Sunteți pe pagina 1din 17

Ciment. Betoane. Agregate.

Ghidul Tenco
Liant special pentru zid\rie [i tencuial\ Tenco ]i face via]a mai u[oar\

Ghidul Tenco pas cu pas


Avantajele Tenco pentru tine ................................................... pag. 04 Materiale necesare cnd lucrezi cu Tenco la prepararea mortarelor [i [apelor ........................................... pag. 05 Cum realizezi amestecul ................................................................ pag. 06 Tenco la lucr\ri de zid\rie ........................................................... pag. 08 Re]ete orientative - mortare de zid\rie .................................... pag. 09 Tenco la lucr\ri de tencuial\...................................................... pag. 10 Re]ete orientative - mortare de tencuial\ .............................. pag. 12 Tenco la executarea [apelor ..................................................... pag. 13 Re]ete orientative - [ape curente ............................................... pag. 14 Sfaturi utile [i aten]ion\ri ............................................................ pag. 15

[i tencuial\ zid\rie pentru Liant special

Tenco
pentru Liant special zid\rie [i tencuial\
40 kg

Tenco
pentru Liant special zid\rie [i tencuial\
40 kg

Tenco Tenco
pentru Liant special zid\rie [i tencuial\ pentru Liant special zid\rie [i tencuial\
40 kg 40 kg

Tenco acum la sac de 40 kg!


Tenco este liantul special de la Holcim cu ajutorul c\ruia ob]ii rezultate pe m\sura a[tept\rilor tale n lucr\rile de zid\rie [i tencuial\! De acum disponibil ntr-un nou ambalaj [i cu o greutate a sacului de 40 kg, Tenco i]i garanteaz\ o preparare [i mai u[oar\ a mortarului.

Domenii de utilizare
mortare de zid\rie (c\r\mid\, BCA, bloche]i) mortare de tencuial\ (c\r\mid\, BCA, beton, polistiren*) [ape curente

Avantajele Tenco pentru tine


Cu Tenco prepari mai u[or mortarele. Tenco este un liant aditivat, nu ai de ad\ugat dect nisip [i ap\ ca s\ ob]ii mortarul ideal. Aderen]a mortarului este superioar\, la toate straturile suport. Materialul preparat cu Tenco [i p\streaz\ foarte bine lucrabilitatea. Tencuiala final\ nu mai necesit\ gletuire, n cazul utiliz\rii nisipului de pn\ la 1mm. Po]i ob]ine tencuieli estetice, ntr-o gam\ variat\ de nuan]e, prin utilizarea pigmen]ilor. Recomand\m urmarea cu stricte]e a recomand\rilor produc\torilor de pigmen]i. Cu Tenco po]i realiza lucr\rile att manual ct [i mecanizat.
* numai dup\ aplicarea adezivului armat cu fibre de sticl\ Ghidul Tenco 4

Materiale necesare pentru realizarea mortarelor [i [apelor


Tenco Liant special pentru zid\rie [i tencuial\, este un produs aditivat fabricat special pentru a-]i u[ura munca. Liantul special Tenco se poate folosi [i la lucr\ri de [ape curente.

Nisip natural de balastier\ Se va utiliza nisip curat, f\r\ impurit\]i (resturi vegetale, bulg\ri de p\mnt). Granula]ia maxim\ a nisipului trebuie s\ fie ^n func]ie de aplica]ia mortarului [i anume: sort de nisip 0-4 sau 0-8 mm pentru lucr\ri de zid\rie (c\r\mid\, BCA, bloche]i) sort 0-4 mm pentru tencuieli interioare [i exterioare sort 0-1 mm pentru tencuieli finale (tinci)

Apa Se va utiliza ap\ curat\, de preferat de la re]eaua de alimentare cu ap\ potabil\.

