Sunteți pe pagina 1din 1

r=

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTAITITA


FACULTATEA

s-*.:

-:i*!#5!

==.*,4-E

.'li

CERERE DE INSCRIERE

in anul universitar

20L2

NUIIIELE Sl PRENUMELE actual, daca e cazul, dupa casatorielinfierelmodificare la cerere, cf. actului doveditor

Cod numeric personal (CNP) Act de ldentiiate (CD

sfridenUmasterand al UniwrslHtll Ovldlus Constrnta Anul de Studiu Specializarea Forma de invatamant{zi, lD, IFR} Statutul acadEmic la ffnele anulul unlverEltar anterior (pff ailii ll $i

Ul)

*este:

(* promovatlpromovat pe oedltehrerupere de studiilprelungrre de ssolaritate)

Tlp loc ocupat ln anul unlvereltar precedent (fara taxalcu taxa/straln bursiericpnvicpl/cpv[ptr anii ll si lll)

Tlp loc ocupat ln anul unirrersltar prezent, dupa redlstrlbulre (fara taxa/cu ta/strain bursier/cpnv/cpUcpv)

$ltuatla flnanciara a anului unlvereltar precedent (ptr anil ll el lll),


achltat lntegraUpartlal taxa de scolariaare ln cuantum de:
a ln anul universitar prezent, ma angajez, in conformltate cu Contractul de studii incheiat, sa achit taxele afurtnte scolarizarii.

Data

Semnatura'student/mastennd