Sunteți pe pagina 1din 2

PREFI XOIDE

PR EF IX ORIG INE EXEMPLE


a- Gr. a = fără,lipsit de atemporal
an- anarhie
ante- Lat. ante =înainte antebraţ
anti- Gr. anti=contra antibiotic
arhe(o)- Gr. archaios =vechi,primitiv arheologie
arhi- Lat. arhi=foarte arhicunoscut
auto- Gr. autos =însuşi autocritică
bar(o-,i-) Gr. baros=greutate barometru
bi-,bis- Lat. bis=de două ori bivalet
cata- Gr . cata=de sus în jos cataliză
circ(um)- Lat. circum=împrejur circumscriere
contra- Lat. contra=împotrivă, contraatac
=opus
cripto- Gr. kryptos=ascuns criptogramă
cvasi- Lat. quasi=cam,aproximativ cvasiluminat
di- Gr. dis=de două ori diftong
dia- Gr. dia=prin,între diagnostic
endo- Gr. endon=înăuntru endocard
epi- Gr. epi=deasupra,pe epidermă
etero- Gr heteros=alt,diferit eterogen
eu- Gr eu=bine,frumos eufonie
extra- Lat extra=în afară,deosebit extraterestru
de extrafin
fil(o)- Gr philos=prieten filologie
hiper- Gr hyper=peste hipercorect
infra- Lat infra=sub,mai jos infraroşu
Inter- Lat inter=între internaţional
Intra- Lat intra=în interiorul Intraatomic
Izo- Gr izos=egal Izomorf
Mega- Gr megas=mare Megafon
=un milion de
Meza- Gr mesos=de mijloc Mezozoic
Micro- Gr mikros=mic microscop
Mono- Gr monos=unic Monografie
Neo- Gr neos=nou Neologism
Omni- Lat omnis=tot omnivor
Omo- Gr homoios=la fel,acelaşi Omonim
Orto- Gr orthos=drept,corect ortografic
Paleo- Gr palaios=vechi Paleolotic
Pan(to)- Gr pan,pantos=tot,întreg Pantomimă,panteism
Para- Gr para=alături,lângă,contra Paragraf
Peri- Gr peri=în jur Parafrază
Poli- Gr polys=mult poliglot
Post- Lat post =după,ulterior Postfaţă
Proto- Gr protos=primul Protoplasmă
Pseudo- Gr pseudes=fals Pseudonim
Semi- Lat semi=jumătate Semicerc
Super- Lat super=deasupra Supersonic
Supra- Lat supra=peste suprapreţ
Tele- Gr tele=departe Telegramă
Termo- Gr thermos=cald Termofor
Trans- Lat trans=dincolo de Transatlantic
Ultra- Lat ultra=foarte,extrem de ultrasensibil