Sunteți pe pagina 1din 21

Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile

Ectenia mare glas T, tradi ional la Biserica Stavropoleos

min.

oam ne mi lu ie e e te.

oam ne mi lu ie e e te.
]
oam ne mi lu ie e te.
]
oam ne mi lu ie e te.

oam ne mi lu u ie e e te.

oam ne mi lu u ie e e te.

oam ne mi lu u ie e e te.
T T

rea Sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu

mi lu ie te ne pre noi.
'
i e Doam ne.
Antifonul nti T, dup ieromonah Amfilohie Iordnescu

min.

la v Ta a t lui i Fi u u lui i i Sf n tu
'
lui Duh. i a cu um i pu ru rea i n ve cii ve
1
Track 2
Track 3
Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile

e ci lor.A min.

i ne cu vin tea a a a a a z su fle te al meu pre

e Do om nul i toa te ce le din l u untru ul meu
]
nu me le cel sf nt a a al Lui bi ne cu vn ta a at

eti Doa a a a am ne.


Fericirile glas T cu Stihirile Cntrii a III-a din

Canonul ierarhului, Irmos: ntrete-ne pre noi,Doamne...,


de Virgil Ioan Nanu

min.
T

n tru m p r i a Ta po me ne te ne
T

Doamne cnd vei ve ni n tru m p r i a Ta.
T T

e ri ci i cei s raci cu du hul c a a ce

lo ra es te m p r i a ce ru ri lor.
T T

e ri ci i cei ce plng c a ce ia se e vor

mn g ia.
T T

e ri ci i cei blnzi c a ce ia vor mo te ni

p m n tul.
2
Track 4
Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile
T

e ri ci i cei fl mnzi i n se tai de drep ta
T

te c a ce ia se e vor s tu ra.
T T

e ri ci i cei mi los tivi c a ce ia se e

vor mi lu i.
T T

e ri ci i cei cu rai cu i ni ma c a

ce ia vor ve dea pre Dum ne zeu.
T T

e ri ci i f c to rii de pa ce c

a ce ia fi i ii lui Dum ne zeu se vor che ma.
T T

e ri ci i cei pri go ni i pen tru drep ta

te c a a ce lo ra es te m p r i a ce ru ri lor.
T

e ri ci i vei fi cnd v vor o c r i
T

v vor pri go ni i min i ind vor gr i tot cu vn

tul ru m po tri i va voa as tr.

lin fi ind de toa t n v tu u ra nu nu mai de cea

lu meas c i de e fi ma t ci mai vr tos de n v

tu u ra cea bu n te-ai a r tat lu mi n lu u mii,Va si i
3
Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile

le.
T T

u cu ra i v i v ve se li i c pla

ta voa a as tr mul t e es te e n ce e ruri.

n te me iat fi ind cu te me rea a de Dumne zeu c a

ceas ta es te n ce pu tul n e e lep ciu nii ai iu bit

n e lep ciu nea cea mai bu n i la a cea as ta te-ai

nl a at, o,Va si i le.

la v Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu lui Duh.

m pre u n a so sit cu praz ni cul Na a te e rii lui Hris

tos i m pre u n a str lu cit a ta po o me ni re a

C rui tai n ne gr i i t p rin te ai l mu ri

t-o cu n v tu u ri le ta a le.

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor.A min.

i z mis lit i ai ns cut mai pre sus de fi i re e

pre Dumne zeu n chip ne gr it n tru pn du Se e Cu vn tul spre

Ca re o ti le pu te ri lor ce reti nu n drz nesc a c u
4
Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile
T

ta, Cu ra a t, pu ru rea fe cioa r .
Veni i s ne nchinm glas T la Praznicul Tierii

mprejur a Domnului,tradus din grecete dup Petru Berechet


de Nanu Virgil Ioan
'
e ni i i i i i i i 'i i i i i s ne e
' '
n chi n ' m i s

c de e e e e em la a a a Hri i is to o o
'
os mn tu ie e e te ne Fi i ul lui Du u um ne e
' ]
e e ze eu Ce la a ce e a a ai fo ost t ia
' '
a a at m pre e e e jur n tru u u up

pre e ce e ei ce-i cn t m A li lu u u

u i i i i a.
Troparul Praznicului glas T

dup Dimitrie Suceveanu

na nes.

