Sunteți pe pagina 1din 10

tlu: l. Eu suntDomnulDumnezeul afardde strnu ai alli dumnezei Mine. l. Sa nu-ti faci chipcioplit.nici nici si te inchini alti aseminare. lor.

Domnului 3. Sa nu iei numele tau Durnnezeului in de$ert. 4. Adu-li amintede ziua Domnului si o cinsteste. pe 5. Cinstegte tataltau gi pe mama ta. ca bine sa-ti fie si tie ;i mulli ani sa trliepti pe pimdnt. 6. Sanu ucizi. 7. Si nu fii desfrinat. 8. Si nu furi. 9. Si nu ridici mirturie mincinoasi ttru. impotrivaaproapelui 10.Si nu poftegtinimic din ce este tiu. al aproapelui

Talismanul

TAL I S MA NUL Aceasti ruglciune a fost gtrsitE, in anul 1585, sub rnormintul Mentlitorului. Acela careva citi aceast2l n:giciune sau ,r va asculta cdnd o va citi ar[Lsleva,sau o va purta asupra s4 acela nu are sI rnoard subit, nu va fi invins in luptn gi nici nu va.cddea mAiniledugmanilor. in El nu va fi niciodati invins. C6ad o femeie se afli in durerile nagterii,de se va citi sau va citi aceastirugici une,va aveanagtere, uqoari. De se v atinge cu el partea dreapti a copilului, acel copil va fi ferit de toatebotilegi

..=...--

accidentele va fi cu noroc. gi Acela*carcva purta asupra sa aceast?l rugtrciune, credegi va va facenunai fapte bune,va fi ferit de toatefelurile de boli, inclusiv de epilepsie. Cendvefi vedea pe cinevain pradaacesteiboli ie spunecd estede ajuns a atinge parteadreapttr bolnavului a cu aceastE rugiciuuecasi sevindece cu destrvArpire. Acela care va scrie aceastilrugtrciune,fie pentru el, fi."pT* atgii, voi binecuvdnta, il ziceDonrnrdDumnezeu, acela iar care va rimine nepisitor, bitindu-gijoc aidisprefuind_o, va

fi pedepsit. C6nd aceastd rugEpiune fi dusi intr-o cas5, va aceacasdva fi feritl de orice fei de primejdii, aceecasi nu va fi inundatn, disEusldedu$mani. nici Acela care va citi in fiecare zi aceastirugiciune va fi prevenit printr-un sernndivin cu trei zile inaintede ceasulmo{ii.sale. Aceastts rugEciune hebuiecititi in Nurnele Tat6lui. al Fiului 9i al SfAnruluiDuh. Amln. Eu, Dgmnul Dumnezeu Atotputernic,trimit pe pdmint aceast6 rugdcitrne rezistentiin de fa{adu;manilor.

Puterea estemare,atAt sa pentm cel careo poarti cit 9i cei care o aud cititi, fiind valabili timp de doutrzecide zile, timp in carenu fi,sepoateinrfimplanimic r{u. Cel care o citegteesteferit de incendii,deinec Aidevrljitorii. CAndo femeie nagte,i se pune rugdciuneape spunAnd rei cap, de ori rugdciuneaSfintei Treimi Si TatdlNostru gi ea va na$teugor. Acela care va purta aceastE rugdciunepi va crede in cele inscrise intr-insa va invinge :rsupra dugmanilorstri. Se incepe cu SfAnta Crucea lui Iisus Hristos,se va

pune inaintea ta sau sub pern[ eflnd dormi; ziua a se purta in partea dreapti,zicind: Crucea lui Iisus s[ mI lmpotriva riutI|ilor gi apere. dugmanului. Tine-mq IisuseHristoase gimi apiricuputereaTa. Fere$emI de tofi dugmanii vlzufi 9i nevizufi, care dorescnimicirea
mga.

