Sunteți pe pagina 1din 6

Tema1:Organizarea controlului financiar de stat

S1. Organizarea activitatii organelor de control financiar de stat S2.Structura sist de control fin in RM S3.Curtea de conturir S4.Centrul national anticoruptie(singuri) S5.Serv fiscal de stat S6.Serv vamal S.1. Una dinfunctiile principale ale statului modern este cea de control.Controlul de stat este un el necesar in activitatea economico-financiara, o veriga a procesului de dirijare a statului avind ca obiectiv principal respectarea si executarea intocmai a legislatiei. Obiectivele principale ale controlului fin de stat sunt: Controlul asupra respectarii legilor RM, decretelor presedintelui, hotaririlor si dispozitiilor guvernului, altor acte normative ce tin de reglementarea relatiilor social, economice si financiare. Controlul asupra executarii bugetului de stat, legalitatii utilizarii resurselor bugetare si a valorilor materiale. Controlul asupra platii impozitelor, respectarii termenelor varsamintelor regulate la buget si in fondurile extrabugetare. Controlul asupra respectarii de catre ag econ a regulilor financiare si de evidenta contabila. Efectuarea reviziilor si verificarea activitatii ag.econ indiferent de forma de proprietate , de genul de activitate. Controlul asupra formarii si stingerii dat publice, inclusiv asupra creditelor interne si externe garantate de guvern. Principiile de organizare a controlului fin: Legalitatea relatiilor organelor de controlo cu obiectul controlului. Inadmisibilitatea interventiei organelor de control in activitatea operativa a obiectelor controlului. Inevatilitatea responsabilitatii obeictelor controluli aplicarii de sanctiuni in caz de incalcare a legislatiei. Obligativitatea organelor de control de a pastra taina persoaneie, secretele de sta sau scretele comerciale. Colaborarea intre organele de control in exercitarea atributiilor. Obiecte ale controlului fin de stat pot fi: 1. Organele puterii de stat si administratiei de stat 2. Organele de eutoadministrare fiscala 3. P.F. si J. care desfasoara activitatea econimico-fin pe teritoriul tarii 4. Unitatile de stat ale RM ce functioneaza in strainatate S.2. Tarile cu o economie de piata dezv dispune de urmatoarele organe fin de stat: 1) Organul suprem de control fin de sta Curtea de conturi su aparatul auditorului principal de stat.Acest organ este subordonat organului legislativ sau presedintelui. 2) Departamentul fiscal este subordonat organului executiv sau Min Finantelor 3) Directiile de control fin si revizie a ministerelor si departamentelor 4) Controlul financiar independent verifica in baza de contract autenticitatea rapoartelor fin ,legimitatea operatiilor executate, acorda consultatii in domeniul contabil, etc. In RM s-a stabilit urmatoare str a controlului financiar: 1. Controlul financiar de stat 2. Controlul independent 3. Controlul financiar propriu Controlul financiar de sat include: Control al legislativului(Curtea de conturi,Centrul national anticoruptie) Control al executivului(Min Finantelor serv fiscal de stat, serv vamal, serv control financiar si revizie)

Controlul financiar independent se exercita de catre companiile de audit sau auditori care activeaza de sinestatator in gaza legii privind activitatea de audit. Controlul financiar propriu(intern) se organizeaza de catre entitatile economice cu scopul verificarii sist existente la intreprindere.Este infaptuit de catre Comisia de cenzori , sectia auditului inter.Totodata auditul intern poate fi exercitat se de companiile de audit in baza de contract. S.3. Curtea de conturi(CC) este organul suprem de control finaciar in RM, este o autoritate publica a statului care exerita controlul asupra formarii si intrebuintarii resurselor fin publice si administrative,patrimoniului public.Este p.j. de dr public care este finantata integral din bugetul de stat.Activitatea ei este reglementata prin legea CC nr.261-XVI din 05.12.2008. Schimbarile principale pe care le-a introdus noua lege pot fi rezumate ca o trecere de la controlul financiar extern la un nou sist de audit public extern. Conform legii nominalizate obiectivele activitatii CC sunt: 1. Eveluarea regularitatii, legalitatii conformitatii, economicitatii, eficientei, gestionarii, resurselor fin publice si a patrimoniului public. 2. Asigurarea transparentei prin informarea autoritatilor publice responsabile si a publicului despre planurile sale strategice si anuale, despre constatarile si recomandarile sale. 3. Certificarea persoanelor cu atributii de audit public Principiile CC: Legalitate Obiectivitate Independenta Transparenta In exercitarea atributiilor CC este independenta si nu poate fi controlata de nici o p.f. sau j., este apolitica, nu sprijina nici un partid. Activitatea ei se infaptuieste prin 1. Conducere presedintele CC emite ordine, dispozitii 2. Plen organ colegial alcatuit din 7 membri. Entitatile supuse auditului de catre CC sunt urmatoarele: 1. Autoritatile administratiei publice, centrale si locale: Aparatul Parlamentului Aparatul presedintelui Curtea Suprema de Justitie Procuratura generala Etc. 2. Institutiile si organizatiile finantate din bugetul publica national 3. Ag. Econ al caror capital social este de stat in intregime sau in a caror capital social cota statului este > 50%. 4. Alte entitati CC auditeaza urmatoarele domenii: 1. Formarea si utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asig sociale de stat , ale bugetelor unitatilor administrativ teritoriale, alte fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala 2. Administrarea si gestionarea patrimoniului public 3. Procesul de privatizare al patrimoniului statului 4. Administrarea si utilizarea resurselor naturale 5. Tinerea evidentei contabile si raportarea financiara 6. Etc. De asemenea CC poate sa auditeze utilizarea resurselor alocate de UE, de partenerii de dezvoltare si alti donatori ale caror surse au fost incluse in bugetul de stat.

