Sunteți pe pagina 1din 9

CCS Iechnlcal 0ocumenfaflon Schemaflcs l Lavoufs 0F8v07_a NAM-1

lssue 2 06l08 Covrluhf Nokla 2008. All rluhfs reserved. Paue A-10
&RQQHFWLRQVEHWZHHQ5)DQG%%0RGXOHV
VREF_2
VRX
VSYN_1
VSYN_2
VTX
VXO
RFC
RFCGND
RXIP
RXQP
RXREF
SCLK
SDATA
SENA
TXC
TXIN
TXIP
TXP
TXQN
TXQP
VBATT
VCP
RF
AFC
HAGAR_RESET_X
HGR_TEMP
VCP
VREF_2
VRX
VSYN_1
VSYN_2
VTX
VXO
AFC
HAGAR_RESET_X
RFC
RXIN
RXIP
RXREF
SCLK
SDATA
SENA
TXC
TXIN
TXIP
TXP
TXQN
TXQP
VBATT
CCS Iechnlcal 0ocumenfaflon Schemaflcs l Lavoufs 0F8v07_a NAM-1
lssue 2 06l08 Covrluhf Nokla 2008. All rluhfs reserved. Paue A-11
%DVHEDQG%ORFN,QWHUFRQQHFWLRQV
AUDIO and RFI
CPU
UI
POWER
IR
IRONX
BUZZER
COL(4:0)
GENSIO(1:0)
KBLIGHTS
LCDEN
LCDRSTX
PWRONX
ROW(5:0)
VIBRA
FBUS(1:0)
SENA
SIMIF(4:0)
SLEEPCLK
TXP
VIBRA
GENSIO(1:0)
HAGAR_RESET_X
HEADDET
HOOKDET
IQData(1:0)
IRONX
KBLIGHTS
LCDEN
LCDRSTX
MBUS
PCM(3:0)
PURX
RFC
ROW(5:0)
SCLK
SDATA
BATTIO
BUTTON_CTRL_2
BUZZER
CARDDET
CCONTCSX
CCONTINT
CCUT
CHARLIM
CNTVR(4:0)
COBBAIF(3:0)
COBBA_RESET_X
COL(4:0)
FBUS(1:0)
IQData(1:0)
PCM(3:0) RXIN
RXIP
RXREF
TXC
TXIN
TXIP
TXQN
TXQP
XEARN
XEARP
XMICN
XMICP
AFC
BUTTON_CTRL_2
COBBAIF(3:0)
COBBA_RESET_X
EAD
HOOKDET
VCP
VREF_2
VRX
VSYN_1
VSYN_2
VTX
VXO
XEARN
XEARP
XMICN
XMICP
CCONTINT
CCUT
CHARLIM
CNTVR(4:0)
EAD
FBUS(1:0)
GENSIO(1:0)
HEADDET
MBUS
PCM(3:0)
PURX
PWRONX
SIMIF(4:0)
SLEEPCLK
VBATT
SCLK
SDATA
SENA
TXP
RFC
TXQP
TXQN
TXIP
RXREF
AFC
TXC
RXIP
VXO
VTX
VSYN_2
VSYN_1
VRX
VREF_2
VCP
VBATT
TXIN
RXIN
HAGAR_RESET_X
BATTIO
CARDDET
CCONTCSX
Not
assembled
CCS Iechnlcal 0ocumenfaflon Schemaflcs l Lavoufs 0F8v07_a NAM-1
lssue 2 06l08 Covrluhf Nokla 2008. All rluhfs reserved. Paue A-12
3RZHU6XSSO\DQG&KDUJLQJ
FUNKY
PANEL
BB/RF
HEADSET
DC
Located near to CCONT
GND
GND
J101
GND
J103
GND
BSI
BTEMP
GND
1.5A
F101
VBB
n
o
t_
a
s
s
e
m
b
le
d
GND
X101
not_assembled
VBATT
10p
C164
C168
27p
n
o
t_
a
s
s
e
m
b
le
d
PDTC114EE
V101
R1
R2
2x10k
not_assembled
R110
680k
10u_10V
C100
not_assembled
J121
J122
C102
12p
C120
10n
2x100k
VSIM
R120
R
1
0
4
4
7
k
GND
C153
1u0
1p0
C113
VREF
GND
VB
15p
C163
10u_10V
GND
1u0
C150
C142
2M2
C
1
4
0
1
u
0
R154
