Sunteți pe pagina 1din 205

1.

DEZVOLTAREA PRODUCERII ENERGIEI


ELECTRICE


1.1 Concep ia producerii energiei electrice

Producerea energiei electrice reprezint procesul de transformare a
diferitelor forme de energie primar n energie electric , n cadrul unor instala ii
specializate de complexitate mare, denumite centrale electrice. Evolu ia
consumului de energie electric a f cut ca acestea s fie tot mai mari, puterile lor
instalate fiind limitate de restric ii tehnologice, economice, de mediu sau de
securitate.
Centrala electric reprezint un ansamblu de instala ii complexe, n
care se asigur condi iile pentru conversia unei forme primare de energie n
energie electric . Ea materializeaz tehnologic o concep ie de conversie.
Se pot eviden ia la limit , dou concep ii opuse de producere a energiei:
i O concep ie centralizat , bazat pe centrale electrice de mare putere,
care utilizeaz surse primare cu concentrare energetic mare
(combustibili fosili sau nucleari). Puterea acestor centrale este de regul
superioar consumului local, implicnd existen a unui sistem de
transport i distribu ie a energiei electrice. Ansamblul centralelor i al
re elelor electrice de transport, exploatate i conduse ntr-o concep ie
unitar constituie un sistem electroenergetic.
i O concep ie distribuit , cu surse mici, amplasate lng consumatori.
Se bazeaz n general pe utilizarea unor surse primare u oare, cu
concentrare energetic redus (solar , eolian etc.). Centrala este
destinat strict pentru acoperirea consumului local, eliminndu-se
necesitatea de a transporta energia electric la distan .

n prezent concep ia centralizat are nc o pondere mult mai mare, rolul
producerii distribuite crescnd ns odat cu accesul tot mai dificil la sursele
primare cu concentrare energetic ridicat , pe de-o parte, i a restric iilor tot mai
severe impuse de protec ie a mediului, pe de alt parte.
Dezvoltarea unei concep ii sau alteia depinde de modul n care la nivelul
unei ri sau comunitate exist o strategie global , prioritar fa de cea de la nivel
de grup, companie sau societate.

Capitolul 1
14
1.2 Surse de energie primar

1.2.1 Categorii de surse primare de energie

Dezvoltarea unei industrii energetice puternice este condi ionat de
existen a unor surse de energie primar care s se caracterizeze prin: diversitate,
accesibilitate, siguran , pre uri stabile, asigurarea cantit ilor dorite pe o perioad
de timp ct mai mare. n raport cu aceste condi ii, aten ia industriei energetice se
ndreapt spre o gam din ce n ce mai diversificat de surse de energie primar , cu
particularit i din ce n ce mai diferite. Prin conversia realizat n instala ii
specializate, aceste surse acoper cererea de energie electric i termic a societ ii.
n mod conven ional, sursele de energie primar sunt mp r ite n dou
mari categorii:
i surse finite;
i surse regenerabile.

Sursele finite de energie primar se consider a fi limitate att n timp, ct
i n spa iu. Ele sunt capabile s acopere nevoile societ ii umane doar pentru o
perioad de timp limitat . M rimea acestei perioade de timp depinde de volumul
rezervelor de energie primar la care are acces societatea uman . Cele mai
importante surse finite de energie primar sunt combustibilii fosili i nucleari. Din
punct de vedere al modului n care se definesc rezervele corespunz toare surselor
finite de energie, se disting:
i Rezerva cert : reprezint cantitatea din respectivul combustibil
existent n z c mnt, care a fost certificat prin m sur tori i a c rui
exploatare este considerat ca fiind rentabil n condi iile economice i
de dezvoltare tehnologic corespunz toare unui anumit moment dat.
i Rezerva cert recuperabil : reprezint cota din rezervele certe care
poate fi recuperat (extras din z c mnt), n condi iile economice i
de dezvoltare tehnologic corespunz toare unui anumit moment dat.
i Rezerva adi ional : reprezint cantitatea din respectivul combustibil,
adi ional n raport cu rezervele certe, care poate fi:
- certificat prin m sur tori, dar a c rei exploatare nu este rentabil
pentru condi iile tehnologice i economice curente;
- rezultat n urma unor estim ri care se refer att la por iuni
neexploatate ale unor z c minte cunoscute, ct i la regiuni care
ofer condi ii geologice favorabile.
i Rezerva adi ional recuperabil : reprezint cota din rezervele
adi ionale posibil a fi recuperate n viitor.

Se subliniaz faptul c volumul rezervelor certe, respectiv adi ionale, este
variabil n timp, el depinznd de dezvoltarea cuno tin elor geologice, de varia ia
pre ului combustibililor, de progresul nregistrat n domeniul tehnologiei. De
Capitolul 1
15
exemplu, sc derea pre ului la o categorie de combustibili poate muta un z c mnt
din zona rezervelor certe n cea a rezervelor adi ionale, exploatarea lui devenind
nerentabil din punct de vedere tehnico economic.
Sursele regenerabile se refer la acele categorii de surse primare de energie
care sunt generate n mod continuu de c tre sistemele naturale. Se disting
urm toarele categorii principale de surse regenerabile de energie: hidraulic ,
solar , eolian , geotermal , a mareelor, a valurilor, biomasa. Ele se caracterizeaz
prin:
i Poten ialul teoretic brut: Reprezint energia care ar deveni disponibil
prin conversia n energie util a tuturor fluxurilor naturale de energie
regenerabil , cu o eficien de 100 %.
i Poten ial tehnic: Reprezint cota din poten ialul teoretic brut care
poate fi convertit n energie util , innd seama de nivelul de
dezvoltare tehnologic i de posibilitatea de utilizare a acesteia de c tre
societatea uman (geografia uman ).
i Poten ial economic: Reprezint cota din poten ialul tehnic care poate fi
convertit n energie util , n condi ii de rentabilitate economic .
Toate sursele de energie men ionate mai sus particip , ntr-o m sur mai
mare sau mai mic , la satisfacerea nevoilor energetice ale societ ii umane. Este
foarte interesant s se analizeze evolu ia n timp a disponibilului de energie primar
n lume. Se poate constata c rezervele i produc ia evolueaz dependent de
consum, de politica (investi iile) n domeniul prospec iunilor, de interesul marilor
companii implicate i foarte mult de interesele politice i strategice ale rilor mari
consumatoare de energie.
Dac se urm re te aceast evolu ie, se poate constata c secolul XX
marcheaz trecerea de la domina ia puternic a c rbunelui la penetrarea petrolului
i gazelor naturale. Avantajele folosirii acestora a condus la diminuarea
prospec iunilor miniere. Crizele energetice din 1973 i 1979, care n esen au fost
crize petroliere, au relansat interesul pentru c rbune. Concluziile evidente ale
acestor muta ii impun existen a obligatorie a unei strategii na ionale n acest
domeniu, strategie care s impun o dezvoltare orientat spre mai multe forme de
energie primar i pe realizarea unor stocuri strategice, tampon, care s preia
fluctua iile cauzate de crizele i perturba iile economice i politice.
n tabelul 1.1 este prezentat modul n care este acoperit cererea mondial
de energie primar pentru anul 1997, respectiv 2020.
Din analiza datelor de mai sus se pot trage urm toarele concluzii:
i Combustibilii fosili continu s acopere cea mai mare parte din cererea
mondial de energie primar (90 % n anul 2020).
i De i va cre te n valoare absolut , energia hidraulic va satisface n
anul 2020 o cot mai mic a cererii de energie primar , n raport cu
anul 1997. Acela i lucru este valabil i pentru energia nuclear .
i n ciuda avntului deosebit pe care l vor nregistra, sursele
regenerabile de energie (altele dect cea hidraulic ) nu vor acoperi n
anul 2020 dect 3 % din cererea mondial .
Capitolul 1
16

Tabelul 1.1 Modul de acoperire a cererii mondiale de energie primar , Mtep (%)
Surs de energie primar Anul 1997 Anul 2020
C rbune 2 239 (26) 3 247 (24)
Petrol 3 444 (40) 5 412 (40)
Gaz natural 1 894 (22) 3 517 (26)
Combustibili nucleari 603 (7) 676 (5)
Energie hidraulic 258 (3) 271 (2)
Alte surse regenerabile* 172 (2) 406 (3)
TOTAL 8 610 (100) 13 529 (100)
* Include urm toarele categorii de energii regenerabile: geotermal , eolian , solar , a mareelor, a
valurilor, biomasa, de euri industriale i menajere

n conformitate cu previziunile Agen iei Interna ionale de Energie,
produc ia mondial de energie electric va cre te de la 14 000 TWh, n 1997, pn
la aproximativ 26 000 TWh n anul 2020. n Tabelul 1.2 este prezentat modul n
care diversele surse de energie primar particip la produc ia de energie electric .
Se pot remarca urm toarele elemente:
i Ponderea combustibililor fosili n producerea de energie electric va
cre te de la 63,5 % la 73,7 %.
i C rbunele i men ine pozi ia de lider n ceea ce prive te produc ia de
energie electric .
i Prin avantajele pe care le ofer , ndeosebi din punct de vedere al
protec iei mediului, ponderea gazului natural se va dubla.
i De i n valoare absolut participarea surselor regenerabile de energie
(altele dect energia hidraulic ) va cre te semnificativ, ponderea lor nu
va dep i 2,3 %.

Tabelul 1.2 Participarea formelor de energie primar la producerea
de energie electric , %
Surs de energie primar Anul 1997 Anul 2020
C rbune 39,5 37,7
Petrol 9 6
Gaz natural 15 30
Combustibili nucleari 17 9
Energie hidraulic 18 15
Alte surse regenerabile* 1,5 2,3
TOTAL 100 100
* Include urm toarele categorii de energii regenerabile: geotermal , eolian , solar , a mareelor, a
valurilor, biomasa, de euri industriale i menajere


1.2.2 C rbunele

C rbunele este una din cele mai importante surse primare de energie, lui
revenindu-i aproape 70 % din energia nglobat n rezervele certe de combustibili
Capitolul 1
17
fosili. C rbunele care a constituit baza revolu iei industriale din secolul XIX, dup
o perioad important de regres (1950 1980), revine ca o energie primar
deosebit de important pentru viitor.
Din punct de vedere al calit ii, c rbunii pot fi mpar i n:
i c rbuni bitumino i (superiori): Includ huila i antracitul, iar formarea
lor a nceput n perioada jurasic .
i c rbuni bruni: Formarea acestora a nceput n paleogen. n aceast
categorie se disting c rbunele brun sub-bituminos i lignitul.
i turba: Reprezint rezultatul unui proces de carbonificare incomplet.

Pentru industria energetic ndeosebi primele dou categorii prezint o
importan deosebit .
n raport cu ceilal i combustibili fosili c rbunele are o serie de avantaje
indiscutabile:
i Se g se te din abunden .
i Poate acoperi nevoile societ i umane pe o perioad mare de timp,
permi nd elaborarea unor strategii energetice pe termen lung.
i Este r spndit pe o arie geografic mult mai larg dect petrolul sau
gazul natural.
i Pre ul este relativ stabil, fiind pu in influen at de factori politici.
i Nu exist probleme majore privind transportul de la surs la
consumator.
i Exist tehnologii mature din punct de vedere comercial care permit o
utilizare curat a c rbunelui, cu impact minim asupra mediului
nconjur tor.

Tabelele 1.3 i 1.4 prezint situa ia rezervelor certe recuperabile, respectiv
produc ia de c rbune pe plan mondial, pentru anul 1999. Dup cum se poate
observa, lund ca referin anul 1999, rezervele certe recuperabile de c rbune pot
satisface cererea mondial pentru aproximativ 225 de ani.
Limit rile cele mai importante privind utilizarea c rbunilor sunt provocate
n special de puternicul impact pe care l au asupra mediului nconjur tor. Se
amintesc n acest sens emisiile de pulberi, oxizi de sulf, oxizi de azot, dioxid de
carbon. Pentru reducerea emisiilor aferente primelor trei categorii de noxe exist la
ora actual tehnologii mature din punct de vedere comercial capabile s satisfac
cele mai severe restric ii. Din punct de vedere al dioxidului de carbon (care
contribuie n mod substan ial la amplificarea efectului de ser ), c rbunele se
caracterizeaz prin cea mai ridicat emisie specific n raport cu cantitatea de
c ldur rezultat prin ardere. n consecin a, n urm toarele decenii eforturile vor fi
ndreptate nspre dezvoltarea unor tehnologii performante, mature din punct de
vedere comercial, care s asigure re inerea i stocarea dioxidului de carbon rezultat
din arderea combustibililor fosili.


Capitolul 1
18
Tabelul 1.3 Rezerve certe recuperabile de c rbune pe plan mondial, milioane tone
- anul 1999 -
Zona geografic
C rbuni
bitumino i
C rbune brun
subbituminos
Lignit Total
Africa 55 171 193 3 55 367
America de Sud 7 738 13 890 124 21 752
America de Nord 120 222 102 375 35 369 257 966
Asia* 179 040 36 688 34 580 252 308
Europa 112 596 119 109 80 981 312 686
Orientul Mijlociu 1 710 - - 1 710
Oceania 42 585 2 046 38 033 82 664
Total 519 062 276 301 189 090 984 453
* F r Orientul Mijlociu


Tabelul 1.4 Produc ia de c rbune pe plan mondial, milioane tone
- anul 1999 -
Zona geografic
C rbuni
bitumino i
C rbune brun
subbituminos
Lignit Total
Africa 231 0 0 231
America de Sud 45 0 46
America de Nord 607 384 88 1 080
Asia* 1 481 30 159 1 670
Europa 422 105 481 1 008
Orientul Mijlociu 2
- -
2
Oceania 224 18 66 308
Total 3 011 538 795 4 343
* F r Orientul Mijlociu


1.2.3 Petrolul i gazele naturale lichide

Petrolul r mne o energie primar deosebit de c utat datorit avantajelor
importante pe care le ofer att din punct de vedere al valorii sale energetice ct i
al propriet ilor sale fizico-chimice. Utilizarea lui este la ora actual ngr dit att
de reducerea rezervelor, ct i de accesul dificil la z c minte repartizate n mod
inegal din punct de vedere geografic. Un alt dezavantaj major al petrolului este
legat de pre , care prezint fluctua ii importante, de multe ori din cauze politice.
Pe lng petrol, o pondere deloc neglijabil o au gazele naturale lichide.
Acestea sunt reprezentate de hidrocarburi componente ale gazului natural (etan,
propan, butan, pentan) care sunt recuperate sub form lichid . n general statisticile
includ rezervele de gaze naturale lichide n cele de petrol.
Tabelele 1.5 i 1.6 prezint situa ia rezervelor certe recuperabile, respectiv
produc ia de petrol pe plan mondial, pentru anul 1999. Dup cum se poate observa,
lund ca referin anul 1999, rezervele certe recuperabile de petrol pot satisface
cererea mondial pentru aproximativ 40 de ani. Un element demn de remarcat este
Capitolul 1
19
concentrarea deosebit a rezervelor din zona Orientului Mijlociu (peste 64 % din
totalul rezervelor mondiale).

Tabelul 1.5 Rezerve certe recuperabile de petrol pe plan mondial (1999)
Zona geografic Rezerve, milioane tone*
Africa 10 122
America de Sud 13 370
America de Nord 8 573
Asia** 8 183
Europa 9 495
Orientul Mijlociu 92 242
Oceania 502
Total 142 487
* Sunt incluse rezervele certe recuperabile de gaz natural lichid
** F r Orientul Mijlociu

Tabelul 1.6 Produc ia de petrol pe plan mondial (1999)
Zona geografic Produc ie, milioane tone*
Africa 358,9
America de Sud 331,1
America de Nord 619,9
Asia** 395,0
Europa 636,6
Orientul Mijlociu 1 046,5
Oceania 30,6
Total 3 418,6
* Sunt incluse rezervele certe recuperabile de gaz natural lichid
** F r Orientul Mijlociu

1.2.4 Gazul natural

Gazul natural este definit ca un amestec de hidrocarburi care este exploatat
n stare gazoas i a c rui component principal este reprezentat de metan. n
ultimele decenii gazul natural a devenit combustibilul preferat n raport cu
c rbunele sau petrolul, n principal din urm toarele motive:
i Gazul natural este un combustibil relativ curat din punct de vedere
ecologic, cu emisii reduse de oxizi de sulf, oxizi de azot i pulberi.
Datorit raportului carbon/hidrogen mai sc zut dect n cazul
c rbunelui i petrolului, emisiile de dioxid de carbon sunt de asemeni
sim itor mai reduse.
i Aria geografic de r spndire este mai larg dect n cazul petrolului.
Peste 85 de ri posed z c minte semnificative de gaz natural.
i Au fost dezvoltate tehnologii industriale de mare eficien care
func ioneaz pe baz de gaz natural (ex. ciclurile combinate gaze-
abur).

Capitolul 1
20
Ca dezavantaj principal se men ioneaz problemele pe care le implic
transportul de la surs la consumator. Acest transport necesit existen a unor
conducte magistrale de mare capacitate care n multe cazuri trebuie s traverseze
teritoriile unor ter e ri. De asemeni pre ul gazului natural este mult mai instabil
dect n cazul c rbunelui.
Tabelele 1.7 i 1.8 prezint situa ia rezervelor certe recuperabile, respectiv
produc ia de gaz natural pe plan mondial, pentru anul 1999.
Dup cum se poate observa, lund ca referin anul 1999, rezervele certe
recuperabile de gaz natural pot satisface cererea mondial pentru aproximativ 57 de
ani.

Tabelul 1.7 Rezerve certe recuperabile de gaz natural pe plan mondial (1999)
Zona geografic Rezerve, miliarde m
3

Africa 11 400
America de Sud 6 299
America de Nord 7 943
Asia* 17 106
Europa 53 552
Orientul Mijlociu 53 263
Oceania 1 939
Total 151 502
* F r Orientul Mijlociu

Tabelul 1.8 Produc ia de gaz natural pe plan mondial (1999)
Zona geografic Produc ie, miliarde m
3

Africa 166,5
America de Sud 100,1
America de Nord 840,6
Asia* 331,4
Europa 929,2
Orientul Mijlociu 225,8
Oceania 41,9
Total 2 635,5
* F r Orientul Mijlociu


1.2.5 Uraniul

Uraniul reprezint una din sursele primare cu concentrare energetic
deosebit de ridicat . Datorit reactivit ii chimice ridicate uraniul nu este ntlnit n
natur n stare metalic , ci sub form de oxizi (UO
2
, U
3
O
8
), fosfa i, silica i, etc. n
Tabelul 1.9 sunt prezentate rezervele certe recuperabile de uraniu pe plan mondial.
Aceste rezerve sunt clasificate n func ie de costul specific aferent opera iunilor de
exploatare, transport i procesare a minereului de uraniu.

Capitolul 1
21

Tabelul 1.9 Rezerve certe recuperabile de uraniu pe plan mondial, mii tone (1999)
Cost specific la care este posibil
recuperarea, $/kg Zona geografic
< 80 80 - 130
Total recuperabil
pentru un cost
specific < 130 $/kg
Africa 507,4 105,7 613,1
America de Sud 169,0 2,2 171,2
America de Nord 431,4 272,7 704,1
Asia* 564,3 255,0 819,3
Europa 228,5 74,8 303,3
Orientul Mijlociu - 0,5 0,5
Oceania 571,0 99,0 670,0
Total 2 471,6 809,9 3 281,5
* F r Orientul Mijlociu

n anul 1999 cererea mondial de uraniu a fost de aproximativ 61 600 tone,
urmnd ca ea s ajung la 54 500 79 800 tone/an n 2015. Aproximativ 75 % din
cererea anului 1999 a fost acoperit din produc ia z c mintelor de uraniu, restul
provenind din alte surse cum ar fi stocurile deja existente de combustibili nucleari
sau arme nucleare dezafectate. Pe plan mondial peste 90 % din produc ia de uraniu
este asigurat doar de 10 ri, dintre care cel mai important este Canada (8 214 tone
de uraniu n 1999, cea ce reprezint aproximativ 25,2 % din total).
Folosirea uraniului n aplica ii civile este strns legat de dezvoltarea
centralelor nuclearoelectrice (CNE). De i n perioada 1980 1990 energetica
nuclear s-a confruntat cu crize majore, cum ar fi accidentele de la Three Miles
Island (SUA) i Cernobl (Ucraina), ea r mne n continuare o variant viabil de
acoperire a cererii de energie electric . n Tabelul 1.10 sunt prezentate puterile
instalate i energia electric produs pe plan mondial n CNE la nivelul anului
1999. n acest sens se men ioneaz cazurile Fran ei i Lituaniei n care CNE
acoper peste 70 % din necesarul de energie electric al rilor respective.

Tabelul 1.10 Capacit i i produc ii de energie electric n CNE (1999)
Capacit i instalate
Capacit i n
construc ie
Zona geografic Nr.
unit i
Putere
instalat ,
MWe
Nr.
unit i
Putere
instalat ,
MWe
Energie
electric
produs , TWh
Africa 2 1 800 - - 11,6
America de Sud 3 1 552 3 3 200 10,6
America de Nord 120 108 919 - - 806,6
Asia* 90 65 884 24 19 437 465,8
Europa 215 170 854 13 9 917 1 096,0
Orientul Mijlociu - - 1 1 000 -
Oceania - - - - -
Total 430 349 009 41 33 554 2 390,6
* F r Orientul Mijlociu
Capitolul 1
22

innd seama de rezervele de uraniu existente, CNE vor putea juca i n
viitoarele decenii un rol important n acoperirea cererii de energie electric . n
acest scop este necesar rezolvarea unor probleme cum ar fi:
i Cre terea siguran ei n exploatare;
i Sc derea costurilor de capital la nivele comparabile cu cele ale
centralelor electrice care func ioneaz pe combustibili fosili;
i Stocarea n siguran a de eurilor nucleare (inclusiv a combustibilului
uzat);
i Cre terea gradului de acceptare a CNE de c tre opinia public .


1.2.6 Energia hidraulic

Energia hidraulic reprezint cea mai important surs regenerabil de
energie, acoperind aproximativ 18 % din cererea mondial de energie electric . n
mod conven ional no iunea de energie hidraulic este asociat doar cursurilor de
ap , alte surse primare pe baz de ap (cum ar fi energia valurilor sau mareelor)
fiind asimilate la categoria Surse regenerabile de energie.
De i ocup deja un rol major n balan a energetic mondial , exist n
continuare un poten ial tehnic i economic impresionant care nu a fost pus nc n
valoare i care ar putea contribui n viitor la acoperirea cererii de energie electric .
Dintre avantajele certe oferite de energia hidraulic se pot aminti:
i Resursele sunt larg r spndite pe glob, peste 150 de ri dispunnd de
poten iale hidroenergetice semnificative.
i Tehnologia de conversie a energiei hidraulice n energie electric este
matur din punct de vedere comercial.
i Joac un rol important n reducerea emisiei de gaze cu efect de ser .
i Centralele hidroelectrice (CHE) se caracterizeaz prin flexibilitate n
exploatare.
i CHE se caracterizeaz prin costuri de exploatare deosebit de sc zute i
durate mari de via .
i Amenaj rile hidroenergetice pot contribui la rezolvarea altor probleme
cum ar fi iriga iile sau asigurarea cu ap potabil a popula iei.

Principalele limit ri care apar n dezvoltarea CHE sunt legate de costurile
ridicate de capital i de impactul deosebit de sever produs asupra mediului n faza
de construc ie montaj.
n Tabelul 1.11 este prezentat poten ialul hidroenergetic pe plan mondial,
iar n Tabelul 1.12 sunt date puterile instalate n CHE, precum i produc iile de
energie electric la nivelul anului 1999.


Capitolul 1
23

Tabelul 1.11 Poten ialul hidroenergetic la nivel mondial, 1999
Zona geografic Poten ial teoretic, TWh/an Poten ial tehnic, TWh/an
Africa > 3 876 > 1 888
America de Sud 6 891 > 2 792
America de Nord 6 818 > 1 668
Asia* 16 443 > 4 875
Europa 5 392 > 2 706
Orientul Mijlociu 688 > 218
Oceania 596 > 232
Total > 40 704 > 14 379
* F r Orientul Mijlociu

Tabelul 1.12 Puteri i produc ii de energie electric n CHE, 1999
Putere, MW
Zona geografic
Instalat n construc ie
Energie electric
produs , GWh
Africa 20 170 2 471 73 159
America de Sud 106 277 15 873 496 016
America de Nord 160 113 1 937 711 225
Asia* 174 076 71 171 567 501
Europa 214 368 8 917 735 655
Orientul Mijlociu 4 185 9 751 8 434
Oceania 13 231 63 41 918
Total 692 420 110 183 2 633 908
* F r Orientul Mijlociu


1.2.7 Surse regenerabile de energie

Una din alternativele energetice deosebit de tentante la ora actual este
reprezentat de utilizarea surselor regenerabile de energie. Dintre beneficiile aduse
de utilizarea acestor surse se pot aminti:
i Prezervarea rezervelor de combustibili fosili ale omenirii;
i Reducerea impactului asupra mediului nconjur tor produs de sectorul
energiei electrice, cu accent asupra diminu rii emisiei de gaze cu efect
de ser .

Principalele surse regenerabile care pe termen mediu pot fi luate n
considera ie la acoperirea cererii de energie sunt: energia hidraulic (prelucrat n
microhidrocentrale), biomasa, energia solar , energia eolian i energia geotermal .
Microhidrocentralele formeaz o categorie distinct att sub aspect tehnic,
ct i financiar. n general, n aceast categorie sunt cuprinse CHE cu o putere
electric instalat mai mic de 10 MW. Microhidrocentralele se limiteaz la
interesele de valorificare a unor surse relativ mici de energie hidraulic , fiind
promovate n general de colectivit i locale sau de industria de capacitate mic i
mijlocie.
Capitolul 1
24

n ultimii zece ani utilizarea acestor surse energetice a devenit o prioritate
la nivel guvernamental pentru foarte multe ri, n acest scop fiind promovate o
serie facilit i i stimulente fiscale. Cel mai bun exemplu ar putea fi Cartea Alb
promulgat de Uniunea European (UE) n anul 1997 prin care se stabilesc
obiective deosebit de ndr zne e n ceea ce prive te sursele regenerabile de energie
(vezi Tabelul 1.13). Astfel, pn n anul 2010 aceste surse trebuie s acopere cel
pu in 12 % din consumul de energie primar al Uniunii Europene. Prin aceasta se
urm re te o reducere a emisiilor anuale de dioxid de carbon cu peste 400 Mt.
Centralele electrice bazate pe surse regenerabile de energie se
caracterizeaz (cu excep ia energiei hidraulice) prin puteri unitare relativ mici. Ele
se constituie n general n surse distribuite de electricitate plasate n imediata
apropiere a consumatorilor. Pe plan mondial, situa ia capacit ilor instalate este cea
prezentat n Tabelul 1.14.

Tabelul 1.13 Prevederile Cartei Albe a UE privind utilizarea
surselor regenerabile de energie
Categorie de surs Obiectiv pentru anul 2010 Situa ia n anul 1999
Energie eolian , GWel 40 9
Energie hidraulic , GWel 105 94
Celule fotovoltaice, GWel 3 0,1
Biomas , Mtep 135 57
Energie geotermal *, GWel 1 0,6
Energie geotermal **, GWt 5 1,2
Captatoare solare, milioane m
2
100 9
* Conversie n energie electric
** Utilizare direct

Tabelul 1.14 Capacit i de producere a energiei electrice avnd la baz
surse regenerabile de energie
Categorie de surs
regenerabil
Previziuni pentru anul 2010,
GW
Situa ia n anul 2000,
GW
Energie eolian 130 17
Microhidrocentrale 45 32
Energie solar * 2 0,4
Celule fotovoltaice 11 1,1
Biomas 55 37
Energie geotermal 14 8
* Bazat pe utilizarea ciclurilor termodinamice

n Tabelele 1.15 1.18 sunt prezentate o serie de detalii privind utilizarea
pe plan mondial a surselor regenerabile de energie.
Capitolul 1
25

Tabelul 1.15 Capacit i de producere a energiei electrice instalate n microhidrocentrale
Zon geografic Situa ia n anul 2000, MW
China 9 500
Europa 12 500
America de Sud i Central 3 000
America de Nord 5 500
Restul lumii 1 500
TOTAL 32 000


Tabelul 1.16 Evolu ia produc iei mondiale de celule fotovoltaice, MW
Zon geografic 1994 1996 1998 2000 2002
Europa 21,7 18,8 33,5 60,7 112,8
Statele Unite ale Americii 25,6 38,9 53,7 75,0 100,6
Japonia 16,5 21,2 49,0 128,6 251,1
Restul lumii 5,6 9,8 18,7 23,4 47,8
TOTAL 69,4 88,7 154,9 287,7 512,3


Tabelul 1.17 Puteri instalate n centrale geotermale la nivel mondial, anul 2000
Zona geografic
Produc ie de energie
electric , TWh
Putere electric instalat ,
MW
Statele Unite ale Americii 15,5 2 228
Filipine 9,2 1 909
Mexic 5,7 755
Italia 4,4 785
Japonia 3,5 547
Indonezia 4,6 590
Noua Zeeland 2,3 437
Restul lumii 4,1 723
Total 49,3 7 974


Tabelul 1.18 Capacit i de producere a energiei electrice instalate n generatoare eoliene
Zon geografic Situa ia n anul 2002, MW
Europa 22 558
Asia 2 466
America de Nord 4 929
Restul lumii 426
TOTAL 30 379

Capitolul 1
26
1.3 Situa ia energetic a Romniei

1.3.1 Consumul de resurse primare de energie

Din punct de vedere al diversit ii resurselor primare, Romnia poate fi
considerat o ar relativ bogat . Ea a dominat mul i ani Europa prin produc ia de
petrol i gaze naturale, element care a determinat constituirea ei ntr-o zon
strategic n perioada celor dou r zboaie mondiale.
n Figura 1.1 este prezentat evolu ia consumului de resurse primare de
energie n perioada 1992 2000. iar n Tabelul 1.19 este dat structura acestui
consum. Se poate observa c , de i ponderea lor a sc zut n perioada 1992 2000,
combustibilii fosili au reprezentat principala resurs energetic primar a
Romniei.

Tabelul 1.19 Structura consumului de energie primar al Romniei, % (1992 2000)
Categorie resurs 1992 1995 1998 1999 2000
C rbune 24,1 21,8 20,4 19,2 19,9
Petrol 30,4 34,2 33,8 31,7 32,1
Gaz natural 41,1 34,4 32,5 34,5 33,9
Alte surse* 4,4 9,6 13,3 14,6 14,1
Total 100 100 100 100 100
* Energie hidraulic , nuclear , energie electric din import, surse regenerabile
50943
55941
46205
39791 40454
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
1992 1995 1998 1999 2000
an

Fig. 1.1 Consumul de energie primar al Romniei n perioada 1992 - 2000

Figura 1.2 prezint evolu ia previzionat a consumului de resurse primare
de energiei. Combustibilii fosili continu s ocupe ponderea cea mai important .

Capitolul 1
27
hidro
carbune
gaze + titei din tara
nuclear
RER +
alti combustibili
gaze + titei din import
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2001 2005 2010 2015


Fig. 1.2 Consumul previzionat de energie primar al Romniei n perioada 2001 - 2015

n ultimele dou decenii volumul rezervelor certe de combustibili fosili a
avut o evolu ie descresc toare, Romnia devenind o ar net importatoare, n
special de petrol i gaze naturale. n acest sens, n Figura 1.3 este prezentat modul
n care este acoperit consumul de energie primar .


1.3.2 C rbunele

Romnia dispune de cantit i nsemnate de lignit, 80 % dintre rezerve fiind
plasate n bazinul carbonifer al Olteniei. Acestea sunt utilizate practic n mod
exclusiv pentru acoperirea necesit ilor sectorului de producere a energiei electrice
i termice. La nivelul produc iei actuale rezervele certe recuperabile de lignit pot
acoperi cererea pentru o perioad de cel pu in 50 60 de ani (vezi Tabelul 1.20).
Se men ioneaz de asemeni cantit i reduse de huil (aflate n propor ie de 95 % n
Valea Jiului) i c rbune brun (n bazinele carbonifere ale Prahovei i Banatului). n
Capitolul 1
28
Tabelul 1.21 este prezentat produc ia de c rbune a Romniei n perioada 1991
1999.

66
51
34
49
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2001 2015
an
Import
Productie interna

Figura 1.3 Modul de acoperire a consumului de energie primar al Romniei


Tabelul 1.20 Rezervele certe recuperabile de combustibili fosili ale Romniei, anul 1999
Categorie combustibil Rezerve
Huil + c rbune brun, milioane tone 36
Lignit, milioane tone 1 421
Petrol, milioane tone 108
Gaz natural, miliarde m
3
406

Tabelul 1.21 Produc ia de c rbune a Romniei, mii tone
An 1991 1995 1996 1997 1998 1999
Huil 5 411 6 356 6 965 5 642 4 331 3 741
C rbune brun 645 570 605 511 369 328
Lignit 29 149 37 062 37 204 30 093 23 405 20 465


Dup anul 1998 a fost demarat o ampl ac iune de restructurare a
sectorului minier, unul din obiectivele principale fiind nchiderea sau conservarea
minelor nerentabile. Rezultatul este o reducere a produc iei de c rbune, astfel nct
costurile specifice s fie men inute n limite acceptabile, n condi iile n care
subven iile sunt eliminate. Este de a teptat ca produc ia de lignit s fie plafonat la
25 30 milioane tone/an, fiind totu i capabil s acopere necesit ile sectorului de
producere a energiei electrice. n ceea ce prive te huila, pe lng rezervele
autohtone se va apela n continuare la importuri.


Capitolul 1
29
1.3.3 Petrolul

Petrolul a constituit mul i ani una din resursele energetice importante ale
Romniei, ea fiind una din rile care au f cut pionierat n acest domeniu. Se
aminte te n acest sens c exploatarea comercial a petrolului n Romnia a
demarat nc din anul 1857. Pn la cel de-al doilea r zboi mondial a fost cea mai
bogat ar european n petrol i mai ales n petrol cu con inut redus de sulf, fiind
concurat dup r zboi de rezervele descoperite n Marea Nordului i Marea
Caspic . n perioada cea mai productiv , produc ia de petrol a Romniei atingea 15
milioane tone pe an. Pe aceast baz a fost dezvoltat o puternic industrie att
extractiv , de rafinare i prelucrare a produselor derivate din petrol, ct i
constructoare de echipamente de foraj. Lipsa prospec iunilor din perioada anilor
1970-1990, combinat cu epuizarea treptat a rezervelor cunoscute a avut drept
consecin o diminuare rapid a produc iei de petrol. Ea atinge n prezent cel mult
6-7 milioane tone pe an, neputnd acoperi cererea intern . n aceste condi ii
Romnia a devenit o ar net importatoare de petrol, peste 50 % din cerere fiind
acoperite pe aceast cale.
n anul 1999 rezervele certe recuperabile de petrol ale Romniei erau de
108 milioane tone, pentru o produc ie anual de 6,4 milioane tone. n viitorul
apropiat se preconizeaz oprirea acestui declin i chiar o u oar cre tere a
produc iei anuale. Acest lucru va fi posibil n special datorit att introducerii unor
tehnologii moderne de foraj i extrac ie, ct i intr rii n exploatare a unor
z c minte (ndeosebi cele de pe platforma M rii Negre). Totu i, Romnia va
continua s r mn dependent de importurile de petrol.

1.3.4 Gazul natural

Ca i n cazul petrolului, Romnia a avut importante rezerve de gaze
naturale, fiind pn n anul 1959 (anul descoperirii rezervelor de gaz natural de la
Groningen, Olanda) cel de-al doilea mare produc tor de gaze naturale din Europa,
dup URSS. Rezervele de gaze naturale au diminuat treptat, cererea intern
dep ind posibilit ile de produc ie. Astfel, Romnia a devenit o ar net
importatoare, aproximativ 30 % din consum fiind acoperit pe aceast cale.
n anul 1999 rezervele certe recuperabile de gaze naturale atingeau 406
miliarde m
3
. n Tabelul 1.22 este prezentat evolu ia produc iei i a importului de
gaz natural pentru cazul Romniei pentru anii 1990 2002, iar n Tabelul 1.23 este
dat o previziune pentru perioada 2007 2015.
La ora actual , importul de gaz natural se realizeaz doar din Rusia, via
Ucraina, printr-o magistral avnd o capacitate de transport de aproximativ 25
milioane m
3
/zi. Pentru a se putea elimina aceast dependen strict sunt luate n
considera ie dou categorii de m suri:
i Diversificarea surselor de aprovizionare (ex. racordarea la re eaua
vest-european prin intermediul Ungariei; dezvoltarea infrastructurii
necesare pentru importul de gaz natural lichefiat).
Capitolul 1
30
i Cre terea capacit ii de stocare subteran . Un deziderat ar fi m rirea
acestei capacit i de la 2,5 miliarde m
3
n anul 2003, la peste 6,5
miliarde m
3
dup anul 2010.

Tabelul 1.22 Situa ia gazului natural n Romnia, miliarde m
3

An 1990 1992 1994 2000 2001 2002
Produc ie intern 25,6 21,8 18,7 14,6 13,0 13,3
Importuri 7,3 4,4 4,4 3,2 2,8 3,1
Surs : Asocia ia pentru Politici Energetice din Romnia, 2003

Tabelul 1.23 Previziuni privind situa ia gazului natural n Romnia, miliarde m
3

An 2007 2008 2009 2011 2013 2015
Produc ie intern 8,5 8,2 7,8 6,9 6,2 5,5
Importuri 9,3 10,3 11,2 13,3 15,3 17,3

1.3.5 Uraniul

Romnia nu dispune de rezerve nsemnate de uraniu: aproximativ 6900
tone la nivelul anului 1999, pentru o produc ie anual de 105 tone. Se pot eviden ia
trei zone n care exist z c minte cu valoare industrial : zona Crucea din Carpa ii
Orientali, zona Bihor din Carpa ii Apuseni i zona Banatului. Din anul 1952, de
cnd a nceput exploatarea, a fost produs o cantitate de aproximativ 17630 tone,
cantit i nsemnate de minereu fiind exportate n URSS.
ncepnd cu anii 70 au ap rut preocup ri privind dezvoltarea unor CNE n
Romnia. n acest scop s-a trecut la o reorganizare sistematic a sectorului nuclear,
cuprinznd activit i de extrac ie, prelucrare i cercetare n domeniu. Prelucrarea
minereurilor se face n prezent la Feldioara, lng Bra ov, asigurndu-se aici
procesarea ntregii produc ii din zonele sus-men ionate. Rezervele existente sunt
considerate suficiente pentru func ionarea a dou unit i din cadrul centralei
nucleare de la Cernavod pe toat durata lor de via .

1.3.6 Energia hidraulic

Energia hidraulic ocup un loc aparte n energetica romneasc . De i
primele centrale electrice construite n ar au fost cele hidraulice, ele au pierdut
treptat din teren n favoarea combustibililor fosili.
Poten ialul hidroenergetic al Romniei a fost n aten ia speciali tilor nc
de la nceputurile producerii energiei electrice, studii sistematice fiind realizate n
perioada 1900-1914 de c tre Dimitrie Leonida i I.S. Gheorghiu. Ele au fost
continuate dup 1927 de c tre Dorin Pavel, autor a dou studii de referin privind
poten ialul hidroenergetic romnesc. Acestea au fost dezvoltate i actualizate n
mod sistematic de institu iile de specialitate n perioada 1951 - 1989.
Lungimea total a cursurilor de ap din Romnia este de circa 115 000 km,
din care fluviul Dun rea ocup un loc important, cu o lungime pe teritoriul rii de
1075 km i o denivelare de circa 68 m (debit mediu 5540 m
3
/s). n Tabelul 1.24 se
Capitolul 1
31
prezint poten ialul liniar al cursurilor de ap interioare, f r a se ine seama de
Dun re.
n Tabelul 1.25 este prezentat poten ialul hidroenergetic al Romniei la
nivelul anului 1999. Dup cum se poate observa, amenajarea poten ialului
hidroenergetic se apropie de limita economic . Pe termen scurt i mediu nu este
a teptat demararea unor noi investi ii majore n acest domeniu.