el ce ezi pe sca un n chi pul fo cu lui n tru cei de

sus m pre u n cu P rin te le cel f r de n ce puti cu dum ne ze ie es cul Tu Duh bi ne ai vo it a Te na
5
Track 5
Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile

a te pre p mnt din Fe cioa ra Mai ca Ta ca re nu u

ti e de br bat. Pen tru a ceas ta a+ai fost t ia a at m pre

jur ca un om a op ta a zi. Sla v sfa tu lui Tu ce e lui prea

bun. Sla v ple c ciu u nii Ta a le. Sla a v sme re e ni

ei Ta le, U u nu le, Iu bi to ru le de oa meni.
Troparul Ierarhului glas T

dup Dimitrie Suceveanun tot p mn tul a ie it ves ti rea ta c a ce la

a pri mit cu vn tul tu, prin ca re, cu dum ne ze ias c cu

vi i in ai n v at fi rea ce e lor ce sunt ai a r tat

o bi ce iu ri le oa me ni lor le-a ai o rn du it m p

r teas ca pre o i e, p rin te cu vi oa se. Roa g pre Hris

tos Dumne zeu s mn tu ia as c su fle te le noa stre.
Condacul Ierarhului glas T potrivit dup

Podobia: Artatu-Te-ai astzi lumii... de Nanu Virgil Ioan


T

la v Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu lui

Duh.
6
Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile
T
]
r ta a tu te-ai Bi se e ri cii te me
]
li e ne clin ti i i t dom ni i a ne stri ca a a

t tu tu ror oa me ni lor d ru i i in d-o i cu

dog me le ta a le pe cet lu in d-o Va si i le cu vi oa
'
se de ce le ce re eti gr i to o ru u le.
Condacul Praznicului glas T potrivit dup

Podobia: Fecioara, astzi... de Nanu Virgil Ioan


T

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci

lor. A min.
T
]
o om nul tu u tu ror t ie re m pre ju
]
ur ra a ab d i gre e e li le mu ri to o ri lor

ca un Bun le ta a a ie. A a as tzi d ru ie te mn

tu i i i i re la toa t lu u u mea i se bu u cu

r n tru cei de su u u us i e rar hul Zi di to o ru

lu ui pur t to rul de lu mi n dum ne ze ies cul ti
T

nu i tor al lui Hris tos Va si i i le e e e.
7
Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile
Doamne mntuiete glas T de Nectarie Schimonahul

' ]
oamne mn tu ie e e e e te pre ce ei bi i i

i i i ne e bi ne cre di in cio o 'o o o oi.
'
i ne a u u u u u u u u u u uzi pre e e
] '
e e e e e e e e i i i ne a uzi pre no o o o o o

o o o o oi.
Sfinte Dumnezeule aghioritic glas T dup Kiriakos

Ioanidos Kaloghiros

a min.

fin te Dumne ze u u u le Sfi i i i in te
]
ta a a a re Sfin te e f r de e moa a a ar te e mi
'(de dou ori)
i lu ie e e te e e ne e e pre e e noi.

fin te Duumne ze e u u u le Sfi i i

i in te ta a a a re Sfin te e f r de e moa a a ar
] '
te e mi i lu ie e e te e e ne e e pre e e noi.
]
la v Ta a t lu ui i i Fi i u u u lui
8
Track 6
Track 7
Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile
'
i Sf n tu u u lu u ui Duh.
]
i a cu um i i pu u ru u u rea i
]
n ve ci ii ve e e e ci lo o o or. A a a min.
]
fin te e f r de e moa a a ar te e mi i lu ie e e
'
te e e ne e e pre e e noi.

fi i i i i i i i i i i i i i i i i
]
i i i i i i i i i sfi i i i i i i i i
]]
i i sfin te Du u u um ne e ze u le e e e e

e e e e e e e. Cratim n ritm ternar

o o o to o o o to o ro ro o o to o

to o i to o o te e e e te e e e ri
'
re e e ri ' ri re e re e em te e e e ri
'
re e ri re ru te e e e to o o o to o

o o to o to o o o o te e e e ri re e em

te ri re ri re e em.
-
fi i i in te e e Du um ne e ze e e e e e u
9
Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile

u u le e e e e e e e e e e e e e e.

fi i i i i i i i i i i i i i i i i
]
i i i i i i i i i sfi i i i i i i i i
]]
i i sfin te ta a a a a a a re e e e e e

e e e e e e e. Cratim n ritm ternar

o o o to o o o to o ro ro o o to o

to o i to o o te e e e te e e e ri
'
re e e ri ' ri re e re e em te e e e ri
'
re e ri re ru te e e e to o o o to o

o o to o to o o o o te e e e ri re e em

te ri re ri re e em.
-
fi i i in te e e ta a a a a a a a a a ta

a a re e e e e e e e e e e e e e e.

fi i i i 'i i i i i i i i i 'i i i
' ] ]
i i i i 'i i sfi i i i in te fr de
]
moa a a a a a a a a a a a a a
10
Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile

a a a a a a a a a a a a a a a.