VP12
4u7_10V
C132
GND
1u0
C152
GND
GND
GND
GND
GND
C131
10u_10V
C103
1u0
GND
GND
not_assembled
R
1
1
1
4
7
0
k
1u0
C154
R
1
3
1
0
R
2
2
R125
100R
42R/100MHz
L103
J102
GND
GND
GND
C109
GND
VBATT
GND
GND
V5V
8
VIN 9
22p
FBUS_TX 1
VPP 10
WDDIS 11
FBUS_RX 2
MBUS 3
XMICN 4
XEARP 5
6 XMICP
L_GND 7
HEADDET
VSIM 4 GND
VSIM 5
6 DATA
J223
X001 C104
C-338574-R
X302
not_assembled
1 SIMCLK
2 RST
3
33n
J104
1
0
R124
100R
15p
C162
L104
42R/100MHz
68u_16V
C165
10u_10V
C105
C160
27p
2x100R
R109
X110
not_assembled
2
4
5
6
7
8
9
NC E6
NC F1
F2 PWM
F3 CTIM
F4 LIM
VBACK F5
F6 NC
GND
D4 GND
GND D5
D6 VBAT
E1 NC
E2 GND
E3 GND
GND E4
E5 GND
C1
GND C2
GND C3
GND C4
C5 GND
VBAT C6
D1 RSENSE
GND D2
D3
A5 VCH
NC A6
B1 NC
B2 GND
B3 GND
B4 GND
B5 GND
B6 NC
RSENSE
CHAPS_V3.1
N101
NC A1
A2 VCH
A3 VCH
A4 VCH
R
1
0
0
6
8
0
k
GND
GND
GND
V
1
0
4
R
S
A
6
.1
E
N
GND
C121
10n
1u0
C116
GND
GND
R
1
0
1
VBB
C127
100n
1
0
0
k
VB
R
1
0
3
4
k
7
1
0
3
2
.7
6
8
k
H
z
B100
H3
H4 VR6
H5 VR1
VBAT2 H6
V5V H7
H8 V5V_2
4
3
2
G3 VBAT
SLEEPX G4
G5 VBAT
SIM_PWR G6
VSIM G7
V5V_4 G8
CNTVR4 H1
TXPWR H2
VR7BASE
VBAT
F2 GND
F3 GND
VR1_SW F4
GND F5
SIM I/O_C F6
F7 GND
V5V_3 F8
VBAT G1
VR7 G2
E1
VR5 E2
E3 VR4
PWRONX/WDDISX E4
VBACK E5
SIMRST_O E6
SIMRST_A E7
E8 SIMCLK_O
F1
CNTVR2 D1
D2 VBAT
D3 GND
D4 VREF
D5 VCXOTEMP
CRB D6
D7 DATA_O
SIMCLK D8
VR2
B8 SLCLK
C1 MODE_SEL
C2 CNTVR3
CNTVR5 C3
BTEMP C4
GND C5
VBB C6
C7 CRA
DATA_A C8
A8
B1 ICHAR
VR3/RAM_BCK B2
BSI B3
B4 V2V
PWM_OUT B5
TEST B6
CCONTINT B7
CCONT2M
N100
RSSI A1
A2 EAD
VCHAR A3
VBAT1 A4
PURX A5
DATA_IN/OUT A6
DATASELX A7
DATA_CLK
1 0
VREF
GND
R128
47R
9
V
/2
0
V
/0
.1
J
V
1
0
0
GND
GND
1u0
C106
R118
10k
C129
1u0
VCOBBA
33p
C101
10p
C166
not_assembled
C167
2p7
not_assembled
4u7_10V
C141
not_assembled
4u7_10V
C134
not_assembled
GND
GND
1u0
C133
GND
VB
GND
VCORE
GND
GND
GND
0
1
2
3
4
GND
1u0
C108
27p
C114
GND
GND
C161
27p
GND
C119
1u0
C151
1u0
VBB
4
7
k
R
1
0
2
GND
V116
STPS0520Z
VSRM
GND
R122
2x10k
C107
1u0
1u0
C110
22p
C128
GND
3V3
G101
not_assembled
CCUT
GND
GND GND
VTX
EAD
VBATT
HEADDET
XEARP
XMICP
XEARN
XMICN
CARDDET
SLEEPCLK
CNTVR(4:0)
CCONTCSX
GENSIO(1:0)