Tabelul 1.24 Poten ialul liniar al cursurilor interioare din Romnia
Lungimea cursurilor de apa Poten ialul liniar mediu Puterea specifica
kW/km Total, km %, din total Total, MW % din total
sub 200 14 675 62,6 1 170 19,9
200 500 5 370 22,9 1 760 29,9
500 1000 2 395 10,2 1 590 27
peste 1000 1 010 4,3 1 370 23,2
Total 23 450 100 5 890 100

Tabelul 1.25 Poten ialul hidroenergetic al Romniei, anul 1999
Poten ial teoretic, TWh/an 56
Poten ial tehnic amenajabil, TWh/an 36
Poten ial economic amenajabil, TWh/an 17
Poten ial amenajat, TWh/an 16 - 17


1.3.7 Surse regenerabile de energie

Cu excep ia biomasei (lemn) nici o alt form de energie regenerabil nu
este reprezentat semnificativ n Romnia. Se men ioneaz totu i cercet ri
efectuate n domeniul energiei solare (captatoare) i eoliene care au ajuns pn n
faza de experimentare i demonstrativ .
n concordan cu preocup rile existente pe plan mondial, un accent
deosebit se va pune n urm toarea perioad de timp pe utilizarea poten ialului
eolian. Dintre zonele cele mai favorabile pentru instalarea de turbine eoliene se
men ioneaz platforma continental a M rii Negre, zona litoral , podi urile din est
i platourile montane. n Tabelul 1.26 este prezentat poten ialul eolian tehnic
amenajabil pentru Romnia.


Tabelul 1.26 Poten ialul eolian tehnic amenajabil al Romniei
Zona
Platforma
M rii Negre
(off-shore)
Podi urile
Dobrogei i
Moldovei
Zona
Alpin
Alte
regiuni
Total
Poten ial, MW 1 200 410 240 600 2 450
Energie electric
anual , GWh/an
2 800 650 550 900 4 900
Surs : ENERO, 2002


2. CARACTERISTICI ALE CENTRALELOR
ELECTRICE

2.1. Clasificarea centralelor electrice

Centralele electrice se pot clasifica n func ie de mai multe criterii, cum ar
fi tipul energiei primare utilizate, tipul energiei utile produse, destina ia centralei,
puterea total i unitar a grupurilor din structur , agen ii energetici folosi i i
parametrii acestora, tipul ma inii energetice, etc. n Tabelul 2.1 se prezint
clasificarea centralelor electrice dup criteriul energiei primare utilizate,
eviden iindu-se lan ul transform rilor energetice pn la forma final de energie.
Modul n care diversele forme de energie primar au fost accesibile,
precum i gradul de dezvoltare tehnologic atins la un moment dat au determinat
proliferarea diferitelor tipuri de centrale electrice prezentate n Tabelul 2.1. Astfel,
n timp ce unele se afl de mult timp n faza de deplin maturitate comercial
(CCA, CNE, CTG, CCGA, CDE, CHE), altele de abia au penetrat pia a energiei
electrice (celule fotovoltaice, centrale eoliene), sau sunt n faza pilot i
demonstrativ (CMM, centrale termomarine sau bazate pe energia valurilor).


2.2 Particularit i i indicatori care caracterizeaz
func ionarea centralelor electrice

2.2.1. No iuni de putere utilizate la exploatarea centralelor
electrice

Pentru gestionarea i exploatarea centralelor electrice n cadrul sistemelor
electroenergetice, este necesar a se folosi o terminologie unitar pentru diferitele
categorii de puteri i indicatori de comportament. Cel mai adesea acestea sunt
standardizate sau precizate prin regulamente interne. n Figura 2.1 i n Tabelul 2.2
se prezint cele mai importante no iuni de putere folosite n Romnia, precum i
modul lor de definire.
Dup cum se observ , la nivelul sistemului electroenergetic, la un moment
dat, din puterea total instalat , numai o parte este utilizabil , deoarece puterea
momentan produs depinde att de consum, ct i de indisponibilit ile de putere
existente.
Capitolul 2
38
Reducerile de putere se datoreaz :
i Unor reduceri temporare datorate fluctua iilor calit ii combustibilului,
nc rc rii instala iilor de cogenerare, modific rii condi iilor de r cire,
sau a reducerii nivelului lacurilor de acumulare, ceea ce conduce la
diminuarea puterii disponibile pn la nivelul efectiv disponibil.
i Unor reduceri de putere datorate repara iilor, ceea ce conduce la
diminuarea puterii pn la nivelul de putere efectiv utilizabil .

Pentru acoperirea consumului, variabil de-a lungul unei zile, se pornesc
grupuri care nsumeaz ceea ce se nume te putere efectiv utilizabil n func iune,
aceste grupuri furniznd puterea numit putere produs sau momentan . Se poate
constata c apar dou rezerve de putere. Una n grupuri n a teptare, numit rezerv
static , i alta n grupurile aflate n func iune, numit rezerv turnant . Stabilitatea
sistemului i siguran a aliment rii cu energie a consumatorilor este influen at de
m rimea acestei rezerve de putere.

Fig. 2.1 Puterile caracteristice ale sistemului electroenergetic
P
ed rep
P
d rep

P
eu

P
u

P
ed

P
d

P
i

P
e ind

P
red d
P
ind

P
rt

O

P
rs

P
gz

P
euf

P
gn

P
vz

P
vs

P
l

Pp
0 6 12 18 24
[h]
Capitolul 2
39
Rezerva static intervine la avarierea grupurilor aflate n func iune,
nlocuind grupurile defecte, m rimea ei trebuind s fie cel pu in egal cu cea a
celui mai mare grup din sistem. Grupurile aflate n rezerv static se diferen iaz
prin durata (timpul) de pornire i de nc rcare pn la sarcin nominal . n general,
n caz de avarie, la nceput sunt solicitate grupurile cu pornire rapid i apoi cele
mai lente. Duratele uzuale de pornire sunt de 1 - 5 min la motoarele Diesel; 1 - 3
minute la turbinele hidraulice; 15 - 25 minute la instala iile de turbine cu gaze, 2 - 8
h la turbinele cu abur.
Rezerva turnant poate interveni n caz de avarie a unui grup aflat n
func iune, dar destina ia ei principal este a asigura reglajul frecven - putere n
sistem.
Puterea momentan serve te i la acoperirea consumului propriu de
energie electric al centralelor. Acest consum propriu se diferen iaz , printre altele,
n func ie de tipul centralei i de combustibilul utilizat, i reprezint n raport cu
puterea produs la bornele generatorului: 5 - 12 % la CCA, 12 - 14 % la CNE, 0,5
- 1 % la CHE.

2.2.2. Curbe de sarcin

Curba de sarcin reprezint varia ia n timp (zi, luna, an, etc.) a puterii
electrice sau termice, produse sau consumate. Ea reprezint leg tura dintre sursa de
energie i consumator, i st la baza program rii func ion rii grupurilor ntr-un
sistem centralizat sau descentralizat de alimentare cu energie.
Forma curbelor de sarcin este n general aleatoare, depinznd puternic de
particularit ile consumatorilor. Pentru consumul de energie electric , cele mai
folosite tipuri de curbe de sarcin sunt: curba de sarcin zilnic , curba clasat
anual i curba puterilor maxime lunare.
n continuare sunt tratate curbele de sarcin electrice.

2.2.2.1 Curba de sarcin zilnic

Curba de sarcin zilnic reprezint varia ia n 24 ore a puterii produse sau
consumate. Pentru definirea complet a rolului, particularit ilor i a utilit ii curbei
de sarcin zilnice este necesar s se precizeze forma, modul de construire,
indicatorii i modul de acoperire n sistem a acesteia.

A. Forma curbei de sarcin este determinat de:
i tipul consumatorilor (casnici, industriali, etc.) i ponderea acestora;
i clim , sezon, durat de iluminare natural ;
i gradul de energointensivitate al economiei ;
i tipul zilei din s pt mn (lucr toare sau nelucr toare).

n Figura 2.1 se prezint forma tradi ional a curbei de sarcin zilnic , iar
n Figura 2.2 sunt date dou exemple pentru cazul Romniei. Se disting dou
Capitolul 2
40
G
I
puncte de maxim: unul denumit putere la vrful de sear (
vs
P ) i unul puterea la
vrful de zi (
vz
P ). De asemeni exist dou puncte de minim: unul denumit puterea
la golul de noapte (
gn
P ), iar cel lalt puterea la golul de zi (
gz
P ). n Figura 2.3 se
prezint exemple de curbe de sarcin pentru o serie de ri puternic industrializate,
a c ror caracteristic este atenuarea diferen ele dintre cele dou vrfuri. Se poate
remarca c golul de zi se reduce sau chiar dispare.


Fig. 2.2 Exemple de curbe de sarcin zilnic pentru Romnia


Fig. 2.3 Exemple de curb de sarcin din Germania (G), Fran a (Fr),
Italia (I), Spania (S) i Polonia (P)

Dup cum se poate observa din figurile de mai sus, puterea maxim este rar
atins , existnd varia ii importante n cadrul aceleia i zile. Deoarece energia
electric nu se poate stoca n mod direct, consumul maxim va fi acela care dicteaz
m rimea puterii instalate n sistem. Modul n care valoarea cererii se situeaz n
raport cu puterea instalat va indica eficien a folosirii acesteia din urm .

GW
Fr
S
P
G
I
Capitolul 2
41
B. Construirea curbei de sarcin poate fi abordat din dou puncte de
vedere:
i pentru caracterizarea produc iei de energie electric , avnd un caracter
aposteriori;
i pentru prognozarea consumului de energie, avnd un caracter aprioric.

Forma aposterioric se poate ob ine u or, prin m sur tori efectuate la
anumite intervale de timp, ntre acestea considerndu-se fie media puterilor
m surate, fie o varia ie liniar a acestora.
Prognozarea curbei de sarcin este mult mai dificil . Ea se realizeaz cu
ajutorul metodelor statistico - probabilistice i utilizeaz curbele de sarcin reale,
determinate prin m sur tori, lund n considerare tendin ele consumului, ritmul de
dezvoltare al industriei, influen a cre terii economice, etc. Prognozarea este
esen ial pentru planificarea modului de acoperire a consumului n sistemele
electroenergetice.

C. Cu ajutorul curbei de sarcin se pot defini urm torii indicatori utiliza i
pentru caracterizarea varia iei sarcinii electrice:

i
zi
E : energia total produs zilnic

medzi
24
0
p zi
P 24 d ) ( P E I , [MWh] (2.1)

unde: ) ( P
p
este varia ia puterii n func ie de timp pe parcursul unei
zile, n MW;
medzi
P - puterea medie ob inut pe parcursul unei zile, n
MW; - timp, h.

24
E
P
zi
medzi
, [MW] (2.2)

Energia total produs zilnic se determin prin planimetrarea ariei de
sub curba de sarcin (cu ordonata exprimat n valori absolute). Permite
determinarea puterii medii produse pe parcursul unei zile.

i , : factorul de minim, respectiv de aplatizare al curbei de sarcin

maxzi
minzi
P
P
(2.3)

unde:
zi min
P este puterea minim atins n decursul unei zile, n MW;
Capitolul 2
42
zi max
P - puterea maxim atins n decursul unei zile, n MW.

maxzi
medzi
P
P
(2.4)

Ace ti indicatori reflect cantitativ neuniformitatea consumului. Cu ct
au valori mai apropiate de 0, cu att folosirea grupurilor n sistem este
mai pu in eficient din punct de vedere al nc rc rii.

i
zi max u
k : coeficientul de utilizare zilnic a puterii maxime (factorul de
nnegrire)

maxzi
medzi
maxzi
zi
umaxzi
P
P
P 24
E
k
I
(2.5)

i
zi max
: durata de utilizare zilnic a puterii maxime


zi u
maxzi
zi
zi max
k 24
P
E
I , [h/zi] (2.6)

i
regl
P . intervalul de reglare al curbei de sarcin

zi min zi max regl
P P P , [MW] (2.7)

Reprezint zona de reglare a puterii la nivelul sistemului energetic. Cu
ct zona de reglare este mai mare, cu att sistemul este mai dificil de
exploatat.

i . viteza de modificare a puterii n sistem (caracterul dinamic al
sarcinii).

d
dP
, [MW/min] sau [%/min] (2.8)

Viteza de varia ie a puterii este diferit pe parcursul unei zilei, putnd
varia de la 0,008 - 0,01 %/min (n perioadele de gol), la 2 - 3 %/min n
zona vrfurilor. Cu ct viteza de varia ie a puterii este mai mare, cu
att echipamentele din cadrul centralelor electrice trebuie dea dovad
de manevrabilitate superioar .


Capitolul 2
43
D. Modul de acoperire n sistem a curbei de sarcin : Centralele
electrice, n func ie de caracteristicile lor, particip n mod diferen iat la acoperirea
curbei de sarcin , programarea optim a acestora avnd ca obiectiv minimizarea
consumului de combustibil i deci ob inerea unui cost minim pentru energia
electric produs . Se pot defini patru zone semnificative (vezi Figura 2.4):
i Zona de baz (ZB), n care sunt programate cu prec dere:
- grupuri care nu pot fi supuse, din considerente tehnologice sau
economice, la varia ii de sarcin sau ntreruperi n perioada
golurilor de sarcin (CNE, CHE pe firul apei, CET echipate cu
turbine cu contrapresiune);
- grupuri cu investi ie specific ridicat (durata mare de func ionare
permite o rapid recuperare a investi iei ini iale);
- grupuri care utilizeaz combustibili ieftini (ex. lignit);
- grupuri cu randamente ridicate (CTE cu parametrii ridica i, CCGA).
Grupurile din aceasta zon vor func iona la sarcin constant , ct mai
aproape de valoarea nominal , pentru care randamentul este maxim.
i Zona de semibaz (ZSB), n care sunt programate grupuri care n
perioada golurilor de sarcin vor fi solicitate s func ioneze la sarcini
par iale. n aceast categorie pot intra CET, CHE cu acumul ri mari de
ap , CTE cu performan e mai modeste.
i Zona de semivrf (ZSV), n care sunt programate grupuri care pot fi
oprite la golurile de sarcin (noaptea, la sfr it de s pt mn ) sau sunt
solicitate s func ioneze cu varia ii mari de sarcin . Se folosesc CTE cu
parametrii cobor i, ITG performante.
i Zona de vrf (ZV), n care se programeaz grupuri care accept varia ii
mari de sarcin, fiind folosite pe perioade scurte de func ionare. La
acoperirea zonei de vrf particip CHE cu acumul ri mici de ap ,
CHEAP, ITG, CDE. n aceast zon se pot accepta grupuri cu
randamente mai sc zute sau care utilizeaz un combustibil mai scump.

n ultimii ani, au crescut exigen ele de manevrabilitate ale grupurilor, chiar
i centralele nucleare fiind proiectate pentru a accepta varia ii de sarcin specifice
zonei de semibaz . De remarcat sunt de asemeni CCGA, care prin flexibilitatea lor
pot lucra la fel bine att n zona de baz , ct i n cea de semibaz sau semivrf. n
Figura 2.5 este prezentat un exemplu de acoperire a unei curbe de sarcin zilnic .
Dup cum s-a precizat mai sus, interesul este de a ob ine un factor de
aplatizare ct mai mare pentru curba de sarcin , rezultnd n acest mod urm toarele
avantaje:
- Devine posibil producerea aceleia i energii zilnice cu o putere instalat
mai mic , deci cu investi ii mai mici n centralele electrice.
- Varia iile de nc rcare ale echipamentelor energetice vor fi mai mici.
Rezult regimuri uniforme de func ionare, cu randamente de conversie,
fiabilitate i disponibilitate mai bune.
- Se elimin necesitatea pornirilor i opririlor zilnice pentru unele
Capitolul 2
44
instala ii energetice.

Fig. 2.4 Zonele curbei de sarcin zilnice
ZB - zona de baz ; ZSB - zona de semibaz ; ZSV - zona de semivrf; ZV - zona de vrf

n scopul aplatiz rii curbei de sarcin zilnice se pot ntreprinde, printre
altele, urm toarele ac iuni:
- Conectarea sistemelor electroenergetice pe longitudine. Vrfurile
curbelor de sarcin corespunz toare acestor sisteme apar la momente
diferite, iar n aceste perioade sistemele se pot ajuta ntre ele.
- Promovarea unei politici tarifare care s stimuleze consumul de energie
electric n perioadele de gol.


2.2.2.2 Curba clasat anual

Curba clasat anual reprezint ordonarea descresc toare a puterilor
produse ntr-un an. Ea se ob ine prin clasarea tuturor curbelor de sarcin zilnice.
Pentru definirea rolului i utilit ii sale este necesar s se cunoasc modul de
construire, forma curbei i principalii indicatori.

A. Construirea curbei se face prin clasarea celor 365 de curbe de sarcin
zilnice. Suprapunerea tuturor curbelor de sarcin constituie muntele de sarcin al
sistemului. Prin intersectarea acestuia cu un plan perpendicular se identific
palierele de putere i duratele aferente, rezultnd forma din Figura 2.6.

B. Forma curbei depinde de modul de utilizare anual a grupurilor din
sistem. Se pot g si corela ii ale formei cu durata de utilizare a puterii instalate.


ZB
ZSB
ZSV
ZV
h
P
Capitolul 2
45Fig. 2.5 Participarea centralelor electrice la acoperirea curbei de sarcin zilnice
1. CHE pe firul apei, 2. CNE, 3. CET, 4 6. CTE cu parametrii ridica i, CCGA
7. CTE cu parametrii cobor i, 8. CHE cu acumulare, ITG, CDE, 9. CHEAP n faza de
turbinare, 10. CHEAP n faza de pompare


Capitolul 2
46


C. Se pot defini urm torii indicatori specifici ai curbei clasate:

i
an
E . energia produs anual

medan OABC
8760
0
p an
P 8760 S d ) ( P E I , [MWh] (2.9)

unde:
medan
P este puterea medie produs pe parcursul unui an, n
MW.

Energia produs anual se ob ine prin planimetrarea ariei de sub curba
clasat i permite determinarea puterii medii anuale produse.

8760
E
P
an
medan
, [MW] (2.10)

i
uian
k . coeficientul de utilizare anual a puterii instalate

i
medan
i
an
uian
P
P
P 8760
E
k
I
(2.11)

i
ian
. durata de utilizare anual a puterii instalate

uian
i
medan
i
an
k 8760
P
P 8760
P
E
ian
I
I
, [h/an] (2.12)

Reprezint durata ct ar fi func ionat sistemul la nivelul puterii
instalate, n condi iile n care ar produce aceea i energie anual .

i
an max u
k . coeficientul de utilizare a puterii maxime produse ntr-un an

maxan
an
umaxan
P 8760
E
k
I
(2.13)

unde:
an max
P este puterea maxim produs pe parcursul unui an, n
MW.


Capitolul 2
47
i
an max
. durata de utilizare a puterii maxime produse ntr-un an

maxan
medan
maxan
P
P 8760 I
, [h/an] (2.14)Fig. 2.6 Curba clasat anual i modul ei de construire2.2.2.3 Curba puterilor maxime lunare

Curba puterilor maxime lunare reprezint varia ia puterii maxime lunare n
cursul unui an. Pentru cunoa terea ei i a rolului pe care l joac este necesar s se
defineasc modul de construire, forma curbei i utilitatea curbei.

A. n Figura 2.7 se prezint modul de construire al curbei. Maximele
lunare sunt maxime ale puterii efectiv utilizabile n func iune i ale puterii
momentan produse. n acela i timp, se remarc varia ia lunar a puterii instalate,
disponibile i efectiv disponibile din sistem. Suprafa a cuprins ntre puterile
maxime efectiv utilizabile n func iune i puterile efectiv disponibile constituie o
O
P
0

maxan

1

N

2

n
1

1
+ n
2

2
M A
B
C
O
h/an
24
P
Capitolul 2
48
energie echivalent din sistem, care este rezervat planific rii repara iilor i
rezervei statice.

B. Forma curbei reflect evolu ia anual a maximului de consum, cu un
minim vara, datorat diminu rii activit ilor n perioada de vacan , i cu un maxim
la sfr itul anului, datorat cre terii consumului.

Fig. 2.7 Curba puterilor maxime lunare

C. Utilitatea curbei: Curba puterilor maxime lunare are o importan
deosebit pentru planificarea repara iilor i a rezervei de avarie (statice) din sistem.
Dup forma curbei este logic ca repara iile s fie planificate n perioada de minim
de consum. Planificarea este ns mult mai complex i depinde de mai mul i
factori printre care m rimea consumului, nivelul de siguran impus la alimentarea
consumatorilor, cerin ele programului de mentenan , etc. Din Figura 2.7 se poate
observa c n fiecare moment poate fi formulat o problem de optim ntre puterea
indisponibilizat pentru repara ii i m rimea rezervei statice (siguran a n
alimentarea cu energie).
ntr-un an sistemul are posibilitatea s aloce o suprafa (energie
echivalent ) pentru repara ii i pentru rezerva static , egal cu aria cuprins ntre
ed
P i
euf
P .
P
rep
+ P
rs

P
eu

P
ed

P
d

P
i

P
euf

P
p
P
l

S
disp

P
I F M A M I I A S O N D
luna

3. CENTRALE CONVEN IONALE CU ABUR

3.1. Cicluri termodinamice cu turbine cu abur

Ciclul termodinamic care st la baza func ion rii centralelor
conven ionale cu abur (CCA) este cel cu abur supranc lzit, cunoscut i sub
denumirea de ciclul Hirn (figura 3.1a). Principala caracteristic este faptul
c , pentru a produce lucrul mecanic, este utilizat abur supranc lzit.


a) b)
Fig. 3.1. Cicluri termodinamice cu turbine cu abur
a ciclul Hirn, b ciclul Rankine

Se disting urm toarele transform ri:
i 0 - 1: destindere cu producere de lucru mecanic - transformare
izentrop ;
i 1 - 2: cedare de c ldur la sursa rece a ciclului - transformare
izobar ;
i 2 - 3: compresie cu consum de lucru mecanic - transformare
izentrop ;
i 3 - 4 - 5 - 1: nc lzire la sursa cald a ciclului - transformare izobar .

ntr-o serie de centrale electrice nucleare, solare, geotermale poate fi
ntlnit de asemeni i ciclul Rankine. n acest caz, spre deosebire de ciclul Hirn,
pentru producerea de lucru mecanic se utilizeaz abur saturat (figura 3.1b).
s
1
4
5
0
x = 1 x = 0
s
T
1 2
3
4 0
x = 0
x = 1
2
3
T
Capitolul 3 50
n figura 3.2 este prezentat o instala ie care func ioneaz avnd la baz un
ciclu de tip Rankine sau Hirn.


Fig. 3.2 Instala ie care func ioneaz dup un ciclu Rankine - Hirn
GA - generator de abur; TA - turbin cu abur; GE - generator electric;
K - condensator; PA - pomp de alimentare.

Schematic, figura 3.3 prezint lan ul transform rilor energetice care apar n
circuitul termic.

Fig. 3.3 Lan ul transform rilor energetice

Generatorul de abur are rolul de a vaporiza apa i de a o transforma n
abur saturat sau supranc lzit. Acest proces se realizeaz cu aport de c ldur din
exterior (arderea unui combustibil fosil, fisiune nuclear , energie geotermal ,
captare energie solar ).
Turbina cu abur asigur destinderea aburului, producnd lucrul mecanic.
Generatorul electric transform energia mecanic produs de turbin n
TA
GE
GA
PA
K
GA TA K PA
Energie
primar
(combustibili
fosili, fisiune
nuclear , energie
solar , energie
geotermal )
Lucru
mecanic
spre
exterior
Cedare
c ldur
spre
exterior
Aport de
lucru mecanic
din exterior
Capitolul 3
51
energie electric .
Condensatorul asigur condensarea vaporilor de ap e apa i din turbin .
Reprezint sursa rece a ciclului termodinamic. Pentru evacuarea c ldurii spre
exterior se poate utiliza drept agent de r cire apa sau (mai rar) aerul atmosferic.


3.2 Bilan ul energetic al CCA

n Figura 3.4 este prezentat sub forma unei diagrame de tip Sankey bilan ul
energetic al CCA, iar n Tabelul 3.1 sunt explicitate principalele categorii de
pierderi i randamentele aferente.


Fig. 3.4 Bilan ul energetic al unei CCA de condensa ie

Randamentul de producere a energiei electrice (randamentul electric
brut) este dat de produsul randamentelor (vezi Tabelul 3.1):
Q
GA

Q
Cd

Q
0

P
M

P
G

Q
K


P
M

P
G
P
B


T

Q
1

Q
1

Capitolul 3 52


G M T CD GA B
I I I I (3.1)
iar puterea electric la bornele generatorului (puterea electric brut )
este:


B B
Q P I
0
(3.2)


Puterea electric livrat c tre consumator este inferioar valorii ob inute cu
ajutorul rela iei 3.2. Acest fapt se datoreaz , pe de-o parte, consumurilor interne ale
CCA (ex. motoare de antrenare a pompelor, ventilatoarelor, etc.), iar pe de alt
parte pierderilor care apar n sistemul interior de transport a energiei electrice (ex.
n transformatoare). Puterea livrat c tre consumator, denumit putere electric
net , va fi n acest caz:


NET NET
Q P I
0
(3.3)

unde se define te randamentul net de producere a energiei electrice:


SP B NET
I 1 (3.4)

Tabelul 3.1 Categorii de pierderi i randamentele aferente pentru CCA
Categoria de pierdere
Nota ie
(vezi figura 3.4)
Randamentul
aferent
Valori uzuale pentru
randament
Pierderi n cazanul de abur datorit :
arderii incomplete din punct de
vedere chimic i mecanic, pierderilor
de c ldur prin evacuarea n exterior
a produselor de combustie (gaze de
ardere, zgur ), pierderilor de c ldur
prin radia ie i convec ie n mediul
ambiant
Q
GA

GA
(randament
generator de
abur)
0,85 - 0,92
(n func ie de tipul
combustibilului i de
dimensiunea
cazanului)
Pierderi n conductele de leg tur ale
circuitului termic Q
CD

CD
(randament
conducte)
0,97 - 0,99
Pierdere datorat c ldurii cedate la
sursa rece a ciclului termodinamic
(condensator)
Q
K

T

(randamentul
termic)
0,35 - 0,49
Pierderi de putere datorate frec rilor
din lag rele turbinei cu abur
P
M

M
(randament
mecanic)

0,99 0,996
(cresc tor odat cu
puterea)
Pierderile de putere n generatorul
electric. ine seama de pierderile
mecanice ale acestuia i de cele
electrice din nf ur rile statorice i
rotorice.
P
G

G

(randament
generator
electric)
0,975 0,99
(cresc tor odat cu
puterea)
Capitolul 3
53
Termenul
SP
reprezint cota de servicii proprii electrice a centralei. Ea
are n general valori cuprinse n intervalul 0,05 - 0,15. Valoarea lui
SP
depinde de
tipul combustibilului (mai mare n cazul c rbunilor) i de puterea instalat .
Randamentul dat de expresia 3.1 este inferior celui mai mic dintre
randamentele componente. Din Tabelul 3.1 se poate observa c cele mai mici
valori pot fi ntlnite n cazul randamentului termic al ciclului:
T
. Deci,
principalele eforturi de cre tere a eficien ei globale de conversie a energiei primare
n energie electric trebuiesc ndreptate n sensul major rii randamentului termic al
ciclului termodinamic utilizat (Hirn).


3.3 Solu ii de cre tere a performan elor CCA

Expresia randamentului termic pentru un ciclu termodinamic este:


1
2
1
Q
Q
T
(3.5)

unde Q
1
, Q
2
reprezint c ldura primit la sursa cald , respectiv cedat la
sursa rece a ciclului.

Deci, pentru a mbun t i randamentul termic, i implicit randamentul
global de utilizare a energiei primare, sunt necesare m suri n sensul cre terii lui
Q
1
, respectiv mic or rii lui Q
2
. n Tabelul 3.2 sunt prezentate n acest sens
principalele metode posibile.

Tabelul 3.2 Principalele metode posibile de cre tere a randamentului termic
Metode care ac ioneaz asupra
sursei de c ldur
- cre terea presiunii ini iale
- cre terea temperaturii ini iale
- introducerea supranc lzirii intermediare
Metode care ac ioneaz asupra
sursei reci
- sc derea temperaturii (presiunii) de condensa ie
- prenc lzirea regenerativ a apei de alimentare
- cogenerarea


3.3.1 Cre terea parametrilor ini iali: presiune, temperatur

Parametri ini iali ai ciclului corespund punctului de ie ire din generatorul
de abur (intrare n turbina cu abur). Cre terea presiunii i temperaturii ini iale
conduce n mod nemijlocit la cre terea randamentului termic al ciclului Hirn.
Pentru o cre tere simultan a presiunii i a temperaturii cu 40 bar, respectiv 30 C,
se men ioneaz o m rire posibil a randamentului termic cu 5 puncte procentuale.
Aceast metod de cre tere a randamentului este grevat ns de o serie de
Capitolul 3 54
restric ii de ordin tehnologic:
i Principala restric ie n calea cre terii presiunii i temperaturii ini iale
este dat de rezisten a mecanic a componentelor circuitului termic
(ndeosebi a celor apar innd generatorului de abur). n cazul utiliz rii
unor o eluri feritice obi nuite, limitele maxime sunt de 200 bar,
respectiv 570 C. Introducerea unor o eluri puternic aliate de tip
feritic/martensitic sau austenitic, permite ns realizarea unor unit i
energetice cu parametri supracritici. n acest caz presiunea ini ial
poate trece de 300 bar, iar temperatura ini ial atinge 600 C.
i Cre terea presiunii ini iale are ca efect o cre tere a umidit ii aburului
n zona final a turbinei (vezi Figura 3.5). Prezen a n num r mare a
pic turilor de ap n aburul ce se destinde cu mare vitez (>200 m/s)
conduce la un fenomen de eroziune pronun at i de distrugere a
paletelor rotorice din zona final a turbinei. Cre terea temperaturii
ini iale are un efect contrar asupra umidit ii la e aparea din turbina cu
abur (vezi Figura 3.6). n consecin , cre terea presiunii ini iale trebuie
acompaniat n mod necesar de o cre tere a temperaturii ini iale.
Pentru un ciclu simplu de tip Hirn, f r supranc lzire intermediar ,
avnd temperatura ini ial de 570 C, valoarea presiunii ini iale este
limitat superior la 140 bar.

Cre terea parametrilor ini iali implic eforturi investi ionale sporite. Deci,
aceast metod de cre tere a randamentului este justificat ndeosebi atunci cnd:
i Puterea unitar a grupului este ridicat .
i Durata anual de utilizare a puterii instalate este mare.
i Combustibilul utilizat este scump.

Fig. 3.5 Efectul cre terii presiunii ini iale la temperatur constant
(p1 < p1 x2 > x2)

1
1
2
2 3
4
4
5
5
T
1
=const.
p
1

T
s
Capitolul 3
55

Fig. 3.6 Efectul cre terii temperaturii ini iale la presiune constant
(T1< T1 x2 < x2)

3.3.2 Supranc lzirea intermediar

Supranc lzirea intermediar (SI) este o metod de cre terea a
randamentului termic ce ac ioneaz asupra sursei calde a ciclului termodinamic.
Metoda presupune ca destinderea aburului n turbin s fie ntrerupt , iar acesta s
fie trimis napoi la generatorul de abur. Aici el este din nou supranc lzit pn la o
temperatur comparabil cu cea ini ial i apoi se destinde n continuare n turbina
cu abur. n Figura 3.7 este prezentat schema simplificat pentru un grup energetic
cu supranc lzire intermediar .
Fig. 3.7 Schema simplificat pentru un grup energetic cu supranc lzire intermediar
GA generator de abur; SI - supranc lzitor intermediar; CIP - corp de nalt presiune;
CMJP - corp de medie i joas presiune; GE - generator electric; K - condensator;
PA - pomp de alimentare; PR prenc lzitor regenerativ
s
T
2
1
2
5
3
T
1

1
4
T
1

p
1
=const.
CIP
CMJP
PR
GA
SI
K
PA
GE
Capitolul 3 56

Prin introducerea SI se poate ob ine o cre tere a randamentului termic cu
aproximativ 5 puncte procentuale. n acela i timp, SI conduce la sc derea
umidit ii n partea final a turbinei cu abur (vezi Figura 3.8). Deci, SI permite
cre terea n continuare a presiunii ini iale peste valoarea de 140 bar men ionat
anterior. n cazul ciclurilor cu parametrii supracritici se pot utiliza chiar dou
supranc lziri intermediare.
SI presupune o complicare a circuitului termic i a generatorului de abur
cu efecte directe asupra investi iei ini iale. n consecin SI este justificat n
general doar pentru grupuri de mare putere (>100 MW) cu o durat anual de
utilizare a puterii instalate suficient de ridicat .Fig. 3.8 Efectul introducerii supranc lzirii intermediare
( x2 > x2)


3.3.3 Sc derea temperaturii (presiunii) de condensa ie

Sc derea temperaturii (presiunii) de condensa ie reprezint o metod care
ac ioneaz la sursa rece a ciclului termodinamic. Cu ct temperatura aburului la
condensator este mai sc zut , cu att Q
2
este mai mic i conform rela iei 3.5,
randamentul termic cre te. Se men ioneaz faptul c efectul produs de o sc dere a
temperaturii de condensa ie cu 1C poate echivala cu cel corespunz tor cre terii cu
10 15 C a temperaturii ini iale a ciclului. Deci aceast metod de cre tere a
randamentului termic este foarte eficace.
O temperatur sc zut de condensa ie este condi ionat de existen a unor
fluide de r cire avnd un debit i un nivel termic corespunz tor. n cazul ciclurilor
cu abur, agentul optim de r cire s-a dovedit a fi apa. Valoarea limit pn la care
poate fi cobort temperatura de condensa ie este dat de temperatura
corespunz toare agentului de r cire (foarte apropiat de cea a mediului ambiant).
1
1
2
2 3
4
5
2
T
s
Capitolul 3
57
Pentru temperaturi inferioare valorii de 373 K va rezulta o sc dere a presiunii de
condensa ie sub 1 bar, iar partea final a turbinei cu abur lucreaz sub vid.Fig. 3.9 Sisteme de r cire ale unei CCA
a - n circuit deschis: ntregul necesar de ap de r cire provine de la o surs natural
(ex. ru) b - n circuit nchis: tot debitul de ap de r cire evolueaz n circuit nchis
trecnd printr-un turn de r cire; c - n circuit mixt: o cot de ap de r cire trece prin TR,
restul provenind de la o surs natural
TA - turbin cu abur; K - condensator; TR - turn de r cire; PR - pomp de r cire


Exist o serie de elemente care limiteaz ob inerea unor presiuni de
condensa ie foarte sc zute:
Considerente legate de amplasamentul centralei pot diminua accesul la
o surs de ap de r cire natural suficient de puternic (ru, lac, mare,
etc.). Solu ia n acest caz este apelarea la un sistem n care apa de
r cire a condensatorului este vehiculat n circuit nchis, trecnd printr-
un schimb tor de c ldur aer - ap (turn de r cire) unde cedeaz n
atmosfer c ldura extras din ciclu termodinamic. n Figura 3.9 sunt
TA
TR
TA
RU
PR
K
PR
K
a) b)
c)
TA
RU
PR
K
TR
Capitolul 3 58
reprezentate schematic sistemele de r cire posibile pentru o CCA. Din
punct de vedere termodinamic cel mai bun sistem de r cire este cel n
circuit deschis.
Apar reglement ri din ce n ce mai severe n scopul evit rii polu rii
termice a surselor naturale de ap . Chiar n condi iile n care n
imediata apropiere a centralei exist o surs de ap corespunz toare,
aceste reglement ri impun evitarea r cirii n circuit deschis i trecerea
la un circuit mixt i chiar nchis. Toate aceste m suri aduc severe
penalit i termodinamice.
Pentru unit ile care utilizeaz un circuit de r cire deschis, este necesar
ca n anotimpul rece temperatura apei de r cire la intrarea n
condensator s fie limitat inferior. Se evit n felul acesta sc derea
exagerat a presiunii de condensa ie i deplasarea punctului final al
destinderii ntr-o zon de umiditate ridicat . Conform celor afirmate n
paragrafele anterioare, n aceast zona apar efecte nedorite n ceea ce
prive te procesul de eroziune la ultimele iruri de palete ale turbinei.


3.3.4 Prenc lzirea regenerativ

Prenc lzirea regenerativ a apei de alimentare a generatorului de abur
constituie una din principalele metode de cre tere a randamentului termic. Ea poate
aduce o cre tere a acestuia cu 9 - 12 puncte procentuale.
Principiul prenc lzirii regenerative se bazeaz pe extrac ia din turbin a
unei p r i din aburul par ial destins i folosirea acestuia pentru ridicarea
temperaturii apei de alimentare.
Fig. 3.10 Sporul de randament ob inut prin introducerea unui
prenc lzitor regenerativ suplimentar
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 10 9
Num rul de ordine al prenc lzitorului regenerativ
Capitolul 3
59

Randamentul termic al ciclului este cu att mai mare cu ct num rul de
prize ale turbinei, respectiv de prenc lzitoare regenerative este mai mare. Totu i,
sporul de randament adus prin introducerea unui prenc lzitor suplimentar scade pe
m sur ce num rul acestora cre te, dup cum se poate observa din Figura 3.10.
Problema stabilirii num rului de prenc lzitoare se rezolv printr-un calcul
tehnico-economic care analizeaz , pe de-o parte, economia de combustibil rezultat
din sporul de randament rezultat din trecerea de la N la N+1 prenc lzitoare, iar pe
de alt parte surplusul de investi ii i cheltuieli anuale legate de complicarea
schemei termice. Utilizarea unui num r mare de prenc lzitoare regenerative este
justificat n CCA care lucreaz la baza curbei de sarcin , deci cu o durat anual
de utilizare a puterii instalate suficient de mare. n felul acesta se pot recupera n
timp util investi iile suplimentare. Pentru o astfel de CCA num rul prenc lzitoare
poate varia n intervalul 7 9.


3.3.5 Cogenerarea

Cogenerarea reprezint producerea combinat i simultan de energie
electric i termic . n cazul CCA principiul const n faptul c aburul, dup ce s-a
destins n turbin , nu mai intr n condensator, ci este trimis c tre un consumator
extern pentru a acoperi necesarul de energie termic al acestuia. C ldura
corespunz toare acestui flux de abur este considerat efect util, n timp ce
pierderile la condensator devin nule (Q
2
= 0). Conform rela iei 3.5, randamentul
termic pentru un astfel de ciclu devine egal cu unitatea:

1
T
(3.6)

n Figura 3.11a este prezentat schema termic simplificat
corespunz toare unui astfel de grup energetic de termoficare, care utilizeaz o
turbin cu abur cu contrapresiune. La o astfel de turbin presiunea de e apare este
sensibil mai ridicat dect n cazul unit ilor energetice de condensa ie, ea
depinznd de nivelul termic cerut de consumator:

i 0,7...2,5 bar pentru consumatori urbani (nc lzire, preparare de ap
cald sanitar , etc.);
i 1...40 bar pentru consumatori industriali.