Pe parcursul exercitarii atributiilor de serviciu personalul CC sunt in drept: Sa solicite si sa primeasca orice acte, doc, informatii ce reflecta activitatea economico-financiara a entitatii auditate Sa intre liber pe teritoriul, sediile si in alte localuri a entitatilor pt a verifica existenta si utilizarea resurselor fin publice sau a patrimoniului public. Sa solicite si sa primeasca in cel mult 10 zile de la conducator si alte pers cu functie de raspundere explicatii verbale si scrise, copii de documente Sa solicite si sa primeasca de la BNM si Bancile Comerciale in al caror capital social cota statului este > de 50% copii de pe doc privint operatiile financiare executate. CC este obligata sa prezinte annual parlamentului: 1. Raportul financiar de executare a bugetului propriu din a.p.(catre 15 martie). 2. Raportul asupra administrarii si intrebuintarii resurselor fin publice si patrimoniului public care se examineaza in sedinta plenara a Parlamenului(catre 15 iulie). S.5. Activitatea serv fiscal de stat(SFS) este reglementata de : 1.prevederile titlui V ale CFAdministrare fiscala. 2.Hotarirea guvernului RM cu privire la reglementarea activitatii organelor serv fiscale de stat. SFS repr un sistem centralizat de organe fiscale si activitatea organului fiscal SFS include: 1. IFPS-inspectoratul fiscal principal de stat 2. IFST-inspectoratul fiscal teritorial de stat IFPS isi exercita atributiile pe intreg teritoriului RM, iar IFTS poate sa-si exercite atributiile in afara teritoriului stabilit numai cu acordul conducerii IFPS. Sarcina de baza a organului fiscal consta in exercitarea controlului asupra respectarii legalitatii fiscale. Calcularii corecte , varsarii depline si la timp la buget a sumelor obligatorii fiscale. IFPS exercita urmatoarele atributii: 1. Efectuiaza supravegherea activitatii IFST in vedrea exercitarii controlului fiscal; 2. Examineaza scrisorile cererile si reclamatiile referitoare la activitatea IFST, i-a masuri in vedrea eficientizarii activitatii lor; 3. Emite ordine, instructiuni si alte acte in vederea executarii legislatiei fiscale; 4. Efectuiaza controale fiscale; 5. Prezinta informatii si rapoarte asupra obligatiilor fiscale, inclusiv asupra restantelor; 6. Organizeaza si efectuiaza executarea silita a obligatiilor fiscale; 7. Etc. IFTS exercita urmatoarele atributii: 1. Intreprinde masuri pt asigurarea stingerii obligatiilor fiscale; 2. Asigura evidenta integrala si conforma a contribuabililor si a obligatiilor fiscale; 3. Efectuiaza controale fiscale; 4. Sigileaza masinile de casa si de control ale contribuabililor, tine evidenta lor; 5. Examineaza contestatii, cereri si emite decizii asupra lor 6. Etc. S.6. Autoritatea publica de specialitate care exercita conducerea efectiva a activitatii vamale in RM este serviciul vamal(SV). In activitatea sa SV se conduce de prevederile: 1. Codului vamal; 2. Legii serv in organele vamale; 3. Alte acte legislative.

Functiile baza ale SV constau in: 1) Asigurarea eficientei operatiunilor vamale; 2) Facilitarea comertului si transportului international; 3) Reglementarea schimbului de mf pe teritoriul vamal al RM; 4) Contribuie la rezolvarea problemelor politice si comerciale privind protectia pietei interne si stimuleaza dezvoltarea economica nationala; 5) Realizarea altor obiective stabilite de guvern. Atributiile de baza ale SV sunt: a) Asigurarea in lmitele competente sale securitatea econ a RM; b) Asigura respectarea si executarea legislatiei vamale; c) Elaboreaza si intreprinde msuri de combatere a fraudelor vamale si a altor incalcari a regulilor activitatii vamale; d) Asigura controlul mf, mijlocurilor de transport si altor bunuri deplasate peste frontiera vamala a RM; e) Administreaza statistica vamala; f) Participa ala elaborarea proictelor de acorduri internationale, acte legislative; g) Contribuie la dezvoltarea relatiilor econ externe; h) Organizeaza activitati de combatere a coruptiei si a pproectionizmului i) Etc.

Tema2.Definirea,esenta si continutul auditului


S1.Evolutia istorica a auditului S2.Notiunea, scopul si obiectivele auditulu S3.Reglementarea juridica a activitatii de audit S4.Genuri si sevicii de audit S5.Organizarea activitatii de audit in RM S.1.

Formarea auditului(genul, scopul, obiectivele)este un proces destul de indelungat care nu s-a terminat si in momentul actual.Istoria arata dezv acestui proces a iceput odata cu intocmirea rapoartelor fin , aproximativ incepind cu anul 4000 innaintea erei noastre cind civilizatiile antice ale orientului apropiat auformat primele state innalt organizate si au initiat activitatea economica.Formarea unui stat impune executia uni buget de stat, adica evidenta ch si vn, perceperea impozitelor .Totodata a aparut necesitatea stabilirii controlului, inclusiv auditlui scopul caruia consta in micsorarea greselilor si fraudelor din partea slujbasilor necompetenti sau necinstiti .In statul afin sec 5 innaintea erei noastre adunarea nationala controla executia vn si ch , iar sist fin al lui includea auditori de stat care controlau doc tuturor functionarilor dupa expirarea mandatului. Pt prima data cuvintul audit a aparut in limba latina aproximativ cu 2000 ani in urma si inseamna pers care asculta pe cineva.Pe atunci pers invatate care ar putea scrie erau fff putine si auditor se numea functionarul care tr sa asculte dari de seama a pers oficiale.Tara de origine a auditului se considera Marea Britanie, unde in 1844 se aproba un sir de legi potrivit carora companiile pe actiuni sunt obligate de a invita nu mai rar de odata pe an o pers autorizata sa controleze conturile contabile si rapoartele fin.In acest context auditul se prezinta ca control fin extern infaptuit de un specialist competent dar care nu activeaza in cadrul companiei.Existenta multor cazuri de faliment a companiilor, inselaciunea din parte administratiei au dus la cresterea semnificativa a riscului invest fin.Pt controlul reflectarii corecte a inform fin si pt confirmarea darilor de seama financiare se invitau pers de incredere.Criza econ din 1928-1933 a sporit necesitatea serviciilor de audit.Pina la sf anilor 40 auditul consta in controlul oc ce reflectau inreg oper banesti si gruparea acestor operatiuni in rapoartele fin.Acesta er asa zisul audit de confirmare.Dupa anul 1949 auditorii acorda atentie controlului intern al companiilor presupunind ca cu un control intern eficient probabilitatea erorilor este mica si inform financiara este completa si exacta.Auditorii au inceput sa acorde mai mult serv de consultanta de cit control de audit propriuzis.Astfel de audit a fost numit audit de orientare.O alta etapa de dezvoltare a auditului se bazeaza pe determinarea riscului posibil ce poate aparea la efectuarea controlului sau la efectuarea serv de consultatie.La astfel de audit reesind di conditiile activitatii clientului verificarea are loc prin intermediului selectiei acelei parti unde riscul erorii este maxim. Aparitia auditului in RM in esnta a avut loc stihiincic si este legata in special cu aparitia si dezv relatiilor de piata.Baza juridica a activitatii de audit s-a format odata cu hotarirea guvernului in 1991 si regulamentului temporar din 1994 si era determinata in fonde de activitatea intrepr mixte.in continuare auditul permanent sa dezvoltat si la momentul actual avem peste 120 soc deaudit si auditori intreprinzatori individuali.De asemenea activeaza 6 organizatii cu instruire continua a autitorilor. S.2. In prezent notiunea de audit este definita de catre specialistii in domeniu ina mod diferit.Analiza definitiilor date arata ca nu s-a ajuns la un numitor comun in ceea ce priveste definirea acestei activitati.Unii autori dau o definitie prea detaliata, altii din potriva mai restrinsa. Comitetul pentru practica de audit din Marea Britanie defineste auditul ca verificare independenta a rapoartelor financiare ale intreprinderii de catre un auditor desemnat special pt exprimarea cu privire la respectarea regulilor stabilite de legislatie. Comitetul american al asociatiei contabililor da definitia: auditul prezinta un sist de procese pt obtinerea si aprecierea datelor obiective despre evenimentele si activitatile economice prin determinarea nivelului de corepundere fata de criteriul respectiv si prezentarea rezultatelor utilizatorilor conteresati. Andreev V. in lucrarea Practiceschii audit prezinta urmatoarea notiune: auditul este verificarea independenta a rapoartelor fin sau a inform fin despre obiectul verificat cu scopul formularii concluziei. In legea privind activitatea de audit din RM auditul este prezentat ca examinare independenta a rapoartelor fin anuale, a raportelor fin anuale consolidate si a altor inform aferente acestora aleentitatii auditate pt exprimarea unei opinii profesioniste a auditului asupra corespunderii lor sub taote aspectele semnificative cerintelor stabilite fata de aceste rapoarte.. Activitatea de audit este prezentata ca activitate de intreprinzator care consta in prestarea de serv profesionale efectuate pe baza de contract pt exprimarea opiniei asupra veridicitatii rapoartelor financiare. Auditor este p.f. care detine certificat de calificare al aditorului.

Dupa cum vedem scopul auditului consta in exprimarea opiniei asupra veridigitatii rapoartelor financiare. Legatura dintre audit si contabilitate.