SIMIF(4:0)
VREF_2
MBUS
VSYN_1
VSYN_2
PCM(3:0)
FBUS(1:0)
PWRONX
CCONTINT
PURX
VXO
VCP
CHARLIM
BATTIO
VRX
CCS Iechnlcal 0ocumenfaflon Schemaflcs l Lavoufs 0F8v07_a NAM-1
lssue 2 06l08 Covrluhf Nokla 2008. All rluhfs reserved. Paue A-18
$XGLRDQG5),
HS_MIC
HS_MICBIAS
2x10k
R
2
6
9
1
PDTC114EE
V252
R1
R2
33n
/2
1
0
0
k
C251
0
1
C255
1n0
C268
1u0
C295
1n0
22p
C293
1
0
u
_
6
.3
V
C
2
9
7
C257
33n
1
0
0
R
R
2
6
0
R269
/2 100k
1n0
C294
2
1
0
u
_
6
.3
V
10u_6.3V
C270
C
2
9
6
GND
3
2
1
0
C247
10n
GND
GND
VCOBBA
GND
1u0
C276
R278
2k2
2x100R
R281
L284
600R/100MHz
VCOBBA
GND
MICP
J261
GND
C287
1n0
120R/100MHz
L271
GND
GND
100k
R271
not_assembled
1
2
R
2
7
4
2
2
0
k
2k2
R276
B280
1
0
0
k
R
2
7
7
TxIOutN H2
TxIOutP H3
H4 TxIPhsN
H5 TxQPhsN
H6 VSA3
RxRef H7
RxIN H8
IREF
G2 AFCOut
TxQOutN G3
G4 TxIPhsP
TxQPhsP G5
AuxDAC G6
VDA1 G7
RxIP G8
VSA2 H1
VREF F2
F3 TxQOutP
F4 TxCOut
AGCOut F5
OUT F6 VSA1
F7 RxQN
RxQP F8
G1
RFIClk E1 HF
E2 VSA4
E3 VDA4
E4 VDA3
E5 PData(0)
E6 PData(1)
E7 PData(2)
E8 ResetX
VDA2 F1
VDD2
D1 EARP
EARN D2
D3 HFCM
D4 AUXOUT
PCMRx D5
PData(3) D6
D7 RFIDAX
D8
B7 CSX
B8 VSS2
C1 VSUBA
C2 VSA5
C3 VDA5
C4 VSS1
C5 PCMSCLK
C6 PCMDCLK
C7 PData(4)
C8
A7 SD
A8 VSUB
MIC3N B1
MIC3P B2
B3 MIC2P
B4 VDD1
B5 PCMTx
B6 Qdata
COBBA_GJP_V4.1_V257JG64T_8
N250
A1 MIC1P
A2 MIC1N
MIC2N A3
A4 MBIAS
A5 TEST
A6 Idata
27p
C291
COBBA
R
2
8
5
GND
3n9
C286
1
4
V
/4
6
V
MICN J262
R
2
8
6
1
4
V
/4
6
V
GND
C263
33n
2
2
p
GND
C
2
7
4
R
2
8
4
1
4
V
/4
6
V
C253
GND
C285
3n9
R273
33n
33k
1
2
0
3
BAV70W
V278
47R
R256 L283
600R/100MHz
1
0
2
L287
VBB
GND
120R/100MHz
1u0
C248
1
4
V
/4
6
V
GND
GND
R
2
8
7
GND
R
2
7
0
3
3
k
1n0
C261
1
4
V
/4
6
V
33n
C262
R
2
8
3
2
2
R
R
2
5
5
n
o
t_
a
s
s
e
m
b
le
d
GND
GND
0
1
G
N
D
1
0
0
k
R
2
7
2
V251
BC848W
R
2
5
8
4
7
0
R
C292
27p
C258
22p
C264
GND
33n
0
1
GND
R268
GND
470R
470R
R261
3
2
1
0
VREF
GND
VBB
C
2
7
8
R275
2k2
GND GND
2
2
p
R
2
6
7
2
k
2
1
2
0
k
R
2
6
6
V250
BC848W
GND
L272
120R/100MHz
47R
R257
1
k
0
R
2
5
2
100k
R265
C259
33n
XEARP
XMICN
XMICP
XEARN
BUTTON_CTRL_2
RXDATA(1:0)
RXREF
GND
COBBAIF(3:0)
IQData(1:0)
PCM(3:0)
RXIP
RXIN
TXDATA(3:0)
TXQP