O caracteristic a acestui tip de schem este dependen a total ntre nivelul
produc iei de energie electric , respectiv termic . Va exista produc ie de energie
electric doar atta timp ct exist i cerere de energie termic . Pentru a nl tura
acest dezavantaj n figura 3.11b este propus o schem n care este utilizat o
turbin cu abur cu condensa ie i priz reglabil . Se disting n acest caz dou
fluxuri de abur:
Capitolul 3 60

i Un flux de abur care, dup ce s-a destins n turbin , este extras prin
intermediul unei prize i trimis c tre consumatorul termic. Priza poate
permite reglarea presiunii aburului n func ie de nevoile
consumatorului.
i Un flux de abur care se destinde prin toat turbina pn la condensator.

n aceast variant , chiar dac nu exist o cerere de energie termic , va fi
posibil producerea de energie electric pe baza aburului ce se destinde pn la
condensator. Evident, randamentul termic va fi mai mic dect n cazul turbinei cu
contrapresiune datorit c ldurii cedate la condensator.
Cogenerarea implic o complicare a schemelor termice (apar suplimentar
schimb toare de c ldur , conducte noi de leg tur pe parte de ap i abur, etc.)
ceea ce conduce la cre terea investi iei ini iale.
Fig. 3.11 Schema termic simplificat pentru un grup energetic de cogenerare
a - Cu turbin cu contrapresiune; b - Cu turbin cu priz reglabil i condensa ie
GA generator de abur; TA turbin cu abur; GE generator electric; CT consumator
termic; K condensator; PA pomp de alimentare; DT degazor termic


3.4 Fluxuri interne de energie i mas n CCA.
Circuitul termic

O central conven ional cu abur reune te un complex de instala ii prin
care evolueaz diferite fluxuri de energie si mas . n Figura 3.12 se prezint o
schem simplificat pentru o CCA de cogenerare (pentru a se lua n considerare i
posibilitatea de furnizare de energie termic ), punndu-se n eviden principalele
subsisteme i fluxuri de energie i mas . Principalele subsisteme sunt :
TA
GA
CT
GE
PA
a)
TA
GA
K
GE
PA
b)
DT
Capitolul 3
61

I. subsistemul de producere a aburului;
II. subsistemul de conversie a energiei aburului n energie electric
(grupul turbogenerator);
III. subsistemul de r cire;
IV. subsistemul de furnizare de c ldura pentru consumatorii externi
(cazul CCA de cogenerare);
V. subsistemul de prenc lzire regenerativ a apei de alimentare, care
include i pompele din circuitul termic.

n cadrul acestor subsisteme evolueaz urm toarele fluxuri de energie i
mas :

F1 - f/axa/ de cambast/b//. Este un flux de material a c rui m rime
este dictat de puterea instalat a centralei i de calitatea
combustibilului. Cu ct combustibilul este de calitate mai proast , cu
att cresc cantit ile necesare func ion rii centralei. n acest caz, pentru
a diminua cheltuielile necesare pentru transportul combustibilului, se
recomand ca centrala s fie amplasat ct mai aproape de sursa de
energie primar (amplasare la gura minei). De exemplu, un grup
energetic de 330 MW, func ionnd pe baz de lignit, are un consum
orar de combustibil de aproximativ 480 t/h. Aceste cantit i mari de
combustibil ridic probleme speciale de transport, manipulare, stocare
i preparare, cu influen e directe asupra suprafe ei de teren ocupate de
central i a costurilor investi ionale.
F2 - f/axa/ de aer de ardere. Aerul necesar arderii combustibilului
este preluat din exteriorul sau din interiorul cl dirii unde este amplasat
generatorul de abur, folosindu-se ventilatoare speciale.
F3 - f/axa/ de cena / zgar . Cenu a i zgura rezult n urma arderii
c rbunilor, cantitatea lor fiind influen at de calitatea combustibililor i
de nivelul de consum al acestora. n mod tradi ional zgura i cenu a
sunt depozitate pe suprafe e special amenajate (depozitul de zgur i
cenu ). n cazul marilor centrale electrice pe lignit, aceste depozite
pot ocupa suprafe e de ordinul sutelor de hectare.
F4 - f/axa/ de gaze de ardere. Gazele rezultate din procesul de ardere
sunt evacuate n atmosfer . Ele con in o serie de substan e (cenu ,
oxizi de sulf, oxizi de azot) care polueaz atmosfera. Normele care
vizeaz protec ia mediului impun folosirea unor instala ii speciale de
re inere a acestor substan e poluante.
F5 - f/axa/ agenta/a/ energet/c ap -abar. Agentul energetic
evolueaz n circuit nchis, avnd varia ii mari de volum specific
datorit modific rii presiunii i temperaturii (vezi paragraful 3.1).
F6 - f/axa/ de energ/e e/ectr/c eracaat d/n centra/ . Acest flux
realizeaz leg tura dintre centrala electric i consumatorul final prin
Capitolul 3 62
intermediul sistemului de transport i distribu ie a energiei electrice.
Energia electric este o form de energie care poate fi transportat u or
la distan , cu pierderi relativ sc zute. n consecin , aceast leg tur
este flexibil , nefiind necesar amplasarea centralei electrice n
imediata apropriere a consumatorului.
F7 - f/axa/ de energ/e e/ectr/c pentra serr/c// prapr//. El reprezint
consumul de energie electric al instala iilor proprii din central .
M rimea lui depinde de tipul centralei (condensa ie pur sau
cogenerare), de parametrii acesteia i de tipul combustibilului. n mod
uzual, pentru o CCA acest flux reprezint 5 - 12 % din puterea produs
la bornele generatorului electric.


Fig. 3.12 Subsisteme i fluxuri de mas i energie pentru o CCA
1 - generator de abur; 2 turbin cu abur; 3 condensator; 4 instala ie de r cire;
5 - pomp de condensat, 6 - prenc lzitor regenerativ; 7 - pomp de alimentare;
8 schimb tor de c ldur ; 9 - sta ie de tratare a apei de adaos

3
5
4
9
1
2
6
6
F
3

F
4

F
5

F
6

F
7

F
8

I
II
III
8
F
9

IV
V
7
GA
F
2

F
1

F
10

Capitolul 3
63


Fig. 3.13 Circuitul termic al unui grup energetic de condensa ie pur dotat cu
supranc lzire intermediar
GA generator de abur; CIP corp de nalt presiune; CMP corp de medie presiune; CJP corp de
joas presiune; PIP prenc lzitoare regenerative de nalt presiune; PJP - prenc lzitoare
regenerative de joas presiune; RAL recuperator abur labirin i; PA pomp de alimentare;
D degazor termic; REJ recuperator abur ejectori; REt recuperator abur etan ri;
PC pomp de condens principal; ST sta ie de tratare chimic a condensului principal;
EJ ejector cu abur; PR pomp de r cire
REJ
RAL
REt
PCII
ST
PCI
PR
EJ
GA
PIP7
PIP6
D
b
a
CJP
c
CIP CMP
PJP1
b a c
PJP2 PJP3
PA
Capitolul 3 64
F8 - f/axa/ de agent de r c/re. Acest flux este caracteristic centralelor
electrice bazate pe utilizarea unui ciclu termodinamic. El asigur
extragerea c ldurii de la sursa rece a ciclului termodinamic. Ca agent
de r cire se utilizeaz apa, sau (mai rar) aerul atmosferic.
F9 - f/axa/ de energ/e term/c pentra cansamatar/ extern/. Acest flux
realizeaz leg tura dintre centrala electric i consumatorul final de
energie termic . Apare n cazul centralelor de cogenerare. El const
din extrageri de abur de la prizele reglabile sau fixe ale turbinelor, care
sunt folosite direct sau indirect (prin preparare de ap fierbinte) pentru
alimentarea consumatorilor termici. Transportul c ldurii la distan
implic pierderi energetice considerabile. n consecin , aceast
leg tur este rigid , fiind necesar amplasarea centralei electrice n
imediata apropriere a consumatorului.
F10 - f/axa/ de ap de adaas. Apa de adaos este introdus n circuitul
termic pentru a compensa pierderile ap rute n timpul func ion rii.
Atinge o cot de 1,5 - 3 % din debitul de agent energetic ap -abur
pentru centralele de condensa ie pur i 30 - 40 % pentru cele de
cogenerare (acolo unde consumatorii utilizeaz sau impurific agentul
termic primit de la central ).

C/rca/ta/ term/c reprezint ansamblul de instala ii i echipamente prin care
evolueaz agentul termic. n Figura 3.13 este prezentat circuitul termic pentru un
grup energetic de condensa ie pur dotat cu supranc lzire intermediar .
Pe lng subsistemele i fluxurile men ionate mai sus se pot face
urm toarele comentarii privind structura circuitului termic:
Pentru a corecta regimul chimic al apei de alimentare a generatorului
de abur, n circuit se introduce o sta ie de tratare chimic a condensului
principal (ST). Din considerente de rezisten mecanic , filtrele din ST
limiteaz presiunea condensului. n consecin , pompa de condens
principal este mp r it n dou trepte:
Prima treapt (PCI) asigur extragerea apei din condensator,
ob inndu-se n refulare o presiune acceptabil pentru ST.
A doua treapt (PCII) asigur cre terea presiunii condensului
principal pn la valoarea necesar .
Sc p rile de abur de la etan rile terminale ale turbinei sunt recuperate
i utilizate astfel:
Aburul din camerele subatmosferice ale etan rilor terminale este
extras cu ajutorul unui ejector. C ldura acestui abur este recuperat
n REt. Acest abur are cel mai cobort nivel de presiune.
Aburul din camerele de presiune u or supraatmosferic ale
etan rilor terminale ale turbinei este direc ionat c tre
recuperatorul de abur labirin i (RAL).
O parte din aburul extras de la etan rile terminale ale CIP,
caracterizat prin cel mai ridicat nivel de presiune, este utilizat
Capitolul 3
65
pentru a realiza etan area la CJP.
Pentru crearea i men inerea vidului n condensator sunt utilizate
instala ii de extragere a gazelor necondensabile: ejectoare cu abur,
ejectoare cu ap , pompe de vid. Pentru exemplul din Figura 3.13 se
utilizeaz un ejector pentru care aburul reprezint agentul motor. Dup
ce a trecut prin ejector, aburul este recuperat n REJ unde acesta
condenseaz , iar gazele necondensabile sunt evacuate n atmosfer .
Schema de prenc lzire regenerativ con ine perfec ion ri
(desupranc lzitoare, subr citoare), astfel nct s fie optimizat
procesul de transfer de c ldur din prenc lzitoare.


3.5 Scheme de leg tur generator de abur - turbin

3.5.1 Categorii de scheme de leg tur

Conductele de abur viu asigur circula ia aburului pe traseul generator de
abur - turbin . Modul de realizare al acestui traseu este determinant pentru
structura circuitului termic.
n func ie de tipul traseului generator de abur - turbin , CCA pot fi:
i cu schem bloc
i cu bar colectoare
i cu bar de ajutor


3.5.2 Schema bloc

Schema de tip bloc este generalizat la grupurile energetice cu puteri
unitare mai mari de 100 MW, prev zute cu supranc lzire intermediar . Acest tip
de schem se caracterizeaz printr-o leg tur biunivoc ntre generatorul de abur i
turbin . Nu exist leg turi pe parte de abur ntre grupurile existente ntr-o CCA.
Alegerea ntre o schem cu un generator (Figura 3.14), respectiv dou
generatoare de abur pe grup (Figura 3.15) se face, printre altele, n func ie de:
Criterii economice: Este preferabil realizarea unor generatoare de
abur de capacitate ct mai mare, pentru a avea o investi ie specific ct
mai mic .
Criterii tehnice: Concentrarea produc iei ntr-un singur generator de
abur permite ob inerea de randamente superioare.
Solu ia cu dou generatoare de abur permite men inerea n func iune a
turbinei, chiar i atunci cnd unul dintre generatoare nu este disponibil. n schimb,
are dezavantajul prezen ei unui num r sporit de arm turi n sistemul de abur de
nalt presiune.
La pornirea grupului, ct i la oprirea acestuia, aburul poate ocoli turbina
Capitolul 3 66
prin intermediul IRRIP (Instala ie de Reducere R cire de nalt Presiune) i IRRJP
(Instala ie de Reducere R cire de Joas Presiune).
n Figura 3.16 este prezentat schema pentru un grup energetic de 330
MW.


Fig. 3.14 Schem bloc cu un generator de abur pe grup.

Fig. 3.15 Schem bloc cu dou generatoare de abur pe grup.
IRRJP
IRRIP
CJP
CIP CMP
GA
CJP
CIP CMP
GA1
GA2
Capitolul 3 68

3.5.3 Schema cu bar colectoare

Toate generatoarele de abur debiteaz pe o bar comun din care sunt
alimentate turbinele (Figura 3.17).
Fig. 3.17 Schema cu bare colectoare.

Nu exist o leg tur ntre num rul de generatoare de abur i cel de turbine.
Singura condi ie este ca produc ia de abur a generatoarelor s fie mai mare dect
capacitatea de nghi ire a turbinelor.
Schema ofer o bun elasticitate, deoarece orice generator de abur poate
alimenta orice turbin .
Principalele limit ri:
Num rul mare de arm turi n sistemul de nalt presiune;
Bara colectoare trebuie s aib o fiabilitate bun , defectarea ei ducnd
la ie irea din starea de func ionare a ntregii centrale electrice.
Solu ia se aplic n general pentru CCA de mic capacitate, cu parametrii
cobor i, i pentru CCA de cogenerare cu puteri unitare de pn la 50 MW.


3.5.4 Schema cu bar de ajutor

La func ionare normal fiecare generator de abur alimenteaz turbina
proprie. Exist ns posibilitatea de cuplare generatorului de abur cu alt turbin ,
prin intermediul barei de ajutor (Figura 3.18).

bara colectoare
GA GA GA
TA TA
Capitolul 3
69
bara de ajutor

Fig. 3.18 Schem cu bar de ajutor.

Schema combinat avantajele i dezavantajele schemei bloc cu cele ale
schemei cu bare colectoare. Ea este folosit n mod curent n Romnia pentru
grupurile de cogenerare cu puteri unitare cuprinse ntre 50 i 100 MW.4. GENERATOARE DE ABUR

4.1 Schema de ansamblu

Aburul constituie unul din cei mai importan i vectori energetici ntlni i n
industrie, el putnd fi utilizat att ca agent motor (ex. antren ri de turbine), ct i
direct n cadrul unor procese (ex. industria chimic ). n consecin , generatorul de
abur reprezint o instala ie prezent ntr-un num r mare de aplica ii industriale.
Generatorul de abur are rolul de a transforma apa n abur saturat sau
supranc lzit pe baza c ldurii provenite, printre altele, din arderea unor
combustibili fosili sau din recuperarea c ldurii provenite din diverse procese
industriale.
n practica curent majoritatea generatoarelor de abur sunt de tip
acvatubular, ele reprezentnd obiectul prezentului capitol. Un accent deosebit se va
pune asupra generatoarelor de abur bazate pe arderea unor combustibili.
Generatorul de abur acvatubular are n componen canale de dimensiuni
relativ mari n care sunt imersate sisteme de evi. Gazele de ardere provenite din
arderea combustibililor circul prin canale, pe la exteriorul evilor, cednd c ldur
c tre agentul termic (ap i abur) care este vehiculat prin interiorul acestora.
Arderea combustibililor se realizeaz ntr-o zon situat la baza canalelor, numit
focar. Pere ii canalelor pot fi realiza i fie din materiale ceramice rezistente la
temperaturi nalte (c r mizi refractare), fie din membrane metalice r cite la interior
cu ap i/sau abur. n figura 4.1 sunt prezentate elementele men ionate mai sus.


4.2 Combustibili utiliza i n generatoarele de abur

Generatoarele de abur utilizeaz o mare varietate de combustibili, conform
celor prezentate n Tabelul 4.1

Combustibilii solizi i lichizi se caracterizeaz printr-o stare ini ial , care
define te compozi ia masic exprimat n procente, n condi iile reale de utilizare
(rela ia 4.1). n cadrul compozi iei se disting 5 elemente: C carbon; H hidrogen;
O oxigen; N azot;
c
S - sulf combustibil i dou substan e: A masa mineral
necombustibil , denumit i cenu ;
t
W - umiditatea.

Capitolul 4 71

100
i
t
i i
c
i i i i
W A S N O H C . [%] (4.1)


Fig. 4.1 Generator de abur acvatubular utilizat n centralele conven ionale cu abur


Categorii de combustibili utiliza i n mod curent
n generatoarele de abur
Solizi Lichizi Gazo i
- c rbune (c rbune brun, lignit, huil ,
antracit)
- isturi bituminoase
- de euri solide combustibile
- biomas
- p cur - gaz natural
- gaze reziduale combustibile (provenite
din industria metalurgic , rafin rii)
- biogaz

Similar, combustibilii gazo i se caracterizeaz printr-o compozi ie
volumetric exprimat n procente (rela ia 4.2).

100
2 2 2 2 2 2
O H H C S H O N H CO CO
n m
. [%] (4.2)

canal gaze de ardere
focar
sisteme de evi
structur de rezisten
alimentare combustibil
Capitolul 4
72
Puterea calorific reprezint cantitatea de c ldur degajat prin arderea
complet a unit ii de mas sau volum a combustibilului. n mod uzual, n cazul
combustibililor folosi i n generatoarele de abur se utilizeaz puterea calorific
inferioar , care nu ine seama de c ldura latent de vaporizare a vaporilor de ap
din gazele de ardere.
n cazul combustibililor solizi i lichizi, dac se cunoa te compozi ia la
stare ini ial , puterea calorific inferioar (
i
i
Q ) se determin cu rela ia:


i
t
i
c
i i i i
i
W S O H C Q I I I I 1 , 25 109 1 , 1029 339 , [kJ/kg] (4.3)

unde componentele combustibilului sunt exprimate n procente.

Pentru un combustibil gazos anhidru (f r con inut de vapori de ap ),
puterea calorific inferioar este dat de expresia:

I I
i
j i j
anh
i
Q r Q
,
100
1
, [kJ/m
3
N] (4.4)

unde:
j
r este participa ia volumetric a componentei j, n %;
i
j i
Q
,
- puterea
calorific inferioar a componentei j, n kJ/m
3
N.

n tabelul 4.2 sunt prezentate puterile calorifice inferioare pentru o serie de
combustibili utiliza i n mod curent n generatoarele de abur.

Tabelul 4.2 Puteri calorifice inferioare pentru combustibili utiliza i n CCA
C rbune brun (inclusiv lignit) 5 000 h 16 000, kJ/kg
Huil 20 000 h 30 000, kJ/kg
Antracit 29 000 h 31 000, kJ/kg
P cur 39 000 h 42 000, kJ/kg
Gaz natural (inclusiv gazul de sond ) 30 000 h 36 000, kJ/m
3
N

Gaz de furnal 3 000 h 5 000, kJ/m
3
N

Gaz de cocserie 14 000 h 19 000, kJ/m
3
N4.3 Circuitul ap - abur

4.3.1 Structura

Circuitul ap abur al generatorului este format din sisteme de evi
imersate n canalele de gaze de ardere. Din punct de vedere func ional se disting
urm toarele suprafe e de transfer de c ldur care intr n componen a acestui
circuit: economizor, vaporizator, supranc lzitor primar i supranc lzitor
Capitolul 4 73
intermediar.
Economizorul (ECO) realizeaz cre terea de temperatur a apei de
alimentare pn la o valoare apropiat de cea de satura ie. Transferul de c ldur
ntre ap i gazele de ardere este de tip convectiv.
Vaporizatorul (VAP) asigur trecerea apei din faz lichid n cea de abur
saturat. Transferul de c ldur se realizeaz preponderent prin radia ie.
Supranc lzitorul primar (S) realizeaz supranc lzirea aburului produs
de c tre vaporizator pn la nivelul de temperatur dorit. Transferul de c ldur se
poate realiza att convectiv, ct i radiativ.
Supranc lzitorul intermediar (SI) apare n cazul centralelor
termoelectrice conven ionale i asigur o cre tere a temperaturii aburului deja
destins n corpul de nalt presiune al turbinei.
Modul n care se realizeaz transferul de c ldur , pe de-o parte, i nivelul
de temperatur necesar a fi atins de c tre agentul ap abur, pe de alt parte,
impun modul n care aceste suprafe e de schimb de c ldur sunt amplasate n
interiorul canalelor de gaze de ardere.
La interiorul evilor VAP are loc o schimbare de faz (vaporizare),
coeficien ii de transfer de c ldur avnd valori ridicate. n aceste condi ii devine
interesant plasarea VAP n focar unde, la exteriorul evilor coeficien ii de transfer
de c ldur sunt de asemeni mari. Acest lucru se datoreaz faptului c n aceast
zon transferul de c ldur se face preponderent prin radia ie (temperatura n
interiorul focarului dep e te 1000 pC).
Va rezulta pentru VAP o valoare ridicat a coeficientului global de transfer
de c ldur , implicnd o suprafa necesar de transfer de c ldur redus , cu efecte
benefice asupra costului generatorului de abur.
n cazul SI, SI i ECO situa ia este diferit : coeficien ii globali de transfer
de c ldur posibili a fi ob inu i la interiorul evilor sunt sensibil mai mici dect
pentru VAP. Cele trei suprafe e de transfer de c ldur sunt amplasate n zona
convectiv , pozi ia fiind dictat de temperatura care trebuie atins pe parte de agent
ap abur:
- n zona convectiv de nalt temperatur : SI i SI;
- n zona convectiv de joas temperatur : ECO.

n figura 4.2 este prezentat schematic modul n care circuitul ap abur
este dispus n interiorul canalelor de gaze de ardere.
Se men ioneaz faptul c exist tipuri de generatoare de abur la care o
parte din evile supranc lzitorului primar sunt amplasate n focar, lng cele
corespunz toare vaporizatorului. Pentru aceste evi transferul de c ldur se
realizeaz preponderent prin radia ie.
Din punct de vedere al modului n care se realizeaz circula ia agentului
ap abur n interiorul vaporizatorului, generatoarele de abur pot fi cu circula ie
natural , cu circula ie for at multipl sau cu circula ie for at unic (fig. 4.3).
Capitolul 4
74


Fig. 4.2 Amplasarea suprafe elor de schimb de c ldur n generatoarele de abur bazate pe
arderea unor combustibili fosili
Fig. 4.3 Circuitul ap abur al generatorului de abur
a cu circula ie natural ; b cu circula ie for at multipl ; c cu circula ie for at unic
1 economizor; 2 vaporizator; 3 supranc lzitor; 4 pomp de alimentare;
5 tambur; 6 purj ; 7 pomp de circula ie; 8 butelie separatoare


ECO
SI, SI
VAP
combustibil
+ aer
co
FOCAR
1
1 1
2
3 3 3
4 4
4
2
2
5
5
6
6
7
8
a) b) c)
Capitolul 4 75

4.3.2 Generator de abur cu circula ie natural

La acest tip de generator, dup ce str bate economizorul, apa este introdus
ntr-un cilindru (tambur) care reprezint punctul de separa ie dintre faza lichid ,
respectiv gazoas (figura 4.3a). Din tambur, apa saturat este direc ionat c tre
vaporizator prin intermediul unor evi descendente amplasate n exteriorul
canalelor de gaze de ardere (figura 4.4). Vaporizatorul const din evi ascendente
situate, spre deosebire de cele descendente, n calea gazelor de ardere, pe pere ii
focarului. n evile ascendente are loc un proces de fierbere, la tambur fiind
returnat o emulsie ap abur. Vaporii satura i astfel forma i sunt colecta i pe la
partea superioar a tamburului, fiind direc iona i c tre supranc lzitor. n acela i
timp, faza lichid este reintrodus n bucla vaporizatoare prin intermediul evilor
descendente.
Pentru vaporizare complet , o unitate de mas de ap trebuie s parcurg
de mai multe ori traseul descris mai sus. Num rul de bucle efectuat de aceast
unitate de mas pn la vaporizarea complet poart denumirea de multiplu de
circula ie (m). n consecin , pentru acest tip de generator de abur este valabil
rela ia:


abur VAP
D m D I , [kg/s] (4.5)

unde:
abur
D reprezint debitul de abur produs de generator, n kg/s;
VAP
D -
debitul de agent termic care evolueaz n sistemul vaporizator, n kg/s; m -
multiplul de circula ie.

Circula ia n sistemul vaporizator se realizeaz pe baza diferen ei de
densit i existente ntre evile descendente (cu ap ), respectiv cele ascendente (cu
emulsie ap abur). Aceast diferen de densit i creeaz la rndul ei o diferen
de presiune care asigur circula ia agentului termic (rela ia 4.6):

h g p
asc desc
I I , [Pa] (4.6)

unde
desc
reprezint densitatea apei din evile descendente, n
3
/ m kg ;
asc
- densitatea emulsiei ap - abur din evile ascendente, n
3
/ m kg ; g -
accelera ia gravita ional , n
2
/ s m ; h - n l imea evilor descendente,
considerat egal cu aceea a evilor ascendente, n m.
Capitolul 4
76

Fig. 4.4 Structura sistemului vaporizator dintr-un generator cu circula ie natural
1 evi descendente; 2 evi ascendente; 3 perete focar

Odat cu cre terea presiunii de lucru, diferen a dintre densit ile fazei
lichide, respectiv gazoase ale apei scade. n consecin , diferen a de presiune dat
de rela ia 4.6 se va diminua, n condi iile n care n l imea la care este amplasat
tamburul este limitat n general la 40 50 m. Apare deci o limitare superioar a
presiunii de lucru pn la care circula ia n sistemul vaporizator se poate efectua n
condi ii corespunz toare. n practic , generatoarele cu circula ie natural sunt
utilizate pentru presiuni ale aburului de pn la 140 bar.
Dup cum s-a precizat mai sus, prezen a tamburului asigur o delimitare
clar ntre faza lichid , respectiv gazoas . Dac salinitatea n apa de alimentare a
generatorului dep e te limitele admisibile este posibil o corectare a acesteia
printr-o purjare efectuat la tambur. Purjarea implic extragerea unei cote de ap cu
con inut ridicat de s ruri i nlocuirea acesteia cu ap avnd o calitate chimic
corespunz toare.
Datorit prezen ei tamburului, generatoarele cu circula ie natural au un
volum echivalent de ap mare, rezultnd iner ii termice mari att la pornire, ct i
n timpul func ion rii. Comportarea generatorului la sarcini par iale se nr ut e te,
iar men inerea circula iei naturale n sistemul vaporizator devine din ce n ce mai
dificil . Rezult un minim tehnic de func ionare deosebit de ridicat (40 50 % din
sarcina nominal ).
tambur
FOCAR
Capitolul 4 77
4.3.3 Generator de abur cu circula ie for at multipl

Spre deosebire de generatoarele cu circula ie natural , n acest caz apare o
pomp de circula ie amplasat pe evile descendente ale sistemului vaporizator
(figura 4.3b). Prezen a pompei are urm toarele efecte:
a) Are loc o m rire a vitezei de circula iei a agentului ap abur n
sistemul vaporizator i o cre tere a coeficientului global de transfer de
c ldur . Multiplul de circula ie are valori mai sc zute dect n cazul
generatoarelor cu circula ie natural .
b) Cre te stabilitatea curgerii prin sistemul vaporizator la sarcini par iale,
iar minimul tehnic poate cobor pn la 25 %.
c) Presiunea posibil de a fi atins pe parte de abur cre te pn la 180 bar.

Generatorul cu circula ie for at multipl p streaz toate avantajele privind
corectarea regimului chimic al apei prin purjare la tambur. Se men ioneaz totu i
faptul c pompa de circula ie lucreaz n condi ii grele de temperatur , existnd n
acela i timp pericolul de apari ie a cavita iei.


4.3.4 Generator de abur cu circula ie for at unic

Circula ia for at unic presupune egalitate ntre debitele de agent termic
care evolueaz n economizor, vaporizator, respectiv supranc lzitor (rela ia 4.7):


VAP abur
D D . [kg/s] (4.7)

Pentru vaporizare complet , o unitate de mas de ap are nevoie de o
singur trecere prin sistemul vaporizator. Spre deosebire de cazurile anterioare,
generatorul cu circula ie for at unic nu dispune de un punct fix de schimbare de
faz . Acesta se deplaseaz n lungul suprafe ei de transfer de c ldur a
generatorului n func ie de sarcin . Exist variante de generatoare cu circula ie
for at unic prev zute cu butelii separatoare amplasate imediat dup sistemul
vaporizator (Figura 4.3c). Aceast butelie joac rolul unui tambur, dar nu intervine
dect la sarcini foarte mici (pentru a limita domeniul n care se deplaseaz punctul
de schimbare de faz ) i n etapele de pornire ale generatorului de abur.
Circula ia n sistemul vaporizator nu mai este condi ionat de diferen a de
densit i dintre faza lichid , respectiv gazoas , ea fiind asigurat integral de c tre
pompa de alimentare a generatorului. n consecin nu exist limit ri superioare
privind presiunea aburului.
Se disting alte dou particularit i ale generatoarelor de abur cu circula ie
for at unic datorate absen ei tamburului:
- Nu este posibil o corectare a regimului chimic al apei. Ca urmare,
devine obligatorie o demineralizare total a apei de alimentare a
generatorului de abur.
Capitolul 4
78
- Volumul echivalent de ap este mai mic dect n variantele anterioare,
iar iner ia termic mai sc zut . n general, exploatarea unui generator
cu circula ie for at unic este mai preten ioas dect n cazul celor cu
circula ie natural .


4.3.5 Domenii de utilizare i parametrii de func ionare

Tipul de generator utilizat ntr-o aplica ie dat depinde n mod direct de
cerin ele consumatorului de abur.
n aplica ii industriale (cu excep ia celor din sectorul producerii energiei
electrice) parametrii aburului sunt dicta i de necesit ile consumatorului (procesul
tehnologic industrial). n general nivelul de presiune este inferior valorii de 100
bar, fiind preferate generatoare cu circula ie natural . Existen a tamburului poate
asigura de asemeni o corectare a regimului chimic al apei de alimentare, mai ales n
condi iile n care n aceasta apar impurit i provenite din procesele industriale. n
tabelul 4.3 sunt prezentate cteva exemple de astfel de generatoare fabricate n
Romnia.


Tabelul 4.3 Exemple de generatoare de abur industriale fabricate n Romnia
Debit, t/h 10 30 50 50
Presiune abur, bar 16 16 35 40
Temperatur abur, C 350 250 450 450
Combustibil gaz natural lignit gaz natural lignit
Randament, % 90 82 90,5 83


n sectorul producerii energiei electrice parametrii aburului produs de
generator rezult din necesitatea de a ob ine randamente de conversie ct mai
ridicate. n tabelul 4.4 sunt prezentate principalele caracteristici pentru generatoare
de abur energetice fabricate n Romnia.

Tabelul 4.4 Exemple de generatoare de abur energetice fabricate n Romnia
Debit, t/h 120 420 525 1035
Presiune abur, bar 98 137 196 196
Temperatur abur, C 540 550 540 540
Tip circula ie natural natural for at unic for at unic
Combustibil gaz natural lignit lignit lignit
Randament, % 93 85 86,5 87,5


n tabelul 4.5 este prezentat o evolu ie n timp pe plan mondial a
parametrilor generatoarelor de abur energetice.

Capitolul 4 79

Tabelul 4.5 Evolu ia parametrilor generatoarelor de abur
din centralele termoelectrice conven ionale
An 1938 1958 1966 1970 2000
Presiune ini ial , bar 62 103 159 196 290
Temperatur ini ial , C 482 538 565 540 580
Temperatur de supranc lzire intermediar , C - 538 565 540 580


Se observ clar tendin a de cre tere a presiunii aburului produs de
generatoarele din centralele termoelectrice la valori de peste 180 bar. Ca o
consecin , n marile centrale de acest tip se vor reg si cu prec dere generatoare de
abur cu circula ie for at unic . O situa ie aparte o ntlnim la centralele de
cogenerare la care, din cauza calit ii chimice a condensului returnat de la
consumatorii termici, se prefer de multe ori utilizarea generatoarelor de abur cu
circula ie natural .
Ultimul deceniu a fost marcat de promovarea pe o scar din ce n ce mai
larg a centralelor conven ionale cu abur cu parametrii supracritici. Caracteristic
pentru generatoarele utilizate n astfel de centrale este faptul c apa trece direct din
faza lichid n cea de vapori supranc lzi i. n Figura 4.5 este prezentat evolu ia
ciclului termodinamic pentru o unitate cu parametrii supracritici.


Fig. 4.5 Ciclul termodinamic pentru o unitate conven ional cu abur
cu parametrii supracritici


4.4 Circuitul aer gaze de ardere.

Circuitul aer gaze de ardere al unui generator de abur ndepline te
urm toarele func iuni:
punct critic
Capitolul 4
80
- vehicularea i prenc lzirea aerul necesar arderii;
- filtrarea gazelor de ardere;
- evacuarea n atmosfer a gazelor de ardere.

Din punct de vedere al presiunii din interiorul canalelor de gaze de ardere,
generatoarele de abur pot fi cu depresiune (presiune u or subatmosferic ), sau cu
suprapresiune (presiune u or supraatmosferic ).
Din punct de vedere al circula iei aerului i gazelor de ardere se disting
urm toarele cazuri:

a) Tiraj natural
Nu exist ventilatoare de aer sau de gaze de ardere. Circula ia se face pe
baza n l imii canalelor de gaze de ardere i a co ului de fum, acestea
asigurnd un tiraj natural. Solu ia se aplic la generatoare de mic
capacitate.
b) Tiraj suflat
n circuit se prevede doar ventilator de aer. Generatoarele de acest tip
lucreaz cu suprapresiune n focar, deci este necesar o etan are foarte
bun a canalelor de gaze de ardere. Solu ia este ntlnit la generatoare
mici care utilizeaz hidrocarburi i la cele pe c rbune cu ardere n pat
fluidizat.
c) Tiraj aspirat
Generatorul are doar ventilatoare de gaze de ardere, iar n focar se
stabile te o depresiune. Aceast variant se aplic la generatoare mici pe
c rbune sau lemn, cu ardere pe gr tar.
d) Tiraj mixt
n circuit se ntlnesc ventilatoare att de aer, ct i de gaze de ardere.
Reprezint solu ia cea mai ntlnit n centralele electrice.

n Figura 4.6 este prezentat cazul cel mai general al unui generator de abur
cu tiraj mixt care utilizeaz drept combustibil c rbunele. Dup cum se poate
observa, pe lng canalele n care este amplasat sistemul ap abur, circuitul aer
gaze de ardere cuprinde un num r important de echipamente auxiliare.
Filtrul de aer are rolul de a re ine impurit ile mecanice care ar conduce la
erodarea paletajului ventilatorului de aer, fiind amplasat chiar n aspira ia acestuia.
Ventilatorul de aer asigur aerul necesar arderii combustibilului. Aerul
poate fi aspirat din interiorul, sau din exteriorul cl dirii unde este amplasat
generatorul de abur.
La ie irea din zona circuitului ap abur, gazele de ardere se
caracterizeaz printr-o temperatur relativ ridicat (n general peste 350 pC).
Evacuarea lor n atmosfer la o asemenea temperatur ar reprezenta o important
pierdere energetic pentru generatorul de abur. Pentru diminuarea acestor pierderi
se introduce n circuit un prenc lzitor de aer. Aceasta are rolul de a prenc lzi
aerul necesar arderii pe baza c ldurii con inut n gazele de ardere evacuate spre
Capitolul 4 81
co . Rezult o serie de efecte benefice cum ar fi mbun t irea arderii i cre terea
randamentului generatorului de abur.


Fig. 4.6 Circuit aer gaze de ardere cu tiraj mixt (combustibil c rbune)
1 filtru de aer; 2 ventilator de aer; 3 prenc lzitor de aer; 4 sistem de ardere;
5 focar; 6 circuit ap abur; 7 instala ie de filtrare a oxizilor de azot; 8 instala ie de
filtrare pulberi; 9 ventilator de gaze de ardere; 10 instala ie de filtrare oxizi de sulf;
11 evacuare gaze de ardere n atmosfer ; 12 - combustibil

Gazele de ardere nu pot fi r cite orict, fiind necesar asigurarea unei bune
dispersii a noxelor n atmosfer , pe de-o parte, i evitarea condens rii vaporilor de
ap , pe de alt parte. Se men ioneaz c , prin condensarea vaporilor de ap pe
suprafe ele metalice ale canalelor de gaze de ardere, poate ap rea un fenomen
nedorit de coroziune al acestor suprafe e. Temperatura de condensare a vaporilor
de ap (temperatura de rou ) este cu att mai ridicat cu ct con inutul de sulf din
combustibil este mai mare. n Tabelul 4.6 sunt prezentate intervale recomandate
pentru temperatura de evacuare n atmosfer , n func ie de tipul combustibilului.


Tabelul 4.6 Valori uzuale pentru temperatura
de evacuare n atmosfer a gazelor de ardere
Tip combustibil Temperatur de evacuare, p pp pC
Gaz natural 100 120
P cur cu con inut redus de sulf ( % 1
i
c
S )
120 125
P cur cu con inut ridicat de sulf ( % 1
i
c
S )
130 150
C rbune superior (antracit, huil ) 120 130
Lignit 140 160


Sistemul de ardere cuprinde instala iile de preparare ale combustibilului
precum i arz toarele. Aceste sisteme difer fundamental n func ie de tipul
combustibilului: solid, lichid sau gazos.
Prin arderea combustibililor apar o serie produse care au un efect nociv
asupra mediului nconjur tor: pulberi, oxizi de azot, oxizi de sulf, monoxid de
carbon. Legisla ia n vigoare impune concentra ii maxim admisibile n gazele de
ardere pentru aceste noxe, ndeosebi pentru generatoarele de abur cu o putere
1 2
3
4 5 6 7 7 8 9 10 11
12
Capitolul 4
82
termic instalat mai mare de 50 MW
t
(caracteristice centralelor electrice).
Respectarea acestor limite necesit introducerea n circuitul gazelor de ardere a
unor filtre care s re in pulberile (cenu a), oxizii de azot i de sulf. Pozi ionarea
filtrelor depinde de tipul func ional al acestora, n Figura 4.6 fiind prezentat doar
una din variantele cele mai des aplicate n centralele electrice. O filtrare
corespunz toare a gazelor de ardere va permite alegerea de valori pentru
temperatura de evacuare n atmosfer mai mici dect cele prezentate n Tabelul 4.6.
Filtrul de pulberi are i un rol tehnologic, el re innd particulele solide care ar
conduce la erodarea paletelor ventilatorului de gaze de ardere.
Ventilatorul de gaze de ardere asigur evacuarea n atmosfer a gazelor
de ardere, fiind imperios necesar n cazul generatoarelor de abur care lucreaz cu
depresiune n focar.
n mod clasic evacuarea n atmosfer se realizeaz prin intermediul unui
co de fum. O solu ie modern utilizat n centralele electrice const din utilizarea
pentru evacuarea n atmosfer a turnurilor de r cire deja existente n structura
centralei. Rezult o reducere a costurilor de capital, nemaifiind necesar
construirea unor co uri de fum. n Figura 4.7 este prezentat o sec iune printr-o
astfel de unitate energetic .
Un element prin care se diferen iaz generatoarele de abur este modul de
realizare al canalelor de gaze de ardere n care sunt dispuse suprafe ele de schimb
de c ldur ale circuitului ap abur. n acest sens se disting generatoare de abur cu
1 drum (vertical sau orizontal), respectiv dou drumuri de gaze de ardere (fig. 4.8).Fig. 4.7 Sec iune prin circuitul aergaze de ardere al unei unit i energetice pe c rbune
1 sistem ap abur; 2 sistem preparare combustibil; 3 sala turbinelor; 4 filtru oxizi
de azot; 5 prenc lzitor de aer; 6 ventilator de aer; 7 filtru de pulberi; 8 ventilator
gaze de ardere; 9 filtru oxizi de sulf; 10 evacuare gaze de ardere n atmosfer (turn de
r cire)

3

4
5
1
2
8 10
7 6 9
Capitolul 4 83

a) b)
Fig. 4.8 Generatoare de abur
a cu 2 drumuri de gaze de ardere;
b cu 1 drum de gaze de ardere vertical (generator de abur turn)


4.5. Analiza energetic a generatorului de abur.

4.5.1. Bilan ul termic

Pentru a putea pune n eviden pierderile de c ldur i a determina
randamentul unui generator de abur este necesar efectuarea unui bilan termic. n
acest scop trebuie fixat o suprafa de referin n raport cu care sunt definite
fluxurile termice componente ale acestui bilan . Pentru generatoarele de abur, drept
suprafa de referin poate fi aleas suprafa a exterioar a canalelor de gaze de
ardere n care sunt dispuse circuitul ap abur i prenc lzitorul de aer (fig. 4.9).
Rela ia general prin care se exprim bilan ul termic al unui generator de
abur este:


p abur i
Q Q Q , [kW] (4.8)

unde:
i
Q este puterea termic intrat n suprafa a de referin , n kW;
abur
Q - puterea termic corespunz toare aburului produs de generator, n kW;
p
Q -
puterea termic pierdut sub diferite forme n mediul ambiant, n kW.
Puterea termic intrat n generatorul de abur se determin cu rela ia :

Capitolul 4
84
aer inj apa c i
Q Q Q Q Q , [kW] (4.9)

unde:
c
Q este puterea termic introdus odat cu combustibilul, n kW;
apa
Q - puterea termic a apei de alimentare la intrarea n generatorul de abur, n
kW;
inj
Q - puterea termic corespunz toare aburului injectat n generator pentru
diverse scopuri tehnologice (ex. pulverizare combustibil lichid), n kW;
aer
Q -
puterea termic corespunz toare aerului de ardere, n kW.

Fig. 4.9 Schema de bilan termic pentru un generator de abur
T tambur; ECO economizor; VAP vaporizator; S supranc lzitor;
PA prenc lzitor de aer

La rndul ei, puterea termic corespunz toare combustibilului este:


c
i
i c
h B Q B Q I I , [kW] (4.10)

unde: B este debitul de combustibili introdus n focar, n kg/s;
c
h - entalpia
sensibil a combustibilului, kJ/kg.

Pentru cazul cel mai general, n care se utilizeaz un combustibil solid,
ap de alimentare
aer de ardere
gaze de ardere
a
ECO
PA
cenu , zgur
VAP
T
purj
a
S
abur
suprafa de referin
combustibil
Capitolul 4 85
pierderile de c ldur sunt date de expresia:


PJ zg ex m ch ev p
Q Q Q Q Q Q Q , [kW] (4.11)

unde
ev
Q este puterea termic sensibil (fizic ) a gazelor arse evacuate, n
kW;
ch
Q - puterea termic pierdut datorit arderii incomplete din punct de vedere
chimic a combustibilului, n kW;
m
Q - puterea termic pierdut datorit arderii
incomplete din punct de vedere mecanic a combustibilului, n kW;
ex
Q - puterea
termic pierdut n mediul nconjur tor prin convec ie i radia ie, n kW;
zg
Q -
puterea termic pierdut datorit produselor solide evacuate pe la baza focarului
(ndeosebi sub form de zgur i cenu ), n kW;
PJ
Q - puterea termic pierdut
datorit purjei, n kW.