Acest lucru te va ajut4 deoareceacest talisman a fost scrisde Iisus lkisios gi de Sfilnta FecioariMaria gi puterea este lui mare. Acela careva auzi dcspre

scea$arugacrunc, o ceax6, s8 otrt sd o scrie,cu gfnd cu:at gi litce de aurin minteagi sufletulstru. ' Domnul Iisus Hristos. Fiul lui Dumnezeu, Sfdnta cu Treime poruncescca purerea acestui Talisman o aibl numai si acela carerespectlzileledc lu0ru gi sirbitorile. Cdgtigulnostru si nu_l c6gtig5"m zilele de sirbdtoare. in De aceeas-au dat gasezile de lucru c8, cea de-a $aptea, Duminica,sl reinanezi derelaus, reculegere ruglciune;si sefini 9i cu curdfenie faptebune.Sdse gi mai gtiecd Dumnezeu ndscut s-a

din SfAntaFecioad Maria intr-o noapte sfintd. Cei care nu respecti cele 10 porunci vor fi cu blestemafi9i pedepsigi boli qi cu foarnete, rEzboigi multe altele. Fentnr cei mai puFn r6i voi facc s{ existe intotdeauna un indrumdtor,un stip6n rmul peste celSlalt gi -necredinfa va fi pedepsit5 tunetegi fulgere. cu ca Fonrncesc intotdeauna s* se me-argila biseric$,tineti, gi femei, bdh.Ani copii, in toate gi s6rbitorile. S[-gi {,rminicile recunoascigregelile, inainte de sPovedenie se ducEPreg{ii1i, si pentru a nu se uita weun pdcat.

SEnu se injure nicioda$ pe &ept sauperpec$ SXnu v[ fie nrgine de strrtrcie nici ab sernriiivoqtri. , Cel careareplcate mari sau cSte stelepc csr,va fi iertatde ele dacd va purtaTAUSMANUL asupra sa, citindul nrf,caro sfp6m6nnda6pc Acela care'l va da gi altora'sil-l copieze, vaciti sau rradadescris, il il sauil va ilftui, acehri,om bine-i va merge, carenr credein el va fi iar in blesternat veciivecilor. porunc5, Afar6 dacsastii si credefi gi s['finefi acest TALISMAN al lui Iisus Hristos care s-a nlscut din Fecioara Maria. Faceli acest,lucru in

numeleTatilui ti al Fiului *i al Sf6ntului Duh. Amin. Eu, Iisus Hristos, port Melecuputerederezistcnf! r5nile in fala durerii 9i degerttrciunilor lumii prin ajutorul acestui TALISMA.N! Cine are acest TALISMANi acelasi stealinigtit 4$a cum am stat gi Eu, Iisur IIristos, ln rwulegere. ln numclc Tkrtllui Eial Fiului gi al S$nului Duh. Amin. Cine va purta accastl binecuvdntare,TALISMANUL, asupras4 din parteadu+mrailor riu nu va suferL-c*ci suflcnrl

gi Ce fncSrcet nenoseciri caestr,ofe nu se va ?isp*in1ftnta 6imic, ils .niciin ftf& glongu-lui crinrinal unui sEudement. Ve invinge in fafa unui furt imediat sau dinainte ccmplctat,ori alte rEutEii,incE dinainte va fi ferit de orice lmprejurare ?ncazultrnui atac rea. direct cu orice arme, ele nu vor aefioe.a, nil vor putee sE pe nimiceasefr, nimeni dintre cei poartt acesttalisman asupra care 1or, cel carel-a auzitcitindu-se sau fiind ferit dc tot riul timp de dotr$zeci ziie, conformponrncii de DomnuluinostnrIisus Hristos. ln al doilea rflnd, toate

vor arurile vlzute 5i aevEzute sta nemigcate,prin botezul lui Iistts Hristos care s-a botezatin aPa Iordanului. ln al treilea rind, toate armelevizibile gi invizibile vor sta prin nevinovlliile nemiEcate Maria. Sfintei Fecioare rind, vor sta inatpatrutea vizibile 5i toatearmele nemigcate invizibile din poruncaSfantuhi Dr$. Amin. ln al cincilearind, vor sta vizibile 9i toatear,mele nemigcatc invizibile prin firea Domnului nostrulisusHristoscarem-acreat gi pe mine.