Ghidul Tenco

Realizarea amestecului
NU UITA!
Pentru realizarea unor lucr\ri de zid\rie [i tencuial\ rezistente [i durabile, trebuie s\ ai ^n vedere: respectarea prevederilor proiectului de execu]ie, inclusiv ^n ceea ce prive[te m\rcile mortarelor respectarea reglement\rilor ^n vigoare privind execu]ia [i controlul lucr\rilor de zid\rie [i tencuial\

40 kg
Lia zid nt \r spec ie [i ial te pe nc nt ui ru al\

Te

nc

Ghidul Tenco

Pentru prepararea mortarelor, amestecarea materialelor poate fi realizat\ cu mare u[urin]\ att manual, ct [i mecanizat: manual: pe o platform\ din beton sau ^ntr-un recipient curat se amestec\ cu lopata cantit\]ile necesare de Tenco [i nisip, apoi se adaug\ treptat apa, amestecndu-se continuu pn\ la ob]inerea unui material uniform [i de consisten]a necesar\ punerii ^n lucru. mecanizat: se poate realiza ^n betoniere cu c\dere liber\ sau ^n malaxoare cu amestecare for]at\; ^n prima etap\ se introduce o parte din apa de amestecare prev\zut\ ^n re]et\, nisipul [i apoi Tenco, iar dup\ malaxarea acestora timp de 3 minute, se adaug\ restul de ap\ necesar\ ob]inerii consisten]ei cerute. Recomand\m amestecarea mecanizat\ a materialelor componente (Tenco, nisip, ap\). Dozajele de liant, agregate [i ap\ sunt con]inute ^n re]etele orientative prezentate att ^n ghid, ct [i pe sac. Suportul pe care este indicat s\ se aplice diferite clase de mortar: Clasa mortarului de zid\rie / tencuial\ M 10 Z / M 100 T M 5 Z / M 50 T M 2,5 Z / M 25 T Suportul recomandat c\r\mid\, beton c\r\mid\, beton, BCA BCA
Ghidul Tenco 7

Lucr\ri de zid\rie

Preg\tirea materialelor Pe [antier, depoziteaz\ blocurile de zid\rie ^n locuri ^nchise [i ferite de impurific\ri. Acestea trebuie s\ corespund\ normelor tehnice ^n vigoare [i trebuie alese ^n func]ie de specifica]ia din proiect (c\r\mid\, BCA, bloche]i). ~nainte de aplicarea mortarului de zid\rie, suportul trebuie s\ fie curat [i umezit ^n prealabil. Efectuarea zid\riei Primul pas pe care trebuie s\-l faci este a[ezarea unui strat de mortar de egalizare, dup\ care se dispun blocurile de zid\rie udate ^n prealabil. ~nainte de a[ezarea urm\torului strat de mortar se va executa umplerea rosturilor verticale cu mortar. Stratul urm\tor se va aplica respectndu-se ]eserea rosturilor.

Ghidul Tenco

Re]ete orientative - mortare de zid\rie


Aten]ie! Volumele de nisip [i ap\ pot varia ^n func]ie de umiditatea [i densitatea nisipului folosit ^n lucrarea respectiv\. Dac\ nisipul pe care ^l utilizezi este umed, cantitatea de ap\ se reduce astfel ^nct s\ se ob]in\ lucrabilitatea necesar\.

nisip uscat

40 Kg

nisip uscat

40

11

50

14

64

18

M 10 Z (cf. SR EN 998-2:2002) este echivalentul vechiului M 100 Z (cf. 17/1982) M 5 Z (cf. SR EN 998-2:2002) este echivalentul vechiului M 50 Z (cf. C 17/1982) M 2,5 Z (cf. SR EN 998-2:2002) este echivalentul vechiului M 25 Z (cf. 17/1982)
Ghidul Tenco 9

Lucr\ri de tencuial\

Preg\tirea suportului Suprafe]ele suportului pe care se aplic\ mortarul f\cut cu Tenco trebuie s\ fie curate, f\r\ urme de noroi, f\r\ pete de gr\sime, plane, rigide [i rugoase pentru a ob]ine o aderen]\ ct mai bun\. ~nainte de aplicarea tencuielii, suportul (peretele de zid\rie) trebuie bine umezit. Tenco poate fi utilizat la tencuial\ pe sistemele termoizolante, ca strat de finisare, numai dup\ aplicarea pe suportul de polistiren a adezivului armat cu plas\ de fibr\. Etapele punerii ^n lucru a) Amorsarea (stropirea cu [pri]) suprafe]elor se face cu: mortar fluid f\cut cu Tenco (cnd zid\ria este din c\r\mid\ [i beton) lapte de ciment sau ap\ (cnd zid\ria este din BCA) Aplicarea [pri]ului se poate face manual, cu ajutorul canciocului, a mistriei, a unei perii scurte sau mecanizat. b) Executarea grundului Este cel mai gros strat al tencuielii, se prepar\ cu Tenco, nisip sort 0 - 4 mm, ap\ [i se aplic\ astfel: pe suprafe]ele amorsate cu mortar fluid, grundul se aplic\ dup\ 24 de ore. pe suprafe]ele amorsate cu lapte de ciment, grundul se aplic\ dup\ aproximativ 1 or\.
Ghidul Tenco 10

pentru tavane stratul de grund se aplic\ la minim 24 de ore dup\ amorsare. pe suprafe]ele amorsate doar prin stropire cu ap\, grundul se poate aplica imediat. c) Executarea tinciului (stratul vizibil) Stratul vizibil al tencuielilor, denumit tinci, se poate executa cu Tenco, folosind n mortar nisip fin de pn\ la 1 mm. Punerea n oper\ a mortarelor de tencuial\ se poate face manual sau mecanizat. Protejarea suprafe]elor proasp\t tencuite Suprafe]ele proasp\t tencuite trebuie protejate pna la ^nt\rirea mortarului de urm\toarele ac]iuni: uscare for]at\, care provoac\ pierderea brusc\ a apei din mortarul de pe suprafa]a tencuit\, uscare care poate proveni de la curentul de aer, expunerea ^ndelungat\ la razele soarelui, supra^nc\lzirea ^nc\perilor umiditate mare, care ^ntrzie ^nt\rirea mortarului [i-l altereaz\ ^nghe]area tencuielilor ^nainte de uscarea lor Tipurile de suport pe care este indicat s\ aplici diferite clase de mortar [i suprafa]ele ce pot fi acoperite utiliznd un sac de Tenco de 40 kg sunt: Clasa mortarului M 100 T M 50 T M 25 T Suprafa]\ acoperit\ (mp) 9 11 16

Grosimea stratului de acoperire luat ^n considerare pentru tabelul de mai sus este de 10 mm.
Ghidul Tenco 11

Re]ete orientative - mortare de tencuial\


Aten]ie! Volumele de nisip [i ap\ pot varia ^n func]ie de umiditatea [i densitatea nisipului folosit ^n lucrarea respectiv\. Dac\ nisipul pe care ^l utilizezi este umed, cantitatea de ap\ se reduce astfel ^nct s\ se ob]in\ lucrabilitatea necesar\.

nisip uscat

40 Kg

nisip uscat

30

2,5

44

11

58

16

M 100 T (cf. C17/1982) este echivalentul CS IV (cf. SREN 998/1-2004) M 50 T (cf. C17/1982) este echivalentul CS III (cf. SREN 998/1-2004) M 25 T (cf. C17/1982) este echivalentul CS II (cf. SREN 998/1-2004)

Ghidul Tenco

12

Lucr\ri de executare a [apelor curente

Preg\tirea suportului Suportul trebuie s\ fie curat, brut, astfel ^nct s\ permit\ leg\tura cu [apa curent\. ~nainte de aplicarea [apei, suportul trebuie bine umezit. {apele curente cu o grosime mai mare de 5 cm se armeaz\. Punerea ^n lucru Aplic\ stratul de [ap\ p\strnd aceea[i grosime (3 - 5 cm) pe toat\ suprafa]a. Asigur\ a[ternerea unui strat dens de mortar realiznd o compactare corespunz\toare. Protejarea suprafe]ei [apei Pentru evitarea deshidrat\rii mortarului [i a fenomenelor de faian]are a acestuia, protejeaz\ suprafa]a [apei pe toat\ durata ^nt\ririi acesteia prin: stropirea cu ap\ a suprafe]ei turnate acoperirea / protejarea acesteia cu materiale de protec]ie (rogojini umede, folie de polietilen\) aplicarea peliculelor de protec]ie

Ghidul Tenco

13

Re]ete orientative - [ap\ curent\


Aten]ie! Volumele de nisip [i ap\ pot varia ^n func]ie de umiditatea [i densitatea nisipului folosit ^n lucrarea respectiv\. Dac\ nisipul pe care ^l utilizezi este umed, cantitatea de ap\ se reduce astfel ^nct s\ se ob]in\ lucrabilitatea necesar\.
nisip uscat

40 Kg

38

2,5

9,5

Sfaturi utile pentru prepararea mortarelor


Ca s\ ob]ii lucr\ri de calitate, ]i recomand\m s\: utilizezi nisip f\r\ impurit\]i respec]i cantitatea de ap\ recomandat\ respec]i dozajele ^n conformitate cu specifica]iile produsului (re]eta orientativ\) umeze[ti suportul ^nainte de aplicarea mortarului aplici mortarul la temperaturi ale mediului cuprinse ^ntre +5 C [i +30 C
Ghidul Tenco 14

Clasa mortarului de tencuial\ M 100 T M 50 T M 25 T

Suportul pe care este recomandat s\ se aplice caramid\, beton caramid\, beton BCA BCA

Perete exterior, interior* interior exterior interior

* pentru condi]ii speciale, nc\peri cu umiditate sporit\ (de ex. s\li de baie, buc\t\rii [.a.)

Aten]ion\ri
La temperaturi ridicate: protejeaz\ mortarul de ac]iunea soarelui [i a vntului. mortarul are nevoie de ap\ pentru a se hidrata [i pentru a-[i dezvolta rezisten]ele; dac\ acesta se deshidrateaz\ prea repede, apare fenomenul de fisurare. La temperaturi joase: evit\ turnarea mortarului sub temperaturi de +5 C. este interzis\ aplicarea tencuielilor pe suprafe]e ^nghe]ate sau dac\ exist\ pericolul ca tencuiala s\ ^nghe]e ^nainte de ^nt\rire. ^n cazul ^n care este totu[i necesar s\ se lucreze [i pe timp friguros, se vor lua m\surile speciale prevazute ^n C 16/84. NU SE UTILIZEAZ| LA PREPARAREA BETOANELOR! ~nainte de a te apuca de lucru, te sf\tuim s\ iei ^n considerare indica]iile de pe spatele sacului de Tenco, precum [i cele din ghidul Tenco, pentru c\ ele con]in dozajele orientative potrivite aplica]iei finale [i recomand\rile cu privire la punerea ^n oper\. Ghidul Tenco poate fi accesat [i pe pagina de internet www.holcim.ro
Ghidul Tenco 15

Re]ete orientative
Aten]ie! Volumele de nisip [i ap\ pot varia ^n func]ie de umiditatea [i densitatea nisipului folosit ^n lucrarea respectiv\. Dac\ nisipul pe care ^l utilizezi este umed, cantitatea de ap\ se reduce astfel ^nct s\ se ob]in\ lucrabilitatea necesar\.
nisip uscat

nisip uscat

Mortare de zid\rie
40 Kg

nisip uscat

40 Kg

40 40 50 50 64 64

nisip uscat

3 3 4 4 5 5

11 11 14 14 18 18

nisip uscat

Mortare de tencuial\

40 Kg

nisip uscat

30

2,5

44

11

58

16
nisip uscat

{ape curente

40 Kg

38

2,5

9,5

Holcim (Romnia) S.A. Calea Floreasca 169 A Cl\direa B etajele 7 [i 8 Sector 1, RO 014459 Bucure[ti, Romnia www.holcim.ro Holcim Infoline: 021/ 208 2000

Material realizat cu sprijinul [i colaborarea INCERC (Insititutul Na]ional de Cercetare Dezvoltare ~n Construc]ii [i Economia Construc]iilor) Edi]ia a 8-a 2011 Holcim (Romnia) S.A.