Sunteți pe pagina 1din 3

ORDIN

Nr. 713 din 21 octombrie 2004

privind modificarea unor prevederi din anexa nr. 1 "Norme tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" la Ordinul ministrului economiei i comer˛ului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

EMITENT:

PUBLICAT ŒN: MONITORUL OFICIAL NR. 1012 din 3 noiembrie 2004

MINISTERUL ECONOMIEI I COMERULUI

Av‚nd Ón vedere unele constatri i sesizri Ón procesul de punere Ón aplicare a dispozi˛iilor Normelor tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, Ón temeiul Hotr‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea i func˛ionarea Ministerului Economiei i Comer˛ului, cu modificrile ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei i comer˛ului, emite urmtorul ordin:

ART. 1 Anexa nr. 1 "Norme tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" la Ordinul ministrului economiei i comer˛ului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 173 bis din 27 februarie 2004, se modificdupcum urmeaz:

1. Punctul 8.3 va avea urmtorul cuprins:

"8.3. Toate Óncperile Ón care se monteazaparate de utilizare a gazelor naturale se prevd cu suprafe˛e vitrate, sub formde ferestre, luminatoare cu geamuri, u i cu geam sau goluri, toate la exterior sau spre balcoane ori spre terase vitrate cu suprafa˛minimtotalde:

- 0,03 mp pe mc de volum net de Óncpere, Ón cazul construc˛iilor din beton armat;

- 0,05 mp pe mc de volum net de Óncpere, Ón cazul construc˛iilor din zidrie. Pentru cazul Ón care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construc˛ie special(securizat, termopan etc.) se recomandmontarea detectoarelor automate de gaze cu limita inferioarde sensibilitate 2% CH4 Ón aer, care ac˛ioneazasupra robinetului de Ónchidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a arztoarelor. Œncep‚nd cu anul 2008, este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale pentru Óncperile Ón care sunt aparate de utilizare a gazelor naturale i suprafe˛ele vitrate necesare, conform prezentelor norme, sunt par˛ial sau Ón totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri de construc˛ie special(securizat, termopan etc.). Œn cazul utilizrii detectoarelor suprafa˛a vitratpoate fi redusla 0,02 mp pe mc de volum net de Óncpere. Volumul net reprezintvolumul total al Óncperii, din care se scade volumul elementelor de instala˛ii sau de construc˛ii existente Ón Óncpere, Ón care nu se pot acumula gaze.

Œn Óncperi cu volum mai mic dec‚t cel prevzut la pct. 8.2 sunt admise numai aparate de utilizare legate la co , cu urmtoarele condi˛ii:

- accesul aerului necesar arderii i aprinderea aparatelor de utilizare sse facdin exteriorul Óncperii (coridor, vestibul etc.) sau direct din exteriorul cldirii;

- folosirea unor aparate de utilizare cu aprindere din exteriorul cldirii, asigurate

Ómpotriva stingerii prin blocarea admisiei gazului Ón cazul stingerii flcrii, fie prin construc˛ia aparatului, fie prin dispozitive de protec˛ie. Pentru Ónclzirea de apartament, centrala termicse monteazÓn buctrie, balcon, vestibul, la subsol sau la alt nivel unde nu blocheazcalea de evacuare a persoanelor, cu respectarea tuturor condi˛iilor men˛ionate anterior."

2. Punctul 9.10 va avea urmtorul cuprins:

"9.10. La realizarea de conducte din PE sunt folosite urmtoarele categorii de Ómbinri cu fitinguri:

a) Ómbinare prin sudare cap la cap:

- cu coturi, teuri, reduc˛ii etc., realizate prin procedeul de injec˛ie, pentru diametre de

75 mm i mai mari;

- cu coturi, teuri, reduc˛ii etc., confec˛ionate din buc˛i de ˛eavsudate cap la cap, pentru diametre mai mari de 250 mm;

b) Ómbinare prin electrofuziune:

- cu mufe, coturi, teuri, reduc˛ii etc., realizate prin procedeul de injec˛ie, pentru

diametre cuprinse Óntre 32 i 110 mm. Œn cazuri speciale se poate utiliza i la diametre

mai mari, cu acordul operatorului licen˛iat al sistemului de distribu˛ie;

- cu mufe, coturi, teuri, reduc˛ii etc., realizate prin procedeul de injec˛ie, pentru diametre mai mari de 110 mm, numai Ón cazul reparrii re˛elelor;

c) Ómbinare cu fitinguri mecanice cu etan are pe peretele exterior al ˛evii: mufe,

coturi, reduc˛ii, dopuri etc., pentru diametre cuprinse Óntre 32 i 63 mm;

d) Ómbinare Óntre PE i metal, cu fitinguri de tranzi˛ie:

- cu adaptor de flan , flan liber i garnituri de etan are pentru diametre de 250

mm i mai mari; tehnologia de realizare a acestui tip de Ómbinare se elaboreazsau se aprobde operatorul de distribu˛ie licen˛iat;

- racord de trecere PE-metal, pentru diametre p‚nla 630 mm;

- racorduri metalice cu etan are prin compresiune pe pere˛ii ˛evii;

- racord mixt PE-metal din trei buc˛i (tip olandez) cu etan are cu garniturde

cauciuc montatconform procedurii tehnice elaborate de operator. Fitingurile din PE 100 pot fi utilizate la Ómbinarea conductelor din PE 80, cu condi˛ia

respectrii regimurilor de sudare recomandate de productorii fitingurilor i conductelor.

Fitingurile din PE 80 nu pot fi utilizate la Ómbinarea conductelor din PE 100."

3. Punctul 12.7 va avea urmtorul cuprins:

"12.7. Œn cazul Ón care recep˛ia se face simultan pentru conducte i bran amente din polietilen, probele de etan eitate i rezisten˛se efectueazla presiuni conform tabelului 9. Œn cazul Ón care se realizeaznumai recep˛ia bran amentelor din polietilen, probele de etan eitate i rezisten˛se fac Ónainte de perforarea conductei la presiuni conform

tabelului 9. Timpul de realizare a probei de rezisten˛este de o or, iar pentru proba de etan eitate

este de 24 de ore."

4. Punctul 12.8 va avea urmtorul cuprins:

"12.8. La efectuarea probelor de rezisten˛ i etan eitate, aparatele de bazpentru msurarea presiunii i a temperaturii sunt de tipul cu Ónregistrare continu, cu verificarea metrologicÓn termen de valabilitate. Clasa de exactitate a acestor aparate de msurtrebuie sfie de minimum 1,5. Pe l‚ngaparatele de bazse monteazÓn paralel aparate de control indicatoare de presiune i de temperatur, av‚nd aceea i clasde exactitate cu cea a aparatelor de baz. Œnregistrarea parametrilor de presiune i temperatur, fie pe diagram, fie pe protocolul printat, dat de echipamentul electronic, constituie dovada probelor de rezisten˛ i etan eitate. Aceste Ónregistrri se dateaz i se semneazde responsabilul metrolog, instalatorul autorizat al constructorului, beneficiar i con˛in i urmtoarele date: lungimea i diametrul tronsonului de conductsupus probelor, datele de identificare i verificare ale aparatelor de msurare. La efectuarea probelor de rezisten˛ i etan eitate pentru instala˛iile de utilizare ale consumatorilor casnici nu este necesarutilizarea aparatelor de msurare a presiunii i a temperaturii cu Ónregistrare continu." ART. 2 Prezentul ordin se publicÓn Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul de stat, ministrul economiei i comer˛ului, Iulian Iancu, secretar de stat

---------------