e e e e 'a a e e 'a a e e 'a a
'
e e e e 'a a e e 'a a 'a a e e te ri re e

re e re em te e e e te e e e te ri

re e ri ri i ri re em te e e e ri ri i ri re em te


e e e ri re ri re e re em.
' ]
i i i i i i c nd fr de moa a
]
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
'
a a fr de moar te e e e e.

i lu ie e e e te e e e e e e e e
' ]
e e e e e e e e mi lu ie e e te e ne e

pre e no o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o oi.
Slav ie, Doamne glas T, de Ierotei ieromonahul

'
la v i i e e Doa a a a a am ne sla a v

i i i i i i i i i e.
11
Track 9
Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile
Heruvic glas T, de Petru Lambadarie Peloponisiul

min.
' '
a ri i ii pre e He e e e ru ca a a rii
'
pre He e ru vi i i i i i i i imi cu tai n n chi
' ' ]
i i i i i i i i i i i i pu u i i n

chi pu u i i i i i i i im i i i i i
' '
i i i i i i i i i i F

c toa a a a a a re e e
!
ei de e e vi a a a a ca a a a a a a a a
'
a de vi a a a Tre e e
'
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
]
i i i i i i i imi n tre i i i i i i i 'i i

i i i i i i i i i i i i it sf n t cn
'
ta a a re e e e e e e a du u u a a du u

u u u u u u ce em toa t gri i i i ja lu mea a
! '
ca a a a a a a a a a lu mea a as c
'
a cum s o o o le e e e e e e
12
Track 10
Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile
' ] ]
e e e e e e p s o le e p d
'
m.

min.

a ce e e e e e ei ce e pre m p ra a a
'
a a a a a pre m p ra a a a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a 'a a a a a

a ca a a a a a a a a a a a a a a a
'
a pre e m p ra a tu u u u u u u u ul tu tu
'
ro o o o o o or vo i i im a-L pri i i i i i mi
!
i ne e e e e v ne e v zu u u u

u u u ut n co o on ju u rat de e ce e e te e e le
'
n ge e re e e e e e e e eti A li lu u u u
'
i i i a a a a a a a a a a a a a a a a

a a.
Rspunsurile mari la Liturghia Sfntului Vasile cel Mare
glas T, traduse din greac dup Ioan Lambadarie

i completate la Biserica Stavropoleos


13
Track 11
Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile

min.

i i du hu lui tu.
'
re Ta a a tl pre Fi ul i pre Sf n tu u
'
u ul Duh Tre e i mea cea a de o fi i i i i i in
'
i in i i i ne de e es pr i i i i i i

i i t .
!
i la p cii je e ert fa la a u u de ei.
T

i cu du hul tu.
T

vem c tre Do o o o om nu ul.

u vred ni ci i i i e i cu drep ta a
' !
a te e e es te e a a a ne n chi na a Ta t
'
lui i i i Fi u u u lui i Sf n tu u lui Du u
'
u u u u u uh Tre i i i i mii ce e e lei de e

e e o fi i i i i i i i in i ne de
'
e e es pr i i i i i i i i ne de e es pr i i

i i i i i i te e e e e e e e.
14
Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile

f nt,Sf nt,Sf nt e Dom nul Sa va o o o o o

o o ot pli i i i i i in e ce e e rul i p
'
m p m n tu u u u u u u ul de e sla a

a de e sla a va Ta a; O sa a na a a a a a a a
! '
n tru ce e e ei din tru nl i i i i me bi
'
ne e e es te e cu v n tat Cel ce vi i i ne
' '
n tru nu u u u me le Do o om nu u u u lui, O o
]
sa a na a a a n tru ce e ei di i in n

l i i i i i i i i i i din nl i i

i i i i i i me e e e e e e e.
] '
a mi i i i 'i i in, a a a mi i

i i i in.
]
a mi i i i i i i in, a a a mi

i i i i i i in.

re Ti ne Te e e e e l u u u dm pre

e Ti i i ne e bi ne Te cu u v n t m i i i i
15
Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile
' ]
i i i i e e i mu ul u mi i im Doa a

a am ne e i ne ru g m i i i e Dum ne
! ]
ze e e e u u u lui no o o o o o o os tru

u u u u u u u.
Axion la Liturghia Sfntului Vasile glas T,

melofacere a Sfntului Ioan Cucuzel, tradus i completat de


Macarie Ieromonahul

ne a nes.