TXQN
TXIP
TXIN
AFC
TXC
COBBA_RESET_X
HOOKDET
EAD
CCS Iechnlcal 0ocumenfaflon Schemaflcs l Lavoufs 0F8v07_a NAM-1
lssue 2 06l08 Covrluhf Nokla 2008. All rluhfs reserved. Paue A-14
&38
SELF TEST
MCUWrX N5
ExtMCUDa3 N6
N7 ExtMCUDa6
ExtMCUDa7 N8
N9 MCUGenIODa3
VCORE
MCUAd2 N1
N10 MCUGenIODa6
ROM1SelX N11
N12 JTRst
N13 JTDI
N2 MCUAd1
MCUAd0 N3
N4 VCC_CORE
M13
MCUAd5 M2
MCUAd4 M3
MCUAd3 M4
MCURdX M5
ExtMCUDa2 M6
M7 ExtMCUDa5
MCUGenIODa0 M8
M9 MCUGenIODa4
ExtMCUDa1
ExtMCUDa4 L7
L8 MCUGenIODa1
MCUGenIODa5 L9
MCUAd6 M1
VCC_CORE M10
RAMSelX M11
M12 JTClk
JTMS
L10
L11 JTDO
CoEmu0 L12
L13 CoEmu1
MCUAd9 L2
MCUAd8 L3
L4 MCUAd7
GND L5
L6
MCUAd11 K3
K4 ARMVCC
MCUAd10 K5
K6 ExtMCUDa0
VCC_IO K7
MCUGenIODa2 K8
K9 GND
L1 ARMGND
MCUGenIODa7
MCUAd15
J3 MCUAd14
GND J4
MCUAd13 K1
SCVCC K10
RFClk K11
K12 RFClkGND
K13 SIMCardDetX
MCUAd12 K2
MCUAd18
MCUAd17 H3
H4 LEADGND
J1 MCUAd16
J10 SCGND
ROM2SelX J11
GND J12
EEPROMSelX J13
J2
G2 MCUAd21
MCUAd20 G3
G4 MCUAd19
VCC_IO H1
H10 LEADVCC
MCUGenlO1 H11
H12 TestMode
H13 ESysResetX
H2
F2 Row1
F3 Row2
Row3 F4
VCC_CORE G1
MCUGenlO4 G10
G11 VCC_CORE
VibraPWM G12
G13 VCC_IO
E2 Row4
Row5LCDCD E3
GND E4
Row0 F1
F10 HeadDet
F11 HookDet
LoByteSelX F12
LEADGND F13
D6
COBBAQda D7
D8 DSPXF
BuzzPWM D9
LEADVCC E1
E10 GND
E11 VCXOPwr
MCUGenlO3 E12
E13 MCUGenlO2
VCC_IO
D11 LEADVCC
SIMCardPwr D12
SynthPwr D13
D2 Col4
D3 Col3
D4 Col2
GND D5
AccRxData
C3
C4 Col1
C5 AccTxData
COBBAClk C6
C7 COBBAIda
PCMIO C8
C9 GND
D1 LCDCSX
D10
B8
B9 PCMTxData
DSPGenOut2 C1
C10 GenCCONTCSX
SIMCardData C11
TxPwr C12
C13 RxPwr
C2 LEADGND
Col0
CCONTInt B12
PURX B13
SynthData B2
B3 SynthEna
SynthEna2X B4
B5 MBUS
B6 VCC_IO
VCC_CORE B7
PCMDClk
A5 DSPGenOut5
A6 COBBACSX
A7 COBBASDa
PCMSClk A8
A9 PCMRxData
SynthClk B1
B10 GenSDIO
SIMCardRstX B11
A1
A10 GenSClk
SIMCardIOC A11
SIMCardClk A12
A13 Clk32k
TxPa A2
FrACtrl A3
DSPGenOut4 A4
18
VBB
8
9
MAD2WD1_ROM6_V16_UBGA
D200
MCUGenlO0
10
19
20
21
11
12
13
14
15
16
17
10n
C220
10
11
12
13
14
15
0
1
J251
1
0
7
4
2
1
8
9
8
9
PDTC114EE
V225
R1
R2
2x10k
not_assembled
C217
10n
J225
GND
0
1
2
J250
J237
10n
C208
GND
10n
C209
5
4
7
0
1
2
3
6
GND
J227
J257
5
6
7
8
VBB
VBB
GND
0
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
GND
PDTC114EE
V201
R1
R2
2x10k
1
0
10n
C206
27p
C218
6
5
4
3
2
J229
21
J241
J240
5
0
1
4
3
6
5
2
R
2
2
5
R
2
0
2
1
0
0
k
VBB
GND
not_assembled
1
0
k
J226
2
1
0
GND
C205
2u2_10V
R
2
1
4
VP12
GND
0
1
3
2
4
7
k
R
2
1
3
6
8
k
BAV70W
V202
R
2
1
2
0
R
C203
10n
J242
0R
R205
0
9
1
2
3
4
5
6
7
8
0
2
1
C204 C211
33n 10n
1n0
C213
N220
1
CNT
GND
2
N_B
3
VOUT
4
GND
5
VIN
6
J230
1
0
k
TK11230BMCL
VB
R
2
1
1
S_LB F3
S_OE F5
S_UB F4
S_WE B8
4
k
7
R
2
0
3
NC3 A11
A12 NC4
NC5 H1
H2 NC6
NC7 H11
NC8 H12
S-CS2 D8
S_CS1 G10
C9
C10
C8
B10
F8
F7
NC1 A1
A2 NC2
E8
E6
D7
C7
B9
B7
E9
E10
A3 20
H7 F_CE
H9 F_OE
D4 F_RP
F_WE C3
E3 F_WP
F9
F10
H4
G6
G5
B4
B6
G4 17
G3 18
E5
A4
A8
A7
A6
A5
B3
G8
G7
H5
VPP E4=
DATA IXO
FOR SRAM
FOR FLASH
D9=VBB
H8,A9= GND
H6 0
G9
B5
J252
GND D3=
VBB A10,D10=
A FOR FLASH
SRAM 4M
A
FLASHM 32M
RD28F3204C3T100
D210
3
2
1
0
R
2
1
5
4
7
k
J239
VBB
0
1
R
2
0
1
2
2
0
k
J235
GND
J110
J256
GND
1 yy xx
0
2
1
3
4
J255
VPP
4
3
2
1
0
J260
5
4
3
2
1
0
GND
1
0
R
2
1
7
0
R
VBB
1
VCORE
4
J254
13
12
J236
VBB
6
5
4
3
20
19
18
17
16
15
14
11
2
1
10
9
8
7
100n
C212
GND
3
1
2
GND
47k
J253
R206
0R
R216
J228
7
6
5
4
3
2
1
0
1
0
GND
1
0
MBUS
PURX
CCONTINT
HAGAR_RESET_X
COBBA_RESET_X
BATTIO
TXP
SLEEPCLK
CCUT
MCUAD(21:0)
C201
33n
RFC
COBBAIF(3:0)
SDATA
SIMIF(4:0)
MEMC(9:0)
M
C
U
A
D
(0
)
CARDDET
CHARLIM
HOOKDET
HEADDET
BUTTON_CTRL_2
LCDRSTX
LCDEN
IRONX
KBLIGHTS
CCONTCSX
SENA
BUZZER
VIBRA
PCM(3:0)
FBUS(1:0)
GENSIO(1:0)
PWM(1:0)
MCUDA(15:0)
COL(4:0)
ROW(5:0)
EMU(6:0)
SCLK
SYNTHIF(2:0)
CNTVR(4:0)
IQData(1:0)
CCS Iechnlcal 0ocumenfaflon Schemaflcs l Lavoufs 0F8v07_a NAM-1
lssue 2 06l08 Covrluhf Nokla 2008. All rluhfs reserved. Paue A-16
8,
KBD_LED
COL0
COL2 COL3
COL1
Soft right
7 *
ROW0
MODEL MODEL MODEL MODEL MODEL MODEL MODEL MODEL
VIBRA
ROW2
ROW3
ROW4
COL4
1
Soft left Up
4
3
Down
0 2
ROW1
Send
V
3
3
9
C
L
-1
9
1
W
B
-D
-T
LCD LIGHT
End
6
5 8
9 #
V
3
3
1
C
L
-1
9
1
W
B
-D
-T
not_assembled
VB
S303
C371
150p
not_assembled
150p
C372
not_assembled
4
5
6
7
8
S319
GND
X300
1
2
3
100p
C342
G
N
D
0
S314
S317
4 3 2 1 0
B
A
V
7
0
W
V
3
5
0
S306
S316
VB
1
0
GND
not_assemled
C
L
-1
9
1
W
B
-D
-T
V
3
4
0
R352
S308
18R
C
L
-2
7
0
W
B
-D
-T
V
3
2
5
V
3
2
1
C
L
-2
7
0
W
B
-D
-T
C
L
-1
9
1
W
B
-D
-T
V
3
3
7
18R
R353
GND
S313
S311
1
4
18R
R350
R374
1k0
4
GND
5
VBB
GND
PWR
S330
3
S309
S300
not_assebled
1 2
GND
C
L
-1
9
1
W
B
-D
-T
V
3
3
8
VB
GND
GND
C
3
3
1
1
0
0
n
1
u
0
C
3
3
0
1k0
R371
not_assembled
VBB
S318
VIBRA
BLOCK
VIBRA_BLOCK
M300
1
2
3
4
S302
V
3
2
3
C
L
-2
7
0
W
B
-D
-T
VB
C
L
-1
9
1
W
B
-D
-T
V
3
3
5
C
L
-1
9
1
W
B
-D
-T
V
3
3
4
not_assembled
V
3
3
2
C
L
-1
9
1
W
B
-D
-T
1k0
R373
C310
1u0
R
3
1
1
1
0
k
18R
GND
LCD_LED
S315
4
R351
20 TEST
3 BUZZ_CNT
GND 4
5 GND
6 BUZZER
7 LCDLED
_CNT
8 LCDLED
_ADJ
9
KBD_LED
14 KBDLED
_ADJ
15 KBDLED
_CNT
16 VIBRA
17 GND
18 GND
19 VIBRA_CNT 2 ENABLE
TM23A
N310
1 VBAT
10 GND 11 GND
12 GND
13
S307
0
1
2
3
4
S310
S304
1
2
k
R
3
1
0
S312
V360
BAV70W
2
VB
B301
-
+
not_assembled
S301
not_assembled
1
S305
R372
1k0
C373
150p
not_assebled
BUZZER
VIBRA
KBLIGHTS
GENSIO(1:0)
PWRONX
ROW(5:0)
ROW(5:0)
COL(4:0)
LCDRSTX
LCDEN
CCS Iechnlcal 0ocumenfaflon Schemaflcs l Lavoufs 0F8v07_a NAM-1
lssue 2 06l08 Covrluhf Nokla 2008. All rluhfs reserved. Paue A-1
5)%ORFN
Vdd_bb+LNA
wide connection under the component
100.0R
100.0R
100.0R
100.0R
RX_GSM1800
LAYER_4
Modulator
wide connection under the component
LAYER_4
JADE
wide connection under the component
LNA2+mixer+DTOS
RX_GSM900
LAYER_4
-2 dB
L
A
Y
E
R
_
1
to be connected to pwr supply?
-2dB
Charge pump
VCTCXO
Dividers+LO-buffers+prescaler+VCO
LAYER_4
ANTENNA PAD
-2 dB
L
A
Y
E
R
_
1
wide connection under the component
33n
C714
R700
TXVDCS
R533
100R
10k
R
8
0
1
6
k
8
R532 2k7
C799
3p9
N
S
R
1
5
D
W
1
T
1
V
7
3
0
1
8
0
R
BFP405
V903
+1.5V
R
6
4
0
R541
2x5k6
R
6
7
0
R731
330R
1
5
0
R
3p3
C782
Vsynte
L
=
1
3
.0
W
=
0
.1
5
Z
6
1
5
0.15mm
2
u
2
_
1
0
V
C
8
0
5
10n
TXP
Vchp
BC848W
V907
not_assembled
C754
4
7
0
p
C
5
2
0
4
3
6
R
R
E
S
N
E
T
_
2
D
B
R
8
0
5
Vchp
1
2
3
4
6
11R6
4
3
6
R
O
U
T
EHF1BG1800
T740
3
Z620
9
2
5
-9
6
0
/1
8
0
5
-1
8
8
0
M
H
z
IN
IN
O
U
T
V801
BFP193W
2
1
4
R712
12R
1n0
R510 1
C704
/4 100R R510 2
/4 100R
/4 100R R510 3
NC
B1_Out
7
8
Coup
Out
R
8
0
7
1
2
0
R
EHF_FD1824
L553
B1_in
1
NC
3
B2_in
4
Term
5
B2_Out
C644
3
k
3
R
6
4
3
5p6
C512
150n
1n0
C833
L
6
3
1
1
2
n
H
C
7
8
9
1
p
8
C
5
2
2
4
7
0
p
G
N
D
R
6
1
3
3
k
3
100p
C792
1
p
5
C540
C
6
4
0
47p
C829
100p
1u0
C755
56p
C557
C
6
2
1
1
0
0
n
C642
1n0
OUT
27p
C562
897.5MHz
Z700
TX
IN
C
8
3
7
3
p
9
1k5
GND
R764
R
7
4
2
1
0
0
R
V
m
o
d
R
6
7
1
1
5
0
R
Z
6
1
2
W
=
0
.2
0
L
=
8
.0
2
2
R
R
7
5
8
TXVDET
2
k
2
R
8
3
0
N600 CONT
1
2
GND
3
N_B
4
VOUT
5
GND
6
VIN
AD_GND
Vsynte
4
7
0
p
C
5
2
3
C534
33n
3
3
R
R
7
5
5
47R
R831 REF_CLK
1
k
0
R
7
5
6
TXVDET
W=0.20
L=13.5
Z613
47R
R754
22k
R832
2
2
0
R
R
7
1
1
Vchp
4n7
C
5
2
1
4
7
0
p
1
2
3
4
6
C802
C749
LDB25C201A0900
T700
1n0
C
7
9
0
1
p
8
W=0.20
L=6.5
Z643
3n3
C731
Vlna
not_assembled
L
6
3
0
1
2
n
H
C
6
4
3
1
5
p
C615
100p
47n
C532
27p
C535 33n
C564
GND
J600
Vrxrf
C836
22p
X560
1 GND
2 RF
3 GND
4 GND
5 RF
6 GND
5
p
6
C
6
3
0
1
8
0
p
1
5
p
C
7
4
7
C
5
3
0
26MHz
G830
Vcon
GND
OUT
+VCC
12k
R792
KT16-KEU27L
VC
VCC
G G
IN089
G800
470p
C803
R614 /2 100R
2
2
0
R
R
7
5
1
2
2
2
n
H
L
5
0
4
T
X
B
U
F
F
C785
100n
2
2
k
R
7
9
0
1
n
0
C
8
3
4
150n
C511
12R
R710
8
2
0
R
R
8
2
9
TXVDCS
4
n
7
H
L
5
0
6
Vtcxo
J6 GND_BB
J7 C2_BB1_Q
C1_BB1_Q J8
J9 C2_BB1_I
H7 VREF_RX
H8 OUT_BB1_I
C1_BB1_I H9
OSC_IN_REF J1
J2 VC_1
TXI_180 J3
J4 INM_LO
J5 INP_LO
G8 IN_DCN2_Q
IN_DCN2_I G9
OSC_IN H1
H2 OUT_CP
H3 TXI_0
H4 TXQ_180
H5 VLO
GND_LO H6
CP_F_Q F9
GND_CP G1
G2 RFTEMP
TXQ_0 G3
G4 VPRE
RXQ G5
RXI G6
VBB G7
GND_DIG F1
VDIG F2
VCP F3
GND_PRE F4
F5 OUT_BB1_Q
VB_EXT F6
F7 GNDF_RX
F8 VF_RX
E1 SDATA
SCLK E2
E3 RESET
E4 TOUT
CP_DTOS_Q E6
E7 TXC
CM_F_Q E8
E9 CM_F_I
D2 LNAB_G
D3 VANT_2
VANT_1 D4
D5 TXP
VTXLO_G D6
D7 CM_DTOS_I
CP_F_I D8
CP_DTOS_I D9
LNAB_P C3
C4 LNA_P
VPCTRL_P C5
C6 VTXLO_P
VB_DET C7
C8 CM_DTOS_Q
C9 INP_G_RX
D1 SLE
VPCTRL_FB B4
B5 VTX_B_P
VP_D_SEL B6
B7 GNDRF_RX
VRF_RX B8
B9 INM_G_RX
LNAB_D C1
GNDRF_TX C2
A5 VPCTRL_G
VTX_B_G A6
A7 VC_2
INM_P_RX A8
INP_P_RX A9
OUTP_G_TX B1
LNA_G B2
DET B3
HAGAR_5
N505
A1 OUTM_G_TX
OUTP_P_TX A2
A3 OUTM_P_TX
A4 RB_EXT
R
7
5
7
1
k
0
R763
330R
3
n
9
H
L
5
0
5
C
8
3
0
1
0
0
p
2u2
C831
G
N
D
C720
Q_AD
68p
Z
6
4
2
L
=
2
.3
C
8
6
3
1
0
p
W
=
0
.2
0
0p5
C861
C
6
0
0
1
0
0
p
T
8
0
0
L
D
B
1
5
C
1
0
1
A
3
7
0
0
1 2
3 4 5
C835
15p
100R
R740
1n0
C611
C762
10p
27p
C730
V905
BC848W
C
5
3
1
1
8
0
p
68k
not_assembled
C
7
5
8
1
n
0
R745
150p
C801
V
tc
x
o
VBATT
C560
33p
C
6
3
1
5
p
6
C614
68p
2k7
R611
C741
15p
C783
GND
1u0
N
S
R
1
5
D
W
1
T
1
C776
15p
TXVGSM
V
7
3
0
4u7_10V
C553
C
7
4
6
3
3
p
TXVGSM
not_assembled
100R
R741
5
6
0
R
R
5
6
4
T600
1
2
3
4
6
0R
R781
LDB25C201A0900
Vmod
TXVDCS
15p
C645
Vrxrf
Vlna
I_AD
C804
1p8
10n
C561
R510 /4 100R 4
3n9
C550 HAGAR
C759
27p
1
0
0
p
C
6
0
1
100R
R704
C702
4p7 6p8
C703
10k
R800
5
n
6
H
BC848W
V800
GND
L
5
1
0
R
7
2
3
R
E
S
N
E
T
_
2
D
B
4
3
6
R
4
3
6
R
11R6
TXVGSM
Vtcxo
5k6
W
=
0
.1
5
Z
6
4
5
L
=
6
.3
0.15mm
R791
56nH
T630
1
2
3
4
6
L752
R744
100R
EHF1BG1800
VBATT
1
0
u
H
GND
L
8
0
0
R
8
3
4
2
2
0
k
C757
1p2
L
5
0
3
3
n
9
H
DET0
C510
150n
4
k
7
R
5
6
5
DET0
C
6
1
0
4
p
7
10n
C832
/2 100R
R
8
3
3
2
k
2
1
R614
Z600
925-960/1805-1880MHz
IN IN OUT OUT
560R
R732
C860
33p
68p
R802
4k7
C612
27p
C733
Vlna
VBATT
6
8
p
C
6
1
3
L
6
0
0
3
3
n
H
R645
2k7
1
0
0
R
C761
10p
R
6
1
0
C793
15p
42R/100MHz
L751
4
7
k
R
5
6
3
2k2
R730
Vtcxo
P1
4
P3
6
R530
2x10k
DIPLEXER
Z671 P2
2
1p0
C763
R546
2x5k6
D
C
S
_
R
x
not_assembled
G
S
M
_
T
x
VC2
G
S
M
_
R
x
ANT
VC1
D
C
S
_
T
x
E
Z
F
L
8
9
7
D
H
4
7
C
D
IP
L
E
X
E
R
Z
6
7
0
47n
C533
C864
3p3
C
7
6
0
3
p
9
2
3 Vdd2
PoutGSM
4
PoutDCS 5
6 Vdd1 7
Vapc
Pin
8
GND
N702
PF08103B-01-TB
GND_PIN=
_VCTL
1
VCTL
47p
C541
TXBUFF
BFP420
V904
150n
C513
15p
C700
C
7
1
5
C743
12p
not_assembled
1
0
p
C862
2p2
C
6
2
0
1
0
0
n
TXP
SENA
HGR_TEMP
HAGAR_RESET_X
VCP
VXO
RFC
TXQN
TXQP
RXIP
RXQP VREF_2
SDATA
SCLK
TXC
TXIN
VBATT
VTX
VRX
VSYN_2
VSYN_1
TXIP
AFC
RFCGND
RXREF
CCS Iechnlcal 0ocumenfaflon Schemaflcs l Lavoufs 0F8v07_a NAM-1
lssue 2 06l08 Covrluhf Nokla 2008. All rluhfs reserved. Paue A-17
/D\RXW'LDJUDPRI')7RS
CCS Iechnlcal 0ocumenfaflon Schemaflcs l Lavoufs 0F8v07_a NAM-1
lssue 2 06l08 Covrluhf Nokla 2008. All rluhfs reserved. Paue A-18
/D\RXW'LDJUDPRI')%RWWRP