4.5.2. Randamentul generatorului de abur

Randamentul pe cale direct (
d
) se define te ca raportul dintre puterea
termic util , respectiv puterea termic consumat de generatorul de abur. Rela ia
utilizat n mod uzual n acest scop este:


100 I
I
I

i
i
aer c aa
d
Q B
Q h B Q
, [%] (4.12)

unde:
aa
Q este puterea termic preluat n generator de c tre agentul ap
abur, n kW.

n cazul n care se neglijeaz debitul de purj , iar generatorul de abur nu
este prev zut cu supranc lzire intermediar , va rezulta:


apa abur abur aa
h h D Q I , [kW] (4.13)


100 I
I
I I

i
i
aer c apa abur abur
d
Q B
Q h B h h D
, [%] (4.14)

unde:
abur
D este produc ia de abur a generatorului, n kg/s;
abur
h - entalpia
specific a aburului produs de generator, n kJ/kg;
apa
h - entalpia specific a apei
de alimentare la intrare n suprafa a de referin , n kJ/kg.
Determinarea randamentului pe cale direct se aplic pentru cazane aflate
n faza de operare i este condi ionat de m surarea cu mare precizie a unor
Capitolul 4
86
elemente cum ar fi debitele de ap , abur i combustibil. De multe ori m surarea
debitului de combustibil are un grad relativ ridicat de imprecizie, ndeosebi n cazul
c rbunilor. n aceast situa ie, pentru determinarea randamentului se prefer
metoda indirect .

Randamentul pe cale indirect are la baz rela ia de bilan termic scris
sub forma (n ipoteza n care se neglijeaz
inj
Q i
PJ
Q ):


zg ex m ch ev apa abur d
Q Q Q Q Q Q Q Q , [kW] (4.15)

unde:
d
Q este puterea termic disponibil corespunz toare combustibilului
i aerului de ardere, n kW.


aer c d
Q Q Q . [kW] (4.16)

mp r ind expresia 4.15 cu
d
Q i nmul ind cu 100 se va ob ine expresia
randamentului pe cale indirect , exprimat n procente;


zg ex m ch ev
d
apa abur
i
q q q q q
Q
Q Q
I

100 100 , [%] (4.17)unde:
zg ex m ch ev
q q q q q , , , , reprezint pierderi specifice de c ldur , n %.

Pierderile specifice prezentate mai sus pot fi determinate relativ u or
existnd posibilitatea de a utiliza diagrame i rela ii construite pe baze statistice.
Spre deosebire de cazul anterior, expresia randamentului pe cale indirect poate fi
aplicat att n faza de operare, ct i n cea de proiectare a unui generator de abur.

4.5.3. Caracteristica energetic a generatorului de abur

n figura 4.10 este prezentat varia ia tipic a randamentului n func ie de
sarcin pentru un generator de abur. Se poate observa c randamentul este proiectat
s ating valori maxime pentru sarcini mai sc zute dect cea nominal (uzual n
intervalul 80...90 %). Acest lucru ine seama de faptul c , n timpul oper rii,
debitul de abur produs de generator este n general mai mic dect cel nominal.
Caracteristica energetic a generatorului de abur reprezint rela ia de
dependen dintre consumul de combustibil, respectiv produc ia de abur (figura
4.11). Se observ existen a unui consum de combustibil de mers n gol (
0
B ) pentru
care produc ia de abur este nul . Acest consum este necesar pentru acoperirea
pierderilor de putere termic care nu depind de produc ia de abur a generatorului.
Analitic, caracteristica energetic este dat de expresia:
Capitolul 4 87

abur
D b B B I
0
, kg/s (4.18)

unde B este consumul de combustibil al generatorului, n kg/s;
0
B -
consumul de mers n gol, n kg/s; b coeficient a c rui valoare depinde de sarcina
generatorului, n (kg combustibil/kg abur);
abur
D - produc ia de abur a cazanului,
n kg/s.
Fig. 4.10 Varia ia randamentului generatorului de abur n func ie de sarcin

Fig. 4.11 Caracteristica energetic a generatorului de abur
randament
[%]
80 90
n
abur
abur
D
D
[%]
100
B
0

B
[kg/s]
D
abur

[kg/s]
Capitolul 4
88

Curbele prezentate n figurile 4.10 i 4.11 caracterizeaz un anumit
generator de abur pentru o serie de condi ii date: calitate combustibil, parametrii
aer de ardere, parametrii ap de alimentare, etc. n momentul n care aceste condi ii
ini iale se schimb va rezulta implicit o modificare a formei curbelor care descriu
randamentul i caracteristica energetic a generatorului de abur.
5. REDUCEREA POLU RII ATMOSFERICE N CCA

5.1 Poluan i rezulta i n urma arderii combustibililor
fosili

5.1.1 Categorii de poluan i

n Tabelul 5.1 sunt prezenta i principalii poluan i atmosferici rezulta i din
arderea combustibililor fosili. Dintre ace tia, n cazul CCA cei mai importan i
poluan i sunt oxizii de sulf, oxizii de azot i pulberile, ei urmnd a fi trata i pe larg
n paragrafele urm toare. Exist norme care prev d limitele maxime admisibile
pentru concentra iile acestor trei poluan i n gazele de ardere evacuate n atmosfer .
n Anexa A se face o scurt trecere n revist a acestor limite.

Tabelul 5.1 Poluan i rezulta i din arderea combustibililor fosili
Poluant Efecte
Oxizi de sulf (SO
2
, SO
3
) D uneaz direct organismului uman.
Ac ioneaz asupra florei i faunei.
Determin formarea ploilor acide.
Oxizi de azot (NO, NO
2
) D uneaz direct organismului uman.
Determin formarea ploilor acide.
Pulberi (cenu a zbur toare) Irita ii ale mucoaselor oculare i cele ale c ilor
respiratorii.
Dioxidul de carbon (CO
2
) Contribuie la efectul de ser .
Protoxidul de azot (N
2
O) Contribuie la efectul de ser .
Favorizeaz distrugerea p turii protectoare de
ozon din stratosfer .
Monoxidul de carbon (CO) Efecte toxice asupra regnului animal.
Clorul; fluorul (Cl, F) Formare de acizi (HCl, HF) cu efecte toxice.
Fluorul contribuie la distrugerea stratului de
ozon.
Aerosoli toxici Efecte toxice i cancerigene.
Metale grele (Cr, Ni, Cd, As, Pb, etc.) Efecte toxice i cancerigene.
Capitolul 5
90
5.1.2 Dioxidul de carbon CO
2


Dioxidul de carbon reprezint unul din principalii poluan i rezulta i n urma
arderii combustibililor fosili. Din punct de vedere al concentra iei n atmosfer se
manifest o accentuat cre tere n ultimii dou sute de ani: de la aproximativ 285
ppm n anul 1800, la 300 350 ppm n zilele noastre.
Principalul efect negativ al CO
2
este legat de absorb ia radia iilor IR emise
de p mnt i accentuarea efectului de ser , cu toate efectele sale negative
(schimb ri ale zonelor climaterice, topire a calotelor polare, ridicare a nivelului
m rilor i oceanelor).
Dintre m surile de reducere a emisiei de CO
2
se amintesc:
i Cre terea eficien ei de conversie a energiei primare din combustibilii
fosili.
i Utilizarea unor combustibili cu con inut sc zut de carbon. Din Figura
5.1 se poate constata c din acest punct de vedere gazul natural este
avantajat.
i nlocuirea combustibililor fosili cu alte forme de energie primar (ex.
combustibili nucleari, surse regenerabile, etc.).

0,42
0,33
0,27
0,2
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
Carbune inferior Carbune superior Pacura Gaz naturaI

Fig. 5.1 Emisia de CO
2
pentru 1 kWht rezultat din arderea combustibilului


Capitolul 5
91
5.1.3 Protoxidul de carbon N
2
O

Experimental s-a dovedit c N
2
O reprezint o emisie secundar , nedorit ,
rezultat n urma aplic rii tehnicilor de reducere a concentra iei de NO
X
din gazele
de ardere. Pn la temperaturi de 600 C, protoxidul de azot este un gaz stabil,
dup aceast valoare el descompunndu-se conform reac iei:

N
2
O + O N
2
+ O
2
(5.1)

n zona stratosferei (10 50 km altitudine), N
2
O devine un gaz nociv,
contribuind la distrugerea p turii de ozon:

N
2
O + O
3
N
2
+ 2O
2
(5.2)


5.1.4 Monoxidul de carbon CO

Prezen a monoxidului de carbon n gazele de ardere este o consecin a
arderii incomplete a combustibilului din punct de vedere chimic. Efectul principal
asupra regnului animal este fixarea hemoglobinei din snge, ducnd n final la
nr ut irea aliment rii cu oxigen a organismului i la sufocare (CO are o afinitate
fa de hemoglobin de 300 de ori mai mare dect a O
2
). Reducerea emisiei de CO
se poate face n primul rnd printr-un control corespunz tor al arderii (asigurarea
unei arderi complete).


5.1.5 Clorul; fluorul

Emisiile de compu i ai Cl i F caracterizeaz ndeosebi procesele de ardere
ale de eurilor menajere urbane. Prin reac ie cu vaporii de ap se formeaz HCl i
HF, care au efecte toxice asupra biosistemelor. De asemeni, acidul clorhidric va
conduce la coroziunea componentelor metalice ale cazanelor de abur:

i atac direct:

Fe + 2HCl FeCl
2
+ H
2
(5.3)

i distrugerea peliculei protectoare de oxizi de fier:

Fe
2
O
3
+ 6HCl 2FeCl
3
+ 3H
2
O (5.4)

Fe
3
O
4
+ 8HCl FeCl
2
+ 2FeCl
3
+ 4H
2
O (5.5)


Capitolul 5
92
5.1.6 Aerosoli toxici

Aerosolii toxici sunt o consecin a arderii incomplete a combustibililor,
reprezentnd unii din cei mai nocivi poluan i. Ei sunt constitui i din hidrocarburi
aromatice (C
8
H, C
6
H) care au efect puternic cancerigen. La ie irea din instala ia de
ardere, aerosolii cristalizeaz sub form de particule foarte fine (dimensiunea
medie 0,025 m) i plutesc prin aer.
Evitarea form rii acestor poluan i se realizeaz printr-o ardere complet ,
corespunz toare din punct de vedere al temperaturii, timpului de sta ionare n focar
i al excesului de O
2
.

5.1.7 Metale grele

Efectele negative ale cenu ii zbur toare sunt accentuate de prezen a n
compozi ie a unor metale cu ac iune toxic i cancerigen . Re inerea acestor metale
se face odat cu cenu a, n instala ii specializate. Concentra ia de metale grele n
cenu este dependent evident de caracteristicile c rbunelui utilizat.5.2. Reducerea emisiilor de pulberi

5.2.1 Generalit i

n timpul arderii, materia anorganic a c rbunelui se transform n pulberi.
O cot din aceste pulberi este re inut la baza focarului, dar cea mai mare parte este
antrenat de gazele de ardere. Caracteristicile pulberilor depind de tipul
combustibilului utilizat, precum i de tipul arderii (pe gr tar, n strat fluidizat sau n
stare pulverizat ). Cele mai utilizate filtre de pulberi (cenu ) n CCA sunt:

- Filtrul electrostatic (electrofiltru)
- Filtrul textil (filtrul sac).

Prin performan ele lor, aceste dou tipuri de filtre pot asigura emisii de
pulberi sub valorile limit men ionate n Anexa A. Filtrele de pulberi nu pot
func iona la temperaturi nalte, ele fiind amplasate la ie irea din generatorul de
abur, dup prenc lzitorul regenerativ de aer.


5.2.2 Filtrul electrostatic

Filtrul electrostatic este folosit n mod curent n centralele termoelectrice
de mare putere i poate func iona pe o plaj larg de temperaturi, presiuni i
concentra ii de pulberi. Nu este foarte sensibil la m rimea particulei i poate re ine
Capitolul 5
93
att particule ude ct i uscate. Rezisten a la eroziune i coroziune trebuie n
general luat n considerare n faza de proiectare. O configura ie tipic pentru
electrofiltru este prezentat n Figura 5.2.Fig. 5.2 Principalele componente ale unui electrofiltru
1 - Carcasa EF; 2 - plnii de tip piramidal; 3 - plac de distribu ie;
4 - electrozi de depunere; 5 - electrozi de ionizare


Filtrul electrostatic este compus din rnduri de pl ci dispuse paralel care
formeaz c i prin care curg gazele de ardere. Aceste pl ci formeaz electrozii de
depunere (ED), fiind lega i la p mnt. n centrul fiec rei treceri se afl electrozii de
ionizare (EI) conecta i la polul negativ al unei surse de curent continuu de nalt
tensiune. Ace ti electrozi se prezint sub forma unor re ele de srm .
Datorit intensit ii ridicate a cmpului din jurul EI se produce o
desc rcare Corona (sunt emi i purt tori de sarcin negativ ). Moleculele de gaz
care se afl n zona EI sunt ionizate i migreaz c tre electrozii de sarcin opus
(electrozii de depunere). Ionii se ciocnesc cu particule din fluxul de gaze de ardere,
ader la acestea i le transfer sarcina electric . n momentul n care atinge o
nc rcare electric suficient de ridicat , particulele migreaz la rndul lor c tre ED.

1
5 4 3
2
Capitolul 5
94
Particulele se depun pe ED sub forma unui strat de praf. Prin acest strat
particulele elibereaz sarcinile lor electrice c tre suprafa a electrodului. Atunci
cnd stratul are o grosime suficient de mare, electrozii sunt scutura i cu ajutorul
unor sisteme mecanice. Pulberile depuse cad n plnii situate la baza
electrofiltrului, de unde sunt desc rcate ulterior.
n Figura 5.3 este prezentat schematic principiul de func ionare al unui
electrofiltru.Fig. 5.3 Electrofiltru. principiu de func ionare
1 - Emisie de electroni (desc rcare Corona); 2 - nc rcarea particulelor cu sarcini electrice;
3 - Transportul particulelor nc rcate; 4 - Depunerea particulelor pe ED;
5 - ndep rtarea particulelor de pe ED prin lovituri mecanice


n practic , filtrul este mp r it ntr-un num r de cmpuri distincte (maxim
cinci n cea mai mare parte a cazurilor) alimentate din surse independente de
energie electric . Electrofiltrul este plasat dup prenc lzitorul de aer sau
economizor, n a a numita zon rece a generatorului de abur.
Rezistivitatea particulei de praf este foarte important . Dac este prea
sc zut , n momentul n care ajunge pe electrodul colector, particula i pierde cu
u urin sarcina electric i este reantrenat n curentul gazelor de ardere. Cnd
rezistivitatea este prea mare, un stat izolator se formeaz pe electrodul colector, i
eficien a filtrului scade sensibil.
Distribu ia curgerii afecteaz performan ele sistemului. Se dore te o
curgere uniform pe ntreaga sec iune deoarece aceasta asigur o colectare eficient
a prafului. n acest scop este prev zut la intrarea n electrofiltru o plac de
distribu ie.
Capitolul 5
95
Eficien a de reducere a concentra iei de pulberi din gazele de ardere este
deosebit de ridicat , dep ind valoarea de 90 %.


5.2.3 Filtre textile

Filtru textil reprezint una dintre cele mai eficiente solu ii de reducere a
emisiei de pulberi, eficien a lui dep ind 99 %. n general el este realizat din una
sau mai multe unit i plasate n paralel con innd iruri de unit i filtrante. Acest
unit i filtrante se prezint sub forma unor cilindri executa i din material textil. n
Figura 5.4 este prezentat un exemplu de astfel de filtru.
Particulele sunt re inute pe suprafa a interioar a unit ilor filtrante i apoi
cad n plniile de colectare. O parte dintre particule r mn totu i pe suprafa a
textil . n timp are loc o nfundare a filtrului, pierderile de presiune pe parte de
gaze de ardere crescnd peste limitele admise. Periodic este necesar o cur are a
suprafe elor unit ilor filtrante.
Rezult o func ionare ciclic a instala iei, alternnd perioade (mai lungi) de
filtrare cu altele (mai scurte) de cur are.Fig. 5.4 Configura ia unui filtru sac
1 gaze de ardere nefiltrate; 2 unitate filtrant ; 3 carcas ;
4 gaze de ardere filtrate; 5 ventilator; 6 clapete;
7 plnie de colectare pulberi; 8 vane de evacuare a pulberilor colectate


Cele mai cunoscute metode de cur are sunt:
utilizarea unui flux invers de aer comprimat sau gaze de ardere filtrate
faza de cur are
filtru
faza de filtrare
Capitolul 5
96
(cazul din Figura 5.4);
scuturare mecanic .

Prin utilizarea corespunz toare a unui sistem de clapete, o unitate se poate
afla n faza de cur are, n timp ce celelalte sunt men inute n etapa de filtrare a
gazelor de ardere. n acest mod, pentru cur are nu este necesar oprirea ntregii
instala ii.
Exist combustibili care pot cauza nfundarea filtrelor textile, ducnd la
apari ia unor probleme de operare. nfundarea poate ap rea n timpul pornirilor,
cnd este utilizat p cur . Dac construc ia este modular i modulele sunt izolate,
mentenan a pentru un filtru se poate executa n timp ce celelalte func ioneaz .
Investi iile sunt mai mici dect la filtrele electrostatice, dar problemele
cauzate de c derile de presiune i cur are duc la costuri de operare mari. Aceste
costuri variaz func ie de tipul filtrului, materialul sacilor i metoda de cur are.
Costurile de mentenan sunt i ele mari deoarece sacii trebuie schimba i la
perioade ce variaz n general ntre doi i cinci ani. n Tabelul 5.2 sunt prezentate o
serie de materiale utilizate pentru realizarea unit ilor filtrante.

Tabelul 5.2 Materiale utilizate n cadrul filtrelor textile de pulberi
Temperatur de lucru, C
Tipul materialului filtrului
Normal Maxim
Bumbac 70 110
Polipropilen 90 100
Poliacrilnitril 125 140
Poliester 150 160
Polifenilen 180 200
es tur din fibr de sticl 250 300
Postav din ace de sticl 220 250
Politetrafluoretilen 260 2805.3 Reducerea emisiilor de oxizi de sulf

Se deosebesc trei c i de reducere a emisiilor de sulf:
i desulfurarea combustibilului
i alegerea corespunz toare a combustibilului
i desulfurarea gazelor


5.3.1 Desulfurarea combustibilului

Desulfurarea combustibililor lichizi poate fi realizat n timpul procesului
de rafinare. n acest caz, desulfurarea se realizeaz prin hidrogenare, n prezen a
Capitolul 5
97
unor catalizatori (cobalt, molibden), la temperaturi i presiuni relativ ridicate (320
420 C, respectiv 25 70 bar). Procedeul este costisitor, putnd conduce la o
scumpire a combustibilului lichid cu 20 30 %.
Pentru combustibilii solizi principala solu ie este gazeificarea. n urma
gazeific rii rezult un amestec de gaze combustibile n care sulful se reg se te sub
forma de hidrogen sulfurat (H
2
S), acesta putnd fi ndep rtat cu u urin .


5.3.2 Alegerea corespunz toare a combustibilului

O alt posibilitate de a reduce emisia de SO
2
este alegerea unui anumit
combustibil (n faza de proiectare) sau schimbarea celui utilizat n mod curent n
exploatare. Se pot eviden ia dou exemple n acest sens :
nlocuirea p curii cu gaz natural. Con inutul de sulf din gazul natural
este practic neglijabil, rezultnd o reducere drastic a emisiei de SO
2
.
Utilizarea unui c rbune cu con inut redus de sulf (< 1 %). Pre ul pentru
un astfel de c rbune este relativ ridicat, solu ia putnd a fi neviabil pe
termen lung din punct de vedere economic.


5.3.3 Desulfurarea gazelor de ardere

Exist trei procedee principale de reducere a con inutului de oxizi de sulf
din gazele de ardere:
i procedeul uscat
i procedeul semiumed
i procedeul umed


5.3.3.1 Procedeul uscat

Metoda presupune injec ia direct a unui reactant (aditiv) uscat n canalele
de gaze de ardere. Reactan ii uzuali sunt : piatr de var pulverizat (CaCO
3
), var
hidratat (Ca(OH)
2
) i dolomit (amestec de CaCO
3
i MgCO
3
). n focar, c ldura
produce calcinarea reactantului i transformarea lui n compu i reactivi (CaO,
MgO). Compu ii reactivi reac ioneaz cu SO
2
, formnd sulfi i (CaSO
3
, Mg SO
3
).
Sulfi ii nu sunt produse stabile din punct de vedere chimic i prin reac ie cu
oxigenul rezult sulfa i de Ca i Mg (CaSO
4
, MgSO
4
). n continuare produ ii de
reac ie sunt re inu i de c tre filtrele de pulberi. n Figura 5.5 este prezentat
succesiunea de reac ii chimice corespunz toare acestui procedeu de desulfurare.
Aditivii pot fi injecta i n diferite puncte ale traseului gazelor de ardere
(vezi Figura 5.6). Dac injec ia se efectueaz dup filtrul de cenu este necesar
introducerea unui filtru suplimentar care s re in produsele rezultate n urma
desulfur rii.
Capitolul 5
98Fig. 5.5 Reac ii chimice aferente desulfur rii uscate
Fig. 5.6 Posibilit i de injec ie a reactan ilor n cadrul desulfur rii uscate
1 moar de c rbune; 2 focar; 3 canale de gaze de ardere din zona convectiv a
generatorului de abur; 4 filtru de pulberi; 5 co de fum


Punctul de injec ie trebuie s in seama de temperatura optim de reac ie
dintre reactan i i oxizii de sulf. n Figura 5.7 este prezentat varia ia gradului de
re inere a SO
2
n func ie de temperatur
,
pentru diferi i reactan i (aditivi). Se poate
observa c , pentru compu ii calciului domeniul de temperatur favorabil reac iei cu
oxizii de sulf (800 1100 C) este mai larg dect n cazul magneziului.


3
1
2 4 5
injec ie reactant injec ie reactant
Capitolul 5
99

Fig. 5.7 Varia ia gradului de re inere a SO
2
n func ie de temperatur
,
pentru diferi i reactan i (aditivi)5.3.3.2 Procedeul semiumed

Procedeul semiumed s-a dezvoltat pe baza faptului c absorb ia SO
2
de
c tre

compu ii calciului poate fi mbun t it prin umidificarea acestora. n cadrul
acestui proces, agentul de absorb ie (n general o suspensie de var) este pulverizat
n gazele de ardere ntr-o dispersie extrem de fin . n urma acestui proces, apa din
absorbant vaporizeaz i SO
2
reac ioneaz cu agentul de absorb ie. Reac iile care au
loc sunt date n Figura 5.8. Procesul de vaporizare are loc pn cnd produ ii de
reac ie iau forma unei pulberi uscate, care este ulterior re inut n filtrul de cenu .
n Figura 5.9 este prezentat schema unei instala ii de desulfurare semiumed .
n raport cu procedeul uscat se ating eficien e mai ridicate de desulfurare
(pentru aceea i cantitate de reactiv), dar costurile investi ionale i de operare sunt
mai ridicate. Fa de procedeul umed investi ia ini ial este mai sc zut , dar
costurile de operare sunt mai ridicate datorit utiliz rii unui reactiv mai scump
(varul). Un alt avantaj fa de procedeul umed este acela c , dup desulfurare,
gazele de ardere nu trebuiesc n general renc lzite.
Din punct de vedere al r spndirii, procedeul semiumed ocup locul al
doilea dup cel umed. Primele aplica ii comerciale au ap rut n SUA, fiind aplicate
la grupuri energetice func ionnd pe c rbune. Eficien a de desulfurare poate atinge
70 - 90 %.

Capitolul 5
100

Fig. 5.8 Mecanismul re inerii SO
2
n procesul semiumed de desulfurare

Fig. 5.9 Schema unei instala ii de desulfurare semiumed

Capitolul 5
101
5.3.3.3 Procedeul umed

Procedeul umed se situeaz printre cele mai folosite tehnologii de
desulfurare a gazelor de ardere, fiind ntlnit n aproximativ 80 % din cazuri. n
prezentul paragraf se prezint cazul n care absorbantul utilizat este carbonatul de
calciu (piatra de var - CaCO
3
). Utilizarea carbonatului de calciu este avantajoas
deoarece este disponibil n cantit i mari n multe ri i este ieftin. Produsele care
rezult sunt gips sau un amestec de sulfat i sulfit de calciu.
Componenta principal a instala iei este reprezentat de un turn (scrubber)
n care are loc amestecul ntre gazele de ardere i reactan i. Un turn de sp lare este
alc tuit din trei p r i principale (vezi Figura 5.10):
i zona inferioar de drenaj,
i zona de contact gaz/lichid i
i zona de gaze de ardere curate.


Fig. 5.10 Turn de absorb ie prin pulverizare pentru desulfurarea umed a gazelor de
ardere

Capitolul 5
102
n zona de drenaj suspensia rezultat din sp lare este colectat , amestecat ,
ventilat i mbog it cu absorbant proasp t. Volumul acestei zone este determinat
n principal de viteza de dizolvare a absorbantului, precum i de cantitatea de SO
2

ce trebuie nl turat .
n zona mijlocie a scruberului, zona de contact gaz/lichid, gazele sunt
aduse n contact cu suspensia de sp lare, n contracurent, i astfel sunt sp late.
Lichidul de sp lare este distribuit uniform, pe mai multe nivele de pulverizare.
Astfel se creeaz un spa iu de amestec omogen gaz/lichid n care are loc transferul
de mas de la gazele de ardere la lichidul de sp lare.
n partea superioar a scruberului (zona de gaze de ardere curate), gazele
de ardere trec printr-un separator de pic turi n care se re in pic turile fine de lichid
pe care le-au antrenat. Pentru cur are, separatorul de pic turi este sp lat cu ap de
sus n jos, ntr-o anumit succesiune a sectoarelor acestuia, cu ajutorul unor
pulverizatoare.
Principala reac ie chimic care are loc n timpul desulfur rii cu carbonat
de calciu este:

SO
2
+ CaCO
3
+ 2 H
2
O + 1/2 O
2
CaSO
4
2 H
2
O + CO
2
(5.6)

n cazul n care este utilizat laptele de var drept principal absorbant,
principalele reac ii sunt:

SO
2
+ Ca(OH)
2
+ H
2
O CaSO
3

.
1/2 H
2
O + 3/2 H
2
O (5.7)

CaSO
3

.
1/2 H
2
O + 1/2 O
2
+ 3/2 H
2
O CaSO
4
2 H
2
O (5.8)

Figura 5.11 prezint schema unei instala ii moderne de desulfurare a
gazelor de ardere cu oxidare integrat , folosind calcar drept absorbant. Gazele de
ardere sunt r cite n tipul procesului pn la 40 50
0
C. Realizarea unei bune
dispersii la evacuarea n atmosfer prin intermediul unui co implic o temperatur
a gazelor de ardere de cel pu in 80
0
C, fiind necesar n unele cazuri renc lzirea
acestora. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul unui schimb tor de c ldur
n care gazele de ardere filtrate se nc lzesc pe seama gazelor de ardere care intr n
instala ia de desulfurare (vezi Figura 5.11). n configura iile moderne, n care
gazele de ardere sunt evacuate prin intermediul unui turn de r cire, nu mai este
necesar o astfel de renc lzire.
Produ ii de reac ie colecta i la baza turnului sunt evacua i cu ajutorul unei
pompe. Prin deshidratarea acestor compu i rezult gips de calitate foarte bun care
poate fi utilizat n industria materialelor de construc ie.
Apa rezidual evacuat din ciclu trebuie tratat datorit con inutului s u
ridicat de ioni i de metale. n schem se poate prevedea i un ventilator de aer care
s asigure oxigenul necesar reac iilor 5.6 sau 5.8.
Instalarea echipamentelor necesit un spa iu destul de mare n central . La
centralele existente, care nu au suficient spa iu, pot fi necesare investi ii
Capitolul 5
103
suplimentare n sistemele de conducte i teren, ceea ce poate duce la costuri
suplimentare sesizabile.


Fig. 5.11 Instala ie de desulfurare umed a gazelor de ardere

n Tabelul 5.3 este realizat o sintez a procedeelor de desulfurare a
gazelor de ardere.

Tabelul 5.3 Sintez procedee de desulfurare gaze de ardere
Procedeu
Eficien de
desulfurare
Observa ii
Uscat 50 90 %
Eficien a procesului depinde n primul rnd de raportul
molar Ca/S, tipul reactantului, umiditatea, cantitatea de
aditivi, punctul de injec ie i nc rcarea generatorului
de abur.
Semiumed 70 90 %
Pentru combustibil cu con inut de sulf de peste 3%
scade foarte mult eficien a procesului.
Umed > 92 %
Din totalul capacit ilor de reducere a oxizilor de sulf
instalate, 80 % folosesc procedeul umed. 72 % dintre
acestea folosesc ca reactant piatra de var, 16 % varul i
12 % al i reactan i


Capitolul 5
104
5.4 Reducerea emisiilor de oxizi de azot

5.4.1 Formarea de oxizilor de azot

Oxizii de azot forma i n timpul arderii combustibililor fosili sunt n
principal NO i NO
2
, n care NO are un procent de peste 90% din totalul NO
x
. La
evacuarea gazelor de ardere n atmosfer are loc un proces rapid de conversie a NO
n NO
2
. n func ie de modul de formare, oxizii de azot se mpart n trei categorii:
NO
x
termic: Rezult din reac ia dintre oxigenul i azotul din aerul de
ardere. Emisia de NO
x
termic este cu att mai mare cu ct temperatura
n focar i excesul de aer au valori mai ridicate.
NO
x
prompt: Rezult din reac ia dintre radicalii de combustibil (de
exemplu CH) i azotul molecular, urmat de oxidare.
NO
x
combustibil: Rezult din oxidarea compu ilor de azot din
combustibil.

n Tabelul 5.4 sunt prezentate emisiile de oxizi de azot pentru diferite
cazuri, n condi iile n care nu sunt aplicate procedee speciale de reducere a acestor
emisii.

Tabelul 5.4 Emisiile de oxizi de azot pentru diferite procese de ardere
f r m suri speciale de reducere

Proces de ardere
Concentra ia n gazele
de ardere, mg/m
3

Emisie per kilogram de
combustibil, g/kg
C rbuni superiori cu ardere n stare
pulverizat :

i focare cu evacuare lichid a zgurei 1200...3000 13...30
i focare cu evacuare solid a zgurei 700...1800 8...20
Lignit (ardere n stare pulverizat ) 600...1000 4...8
Focare industriale cu gr tare de post-
ardere
150...650 2...9
Focare cu pat fluidizat
i sta ionar 100...1000 1,2...11,6
i circulant 80...300 0,9...3,5
Focare pe combustibili lichizi 300...1100 3,5...13
Focare pe combustibili gazo i 100...800 0,4...3,4

Tehnologiile de reducere a emisiilor de oxizi de azot se mpart n dou
categorii: m suri primare (cele care sunt utilizate pentru controlul form rii NO
x
) i
m suri secundare (care ac ioneaz asupra gazelor de ardere).


5.4.2 M suri primare de reducere a emisiilor de oxizi de azot

n acord cu condi iile de formare a oxizilor de azot men ionate n 5.4.1,
m surile primare au ca scop:
Capitolul 5
105
i reducerea oxigenului disponibil n zona de reac ie;
i sc derea temperaturilor de ardere;
i evitarea vrfurilor de temperatur prin uniformizarea i amestecarea
rapid a reactan ilor n flac r ;
i reducerea timpului de reziden la temperaturi nalte;
i reducerea oxizilor de azot deja forma i la sfr itul fl c rii.


5.4.2.1 Reducerea excesului de aer

Reducerea excesului de aer este o m sur simpl i u or de implementat.
Reducnd cantitatea de oxigen disponibil n zona de ardere la un minim necesar
pentru arderea complet , se reduce formarea de oxizi de azot termici. Procedeul
necesit un sistem de reglaj fin al raportului aer - combustibil i un amestec
deosebit de bun al acestora n zona de reac ie.
Aplicarea necorespunz toare a acestui procedeu duce la o ardere
incomplet . n acest caz randamentul generatorului de abur scade datorit cre terii
cantit ii de carbon nears din cenu i a concentra iei de monoxid de carbon din
gazele de ardere.Fig. 5.12 Principiul de aplicare a arderii cu trepte de aer

5.4.2.2 Arderea cu trepte de aer

Procedeul se aplic la nivelul focarului. Reducerea NO
x
prin introducerea
aerului n etape se bazeaz pe crearea a dou zone distincte de ardere n focar: o
combustibil
aer
ZONA II
ZONA I
( > 1)
( < 1)
gaze de ardere
aer
Capitolul 5
106
zon primar , cu lips de oxigen i o zon secundar cu exces de oxigen pentru a
asigura arderea complet a combustibilului (vezi Figura 5.12). Aceast metod
reduce cantitatea de oxigen din prima zon de ardere la 70 90 % din necesar.
Arderea substoechiometric suprim conversia azotului din aer n NO
x
. Este redus
de asemenea formarea de NO
x
termic. n cea de a doua zon arderea devine
complet prin introducerea restului de aer necesar. Temperatura joas din a doua
zon de ardere limiteaz de asemeni produc ia de NO
x
termic.
Exist dou mari dezavantaje dac procedeul nu este corect aplicat:
formarea de monoxid de carbon i arderea incomplet a carbonului.


5.4.2.3 Arderea cu trepte de combustibil

Metoda se bazeaz pe crearea mai multor zone n focar n care sunt
introdu i n etape att combustibilul, ct i aerul de ardere. n Figura 5.13 este
prezentat schematic acest procedeu.
Fig. 5.13 Principiul de aplicare a arderii cu trepte de combustibil


Procesul presupune apari ia n focar a trei zone:
i n zona primar se arde 85 90 % din combustibil ntr-o atmosfer cu
exces relativ sc zut de aer.
i n a doua zon (numit zon de postardere) este introdus restul de
combustibil. Se produc radicali de hidrocarburi care reduc oxizii de
azot forma i anterior la azot molecular. Formarea oxidului de azot n
combustibil
combustibil
aer
aer
ZONA III
ZONA II
ZONA I
( > 1)
( > 1)
( < 1)
gaze de ardere
Capitolul 5
107
zona de postardere poate fi p strat la un nivel redus prin temperaturi
de ardere sc zute
i n a treia zon arderea se completeaz prin ad ugarea restului de aer.

n zona de postardere se pot folosi diferi i combustibili, dar n general se
prefer gazul natural. n principiu procedeul poate fi implementat pentru toate
tipurile de combustibili i n combina ie cu alte tehnici de denitrificare.


5.4.2.4 Recircularea gazelor de ardere

Procedeul const n recircularea n focar a unei p r i din gazele arse
evacuate din generatorul de abur (vezi Figura 5.14). Efectul este reprezentat de
diminuarea temperaturii i reducerea excesului de oxigen n focar. n consecin se
reduce emisia de NO
x
termic. Prelevarea gazelor de ardere pentru recirculare se
face n general dup prenc lzitorul regenerativ de aer.
Pentru o instala ie func ionnd pe c rbune, NO
x
termic nu reprezint dect
o mic frac ie din NO
x
total. n consecin , reducerea atins pentru centralele pe
c rbune este de ordinul 5% i de 20 - 50 % pentru centralele pe combustibil lichid
sau pe gaz natural. Recircularea implic 10 - 12% din volumul total de gaze de
ardere.


Focar
Prenc lzitor
aer
Electrofiltru
800C


Fig. 5.14 Schema de recirculare a gazelor de ardere

5.4.2.5 Arz toare cu NO
x
redus

A. Arz toare cu trepte de aer
Procedeul este similar cu cel prezentat n 5.4.2.2, fiind aplicat de data
aceasta la nivelul arz torului (vezi Figura 5.15). n acest proces aerul primar este
amestecat cu cantitatea total de combustibil, rezultnd o zon cu exces de aer
Capitolul 5
108
subunitar i temperatur sc zut . Ambele au efecte de inhibare a procesului de
formare a oxizilor de azot. Urmeaz zone n care se introduce restul de aer (aer
secundar i ter iar) pentru completarea arderii.Fig. 5.15 Arz tor cu NO
x
redus cu trepte de aerFig. 5.16 Arz tor cu NO
x
redus cu trepte de combustibil

Capitolul 5
109

B. Arz toare cu trepte de combustibil
Aceast tehnic are drept scop s reduc oxizii de azot deja forma i, prin
ad ugarea unei cote din combustibil n a doua faz de ardere. Introducerea n trepte
a combustibilului este des utilizat n aplica iile cu gaze naturale.
n prima zon a arz torului este introdus o cot de combustibil mpreun
cu o parte din aerul de ardere (flac ra primar ). Aceast zon se caracterizeaz
printr-o temperatur relativ redus a fl c rii, care inhib producerea de NO
x
. n a
doua zon a arz torului este introdus restul de combustibil, n condi ii de exces de
aer sc zut (flac ra secundar ). Este creat o atmosfer n care oxizii de azot deja
forma i pot fi redu i. Finalizarea arderii se face ntr-o a treia etap , n care se
introduce restul de aer.
Arderea n trepte de combustibil poate fi completat cu o recirculare
intern a gazelor de ardere. Prin injectarea unei cote de gaze de ardere n zona de
combustie temperatura i concentra ia de oxigen din flac r scad, rezultnd o
reducere a NO
x
.


5.4.3 M suri secundare de reducere a NO
x


Dac m surile primare pentru reducerea oxizilor de azot n focare nu sunt
suficiente, trebuiesc aplicate m suri secundare care ac ioneaz asupra gazelor de
ardere evacuate din generatorul de abur. Costurile lor specifice de investi ie, ca i
costurile lor specifice de exploatare sunt mai mari dect cele corespunz toare
m surilor primare. ns , pentru ncadrarea n limitele de emisii, aceste m suri nu
pot fi evitate, ndeosebi n cazul grupurilor energetice de mare putere care
func ioneaz pe c rbune.
Procedeul cel mai utilizat este acela n care se realizeaz o injec ie de
amoniac sau uree n fluxul de gaze de ardere. Injec ia se poate realiza cu, sau f r
prezen a unui catalizator.

5.4.3.1 Reducere selectiv necatalitic (SNCR)

n acest caz, se injecteaz amoniac (sub form de solu ie) sau uree direct n
partea superioar a generatorului de abur (vezi Figura 5.17). Folosind amoniacul ca
reactant au loc urm toarele reac ii chimice mai mult sau mai pu in simultan:

4NH
3
+ 5O
2
4NO + 6H
2
O (oxidare) (5.9)

4NO + 4NH
3
+ O
2
4N
2
+ 6H
2
O (reducere) (5.10)

Temperatura optim de reac ie se situeaz ntr-un interval care trebuie
respectat cu deosebit stricte e: 850 i 1100 pC. Peste acest interval amoniacul este
oxidat i n acest fel se produce i mai mult oxid de azot, iar sub, rata de conversie
Capitolul 5
110
este prea sc zut i se elimin amoniac n atmosfer . Un generator de abur echipat
cu SNCR trebuie s aib mai multe puncte de injec ie a amoniacului astfel nct,
indiferent de nc rcare, reac ia s aib loc n intervalul optim de temperatur (vezi
Figura 5.18).
Urm toarele condi ii sunt importante pentru ca un proces SNCR s
func ioneze bine:
i amestecul complet al gazelor de ardere cu NH
3
;
i injec ia NH
3
la temperatura optim la toate nivele de nc rcare ale
generatorului de abur;


Injec ie NH3 sau uree CO(NH2)2
Focar
Prenc lzitor
de aer
Electrofiltru


Fig. 5.17 Reducere selectiv necatalitic a oxizilor de azot

Acest echipament este mai pu in costisitor dect procedeul SCR i mai
ales, este mult mai simplu de pus n practic .


Fig. 5.18 Generator de abur echipat cu SNCR cu mai multe puncte
de injec ie a amoniacului

Capitolul 5
111
5.4.3.2 Reducere catalitic selectiv (SCR)

Procesul este unul de reducere a oxizilor de azot cu ajutorul amoniacului
sau a ureei n prezen a unui catalizator. Agentul reduc tor este injectat n gazele de
ardere naintea catalizatorului. Conversia NO
x
are loc de obicei pe suprafa a
catalizatorului, la o temperatura ntre 320 i 420
0
C.
Instala ia trebuie s se situeze imediat n aval de generatorul de abur,
nainte de prenc lzitorul regenerativ de aer, pentru ca temperatura gazelor s
corespund domeniului optim de ac iune al catalizatorului (vezi Figura 5.19).Fig. 5.19 Amplasarea SCR nainte de filtrul de cenu

Pentru o instala ie nou sistemul prezentat mai sus este u or de
implementat, ns pentru o instala ie existent este aproape imposibil, datorit
lipsei de spa iu dintre generatorul de abur i prenc lzitorul de aer. n acest caz o
solu ie const n efectuarea acestei denitrific ri mai n aval, dup filtrul de cenu
(vezi Figura 5.20). n acest caz, gazele de ardere trebuie nc lzite din nou pentru a
atinge temperatura cerut de reac ie, ceea ce nseamn un consum suplimentar de
combustibil.
Catalizatorul folosit poate avea diferite geometrii ca fagure sau tip plac . n
Figura 5.21 sunt prezentate formele catalizatorului. Catalizatorii pot fi realiza i din
oxizi de metale grele, zeoli i, oxizi de fier sau carbon activ. Performan ele i durata
de via a catalizatorilor sunt puternic influen ate de concentra ia de pulberi din
gazele de ardere.


Capitolul 5
112


Aer
Cazan
Prenc lzitor de
gaze
Prenc lzitor
de aer
Electrofiltru
NH3


Fig. 5.20 Amplasarea SCR dup filtrul de cenua) b)
Fig. 5.21 Catalizatori de tip fagure sau plac
a tip fagure, b tip plac


Catalizatorii sunt fabrica i cu diferite diametre ale canalelor. Alegerea
diametrului este optimizat n func ie de con inutul de pulberi din gazele de ardere,
caracteristicile pulberilor i pierderea de presiune admisibil n SCR. Elementele
individuale ale catalizatorului sunt mpachetate mpreun ntr-un modul dispus sub
form de straturi n SCR (vezi Figura 5.22).


Capitolul 5
113

Fig. 5.22 Structura SCR


Principalele avantaje ale SCR sunt:
i Poate fi folosit pentru diver i combustibili.
i Nu se creeaz poluan i suplimentari.
i Emisia poate fi redus cu mai mult de 90%.

n Tabelele 5.5 i 5.6 sunt sintetizate performan ele diferitelor procedee de
reducere a emisiilor de NO
X
.

Capitolul 5
115

n Figurile 5.23 i 5.24 sunt prezentate dou exemple de circuite de gaze de
ardere echipate cu instala ii de reducere a poluan ilor atmosferici.
Fig. 5.23 Circuit de gaze de ardere cu evacuare n atmosfer prin intermediul
co ului de fumFig. 5.24 Circuit de gaze de ardere cu evacuare n atmosfer prin intermediul
turnului de r cire

Aer de combustie
Gaze de ardere
SCR
Ventilator de
gaze de ardere
Electrofiltru
Desulfurare
umed
Schimb tor
de c ldur
recuperativ
Co de fum
300 C 380 C
95 C
50 C
85 C
130 C
120 C
Ventilator de aer
Prenc lzitor de
aer recuperativ
40 C
Desulfurare
umed
Turn de r cire
Recuperator de
c ldur
R citor gaze
de ardere
85 C 130 C
Aer de combustie
Gaze de ardere
SCR
Ventilator de
gaze de ardere
Electrofiltru
300 C 380 C
50 C
120 C
Ventilator de aer
Prenc lzitor de
aer recuperativ
40 C
6. CIRCUITUL TERMIC AL CCA

6.1 Turbina cu abur

6.1.1 Treapta de turbin

Turbina cu abur este o ma in termic motoare, care transform energia
aburului n energie mecanic . O turbin este format din una sau mai multe trepte,
fiecare avnd n compunere (Figura 6.1):
i o parte statoric , constituit dintr-un ir de canale fixe numite ajutaje;
i un arbore (rotor) pe care sunt dispuse palete.
Fig. 6.1 Elementele unei trepte
D diafragm ; A ajutaj; P - palet

Att ajutajele, ct i paletele, se fixeaz pe piese-suport. Pere ii dintre
ajutaje se fixeaz pe pl ci circulare numite diafragme, care fac parte integrant din
statorul turbinei. Paletele se monteaz pe discuri sau pe tamburi, care la rndul lor
se fixeaz pe arborele turbinei.
Dup direc ia de curgere a aburului, treptele pot fi (Figura 6.2):
i axiale, cnd aburul circul paralel cu axul de rota ie al turbinei;
i radiale, cnd aburul circul perpendicular pe ax;
i diagonale, cnd aburul circul oblic fa de ax.
Capitolul 6
117Fig. 6.2 Tipuri de trepte
a axiale; b radiale; c - diagonale

n ajutaje energia termic a aburului este transformat n energie cinetic .
Are loc un proces de destindere (sc dere a presiunii) prin care aburul i m re te
viteza. n palete pot avea loc dou categorii de procese (figura 6.3):
i energia cinetic a aburului este transformat n lucru mecanic.
i o parte din energia termic a aburului este transformat n energie
cinetic (are loc un proces de destindere).
n acest mod, energia aburului este transferat paletelor, asigurnd
antrenarea rotorului.


Fig. 6.3 Procese din treapta de turbin

Din punct de vedere al modului n care energia aburului este transformat
n lucru mecanic treptele turbinei pot fi:
Trepte cu ac iune
ntr-o treapt cu ac iune lucrul mecanic se produce prin lovirea paletei
de c tre aburul ie it cu vitez din ajutaje. Aburul se destinde numai n
Ajutaje Palete Energie
termica
Energie
cinetica
Lucru
mecanic
Energie
termica
Energie
cinetica
0 1 2
Capitolul 6
118
ajutaje, iar n palete sufer doar o schimbare de direc ie, presiunea
r mnnd constant .
Trepte cu reac iune
Lucrul mecanic se produce prin lovirea paletelor de c tre aburul ie it
cu vitez din ajutaje (efect de ac iune) i prin cre terea vitezei spre
ie irea din palete (efect de reac iune). Aburul se destinde att n
ajutaje, ct i n palete.


6.1.2 Structura turbinei cu abur

C derile de entalpie prelucrate de o turbin sunt deosebit de mari, de
ordinul 1000....1500 kJ/kg. Este necesar transformarea treptat a energiei
aburului n lucru mecanic n mai multe trepte. O turbin cu abur, n configura ia ei
cea mai simpl , cuprinde (Figurile 6.4 i 6.5):
i o parte rotoric format dintr-un arbore pe care sunt fixate paletele prin
intermediul unor discuri. Rotorul se sprijin la cele dou capete pe
lag re.
i o parte statoric (carcasa) pe care sunt fixa i pere ii ajutajelor prin
intermediul unor diafragme. Carcasa are dou p r i: inferioar ,
respectiv superioar .

Admisia aburului se efectueaz pe la un cap t al turbinei. Aburul se
destinde succesiv n treptele turbinei i apoi este evacuat pe la cel lalt cap t.

Fig. 6.4 Sec iune printr-o turbin cu abur axial (schi )
1 - carcas superioar ; 2- carcas inferioar ; 3 - diafragm ;
4 - ajutaje; 5 - disc; 6 - palete 7 - arbore; 8 - admisie abur
n turbin ; 9 - e apare abur din turbin .
Capitolul 6
119
Destinderea aburului n turbin se efectueaz cu sc dere de presiune,
respectiv cu cre tere de volum specific. Va rezulta o cre tere a debitului volumetric
de abur n lungul turbinei i implicit o cre tere a sec iunii de trecere prin ajutaje i
palete. Aceast cre tere de sec iune se ob ine prin m rirea att a diametrului la care
sunt amplasate ajutajele i paletele, ct i a n l imii acestora. Efectul este o form
evazat a turbinei.
Considerente legate de dimensiunea maxim pe care o pot avea paletele
aferente ultimei trepte impun pentru unit ile de mare putere realizarea p r ii de
joas presiune cu mai multe fluxuri n paralel.

Fig. 6.5 Vedere a unei turbine cu abur f r carcas superioar

Ra iuni economice au condus la necesitatea mai multor tipuri de turbin ,
unele scumpe i cu randament bun, altele mai ieftine, dar cu randament mai slab.
Se disting:
a) Turbin cu o singur treapt . A - P
b) Turbin cu trepte de vitez . A - P - P P
Destinderea se realizeaz ntr-un singur ajutaj, iar energia cinetic este
prelucrat n mai multe iruri de palete, numite i trepte de vitez .
c) Turbine cu trepte de presiune. A - P - A - P - A - P (figura 6.4)
Ajutajele i paletele alterneaz . Sunt turbine cu randament ridicat dar i
mai scumpe fa de variantele anterioare. Majoritatea covr itoare a
turbinelor cu abur ntlnite n centralele termoelectrice fac parte din
aceast categorie.
carcas inferioar
rotor
discuri cu palete
postament turbin
Capitolul 6
120


6.1.3 Clasificarea turbinelor cu abur.

Din punct de vedere func ional turbinele cu abur se pot clasifica dup
cum urmeaz :
i n func ie de modul de producere a for ei n palete.
- Turbine cu ac iune;
- Turbine cu reac iune;
- Turbine cu reac iune redus .
i n func ie de parametrii aburului la intrarea n turbin .
- Turbine cu abur saturat (ntlnite ndeosebi la centralele
nuclearoelectrice);
- Turbine cu abur supranc lzit.
i n func ie de destina ie.
- Turbine destinate pentru antren ri mecanice. Lucrul mecanic
produs de turbin este utilizat pentru antrenarea unor pompe,
compresoare, etc.
- Turbine cu abur energetice, care sunt utilizate n centralele
electrice.
i n func ie de efectele utile produse turbinele energetice pot fi.
- Turbine de condensa ie pur : energia aburului este folosit
exclusiv pentru producerea de lucru mecanic.
- Turbine de cogenerare: o parte din abur este extras de la
prizele turbinei i este utilizat pentru alimentarea unui
consumator termic. Efectele utile sunt att lucrul mecanic
dezvoltat prin destinderea aburului, ct i energia termic
livrat c tre consumator.
i n func ie de presiunea aburului la ie irea din turbin .
- De condensa ie: 15 , 0
e
p bar;
- Cu e apare n atmosfer : 2 , 1 ... 1
e
p bar;
- Cu vid nr ut it: 1 ... 7 , 0
e
p bar;
- Cu contrapresiune:
a atmosferic e
p p .

Ultimele dou categorii sunt utilizate n aplica ii de cogenerare.

Din punct de vedere constructiv turbinele cu abur se clasific dup :
- Direc ia de curgere a aburului: axiale, radiale, diagonale;
- Num rul de corpuri de turbin ;
- Num rul de fluxuri n paralel la e aparea din turbin .

n figurile 6.6 6.8 sunt prezentate configura iile pentru o serie de turbine
cu abur.
Capitolul 6
121
Tabelul 6.1 prezint principalele caracteristici tehnice pentru o serie de
turbine cu abur existente n centralele termoelectrice din Romnia.


a)


b)

Fig. 6.6 Turbin de cogenerare cu condensa ie
a) schem de principiu; b) sec iune
CIP corp de nalt presiune; CMJP corp de medie i joas presiune;
P - prize; VR1, VR2 ventile de reglajCIP
CMJP
VR2
P
P

VR1
Capitolul 6
122
a)


b)

Fig. 6.7 Turbin de cogenerare cu contrapresiune
a) schem de principiu; b) sec iune
P prize; EA e apare abur; GE generator electric

CIP
GE
P P
EA

VR
Capitolul 6
123


a)
b)

Fig. 6.8 Turbin de condensa ie pur cu supranc lzire intermediar
a) schem de principiu; b) sec iune
CIP corp de nalt presiune; CMP corp de medie presiune;
CJP corp de joas presiune; SII supranc lzire intermediar


Tabelul 6.1 Principalele caracteristici tehnice ale unor turbine cu abur existente
n centralele termoelectrice din Romnia
Denumire
comercial
F1C 330 K 210 - 130 F1L - 150 DSL 50
Putere electric
nominal , MW
330 210 150 50
Tip
de condensa ie
pur
de condensa ie
pur
cu condensa ie i prize
de cogenerare
cu condensa ie i prize
de cogenerare
Supranc lzire
intermediar
Da Da Da Nu
Presiune abur la
intrare, bar
188 127 182,4 127
Temperatur abur
la intrare, pC
535 565 535 565
CIP
SII
CMP CJP
GE
CJP
n dublu flux
CMP
CIP
leg tur CMP - CJP
Capitolul 6
124

6.1.4 Performan ele energetice ale turbinei cu abur

Principalii indicatori de performan ai unei turbine cu abur sunt puterea
intern dezvoltat prin destinderea aburului, respectiv randamentul intern.
Pentru cazul concret al turbinei prezentate n Figura 6.9a puterea intern
este dat de rela ia:


2 1 1
h h D P I , [kW] (6.1)

unde:
1
D este debitul masic de abur intrat n turbin , n kg/s;
1
h - entalpia
specific a aburului la intrarea n turbin , n kJ/kg;
2
h - entalpia specific a
aburului la ie irea din turbin , n kJ/kg.

Pentru o turbin cu abur prev zut cu extrac ii de abur la prize (Figura
6.9b), puterea intern se determin cu rela ia:

I I
n
i
pi pi
h h D h h D P
1
2 2 1 1
, [kW] (6.2)
unde:
pi
D este debitul masic de abur extras la priza i, n kg/s;
pi
h -entalpia
specific a aburului extras la priza i, n kJ/kg.

Randamentul intern al turbinei reprezint eficien a cu care a fost
utilizat c derea disponibil de entalpie. El ine seama de toate categoriile de
pierderi interne (din interiorul, respectiv exteriorul treptelor de turbin ), putnd fi
calculat cu rela ia:


t
i
h h
h h
2 1
2 1

, (6.3)

unde:
1
h este entalpia specific a aburului la intrarea n turbin , n kJ/kg;
2
h - entalpia specific a aburului la ie irea din turbin , n kJ/kg;
t
h
2
- entalpia
specific teoretic la ie irea din turbin , corespunz toare unei destinderi
izentropice, n kJ/kg.


6.1.5 Caracteristica energetic a turbinei cu abur

Caracteristica energetic a unei turbine reprezint rela ia de dependen
dintre debitul de abur sau c ldura intrat n turbin , pe de-o parte, i puterea
produs la bornele generatorului electric, pe de alt parte. Caracteristica
Capitolul 6
125
energetic este deosebit de util n procesul de operare al centralelor electrice,
permi nd o predeterminare a regimurilor de func ionare a turbinelor cu abur.
Din punct de vedere analitic, caracteristica energetic pentru o turbin cu
condensa ie pur este dat de rela ia 6.4.

tg P D D I
0
, [kg/s] (6.4)

unde: D este debitul de abur intrat n turbin , pentru un regim de
func ionare dat, n kg/s;
0
D - debitul de mers n gol al turbinei, n kg/s; P - puterea
electric produs pentru un regim de func ionare dat, n kg/s; - unghiul
caracteristicii energetice (figura 6.10).

Fig. 6.9 Turbin cu abur
a f r prize; b cu prize


Fig. 6.10 Reprezentarea grafic a caracteristicii energetice a unei turbine
cu abur cu condensa ie pur
1
2
D
1

1
2
D
1

Dp
1

Dp
2

Dp
3

Dp
i
Dp
n

a)
b)
D
P
D
N

P
N

D
0


Capitolul 6
126
Debitul de mers n gol reprezint debitul de abur intrat n turbina aflat n
rota ie, pentru care puterea produs la bornele generatorului electric este nul . Tot
lucrul mecanic produs de acest debit de abur este utilizat pentru compensarea
pierderilor mecanice ale turbinei, respectiv ale generatorului electric.
Se define te coeficientul de mers n gol:


N
D
D
x
0
0
, (6.5)

unde
N
D reprezint debitul nominal de abur la intrarea n turbin , n kg/s.

Valoarea coeficientului de mers n gol variaz n func ie de tipul turbinei:
de la 0,08 (pentru o turbin cu condensa ie i supranc lzire intermediar ) pn
spre 0,3 (pentru o turbin cu contrapresiune).


Fig. 6.11 Reprezentarea grafic a caracteristicii energetice a unei turbine
cu abur de cogenerare cu condensa ie i priz reglabil
D
1
debitul de abur intrat n turbin ; D
p
debitul de abur extras la priza de cogenerare;
P
B
puterea electric la bornele generatorului; D
c
debitul de abur prin coada de condensa ie


innd seama de cele de mai sus, expresia caracteristicii energetice devine:

P d x P d x D
spn N spn
I I I I
0 0
1 , [kg/s] (6.6)

D
1
P
B
D
0
D
p
= 0

max
B
P

min
c
D
max
p
D
max
c
D

max
1
D

Capitolul 6
127
unde:
N
P reprezint puterea la bornele generatorului electric pentru
regimul nominal de func ionare, n kW;
N
N
spn
P
D
d reprezint consumul specific
nominal de abur al turbinei, n kg/kJ.

Expresiile i diagramele de mai sus sunt valabile pentru o turbin cu
condensa ie pur . n cazul turbinelor de cogenerare apar o serie de variabile
suplimentare (extrac iile de abur pentru alimentarea consumatorului termic;
presiunea la prizele de cogenerare) care complic forma acestor expresii i
diagrame (Figura 6.11).


6.2 Prenc lzirea regenerativ

6.2.1 Categorii de prenc lzitoare regenerative

Prenc lzitoarele regenerative sunt schimb toare de c ldur n care apa de
alimentare a generatorului de abur este nc lzit pe seama aburului extras la prizele
turbinei. Se disting dou categorii de prenc lzitoare regenerative: de amestec i de
suprafa .
2 - se caracterizeaz prin dou
intr ri (ap de alimentare rece i abur) i o singur ie ire (ap de alimentare cald
vezi Figura 6.12).Fig. 6.12 Prenc lzitor regenerativ de amestec


n interiorul prenc lzitorului aburul vine n contact direct cu apa de
alimentare i condenseaz . Rezultatul este reprezentat de apa de alimentare care s-a
nc lzit pn la temperatura de satura ie corespunz toare presiunii aburului. Se
subliniaz urm toarele caracteristici ale prenc lzitoarelor de amestec:
Au o eficien energetic foarte bun . ntreaga cantitate de c ldur
corespunz toare aburului este transmis c tre apa de alimentare.
Au o eficien exergetic foarte bun . Apa de alimentare poate fi
prenc lzit pn la temperatura de satura ie corespunz toare presiunii
aburului.
ap alimentare
rece
ap alimentare
cald
abur
Capitolul 6
128
Prin aducerea apei de alimentare la temperatura de satura ie este
posibil realizarea unei degaz ri a acesteia.
Dup fiecare prenc lzitor este necesar dispunerea unei pompe pentru
extragerea apei de alimentare.
Apa de alimentare preia n totalitate impurit ile antrenate de c tre
aburul prenc lzitor i le introduce n generatorul de abur.

2 - se caracterizeaz prin dou
intr ri (ap de alimentare rece i abur) i dou ie iri (ap de alimentare cald i
condens secundar vezi Figura 6.13). Prenc lzitorul are n compunere fascicole
de evi care genereaz suprafa a de schimb de c ldur . Apa de alimentare circul
prin interiorul evilor, iar aburul condenseaz la suprafa a acestora.Fig. 6.13 Prenc lzitor regenerativ de suprafa


n interiorul unui prenc lzitor de suprafa aburul parcurge trei zone (vezi
Figura 6.14).
- desupranc lzitor: DS
- corp principal (zona de condensare): CP
- r citor de condens secundar: RC.

Un prenc lzitor regenerativ de suprafa se caracterizeaz prin
urm toarele:
Prin prezen a fascicolelor de evi cre te cantitatea de metal nglobat n
prenc lzitor.
Are o eficien energetic mai sc zut dect n cazul prenc lzitoarelor
de amestec. O parte din c ldura corespunz toare aburului este evacuat
odat cu condensul secundar.
Are o eficien exergetic mai sc zut dect n cazul prenc lzitoarelor
de amestec. Prezen a unei suprafe e de schimb de c ldur impune
existen a unei diferen e terminale ntre temperatura apei de alimentare
cald , respectiv temperatura de satura ie corespunz toare presiunii
aburului de prenc lzire (vezi Figura 6.14). Cre terea eficien ei
exergetice implic o serie de perfec ion ri ale modului n care este
dispus partea de desupranc lzire (DS).
ap alimentare
rece
ap alimentare
cald
abur
condens
Capitolul 6
129
Nu permite realizarea unei degaz ri termice a apei de alimentare.
Nu este necesar dispunerea unei pompe dup fiecare prenc lzitor de
suprafa .
Apa de alimentare i aburul de prenc lzire nu vin n contact.
Impurit ile con inute de abur nu sunt antrenate de c tre apa de
alimentare.Fig. 6.14 Diagrama de temperaturi pentru un prenc lzitor regenerativ de
suprafa .
t temperatur ; q flux termic; t
ai
, t
ae
temperatura de intrare, respectiv de ie ire din
prenc lzitor pe parte de ap de alimentare; t
p
temperatura aburului supranc lzit;
t
s
temperatura de satura ie corespunz toare presiunii aburului de prenc lzire;
t
cs
temperatura condensului secundar.


6.2.2 Scheme de prenc lzire regenerativ

n mod uzual schema de prenc lzire regenerativ este compus dintr-un
prenc lzitor regenerativ de amestec i unul, sau mai multe prenc lzitoare de
suprafa (vezi Figura 6.15). n aceast configura ie prenc lzitorul de amestec este
plasat n mijlocul liniei de prenc lzire regenerativ , fiind urmat de pompa de
alimentare. Prenc lzitorul de amestec asigur n acela i timp i func ia de degazare
termic a apei de alimentare.

Pompa de alimentare mparte prenc lzitoarele regenerative n dou
categorii:
Prenc lzitoare de nalt presiune (PIP), plasate n aval de pompa de
alimentare;
Prenc lzitoare de joas presiune (PJP), plasate n amonte de pompa de
alimentare.
t
s

t
ai

t
ae

t
t
p

DS CP RC
q
t
t
cs

t
t
Capitolul 6
130Fig. 6.15 Schem de prenc lzire regenerativ


Condensul secundar provenit de la PIP-uri se scurge n cascad pn la
degazor, iar cel provenit de la PJP-uri pn la condensatorul turbinei cu abur.
n schem poate fi introdus o sta ie de tratare chimic a condensului
secundar. Aceast instala ie este strict necesar n cazul grupurilor energetice care
utilizeaz un generator de abur cu circula ie for at unic , acesta neavnd un
tambur unde poate fi corectat regimul chimic al agentului termic.
Exist variante n care o parte din condensul secundar este recirculat n
circuitul principal (vezi Figura 6.16). Avantajul recircul rii este dat de utilizarea
integral a c ldurii con inut de acest condens secundar n scopul prenc lzirii apei
de alimentare. Solu ia nu este recomandat n cazul n care grupul energetic
utilizeaz un generator de abur cu circula ie for at unic , deoarece nu este
asigurat o tratare chimic corespunz toare a condensului secundar recirculat.Fig. 6.16 Schem de prenc lzire regenerativ cu recirculare a condensului secundar
PRC pomp de recirculare
PIP
PA
PJP
PC II
PC I
ST
K
PIP
PA
PJP
PC
PRC
K
Capitolul 6
131

6.3 Pompa de alimentare

Pompa de alimentare are urm toarele roluri:
De a prelua apa de alimentare din rezervorul degazorului i de a o
vehicula pn n generatorul de abur;
De a asigura presiunea necesar pentru ciclul termodinamic care st la
baza func ion rii grupului energetic.

Variantele uzuale de antrenare a pompei de alimentare sunt:
cu ajutorul unui motor electric (electropomp de alimentare EPA);
cu ajutorul unei turbine cu abur alimentate de la o priz a turbinei
principale (turbopomp de alimentare TPA).

Alegerea solu iei de antrenare EPA sau TPA se face n urma unui calcul
tehnico-economic n care se ine seama printre altele de:
- puterea electric necesar EPA;
- puterea electric pierdut prin extrac ia de abur de la priza turbinei
principale n scopul antren rii TPA;
- investi ia specific n EPA, respectiv TPA;
- randamentul EPA, respectiv TPA.

n general, pentru puteri sub 250 300 MW se utilizeaz EPA, iar peste
TPA. Progresele nregistrate n domeniul motoarelor electrice au favorizat ns
utilizarea EPA i la puteri de peste 300 MW
O TPA este prev zut cu un condensator propriu. Condensul rezultat este
vehiculat c tre condensatorul turbinei principale.
Pompa de alimentare reprezint una din componentele principale ale
circuitului termic. ntotdeauna este prev zut o rezerv static care acoper total,
sau par ial, debitul nominal de ap de alimentare a generatorului de abur.


6.4 Pompa de condens principal

Pompele de condens principal au rolul func ional de a evacua condensul
din condensator i de a asigura circula ia acestuia pn la degazor.
La circuitele termice prev zute cu tratare chimic integral a condensului
principal (cazul n care se utilizeaz generatoare de abur cu circula ie for at unic )
pompele sunt frac ionate n dou trepte (vezi Figura 6.15), ntre ele fiind plasat
sta ia de tratare chimic . Frac ionarea este generat de faptul c filtrele din sta ia de
tratare chimic nu rezist din punct de vedere mecanic peste o anumit presiune a
condensului principal. Prima treapt de pompare asigur o presiune acceptabil
pentru sta ia de tratare chimic , iar cea de-a doua treapt asigur restul de presiune
necesar vehicul rii condensului principal pn la degazor.
Capitolul 6
132
Antrenarea pompelor de condens principal se face exclusiv cu motor
electric. Pompele de condens principal sunt de asemeni prev zute cu rezerv
static .


6.5 Condensatorul de abur

Condensatorul reprezint sursa rece a ciclului termodinamic. n general
este un schimb tor de c ldur de suprafa care are n compunere fascicole de evi.
Aburul evacuat din turbin condenseaz pe suprafa a exterioar a evilor, iar prin
interiorul acestora trece un agent de r cire. Datorit propriet ilor sale termofizice
deosebit de favorabile, apa este agentul de r cire cel mai des utilizat. n cazul n
care nu sunt disponibile cantit i suficiente de ap , r cirea condensatorului poate fi
efectuat i cu aer. evile condensatorului trebuiesc confec ionate dintr-un material
care s asigure un transfer de c ldur ct mai bun, n acest sens fiind preferat
alama. n cazul n care pentru r cire se utilizeaz ap de mare, alama se poate
nlocui cu titan, acesta fiind mai rezistent la fenomenul de coroziune. n Figura
6.17 este prezentat o schi simplificat a unui condensator de abur r cit cu ap .
Condensatorul este amplasat n imediata apropiere a turbinei, de cele mai
multe ori sub aceasta. Fiec rui corp de joas presiune al turbinei i corespunde n
general propriul condensator.


Fig. 6.17 Schi simplificat pentru un condensator de abur r cit cu ap

Se disting dou diferen e terminale de temperatur n condensator (vezi
Figura 6.18):
t : cre terea de temperatur a apei de r cire n condensator;
t : diferen a ntre temperatura de condensa ie i temperatura apei la
ie irea din condensator.

intrare ap de r cire
ie ire ap de r cire
camera de ap camera de ap
fascicul de evi
evacuare condens
plac tubular
t
R1
t
R2

t
c

abur din CJP
Capitolul 6
133
Rezult temperatura de condensa ie:

t t t t
R C

1
(6.7)


Fig. 6.18 Diagrama de temperaturi n condensator
t temperatur ; Q putere termic


Pentru o temperatur t
R1
dat , sc derea lui t
C
(deci i a presiunii de
condensa ie) se poate face prin mic orarea lui t i t, cu urm toarele observa ii:
Sc derea lui t necesit o cre tere a debitului de ap de r cire i
implicit a energiei consumate pentru pomparea acesteia.
Sc derea lui t necesit o cre tere a suprafe ei de transfer de c ldur a
condensatorului i implicit a costurilor investi ionale necesare pentru
acesta.

Valorile lui t i t utilizate pentru dimensionarea condensatorului de abur
trebuie s ia n considera ie efectele contrare men ionate mai sus.
n timpul func ion rii condensatorul de abur trebuie s asigure dou
elemente fundamentale:
Un bun transfer de c ldur : Pentru r cire se utilizeaz ap brut care a
suferit doar o filtrare mecanic . Cu timpul, condensatorul se
murd re te datorit depunerii de s ruri, de impurit i mecanice i
biologice (alge). Rezultatul este o sc dere a coeficientului global de
transfer de c ldur . Este necesar o cur are interioar a evilor care se
poate realiza cu, sau f r condensatorul n func iune.
O bun etan eitate: Trebuie mpiedicat p trunderea de ap de r cire
brut n condensul principal. n acest sens principalele probleme apar
la pl cile tubulare n care sunt fixate evile. n cazul n care o eav se
sparge, aceasta este astupat cu dopuri astfel nct s nu mai fie
str b tut de ap de r cire.


t
t
R1

t
R2

t
c

t
Q
t
Q
Capitolul 6
134

6.6 Extragerea gazelor necondensabile din condensator

Presiunea de lucru din interiorul condensatorului este mai mic dect cea
atmosferic . Rezult o tendin de infiltrare a aerului atmosferic n condensator.
Pe lng aer exist i alte categorii de gaze necondensabile care pot fi
prezente n condensator:
O
2
i H
2
rezultate din hidroliz (descompunerea apei) sub influen a
radia iilor (radioliz , la CNE) sau a temperaturii (termoliz , la CTE);
N
2
i H
2
rezultate din descompunerea amoniacului n exces utilizat
pentru degazarea apei de alimentare a generatorului de abur.

Efectul prezen ei acestor gaze necondensabile n condensator este o
cre tere a presiunii de condensa ie, cu consecin e negative asupra performan elor
turbinei cu abur. n consecin este necesar o extrac ie a acestora. Extrac ia se
poate face cu ajutorul ejectoarelor cu abur, a ejectoarelor cu ap , sau a unor pompe
de vid.

are rolul de a extrage necondensabile din condensator,
de a le ridica presiunea i de a le evacua n atmosfer . Agentul motor utilizat este
aburul cu o presiune cuprins n mod uzual n intervalul 6 10 bar.
Ejectorul de abur poate fi realizat cu una, dou , sau trei trepte. n Figura
6.19 este prezentat cazul unui ejector cu abur cu dou trepte. Prima treapt (Tr I)
aspir gazele necondensabile din condensator. Amestecul este introdus ntr-un
recuperator (Rtr I) n care are loc condensarea vaporilor de ap aspira i din
condensator i a aburului utilizat ca agent motor.
A doua treapt a ejectorului (Tr II) aspir gazele necondensabile din
recuperatorul primei trepte. Aburul de antrenare mpreun cu gazele
necondensabile se introduc ntr-un recuperator (Rtr II)de unde acestea din urm
sunt evacuate n atmosfer .


Fig. 6.19 Ejector cu abur n dou trepte
Rtr I
Tr II
Tr I
Rtr II
p
atmCapitolul 6
135

Din punct de vedere al modului de func ionare ejectorii cu abur pot fi:
ejectori de pornire (de obicei cu o singur treapt ), care asigur o
evacuare rapid a aerului existent n interiorul condensatorului;
ejectori destina i regimului de func ionare normal, care asigur
extragerea gazelor necondensabile infiltrate n interiorul
condensatorului).

n cazul agentul motor este reprezentat de ap brut
prelevat din re eaua de r cire a centralei electrice (vezi Figura 6.20).Fig. 6.20 Ejector cu ap


6.7 Degazarea apei de alimentare

Gazele dizolvate n ap , n special O
2
i CO
2
corodeaz sau favorizeaz
coroziunea suprafe elor interioare ale evilor din generatorul de abur. Este necesar
eliminarea lor prin degazarea apei de alimentare. Degazarea se poate face prin
procedee termice sau chimice.

6.7.1 Degazarea termic

Degazarea termic se bazeaz pe proprietatea gazelor de a p r si un lichid
n momentul n care presiunea lor par ial devine mai mare dect presiunea par ial
a gazului n amestecul aflat la suprafa a lichidului. Aceste condi ii sunt ndeplinite
n momentul n care apa este adus la stare de satura ie.
n schema termic a unei CCA rolul degazorului este ndeplinit de c tre
prenc lzitorul regenerativ de amestec.
Degazoarele termice se pot clasifica:
Dup presiunea nominal a aburului care alimenteaz degazorul: de
presiune ridicat (4 10 bar), atmosferice (1,1 - 1,2 bar) sau sub vid (
1 bar).
g.n
Capitolul 6
136
Dup regimul de func ionare: cu presiune fix (indiferent de sarcina
grupului presiunea aburului ce alimenteaz degazorul este constant )
sau cu presiune alunec toare.


6.7.2 Degazarea chimic

Degazarea chimic se realizeaz prin introducerea n apa de alimentare a
unei solu ii de hidrazin (N
2
H
4
). Aceasta reac ioneaz cu oxigenul conform
reac iei:

N
2
H
4
+O
2
2H
2
O+N
2
(6.8)

n mod uzual hidrazina se injecteaz n aspira ia pompei de alimentare
deoarece reac ia dintre N
2
H
4
i O
2
este favorizat de o temperatur suficient de
ridicat a apei.
Hidrazina trebuie utilizat cu grij deoarece este toxic , iar peste o anumit
concentra ie devine exploziv .
7. UTILIZAREA C RBUNELUI N CENTRALELE
CONVEN IONALE CU ABUR

7.1 Categorii de centrale electrice pe c rbune

La ora actual exist o larg diversitate de tehnologii de conversie n
energie electric a energiei chimice nglobate n c rbune, aflate n diferite stadii de
dezvoltare. n Tabelul 7.1 i Figura 7.1 sunt prezentate sintetic aceste tehnologii.

Tabelul 7.1 Tehnologii de producere a energiei electrice bazate pe utilizarea c rbunelui
Tehnologie Acronim
Stadiu de
dezvoltare
Ciclu combinat cu gazeificare integrat a
c rbunelui
IGCC Demonstrativ
Pile de combustie cu gazeificare a c rbunelui IGFC Cercetare
Ardere n pat fluidizat atmosferic AFBC Comercial
Ardere n pat fluidizat sub presiune PFBC Demonstrativ
Ardere n stare pulverizat cu parametrii
subcritici pe parte de abur
PCC Comercial
Ardere n stare pulverizat cu parametrii
supracritici pe parte de abur
PCC-SC Comercial
Ardere n stare pulverizat cu suprapresiune n
focar
PPCC Cercetare

n prezentul capitol sunt abordate tehnologiile mature din punct de vedere
comercial utilizate n mod curent n centralele conven ionale cu abur moderne:
- Ardere n stare pulverizat a c rbunelui, cu parametrii supracritici pe
parte de abur
- Arderea c rbunelui n pat fluidizat atmosferic.7.2 CCA cu ardere a c rbunelui n stare pulverizat

Arderea n stare pulverizat implic m cinarea fin a c rbunelui pn la o
granula ie de ordinul micronilor i injectarea acestuia n focar mpreun cu o parte
din aerul de ardere (aer primar). Particulele de c rbune ard n timp ce se deplaseaz
Capitolul 7
138
prin focar, genernd temperaturi care se situeaz , n func ie de caracteristicile
combustibilului, n intervalul 1000 1500 pC. O parte din pulberile rezultate n
urma arderii ( 30 %) cad la baza focarului, restul fiind antrenate de c tre gazele de
ardere. n Figura 7.2 este prezentat focarul unui astfel de generator de abur.
Granula ia mic a c rbunelui implic complicarea circuitului aer gaze de
ardere prin introducerea unor echipamente specializate (mori de c rbune) care s
asigure m cinarea fin a combustibilului.

Fig. 7.1 Tehnologii de utilizare a c rbunelui n centralele electrice
IGCC: Integrated Gasification Combined Cycle; IGFC: Integrated Gasification Fuel Cell;
AFBC: Atmospheric Fluidised Bed Combustion; PFBC: Pressurised Fluidised Bed Combustion;
PCC: Pulverised Coal Combustion; PCC - SC: Pulverised Coal Combustion Super Critical Steam
Parameters; PPCC: Pressurised Pulverised Coal Combustionsubcritic
PCC
TEHNOLOGII BAZATE PE UTILIZAREA CARBUNELUI
GAZEIFICARE ARDERE
gazeificare
integrat
IGCC
hibrid pat fluidizat
sta ionar circulant
c rbune pulverizat
Pile de combustie
IGFC
atmosferic
AFBC
presurizat
PFBC
presurizat
atmosferic
supracritic
PCC-SC
PPCC
Capitolul 7
139

Fig. 7.2 Focar cu ardere a c rbunelui n stare pulverizat

Generatoarele de abur cu ardere a c rbunelui n stare pulverizat au nceput
s fie dezvoltate dup anul 1920, la ora actual reprezentnd solu ia cea mai
ntlnit n cadrul centralelor electrice pe combustibili solizi.
Cre terea performan elor PCC este direct legat de cre terea
performan elor ciclului termodinamic care st la baza func ion rii acesteia. n acest
sens se amintesc urm toarele metode principale:
Cre terea parametrilor ini iali
Introducerea supranc lzirii intermediare
Prenc lzirea regenerativ a apei de alimentare a cazanului
Sc derea presiunii de condensa ie

n condi iile n care presiunea de condensa ie este dictat de nivelul termic
al sursei de r cire a condensatorului, principalele eforturi n ceea ce prive te
cre terea performan elor PCC s-au ndreptat nspre cre terea parametrilor ini iali ai
ciclului. Binen eles, n acela i timp au fost luate n considera ie efectele pozitive
aduse de supranc lzirea intermediar i de prenc lzirea regenerativ
Primele unit i cu parametrii supracritici au fost dezvoltate n anii `70 `80
(ndeosebi n SUA i fosta URSS). Ele au dovedit ns o fiabilitate relativ cobort ,
n principal datorit materialelor din care erau confec ionate p r ile sub presiune. n
ceea ce privesc puterile unitare, acestea nu au dep it n general limita de 800
MWe.

c rbune m cinat
+ aer primar
aer secundar
gaze de ardere +
cenu antrenat
cenu colectat
la baza focarului
Capitolul 7
140
Dup anul 1990, progresele nregistrate ndeosebi n domeniul materialelor
au permis dezvoltarea unor centrale electrice cu parametrii supracritici
caracterizate prin randamente nalte i o disponibilitate ridicat .
Exist foarte pu ine diferen e ntre o central cu parametri subcritici i una
cu parametri supracritici. Ambele tipuri de centrale au la baz ciclul termodinamic
Rankine Hirn.
n cazul ciclurilor subcritice, presiunea aburului este limitat la
aproximativ 180 bar, pentru cazanele cu circula ie for at multipl prev zute cu
tambur, i aproximativ 190 bar pentru cazanele cu circula ie for at unic . n aceste
centrale la nivelul vaporizatorului generatorului de abur exist un amestec
lichid/vapori n stare de satura ie.
ntr-un generator de abur din cadrul unui grup cu parametrii supracritici nu
exist ap sau vapori n stare de satura ie. Apa nc lzit la 375 C i la 221 bar trece
direct din faza lichid n cea de vapori supranc lzi i. Practic, generatorul de abur
nu este prev zut cu vaporizator.
Grupurile energetice cu parametrii supracritici s-au dezvoltat ndeosebi n
4 ri: Germania, Danemarca, Japonia i SUA. n Tabelele 7.2 i 7.3 sunt
prezentate o serie de realiz ri.

Tabelul 7.2 Centrale cu parametrii supracritici din Germania
Amplasament Niederhaussen Lippendorf Schwarze Pumpe Boxberg
Combustibil Lignit Lignit Lignit Lignit
Putere unitar , MWe 965 930 800 907
Presiune abur viu, bar 275 267 267 266
Temp. abur viu (C) 580 554 547 545
Temp. abur intermediar,C 600 583 560 581
Randament net, % 45.2 42,3 41 41,8
An de punere n func iune 2002 2000 1997-98 2001


Tabelul 7.3 Centrale cu parametrii supracritici din Danemarca
Amplasament Esbjerg 3 Nordjyllands 3 Averdore 2
Combustibil Huil Huil Huil
Putere unitar , MWe 411 411 390
Presiune abur viu, bar 250 290 300
Temp. abur viu (C) 560 582 580
Temp. abur intermediar,C 560 580/580 600
Randament net, % 45 47 48.3
An de punere n func iune 1992 1998 2001


Costurile actuale de investi ie ale centralelor cu parametrii supracritici cu
puteri unitare mari sunt doar cu aproximativ 2 % mai mari dect ale centralelor cu
parametri subcritici. Cheltuielile cu combustibilul sunt considerabil mai mici
datorit randamentelor superioare ale ciclurilor supracritice, iar cheltuielile de
exploatare sunt de acela i nivel cu cele din centralele cu parametrii subcritici.
Capitolul 7
141
Alegerea unei puteri unitare mari este condi ionat de caracteristicile
sistemului electroenergetic. Pentru ri cu sisteme electroenergetice puternice sunt
posibile puteri unitare de 500 - 900 MW (cazul Germaniei vezi Tabelul 7.2). n
schimb, n cazul unor sisteme electroenergetice mai modeste m rimea posibil a
grupurilor este la nivelul de 300 - 400 MW (cazul Danemarcei vezi Tabelul 7.3),
ceea ce implic ns un cost specific al investi iei mai ridicat.
Construc ia unei centrale noi, pe c rbune pulverizat, dureaz ntre 38 58
luni, n func ie de echipamentele instalate (num rul grupurilor, tratarea gazelor
arse).
n Figurile 7.3 7.5 sunt prezentate imagini aferente unor centralele
electrice pe c rbune cu parametrii supracritici pe parte de abur.