e ti ne se bu cu u r ce ea ce eti pli n de
' p
da a a ruri toa a a t fp tu u u u ra so bo rul

n ge e e re e esc i nea a mu ul o o me e e

nesc ce ea ce eti Bi se ri c sfi in i i t i Rai
'
cu u u v n t to o or la u da a fe cio

ri i i ei din ca a a re Dum ne ze e eu S-a a n
! '
tru u pa at i Pru u unc S-a a f cu u ut Cel

ce es te mai na i in te e de e ve eci Du um ne
'
ze e e u u ul no o o o os tru.
16
Track 13
Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile
'
mi i i i i i i i i i i tra a
'
a a a a a a a a a c mi i i i i i 'i i
' '
i i i i i i tra a a a a a a mi tra a a su u ul tu
'
sca a a 'a a a a a a a a a sca a a u un l-a
' '
a a a a a a a a a a a f sca u u un l-a a

a a a f cu u u u u u u u u u u u u

'u u u u u u u ut i i i i i i p i pn te
'
ce e e e e e e e e e e e le e e e e e e e

e e e e e e e e e e e e e e e t u ma

a a a a ai de mai des f ta a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a a 'a a a a a
'
a a a a ma a ai des f ta at de ct ce e e e
'
e e e e e e e e e e e e de c t ce e e e ru
'
ri i le e e e e e e e l-a a a a a a lu u

u u cra a a a a a a a a a 'a a a l-a lu u u cra at
'
de e ti ne e e se bu u u u u u u u u u u u u
'
'u u u u cu u u u u u u u u u u u u u
17
Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile

u u u 'u se bu u u u u u cu u u r ce ea ce e
' '
e e e e+e ce ea ce e e + e e e e e e e
' '
eti pli i i i n de e e ha ar toa a a a a a a a
' '
a a a a a a toa a a 'a a a a a a a t
'
f p tu toa t fp tu u u u u u u u u u ra
' '
sla a a a 'a a a a v i i e e e e e

e e e e e e.
Tropar ce se cnt la Liturghia Sfntului Vasile cel Mare
dup Axion glas T, de Nectarie Frimu


re a r t to o rul de ce le e ce re eti

a al lu u ui Hri sto o o os pre tai ni cul St pnu u u u u lui pre sfe e ni cu ul ce e el lu
!} '
u u mi no o o os cel di i in Ce za re e e ea Ca a a
'
pa do o o o o ci i i i i ei pre ma a a re e

e le e e Va si i le to oi s -l ci i ins ti i i

im.
18
Track 15
Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile
Unul Sfnt glas aghia T , de Nanu Virgil Ioan


u nul Sfnt, Unul Do omn I i i su u us Hri is tos
' !
n tru sla a a valui Dumne ze e e eu Ta a a t l. A
'
a a min.
Chinonic glas varis T, tradus de Anton Pann dup

Petru Lambadarie Peloponisiula a ne es.
'
n tru u po o me e ni i i i i
' ' '
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
' '
i i i i i i i ci i i i 'i i i i i i i i

n tru po o me ni i i i i i i re e ve e e e
'
e e e e e e e e e e e e e e e ce e e e e ve e
''
e ni i i i 'i i i i i i i i i i i i i
']
i ve e e e e e e e e e e ni i i i i i i i
'
i i i ve e e e e e ni i i i i i i i ve e e ni
' '
c va a a a a a a
' '
a a a a a a a a a a a a a a a a
19
Track 17
Track 18
Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile

a a a fi i i va a fi i i i dre e e e
' '
e e e e e ce e e e e e e e e e e e ce e e
'''
e e e e e e e e e ce e e e e e e e e e

ce e e e e e e e e e e e e e e e e
' '
e e e e e e e ce e va a a a a 'a a
'
a a a a a a a a a a a fi i i i i i i i i dre e e e
' '
e e va fi dre e e e e e e e e ep tu u u u u u
T
' '
u u u u ul A e e 'a 'a e e''a a a e 'a 'a
'
a e e''a 'a a a a e e e e e 'a 'a

a e e e 'a a'a a a e 'a e e e 'a e e e
' '
'a a a e 'a 'a a e e e e 'a e e e 'a a a
'
e 'a a a e e e e 'a e e e 'a a a e 'a 'a a

e e e 'a 'a e e ''a 'a a e e e 'a a 'a a
T

e A li lu u u u i i i a a a a a a a a

a a a a a a.
20
Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile
Bine este cuvntat T ,tradi ional


i ne es te cu vn tat Cel ce vi ne n tru nu u me
'
le Domnu lui Dum ne zeu es te Dom nul i S-a + a r tat

no u.
Am vzut lumina glas T ,tradi ional


m v zut lu mi i na a cea + a de v ra t am pri
'
mi it Du hul cel ce resc; am a flat cre di in a a cea + a de v

ra t, ne des pr i tei Sfin tei Tre imi n chi nn du ne c a
'
ceas ta ne-a mn tu it pre noi.
21
Track 19
Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile