Sunteți pe pagina 1din 227

MICHAEL NEWTON, PH.D.

DESTINUL SUFLETELOR

NOI STUDII DE CAZ ASUPRA VIEŢII DINTRE VIEŢI

Edi ţia a II-a, 2006

Titlul original în limba englez ă : Destiny of Souls

Michael Newton

Michael Newton

Cartea Daath

Publishing House

Mul ţ umiri

Aceast ă carte este dedicat ă tat ă lui meu, John H. Newton, cel care mi-a insuflat dragostea pentru jurnalism încă din copilă rie, ş i fiului meu, Paul, pentru umorul ş i încurajarea cu care m-a sus ţ inut în ultimii ani. Îi mul ţ umesc totodat ă so ţ iei mele, Peggy, care m-a ajutat s ă preg ă tesc aceast ă carte, revă zând sutele de cazuri ale clien ţ ilor mei. Doresc s ă mul ţ umesc în mod special ş i corectorilor manuscrisului, Norah Newton Mayper, John Fahey, Jaqueline Nash, Gary ş i Susan Aanes, cât ş i editorului meu, Rebecca Zins. Vreau, de asemenea, s ă -mi exprim gratitudinea ş i fa ţă de numero ş ii oameni care mi-au transmis, începând din momentul publică rii „C ă l ă toriei Sufletelor” în anul 1994, cât de mult a însemnat pentru ei s ă afle ce se petrece dup ă moarte. Într-un fel, aceş tia m-au convins s ă -i mai duc o dat ă de cealalt ă parte a timpului.

Dup ă ce am citit capitolul 2 din „Destinul sufletelor” ş i am v ă zut că aceia pe care îi iubim se întorc spre a ne consola, am plâns de bucurie. (Susan, Sacramento, California)

Am fost emo ţ ionat ă de faptul că ideile doctorului Newton au fost publicate într-o nou ă carte. Avem astfel prilejul de a în ţ elege mai bine ş i de a aprofunda cele înv ăţ ate deja din prima sa lucrare. (Laura, Denver, Colorado)

Destinul sufletelor va stimula mul ţ i oameni care, asemeni mie, au aş teptat încă un volum, dup ă apari ţ ia C ă l ă toriei Sufletelor. (Jerry, Albany, New York)

Pân ă s ă citesc cartea dumneavoastr ă nu în ţ elesesem niciodat ă cu adev ă rat sensul amintirilor mele de dincolo de viaţă . (Dave, Atlanta, Georgia)

Calitatea ş i comprehensiunea scrierilor dumneavoastră despre spiritualitate sunt deosebit de profunde ş i, totodat ă , ave ţ i calitatea de a explica într-un mod simplu aceste idei complexe. Vă mul ţ umesc din adâncul inimii pentru inspiraţ ie. (Doris, Riverside, California)

Aplaud curajul dumneavoastră de a înfrunta curentul de idei religioase negative din aceast ă ţ ară . (Marcia, Topeka, Kansas)

Analiza pe care o faceţ i structurii lumii spiritelor, ca loc al ordinii ş i al iubirii, este inspiratoare. (Tracy, Jasper, Indiana)

Cartea dumneavoastră îmi aduce alinare ş i m ă ajut ă s ă -mi reduc teama în fa ţ a marii necunoscute. (Renee, Paris, Fran ţ a)

Mesajele pline de con ţ inut din interviurile cazurilor dumneavoastr ă sunt nepreţ uite. (Holtz, Bonn, Germania)

Am sim ţ it adesea o singură tate adânc ă ş i un sentiment că nu aş aparţ ine acestei vieţ i. M-aţ i fă cut s ă v ă d de unde vin aceste sentimente ş i cine sunt cu adev ă rat. (Rachel, Londra, UK)

Despre autor

Michael Duff Newton este doctor în consiliere psihologică , atestat ca hipnoterapeut ş i membru al Asociaţ iei Americane de Consiliere. A fost profesor la Facultatea de Înalte Institu ţ ii Educative ş i a activat în domeniul practicii private în Los Angeles. Dr. Newton ş i-a dezvoltat propriile tehnici referitoare la regresie pentru a putea s ă -ş i ducă clien ţ ii aflaţ i sub hipnoz ă dincolo de amintirile vieţ ii lor trecute, spre experien ţ a mai însemnat ă a sufletului în viaţ a de apoi. Autorul este considerat un pionier al dezleg ă rii misterelor vieţ ii noastre în lumea spiritelor, relatate pentru prima dat ă în best- sellerul s ă u, C ă l ă toria Sufletelor (1994), volum tradus în zece limbi stră ine. Graţ ie reputaţ iei sale internaţ ionale ca regresionist spiritual, Dr. Newton a ap ă rut în numeroase emisiuni de radio ş i de televiziune, dar ş i în calitate de conferen ţ iar, la conferin ţ ele New Age. În semn de respect pentru îndelungatele sale cercet ă ri clinice ale amintirilor sufletului ş i descoperirile cosmologiei vieţ ii de dup ă moarte, Dr. Newton a primit în 1998 premiul anual al Asociaţ iei Hipnoterapeu ţ ilor Transpersonali pentru „contribu ţ ia unică ” adus ă în domeniul unirii min ţ ii, trupului ş i al sufletului. În 2001 a primit premiul anual al Asociaţ iei Publici ş tilor Independen ţ i pentru Destinul Sufletelor. Autorul este istoric, astronom amator ş i că l ă tor de-a lungul ş i de-a latul lumii. Al ă turi de so ţ ia sa lui, Peggy, tr ă ieş te în casa sa din mun ţ ii Sierra Nevada, în nordul Californiei.

Pentru a-i scrie autorului:

Dacă dori ţ i s ă -l contactaţ i pe autorul acestei că rţ i sau s ă aflaţ i mai multe informaţ ii despre aceast ă carte, v ă rugă m s ă -i scrieţ i pe adresa Editurii Llewellyn, cererea dumneavoastră urmând s ă fie transmis ă mai departe. Atât autorul, cât ş i editorul vor aprecia s ă primească un semn de la dumneavoastră ş i s ă afle cum v-a pl ă cut cartea ş i cum v-a ajutat. Editura Llewellyn nu poate garanta că va fi posibil s ă se r ă spund ă tuturor scrisorilor trimise autorului, dar poate garanta că toate vor fi transmise acestuia. Vă rugă m scrieţ i pe adresa:

Michael Newton, Ph.D c/o Llewellyn Worldwide PO BOX 64383, Dept.k499 - 5 St Paul, MN 55164 - 0383, USA

Introducere

1. Lumea spiritelor

CUPRINS

2. Moarte, durere ş i alinare Negaţ ie ş i acceptare Tehnici/Modalit ăţ i Terapeutice ale Sufletelor Modalit ăţ i în care Spiritele iau Legă tura cu cei încarnaţ i Recunoaş terea în vise Stră ini sosi ţ i ca mesageri Îngeri sau alte fiin ţ e cere ş ti Recuperarea emo ţ ional ă a sufletelor ş i a supravieţ uitorilor Regă sirea acelora pe care îi iubim

3. Spirite p ă mântene Planurile Astrale Spiritele Naturii Stafiile Suflete Singuratice Entit ăţ i discarnate care viziteaz ă P ă mântul Demonii sau Spiritele Malefice

4. Restabilirea energiei spirituale Energia sufletului Tratamentul Standard la Intrarea în Lumea Spiritelor Tratamentul de Urgen ţă la Intrarea în Lumea Spiritelor Zone de Refacere pentru Sufletele mai Pu ţ in Vă t ă mate Regenerarea Sufletelor Grav Afectate Sufletele singur ă t ăţ ii Vindecarea Energiei pe P ă mânt Diviziunea ş i Reunificarea Sufletului

5. Sistemele grupurilor de suflete Naş terea sufletului Aş ez ă rile spirituale Culorile spiritelor Sunetele ş i numele spirituale Grupurile de studiu ale sufletelor

6. Consiliul Bă trânilor Teama oamenilor faţă de judecat ă ş i pedeaps ă Locul în care este evaluat sufletul Aspectul ş i componen ţ a consiliului Semne ş i simboluri Prezen ţ a Lan ţ ul influen ţ ei divine Interpretarea întrunirilor consiliului

7. Dinamicele Comunit ăţ ii Rude primare de suflet/suflete pereche Leg ă turile dintre familiile spirituale ş i cele umane Reunirea cu sufletele care ne-au ră nit Interacţ iunea dintre grupurile de suflete Activit ăţ i de recreere în lumea spiritelor Patru tipuri generale de suflete

8. Trecerea sufletului într-un nivel superior Absolvirea

Trecerea în nivelurile intermediare Specializ ă rile 9. Inelul Destinului Camera Ecranelor în care vizualiz ă m vieţ ile viitoare Axele de timp ş i alegerea trupurilor Maeş trii Timpului Liberul Arbitru Sufletele tinerilor 10. Drumul nostru spiritual

INTRODUCERE

Cine suntem? de ce ne afl ă m aici? Încotro ne îndrept ă m? M-am stră duit s ă ră spund la aceste întreb ă ri vechi de când lumea cu prilejul primei mele că rţ i, C ă l ă toria sufletelor, publicat ă în 1994 la Editura Llewellyn. Mul ţ i oameni mi-au spus că lectura acestei că rţ i le-a provocat trezirea spiritual ă a sinelui lor interior, pentru că nu avuseser ă niciodat ă pân ă atunci posibilitatea de a citi o relatare atât de detaliat ă despre viaţ a din lumea spiritelor. Tot ei mi-au mai zis că citirea acestei lucr ă ri le-a adus certitudinea că sentimentele lor adânci, intuitive, referitoare la viaţ a sufletului dup ă moartea fizică ş i la scopul întoarcerii acestuia pe P ă mânt, vorbeau despre o realitate. Dup ă ce cartea a fost publicat ă ş i apoi tradus ă în alte limbi, am primit o mulţ ime de apeluri de la cititori din toat ă lumea care m ă întrebau dacă va mai exista ş i un al doilea volum. Am rezistat acestor sugestii o perioad ă lung ă de timp. Era dificil s ă organizez toate datele adunate în cursul anilor mei de cercet ă ri pentru ca, în cele din urm ă , s ă aş tern pe hârtie un studiu comprehensiv asupra vieţ ii noastre de dup ă moarte. Sim ţ eam că fă cusem destul. În introducerea c ă rţ ii mele, C ă l ă toria Sufletelor, am explicat deopotriv ă istoricul meu ca hipnoterapeut tradi ţ ional ş i cât eram de sceptic în ceea ce priveş te folosirea hipnozei în scopul regresiei metafizice. Am hipnotizat pentru prima oară pe cineva în 1947, la vârsta de cincisprezece ani, aş adar fă ceam în mod cert parte din cercul adep ţ ilor practicilor tradi ţ ionale ş i nu ale celor New Age. Am fost, aş adar, copleş it atunci când, în timpul ş edin ţ ei cu un client, am deschis în mod accidental poarta lumii spiritelor. Mi se p ă rea că majoritatea practican ţ ilor regresiei în viaţ a anterioar ă considerau c ă viaţ a dintre vieţ i era un loc ceţ os de abandon ş i de uitare, ce servea doar ca punte între o viaţă trecut ă ş i urm ă toarea. Mi-a fost apoi, în scurt ă vreme, evident că trebuia s ă descop ă r singur treptele necesare atingerii ş i deblocă rii memoriei unui subiect asupra acestui loc plin de mistere. Dup ă mai mul ţ i ani de cercet ă ri solitare, am putut construi, în sfârş it, un model funcţ ional al structurii lumii spiritelor ş i am în ţ eles cât de benefic, din punct de vedere terapeutic, poate fi acest procedeu pentru client. Am aflat totodat ă că nu are nici o importan ţă dac ă o persoan ă este atee, profund religioas ă sau adepta vreunei credin ţ e filosofice - indiferent de credin ţ ele lor, o dat ă aflaţ i în starea de hipnoz ă supracon ş tient ă , to ţ i clien ţ ii mei relatau lucruri asem ă n ă toare. Din acest motiv am devenit ceea ce am numit un regresionist spiritual, adică un hipnoterapeut specializat în viaţ a de dup ă moarte. Am scris C ă l ă toria Sufletelor spre a oferi publicului, într-un mod ordonat ş i concis, informaţ ii referitoare la ceea ce înseamn ă moartea ş i trecerea dincolo de ea - cine anume ne întâmpin ă , încotro ne îndrept ă m ş i ce anume facem în lumea spiritelor, în calitatea noastră de suflete, înainte de a ne alege noul trup pentru reîncarnare. Am gândit formatul acestei c ă rţ i ca pe un periplu prin timp, folosindu-m ă de relat ă rile clien ţ ilor mei despre experien ţ ele tr ă ite de ei în perioada dintre vieţ ile lor trecute. Astfel, C ă l ă toria Sufletelor nu a fost doar o carte în plus despre reîncarnare, ci a deschis noi perspective în domeniul cercet ă rii metafizice, neexplorat pân ă atunci cu ajutorul hipnozei. În timpul anilor '80, pe când îmi formam un model asupra lumii de dintre vieţ i, am încetat s ă practic orice alt ă form ă a hipnoterapiei. Pe m ă sură ce avansam în studiul cazurilor mele, deveneam tot mai obsedat de descoperirea secretelor lumii spiritelor, dar, în acelaş i timp, ş i mai convins de

validitatea ş i autenticitatea consideraţ iilor mele ini ţ iale. De-a lungul acestor ani de cercet ă ri asupra lumii spiritelor am lucrat, practic, în singură tate, numai clien ţ ii mei implicaţ i direct în munca de cercetare având cuno ş tiin ţă de aceasta, ş i chiar ş i aceş tia, doar la ceea ce se referea în mod direct la ei ş i la prietenii lor. M-am ţ inut departe ş i de libră riile specializate în că rţ i de metafizică , pentru că am vrut s ă beneficiez de libertate absolut ă faţă de orice influen ţ e exterioare. Ast ă zi ş tiu că izolarea ş i ră mânerea în afara publicit ăţ ii pe care mi le-am impus au fost o decizie corect ă . Când am plecat din Los Angeles în mun ţ ii Sierra Nevada pentru a scrie C ă l ă toria Sufletelor, m ă aş teptam la un anonimat lini ş tit, lucru care s-a dovedit a fi o am ă gire. Cea mai mare parte a materialului prezentat în carte nu fusese publicat niciodat ă înainte, astfel că am început s ă primesc o mul ţ ime de scrisori din partea editorului meu. Datorez Editurii Llewellyn recuno ş tin ţă pentru c ă a avut curajul ş i intui ţ ia de a oferi publicului cercet ă rile mele. Am început s ă fac lungi că l ă torii pentru a-mi ţ ine conferin ţ ele, dând totodat ă o serie de interviuri la radio ş i la televiziune. Dar oamenii au vrut mai multe detalii despre lumea spiritelor ş i continuau s ă întrebe dacă mai am ş i alte materiale pe aceast ă tem ă . A trebuit s ă le ră spund c ă da. De fapt, aveam înc ă o mare varietate de informaţ ii, dar pe care am considerat că ar fi mai bine s ă nu le ofer publicului, fiind totu ş i un autor necunoscut. În ciuda faptului c ă oamenii au g ă sit C ă l ă toria Sufletelor ca fiind foarte inspirat ă , am rezistat ideii de a scrie o continuare. M-am decis, apoi, s ă fac un compromis. În timp ce a cincea edi ţ ie se afla sub tipar, a fost ad ă ugat un index, al ă turi de o nou ă copert ă ş i de câteva paragrafe noi, în speran ţ a unei mai bune clarifică ri a unor probleme specifice. Nu a fost îns ă de ajuns. Num ă rul de scrisori pe care îl primeam în fiecare s ă pt ă mân ă continua s ă creasc ă , cu tot felul de întreb ă ri despre viaţ a de dup ă moarte. Oamenii începuseră s ă m ă solicite ş i m-am decis s ă încep din nou s ă -mi practic meseria, pe o baz ă limitat ă îns ă . Am observat un procent mai mare de suflete mai dezvoltate. Clien ţ ii trebuia s ă aş tepte mult ă vreme pentru a m ă vedea, din cauza semi-izol ă rii mele, astfel că s-a redus mult num ă rul lor. Drept rezultat, am avut mai pu ţ ine cazuri de suflete tinere în crize psihologice ş i mai multe cazuri cu clien ţ i care aveau puterea de a fi r ă bd ă tori. Aceş ti oameni î ş i doresc s ă descifreze în ţ elesul ascuns al anumitor probleme, prin sond ă ri în memoria lor spiritual ă , pentru a-ş i putea identifica propriile scopuri în viaţă . Mul ţ i dintre ei sunt vindecă tori ş i autodidacţ i, care se simt confortabil încredin ţ ându-mi informaţ ii despre experien ţ ele sufletului lor în viaţ a dintre vieţ i. La rândul meu, sper că i-am ajutat în identificarea adev ă ratului lor drum. În tot acest timp percep ţ ia publicului a fost că nu am spus chiar toate secretele pe care le ş tiam. În cele din urm ă , în mintea mea a început s ă se nască ideea de a scrie o a doua carte. Consider prima mea carte, C ă l ă toria Sufletelor, un pelerinaj spre lumea spiritelor, pe marele fluviu al eternit ăţ ii. Voiajul a început la gurile râului, o dat ă cu momentul morţ ii fizice, ş i s-a sfârş it în locul în care ne- am întors într-un trup nou. Am urcat, în C ă l ă toria Sufletelor, în susul râului, spre Surs ă , atât cât am putut. Acest lucru nu s-a schimbat. Cu toate că amintirea acestei excursii revine în mintea fiecă rui om de nenum ă rate ori, nimeni dintre cei încă încarnaţ i nu pare c ă ar avea capacitatea de a m ă conduce mai departe. Destinul Sufletelor are inten ţ ia de a conduce c ă l ă torii într-o a doua expedi ţ ie pe acelaş i râu, în scopul unei exploră ri mai detaliate, în timpul că l ă toriei noastre din aceast ă a doua expedi ţ ie, vreau s ă descop ă r mai mult din aspectele ascunse ale acestui drum, pentru a oferi oamenilor o perspectiv ă mai larg ă asupra întregului. Am proiectat aceast ă carte mai degrab ă pe categorii precise decât în funcţ ie de locaţ ii temporale sau de spaţ iu. Am încercat, de asemenea, s ă ofer cititorilor o privire asupra câtorva elemente ale vieţ ii sufletului din perspectiva câtorva cazuri (concrete). Destinul Sufletelor are inten ţ ia de a extinde în ţ elegerea noastră asupra incredibilei semnificaţ ii a ordinii ş i a planifică rii ce exist ă în folosul fiin ţ ei umane. În acelaş i timp inten ţ ionez ca acest al doilea tur prin minunile lumii spiritelor s ă fie unul proasp ă t ş i pl ă cut ş i pentru că l ă torul novice. Pentru cei ce citesc pentru prima dat ă o lucrare despre munca mea, capitolul de deschidere va oferi o privire de ansamblu asupra celor descoperite de mine despre viaţ a noastră dintre vieţ i. Sper ca acest cuprins va ajuta în ţ elegerii dumneavoastră asupra a ceea ce urmeaz ă ş i v ă va încuraja, poate, s ă citi ţ i ş i cartea mea de început.

Aş adar, pentru că tocmai suntem pe punctul de a începe aceast ă a doua că l ă torie a noastră , vreau s ă mul ţ umesc tuturor acelora care mi-au fost de ajutor în greaua misiune de a deschide u ş ile spirituale ale min ţ ii. Aceste asocieri, combinate cu indulgen ţ a multor ghizi, mai ales a celui personal, mi-au dat energia de a con ţ in ă acesta sarcin ă . M ă simt cu adev ă rat binecuvântat că am fost ales s ă fiu unul dintre mesagerii acestei lucră ri semnificative.

1

LUMEA SPIRITELOR

În momentul morţ ii sufletul nostru se desprinde de corpul-gazd ă . Dacă sufletul este b ă trân ş i are experien ţ e din mai multe vieţ i anterioare, va ş ti negreş it că a fost eliberat ş i se va întoarce acas ă . Nu e nevoie ca o persoan ă anume s ă întâmpine aceste suflete avansate. Cu toate acestea, cele mai multe suflete cu care lucrez sunt întâmpinate de că l ă uze în afara planului astral al P ă mântului. Un suflet tân ă r sau un copil care a murit ar putea fi pu ţ in dezorientat pân ă când ar ap ă rea cineva mai aproape de nivelul de baz ă pentru a-l întâmpina. Exist ă suflete care preferă s ă ră mân ă pentru un timp la locul unde le-a surprins moartea. Cele mai multe pleacă imediat. Timpul nu are sens în lumea spiritelor. Desprinse de trupul în care s-au aflat, spiritele care vor s ă aducă alinare cuiva aflat în suferin ţă sau au alte motive pentru a r ă mâne o vreme în apropierea locului în care a survenit moartea nu resimt timpul ca pe o pierdere. Pentru suflet timpul devine timpul Acum, care e diferit de timpul linear. Pe m ă sură ce se îndep ă rteaz ă de P ă mânt, sufletele se înv ă luie într-o lumin ă din ce în ce mai stră lucitoare. Unele dintre ele vor vedea pentru câteva momente o întunecime cenu ş ie ş i vor sim ţ i cum trec printr-un tunel sau printr-o poart ă . Diferen ţ ele dintre aceste dou ă fenomene depind de viteza de ieş ire a sufletului din corp, care, la rândul s ă u, se afl ă în strâns ă leg ă tură cu experien ţ ele sufletului. Senzaţ ia de a fi condus de că l ă uze poate fi pl ă cut ă sau forţ at ă , în funcţ ie de maturitatea sufletului ş i de capacitatea lui de a se adapta repede. La începutul perioadei de desprindere, toate sufletele v ă d „fâş ii de nori” în jurul lor care, la scurt timp, se limpezesc, permi ţ ându-le s ă se avânte în infinitul dep ă rt ă rilor. Este momentul în care sufletul obi ş nuit z ă reş te o form ă fantomatică de energie venind spre el. Aceast ă apari ţ ie poate s ă fie unul sau chiar dou ă suflete pereche, dar în mod sigur este că l ă uza. În situaţ iile în care suntem întâmpinaţ i de un so ţ sau de un prieten care ne-a p ă ră sit înaintea morţ ii noastre, c ă l ă uza noastră se afl ă ş i ea în apropiere, astfel încât s ă poat ă prelua procesul de transformare. În lunga mea activitate de cercetare nu am întâlnit nici un suflet care s ă fi fost întâmpinat de o personalitate religioas ă marcant ă cum ar fi Iisus sau Buddha. Totu ş i esen ţ a plin ă de iubire a marilor înv ăţ aţ i de pe P ă mânt se afl ă , cu siguran ţă , în că l ă uzele noastre personale, destinate fiec ă ruia dintre noi, în parte. În momentul în care sufletele se îndreapt ă spre locul numit „acas ă ”, tră s ă tura lor „p ă mântească ” deja s-a schimbat. Ele nu mai pot fi numite umane în sensul pe care-l atribuim unei fiin ţ e omeneş ti cu laturile ei, emo ţ ional ă , temperamental ă ş i fizică . De exemplu, sufletul nu î ş i deplânge moartea corpului fizic în felul în care o fac cei apropiaţ i lui. Sufletul e cel care ne face umani pe P ă mânt, îns ă , f ă ră corpul nostru, nu am mai fi ceea ce suntem, Homo Sapiens. Sufletul are o m ă reţ ie care nu poate fi redat ă în cuvinte, aflându-se dincolo de orice descriere. Tind s ă cred c ă sufletele sunt forme inteligente de energie luminoas ă subtil ă . Dup ă moarte, sufletele simt imediat schimbarea, pentru c ă nu mai sunt împov ă rate de un trup-gazd ă temporar, cu creier ş i sistem nervos central. Unele suflete au nevoie de o perioad ă mai îndelungat ă de acomodare decât altele. Energia sufletului este capabil ă s ă se divid ă în p ă rţ i egale, asemeni unei holograme. Energia sufletului poate avea vieţ i paralele în alte corpuri, cu toate c ă acest lucru este mult mai rar decât ne- am putea aş tepta. Totu ş i, datorit ă naturii duale a tuturor sufletelor, o parte din energia noastr ă subtil ă ră mâne întotdeauna, ca o constant ă , în lumea spiritelor. Astfel, se poate s ă î ţ i vezi mama, la

întoarcerea ei dintr-una din vieţ ile de pe P ă mânt, chiar dac ă ca, probabil, a murit cu treizeci de ani în urm ă ş i sufletul s ă u s-a reîncarnat. Perioada de orientare petrecut ă al ă turi de c ă l ă uzele noastre, care se desfăş oară chiar înainte de

a ne al ă tura grupului matcă , variaz ă de la suflet la suflet atât în funcţ ie de diferitele vieţ i tră ite de acesta, cât ş i de diferitele vieţ i ale aceluiaş i suflet. Aceasta este o perioad ă de lini ş te ş i acalmie ş i oferă oportunitatea de a scă pa de orice frustră ri legate de viaţ a pe care tocmai am încheiat-o. Perioada de orientare are inten ţ ia de a fi o sesiune u ş oară de informare ş i de testare f ă cut ă cu grij ă de ghizii-profesor, care poate fi mai lung ă sau mai scurt ă , în funcţ ie de ceea ce am realizat sau nu din contractul vieţ ii noastre.

Problemele karmice speciale sunt la rândul lor rev ă zute, cu toate că vor fi discutate detaliat mai târziu în cadrul grupului matcă al sufletului nostru. Energia cu care unele dintre suflete se întorc nu va fi trimis ă imediat în grupul lor. Este vorba de acele suflete care au fost contaminate de trupurile lor fizice ş i s-au implicat în acţ iuni malefice. Îns ă trebuie f ă cut ă distincţ ia între a face un ră u fară inten ţ ia de a ră ni pe cineva ş i ră ul s ă vârş it inten ţ ionat. R ă ul fă cut altora este evaluat cu grij ă , pe diferite grade, de la în ş el ă torie la rea-voin ţă . Acele suflete care au fost asociate cu ră ul sunt duse în centre speciale pe care unii clien ţ i le numesc „unit ăţ i intensive de ajutor”.în acel loc, mi s-a spus, energia lor este remodelat ă pentru a fi reîntregit ă . Aceste suflete pot fi retrimise pe P ă mânt în scurt timp, în funcţ ie de natura trangresiunilor lor. În acest fel, aceste suflete vor avea posibilitatea de a alege s ă serveasc ă drept victime ale unor alte acţ iuni rele în viaţ a viitoare. Cu toate acestea, dac ă manifest ă rile lor au fost crude ş i s-au repetat de-a lungul unui num ă r de vieţ i, înseamn ă că avem de-a face cu un mod de comportament reprobabil. Sufletele de acest fel pot petrece o lung ă perioad ă - chiar mai mult de o mic de ani p ă mânteni - într-o experien ţă spiritual ă solitară . Un principiu de baz ă al lumii spiritelor este că s ă vârş irea unui r ă u, inten ţ ionat sau nu, va necesita s ă fie redresat într-un fel sau altul într-o viaţă viitoare. Acest fapt nu este considerat ca o pedeaps ă , nici m ă car ca o peniten ţă , ci ca o posibi- litate de creş tere karmică . Nu exist ă iad pentru suflete, exceptând, poate, viaţ a p ă mântească . Unele vieţ i sunt atât de dificile, încât sufletul ajunge acas ă foarte obosit. Astfel, în locul unei energii întinerite de ghizii no ş tri, care-ş i combin ă propria energie cu a noastră la intrarea în lumea spiritelor, se poate întâmpla totu ş i ca energia noastră s ă fie foarte scă zut ă . În aceste cazuri, în loc de

a s ă rb ă tori acest eveniment (întoarcerea acas ă ), sufletele au nevoie mai degrab ă de repaos ş i de singură tate. Într-adev ă r, multe suflete care au nevoie de odihn ă o primesc dup ă reunificarea cu grupurile lor. Grupul nostru de suflete poate fi violent, furtunos sau supus ş i docil, în concordan ţă cu ceea ce am f ă cut în timpul unei încarn ă ri. Toate grupurile î ş i întâmpin ă prietenii în felul propriu, dar întotdeauna cu sentimente de adâncă dragoste ş i camaraderie. Întoarcerea acas ă este un interludiu plin de bucurie, mai ales dac ă urmeaz ă unei vieţ i fizice în care nu am avut prea multe contacte cu rudele apropiate de suflet. Majoritatea subiecţ ilor mei miau spus că au fost întâmpina ţ i cu îmbrăţ i şă ri, zâmbete ş i cu mult umor, ceea ce consider c ă este un mod de comportament definitoriu al vieţ ii în lumea spiritelor. Grupurile entuziaste care au pl ă nuit s ă rb ă toarea în cinstea sufletului care s-a întors î ş i pot suspenda, în acest scop, orice alt ă activitate. Iat ă ce a relatat unul dintre subiecţ ii mei despre întoarcerea sa:

Dup ă ultima mea viaţă , grupul meu mi-a organizat o petrecere grozav ă , cu muzică , dans, vin ş i cântece. Ei au aranjat ca totul s ă arate ca un festival clasic roman, cu holuri de marmură , togi ş i toate acele accesorii exotice existente în numeroasele noastre vieţ i petrecute împreun ă în lumea antică . Melissa (o rud ă primar ă de suflet) m ă aş tepta chiar în faţ a casei, recreând vârsta la care mi-o aminteam cel mai bine ş i ară tând mai fericit ă ca oricând.

Grupurile de suflete variaz ă între trei ş i dou ă zeci ş i cinci de membri, având în medie cincisprezece. Exist ă momente când sufletele dintr-un grup al ă turat vor s ă intre în contact unele cu celelalte. Aceast ă activitate implică cel mai adesea sufletele mai b ă trâne care ş i-au fă cut mul ţ i prieteni în alte grupuri, de-a lungul sutelor de vieţ i anterioare. Aproape zece milioane de

telespectatori din Statele Unite au urm ă rit emisiunea SIGHTINGS, produs ă de Paramount în 1995, în cadrul că reia a fost transmis un fragment referitor la munca mea. Aceia care au v ă zut aceast ă emisiune (despre viaţă ş i moarte) î ş i pot aminti de una dintre clientele mele, pe nume Colleen, care vorbea despre una dintre ş edin ţ ele noastre. Ea descria c ă , la întoarcerea în lumea spiritelor dup ă o viaţă anterioară , a nimerit în toiul unui bal din secolul al XVII- lea. Subiectul meu a v ă zut peste o sut ă de persoane care au venit s ă -i s ă rb ă torească întoarcerea. Au fost reproduse cu generozitate un timp ş i un spaţ iu pe care ea le-a iubit, astfel încât Colleen a putut s ă înceap ă procesul de înnoire a stilului. Astfel, întoarcerea acas ă poate avea loc în dou ă moduri. Un suflet poate fi întâmpinat la intrarea în lumea spiritelor de câteva suflete, pentru ca apoi acestea s ă renun ţ e în favoarea unui ghid, care îl va conduce într-un tur orientativ. De obicei, comitetul de întâmpinare aş teapt ă pân ă în momentul în care sufletul se întoarce în grup. Acest grup poate fi izolat într-o clas ă , adunat în jurul treptelor unui templu sau aş ezat într-o gră din ă ; se mai poate întâmpla ca sufletul reîntors s ă dea peste mai multe grupuri reunite într-o atmosfer ă de bibliotecă . Sufletele care trec pe lângă alte grupuri în drumul spre propriul grup remarcă , adesea, c ă alte suflete, cu care au intrat cândva în contact în vieţ ile trecute, le caut ă ş i le recunosc cu un zâmbet sau cu un salut amical. Modul în care un subiect vede alc ă tuirea grupului matcă e direct proporţ ional cu nivelul de dezvoltare al acestuia, cu toate că amintirile atmosferei unei s ă li de clas ă sunt întotdeauna foarte clare. În lumea spiritelor plasarea într-o clas ă educaţ ional ă sau alta depinde de nivelul de dezvoltare

al sufletului. Simplul fapt că un suflet s-a încarnat pe P ă mânt încă din timpul epocii de piatră nu e o garan ţ ie a unei plas ă ri superioare. La conferin ţ ele mele remarc adesea un client care a totalizat patru

mii

de ani de vieţ i anterioare pentru a dep ăş i sentimentul de gelozie. Pot s ă confirm că acesta nu

mai

e ast ă zi o persoan ă geloas ă , dar deocamdat ă nu a fă cut decât mici progrese în ceea ce priveş te

intoleran ţ a sa. Unora dintre studen ţ i le ia mai mult ă vreme s ă asimileze ş i s ă dep ăş easc ă anumite

lecţ ii, la fel ca ş i în clasele de pe P ă mânt. Pe de alt ă parte, toate sufletele avansate sunt b ă trâne, atât

în ceea ce priveş te nivelul cunoaş terii, cât ş i acela al experien ţ ei. În Journey of Souls (C ă l ă toria sufletelor), am clasificat în linii mari sufletele drept încep ă toare, medii ş i avansate ş i am dat exemple concrete pentru fiecare dintre acestea, explicând că exist ă nuan ţ e fine de dezvoltare între aceste categorii. În general, componen ţ a unui grup de suflete este dat ă de fiin ţ e aflate la acelaş i nivel de dezvoltare, cu toate creş terile ş i sc ă derile lor individuale. Aceste atribute formeaz ă echilibrul grupului. Sufletele se ajut ă unele pe altele în însu ş irea aspectelor cognitive ale absorb ţ iei informaţ iilor din experien ţ ele de viaţă ş i în revederea felului în care au fost folosite sentimentele ş i emo ţ iile trupurilor lor gazd ă , tră iri aflate în leg ă tură direct ă cu experien ţ ele lor de viaţă . Fiecare aspect al unei vie ţ i este disecat, mergând pân ă la inversarea rolurilor, un joc în cadrul grupului, cu scopul creş terii gradului de con ş tientizare al propriilor acţ iuni. Când sufletele ating nivelele medii de dezvoltare, încep s ă se specializeze în acele domenii pentru care au demonstrat că au aptitudini specifice. Voi discuta mai pe larg aceste ipostaze în capitolele urm ă toare. Un aspect semnificativ al cercet ă rilor mele este identificarea culorilor energiei în care sunt învestmântate sufletele în cadrul lumii spiritelor. Culorile reliefeaz ă nivelul de avansare al unui suflet sau altul. Aceste informaţ ii, strânse încetul cu încetul, de-a lungul a mai mul ţ i ani, reprezint ă un indicator al progresului în timpul evalu ă rii clientului ş i servesc, de asemenea, la identificarea celorlalte suflete pe care la v ă d în jurul lor clien ţ ii mei aflaţ i în stare de trans ă . Sunt de p ă rere că albul pur denot ă un suflet mai tân ă r, în vreme ce energia unui suflet avansat, devenind mai dens ă , î ş i schimb ă culoarea în portocaliu, apoi în galben, verde ş i în cele din urm ă în nuan ţ e de albastru. Pe lângă aceste aure esen ţ iale, exist ă amestecuri subtile de culori ale haloului în cadrul fiecă rui grup, în funcţ ie de aspectele caracteristice fiecă rui suflet. Din dorin ţ a ob ţ inerii unui sistem cât mai bun, am clasificat dezvoltarea sufletului pe o scar ă ce începe la nivelul I - încep ă tor, ş i traverseaz ă diferite nivele de înv ăţ are, pân ă la nivelul VI,

corespunz ă tor stadiului de avansat. Aceste suflete foarte avansate apar ca având o culoare profund violet ă . Nu m ă îndoiesc c ă exist ă ş i nivele mai înalte, dar cuno ş tin ţ ele mele referitoare la acestea

sunt limitate, pentru că tot ceea ce pot s ă fac este s ă iau not ă de relat ă rile unor oameni încă încarnaţ i. Sincer vorbind, nu sunt încântat de folosirea termenului „nivel” pentru ierarhizarea sufletelor, pentru că aceast ă etichetare ascunde privirii diversitatea dezvolt ă rii sufletelor în oricare dintre stadii în parte. Cu toate aceste neajunsuri, subiecţ ii mei folosesc termenul „nivel” pentru a descrie exact unde anume se afl ă pe scara înv ăţă rii. În ciuda evalu ă rilor mele, nici unul dintre clien ţ ii mei nu se arat ă înclinat s ă certifice c ă este un suflet avansat, dând dovad ă de modestie faţă de realiz ă rile ob ţ inute. Îns ă , odat ă ieş i ţ i de sub hipnoz ă , având sub control o minte pe deplin con ş tient ă ş i mul ţ umit ă de sine, ei devin mai pu ţ in reticen ţ i. În starea supracon ş tient ă din timpul hipnozei adânci, subiecţ ii mei îmi spun că în lumea spiritelor nici un suflet nu este desconsiderat pentru că ar avea mai pu ţ in ă valoare decât oricare alt suflet. Ne afl ă m cu to ţ ii într-un proces de transformare ce tinde că tre ceva mai înalt decât starea noastră actual ă de iluminare. Fiecare (dintre noi este considerat ca fiind unic, calificat s ă -ş i aduc ă propria contribu ţ ie la acest întreg, neavând prea mare importan ţă cât de mult ne stră duim cu lecţ iile noastre. Dacă acest fapt n-ar fi adev ă rat, în primul rând nici m ă car n-am fi fost creaţ i. Din afirmaţ iile mele referitoare la culorile specifice celor avansaţ i, nivele de dezvoltare, clase, profesori ş i studen ţ i, ar fi u ş or de presupus că ambian ţ a lumii spiritelor este una bazat ă pe ierarhie. Aceast ă concluzie ar fi destul de departe de adev ă r, din punctul de vedere al tuturor clien ţ ilor mei. Dacă ar fi totu ş i ceva de spus despre acest lucru, atunci lumea spiritelor este ierarhică din punct de vedere al gradului de con ş tien ţă mental ă . Noi tindem s ă gândim organizarea autorit ăţ ii pe P ă mânt ca fiind reprezentat ă de lupte pentru putere, ră zboaie ş i de folosirea unui întreg ş ir de reguli rigide în cadrul diferitelor structuri. Un sistem exist ă , fă ră îndoial ă , ş i în lumea spiritelor, dar acesta se situeaz ă în cadrul unei matrici sublime a compasiunii, armonici, eticii ş i a moralit ăţ ii, cu mult diferit ă de ceea ce se practică la noi, pe P ă mânt. Din experien ţ a mea, lumea spiritelor are ş i un departament de personal centralizat având menirea de a atribui sarcini sufletelor. Acolo exist ă încă un sistem de valori centrat pe toleran ţă , amabilitate, ră bdare ş i iubire absolut ă . În timp ce îmi relateaz ă aceste lucruri, subiecţ ii mei sunt smeri ţ i. Am un vechi prieten din colegiu, aflat în Tucson, un iconoclast ce a opus rezisten ţă autorit ăţ ii de-a lungul întregii sale vieţ i, o atitudine cu care pot empatiza. Prietenul meu presupune c ă sufletele clien ţ ilor mei au suferit o „sp ă lare a creierului” pentru a crede c ă -ş i pot controla destinul. El consideră că nici un fel de autoritate - chiar ş i cea spiritual ă - nu poate exista în lipsa corup ţ iei ş i a abuzului de privilegii. Cercetarea mea, revelând existen ţ a unei ordini atât de des ă vârş ite acolo sus, nu poate fi pe placul s ă u. În acelaş i timp, to ţ i subiecţ ii mei sunt încredin ţ aţ i că au avut posibilitatea unei multitudini de alegeri în trecutul lor ş i că aceast ă stare de fapt va continua ş i în viitor. Un stadiu avansat în asumarea propriei responsabilit ăţ i nu include dominaţ ia sau ierarhia statutelor, ci recunoaş terea unui poten ţ ial. Pretutindeni în viaţ a lor de dintre vieţ ile pe P ă mânt, subiecţ ii mei au avut integritate ş i li- bertate personal ă . Nimeni, în lumea spiritelor, nu ne oblig ă s ă ne reîncarn ă m sau s ă particip ă m la proiecte de grup. Dac ă sufletele doresc solitudine, o pot avea. Dacă nu vor s ă avanseze în rezolvarea sarcinilor lor, pot s ă nu o fac ă . Un subiect mi-a zis: „Am trecut prin multe vieţ i u ş oare ş i mi-a pl ă cut pentru că nu voiam s ă muncesc prea mult. Acum lucrurile se vor schimba. Ghidul meu spune - noi suntem gata atunci când eş ti ş i tu pregă tit”. De fapt, acolo exist ă atât de mult ă libertate a voin ţ ei, încât, dacă nu suntem gata, din diferite motive personale, s ă p ă ră sim planul astral al P ă mântului dup ă moarte, ghizii no ş tri ne vor permite s ă ră mânem cât ă vreme avem nevoie pentru a fi pregă ti ţ i s ă mergem acas ă . Sper ca aceast ă carte va ară ta c ă avem o mul ţ ime de posibilit ăţ i de alegere atât în cadrul lumii spiritelor, cât ş i în afara acesteia. Ceea ce este foarte evident pentru mine, referitor la aceste posibilit ăţ i de alegere, dorin ţ a intens ă a celor mai multe dintre suflete de a se dovedi la în ă l ţ imea încrederii investite în ele. E de aş teptat ca noi s ă facem ş i greş eli în acest proces. Motivaţ ia primor- dial ă a sufletelor este tocmai efortul de a avansa c ă tre o mai mare bun ă tate pentru a intra în

conjuncţ ie cu Sursa care ne-a creat. Atunci când li se ofer ă posibilitatea de a se încarna în forme fizice, sufletele cunosc sentimentul umilin ţ ei. Am fost întrebat adesea dacă subiecţ ii mei vizualizeaz ă Sursa creaţ iei în timpul sesiunilor noastre. În introducerea acestei că rţ i am afirmat că m ă pot apropia de aceast ă Surs ă numai în cadrul limitelor impuse de faptul că lucrez cu oameni înc ă încarnaţ i. Subiecţ ii avansaţ i vorbesc despre timpul conjuncţ iei, despre momentul când se al ă tură „Celei Mai Sacre Dintre Toate”. În aceast ă

sferă de lumin ă dens ă , ro ş ie, exist ă o Prezen ţă atotcunoscă toare. Nu pot s ă spun exact ce înseamn ă toate acestea, dar ş tiu că este sim ţ it ă o prezen ţă atunci când mergem în faţ a Consiliului Bă trânilor.

O dat ă sau de dou ă ori, în timpul de dintre vieţ i, vizit ă m acest grup de fiin ţ e superioare, aflate cu o

treapt ă sau dou ă mai sus decât ghizii/profesorii no ş tri. În prima mea carte am prezentat o serie de studii de caz referitoare la aceste întâlniri. Cu prilejul acestei lucr ă ri voi detalia ş i mai mult domeniul vizitelor la aceş ti maeş tri, aflaţ i foarte aproape de Creator, pentru că aici sufletul experimenteaz ă o surs ă mai înalt ă a cunoaş terii divine. Clien ţ ii mei numesc aceast ă forţă energetic ă „Prezen ţ a”.

Consiliul Bă trânilor nu este nici un tribunal al judecă torilor, nici o curte unde sufletele se înfăţ i ş eaz ă spre a fi triate ş i pedepsite pentru faptele rele comise, deş i trebuie s ă recunosc c ă , uneori, cineva îmi va spune c ă a ap ă rea în faţ a Consiliului induce un sentiment asem ă n ă tor cu acela în care un elev este chemat în biroul directorului. Membrii Consiliului doresc s ă discute cu noi despre greş elile noastre ş i despre ceea ce putem face pentru a ne corecta comportamentele negative în viaţ a viitoare. Acesta este locul în care încep consideraţ iile asupra trupului optim din viaţ a noastră viitoare. Pe m ă sură ce se apropie timpul renaş terii noastre, mergem într-un spaţ iu unde putem vedea/încerca o serie de trupuri, pentru a observa dac ă se potrivesc cu cerin ţ ele ş i nevoile noastre. Avem astfel ş ansa de a privi în viitor ş i de a testa diferitele noastre trupuri înainte de a face o alegere. Sufletele aleg în mod voit corpuri imperfecte ş i vieţ i dificile, în scopul de a-ş i pl ă ti datoriile karmice sau de a lucra la acele aspecte ale unei lecţ ii la care au avut probleme în trecut. Cele mai multe dintre suflete accept ă corpurile care le sunt oferite în camera de selecţ ie, îns ă un suflet poate refuza atât ceea ce i

se ofer ă , cât ş i s ă se reîncarneze. De asemenea, un suflet poate cere s ă meargă pentru o vreme pe o planet ă fizică , alta decât P ă mântul. Dacă accept ă m noua sarcin ă , suntem trimi ş i de regul ă într-o clas ă de pregă tire, spre a ne reaminti principalele semnificaţ ii ş i indicii ale vieţ ii ce va urma, în special acelea în care rudele noastre primare de suflet ne intră în viaţă . În cele din urm ă , când vine timpul reîntoarcerii, ne lu ă m la revedere de la prietenii no ş tri ş i suntem escortaţ i spre un loc de îmbarcare pentru excursia pe P ă mânt. Adesea, sufletele se al ă tur ă gazdelor lor desemnate abia dup ă cea de-a treia lun ă a sarcinii, având, astfel, la dispozi ţie un creier suficient de evoluat pentru a putea lucra cu el înainte de naş tere. În timpul sarcinii ele sunt încă în stare s ă gândească în calitate de suflete nemuritoare pân ă se obi ş nuiesc cu circuitele creierului ş i cu alter-egoul gazdei lor. Dup ă naş tere, o memorie amnezică se declan ş eaz ă ş i sufletele înlocuiesc caracterul lor nemuritor cu temporara minte omenească , pentru a produce o combinaţ ie de tră s ă turi necesare unei noi personalit ăţ i. Pentru a atinge mintea sufletului celor aflaţ i în stadiile incipiente ale regresiei hipnotice, folosesc o apropiere sistematică , printr-o serie de exerci ţ ii preg ă titoare. Aceast ă procedur ă este des-

tinat ă atât ascu ţ irii graduale a memoriei subiecţ ilor mei cu privire la trecut, cât ş i pregă tirii acestora pentru analiza critică a imaginilor pe care le vor vedea din viaţ a din lumea spiritelor. Dup ă obi ş nuitul interviu, hipnotizez foarte repede clientul, secretul meu constând în gradul de intensitate

al

hipnozei. În urma unor lungi perioade de experimentare, am con ş tientizat că aducerea unui client

în

stadiul normal de hipnoz ă - alpha nu este suficient ă pentru a atinge starea supracon ş tient ă a

min ţ ii sufletului. Pentru aceasta trebuie s ă aduc subiectul într-o stare mai avansat ă de hipnoz ă -ş i anume starea theta. În termeni metodologici, este indicat s ă petrec peste o oră vizualizând îndelung imagini ale p ă durii sau ale ţă rmului m ă rii, dup ă care aduc subiectul în anii copil ă riei sale. Pun întreb ă ri detaliate referitoare la lucruri ca: stilul mobilei din cas ă la vârsta de doisprezece ani, articolul vestimentar

favorit la vârsta de zece ani, jucă ria preferat ă la vârsta de ş apte ani ş i fac apel la cele mai timpurii amintiri ale copil ă riei, de la vârsta de doi sau trei ani. Trec prin toate acestea înainte de a cobori subiectul în perioada sa prenatal ă , pentru a ră spunde la alte întreb ă ri, iar apoi s ă facem o scurt ă trecere în revist ă a vieţ ii sale trecute. Podul pe care l-am construit este complet în momentul în care clientul a trecut pragul morţ ii din acea viaţă ş i a ajuns la porţ ile lumii spiritelor. Hipnoza continu ă , devenit ă profund ă în cursul primei ore, produce ruptura subiectului de mediul s ă u ini ţ ial; urmeaz ă ca subiectul s ă ră spund ă detaliat, în urm ă toarele dou ă ore, la un interviu referitor la viaţ a sa spiritual ă . Subiecţ ii care ies din trans ă dup ă ce, din punct de vedere mental, s-au întors acas ă , afi ş eaz ă o atitudine de team ă respectuoas ă , de departe mai profund ă decât dac ă ar fi experimentat o simpl ă regresie a unei vieţ i trecute. De exemplu, un client mi-a spus: „Asemeni unui râu, spiritul, graţ ie calit ăţ ilor sale complexe ş i curg ă toare, are capacitatea de a scă pa oric ă rei încerc ă ri de a-l determina, explica, în mod adecvat”. Mul ţ i dintre fo ş tii mei clien ţ i îmi scriu despre cum s-a schimbat viaţ a lor dup ă ce au vizualizat nemurirea. Iat ă o mostră a unei scrisori:

Am câ ş tigat o senza ţ ie indescriptibil ă de fericire ş i de libertate din aflarea adevă ratei mele identit ăţ i. Faptul cu adevă rat uluitor este că aceast ă cuno ş tin ţă se afla în mintea mea dintotdeauna. Vederea profesorilor mei m-a l ă sat într-o stare plin ă de entuziasm. Am în ţ eles că singurul lucru care are cu adevă rat importan ţă în aceast ă via ţă material ă este modul în care tr ă im ş i ne comport ă m fa ţă de ceilal ţ i oameni. Circumstan ţ ele vieţ ii noastre nu înseamn ă nimic în compara ţ ie cu compasiunea ş i acceptarea d ă ruite celorlal ţ i. Am acum o cunoa ş tere, mai curând decât un sentiment, despre motivul pentru care sunt aici ş i despre locul în care voi merge dup ă moarte.

Prezint constat ă rile mele în aceast ă carte - care include ş aizeci ş i ş apte de cazuri ş i numeroase citate - ca un reporter ş i ca un mesager. Înainte de a începe orice conferin ţă , explic audien ţ ei că ceea ce voi spune reprezint ă adev ă rurile mele despre viaţ a noastră spiritual ă . Exist ă multe drumuri spre adev ă r. Adev ă rurile mele izvoră sc din marea în ţ elepciune primit ă de la multitudinea de persoane care mi-au luminat viaţ a de-a lungul anilor, în calitate de clien ţ i ai mei. Dac ă fac afirmaţ ii care contravin concep ţ iilor, credin ţ ei sau filosofiei dumneavoastr ă de viaţă , v ă rog s ă reţ ineţ i doar ceea ce vi se potriveş te ş i s ă l ă saţ i la o parte restul.

2

MOARTE, DURERE ŞI ALINARE

Nega ţie şi acceptare

A supravieţ ui unei persoane iubite reprezint ă unul dintre cele mai dificile momente ale vieţ ii. Este bine cunoscut faptul că procesul supravieţ uirii unei astfel de dureri presupune traversarea ş ocului ini ţ ial, apoi lupta cu negarea, mânia, depresia, pentru ca, în cele din urm ă , s ă ajungem s ă ne împ ă că m cu gândul. Fiecare dintre aceste stadii de dezechilibru emo ţ ional variaz ă , în durat ă ş i în intensitate, de la câteva luni la câţ iva ani. Pierderea cuiva de care am fost strâns legaţ i ne poate aduce într-o asemenea disperare, încât sim ţ im că ne afl ă m într-o groap ă fă ră fund, moartea p ă rând atât de definitiv ă . Credin ţ a în finalitatea morţ ii reprezint ă pentru societatea, cultura occidental ă un obstacol în calea alin ă rii. Avem o cultură dinamică , în care posibilitatea de a ne pierde personalitatea este de neînchipuit. Dinamica morţ ii într-o familie ai că ror membri sunt apropiaţ i, se aseam ă n ă cu aceea a

unei piese de succes, c ă zut ă prad ă dezordinii din pricina morţ ii unuia dintre staruri. Interpreţ ii ră maş i se zbat în jurul nevoii de a schimba scenariul. Confruntarea cu acest uriaş gol în economia textului, produs de cel disp ă rut prin îns ăş i dispari ţ ia sa, afecteaz ă rolurile viitoare ale actorilor ră maş i. Avem de a face în acest caz cu o dihotomie, pentru c ă sufletele, pe când se afl ă în lumea spiritelor, pregă tindu-se pentru o nou ă viaţă , zâmbesc la ideea c ă ar face repeti ţ ii pentru urm ă toarea lor pies ă de pe P ă mânt. Ele ş tiu că toate rolurile sunt temporare. În cultura noastr ă , nu ne pregă tim pentru trecerea în nefiin ţă în mod adecvat încă din timpul vieţ ii, pentru că moartea nu este ceva pe care s ă -l putem schimba sau determina. Aprehensiunea Dispari ţ iei fizice începe s ă ne fr ă mânte pe m ă sură ce înaint ă m în vârst ă , mereu prezent ă , pândind în umbre, nep ă s ă toare la tot ceea ce credem că se întâmpl ă în acel moment sau dup ă moarte. Discutând în timpul conferin ţ elor mele despre viaţ a de apoi, am fost surprins s ă descop ă r că tocmai oamenii care aveau puternice opinii religioase tradi ţ ionale p ă reau s ă se team ă de moarte cel mai mult. Pentru cei mai mul ţ i dintre noi aceast ă frică vine din necuno ş tin ţă . În afară de cazul în care am

v ă zut moartea cu ochii sau am tră it o regresie a vie ţ ii anterioare, graţ ie c ă reia ne-am putut aminti ce

a însemnat, de fapt, acest moment, trecerea în lumea umbrelor e un mister. A avea de-a face cu

moartea, fie ca participan ţ i sau ca observatori, poate fi dureros, trist sau însp ă imânt ă tor. Cel s ă n ă tos nu doreş te s ă vorbească despre aceasta ş i nici cei foarte bolnavi nu o fac prea adesea. Astfel, cultura noastră priveş te sfârş itul vieţ ii ca pe o oroare.

În secolul al XX-lea s-au produs multe schimb ă ri în atitudinea publicului fa ţă de viaţ a de dup ă moarte. Dacă în primele decenii ale secolului cei mai mul ţ i dintre oameni ş i-au p ă strat vederile tradi ţ ionaliste, considerând că le este dat s ă tră iască doar o singură viaţă , în ultima treime a secolului al XX-lea, în Statele Unite s-a estimat că aproximativ 40% dintre cet ăţ eni cred în reîn- carnare. Aceast ă schimbare de atitudine a fă cut ca acceptarea fenomenului morţ ii s ă devin ă mai

u ş oară pentru aceia care, devenind mai spirituali, se îndep ă rteaz ă de acea credin ţă ce postuleaz ă că

dup ă moarte urmeaz ă doar uitarea. Unul dintre cele mai semnificative aspecte ale cercet ă rilor pe care le-am efectuat referitor la lumea spiritelor este posibilitatea de a afla, din perspectiva sufletului desprins, ce se petrece când murim ş i cum se stră duiesc sufletele s ă -i aline pe cei ră maş i pe P ă mânt. Sper ca în acest capitol s ă reu ş esc s ă v ă dau certitudinea că acel sentiment pe care-l sim ţ i ţ i în adâncul fiin ţ ei dup ă o astfel de pierdere este mai mult decât o simpl ă dorin ţă . Persoana pe care o iubi ţ i nu s-a dus cu adev ă rat. Aveţ i în vedere ş i ceea ce am spus în ultimul capitol, referitor la dualitatea sufletelor. O parte a energiei v-a fost l ă sat ă în lumea spiritelor în momentul încarn ă rii. Când cel pe care-l iubi ţ i ajunge din nou înapoi acas ă , voi veţ i fi deja acolo, aş teptându-l cu acea parte a energiei voastre care a fost l ă sat ă în urm ă . Aceast ă energie similară (cu aceea care v-a înso ţ it în viaţ a p ă mânteasc ă ) este ţ inut ă în rezerv ă pentru a se uni cu sufletul care se întoarce. O alt ă revelaţ ie semnificativ ă desprins ă din cercet ă rile mele a fost aceasta: că rudele-de-suflet nu sunt niciodat ă separate cu adev ă rat una de alta.

Secţ iunile care urmeaz ă ilustreaz ă metodele concrete pe care le folosesc sufletele pentru a comunica cu aceia pe care îi iubesc. Aceste tehnici pot începe chiar imediat dup ă moartea fizică ş i pot fi foarte intense. Cu toate acestea, sufletul care se desprinde poate li îngrijorat cu privire la pornirea spre cas ă , c ă ci densitatea p ă mântului îl goleş te de energie. Sufletul este despov ă rat ş i eliberat pe neaş teptate prin moarte. Dac ă sim ţ im nevoia, sufletele desprinse ne pot contacta din lumea spiritelor în mod regulat. Contemplaţ ia t ă cut ă ş i meditaţ ia pot crea o receptivitate mai mare faţă de cel plecat ş i, totodat ă , de-a v ă înzestra con ş tiin ţ a cu un sens mai înalt al con ş tientei, mesajele verbale din cealalt ă parte nefiind necesare. În procesul de revenire dup ă o atare durere, ne poate fi de ajutor s ă înl ă tură m obstacolul propriei nesiguran ţ e ş i s ă ne deschidem mintea m ă car că tre posibilitatea prezen ţ ei cuiva pe care-l iubeş ti.

Tehnici/modalităţi terapeutice ale sufletelor

Cazul cu care încep aceast ă carte este acela al unui suflet avansat, numit Tammano, care se pregă teş te s ă devin ă ghid-student. El mi-a spus: „M-am încarnat ş i am murit pe P ă mânt timp de mii de ani ş i abia în ultimele secole am în ţ eles cu adev ă rat cum s ă schimb gândurile negative ş i s ă lini ş tesc oamenii”. Acest caz începe în timpul sesiunii noastre, în punctul în care Tammano descrie momentele imediat urm ă toare morţ ii lui dup ă o viaţă trecut ă .

Cazul 1

S (Subiectul): So ţ ia mea nu-mi simte prezen ţ a. Nu pot s ă ajung la ea. Dr. N: De ce? Care e problema? S.: Prea mult ă durere. E atât de copleş itoare. Alice e într-o asemenea stare de ş oc în urma morţ ii mele, încât este prea stupefiat ă ca s ă -mi simt ă energia. Dr. N: Tammano, aceast ă problem ă a existat ş i în cazul celorlalte vieţ i anterioare sau se întâmpl ă doar cu Alice? S.: Imediat dup ă moarte, oamenii care te iubesc sunt ori foarte agitaţ i, ori complet paralizaţ i. În

oricare dintre situaţ ii, mintea lor se poate opri. Sarcina mea este s ă încerc s ă ob ţ in un echilibru între trup ş i minte. Dr. N: Unde se afl ă sufletul t ă u în acest moment? S.: Pe tavanul dormitorului nostru. Dr. N: Ce ai vrea s ă fac ă Alice? S.: S ă nu mai plângă ş i s ă -ş i concentreze gândurile. Crede că mai pot fi totu ş i în viaţă , astfel că toate rezervele ei de energie sunt prea înl ă n ţ uite în planul material. E aş a de frustrant. Sunt chiar lâng ă ca ş i totu ş i nu ş tie asta! Dr. N: Vei renun ţ a, aş adar, pentru moment ş i vei pleca în lumea spiritelor, având în vedere că mintea ei este blocat ă ? S.: Aceasta ar fi cea mai u ş oară calc pentru mine, nu îns ă ş i pentru ea. Îmi pas ă prea mult de ea pentru a renun ţ a acum. Nu voi pleca pân ă când nu va sim ţ i m ă car faptul c ă cineva din aceast ă încă pere este al ă turi de ea. Acesta este primul pas. Pe urm ă , voi putea s ă fac mai mult. Dr. N: Cât a trecut de la moartea ta? S.: Câteva zile. Înmormântarea s-a sfârş it ş i acum e momentul în care m ă lini ş tesc încercând s- o alin pe Alice. Dr. N: Presupun c ă propriul t ă u ghid aş teapt ă s ă te conducă acas ă ?

S.: (râde) I-am spus ghidei mele, Eaan, că va trebui s ă m ă aş tepte un timp era necesar. Ştie toate acestea, pentru că ea m-a înv ăţ at ş i pe mine!

ceea ce, oricum, nu

Acest caz ilustreaz ă un punct comun pe care mi-l relateaz ă sufletele proasp ă t desprinse. Multe dintre ele nu sunt atât de pricepute ş i de determinate ca Tammano. Cu toate acestea, cele mai multe dintre sufletele care se simt îngrijorate de gândul plecă rii în lumea spiritelor nu vor p ă r ă si planul astral al P ă mântului pân ă ce nu iau câteva m ă suri în scopul de a-i alina pe aceia care i-au iubit ş i suferă în urma morţ ii lor. Am rezumat relatarea clientului, în scopul de a accentua efectele pe care le poate avea energia sufletelor asupra energiei umane sl ă bite.

Dr. N:Tammano, ţ i aş li îndatorat dac ă mi-ai preciza câte ceva despre tehnicile pe care le foloseş ti pentru a o ajuta pe Alice s ă dep ăş ească aceast ă durere. S.: Bine, mai întâi î ţ i spun că Alice nu m-a pierdut (respiră adânc). Încep suflând energia mea asupra so ţ iei mele, Alice, din dreptul capului ei pân ă la mijloc, oarecum asem ă n ă tor unei umbrele. Dr. N: Dacă aş fi un spirit, aş ezat chiar înaintea ta, cum ar ară ta acesta? S.: (zâmbeş te). Ca un nor de vat ă de zah ă r. Dr. N: Cu ce o ajut ă aceasta? S.: Îi ofer ă un înveli ş de că ldură mental ă , care o calmeaz ă . Trebuie îns ă s ă - ţ i spun că nu sunt încă pe de-a-ntregul expert în aceast ă procedură , dar că am plasat asupra ei, în aceste ultime trei zile de la moartea mea, un nor protectiv de energie, spre a o face mai receptiv ă .

Dr. N: Vă d că ai început deja s ă te ocupi serios de Alice. Bine, Tammano, ce faci acum? S.: Încep s ă filtrez norul de energie din jurul ei, pân ă voi sim ţ i punctul unde este cel mai mic blocaj (pauz ă ). L-am gă sit în partea stângă a capului ei, în spatele urechii. Dr. N: Are vreo semnificaţ ie acest punct? S.: Când eram în viaţă , Alice adora s ă -i s ă rut urechile (amintirile punctelor sensibile sunt pline de semnificaţ ii). Când v ă d deschiderea din partea stângă a capului ei îmi transform energia într-o raz ă concentrat ă ş i o canalizez spre acel punct. Dr. N: So ţ ia ta simte acest flux chiar acum?

S.: La început, Alice con ş tientizeaz ă o atingere tandră , dar aceast ă senzaţ ie îi e fragmentat ă de durere. Atunci, cresc intensitatea razei mele trimi ţ ându-i gânduri de iubire. Dr. N: Vezi vreun semn că aceast ă sporire ar func ţ iona? S.: (fericit) Da, detectez venind de la Alice noi mostre de energie care nu mai sunt atât de

întunecate. Se produc schimb ă ri în emo ţ iile ei

Zâmbeş te. Dr. N: Ai terminat? S.: Ea va fi bine. E timpul s ă plec. Voi veghea asupra ei, dar ş tiu că va trece peste asta, ceea ce

e bine, pentru c ă voi fi ocupat o vreme. Dr. N: Înseamn ă c ă nu o vei mai contacta mai târziu? S.: (ofensat) Sigur că nu] Voi ră mâne în contact cu ea oricând va avea nevoie. Ea e iubirea vieţ ii mele.

nu mai plânge

se uit ă în jurul s ă u

m ă simte.

Chiar ş i cel mai novice dintre ghizii-studen ţ i este mai îndemânatic în ceea ce priveş te folosirea acestor proceduri decât majoritatea sufletelor aflate la un nivel mediu de dezvoltare; dar asupra acestor aspecte voi insista mai târziu, în capitolul 4, în cadrul secţ iunilor referitoare la reabilitarea energiei. Cu toate acestea, majoritatea sufletelor cu care am lucrat reu ş esc s ă ob ţ in ă efectele dorite atunci când acţ ioneaz ă din lumea spiritelor asupra unui trup fizic. Una dintre modalit ăţ ile caracteristice alese de suflete este efectul unei raze de energie concentrat ă descris mai sus de Tammano. Aceste proiec ţ ii de energie plin ă de iubire pot avea efecte foarte puternice asupra oamenilor aflaţ i în st ă ri de traume emo ţ ionale, chiar ş i atunci când sunt folosite de suflete mai pu ţ in experimentate. Practican ţ ii orientali de yoga ş i meditaţ ie folosesc chakrele în moduri comparabile acelora prin care sufletele împart corpul uman când aplic ă energia t ă m ă duitoare. Cei care practic ă t ă m ă duirea chakrelor spun că , din moment ce avem un trup eteric, care exist ă în conjuncţ ie cu cel fizic, vindecarea trebuie s ă ţ in ă seama de ambele elemente. A lucra asupra Chakrei presupune deblocarea energiilor noastre spirituale ş i emo ţ ionale, prin diferite puncte ale corpului, aflate în ş ira spin ă rii, inim ă , gât, frunte ş i aş a mai departe, pentru a deschide ş i a armoniza corpul.

Modalit ăţi în care spiritele iau legă tura cu cei încarna ţ i

Atingerea somatică

Am combinat termenii clinici de „legă tur ă somatică ş i, respectiv, „atingere terapeutică ” pentru

a descrie metoda pe care o folosesc sufletele neîncarnate, direcţ ionând razele de energie c ă tre

diferitele p ă rţ i ale unui trup încarnat. Vindecarea nu se limiteaz ă la punctele de pe corp unde sunt

reprezentate chakrele la care am fă cut referire mai sus. Sufletele care se întorc spre a-i alina pe cei

ră maş i în viaţă caut ă locurile cele mai receptive la energia lor. Am v ă zut o exemplificare a acestui

fapt în cazul 1 (Tammano insistând asupra unui punct situat în spatele urechii stângi a so ţ iei sale).

Energia transmis ă de emi ţă tor devine terapeutică în momentul în care se formeaz ă o punte între mintea acestuia ş i cea a receptorului prin transmisia telepatică .

Formarea unei astfel de pun ţ i, prin intermediul gândurilor, că tre un trup ce suferă este somatică în m ă sura în care metodele sunt fiziologice; fapt care presupune atingerea subtil ă a organelor trupului, ob ţ inându-se anumite reacţ ii emo ţ ionale, care pot include ş i folosirea sim ţ urilor. Aplicate cu pricepere, razele de energie pot evoca recunoaş terea prin vedere, sunet, gust ş i miros. Ideea principal ă a recunoaş terii este de a convinge persoana îndurerat ă de faptul c ă acela pe care îl iubeş te ş i pe care îl consideră pierdut pentru totdeauna se afl ă încă în viaţă . Scopul atingerii somatice este de a permite persoanei zdrobite de durere s ă accepte situaţ ia în sensul că absen ţ a celui disp ă rut reprezint ă doar o schimbare de realitate, ş i nu un final. Într-un mod fericit, aceasta va permite îndoliatului s ă mearg ă mai departe ş i s ă -ş i continue viaţ a în mod constructiv. De asemenea, sufletele sunt capabile s ă se deprind ă cu atingerea somatic ă . Urm ă torul caz, al unui b ă rbat de patruzeci ş i nou ă de ani care a murit de cancer, este un exemplu în acest sens. Deş i sufletul acestui om nu se dovedeş te a fi prea îndemânatic, inten ţ iile sale sunt totu ş i bune.

Cazul 2

Dr. N: Ce tehnică foloseş ti pentru a intra în legă tur ă cu so ţ ia ta? S.: Oh, tot vechea mea metod ă - insist asupra porţ iunii din mijlocul pieptului. Dr. N: De ce tocmai acolo? S.: Îmi direcţ ionez raza de energie chiar spre inim ă . Dac ă m ă abat pu ţ in, nu conteaz ă prea mult. Dr. N: Şi de ce consideri că aceast ă metod ă este cea mai potrivit ă ? S.: Sunt în tavan, ea e aplecat ă ş i plânge. Când am atins-o prima dat ă cu raza mea, s-a ridicat. Suspin ă adânc ş i simte ceva, se uit ă în sus. Apoi îmi folosesc tehnica de împrăş tiere. Dr. N: Despre ce e vorba? S.: (zâmbeş te) Oh, ş tii, împrăş tii energie în toate direcţ iile dintr-un punct central din tavan. De obicei, unul dintre aceste fascicule ajunge în locul potrivit - capul - sau oriunde altundeva. Dr. N: Cum determini locul potrivit? S.: E cel care nu este blocat de energie negativ ă .

Faceţ i comparaţ ia între acest al doilea caz ş i urm ă torul client, care î ş i împr ăş tie energia cu aten ţ ie, concentrându-se pe un anumit loc, ca ş i cum ar aplica glazura pe o pră jitură .

Cazul 3

Dr. N: Descrie-mi, te rog, cum procedezi pentru a- ţ i ajuta so ţ ul cu energia ta. S.: Voi lucra asupra bazei capului, chiar deasupra ş irei spin ă rii. Doamne, Kevin suferă prea mult. Nu voi pleca pân ă când nu se va sim ţ i mai bine. Dr. N: De ce te concentrezi anume pe acest loc? S.: Pentru că ş tiu că îi pl ă cea s ă -i masez ceafa, aş adar este o porţ iune în care este mai receptiv la atingeri vibraţ ionale. Apoi m ă joc în aceast ă zon ă ca ş i cum i-aş face masaj – ceea ce ş i fac, de fapt.

Dr.N: Te joci? S.: (subiectul meu chicoteş te ş i-ş i întinde mâna în faţă , deschizând complet palma) Da, îmi împrăş tii energia ş i rezonez ş i eu la atingere. Apoi folosesc ambele mâini, în jurul fiecă rei p ă rţ i a capului lui Kevin, pentru a ob ţ ine efectul maxim. Dr. N: Ştie că eş ti tu? S.: (cu un zâmbet pervers) Oh, b ă nuieş te că trebuie s ă fiu eu. Nimeni altcineva nu-i putea face ceea ce îi fac eu, ş i îmi ia numai un minut. Dr. N: Nu-i va fi dor de astfel de mângâieri dup ă ce te vei întoarce în lumea spiritelor? S.: Credeam că ş tii aceste lucruri. M ă pot întoarce oricând va fi cuprins de deprimare ş i va tânji dup ă mine. Dr. N: Întrebam doar. Nu vreau s ă fiu insensibil, dar ce va fi dacă Kevin va cunoaş te o alt ă femeie în aceast ă viaţă ?

S.: Aş fi încântat ă dac ă va fi din nou fericit. Acest fapt st ă m ă rturie despre cât de bine ne-a fost împreun ă . Viaţ a noastră împreun ă - fiecare moment al acesteia - nu este pierdut ă , chiar va putea fi recuperat ă ş i jucat ă din nou în lumea spiritelor.

Tocmai când credeam c ă dobândisem o în ţ elegere complet ă asupra capacit ăţ ilor ş i limitelor sufletelor, avea s ă apar ă un client care s ă risipeasc ă aceste no ţ iuni imperfecte. Mult ă vreme am spus oamenilor că toate sufletele par s ă întâmpine probleme în a trece peste suspinele de durere, înainte de a începe s ă lucreze cu energia t ă m ă duitoare. Avem, în cele ce urmeaz ă , un scurt citat din experien ţ a unui reprezentant al nivelului III, a că rui tactică de apropiere, chiar din timpul apogeului durerii, a dovedit c ă m ă în ş elam.

Nu sunt inhibat de oamenii care plâng în hohote. Tehnica mea e de a-mi coordona rezonan ţ a vibra ţ ional ă cu varia ţ iile tonale ale corzilor lor vocale ş i apoi de a s ă ri direct în creier. În acest fel îmi pot alinia energia pentru a realiza o contopire mai rapid ă a esen ţ ei mele cu trupul lor. În curând ei se vor opri din plâns f ă r ă s ă ş tie de ce.

Personifică ri prin intermediul obiectelor

Mi-a fost dat s ă aud ni ş te poveş ti absolut fascinante, referitoare la folosirea unor obiecte familiare, de genul celei care urmeaz ă . De vreme ce b ă rbaţ ii mor, de obicei, înaintea so ţ iilor, aflu despre tehnicile de folosire a energiei mai mult din perspectiva lor. Aceasta nu înseamn ă c ă sufletele b ă rbaţ ilor sunt mai prolifice în vindecă ri, graţ ie faptului că au mai des posibilitatea de a o practica. Sufletul despre care e vorba în cazul 4 a fost la fel de eficient în vieţ ile sale anterioare - când a fost femeie ş i a murit înaintea so ţ ului ei - ca ş i în cea actual ă , când este b ă rbat.

Cazul 4

Dr. N: Ce faci dac ă , imediat dup ă moarte, eforturile tale nu-ş i ating efectul dorit, în nici un punct al trupului? S.: Dacă v ă d că Helen, so ţ ia mea, nu îmi simte apropierea în mod direct, m ă voi ajuta de un obiect familiar. Dr. N: Te referi la un animal, un câine sau o pisic ă ?

dar nu, nu de data asta. Am hot ă rât s ă m ă folosesc de un obiect

personal, la care so ţ ia mea ş tia că ţ in foarte mult. Am ales inelul meu.

S.: Am folosit asta înainte

În acest punct subiectul mi-a explicat că , în timpul vieţ ii ce tocmai trecuse, a purtat întotdeauna un inel cu model indian, cu o piatră turcoaz în mijloc. Deseori, pe când st ă tea împreun ă cu so ţ ia sa în faţ a focului, discutând despre ziua care se încheiase, avea obiceiul s ă se joace cu piatra de la inel. So ţ ia sa îl tachina adesea că , în acest fel, va sfârş i prin a toci piatra cu totul. Odat ă , Helen i-a spus că observase acest tic nervos chiar din seara în care se cunoscuseră .

Dr. N: Cred c ă am în ţ eles cum stau lucrurile cu inelul, totu ş i, ce vei face cu el ca spirit? S.: Atunci când lucrez cu obiecte ş i cu oameni trebuie s ă aş tept pân ă ce ambian ţ a devine foarte lini ş tit ă . La trei s ă pt ă mâni dup ă moartea mea, Helen a aprins un foc în care a privit cu lacrimi în ochi. Am început s ă -mi învelesc energia în cadrul focului, folosindu-l ca pe un conductor de că ldur ă ş i de elasticitate. Dr. N: Scuz ă -mi întreruperea, dar ce în ţ elegi prin elasticitate? S.: Mi-a luat secole s ă înv ăţ asta. Energia elastic