Sunteți pe pagina 1din 31

G,

TOPiRCEANU

l?opt;/e{panna
EDITURA TINERETUIUI

G.

TOPIRCEANU

r lhpyd&/e{oarr7
ILUSTRATI

DE MARCELA CORDESCU

EDITURA TINERETULUI

ft

tr""ut intii o boare

Pe deasupra viilor,

$i-a lural de prin ponoare Pu{ul pdpddiilor.

Cu acorduri lungi de
l-au r6spuns {inelele.
Toale

liri

llorile

5oplir5,

lnlorcindu-;i lelele.

Un salcim privi spre munle Mindru ca o flamuri. Solzii lrunzelor mirunle S-au zburlil pe-o ramura.

Mai lirziu o colo{an;

F5ri

ocupafie

A adus o vesle-n goani


5i-a {;cuf senzalie:

Cici-n

munte, la povarni,r

Plopii 5i risurileJ Spun ci vine-un vint de iarni


Rdscolind pidurile.

$i-auzind din depirlare Vocea lui liranici,

Toli ciulinii pe cirare


Fug, cupringi de panici...

g'1* *

:q ':r+"j '

a *,li

\1".,

',4;

Yd-

Zvonul prin livezi coboari. Colo jos, pe mlagfini, S-a-n{ilnit un pui de cioard C-un bitlan de baglini.

r4

$t din treaiil

ii

arunci

All5 vesle slranie, C.au pornil-o pesle luncd


Frunzele-n bejaniel

ly' $''

les din ganluri vribiile.


Papura pe lac se zbale LegSnindu-ti sSbiile.

al /

ll

ntr-oclip6,alarmale,

Un

lEslun, lq {rac, apare Sus pe-un virl de lrslie,

Ci si

Jie-o cuvlnlare
cheslie.

ln aceasli

Dar broscoii din risloacea

ll

insullE-n pauze

$i dln papurt.l provoaci Cu prelungi aplauze.

Litilelet-ncep

s5.

slrige

Ca de

mama locului.

Cocoslirci, pe elalige, Vin la lala locului.


Un Jinlar, ieruos gi loarle Slab de conslitutie, in zadar vrea si ia parle

$i el

l.

disculie,

F=:,:

Cind deodale un erele,6 Polifai din nagfere, Pesle ballS 9i boschele


Vine-n recunoaglere

Cu poruncE de Ia cenlru
Conlra vinovalului,

Ca sd-l aresleze penlru


SiguranJa

slalulul..

De emoJie, in surdin6; Subl un snop de bozie, O pEslaie de sulcinE

A ficut

explozie.

ilt

lo.ll".n sr;dini s-agil;.


elite

Pesle slraluri, dalia,

Ca o doamni din ipi indreapti lalia.

Trei pelunii sublirele Farmec dind regrelelor, Slau de vorbi inlre ele:

- ,,Ce ne {acem,

Ielelor

?.,.

[ft ,f

f*ffi

Floarea-soarelui, bilrinS, De pe-acum se sperie u-au sa-t caoa rn Jarrna

Dinlii, de mizerie.

$i cu galbena ei zdreanlb Sl5-n lumina maluri, Ca un lalger de balanli


Aplecal pe-o
lalu16...

*!

:Hl**

'#

'-*"

J"*

lnlre gize, lSri {ric6, Se re-ncep idilele. Doar o girg6rilS mic6


Bleslemindu.gi zilele,

Nec6jili cere sfalul Unei molii linere, C6 i-a dispArul bSrbalul ln coslum de ginere.
lmprejur li cinl6-n tagd Greierii din llaule. Uf, ce lume, soro drag6! Unde s5-l mai caule?

J' e'ir

.i .j -?, :ujrr

'tE

&.
t

L-a gisil subt lrei griunle

Morl de

in:nilie,7

$i-acum pleicd si anunle Cazul la polilie.

uruienele-nqrozile De-aga vremi prolivnice,

n l/

IV

5e vorbiri pe goplile

Si se laci

schivnices.

$i cum Slie-o rugiciune


Doamna mSsSlarilie,

Tol soborulto ii propune S-o aleagi slarili,

Numai colo sus, prin vie, Rumenele lobode Vor de-acuma.n viduvie
SE lrSiasci slobode. Vczi

de-aceea, m6lriguna

A-nvilal un bruslure Si le spuie-n lalS una


Care.o sE le uslure!..
Jos, pe-un virl de campanuli Pururea-n vibraJie,

5i-a opril o libeluli Zborul plin de gratie. Mic, cu solzi ca de balaur, Trupu-i lin se clalini, Juvaier de small gi aur

Cu sclipiri de

plalinS.

". Scade animaliarr... De mirare parci-5i line


Vinlul respiralia.

d"od"t;, pe

coline

Zboari

veSli conlradiclorii Se-ntrelaie glirile... Ce e? Ce e?... Spre podgorii Toli inlorc privirile.

{e.
t_

lal-o !... Sus, in deal, la slrungi ASlernind pimintului Haina ei cu lrenE lungi De culoarea vinlului,

S-a ivil pe culme Toamna, Zina melopeelorr2


Spaima {lorilor gi Doamna
Cucurbilaceelorr3...

F'
r*

!:

..

i)
?.:

et

:a"

Lung igi fluluri spre vale, Ca-ntr-un nimb de glorie, Pesle Solduri lriumlale Haina iluzorie.

Apoi pleaci mai deparle


Pusfiind ciririle,

Cu alai de frunze 55 colinde zirile.

mqar?;:

Gize, llori inlirziale! Muza mea safirici V-a-nchinal de drag.la loale CiJe-o slro{; lirici.

Dar cind

lliu

c-<i si v5-nghele

larna mizerabili,
ME cuprinde
lremediabila...l'

o lrislele

.\

n-k$i.;r

*.

,t''*dt?

4,.
EXPUCATil rA CUV|NTETE GRETE PE CARE rE lNTltNtIt lN TEXT

l, Ponor-coosii prdpd.tiaii.
2. PoYorn6-l@ul lnde * foca iuico. Aici cv intel.lul dei pe deoluri,lo vii. "t. -lrondofi. rilbotic, m6cet. 4. Rdtloocd-brot de fiu dbdtut din ol, so, pentru o sc pubo prinde p.tt6. I _ .bio 5. Lititi -Fldre de boltd, de culoore negrhioosd.
Xdsurd

6. Erelc-Fldra
de hr6n6.

da prod6.

8. Schivnicn -cdluldriti. 9. r'td.6ldrild-pldnti co flori solb.n! ti cu niror greu, tooile ohdviloor. 10. Sdbor-odonor.,

l2. r{clop.e-m.!od;. t.irtd.


13.

ll.

Animofie-itrsullcl;r. Cucurbilocc.-fomili.
core
Iremediobil

la.

fo.c pod. dovleocul, Fp.n.lc. - {dri leoc,6rc nu r h6i pool. lnd.6pto.

dc ploilc, din

il

S-ar putea să vă placă și