rdnd,vor sta ln al gasblea nemigcateermele vizibile 9i invizibiie in numele tuturor Sfiniitor gi in mdrirea Tatilui gi al Fiului si al SfEntuluiDuh. Amin. Dum[ezeu, pe tofi care vor purtaacest TALISMAN ii va binecuvinta in vecii vecilor. Amin. Cel care poarti acest TALISMAN va fi scutitderelepi de vrdjitorii, utci in judecat6nu va fi neindreptlfit, de asemeuca nici doborit denici un fel dearm6' Jurprin adevtrrul spuse de acestor Sfertul Fiu lisus!

Agadar,iubili creptini, iuafi acest TATISMAN s[ fie pentu minecileuzavi{ii $ reqita impotriva tuturor dugmanilor.Str carearn fie de folosacelorapentnr gi si le ajute Durnnezeuin scris Amin. bard viata 1or. Luare aminte prrrtara a Biserica aprobat sfinte,ctrmsuol cruci, unprobiecte iconife, chipul mielului, lem din cruceaDomnului,scririsfinte,in obiecte sfinfitein crnedin{a aceste ca biserici si fie deajutor cregtinilor. Prirnii cregtini purtau

rnedelioanecu crucea gi cu monograma lui . Hristos, simbolizind sc6parealor sub scutul, crucii;.,maipurtau cSgile cum evangheliei)' dupi m6rturisesctofi sfinlii Pdrinfi. Cregtiniipoartn$i azi, in sAnori pun ia capirlbolnavului,cirfi de cuprins religios, preeum sunt : "Visu! Maicii Domnului", BrAul Maicii. Domgului", !'Epistolia Maicii Domnului"', "Epistolia. "Calea Domnulti","Talismanul", Crucii",'1Cele12 vinrcrimari de peste an","Dezlegare iarmece de givr6ji", "Dedegare blesteme" de
$.4.

Crezul sausimbolulcredinfei Tatil, CredintruUnul Dumnezer:" Atotliitorul, Ficitorul cerului gi al al pdmAntului, tuturorcelorvlzute 9i nevtrzute. $i intru UnulDomnIisusflristos, UnulNiscut,care Fiul lui Dumnezeu, din Tatil s-aniscutmaiinaintedtoli Durmezcu vecii;Luminddin -uminE, adevbratdin Dumnezeuadevtrrqt; nlscut, nu ficut; Cel de o fiinld cu Tatil, prin caretoates-aufdcut; Carepentnrnoi oamcniiqi Pentru a noastrdm6ntuire S-a Pogorit din laDuhulSflnt cerurigiS-aintnrpatde om; gi din MariaFecioara s-afEcut 9i s.ardstignitpentrunoi in zilele $i lui Pontiu PiI6t 9i a pdtimit 9i S-a ingropat;

$i ainviat aucia d dupE Scripturi, gi S-asuit la ccruii gi gadede-a drcap$Thtilui; $i iarlgi va s{ vintr cu slevtr,sd judecevii gimo4ii, a CIrui impnrlde nu va aveasfitrgit. $i intu Drfrul Sflnt, bomnur de via1trFXcdtorul,Care din Tatdl purcede,Cel ce imprcunEcu Tatll qi Fiul este inchinatgisltrvit,Carea gr6it prin frooroci. Intu unq sfantE, sobcrnricesci gi apostoleasctr Biserictr, ..rn Mlrturises,'- botezintnr iertarea picatelor, A$ipt invicreamorfilor, $i vialaveacului va strfie. ce AMIN.