Fig. 7.3 Vedere asupra centralei Schwarze Pumpe (Germania)
Fig. 7.4 Turbin cu abur din cadrul centralei electrice Lippendorf (Germania)
Capitolul 7
142


Fig. 7.5 Vedere asupra centralei Lippendorf (Germania)
7.3 CCA cu ardere a c rbunelui n pat fluidizat
atmosferic

Principiul de func ionare al centralelor electrice cu arderea c rbunelui n
pat fluidizat la presiune atmosferic (AFBC) const din introducea pe la partea
superioar a focarului a c rbunelui concasat (particule cuprinse ntre 6 20 mm),
n contracurent cu un flux de aer ascendent. Sub ac iunea for ei de gravita ie,
respectiv a for ei ascensionale generat de aer, particulele de combustibil
(mpreun cu cantit i importante de cenu i nisip) r mn n suspensie n timpul
arderii n interiorul focarului, formnd un pat (strat) cu propriet i asem n toare
fluidelor. Se men ioneaz c particulele de combustibil reprezint doar aproximativ
1 % din masa patului fluidizat.

n practic s-au dezvoltat dou categorii de astfel de instala ii:
I. Cazane cu ardere n pat fluidizat fierb tor (vezi figura 7.6);
II. Cazane cu ardere n pat fluidizat circulant (vezi figura 7.7).

n prima variant particulele din patul fluidizat se afl ntr-o permanent
Capitolul 7
143
agita ie (fierbere). Gazele de ardere ies pe la partea superioar a focarului i sunt
evacuate n atmosfer prin intermediul unui co , dup ce n prealabil au fost
despr fuite. n interiorul focarului sunt imersate evi prin care trece agentul de
lucru ap abur.

Fig. 7.6 Schema simplificat a unei unit i cu ardere a c rbunelui
n pat fluidizat fierb tor


Principala diferen care apare n varianta cu pat fluidizat circulant const
din prezen a la ie irea din focar a unui ciclon. n acest ciclon sunt re inute i
retrimise n focar particulele grele de c rbune care nu au ars n ntregime, precum
i nisip i cenu care au fost antrenate din patul fluidizat de c tre gazele de ardere.
Deci, patul fluidizat nu mai este sta ionar, ap rnd o bucl de circula ie. Varianta se
caracterizeaz de asemeni printr-o zon separat n raport cu focarul, n care sunt
dispuse toate sau o parte din suprafe ele convective de schimb de c ldur aferente
circuitului ap abur.
Pentru unit ile de mare putere func ionnd pe c rbune, solu ia tehnic
fezabil s-a dovedit a fi patul fluidizat circulant, prezentul subcapitol
concentrndu-se doar asupra acestuia.
condensator

aer
cenu
pat
fluidizat
turbin cu abur
c rbune
abur filtru de
cenu
generator
electric
gaze de ardere
filtrate
gaze de ardere
cenu
ap de
alimentare
Capitolul 7
144

Fig. 7.7 Schema simplificat a unei unit i cu ardere a c rbunelui
n pat fluidizat circulant


Din punct de vedere al ciclului cu abur nu exist diferen e notabile fa de
instala iile cu ardere a c rbunelui n stare pulverizat (PCC).
Este posibil instalarea unui schimb tor suplimentar de c ldur , plasat n
paralel cu circuitul de rentoarcere a particulelor grele de la ciclon c tre focar (vezi
Figura 7.8). n acest schimb tor particulele fierbin i cedeaz c ldur c tre
supranc lzitorul intermediar al ciclului cu abur. Reglarea cantit ii de particule
fierbin i care p trund n acest schimb tor permite reglarea cu precizie a
temperaturii din focar.
AFBC este foarte pu in preten ios din punct de vedere al calit ii i
compozi iei combustibililor. Toate tipurile de combustibili solizi (huil , lignit,
turb , biomas , de euri solide, etc.) pot fi utilizate n acest gen de instala ie, f r a
modifica sistemul de combustie, ceea ce permite o mare flexibilitate la nivelul
aprovizion rii centralei. Aceea i flexibilitate se manifest i din punct de vedere al
modului de operare al generatorului de abur, el putnd func iona la sarcini par iale
de pn la 30 % din capacitatea nominal .
condensator
generator
electric
turbin cu abur
ap de
alimentare
aer

cenu
abur
abur
cenu
c rbune
ciclon
separator
gaze
de ardere
Capitolul 7
145
Cele mai bune performan e se ob in atunci cnd amestecul din focar este
intensiv, recircularea important i timpul de sta ionare al particulelor n focar este
lung. Randamentul generatorului de abur prev zut cu pat fluidizat (90 %) este n
general pu in mai ridicat dect al unui generator de abur clasic (88 %), contribuind
la mbun t irea randamentului global al unit ii.
-


Fig. 7.8 Unitate cu ardere a c rbunelui n pat fluidizat circulant


Arderea c rbunelui n pat fluidizat s-a dovedit a fi foarte favorabil din
punct de vedere al impactului asupra mediului. n acest sens se men ioneaz
urm toarele elemente.
i Temperatura n interiorul focarului este men inut n intervalul 750
900 C. Acest interval este favorabil reac iei dintre calcar (CaCO
3
) i
oxizii de sulf genera i n timpul arderii. Deci, prin injec ia calcarului n
focar odat cu combustibilul, se realizeaz o reducere a concentra iei de
SO
2
, eliminndu-se sau diminundu-se capacitatea instalat n alte
instala ii de desulfurare amplasate la ie irea din cazan. Eficien a
desulfur rii realizat n interiorul focarului poate dep i 90 %.
i Temperaturile sc zute din interiorul focarul nu favorizeaz apari ia
oxizilor de azot. Concentra iile admisibile de NO
x
n gazele de ardere
evacuate n atmosfer pot fi respectate doar prin aplicarea unor m suri
primare (ex. arderea cu trepte de aer), nefiind necesar prevederea unor
filtre speciale.

Se men ioneaz c n cazul utiliz rii de lignit cu con inut ridicat de sulf
emisia de SO
2
poate cobor sub 200 mg/m
3
N
, iar cea de NO
x
sub 160 mg/m
3
N
.
Pe de alt parte se subliniaz faptul c n raport cu PCC, AFBC genereaz
Capitolul 7
146
o cantitate mai ridicat de pulberi (n principal datorit produselor rezultate din
reac ia de desulfurare). n consecin sunt necesare filtre de pulberi deosebit de
performante la evacuarea gazelor de ardere din cazan.
La ora actual exist pe plan mondial un num r important de unit i de
mic capacitate dotate cu pat fluidizat fierb tor, utilizate ndeosebi n aplica ii
industriale. Trecerea c tre unit i de mare putere care s fie utilizate n sectorul
centralelor electrice a implicat un volum ridicat de cercet ri, remarcndu-se n mod
deosebit companiile Alstom i Foster Wheeler. n prezent tehnologia AFBC cu pat
circulant este matur din punct de vedere comercial pentru puteri unitare de 200
300 MW, n viitorul apropiat urmnd a se atinge pragul de 600 MW.
Generatoarele de abur echipate cu AFBC au fost utilizate ndeosebi pentru
reabilitarea unor grupuri energetice existente. n aceste cazuri, generatorul de abur
existent (care nu mai poate r spunde exigen elor de mediu i eficien ) este nlocuit
cu AFBC.
Eficien a net pentru o unitate echipat cu AFBC este cuprins n general
n intervalul 38 40 %, similar centralelor cu parametrii subcritici, cu ardere a
c rbunelui n stare pulverizat . Utilizarea n viitor a unor cicluri cu abur cu
parametrii supracritici va permite dep irea valorii de 45 %.
n Figura 7.9 este prezentat evolu ia istoric grupurilor energetice
echipate cu AFBC.


Fig. 7.9 Evolu ia grupurilor energetice echipate cu AFBC


0
100
200
300
400
500
600
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Year pIant commissioned
AES
Puerto Rico
Can (Turkey)
Gardanne (F)
JacksonviIIe (USA)
Red HiIIs (USA)
Tha Toom
(ThaiIand)
Turow (PL)
Turow (PL)
SuIcis (I)
Lagisza (PL)
Seward (USA)
GiIbert (USA)
Tonghae
(Korea)
An de punere n func iune
P,
MW


8. INSTALATII DE TURBINE CU GAZE


8.1 Considera ii generale

Instala ia de turbin cu gaze (ITG) este o ma in termic care realizeaz
conversia energiei chimice a combustibilului n energie mecanic , utiliznd ca
agent termic un gaz. Gazele utilizate n acest scop pot fi: aer, gaze de ardere, dioxid
de carbon, heliu, etc.
Ciclul termodinamic dup care evolueaz instala iile moderne de turbine cu
gaze este ciclul Brayton, ntlnit n literatura de specialitate i sub denumirea de
Joule. n figura 8.1 este prezentat n coordonate temperatur -entropie (T-s) forma
ciclului Brayton teoretic, pentru care se disting urm toarele transform ri
termodinamice:
1 - 2 compresie izentrop
2 - 3 nc lzire izobar
3 - 4 destindere izentrop
4 - 1 r cire izobar

Fig. 8.1 Ciclul Brayton teoretic

Din punct de vedere al modului de interac iune ntre agentul termic i
produsele de ardere corespunz toare sursei calde a ciclului, se disting:

2
1
p
1
= p
4

p2= p3
4
3
T [K]
s [kJ/kg/K]
Capitolul 8
148
i ITG n circuit deschis
Agentul de lucru se amestec cu produsele de ardere la sursa cald i apoi
se destind mpreun n turbin , pentru a fi ulterior e apate n atmosfer .
Din punct de vedere termodinamic nu se poate vorbi n acest caz despre
un ciclu propriu-zis. nchiderea acestuia se realizeaz prin intermediul
atmosferei, care reprezint n acela i timp i sursa rece a ciclului. n mod
exclusiv, la ITG n circuit deschis se utilizeaz ca agent termic aerul.
i ITG n circuit nchis
Spre deosebire de cazul anterior, att sursa cald , ct i sursa rece a
ciclului se caracterizeaz prin prezen a unor suprafe e de schimb de
c ldur . Agentul termic nu intr n contact direct nici cu produsele de
ardere, nici cu fluidul de r cire. Masa de agent termic se conserv n
interiorul ciclului, deci se pot utiliza n acest scop gaze mai scumpe, dar
cu propriet i termodinamice mai bune dect ale aerului: CO
2
, He.

ntr-o propor ie covr itoare, n centralele termoelectrice se utilizeaz
ITG n circuit deschis. ITG n circuit nchis au o r spndire limitat , putnd fi
ntlnite n cadrul unor filiere de centrale nuclearo-electrice. n prezenta lucrare se
abordeaz ITG din prima categorie.
n figura 8.2 sunt prezentate schema de principiu pentru o ITG n circuit
deschis i procesul real n coordonate T-s.


a) b)
Fig. 8.2 ITG n circuit deschis
a) Schema de principiu; b) Reprezentarea procesului n coordonate T-s
K- compresor; CA - camer de ardere; TG - turbin cu gaze; FA - filtru de aer;
AZ - amortizor de zgomot; GE - generator electric


Modul de func ionare al unei ITG n circuit deschis poate fi descris astfel:
i Aerul este aspirat de compresor prin intermediul unui filtru FA. Acesta
are rolul de a opri eventualele impurit i mecanice care ar conduce la
degradarea paletajului compresorului.

5
GE
FA
3 2
1
0
K TG
CA
4
AZ
p2
p0
5
4
4t
3
2t
2
1
0
Temperatura [K]
Entropia [kJ/kg/K]
Capitolul 8
149
i Dup compresie, aerul p trunde n camera de ardere unde se amestec
cu combustibilul. Energia necesar compresiei este furnizat de turbina
cu gaze (compresorul i turbina cu gaze sunt dispuse pe aceea i linie de
arbori).
i Produsele de ardere ies din CA i se destind n turbina cu gaze
producnd lucru mecanic. O parte din lucrul mecanic produs este
utilizat pentru antrenarea compresorului, iar cealalt parte este
transmis c tre generatorul electric.
i Gazele de ardere sunt e apate n atmosfer prin intermediul unui
amortizor de zgomot care are rolul de a reduce poluarea fonic .

Pentru a proteja turbina cu gaze contra fenomenului de eroziune, gazele de
ardere provenite din CA trebuie s fie deosebit de curate din punct de vedere al
con inutului de pulberi. n consecin , nu este posibil utilizarea direct n ITG a
combustibililor solizi. n tabelul 8.1 sunt prezentate tipurile de combustibil
utilizabile n ITG.

Tabelul 8.1 Combustibili posibil a fi utiliza i n ITG
Combustibili tradi ionali
i gaz natural
i combustibil lichid u or (motorin )
Combustibili lichizi speciali
i metanol
i p cur grea
i kerosen
Combustibili gazo i speciali
i gaz de sintez
i gaz de furnal
i gaz de gazogen


Gazul natural reprezint cel mai comod combustibil, att din punct de
vedere al manipul rii, ct i al caracteristicilor de ardere.
n absen a gazului natural, combustibilul lichid u or constituie un bun
nlocuitor. El pune ns o serie de probleme n ceea ce prive te asigurarea unui
randament bun al arderii.
Combustibilii lichizi, cu prec dere p cura grea, se caracterizeaz printr-un
grad mare de contaminare cu agen i de coroziune (NaCl, V, Pb). n aceste condi ii
se impune o tratare a combustibilului nainte de a fi introdus n camera de ardere,
pentru a prentmpina fenomene nedorite i degradarea turbinei cu gaze. O solu ie
poate fi reprezentat chiar de gazeificarea frac iunilor grele rezultate din rafinarea
petrolului.
Gazul de furnal este unul din cele mai importante produse secundare ale
unui combinat siderurgic. El este deja folosit drept combustibil n cadrul unor
centrale conven ionale cu abur. Puterea sa calorific redus (situat n jurul valorii
de 3700 kJ/m
3
N) l face ns impropriu de a fi introdus ca atare n camera de ardere
Capitolul 8
150
a ITG. Este necesar o nnobilare a acestui combustibil printr-un aport de gaz
natural.
Din punct de vedere al resurselor i rezervelor dovedite pe plan mondial,
c rbunele ocup de departe primul loc n cadrul combustibililor fosili. Gazeificarea
reprezint o solu ie tentant de utilizare a acestui tip de combustibil pentru
alimentarea unei ITG. Acest procedeu este aplicat n cadrul ciclului combinat gaze
abur cu gazeificare integrat a c rbunelui (IGCC).


8.2 Parametrii caracteristici de proiect ai ciclului ITG

Principalii parametrii care caracterizeaz ciclul termodinamic ce st la baza
func ion rii ITG sunt:
i Temperatura nainte de turbina cu gaze (
3
T )
i Raportul de compresie:


1
2
p
p
K
(8.1)

Ace ti doi parametrii sunt utiliza i, n general, de furnizorii de ITG n
cataloagele de prezentare a produselor proprii.
n ceea ce prive te efectul varia iei
3
T i
K
asupra performan elor
nominale ale ITG se cunosc urm toarele elemente:
i Cre terea lui
3
T conduce n mod nemijlocit la cre terea randamentului
i puterii ITG.
i Exist o valoare a raportului de compresie (
max
, K
) pentru care
randamentul ITG devine maxim (n ipoteza
3
T = const.).
i Exist o valoare a raportului de compresie (
max
L , K
) pentru care puterea
ITG devine maxim (n condi iile n care
3
T i debitul de aer aspirat de
compresor r mn constante).
i ntotdeauna este valabil rela ia:


max
L , K
max
, K


(8.2)

n func ie de valoarea raportului de compresie aleas pentru dimensionare,
se disting dou familii de instala ii de turbine cu gaze:
i ITG de tip industrial ('heavy-duty')
Se caracterizeaz prin faptul c nc de la nceput ele au fost gndite
pentru aplica ii industriale (producere de energie electric sau antren ri
mecanice). Tehnologia de fabrica ie a acestora se bazeaz pe cea
Capitolul 8
151
corespunz toare turbinelor cu abur. Obiectivul unei astfel de ITG este
de a furniza o putere ct mai mare pentru un debit dat de aer aspirat de
compresor. n consecin , pentru dimensionare se utilizeaz
max
L , K
.
i ITG de tip aeroderivativ
Proiectarea acestor tipuri de instala ii are la baz concep ia de realizare
a motoarelor de avia ie. Principala cerin ce trebuie ndeplinit este
realizarea unui consum specific de combustibil ct mai redus, pentru a
limita cantitatea de carburant care trebuie transportat . Este necesar
ob inerea unui randament ct mai ridicat, deci pentru dimensionare se
utilizeaz
max
, K
.


8.3 Concep ia de ansamblu a ITG

n raport cu o unitate energetic care are la baz un ciclu conven ional cu
abur, una din principalele caracteristici ale instala iilor de turbin cu gaze este
structura compact . Pentru exemplificare, n Figura 8.3 este prezentat schi a
unei ITG de fabrica ie General Electric.
Se pot face urm toarele observa ii generale:
i Sursa cald a ITG, camera de ardere, are dimensiuni mult mai reduse
dect cele ale unui generator de abur, care ndepline te aceea i func ie
n cadrul centralelor termoelectrice conven ionale.
i Cele trei piese principale ale ITG - compresorul de aer, camera de
ardere, respectiv turbina cu gaze - sunt amplasate una lng alta. Se
elimin astfel necesitatea unor canale lungi de leg tur ntre aceste
componente.
i Utilizarea ca surs rece a aerului atmosferic elimin de asemenea
condensatorul i celelalte circuite voluminoase de ap de r cire
ntlnite uzual la turbinele cu abur.

Caracteristicile prezentate mai sus genereaz timpi de construc ie-montaj
foarte redu i n compara ie cu alte filiere energetice. De asemenea, investi ia
specific este relativ sc zut .

Din punct de vedere al dispunerii componentelor, majoritatea ITG de tip
industrial ('heavy-duty') au adoptat sistemul n care compresorul, turbina cu
gaze i generatorul electric sunt situate pe aceea i linie de arbori.
Solu ia clasic este aceea prezentat n figura 8.4, n care turbina cu gaze
este ncadrat de compresor i de generatorul electric. Avantajul acestei dispuneri
const n faptul c transmisia cuplului mecanic de la turbin se face n condi ii
bune att spre compresor, ct i spre generatorul electric.
Capitolul 8
153
Fig. 8.4 Dispunerea ITG cu generatorul electric la e aparea din turbina cu gaze

Aceast variant are ns un dezavantaj major: plasarea generatorului
electric la e aparea din turbin oblig schimbarea direc iei gazelor de ardere
evacuate din ITG cu 90. Sunt introduse astfel pierderi suplimentare de presiune pe
traseul gazelor de ardere, ceea ce diminueaz lucrul mecanic specific i eficien a
ITG.
Ca urmare, innd seama i de problemele legate de ncadrarea ITG ntr-un
ciclu combinat gaze-abur, a fost revizuit concep ia de dispunere a componentelor
pe linia de arbori. Astfel, generatorul electric a fost mutat la "cap tul rece", lng
compresor (vezi fig. 8.5). n aceste condi ii, gazele de ardere vor e apa din turbin
paralel cu linia de arbori, intrnd direct n cazanul recuperator f r schimb ri de
direc ie, deci cu pierderi minime de presiune. Binen eles, n acest caz apar
probleme privind transmiterea cuplului mecanic n condi ii optime c tre
generatorul electric. n figura 8.6 este prezentat un exemplu de astfel de ITG.


Fig. 8.5 Dispunerea ITG cu generatorul electric la cap tul dinspre compresor


ITG de tip 'aeroderivativ' se caracterizeaz prin dispunerea lor pe mai
multe linii de arbori. Un exemplu tipic l reprezint ITG de tip LM 5000, realizare
a firmei General Electric (vezi fig. 8.7)
Instala ia LM 5000 este realizat pe trei linii de arbori:
i Compresorul de joas presiune (KJP) este antrenat de turbina de nalt
presiune (TGJP).
i Compresorul de nalt presiune (KIP) este antrenat de turbina de nalt
presiune (TGIP).
i Generatorul electric este antrenat de turbina de putere (TGP), la rndul
ei cuplat gazodinamic la TGJP.
Capitolul 8
154Fig. 8.6 Instala ie de turbin cu gaze de tip SGT5-4000F (Surs . Siemens)
1 carcas ; 2 suporturi; 3 rotor; 4 compresor; 5 camer de ardere; 6 turbina cu
gaze; 7 e apare gaze de ardere; 8 cuplajul pentru generator.


Existen a mai multor linii de arbori i a mai multor corpuri de turbin ofer
urm toarele avantaje:
i La func ionarea la sarcini par iale se poate realiza un bun reglaj al
debitului de aer aspirat de compresor, prin varia ia tura iei
compresorului de joas presiune.
i Exist posibilitatea de a injecta abur n turbina cu gaze n scopul
cre terii puterii ITG.

Pentru a ob ine gabarite ct mai reduse, multe ITG de mic i medie putere
(ndeosebi de tip heavy-duty) sunt proiectate pentru tura ii sensibil mai mari
dect cele sincrone. n acest caz este necesar prevederea unui reductor de tura ie
pentru cuplarea generatorului electric.


Capitolul 8
155

Fig. 8.7 ITG de tip LM 5000


8.4 Perfec ionarea ciclului termodinamic al ITG

M rirea temperaturii nainte de turbin , ca o m sur de cre tere a
performan elor ITG, este limitat de nivelul de dezvoltare tehnologic atins la un
moment dat. Astfel, calitatea materialelor din care este executat partea cald a
ITG (camera de ardere, turbina cu gaze) influen eaz alegerea temperaturii
fluidului de lucru, prin limita de rezisten a acestora la temperatur .
Pe de alt parte, o important limitare a puterii unitare se datoreaz
c derilor relativ mici de entalpie din turbina cu gaze (n general 500 h 600 kJ
pentru 1kg de aer aspirat de compresor). Cre terea puterii unitare doar pe baza
sporirii debitului masic de agent ar duce, n condi iile presiunilor i temperaturilor
uzuale ale ITG, la sec iuni de curgere mari. Sec iunea de curgere nu poate avea
orice dimensiune, existnd restric ii n ceea ce prive te lungimea paletelor, impus
la rndul ei de rezisten a la rupere a materialelor.
n consecin , pentru mbun t irea n continuare a performan elor ITG
(randament, putere unitar ) trebuiesc abordate solu ii de perfec ionare a ciclului
termodinamic.


8.4.1 Destinderea frac ionat combinat cu arderea
intermediar

n figura 8.8 este prezentat o ITG cu destindere frac ionat n dou trepte,
cu ardere intermediar , mpreun cu ciclul termodinamic aferent.
Dup primul corp de turbin (TG1) destinderea este ntrerupt , gazele de
ardere urmnd a fi introduse ntr-o a doua camer de ardere (CA2). Excesul de aer
din gazele de ardere evacuate din CA1 este relativ mare (n general peste 2,5), deci
exist posibilitatea arderii unei cantit i suplimentare de combustibil. Astfel,
temperatura gazelor de ardere poate urca pn la o valoare comparabil cu cea
Capitolul 8
156
corespunz toare ie irii din CA1 (
3
T
5
T ).


Fig. 8.8 ITG cu destindere frac ionat i ardere intermediar
a - schema de principiu; b - ciclu termodinamic teoretic
CA1, CA2 - camere de ardere, TG1, TG2 - corpuri de turbin

Efectul scontat al introducerii celei de-a doua camere de ardere este o
cre tere sensibil a puterii unitare a ITG, n condi iile n care debitul de aer aspirat
de compresor i temperatura maxim a ciclului r mn neschimbate.
n tabelul 8.2 sunt prezentate principalele caracteristici ale familiei de
instala ii de turbine cu gaze industriale bazate pe aceast tehnologie: GT24,
respectiv GT26 (firma Alstom). Prin temperatura deosebit de ridicat de e apare
din turbin GT24 i GT26 reprezint o op iune tentant pentru echiparea ciclurilor
combinate gaze-abur. n acest caz randamentul poate dep i cu u urin 58 %.

Tabelul 8.2 Caracteristici func ionale ale GT24 i GT26 (1)
Parametru GT24 GT26
Putere electric brut , MW 188,2 288,3
Randament electric brut, % 36,87 38,1
Tura ie, rot/min 3600 3000
Raport de compresie 32 33,9
Debit de gaze de ardere, kg/s 449 650
Temperatura gazelor de ardere la ie irea din turbin , C 608 616
Frecven a, Hz 60 50
(1) Condi ii atmosferice ISO; combustibil gaz natural


8.4.2 Recuperarea intern de c ldur

n scopul cre terii randamentului, un mod eficient este reprezentat de
introducerea unui schimb tor de c ldur , n maniera prezentat n figura 8.9.
Gazele de ardere, nainte de a fi evacuate din ITG, servesc la prenc lzirea
aerului refulat din compresor. Efectul scontat este o diminuare a consumului de
Capitolul 8
157
combustibil a ITG, n condi iile n care puterea produs r mne neschimbat .


Fig.8.9 ITG cu recuperare intern de c ldur - schem de principiu
RC - recuperator de c ldurFig. 8.10 Configura ia ITG de tip Mercury 50
K - compresor; RI - recuperator intern; CA - camer de ardere; TG - turbin cu gaze;
GE - generator electric; a - aer rece; b - aer prenc lzit; c - gaze de ardere


O realizare deosebit n acest domeniu este reprezentat de ITG de tip
Mercury 50, de fabrica ie SOLAR. Una din principalele probleme care a trebuit s
fie rezolvat n acest caz este amplasarea recuperatorului intern de c ldur , astfel
nct s fie minimizate pierderile de presiune pe parte de aer/gaze de ardere. n
Figura 8.10 este prezentat schematic configura ia ITG de tip Mercury 50, iar n
Figura 8.11 este dat o vedere a acesteia.
n tabelul 8.3. sunt prezentate principalele caracteristici func ionale ale
acestei ITG.
Capitolul 8
158Fig. 8.11 Turbin cu gaze cu recuperare intern de c ldur de medie putere (firma Solar)


Tabelul 8.3 Caracteristici func ionale ale ITG de tip Mercury 50
Parametru Valoare
Putere electric , kW 4 600
Randament, % 38,5
Raport de compresie 9,9
Temperatura gazelor de ardere la co , C 374
Debit de aer aspirat, kg/s 17,828.4.3 Compresia frac ionat combinat cu r cirea intermediar

n Figura 8.12 este prezentat o ITG cu compresie frac ionat i r cire
intermediar a aerului, mpreun cu ciclul termic corespunz tor.
Compresia aerului este efectuat n dou etape, ntre acestea fiind introdus
un r citor intermediar. Obiectivul urm rit este ca prin sc derea temperaturii de
intrare n a II-a treapt de compresie (
3
T ), lucrul mecanic consumat de compresor
s scad . Efectul final va fi o cre tere a puterii unitare a ITG, n condi iile n care
debitul de aer aspirat de compresor r mne neschimbat.
Recuperator
intern
Compresor
Turbin cu gaze
Camer de ardere
Capitolul 8
159

-

Fig.8.12 ITG cu compresie frac ionat i r cire intermediar
a - schema de principiu; b - ciclul termic teoretic;
K1, K2 - compresoare; RI - r citor intermediar

Fig.8.13 ITG cu compresie frac ionat i r cire intermediar de tip LMS 100
AZC amortizor de zgomot i co pentru e aparea de siguran a aerului comprimat


n Figura 8.13 este dat vederea pentru o ITG cu compresie frac ionat i
r cire intermediar . R cirea aerului comprimat este realizat prin intermediul unui
Turn de r cire
Schimb tor
de c ldur
aer - ap
Generator
electric
Aspira ie
aer AZC
Sistem de
pornire
Co de evacuare
Capitolul 8
160
schimb tor de c ldur aer ap . La rndul ei, apa este r cit cu ajutorul unor
turnuri de r cire. n Figura 8.14 sunt date imagini ale acestui tip de ITG.
a)


b)
Fig. 8.14 Imagini ale ITG de tip LMS - 100

aspira ie aer
schimb tor de
c ldur aer - ap
Capitolul 8
161

8.5 Realiz ri i perspective n dezvoltarea ITG

8.5.1 Puteri unitare. Randamente

n tabelele 8.4 i 8.5 sunt prezentate o serie de ITG reprezentative de
tip industrial, respectiv aeroderivativ, apar innd principalelor firme
constructoare.

Tabelul 8.4 ITG de tip industrial
Firma
produc toare
Model
Putere la
borne
(1)
, kW
Randament
electric brut
(1)
, %
GT8C2 56 300 33,9
GT11N2 115 400 33,9
GT13E2 179 900 36,9
GT24 188 200 36,9
Alstom
GT26 288 300 38,1
PG6581B (MS6001B) 42 100 32,07
PG6591C (MS6001C) 45 400 36,62
PG7121EA (MS7001EA) 85 100 32,72
PG9171E (MS9001E) 126 100 33,79
PG6111FA (MS6001FA) 75 900 34,97
PG7241FA (MS7001FA) 171 700 36,46
General Electric
PG9351FA (MS9001FA) 255 600 36,90
SGT-800 (GTX100) 45 000 37
SGT6-2000E (V84.2) 110 000 34
SGT5-2000E (V94.2) 163 000 34,5
SGT6-4000E (V84.3A) 185 000 38,3
SGT5-3000E (V94.2A) 188 000 36,5
SGT5-4000F (V94.3A) 278 000 39,1
SGT6-3000E (W500D5A) 121 000 34,7
SGT6-5000F (W501F) 198 000 38
Siemens
SGT6-6000G (W501G) 266 000 39,3
(1) Combustibil gaz natural; pierderi nule de presiune; condi ii ISO


Din analiza tipurilor de ITG existente pe pia a mondial se pot face
urm toarele observa ii:
i ITG de tip industrial se ntind pe o gam larg de puteri: de la sub 1 la
peste 250 MW
i ITG de tip aeroderivativ nu dep esc n general 50 MW. n schimb
randamentele pot atinge valori de peste 40 %
i Cota de servicii proprii electrice pentru o ITG este n general de
(3...5)%. innd seama de valorile prezentate n tabelele 8.4 i 8.5 se
Capitolul 8
162
poate constata c din punct de vedere al eficien elor nete, instala iile de
turbine cu gaze sunt pe deplin comparabile cu centralele conven ionale
cu abur cu parametri subcritici.

Una din caracteristicile ITG este c din punct de vedere al puterilor unitare
ele nu sunt realizate "la comand ", valorile fiind impuse de c tre firmele
produc toare de echipamente. Un operator de central electric va trebui s se
orienteze n pia pentru a g si modul de dimensionare, precum i acele modele de
ITG care s satisfac ct mai bine nevoile sale.


Tabelul 8.5 ITG de tip aeroderivativ
Firma
produc toare
Model
Putere la
borne
(1)
, kW
Randament
electric brut
(1)
, %
LMS100PA 98 894 45,12
LMS100PBA 98 359 45,73
LM6000PC Sprint 50 041 40,34
LM6000PC 42 890 41,76
LM6000PD Sprint 46 903 41,26
LM6000PD 41 700 40,76
LM2500RC 32 916 38,42
LM2500PH 26 463 39,35
LM2000PE 22 346 35,44
LM2000PS 17 674 34,90
General Electric
LM1600PE 13 748 35,01
Rolls Roys Trent 60 DLE 51 504 42,2
(1) Combustibil gaz natural; pierderi nule de presiune; condi ii ISO


Avantajele oferite de cogenerare au condus la dezvoltarea unor ITG de
mic i medie putere, foarte potrivite pentru solu ii descentralizate de alimentare cu
energie electric i termic a unui consumator. n Tabelul 8.6 i n Figura 8.15 sunt
prezentate o serie de realiz ri de acest tip.

Tabelul 8.6 ITG de mic i medie putere
Firma
produc toare
Model
Putere electric
brut
(1)
(ISO), kW
Randament electric
brut
(1)
(ISO), %,
Centaur 50 PG 4 600 29,3
Taurus 60 PG 5 670 31,5 Solar Turbines
Taurus 70 PG 7 520 33,8
GPB15D 1 450 23,7
GPB70D 6 530 29,8 Kawasaki
GPB180D 17 859 33,5
(1) Combustibil gaz natural; pierderi nule de presiune

Capitolul 8
163
Fig.8.15 Instala ie de turbin cu gaze de tip Typhoon (5,25 MW)


ITG de mic putere sunt caracterizate n general prin tura ii ridicate, lucru
ce duce la sc derea gabaritului, iar randamentele pot fi comparabile cu cele ale unei
instala ii de turbin cu abur de putere similar .


8.5.2 Temperatura nainte de turbina cu gaze

Cre terea temperaturii nainte de turbin conduce n mod nemijlocit la
mbun t irea performan elor ITG. Dac n anii '60 aceast temperatur nu dep ea
800 C, dup 1975 ea a ajuns la circa 1100 C, pentru ca n prezent s fie
superioar valorii de 1300 C.
n Figura 8.16 este prezentat evolu ia n decursul anilor a temperaturii
nainte de turbina cu gaze (firing temperature) pentru ITG produse de firma
General Electric, precum i a randamentului ciclului combinat gaze abur din care
aceste ITG fac parte.
n viitorul apropiat, pe lng introducerea unor metale din ce n ce mai
performante, cre terea temperaturii nainte de turbin se va baza n principal pe
urm toarele elemente:
i Adoptarea unor solu ii eficiente de r cire intern cu aer a
componentelor turbinei cu gaze;
i Utilizarea materialelor ceramice pentru realizarea unor elemente ale
ITG expuse la temperaturi nalte (piesa de leg tur dintre camera de
ardere i turbin , primele trepte ale turbinei cu gaze);
i R cirea cu abur a pieselor turbinei cu gaze.
Capitolul 8
164

Fig.8.16 Evolu ia temperaturii nainte de turbina cu gaze (Firing temperature) i a
randamentului CC pentru ITG de fabrica ie General Electric
CC ciclu combinat;

Efectul scontat al introducerii materialelor ceramice este cre terea puterii
unitare, respectiv a randamentului. Acest lucru este datorat n primul rnd
posibilit ii de a cre te temperatura nainte de turbin (vezi Tabelul 8.7).
Prin propriet ile termodinamice deosebite n raport cu aerul,
devine de asemeni o solu ie tentant pentru r cirea interioar a componentelor
turbinei cu gaze. n principiu aburul poate asigura r cirea att a pieselor statorice,
ct i a celor rotorice.

Tabelul 8.7 Performan ele ITG de tip Centaur f r , respectiv cu
utilizare de piese ceramice (1)
Parametri
F r piese ceramice
(stare actual )
Cu piese ceramice
(prognozat)
Temperatura nainte de turbin , C 1010 1121
Putere electric , kW 4040 5092
Randament, % 29,57 31,35
(1) Condi ii atmosferice ISO

40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Anul de fabricatie
910
970
1030
1090
1150
1210
1270
1330
1390
1450
1510
1570
Randamentul CC
Firing temperature
H
F
E


9. CICLURI COMBINATE GAZE - ABUR


9.1 Considera ii termodinamice

Randamentul Carnot maxim care poate fi ob inut n cazul unui ciclu
termodinamic ideal este:


s
i max
c
T
T
1 (9.1)

unde
s
T reprezint temperatura maxim ob inut la sursa cald , iar
i
T temperatura
mediului ambiant.

Randamentul termic n cazul unui ciclu real este evident mai mic. Sc derea
acestuia fa de valoarea maxim dat de rela ia 9.1 este cauzat n principal de:
i Pierderi energetice (n concordan cu prima lege a termodinamicii);
i Pierderi exergetice (n concordan cu a II-a lege a termodinamicii);
i Ob inerea unei temperaturi medii superioare i inferioare mai mici,
respectiv mai mari dect
s
T , respectiv
i
T . Acest lucru se datoreaz
faptului c la ciclurile reale (Brayton, Hirn), spre deosebire de ciclul
Carnot, transferul de c ldur se face izobar i nu izoterm.

n Figura 9.1. sunt prezentate intervalele uzuale de temperatur n care are
loc extrac ia de lucru mecanic pentru o instala ie de turbin cu abur (ITA), o
instala ie de turbin cu gaze n circuit deschis (ITG) i un ciclu combinat gaze-abur
(CCGA).
n cazul ciclurilor cu abur, extrac ia de lucru mecanic are loc n domeniul
temperaturilor relativ joase. De i la sursa cald temperatura rezultat n urma
arderii combustibilului poate ajunge la (1800...2000) C, aceea a aburului nu
dep e te n mod uzual (540...570) C. n schimb, temperatura inferioar a ciclului
se apropie foarte mult de aceea a mediului ambiant.
La ciclul cu gaze extrac ia de lucru mecanic poate ncepe chiar de la
temperatura ob inut prin ardere la sursa cald . n schimb, evacuarea c ldurii la
Capitolul 9
166
sursa rece se face o temperatur mult superioar celei corespunz toare mediului
ambiant, ducnd la pierderi exergetice considerabile.
Din cele afirmate mai sus se pot trage trei concluzii:
i ITG lucreaz bine n domeniul temperaturilor nalte;
i ITA lucreaz bine n domeniul temperaturilor medii i joase;
i Temperatura la care se opre te extrac ia de lucru mecanic n ITG este de
acela i ordin de m rime cu aceea la care ncepe s lucreze ITA.

TA
(40 - 50)
p
C (40 - 50)
p
C
(540 - 570)
p
C
(560 - 600) pC
(1100 - 1300)
p
C (1100 - 1300)
p
C
ITG
CCGA
ITA

Fig. 9.1 Intervale de temperatur ntre care are loc extrac ia
de lucru mecanic (
A
T - temperatura mediului ambiant)

Deci, este interesant realizarea unei cascade termodinamice n dou trepte,
care con ine un ciclu cu gaze urmat de unul cu abur.
Ciclul combinat gaze-abur lucreaz ntre temperatura medie superioar
corespunz toare ITG i temperatura medie inferioar corespunz toare ITA.
Rezultatul este o cre tere considerabil a randamentului Carnot fa de ciclurile
simple.


9.2 Clasificarea ciclurilor combinate gaze-abur

n func ie de modul n care este introdus energia primar , i de tipul
cuplajului termodinamic dintre ciclul cu gaze i cel cu abur, se pot distinge
urm toarele categorii de cicluri combinate gaze-abur (vezi Figura 9.2):
Capitolul 9
167
i Cicluri de tip 'serie'
Energia primar este introdus doar n ciclul cu gaze, cel cu abur fiind
strict recuperator. C ldura provenit din arderea combustibilului parcurge
ambele trepte ale cascadei termodinamice. Pentru acest tip de ciclu
combinat se ob in cele mai mari valori ale randamentului termic.
i Cicluri de tip 'paralel'
Energia primar este introdus simultan n ciclul cu gaze, respectiv cel cu
abur. Din punct de vedere termodinamic nu se poate afirma c exist un
cuplaj ntre cele dou cicluri, leg tura fiind de natur strict tehnologic .
Att ITA, ct i ITG lucreaz independent.
i Cicluri de tip 'serie-paralel'
n acest caz, o cot din energia primar va parcurge ntreaga cascad
termodinamic , restul fiind introdus direct n ciclul cu abur. Eficien a este
mai sc zut dect n cazul ciclurilor de tip "serie".

PITA
PITG
Q
Q2ITG
PITG
ITA ITG
ITG
ITA
ITG ITA
Q0 Q0
Q0
P
ITG
PITA
PITA
Q
2ITA
Q
2ITA
Q
2ITA
Q
2ITG
Q
a) b) c)

Fig. 9.2 Posibilit i de cuplare ale ITG i ITA
a - serie; b - paralel; c - serie-paralel
0
Q - energia primar ; Q - pierdere de c ldur la cuplarea dintre cele dou cicluri;
P - puterea produs de ciclu;
2
Q - putere termic cedat la sursa rece

Un alt criteriu de clasificare ine seama de faptul c fluidele de lucru
corespunz toare celor dou cicluri (aer-gaze de ardere, respectiv ap -abur) sunt sau
nu n amestec.
Pentru ciclurile combinate gaze-abur f r amestec de fluide o nou
Capitolul 9
168
clasificare este posibil , distingndu-se urm toarele variante principale:

A.1. Ciclul combinat gaze-abur f r postcombustie
Este varianta n care are loc o suprapunere perfect ntre ciclul de gaze i
cel cu abur. Combustibilul este injectat doar n ciclul cu gaze. Sursa rece a ciclului
cu gaze reprezint sursa cald pentru cel cu abur. Este cazul tipic pentru un ciclu
combinat de tip "serie", deci al unei cascade termodinamice n care ciclul inferior
din punct de vedere al poten ialului termic (ciclul cu abur) este strict dependent de
cel superior (ciclul cu gaze). Combustibilul folosit trebuie s fie "curat" din motive
de protec ie a turbinei cu gaze. Reprezint filiera cea mai r spndit n cadrul
ciclurilor combinate gaze-abur.

A.2. Ciclul combinat gaze-abur cu postcombustie limitat
De data aceasta suprapunerea ntre ciclul cu gaze i cel cu abur nu este
perfect . O parte din energia primar este injectat n ciclul cu gaze, iar cealalt
parte direct n ciclul cu abur. Postcombustia n ciclul cu abur se face baza unei p r i
din excesul mare de aer din gazele de ardere evacuate din ITG. n acest caz exist o
cantitate de c ldur (cea provenit din postcombustie) care nu parcurge ntreaga
cascad termodinamic . n anumite condi ii ciclul cu abur poate func iona
independent fa de cel cu gaze, prin utilizarea unui ventilator de aer care s
asigure comburantul necesar arderii. Nivelul de temperaturi dup postcombustie
este limitat, nedep ind 800...900 C. Ciclul combinat gaze-abur cu postcombustie
limitat este des ntlnit n aplica ii de cogenerare.

A.3. Ciclul combinat gaze-abur cu postcombustie total
Ca i n cazul precedent, excesul mare de aer din gazele de ardere evacuate
din ITG este utilizat pentru arderea unei cantit i suplimentare de combustibil.
Deosebirea const din faptul c de data aceasta este folosit aproape ntregul aer
existent n gazele de ardere. Dup postcombustie valoarea excesului de aer este
comparabil cu aceea ntlnit n cazanele conven ionale cu abur (1,1...1,2 fa de
2...2,5 n varianta prezentat anterior). De asemeni, parametrii ini iali ai ciclului cu
abur (presiune, temperatur ) sunt comparabili cu cei ai unui CCA. Spre deosebire
de cazul postcombustiei limitate, n cazanul de abur poate fi utilizat un combustibil
mai prost (p cur grea, c rbune). Prin utilizarea unui ventilator de aer ciclul cu
abur poate func iona complet independent fa de cel cu gaze. Ciclul combinat
gaze-abur cu postcombustie total este recomandat ndeosebi pentru reabilitarea
unor grupuri energetice existente.

A.4. Ciclul combinat gaze-abur cu arderea c rbunelui n pat fluidizat
sub presiune
Aceast categorie este favorabil utiliz rii drept combustibil a c rbunelui.
Focarul cu ardere n pat fluidizat reprezint surs cald att pentru ciclul cu gaze,
ct i pentru cel cu abur. Exist i varianta arderii unui combustibil superior ntru-
un focar sub presiune (VELOX), caz care nu va fi tratat ns n prezenta lucrare,
Capitolul 9
169
nefiind o solu ie atractiv de producere a energiei electrice (randamentul relativ
mic fa de alte solu ii, 40 h 42 %, nu justific arderea unor combustibili superiori).

A.5. Ciclul combinat gaze-abur cu dispunere paralel
Filiera combin o parte din caracteristicile variantelor A.1, respectiv A.3.
Principiul const n utilizarea a dou surse separate i independente de putere
termic pentru turbina cu abur. Astfel, c ldura con inut n gazele de ardere
evacuate din ITG poate fi utilizat pentru:
i Prenc lzirea apei de alimentare a unui CCA
i Producerea de abur la parametri corespunz tori unui cazan de abur din
cadrul unui CCA

Ca i n varianta A.3, solu ia este folosit ndeosebi n ac iunile de
retehnologizare ale unor grupuri existente.

A.6. Ciclul combinat gaze-abur cu gazeificare integrat a c rbunelui
Problema combustibilului "curat" necesar ITG este rezolvat cu ajutorul
unui sistem de gazeificare care produce gaz combustibil pe baz de c rbune. De
fapt are loc o ardere n dou trepte: prima (o ardere incomplet din punct de vedere
chimic) n gazogen, iar a doua n camera de combustie a ITG. Sistemul de
gazeificare este integrat ntr-un ciclu combinat de tip A.1, ntre ele efectundu-se
schimburi de mas i energie.

Dintre ciclurile combinate gaze-abur cu amestec de fluide se pot aminti:

B.1. Ciclul combinat gaze-abur cu injec ie de abur
Aburul produs pe baza c ldurii gazelor de ardere evacuate din ITG este
injectat n turbina cu gaze pentru a m ri lucrul mecanic dezvoltat. Introducerea
unei turbine de contrapresiune n care s se realizeze o destindere prealabil a
aburului apropie acest caz de ciclul combinat gaze-abur f r postcombustie.

B.2. ITG cu aer umed
nainte de a fi introdus n camera de ardere a ITG, aerul este saturat cu ap .
Ca i n cazul precedent va rezulta o cre tere a lucrului mecanic produs.

Pentru comoditate, n prezenta lucrare se vor utiliza pentru filierele de ciclu
combinat prezentate mai sus, abrevierile ntlnite n literatura de specialitate anglo-
saxon (vezi Tabelul 9.1).


Capitolul 9
170
Tabelul 9.1 Abrevieri utilizate pentru ciclurile combinate gaze-abur
Filier ciclu
combinat
Abreviere Semnifica ie n original
A.1. STAG STeam And Gas
A.2. CCSF Combined Cycle Supplementary Firing
A.3. CCFF Combined Cycle Fully Fired
A.4. PFBC Pressurised Fluidized Bed Combustion
A.5. PPCC Parallel Powered Combined Cycle
A.6. IGCC Integrated Gasification Combined Cycle
B.1. STIG STeam Injection Gaz Turbine
B.2. HAT Humide Air Turbine
10. CICLUL COMBINAT GAZE-ABUR F R
POSTCOMBUSTIE (STAG).


10.1 Concep ia general de realizare a unui STAG

Gazele de ardere evacuate din ITG con in suficient c ldur i au un
poten ial termic suficient de ridicat pentru a putea fi folosite n scopul producerii de
abur. n Figura 10.1 este prezentat schema de principiu pentru un ciclu combinat
gaze-abur f r postcombustie.


Fig. 10.1 Schema de principiu pentru un ciclu combinat gaze-abur f r postcombustie
ITG - instala ie de turbin cu gaze; GR generator de abur recuperator; TA - turbin cu abur;
C - condensator de abur; PA - pomp de alimentare
a - aer; b - combustibil; c - gaze de ardere; d - abur; e - ap de alimentare

Gazele de ardere evacuate din ITG sunt introduse n generatorul de abur
recuperator unde cedeaz c ldur c tre agentul ap -abur. Aburul astfel produs
GR
Capitolul 10
172
evolueaz n ciclul termodinamic inferior, dezvoltnd lucru mecanic n turbina cu
abur.
Instala ia de turbin cu abur (ITA) este total subordonat fa de ITG,
neputnd func iona singur . n schimb, ITG poate s lucreze independent. n acest
caz gazele de ardere vor fi evacuate n atmosfer prin intermediul unui co de by-
pass, ocolind generatorul de abur.


10.2 Analiza energetic a STAG

Pentru analiza performan elor STAG se definesc urm toarele fluxuri
energetice:

i Puterea termic intrat cu combustibilul n ciclul cu gaze:


i
i
ITG ITG
H B Q I
0
(10.1)

unde:
ITG
B - debitul de combustibil;
i
i
H - puterea calorific inferioar a combustibilului.

i Puterea termic prelevat de la sursa cald de fluid de lucru al ITG:


CA
ITG ITG
Q Q I
0 1
(10.2)

unde:
CA
- randamentul camerei de ardere a ITG.

i Lucrul mecanic produs de ciclul termodinamic aferent ITG:


ITG
t
ITG
ITG
Q L I
1
(10.3)
unde :
ITG
t
- randamentul termic al ITG.

i Puterea electric produs la bornele generatorului electric al ITG:

ITG
G
ITG
R
ITG
M ITG
ITG
B
L P I I I (10.4)

unde:
ITG
M
- randamentul mecanic al ITG;
ITG
R
- randamentul transmisiei dintre ITG i generatorul electric;
ITG
G
- randamentul generatorului electric aferent ITG.

Capitolul 10
173

i Puterea termic evacuat din ciclul termodinamic aferent ITG:


ITG
t
ITG ITG
Q Q I 1
1 2
(10.5)

i Puterea termic intrat n ciclul cu abur:

I
ITG ITA
Q Q
2 0
(10.6)

unde este gradul de recuperare al c ldurii din gazele de ardere
evacuate din ITG:


1 4
5 4
t t
t t

(10.7)

Nota iile din rela ia 10.7 corespund Figurii 10.1.

i Puterea termic preluat de agentul ap -abur:


TR
ITA ITA
Q Q I
0 1
(10.8)

unde :
TR
- randamentul transferului de c ldur n generatorul de abur
recuperator

i Lucrul mecanic produs n turbina cu abur:


ITA
t
ITA
ITA
Q L I
1
(10.9)

unde :
ITA
t
- randamentul termic al instala iei de turbin cu abur (ITA).

i Putere electric produs la bornele generatorul electric al ITA:


ITA
G
ITA
M ITA
ITA
B
L P I I (10.10)

unde :
ITA
M
- randamentul mecanic al turbinei cu abur;
ITA
G
- randamentul generatorului electric aferent TA.

Figura 10.2 prezint n mod sintetic fluxurile energetice din cadrul STAG,
exprimate prin rela iile de mai sus.
Capitolul 10
174

Fig. 10.2 Bilan ul energetic al STAG
P , Q - pierderi energetice aferente randamentelor definite n rela iile 10.1 - 10.10.
C
Q - pierderi la sursa rece a ciclului cu abur (condensator);

Combinnd rela iile 10.1 10.10, se pot exprima urm toarele m rimi care
descriu performan ele unui ciclu combinat gaze-abur f r postcombustie:
i Puterea electric total produs de ciclul combinat:


ITA
G
ITA
M
ITA
t TR
ITG
t
ITG
G
ITG
R
ITG
M
ITG
t CA
ITG ITA
B
ITG
B
Q P P
I I I I I
I I I I I
1
0
(10.11)

i Randamentul electric brut al ciclului combinat:


ITA
G
ITA
M
ITA
t TR
ITG
t
ITG
G
ITG
R
ITG
M
ITG
t CA
ITG
ITA
B
ITG
B STAG
B
Q
P P
I I I I I
I I I I


1
0
(10.12)

i Raportul puterilor electrice :


ITA
G
ITA
M
ITA
t TR
ITG
t
ITG
G
ITG
R
ITG
M
ITG
t
ITA
B
ITG
B
P
P
I I I I I
I I I

1
(10.13)

Pentru a pune mai bine n eviden rela ia ntre cele dou cicluri se prezint
o aplica ie numeric pentru care se cunosc urm toarele date ini iale de calcul:
Q
ITG
0
P
M
ITA
P
G
ITA

TR
Q Q


Q
ITG
1
ITG
L
P
B
I T G
P
B
ITA
CA
Q
P
M
ITG

R
P
P
G
ITG
ITA
L
C
Q
Capitolul 10
175
984 0,
ITA
G
ITA
M
ITG
G
ITG
M
I I
1
ITG
R
(leg tur rigid ntre ITG i GE corespunz tor)
82 0 1 1 36 0 35 0 , , , , , , ,
TR CA
ITA
t
ITG
t

Rezult :
824 1 5332 0 ,
P
P
, ,
ITA
B
ITG
B STAG
B


Ordinul de m rime al valorilor din aplica ia numeric de mai sus este
ntlnit n mod uzual n calculele aferente instala iilor existente. Din analiza
rezultatelor se pot trage urm toarele concluzii generale:
i De i ciclul cu gaze, respectiv cu abur, au n general randamente mai
mici de 40 %, randamentul global al STAG poate dep i cu u urin
50%. Acest salt de randament este o consecin direct a efectului de
cascad termodinamic n care ciclurile componente sunt nseriate.
i Ciclul cu abur este strict recuperativ. Pentru ca s aib o valoare ct
mai ridicat este necesar ca temperatura apei de alimentare a cazanului
recuperator s fie ct mai sc zut . n felul acesta poate fi asigurat o
r cire corespunz toare a gazelor de ardere evacuate la co (
5
t scade).
Deci gradul de prenc lzire regenerativ trebuie s fie foarte mic n
cazul STAG, rezultnd un randament termic relativ cobort pentru ITA.
Pe ansamblu ns , sc derea temperaturii de alimentare a GR conduce la
o cre tere a produsului
ITA
t
I , respectiv a
STAG
B
.
i Puterea electric a ITG este de aproximativ dou ori mai mare dect a
ITA. n condi iile n care puterea ITG este limitat , ob inerea unei puteri
unitare mari pentru STAG trebuie realizat prin cuplarea a dou sau mai
multe grup ri ITG - GR cu o singur ITA (vezi Figura 10.3).
ITG
ITG
CR
ITA
CR
aer
gaze de
ardere
abur
aer
gaze de
ardere
combustibil
combustibil

Fig. 10.3 Configura ie STAG cu dou grup ri ITG - GR
GR
GR
Capitolul 10
176

10.3 Componentele STAG

10.3.1 Generatorul de abur recuperator

Generatorul de abur recuperator reprezint interfa a ntre ciclul cu gaze i
cel cu abur. El este format din fascicule de evi prin care circul agentul ap -abur,
sp late la exterior de fluxul de gaze de ardere. Ca i n cazul generatoarelor de abur
conven ionale, se ntlnesc patru tipuri posibile de suprafe e de schimb de c ldur
convective:
i Economizorul (ECO): apa este adus pn aproape de temperatura de
satura ie.
i Vaporizatorul (VAP): apa trece n stare de vapori satura i.
i Supranc lzitorul primar (S): vaporii de ap sunt adu i la temperatura de
ie ire din cazan.
i Supranc lzitorul intermediar(SI): dup destinderea n primul corp de
turbin aburul este renc lzit.

Fa de un generator de abur conven ional deosebirea major const n
dispunerea suprafe elor de schimb de c ldur . Nivelul de temperatur al gazelor de
ardere recuperate din diverse procese industriale este n general de ordinul sutelor
de grade i nu favorizeaz schimbul de c ldur prin radia ie. Astfel, amplasarea
suprafe elor de schimb de c ldur va depinde doar de nivelul termic care trebuie
atins pe parte de agent ap -abur. Acestea sunt nseriate n raport cu direc ia de
curgere a gazelor de ardere nct, la limit , generatorul de abur poate fi considerat
un schimb tor de c ldur n contracurent. n Figura 10.4 este prezentat n mod
schematic amplasarea suprafe elor de schimb de c ldur pentru acest tip de
generator de abur.
Unul din elementele care diferen iaz din punct de vedere constructiv i
func ional generatoarele de abur recuperatoare este tipul circula iei agentului ap -
abur n sistemul vaporizator. Solu iile ntlnite n mod uzual sunt cele cu circula ie
natural , respectiv cu circula ie for at multipl .
n prima variant circula ia n sistemul vaporizator se face pe baza
diferen ei de densitate ntre apa care coboar i emulsia ap -abur care urc spre
tambur. n l imea evilor vaporizatorului trebuie s fie suficient de mare,
impunnd o dispunere pe orizontal a cazanului din punct de vedere al traseului de
gaze de ardere (Figura 10.5). n acest caz evile care formeaz suprafe ele de
schimb de c ldur sunt dispuse vertical, fiind suspendate de plafonul cazanului.
Pentru generatoare de abur cu circula ie for at multipl , prezen a pompei
de circula ie n sistemul vaporizator reduce n l imea necesar pentru evile
acestuia. Cazanul recuperator poate fi dispus n acest caz pe vertical (Figura
10.6). evile prin care circul agentul ap -abur sunt dispuse pe orizontal ,
sus inerea fiind asigurat de supor i verticali. Se men ioneaz faptul c n ultima
Capitolul 10
177
perioad de timp au fost dezvoltate i o serie de generatoare de abur recuperatoare
prev zute cu circula ie for at unic n sistemul vaporizator.Fig. 10.4 Amplasarea suprafe elor de schimb de c ldur ntr-un generator
de abur recuperator


n general temperaturile pe parte de agent primar sunt suficient de mici
astfel nct s nu fie necesar o protejare prin r cire a pere ilor canalelor de gaze de
ardere. Ace tia sunt confec iona i din materiale u oare care au drept principal
obiectiv reducerea pierderilor de c ldur n mediul nconjur tor.
gaze de ardere
T
Abur
Ap
Co
SI VAP ECO


Fig. 10.5 Schi a unui generator de abur recuperator cu circula ie natural
T - tambur
ECO
VAP
SI, SI
gaze de ardere
co
Capitolul 10
178

gaze de ardere
T
Abur


PC
SI
VAP
ECO


Fig. 10.6 Schi a unui generator de abur recuperator cu circula ie for at multipl
T - tambur; PC - pomp de circula ie.


10.3.2 Instala ia de turbin cu abur

n cadrul unui STAG se disting dou posibilit i de dispunere a turbinei cu
abur:
i Turbina cu abur este dispus pe o linie de arbori separat n raport cu
ITG
i ITG i turbina cu abur sunt dispuse pe aceea i linie de arbori.

Cea de-a doua solu ie prezint o serie de avantaje n raport cu prima:
i Permite realizarea unor scheme compacte ale STAG.
i Se ob ine o reducere a investi iei ini iale de 2 - 4 procente. Reducerea se
datoreaz n primul rnd faptului c se folose te o singur gospod rie
de ulei, un singur generator electric i un singur transformator bloc

n Figura 10.7 sunt prezentate diferite modalit i pentru o astfel de
amplasare, iar n Figurile 10.8 - 10.11 sunt date vederi pentru diverse tipuri de
cicluri combinate.

Capitolul 10
179


Fig.10.7 Modalit i de dispunere a ITG i TA pe aceea i linie de arbori
1 - lag r axial; 2 - cupl rigid ; 3 - ambreiaj; 4 - cupl elastic ;
TA - turbin cu abur; G generator electric

n cazul dispunerii pe o singur linie de arbori una din problemele
importante este comportarea turbinei cu abur la pornire. Lansarea acestuia are loc
pe baza energiei primite de la ITG, nainte de admisia aburului. Exist pericolul ca
n zona corpului de joas presiune s apar supranc lziri datorit frec rii paletelor
cu aerul care sta ioneaz . Ca urmare, este nevoie de o surs exterioar de abur
pentru r cirea acestui corp n momentele de pornire. O alt variant o reprezint
utilizarea unui cuplaj de tip ambreiaj ntre turbina cu abur i generatorul electric,
astfel nct ITG s porneasc independent. Ulterior, dup ce a demarat produc ia de
abur n GR, urmeaz s intre n func iune i TA.
Unul din elementele care pot diferen ia turbinele cu abur caracteristice
STAG, fa de cele conven ionale, este dispunerea condensatorului. Astfel, pe
lng dispunerea clasic , cu condensatorul suspendat sub corpul de joas presiune,
se mai pot adopta i variantele cu dispunere axial la e apare (cazul cu un singur
flux de joas presiune) sau lateral . In Figura 10.12 sunt prezentate aceste ultime
dou variante.


Capitolul 10
180


Fig. 10.8 STAG cu dou linii de arbori (dou ITG pentru o ITA)Fig. 10.9 STAG cu o linie de arbori (o ITG pentru o ITA)generator de abur
ITG
admisie aer
e apare gaze de ardere
generator electric
evacuare putere electric
instala ii de
automatizare
generator de abur e apare gaze de ardere
ITG
generator electric
instala ii de automatizare
evacuare putere electric
turbin cu abur
transformator electric
Capitolul 10
181


Fig. 10.10 Vedere de sus STAG cu dispunere pe mai multe linii de arbori


Fig. 10.11 Sec iune printr-un STAG cu dispunere pe o singur linie de arbori
1 aspira ie aer n ITG; 2 ITG; 3 generator electric; 4 generator de abur;
5 turbin cu abur; 6 condensator de abur cu dispunere axial

turbin cu abur
generatoare electrice
GR
ITG
camer de
comand i control
Capitolul 10
182
Fig. 10.12 Moduri de dispunere a condensatorului turbinei cu abur
a - dispunere axial ; b - dispunere lateral
K - condensator, G - generator electric, TA - turbin cu abur; CJP - corp de joas presiune.

n varianta cu condensator axial, acesta este parte integrant a CJP,
participnd mpreun la procesul de deplasare axial . n acest caz, generatorul
electric este situat la partea dinspre corpul de nalt presiune.
Aceste dou moduri de dispunere a condensatorului permite pozi ionarea
turbinei cu abur la o cot foarte joas , rezultnd economii n ceea ce prive te partea
de construc ii. n plus, se ob ine o form simetric a turbinei, cu efecte favorabile
asupra tensiunilor termice care pot apare n cursul unei porniri rapide.
n dorin a de a recupera o cot ct mai mare din c ldura gazelor de ardere,
temperatura apei de alimentare a GR trebuie men inut la valori ct mai coborte.
Men inerea unei temperaturi de alimentare a GR relativ sc zut va
influen a i modul de realizare al degaz rii. Unele variante propun renun area la
degazorul termic, degazarea efectundu-se par ial n condensator, par ial n
tamburul generatorului de abur. Nu este exclus i folosirea unei degaz ri chimice.
Alt modalitate ar fi utilizarea degazoarelor subatmosferice, ns acestea pun
probleme din punct de vedere al gabaritului i al men inerii vidului.


10.4 Realiz ri n domeniul STAG

Fa de alte filiere de producere a energiei pe baz de combustibili fosili
K
G
K
TA
G
K
CJP
a)
b)
Capitolul 10
183
STAG prezint o serie de avantaje certe:
STAG atinge cele mai mari valori privind eficien a de conversie a
energiei nglobate ntr-un combustibil fosil n energie electric (vezi
Figura 10.13).
STAG are o durat relativ scurt de construc ie i montaj fa de
celelalte tipuri de centrale. n plus, exist posibilitatea ca partea de ITG
(care reprezint aproximativ 2/3 din puterea total ) s fie pus n
exploatare mai repede, urmnd ca ulterior s fie conectat i partea de
abur. Recuperarea investi iei poate ncepe foarte repede, odat cu
punerea n func iune a ITG.
Tendin a actual , reg sit i n legisla ie, este de a minimiza impactul
pe care o central electric l are asupra mediului nconjur tor. Unul din
principalele obiective este reducerea emisiilor de noxe n atmosfer .
Din acest punct de vedere STAG prezint anumite avantaje:
Func ionarea ITG, respectiv STAG, este condi ionat de existen a
unui combustibil "curat", emisiile de SO
2
, cenu , metale grele etc.,
fiind sensibil diminuate.
n domeniul reducerii emisiei de NO
X
deosebit de eficiente s-au
dovedit tehnicile aplicate la ITG: injec ii cu ap sau abur n camera
de ardere, camere de combustie cu ardere n trepte etc.
Eficien a deosebit de ridicat a STAG contribuie la reducerea
emisiilor de CO
2
. Acela i efect l are i utilizarea unor combustibili
cu raport mic ntre num rul de atomi de carbon, respectiv hidrogen
(ex. gazul metan).
O alt problem este constituit de evacuarea c ldurii din central . Din
nou STAG, prin nalta sa eficien , este avantajat. O mare parte din
energia primar este transformat n energie electric , reducndu-se
corespunz tor cota de c ldur evacuat n mediul nconjur tor.
Necesarul de ap de r cire n cazul STAG este sensibil mai mic dect la
CCA.

Toate cele ar tate mai sus relev faptul c STAG prezint reale avantaje
fa de alte categorii de centrale electrice bazate pe combustibili fosili. Totu i,
evolu ia ascendent a pre ului gazului natural reprezint un impediment important
n calea dezvolt rii acestei filiere energetice.

Dintre realiz rile deosebite realizate n domeniul STAG se pot aminti:
I. La momentul punerii n func iune (anul 1991), Ambarli (Turcia),
realizare a firmei Siemens, reprezenta cea mai mare central din Europa echipat
cu STAG (1350 MW). Aceasta cuprinde trei unit i, fiecare avnd dou ITG i o
ITA. n aprilie 1991, n decursul probelor de garan ie pentru prima unitate, s-a atins
un randament net de 52,5 % pentru regim de baz , respectiv 53,17 % pentru regim
de vrf, ceea ce reprezenta la ora respectiv un record mondial.
II. STAG echipate cu ITG de tip GT24 (Agawam, SUA) i GT26
Capitolul 10
184
(Taranaki, Noua Zeeland ), de fabrica ie Alstom s-au dovedit a fi performante. n
cel de-al doilea caz eficien a net dep e te 58 %.
III. Firma General Electric a realizat o central echipat cu STAG la
Baglan Bay, n Marea Britanie. n acest scop a fost utilizat noul model de ITG de
tip 9H. Principala noutate const n faptul c o parte din r cirea componentelor
turbinei cu gaze este realizat , n circuit nchis, cu abur prelevat de la ie irea din
corpul de nalt presiune al turbinei cu abur. Puterea centralei este de 480 MW, iar
eficien a acesteia poate atinge 60 %.Fig. 10.13 Randamente pentru diverse tipuri de cicluri termodinamice
a - hidrocarburi; b- c rbune, 1,2 - CCA; 3 - STAG; 4 - CCFF; 5 - ITG

11. CICLUL COMBINAT GAZE-ABUR CU
POSTCOMBUSTIE LIMITAT (CCSF)


11.1 Concep ia general de realizare a unui CCSF

n figura 11.1 este prezentat schema de principiu pentru un CCSF.
Fig. 11.1 Schema de principiu pentru un CCSF
ITG - instala ie de turbin cu gaze; GR generator de abur recuperator; TA - turbin cu abur;
C - condensator de abur; PA - pomp de alimentare; VAS - ventilator de aer suplimentar;
a - aer; b - combustibil; c - gaze de ardere; d - abur; e - ap de alimentare.

Din punct de vedere func ional deosebirea esen ial ntre STAG i CCSF
este reprezentat de faptul c , nainte de a intra n GR, temperatura gazelor de
ardere evacuate din ITG este ridicat prin intermediul unei arderi suplimentare
(postcombustie).
Arderea unei cantit i suplimentare de combustibil este posibil datorit
excesului mare de aer (n general peste 2,5) din gazele de ardere e apate din ITG.
Scopul introducerii postcombustiei este cre terea parametrilor ini iali ai ciclului cu
~
~
TA
C
PA
e
d
VAS
B
ITA
b
GR
ITG
a
c
b
B
ITG
co
Capitolul 11
186
abur i/sau m rirea produc iei de abur a GR. n mod uzual, n GR i n camera de
ardere a ITG se utilizeaz acela i tip de combustibil.
Ca i n cazul STAG, instala ia de turbin cu gaze poate func iona
independent, gazele de ardere fiind evacuate printr-un co de by-pass. Deosebirea
const din faptul c , n anumite condi ii, i partea cu abur poate func iona
independent, n acest scop existnd posibilitatea de a prevedea un ventilator de aer
suplimentar (VAS). n acest caz, pentru ardere, combustibilul introdus direct n GR
va utiliza doar aerul provenit de la acest ventilator.
Din considerente func ionale i de material temperatura gazelor de ardere
dup arderea suplimentar nu trebuie s dep easc n general 750 800 C,
nefiind utilizat ntregul exces de aer disponibil. Dup arderea suplimentar
valoarea acestui exces r mne n general mai mare de 2. Acest lucru justific
denumirea de ciclu combinat gaze-abur cu postcombustie limitat .


11.2 Analiza energetic a CCSF. Bilan ul energetic.

Spre deosebire de STAG, ciclul combinat gaze-abur cu postcombustie
limitat nu mai poate fi considerat o cascad termodinamic perfect . Acest lucru
se datoreaz faptului c , pe lng c ldura provenit din ciclul superior (cu gaze),
ciclul cu abur beneficiaz i de energia dezvoltat prin postcombustie. CCSF poate
fi ncadrat n categoria ciclurilor de tip serie - paralel.
n figura 11.2 sunt prezentate fluxurile energetice din cadrul CCSF.
ITA
Q
Q
0
Q
CA
GR
Q
P
B
P
ITG
M
P
G
ITG
Q
ITG
P
ITA
M
P
G
ITA
P
B
ITG
PC
C
Q
0
ITA
Q
ITG
2
Q
PC

Fig. 11.2 Bilan ul energetic al CCSF
P , Q pierderi energetice aferente randamentelor definite n rela iile 11.1 11.4
C
Q - pierdere de c ldur la sursa rece a ciclului cu abur (condensator)


Capitolul 11
187

Urm rind aceea i logic ca n cazul STAG se pot exprima urm toarele
fluxuri energetice:

i Puterea electric produs la bornele generatorului electric al ITG:

ITG
G
ITG
M
ITG
t CA
ITG ITG
B
Q P I I I I
0
(11.1)

i Puterea termic evacuat din ciclul termodinamic aferent ITG:


ITG
t CA
ITG ITG
Q Q I I 1
0 2
(11.2)

i Puterea termic intrat n ciclul cu abur (n GR) trebuie s in seama i
de postcombustie:


PC
PC ITG
t CA
ITG
PC
PC ITG ITA
Q Q Q Q Q I I I I 1
0 2 0
(11.3)

unde:
PC
Q este puterea termic corespunz toare combustibilului introdus
direct n GR;
PC
randamentul postcombustiei ( ine seama de
pierderile datorate arderii incomplete).

i Puterea electric la bornele generatorului electric al TA este dat de
rela ia:


ITA
G
ITA
M
ITA
t GR PC
PC ITG
t CA
ITG
0
ITA
B
Q 1 Q P I I I I I I I
(11.4)

unde:
GR
este randamentul GR i ine seama de pierderile de c ldur n
mediul nconjur tor i de pierderile datorate c ldurii sensibile a
gazelor de ardere evacuate la co .

Pornind de la rela iile de mai sus, se poate exprima randamentul electric al
CCSF:


ITA
G
ITA
M
ITA
t GR
PC
ITG
t CA PC
ITG
G
ITG
M
ITG
t CA PC
PC ITG
0
ITA
B
ITG
B CCSF
B
1 1 1
Q Q
P P
I I I I
I I I I I I I


(11.5)
Capitolul 11
188
unde s-a definit gradul de postcombustie
PC
cu rela ia:


PC ITG
PC
PC
Q Q
Q


0
(11.6)

Gradul de postcombustie ofer o imagine asupra cotei de energie primar
care este indus direct n GR i se poate exprima i sub forma:ITG
i
i
ITG
PC
i
i
PC
PC
i
i
PC
PC
H B H B
H B
I I
I
(11.7)

unde:
ITG
B ,
PC
B reprezint debitele de combustibil introduse n ITG,
respectiv GR;
i
i
H - puterea calorific inferioar a combustibilului.

n varianta n care se utilizeaz acela i tip de combustibil att la ITG, ct i
n GR, rela ia 11.7 devine:


ITG PC
PC
PC
B B
B

(11.8)


PC
poate lua valori n intervalul 01 cu urm toarele situa ii limit :

a) 0 0
PC
PC
B (11.9)

- Nu are loc postcombustie

b) 0 1
ITG
PC
B (11.10)

- ntreaga produc ie de abur se datoreaz exclusiv energiei primare
introduse direct n GR.

n cazul 0
PC
rela ia 11.5 devine:


ITA
G
ITA
M
ITA
t GR
ITG
t
ITG
G
ITG
M
ITG
t CA
CCSF
B
1 I I I I I I I (11.11)

ceea ce reprezint de fapt expresia randamentului electric brut al unui ciclu
combinat gaze-abur f r postcombustie n care:

Capitolul 11
189

TR GR
I (11.12)

11.3 Premizele utiliz rii CCSF.

Primele genera ii de ITG se caracterizau prin temperaturi i debite relativ
mici la e aparea din turbina cu gaze, cu urm toarele consecin e asupra unui ciclu
combinat de tip STAG:
i Parametrii pe parte de abur erau limita i, iar GR nu avea n general mai
mult de un nivel de presiune. n consecin randamentul ITA i al ciclului
combinat era plafonat.
i Produc ia de abur era sc zut , deci puterea la bornele TA era redus .

n consecin , CCSF reprezenta o alternativ care putea conduce la
cre terea randamentului i puterii unui ciclu combinat gaze-abur. La ora actual ,
prin utilizarea unor ITG performante i a unor scheme eficiente de recuperare a
c ldurii din gazele de ardere, introducerea postcombustiei limitate nu mai este
justificat n centralele de condensa ie pur . n aceste condi ii, existen a unei cote
de c ldur care nu parcurge ambele trepte ale cascadei termodinamice conduce la
sc derea randamentului global n raport cu un ciclu combinat f r postcombustie.
O situa ie aparte este reprezentat de grupurile de cogenerare de putere
mic i mijlocie. Se pot men iona urm toarele avantaje pe care postcombustia
limitat le poate oferi unit ilor de cogenerare :
i Prin modificarea debitului de combustibil introdus direct n GR, se poate
asigura o varia ie a sarcinii termice, f r a afecta nc rcarea instala iei de
turbin cu gaze.
i Exist situa ii cnd ansamblul ITG + GR este dimensionat pentru o valoare
mai mic dect cea corespunz toare consumului termic maxim. n acest
caz postcombustia poate interveni pentru acoperirea vrfurilor de sarcin .

Principalele dou cerin e ale oric rui consumator de energie termic sunt
continuitatea n alimentarea cu c ldur i asigurarea parametrilor ceru i de proces.
n cazul utiliz rii STAG, oprirea ITG pentru diverse motive (avarie, activit i de
mentenan etc.) conduce n mod inevitabil la oprirea livr rii de c ldur . n acest
caz, prevederea postcombustiei limitate este pe deplin justificat . Ea intr n
func iune n momentele n care ITG este oprit , asigurndu-se n felul acesta
continuitatea n alimentarea consumatorului termic. Pentru aceste situa ii,
postcombustia joac rolul unei instala ii de rezerv i siguran .
Din aspectele prezentate mai sus se poate trage concluzia c n viitorul
apropiat CCSF va fi utilizat preponderent pentru unit ile de cogenerare de mic i
medie putere. Pentru celelalte cazuri, varianta STAG se dovede te a fi mai potrivit
dect CCSF.
n multe aplica ii, n func ie de structura cererii de energie, instala ia de
turbin cu abur poate lipsi. n aceste cazuri, CCSF se reduce la o ITG cu recuperare
extern de c ldur i postcombustie limitat .


12. CICLUL COMBINAT GAZE-ABUR CU ARDEREA
C RBUNELUI N PAT FLUIDIZAT SUB PRESIUNE.


12.1 Schema instala iei. Principiul de func ionare.

Instala ia de ciclu combinat gaze-abur cu arderea c rbunelui n pat
fluidizat sub presiune (PFBC) este alc tuit din urm toarele p r i componente:
instala ia de turbin cu gaze, instala ia de turbin cu abur i focarul cu arderea
c rbunelui n pat fluidizat sub presiune (figura 12.1).


Fig. 12.1 Schema de principiu a instala iei PFBC
F - focar cu ardere sub presiune; ECO - economizor; VAP - vaporizator; SI - supranc lzitor; FC -
filtru de cenu ; K - compresor; TG - turbin cu gaze; TA - turbin cu abur; PI - pomp de injec ie;
EF - electrofiltru; a - c rbune; b - zgur ; c - cenu ; d - aer; e - gaze de ardere la co ;
f - absorbant+ap

Compresorul K al instala iei de turbin cu gaze alimenteaz focarul
cazanului F cu aer comprimat (la aproximativ 12 16 bar), necesar pentru
fluidizarea patului i pentru ardere.
b
e
F
Capitolul 12

191
C rbunele, avnd o granula ie maxim de 5 mm, este amestecat cu un
absorbant care fixeaz sulful (calcar, oxid de calciu, dolomit ) i cu ap , formnd
o past care este introdus n focar cu ajutorul pompei de injec ie PI. n aceste
condi ii, desulfurarea n focar atinge o eficien de pn la 99 %.
Ca i n cazul arderii n pat fluidizat la presiune atmosferic (AFBC), patul
fluidizat poate fi de tip fierb tor sau circulant, n Figurile 12.2 i 12.3 fiind
prezentat a doua variant .Fig. 12.2 Schema unei instala ii cu pat fluidizat circulant sub presiune


n interiorul focarului temperatura este relativ cobort , sitund-se n jurul
valorii de 850 C. Aceasta favorizeaz procesul de desulfurare n focar i conduce,
n acela i timp, la ob inerea unor emisii reduse de NO
X
. Men inerea temperaturii la
aceast valoare se realizeaz prin imersarea n pat a unei suprafe e de schimb de
c ldur (de cele mai multe ori vaporizatorul i supranc lzitorul prin care circul
agentul ap -abur).
n l imea relativ mare a patului fluidizant (3,5 4 m), mpreun cu viteza
relativ redus de fluidizare (cca. 1 m/s) realizeaz o durat ridicat de sta ionare a
particulelor de c rbune. Aceasta mbun t e te calitatea arderii i pe cea a
abur
ap de alimentare
evacuare zgur
aer comprimat
c rbune + dolomit
pat fluidizat
gaze de ardere
filtrate
cenu colectat
filtru ciclon
Capitolul 12

192
procesului de desulfurare n focar, ceea ce conduce la posibilitatea utiliz rii unei
variet i mari de combustibili solizi.


Fig. 12.3 Sec iune prin focarul PFBC
1 depozit de c rbune i absorbant; 2 circuit ap - abur;
3 injec ie de c rbune + absorbant; 4 anvelop ; 5 filtru de cenu ;
6 reinjectare produse solide n focar

ntruct arderea are loc sub presiune, se majoreaz energia termic pe
unitatea de volum, fapt care are drept consecin reducerea gabaritului focarului. n
acela i timp se mbun t e te transferul de c ldur ntre gazele de ardere i agentul
ap - abur care circul prin suprafa a imersat n patul fluidizat.
Arderea sub presiune ridic ns unele probleme legate de:
i Alimentarea focarului sub presiune cu combustibil solid, printr-un
sistem de tip ecluz care func ioneaz la presiuni i temperaturi
ridicate;
i Evacuarea cenu ii fierbin i din zona de ardere sub presiune, tot printr-
un sistem de tip ecluz .

Capitolul 12

193

Dup ce p r sesc focarul, gazele de ardere rezultate sunt trecute printr-o
instala ie de filtrare de nalt temperatur (filtrul de cenu FC), alc tuit n
general din dou trepte:
1. filtru ciclon care separ particulele grosiere din gazele de ardere,
recirculndu-le n focar, n a a fel nct este recuperat c rbunele nears;
2. filtre ceramice care realizeaz o filtrare fin , re innd particule de
dimensiuni mici din gazele de ardere.

La ie irea din acest sistem de filtrare, particulele de cenu r mase n
fluxul de gaze de ardere au un diametru de maxim 10 m. n acest fel se reduce
eroziunea paletajului turbinei cu gaze, m rindu-se durata de via a acesteia.
Gazele de ardere astfel cur ate se destind n turbina TG, dup care se
r cesc n economizorul ECO, prenc lzind recuperativ apa de alimentare din
circuitul instala iei cu abur.
Pentru a putea fi ndeplinite standardele privind emisiile de praf n
atmosfer , nainte de a fi evacuate la co gazele de ardere sunt trecute prin filtrul
EF (care poate fi un electrofiltru sau un filtru textil).
Urm rind traseul agentului ap -abur pe schema din figura 12.1 se observ
c , dup parcurgerea economizorului, apa de alimentare este vaporizat i aburul
rezultat este supranc lzit n suprafa a de schimb de c ldur VAP+SI imersat n
patul fluidizat. Aburul supranc lzit rezultat se destinde apoi n turbina cu abur
TA.
Datorit prenc lzirii recuperative nsemnate a apei n economizor,
prenc lzirea regenerativ este redus . n consecin , randamentul termic al
ciclului cu abur este modest. De asemenea, ntruct gazele de ardere se r cesc n
economizor pn la temperatura de evacuare la co , cazanul nu are prenc lzitor de
aer.
Gradul ridicat de ntrep trundere tehnic a instala iilor face ca ITG i ITA
s nu poat func iona separat.
n compara ie cu arderea n pat fluidizat la presiune atmosferic (AFBC),
arderea c rbunelui n pat fluidizat sub presiune (PFBC) prezint urm toarele
avantaje suplimentare:
Dimensiuni reduse ale focarului i compactitate mai mare a centralei la
aceea i capacitate instalat ;
Eficien mai ridicat pentru conversia energiei termice n energie
electric ;
Eficien mai ridicat a procesului de ardere dect n cazul AFBC;
Emisii de NO
X
mai sc zute la excese de aer comparabile.

Dintre dezavantaje se pot aminti:
Func ionarea focarului la presiuni relativ ridicate;
Din motive de siguran componentele care lucreaz la presiuni
Capitolul 12

194
ridicate trebuiesc amplasate n interiorul unei anvelope de protec ie
(vezi Figura 12.3).
Filtrele de cenu lucreaz n condi ii severe de presiune i
temperatur (800 C 900 C).
evile imersate n patul fluidizat sunt supuse unui fenomen accentuat
de eroziune.
Este necesar un consum ridicat de reactiv pentru o desulfurare
eficient n focar.


12.2 Performan ele PFBC

Randamentele instala iilor PFBC actuale se situeaz n intervalul 35
45%, fiind comparabile cu cele ob inute n ciclurile conven ionale cu abur i chiar
inferioare celor corespunz toare instala iilor cu parametrii supracritici ai aburului.
Totu i, la PFBC aceste valori pot fi atinse i pentru grupuri cu puteri unitare relativ
sc zute, sub 100 MW.
Pe lng efectul negativ asupra randamentului ciclului cu gaze, limitarea
temperaturii gazelor de ardere la intrarea n turbin la valori sub cele uzuale la ora
actual conduce la mic orarea puterii ob inute n ITG. Astfel, numai 20 % din
puterea total este furnizat de ITG, restul provenind de la instala ia de turbin cu
abur.
Pentru mbun t irea performan elor instala iilor PFBC, se poate majora
temperatura gazelor de ardere la intrarea n TG utiliznd o camer de ardere
suplimentar n care se folose te drept combustibil gaz natural sau gaz ob inut prin
gazeificarea c rbunelui. Este cazul instala iilor PFBC din a doua genera ie.
Aceast modificare, mpreun cu utilizarea unui ciclu cu abur cu parametrii ini iali
ct mai nal i, conduce la o cre tere a randamentului pn n domeniul 46 48 %.
A a cum s-a ar tat, emisiile de oxizi de sulf i de azot sunt reduse printr-o
desulfurare eficient n focar, respectiv prin men inerea unei temperaturi reduse n
focar. n urma desulfur rii rezult cantit i importante de reziduu solid (gips) care
ridic problema depozit rii i valorific rii acestora. Cenu a este re inut n filtre
performante care lucreaz n condi ii severe de presiune i temperatur .
Se poate concluziona c instala iile PFBC le concureaz pe cele cu
gazeificare integrat a c rbunelui, IGCC, ca procedeu de conversie a energiei
combustibilului solid n energie electric , cu impact redus asupra mediului.


12.3 Exemple de centrale echipate cu PFBC

i Prima central din lume echipat cu PFBC a fost pus n func iune n
1990 la Vrtan, Suedia. Este vorba de o CET care alimenteaz cu
c ldur consumatori termici din Stockholm pe perioada octombrie-mai.
Capitolul 12

195
Centrala are n componen dou unit i PFBC care furnizeaz
mpreun o putere electric de 135 MW i una termic de 224 MW, cu
un randament global de producere a energiei electrice i termice de 80
%. Emisia de SO
2
este de 30 mg/MJ, fa de norma de 60 mg/MJ, iar
cea de NO
X
este redus suplimentar prin injec ie de amoniac n gazele
de ardere, la 10 mg/MJ fa de norma de 50 mg/MJ.
i Centrala electric Escatron din Spania a fost retehnologizat tot n
1990, cu ajutorul unei instala ii PFBC. Cazanul existent al ITA a fost
nlocuit cu unul cu ardere n pat fluidizat sub presiune, turbina cu abur
s-a p strat i a fost ad ugat o ITG. Calitatea proast a lignitului folosit
(36 % cenu , 20% umiditate i 7% sulf) a condus la necesitatea
utiliz rii i vehicul rii unor debite mari de combustibil i de calcar,
respectiv de gips i cenu zbur toare. Pentru cre terea eficien ei
filtr rii gazelor de ardere, aceasta se face n nou cicloane separatoare.
Unitatea are o putere electric de 79 MW care este produs cu un
randament global de 36 %.

n tabelul 12.1 sunt prezentate i alte realiz ri n domeniul PFBC.

Tabelul 12.1 Exemple de PFBC
Amplasament
Putere
electric ,
MW
el

Parametrii abur
An de
punere
n
func iune
Randament,
%
Wartan (Suedia) 135(225) 137 bar/530 C 1990 33,5
Escatron (Spania) 75 94 bar/513 C 1990 36,4
Tidd (SUA) 70 90 bar/496 C 1990 35,0
Warkamatsu
(Japonia)
70 103 bar/ 593 C/ 537 C 1993 37,5
Cottbus
(Germania)
65(90) 142 bar/ 537 C/ 537 C 1999 42,0
Karita (Japonia) 350 241 bar/ 565 C/ 593 C 1999 42,0
Osaki (Japonia) 250 166 bar/ 566 C / 593 C 2000 41,513. CICLUL COMBINAT GAZE-ABUR CU
GAZEIFICARE INTEGRAT A C RBUNELUI.


13.1 Schema instala iei. Principiul de func ionare

Principalele componente ale instala iei de ciclu combinat gaze-abur cu
gazeificarea integrat a c rbunelui, IGCC, sunt date n Figura 13.1, iar n Figura
13.2 este prezentat o schem simplificat . La limit , IGCC poate fi considerat un
ciclu combinat f r postcombustie c ruia i s-a ata at o instala ie de gazeificare a
c rbunelui n care este preparat combustibilul "curat" necesar func ion rii ITG.


Fig. 13.1 Schema de principiu a instala iei IGCC

La realizarea IGCC se urm re te integrarea ct mai strns a sistemului de
gazeificare a c rbunelui n cadrul ciclului combinat gaze-abur. n acest sens, se
remarc :
i Utilizarea aerului comprimat provenit din ITG ca agent oxidant n
gazogen;
i Recuperarea c ldurii provenite din r cirea gazului de gazogen n scopul
producerii de abur;
azot
aer
abur
oxidant
gaz de
gazogen
gaz de
gazogen
gaz de
gazogen
c rbune
preparare
c rbune
gazogen
instala ie de
preparare a
oxigenului
r cire gaz
de gazogen
filtrare gaz
de gazogen

STAG
Instala ie de gazificare
ap
Capitolul 13
197
i Recuperarea n ITG a azotului provenit de la uzina de preparare a
oxigenului. Azotul este folosit la cre terea debitului masic prin turbina
cu gaze i ca mas inert n camera de ardere, la reglarea emisiilor de
NO
X
.


Fig. 13.2 Schema termic simplificat a IGCC
1 - compresor de aer; 2 - compresor de azot; 3 - fabric de oxigen; 5 - zgur ; 6 - gazogen; 7 - flux de
c rbune; 8 - abur; 9 - r citor gaz de gazogen; 10 - filtrare gaz de gazogen; 11 - sulf; 12 - cenu ; 13 -
saturare cu ap ; 14 - gaz natural; 15 - camer de ardere ITG; 16 - turbin cu gaze;
17 generator de abur recuperator; 18 - turbin cu abur

La ie irea din gazogen, gazul combustibil con ine impurit i mecanice
(cenu antrenat ) i chimice (compu i de sulf, fluor, clor, metale alcaline .a.)
Acestea trebuiesc ndep rtate n vederea protej rii turbinei cu gaze i n scopul
Capitolul 13
198
reducerii emisiilor de substan e poluante n atmosfer . Cur area gazului de
gazogen nainte de intrarea n ITG se poate face n instala ii func ionnd la
temperatur cobort - tehnologie uzual - sau la temperatur nalt - tehnologie
nou , avansat . Un aspect extrem de avantajos al IGCC este acela c opera ia de
cur are se face asupra gazului de gazogen aflat sub presiune i care are un debit
volumetric de aproximativ 1,3 2 % din cel al gazelor de ardere e apate la
presiune atmosferic . Astfel scade gabaritul instala iei de cur are, reducndu-se
investi ia specific .
Dup cur are, gazul combustibil poate trece printr-o instala ie de saturare
cu ap sau abur, n scopul reducerii emisiilor de NO
X
. Apoi, gazul intr n camera
de combustie a ITG mpreun cu aerul de ardere e apat de compresor i cu azotul
rezultat de la uzina de preparare a oxigenului.
Gazele de ardere rezultate se destind n turbina cu gaze. C ldura lor
rezidual este recuperat ntr-un generator de abur. La rndul lui, aburul se
destinde ntr-o turbin cu abur.
C ldura recuperat n instala ia de r cire a gazului combustibil - n cazul
cur rii acestuia prin metode de joas temperatur - este utilizat tot la producerea
de abur.
Raportul puterilor electrice la borne ob inute n instala ia IGCC este de
ordinul: 5 1, P / P
ITA
B
ITG
B
.
ntruct ciclurile combinate f r postcombustie au dep it randamentul
global de 55%, iar sistemele de gazeificare au randamente de ordinul 8085%,
rezult o valoare scontat a randamentului global al IGCC de 4446%, pentru
temperaturi ale gazelor de ardere la intrarea n turbina cu gaze de 1100 1300 C.
Prin cre terea gradului de integrare a sistemului de gazeificare i a celui de r cire a
gazului combustibil n cadrul instala iei de ciclu combinat, randamentul global al
IGCC se poate majora cu 2 %.


13.2 Procesul de gazeificare

Gazeificarea reprezint procesul prin care un combustibil solid sau lichid
este transformat prin oxidare par ial ntr-un amestec de gaze combustibile.
Ca agen i de gazeificare (sau agen i oxidan i) se utilizeaz : oxigenul,
aerul, vaporii de ap , dioxidul de carbon, hidrogenul.
Instala ia n care are loc procesul de gazeificare se nume te gazogen, iar
combustibilul gazos ob inut este denumit gaz de sintez sau gaz de gazogen. n
Tabelul 13.1 este dat compozi ia volumic standard i puterea calorific a gazului
de gazogen ob inut prin gazeificarea c rbunelui utiliznd ca agent oxidant
oxigenul, respectiv aerul atmosferic.


Capitolul 13
199

Tabelul 13.1 Compozi ia volumic standard i puterea calorific inferioar a
gazului de gazogen
Componen a/puterea Agent de gazeificare
calorific inferioar oxigen aer
CO [%] 41,20 8,37
H
2
[%] 31,24 25,35
CO
2
[%] 11,00 15,45
N
2
[%] 1,51 34,15
CH
4
[%] 0,05 1,68
H
2
O [%] 15,00 15,00
H
i
i
[kJ/m
3
N]
8147 4167


Gazeificarea se poate face:
i exoterm - prin oxidare par ial (agent de gazeificare oxigenul);
- prin hidrogazeificare (agent de gazeificare hidrogenul);
i endoterm - prin reac ie cu vapori de ap sau CO
2


Monoxidul de carbon, hidrogenul i metanul ob inu i din reac ii constituie
elementele combustibile ale gazului de gazogen.

Observa ii:
a) Randamentul global al unui proces de gazeificare depinde de modul de
recuperare a c ldurii sensibile a gazului de sintez , ntruct aceasta
reprezint mai mult de 10 % din puterea calorific a c rbunelui.
b) Gazeificarea este eficient atunci cnd are loc la temperaturi ridicate.
Majoritatea instala iilor de gazeificare lucreaz n domeniul de
temperaturi cuprinse n intervalul 1300 i 1600 C.

Exist trei tipuri de procese de gazeificare care se afl ast zi n stadiul
comercial: cu pat fix, cu pat fluidizat i prin antrenare. Schemele de principiu ale
acestora sunt prezentate n figura 13.3.

Gazeificarea cu pat fix
Brichetele de c rbune (6h50 mm) sunt introduse pe la partea superioar a
gazogenului. Zgura/cenu a este evacuat pe la partea inferioar , iar gazul de
sintez rezultat str bate n contracurent patul de c rbune, fiind evacuat pe la partea
superioar . n acest mod gazul se r ce te, iar c rbunele se nc lze te.
Agentul de gazeificare poate fi abur, aer sau oxigen i este introdus prin
partea de jos a gazogenului. Gazul ob inut are o temperatur cobort , de circa 500
C.

Capitolul 13
200
Fig. 13.3 Schemele de principiu ale principalelor procedee de gazeificare
a) cu pat fix; b) cu pat fluidizat; c) prin antrenare.


Gazeificarea cu pat fluidizat
C rbunele trebuie s aib o granula ie mai mic dect cea necesar la
procedeul cu pat fix (6 h 10 mm). Agentul oxidant (abur, aer sau oxigen) este
introdus prin partea inferioar a gazogenului.
Gazul rezultat are o temperatur relativ ridicat , de ordinul 900 1100 C
i este evacuat pe la partea superioar a reactorului.
Temperatura n patul fluidizat este men inut la valori inferioare celei de
topire a cenu ii.

Gazeificarea prin antrenare
C rbunele utilizat are o granula ie extrem de fin (90 m) i este gazeificat
rapid la temperatur nalt . Timpul de reziden al particulelor de c rbune n
gazogen este de ordinul a cteva secunde.
Datorit temperaturii ridicate, consumul de oxigen este n general mai
ridicat dect la alte sisteme de gazeificare, iar o mare parte din reziduul solid este
evacuat sub form de zgur topit , r cit ulterior cu ap i solidificat .
Gazul de sintez produs p r se te gazogenul cu o temperatur nalt , de
aproximativ 1300 h 1600 C.

Se constat c , gazul de gazogen este cur at prin procedee de nalt
temperatur n cazul gazeific rii cu pat fluidizat i prin procedee umede, de joas
temperatur , la gazeificarea prin antrenare.
Gazogenul integrat ntr-un ciclu combinat gaze-abur lucreaz la o presiune
ridicat , de circa 20 bar. n aceste condi ii, un element cheie al fiabilit ii IGCC
este reprezentat de instala ia de alimentare cu c rbune, realizat prin:
i Amestecarea c rbunelui cu ap i injectarea amestecului n gazogen;
i Antrenarea c rbunelui cu agent provenit de la uzina de separare a
aerului;
C rbune
(90 m)
Abur/
oxigen
C rbune
(6h10mm)
c)
Zgur
Abur/aer/oxigen
Zgur
Abur/aer/oxigen
Gaz
500C
Cenu
Gaz 1300h1600C C rbune (6h50mm)
a)
Gaz 900h1100C
b)
Capitolul 13
201
i Un sistem de tip ecluz .

La utilizarea aerului ca agent oxidant se produce un gaz de sintez cu o
putere calorific sc zut (aproximativ o optime din puterea calorific inferioar a
gazului natural). Dac drept agent oxidant se folose te oxigenul, atunci gazul
ob inut are o putere calorific mai ridicat (aproximativ o treime din puterea
calorific inferioar a gazului natural).
A adar, pentru o putere dat a IGCC, instala iile de gazeificare i cur are
a gazului de gazogen sunt mai voluminoase n cazul utiliz rii aerului. n schimb, la
gazeificarea cu ajutorul oxigenului este necesar prevederea unei uzine de separare
a acestuia din aer. Decizia privind adoptarea solu iei optime (aer sau oxigen ca
agent oxidant) se ia n urma efectu rii unui calcul tehnico-economic.

n Figura 13.4 se prezint schema de conversie a c rbunelui n energia
electric n centrala Buggenum (Olanda) echipat cu IGCC. Aceast unitate a fost
pus n func iune n anul 1993, avnd o putere electric de 252 MW i un
randament global de 46,2 %. ntruct 60 % din puterea electric este produs n
ITG, necesarul de ap de r cire se reduce la mai pu in de jum tate din cel al unei
CCA. Eficien a desulfur rii este de 99,8%, emisiile de NO
X
sunt foarte sc zute
(0,3 0,5 g/kWh), iar cantitatea de CO
2
per kWh este cu 15 % mai mic dect cea
rezultat ntr-o CCA pe c rbune, datorit cre terii randamentului global. Emisia de
praf este cu un ordin de m rime mai mic dect cea corespunz toare unei CCA.


Fig. 13.4 Conversia c rbunelui n energie electric - IGCC Buggenum

Servicii interne +
uzina de separare a aerului
Sistem de
gazeificare
Shell
I.T.G
Gaz de
sintez
82 %
32 %
I.T.A.
Abur
Abur
O
2

C rbune 100 %
Energie electric
46 %
21 %
7 %
Abur
Capitolul 13
202

n tabelul 13.2 sunt prezentate i alte exemple reprezentative de unit i
energetice echipate cu IGCC.

Tabelul 13.2 Exemple de IGCC
Amplasament Putere electric , MW Randament net , %
Cool Water*, SUA 96 31,2
Plaquemine*, SUA 160 45
Wabash River*, SUA 261,6 39,2
Tampa*, SUA 250 41,2
Buggenum**, Olanda 284 43
Puertollano**, Spania 287,9 45
Pinon Pine**, SUA 99 38,0
* Gazogen cu antrenare
**Gazogen cu pat fluidizat14. CICLUL COMBINAT GAZE-ABUR CU DISPUNERE
PARALEL (PPCC)


Principiul ciclului combinat gaze-abur cu dispunere paralel const n
utilizarea a dou surse separate i independente de putere termic pentru turbina cu
abur. Principala surs este de obicei un generator conven ional de abur, iar cea
secundar un generator de abur recuperator care utilizeaz gazele de ardere e apate
dintr-o ITG.
Montarea n paralel cu instala ia original a uneia sau a mai multe grup ri
ITG + GR se poate realiza n urm toarele variante:
i Alimentarea cu abur a turbinei se face exclusiv din generatorul
conven ional de abur. Generatorul de abur recuperator este utilizat doar
pentru a prenc lzi o cot din apa de alimentare (vezi Figura 14.1).
i Generatorul de abur recuperator func ioneaz n paralel cu generatorul
conven ional de abur. Aburul produs de GR poate fi injectat fie n
admisia CIP (vezi Figura 14.2), fie n admisia CMP (vezi Figura 14.3).


Fig. 14.1 PPCC cu prenc lzire a apei de alimentare


DT
ITA
GR
PJP
PIP
GA
ITG
Capitolul 14
204
Binen eles, condi ia de punere n paralel pe parte de abur este ca ambele
generatoare s produc abur la aceea i parametrii (presiune, temperatur ).Fig. 14.2 PPCC cu producere de abur i injec ie n admisia CIPFig. 14.3 PPCC cu producere de abur i injec ie n admisia CMP


PPCC reprezint o solu ie interesant pentru retehnologizarea unor centrale
existente. Din punct de vedere istoric PPCC este primul tip de ciclu combinat gaze
abur care a fost dezvoltat pe plan mondial. n anul 1949, firma General Electric a
pus n func iune un astfel de ciclu combinat gaze abur la centrala Belle Isle
D
ITA
GR
PJP
PIP
GA
ITG
D

ITG


SII
GA
PIP
PJP
GR
ITA
Capitolul 14
205
apar innd companiei de electricitate Oklahoma Gas and Electric. Aplica ia const
dintr-o ITG de 3,5 MW care asigur prenc lzirea apei de alimentare pentru un
grup conven ional de abur de 35 MW. Figura 14.4 prezint o vedere a acestei
unit i.Fig. 14.4 Vedere a primului ciclu combinat gaze-abur de tip PPCC
(centrala Belle Isle, Oklahoma Gas and Electric Company, SUA)


Un alt exemplu de reabilitare prin utilizarea PPCC este cel al centralei
Mussalo din Finlanda (Figura 14.5). n cazul acestei centrale s-a utilizat pentru
reabilitare o ITG de 65 MW. Gazele de ardere e apate din ITG sunt folosite pentru
producerea de abur care este injectat n corpul de medie presiune al turbinei cu abur
existente anterior pe amplasament. n Tabelul 14.1 sunt prezentate performan ele
unit ii nainte i dup reabilitare.

Tabelul 14.1 Performan ele centralei Musalo nainte i dup reabilitare
Parametru nainte de reabilitare Dup reabilitare
Putere turbin cu abur, MW 160 185
Putere total , MW 160 249
Randament, % 40 44

Capitolul 14
206
Fig. 14.5 Vedere a centralei Musalo, Finlanda
ANEXA A

LIMITE ADMISIBILE PRIVIND CONCENTRA IILE
DE POLUAN I EMISE N ATMOSFER


A.1 Cadru legislativ

/rect/ra 2001/80/EC reprezint unul din cele mai importante acte
legislative ale Uniunii Europene n ceea ce prive te reducerea impactului asupra
mediului produs de sectorul energiei electrice i termice i se ncadreaz n
strategia UE de combatere a ploilor acide i a polu rii transfrontaliere. Scopul final
este reducerea emisiilor pentru o serie de poluan i atmosferici: oxizi de sulf (SO
2
),
oxizi de azot (NO
X
) i pulberi. Directiva se aplic instala iilor de ardere avnd o
putere termic nominal la intrare egal sau mai mare de 50 MWt, destinate
producerii de energie, indiferent de tipul combustibilului utilizat (solid, lichid sau
gazos). n acest sens directiva con ine dou categorii de m suri destinate:

I. Reduceri treptate ale emisiilor anuale de poluan i la nivelul
fiec rui stat membru al UE. Pentru fiecare dintre aceste state a fost
stabilit un plan na ional, cuprinznd valori ferme ale cotelor de
reducere.
II. Limit rii concentra iilor de poluan i din gazele de ardere evacuate
n atmosfer . Pentru fiecare din cei trei poluan i men iona i mai sus
sunt stabilite limite ale concentra iilor din gazele de ardere, n func ie
de tipul combustibilului i de m rimea instala iilor de ardere.

Nat . Concentra ia se define te ca fiind raportul ntre masa de poluant
(exprimat n mg) i volumul de gaze de ardere uscate (exprimate n m
3
N
). Volumul
de gaze de ardere este definit pentru condi ii normale (273 K i 101,3 kPa).
Concentra ia de oxigen din gazele de ardere se presupune a fi de 3 % (combustibili
lichizi i gazo i), respectiv 6 % (combustibili solizi).

Se pot face urm toarele comentarii:
i Directiva nu se aplic :
Anexa A
208
- instala iilor n care produsele de ardere sunt utilizate pentru
renc lzirea sau nc lzirea direct , uscarea sau pentru orice alt
tratament aplicat obiectelor ori materialelor;
- instala iilor de postardere (ex. Instala ii de epurare gaze reziduale)
- bateriilor de cocs;
- reactoarelor utilizate n industria chimic ;
- instala iilor utilizate pentru propulsia unui vehicul, nave maritime,
fluviale sau a unei aeronave;
- instala iilor de regenerare a catalizatorilor pentru cracare catalitic ;
- instala iilor de turbine cu gaze montate offshore sau pentru care
licen a de operare a fost solicitat nainte de 27.11.02, cu condi ia
ca acestea s fie puse n func iune cel mai trziu la 27.11.2003.
i Aplicnd directiva la centralele termoelectrice i termice, prin
"instala ie de ardere" se n elege un generator de abur sau ap fierbinte
care evacueaz gazele de ardere n atmosfer prin intermediul unui co
propriu.
i Directiva mparte instala iile de ardere n trei tipuri:
I. "Instala ii existente" pentru care licen a de construc ie, sau n
absen a acesteia licen a de operare, a fost ob inut nainte de
01.07.1987. Pn la data de 01.01.2008 aceste instala ii trebuie
s respecte anumite limite de emisie, sau s se ncadreze ntr-un
plan na ional de reducere a emisiilor de poluan i.
II. "Instala ii noi" pentru care licen a de construc ie, sau n absen a
acesteia licen a de operare, a fost ob inut dup 01.07.1987.
Dac aceast licen a fost solicitat nainte de 27.11.2002, cu
condi ia punerii n func iune pn cel mai trziu la 27.11.2003,
instala ia trebuie s se respecte acelea i limite de emisie ca
instala iile de tip I.
III. "Instala ii noi" pentru care licen a de construc ie, sau n absen a
acesteia licen a de operare, a fost ob inut dup 01.07.1987,
altele dect cele men ionate mai sus, care trebuie s respecte
limite de emisie mult mai dure dect instala iile de tip I sau II.
i Directiva admite derog ri de la limitele de concentra ii impuse n
urm toarele condi ii:
Reducerea num rului de ore de func ionare;
Imposibilitatea temporar de a asigura aprovizionarea cu
combustibilul utilizat n mod normal, iar datorit con inutului de
sulf al noului combustibil nu pot fi respectate concentra iile limit ;
i Directiva pune un accent deosebit asupra ac iunilor de monitorizare a
emisiilor i de m surare a concentra iilor de poluan i.
i Statele membre ale UE pot impune n mod individual limite i
termene mai severe dect cele stipulate n directiv . De asemenea, pot
introduce limit ri i pentru alte categorii de poluan i.
i Directiva se aplic doar pentru instala ii de ardere sta ionare.
Anexa A
209


n Romnia prevederile Directivei 2001/80/EC au fost transpuse prin HG
nr. 541/2003, pr/r/nd stab///rea anar m sar/ pentra //m/tarea em/s///ar in aer a/e
anam/tar pa/aan / praren/ / d/n /nsta/a // mar/ de ardere.A.2 Limite admisibile ale concentra iilor de poluan i
pentru instala ii de ardere de tip I i II

A.2.1 Dioxid de sulf

Tabelul A.1 Combustibili solizi
Putere termic nominal (P), MWt 50 P <100 100 P < 500 P 500
Concentra ie, mg SO
2
/m
3
N
2000 2400 4P 400

n situa ia n care valorile limit de emisie nu pot respectate datorit
caracteristicilor combustibilului se aplic urm toarele rate de desulfurare.


Tabelul A.2 Rate de desulfurare pentru combustibili solizi
Putere termic nominal (P),
MWt
P 100 100 < P 300 300 < P 500 P > 500
Rat minim de desulfurare, % 60 75 90 94 (92*)
* - Pentru instala ii mari de ardere prev zute cu echipamente de desulfurare sau de injectare a varului
montate nainte de 01.01.2001


Tabelul A.3 Combustibili lichizi
Putere termic nominal (P), MWt 50 P 300 300 < P < 500 P 500
Concentra ie, mg SO
2
/m
3
N
1700 3650 6,5P 400Tabelul A.4 Combustibili gazo i
Tip combustibil Valoare limit , mg SO
2
/m
3
N
Combustibil gazos n general 35
Gaz lichefiat 5
Gaz cu putere calorific mic , provenit din gazeificarea
reziduurilor din rafin rii sau din cuptoarele de cocs; gaz
de furnal cu putere calorific mic
800
Anexa A
210

A.2.2 Oxizi de azot

Tabelul A.5 Limite de emisie pentru NO
X

Tip combustibil Valoare limit , mg NO
X
/m
3
N
Solid:
50 - 500 MWt
> 500 MWt

De la 01.01.2016
50 - 500 MWt
> 500 MWt

600
500


600
200
Lichid
50 - 500 MWt
> 500 MWt

450
400
Gazos
50 - 500 MWt
> 500 MWt

300
200


A.2.3 Pulberi

Tabelul A.6 Limite de emisie pentru pulberi
Tip combustibil Putere termic nominal ,
MWt
Valoare limit , mg/m
3
N
Combustibili solizi
m 500
< 500
50*
100
Combustibili lichizi** m 50 50
Combustibili lichizi cu un
con inut de cenu mai mare
de 0,06%
m 500
< 500
50
100

Combustibili gazo i

m 50
- 5 n general
- 10 gaz de furnal
- 50 gaz provenit din
industria metalurgic
* - Valoarea limit de 100 mg/m3N este aplicat instala iilor cu o putere termic egal sau mai mare
de 500 MWt, care utilizeaz combustibil solid care are o putere calorific inferioar mai mic de 5800
kcal/kg, cu o umiditate mai mare de 45 % n greutate, un con inut combinat de umiditate i cenu
mai mare de 60 % n greutate i cu un con inut de oxizi de calciu mai mare de 10 %.
** - Valoarea limit de 100 mg/m3N este aplicat instala iilor cu o putere termic mai mic de 500
MWt, care utilizeaz combustibil lichid cu un con inut de cenu mai mare de 0,06 %.

Anexa A
211
A.3 Limite admisibile ale concentra iilor de poluan i
pentru instala ii de ardere de tip III


A.3.1 Dioxid de sulf

Tabelul A.7 Combustibili solizi
Putere termic nominal (P), MWt 50 P 100 100 < P 300 P > 300
Combustibil solid n general,
mg SO
2
/m
3
N

850 200 200
Biomas , mg SO
2
/m
3
N
200 200 200

n situa ia n care valorile limit de emisie nu pot respectate datorit
caracteristicilor combustibilului se aplic urm toarele rate de desulfurare.


Tabelul A.8 Rate de desulfurare pentru combustibili solizi
Putere termic nominal (P), MWt P 300 P > 300
Rat minim de desulfurare, % 92 95


Tabelul A.9 Combustibili lichizi
Putere termic nominal (P), MWt 50 P 100 100 < P 300 P > 300
Concentra ie, mg SO
2
/m
3
N
850
400 200
(descre tere linear )
200


Tabelul A.10 Combustibili gazo i
Tip combustibil Valoare limit , mg SO
2
/m
3
N
Combustibil gazos n general 35
Gaz lichefiat 5
Gaz cu putere calorific mic provenit din cuptoare de cocs 400
Gaz cu putere calorific mic provenit din gazele de furnal 200


A.3.2 Oxizi de azot

Tabelul A.11 Combustibili solizi
Putere termic nominal (P), MWt 50 P 100 100 < P 300 P > 300
Combustibil solid n general,
mg NO
X
/m
3
N

400 200 200
Biomas , mg SO
2
/m
3
N
400 300 200
Anexa A
212

Tabelul A.12 Combustibili lichizi
Putere termic nominal (P), MWt 50 P 100 100 < P 300 P > 300
Concentra ie, mg NO
X
/m
3
N
400 200 200Tabelul A.13 Combustibili gazo i
Putere termic nominal (P), MWt 50 P 300 P > 300
Gaz natural, mg NO
X
/m
3
N
150 100
Al i combustibili gazo i, mg NO
X
/m
3
N
200 200Tabelul A.14 Valori limit ale concentra iei de NO
X
, n cazul
instala iilor de turbine cu gaze
1,2,3

Tip combustibil Concentra ie, mg NO
X
/m
3
N

Gaz natural
4
50
5

Combustibili lichizi
6
120
Al i combustibili gazo i 120
1 - Limitele se aplic la o concentra ie de oxigen n gazele de ardere de 15%.
2 -

Limitele se aplic pentru nc rc ri mai mari de 70% din sarcina nominal
3 - Limitele nu se aplic pentru instala iile de turbine cu gaze de siguran a c ror durat anual de
func ionare este mai mic de 500 de ore
4 - Gazul natural con ine cel pu in 80 % metan
5 - Se accept o limit de 75 mg/m
3
N n urm toarele cazuri:
ITG este utilizat ntr-o aplica ie de cogenerare avnd un randament global de peste 75%
(condi ii ISO).
ITG este utilizat ntr-un ciclu combinat avnd un randament electric mai mare de 55%
(condi ii ISO)
ITG este utilizat pentru antren ri mecanice.
Pentru ITG care nu intr ntr-una din cele trei categorii de mai sus, dar care au randamente
electrice de peste 35% (condi ii ISO) limita de concentra ie este dat de rela ia
35
50 I
, unde
este randamentul ITG exprimat in % (condi ii ISO).
6. Se aplic doar pentru combustibili lichizi u ori i medii
A.3.3 Pulberi


Tabelul A.15 Valori limit ale concentra iei de pulberi, combustibili solizi
Putere termic nominal la intrare (P),
MWt
50 P 100 P > 100
Concentra ie mg/m
3
N
50 30
Anexa A
213
Tabelul A.16 Valori limit ale concentra iei de pulberi, combustibili lichizi
Putere termic nominal la intrare (P),
MWt
50 P 100 P > 100
Concentra ie mg/m
3
N
50 30Tabelul A.17 Valori limit ale concentra iei de pulberi, combustibili gazo i, mg/m
3
N
Cazul general 5
Gaz de furnal 10
Gaz provenit din industria metalurgic 30

BIBLIOGRAFIE


1 ` ` ` - Managementul Mediului n Centralele Termoelectrice, Editura
MatrixRom, Bucure ti, 1999
2 ` ` ` - Renewable for Power Generation. Status & Prospects, International
Energy Agency, 2003
3 * * *, 501G enters full load operation, revista Modern Power Systems, mai
1997
4 * * *, A 500 MWe Coal Gaseification Combined Cycle Power Plant to Give 46
% Efficiency, Modern Power Systems, nov. 1990
5 * * *, Ceramic boost small gas turbine performance, revista Modern Power
Systems, mai 1994
6 * * *, Chemical Technologies Play Major Role in Power Generation, 1993
Italian Power Generation, Transmission and Distribution Handbook, Electric
Power International, 4-th quarter, 1992
7 * * * , Fossil Fuel Power Generation. State of the Art, PowerClean Thematic
Network
8 * * *, Gas Turbine World Handbook 1998-1999.
9 * * *, Mercury 50 introduces high efficiency recuperation to stationary gas
turbines, revista Modern Power Systems, februarie 1998
10 * * *, Reconstruction and up grading of steam power plants by means of
topping, parallel powering and boosting by gas-turbines. Aspects of
Economical Powel Generation in Romania, Siemens/KWV seminar, octobrie
1994, Bucure ti.
11 * * *, Steam cooled 60 Hz W501G generates 230 MW, revista Modern Power
Systems, august 1994
12 * * *, Tampa Electric Opts for IGCC in Florida, Modern Power Systems, aug.
1992
13 * * *, Technology report. Land, sea and air. International Gas Turbine
Institute, ASME, Atlanta, SUA, 1993
Bibliografie
215
14 ```, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Draft reference
Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants,
European IPPC Bureau, Seville, March 2001,
15 ***, Manualul Inginerului Termotehnician, Editura Tehnic , Bucure ti, 1986
16 Anuarul Statistic al Romniei, 2000 2001
17 Brooks, F.J., GE gas turbines performance characteristics, GE Marketing
Communications, GER-3567D, 1993
18 CHASE, D.L., Combined-Cycle Development Evolution and Future, GE Power
Systems, GER-4206
19 Cohn, A., Hay III, G.A., Hollenbacher, R.H., The colaborative advanced gas
turbines programme, revista Modern Power Systems, mai 1994.
20 Dach, G., Wegmann, U., Strategy of a global coal company for sustainable
development, 18
th
World Energy Congress, octombrie 2001, Buenos Aires,
Argentina
21 Darie, G., Instala ii energetice de turbine cu gaze, Editura BREN, Bucure ti,
1998
22 Darie, G., .a., Cicluri combinate gaze-abur, Editura AGIR, Bucure ti, 2001
23 Deblon, B., Preventive maintenance reduces operating costs of gas turbines,
Publicatie Siemens Power Generation, august 1991
24 Drenkard, S., Darie, G., Dupleac, M., . a. Managementul mediului n
centralele termoelectrice, Manual de instruire elaborat n cadrul proiectului
Phare al Uniunii Europene, Editura MATRIX ROM, Bucure ti, 1999
25 Eldrid, R., Kaufman, L., Marks, P., The 7FB. The Next Evolution of the F Gas
Turbine, GE Power Systems, GER-4194, aprilie 2001
26 Engelke, W., Bergmann, D., Termuehlen, H., Steam turbines for combined-
cycle power plants, The 1990 International Joint Power Generation
Conference, Boston, massachusetts, octombrie 1990
27 Finckh, H.H., Pfost, H., Development potential of combined-cycle (GUD)
power plants with and without supplementary firing, Journals of Engineering
for Gas Turbines and Power, octombrie 1992
28 Foaie de parcurs n domenioul energetic din Romnia, Ministerul Economiei
i Comer ului, iulie 2003
29 Gasteiger, G., Budin, K., Schobesberger, P., Operating experience with natural
circulation steam generators in combined cycle power plants, VGB
Kraftwerkstechnik 70 (1990), nr. 6
30 Grecu T., Crdu M., Nicolau I., Turbine cu abur, Editura Tehnic , Bucure ti,
1976
31 Grecu T., .a., Ma ini mecanoenergetice, Editura Didactic i Pedagogic ,
Bucure ti, 1983
Bibliografie
216
32 Green, S., Baglan Bay. an H showcase, revista Power Engineering
International, septembrie 1999
33 Hardarson, P., .a., Conventional Renewable Energy Resources for Power
Production in Competitive Market Environment, 18
th
World Energy Congress,
octombrie 2001, Buenos Aires, Argentina
34 Haywood, R. W., Analysing of engineering cycles, Pergamon Press, Londra,
1991
35 Horlock, J.H., Combined power including combined cycle gas turbine (CCGT)
plants, Pergamon Press, Oxford, 1992
36 Kehlhofer, R., Combined-cycle gas and steam turbine power plants, Fairmont
Press, Lilburn, SUA, 1991
37 Kog lniceanu, A., Bazele tehnice i economice ale hidroenergeticii, Editura
Tehnic , Bucure ti, 1986
38 Mead, A., The heat recovery steam generator dilemma, natural or assisted
circulation, revista Europower, nr. 2, 1993
39 Meherwan P. Boyce, Gas Turbine engineering Handbook, Edi ia a III-a, Gulf
Professional Publishing, 2006
40 Mo oiu, C., Centrale termo i hidroelectrice, Editura Didactic i Pedagogic ,
Bucure ti, 1974
41 Murshed, I.G., Options in operating combined gas and steam cycle for the
UAE operating conditions, Tez de doctorat, Universitatea "Politehnica"
Bucure ti, Facultatea de Energetic , 1996
42 Pavel, D., For ele hidraulice disponibile ale Romniei, Bucure ti 1929
43 Pavel, D., Plan general damenagement des forces hydrauliques en Roumanie,
Bucure ti 1933
44 Regia Autonom de Electricitate RENEL, Electrificarea n Romnia 1951 -
1992, Editura Tehnic , Bucure ti, 1996
45 Richards, P.C., Wijffels, J.-B., Znideveld, P.L., Integrated Coal Gasification
Combined Cycle, Combined Cycles for Power Plants, von Karman Institute for
Fluid Dynamics, Lecture Series 1993-08
46 Rowen, W.I., Design considerations for gas turbine fuel systems, GE
Marketing Communications, GER 3648B, iulie 1993
47 Rukes, B., Power Plant concepts with gas turbines, Conferin a Power Gen
Europe, Paris, mai 1993
48 Schillig, F., Niermeijer, P., Langeraar, J.W. Renewable Energy Policy in
Europe. Successful Support Mechanisms forGreen Electricity Today and in
a Harmonised European Electricity Market, 7
th
International Conference on
Energy for a Clean Environment CLEAN AIR 2003, iulie 2003, Lisabona,
Portugalia
Bibliografie
217
49 Schwarzenbach, A., Wunsch, K.A., Flexible power generation systems and
their planning, Publica ie ABB, nr. CH-KW 203190 E
50 Sellakuman, K.M., Laman, Th.W., Application of pressurized circulating
fluidized bed technology for combined cycle power generation, Revista Heat
Recovery Systems & CHP, vol. 15, nr. 2, 1995, Pergamon Press
51 Strategia Na ional de dezvoltare energetic a Romniei pe termen mediu,
Ministerul Industriilor i Resurselor, 2001
52 Survey of Energy Resources 2001, 19
th
Edition, World Energy Council
53 Todd, D.M., Clean Coal Technologies for Gas Turbines, GER-3650C, 37-th
GE Turbine State-of-the-Art Technology Seminar, General Electric Company,
1993
54 Venikov, V.A., Juravlev, V.G., Filipova, T.A., Optimizatia rejimov
electrostantii i energosistem, Eneergoizdat, 1981
55 Wagner, R., Wolf, J., Heat recovery steam generators systems behind gas
turbines. Applications today and developments for the future, Conferin a
Power-Gen Europe, vol.7, Paris, mai 1993
56 World Energy Outlook 2000, International Energy Agency
57 http://mysolar.cat.com/
58 http://www.ewe.ch
59 http://www.kawasakigasturbines.com/
60 http://www.mhi.co.jp/power/e_power/product/index.html
61 http://www.power.alstom.com
62 http://www.powergeneration.siemens.com/
63 http://www.power-technology.com/projects/
64 http://www.rolls-royce.com/
65 http://www.worldbank.org/html/fpd/em/supercritical/supercritical.htm