se va completa dup primirea raportului de inspec ie; x x x x x x CSASMP1 numele/prenumele/semntura__________________________

IMPORTANT! Forma asociativ va completa i depune numai formularele standard, preluate de la centrele jude ene sau descrcate de pe site-ul APIA. ntocmit, reprezentantul asocia iei legal constituite (numele, prenumele, data, semntura i tampila)

*DEVIZ DE CHELTUIELI
Ac iunea solicitat: Refacerea eptelului apicol (achizi ia de mtci, roiuri la pachet, roiuri pe faguri i familii de albine)

*1Se va
Se va completa de ctre forma asociativ
Cantitatea Nr. crt

completa de ctre APIA CJ/MB


Valoarea net stabilit pentru plat

facturat

factur

distribuit

**Nr.

Data emiterii facturii

Felul documentului de plat (nr/serie/dat)

Descrierea detaliat a cheltuielilor

Unitate de masur

Pre unitar

Valoarea net

TVA [%]

TVA din valoare

Valoarea brut

10

11

12

13

1.

2.

...
Suma solicitat pentru procurarea de mtci Suma solicitat pentru procurarea de roiuri la pachet Suma solicitat pentru procurarea de roiuri pe faguri Suma solicitat pentru procurarea de familii de albine Total sum solicitat la plat *se va completa de ctre forma asociativ care depune cererea i se va ataa la aceasta; CSASMP1 numele/prenumele/semntura___________________________ *1se va completa dup primirea raportului de inspec ie; **se vor nscrie mai nti facturile pentru achizi ia de matc, apoi n ordine cele pentru roiuri la pachet, roiuri pe faguri i familii de albine; IMPORTANT! Forma asociativ va completa i depune numai formularele standard, preluate de la centrele jude ene sau descrcate de pe site-ul APIA. ntocmit, reprezentantul/ asociatiei legal constituite (nume, prenume, data, semntura i tampila)

Anexa nr. 2 Cod: AJP0 SA - 002

*Centralizatorul membrilor formei asociative legal constituite care solicit ajutor financiar
Denumirea formei asociative legal constituite ................................................................................................. Numr unic de nregistrare la APIA RO .....................................................................................................

Adresa complet a formei asociative legal constituite ...................................................................................

* va fi completat de ctre forma asociativ i se va ataa la cerere


Actiunea solicitata Nr. crt. Numele i prenumele membrilor asocia iei Nr. fam. albine pentru care solicit ajutor Combaterea varoozei Cheekmite+ Mehpatika Beevital Hiveclean CNP Adresa Numr de telefon/fax/ mail
Cantitate/numr medicamente solicitate:

Nr. produse solicitate pentru refacerea eptelului apicol Alt produs Matc Roiuri la pachet Roiuri pe faguri Familii de albine

Varachet Forte

Bayvarol strip

Varatraz

Mavrirol

Perizin

**

1. 2. 3.

..... .
TOTAL x x x

IMPORTANT! Forma asociativ va completa i depune numai formularele standard, preluate de la centrele jude ene sau descrcate de pe site-ul APIA.

** se inscriu produsele care nu se gasesc n list ntocmit, reprezentantul formei asociative legal costituite (nume, prenume) .......................................................................................
Semntura, tampila,data;

Anexa nr. 3 Cod: AJP0 SA - 003 *Centralizatorul documentelor justificative ale membrilor formei asociative legal constituite care solicit ajutor financiar
Denumirea formei asociative legal constituite................................................................................................ Numr unic de nregistrare la APIA RO...................................................................................................... Adresa complet a formei asociative legal constituite...................................................................................

* va fi completat de forma asociativ i se va ataa la cerere


Nr. crt. Numele si prenumele membrilor asocia iei Adresa/ Numr de telefon/fax/mail Atestat/ diplom/ certificat serie/numr Numrul de inregistrare al adeverin ei de proprietate eliberate de primrie Numrul de nregistrare a documentului eliberat de DSVSA Nr fiei de nregistrare n agricultura ecologic Nr contractului ncheiat cu un organism de inspectie i certificare Nr. certificatului de atestare ecologic a familiilor de albine (certificatul MASTER) Nr certificatului de confirmare/conformitate al organismului de inspec ie i certificare

CNP

1 2 3 4 5 6 .....

IMPORTANT! Forma asociativ va completa i depune numai formularele standard, preluate de la centrele jude ene sau descrcate de pe site-ul APIA. ntocmit, reprezentantul formei asociative legal constituite (nume, prenume).............................................................................. Semntura, tampila, data;

18

CERERE
PENTRU ACORDAREA CODULUI UNIC DE NREGISTRARE LA AGEN IA DE PL I I INTERVEN IE PENTRU AGRICULTUR

FORMA ASOCIATIV LEGAL CONSTITUIT ................................................................................. DENUMIREA FORMEI ASOCIATIVE : ............................................................................................... SEDIUL/ADRESA: .................................................................................................................................. NR.TEL./FAX/MAIL:.......................................................................................................................... NR. NREG. la Registrul Comer ului/ J.............................................................................................. CUI ...................................................................................................................................................... COD IBAN deschis la TREZORERIE.............................................................................. .................. Sucursala/Agen ie...................................................................................................................... ......... .............................................................................................................................................................. PRIN reprezentant legal / mputernicit dl.dna .......................................................................... ........... n baza (procura/mputernicire) ......................................................................................, solicit acordarea Codului unic de nregistrare la Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur n vederea aceesrii msurilor de pia pentru sectorul apicol. Ataez copii dup: Act Constitutiv al formei asociative legal constituite / certificat eliberat de Registrul Comer ului, copie dup codul IBAN deschis la TREZORERIE/BANCA COMERCIAL Am luat la cunotin c orice modificare a informa iilor de mai sus trebuie comunicat APIA n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la producerea acesteia. Comunicarea Codului unic de nregistrare generat de APIA se va face prin: transmitere fax prezentare la sediul Agen iei
(se bifeaz op iunea)

Declar pe proprie rspundere c cele de mai sus sunt conforme cu realitatea. Semntura i tampila Data:

19

Declara ie,

Subsemnatul ............................................., nscut la data de ........., n ............................ de sex ................, cstorit/necstorit, domiciliat n .................................................. posesor al

(localitatea),

(localitatea),

str. ..........................., nr. ...., bloc ........, scara ...., etaj ..., apart. ...., sector/jude ......................, BI/CI, seria ............, nr. ....................., eliberat de .............................., la data de ...................., cod numeric personal (CNP) .............................................., cunoscnd dispozi iile articolului 292 Cod penal, cu privire la falsul n declara ii, declar pe propria rspundere urmtoarele: produsele pe care le voi achizi iona prin Programul Na ional Apicol (familii de albine, mtci, roiuri de albine i/sau produse pentru combaterea varoozei), nu vor fi declarate i pentru finan area din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural).
Dau prezenta declara ie fiindu-mi necesar la __________________________ (ex.: Asocia ia cresctorilor de albine, filiala Tulcea).

Prezenta declara ie a fost ntocmit n dou exemplare.

DECLARANT, (numele, prenumele i semntura)

20